You are on page 1of 13

ST'LIT

NO. KAD PENGENALAN/
NO. SIJILKELAHIRAN
ANGKA GILIRAN

tffi

AKADEMIK
PENGURUSAN
SEKTOR
PERAK
PETAJARAN
JABATAN
PERAK
NEGERI
MAJTISGURUBESAR
PERAK
DANYAYASAN

UJIAN PBNCAPAIANSEKOLAH RENDAII 2O1I
(PERCUBAAN)

012

BAI{ASA IVTELAYU- PEIruLISAI\T
Julai

Satujam lima belasminit

I Y4 jam

JANGAI\IBTJKAKERTAS SOALAN II\[I SEHINGGADIBERITAHU
l . Tulis nombor ktd pengenalan dou
nombor sijil kelahirandan angka giliran
kamu pada petak-petak yang disediakan
Kertas soalot ini mengan&mgi tiga
balngian: Bahagian A' BahagianB don
Bahagian C.

UntukKegunaanPerneriksa

Balugian

No. Soalan

Markah

3. I(amu lrcndaklah menjawab keti ga-tiga
balwgian.
Bagi Bahrgirn B, kanubolehmemilih
samaada me4jav,abSoalan I, Soalan 2
atauSorla;n3.

5. Jawapan kamu hendaHah dinlis pada
rurmg yang disediakan dalam kertas
soalan ini. . Sekirarrya Wng ysrg
disediakan tid& mercuhryi, sila dapatkan
helaion tambahan daripada Wngawas
peperiksaan Helaian tatnbahanfiika ada)
lendaHah diikat dan dihmtar bersamnsamakertassoalan.

A

B
C

J{.'MLAH

60

Kertas soalanini mengandungil0 halamanbercetakdan 2 halamantidak bercetak.

Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH)

PercubaanUPSR (SK) BM Kertas2

SULIT 012 2 BahagianA |0 markahl 15minit\ fMasadicadangkan: Gambm di bawahmenunjukknnsuasanatemasyasuknndi sebuahsekalah. Tulis lima ayatyang lengkaptentangahiviti-aHiviti yang terdapatdalamgambar tersebfi. Pemh 012 azott no*cpunPAJPNPemkdottrtGB Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) [Lihat halaman sebelah STJLIT .

LIT 3 0r2 BahagianA l0 tl2 azott n*cpu9PAJPN PemkturIvffiBPeruk Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) [Lihat halaman sebelah SULIT PercubaanUPSR (SK) BM Kertas 2 .S[.

012 ozot t no* cpu sPAJPNPemktur IvfrBPemk Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) pihat halamansebelalf ST'LIT .Selaku majlisperpisahan Sekolahkamuakanmengadakan ucapandalammajlistersebut..Tiba-tiba. ketuamuri4 kamudimintauntukmenyampaikan Tulis ucapankamuselengkapnya.Aku berjalanke perhentian Mulakanceritakanrudengan: Tiba-tiba.SULIT 0r2 4 BahagianB 130narkahl : 40 ninitl lMasadicadangkan Pilih sata daripadatqjuk-tqiukdi bawahdan tulis sebwh knronganyangparljangrya tidak kurang daripada80 patahperkataan. I untukpulangke Locengsekolahberbunyi. Sekolatryangbersihdanceriamenfaminkeselesaan menjadikansekolahkamubersihdanceria.. basyangterletakdi hadapan rumah.. ATAU 2 untukmurid-muridbelajar. tentangoara-oara Tulis sebuahkarangan ATAU 3 bagimurid-muridtahunenam.Semuamuridkeluardarikelasmasing-masing sekolah..

SULIT 5 012 BahagianB NomborSoalan Pemt 012 olott no*cpsPAnN PerukdnMGB Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) pihat halamansebelah' ST'LIT PercubaanUPSR (SK) BM Kertas2 .

0r2 ST'LIT 012 ozott no* cW sPAJPNPem*dn tufrBPemk Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) [Lihat halaman scbelah ST]LIT .

lrrcB Pemk Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) pihat halaman sebelah STILIT ' Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 .0t2 SULIT 30 012 ozott tto*cp. sPAJPNPqshib.

Salmi Benarkata awak. KiA digalakkanbersukankeranaaktiviti ini akanmenyihatkanbadan dan dapatmenghindaripenyakit.Kita sepatutnyamenjagasegalakemudahansukanyang telatt disediakanoleh kerajaan. Alrara Selain ih+ mmyertai kegiatansukan dapt mengisimasalapang agu ktta tidak melah*an sebarangaktiviti yang tidak berfaedah. Salmi sukan Aina pernahkahkamu terbacaberita mengenaikemudahan-kemudahan yang telatr dirosakkan? Aina Ya memangpernah. 012 ozon no* cqn sPAJPNPetuktut t frB Pem* PercubaanUPSR (SK) BM Kertas2 Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) pihat halamansebelah SULIT . kita dapatmelihat banyakkemudahansukantelalt disediakanoleh kerajaan. Tulisj av.Aina. Salmi Sejakakhir-akhir ini. Kia sepatutnyamemanfaatkansegalakemudahan dengansebaik-baiknyasupaya kemudatranyang disediakan itu tidak akan dibazirkanbegitu sahqia. Salmi Sekiranyakita menyertaisatu-satupertandingansukanpulq kita mesti bersemangattinggi ketika bertandingsupayakita berjaya:' Aina Di sampingitu.SULIT 012 I Bahagian C 120markahl lMasa dicadangkan: 20 minitl Tulis lima nilai yang dapat kamuperoleh daripadapetiknn di bawah. murid yangmelibatkandiri secaraaktifdalam bidary sulCIn dan dilatih dengansecukupny4amatberpotensiuntuk menjadi seorangjaguh sukanpadamasahadapan.apankamudalam satuperenggan. Aina Yatah. Panjangnyajawapankmru hendaklohtidak lebih daripada 50 patah perkataan.Tidak patut sungguhperbuatanmerekayang melalcukannya.

ST]LIT 9 012 BahagianC Pemh PemkdantvlGB 012 ozotlnorcipu sPAJPN Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) [Lihat halamansebelah' ST]LIT Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 .

trftBpemk Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) pihat hflrfm1n sebelAh' ST]LIT .SI'LIT 012 10 20 KERTAS SOALAI\ITAMAT 0l2azoluo*cprspArpNpe.'hb.

Halaman Kosong Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) Percubaan UPSR(SK) BM Kertas2 .

ilalaman Kosong PercubaanUPSR (SK) BM Kertas 2 Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) .

5. 7.menghargai jasa guru .menjaga segala kemudahan yang telah disediakan Bertanggungiawab/bersyukUr bersemangat tinggi dalam pertandingan. 4. Keyakinan/yakin diri . penyakit. 6. 5. menyampai/menerima hadiah/mengalungkan pingat menatang dulang hadiah berlari/berlumba lbersaing mengambil masa/memegang jam/melihat catatan masa memegang tali/riben bersorak/bertepuk tangan menaikkan bendera BAHAGIAil B pasti 1. 4.Kesan/impak sekolah yang bersih dan ceria.pertandingan keceriaan kelas .apang Berdisiplin .bersukan dapat menyihatkan badan/menghindari memanfaatkan segala kemudahan Menghargai pemberian Menghargai masa.menghias bilik dadah . Penutup 2.harapan . BAIIAGIAN C 1.terima kasih kerana diberi peluang berucap . sekolah.melukis mural . Pendatruluan . Penutup 3.bersemangat tinggt ketika bertandine . 6. Menjaga kesihatan .SIGMA JAWAPAT{ BII O12 .gotong-royong membersihlcan sekolah .Tujuan berucap/tujuan m4jlis Idea-idea: . 7. UJIAIT PERCI'BAAN I'PSIR 2011 BAHAGIAN A 1.kejadian yang berlaku/dikenal yang boleh diterima idea sesuai Idea-idea utama : Sebarang pulang/perasaan/pengajaran daripada kejadian.tidak melakukan sebarang alctiviti yang tidak berfaedah.Pernyataan umum tentang keceriaanlkebersihan Idea-idea : .mengecat pasu/dinding/kelas . 3.mengucapkan terima kasih memohon maaf berjanji . Format : Ucapan Pendatruluan .mengisi masa l. 2. Pendahuluan . Gigih / semangat kesukanan Digitalized by Azman Jaeh (ACS IPOH) PercubaanUPSR (SK) Jawapan .mengucapkan terima kasih Penutup CATATAT{ : Idea-idea lain yang berkaitan dengan tugasan boleh diterima.menanampokokbunga . 2. 3.