You are on page 1of 9

SEKOLAH KEBANGSAAN KOMPLEKS KLIA

71800 NILAI, NEGERI SEMBILAN

UJIAN BULANAN 2012
________________________________________________________________
MATEMATIK
KERTAS 1
1 JAM
________________________________________________________________
TAHUN 4
________________________________________________________________
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. Jawab semua soalan.
2. Setiap soalan mengandungi jawapan A, B , C dan D. Pilih jawapan yang
tepat dah hitamkan di kertas jawapan anda.
3. Sekiranya anda ingin menukar jawapan yang lain, pastikan anda
memadam jawapan sebelumnya dan hitamkan jawapan yang baru di
kertas jawapan.

1

5 B 5.7 +3.5 C 1.1 + 1. Digit 8 yang manakah mempunyai nilai tempat yang terkecil? 4. yang manakah senilai dengan 9 ? A 4.5 + 4. Nilai digit 5 dalam nombor 7 852 ialah A 5 C 500 B 50 D 5 000 3.1.3 2 . A 7 860 C 9 978 B 8 542 D 5 281 7 968 dibundarkan kepada ratus yang terdekat ialah A 7 900 C 8 000 B 7 970 D 8 100 5.9 D 1.5 + 4. Antara berikut . 8 908 ditulis dalam perkataan ialah A lapan ribu sembilan puluh lapan B lapan ribu sembilan ratus lapan C lapan ribu Sembilan sifar lapan D lapan ribu Sembilan ratus lapan puluh 2.

Jika 4 484 daripada guli itu berwarna merah.5 D 2.2 C 2. 7 – 0.4 = A 3.6. Dalam sebuah kotak ada 10 000 biji guli. RM 500 adalah sama nilai dengan 12. cari bilangan guli yang berwarna lain. A 4516 C 5516 B 5155 D 6155 10. A 100 keping RM10 C 25 keping RM20 B 10 keping RM20 D 20 keping RM50 3 jam 45 minit + 2 jam 24 minit = 3 .5 7. 63 x 36 = A 2079 C 2376 B 2268 D 8550 9. 6400 + 2870 + 1410 = A 6000 C 6420 B 2760 D 10680 8.2 B 2. 1 796 ÷ 7 = A 256 C 256 baki 4 B 265 D 265 baki 2 11.8 .

30 D. A RM48.70 ÷ 13 = 17.03 bersamaan dengan A 503 C 503 4 .50 B RM46. Cari waktu sebenar A pukul 6. Jam dinding menunjukkan waktu 6.40 D pukul 6. tetapi jam itu menunjukkan 25 minit lebih cepat daripada waktu sebenar. RM52.20 C RM50.50 B pukul 5. Antara ukuran berikut.15.3 m C 6.30 C pukul 5.40 14.A 6 jam 12 minit B 6 jam 17 minit C 6 jam 23 minit D 9 jam 21 minit 13. RM 682.03 m B 6m3cm D 600m 2 hari 13 jam x 5 = A 10 hari 65 jam C 12 hari 17 jam B 10 hari 22 jam D 12 hari 12 jam 16. yang manakah paling panjang? 15. A 6.51 5.

4.8. Encik Ramu membeli sebuah katil. Cari harga radio jika katil berharga RM 118? 20.61 C 21.3 D 22. 22. A RM353 C RM164 D RM210 D RM118 115 minit = A 1 jam 55 minit B 1 jam 05 minit C 2 jam 55 minit D 2 jam 05 minit 21. Cari hasil tambah 4.3.1 = A 20. Jabatan pendidikan telah mengedarkan 4000 buah buku teks matematik kepada 20 buah sekolah secaara sama banyak. Hitung bilangan buku teks yang diterima setiap sekolah.3 19. sebuah almari dan sebuah radio.5 dan 2.B 503 D 53 18.6. Harga radio adalah RM 189 lebih mahal daripada almari dan harga almari adalah RM 46 lebih mahal daripada katil. A 400 C 200 B 250 D 300 1+ 1 = 5 .5 B 20.

A 2 C 4 B 2 D 3 23. yang manakah bersamaan dengan 5 minit? A 45 saat +55 saat C 30 saat x 4 B 520 saat – 220 saat D 480 saat ÷ 6 25. 10 mm bersamaan dengan = A 100 cm C 10 cm B 1cm D 1000 cm 26. Pecahan setara bagi 2 ialah A 6 C 12 B 4 D 8 24. Apakah nilai P ? A 50. Antara berikut .09 m. 300 minit ÷ 4 = A 3 jam 15 minit C 2 jam 15 minit 6 .9 C 509 B 59 D 5090 27. Diberi P cm = 5.

Antara mereka 302 orang adalah pekerja warga asing.B 1 jam 15 minit D 1 jam 25 minit 28. Cerakinkan nombor berikut 9963. Di sebuah kilang papan terdapat 793 orang pekerja lelaki dan 491 orang pekerja perempuan. Nyatakan nombor yang paling tepat di tempat kosong. Apakah nilai tempat 9 dalam nombor 20964 ? A Sa C Puluh B Ratus D Ribu puluh 33. A 30+90+600+9000 C 9000+900+60+3 B 900+90+63+3 D 9+90+600+3000 32.______ = 6320. Berapakah jumlah pekerja tempatan? A 928 C 982 B 918 D 908 31. Tolakkan 7565 daripada hasil tambah 5121 dengan 3929 A 1485 C 5348 B 3584 D 3845 29. 9826 . Selesaikan 8304 – 5568 + 2601 = A 5733 C 5337 B 5373 D 5237 30. A 3504 C 3506 7 .

Berapakah perlu ditolak daripada 20 000 supaya menjadi 9270? 35.5 – 3. Kemudian darabkan hasil bahaginya dengan 19. Bahagikan 612 dengan 6. 38. A 1983 C 1938 B 1893 D 1398 1.B 3550 D 3226 34. 37. A 10 720 C 10 030 B 10 077 D 10 730 200 ÷ 10 = A 30 C 20 B 40 D 40 36.9 D 47.6 = A 43.2 B 40.8 8 .02 bersamaan dengan A 102 C 102 B 102 D 12 50 – 2.9 C 45.

00 B RM225.00 C RM370.39.00 D RM375. Darabkan RM75 dengan 5 = A RM375.50 40. Hasry dikehendaki membayar RM8240 secara ansuran untuk hutang banknya selama 4 tahun. Berapakah jumlah wang yang perlu dibayar oleh Hasry untuk setahun? A RM2060 C RM2070 B RM3020 D RM2064 ________________________________________________________________ Disediakan oleh: Disemak oleh: Dilulus oleh: (Mohd Azman Kamari) 9 .