You are on page 1of 46

-f

/tl
MAHABBAH ]GPADA YA}IG DI CIIITA

*4s

NABI

.MUHAMUIAD,,
*a,

SEBAII(

f
;:
..

ffi

ffi
Iffifft

MANUSIA

t.

,ll

i#

,x;

ffi'-;

re"r

ffi
@

fuIAHABBAH KEPADA YANG DI CINTA

NABI MUHAMMAD
SEBAIK MANUSIA

- =-:-_

:-,,rAD

JAMHURI

: _3 l',,..* ?. At-lvlAKKl

-=' *a:
-2'3' 'ez a2:, r-Si ri"l dan
- -:
, a^i' .lg' n'enlad kannYa
l

:::

aga anailarian Liliahi Ta'ala


Dicetak oleh

Der:etakan dan Penerbit

v\

I,IENARA KUDUS"
- 3esito No. 35 Kudus
,.t29'' ) 437944 Fax. 436474

:
z-2 -:rarakudus@gmail.com
S=;.: s ce:aKen diluartanggung jawab
-z

='-3:e<an

"MENARA KUDUS"

Dicetak April 201't

\IL IL\DDIII-\H
Sara h.'rker,k.:.1r.*. t,'>:I t;-; - : r :- -'--:
ini adalah -{h1i Sun-n.l \\':. --::--:'::- l;::-:.-"
vang menliokong kepada \1auhd. dan juga lltL-reka
yang bersalahan pendapat dan tidak setuju den_9an
Maulid, semuanyaAhli Sunnah Wal Jama'ah.
Cuma sangat sayang atas pendapat mercka
yang tidak sehrju itu kerana tidak memahami
pengertian dari sebuah ayatAl-Qur'anul Karim :

y,.* G,trNt,Vi:y gi;


"*r*:
'6a
!;t;)
!>ry
+;j
e1^ e
$z

(rr.:i.l:e;,-) { t V . i'bg

6?)J

Nanti akan anda amati akannva dalarl risalah


ini yang petikannl-a dariAl-Qur'an dan Sunnah.

.;$ frfj^r
1

"&ti

Wahai saudaraku ...... da'wahkanlah Siiratur


Rasul bagaimanapun caranya. Tetapi, cara-cara itu
janganlah sampai drkatakan "Begini caranya

Rasulullah W beramal" supaya jangan

disandarkan hal tersebut menjadi Hadist Nabi.


Contohr.rya seperti kita mernbaca Surat Al-Fatihah
10 kali, kemudian kita berkata baharva hitungan
tersebut adalah suruhan Nabi, juga bagi sesiapa
yang sholat Muthlaq beberapa sahaja rakaatnya,
juga yang membacaAl-Qur'an khatam dalam satu
hari. Ini semuanya jangan dikatakan amalan Nabi
atau suruhan Baginda. Juga pada mengadakan
jarnuan kenduri, ini adalah sunnah, bagi sesiapa
yang mahu mengamal ;L.LJl ll--bl.
Contoh lain seperti apabila ada keluarga yang
meninggal dunia, mengadakan jamuan makan
bolch dilakukan asal jangan mengatakan hal
tersebut adalah anjuran daripada Nabi. Adakanlah
jamuan makan itu sama ada sehari mahupun setiap
hari, tiada salahnya, yakni berdalil dengan Hadist
pLtlpt .ul.
2

Risalah ini saya tuliskan pada petang Hari Isnin


tanggal 20 September 2010 M. bersamaan 11
Syawal 1431 H. kerana :
1. Nabi & dilatrirt<an paclaHari Isnin.
2. Baginda selalu berpuasapadaHari Isnin.
3. Diturunkan Al-Qur'an Ai-Karirn pada Hari
Isnin.

4. Hijrah Baginda ke Madinatul Munawwarah


pada Hari Isnin.
5. Baginda sampai di Madinah pada Hari Isnin.
6. Baginda diwafatkan pada Hari Isnin.
Kerana yang demikianlah teiah ku tuliskan
risalah ini pada Hari Isnin. Semoga risalah ini
bermanfaat bagi umat muslimin dan menjadi arnal
jariah dan diberkati bagi kita urnat rnuslimin
sekaliannya.

.i:t t;U
\>.
'o'.,
),

dl)lrltJ
*)
/

$;rffitj i*)i
A&rnti i>*t;
3

JP')t\1\;1"

r:v"Jti i$aii

\hAllah. Tolonglah harnbaMu yang dhaif ini


untuk menulis risalah ini. buat menerangkan
kebenaran, insya Allah. Ya A1lah. Han-rbaMu ini
tidak ada claya danupa,va kecuali dengan Engkau'

&;)\?i, +llyrit'
Dan tiada taufiq

hambaMu kecuali

dengan hidayahMu.

Para pembaca yang buditnan, apakah


sebabnya iuya tuiiskan risalah ini'/ Sebabsebabnya adaiah

l.

Saya mendengar dari sebuah kaset ceramah


itu
yung *.ngatakanNabi Muhammad
manusia biasa.
2. Saya pernah hadir satu peftemuan di Jeddah
yung C..unrahnya begitu juga mengatakan Nabi

manusiabiasa.

J.

Ketika menziarahi tanah air, saya berkesempatan menghadiri beberapa ceramah pada

majiis sambutan Maulidur Rasul, ada juga yang


berpidato. Selesai sahaja acara rrereka, saya
dengan hormatnya membaca do'a seraya
menghuraikan kembali dengan rresra segaia
ceramah mereka. Ternyata ramai yang
berterima kasih di atas keterangan daripada
saya itu.
A
+. Semasa saya bersilatul rahim ke Malaysia dan
tanah air sekitar tahun 2009-2010, ada yang
memberitahu saya bahau'a seseorang
membicarakan. Nabi \{uhamrnad Sollallottu
'-llailti llh Salloh itu sarna sahaja dengan
Muhamrnad 1'ang ada drkampung

o'.i*t',
J.zJt-e

oft

tit;
fr
.J./ "1 t

Ini adaiah suatu musibah yang amat


5.

lnilah sebabnya saya tergerak

untuk

menuliskan sebtlah risalah yang menghuraikan


sebab-sebab di atas tadi untuk menyelesaikan
kekeliruan yang dibuat-buat itu.
YaAl1ah, tolonglah hambaMu itri, berikanlah
kepada katni semua kekuatan untuk menjunjung
tegr.rh ajaran NabiMu secara terang-terangan
*rpun sernbunyi datr menolak anasir-anasir

yun[ 3"t"t lagi tidak berasas ini' Berikanlah


kebenaran kePada mereka'

tr*i?!l

q*\j

Kami tidak akan dapat petunjuk sekali-kali


besar.

Ada lagi yang mengatakan bahawa Perayaan


Maulidur Rasul ini haram hukumnya
5

dilaksanakan oleh mana-mana pihak kerana


ianya Bid'ah Dholalah.

mel ainkan petunj tlk daripada E'n gkau, Ya R I lah'

*bi:r ,!t
Y'.
oo\,

\-

i,.,U

iit;

"

J"1-\

.
7<
>rr'-l
:

,l

.gl

Penjelasan dari penulis yang dhaif ini,


semoga kita sekalian mendapat rahmat dari Allah
yang Rahman danRahim

rgt-U Lki'et r

t/\'Jt>oJ

Menurut pendapat Ulama'Amilin

(Setiap perkataan yang menjatr.rhkan


rnartabat keagungan dan kemuliaan Nabi itu
haram hukumnya).

Maka dengan

ini

saya tnenyatakan

atas

perkataan mereka 'Nabi itu manusia biasa'dengan


dalil yang tidak tepat mereka sebutkan :

_v *t,
',1.'.+,,l,/,-.'.

*l J

ot-

Katakanlah : Sesun_rguhnya aku ini manusia


biasa sepeni kamr.r (Surah Al-Kahfi, ayat 110).
Berhenti di situ. padahal ayat itu tergantung dan
disambungkan dengan ayat yang selanjutnya :

o r',

;.+l

tit

,i,

c-t7t3

\A\-p

<r^C

IJ'

:6:j

i.:

;\A,

\/
''>

'
oJ
""

t";';

J\?

\L(i;fu!*\i

YaLig diwail,'Llko1l kePadaku.

lVlaka denuan yang diwahyukan iru adalah


perbez:ian Bagrnda dengan manusia biasa, batu
sahaia berlainan. Batu yang dijadikan buat
pengcras jalan itu batu yang dicampurkan dengan
aspal, satnakah dengan batu yang di tangan anda?

Berlian, Zamrud, Fairuz, Yakutz. Kekasih kita


Nabi lr,{uhammad ffi melihat apa yang ada di
belakang Baginda sepcrti melihat di hadapannya.

Ucapan Baginda adalah Wahyu. Bau hadan


Bagincla terlebih ltarum daripada wangi-wangian
yang pernah ada. Keistimewaan Baginda banyak
tidak terkira. Mu'jizat Baginda besar, bahkan
lebih besar dadpada nabi-nabi sebelumnya. Dari
8

Makkah ke Baitul Maqdis dengan sekelip mata.


Alangkah besarnya muJizat Baginda ketika Isro'
Mi'rajkan, masuk ke langit hingga keArasy.
Dari mana mereka ambil perkataan .seperti
orang biasa'. Saya yakin ini adalah buah fikiran
para orientalisme. Wahai kaum muslimin, haram
hukumnya mengambil ilmu agama dari para
orientalisme. Apakah anda tidak membaca AlQur'an, Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menerangkan perkataan orang kafi r yang mengatakan
Nabi itu adalah orang kebiasaan. Lihatlah di dalam
Al-Qur'an SurahAl-Mu'minun ay at 47 :

t1

\;# jj

q ;A

b:il ,tlw

{Ly}

o'r:J+

Ertinya : Dan mereka berkata : "Apakah (patut)


kita percaya kepada dua orang manusia seperti
kita (uga), padahal kaum mereka (Bani Israil)
adalah orang-orang yang menghambakan diri

kepadakita?".

';)*1rJ:j1

q u, Y'; $ ,'iY r;sv

tI")

t";fr {rrliil ,* b

Ertinya : Mereka menjawab: "Kamu tidak lain


hanyalah manusia seperti Kami dan Allah yang
Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun,
kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka"' (surah

Yaasiinayat l5).
Walhasil, perkataan terhadap Nabi seperti itu telah
dikisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan
jelas di dalam beberapa ayat Al-Qur'an, yaitu
perkataan orang-orang kafir terhadap Nabi-nabi
mereka sejak zaman. dahulu sehingga ke zaman
Nabi Muhammad W seperti yang termaktub

padaSurahHudaYat27: o t-

U:;i ,y'i'"u f)F ili5Ct Jta


e y", $Y,#t ,r"';ui tli t;i]ll
10

bt4?

E "i c; gigt q;u a4ri


{ru} frjk"i:k'J

Etinya : Maka berkatalah pemirnpin-pemimpin


yang kafir dari kaumnya : "Kami tidak melihat
kamu, melainkan (sebagai) seorang manusia
(biasa) seperti Kami, dan kami tidak melihat
orang-orang yang mengikuti kamu, melainkan
orang-orang yang hina dina di antara kami yang
lekas percaya saja, dan Kami tidak melihat kamu
memiliki sesuatu kelebihan apapun atas Kami,
bahkan Kami yakin bahwa kamu adalah orangorang yang dusta".

Nabi Terhadap lhng


Pendapat Yang Meny'alahi

!t'y 4;a.y; !r4,u+' #'


11

Ertinya : Ya Allah, berikanlah kami petunjuk


dengan petunjuk Engkau dan jangan Engkau
jarJikan kami berpegang kepada selain Engkau'
Sebelum saya teruskan masalah ini, eloklah
kiranya saya dahulukan dengan kisah sejarah

kelahiran Nabi Isa 'Alaihis Salam seperti yang


Allah terangkan dalam Surah Maryam'Alaihis
Salam, yang panjangnYa 20 aYat.
t0
. o'2,,

b#t ft '*.(tt
et\ b L':Aiu {rr} *;,:*

ri$1 b

) 5:l
E,J

)1.

/
c

t'*.t15 'Sr:" G')i (*)1,6; ')L (rq

&

;"--"1u,!;i dy -:e { r v}

Jy"' rI

(-t

q Jv {rr} \ry *;i


12

C ,+u -;Y.+t;
tji,; a#"'fiW g3"&;i
'; ,tj Jv ,tl,K JG {v.} q lf
U$ {rq} V:

(r "^;;jj qil.

US,

,il1;ai

-UL

,L.r:itiry{rr} Wryi oa,


J^tat a;vt {rv} W6K c!,

1*

ntlt,3t 7+ JI.
W:y.A\6 {vr} WW:*j
r"r;

-E

+w $;'s;'*
13

o , /c I

,l,P

c<

Yi

Lt* at;trrL'r3, ,*L ;';t {rt}


a,;ti "t?" {r"} v (Ej,*
eftrLi4r

a'a

,l ,JJ

,lr'.

w\P

,rO /

o O1 ,

w qts

'j<1 btt c*

i;.) L"ri :iL


|^k (s-r, ,?, UG {rl} Ut
{rv} C"i G;, * ''n i';;f}6

?';)t

iy 1) t'j.I oK s I'ilL i;:\:.


*y -;tG tra,) q &i dE
W 4:ir e;ts ";'*< altlv

6j

14

*-dr
J:lU

.."ry1

ru'

'i; *3t i6 { r t }

gii16e;S{r.}

V*;;

e; e.:, G ,f'jti t;L!! 641;

t'r(; ;i;;

Er,i r,,j {rr }

tj

i;; L:ljt;'"k;xlr; {r.v} VJ

,kq\ {rr} * t;i ?Uj e';i


o.

,;1ra y
,'o;.: fi
1.ct.o/

'rni

o rl,

,,o,

c. i,
Ji r"j .*l
t'fr ;ilr
b ^*; ti jll isu: {rr }
o.

{r"} L"K 'F 'i)'Ar::prpi;*iti1


15

ir"*rri ;j$rJ 8;;

G, Ar

i'L;

{rr}1;l*
16.

Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di

dalam Al Qur'an, Yaitu ketika ia menjauhkan diri


dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah titnur'
17.

Maka

ia mengadakan tabir (Yang

melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus


roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di
hadapannya (dalam bentuk) manusia yang
sempurna.

: "sesungguhnya

aku
Maha
berlindung dari padamu kepadaTuhanYang
Pemurah, j ika kamu seomng yang bertakwa"'
18.

Maryam berkata

ini
hanyalah seorang utusan Tuhanmu, ttntuk
19. Ia ( Jibril) berkata: '"Sesungguhnya aku

memberimu seorang anak laki-laki yang suci".


16

20. Maryam berkata: "Bagaimana akan ada


bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah
seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan
(pula) seorang penzinat"
21. Jibril berkata: "Demikianlah".
Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah
bagiku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu
tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami;
dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah
diputuskan".
22. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia
meny,isihkan diri dengan kandungannya itu ke
tempat yangjauh.
23. Maka rasa sakit akan melahirkan anak
memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon
kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya
aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang
yang tidak berarti, lagi dilupakan".
24. Maka Jibril menyerunya dari tempat
yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati,
17

Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak


sungai di bawalimu.
25. rian goyanglah pangkal pohon kurma itu
ke arahmu, nescaya pohon itu akan menggugurkan
buah kurrna yang masak kePadamu.

26. Maka makan, minum dan bersenang


hatilah kamtt. Jika karnu rnelihat seorang manttsia'
Maka Katakanlah: "sesungguhnya aku telah
bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha
pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan
seorang manusiapun Pada hari ini".
27. Maka MarYam membawa anak itu
kepada kaumnya dengan menggendongnya,
kaumnya berkata: "Hai Maryam, Sesungguhnya
kamu telah melakukan sesuatu yang amat
mungkar.

28. Hai saudara perempuan Harun, ayahnlu


sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan
ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina'"
18

Tabi'it tabi'in. saya berpendapat cari seumur hidup


yang merupakan nas dari Al-Qur'an atau Hadist.
Hal ini sama sekali tidak ada.
Mereka yang mengatakan haram, itu ijtihad
mereka. Kanti yang boleh atau harus yakni jawaz
ini juga ijtihad yang berdasarkan dengan AlQur'an dan Hadist. Kalau satu sama lain berbeza
pendapat, anggaplah masalah khilafi yyah.
Mahunya kalau ketika berceramah, jangan
ada kata marah-marah dan melarang yang berbuat
baik kata kami. maka yang marah atas kebaikan itu
takabbur naman)'a.
Adakah anda tidak tahu masalah fiqhiyyah ?
Kata Imam Ahmad Rahmatullah, makan daging
unta batal wudhu'. Apa kata mazhab yang lain? Di
sana ada mazhab yang mengatakan menventuh
kemaluan itu batal wudhu', ada yang berkata tidak
batal. Bacalah Kitab MazahibulArba'ah.
Ada lagi yang bilang acara maulid itu bid'ah,
ntenambahagama rol.- 1.,.o 1,'..,

25

Ju#

Bukankah agama sudah sempurna, rukun


islam ada lima peikara, rukun iman pula ada'enam
perkara. Dua contoh ini, tidak ada yang
mengurangi dan tidak ada yang melebihi. Adakah

*"t"ku yang mengatakan Yang tidak


mslaksanakan Mauiid agamanya kr-rfang atau
yang rTrelaksanakan itu agan-ranya bertarnbah.

Hukum F'iqh setiap ada kejadian itu

ada

hukumnya, sepei'ti apa hukumn-va menjual atau


rnemindahkan anggota ? Apa hukumnya orang
yang mengambil heroin atau ganja? Apa yang
dilaksanakan oleh negara masing-masing.
Saya jelaskan lagi di sini bahawa acara
Maulid, membaca sirah Nabi adalah hukumnya
harus mengerjakan yang harus dengan niat yang
baik dapat pahala. Ada juga yang mengatakan
hukumnya sunnah. Ia mengambil daii dalil :
/oO

j^rti^J\

rJ^

26

;I'\IJ

.-F'--.1!

Mendengarkan sejarah-sejarah Nabi itu baik,


maka hadir ke sana itu pun dikira baiklah. Kalau

anda bermusafir, hendak bersolat, carilah air.


Ketika itu wajiblah dibawa timba dan talinya.

-rr'U^Jl

L<
r'

'11
trr'
\e'

..-P

)N

Setiap kebaikan, bagus kita perbuat, Firman

AllahS.W.T: ,

td,

,o

J";-Ji;-<l;J nJ\ fra\)

Ertinya : Dan perbuattair teUalikan, supaya kamu


mendapat kemenangan. (Surah A I -Hajj )

ljrihadkami:
t

,'t,

- !'l L,
(-*.J
'l)r
$.,
6 //

,t
I

lt

l*d Jl

' ,
A

Ah-e).") j.=)\

---9

eUl d./
//

t, t
"-*u
),{'1

e*

',

:: e'!'\;";'lltd
J

\ /o

t\Y, j
27

14,
t',

*i;',

Ertinya : Dan semua kisah dari Rasul-rasul


Kami ceritakan kepadamu, ialah kisah-kisah
yang dengannya Kami tegulikan hatirnu: dan
dalam surat ini telah datang kepadamu
kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi
orang-orang yang beriman. (Surah Hud ayat
120)

Peringatan Maulid dan apa saja sebtltan


namanya adalah baik. Mungkin di sana ada yang
sudah mendengarkan maulid. mereka langsung
memeluk agafi1a islam. Di Kota Martapura
Kalimantan Selatan. Ada dua kali saya saksikan
dan pernah di dalam majlis ceramah saya tiga

orang telah memeluk islam. Saya pernah


bersilaturrahim dengan YTH Ust. Ariflln Ilham
di wilayah Depok. Jakarta, katanya mailis dia
sudah lebih seratus orang yang memeluk islam'

g\'J"y',

f-

W f#r, i>';r:
28

Dasar Kebaikan Dan Dasar Larangan


Pegangann)'a

'1 G3 ;JiLi J'-*'Lt iS;t' Y')


^'{v}:.u41 4y '.irr L1 ',i,tt tr;:r, ft#'u'
,o-

o2r.

to'..t|'1o-to,,

I2)-'

Ertinya : Apa yang diberikan Rasul kepadamu,


maka terimalah. Dan apa yang di larangnya
bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnl'a Allah Amat keras
hukumanNya.
Zaman sallafus soleh berlalu, untmat Islam
banyak buta agama, buta hal ehwalNabi4E, maka
bagus sekali apayang di kerjakan oleh yang mulia
RajaAl-Mudzaffar Abu Said Kukbari. Beliaulah
orang yang pertama yang Menguraikan Maulid di
Bulan Robi'ulAwal. Beliau merayakan Maulid itu
dengan perayaan yang sangat ramai sekali. Kata

Ibnu Katsir di dalam kitabnya, Al-Bidayah Wan


Nihayah : Raja ini sangat derrnaw'an, berani,
29

pahlawan,

ahli di medan

peperangan clan

ketangkasan, sangat pandai, ulatna' lagi adil


rohimahullah.
Inilah sanjungan lmam Ahli Taf-sir Ibnu
Katsir, alangkah melesetnya kesalahan dari
tuduhan tv'tauiict yang mereka katakan:yang rnulamula yang mengadakan Maulid ini adalah Ra.ia
Fathimiyy:ah. Adupun Raja Al-Muzatfat ini
mengadikan Maulid dengan memberi makan
1.ulr,r,tr1 mengorbankan 5.000 ekor kambing I .000
ekor ayam, 100.000 tin cucu cair dan 30'000 ktrih
muih.
Hadir dalam perayaan itu para-para Ulama'
yang terkemuka, ahli tasawwuf. Setiap seorang,
i{aja telah menghadiahkan sepasang pakaian
lengkap. Saya ambil kisah ini dalam kitab tersebut'
Maka dari zaman itulah mulia para Ulama'
menulis kitab khusus bertajuk maulid, sejarah
Nabi Muhammad meliputi hal ehwal kehidupan
Baginda Llmum dan khusus dari hari kelahiran
sehinggalah kewaf atannYa.

30

Pengarang kitab-kirab Maulid itu adalah dari

kalangan Ulama'-ulama' yang besar

dan

l. Renungan

kasih cinta kepada kota dan wanita,

stbetulnya yang

di

maksudkan adalah

terkemuka, Ahli Hadist seperti pengarang Maulid


Ad-Diba'i dan lain-lainya. Mereka para Ulama'
mengambil sumber daripada kitab Al-Hadist dan

kecintaan kepadaNabi *E
2. Kewaspadaan jangan sampai tertipu dengan

kitab Asy-Syamail. lni Bererti sudah sekitar 801


tahun dari tahun 601 H sehingga sekarang.
Ulama'yang merluliskan kitab Siiratur Rasul
sesudah terjadinya Haflah maulid di antaranya
ibnu Katsir nama kitabnya :

3. Pujian kepadaNabi4s
4. Kisah keputeraan Baginda*r
5 . Keterangan pada MuJ izat Baginda H
6. Kebesaran Al-Quranul Karim'

,\.*J1

,* ,i
\ *r)l
Y --J,

3J.

Kerana beliau ini lahir 700 (tujuh ratus) Hijriyyah,


Haflah Siiratur Rasul (Maulid) teuadi ditahun 630
(enam ratus tigapuluh) Hijriyyah.

Salah satu Penulis Siiratur Rasul zaman


Dahulu secara Qasidah Syair adalah Imarn
Muhammad Al-Bushiri, Nama Qasidahnya AlBurdah. Qasidah ini beliau tuliskan dalam sepuluh

fasal:

hawa nafsu.

7. Perjalanan malam Isro'Mi'raj.


8. Kemenangan dalam berjihad Baginda
bersama para sahabat.
9. Tawassul.
10. Munajat.

Pengarang kitab Syama'il Muhamn-radiyyah

yang terbaru pula adalah seorang Ulama' yang


i"rtoho, di Makkatul Mukarromah suatu ketika
dahulu. Beliau adalahAs-syeikh Hasan Masyath,
meninggal tahun 1980-an. Nama kitab beliau
duajuz.
,ro.rJt;Ul

31

+11

32

'

ParaAhli Ijtihadiyyah yang ahli dan pakar di


bolehkan syara' mengikutnya. Mereka yang tidak
setuju, tidak boleh marah pada pendapat-pendapat
mereka yang bertentangan. Jika berlaku juga,
maka itu adalah sebahagian daripada sifat
takabbur yang dibawa- bawa. Apakah hukumnya
berpakai dengan sifat ketuhanan itu?
Ya Allah, Ampunilah hambaMu ini jika
tersalah dan bersifat takabbur.

Mariiah wahai kaum muslimin, .kita


bertasammuh, hormat menghormati dalam
masalah Ijtihadiyyah. Marilah kita lihat dalilpada
masalah mazhab yang empat di bawirh ini ;
Dalam Hadist yang sarih, Nabi # melarang
para shabat Baginda dengan sabdanya : "Jangan
kamu solat melainkan di Bani Quraizah.'l Ketika
masuk waktu Asar di tengah perjalanan,
sebahagian sahabat memahami larangan tersebut
hanya supaya jangan beristirehat ditengah jalan
dan sebahagiannya solat kerana masuk waktu
Asar.

35

Ini bererti, setengahnya mengambil

zahii:

laranganNabi, setengahnyamengambil mafhum


laranlan Nabi, j angan istirehat santai-santai'

Sesudah sampainya berita di atas dua


pendapat itu dihadapan junjungan, Baginda tidak
*.nrr.jukkun tanda-tanda marah dan tidak
bersetuju terhadap para sahabatnya itu tadi'
Sudah saya sebutkan tadi bahawa ratusan
juta yang mahir dan pakar dalam bermaulid dan
sebahagiannya di Indonesia. Jikalau rnahy
bermusafir marilah berhaflah membaca sirah
Rasul, juga dibaca dihaflah majlis perkahwinan
dan tasmihan.
Di Makkah pula, serta di Jeddah, Madinah,
Saudi Arabia ini penuh satu minggu bermaulid'
Ada yang haflahnya malam Sabtu, malamAhad
dan slterirsnya. Ada jug a yanghaflahnya sebulan
sekali, setengah bulan sekali dibuat kelaziman'
Terkadang-kadang penulis ikut hadir juga di awal
haflah mereka.di sana, dalam majlis taklim dan
tausiyyah.
36

r-

Sekarang, di sana sini ada da'wah dan


ceramah yang bertajuk umpama "Perang Badar",
"Khulafaul Rosyidiin" apakah ceramah ini haram
hukumnya kerana tajuk ceramahnya itu termasuk
dalam perkara bid'ah, tidak dilakukan zaman
sahabat Nabi * . Tentu saja boleh ya. Itu jugalah
masalah taj uk Silatul Rasul......... Wallahu A' lam.
Di dalam kaedah Fiqhiyyah :

ia..r2l! ;j.Jl Gl _ jdJL,J! ;rrY


Ertinya : Jangan kamu pandang tajuk dan
judulnya, pandanglah apa isinya.
Apakah pengertian Maulid? Atau Istilahnya?
Nama ini Bid'ah tapi isinya adalah :

d-'-l ql''11

,* J-*)l;v

Nabi* juga suka mendengar

Qasidah, ketika

bermusafirjuga Nabi Bersabda:

ilt-/\ a*\ r_r&_,


37

Di dalam Kota Madinatul Rasul memang


banyak sekali pembaca Qasidah'. Salah
,.o*rgnyu bernama Anjasyah' beliau. ini adalah
,.o.rn! penyanyi atau pembaca syair.lslam yang

untuk
sentiaJa meiantlnkan Qas i dah-qas idahnya

Nabi x.
Juga di kala Rasulullah beserta Saidina Abu

Bakar is-Shiddiq datang memasuki Kota


Madinah. Terdengar suara penduduk kota itu
berqasidah. Yang tua, muda, lelaki, wanita
berqasidah memuji dan bersyukur dengan
kedatanfan RasulRahmatan Lil 'Alamin

..i

'1,
,'o',' to
"r-dt

'e', o

r \>'Jt ?q J: '\a?

,t; u
!

G3G

l*

*"'

f-:-lt'.;')

Maaf disebutkan kenyataannya orang yang


membangkang itu tergolong daripada mereka
yang tidlk niengaji Ushul Fiqh, adakah sudah
men"gaji Kutubus Sittuh, sudahkah dibaca kitab
Syama'i I MuhammadiYYah.

38

Yakinlah bahawa segala kitab yang isi


tajuknya d--,4"nr,r; S-)r*, ,"rnru penulis
itu adalah golangan ahli Muhadditsin yang
mereka hafal ribuan Hadits, Ulama' Muarihun,
dan amanah, bahkan lbnu Tainriyyah sendiri
merestui masalah pembacaan kitab Maulid,
bacalah kitab beliau,
r;.J .bt .,.Jr ,r ri1

adil

kitab Siiratur Rasul ketika duduk


boleh, rnakajikalau dibacakan ketika haflah
tidak boleh, terus dihukumkan anti Maulid?
Mengapa begitu tidak adil'
5. Pembacaan Siiratur Rasul atau bermaulid itu
bukanlah termasuk dalam menambah-nambah

4. Membaca

agama.

kaifiat cara da'wah untuk


kekasih manusia
kepada
Uswatun Hasanah
E
Muhamrnad
yang sempurna Saiyidina

6. Siiratur Rasul adalah

Ringkasan

l. Bagi mereka yang mengatakan Nabi itu


orang biasa, hukumnya haram, itulah
perkataan orang kaf-ir kepada Nabi-nabi
mereka.

2.Perayaan Maulid, apa saja namanya atau


pembacaan Siiratur Rasul, peribadi Nabi,
Uswatun Hasanah, boleh dihaflahkan yakni

diharuskan kerana setiap perkara harus


diniatkan dengan yang baik itu berpahala.
3. Semasa pembacaan Asyroqol, bebas samada
berdiriatau duduk.

39

Nasihat
sekalian Muslimin yang
dan
Wahai diriku
berlainan pendapat, marilah kita sama-sama.

g+* t-L*;

Kasih sayang satu sama lain dalam masalah


khilafiyyah, Mari baca mazhab empat yang
mu'tabarah, janganlah tuduh menuduh yang tidak
enak didengar telinga, apakah amalan yang sudah
800 tahun itu tidak benar?

40

WahaiAhmad Jamhuri

mariucapkan:. . -";

A\'-r,;l

Dalam banyak-banyak tulisan engkau ini

mungkin terdapat sifat riya' dan sum'ah.

Berl indunglah kepada Allah Subhanahu Wa Ta' ala

dari menjadi Ulama' Mudhillin iaitu Ulama' yang


sesat dan menyesatkan orang.

YaAllah,

,1t

'J";'rr"W
c:,f*jOi;^Ui

Ya Allah, hambaMu sebutkan ini bukanlah


kerana riya', hanyalah tasyakkuran dengan ni'mat
Engkau.

Ya Allah, hambaMu Tuliskan ini, kerana


mahabbah dengan Saiyidina Wa Maulaana
Rasulillah tr YaAllah, berikanlah di Hari Kiamat
nanti akan Syafa'atul'Uzhma padahambaMu yang
dhaif ini dan bagi sekalian Muslimin. Ya Allah,
berikanlah kami Taufiq dan Hidayah dalam
41

menerima kebenaran'

iri

Yzi

Al 1ah, buangkanl

hati, dengki, takabbur dari hati kami,

Robbana (5

at
Ya

al-r sif

kali)'

sekiu*
Penjelasan
Saya berkeyakinan besar bahwa kita ini
ahlussunnah wal jama'ah, pembaca yang pro
kepada maulid (yang setuju dengan maulid) dan
yang kontra (yang tidak setuju dengan maulid)'
,.-"ruryu ahi-i sunnah waljamaah' Cuma sangat di
sayangkan atas mereka yang tidak ttt'jy,. karena
meretla tidak memahami ayat suci Al Quran

,e)s s)

-{ 's

Nanti akan anda amati hal ini.dalam risalah


yang petikannya dari Al Qurandan sunnah'

.. . gJ-J-a ;.,^*i U-r,o! f+ljl


42

Wahai saudaraku... da'wahkanlah


siraturrasul bagaimana saja caranya, akan tetapi
cara itu jangan di bilang "begini caranya Rasul
beramal" supayajangan di sandarkan hal tersebut
menjadi hadis Nabi, contohnya: seperti kita
membaca surah Al Fatihah 10x kemudian kita
berkata bahwa hitungan tersebut adalah suruhan
Nabi, juga siapa yang solat mutlak, berapa saja
rakaatnya, juga yang membaca Al Quran khatam
dalam satu hari, ini semuanya jangan di katakan
amal an Nabi atau suruhannya.
Juga mengadakan jamuan (kenduri) ini
adalah sunnah, bagi siapa tL".Ultt l"1 Yang
mengamalkan
Yang mau mengamalkannya, seperti
apabila ada keluarga yang meninggal dunia,
mengadakan jamuan makanan boleh di lakukan
asal jangan mengatakan hal tersebut anjuran Nabi
mengadakan makanan bebas saja maupun setiap
hari. Yakni berdalil dengan itu hadis r!.ulrt !l

43

@ffiu;'*

1,

t)

#f

;",11,1i,il;"ffi? li'#*
$iqt
'itSr-,iq
".!r gi; qJj

',lru- Gi,;
.at

,t_;1t

rW

',lr

,#li

.J,

;Ji J\;j
ilr,ir

!';:;

trt

5i*'it S';i
nrr; d,t:*11-:" ;r*;J,jr 'uC, t:rii r

atUr_-t"lti

nr

.;Ljt

i._:rt

}*

'ltt

v;fij u:i':i

'itir:-;t*\i U tl"Jt-i.6
'ff

(eq,fr,

44

"JJ

,TARJAMAH
QASIDAH JALALIAH
Peliharalah keagungan nama Allah,
lembaran ini jangan diletakkan dilantai

AljlUl-!

'itt-i

1,

.irll il-1,
-Q-t)
aJll

I ,-!->.-.

,.)',\i q'j-6 -"f ';i


o'

ol
'
\jlc
t'
.r)oi-r
J
t'
)
I
?'

t) 4)

,.)

.l

t/e!)

'ir pl- 62t-lt )c


'ittt ii*;;J\it

,.,

o,t

",-!
jl.J' 14>;.L-)

"iri'.*i:Li J"

#t-&u)ti

Dengan Karunia Allah serta rahmatNya atas hamba yang


doif ini lagi fakir telah selesai ciptaan ini qosidah di Makkah
Almukarramah Robi'ul Awal 1415 H.
Semoga diterima Allah. Amin Amin.
Sebab dis6tiap akhir Qasidah Lafadz .!rJ ,
Oleh karenanya dinamai Al-Qasidatul Jalaliah

45

Nabi kami Yang mulia Rasulullah.

Yang
mencintai
Yang
Habibullah.
kami,
mensyafaati
kami, Khaliluliah. Atas beliau, shalawat kami

ya Allah.
2. Rasulullah gelarnya Ka1imu11ah. Yang tertinggi
dari sekalian Nabiyuliah. Rasuluilah pilihan
utama dari Allah. Imam bagi yang-taqwa
kepadaAllah.
3. Beliau datang bagi kami sebagai Rahmat, Kami
beriman kepada Beliau yaAllah. Muliakan dan

beri taufiq kami Ya Allah'


husnulkhatimah & redoMu

4.

Ya Allah.

Dengan

'Afiatkanlah sekalian kami ya Allah.


Hindarkan dari segala penyakit ya Allah'
Bersihkan kami dari dosa-dosa ya Allah.
Dengan karunia Engkau juga ya Allah.

46

5.

Ampunilah ibu bapa kami ya Allah.


Kasihanilah mereka berdua ya Allah.

Tutupilah kejelekan kami ya Allah. Jangan


ditampakkan yang itu ya Allah.
6. Senantiasa beri petunjuk kami ya Allah. Buat
menuntut keredoan Kau ya Allah Engkau
adalah penolong kami ya Allah. Dalam dunia
serta akhiratnya yaAllah.
7. Tempatkan kami di sorga Firdaus ya Allah.
Disamping Nabi Muhammad ya Allah. Buat
memandang zat Engkau ya Allah. Kami cinta
Nabi pilihan Kau yaAllah.
8. Atas Nabi Ahmad solawatKau ya Allah. Atas
Beliau Alhadi salamKau ya Allah. Serta
keluarga dan sohabatNya ya Allah. Yang
demikian selama-lamanya yaAllah.

A ,*)

,k
Jl o*oztl ilr iel
qP nl

'irl JJ*"r Jti

Cel l)l Ji

t*;i ,S,p\ & o-t


*-y";\
,j\fu)\ o\1;

oK-f r,.lt ,,
U,\

:AIJl

:l..^.Fe

c.S

cf s erv

ARTINYA:

BARANGSIAPA MEMBACA TASBIH ITU


SERIBU KALI, MAKA SIINGGUHNYA DIA
TELAH MEMBELI DIRINYA DARI ALLAH
(YAKNI DIA DIBEBASKAN DARI API
NERAKA) / Bacalah setiaP hari.'

47

48

r
Hadits dari sayyidina Ali Radhiyallahu anhu.
Sabda Nabi maksudnya.
(Apabila kamu dapat kesulitan maka bacalah)

Tarjamah Kasidah

,:j t; JFi j fr")t ,*gte, r-t


u

-t

*;t

ei)l

,[)r, Y!

Bacalah sebanyak-banyaknya. Ratusan atau ribuan.

BACAAN MENYAPU KEPALA


DIWAKTU SALAM SHALAT

ft')t

)\;;'lty,sf, *' r",)

<Sr:tjAe*ti"&(

NASAB KETURLINAN IMAM SYAFII


RADHIYALLAHU ANHU

J;rZ a sV a e-iL u'rg


(q;" * a 3#;t ,Y\t c. e;))
c

ol

((ga-

^ttt l5--2r/ J l->,

49

ka;.y u-!,bi

Alhabibiyah
(Cinta Rasul)
Pengantar

Alhamdulillah ku mulai ini kalam


Ku iringi dengan Siralawat dan Salarn
Atas Nabi penghulu sekalian 'Alam
Serta Shahabat dan orang yang Islarn

Wahai para pembaca dan pendettgarnya


Inilah peribadi Nabi dan perangainya
Marilah kita baca dan rnengamalkannya
Semoga nariti kita dapat safaatnya

Adapun sesudah dari Pada itu


Dengan Allah juga saYa minta Bantu
Semoga penaku lancar tidak buntu

Menulis kasidah I'tabibiah yang terterltu


50

r
Kasidah ini empatbelas asalnya
Tambah sembilan, duapuluh tigajumlahnya
Kudapati dari dua guru ada isyaratnya
Lalu sembilan puluh sembilan semuanya
Disusun oleh Ahmad Jamhuri
Dengan harapan semoga Allah mengampuni
Serta guru, Ibu Bapak yang dikasihani
Disisi Nabi, semuanya kita menghuni
Syekh Hasan Massyat yang kesatu
Syekh Ismail, Said Amin Kutbi tertentu
Serta guruku sekalian satu persatu
Rahmat Allah atas mereka itu
Yang masih hidup Allah peliharakan
Dari bala bencana hasud dijauhkan
Dengan ilmu mereka Allah menfaatkan
Dunia Akhirat bahagia dan diselamatkan
(Maksud dari Kasidah)
Nabi Kekasih kita, Ahmad juga sebutannya
Teturunan Mudhar Bani Hasyim marganya
Kekasih kita penghulu besar kedudukannya
Beliau tidak membanggakan dirinya

1)

51

2)

Kekasih kita khalilullah habibullah


Beliau dikenal dengan pangkat inilah
Kekasih kita didalam kitabullah
Beliau pujian dan sanjungan Allah
3)

Kekasih kita kuat dermawan nYa


Emas perak tidak bermalam dirumahnya
Kekasih kita zuhud tidak mikirkan dunianya
Beliau tidak menyimpan buat esoknya
4)
Kekasih kita tidak ingin emas berseri
Gunung emas menawarkankan diri
Kekasih kita jalan kesana kemari
Batu mengucapkan salam terdengari
s)
Kekasih kita yang sangat dicinta
Beliau dirindukan binatang onta
Pohon kayu patuh dengan kekasih kita
Pohon maju menghadap kalau dipinta
52

6)

10)

Kekasih kita air memancar dicelah jarinya


Kekasih kita batu bersuara ditangannya
Mengagungkan yang menciptakannya
Itulah sebagai kebesaran muJizatnya

Kekasih kita penyayang pengasihan


pada umat berlimpahan
Kebaikannya
Kebaikanny a pada
perl
Kekasih kita rahmat perhadiahan
Tuhan
Perhatikanlah ini dari Tu

7)

11)

Kekas ih kit a tanganny a terbuka


Memberikan bantuan sangat suka

Kekasih kita bersedekah berseri muka


Tidak takut fakirbakhil yang dimurka

tinggi perangainya
Kekasih kita agung tingl
tulisannYa
Dalam surat Nun ada tul
Alli sebutannya
Kekasih kita dengan Allah
kedr
Tidak terpisah zikir keduannya

8)

t2)

Kekasih kita bukan orang biasa


Wataknya suci tidak berdosa
Kekasih kita dilihat elokperkasa
Itulah diapilihan yang Maha Kuasa

Kekasih kita pembelayang berjasa


Tegak di atas kebenaran senantiasa
Kekasih kita panglima perkasa
Dia menang di tolong Yang Maha Kuasa

e)

t3)

Kekasih kit a y angsangat mulia


Sangat terhormat lagi setia
Kekasih kita dipercaya hadits dia
Permata yang mahal dalam dunia

Kekasih kita cahayanya melebihi matahari


Nur yang istimewa kepadanya di beri
Kekasih kita seperti cantiknya kemana dicari
Muka beliau bagaikan bulan berseri

53

18)

t4)
Kekasih kita sujud kepada Allah
Senantiasa berdo'a mengharap Allah
Kekasih bangun malam tidak lelah
B ertahajjud menghadap Allah

Maka dengan sebab shalawat atasnya


Dihilangkan segala deritanya
Dan yang bershalawat atasnya
Dia selalu menang atas musuhnya

15)

le)

Kekasih kita nanti di hari kiamat


Menjadi saksi terhadap ummat
Kekasih kita yang bisa memberi Syafaat
Apa yang dipintanya diberi cepat

Shalawat atas Nabi kita


Mudah segala apa yang dipinta
Yang bershalawat atas Nabi kita
Hajat dicapai hilang duka cita

16)

20)
Dengan shalawat atas baginda
Senanglah hati yang di dada
Yang bershalawat atas baginda
Dengan sifat cela tidak tergoda

Kekasih kita ke Arasy dinaikkan


Beliau penghulu yang di muliakan
Kekasih kita dengan Allah di tampakkan
Dalam hadisnya ada disebutkan

t7)

2t)

Maka dengan sebab shalawat atasnya


Kita dapati bahagia selamanya
Dan yang bershalawat atasnya
Hilanglah susah mudarutny a

Dengan Shalawat siapa suka


Baginya pintu sorga terbuka
Bershalawat atas Nabi paduka
Ditutupkan baginya jalan neraka

55

56

22)
Dengan shalawat atas Rasulillah
Orang itu di rahmati Allah
Yang bershalawat atas Rasulillah
Dosanya di hapuskan Allah

26)
Kekasih kita sebaik manusia dijadikan
Tuhan langsung memberi pendidikan
Kekasih kita ketabahannya di kuatkan
Sabar dimusibah yang ditimPakan

23)

27)

Dengan shalawat yang di amalkan

Dari bahaya dijauhkan


Atas Nabi, Allah shalawatkan
Selama air sungai di alirkan

Eengan kebaikan datang kekasih kita


Budi baik Nabj ummat merata
Telaga kautsar punya Nabi kita
Airnya banyak elok di Pandang mata

24)
Kekasih hari senin dilahirkan
Nabi setiap senin berpuasa mengamalkan
Maulidnya penghargaan yang diperingatkan
Didalam maulid ahlaknya diterangkan

28)
Kekasih kita gembira ceriteranYa
Lebih manis dari madu rasanya
Dengan kekasih tidak ada bosan-bosannya
Sekalipun disiang dan malamnYa

2s)
Kekasih kita cantik sangat eloknya
Tidak adayang lahir sepertinya
Kekasih kita permata cemerlang cahayanya
Seperti beliau tak ada bandingannya

Kekasih kita selalu di sebut-sebutkan


Di kafilah onta selalu di dendangkan
Kekasih kita syair nya enak didengarkan
Kesenangan timbul, payah dijauhkan

57

2e)

58

30)

34)

Kekasih kita diperhiyasi Tuhan


Dengan sipat baik pemurahan
Kekasih kita dunia akhirat anugerahan
Kebaikan beliau banyak berlimpahan

Kekasih kita simpanan yang diharapkan


Dipadang mahsyar beliau diperlukan
Kekasih kita penolong yang di tentukan
Semua manusia kepadanya diarahkan

3l)

I5')

Kekasih kita hadistnya di percaya


Siapa yang ingkar dapat bahaya
Kekasih kita Rasulullah yang mulia
Bulan dibelahkan yang Mahajaya

Kekasih kita berdo'a senantiasa


Supaya diampuni ummat yang berdosa
Kekasih kita sangat berjasa
Diseluruh alam luar biasa

32)
Kekasih kita duluan pulang kerahmat
Dengan gembira rnenanti ummat
Kekasih kita memohon selamat
Dimasa timbangan amal hari kiamat

36)

3J)
Kekasih kita memohon Allah
Semua ummatku selamatkanlah
Kekasih kita menanti ummat yang lelah
Di telaga kautsar, ini air minumlah

37)

59

Kekasih kita baik terhadap ummatnya


Keberuntungan ummat di utamakannya
Kekasih kita kasih sayang tabiatnya

Dikenal nur cahaya agamanya


Kekasih kita kepada Allah berhampir diri
Dimasa ramai atau tersendiri
Kekasih kita bertaqwa menjaga diri
Kejelekan dan cela, beliau hindari
60

r-

!
38)

Kekasih kita bangun ditengah malam


Shalat witir sebelas, enam salam
Kekasih kita teladan dalam Islam
Membawa bahagia disegenap alam
3e)

Kekasih kita Al-Qur'an selalu dibacanya


Disiang hari atau malamnya
Kekasih kita shalat lama berdirinya
Sehingga sampai bengkak kakinya

42)
Kekasih kita harum manis katanya
Marhaban, senang kamu tibanya
Kekasih kita, sahabat patuh dengannya
Amar ma'ruf nahi munkar sikapnya
13)
Kekasih kita dimedan perang
Tak pernah kalah maju menyerang
Kekasih kita diandalkan orang
Sebagai perisai bukan sembarang
14)

40)

Sahabat kekasih kita orang budiman


Sebagai bintang dijadikan pedoman

Kekasih kita dengan para shahabatnya


Bercanda dengan sebaiknya
Kekasih kita kuat perkasa shahabatnya
Bagi mereka kemulian didapatnya

Kekasih kita membawa nur Iman


Beliau bulan pumama ciptaan Rahman

4r)

4s)

Kekasih kita shahabatnya punya karamat


Bagi Nabi sebagai mu'jizat
Kekasih kita shahabatnya sebaik ummat
Dimedan perang menang selamat

Dia kepercayaan tidak pernah dusta


Besar kebaikan kekasih kita
Tidak pernah menimbulkan derita

61

Kekasih kita dengan benar berkata

62

'

r46)

Kekasih kita istimewa kebaj ikannya


Seluruh mahluk merasakannya
Kekasih kita ini agamanya
Bangsa Jin banyak yang memeluknYa
47)
Kekasih kita semulia insani
Dimedan perang sangat berani
Kekasih kita terhadap musuh tak ngasihani
Musuh banyak tetap dilawani
48)
Kekasih kita pilihan yang kuasa
Perangainya tinggi luar biasa
Kekasih kita besar bukan orang biasa

Beliau kebanggaan kita senantiasa


4e)
Kekasih kita terhormat berwibawa
Tidak terbahak-bahak dia ketawa
Kekasih kita kehormatan selalu dibawa
Semua shahabat tidak kecewa
63
I

s0)
Kekasih kita sebaik yang ngorbankan harta
Sedikit atau banyak tidak menderita
Hanya membagikan tugas kekasih kita
Itulah ketentuan Tuhan alam semesta
s1)
Kekasih kita tak pernah melaknat orang
Beliau ramah tamah tidak gerang
Kekasih kita tidak malayani terus terang
Dengan sijahil tidak bergirang
5?)

Kekasih kita tinggi sekali martabatnya


Beliaulah berada diatas puncaknya
Kekasih kita sangat baik pekertinya
Tidak seorangpun bisa mencapainya
s3)
Kekasih kita amar ma'ruf dia laksanakan
Hanya karena Allah dia dambakan
Kekasih kita kepada ummat dia inginkan
Supaya munkar mereka jauhkan
64

s4)
Wajib dikasihi kekasih kita
Yang tidak kasih, munapiknya nyata
Yang mencela ini kekasih kita
Menjadi kapir murtad, hatinya buta

s8)
Kekasih kita tinggi budi pekerti
Hal rumah tangga paham mengerti
Kekasih kita siapa salah ia taubati
Beliaulah yang bagus dituruti

ss)
Kekasih kita telah menyatakan
Seorang dengan kekasihnya di dekatkan
Kekasih kita wajib disyukurkan
Sertanya di akhirat kita ditempatkan

Kekasih kita pergi kesana kemari


Melayani sipakir yang bikin kenduri
Kekasih kita sangat baik berseri
Seluruhnya bagus janganlah di inkari

5e)

s6)
Kekasih kita telah memberi jaminan
Yang cinta diberi sorga jinan
Kekasih kita minta, Allah perkenan
Pikiran beliau hanya Allah alhannan

60)

s7)
Kekasih kita selalu dirindukan
Dalam hati sudah dilekatkan
Kekasih kita selalu di dambakan
Beliaulah yang tidak dilupakan

6l)

65

Kekasih kita ditawari kunci dunia


Silahkan kalau mau ingin kaya
Kekasih kita perutnya yang mulia
Menahan lapar, batu disisipkan dia
Kekasih kita kepada ummat memperingatkan
Awas ini dunia kamu jangan dirugikan
Kekasih kita takut jahatnya mempesonakan
Awas janganlah akhirat dilupakan

66

62)
Kekasih kita yang mulia lebih utama
Sebaik-baik Rasul yang ternama
Kekasih kita sabarnya tinggi seksama
Dalam cobaan teguh pegang agama

66)
Kekasih kita sebagai Rasul dinobatkan
Bagi ummat sangat di beruntungkan
Kekasih kita ikutan yang di utamakan
Inilah Rahmat yang di banggakan

Kekasih kita sangat besar pahalanya


Mengalir terus tak'putus-putusnya
Kekasih kita.yang baik/jahat dinyatakannya
Beliau ini, alangkah budimannya

67)
Kekasih kita datang membawa keimanan
Serta keselamatan dan keamanan
Kekasih kita agamanya satu kenyamanan
Melepaskan manusia dari syirik ketuhanan

64)
Kekasih kita mengamalkan setiap hari
Minta ampun seratus, mendekatkan diri
Kekasih kita mengharap taubat dibpri
Dengah janji tak pemah meng-inkari

Kekasih kita hari kiamat nanti


Dengan kita beliau safa'ati
Kekasih kita perlindungan sejati
Di mahsyar bangkit sesudah mati

63)

6s)
Kekasih kita orang gagah perkasa
Sejauh-jauh manusia dari dosa
Kekasih kita memerintahkan massa
Kalau bersalah tutupilah senantiasa
67

68)

6e)
Yang beriman kepada kekasih kita
Beruntunglah dia bahagia sangat nyata
Pernyataan ini dari kekasih kita
Ditengah shahabat beliau berkata

68

70)
Dengan kekasih kita sangat beruntungnya
Yang beriman adalah jadi saudaranya
Kekasih kita sangat benar hadistnya
Yang demikian dihadist ada kabarnya
71)
Kekasih kita ludahnya adalah obat
Yang sakit sembuh terobat
Kekasih kita harumnya sangat hebat
Air kecilnyapun jadi obat
72)
Kekasih kita dengan agamanya
Dunia aman serta makmurnya
Kekasih kita penasehat yang sebaiknya
Yang baik cepat di kerjakannya

73\
Serta kekasih kita sangat bahagianya
Mengamalkan bershalawat atasnya

Kekasih kita hari kiamat dekatnya


Dapat ranjang sebagai hadiahnya
69

74)
Maka dengan amal shalawat terbilang
Duka citanya cepat menghilang
Shalawat salam yang berulang
Gelisah diganti gembira amat kepalang
7s)

Dengan shalawat serta salam


Kesedihannya larut tenggelam
Mari amalkanlah siang malam
Kepayahan terhapus luar dalam

76)
Dengan shalawat salam kepadanya
Tuhan berikan rezeki ketangannya
Kebathilan lenyap secepatnya

Itulah sebagian padilatnya


77)
Shalawat salam yang dia amalkan
Kemuliaan kepadanya, Allah limpahkan
Hujan lebat negara dimakmurkan
Haruhara sepi, aman di datangkan

70

78)
Shalawat salam atas baginda
Umur di berkati berlipat ganda
Penyakit di badan tidak ada
Dengan maksiat tidak tergoda

7e)
Bershalawat serta salam selalu
Kesedihan hati lari tak kalu-kalu")
Kesemutan kaki cepat berlalu
Amalkanlah shalawat jangan malu-malu
80)

Dengan shalawat salam ini


Yang berdosa, Allah mengampuni
Kecelakaan dalam dada tidak menghuni
Dengan baik di gantikan Rabbani

8l)
Bershalawat salamlah sepanjang masa
Kita dapati Rahmat senantiasa
Ya Allah shalawatilah Nabi perkasa
Selama ada bulan di angkasa

(l)

82)

Kekasih kita orang yang sangat baiknya


Jasadnya dan budi pekerlinya
Kekasih kita laksana bulan purnamanya
Laksana bintarrg cemerlang anak cucunya
s3)

Kekasih kita Alquran adalah perangainya


Dari Siti Aisyah ada hadisnya
Kekasih kita banyak pujian nya
Dalarn srrrah Yasin Alzumar catatannya
84)

Kekasih kita manusiayang amat berguna


Puji sajalah wataupun bagaimana
Kekasih kita lebih dari sernpuma
Pujian Tuhan jugalah yang bijaksana
85)

Kekasih kita sangat murah hati


Sabar terhadap yang menyakiti
Siapa yang memusuhi beliau didapati
Mereka akan rugi di akhirat nanti

Ragu-ragu
71

72

86)

e0)

Kekasih kita tidak pernah gerang


Tidak bisa menyumpah orang
Yang menyakiti Nabi berarti perang
Darahnya halal di bunuh tidak terlarang

Kekasih kita Nabi yang di istimewakan


Sorga yang paling tinggi Dia ditempatkan
Nabi tercinta dengan umat menghargakan
Terhadap mahluk tidak pernah menghinakan

87)

el)

Kekasih kita selalu di ingatkan


Lidah selalu bershalawat digerakkan
Kekasih kita sebaik yang diperingatkan
Semoga rahmat Allah didapatkan

Kekasih kita hadisnya mengandung hikmah


Besar artinya walau satu kalimah
Nabi tercinta orang yang peramah
Dengannyalah bagus tulisan tidak lemah

88)
Kekasih kita yang agung utama
Beliaulah yang masuk sorga pertama
Kekasih kita mengakhiri Nabi yang lama
Beliaulah penghulu Rasul yang lima

e2)
Angin timur kemenangan Kekasih kita
Itulah pertolongan Allah yang nyata
Dari jauh sana Nabi tercinta
Para musuh takut menderita

8e)
Kekasih kita pemimpin sejati
Membawa umat ke Sorga idaman hati
Nabi kita ditugaskan mensyafa'ati
Mengeluarkan Mu'min dari Neraka nanti

e3)
Nabi tercinta semua shahabatnya
Kedalam Sorga ikut sertanya
Kekasih kita ini Abu Bakar mertuanya
Kebanggaan umat Islam semuanya

73
I

74

e4)

Nabi tercinta memberikan kemuliaannya


Kepada Usman dan Ali menantunya
Kekasih kita dengan Saidina Umar mertuanya
Beliau di ilharni Allah ke istimewaannya
es)
Kekasih kita dg Abu 'Ubaidah kepercayaan
Talhah syahid dapat kernuliaan
Nabi tercinta dengan iniZtbarc kejayaan
Sa'ad ahli panah sebagai kebanggaan

e8)
Kekasih kita enarn puluh tiga umurnya
Tahun sepuluh hijrah wafatnya
Nabi kita mahluk yang semuliaannya
Di taqdirkan Allah dengan sebaiknya
ee)
Ya llahi shalarvatilah kekasih kami
Selarna qolam bergerak di ilhami
Ya Ilahi shalarvatilah Nabi kami
Selarna masa sahur. Tenmaiah amal kat:ri

e6)

Kekasih kita dengan ini Said tertentu


Do'anya makbul sangat jitu
Kekasih kita ini Abdurrahman pembantu
Mengorbankan harta fi sabilillah itu
s7)
Kekasih kita di Makkah di lahirkan
Tanah suci yang amat dinruliakan
Kekasih kita di Taibah di wafatkan
lvladinah cernerlang yang di harumkan
75

Hari Senin

11311432

76

Jtr c)s ,*

PENDAHULUAN

u6-,t-l olt ar'r, f<J, g)\*Jr


Ini Hadist adalah sebagai muJizat

Nabi
yung mana tujuannya tepat sekali

e)\-Jt &
Jocok dan sesuai dengan adanya Haflah I
Perkumpulan Majlis yang pada zamafi sekarang
sedari s.rdah 800 (Delapan Ratus) Tahun adanya
Majlis Siraturrasul yang dinamai dengan Maulid,
yang diambil atau dipetik isinya dari kitab

'salipussaleh

4r"J^.}t ;|.,L**Jt seperti

yarng

ditulis oleh lmam Attarmizdi.


Nah!! Perhatikanlah oleh para Mubaligin atau
orang awam, bahwa ini Hadist maknanya

rr-i gfls
fttl ds c5;-r!l J.:.-, ,.ti ,y ,;;-dl)
*: * ;rr ,rb f,lt J_t-, Oi : a:e
y.i-t

l.\

J,!f

,*t

ca.!,iJl

"J.Af u, ,-F

ly .lt J-*

t-\.

rahmat dan ampunan dosa.


Perhatikan! ! Perhatikan! Perhatikan

.JE

bt ; rrt C.4l
fJr ./r4 J^i Ju fJr .i- t\ {fJt
,S'(tr

(Bahwasanya Majlis yang mengingatkan I


membesarkan ni'mat Allah, serta membaca Alqur'an tambah lagi membaca solawat ditutup
d"ngun do'a, maka yang hadir disana' dapat

tc
,Ii
dl ,*\ ,f

orL*,L JljJl

;l

"11

:JU

*:

'd,
-{"LIl

o.Io

"L"

Jy)b,";SOrJr

Jl aai:r, r:-^, f

C'f ):

Jl :e 4;e

, irV i

{ tF f*

rr;i rru

t,iiQ; Jj*t :,JL;-r J-,F ;;Jl q)


ohs JJYT J*-'" Jr!" A'V &
/

.*,bnl

.tl

&

dU&0

J*3 td,[|:f

Jri : gaUr3 g-r,-Y J-la"s d-"-,


;-Ll* r#.so-r

t'rr

Jtr-l .lru

r"d"J*
F

1-+

,;a

Sambutan Maulidurrasul Al-Kubro Al-Jenderami

1432H.

Terima kasih yang tidak terhingga kami


Al Mukanam As Syeikh K.H
Ahmad Jamhuri Jaharis atas usaha beliau
menerbitkan buku ini sernoga ianya memberi
ucapkan kepada

manfaat kepada umat Islam sejagat khususnya di


Nusantara Melayu.

Ikhlas,

Hj. Mohd Hafidz b. Hj. Selamat


Penasihat Yayasan
dan merangkap

Al Jenderami

Mudir Madrasah Islamiah Al Jenderami

rirt

Y
E

Alhamdulillah, syukur

ke hadrat Allah

Subhanahu Wataala, selawat serta salant atas Nabi

junjungan Muhammad Sallallahu Alaihi


Wasallam atas lirnpah dan karuniaNya kepada kita
semua karena masih lagi diperterlukan dengan Al

Mukarram As Syeikh K.H Ahrnad Janrlturi Al


Banjari Al Makki yang rllerllpakan sebahagian
dari sahabat dan guru kami diAl Jenderarli. Ihnu
dan pengalaman beliau memberi banyak ntanlaat
kepada umat Islam dan sering diterjentahkan
dalam bentuk penulisan dan buku-br-rku terbitan

Yayasan Al-Jenderami

(61e317-K)

Kornpleks Yayasan

Lot27l19, Kg. Baru, LorongAman


.lenderam Hilir, 43800 Dengkil
Selangor Daml Ehsan, Malaysia

Tel.603-8768 0200 Fax : 603-8768 0201


E-mail : info@a1j enderami.com.my
Website : wwwalj enderarni. com.my

beliau.

Kali inibeliau telah menerbitkan sebuah buku


bertajLrk 'Mahabbah u,a Jamaalun u'a Takrirnun li
Sayyidina Muhanrmad Sallallahu Alaihi \\iasallarn
dhi Khuluqin 'Azim'yang rnana telah disvarahkan
sebahagiannya. oleh K.H Ahmad Jamhuri Jaharis
sendiri di hadapan para ulanra' dzrn habaib pada
Majlis Ijtima' Ularna' Nusantara ke-3 Sempt-'na
D

22 Februari 201 I IVI


Bersamaan I 8 Rabi'ul Aw'rval 1432 H.
Kata-Kata Aluan
Buku 'Mahabbah wa Jarnaalun rva Takrimun
li Sayyidina Muhammad Saliallahu Alaihi
Wasallam dhi Khuluqin'Azim'
oleh Al Mukarram As S)reikh K.H Ahmad
Jamhuri Jaharis Al Banjari Al Makki.
C

Dan itu risalah sebagai rnaklurnat bagi kita


terhadap Nabi/Paduka yang Agung, 1lang nrenolak
akidah orang yang mengatakan, "Nabi orang yang

biasa" ketahuilah ini akidah, akidah yang sesat


lagi rnenyesatkan kepada halayak arvam. Nabi
adalah semulia makhluk yang paling tinggi.
lni risalah cukup untuk sebagai penjeiasan
bahwa itu akidah adalah yang sarlgat sesat yang
nrengatakan Nabi orang biasa. Balikan Nabi itu
adalah manusia yarig bukan seperti kita. Beliau
manusia yang lebih afdol, dilebih afilolkan
dengan lvahyu dan kenabian. Dan siapa yang
membaca ini risalah, cukup buat nreluruskan itLr
akidah yang sesat jahat. Akhirxya sava berterinra
kasih kepada A Jamhnri, yang rnenulis ini risalah
sebagai lampu yang benderang rnenvinari ke
jalan hak yang benar terhadap kearungan Nabi

Rasul

J-: 4" nl .JI.a

Semoga

ini

risalah clijadikan oleh Rab dalam

memberatkan timbangan si Penulis.


Solau,at dan Salam.

PRAI({TA
Dari Sayid Habib Hamid Alan'i Alkaf
Sesudah beliau katakan alhalndaiah terus
solawat dan salam ataq nabi ),ang mulia
\ltrhamrlad &: * nl .rLa . darr rninta
pertolongan kepada Allah dalam kebenaran pada
Lrrulsan aganra dan dLrnia.

Kata beliau,
Tatkala Saya baca dan antati risalah
agung lagi urrik yang bernarria
l.

*6:

_.t,

.._(j

-L.=

i-L* :,;

Mahabbah kepada van_c dlcinta


Nabi Muhammad sebaik uranusia risalah ini
ditulis oleh Ahrnad Jamhuri. \Iaka sangat jelas
sekali bagiku ini risalah. sangat besar artinya lagi
arnat penting sekali isint,a. karena yang demikian
adalah sebagai pembilaan atas Nabi. dan bagaikan
benteng yang kuat atas Nabi yang besar lagimulia

b s*,11.,Lt"
B

JLo;

,van_q san_sat

\C>l.,"l ^r"<-alLJl

or^ elr4 C .o-l\S

UJI
, orl ,l ,'nri^i ar. ,'Jl*il ,-, , Ju-ull
-JJvv-,Jv-.J

dii

k+;

,;, dl alLrl.j^ -nJ"U d #;:<.+ "r+f


a*ef ,-\ d\S d}l :ti:cl 6\ &*)l

,5le

i\:-)l

\F

-f;lUiy ."r-,tJl rG:cYl

* eui ,F:
\t* ,*

d-,1

d*,-l o,l"

w)

dLrt

t^+

d.,rrJl1

oia til q,<b ::F .r--i iti-Yl

J-r)l

).e aew C\n-

Jt* ,Ur"!l lrA Ji, t^lg uU" Ar J-r,

&s 't^; U-L", s \&s


)
t,
oi .r^Ilt ,"tJl p_*.!lCt-*-u { exttOt

d-.,1

4iiYl

6i" ,r*,1 1ti: uY f<. .)"BU aJLrl


qP &r ,rI* el J-rrs u-rr."j!*r.-a,$e
oi ri:ct ,/ U a+e ,k :*l_l d-.,_l

+ nl &
.:tJl

6Jt

nl
r,

.,-duJl

q'

.jl!l

;,

._|^loi

ar

.1-,

Pt

..rtJl Cts
{tfaJUJl oi,t3 .l>tI!t ,rtt

i-;l d
r:uJrr,.li:E:el ,: ,t--Hl k
J,r tilir-o&
rt

-) ! drr al4 J,t tjh" d ,-fl: t.lr 4jl

,$3JLaj:gA
,+!,glU g i -r^{-*' U r-LJ
oE*?.r:

tjJy\r=jlb.lu;"i
i3;;)A;J!\-: