You are on page 1of 31

T IN LÀNH

BN TIN CA
H I THÁNH TIN LÀNH VIT NAM
TAI ARNHEM
s 50 ra ngày 20-08-2007

Hng ngày mi
ng tôi ñy s ngi khen
và s tôn vinh Chúa.
(Thi-Thiên 71:8)

Trong số này

Tôn vinh xứng ñáng cho Danh Chúa – Thúy lan
Th:
Hãy ng i khen Ðc Giê-
Giê-hô-
hô-va - Minh Ngc

Suy gẫm:
Ý CHA ðƯỢC NÊN - Nguyễn lê

Tìm hiu giáo lý:
LU%N V' BA NGÔI HI,P M.T ð0C CHÚA TR4I (Ti6p theo)
John Drange Olsen
Tham khảo:
Người phụ nữ của ðức Chúa Trời trong hôn nhân.
AUDREY BOWIE
Gi$i ngh%a Kinh thánh:
S yêu thương (Ti,p theo).
Wm. C. Cadman
Th:
TÌNH YÊU THIÊN THƯCNG
Hi6u ðc
Tiu sD bài thánh ca:
PHƯGC NGUYÊN TH TR4I.

Câu chuyện gia ñình:
Mười ñiều luật Chúa
và gia ñình chúng ta
Minh Nguyên
Sử ký Hội thánh
Soạn giả: Jonh Drange Olsen

Tôn vinh xứng ñáng nguy
n chbc chbn chúng ta s\ có bình
cho Danh Chúa an. “M5t mình Ngài là hòn ñá tôi, s"
M0t ngư1i bình thư1ng mu4n có m0t c1u r8i tôi. Và là nơi :n náu cao c/a tôi;
s7c kh8e t4t cn ph$i ăn u4ng ñy ñ:, tôi s< ch=ng b? rúng ñ5ng.” (Thi thiên
b< dư>ng, t?p th@ dAc ñBu ñCn, làm 62:6)
vi
c vEa ph$i và nghF ngơi...S7 ñG Trong m0t th, giQi ñy d]y nhMng
PhaoLô ñã ví cu0c ñ1i c:a mLi chúng ñiBu d4i trá, lEa ñ$o, không ng1, mPi
ta gi4ng như nhMng v?n ñ0ng viên, là s ñiBu tương ñ4i, luôn thay ñ<i, thì
v?n ñ0ng viên cn ph$i có s7c khoN, niBm tin ñCt trong Chúa chính là
s7c chOu ñng, s7c dNo dai, bBn ñi@m ta tuy
t ñ4i, không thay ñ<i và
bF...hP ph$i t?p luy
n mLi ngày thì hP vMng chbc cho mLi chúng ta, chúng ta
mQi có ñưc s7c kh8e t4t ñ@ bưQc vào s\ không thYy lo s bYt c7 ñiBu gì x$y
cu0c ñua. Chúng ta cRng v?y, theo ra trong cu0c s4ng hi
n t^i hôm nay
Chúa chúng ta cRng ph$i luy
n t?p... hay ngày mai.
Mu4n có m0t ñ1i s4ng tôn vinh x7ng “...ch b@ qua s" nhóm l,i nh mCy kE
ñáng cho Danh Chúa, m0t tâm linh quen làm...” (Hê-bơ-rơ 10: 25). Chúa ban
luôn tươi mQi chúng ta ph$i bưQc ñi cho chúng ta sáu ngày ñ@ làm vi
c và
vQi Chuá mLi ngày: “Li Chúa là ngn ngày th7 b$y dành ñ@ thân th@ và tâm
ñèn cho chân tôi là ánh sáng cho ñng linh ñưc nghF ngơi, như v?y chúng
li tôi” (Thi thiên 119: 105) ta ph$i giM s th1 phưng Chúa. N,u
L1i Chúa giúp cho chúng ta nhìn chúng ta ñCt trPng tâm vào chính
thYy rõ con ñư1ng chúng ta ñang ñi, mình thì chúng ta lo lbng, nhưng n,u
s\ không bO vYp ngã vì có ánh sáng trPng tâm c:a chúng ta là Chúa thì
c:a Chúa soi d]n. Th7c ăn cn cho cơ chúng ta s\ tôn vinh Chúa không
th@ m^nh khoN, L1i Chúa cn cho thôi, cRng v?y khi chúng ta luôn ñ@
tâm linh lQn lên và khôn ngoan: “Ch tâm linh hưQng ñ,n Chúa thì nhMng
lo phin chi ht, nhng trong mi s" hãy vYn ñB cơm ăn áo mCc mLi ngày
dùng li c'u nguy)n, nài xin, và s" t, ơn không còn quan trPng nMa vì bi,t
mà trình các s" c'u xin c/a mình cho rng Chúa s\ lo li
u cho.
ð1c Chúa Tri.” ( PhiLíp 4: 6) “Ai nCy hãy coi sóc nhau, ñH khuyên giJc
Trong cu0c s4ng mLi ngày chúng ta v lòng yêu thơng và vi)c tt lành” (Hê-
ph$i ñ4i di
n vQi bi,t bao căng thang, bơ-rơ 10:24)
làm cho chúng ta lo lbng, s hãi, Cu0c ñ1i chúng ta như m0t dòng
không bi,t ph$i gi$i quy,t như th, sông, khúc thang, khúc cong, khi ñi
nào. Hãy ñ,n vQi Chúa bng s cu lên lúc ñi xu4ng, hôm nay rYt ñgp
nhưng ngày mai ñiBu gì s\ x$y ra?

hãy trung thc hi n vQi tYm lòng ñy tình yêu tín dâng hi. ta.p tAc ch^y. chúng ta cùng nhau nâng ñ> ta chia xN niBm tin c:a mình cho ñ@ ñ7ng d?y. CRng như v?y khi chúng ta ñư1ng ñua. dù trong công vi c chúng ta làm. lbm lúc hP gCp ph$i th1i ti.t cho t0i lLi c:a loài Ngày hôm nay chúng ta ñang trên ngư1i.Khó khăn và cám dL vây xung quanh giúp ñn anh em mình. ngưc l^i n. và tL nay các ngơi khá lCy ñiu ngày. Ngài s\ b$o thương tE nơi Chúa. ngư1i khác. Vì tình yêu mà con phía trưQc nhbm mAc ñích mà ch^y. hãy c?y vào l1i h7a c:a Ngài. xem ta có mP các cMa sQ trên tri lòng st sYng. khi có anh chO em nào bO mEng Yy s\ ñưc tăng lên khi chúng vYp té. h'u cho có lơng th"c trong trong cu0c s4ng c:a chúng ta mLi nhà ta. ñang s4ng trong th1i kq thYy nhMng ngư1i gCp khó khăn. th. gian ñ@ ch. TrPng tâm c:a Tin Lành C7u rLi là không dEng l^i. hãy s4ng vQi tình yêu vQi qúa nhiBu ñiBu kinh kh:ng x$y ra mà ð7c Chúa Tr1i ñã ban cho ñ@ mLi ngày. giQi lòng giúp ñ>.t thúc. v tài s$n c:a chúng ta.n cho Chúa. ð1c Giê-hô-va v. th. nó ñang dùng 4 . m0t c:a ð7c Chúa Tr1i ph$i xu4ng ch^y cho ñ. ñ8 phc xung cho các ma 12: 11) PhAc vA Chúa không han ngơi ñn n8i không ch8 ch1a chăng!” ph$i làm mAc sư.n quân “Hãy siêng năng.t 35) xYu nhưng hP v]n ti. giáo sư hay chYp s (Ma-la-chi 3: 10) mà chúng ta phAc vA Chúa trong Chúng ta hãy vâng l1i Chúa và tin nhMng công vi c vi c rYt nh8. chúng ta khó ñ7ng vMng? Chúng “NhVng bàn chân kE rao truyn tin lành ta cn có s gbn bó vQi H0i thánh. cu4i cùng. ma qur ñang li dAng mPi chúng ta thYy phưQc h^nh khi ñưc sơ hn c:a chúng ta. “Ban hP ph$i ch^y qua nhMng phong c$nh cho có phc hơn nhUn lãnh” (CôngVA 20: rYt ñgp. vQi là tt ñWp bit bao!” (Rô-ma 10: 15) các anh em cùng ñ7c tin. Ngài s\ làm Hình $nh ngư1i v?n ñ0ng viên trên ch: mùa gCt c:a chúng ta. hP c7 nhìn thang ra tình yêu thương. hoa li ñư1ng ñua là m0t hình $nh ñgp cho chúng ta thu ñưc s\ rYt t4t ngay mLi chúng ta là con cái c:a Chúa. phKi phJc vJ Chúa” (Rô- cho các ngơi.n khi ño^t ñưc gi$i. chúng ta hãy mn r0ng tYm mLi chúng ta sbp k.u chúng ta “Các ngơi hãy ñem ht thKy ph'n mi nín lCng thì niBm vui s\ bQt dn vào kho. ch làm bing. s vui ngưc l^i. ñ@ khi ngã Khi chúng ta tin nh?n Chúa lòng có ngư1i nâng ñ> giúp ñ7ng lên và chúng ta có s vui mEng. có ngh%a ñư1ng ñua c:a kh4n khó. phKi có phán. n'y mà thM ta.

N. mãn và hưnng thA. th8a Hãy nên sNt sOng tôn thP. ðại hội Âu châu năm nay ñược tổ chức từ ngày 26-7 ñến 31- 07 tại Jugendherberge Feldberg - Hebelhof.. Tôn vinh ca ng i ñêm ngày. -Tin về ðại hội Âu châu lần thứ 23: Như ñã ñưa tin. qua. thiêng vMng chbc cho con thuyBn Cho ta hy vng. nó không mu4n cho chúng ta Hãy ng i khen Ðc Giê- Giê-hô- hô-va ti. tinh thn tôn vinh x7ng ñáng cho Yêu thưng tgt c^ mi ngưPi th6 gian! danh Ngài ngay hôm nay. không ths s4ng và làm sáng "Th`i kèn".. hu qua 26-06-2005 chính ñ1i s4ng c:a chúng con danh Minh Ngc Chúa ñưc tôn cao và ñem ñưc nhiBu linh hGn trn l^i ñu phAc Ngài. xin Giê-hô-va Thánh vkn không ñ`i dPi. xin tha th7 QuyWn năng. L^y Chúa. hoàn thành cu0c ñua c:a mình.n ñích. Amen.u Danh Ngài t[a sáng ñPi ñPi còn vang. giúp cho chúng con bi.t s4ng trong Ng i khen Thánh Chúa trn ñPi.u ñu4i c:a chúng con. nó ñang lôi cu4n (DJa ý Thi-Thiên 150) chúng ta bng cu0c s4ng t do.t nương Cgt ñi buhn kh` giing co trong lòng! mình n trong Chúa. bình an thu_n hòa! cu0c ñ1i c:a mình thì s\ bO sóng gió Hãy khen ng i Ðc Chúa Cha. nh?n ñưc phn thưnng mà ð7c Hòa theo "ch_p ch[a" vang lPi. chóng Ngài ban cm áo gm no. "ddi ti6ng" trong ni Thánh Ngài! ñ. Thúy Lan Tin tức-Tin tức-Tin tức . nhMng y.mPi th: ño^n ñ@ kéo chúng ta ra kh8i Th: Chúa. chúng ta không có Chúa là cái neo "Oai-nghi c^ th" Thiên Ðàng. thYy ñ1i s4ng th?t ngbn ng:i. Nơi ñây núi non trùng ñiệp ôm lấy những con ñường 5 . Chúng ta s\ không ñPi. ðức quốc. cu4n trôi. nó không mu4n cho chúng ta Ng i khen Thiên Chúa trên TrPi.p tAc ch^y nMa. "tbng ca" ñPi danh Chúa ñưc. "ñánh trNng". m0t ñ1i s4ng m]u mc theo l1i Chúa QuyWn năng tuyYt ñNi Thánh Cha cao vPi! d^y. Chúa tr1i ñã giành stn cho nhMng ai "Mã-la". ân-ñin mênh mông. nó không mu4n Ng i khen Chí Thánh luôn chP ñón ta! cho chúng ta tôn vinh Chúa bng Tình Ngài bát ngát bao la. xin cho chúng con bi. xin giúp cho chúng con VW n phưfc lfn mà Ngài ban cho.

. và 15 chắt. từng câu như chính Chúa của Hội thánh Arnhem. Thấm thoát 5 ngày ñại hội trôi qua. ñầu râu tóc bạc.”(Ê-sai 46:3a-4b). tâm linh? Bạn muốn “Hãy tôn vinh xứng ñáng cho danh ðức tìm hiểu về Tin lành hay ñọc những tác Giê-hô-va. nguyện chung ñúng ý nghĩa sẽ là người và từ khi Mục sư Triệu Nguơn Hên về sống trên ñất nhưng lòng hướng về trời với Chúa ñến nay bà vẫn tiếp tục trung cao là nơi Chúa ngự. yêu thương kỳ diệu.. Con cái Chúa từ khắp nơi tụ thánh ñường St.mọi người thấy như ñang sống -Giới thiệu trang web: bạn ñang tìm trong những ngày phước hạnh. Lễ mừng thọ cảnh tuyệt vời khiến khách vô tình cũng ñược tổ chức vào ngày 25-08-2007 tại khó thờ ơ. nhưng luôn nắm bắt mọi cơ hội nhà Ngài. ðó là ý nghĩa của lời cầu nguyện: “Lạy 6 cháu ngoại. tâm tình.ta ñã Suy gẫm: gánh vác các ngươi từ lúc mới sanh. Bienne. nhở chúng ta mỗi khi ñọc là hãy cầu Cho ñến chừng các ngươi nguyện với ðức Chúa Trời là Cha trên già cả..com. xem ñời nầy là cõi tín thờ phượng Chúa và làm gương cho tạm. Cảm tạ Chúa ñã ban cho những ngày phước hạnh! -Mừng lễ ðại thọ: “. trút Sơn. Chúa ñã ban cho cụ bà có ñể chứa của cải thiêng liêng trên trời. từng lời.quanh co. ñể thông công trong và gia ñình ông bà Mục sư Triệu Thái tình yêu thương. Bà ñã cùng chồng phục vụ Chúa. Hội thánh Arnhem hòa quyện vào nhau này ñể lắng nghe chúc mừng sinh nhật lần thứ 90 của bà.. chứng. bạn nghe những lời giảng của các vị diễn cũng có thể ñọc ñược Tin lành. 15 cháu nội. Bà là mẹ của Mục sư 6 . Nhũ danh Nguyễn thị Tùng sinh ñặc biệt. Sau những giờ nghe khỏe và gìn giữ bà trong lúc tuổi cao. truyền giáo.Paul. bồng-ẵm các Ý CHA ðƯỢC NÊN Bài Cầu nguyện chung Chúa dạy nhắc ngươi từ trong lòng mẹ. tại ñây. bản tin giả. Ha-lê-lu-gia. hướng về nước Cha với ước ao ngày 20-8-2007. tin khác. uốn lượn tạo nên một phong Triệu Thái Sơn (Thụy sĩ). hãy ñem lễ vật mà vào hành phẩm giá trị? Mời bạn ghé thăm lang Ngài. cũng là Cha bồng-ẵm các ngươi. Người ñọc bài cầu tuổi. giảng.” Cả ðại hội như nín thở ñể www. làm sức yếu. giữa nơi người cảnh như 24. Cầu xin Chúa ban cho bà thêm sức những bầu tâm sự. cảm tạ ơn Chúa. Thụy sĩ.Crêts-des-Fleyrs tập về ñây. sống kiếm những văn phẩm cơ ñốc về giáo trong sự hiện diện thánh của Chúa. ñể hàn huyên. ñến nay vừa tròn 90 nước Ngài mau ñến. mọi người ra về mà dư âm vẫn còn vang vọng mãi. ñược 3 con trai. dục. ðấng vĩ ñại toàn năng. 4 con gái.tinlanhlibrary. ta cũng sẽ trời. cùng nhiều bản phán ñang thấm vào lòng mỗi người. không có gì ñể chúng ta xây dựng con cháu trong sự tin kính và xây dựng cơ ñồ. thảo luận. tiếng Chúa phán. tâm thần hướng về Cụ bà quả phụ Mục sư Triệu Nguơn Ngài với lòng tôn kính Danh Cha cách Hên.

ý làm ăn. Mọi rắc rối xảy ñến trong cuộc Nếu chịu khó ñể ý một chút chúng ta sẽ sống phần lớn bắt nguồn từ chỗ cái tôi thấy vô vàn chuyện xảy ra trong cuộc bị xúc phạm. vợ chồng ñôi khi cãi nhau vì ai không còn ý tôi nữa. thì lòng phải khẳng ñịnh như nhiên. còn tấm giẻ chùi chân Hôm nay. chúng ta sẽ suy ngẫm tiếp lời chỉ là vật vô tri vô giác. Chúa muốn chúng ta chớ mang Trong công việc Chúa cũng không ách chung với kẻ chẳng tin nhưng vì ngoại lệ. học hành vẫn chiếm thế thượng tôi là tuyệt ñối! phong. dâng chiếu lệ. kể nhiên. Ý Chúa. trong thực tế. Ý Chúa dạy chớ bỏ qua tranh giành.” chịu với tôi? Cái tôi là bất khả xâm Ý tôi và ý Chúa phạm. gây gỗ.. ý Chúa vẫn thường cả những việc nhỏ nhặt như bố trí lại bị ý tôi lấn lướt. nhưng ñáng buồn Cái tôi luôn là số một. Chúa Giê-xu yêu dấu ñã từng cầu lúc ấy anh ñó mới ôn tồn nói rằng. chị B chứ chẳng phải của tôi.. Tuy cũng muốn ý mình ñược thực hiện. con quyết ñịnh không theo ý 7 . Tôi dâng chậu kiểng quý cho nhiều lý do coi dường như chính ñáng nhà thờ trong dịp lễ Giáng Sinh.. nhưng ñã khiến một số phụ huynh cũng như phải ñể ở chỗ này mới ñược. Trong gia Chúa. chọn màu sơn cửa. có một người ñến cầu nguyện bày tỏ một tinh thần vâng chỉ mặt diễn giả ấy và nói: “Ông là ñồ phục trọn vẹn. người xong ñi ra ñến cổng.. sống. Tôi truyền Danh Ngài nhưng công tác không ñi nhóm ban ngành vì ban hướng truyền giảng hình như cũng chỉ dành dẫn không thực hiện kế hoạch tôi ñề cho một số ít người trong ban chứng xuất. Chúa muốn chúng ta rao ñã không thực hiện ñúng ý tôi. vì thế tôi muốn làm theo ý ñóng ñinh mình trên thập tự giá với tôi là chuyện thường ngày. Con cái ñến quyền lợi của mình nên vẫn cứ còn nhỏ thì chuyện cãi nhau. thật nguyện trong vườn Ghết-sê-ma-nê rằng ra con khỉ còn có giá trị hơn tấm giẻ Lạy Chúa. ý tôi là một cuộc tranh anh A. Tôi không thanh niên thiếu nữ nhắm mắt bước chịu dâng hiến tiền bạc vì ban chấp sự theo ý riêng.. nhưng nhiều khi công việc chỉ vì không ai biết nhường nhịn ai.. Một người bị ñóng ñinh thì ñình. ý tôi thường nổi lên cách ưu tiên Lời Chúa dạy người ñến với Chúa phải và mạnh mẽ. Nếu miệng nói Ý Cha con khỉ!” Quá ñỗi bất ngờ và ngạc ñược nên. chiến không thôi. Lúc giảng Khi cầu nguyện Ý Cha ñược nên.” Chúa dựng nên.. vì con khỉ là một sinh vật ñược tôn thánh. thậm chí ñánh nhau cũng sự nhóm lại. chọn mười. Danh Cha chùi chân. nhưng ý tôi không muốn ñụng ñịa ñiểm ñi chơi cuối tuần. Chúa dạy dâng phần phòng khách. Nước Cha ñược ñến. Một Mục sư kể thay khi nhiều người vẫn ñể cho ý tôi lại câu chuyện có diễn giả nọ giảng rất thắng hơn ý Chúa! hùng hồn rằng tôi chỉ là tấm giẻ cho Ý Cha ñược nên mọi người chùi chân mà thôi.. vị diễn giả tỏ vẻ khó chịu ra mặt. vì ñã chết. Tôi nói ông là cầu nguyện thứ tư trong bài cầu nguyện con khỉ vẫn còn có giá trị hơn tấm giẻ chung: “Ý Cha ñược nên. Tôi không ủng hộ vì ñây là ý của ñạo. ở ñất như chùi chân nhiều lắm tại sao ông lại khó trời.Cha chúng con ở trên trời.

giàu ơn. Ngài biết bao lần chúng ta ñã biện luận với luôn ñem lại ñiều tốt nhất cho chúng ta Chúa khi gặp trường hợp ý Ngài không là những con cái yêu dấu mà Ngài cho phù hợp ý tôi. Chúng ta không thấy hết vấn ñề.con. chậm giận. khỏi con.. uy toàn không phải là dại dột. xin cho con khỏi uống! dựng vũ trụ và con người. bị nơi Ngài qua tinh thần thuận phục hoàn ảnh hưởng lợi tức. thương xót. vậy hãy cầu nhưng Thánh Kinh cho biết: “Cũng vì xin Chúa cho con khỏi phải vâng theo ñó nên ðức Chúa Trời ñã ñem Ngài lên mà có thể ñổi lại như thế nầy. là ðức Chúa Cha. thấy trước mắt mà không thấy lâu dài. sức lực. thế nầy. và mọi lưỡi thảy ñều xưng Giê- ñến nỗi Thánh Kinh mô tả mồ hôi Ngài xu Christ là Chúa... Thế nhưng khi ý Chúa ngược lại những trường hợp chúng ta không hiểu ý tôi thì tức khắc có một sự tranh chiến ñược tại sao. hầu cho nghe ñến danh ðức nghiệm sự tranh chiến nầy khi Ngài cầu Chúa Giê-xu. là ðấng tạo con. chén nầy quá nặng nề cho Chúa là ðức Chúa Trời. mọi ñầu gối trên trời. khi ý Chúa và người ñi trước cho thấy chưa từng một ý tôi dường như không có gì chống lại ai thuận phúc ý Chúa. Cha 2:9-11).” (Phi-líp người của Chúa ñã lý luận Cha ôi. không theo ý con mà theo ý Cha. kinh nghiệm ban phước dư dật. vì vậy xin cho chén nầy cất ñược nên. Biết bao lần chúng ta ñã như vậy là khôn ngoan. nhưng chính tín.ñặt lòng tin trọn vẹn như làm cho chúng ta bị thiệt thòi. và với bản tính yêu thương. ñổi ý một hành ñộng mà dưới mắt của con không xuống tai vạ mà! Ngài không nở người. nhưng hết. thay ñổi ý ñịnh. khi ñang sống trong thành công cũng như thất bại của những thuận cảnh. nguyện với Cha trước khi bước vào con dưới ñất.. Ngài ñã hoàn toàn thất bại. không biết nên theo ý bại cả. nhưng theo ý Cha. thảy ñều quì ñường thập tự. mà phải bị hổ thẹn. Thật dễ chỉ thấy hiện tượng mà không thấy vâng phục khi cuộc sống ñược Chúa ñược kết quả chung cuộc. Ngài có nhiều phương cách ñể cứu rỗi tạo vật dạy chúng ta cầu nguyện xin Ý Cha của Cha. thường lý luận rằng Chúa nhân từ.Lạy Cha chúng cố tình phớt lờ ý Chúa chỉ vì ý ấy có vẻ con ở trên trời . Sự tranh chiến dữ dội xuống. với nên trên ñời sống con. bên dưới ñất. sự hạn hẹp của con người chúng ta chỉ Vâng phục là một từ rất dễ nói. Và qua kinh nghiệm ñó. nhưng lại khó thực hiện cho tốt. xin ý Cha ñược tri. hay Ngài ñã bằng lòng bước lên thập tự giá. Nhân gian còn dập tắt tiếng nói của Chúa trong cuộc nói lên kinh nghiệm sống rằng: “Cá ñời mình chỉ vì cái lợi làm mờ lương không ăn muối cá ươn. . và ban cho Ngài danh trên hết Chúa chúng ta cũng ñã từng kinh mọi danh. Ngài thấy hết. rất cao. biết làu làu rằng Ý Cha ñược nên. hanh thông. danh dự. Chúa Giê-xu ñã kinh nghiệm Chúa hay cầu xin Chúa thay ñổi hoàn ñiều ấy khi Ngài quyết ñịnh thưa với cảnh. con cãi cha mẹ 8 . Biết bao lần chúng ta ñã phép gọi Ngài là Cha. ñể chúng ta như vậy ñâu. dễ hứa. thì giờ. là ðấng ñang Dù liên tục ñọc Bài cầu nguyện chung tể trị cả hoàn vũ nầy. mà tôn vinh ðức ñổ ra như giọt máu! Cái tôi mang tính Chúa Trời. Tiếng nói của tôi Cha. ngay cả trong nhau. thất dữ dội xảy ra.

hãy hướng dẫn. ở tuyệt ñối mỗi khi cầu nguyện Ý Cha ñất như trời”. Con NGÔI cái Chúa phải thấy ñược sự khích lệ rất Ts c` chí kim có lOm giao sư xưfng lên lớn khi ñọc bài cầu nguyện chung. Có một ñiều chúng ta cần lưu ý là “Ý xưfng lên tà thuy6t vW Ba Ngôi ðc Chúa Cha ñược nên ở ñất như trời” không TrPi. hoàn cảnh thế nào ñi CHÚA TR4I (Ti6p theo) nữa thì ý Cha trên ñất chắc chắn cũng V. Theo ý ki6n nyy. Chúa ñã ban Lời Ngài cho ðc Chúa TrPi t[ mình ra bing Cha. chf trong thyn th y6u c|a cách tốt ñẹp. hãy tự nhủ lòng luôn tìm ñược nên. ðức Thánh Linh sẽ Cha thiên thượng. chắc chắn ý Cha ở trời luôn ñược nên Tìm hiu hiu giáo giáo lý: cách trọn vẹn tuyệt ñối. Ngày nay.P M. Cơ ðốc nhân cần Linh. Cha trên trời. Chúa dạy chúng ta cầu nguyện “Ý Cha ñược nên ở ñất như trời” nhắc chúng ta rằng Ngài là ðấng toàn năng. Xin ñừng ai quan hY hn h6t.TÀ THUYpT V' BA CÁCH TH0C HI. dạy dỗ chúng ta hiểu rõ ý thuận phục ý Ngài cách trọn vẹn và Chúa ñể vâng theo. lui Trong th6 kx III có nhà thyn ñzo Sabellius ñi hoặc sa ngã. bà cách thc ðc Chúa TrPi bày t[ mình ra tiên huơ chiếc ñũa thần là mọi sự xảy ra vfi loài ngưPi.trăm ñường con hư”. ý ñịnh của Ngài về còn trong viYc ban sJ sNng. mọi chương trình. sống thuận phục ý Chúa . chúng ta thường nghe niềm tin ñắc thắng. hiện tại và tương lai của con Thánh. nhưng với Chúa thì tất cả ñều sẽ TrPi. trong cudc tzo hóa Ngài trên ñất qua tạo vật của Ngài.N lại ñể cho hoàn cảnh ñánh gục trong RA cuộc sống khiến cho sa sút ñức tin. dưới ñất nầy.... nói vỡ kế hoạch.ở ñất như trời cách trọn vẹn. gây dJng Hdi quá khứ. nhưng ñó là chuyện ở ñất. miệng ñọc bài cầu nguyện chung nhưng 1. thì Ngài lzi t[ mình ra bing Thánh người cách tỏ tường. 9 . vì ở ñưới ñất nầy có thể thất bại ñối với con nhung tà thuy6t vW Ba Ngôi ðc Chúa người.CÁC TÀ THUYpT V' Lq ðrO BA sẽ thành tựu như ở trên trời vậy. Nguyễn Lê cháy tiến ñộ. biết ý Chúa. luôn nhắc nhở tinh thần thuận phục Khi cầu nguyện “Ý Cha ñược nên. dù LU%N V' BA NGÔI HI. không ñạt chỉ tiêu.. huống chi Chúa là học Lời Chúa.T ð0C cuộc ñời có ra sao. rồi sống bình an trong Trong cuộc sống. ở ñất như trời. trong nhân loại. Chúa dựng nên con người ðc Chúa TrPi ch}ng có ba ngôi ñ~c biYt và Ngài muốn hoàn thành ý ñịnh của ñâu. qua Lời Chúa Ngài bày tỏ cudc cu chudc Ngài t[ mình ra bing Con. Sau ñây xin lu_n qua nhung tà thuy6t ñược nên. tìm biết ý Chúa mỗi ngày qua việc ñọc. Và Ngài muốn khích lệ chúng ta rằng. dzy ring ba Ngôi mdt th ch{ là ba phải do Chúa hô biến như ông tiên.

hiYp nht vW sJ t` chc.TAM THN THUYpT vfi th y6u c|a Cha. Như v_y. ch{ có mdt Ngôi mà Con và Thánh Linh không bing Cha. và ñư c dJng nên bing th y6u khác 4. cym Linh. yêu Tà thuy6t Arius b‹ Công Giáo ngh‹ hdi thưng nhau (Giăng 17:5. Mà n6u bing th y6u Thuy6t này ch| trưng ring Ba Ngôi ðc khác. TÀ THUYpT ARIUS ðgng Christ ch{ là ngưPi. Kinh Thánh dzy ring ðgng Christ. chưa có tín ñh hay là Hdi Thánh (Sáng-th6 3. nhưng ch}ng có Nhưng Kinh Thánh dzy rõ lOm Con và sJ hiYp nht trong mdt th y6u ñâu.Thuy6t này rgt sai lym vì trái ý Kinh Thánh Thánh Linh ñWu là ðgng vô th|y vô chung: mi bW. vì mình xuNng ñgy ư? Nói như v_y th_t vô lý trong sJ sanh hz c|a Ngài. k thJc. 24). ñư c dJng nên trưfc Ngài mà muôn v_t ñư c dJng nên v_y. Mdt thyn th tzo tJ nhiên huu thyn ch| trưng hc thuy6t nyy. Còn ðc Chúa ring ch{ mdt mình Cha là ðgng vô th|y. vì Christ ñư c xưng bing ðc Chúa TrPi. Còn Thánh Nicee nhóm năm 325 SC bài xích. thì há lzi ha sai ñư c xưng là Con c|a ðc Chúa TrPi. song c„ng th bJc Ngài là th hai ñng sau ðc là khác.DUY NHT THN GIÁO ký 1:2). ch ch}ng ph^i Arius (th6 kx IV) quê Š Alexandrie. thì há ph^i Cha lzi phán cho chính xưfng. TrPi.” Cha Con ñã giao thông vfi nhau. song k Ngài là n6u Con và Thánh Linh ñWu là V‹ th tzo. có lŒ c„ng huu chung ngưPi v_y. thJc huu trưfc khi chưa Còn trong Hê-b-r 9:14 trưfc gi^ gi giáng sanh. ðgng Lý thuy6t nyy giNng như lý thuy6t Arius. m’ Ngài ñư c quá chsng. Thánh Linh c^m hóa cách riêng. nhưng sai Thánh Linh xuNng. xưfng là ðc Chúa TrPi ñâu. nhưng thuy6t duy nht thyn nyy Lý thuy6t gy rgt ph^n ñNi Kinh Thánh. có sJ Chúa TrPi. thì c„ng thyn quyWn ñ làm viYc tzo hóa. theo ý ki6n này. thì rõ lOm Con ch}ng ph^i là ðc Chúa TrPi tc là ba Thyn ñ~c biYt. bèn là mdt v‹ th tzo ñó thôi. bèn thôi. Lzi khi Cha phán cùng Con ring: Giáo nyy do hai chú cháu Lelio Socin “Ngưi là Con yêu dgu c|a ta” (Lu-ca (1525-1562) và Faust Socin (1539-1604) ñW 3:22). Giăng 1:1. Hê-b-r 13:3. ñư c dJng nên trưfc bu`i sáng th6. sáng th6. vì thuy6t kia cho ðgng Christ tuy Chúa TrPi. Ngôi th hai. HiYn nay giáo hdi Duy nht nua chăng. Hai nhà gy chNi thyn tánh c|a Giê- mình Cha sao? Còn khi ðgng Christ ha su Christ. ch}ng còn là ðc Chúa TrPi trn v’n 10 . vì chNi thyn tánh c|a ðgng Christ. trưfc bu`i sáng th6 Thánh Linh bing “Thánh Linh ñPi ñPi. Ngôi th ba. c„ng do khác vfi loài ngưPi. trn v’n ñY nht trong c^ dòng giNng loài thì chOc huu th|y. Vì lzi coi Ngài ch{ là ngưPi. coi Ngài ch{ là ngưPi. c„ng thJc huu trưfc khi bing tà giáo v_y. th|y. ñư c ðc Chúa TrPi ban cho không ph^i là ðc Chúa TrPi. như v_y 2.

c„ng ch}ng ai bi6t lòng Ngài. ch{ thudc vW buhn t™ không th ch‹u n`i. thì c„ng ch}ng có sJ t[ ðc Chúa TrPi. là nguhn c|a lŒ th_t. thì ðc t[ Ngài ra cho ta hiu ñư c.U D”NG TRONG Lq ðrO BA mP khó hiu. y bŠi vì hư ^o ñó thôi.CÁI DI. h“ chi gi là trn v’n mà b‹ chia ra tsng ch{ thP phư ng mdt Thyn rgt cao xa. Xét ra mdt ñáng gi là sJ kh^i th‹ chót. loài ngưPi ñã ñư c dJng nên giNng c^. là chìa khóa c|a c^ sJ kh^i th‹ thông. không ai bzn huu. thì ñWu mgt sJ trn v’n liWn v_y. H“ công nh_n lŒ ñzo tánh gy. H“ ai không ñư c th[a mãn b^n c|a ðc Chúa TrPi. trn v’n. trăng dưfi nưfc. LŒ ñzo Ba Ngôi là thyn ñzo thôi. nWn 2. nyy. ph^n ñNi nhau. mà c„ng lkn ldn vfi nhiWu sJ sai nguyên trzng c|a ðc Chúa TrPi trn v’n lym nua ñó thôi. thì th_t là ñn cô trong gưng.CN YpU CHO PHƯGC LrC VÔ CÙNG c|a n cu r—i. không phyn. Nói cách khác. vô cùng ñâu. vì không th nào có sJ trn v’n Š hznh phưfc do b^n ngã Ngài mà áp dbng trong ba Thyn. N6u Thánh Linh ch}ng ai giúp viYc Ngài. còn sJ gy là sJ bgt toàn. không ngưPi thân yêu. Theo lŒ tJ Chúa TrPi c„ng ch}ng có phưng pháp nhiên trong ñPi ch}ng chi quý báu hn tình nào ñem tình yêu thưng Ngài vfi các yêu thưng. ch}ng ai bình ñ}ng th nhP ðc Chúa TrPi mà áp dbng ðc vfi Ngài. Vì n6u có ba Thyn thì ph^i vào lòng chúng ta ñư c.CHÌA KHÓA CN YpU C–A ðrO ð0C r_m mù tNi c|a tà giáo vzn huu thyn ñó CHÚA TR4I. thì lPi nói Ta thưPng thgy. N6u ta C–A ð0C CHÚA TR4I không tin nh_n lŒ ñzo Ba Ngôi. chúng ta ch{ còn có thiên nhiên thyn ñzo. N6u chúng ta chNi lŒ Chúa TrPi. thì ba. bao hàm mdt ít tánh ta không sao nh_n ñư c gy qu^ là lŒ th_t. n6u mdt ngưPi b‹ nhNt trong c^ bd Kinh Thánh ch}ng qua là hoa trong mdt phòng riêng. N6u trong c^ th6 gifi ch}ng 11 . ai bi6t. còn k6t qu^ c|a sJ thP NGÔI phư ng gy ch{ là dkn chúng ta vào rsng 1. không th nào làm ngưPi trn v’n. thì bao nhiêu ^o lý khác ñWu d“ hiu V^. duy là mdt tôn giáo trong nhiWu tôn giáo th_t là tình trzng khNn kh` vô cùng. thì Ngài không th bày t[ ðc ñzo Ba Ngôi thì c„ng chNi ðc Chúa TrPi Chúa TrPi ñư c. Š trong thyn ñzo. neo c|a ñc tin. c„ng chăng ai bày không ph^i là ðc Chúa TrPi. nhP cõi thiên nhiên t[ ra cách lP VI.CÁI VI. Mà n6u trong ðc Chúa TrPi Như ch{ có th nhP ðc Chúa TrPi mà bày không có Ba Ngôi. vì theo sJ lý. N6u ðgng Christ không ph^i là ðc như ðc Chúa TrPi. có ðc Chúa TrPi Š chNn thái hư mdt mình. VW Thánh Linh c„ng v_y. Chúa TrPi cho mình. mdt không hai c|a ðzo ðc Chúa TrPi.nua. chia sJ trn v’n c|a ðc Chúa TrPi ra làm n6u lŒ ñzo Ba Ngôi không chân th_t. thì ngưPi ta c„ng ch{ có giao thông thân m_t. C ðNc giáo ch}ng còn có nguyên tánh giao thông v_y. Nhưng lŒ ñzo nyy là gNc c|a ngưPi ta ai ai c„ng có thiên tánh giao ñzo Christ. ngd bgt ñhng.

bình ñ}ng nhau. Nhưng tz n ðc Chúa ñưng. thì làm mô phzm cho ta. Duy ðgng có thyn mình.CN YpU CHO ðrO C0U RžI làm Cha làm Con c|a ðc Chúa TrPi ñWu N6u ðc Chúa TrPi ch{ ñdc nht ch}ng có bgt toàn. Ba Ngôi gy mfi ñ| nên công cu r—i ta ñhng ý. ñ cùng gyn g„i. có lŒ c„ng huu chung nua. Mdt ñó chúng ta suy nghœ ra: ðc Chúa TrPi ðc Chúa TrPi ñdc nht ch}ng có phc vNn là ðgng thưng yêu vô hzn vô lư ng. lzi dzy ta b`n cyu qua vJc sâu gy mà ñem ta trŠ lzi cùng ph_n c|a con là vâng phbc. sau ñây có lŒ sŒ h6t chăng.. vkn giao thông nhau. tŸy u6 lòng ta. ph_n 3. t[ ra Cha. NgưPi ðc Chúa TrPi thôi. thì ôi thôi. thì chúng ta nhP ngưPi khNn kh` hn h6t sao? Dyu mình ðgng Christ mà ñư c gyn hay xa ðc Chúa giàu có bNn bin mà ch}ng có ai thưng TrPi c„ng bgy nhiêu. Giăng 17:5. ñem ta ñ6n gyn ðc nua! Trong ðc Chúa TrPi có ñ| Ba Ngôi Chúa TrPi. lzi là phzm thư ng Trung b^o. Th bJc gy gyn hay xa ðc ph_n sJ ñó là mbc ñích tNi thư ng c|a b^n 12 . ðc Chúa TrPi c„ng là TrPi! Trong Ngài có phc sN. Ta vNn y6u ñuNi. song ch{ ðc Chúa TrPi có thưng hzi bi6t là dưPng nào! Song le. coi ñ6n th bJc gy. thì bi6t ñư c trưfc bu`i 4. Kê cu Châm Ngôn 8:22-31 và v_y. chudc tdi ta. có Con làm lu_n như v_y th_t vô lý. thì chOc ph^i ngó núi cao mà tuôn tánh th_t mfi có th khi6n ta phbc hòa vfi lY.CN YpU ð  LÀM MÔ PHrM CHO TA sáng th ñã có sJ giao thông. ch{ dzy cho n6u ðgng Christ không ph^i là ðc Chúa ta b`n ph_n c|a cha là hy sinh mình. thì ch{ có th ñem chúng ta như ðc Chúa TrPi trong các sJ gy. vW gifi c„ng không thêm bft gì nua. Bing v_y.có ai thưng mình. có lŒ có th làm Quan án ta. làm cho Ba Ngôi gy th[a lòng ph{ chí huu th|y. ðc Chúa TrPi? ðgng Christ ñng trong Còn lu_t yêu thưng budc ta ph^i giNng th bJc nào. Ngài. ph_n vô cùng. yêu thưng N6u trong ðc Chúa TrPi ch}ng có ba cao xa thân m_t c|a Ba Ngôi ðc Chúa Ngôi. hiYp tác nhau cách th[a lòng ta. có như th6 là lzc linh giua th6 gian ñáng lòng bgt khi6t. vW sau dyu tzo ra muôn ngàn th6 làm Con c|a ðgng Christ c„ng tzm thPi. có Thánh Linh thêm sc cho ta. cùng yêu nên thánh bao giP. 24. Nhưng tam v‹ nht th. thì mình há ch}ng là Chúa TrPi bao nhiêu. thì làm sao nên công cu n6u ph_n làm Cha làm Con c|a ðc Chúa r—i? Vì Š giua ðc Chúa TrPi và v‹ th tzo TrPi ñWu thudc vW b^n tánh vœnh vi“n c|a cao hn h6t có cái vJc rgt rdng rgt sâu. thì ph_n làm Cha c|a ðc Chúa TrPi TrPi. tc là có Cha mdt v‹ Lzc Linh ñáng thưng thay! Song yêu thưng vô hzn vô lư ng. khi6n ta lư ng như Ngài. trông bin rdng mà ng_m ngùi. ch}ng có ích gì cho ta c^. nhP th ban sc cho ta. bOc mình nhưng không cho con. yêu lgy huy6t c|a ðgng Christ mà tŸy u6 lòng thưng nhau. ban TrPi. ai sŒ làm trung b^o. sN. song n6u không có ðgng khác c„ng vô hzn vô ch}ng có th làm Cu Chúa ta. yêu m6n cha.

13 .ngã mình. B^n năng Năng! Th_t tuyYt vPi!. và ñ cho nhung ngưPi thân m_t phưfc lzc vô cùng. chúng ta cyn (Liberal) tr^ lPi: Bzn dsng hiu Kinh thánh theo ph^i giu cho vgn ñW tính dbc luôn thánh nghœa ñen như v_y. thích mdt cách sai lzc. ch t anh reo lfn ti6ng ring: Chúa quyWn phúc ñNi vfi c^ v lkn chhng. n6u trong ðc Anh thanh niên n thgt vng. Thgy v_y Chúa TrPi không có Cha. khó tin trong lòng ñình có th ti6p tbc bưfc ñi trong "sJ mình nua. vW sJ tr^ lPi: Ch{ có 10 cm nưfc bin thôi mà Chúa ñã tiêu vì k™ khác mà hy sinh mình. ñ6n n—i ñư c giao ngưPi có th ñư c thánh hóa và sD dbng thông vfi Cha. Nưfc bin như v_y mà Chúa tính dbc rgt thưPng b‹ lzm dbng và gi^i ñã rŒ ra ñ dkn dân sJ ñi như trên ñgt khô. buhn ryu quay ra ñc ti6p. vì nưfc bin lúc gy ch{ sâu có 10 cm. ch}ng có th lgy khoa hc mà gi^i Tham khảo: quy6t. thánh khi6t" (Sách Cyu nguyYn c|a Giáo (Trích trong: Thyn ñzo hc hdi Anh QuNc giáo xugt b^n năm 1928 ) c|a John Drange Olsen) Nhung sJ bày t[ bình thưPng c|a các b^n năng tJ nhiên ñư c Tzo hóa phú bŸm ñã Chúa Toàn Năng khi6n cho hôn nhân trŠ nên ñ’p ñŒ và hznh Mdt ngày n. nên chúng ta ch}ng dám lgy trí khôn VN ð' GIGI TÍNH huu hzn mà dò lưPng czn c t. mdt ngưPi theo phái tJ do cgp ti6n phb nu c|a ðc Chúa TrPi. vô bing ñâu. Kinh thánh nói v_y nhưng không ph^i v_y. anh thanh niên vkn Linh. ñ6n n—i ch}ng ñư c Chúa kêu gi sNng cudc sNng gia còn có tí gì hh nghi. ñáng tin lOm. Con và Thánh Linh cách mdt cách ñúng ñOn. Con và Thánh ngưPi n mfi quay lzi h[i vì sao. mdt thanh niên ñang nghi ñc Kinh thánh. Ch t anh lzi reo lên lfn hn lyn trưfc. khi6t và ñ’p ñŒ như ý ñ‹nh c|a ðc Chúa TrPi ñã thi6t l_p. vW sJ giao thông thân (Sưu tym) m_t hznh phưfc. Nói cho ñúng. T¡NG LU%N y v_y. lŒ ñzo Ba Ngôi dyu là cao xa khó thgu. thì chúng ta c„ng ch}ng có ch— nào không gigu ñư c n—i ngzc nhiên. ðc Chúa TrPi ñã kh^i th‹ Tác giả: AUDREY BOWIE ñzo gy ra cách rõ ràng ñích xác. Vfi tư cách là ngưPi Thgy v_y. làm mô phzm vW tình nghœa cha con. thì chOc nghiYm lŒ th_t quý báu gy tJ nhiên mà Tzo hóa phú bŸm cho con trong sJ tsng tr^i mình. vW sJ yêu diYt c^ ñdi quân hùng mznh c|a Ai-c_p! thưng vâng phbc. thì c„ng ch}ng ph^i là hư ^o trong hôn nhân. ho~c dùng tri6t lý mà chng minh vì Người phụ nữ th_t là sJ myu nhiYm trong sJ myu nhiYm của ðức Chúa Trời c|a thyn ñzo. thán phbc Chúa. song n6u lây lòng tin mà công vfi mbc ñích ñ các b^n năng và tình c^m nh_n. phán ñoán "Hôn nhân ñư c ðc Chúa TrPi thi6t l_p sai lym.

dùng chúng ta ñ cdng tác vfi Ngài trong Nhung c~p v chhng son s™ cyn nhìn thgy chưng trình sáng tzo. Ngài muNn chúng ñư c sinh ra bŠi ngưPi Có th nêu lên như mdt thí db. chưng trình TrưPng Chúa nh_t và các lfp ban. Gia ñình chính là kiYt tác c|a ðc ñư c bác sœ gi^i phku thì ngưPi phb nu này Chúa TrPi! ñem ñ6n cho chúng tôi mdt quà t~ng. ông bà ndi ngozi. h sŒ có th nhưng con ngưPi c„ng có lý trí và ý chí tJ ñư c phưfc rgt nhiWu trong công tác phbc do. NgưPi sŒ không b‹ h` thi6u. th có con. ViYc ti6p nh_n con mdt cách ch| ñdng vfi ðc Chúa TrPi nuôi c„ng có th là mdt kh^ năng và ñiWu trong viYc tzo dJng nên sJ sNng. Bà "ðc Giê-hô-va làm cho k™ cô ñdc có nhà ñã cŸn th_n gói tsng món quà nh[ cho Š " (Thi thiên 68:6) tsng ngày mà con tôi sŒ ph^i tr^i qua trong ðc Chúa TrPi muNn ring các tr™ em ñư c bYnh viYn. và bŠi ñó con ngưPi có th cdng tác vb Chúa và ngưPi khác. phbc Chúa và phbc vb Ngài. ðây dky ñgt" (Sáng th6 ký 1:28) chính là môi trưPng tNt ñ’p nhgt cho các Th_t k diYu khi ðc Chúa TrPi muNn em. Bà rgt yêu m6n Chúa và có Con Cái Là Phyn ThưŠng c|a ðc Chúa lòng sNt sOng. ngưPi v có kh^ thi6u nhi ñ~c biYt. Ý thc ñó c„ng chính là mdt công tác phbc vb ring chính ngưPi chhng. mbc ñích ñ~c biYt c|a Chúa cho mình.ViYc Duy Trì Trì Nòi GiNng trong mNi liên hY vfi cha m’. th’n Khi ñNi ñáp vfi k™ thù tzi c`ng nhân ts và không bao giP tJ thưng hzi thành. Bà th hiYn mdt nhân cách dib dàng. “Kìa con cái là c nghiYp ts CHÚA TrPi. Bà qu^ th_t là mdt gưng mku sáng Chính ðc Chúa TrPi ñã thi6t l_p gia ñình. các em thi6u nhi tzi nhà c|a mình và ñ~c Phưfc cho ngưPi nào Có ñyy chúng trong biYt quan tâm ñ6n nhung tr™ em nghèo bao ñJng tên mình. N6u Mdt v‹ mbc sư ñã nói như sau:"ðiWu rõ nhung c~p v chhng ñó bing lòng vâng ràng là con ngưPi có nhung b^n năng. Kinh Thánh tzi mdt nhà thP Š Calcutta. anh ch‹ em. sinh ra trong th6 gifi này sŒ ñư c sNng 14 . Bà Các con trai sinh trong thPi tu`i tr™ Khác c„ng t` chc nhung sinh hozt vui chi cho nào các m„i tên trong tay d„ng sœ. ngưPi m’ ñã ñ6n vfi nhau trong sJ tôi ñưa con gái lên ba tu`i tên Debbie ñ6n k6t ưfc sŒ trung thành trong tình yêu bYnh viYn Š Vellore. "Hãy sinh s^n thêm nhiWu và làm cho ñyy chú bác. chói vW tình yêu thưng c|a Chúa Cu th6.” (Thi thiên 127:3-5) mình. Bông trái ts lòng dz là phyn thưŠng. Bà ñã dành h6t tâm trí cho TrPi. cô dì. khi chúng cha. miWn nam n ðd ñ thưng. năng ñ sinh s^n ra con cái ñáng ph^i dkn Chúng tôi bi6t mdt phb nu kia trong Hdi chúng ta ñ6n thái ñd hz mình và kính s Thánh ñã nhiWu lyn b‹ sŸy thai và không mdt cách sâu xa ".

BŠi vì vfi v . mà ch{ là mdt th‹t. bN ring: "ðc Chúa TrPi ñã không ñ~t ðc Chúa TrPi muNn ring hôn nhân là mdt tưng lai c|a nhân lozi dJa trên Hdi Thánh cam k6t vœnh cDu. nhân c|a h k6t qu^ tNt ñ’p. nWn t^ng gia ñình c„ng ñ` v¤. V_y ngưPi ta trong gia ñình. ðc Chúa "Mbc ñích c|a hôn nhân là giúp m—i cá TrPi làm ra mdt ngưPi nam và nu. Bà rgt ñư c ñPi cho ñ6n khi ñyu bzc răng long! phưfc và th[a lòng trong cudc sNng c„ng "V_y ngưPi ta không nên phân rŒ nhung k™ như trong chc vb chăm sóc các thi6u nhi mà ðc Chúa TrPi ñã phNi hiYp" (Mác c|a bà."Gia ñình chính là cdt trb c|a không ch{ phbc vb cho sJ thoái mái và thú xã hdi bŠi vì gia ñình C ðNc chính là ni vui c|a con ngưPi mà thôi. Vì cf nhân phát trin ñ6n mc ñd tNt ñ’p nhgt ñó. "Nhưng ts lúc ñyu sáng th6. ðNc giáo ñó là sJ bWn vung suNt ñPi. Hôn nhân C b^o vY các giá tr‹ ñzo ñc c|a xã hdi. tuy nhiên các mbc ñích ñWu th b‹ phân chia và ñPi sNng v chhng có tym quan trng như nhau. Ngài ñã nhgn mznh ñ6n nguyên tOc 15 . Chúng ta ti6n chính là sJ hiYp mdt hoàn toàn c|a hai cá ñ6n hôn nhân không ph^i ch{ là ñ sinh th nam và nu cùng nhau quy hưfng vW s^n con cái. ngưPi nam lìa cha m’ mình mà dính líu trong byu không khí tJ do. Con cái chính là bông trái c|a ðc Chúa TrPi. B^n năng làm m’ c|a bà ñã trŠ 10:9) thành nguhn phưfc hznh cho nhiWu ngưPi. và hai ngưPi cùng nên mdt th‹t mà sJ th‹nh vư ng c|a xã hdi và ñgt nưfc tùy thôi. ñNc giáo ñòi h[i sJ cam k6t ñzt ñ6n mbc Ni nào giá tr‹ ñzo ñc suy ñhi thì ni ñó ñích c|a hôn nhân. Hôn Nhân là nWn t^ng c|a xã hdi ViYc cam k6t vfi nhau và vfi ðc Chúa Gia ñình C ðNc chính là mdt lPi chng TrPi như v_y là mdt y6u tN nWn t^ng trong sNng ñdng và mznh mŒ. ñdc l_p. Như th6. Hôn nhân không nhOc ñ6n sau.Tgm lòng yêu thưng chăm sóc c|a bà có Hôn nhân là mdt sJ cam k6t gOn bó suNt th nói là không gifi hzn. tình yêu thưng giua v chhng và và cùng cam k6t ra sc vun ñOp ñ hôn tình yêu thưng ñNi vfi ðc Chúa TrPi. sJ viYc sinh s^n con cái ñư c Kinh Thánh hiYp mdt và thánh khi6t. nên chúng ta cyn ph^i hc không nên phân rŒ nhung k™ mà ðc Chúa h[i ñ làm sao gây dJng ñư c nhung gia TrPi ñã phNi hiYp" (Mác 10: 6-9) ñình tNt ñ’p" (Jack Dominion) Khi có ngưPi h[i Chúa Giêxu vW vgn ñW ly Hôn nhân là mNi quan hY gOn bó trn ñPi d‹ và viYc Môi se như ng bd cho phép ly thân. Có tác gi^ tuyên hôn nhân. bưfc theo lu_t lY c|a Ngài tình yêu. vhi chhng ch}ng ph^i là thudc vào sJ phát trin c|a m—i cá nhân hai nua. Lý tưŠng và mbc ñích c|a hôn nhân C M~c dyu trong các mbc ñích c|a hôn nhân. Ngài ñã thi6t l_p hôn hay trên quNc gia nhưng ñ~t nWn t^ng trên nhân ñ ñzt ñ6n mbc ñích c|a Ngài ch các gia ñình.

c„ng giNng như mdt sJ m~c c^ sŒ ñòi lzi b—ng nh_n thgy ring ñã ri vào mf bòng tiWn n6u s^n phŸm không ñzt chgt lư ng. ñ6n n—i trưfc khi nam và nu và ñiWu này ñã có ^nh hưŠng to bưfc vào hôn nhân nhiWu ngưPi ñã ký lfn trên dân tdc c|a Ngài và c^ th6 gifi. nhgn mznh trong suy nghœ và sinh hozt tôn Th6 gifi chúng ta ñang sNng hôm nay ñyy giáo c|a ngưPi Do thái thPi ñó. Ngay ts ñyu hôn nhân ñyy sóng gió vW ñ| mi m~t. Vào cDu. d“ dãi c|a ñPi này. con ngưPi và ñã có sJ như ng bd. nhung gì phù h p vfi lu_t pháp sang Trong hôn nhân. ti6p di“n hay sao? ðó có ph^i là ñiWu Chúa 16 .sau ñây: "y vì cf lòng các ngưi cng c[i. trong mdt cudc nhân có th bWn vung ñư c. Ý nghœa c|a sJ trưPng cDu có nghœa là thPi ñó nam gifi luôn ñư c ñW cao và thn tzi mdt cách bWn vung." N6u như hôn nhân không tNt nhung c~p v chhng bưfc vào hôn nhân ñ’p thì chúng ta có th chia tay". ðiWu này vfi nhung k vng và lý tưŠng ñ’p ñŒ nhgt. có c|a mình. nhung ngưPi v . Chúa dky nhung bgt `n gây nên bŠi sJ thi6u bWn Giêxu nhgn mznh ñ6n sJ bình ñ}ng giua vung trong hôn nhân. ch không làm theo ñưPng lNi ñ6n hôn nhân bWn vung và thánh khi6t. Ngài nhgn mznh Chúa TrPi. ngưPi nhung gì thudc vW mbc ñích c|a ðc Chúa chhng C ðNc cyn ph^i sNng mdt cách có TrPi-tc là nhung khía cznh ñzo ñc và trách nhiYm ñNi vfi mbc ñích c|a ðc thudc linh c|a hôn nhân. trưPng h p thJc sJ khó khăn. Tuy Chúng ta không nên khi6n ly d‹ trŠ thành nhiên lu_t pháp c|a ðc Chúa TrPi ñNi vfi mdt ñiWu d“ dãi ch{ phbc vb cho nhung lý con ngưPi và nhung giá tr‹ tinh thyn vNn do ích kx và vô ñzo ñc. bong c|a nhung mâu thukn ndi tâm và ñã Vfi sJ nghi ngP như v_y thì làm sao hôn tr^i qua ñ‹a ngbc tryn gian. ð~c tính c b^n nhgt Ngài c„ng bày t[ mNi quan tâm vW tình c|a hôn nhân C ðNc giáo là sJ trưPng trzng phb nu trong thPi ñzi c|a Ngài. ngOn ng|i. nhung h p ñhng nhim b^o ñ^m quyWn l i Cudc sNng có th rgt khOc nghiYt. Giê-xu mong muNn không? N6u câu tr^ lPi nên ngưPi ñã truyWn mzng nyy cho" là có. lâu dài ch nhung ñ~c quyWn c|a phái nam luôn ñư c không ch{ tzm thPi. Hdi thánh Chúa Giêxu ñã nhOc lzi LPi Chúa: "ðiWu gì cyn ph^i yên |i và giúp ñ¤ nhung ngưPi ðc Chúa TrPi ñã k6t hiYp thì loài ngưPi ñau kh` và thiYt thòi bŠi vì ly d‹ chOc chOn không ñư c phân rŒ". h ñã không dt khoát cam k6t ñi theo ThJc trzng bi th^m như v_y c ñư c phép nhung nguyên tOc c|a ðc Chúa TrPi. Chúa Giê-xu muNn nói ring Giêxu ngang hàng vfi nhung ngưPi sùng lu_t pháp ñã phyn nào muNn chiWu theo bái lu_t pháp mà Ngài vNn chNng ñNi lzi. ðNi vfi nhung vư t trên nhung lu_t lY c|a loài ngưPi. sŒ ñ lzi nhung v6t thưng sâu sOc cho Chúa Giêxu ñã chuyn vgn ñW ts ch— ngưPi b‹ ruhng b[. thì nghœa là chúng ta ñã ñ~t Chúa (Mác10:5).

Ch{ có là: "Tôi rgt thông c^m vfi hoàn c^nh c|a "cái ch6t mfi có th chia lìa" chúng ta. Bà ñã chgp nh_n ñóng vai trò có hc thc ñã k cho tôi nghe vW chhng dư¤ng dbc nhung ña con riêng c|a chhng c|a ch‹ là ngưPi có ñ‹a v‹ trong xã hdi. lo lOng. cái duy nhgt ñng lzi Chúa. Th 1 Phier 3 có th ñư c áp dbng trong tâm trí tôi là nhung lPi ch‹ nói trong cho nhung trưPng h p này. Khi ch‹ ". Tôi nghœ ring nhung phb nu này và giu vung lPi cam k6t Chúa ñã cho tôi tgt c^ nhung ña con này. H có th Bà có th thgy ñó. vW mdt hôn nhân trưPng cDu. thì ông ñWu ña con c|a bà sŒ “ch`i d_y và nói ring bà ñem nhung ña bé ñó cho ngưPi v c^ là ngưPi có phưfc" (Châm ngôn 31 : 28 ) chăm sóc. c|a ch‹. là nhung c^ nhung ñau ñfn và cay ñOng ch‹ ñã âm ngưPi vì nhung lý do văn hóa và truyWn thym ch‹u ñJng. Th6 nhưng. và vư t tgt c^ nhung d‹ ngh‹ bŠi vì bà ñã NgưPi chhng này không nhung có rgt ñ~t Chúa lên trên h6t. Ch‹ ñã ph^i ch‹u ñJng bi6t bao t|i ¥ Trung tâm Giáo dbc Hôn nhân c|a nhbc. nhung nhung thê thi6p ñó sanh nŠ. chúng ta ñã cam k6t C^ cudc ñPi tôi sŒ không th quên ñư c vfi ðc Chúa TrPi và vfi ngưPi phNi ngku ánh mOt rgt bi6t n c|a ch‹ ñNi vfi tôi. chúng ta ðiWu duy nhgt mà tôi có th nói vfi ch‹ ta không ñư c phép m~c c^ gì h6t.Là nhung ngưPi phb nu C ðNc. và ñPi sNng c|a h. chúng tôi. Ông thưPng nói trung tín sNng như mdt C ðNc nhân trong vfi nhung cdng sJ c|a ông ring tôi là mdt mdt hoàn c^nh trái ngư c. phyn lfn ñình mưPi bNn ña con. vư t qua tgt thNng ñã l_p gia ñình vfi ngưPi không tin c^ nhung ñiWu ñó. nhiWu thê thi6p mà m—i khi mdt trong Qu^ ñúng như Kinh Thánh ñã chép. Tôi nh_n thgy ngưPi phb nu này qu^ là mdt Mdt trong nhung phb nu ñó là mdt ngưPi thánh nhân. chán chưPng. tác khuyên b^o ñNi vfi nhung phb nu trong Ch‹ ñã bày t[ n—i niWm cho tôi và th` ld tgt các quNc gia ñang phát trin. Tôi cyu xin Chúa ban cho tôi mdt tgm lòng Ch‹ ñã k lzi ring:" Chhng tôi luôn nói th_t thưng c^m ñNi vfi nhung phb nu vkn ring ông rgt yêu quý tôi". tôi có mdt c hdi rgt c^m thgy d“ dàng hn nhiWu khi quy6t ñ‹nh ñ~c biYt ñ ñưa dOt chúng ñ6n vfi Chúa ly thân và rŒ qua mdt hưfng khác ñ tìm Giê-xu và nuôi dư¤ng chúng trong ñc tin ki6m nhung ñiWu thư th^ hn cho tình c^m C ðNc”. ch‹ bOt ñyu k cho hoàn thành mbc ñích c|a ðc Chúa TrPi tôi nghe nhung t`n thưng trong ñPi sNng trong ñPi sNng chúng ta. ñã nhiWu lyn tôi có d‹p làm công Lòng tôi vô cùng thưng c^m cho ch‹. (Ngc Thúy sưu tym và gifi thiYu) 17 . bưfc vào hôn nhân. (Còn ti6p) ngưPi v rgt tNt. hoang mang. M~c dù ph^i nưfc mOt: "Bây giP tôi có c^ mdt ñzi gia ñNi diYn vfi rgt nhiWu khó khăn. c|a mình là sŒ tr giúp lkn nhau ñ cùng Sau khi tôi cyu nguyYn.

anh muNn…cùng em. ngưPi thgy chn giá tr‹ c|a ngưPi và sJ có th ñư c trong Ðgng Christ. hình như anh có ñiWu gì ñó muNn nói vfi mình. Ngài ph^i và nhìn bi6t Ðc Chúa TrPi là sJ yêu ñư c yêu m6n cách h6t lòng. trí khôn. song vì cf ngưPi ñó có khi ch6t sŒ táng tzi khu md nhà anh không?” th nhP Ðgng Christ. ñWu bOt nguhn nó ts Ðc 2. ngưPi ñhng lozi như Ðc Chúa TrPi thgy Cô bzn gái không dsng ñư c h[i: “Anh i. linh thưng" (IGiăng 4:7). không ph^i vì Anh chàng n gp úng ñáp: cf ngưPi là gì. không nhung ch{ trong sJ ts sJ yêu thưng Ðc Chúa TrPi ch{ lòng vâng phbc các ñiWu răn c|a Ðc Chúa TrPi ñ`i mfi có th th_t nghe như Ðc Chúa ñã cho bi6t. SJ yêu mdt sJ âu y6m ho~c tình c^m. ngưPi chưa càng nhiWu hn vW ý muNn Ðc Chúa TrPi 18 . song c„ng trong sJ che chŠ và TrPi yêu thưng. hn ngưPi nào Bgt c sJ yêu thưng nào có trong ngưPi. SJ yêu thưng c|a ta ñNi vfi philadelphia ch{ sJ yêu thưng giua nhung Ðc Chúa TrPi ñư c t[ nhiWu hn ch{ là ngưPi cùng mdt dòng huy6t thNng. S yêu thương (Ti. ho~c ñNi vfi tánh c|a sJ yêu thưng chn th_t. c„ng là cái thưng trong lòng ngưPi là sJ thai nghén gì tJ mình t[ ra. và là mdt Gi$i ngh%a Kinh thánh: trái c|a Ðc Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22). Nhung ñích c|a sJ yêu thưng ngưPi. s. Anh chàng n xgu h` nên rgt lâu không dám ng[ lPi NgưPi ñã ñư c tái sanh có th thgy ñư c cyu hôn bzn gái. là mdt và không chia rŒ ñư c. khuyên vW sJ yêu thưng cao trng ñNi vfi Trench khi lu_n vW agape (trên chu e có Ðc Chúa TrPi có quan thiYp vfi lŒ ñzo vW dgu -) nói ring gy là mdt lPi sanh ra trong sJ h p nht c|a Ðc Chúa TrPi vì Ngôi v‹ lòng dz c|a mdt tôn giáo ñư c kh^i th‹. mà trŠ nên th6 nào. "SJ yêu thưng là Ðc Chúa Ðc Chúa TrPi ph^i là ñích th nht và TrPi. ñNi vfi hình thc cao binh vJc ñiWu răn ñó và trong sJ tìm bi6t trng hn sJ yêu thưng ñó. Trong khúc cuNi cùng lPi Chúa ñã yêu chúng ta trưfc" (IGiăng 4:19). k™ nào yêu thì sanh ts Ðc Chúa TrPi cao c^ c|a sJ yêu thưng ngưPi. Nguhn sJ yêu thưng c|a ngưPi. yêu thưng c|a ta ñNi vfi Ngài c„ng không chu dùng nht là philanthrop'ia ho~c chia rŒ ñư c. c„ng v_y sJ Nhung văn sœ ngozi ñzo không dùng ñ6n. ngưPi ñhng lozi. khác. bŠi tdi l—i và sJ không yêu “H. y c„ng ñư c thúc gibc bŠi gưng sáng 1.CÁCH CU HÔN M I ñư c tái sanh không th nói mình có.p theo). em có bing lòng sau thưng c|a mình. c|a Chúa Giê-xu là Ðgng. SJ yêu thưng nyy c„ng tzo nên trong lòng ngưPi bŠi Ðc Thánh Linh (Rô-ma 5:5). t[ ra cho th6 gian tinh thyn và b`n ho~c ñNi vfi Ðc Chúa TrPi. ñ‹nh giá tr‹ ngưPi ñhng lozi như Ðc em ph^i không?” Chúa TrPi ñ‹nh giá tr‹ mình. "Chúng ta yêu vì hhn và sc lJc. ngưPi Chúa TrPi.

cha ho~c con. (I Phi-e-r 1:8). vì "bŠi ñó ngưPi k™ thù ho~c k™ ganh ñua song vui ñón chào ta nh_n bi6t con cái Ðc Chúa TrPi và con sJ thành công c|a ngưPi ñó. I Giăng 2:15-17). vì là Ðc Chúa TrPi c„ng ñ~t Š trưfc các k™ theo Ngài mdt gưng ñòi chi6m ni th nht trong sJ yêu sáng cao hn sJ ñó. Gia-cNp "thưng yêu Ra-chên k6t c|a b`n ph_n ta ñNi vfi ngưPi ñhng hn Lê-a" (Sáng th6 ký 29:30).hyu ñ bày t[ sJ yêu thưng ñNi vfi Ðc cái ma qu{.10)." (Rô-ma 13:8. ngzo. ch‹ ho~c em ho~c nyy: "Ta ban cho các ngưi mdt ñiWu răn bzn (Ma-thi- 10:35-38. Dyu v_y. Tùy theo sJ dzy d— thưng. ch}ng ghen t‹. thì các ngưi là ghen ghét như ta thưPng dùng hiYn nay. xây b[ Ðc Chúa TrPi và sJ công bình Th_t ta ph^i yêu ngưPi ñhng lozi là như Ngài. k™ ch}ng hn (so Phbc truyWn lu_t lY ký 10:12). ñiWu gì Š xung quanh kéo linh hhn ngưPi thì c„ng ph^i yêu anh em mình" (câu 21). như "ghét" trong các khúc nyy không có nghœa ta ñã yêu các ngưi th nào. Nhung k™ nào yêu Ðc Chúa TrPi sŒ ghét "Vì có ai nói ring: Ta yêu Ðc Chúa TrPi sJ du và mi hình thc c|a th6 gian như mà lzi ghét anh em mình thì là k™ nói dNi. Ngài ph^i ñư c chn trưfc cha c|a Chúa Giê-xu ta ph^i th6 vào tiêu chuŸn ho~c m’. ch}ng ưa sJ du. thì con cái Ðc Chúa TrPi ph^i tránh "chính mình" v_y. Bgt c thgy ñư c" (4:20). "Ai yêu Ðc Chúa TrPi. SJ bày t[ tình yêu thưng vW tính cách nyy cNp nói là ñã "ghét" Lê-a (Sáng th6 ký ñNi vfi ngưPi ñhng lozi là bing cf sJ làm 29:31) tc là Gia-cNp yêu nàng kém hn môn ñh chn th_t. yêu anh em mình c„ng v_y" (I Giăng 3:10). không vui vW sJ sa ngã c|a c|a sJ yêu thưng ts cha. Tình yêu thưng thưng ñó có nghœa là cách xa vœnh vi“n hay nh‹n nhbc. nghœa là các ngưi ph^i yêu nhau. CuNi cùng không có sJ yêu hay trong I Cô-rinh-tô 13:. Ðgng Christ ñã xa. vì k™ nào ch}ng yêu anh em mình thgy thì mê tham c|a xác th‹t và kiêu ngzo c|a ñPi không th yêu Ðc Chúa TrPi mình ch}ng (Thi Thiên 97:10." (Giăng 13:34). ch}ng làm ñiWu NgưPi c„ng ph^i yêu ngưPi ñhng lozi. y c„ng ñư c dùng trong nghœa mà Gia. vì "sJ yêu thưng ch}ng hW làm hzi l™ Ðgng Christ trên c^ là ñiWu thD thách c|a lân c_n. ch}ng kiêu v_y (I Cô-rinh-tô 16:22). bày t[ ra trong sJ tránh mê tham c|a mOt. Ðgng Christ. trái phép. Lu-ca 14:26). Chu mfi. ch}ng khoe mình. Có th gi là sJ t`ng Ra-chên. Yêu thưng lozi. c„ng hãy yêu nhau th gy. song chăm ch{ SJ yêu thưng anh em là k6t qu^ tJ nhiên làm ñiWu lành. Ta t[ ring ta th_t là con Nhung ñc tánh c|a sJ yêu thưng mà t[ Ðc Chúa TrPi bŠi cách yêu Con Ngài ra ñNi vfi ngưPi ñhng lozi ñư c chép rgt (Giăng 8:42). v_y yêu thưng là sJ làm trn lu_t sJ làm môn ñh chn th_t (Lu-ca 14:26) và pháp" "vì ai yêu k™ lân c_n mình gy là ñã mdt dgu không thgt bzi c|a k™ ñư c chn làm trn lu_t pháp. tình yêu 19 . ai ch}ng làm ñiWu công bình là Chúa TrPi trong sJ vâng phbc hoàn toàn không thudc vW Ðc Chúa TrPi.

khác (Rô-ma 14:15. Chàng hái hoa trong tr„ng ngát hưng say Còn gì thi6t y6u hn là có sJ yêu thưng Là qua t~ng c|a tình yêu miên vi“n như th6? y là làm trn lu_t pháp Chúa Lưng nhân h¤i vW ñâu xa ngái mãi Chàng yêu nàng. SJ yêu thưng c|a chúng ta không ph^i "gi^ hình" (Rô-ma 12:9) không có sJ Th: gi^ xưng nào.ñen v_y có th trŠ nên hòn ñá vgp phzm cho k™ Sông bNn nhánh tưfi vưPn xưa êm ^. và gy các con cái Ngài ph^i yêu nhung k™ thù là sJ thD thách cao c^ xem ta có Š trong mình. còn chàng thì vdi vã lòng tha th thiYt hzi (Ê-phê-sô 4:32). Cadman lành. nhung k™ nói xgu mình. và DiYu k thay " HuY trOng " tz tình xưa cho k™ khác ch— tôn trng (Rô-ma 12:10).. nhung k™ Ðc Chúa TrPi và Ðc Chúa TrPi Š trong bOt bf mình (Ma-thi- 5:43-48). tin c_y. không nhung cho bzn mà thôi.C. SJ yêu thưng c|a môn ñh Ðgng Christ ph^i ñư c tJ t[ ra trong sJ cung cgp ñiWu cyn dùng.16). SJ yêu thưng là dây budc Tim th`n thc. "Hãy lgy lòng yêu thưng làm Nhung ngày qua mòn mõi mong chP ñyy tf lkn nhau" (Ga-la-ti 5:13). sJ yêu thưng nhưPng VW cdi nguhn không qux m‹ sa tăng nhung ñiWu mà tJ mình là vô tdi song dyu Cho hhn con thăm vưPn c^nh Ê. (I Giăng 3:16-18). ñOc tình yêu thưng như th6 ta bi6t ta ñã C„ng không nên b[ qua lPi Chúa d~n ts sJ ch6t qua sJ sNng (I Giăng 3:14). ñư c lgy ác tr^ ác. H không ta không (I Giăng 4:12. chàng ch}ng ngzi ngyn chi (Giăng 2:8) và ñ~t trên mi sJ gì khác Vì cf sao nàng lzi ñ phân ly? (Cô-lô-se 3:14). song là mdt sJ thJc Con c^m tz mdt tình yêu Thiên chúa nghiYm th_t sŒ ñư c bày t[ trong sJ hyu Rung tuyYt cùng tuyYt ñNi giua tình th viYc ngưPi. song trái lzi lgy phưfc DJa theo Thánh kinh ts ñin c|a Wm. ta ôm ghì loan phư ng ! 20 . không tìm l i riêng. song tìm hznh Con tìm ai? Tìm bóng hình nguyên th|y phúc cho k™ khác.thưng hy vng.21).vì giu lzi mi n ñin khác c|a ñPi sNng tín như v_y không có lu_t pháp vì không cyn ñh nguyên ch— (Cô-lô-se 3:14) bŠi sJ sŠ và tJ làm trn lu_t pháp. sJ yêu thưng vui Nàng dDng dưng . Có sJ NgưPi mang ñ6n mdt tình thưng di“m tuyYt minh chng lz lùng nào ñ thi hành sJ yêu Xa nhau mãi nên tình yêu cách biYt thưng hn là cách Chúa ñã t[ ra trong sJ Thân hao gyy theo hình bóng hư vô rDa chn các môn ñh như thgy trong Giăng Tình trôi lăn ng_p l~n sóng h^i hh 13: không? SJ yêu thưng gánh b‹nh t_t k™ Mãi chìm ñOm trong xô bh tbc lby y6u.. và nín ch‹u . không ph^i ch{ là ñiWu nói TÌNH YÊU THIÊN THƯCNG (C^m tác sau khi ñc Nhã ca 2:1-7) bing lPi ho~c lư¤i. song c„ng cho k™ thù nua (Rô-ma 12:20).

nhbc cho gia ñình nên ts ñó gia ñình 24. Trong cn buhn hoang ñàng vô nhân c chuNc rư u thêm ng|. di“n gi^ là nhà truyWn ñzo tr nhgt. chúng ring hOn sŒ ch6t yu thì hOn ph^n Hi6u ðc ng ngay: Bà say quá rhi. “H¤i dòng dõi rOn lbc kia. Ôi tuyYt diYu mdt tình yêu thiên thư ng khi ngưPi ñàn bà ñhng ý ñoán tưng lai Cám n NgưPi vô lư ng ! Lgy gì so cho chúng. Robinson gây nhiWu ñiWu s{ này mãi ñư c”. Robert Robinson. bà nói ñúng. nhưng trái lzi. Sau khi bà ta Tình yêu i. quNc giáo. Mfi 17 tu`i mà c^ ñám ñàn em ñ6n dJ cudc truyWn gi^ng Robinson ñã phzm nhung tdi kinh tŠm phbc hưng..5. NgưPi ñàn bà nghèo kh` Nhưng Thánh Linh ðc Chúa TrPi ñã có nưfc da bánh m_t ñã say ñ6n mc khó khugy ñdng tgm lòng phiWn mudn và tâm ñng vung n`i nua. “Nè. m’ chàng ao ưfc “H. mình ph^i thi6u niên du ñzng khét ti6ng c|a thành thay ñ`i cách sNng ch không th sNng th6 phN Luân-ñôn. chàng thanh niên ưng ngznh này cho bà ta. không lgy tiWn. ch}ng bi6t ñiWu mình ñang nói ñâu”. ai ñã c^nh cáo Mgy tên ñàn em chuNc rư u nua cho ñ6n các ngưi trNn kh[i cn gi_n ngày sau?” S 21 . chính mày rót rư u cho b^ mà!” Robinson tr^ lPi hOn. run run vW hOn b^o: “Còn mày. ch6 nhzo mgy tên Nhưng mdt chiWu n.. hOn nghœ.. Robinson nDa ñùa nDa th_t dOt không thsa nh_n c_u nua. ai c„ng ñinh ninh Robinson c ñi sâu danh thPi gy là George Whitefield. bà gy say ch}ng bi6t trPi con mình sau này trŠ nên Mbc sư c|a Anh trăng gì nua thiYt. ch{ mdt ngón tay PHƯGC NGUYÊN TH TR4I. “N6u mình sŒ sNng Luân-ñôn và trŠ thành ñyu x[ c|a ñám ñ thgy con cháu. Robinson ñdt nhiên xanh m~t. b^o ngay: Khi Robinson con nh[. Robert Robinson la lên. vào ñưPng phóng ñãng thôi. ngưPi Tiu sD sD bài Thánh ca: ñàn bà vfi c~p mOt lP ñP. Th6 là ngay chính hôm gy. nhưng bn thanh niên trí h—n ñdn c|a chàng. tín ñh Giám lý ñi”.1752. “Ô. gã kia. mày Tác gi^ bài thánh ca rgt quen thudc này là sŒ sNng ñ thgy con cháu mày ñgy”. bn mình tfi ñó. lúc 14 tu`i.. Nhưng lPi c|a ngưPi ñàn bà gy c ám ^nh chàng t_p sJ trong mdt tiYm hft tóc Š Robinson không thôi. gã tr™ tu`i nói. myy ph^i bi6t ñiWu ñó. Robinson gi^i thích cho “Tbi bây rót thêm rư u cho bà gy nua ñi”.n trPi bin khôn dò tiên ñoán mdt tên du th{ du thJc trong bn Khi tìm thgy kho tàng: ðyy n phưfc. rhi bà sŒ Whitefield gi^ng trong Ma-thi- 3:7 ring: bói cho tbi mình. ñhng bn. Quay lzi tên cym ñyu bn du ñãng. Thôi tbi mình rút ñi”. nghe vang vng câu Kinh Thánh mà “C ñ` rư u vào miYng nua ñi..

nhân ngày kx niYm c|a chàng sau này: Thánh Linh giáng lâm. N6u Cha ñ’p lòng tôi dám nguyYn k. ring “cho ñ6n nay tôi ñ6n ñây ñư c là nhP Robinson bOt ñyu thay ñ`i. Sau này. thiên quNc tôi sfm quay vW (câu 2) ñã tJ hc và ñư c John Wesley ñ6n Nhà Nhưng trong câu chót ta nghe dưPng như nguyYn Hdi thánh Giám lý Calvin Norfolk mdt lPi tiên tri buhn th^m vW cudc sNng Anh quNc. sau sJ qui ñzo k diYu c|a mình. ba năm “TJ nghiYm tánh tôi ưa xa Thánh Phb. vfi ch{ mdt mình mình thôi. nói vfi mình. Bishopgate” và là bài thánh ca ph` SuNi nhân ts hing tuôn ch^y ng_p dòng bi6n nhgt trong sN bài Robinson tsng sáng Gibc tôi tho^ vui hát mdt bài tác.. Tôi ghét cay ghét ñOng giáo lý C. Chàng rPi b[ n c|a Chúa”. miWn Chàng c^m nh_n sJ kêu gi hyu viYc Chúa. nguyWn nghiYm.1755. Tháng 12 năm ñó. theo lPi yêu cyu cá 22 . Robinson mong muNn “hòn ñã ra vW vfi lòng thèm muNn niWm phưfc ñá tư ng trưng” nhOc nhŠ chính mình ông hznh c|a h”. sJ mê mŸn c|a ngưPi thOng c|a ðc Chúa TrPi trên Sa-tan 3 nghe. Chàng c^m thgy v‹ truyWn ñzo ñang Mà lư¤i lDa cõi thiên thư ng hát. hai năm 7 Là non cu ân non cJc lzc (câu 1). ñ~t Chúa Giê-xu Christ. tháng sau khi bài gi^ng ñó. Tôi ñ6n ñ thưng hzi nhung tín ñh Chúa TrPi mà mình ñư c cu và dâng mình Giám lý khNn nzn b‹ lsa dNi nhưng rhi tôi vào chc vb.. Ý thc ring chính bŠi ðc ñNc. gia nh_p Hdi thánh Non-Conformist. vì ngưPi nói ring ðc vi6t thư cho nhà truyWn ñzo ñã ñyu tiên k6t Giê-hô-va ñã cu giúp chúng tôi ñ6n bây án tdi l—i mình ring: “Thú th_t vfi ông giP” (ISa 712). năm trưfc ñó.12. ñã lgy mdt hòn ñá tha th tJ do trn v’n qua huy6t báu c|a “dJng lên giua kho^ng Mích-ba và Sen. chàng vW quê hưng tzi Norjolk và xây cgt Ê-bên-ê-xe. Vì th6 ông vi6t các lPi th cudc sNng trby lzc c|a mình. Robinson thgy ring mình chính là ñ dò xem sJ tr trŒn c|a ch— ñó ph^i ca ng i mdt Ê-bên-ê-xe thudc linh mà tôi ñ6n.” (câu 3) vi6t ra lPi tJ thu_t tâm linh trong nhung Bài hát này mdt năm sau ñư c in trong dòng sau: quyn “Sưu t_p nhung bài thánh ca ñư c Phưfc nguyên ts trPi xin ch^y vào lòng dùng bŠi Hdi thánh ðgng Christ. NhP sJ giúp như sau: ñ¤ c|a Whitefield và sau mdt thPi gian thD ð6n ñây là nhP n Chúa phù trì. Tôi thưng hzi sJ ngNc ngh6ch trong lòng chính mình ñ ghi nhf chi6n c|a nhà truyWn ñzo. Robinson ThưPng hay cách ly Cha Ts Ái. Robinson tên là Ê-bên-ê-xe. Tzi ñó. Robinson ñã Nhf lzi tiên tri Samuel sau tr_n chi6n ñánh phbc hoà vfi ðc Chúa TrPi và tìm thgy sJ ñu`i quân Philitin.ñiYp gy khi6n Robinson vsa t‹nh tâm vsa NguyYn ch{ giáo tôi thi ca b`ng trym hãi s . năm 1758. ð tôi ng i ngn ân ñin ngàn tym Vào ngày th tư 10. Š Angel B_t lên khúc ca chúc n Ngài Alley.

mgy năm trưfc khi qua Ðể tôi ngợi ngọn Ân ñiển ngàn tầm. Mdt ngày n trong cudc hành trình bing xe Thành tâm cúi xin Thiên ân Ngài. Mà lưỡi lửa cỏi thiên thượng hát. ñ^m trách chc vb. buông mình vào tư dbc. nhgt trong t_p này không?” Robinson tìm Vực tôi khỏi nanh sói hại hành. trPi xin ch^y vào lòng”.1790 lúc 55 tu`i. cyu cho gia ñình ngày càng tăng thêm c|a Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm ông. khi nào và như th6 nào'. Robert Robinson lisp Thy Name!”. chính k™ khNn nzn nyy là tác gi^ ông ñã sáng tác mdt thánh ca giáng sinh. Thường hay cách ly Cha Từ Ái. Robinson ñư c k như mdt nhà truyWn ñzo Thánh ca: hi6m có. Như ñã nêu trên. ñdt ngdt và ñn cô”. xúc: 23 . ông: “Ông bi6t tôi thích bài thánh ca nào Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt. và ch{ ngay bài thánh ca: “Phưfc nguyên ts Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày. Ngoài phyn Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng. ông nói vfi bà gy ging ñyy c^m Nguyền xin Chúa niêm ấn thiên ñài. mdt tín ch6t như lòng mong muNn mdt cái ch6t huu Báp-tít c^m thông.nhân c|a mdt thanh niên trong Hdi thánh. ngưPi có th nói ring 'Chúa vsa Phước Nguyên Từ Trời Tác giả: Robert Robinson lòng ñiWu gì. CuNi cùng Robinson không th im l~ng Kính dâng lòng nầy cho Chúa Jêsus. bà ta quay sang h[i Từng vơ vẩn cách xa ñường thánh. và ñã Là mdt tín huu Hdi thánh Giám lý. Bà nghi gyn Jêsus kiếm tôi khi ñang thất lạc. theo “Nhóm Ly khai” ñhng thPi c„ng là (Sưu tym) ngưPi c|a Giáo hdi Duy nhgt Thyn. ñPi mdt lyn nua Robert Robinson lzi Là non cứu ân. có mdt thi6u phb ñang chăm chú Nếu Cha ñẹp lòng tôi dám nguyện kỳ. non cực lạc. Rhi bà k l sJ ưa Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài. ông Ðiệu & Nhịp: D(3/4) là tác gi^ c|a khá nhiWu sách. “Thưa bà. Robinson. thích c|a bà vW bài thánh ca ñ’p ñŒ ñó. sóc mdt nông trzi là nguhn cung cgp nhu Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng. bài thánh ca ñó nhiWu năm vW trưfc. ngJa. qua ñPi ngày 9. Và Vfi mdt ít sDa ñ`i cho h p vfi ngưPi lfn. mdt ngưPi “êm ñWm. Thình lình. Ðến ñây là nhờ Chân Chúa phò trì. thưa bà. giá mà làm ñư c v_y ñ lzi có ñư c nhung While Angels bless Thee. tôi bing lòng ñ`i cái th6 gifi này chúng ta bi6t bài này là bài “Mighty God. hn nua. May A Mortal phưfc hznh sau hhi ñó”. Giục tôi thỏa vui hát một bài. Miền thiên quốc tôi sớm quay về. ông ph^i mua và coi Bật lên khúc ca chúc ơn Ngài. Từ nhiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ. ñó.7. cŠi mŠ. ñc mdt quyn sách. Nhưng bà n ñưa quyn sách cho ông Nợ kia cứ vẫn vương mãi hoài. Come. cách chNi khéo câu tr^ lPi cho câu h[i k lz Chính tôi ñây nợ ơn Chúa nặng dày.

ngư1i nào. là ðYng T^o Hóa. cYm gbn liBn vQi giá trO c:a ngư1i ñó.u lòng tôn kính.u lYy xYu. h0i này. b4 ñi làm vB thư1ng dành thì gi1 chơi Ngư1i Cha thiêng liêng thì lbm khi vQi con nên các em rYt gn vQi cha. nó nguy n trong trư1ng. Trên ti-vi cRng trùng tên nhau s4ng chung trong m0t như trong phim $nh.n Danh Chúa rGi r: nhau gPi to: Ba ơi! Các em gPi cách vô cQ nhưng cRng có ngư1i c4 mYy ln như v?y. Trong xã h0i chúng ta ñang s4ng có không nhMng ông b4 này mà không nhiBu ngư1i tin Chúa và kính yêu cha mg nào chYp nh?n con cái gPi ba Chúa nhưng cRng không thi. và gia ñình chúng ta cha mg và nhMng ngư1i lQn hơn ðiều răn thứ ba(Tiếp theo) mình.n Chúa trong các bu<i ls. MLi khi gCp chuy n bYt ưng. ngư1i ta cYm hPc sinh cu Tên c:a m0t ngư1i rYt quan trPng.t.n tên Chúa ñ@ bi@u l0 cQ. ðiBu căn b$n t 24 . là coi thư1ng chúng ta. (XuYt Ê-díp-tô ký 20:7). nào cho khác vQi tên Chúa m0t cách thi. tAi con kêu ba chơi v?y thôi! ngơi mà làm chơi. vi c ngoài garage nghe con gPi v0i Trong Mư1i ðiBu Lu?t Chúa ban cho vàng ch^y vào h8i có chuy n gì. không làm gì phiBn ñ. Ba con ngư1i. ~ Không ai lYy tên c:a m0t ngư1i ra ñ@ nơi công c0ng không ñưc nhbc ñ. n. dù ngang bng hay lQn khi gCp r:i ro hay khi gi?n ngư1i hơn chúng ta mà gPi ñ. ñiBu Th7 Ba Chúa d^y: ñ7a bé cư1i. ðó là c:a ngư1i lQn hơn. má ơi cho vui hay là gPi cha mg ngư1i nói ph^m ñ.n chúng ta vô nào.n ñùa ct. vQi ông bà. như v?y nghe không? Thưa quý vO. hP kêu ñ. trong lQp. Ông b4 ñang làm tình nói ph^m ñ. không ñưc ñùa làm chơi.u nhMng ơi. bYt c7 mi ng.u tôn kính.n Danh Chúa. Có khi M0t hôm ba ñ7a bé tr4n trong phòng vô tình chúng ta gPi ñ. trEng mbt nói: Có b[ng vô t5i kE nào lCy Danh Ngài mà gì cn mQi kêu ba. nhbc ñ.n chúng Danh Chúa ñ@ mbng nhau hay chzi ta. nhưng n. ChiBu chiBu ông vQi Thiên Chúa.n danh Chúa luôn cách thi. s t7c gi?n c:a mình. nhưng ñ4i kho$ng 3 ñ. CRng trong xã vì như th. vì Ngài ch=ng c'm Ông b4 gi?n quá. nói: D^ không có chuy n Ngơi ch lCy Danh ð1c Chúa Tri gì h.n 7 tu<i.n Danh hay ph$i gPi th.u tôn kính.u hai ngư1i thB thì không sao. ngư1i lQn ñ@ b>n ct. chúng ta thi. chúng ta luôn nhà thì ngư1i nh8 tu<i ph$i ñ<i tên luôn thYy ngư1i ta kêu ñ. chúng ta cRng không chYp nh?n. Th. chúng ta không bao gi1 gPi tên Gia ñình kia có ba ñ7a con trai.u ngư1i ñó không làm gì Chúa cách tôn kính.Câu chuyện gia ñình: nhiên trong cách cư xz là chúng ta Mười ñiều luật Chúa ph$i ls ñ0 vQi ngư1i trên. CRng v?y. Trong gia ñình n.

u chúng ta d^y con cái mà th. rYt Ngư1i tin Chúa có nên lYy Danh khó sza l^i. quen vQi cách nói năng như th. S7 ñG Gia-cơ không chYp Chúa ñ@ thB không? nh?n nhMng ngư1i tin Chúa mà dùng Ngư1i tin Chúa không nên lYy Chúa l1i nói m0t cách không x7ng ñáng. Ngài chF c$nh cáo Chúa. M0t ñ7a NhMng gì cha mg d^y bng l1i nói con gPi cha mg cách thi. L. n.t dùng nhMng ñEng v0i la mbng hay ñánh ñòn l1i thô tAc và cRng bi.n Chúa. ñ@ Chúa làm Ch: gia mPi nơi. không t4t. trc ht. vì là ngôi c/a ð1c Chúa mi)ng mà ra cK s" khen ng]i và r/a sK! Tri. già dCn như ngư1i lQn không? Sn d% Có ngư1i d^y con ph$i tôn kính như v?y là vì các em ñã nhiBu ln Danh Chúa nhưng chính l1i nói và nghe b4 mg.u thYy con cái nói nhMng Chúa. lYy Danh Chúa làm chơi. vì t" ngơi không thH làm cho ph$i tôn trPng Danh Chúa mà chính m5t s]i tóc nên trYng hay là ñen ñ]c chúng ta không cn th?n khi nhbc (Ma-thi-ơ 5:30-36). vì là b) chân H\i anh em. con em c:a chúng ta s\ khuyên: H\i anh em. vì có th@ lbm là chúng ñã hPc thB th4t vQi nhau.nhMng ngư1i ph^m giQi răn th7 Ba.u cung kính không có tác dAng m^nh bng nhMng có th@ bO cha mg la mbng.ch mà Giê-ru-sa-lem mà th. Như chúng ta ñã bi. Trong chúng ta cn cn th?n trong vYn ñB khi ñó. 25 . vì hPc bng cách quan sát và bbt chưQc. không nên nh vUy. con cái l1i không hay.. Vua ln.i c^ng ñLng chb ñ'u ngơi cơ 3:9-11). Danh Chúa bO con ngư1i làm th1 phưng Chúa. N. trN con khác mà th. hay bYt c7 m0t ñiBu gì ñ@ thB vì trong Ông vi. ch chb tri chb ñCt. nhng phKi thì nói phKi. Cùng m5t chb tri mà th. Có bao gi1 quý vO ng^c nhiên nhbc nhn và kiên nh]n ch1 ñi chúng vì thYy con c:a mình nói nhMng câu ta sza ñ<i.t: BPi cái l\i chúng ta khen Kinh Thánh Chúa d^y: Ta phán cùng ng]i Chúa. trong mPi lúc. ñLng chb thành nào m5t cái sui kia. và c^ng bPi nó các ngơi r[ng ñLng th chi ht: ñLng chúng ta r/a sK loài ngi. nhưng ð7c Chúa Tr1i là ñình và cn th?n khi nhbc ñ. Vì v?y nh8 s\ bO ñòn. ñLng chb ñCt mà th. c^ng ch chb vUt trPng. Trong nhiBu gia ñình. chúng ta còn rYt nh8 mà ñã bi. N.t lYy Chúa ñ@ chúng. vì là thành c/a ra cK nc ngt và nc ñYng sao? (Gia. ch có thYy l1i d^y c:a cha mg không quan th. tôn cao Chúa t<n thương hng ngày. ñ_ng m5t m. S7 ñG Gia-cơ cRng ñ. Có l< c/a ð1c Chúa Tri.n danh câu ñó. và ngư1i lQn nói nhMng cách cư xz c:a hP ñã ph^m ñ. Cha chúng ta. bO ph^t ngay. Khi các em ñã nhMng ñiBu ñó nơi chúng ta. trong ñ1i s4ng.u còn gì các em thYy cha mg làm.n Danh ðYng yêu thương.t.

.n Danh mình: Ta là ð1c Giê-hô-va..v. hP s\ không mbc thành th?t không cn ph$i thB ñ@ l1i t0i. hoCc không làm như ñiBu mình ñã Như trong Lê-vi ký 19:12 Chúa phán: h7a nguy n. trong nhMng th. HP bi. hP không lYy Danh Chúa ñoán (Gia-cơ 5:12).t rng làm như th. Vì m0t cách thành th?t. v. có nhMng trư1ng nơi. t4t hơn h.u lYy danh Chúa mà thB thì ph$i Chúa giao mà mình s4ng như th.u xét k€.n tên hp chúng ta ph$i thB nguy n hoCc Chúa hay không thì Ngài cRng hi n h7a nguy n. thành Giê-ru-sa- ngay thang s\ chân th?t trong l1i nói lem. Có giM l1i. Chang h^n như ch7 ñEng thB..n.không thì nói không. ñúng ra vì không chân th?t thì ñiBu ñó cRng có liên quan ñ. Chúng ta hát sai.. chang h^n như nhMng ngư1i Như ñã nói. Dùng Chúa ñ@ bi n Các ngơi ch chb danh ta mà th di. n. nhMng ngư1i Thái th1i ñó nên Chúa Giê-xu ñã cho hay thB thư1ng là nhMng ngư1i không bi.u không là ph^m t0i. Ngư1i có ñ1i s4ng nhưng chF tr1i. Hi@u rõ dAng ý c:a ngư1i Do nói c:a mình có giá trO.n nên mQi ph$i thB. khi ra trưQc tòa án. chúng ta thYy Kinh nhMng l1i ñó nhưng không s4ng ñúng Thánh chF cYm nhMng l1i thB d4i. Chúa ñình. ñYt. trung tín vQi Chúa và hay l1i tuyên h7a ñó không có gì là phAng s Chúa.t. Chúa Giê-xu d^y chúng không làm trPn trách nhi m vQi gia ta ph$i nói th?t ch7 ñEng thB. n. dù chúng ta có nhbc ñ. NhMng l1i thB kính yêu Chúa. ñó là khi chúng ta hát ph$i thB rng nhMng ñiBu chúng ta ñã lên nhMng bài thánh ca h7a nguy n khai trong ñó là th?t. dù m0t ngư1i lYy ñiBu gì ñ@ thB chân th?t...u cRng như trong hành ñ0ng.. N. TrưQc khi ký vào cRng lYy danh Chúa làm chơi mà ít nhMng văn ki n quan trPng.v. mà thB.t. Chúa n khbp mPi lu?t l c:a xã h0i. s4ng gian d4i hay làm h^i phán nhMng l1i này vì ngư1i Do Thái ngư1i khác rGi nói là Chúa b$o mình ngày xưa hay thB d4i. b$o rng k@ là có t0i. vì minh cho nhMng hành ñ0ng sai quYy ngơi làm ô danh c/a ð1c Chúa Tri c:a mình cRng là ph^m ñ. và mu4n l1i thB c:a mình mình mu4n làm ñiBu t4t nhưng Chúa 26 . chúng ta ph$i thB M0t trư1ng hp khác ngư1i tin Chúa là mình nói s th?t. Vì ngư1i thì ñ< lLi cho Chúa khi gCp mu4n có th@ thB d4i mà v]n không bO khó khăn trong ñ1i s4ng. hay b$o vì công vi c n. Chúa. Tuy nhiên. Như th. v.t là chúng ta nói th?t trư1ng hp cn thi. Ngư1i không giM l1i thB. h'u cho kh@i b? xét có giá trO. Kinh Thánh không lên di n và thYy tYt c$ nhMng l1i h7a án nhMng ngư1i lYy danh Chúa thB nguy n chúng ta trao ñ<i vQi nhau. theo ð7c Chúa Tr1i. chúng ta khi ngh% ñ.

3. tôn Chúa làm Ch: ñiểm. Minh Nguyên năm càng lên cao.. HPc Kinh Thánh ñ@ bi. 5. Họ thờ phượng ðức Chúa Trời phần nhiều là tại sợ hãi. nghĩa là cách ăn c:a Chúa. phong trào hư hoại Chương Trình Phát Thanh Tin Lành lại càng tăng tấn lắm. Ông Tr1i có mbt. thật về ðấng Christ. ñời càng chồng chất. 6. Có ngư1i nói: Tôi mu4n Sử ký Hội thánh làm ngư1i chGng t4t. ho^n ñạo. Khi gCp khó khăn. Tin nh?n Chúa tín giáo là kẻ buông tuồng trắc nết cực C7u Th. song bề trong chẳng ñủ sức tránh Chúa d^y và h. phần nhiều Chúa c7u giúp.. tưởng chừng cái cớ nguy vong ñã ñến vậy. Như các vua Pháp-lan-khắc d]n.t ơn Chúa vB nhMng sốt sắng lắm. việc ñạo lý có phần nhMng l1i d^y ñó. Nói lên l1i c$m t^ Chúa vì công nh?n chớ chẳng phải vì lòng yêu mến Ngài.t ñiBu bấy giờ bề ngoài thật sốt sắng với ñạo lắm. . Nhân Danh Chúa thăm các nơi thánh phương xa.C. Bề ngoài coi họ có vẻ tin kính Danh Chúa:1.không giúp. lòng tin kính ñạo của họ chỉ giả và dâng ñ1i s4ng cho Chúa hưQng dối mà thôi. s7c do lòng dị ñoan hơn là lòng tín nguỡng kh8e. ta ñ@ hP c$m nh?n tình thương c:a bao nhiêu công việc ấy bất quá là ñể tỏ thế nào lòng sốt sắng của mình ñối với Chúa. Ngư1i không GrégoireVII (năm 800-1073 S. không than van nhưng cu xin nữa chẳng qua là bề ngoài. nguội lạnh. a) Tánh nết hư hoại. là ngư1i công nh?n thuộc linh các tín ñồ ở thời kỳ nầy là s hi n di n và phán xét công minh ngôn hành tương phản. công ăn vi c làm. chân I. ñi viếng trong ñ1i s4ng. chbc han ñồ. giữ nhặt các kỷ luật của Giáo hội. Nên. Giê-xu. ngư1i v hiBn Soạn giả: Jonh Drange Olsen Thời kỳ thứ năm: nhưng Chúa không phù h0 tôi nên Từ ñời Charles ðại ñế cho ñến ñời tôi không làm ñưc.. Nhưng than ôi! có làm cách nào ñi n^n. Cái ñặc sắc của ñời có qu$ báo. s hi n hMu và hưQng d]n c:a Chúa Có lắm kẻ lo cất giáo ñường. b) Các tín ñồ không vâng phục phẩm trật. ðặc sắc của ñời thuộc linh các tín ñ^p ñYt.v. mà kỳ trung sự tin kính ấy ñiBu Chúa ban cho: s s4ng.t quyBn t@ trO c:a Chúa trên trn TÍN ðỒ VÀ CUỘC THỜ PHƯỢNG TRONG gian cRng như trong ñ1i s4ng mình. chinh giúp ñ> nhMng ngư1i gCp ho^n n^n chiến với kẻ nghịch ñặng binh vực Giáo hay ngư1i kém may mbn hơn chúng hội. 4. kh$ năng. Bi.) ph^m ñ..n Danh Chúa là ngư1i nhìn ðoạn thứ bảy: LUẬN VỀ ðỜI THUỘC LINH CỦA CÁC bi. THỜI KỲ THỨ NĂM NhMng ngư1i nói: ðu ñ0i Tr1i.Các nhà sử ký gọi thế kỷ thứ mười là thế kỷ cực ñiểm suy hoại về 27 .t lòng s4ng theo các sự ô-uế của ñời. v. nết ở của họ không ñược thích hiệp với ðiBu chúng ta có th@ làm ñ@ tôn cao lẽ ñạo.2.

nên buộc. rồi tại ñó cãm tạ ðức Chúa Trời! may còn có một phải xa ðức Chúa Trời. khi chúng ta cướp sự vinh hiển của Tuy ñời ñã bại hoại. Trải qua thế kỷ ấy có lạc thờ hình tượng trong Hội thánh. rất nhiệt tâm công cuộc cải-chánh sau nầy. Ông quyết không chịu tin người người làm gương sáng láng ấy: ta ñược xưng công bình bởi công việc a) Agobard (qua ñời năm 840 S. giám mục thành Turin. thành ra phải yếu hèn về phần ñáng cho ta quì lạy trước danh Ngài y thuộc linh mãi mãi. tùy cái khuynh thật. là dầu rạng chiếu sáng trong chốn tối tăm. bị phú cho các vài gương sáng của người có ñức tin mưu sự của loài người. bác luôn sự hứa nguyện Lyon. vì ñó là khởi dọn ñường cho giáo ñường Turin. lời của họ cho sự ñó như sự cúng lạy tà thần. Tín ñồ làm cho Giáo hội mất thánh. ñương kỳ Một người ñáng gọi thật có công cải suy hoại lan tràn. tổng quyền lực chấn chỉnh liền lại ñược. Phần mình các thánh không chịu cho ai thờ nhiều tăng lữ lần hồi ăn ở ô-uế. trừ ra ðức Giáo hội bị cái chế ñộ phong kiến ràng Chúa Giê-xu. tổng giám mục tại thành của các thánh. không ai bắt lên án hoặc từ trong hàng tăng lữ. Nếu ta kể lại kích sự thờ lạy bất kỳ vật gì có hình và mấy ông dầy công hơn hết trong các tượng. Ông có gan bài hoặc lôi Hội thánh trở lại ñường chánh bác cuộc thờ hình tượng trong Giáo hội. tín giáo không vâng phạm luật của ðức Chúa Trời. mọi việc rối tung. ñạo ñức của mình. Ngài. Họ cho nó phán. Dầu vậy. bài xích phép Thần-tài- không lúc nào có như vậy. như Kinh thánh dạy. và nêu gương sáng binh vực chúng ghét ông mà thôi. liền nội ñời mình.C.ñạo ñức. xét trong toàn sử Âu-châu và dân chúng. e II. ăn ở thích hiệp mọi bề với lẽ ñạo.” Họ chẳng khác nào những ngọn ñèn tỏ Có một ñiều lạ ñáng nói hơn hết. cho phép ñó là mối dị ñoan gian một ñặc danh là thời kỳ Ám-thế. Ông trọn ñời lo công kích ñáng chép là ông quyết rằng ở thế gian những thói dị ñoan mê tín của Giáo hội chẳng có ai hoặc tại La-mã hay là chỗ 28 . b) Claude (qua ñời năm 839 S. Trong một sách ông chép tốt thói hay mà tập nhiễm sự buông có luận rằng: “Vì chẳng có người nào tuồng xa-xỉ. . Cứu Chúa chúng ta. ít người khó mà có ñủ chánh của thời kỳ nầy là Claude. - Nhưng lửa rừng nước gáo.). Còn một ñiều chánh ñạo.). Nhứt là ông cực lực bài bác sự lầm là thế kỷ tối tăm. hay là bởi công lao Agobard. xu của tư tâm mình chăng.C. mà thờ các thánh là một sự vi quyền hành nhiều. dẫn Agobard ñã cực lực công kích các sự dắt kẻ lầm lạc ñược ơn trở lại con sai lầm của Giáo hội thì trọn ñời ông ñường chánh ñáng. nghĩa ác. bỏ nết lạy mình hềt. mà ban cho kẻ khác. vì nhiều kẻ ñồn rằng ñúng năm 1000 sẽ quyết rằng thờ ñó bao hàm luôn các tận thế. chính phục theo các phẫm trật nữa. Những người ấy vẫn ñược bình yên. dẹp làm chứng cũng có ảnh hưởng ñược ít hết các thứ tranh và tượng ở trong ñại nhiều. càng gây nên dịp cho tìm lẽ thật. Ngọn ñèn trong cõi tối tăm. Bằng chẳng thế. hết lòng vì phận sự. bực bình dân. có công dầy nhứt trong các người của các tu sĩ. Càng khốn nữa là bấy giờ ñáng gọi là ðức Chúa Trời. hoặc trong và dứt phép thông công vậy.

yêu mến quyền quí kia tánh nết buông tuồng ñến Ngài và vui thích về Ngài. viếng hỏi ông có muốn mình giúp ñỡ a) Nỗi suy hoại trong nhà dòng.Cuộc việc chi chăng. tăm tối. vì hoàng theo thói tục ngoài ñời lần lần trở nên ñế cũng phải tính sổ mình lại cho ðức giàu có.C.Nilus là việc rất quan trọng của ñời ông là phiên thầy tu ỏ xứ Calabre của nước Ý. nước Anh. ñáng cho ta mà thôi. mà cần nhứt là sự thay ñổi lòng “như cái ñèn soi sáng trong nơi tối tăm” và cách ăn ở cho mới. Lắm kẻ thấy vậy ham hố vào ở nhà 29 .” ghi nhớ. ấy là Alfred ñại vương. buộc Giáo hội phải dùng tiếng bổn lừng lẫy và có tài giúp ñỡ người ta hỏi xứ mà giảng dạy và làm các lễ phép thăm về việc thuộc linh. Ông có chép nhiều sách toàn dân sự mình cũng biết và tin theo giải nghĩa Kinh-thánh. vua chúa hay toàn dân sự mình rằng: “Ước chi các là kẻ nhà quê. Cho nên ông dùng sự văn học xưng công bình chẳng bởi việc làm của và sự giảng dạy ñạo ðấng Christ mà luật pháp. Ông có khuyên linh mục.” cho Phi-e-rơ hay là kẻ kế thừa người cái e) Alfred vua nước Anh (năm 848-900 ñặc quyền tha hay buộc tội ở thế gian. về sau ñạo ñức hiền từ. quả chẳng khác nguyện. Ngài thật là hỏi thăm ông cho biết Sa-lô-môn thật ðức Chúa Trời trỗi cao hơn các thứ ñược cứu rỗi chăng.Còn một người nữa cũng giúp “Chỉ kẻ làm chức vụ của sứ ñồ là sứ ñồ ánh sáng trong lúc tối tăm. Có một nhà Christ. bực quyền quí.nào khác ñược phép ñột xưng mình là vậy. chúng ta ở Calabre lúc lâm chung có xin Nilus biết rõ dầu ñương thời Ám-thế. thì ông ñáp rằng: “Chỉ tu-hành cũng suy hoại nhiều lắm. theo ñạo ðấng Christ. . thì ông trả lời rằng: nhơn-lành. Ngài là sự vui thú siêu việt “Thiết tưởng vấn ñề quan hệ cho ông trên mọi sự cui thú. già thì bị ñày. trọn ñời hết lòng tin ñược làm giám mục thành Halberstadt. là dòng chẳng còn là nơi thanh-cần nữa. .” Ấy dục. treo mồi dụ kẻ có lòng tham Chúa Trời như mấy người khác.). vẫn còn phong chức thầy tu cho mình. S. và nỗi bại hoại thuộc linh.). Chúa của các ngươi. Ông là một người có tánh Haimon là môn ñồ của Alcuin. Một d) Nilus (qua ñời năm 1005). . hễ ai tìm ñến ông mà hỏi ngươi ñều hết sức kính trọng ðấng ñều ñược tiếp giúp hết. vì phải lo cứu rỗi linh hồn mình. thì ông dành lại mấy người thật có sự sáng của ñáp rằng: “Sự ăn năn nào có cần hứa ðấng Christ soi vào.C. Ông ñược thinh danh Anh. sự lao của ðấng Christ vậy. Hoàng ñế Othon III ñến III. và thật muốn cho xứ Tát-khắc. bày tỏ sự ñược Ngài nữa. bèn là bởi ñức tin ñến công cứu vớt nhân dân khỏi lối dị ñoan. vua c) Haimon (qua ñời năm 853 S. Nhà có một ñiều tôi xin hoàng ñế hãy làm. ta thấy Nilus giữ theo ñúng lời Dominicus apostolicus (Chúa của các khuyên dạy của Phao-lô mà giảng ñạo sứ ñồ) và cãi rằng Chúa chẳng có giao “bất luận gặp thời hay không gặp thời. vô luận là vị trong cuộc thờ phượng.” hỏi ñến là hoặc chính mình mình ñã Xét lại các lời ấy và nhìn kỹ gương lành ñược cứu rỗi hay chăng?” Quan trấn thủ của mấy ông vừa kể ra trên. Sự tu hành. . ñáng dịch mấy quyển Kinh thánh ra tiếng cho ta nói ñến.” Khi ông trở về vậy.

nhưng chẳng ñược lo tìm cách sửa ñổi sự Tu-hành. Khi ñắc kỳ sở nguyện. gây bị sai lạc mất. bèn nhất ñịnh hết lòng tìm lầm của mình. ñịa phận Pháp quốc. trưởng ở nhà dòng khác về nối gót theo Thế thì. có sửa ñổi ít nhiều bộ kỷ luật của Benoit ở Nursie. nghịch lẽ tự chỉnh cho sự Tu-hành ñi nữa.C. vẫn mê-mệt trong lối dị ñoan trong cuộc Tu-hành. Cũng có mấy người khác phương cải cách. may sủa.. biếng nhác. ñặng cải lương những sự sai cùng. và Bernard ở hành cho nổi. tổng giám mục tại rằng chẳng ai ñặt tay chấn chỉnh sự Tu. Năm 910 S. chỉ ưa tự do theo sự Tu-hành có Benoit ở Aniane. nhứt là ñối trong ñủ thứ. tiếng sáng sủa khắp cả Âu-châu. rồi lợi dụng phương thế ñể ñạt Bột-căn-ñể nổi lên nối chí cải lương ñến chức viện trưởng. hết lòng tổ chức mọi bề. ñem ở ñó nào vợ nào con. mười hai có hơn 2000 nhà dòng lập rất kiêu ngạo.dòng. hay cậy sự công bình thêm ra. ðoạn. thì ông ñã vội nuôi chó săn và cầm thú khác thật giống qua ñời sớm quá. ông quản lý về tay mình mà cướp lấy tài sáng lập nhà dòng Cluny và cai trị nhà sản. kết quả ñược bao nhiêu. cũng thuộc về bang Cluny. ñông kẻ tu sĩ không thích dưới kỷ luật Trong các ông toan chấn chỉnh cuộc nghiêm khắc quá. tâm hồn khó chịu vô sách ấy. giám mục tại thành Vérone lòng vốn thanh liêm nhưng không hiểu xứ Ý. và qua ñời năm 821 S. mà lại dốt ñặc về phần ñạo lý của nhà dòng ấy ñều ñược kết quả mỹ mãn Tin-lành. chỉ lẩn quẩn ảnh hưởng cho vài nhà dòng ở Pháp mà thôi. Odon viện hệt một nhà phàm tục ở ngoài xã hội. Thầy tu ở Cluny b) Sự chấn chỉnh cuộc Tu-hành. bởi chính cái chủ nghĩa Clairvaux.C. ðến thế kỷ thứ mười có Bernon thuộc nhà bá-tước 30 . Dunslan. nên nhiều nhà dòng khác ngoài có vài người tu-sĩ hiền ñức thấy nỗi ấy bang Cluny ñều học ñòi theo chánh càng tràn ra mãi. tự thị tự mãn. Cantorbéry nước Anh. chính nơi nhà dòng trở cho nhà dòng Cluny trở nên có danh nên một ổ xa-xỉ ñầy sự buông tuồng. ñến nổi qua thế kỷ thứ lòng ích kỷ. Ba ông dầu tận tâm chấn Tu-hành vốn ñã sai lầm. Luồng sóng tham dục ở ngoài xã hội nhà dòng ấy là gương mẫu cho nhiều lay ñộng ñến. mục dích của ñường tu-hành ñã Bernon. Ông thôi. phản ñối không tấn-ích ñược bao nhiêu. khiến cho kẻ ñi tu sanh nhà dòng khác. cũng nhiên của bổn tánh loài người. Các riêng. thường biến ấy theo chánh sách của Benoit ở cải nhà dòng ra như một cái ñài lũy Aniane. hạnh kiểm sáng trào suy hoại ñương chừng sôi nổi. Sự cải cách của ông không ñược công hiệu chi lắm.C. Thật. như hiệu nghiệm chi lắm. ngõ thâu quyền cho cuộc Tu-hành. công phu chưa thấy phong kiến. Phong ñều có tánh tình tử tế. Tiếc thay. vì phần hẳn sự dạy dỗ của Kinh thánh. ñặt thêm cho nghiêm nhặt hơn ñặng cai trị nhà dòng. sanh năm ham mê của tư dục xác thịt mình mà 750 S. Các nhà ấy dầu Rhétarius.

H¤i c^ trái ñgt. Hãy tôn vinh xng ñáng cho danh Ðc Giê-hô-va. H¤i các h hàng c|a muôn dân. Hãy hát xưfng cho Ðc Giê-hô-va và chúc tbng danh Ngài.com Tin lành: bản tin của Hội thánh phát hành hai tháng một lần.com) Hãy hát mdt bài ca mfi cho Ðc Giê-hô-va. (Thi thiên 96:1-9) 31 . Hãy thu_t sJ vinh hin Ngài giua các nưfc. Mọi thư từ liên lạc xin gởi về ñịa chỉ của Hội thánh (Quý vị cũng có thể ñọc bản tin này dưới dạng PDF tại thư viện Tin lành: www. Huynh ðịa chỉ liên lạc: Truyền ñạo Lữ thị Tường Loan Forelstraat 77. SJ năng lJc và sJ hoa m« Š ni thánh Ngài.tinlanhlibrary. Hãy ñem l“ v_t mà vào trong hành lang Ngài. HỘI THÁNH TIN LÀNH VIỆT NAM TẠI ARNHEM Vietnamese Evangelische Kerk te Arnhem Nhóm thờ phượng mỗi chiều chủ nhật từ 14 giờ tới 16 giờ tại Pinksterzending. Vì nhung thyn c|a các dân ñWu là hình tư ng.N.H. Còn Ðc Giê-hô-va ñã dJng nên các tsng trPi. Ðáng tôn vinh hin và năng lJc cho Ðc Giê-hô-va. ñáng ñư c ng i khen lOm lOm. TruyWn các công viYc lz lùng Ngài giua các dân. Ngài ñáng kính s hn h6t các thyn. H¤i c^ trái ñgt. Hãy m~c trang sc thánh mà thP lzy Ðc Giê-hô-va. Parkstraat 13 -Arnhem Trương mục của Hội thánh: 538267542 -L. SJ tôn vinh và sJ oai nghi Š trưfc m~t Ngài. khá hát xưfng cho Ðc Giê-hô-va. Vì Giê-hô-va rgt lfn. khá run s trưfc m~t Ngài. E-mail: ht-tinlanh-arnhem@hetnet. Tsng ngày hãy truyWn ra sJ cu r—i c|a Ngài.nl hoithanharnhem@gmail. 6833 BH Arnhem Tel: 026-3229403.