You are on page 1of 1

'Zubak bespravno Zubakovi

objekti nalaze

sagradio tvornicu
u gospodarskoj
zoni, tamo se
mogli graditi

1
autobusa
samo zanatski
pogoni, aplak,
ni rase tvornica
autobusa s lakir-
nicom, velikim
Iako je građevinska inspekcija lani kaže Zoran Oštrić, koordina-
tor Humanitasa.
ventilatorima,
Zubaku naložila da ukloni bespravno sagrađeni pogon, uklonio Prema njegovim riječima, bukom i smra-
osim bespravne gradnje, pro-
je samo inspekcijsku traku te naknadno pokrenuo postupak blematične su i projekcije o dom samo deset
dobivanja dozvola, žale se udruge Zajednica Humanitas i Zelena zagađenju u Autozubakovoj
studiji projekta, p:i građani i
metara od nase-
lista, a osporavaju i studiju utjecaja na okoliš Zubakova pogona udruge sumnjaju da su štet-
ne vrijednosti o količini boje i
ljenog područja
otapala koje će se upotreblja- ZORAN OŠTRIĆ, koordinator
vati vci'v od prikazanih. Humanitasa SNIMIO ŠAŠA ĆETKOVIĆ
Nakon što je prošlog tjedna u vama stanovnika, pa i izdale znak o zatvorenom gradilištu. PAVO ZUBAK,
Sesvetskom Kraljevcu održa- Autozubaku nalog da obusta- Iako se njegovi objekti nalaze vlasnik Auto- Proizvodnja u ljeto
na prezentacija studije utje- vi radove, odnosno ukloni be- u gospodarskoj zoni, tamo zubaka, u "Jako je pohvalno što je i halu s garažom, koja se do-
caja na okoliš Autozubakova spravno dograđene i rekon- se mogu graditi samo zanat- svom pogonu Zubak, nakon što se obo- sad nalazila na tome mjestu,
pogona u kojem, kako je Bu- struirane objekte, nay što se ski pogoni. Zubak, međutim, u Sesvetskom gatio na uvozu automobila, najprije bespravno sagradio,
siness.hr već pisao, njegov investitor oglušio. Štoviše, namjerava napraviti tvorni- Kraljevcu pla- odlučio uložiti u proizvod- a tek potoni 2001. ishodio do-
vlasnik Pavo Zubak planira umjesto da ukloni građevinu, cu autobusa s lakirnicom, ve- nira proizvoditi nju i izvoz. To je super, ali zvole. Ljetos je Autozubak
proizvoditi 200 autobusa go- Autozubakje uklonio inspek- likim ventilatorima, bukom i 200 autobusa samo malo dalje ima indu- dovršio oveću dogradnju i re-
dišnje, projektu prve hrvat- cijsku traku kojom je gradili- smradom samo deset meta- godišnje strijsku zonu u koju je mo- konstrukciju tih objekata radi
ske tvornice autobusa uspro- šte bilo zatvoreno. ra od naseljenog područja", gao bez problema smjestiti proizvodnje autobusa, pa tek
tivilo se lokalno stanovništvo, svoje pogone. Ova lokaci- onda zatražio lokacijsku do-
a aktivistička udruga Zajedni- Problemi sa zagađivanjem i ja jednostavno za to nije pri- zvolu i odobrenje studije utje-
ca Humanitas sa Zelenom li- "Zubak je Ministarstvu zašti- mjerena", kaže Oštrić. cajana okoliš. Stogaje Građe-
stom izdala je priopćenje u
kojem tvrdi da Zubak godi-
te okoliša i prostornog ure-
đenja poslao studiju utjeca-
'Novi GUP omogućuje dogradnju' Supredsjednica Zelene li-
ste Zagreb Vlasta Tot naja-
vinska inspekcija najavila i
podnošenje optužnog prijed-
nama krši zakone i besprav- ja svojega projekta na okoliš, Potpredsjednica Uprave Autozubaka Žaklina ćena GUP-om. Opovrgnula je da je studija ne- vila nam je da će lokalno sta- loga zbog korištenja građevi-
no gradi pogone u neposred- koja je sada u javnoj raspra- Zubak potvrdila nam je da je sporna lakirnica lje- stručno napravljena te tvrdi kako će učiniti sve novništo i ta udruga tijekom ne bez uporabne dozvole.
noj blizini kuća. vi. No, takve se studije rade za tos puštena u testni pogon i da je Ministarstvo da tvornica može raditi bez ikakva utjecaja na javne rasprave poslati Mini- Kako je Business.hr već
Humanitas je priopćenju postrojenja koja tek treba sa- zabranilo daljnje testiranje, što je tvrtka poštova- okoliš i stanovništvo. "Vrlo dobro znamo da nije starstvu primjedbe na Zuba- pisao, planovi Autozubako-
priložio i dokumentaciju iz graditi, auovomje slučaju po- la, osim kada je kratkotrajno ponovila mjerenja lako stvoriti nov i konkurentan izvozni proizvod, kovu studiju. ve tvrtke AZ Crobus bili su
koje se vidi da su prošle go- strojenje već sagrađeno. Kada zbog izrade studije utjecaja na okoliš. Zubak po- : s kooperantima stvoriti oko 600 novih rad- Kako je vidljivo iz kronolo- da se proizvodnja autobusa
dine Inspekcija zaštite oko- je investitoru ljetos inspekci- tvrđuje i da je Ministarstvo izdalo nepravomoć- nih mjesta, ali nas iznenađuju neargumentirani i gije navedene u dopisu Upra- pokerene već sredinom ove
liša, Građevinska inspekcija ja zabranila radove i izdala no rješenje o uklanjanju dijela dogradnje, ali na- zlonamjerni napadi", kaže Zubak, dodajući da je ve za inspekcijski nadzor godine.
i Sanitarna inspekcija neko- rješenje o uklanjanju građe- vodi da je u tijeku izdavanje lokacijske dozvole Autozubak investirao u novu trafostanicu i kana- Ministarstva od studenoga Nikola Bajto
liko puta postupale po prija- vine, on je uklonio službeni za taj dio objekta te da je takva gradnja omogu- lizaciju, koje koristi i lokalno stanovništvo. prošle godine, Autozubak je nikola.bajto@business.hr