You are on page 1of 2

Modul Latih Tubi SPM (Adab dan Akhlak Islamiah Tingkatan 5

)

PELAJARAN 38 : ADAB BERNIAGA
BAHAGIAN A
(OBJEKTIF)
ANEKA PILIHAN
1

Apakah yang dimaksudkan dengan kerjasama dalam perniagaan?
A
B
C
D

2

Berikut adalah bentuk perniagaan yang diharamkan Islam kecuali
A
B
C
D

3

jual beli barang haram.
jual beli barangan yang sama jenis.
jual beli barang yang tidak dimiliki dengan sempurna.
jual beli buah-buahan yang ada di pokok yang telah nyata masaknya.

Maksud jual beli dari sudut bahasa ialah
A
B
C
D

4

Meminta nasihat daripada orang yang berpengalaman.
Bertolak ansur di antara penjual dan pembeli.
Membantu golongan yang memerlukan.
Menderma sebahagian harta.

menempah.
bersyarikat.
berdagang.
menyewa.

Antara berikut merupakan adab-adab berjual beli yang digalakkan oleh Islam.
I
II
III
IV

Bersikap amanah dan jujur.
Tekun dan bersungguh-sungguh.
Menjauhi perkara-perkara haram.
Melahirkan masyarakat harmoni dan sejahtera.

A
B
C
D

I , II dan III
I , II dan IV
I , III dan IV
II, IIIdan IV

5.

     
(Surah al-Baqarah : 275)

Ayat di atas merujuk kepada
A
B
C
D

Allah menghalalkan jual beli dan riba.
Allah mengharamkan jual beli dan riba.
Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Allah mengharamkan jual beli dan menghalalkan riba.

ISI TEMPAT KOSONG

14

[ 6 markah ] 15 .Modul Latih Tubi SPM (Adab dan Akhlak Islamiah Tingkatan 5) 1 Berniaga bermaksud ______________ harta dengan harta mengikut syaratsyarat tertentu. 2. 4 Kita hendaklah mengamalkan _______________ berniaga dalam perniagaan supaya mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. [ 4 markah ] (b) Terangkan tiga akibat terhadap orang yang tidak mengamalkan adab berniaga.000 dengan syarat jualkan kereta tuan kepada saya dengan harga RM30. 3 ________________ bermaksud penjual dan pembeli bersikap jujur dan tidak menipu dalam perniagaan. BAHAGIAN B 1. [ 4 markah ] (c) Terangkan dua faedah mengamalkan adab dalam aktiviti perniagaan. Islam telah menggariskan beberapa adab untuk diamalkan semasa berniaga. (a) Apakah maksud berniaga ? [ 2 markah ] (b) Jelaskan konsep amanah dalam perniagaan. 2 “Saya jual kereta dengan harga RM50. [ 4 markah ] (a) Huraikan dua adab ketika berniaga.000” Jual beli ini dikenali sebagai jual beli _________________.