DEONDERNEMER 11

DE CELDERLANDER ZATERDAG 18 APRIL 2015

ttor

I Eline Koers

I Marcel Hielkema

I Esther-Mir

n Sent

I Michiel Smits

illman

I Hein van der Pasch

Overnam s

Groensein

Juiste essen Sterkevraag . -^"a<e*vet

Techniek

Overnamekoorts door goedkoop geld las ik van de
week in een landelijke

De laatste dagen zijn er allerlei signalendat het sein

Terwijl de weg omhoog
lijkt te zijn gevonden, wor-

voor groei weer op groen

den we door onmst rond-

ven de 500 en was er sprake
van een aantal grote overnames. In de regio is van een
opleving nog niet direct
sprake, sterker nog, het FD
rapporteerde dat de glans

AMRO en de financiele si-

De belangstelling voor beta
en techniek groeit, zo bleek
eind maart bij de Achterhoeksetechniekdagen.In
Nijmegenwordenbinne-

heen hebben gekregen. De
gevolgen daarvan lifken te

en De Gelderlander geeft

Waarbij de vraag wel blijft

krant. Een boost voor de
economic? Gezondboeren-

verstand zou volgens mij de
drijfveer moeten zij'n van
een overname. Als iedereen

in het verleden zich niet

had laten leiden door goedkoop geld, bomen die tot in
de hemel groeiden ofde
gekte van de buurman dan
hadden we de problemen
van de laatste jaren niet gehad.

staat; zo kwam'deAEX bo-

van het modekwartier afis

aan dat er een kans is dat
het Gerechtshofuit Arn-

hem verdwijnt. Beide zaken zip niet goed.

om de beloningenbij ABN

tuarie van Griekenland her-

innerd aan de oorzaken van
de crises die we over ons

zip opgevangen.

ofde financieleinstellingen
en beleidsmakers wel de

juiste lessen hebben getrokken.

We zien in de vastgoedmarkt een versnelde vraag
naar beleggingsvastgoed.
De vraag splitst zichuit
naar omvangrijke en gemengde beleggingsporte-

feuilles, die na de afwaarde-

ringen van de afgelopen jaren weerde potentie hebben om in waarde te stijgen. Ook zien we een vraag
naarAi-vastgoed:kantoren
op de beste plekken in de
grote steden en logistieke
objecten in de transportcorridors van Nederiand.

Velen verwachten dat de
nieuwe Wet werk en zeker-

heid veel werkgelegenheid
gaatkosten en dat er in de
DOUW en andere arbeidsintensieve sectoren een ware

aardverschuiving zal plaats-

vinden in de arbeidsmarkt.
Er zal veel meer van onder-

aannemers, uitzendorgani
saties, outsourcing en

zzp'ers gebruik warden gemaakt.

Met alle negadeve gevolgen

voor de werknemer als resultaat.

OSG

Antoine Oriessen
Theo Lemmen
jan Blokland
Michiel Smits :
Hein van der Pasch

Marcel Hielkema
HannoLittink
Esther-Mirjam Sent
Henk Dekker
Eline Koers

et Barometerpanel toont groei en de export
is overwegend opti- -ook.
misdsch gestemd Zorgpuntjes zijn het geover de ontwikkeling van brek aan technisch persode economic op de middel- neel en de nieuwe wet
wek en zekerheid.
lange termfjn.
Er wordt groei gesigna- Sommige pannelledenvraleerd. De beurs kwam gen zich afwie er dan wel
weer boven de 500 punten die zekerheid geboden
uit;de maakindustrie ver- krijgt.

. Henk Berg

I Henk Dekker

KarinvanWilligen
Chris Dommernik

De economic trekt aan. Als

wi] in Gelderland kans zien

NXP heeft twaalfbasisscho-

De Nederiandseeconomie

len in de regio Nijmegen geadopteerd om de interesse

groeit. Ook de werkgelegenheid steeg in de afgelopen
maand licht na de daling

mee te verdienen. Klanten

helpen hun bedrijfsvoering
goed en efficient te doen is

de waarde die een modem
administratiekantOQrkan le-

veren. Managementinfo le-

veren, in control komen en

blijven, het organiseren van
een flexibele schil met personeel, advisering over
wet- en regelgeving, het ver-

minderen van de bureaucra-

tie in grote orgamsaties.

plaats van met de ruggen
naarelkaartoe te gaan

staan, ziet het er voor onze

regio ook goed uit. Hierbi]
valt te denken aan het op
een goede manier gebruiken van de kennisbij de
RadboudUniversiteit wat

betreft gezondheid en bij
de Wageningen Universi-

teit wat betreft Food en de

algemene kennis bij de
HAN.

in techniek levend te hou-

den en waarmogelijk aan
te wakkeren. Want nu gaat
het goed met NXP; we kun-

stand van de economic

en de fabriek draait op volle

we kwetsbaaren moeten re-

nen veel investeren in R&D
toeren. Maar ook de medewerkers van NXPwarden

eenjaartje ouderen datbetekent dat we in de toe-

komst jong technisch talent
meer dan nodig zullen hebben.

RadboudUniversiteit

Lindus

WeeghelDoppenberg

van februari. De sterke dol-

lar bepaalt deze huidige
voor een deel. Toch blijven

gels die vooral de bouw stimuleren nog ruimer worden. We zagen een robuust
Nijmeegsaannemingsbedrijffailliet gaan. Veel verborgen zorgenvragen om
een stimulerende overheid.

Sentimentsindicatoren wijzen op verdere groei van de

Nederiandsemaakindustrie
en de daarmee samenhan-

7,0-6,5
7,0-7,0

7,4-7,4

7,2-7,4

6,9-6,9

6,5-6,5

KiEMT
Cost NV
Health Valley

onussen

Hebbenadministratiekantoren toekomst? Administra-

om elkaar te omarmen in

7, 5-7,7

BAXAiJvocaten

xnnH-

Toch zorcc

7.2-7,4

7, 3-7,4

Mercator Incubator

VNO-NCW

heo Lemmen

Adoptie

7,2-7,2

7,3-7,3
8,0-8,0

sen

Kennis delen

7,2-7,2

Cold Stores
DTZZadelhoff

. Ronald Migo

Klant he pen
tie is te basaal om sec geld

Ondernemerscafe

NXP

Harry de Vries

I Guido Dierk

Rabobank

OKA

Guido Dierick

\^

oud-directeur KvK

Kamps

Bart van Meer

.

kom.

Chemischebouwstoffen 7,9-7,9

oyTitlman

HenkBerg
Ronald Migo

opt:

ge en eerste baancontacten
leggen met bedrijven. Dat
gebeurt op twee momeruen
bi] de RadboudUniversifeit: 29 april MeetINNICT
NetwerkNijmegen;20 mei
Beta Bedrijven Beurs. Innovatieve bedrijven zijn wel-

o.drijf/lnstelling

I

Bare

kort honderden student!
verwacht die voor hun s>

9.0-8,0
8, 1-8,1
7, 5-7,5
7,5. 7,5

En weer is er commotie ont-

staanover bonussenbij de
banken.

wen in maart toe doordat
consumenten positiever

Het is ook tamelijk bizar
dat reeds enkele jaren geleden afspraken zijn gemaakt
diezelfs in de huidige tijd
aog niet breed geaccepteerd

nomische klimaat. Daar-

cussiegaater wat mij be-

gende export. Verder nam
het consumentenvertrou-

zijn over het algemene eco-

naast zal dit jaar ook de toe-

name van reeel beschikbare

huishoudinkomens een positieve impact hebben op
de consumentenbestedingen.

warden. De kern van de dis-

treft over ofbankiers zich
wel voldoende realiseren
dat de taaie crisis waarin
we ruim zes ]aar in ver-

keerd hebben, vooral door

hun toedoen is gekomen.