You are on page 1of 29

Page 1 of 29

దాా దుా సహస మ త 
గణాయ నమః | 
ేవాచ |
మమ మసహసం చ వపర !"#త% |

తత&ఠ(ం )*న త సరం భష- || 1 ||
ఇత/0ా12 3ార4 ే5 ావయ6మ6స తచ7(8 |
త ేవ మ 9ాహసం ద0ా!ా ; వ!ాన* || 2 ||
!<గ !"ద= ౌ!ా?గ@కదుఃఖశక% |
స!ా9ాం పEతం మ దు!ాF ేవ( మ( || 3 ||
జHజం భ*I Hజం మంతం 0JలకమLచ(ే |
స!ాాపరణ ే Mగః ప0J!1 Nత
" ః || 4 ||
ఓం అస ద0ా!ా ;దు!ాFసహసమ9Q1 తస | 
వ ఋSిః, అనుష/UV ఛందః, 
దు!ాF ేవ(, దుం Hజం, దుం 0Jలకం,

దుఃఖ !"ద= !<గ@క వృ-1 పరకం
చత/రరF ఫల3ాప1 =!Z[ 3ా\Z Mగః | 
న

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

Page 2 of 29

ఓం దు ]మసమప^_ం మృగప-స`ంధbి[(ం cషణం
కdః కరాలఖZటలసదf 9ా1d!ాbg(% |
హbh1 iశ7కగ bిఖZటఖ6ంా7పం గLణం తరj kం
l^_ణమనల6-#0ాం శధ!ాం దు!ాFం -*(ం భజZ ||
దుం దు!ాF దురF -హ!ా దు!ాFచల ాbిk |
దురF మ6!ాFనుసంm!ా దురF మ6రF ాbిk || 1 ||
దురF మ6రF పnాU చ దురF మ6రF ప*k |
దురF మ6రF కృ(ా9ా దురF మ6రF జయoియ6 || 2 ||
దురF మ6రF గృpq(!ా7 దురF మ6రF b[ ి(-#0ా |

దురF మ6రF స1 ు-ప!ా దురF మ6రF స#ృ-ప!ా || 3 ||
దుగమ6రF స 9ా[r దురF మ6రF ర-oియ6 |
దురF మ6రF స[ల9ా[ దురF మ6రF ల6bిk || 4 ||
దురF మ6రF తక1 వ9ా1s దురF మ6రF పవ 
!"1k |

దు!ాFసుర హం4 న దు!ాFసుర షt ;k|| 5 ||
దు!ాFసరహర దూ4 దు!ాFసురk |
దు!ాFసురవ)ొ న#(1 దు!ాFసురవ)ొ త/w0ా || 6 ||
దు!ాFసురవ)ొ (wx దు!ాFసురవ)ొ ద( |
దు!ాFసురవధogపwరy]zాసురమఖ6ంతకృ{ || 7 ||

Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org)

org) .Page 3 of 29 దు!ాFసురధంస(|nా దురF నవ !"ణ} | దురF వణక!~ దురF వణ} స || 8 || దురF €భణక!~ దురF ర కృం-k | దురF ధంసనక!" దురF ైత కృం-k || 9 || దురF ైత3ాణహ!ా దురF ై(ంత0ా!"ణ} | దురF ైతహర(4 దురF ై(సృగLన# || 1ఓ || దురF ై(శనక!~ దురF చ!ా#ంబ!ావృ( | దురF యL ొf తwవక!~ దురF యLదf ార || 11 || దురF యL fసవర( దురF యLదf మ!"]k | దురF యLదf xసర( దురF యL fటU xbిk || 12 || దురF యLదf మxమ(1 దురF యL fను9ా!"ణ} | దురF యL ొf తw…(wx దురF ేశ Sgణ} || 13 || దురF ేశాసర( దురF ేశల6bిk | దురF ేార7నర( దురF ేశజనoియ6 || 14 || దురF మ9ా[నసం9ా[ దురF మ)ను9ాధ | దురF మ6 దురF మ) దురF మ6త#సర†oిణ} || 15 || Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.

vignanam.org) .Page 4 of 29 దురF మ6గమసం) దురF మ6గమసంసు1( | దురF మ6గమదు!Z‡ˆయ6 దురF మ‰-సమ#( || 16 || దురF మ‰-మ6 చ దురF మ‰-పE( | దురF మ‰-సుoీ( దురF మ‰-హర || 17 || దురF మ‰-సం9ా[ దురF మ‰-మ6 ( | దురF మ6mరసంత/nాU దురF మ6mర(|Sి( || 18 || దురF మ6mర రృ(1 దురF మ6mరపE( | దురF మ6mరక‹( దురF మ9ా[న Œk || 19 || దురF మogమ ర( దురF మదణప | దురF మ6ంబLజమధ9ా[ దురF మ6ంబLజాbిk || 2ఓ || దురF Žమ6రF గ-రy]రF Žపm !"ణ} | దురF Žపద#ర( దురF డంబLజbి[( || 21 || దురF Žగ(య6( దురF Žకృ(స& | దురF Žరతర( దురF Žశసంసు1( || 22 || దురF Žశరర( దురF Žశచుంl( | దురF Žశ0‘డ9ా[ దురF డ’-[ (|త/w0ా || 23 || దురF !“హణ చ దురF Ž Sg( | Vaidika Vignanam (http://www.

vignanam.k || 32 || Vaidika Vignanam (http://www.nU ా చ ద!~కృతర-0”య6 || 25 || ద!~కృతహ!ా!ా• చ ద!~0J–తప-0ా | ద!~సందర—నర( ద!~!“oితవృ70ా || 26 || ద!~గLoి1 0˜త/0ా™ ద!~భమణతత&!ా | దనుజంతక!~ š దనుసం(న !"ణ} || 27 || దనుజధంbిk దూ దనుజZందk | నవధంbిk ే5 నాం భయంక!~ || 28 || న5 నా!ా) న*ందవరప | న*ంద హం4 చ నవ ేSిణ} స4 || 29 || నా!"ogమర( నా!"పప E( | నవ!"కృ(!ా7 చ నా!"భ›- || 3ఓ || నా!"మxనం నా!"ర-oియ6 | నా!" నర( నా!"కృ(స& || 31 || నా!"స1 ు-ర( నా!"స#ృ-oియ6 | నా!ాxరర( నా!"పబ œ ).org) .Page 5 of 29 ద!"9[ ా ద!"9[ ానాbిk దనుజంతకృ{ || 24 || ద!~కృతతప9ా చ ద!~కృతహ!ార7 | ద!~జoిత .

Page 6 of 29 నా!"ధృతogమ6 దుఃఖకžŸk | దుఃఖహం4 దుఃఖద4 దుఃఖ ర†#ల0ా!"ణ} || 33 || దుఃఖ ర†#లనక!~ దుఃఖ ర!"k | దుఃఖహ!ా దుఃఖా దుఃఖzామ6 దు!ాస || 34 || దుఃఖpq దుఃఖ)!ా దణmర Œk | దణ తwరF సంత/nాU దణ(గ(|Sి0ా || 35 || దణస&ర—సంత/nాU దణస&ర—మ6న | దణస&ర—హ!ా™ దణస&ర—త/SిU || 36 || దణస&ర—నక!~ దణస&ర—త/!ా | దణస&ర—¡(wx దణస&ర—9ా).org) .vignanam.0ా || 37 || దణస&ర—నమ( దణస&ర—ప-0ా | దణస&ర—ర–ణ} దణ9¢1 మ Œk || 38 || దణకరణక!~ దణ£ఘస!"jk | దణచల ™ దణచలాbిk || 39 || šనమ6( .నబంధు!~]నఘ¥k | šనbgా šనbి f šన9ా) .గంబ!~ || 4ఓ || Vaidika Vignanam (http://www.

)Œk || 43 || ద(1(ేయ )నర( ద(1(ేయ పపE( | ద(1(ేయ !"సంbి f ద(1(ేయ ^_( || 44 || ద(1(ేయ కృ(!ా• చ ద(1(ేయ ప9ా).org) .k || 41 || šనమ6నవmేతః9ా[ šనమ6నవహర | šన ైనఘ6(ేచు¦!~]నదణ Œk || 42 || šన9ాధనసంత/nాU šనదర—న Œk | šనప( . 4 చ šనసంప .vignanam.Page 7 of 29 šనzZహకృ(నం šనzZహల6bిk | šన^_వogమర( šన^_వ¡ .( | ద(1(ేయ సు1( mైవ ద(1(ేయ ను( స || 46 || ద(1(ేయ ogమర( ద(1(ేయ6నుమ6 ( | ద(1(ేయ సమL šF ( ద(1(ేయక§ట¨ంlk || 46 || ద(1(ేయ 3ాణత/ల6 ద(1(ేయశ!~!"ణ} | ద(1(ేయ కృ(నం ద(1(ేయ 6ంశసంభా || 47 || ద(1(ేయ భ›-9ా[ ద(1(ేయ 6ను9ా!"ణ} | ద(1(ేయ z~-ర( ద(1(ేయధనప || 48 || ద(1(ేయ దుఃఖహ!ా ద(1(ేయ వరప | Vaidika Vignanam (http://www.

vignanam.( | ేవ ేవర(నం ేవ ేవవ!“త/w0ా || 53 || ేవ ేవogమర( ేవ ేవoియంవ | ేవ ేవ3ాణత/ల6 ేవ ేవ తంlk || 54 || ేవ ేవరతమ ేవ ేవసుఖ6వx | ేవ ేవ0‘డరత ేవ ేవసుఖప || 55 || ేవ ేవమxనం ేవ ేవపచుంl( | ేవ ే…పభL0ా1 చ ేవ ేానుbg( || 56 || ేవ ేవగత3ాణ ేవ ేవగ(-#0ా | ేవ ేవహర 4 ేవ ేవసుఖప || 58 || Vaidika Vignanam (http://www.( || 50 || ేవమ6 ేవధ ేవఘ¥k | ేవరమ6 ేవర( ేవ0˜త/కతత&!ా || 51 || ేవ0J ేవ5 ేవ¬ౖ!"k | ేవ0ామ6 ేవ!ామ6 ేవ .Page 8 of 29 ద(1(ేయ ఙª«న k ద(1(ేయభయ6పx || 49 || ేవక ేవమ6 ేవదుఃఖk | ేవbి f ేవపజ ే*జ ేవవం .షU నk || 52 || ేవ ేవoియ6 ే5 ేవ నవవం .org) .

vignanam.org) .Page 9 of 29 ేవ ేవమxనం ేవ ేవల6bిk | ేవ ేవధర#ప{k ేవ ేవమ¡గ( || 59 || ేవ ేవవధూ!Z]5 ేవ ేార7నoియ6 | ేవ ేాంగసు­k ేవ ేాంగాbిk || 6ఓ || ేవ ేాంగభ›nా చ ేవ ేాంగభ›షణ | ేవ ేవoియక!~ ేవ ేాoియ6ంతకృ{ || 61 || ేవ ేవoియ3ాణ ేవ ేవoియ6-#0ా | ేవ ేార7క3ాణ ేవ ేార7కoియ6 || 62 || ేవ ేార70‘(wx ేవ ేార70ాశయ6 | ేవ ేార70ాఘ6¥ ేవ ేవపసూరoి || 63 || ేవ ేవస జనk ేవ ేవ)Œk | ేవ ేవస రమణ} ేవ ేవహ® శయ6 || 64 || ేవ ే*షU ే5 చ ేవ(పస3ా‹k | ేవ(^_వసంత/nాU ేవ(^_వ(|Sి( || 65 || ేవ(^_వవర ేవ(^_వbి .f | ేవ(^_వసంbి f ేవ(^_వసంభా || 66 || Vaidika Vignanam (http://www.

Page 10 of 29 ేవ(^_వసు­k ేవ(^_వవం .vignanam.( | ేవ(^_వసుoీ( ేవ(^_వహర || 67 || ేవతఘ¥హం4 చ ేవ( .షU k | ేవ(పEతప ేవ(ogమ(|Sి( || 68 || ేవ(zార లయ6 ేవ(9¯ఖ Œk | ేవ( జ^_ా చ ేవ(హ® తమ6న9ా || 69 || ేవ(కృత3ా !ా7 ేవ(హ® తభ0”10ా | ేవ(గరమధ9ా1 ేవ( ేవ(తనుః || 7ఓ || దుం దు!ాFŒ°± నž ²¥ దుం ఫణ#ంతసర†oిణ} | దూం నž మంతర†3ా చ దూం నž మ›!"10ా-#0ా || 71 || దూరద!"—oియ6దుnాU దుషU భ›త Sg( | దూరద!"—ogమర( దూరద!"—oియంవ || 72 || దూరద!³´—bి .f 4 దూరద!"—ప(|Sి( | దూరద!"—కంఠసం9ా[ దూరద!"—పహ!"( || 73 || దూరద!"—గృpq(!ా7 దురద!"•పత!"( | దూరద!"—3ాణత/ల6 దురద!"—సుఖప || 74 || దురద!"—^_ం-హ!ా దూరద!"—హ® స& | Vaidika Vignanam (http://www.org) .

0ా| దయ6వ(¸ºణక!~1» చ దయ6వను#0”1 Œk || 81 || దయ6వ ?వసంత/nాU దయ6వత&!"(|Sి( | దయ6వ(1రణప!ా దయ6వ-w .ర]య69ా!ా దయ69ాగర3ారzా | దయ6bింధుర] య6^_!ా దయ6వత`రyణక!~ || 79 || దయ6వదతwల6 ే5 దయ6 నర( స | దయ6వద?0”1సు­k దయ6వత&!"(|Sి( || 8ఓ || దయ6వ(ేw·హ ర( దయ6వత¸¹-3ా .org) .k || 75 || šరµద!"—3ాణత/ల6 దురద!"—వరప | šరµద!"—హర 4 šరµద!"—పహ!"( || 76 || šరµద!"—మxనం šరµద!"—గృxలయ6 | šరµద!"—గృpq(!ా7 šరద µ !"—హ® (ర•ణ || 77 || దయ6 నవ4 4 దయ6ల§!~]నవతwల6 | దయ6!ా]¶ చ దయ6ల6 దయ6™ చ దయ6-#0ా || 78 || దయ6ంబL).vignanam.Page 11 of 29 దూరదర—=!" ?ా šరµద!"—పž .f Œk || 82 || దయ6వత/&తవ ?ా దయ6వత/&తర†oిణ} | దయ6వ ేహ లయ6 దయ6బంధుర]య6శయ6 || 83 || Vaidika Vignanam (http://www.

0Äా=తకమ6 | దశరÅ!"7తప శరÅ.!ా || 84 || దయ6ల§భ0”1^_వ9ా[ దయ6ల§3ాణర†oిణ} | దయ6ల§సుఖ దం^_ దయ6ల§ogమవ!"ణ} || 85 || దయ6ల§వశzా š!ాµ .vignanam.Page 12 of 29 దయ6ల§ాతwలక!~ దయ6ల§bి f .!ాµంz~ šరµల¼చ | šరµ*( šరµచ½!~]రµబ_హ¾ల(-#0ా || 86 || šరµ0Z šరµమL¿ šరµÀణ చ రyణ | రyణసురహం4 చ ర†ణసుర !"ణ} || 87 || రyణహవక!~1» చ రyణహవహ!"( | రyణహవహÁమ6™ రyణచలk || 88 || రyణmర ర( రyణ తwవహ!"( | రyణ దతర†3ా చ రyణ!" ా!"ణ} || 89 || రyణÂణసంయL0ా1 ొ శ7త/ష`!ాE( | దశ ొ nా` దశభLజ దశబ_హ¾!ాE( || 9ఓ || దాస1 ) à !"ణ} ే5 దశ .oియ6 స || 91 || Vaidika Vignanam (http://www. Œk | దయ6ల§శరణశ0ా1 దయ6ల§ ేహమం .org) .

oియక!~ శరÅ.vignanam. ేSిా శరÅనుకÆల || 93 || శరÅ.oియంవ || 92 || శరŚషUసం 4 శరŚషU ేవ( | శరÅ.పపE( | దాన!"సంపజ దాన!" ేవ( || 94 || దాన!"పమ  దాన!"జన#భ›ః | దాన!"ర- దాన!"bg( || 95 || దాన!"సుఖ దాన!"¬ౖ!"హ®{ | దాన!"షU ే5 దశz~ా!"వం .ర-oియ6 | శరÅ.Page 13 of 29 శరÅ.ogమత/nాU శరÅ.( || 96 || దశz~ా!"జనk దశz~ా!"^_k దశz~ా!"సpÇ( దశz~వస^_E( || 97 || దశz~ా!"రమణ} దశz~వవధూరoి | దశz~వశక!~1» దశz~వవరప || 98 || దశz~వపర9ా[ చ దశz~వవ)ొ త/w0ా | దశz~వoీ- 4 దశz~వk || 99 || దశz~ాహవక!~ దశz~ాన3ాŒk | Vaidika Vignanam (http://www.oియతమ6 శరÅ.org) .

గంబరహ® (Ÿ(1 .గంబరహ® (శయ6 || 1ఓ8 || Vaidika Vignanam (http://www.గంబరసహచ!~ .గంత!ా .గంబరల6bిk | .Page 14 of 29 దశz~వoియ6 వం దశz~వహ® ( తÅ || 1ఓఓ || దశz~ాpÇతక!~ దశz~*శరoియ6 | దశz~*శర3ాణ దశz~వవరప || 1ఓ1 || దశz~*శరర( దశవ!~యకన0ా | దశవ!~యబ_ల6 చ దశవ!~యాbిk || 1ఓ2 || దశ3ాపహ!ా దమ6 దశహస1 భ›Sి( | దశశస1 ల à స ొ] nా` దశ .0ా&లవం .org) .గంబరపపE( || 1ఓ6 || .గంబరసమ6జ9ా[ .గంబరకృ(స& | .vignanam.గంబర!“)!ా .( || 1ఓ3 || దావ(రర†3ా చ దావ(రర†oిణ} | దశ dన¥ ే5 దశ3ాణసర†oిణ} || 1ఓ4 || దశ సర†3ా చ దశ మŒÈ తÅ | దృకw2ర†3ా దృక¸É 4 దృగ› 3ా దృక¸É0ాk || 1ఓ5 || .గంబరసర†oిణ} | .గంబరకÅoియ6 || 1ఓ7 || .గంబరగLణర( .గంతః9ా[ .

గంబ!~గణoియ6 | .గంబ!~గణ!"7( || 1ఓ9 || .గంబ!~గణ3ాణ .గంబరగణశ!ా || 11ఓ || .గంబరర(త/!ా | .గంబ!~గణ!ా) .గంబరగణస&ర—మ .గంబ!~0‘టÊవృ( .!ా3ానహల6 | .షU k || 115 || ద9ా1sప0ారదమk దస1 b à ి .org) .Page 15 of 29 .vignanam.గంబ!~గణవృ( || 111 || దురం( దుష`ృ-హ!ా దు!Zf=య6 దుర-కమ6 | దురంత నవ ేSీU s దురంతదనుజంతకృ{ || 112 || దురంత3ాపహం4 చ దస1 à 9ా1ర0ా!"ణ} | దస1 మ à 6నససం9ా[ దస1 ఙ à « ªనవ!"fk || 113 || దస1 స à ం^Ëగజనk దస1 స à ం^Ëగ Œk | దస1 స à ం^Ëగభవ దస1 à )Œk|| 114 || ద9¢1 s ేగహ!ా దస1 జ à నk దస1 స à ుంద!~ | దÌNభ0”1)ఙª« దస1 à .f)Œk | దస1 ( à !ా!ా).గంబరogమర( .గంబ!~సర†3ా చ .0ా చ దస1 మ à 6తృపపE( || 116 || Vaidika Vignanam (http://www.

vignanam.Page 16 of 29 దస1 à ైనహ!ా mైవ దస1 ( à త Sg( | దస1 o à ితృశతజÍ-ర]స10 à ˜శల Œk || 117 || దశ!ా!"సpÇ( దశ!ా!"0ాÎk | దశరప!~ ే5 దశరస^_E( || 118 || దశ!ా!"సుoీ( దశరవధుoియ6 | దశరరÏÐే4 దశర తంlk || 119 || దశరహర3ాణ దశరహ!ా-#0ా | దశరహ!ా!ా) దశ!ా!"వం .org) .( || 12ఓ || దశ!ా!"సుఖ దశరక3ా‹k | దశరఙ« ªన 4 దశ!ా!"zZpÇk || 121 || దశరవ)ొ 3ాత1 !ామచందర†ప( | దశర!ాషU s ే5 దశ!ా!"9ా!"ణ} || 122 || దశర^_తృత/nాU దశరవధూoియ6 | దశరవధూ3ాణ దశరవధూర( || 123 || ైతగLరyర( 9ా)š ైతగLరyపపE( | ైతగLర†ప ేSU ీ s చ ైతగLరy Sg( || 124 || ైతగLరyమత3ాణ ైతగLరy(పk | Vaidika Vignanam (http://www.

Page 17 of 29 దురంతదుఃఖశమk దురంతదమk త² || 125 || దురంతకశమk దురంత!“గk | దురంత¬ౖ!"దమk దురంత ైతk || 126 || దురంతకల§షÑq¥ చ దుష`ృ-9¢1 మk | దు!ాశయ6 దు!ా)!ా దురjయ6 దుషU 0ాÎk || 127 || దర—kయ6 చ దృా mஉదృా చ దృSిUz“చ!ా | దూ4య6గoియ6 దు4 దూ4య6గకరoియ6 || 128 || దు4య6గక!ానం దూ4య6గసుఖప | దూ4య6గక!ాయ6( దు4య6గపž . || 131 || దు!ా9¢ మL ^_వ9ా[ దు!ా9¢ మL bg( | దు!ా9¢ మL Ÿత1 9ా[ దు!ా9¢ మL మం–( || 132 || దు!ా9¢ మL సంm!ా దు!ా9¢ హ® దయంగమ6 | దు!ా9¢ హ® దయ6!ా) దు!ా9¢ హ® తw!“జzా || 133 || Vaidika Vignanam (http://www.k || 129 || దు!ాసఃపE( mైవ దు!ా9¢ మL ^_( | దు!ా9¢ உ!"7త3ా చ దు!ా9¢ మÒన^_( || 13ఓ || దు!ా9¢ మL వం చ దు!ా9¢ మL ేవ( | దు!ా9¢ మL మ6( చ దు!ా9¢ మL bి f .vignanam.org) .

org) .vignanam.Page 18 of 29 దు!ాస9ా1ప9ా!ా) దు!ాస9ా1ప9ాశయ6 | దు!ాస9ా1పసర( దు!ాస9ా1పbgశ!~ || 134 || దు!ా9¢ మL క చ దు!ా9¢ உదు?తbి f .k || 141 || Vaidika Vignanam (http://www. | దర!ా4 దరహ!ా దరయL0ా1 ద!ాపx || 135 || దరÑq¥ దరహం4 చ దరయL0ా1 ద!ాశయ6 | దరbg#!ా దర3ాంz~ దయ6 4 దయ6శయ6 || 136 || దస1 ప à జ దస1 మ à 6( దస1 à ే5 ద!“న# | దస1 b à ి f దస1 స à ం9ా[ దస1 ( à పžŸk || 137 || దస1 à €భహ!ా ( దస1 ల à ¼కగ(-#0ా | ైతగLరంగవం ైతగLరంగoియ6 || 138 || ైతగLరంగవం ైతగLరంగ¡త/w0ా | ైతగLరyoియతమ6 ేవగLరy Sg( || 139 || ేవగLరyపసూర†3ా ేవగLరyకృ(ర•ణ | ేవగLరyogమయL( ేవగLరనుమ6 ( || 14ఓ || ేవగLరyప^_వఙª« ేవగLరyసుఖప | ేవగLరyఙª«న 4 ేవగLర†పž .

org) .vignanam.( | ేవbీ1 గ à ణŸత1 9ా[ ేవbీ1 గ à ణభ›Sి( || 143 || ేవbీ1 గ à ణసంbి f ేవbీ1 గ à ణ(|Sి( | ేవbీ1 గ à ణహస1 స[ mరymమర5E( || 144 || ేవbీ1 గ à ణహస1 స[ mరyగంధలÓoి( | ేాంగధృ(దర—దృషU =ర[మLఖచందమ6 || 145 || ేాంగ¡తwృషU గవrÔ దలకృ(|త/w0ా | ేవbీ1 గ à ణహస1 స[ .k | ేవ!~కరగతాస0ాసవ3ాŒk || 147 || ేవ!~కంక-0ాకృత0Zశ మ6రj | ేవ!~bgవzా( ేవ!~కృ(|త/w0ా || 148 || ేవ!"రŸతపష&మ6ల6!ాE( | ేవ!~Ÿతంz~ ేవbీ1 ద à త1 ^Ëజ | ేవbీ1 గ à ణz~( చ ేవbీ1 z à ~త9¢ త/w0ా | Vaidika Vignanam (http://www.Page 19 of 29 ైతbీ1 గ à ణసంపజ ైతbీ1 గ à ణపE( | ైతbీ1 గ à ణర†3ా చ ైతbీ1 Ÿ à త1 x!"ణ} || 142 || ేవbీ1 గ à ణపజ చ ేవbీ1 గ à ణవం .పమ6ల6ల¼క || 146 || ేవbీ1 గ à ణహస1 స[ ధూపఘ6Õణ¡ .

vignanam.org) .Page 20 of 29 ేవbీ1 న à ృతసు­k ేవbీ1 న à ృతద!"—k || 15ఓ || ేవbీ1 Ö Eతలసదత¥3ాదప ంబLజ | à ేవbీ1 గ à ణbీ1 ర×mరyతల& SgదుSీ || 151 || ేవ!~mరyక!ాక‹(ంఘ6Õ= . ేpÇ0ా | ేవ!~కరవగ(లవృందమరyత/w0ా || 152 || ేవ!~*ణL5ణద9¢ త`ంఠమ6న9ా | ేవ0‘టÊస1 ు-ను( ేవ0‘టÊకృ(ర•ణ || 153 || ేవ0‘టÊz~తగLణ ేవ0‘టÊకృతసు1-ః | దంతదn¢U = ేగఫల6 ేవ0‘ల6హల6క§ల6 || 154 || ేష!ాగప!"త0ా1 ేష!ాగవ!"j( | మపజ మభ›nా žదరల6bిk || 155 || žదరogమర( žదరభz"నoి | žదరపసూ!ా]žదరప{kప-వ( || 156 || žద!ాஉdన¥ ేx žదరర-oియ6 | žద!ాஉdన¥తను!ా]žదరకృ(స& || 157 || žదరకృత3ాణ žదరగ(-#0ా | žదర0˜త/0ా™ žదరకల6కల6 || 158 || Vaidika Vignanam (http://www.

org) .Page 21 of 29 žద!ా‹ంz"(ంz~ žదరక§త/హల6 | žదరకృ(xÔ žదరసుచుంl( || 159 || žదరసు(కృnాU žదరసుఖప | žదరసx™ చ žదరసxŒk || 16ఓ || žదరగLణఙª« చ žదరవరప | žద!ానుకÆల6 చ žదర తంlk || 161 || žదరబల0Jక§శల6 దర—నoియ6 | žదరజల0Jతక1 సజన9¯హ® || 162 || దžదరలస స0Z‹0˜త/0”k తÅ | žదర^_తృ0ా చ žదరప!ాయణ || 163 || žదరధ!ా žదర¬ౖరk | žద!“పజయ6 చ žదర మం-( || 164 || žదరప!ాభ›( žదరప!ాE( | žదరసమ60ాం( žదరహ(‰^_ || 165 || žద!“తwవర( žద!“తwావx | žదరస1 న 4 žదరగ*Sి( || 166 || Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.

( | దయమం4షU ే5 చ దమయం4సర†oిణ} || 167 || దమయం4కృ(!ా7 చ దమన!"^_( | దమన!"3ాణత/ల6 దమన!"సర†oిణ} || 168 || దమన!"సర†3ా చ దంభప!"తగx | దంభహం4 దంభ)4 దంభల¼కžpÇk || 169 || దంభల6 దంభహ!ా దంభవత&!"మ!"]k | దంభర†3ా దంభక!~ దంభసం(న !"ణ} || 17ఓ || దత1 žØ దత1 ధ ద(1!“zా చ ంd0ా | దత1 ప( దత1 !ా దత1 x!ా చ !"0ా || 171 || దత1 ^Ëzా దత1 0ా దత1 హ9ా1= .ాహ | దత1 మ-ర]త1^_!ా దత1 ా9ా1sవబœ ).org) .0ా || 172 || దత1 3ా దత1 దత1 !"ద= k | దత1 9¯)వkా9ా దత1 స!ాF చ స || 173 || సత/షU సహ!ా స bీశతప | రర†3ా రాస రాbిహ® స& || 174 || రాbిజ!ా) రాbిజనoియ6 | Vaidika Vignanam (http://www. 4 దమయం4ప9ా).vignanam.Page 22 of 29 దమయం4bి f .

Page 23 of 29 రాbి !~¥( రాbిసమ!"7( || 175 || రా9ాహ® త3ాణ రాస!"k | రాbిఘ¥హ!ా రాbిమL0”1 || 176 || !ాz"¥ర†oిణ} !ా ర0ార!"k | దంప4 దంప4nాU చ దంప43ాణర†oి0ా || 177 || దంప4bg¥హ ర( ంపత9ాధనoియ6 | ంపతసుఖbg చ ంపతసుఖ Œk || 178 || దంప(mర ర( దంప(žదž .( | దంప(žదసు­k ంప(హÔద0ా!"ణ} || 179 || దంప4షU 3ాదప # ంపతogమర†oిణ} | ంపత^Ëగభవ –²ఫల^ËEk || 18ఓ || –²ఫలసంత/nాU –²ఫలమ6న9ా | –²వృÂసం9ా[ –²వృÂాbిk || 181 || –²వృÂర†3ా చ –²వనాbిk | –²ఫల9ాžరyపÖధరసమ ( || 182 || ద–ణ ద–ణర†3ా ద–ణర†ప)!"ణ} | దÂక దÂప4 దÂమ6( చ దÂసూః || 183 || Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org) .

Page 24 of 29 దÂz“( దÂసు( దÂయఙ« k | దÂయఙ« శక!~1» దÂయఙª«ంత0ా!"ణ} || 184 || దÂపసూ-ర]Zజ దÂవంÙ´క3ావk | దØత#జ దÂసూనూర]Âజ దÂజ-0ా || 185 || దÂజ# దÂజనుర]  ేహసమLద?ా | దÂజ ర]Âయ6గధంbిk దÂకన0ా || 186 || ద–ణmర ర( ద–ణmరత/SిU | ద–ణmరసంbి f ద–ణmర^_( || 187 || ద–ణmరసు­k ద–ణmర9ా).( | ద–ణmరžØoి1 ర] –ణmరవం .( || 188 || ద–ణmరశరణ ద–ణmరహ!"( | ర3ాలoియ6 రాbిk రసంbి[( || 189 || రర†3ా రసం9ా[ ర ేశ ాbిk | రక!~ ర)4 ొ షమ6తవ!"j( || 19ఓ || ొ nాక!ా ొ షహ!ా ొ ష!ాk | ొ nాకరభ›nా™ ొ nాకరకప‹k || 191 || Vaidika Vignanam (http://www.org) .vignanam.

org) .Page 25 of 29 ొ nాకరసహ9ా1s^_ ొ nాకరసమ6న | ొ nాకరమL¿ .ా ొ nాకరక!ాగజ || 192 || ొ nాకరసమజÍ-!“]nాకరసుతల6 | ొ nాకరÚణ } ొ షసదృా3ాంగ5Âణ || 193 || ొ nాక!ZషU ే5 చ ొ nాకర Sg( | ొ nాకర3ాణర†3ా ొ nాకరమ!~Ÿ0ా || 194 || ొ nాక!“లÔ స ?ల6 ొ nాకరసుహ!"ణ} | ొ షకర!“భ›nా ొ షకరవధూoియ6 || 195 || ొ nాకరవధూ3ాణ ొ nాకరవధూమ( | ొ nాకరవధూoీ( ొ nాకరవధూరoి || 196 || ొ nాపజ తÅ ొ nాపE( ొ షx!"ణ} | ొ nాజపమxనం ొ nాజపప!ాయణ || 197 || ొ nాపరా7రర( ొ nాపజకప-ణ} | ొ nాపజకాతwలక!"ణ} జగదంl0ా || 198 || ొ nాపజక¬ౖ!"Ñq¥ ొ nాపజకఘ¥హ® { | ొ nాపజకసంత/nాU ొ nాపజకమL0”1 || 199 || దమపసూనసంపజ దమపష&oియ6 స | Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.

org) . | దండ3ాణÛప!ామృnాU దండ3ాణÛపహ !"( || 2ఓ3 || దండ3ాణÛఘ¥హ!ా దండ3ాణÛ!“ధృ( | దండ3ాణÛ3ాప1 చ!ా దండ3ాణLను#­ స || 2ఓ4 || దండ3ాణÛ3ాప1 ప దండ3ాణÛవ!“ను#¿ | దండహ9ా1 దండ3ాణÛÜ]ండబ_హ¾ర]!ాంతకృ{ || 2ఓ5 || దండ ొ nా` దండక!ా దండŸత1 కృ(స& | దం– దం–మ6( దం–ఖండకk || 2ఓ6 || దం–oియ6 దం–పజ దం–సం(|ష Œk | దసుపజ దసుర( దసుదణ Œk || 2ఓ7 || దసువరF కృ(!ా• చ దసువరF k | దసు !ా×k దసుక§ల !ా×k తÅ || 2ఓ8 || Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.Page 26 of 29 దు!“ధనపపజ చ దుఃశసనసమ!"7( || 2ఓఓ || దండ3ాణÛoియ6 దండ3ాణÛమ6( దయ6 ).ః | దండ3ాణÛసమ6!ా) దండ3ాణÛపప E( || 2ఓ1 || దండ3ాణÛగృxస0ా1 దండ3ాణÛoియంవ | దండ3ాణÛoియతమ6 దండ3ాణÛమ¡హ!ా || 2ఓ2 || దండ3ాణÛహ®త3ాణ దండ3ాణÛసుbి f .

( | దర?హ9ా1 దర?యL( దర?కర#వ!"j( || 212 || దర?మŒÈ దర?తనుర] ర?సరసర†oిణ} | దర?క!ా#mరర( దర?హస1 కృ(ర•ణ || 213 || ద!ా?నుకÆల6 ంభ!ా ద!~3ా(ను Îk | దమÀషపపజ చ దమÀషవరప || 214 || దమÀషసమ6!ా) ాz"¥ర†oిణ} తÅ | ాz"¥ర†3ా ాz"¥ !ా×తమxబల6 || 215 || దంతదంnాUsసురకల6 దంతచ!"7తహbి1 0ా | దంతదంషU స s ందన చ దంత !ా×(సు!ా || 216 || Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.org) .Page 27 of 29 దసుoియక!~ దసునృతదర—నతత&!ా | దుషU దండక!~ దుషU వరF ణ} తÅ || 2ఓ9 || దుషU వరF గx!ా• దూశక3ాణk | దూష0‘(1పజనk దూష0ా!"షU0ా!"ణ} || 21ఓ || దూషక ేషణక!~ pÇ0ా దహ-#0ా | రy0ా!" హం4 చ రy0ZశరపE( || 211 || రy0Zశరమ6( చ రy0Zశరవం .

org) .oీ( ద)šŸవర Œk | ద)šÝషU ేవ( చ ద)šŸžÂ Œk || 217 || ద)šŸ ైనహం4 చ ద)šŸదర !"ణ} | ద)šŸభ0”1సు­k ద)šŸమL bg( || 218 || ద)šŸఙª«న 4 చ ద)šŸగLణ Œk | ద)šŸక§లసంభ›nా ద)šŸభL0”1మL0”1 || 219 || ద)šŸక§ల ే5 చ ద)šŸక§ల ేవ( | ద)šŸక§లగమ6 చ ద)šŸక§లపE( || 220 || ద)šŸసుఖ 4 చ ద)šŸ ైనx!"ణ} | ద)šŸదుఃఖహం4 చ ద)šŸక§లసుంద!~ || 221 || ద)šŸక§లసంభ›( ద)šŸక§ల3ా‹k | ద)šŸ నగమ6 చ ద)šŸ నమ6 k || 222 || ద)šŸ నసంత/nాU ద)šŸ న ేవ( | ద)šŸజయసంoీ( ద)šŸజపమ6న9ా || 223 || ద)šŸజపపజ™ ద)šŸజపమ6‹0ా | ద)šŸజపసంత/nాU ద)šŸజప(|Sిణ} || 224 || ద)šŸతప9ా!ా) ద)šŸ‰భ Œk | Vaidika Vignanam (http://www.vignanam.పజ ద).Page 28 of 29 ద).

org/veda/dakaradi-sree-durga-sahasra-nama-stotram-telugu.fసర†పధృâ | ేాలŒÞ Ïమా* చ గంzా4!Z జZ గృpß || 229 || ా!ాంగగృpß mైవ గL!“ః సం )వoి | పర(ే 3ాంత!Z À!Z 9¢1 తàãత{ స ప\Z{ || 230 || దు!ాFమసహస1 ంà pÇ దు!ాFం పశ.fరÔ భత/ 1 సః || 226 || 3ాతర#)హ¥0ాలÓ చ సం)య6ం యతః ‰Ÿః | తÅஉరf!ాతసమŒÞ స మpßశ ఇాపరః || 227 || శ0”1యL0‘1 మx!ా(ౌ మx5రః పపజŒÞ{ | మx ే5ం మ0ా!ా ైః పంచdర]¶వసత1 àá±ః || 228 || యః సంప\Z{ సు1-Îమ6ం స చ bి .Page 29 of 29 దూ!ా దూ!ాదలామ6 దు!ాదలసమదు-ః || 225 || ఫల మ6¥ం సహస1 ంà దు!ాFయ6 šÎ.చ½nా | శ(వర1 నàãతస పరశ7రణమLచ(ే || 231 || || ఇ.vignanam.html Vaidika Vignanam (http://www.0J!1 "త% | యః ప\Z{ 9ాధ0ా)šశః సరbి .org) .క§ల6ర× వతం(|క1 ం ద0ా!ా .vignanam. దు!ాFసహసమ9¢1 తం సంపర×% || Web Url: http://www.