You are on page 1of 1

CMYK KEN201 KEN

DONDERDAG 5 MAART 2009


Opgericht in 1873

Drie dagen tribute


Rory Gallagher
in de IJmond
HOREN EN ZIEN

Geen zorgindicatie meer nodig Heemskerk wijst verhogen van randweg opnieuw af Lieve Miep
DENK

’Leunhuis’ door annemiek jansen


H E EM SKER K - Opnieuw heeft
het college van Heemskerk het
verzoek om een bouwvergun-
ning voor het verhogen van de
De provincie Noord-Holland
wil dat fietsers die de randweg
kruisen, op maaiveldniveau blij-
ven. Dat kan door de randweg via
een viaduct te verhogen. Dat zou
kreeg de gemeente Heemskerk
een aanvraag en heeft deze afge-
wezen. In november volgde een
nieuwe aanvraag. Opnieuw heeft
de gemeente nee verkocht.
daar veel geld gestopt in het
landschap, in de lunetten. Als de
weg verhoogd wordt aangelegd
dan is dat een inbreuk op het
landschap. Ik vind het een raar
Hij heeft dit gedeputeerde
Cornelis Mooij ook laten weten.
,,Het is toch jammer dat we dan
weer een aanvraag krijgen. Dit is
toch niet de wijze waar overhe-
Ik noem ’haar’ Joost, want
Joost mag het weten. Anderen
’Miep’, ’Truus’ of ’Bea’ (inclu-
sief bijpassende stem). Opval-

vrij voor
Westelijke Randweg bij de Klei- op twee plekken moeten gebeu- ,,Wij hebben bewust gekozen plan om er een viaduct neer te den met elkaar omgaan. Bij ver- lend vaak vrouwennamen,
ne Houtweg afgewezen. De ge- ren: de Creutzberglaan in Bever- voor ondertunneling’’, zegt bur- leggen, alleen maar omdat de anderende omstandigheden zou waarom weet ik ook niet. Mis-
meente wil een ondertunneling wijk en de Kleine Houtweg in gemeester Jaap Nawijn. ,,Wij, Be- aannemer gezegd heeft dat dit je er over na kunnen denken, schien vanwege de mooie pa-
voor de fietsers. Heemskerk. In april vorig jaar verwijk en de provincie hebben goedkoper is dan een tunnel.’’ maar daar is geen sprake van.’’ radox: een vrouw met subliem
richtingsgevoel.
Hoe het ook zij, dat we haar

75-plussers
een naam geven zegt genoeg.
We praten tegen haar, vloeken
of schreeuwen soms wat maar
luisteren áltijd naar wat ze te
zeggen heeft. Af en toe krijgt ze
een complimentje, een aai over
de bol (of doe ik dat alleen?) als
door annemiek jansen ze ons weer perfect heeft geleid.
H E E M S K E R K - Heemskerkse ouderen van 75 jaar en ouder Maar soms weet ook zij het
kunnen zich voortaan registreren voor een aanleunwo- even niet. Heeft ze energie te-
kort, last van een tunnelvisie
ning zonder een indicatiestelling. De belangrijkste reden of kan ze geen contact maken.
daarvoor is dat er te weinig kandidaten zijn voor dit type En dan merken we pas hoe af-
woning. Het afgelopen jaar moest er zelfs uitgeweken wor- hankelijk we van haar zijn.
den naar Beverwijk. Als we haar meenemen, laten
we ons eigen verstand thuis.
Heemskerk heeft op drie ver- meer kan en ze naar een verzor- Zelf doe ik daar aan mee.
schillende locaties aanleunwo- gingstehuis of verpleeginstel- Afgelopen wintersport nog,
ningen, in en nabij woonzorg- ling moeten. toen ze mij naar de Franse Al-
centrum Westerheem, in Water- Om toch voldoende kandida- pen moest brengen. Daar
rijck en bij verzorgingstehuis ten te hebben voor de aanleun- raakte ze het even kwijt, en
Sint Agnes. Dit zijn gelijkvloerse woningen zijn de regels enigs- dus ik ook. Een lichte vorm
woningen, in de directe nabij- zins aangepast. De belangrijkste van paniek overviel mij. Zij
heid van zorghulp voor ouderen wijziging is dat kandidaten van- schoot ook in de stress. ’Keer
waarvan bewoners gebruik kun- af 75 jaar geen indicatiestelling om!’, riep ze angstig.
nen maken. Ouderen hebben een meer nodig hebben. Dat is ook Toen wist ik het weer. Ik
indicatie nodig van het Centrum een wens van een deel van de ou- had een kaart in de auto en
Indicatiestelling Zorg, het CIZ, dere ouderen in Heemskerk. Zij kon best een blik werpen op de
om in aanmerking te komen willen wel verhuizen naar een borden. Ik vond mijn weg,
voor een aanleunwoning. aanleunwoning, maar passen maar wat een onzekerheid!
Jarenlang bestond er een be- niet of net niet binnen de criteria Ik zal je daarom blijven voe-
hoorlijke wachtlijst met geïndi- voor een indicatie. Het niet indi- den, updaten, becomplimente-
ceerde kandidaten en de wacht- ceren van 75-plussers levert de ren. Ik zal nimmer aan je twij-
tijden waren lang. Door de ople- gemeente een besparing op van felen en je nooit onderbreken.
vering van de nieuwbouw in gemiddeld 200 euro per indica- Maar lief navigatiesysteem,
Westerheem en bij Sint Agnes tiestelling. lieve Miep, blijf alsjeblieft
twee jaar geleden is de lijst opge- Er is nog een belangrijke wijzi- voor altijd aan mijn zijde!
schoond. Daardoor waren er vo- ging. Plaatsing op de wachtlijst RENS LIEMAN
rig jaar niet of nauwelijks nog vindt plaats op datum van regi-
kandidaten voor de aanleunwo- stratie. Inwoners van Beverwijk,
ningen. Enkele malen is er een Velsen en Uitgeest krijgen drie
beroep gedaan op de wachtlijst maanden achterstand ten op-
in Beverwijk.
Opmerkelijk
zichte van Heemskerkers. Het
woonruimteverdeelsysteem Literair
geldt namelijk voor de hele
Met de vergrijzing in het achter- IJmond. Kandidaten die buiten Heemskerk
hoofd lijkt de sterk afgenomen de regio wonen, krijgen zelfs zes
vraag naar aanleunwoningen op- maanden achterstand. Dolgelukkig is Emma Bruinekool met de geruilde voetbalplaatjes. ,,AZ heb ik bijna compleet.’’ FOTO RONALD GOEDHEER In het boek ’Dwalend door
merkelijk, maar het blijkt dat ve- Het college van burgemeester Heemskerk’ nemen de schrij-

’Waar staan de boodschappenkarretjes?’


le ouderen het liefst zo lang mo- en wethouders hebben deze vers Frans Koopman, Peter
gelijk blijven wonen in hun ver- week ingestemd met de nieuwe Dicker en verslaggever van
trouwde woning of woonomge- toewijzingscriteria voor aan- Dagblad Kennemerland Jan
ving. Ze stellen verhuizen zo leunwoningen. De regelgeving Butter de lezer mee met een
lang mogelijk uit, totdat het niet wordt na een jaar geëvalueerd. literaire wandeling. Het boek
door rens lieman naar een kleinzoon, en al hele- een tent buiten op te zetten kinderen. ,,Ze rukken de plaat- zending van haar binnen is dan toont aan dat literatuur en
H E EM SKER K - Geen kind te maal niet naar een potentiële voor de jonge voetbalfans niet jes haast uit je handen, zo blij is mijn boek compleet.’’ Vader Heemskerk geen vreemden
zien in de buurt, en dat op ’ruilmoeder’. ,,Ik zoek gewoon door kon gaan vanwege het zijn ze er mee. De kinderen zijn Rolf vergezelt zijn zoon, zoals voor elkaar zijn. Dagblad

Castricummer betrapt woensdagmiddag. Het miezert


wat in Heemskerk maar dat is
niet de oorzaak. Het is de gekte
een karretje, wat is hier in vre-
desnaam aan de hand?’’
Op de plek waar normaliter
weer. ,,Daarom is deze oplos-
sing bedacht. De meeste klan-
ten vinden het niet zo erg, het
enthousiast, het is best gezel-
lig’’, vindt Marit Nijman (21). Ze
deelt namens de grootgrutter
veel (groot-)ouders dat deden.
Zij wagen zich eveneens in de
menigte om zo hun kind of
Kennemerland is op zoek
naar verhalen van lezers die
deze band onderstrepen. Per-
twee inbekers in garagebox rondom de voetbalplaatjes die
vele kinderen, maar zeker ook
de karretjes staan, zijn nu tien-
tallen kinderen én volwassenen
is ten slotte voor het jonge grut
dat zo enthousiast is.’’
sets van drie extra voetbalplaat-
jes uit. ,,Ik had eigenlijk vrij,
kleinkind blij te maken.
Opeens een schreeuw. ,,Ik
soonlijke ervaringen of ge-
beurtenissen, als de relatie
volwassenen, van de straat hysterisch op zoek naar nog Toch zijn er wat geïrriteerde maar ik ben gevraagd te komen mag naar huis!’’ De 43-jarige tussen Heemskerk en litera-
CASTR ICU M - De politie kreeg Het ging om Castricummers houdt. De entree van de lokale ontbrekende voetbalplaatjes. gezichten. De in- en uitgang is werken vanwege deze actie.’’ Dick de Bruijne zwaait zijn ar- tuur maar duidelijk naar vo-
maandagavond rond tien uur de van 20 en 24 jaar. In de box lagen Albert Heijn is even het epicen- Een medewerkster van Albert volledig geblokkeerd en de Jesse van de Haar (8) kijkt te- men de lucht in en toont la- ren komt. De redactie deelt
melding van een bewoner van gereedschappen en metaalwaren trum van de eredivisieactie. Heijn wijst Sinnige de weg naar boodschappenmandjes zijn be- vreden. De drukte maakt hem chend een notieblokje vol door- vijf exemplaren van ’Dwa-
een pand aan de Castricummer opgeslagen en de beide verdach- buiten. ,,We moesten hier ruim- dolven onder verzamelalbums. niet uit: ,,Ik vond het juist erg gekruiste nummers. Alle 129 lend door Heemskerk’ uit
Werf dat hij twee verdachte man- ten hadden nog geen kans gezien Marijke Sinnige (61) probeert te maken voor de ruilmiddag. Nee, normaal boodschappen leuk. Al ruim een maand ben ik ontbrekende spelersplaatjes voor de boeiendste inzendin-
nen had betrapt op een poging goederen weg te nemen. De ver- zich een baan te wanen door de Nooit gedacht dat het zó druk doen is er even niet bij. aan het sparen. Met hulp van heeft hij in zijn tas. Vanavond gen. Mail uw verhaal (max.
tot diefstal uit een garagebox bij dachten zijn opgesloten voor kindermenigte. Zoekend kijkt zou worden’’, vertelt zij. Nicole De ruilmiddag zorgt daaren- oma, die mij per post haar plakken, voor nu zit zijn missie 250 woorden) naar
een achterbuurman. verder onderzoek. ze om zich heen. Niet speurend Vaartjes legt uit dat het plan om tegen wel voor een hoop blije plaatjes stuurt. Als de laatste er op. redactie.ken@nhd.nl.
➔ Horen & Zien: ’Lucebert is
ons paradepaardje’

(ADVERTENTIE)
Politie presenteert enquête loop- en slooproute

’Meer dan de helft is tevreden’


door gerard baas centrum in Uitgeest. Langs al die sterker de behoefte om hun zegje der vindt in groep 1 slechts de
UITGEEST - Onder de titel routes staan ongeveer 2700 wo- te doen.’’ helft dat de politie reageert op
Wakkere Ouders, de Tussen- ningen. Daarvan zijn ruim drie- Van die groep (groep 3) is problemen in de buurt, in groep
stand heeft de politie vorig honderd huishoudens in de slechts 37 procent tevreden of 2 is dat met 40 procent zelfs nog
jaar een enquête gehouden herfst van vorig jaar benaderd zeer tevreden over de politie. De minder. Hier is groep 3 met 60
onder omwonenden van de door de onderzoekers. Dat ge- andere twee groepen scoren veel procent het positiefst over de po-
loop- en slooproutes. Een van beurde aan de hand van huisbe- hoger. Van degenen die de onder- litie. Toch zegt van die groep ook
de opvallende resultaten is de zoeken en via internet. Bij de eer- zoekers aan huis kregen (groep 60 procent dat ze de politie te
hoge mate van tevredenheid ste groep was de bereidheid om 1), is 66 procent tevreden of zeer weinig zien. Bijna 80 procent wil
over de politie. Ruim zestig mee te werken erg hoog. Negen tevreden en bij de digitale ge- de politie vaker in de buurt heb-
procent is tevreden of zeer te- op de tien huishoudens liet zich enquêteerden (groep 2) is dat 57 ben. Dat is het dubbele van groep
vreden. Ongeveer 65 procent enquêteren. Van de online-on- procent. De onderzoekers me- 1.
zegt last te hebben van horeca- derzoeken kwam ongeveer twin- nen dat de personen die de on-
gerelateerde jeugdoverlast. tig procent ingevuld terug. derzoekers op bezoek kregen het Herhaald
Daarnaast kregen alle overige meest representatief zijn voor Van Griensven zegt dat de
Er zijn overigens meer loop- en Uitgeesters ook een uitnodiging het onderzoek, want ook voor de enquête over een jaar of ander-
slooproutes dan alleen de weg om mee te doen. Dat was om te internetenquêtes geldt dat per- half, als de maatregelen in Veilig
tussen de Heemskerkse wijk voorkomen dat mensen ten on- sonen die meer overlast ervaren Uitgaan een tijd operationeel
Breedweer en discotheek Bob’s. rechte niet benaderd zouden eerder meewerken aan het on- zijn, wordt herhaald om te kij-
Naast deze route, die eind vorig worden. Van die gelegenheid derzoek. ken welke invloed de nieuwe
jaar in het spotlicht kwam door maakten twintig bewoners ge- Van groep 1 heeft 9 procent maatregelen in Veilig Uitgaan
de door de rechter verboden af- bruik. Dat die laatste groep het veel last van jeugdoverlast, bij hebben op de beleving van over-
sluiting van het Tolpad, zijn er minst positief was over de politie groep 2 is dat 25 procent en ook last. Maar er is meer. Alle onder-

Probeer Digitenne
bijvoorbeeld ook de wegen naar en de mate van overlast, ligt vol- hier scoort groep 3 het meest ne- vraagden is gevraagd of zij deel
Krommenie (over de Meldijk), gens Van Griensven voor de gatief: 69 procent. Voor een beet- willen nemen aan een buurtpa-
naar Akersloot en naar Castri- hand. ,,Mensen met een hoge be- je overlast zijn de percentages nel, dat regelmatig overleg voert
nu  weken gratis. cum en het gehele oude dorps- leving van de overlast hebben respectievelijk 45, 39 en 26. Ver- over de jeugdoverlast.

• Gratis gebruik van digitale ontvanger


• e ,- per jaar goedkoper dan UPC of Ziggo*
• Binnen  minuten zelf aan te sluiten
Dove bejaarde zet met (ADVERTENTIE)

Makkelijk toch? radio buurt op stelten


van een verslaggever behoorlijk agressief en dreigde
VELSEN - De politie heeft dins- met een balk.
dagavond de geluidsapparatuur Politieagenten hoorden in de
van een 82-jarige bewoner in de woning een keiharde doordrin-
IJmuidense De Ruyterstraat in gende pieptoon en in de slaapka-
beslag genomen. mer stond een radio aan. De man
Omwonenden hadden al eer- gaf aan een gehoorbeschadiging
der geklaagd over geluidsover- te hebben.
last en bij de man aangebeld met Tegen de man wordt proces-
Kom naar kpn winkel Beverwijk, Breestraat  de vraag of het wat zachter kon. verbaal opgemaakt voor het ver-
De man reageerde hierop echter oorzaken van geluidsoverlast.

CYAANMAGENTAYELLOWBLACK KEN201