You are on page 1of 2

ประ วัติ เม ือ งพน ัสนิค ม

ความจริงในท้องถิ่นที่อำาเภอพนัสนิคม ก่อนที่จะตั้งเป็นเมืองพนัสนิคม
เคยเป็นเมืองโบราณมาก่อนเรียกกันว่า '' เมืองพระรถ '' ปัจจุบัน
ซากเมืองเก่ายังมีปรากฏอยู่ที่ ต. หน้าพระธาตุ เมืองพระรถเป็นเมือง
เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยใดปรากฏหลักฐานไม่ชัดเจน นายเจริญ ไชยชนะ
พูดถึงการปกครองของพระเจ้าอู่ทอง พระมหากษัตริย์องค์ที่ 1 แห่ง
กรุงรีอยุธยามีความดังนี้ว่า ในการปกครองส่วนภูมิภาคนั้นใช้วิธีการ
แบบทหารสุโขทัย พระนครศรีอยุธยามีป้อมปราการอยู่ 4 ทิศคือ

ทิศตะวันออก คือ ลพบุรี

ทิศตะวันออก คือ นครนายก

ทิศใต้ คือ พระประดง

ทิศตะวันตก คือ สุพรรณบุรี

และประกอบไปด้วยหัวเมืองดังนี้

หัวเมืองชั้นในได้แก่ ปราจีนบุรี เมืองพระรถ ( พนัสนิคม ) ชลบุรี


เพชรบุรี ราชบุรี เมืองแพรก ( สรรค์บุรี )

เมืองพระยามหานคร คือ เมืองโคราชบุรี ( นครราชสีมา ) จันทบุรี


ไชยา นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ถลาง ตะนาวศรี ทะวาย และเชียง
กราน

เมืองประเทศราช มีเมืองมะละกา และยะโฮร์

ชื่อเมืองต่าง ๆ นี้ ปรากฏในสมัยพระเจ้าอูท่ อง คือ ระหว่าง พ . ศ .


1892 ถึง พ . ศ . 1911 ในระหว่างนี้ คำาว่า '' เมืองพระรถ
'' ยังปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ แห่งกรุงศรีอยุธยา

การที่เมืองพระรถกลายเป็นเมืองร้างตั้งแต่เมื่อไรนัน้ ก้ไม่ปรากฏหลัก
ฐานเช่นเดียวกัน ต่ต่อต้องเป็นเมืองร้างเป็นเวลานาน เพราะหลักฐาน
ปรากฏไว้ในพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ได้กล่าวว่า
โดย : เด็กหญิง ด.ญ.กาญจนา วิญญาณ, พนัสพิทยาคาร, วันที่ 22 กันยายน
2546