You are on page 1of 1
DECELDERLANDER ZATERDAG 18APRIL2015
DECELDERLANDER ZATERDAG 18APRIL2015
DEONDERNEMER 11
DEONDERNEMER 11
ttor I Eline Koers I Marcel Hielkema I Esther-Mir n Sent I Michiel Smits illman
ttor
I Eline Koers
I Marcel Hielkema
I Esther-Mir
n Sent
I Michiel Smits
illman
I Hein van der Pasch
Overnam s
Groensein
Juiste essen
Sterkevraag . -^"a<e*vet
Techniek
Overnamekoorts doorgoed-
koop geld las ik van de
week in eenlandelijke
De laatste dagen zijn er al-
lerlei signalendathetsein
Terwijl deweg omhoog
lijkt te zijn gevonden, wor-
Velen verwachtendat de
nieuweWet werken zeker-
Debelangstelling voor beta
voor groei weer op groen
denwe dooronmst rond-
krant. Eenboostvoor de
economic? Gezondboeren-
staat; zo kwam'deAEXbo-
om debeloningenbij ABN
heidveel werkgelegenheid
gaatkosten en dater in de
en techniek groeit, zo bleek
eind maart bij deAchter-
hoeksetechniekdagen.In
AMRO en de financiele si-
DOUW en andere arbeidsin-
Nijmegenwordenbinne-
verstandzouvolgensmij de
drijfveer moeten zij'nvan
tuarie van Griekenland her-
Wezienin devastgoed-
markt eenversnelde vraag
naarbeleggingsvastgoed.
Devraagsplitst zichuit
naaromvangrijke enge-
mengde beleggingsporte-
tensieve sectoren een ware
een overname. Als iedereen
innerd aande oorzakenvan
de crises die we over ons
feuilles, die na de afwaarde-
aardverschuiving zalplaats-
kort honderdenstudent!
verwacht die voor hun s>
ringen van de afgelopen ja-
vinden in de arbeidsmarkt.
in het verleden zich niet
renweerdepotentieheb-
Er zalveel meervanonder-
hadlaten leiden door goed-
koop geld, bomen die tot in
de hemel groeiden ofde
gekte van de buurman dan
haddenwe de problemen
vande laatste jaren niet ge-
ven de 500 enwaser sprake
vaneenaantal grote overna-
mes.In deregiois vaneen
opleving nog niet direct
sprake, sterker nog, het FD
rapporteerdedatdeglans
heen hebben gekregen. De
gevolgen daarvan lifken te
en De Gelderlander geeft
feit:29aprilMeetINNICT
aandat er een kans is dat
het GerechtshofuitArn-
ben om in waarde te stij-
gen. Ookzienwe eenvraag
naarAi-vastgoed:kantoren
op de besteplekkenin de
grotestedenenlogistieke
objecten in detransportcor-
aannemers,uitzendorgani
vanhet modekwartierafis
zip opgevangen.
saties,outsourcing en
geeneerstebaancontacten
leggen met bedrijven. Dat
gebeurt op twee momeruen
bi] deRadboudUniversi-
Waarbij devraag wel blijft
zzp'ers gebruik warden ge-
ofdefinancieleinstellingen
maakt.
NetwerkNijmegen;20mei
en beleidsmakers wel de
Met alle negadeve gevolgen
BetaBedrijvenBeurs.Inno-
had.
hem verdwijnt. Beide za-
kenzip nietgoed.
juiste lessen hebben getrok-
ken.
ridors van Nederiand.
voor de werknemerals re-
sultaat.
vatieve bedrijven zijn wel-
kom.
I
o.drijf/lnstelling
Bare
oyTitlman
Chemischebouwstoffen
7, 9-7,9
HenkBerg
OSG
7,2-7,2
RonaldMigo
oud-directeur KvK
7, 2-7,2
opt:
AntoineOriessen
Rabobank
7.2-7,4
TheoLemmen
Ondernemerscafe
7, 3-7,4
jan Blokland
Cold Stores
7, 3-7,3
MichielSmits :
DTZZadelhoff
8,0-8,0
Hein van der Pasch
Mercator Incubator
7, 5-7,7
Marcel Hielkema
VNO-NCW
7,0-6,5
et
Barometerpanel
toont groei en de export
HannoLittink
BAXAiJvocaten
7, 0-7,0
is overwegend opti-
-ook.
Esther-Mirjam Sent
RadboudUniversiteit
7,4-7,4
misdsch
gestemd
Zorgpuntjes zijn het ge-
brek aan technisch perso-
HenkDekker
Lindus
7, 2-7,4
over de ontwikkeling van
ElineKoers
WeeghelDoppenberg
6,9-6,9
deeconomic op demiddel-
lange termfjn.
Er wordt groei gesigna-
neel en de nieuwe wet
wek en zekerheid.
Kamps
Bartvan Meer
OKA
6, 5-6,5
. Sommigepannelledenvra-
gen zich afwie er danwel
Guido Dierick
NXP
9.0-8,0
leerd.
De
beurs
kwam
Harry de Vries
KiEMT
weer boven de 500 punten
die
zekerheid
geboden
KarinvanWilligen
Cost NV
uit;de maakindustrie ver-
krijgt.
\^
ChrisDommernik
Health Valley
8, 1-8,1
7, 5-7,5
7, 5. 7,5
. HenkBerg
I Henk Dekker
I Guido Dierk
. RonaldMigo
sen
heo Lemmen
Klanthe pen
Kennis delen
Adoptie
Toch zorcc
xnnH-
onussen
Hebbenadministratiekanto-
De economictrekt aan.Als
NXP heeft twaalfbasisscho-
De Nederiandseeconomie
En weer is er commotie ont-
ren toekomst? Administra-
wi] in Gelderlandkanszien
tie is te basaalom secgeld
om elkaarte omarmen in
len in de regioNijmegen ge-
adopteerdom deinteresse
mee te verdienen. Klanten
groeit. Ookdewerkgelegen-
heid steegin de afgelopen
maand licht nade daling
Sentimentsindicatoren wij-
zenop verdere groei van de
staanoverbonussenbij de
banken.
plaats van met de ruggen
naarelkaartoe te gaan
in technieklevend te hou-
Nederiandsemaakindustrie
en de daarmee samenhan-
helpen hun bedrijfsvoering
goed en efficient te doen is
denenwaarmogelijkaan
te wakkeren. Want nu gaat
het goedmet NXP;we kun-
van februari. De sterke dol-
gende export. Verder nam
staan, ziet het er voor onze
lar bepaalt dezehuidige
het consumentenvertrou-
de waarde die een modem
administratiekantOQrkan le-
stand van de economic
nen veel investeren in R&D
voor eendeel. Toch blijven
wen in maart toe doordat
consumenten positiever
Het is ooktamelijk bizar
datreeds enkele jaren gele-
denafspraken zijn gemaakt
diezelfs in de huidige tijd
aognietbreedgeaccepteerd
veren. Managementinfo le-
ende fabriek draait op volle
we kwetsbaaren moeten re-
zijnoverhetalgemeneeco-
warden. De kern van de dis-
veren, in control komen en
regioookgoeduit. Hierbi]
valt te denken aan het op
eengoede manier gebrui-
kenvande kennisbij de
nomische klimaat. Daar-
cussiegaaterwatmij be-
blijven, het organiseren van
eenflexibele schil met per-
soneel, advisering over
wet- enregelgeving, hetver-
RadboudUniversiteitwat
toeren. Maarook de mede-
werkersvan NXPwarden
gels die vooral debouw sti-
muleren nog ruimer wor-
naastzaldit jaarook de toe-
betreft gezondheid en bij
deWageningen Universi-
eenjaartjeouderendatbe-
den. We zageneenrobuust
namevan reeel beschikbare
tekent datwe in de toe-
Nijmeegsaannemingsbe-
huishoudinkomens eenpo-
sitieve impact hebben op
treft overofbankiers zich
wel voldoenderealiseren
dat de taaiecrisiswaarin
teit wat betreft Food en de
komst jong technisch talent
meer dannodig zullen heb-
drijffailliet gaan.Veelver-
we ruim zes ]aar in ver-
minderenvan de bureaucra-
algemene kennis bij de
borgenzorgenvragenom
de consumentenbestedin-
keerd hebben, vooral door
tie in grote orgamsaties.
HAN.
ben.
een stimulerende overheid.
gen.
hun toedoen is gekomen.