You are on page 1of 3

SJK(T) BUKIT LINTANG

Á¡÷î Á¡¾¡ó¾¢Ã §º¡¾¨É 2015
¸½¢¾õ
¬ñÎ 2
1

¦ÀÂ÷

Á½¢ §¿Ãõ

: _____________________________

¬ñÎ : ____________

«. ±ñ½¡Öõ ±Øò¾¡Öõ ±Øи.
1.

þÕáüÚ À¾¢¨ÉóÐ

2.

115

3.

±ñßüÚ ¿¡ýÌ

4.
5.

379
¦¾¡Ç¡Â¢ÃòÐ ÓôÀòÐ ãýÚ
(10 ÒûÇ¢¸û)

¬. ²Ú Å⨺¢Öõ þÈíÌ Å⨺¢Öõ ±Øи.

1.

2.

3.

7
0
0

12
0

50
0
12
2

12
3

3
0
0

81
0

80
0
(10 ÒûÇ¢¸û)

3. 1. 565 + 15 = _____ . 2. ±ñ 443 509 167 ¸¢ðÊ ÀòÐ ¸¢ðÊ áÚ (6 ÒûÇ¢¸û) °. ±ñ¸û 416 578 307 þ¼Á¾¢ôÒ þÄì¸ Á¾¢ôÒ (6 ÒûÇ¢¸û) ®. §¸¡Ê¼ôÀð¼ ±ñ½¢ý þ¼ Á¾¢ô¨ÀÔõ ±Øи. 163 + 21 = ______ 4. 1. 367 509 787 (6 ÒûÇ¢¸û) ¯. 133 + 684 = ______ 2. 2. 1.þ. 679 + 89 = _______ 3. ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ §¸ûÅ¢¸ÙìÌ Å¢¨¼ÂÇ¢ì¸×õ. ±ñ¸¨Çì ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ¸¢ðÊ Á¾¢ôÒìÌ Á¡üÚ¸. 3. ±ñ¸¨Ç þÄì¸ Á¾¢ôÀ¢üÌ ²üÀ À¢Ã¢òÐ ±Øи.

701 + 45 + 16 = _____ (12 ÒûÇ¢¸û) .5. 271 + 15 + 145 = _____ 6.