You are on page 1of 1

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: …../TB-KHTN-ĐT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 03 năm 2015

THÔNG BÁO
Về việc đăng ký học để cải thiện điểm
của hệ Đại học chính quy – HK2/2014-2015)
Trong học kỳ 2 năm học 2014-2015, sinh viên bậc Đại học hệ chính quy đăng ký học
lại các học phần để cải thiện điểm theo lịch như sau:
1. Thời gian đăng ký : từ ngày 24/03/2015 đến ngày 25/03/2015 (giờ hành chính).
2. Học phí học phần cải thiện : sinh viên đóng học phí cải thiện cùng với học phí
học kỳ chính thức (HK2/2014-2015).
3. Thủ tục đăng ký : sinh viên nộp đơn xin cải thiện điểm cho phòng Đào tạo (SV
lấy mẫu đơn đăng ký theo địa chỉ: www.hcmus.edu.vn  Đào tạo  Đào tạo Đại học-Cao
đẳng  Quy chế - Biểu mẫu  Biểu mẫu).

4. Địa điểm đăng ký
 Khóa 2013, 2014 đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Linh Trung.
 Khóa 2012 trở về trước đăng ký tại phòng Đào tạo cơ sở Nguyễn Văn Cừ.

5. Một số qui định đối với học phần cải thiện.
5.1. Học phần cải thiện (HPCT): là học phần mà sinh viên đã học và thi đạt trước đó
(điểm >=5), nay sinh viên muốn học lại để đạt kết quả cao hơn.
5.2. Sau khi đăng ký HPCT, trường sẽ hủy ngay điểm đạt của HP xin cải thiện và sẽ
không giải quyết bất cứ trường hợp nào xin phục hồi lại điểm cũ. Điểm của HPCT là điểm
của học phần.
5.3. Chỉ được đăng ký HPCT đối với HP đã học và thi đạt trong vòng 2 học kỳ (kể từ
học kỳ mà HP đó đạt điểm >=5).
5.4. Chỉ được đăng ký cải thiện một lần duy nhất cho mỗi học phần.
5.5. Không được học HPCT đối với HP chỉ có thực tập (trong phòng thí nghiệm, TT
Thực tế) và học phần Anh văn.
5.6. Số tín chỉ HPCT: được tính vào tổng số tín chỉ qui định của mỗi học kỳ (tối đa là
30TC/1HK).
5.7. Sinh viên có thể học HPCT trong học kỳ chính thức hoặc học kỳ trả nợ.
TL.HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Lê Văn Lai