You are on page 1of 13

οι αζηικέρ μοπθέρ ηος warcraft

ΜΚ – Αξρηηεθηνληθή θαη video games


Δηδάζθσλ: Αλδξέαο Αγγειηδάθεο
Επηκέιεηα: Φάλεο Σδαρζάλ
Α.Μ: 646
Eιζαγωγή

Σν Warcraft είλαη κηα ζεηξά απφ video games, βηβιία-λνπβέιεο θαη δηάθνξα
άιια παηρλίδηα, δεκηνχξγεκα ηεο εηαηξίαο Blizzard Entertainment. Η ζεηξά
έρεη γλσξίζεη κεγάιε επηηπρία παγθνζκίσο θαη ζεσξείηαη απφ ηνπο ιάηξεηο
ησλ video games σο κηα απφ ηηο θαιχηεξεο, ίζσο θαη ε θαιχηεξε, πνπ έρεη
θπθινθνξήζεη.
To Warcraft: Humans &Orcs (1994) είλαη ην δσδέθαην video game πνπ
θπθινθφξεζε απφ ηελ Blizzard (1991) θαη ε ζεηξά ηνπ απνηειεί ην θνξπθαίν
πξνηφλ ηεο. Επίζεο, απφ ηελ εηαηξία απηή έρνπλ θπθινθνξήζεη θαη άιιεο
πνιχ πεηπρεκέλεο ζεηξέο φπσο ην Starcraft θαη ην Diablo, φιεο
επεξξεαζκέλεο απν ην Warcraft.

Warcraft: η πιο πεηςσημένη ζειπά video games

Σν warcraft έρεη γίλεη παγθνζκίσο γλσζηφ απν ηα ηέζζεξα βαζηθά video


games ηνπ: Warcraft: Orcs & Humans, Warcraft II: Tides of Darkness,
Warcraft III: Reign of Chaos θαη ην World of Warcraft, γλσζηφ θαη σο WoW.
Σα ηξία πξψηα απφ απηά ηα παηρλίδηα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ real-time
strategy παηρληδηψλ, φπνπ νη αληίπαινη παίρηεο δηνηθνχλ εηθνληθνχο ζηξαηνχο
θαη αληηκεησπίδνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη ηνλ ππνινγηζηή. Σν ηειεπηαίν παηρλίδη
ηεο ζεηξάο, είλαη έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα θαη γλσζηά παηρλίδηα ηεο
θαηεγνξίαο multiplayer online role-playing game
(MMORPG), φπνπ παίρηεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε έλα ςεθηαθφ
θφζκν.
Γηα ηα video games ηεο ζεηξάο έρνπλ εθδνζεί θαη expansion sets, ην
θαζέλα απ’ απηά πξνζζέηεη παξαπάλσ επηινγέο ζε θάζε παηρλίδη κε ζθνπφ
λα γίλεη πην ελδηαθέξνλ αιιά θαη λα απμήζεη ηελ αγνξαζηηθή ηζρχ ηνπ. Σα
Warcraft II θαη III είραλ απφ έλα expansion ην θαζέλα (Warcraft II: Beyond the
Dark Portal θαη Warcraft III: The Frozen Throne), ελψ γηα ην World of Warcraft
ε Blizzard έρεη ήδε εθδφζεη δχν ηίηινπο (World of Warcraft: The Burning
Crusade θαη World of Warcraft: Wrath of the Lich King) θαη αλακέλεηαη θαη
ηξίηνο (World of Warcraft: Cataclysm).

_ηα άλλα warcraft πποιόνηα


H επηηπρία πνπ έρνπλ γλσξίζεη ηα video games ηεο ζεηξάο νδήγεζαλ ζηελ
έθδνζε βηβιίσλ ζρεηηθά κε ηνλ θφζκν ηνπ Warcraft, εκπινπηίδνληαο ηελ
ηζηνξία ηνπ. Επίζεο, ε Blizzard θπθνινθφξεζε παηρλίδηα κε θάξηεο (ηχπνπ
Magic the Gathering), φπνπ νη αγνξαζηέο ηνπο κπνξνχζαλ λα θεξδίζνπλ
θσδηθνχο πξφζβαζhο ζε δηάθνξεο επηινγέο ηνπ World of Warcraft, pen and
paper παηρλίδηα ξφισλ (ηχπνπ Dungeons and Dragons aka DnD) θαη comics,
φια βαζηζκέλα ζηνλ θφζκν ηνπ. Αθφκε, γπξίδεηαη θαη κηα ηαηλία, κε
πξνυπνινγηζκφ εθαηφ εθαηνκκχξηα δνιιάξηα, βαζηζκέλε θη απηή ζην θφζκν
ηνπ Warcraft.

_παγκόζμια επιηςσία
Όπσο παξαηεξνχκε, ε ζεηξά απηή, κε φιεο ηηο εθδνρέο παηρληδηψλ πνπ
έρνπλ θπθινθνξήζεη, κε ηνπο εθαηνκκχξηα on-line ρξήζηεο ηνπ WoW θαη κε
ηνλ θαληαζηηθφ θφζκν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα απ’ απηά, έρεη νδεγήζεη ζε
ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία θαη απνηειεί ηε λαπαξρίδα ηεο Blizzard. Σν World
of Warcraft έρεη απνξξνθήζεη ην 62% ησλ MMOG (massively multiplayer on-
line games) ρξεζηψλ, κε 11,5 εθαηνκκχξηα ζπλδξνκεηέο ην κήλα. Οη
ππφινηπνη ηίηινη ηεο ζεηξάο, αλ θαη δελ είραλ θηάζεη πνηέ ηα λνχκεξα ηνπ
WoW, είραλ θη απηά ζεκεηψζεη ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία ζηηο ρξνληέο πνπ
πξσηνεθδφζεθαλ. ΢πγθεθξηκέλα ην Warcraft III: Reign of Chaos είρε ςεθηζηεί
σο ην παηρλίδη ηεο ρξνληάο ζε πνιιά πεξηνδηθά γηα video games θαη είρε
ζεκεηψζεη θαη ξεθφξ πσιήζεσλ κε 4.5 εθαηνκκχξηα πσιήζεηο ηελ πξψηε
ρξνληά, έρνληαο ζεκεηψζεη έλα εθαηνκκχξην ζηνλ πξψην κφιηο κήλα.
H εκπνξηθή επηηπρία ηνπ Warcraft δελ είλαη θαζφινπ ηπραία. Κάζε ηίηινο
ηεο ζεηξάο εηζήγαγε θάζε θφξα θαηλνηνκίεο ζηνλ ζρεδηαζκφ ησλ video games
ζηξαηεγηθήο, πξάγκα πνπ έθαλε ηα παηρλίδηα πνιχ δεκνθηιή ζηελ θνηλφηεηα
ησλ gamers. Σν Battle.net, ηα map generators, ην world editor θαη ηα CD keys
απνηεινχλ δεκηνπξγίεο ηεο Blizzard.

_ο κόζμορ ηος warcraft


H κεγάιε επηηπρία πνπ έρεη ζεκεηψζεη ην Warcraft νθείιεηαη επίζεο ζηνλ
θαληαζηηθφ θφζκν πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κέζα απφ ηα παηρλίδηα. Σα video
games ζηξαηεγηθήο ηεο ζεηξάο εμειιίζνληαη ζ’ έλα θνκκάηη ηνπ θφζκνπ
απηνπ, ην Azeroth.

Οη πξψηνη ηίηινη, Warcraft: Orcs& Humans θαη Warcraft II: Tides of Darkness,
εζηηάδνπλ ζηε θπιή ησλ αλζξψπσλ κε ηελ πεξηνρή πνπ έρνπλ ππφ ηελ
θπξηαξρία ηνπο (Eastern Kingdoms) θαη ζηελ θπιή ησλ Orcs, ε νπνία έρεη
θηάζεη ζην Αzeroth κέζσ ελφο dark portal. Απφ ην expansion Warcraft II:
Beyond the Dark Portal, αιιά θαη απφ ηνπο δχν ηίηινπο ηνπ Warcraft III
εηζάγνληαη θαη άιια θνκκάηηα ηνπ θφζκνπ φπσο ην δηαιπκέλν απφ δαηκνληθή
καγεία Draneor ή αιιηψο Outland, πνπ είλαη ν θφζκνο πνπ δνχζαλ ηα Orcs
πξηλ θηάζνπλ ζην Αzeroth, ε θαηαπξάζηλε ήπεηξνο ηνπ Kalimdor πνπ δνπλ ηα
night elves θαη ην παγσκέλν Northrend, φπνπ νη ρξήζηεο ηνπ παηρληδηνχ
γλψξηζαλ θαη άιιεο θπιέο ηνπ θφζκνπ φπσο ηνπο λάλνπο θαη ηα gnomes. Ο
θφζκνο εκθαλίδεηαη νινθιεξσκέλνο ζην World of Warcraft, κε φιεο ηηο
πεξηνρέο πξνζβάζηκεο ζηνπο παίρηεο θαη κε φιεο ηηο θπιέο.

_warcraft video games


Όπσο πξναλαθέξζεθε ε ζεηξά Warcraft πξνήιζε απφ ηα video games,
πνπ είλαη θαη ην θνκκάηη πνπ καο ελδηαθέξεη. Ο πξψηνο ηίηινο πνπ
θπθινθφξεζε είλαη ην Warcraft: Humans & Orcs ,ην 1994, έλα ρξφλν
αξγφηεξα θπθινθφξεζε ην Warcraft II: Tides of Darkness θαη ην 1995
θπθινθφξεζε ην expansion set ηνπ, Warcraft II: Beyond the Dark Portal. Σν
1998 ε θνηλφηεηα ησλ gamers πεξίκελε κε αλππνκνλεζία ην Warcraft
Adventures: Lord of the Clans, αιιά απνγνεηεχηεθε γηαηί δελ θπθινθφξεζε
πνηέ. Σν παηρλίδη φκσο πνπ αλέβαζε ηελ ζεηξά ζηελ θνξπθή ησλ real–time
strategy games είλαη ην Warcraft III: Reign of Chaos (2002) θαη ην expansion
ηνπ Warcraft III: The Frozen Throne (2003).

_gameplay
Tα παηρλίδηα απηά αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ real time strategy games,
φπνπ νη ρξήζηεο παίδνπλ ζηνλ ίδην ρξφλν ηαπηφρξνλα, κε απνηέιεζκα ε
ηαρχηεηα δξάζεο θαη αληίιεςεο ηνπ παίρηε λα απνηειεί ην ζνβαξφηεξν
θξηηήξην γηα ηε λίθε, δειαδή νη παίρηεο πνπ θηλνχληαη γξεγνξφηεξα θαη
θάλνπλ πεξηζζφηεξα «θιηθ» απφ ηνλ αληίπαιφ ηνπο ληθνχλ.
΢ηα πξψηα δχν παηρλίδηα ηεο ζεηξάο ν παίρηεο κπνξνχζε λα επηιέμεη
αλάκεζα ζηε θπιή ησλ αλζξψπσλ ηνπ Azeroth θαη ηηο νξδέο ησλ Οrc. ΢ην
Warcraft III εηζάγνληαη δχν αθφκα θπιέο, απηέο ησλ night elves θαη ησλ
undead, εμάπηνληαο έηζη ην ελδηαθέξνλ ησλ ρξεζηψλ γηα ην warcraft mythos
θαη ηνλ θφζκν ηνπ warcraft.
Όληαο παηρλίδη ζηξαηεγηθήο νη ρξήζηεο πνιεκνχλ κεηαμχ ηνπο ή ελάληηα
ζηνλ ππνινγηζηή θαη θάζε πιεπξά πξνζπαζεί λα θαηαζηξέςεη ηνλ αληίπαιν
καδεχνληαο πφξνπο θαη δεκηνπξγψληαο ζηξαηφ. Σν παηρλίδη εμειίζεηαη ζε
κεζαησληθφ ζθεληθφ κε θαληαζηηθά ζηνηρεία.
Σν gameplay δελ απνηεινχηαλ απφ ην ηξίπηπρν «θηίδσ βάζε, θηίδσ
ζηξαηφ, θαηαζηξέθσ ηνλ αληίπαιν», αιιά είρε θαη απνζηνιέο φπσο ε
αληηκεηψπηζε πνιηηηθψλ αληηπάισλ ηεο ίδηαο θπιήο (ίληξηγθα), ε δηάζσζε
θηιηθψλ δπλάκεσλ απφ ηε βάζε ηνπ αληηπάινπ, εμφλησζε ελφο αληίπαινπ
ήξσα θαη απνζηνιέο πίζσ απφ ηηο γξακκέο ηνπ ερζξνχ δίλνληαο έηζη
ραξαθηήξα R.P.G. ζην παηρλίδη.
΢ην arctaft ν παίρηεο γηα λα θηάμεη ηε βάζε ηνπ θαη ην ζηξαην ηνπ
ρξεηάδεηαη λα ζπιιέγεη πφξνπο, λα θηίδεη θηίξηα θαη λα παξάγεη κνλάδεο ψζηε
λα ληθήζεη ηνλ αληίπαιν.

_πόποι
Οη πφξνη ηνπ παηρληδηνχ είλαη ν ρξπζφο πνπ καδεχεηαη απφ ηα νξπρεία ηνπ
ράξηε θαη είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαγσγή κνλάδσλ θαη θηηξίσλ, ην μχιν
απφ ηα δάζε γηα ην θηίζηκν ησλ θηηξίσλ θαη ην θαγεηφ απφ ηηο θάξκεο πνπ
θηίδεη ν παίρηεο γηα ηελ ζπληήξηζε ησλ κνλάδσλ. Οη πφξνη ηνπ παηρληδηνχ
είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη κπνξνχλ λα εμαληιεζνχλ θαηα ηε δηάξθεηα ηνπ
παηρληδηνχ. Ο ρξήζηεο ρξεηάδεηαη λα καδεχεη ηνπο πφξνπο πξνζεθηηθά,
εηδηθφηεξα ηελ μπιεία γηαηί ηα δάζε απνηεινχλ ακπληηθή πξνζηαζία ελάληηα
ζηνπο ερζξνχο.
Με ην πνπ μεθηλάεη ην παηρλίδη ν ρξήζηεο βξίζθεηαη ζε έλα ζεκείν ζηνλ
ράξηε πνπ έρεη αξθεηνχο πφξνπο θνληά, φπσο δάζνο θαη έλα νξπρείν
ρξπζνχ. ΢ηα Warcraft: Humans & Orcs θαη Warcraft III: Reign of Chaos ην
θεληξηθφ θηίξην ηεο βάζεο (Town Hall) είλαη ήδε θηηζκέλν θνληά ζε πφξνπο θαη
ν ρξήζηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θαη νξηζκέλεο κνλάδεο, ελψ ζην Warcraft II ην
παηρλίδη μεθηλά κε ηνλ ρξήζηε λα έρεη κφλν κηα κνλάδα θαη λα αλαγθάδεηαη λα
ςάμεη λα βξεη ην νξπρείν γηα λα θηίζεη ηε βάζε ηνπ.

_μονάδερ
Οη κνλάδεο ηνπ παηρληδηνχ ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ηνπο καρεηέο θαη
ηνπο εξγάηεο. Οη καρεηέο πνιεκνχλ ζηε κάρε είηε απφ θνληηλή απφζηαζε
(melee), είηε απφ καθξίλε (ranged), αιιά θαη ρξεζηκνπνηψληαο καγηθά μνξθηα
(spellcaster).Οη εξγάηεο είηε ζπιιέγνπλ ηνπο πφξνπο, είηε θηίδνπλ ηα θηίξηα.
Οη κνλάδεο κάρεο είλαη πεδή, θαβαιάξεδεο πάλσ ζε άινγα, ιχθνπο θαη
ηπηάκελα πιάζκαηα, πνιηνξθηηηθέο κεραλέο θαη πινία.

_κηίπια
Σα θηίξηα κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ θη απηά ηδηαίηεξα ραξαθηηξηζηηθά θαη
ρσξίδνληαη ζε βαζηθά θαη δεπηεξεχνληα. ΢ηα βαζηθά θηίξηα αλήθεη ην Town
Hall φπνπ ζπιιέγνληαη νη πφξνη θαη παξάγνληαη νη πνιίηεο, νη θάξκεο νη
νπνίεο παξέρνπλ θαγεηφ γηα ηέζζεξηο κνλάδεο θαη επηπιένλ κνλάδεο δελ
κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ρσξίο ηνλ απαξαίηεην αξηζκψλ θαξκψλ θαη ην
Barracks φπνπ παξάγνληαη φιεο νη κε-καγηθέο κνλάδεο κάρεο (πεδηθφ,
ηππηθφ,πνιηνξθηηθέο κεραλέο). ΢ηα δεπηεξεχνληα θηίξηα αλήθνπλ ην ιηκάλη
πνπ παξάγνληαη ηα πινία, θηίξηα πνπ αλαβαζκίδνπλ ηελ ηερλνινγία ησλ
κνλάδσλ θαη ησλ θηηξίσλ, θηίξηα πνπ παξάγνληαη ήξσεο θαη άιια πνιιά κε
καγηθή ή ακπληηθή ρξήζε. Σα θηίξηα θάζε θπιήο δηαθέξνπλ κνξθνινγηθά αιιά
έρνπλ αληίζηνηρα ηηο ίδηεο ρξήζεηο.

H έννοια ηηρ αζηικήρ ανάπηςξηρ ζηο warcraft

Σα θηίξηα, ζε φια ηα real-time strategy games (civilization, age of empires


θιπ), παίδνπλ ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ θαη ν
ζρεδηαζκφο ηεο βάζεο είλαη κείδσλνο ζεκαζίαο. Η ηνπνζέηεζε ησλ θηηξίσλ
ζην ράξηε πξέπεη λα γίλεηαη βάζε ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απψζεζε
ησλ επηζέζσλ ηνπ αληηπάινπ, ηε ζσζηή ακπληηθή ιεηηνπξγία θαηα ηε δηάξθεηα
ηεο κάρεο θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο κεηαθίλεζεο ησλ κνλάδσλ κάρεο αιιά θαη
ησλ κνλάδσλ πνπ ζπιιέγνπλ πφξνπο. Έηζη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ρξήζηεο
θηίδεη ηε βάζε ηνπ απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο κπνξεί λα ζπζρεηηζηεί
κε ηελ αζηηθή αλάπηπμε θαη ηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ.

_Warcraft: Humans, Orcs & πωμαίοι πολεοδόμοι


Η έλλνηα ηεο κεηαθνξάο θαη ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο εκθαλίδεηαη απφ ηνλ
πξψην θηνιαο ηίηιν ηεο ζεηξάο Warcraft: Humans &Orcs, ην νπνίν είλαη θαη ην
κνλαδηθφ πνπ νξίδεη ηε ρξήζε δξφκσλ. ΢ην video game απηφ ε ρξήζε ησλ
δξφκσλ είλαη απαξαίηεηε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή,
θαζψο ηα θηίξηα ηεο βάζεο πξέπεη λα βξίζθνληαη πάλσ ζην κέησπν ηνπ
δξφκνπ. Έηζη, ν ρξήζηεο πξέπεη πξσηα λα θηίζεη ηνπο δξφκνπο, κε ηέηνην
ηξφπν ψζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ε κεηαθνξά ηνπ ρξπζνχ θαη ηνπ μχινπ.

Η ρξήζε δξφκσλ θαη ην γεγνλφο φηη ην warcraft είλαη παηρλίδη ζηξαηηγηθήο


παξαπέκπεη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη αξραίνη Ρσκαίνη ζρεδίαδαλ ηηο
πφιεηο ηνπο. Οη Ρσκαίνη ρξεζηκνπνηνχζαλ έλα πάγην ζρέδην γηα ηηο πφιεηο
ηνπο πνπ απνζθνπνχζε ζηελ νρχξσζε θαη άκπλα ηεο πφιεο αιιά θαη γηα ηελ
δηεπθφιπλζε ησλ πνιηηψλ (φπσο αθξηβψο ρξεηάδεηαη ζην warcraft). Tν βαζηθφ
ζρέδην πξνέηξεπε ζε έλαλ ππξήλα κε φιεο ηηο ππεξεζίεο ηεο πφιεο (Town
Hall, Barracks), πιαηζησκέλν κε έλα επζχγξακκν πιέγκα νδψλ θαη
πεξηθπθισκέλν κε ακπληηθά ηείρε. Γηα λα κεησζεί ν ρξφλνο κεηαθνξάο εληφο
ησλ ηεηρψλ, ρξεζηκνπνηνχληαλ δπν δηαγψληεο νδνί απφ άθξε ζε άθξε ηεο
πφιεο, νη νπνίεο δηαζηαπξψλνληαλ ζηνλ ππξήλα. Έλα πνηάκη ζπλήζσο
δηαπεξλνχζε ηνλ αζηηθφ ηζηφ, ην νπνίν πξνκήζεπε πφζηκν λεξφ θαη
ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα κεηαθνξέο αιιά θαη γηα ηελ θαηάιεμε ησλ ιχκάησλ.
Οη Ρσκαίνη έθηηδαλ ηηο πφιεηο ηνπο κε απφιπηα ινγηθφ ηξφπν. ΢ρεδίαδαλ
ηνπο δξφκνπο πάλσ ζε έλαλ θάλλαβν, φινη νη δξφκνη είραλ ην ίδην πιάηνο
εθηφο απφ δπν. Απηνί νη δπν δξφκνη ζρεκάηηδαλ ην θέληξν ηνπ θαλλάβνπ, ήηαλ
πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηα ηέζζεξα ζεκεία ηνπ νξίδνληα θαη ην πιάηνο ηνπο
ήηαλ εκθαλψο κεγαιχηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο. Σα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα
πνπ ζρεκαηίδνληαλ απφ απην ην πιέγκα δξφκσλ νλνκάδνληαλ insula.
_ η μεζαιωνική πόλη ηος warcraft II
΢ην Warcraft II: Tides of Darkness θαη ζην expansion ηνπ ν ηξφπνο κε ηνλ
νπνίν ρηίδεηαη ε βάζε αιιάδεη ζε κεγάιν βαζκν. Η ρξήζε ηνπ δξφκνπ
θαηαξγείηαη θαη πιένλ ν ρξήζηεο κπνξεί λα ρηίδεη ηα θηίξηα ηνπ ζε φιε ηελ
επηθάλεηα ηνπ ράξηε, ζε αληίζεζε κε ην πξψην Warcraft πνπ έπξεπε λα ηα
θηίδεη δίπια ζε δξφκν. Απηή ε θίλεζε δίλεη ζηνλ παίρηε κεγαιχηεξε ειεπζεξία
ζην ζρεδηαζκφ ηεο βάζεο. ΢ε ζπλδηαζκφ φκσο κε ην γεγνλφο φηη ην παηρλίδη

θξίλεηαη απ΄ηελ ηαρχηεηα πνπ παίδεη ν ρξήζηεο, ε βάζε θηίδεηαη θάπσο


βηαζηηθά θαη ρψξηο ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θηηζίκαηνο πάλσ ζην δξφκν παίξλεη
κηα θάπσο άλαξρε κνξθή. ΢ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη εηζάγεηαη θαη ε ρξήζε
ησλ ακπληηθψλ ηεηρψλ, ηα νπνία πεξηνξίδνπλ ηελ άλαξρε απηή εμάπισζε ηεο
βάζεο.
Ο ρξήζηεο αξρηθά ιεηηνπξγεί βάζε θάπνηνπ ζρεδίνπ θαη «αθήλεη» ρψξν γηα
θάπνην ππνηππφδεο δίθηπν κεηαθίλεζεο ησλ πφξσλ απφ ηελ πεγή ηνπο ζην
Town Hall. ΢ηε ζπλέρεηα φκσο ηα δάζε γχξσ απφ ηε βάζε εμαζζαηλνχλ θαη
εμαληινχληαη θαη ν ρξήζηεο πξέπεη λα «ζηείιεη» ηνπο εξγάηεο ζε θαηλνχξγηα
γηα λα κπνξέζεη λα επεθηείλεη ηε βάζε ηνπ. Σν θηηζκέλν, φκσο ήδε, θνκκάηη
ηεο βάζεο εκπνδίδεη ηε ζπιινγή μπιείαο, αλαγθάδνληάο ηνλ έηζη λα μεθηλήζεη
λέν δίθηπν κεηαθίλεζεο. Η κφξθε πνπ απνθηά έηζη ν ηζηφο ηεο βάζεο έρεη
πνιιά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ κεζαησληθή πφιε θαζψο είλαη έλα ζχκπιεγκα
απφ άλαξρα ηνπνζεηκέλα θηίξηα θαη δίθηπν θιεηζκέλν ζε ηείρε.
Οη κεζαησληθέο πφιεηο, έθηφο απφ κεξηθέο εμαηξέζεηο, απνθιείζηεθαλ απφ
ηείρε, γηαηί ην πξσηαξρηθφ κέιεκα ήηαλ ε ζσξάθηζε απέλαληη ζηνλ ερζξφ.
Καηά ηνλ κεζαίσλα ε ξσκατθή πφιε ζπξξηθλψζεθε πιεζπζκηαθά,η ε δφκεζή
ηεο έγηε απφιπηα ζπκπαγήο θαη ην νδηθφ ηεο δίθηπν πεξηνξίζηεθε ζε έλα
πεξίπινθν ζχκπιεγκα απφ ζνθάθηα. Σν εζσηεξηθφ ζρέδην ηεο επξσπατθήο
κεζαησληθήο πφιεο είλαη αθαλφληζην θαη ηελ πξνζηαηεχεη απφ δηακπεξείο
ξνέο. Οη πφιεηο απηέο δελ είραλ αλάγθε απφ νδηθά δίθηπα εθφζνλ ε θχξηα
νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ηφηε ήηαλ ε γεσξγία ζε αληίζεζε κε ην εκπφξην πνπ
βξηζθφηαλ ζε χθεζε, ην νπνίν βνεζά ζηελ αλάπηπμε ηέηνησλ δηθηχσλ.

_Warcraft III, όπος η μεζαιωνική πόλη ζςνανηά ηο αμεπικανικό


πποάζηιο και ηη ζημεπινή μηηπόπολη
Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην Warcraft III: Reign of Chaos εθηφο απφ ηηο
θπιέο ησλ Orcs θαη ησλ αλζξψπσλ πξνζηέζεθαλ απηέο ησλ Night Elves θαη
ησλ Undead. Κάζε θπιή έρεη δηαθνξεηηθήο κνξθήο θηίξηα κε θνηλέο φκσο
ρξήζεηο. ΢’ απηφ, φκσο, ην παηρλίδη κε ηηο αλαβαζκίζεηο πνπ κπνξνχλ λα
γίλνπλ πάλσ ζηα θηίξηα, ηα θηίξηα θάζε θπιήο έρνπλ δηνθνξεηηθέο ηδηφηεηεο θαη
ν ρξήζηεο πξέπεη λα θηίδεη ηε βάζε ηνπ αλάινγα κε πνηα θπιή έρεη επηιέμεη
λα παίμεη. Όζνλ αθνξά ηνπο πεξηνξηζκνχο ζην θηίζηκν ζε ζρέζε κε ηνλ
πξνεγνχκελν ηίηιν ηεο ζεηξάο, δελ ππάξρνπλ πιένλ ηείρε γχξσ απφ ηηο
βάζεηο θαη ν παίρηεο δελ κπνξεί λα θηίδεη παληνχ ζην ράξηε παξα κφλν δίπια
ζε έλα νξπρείν ή θνληά ζε δηθά ηνπ θηίξηα. Απηφ έγηλε γηαηί ζην Warcraft II:
Tides of Darkness ν ρξήζηεο κπνξνχζε λα θηηδεη αθφκα θαη κέζα ζηελ
αληίπαιε βάζε.
΢ηε θπιή ησλ αλζξψπσλ ηζρχνπλ ηα ίδηα πνπ ίζρπαλ θαη ζην
πξνεγνχκελν παηρλίδη: ε βάζε ηνπο έρεη αξθεηά ζηνηρεία κεζαησληθήο πφιεο,
κφλν πνπ ηψξα είλαη αξθεηά πην αλζεθηηθά ζηηο επηζέζεηο ησλ αληηπάισλ.
Σα θηίξηα ηεο θπιήο ησλ Orc έρνπλ δηαθνξνπνηζεί αξθεηά. Μέζσ κηαο
επηινγήο ν παίρηεο κπνξεί λα πξνζζέζεη κηα πνιχ ρξήζηκε ηδηφηεηα ζ’ απηά.
΢ηα θηίξηα απηά κπαίλνπλ αηρκεξέο θνθθάιηλεο πξνζζήθεο, πνπ θάλνπλ
damage ζηνπο melee επηηεζέκελνπο. Η ηδηφηεηα απηή βνεζά ηνλ παίρηε ζηελ
νξγάλσζε ηεο ακπληηθήο ηνπ γξακκήο. Έηζη, ηα θηίξηα πνπ δελ παξάγνπλ
κνλάδεο, αιιά νχηε βνεζνχλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηεο
βάζεο πξνηηκάηαη λα ηνπνζεηνχληαη σο «ηείρε» (ηα νπνία θάλνπλ θαη
damage!). Σέηνηα θηίξηα είλαη νη αληίζηνηρεο θαηνηθίεο – θάξκεο ησλ
αλζξψπσλ, πνπ πξνκεζεχνπλ ην θαγεηφ.
Η θπιή ησλ Undead παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηα θηίξηά ηεο.
Εθηφο απφ ηε κνξθή ηνπο, ε νπνία παξαπέκπεη ζε ζέκαηα φπσο
αξρηηεθηνληθή ηεο εμνπζίαο θαη αξρηηεθηηληθή ηνπ θφβνπ, νη αληίηνηρεο θαηνηθίεο
– θάξκεο επηηίζεληαη ζηνπο αληηπάινπο εθηνμεχνληαο καγηθά μφξθηα. Οη
Undead είλαη ε κνλαδηθή απφ ηηο ηέζζεξεηο θπιέο πνπ δελ έρεη defensive
tower ζηα θηίξηά ηνπο, θη απηφ επεηδή νη θαηνηθίεο ηνπο έρνπλ ηελ παξαπάλσ
ηδηφηεηα. Έηζη, φπσο θαη ζηνπο Orcs, ν παίρηεο πξνηηκά λα θηίδεη ηηο θαηνηθίεο
ζηα φξηα ηεο βάζεο ηνπ γηα ακπληηθνχο-νρπξσκαηηθνχο ιφγνπο.
Η νξγάλσζε ησλ θαηνηθηψλ ζηα πεξίρσξα ηεο βάζεο θαη ην γεγνλφο νηη
πξφθεηηαη γηα επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ ζπκίδεη έληνλα ηε δνκή ελφο

ακεξηθαληθνχ πξναζηίνπ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ζπγθέληξσζεο ζπηηηψλ


παλνκνηφηππεο αηζζεηηθήο ζηα πεξίρσξά ελφο αζηηθνχ θέληξνπ (Town Hall).
Γεληθά, ηα ραξαθηεξηζηηθά ελν́ο ακεξηθάληθνπ πξναζηήνπ εήλαη ε ρακειν́ηε ξε
ππθλφηεηα δφκεζεο ζε ζρέζε κε ηα θέληξα ησλ πφιεσλ κε θπξίαξρε ηελ
χπαξμε κνλνθαηνηθηψλ , ε ηππνινγήα δηαρσξηζκνπ́ εκπνξηθέο θαη νηθηζηηθέο
ρξήζεο, ην κεγαιπ́ηεξν πνζνζην́ απηνλνκήαο ησλ θη ηξίσλ ζε ζρέζε κε απηά
ησλ αζηηθσ́λ πεξηνρσ́λ θαη ε πεξηνξηζκέλε πξν́ζβαζε ζηα κέζα καδηθέο
κεηαθνξάο ή ε πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ απηψλ , ηα νπνήα
ζπλδένληαη κε ην πεξαηηέξσ ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν ηεο πφιεο . Επίζεο, άιια
ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα ρακειφηεξα πνζνζηά εγθιεκαηηθφηεη αο, ε αλάπηπμε
ηνπ εκπνξηθνπ́ θέληξνπ πήζσ απν́ ρσ́ξνπο ζηάζκεπζεο ζε αληήζεζε κε ηελ
παξαδνζηαθή θεληξηθή αγνξά ηεο πφιεο θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ
κε ηξν́πν ηέηνην σ́ζηε λα θαηαιέγεη ζηαδηαθά ζε κνξθέ ηνπηθσ́λ νδσ́λ κέζα
ζην πξνάζηην.
Σέινο, ε θπιή ησλ Night Elves ζπλεπαίξλεη εχθνια ηνλ ρξήζηε. Σα θηίξηα
ηεο ζπγθεθξηκέλεο θπιήο είλαη δεληξφζπηηα. Πξφθεηηαη, ζχκθσλα κε ηνλ κχζν
ηνπ warcraft, γηα παλάξραηα δέληξα κε αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά. Απηά
κπνξνχλ λα κηινχλ θαη λα πεξπαηνχλ. Σα πιάζκαηα απηά δνπλ ρηιηάδεο
ρξφληα καδη κε ηα elves θαη πιενλ ηνπο έρνπλ επηηξέςεη λα κέλνπλ πάλσ
ηνπο. ΢πλεπψο, ηα θηίξηα ηεο θπιήο ησλ Night Elves θηλνχληαη! Έηζη ν παίρηεο
δελ ρξεηάδεηαη λα μνδέςεη ηνπο πφξνπο ηνπ γηα ην θηίζηκν λέαο βάζεο, ζε
πεξίπησζε πνπ εμαληιεζεί ην απφζεκα ηνπ νξπρείνπ, αιιά κπνξεί λα
κεηαθηλήζεη νιφθιεξε ηε βάζε ηνπ ζε λέα ηνπνζεζία.

Η ηδηφηεηά ηνπο απηή ζε ζπλδηαδκφ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ παηρληδηνχ λα


θηίδεη ν ρξήζηεο κφλν δηπια ζε νξπρεία θαη πνπζελά αιινχ ζην ράξηε θαη ην
γεγνλφο φηη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε επηθεληξψλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα
ζεκεία ηνπ ράξηε, φπσο είλαη ε βάζε ηνπ, ε βάζε ηνπ αληηπάινπ θαη ν ρψξνο
πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί εθ λένπ βάζε δίπια ζε νξπρεην, θάλεη ην ράξηε
ηνπ warcraft λα ζπκίδεη ηε κεηξνπνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο ζχγρξνλεο πφιεο. Η
ζχγρξνλε πφιε ιφγσ ηεο έθηαζήο ηεο θαη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο απνηειεί κηα
πιεζψξα ηδηνηηθψλ ρψξσλ πνπ ην ελδηάκεζν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε
κεηαθίλεζε κεηαμχ ησλ ρψξσλ απηψλ. Ο ζχρξνλνο πνιίηεο «βιέπεη» ηελ
πφιε ζαλ έλα ζχζηεκα απφ ζεκεία (ζπίηη, δνπιεηά, δηαζθέδαζε) θαη νη
ελδηάκεζνη ρψξνη δελ έρνπλ θακία ζεκαζία γη’
απηφλ. Οη ρψξνη απηνί δελ νηθηνπνηνχληαη αλ
θαη είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ. Χαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ν ράξηεο ηνπ κεηξφ. Η
δηαδξνκή ηνπ ηξέλνπ απεηθνλίδεηαη ζαλ επζεία
ή ηεζιαζκέλε γξακκή θαη νη ζηαζκνί
ηνπνζεηνχληαη ζε ίζε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο,
εμαιείθνληαο έηζη ηα γεσγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πφιεο.

Επίλογορ

Σα video games εθηφο απφ πνιχ σξαίν ηξφπν λα πεξάζεη θαλείο ηελ ψξα
ηνπ έρνπλ θαη έληνλν αξρηηεθηνληθφ ελδηαθέξνλ. Σα παηρλίδηα ζηξαηεγηθήο
φπσο θαη ην warcraft θέξλνπλ ην ρξήζηε θνληά ζηνλ αζηηθφ ζρεδηαζκφ θαη
ηελ αζηηθή αλάπηπμε. Παξ’ φηη πξφθεηηε γηα ζηξαηησηηθή βάζε θαη ηα θηίξηα
έρνπλ θαζαξά πνιεκηθή ρξήζε ζπλαληάκε νκνηφηεηεο κε ηε ζχγρξνλε πφιε.
Πηζηεχσ πσο ηα video games έρνπλ επεξξεαζηεί αξθεηά απν ηελ
αξρηηεθηνληθή θαη ζε πνιιά παηρλίδηα ζπλαληάκε έληνλν αξρηηεθηνληθφ
ελδηαθέξνλ θάλνληάο ηα έηζη αθφκα πην ζπλαξπαζηηθά.