You are on page 1of 1

Zde{∫$, _wß~B©, ~wYdma 13 OmZodmar 2010

4 gßnmXH$s` {dÌdgßMma
gw{dMma XwgË`mß¿`m XwJw©Umda Q>rH$m H$Í$ ZH$m. Xmof ‡À`oH$mV AmhoV. AmnU
ÒdV: n[anyU© AmhmoV H$m? {dMma H$am. ÒdV: AnyU© amhˇZ BVa bmoH$
_mà gX≤JwUmßMo nwVio AgmdoV, Aer Anojm H$m H$aVm?

- dm. Xm. amZS>o


OZ_ZmMm H$mZmogm
...Va _J _hmJmB© amoI `mMr
O~m~Xmar Var H$moUmMr?
Zd gm eo∫$`m© od_w∫$`{

_wß~B©, ~wYdma 13 OmZodmar 2010


e{∫$ _mAmodm⁄mß_wio Zonmi_‹`o ApÒWaVoMo Zdo nd© gmIaoMo Xa nwT>rb XmoZ df} Var H$_r
hmoUma ZmhrV Aem Ame`mMo CX≤Jma H|$–r`
H•${f_ßÃr eaX ndma `mßZr AbrH$S>oM gmIa
H$maImZXma _hmgßKm¿`m H$m`©H´$_mV
nmi_‹`o amOoemhrMm AÒV Pmcm Agcm Var pÒWa A‹`jmßZr Vo _m›` Z H$aVm nyduMmM goZm‡_wI À`mMr _wXV _mAmodm⁄mßMm hm {ZU©` gZXera Zmhr ho XmoZ ‡mßV Òdm`Œm ‡mßV H$mT>Î`mMo ‡{g’ Pmbo Amho. bjUr` ~m~
Zo ‡OmgŒmmH$ amOdQ ‡ÒWm{nV hmo `m¿`m {XeoZo ‡JVr
Pmcocr Zmhr. CcQ EH$ amÔ¥> ÂhUyZ Var ZonmiMo ApÒVÀd
gßnon`™V amhrc Agm {ZU©` KoVcm. Xwgam ‡ÌZ _mAmodm⁄mß¿`m
cÓH$am¿`m ^{dVÏ`m~‘c hmoVm. AmnÎ`m cÓH$amcm gaH$mar
ÂhUyZ gaH$maZo _m›` Ho$coco Zmhr, Ago gaH$maV\}$ Omhra
H$a `mV Amco Zmhr. Am_¿`m KmofUocm gaH$maZo À`mdoir
ÂhUOo Adø`m H$mhr {XdgmßnyduM AemM
EH$m H$m`©H´$_mV ~mobVmßZm XoemVrb
gwajm{df`H$ ‡ÌZmßMo AmÏhmZ am{hc H$s Zmhr Aer qMVm Amho. OmV, dße `m AmYmamda
\w$Q>ra JQ> _mJ `m H$aV AgyZ XoemMr EH$Vm
cÓH$amV gm_rc H$Í$Z ø`mdo Aer ‡MßS> `mßMr _mJUr hmoVr. {damoY Ho$cm Zmhr AmVm ho Òdm`Œm ‡mßV ApÒVÀdmV AmcoM
AmhoV. À`mßMm XOm© _m›` H$am Agm Xmdm
AfiYm›`mMo Xa ZOrH$¿`m ^{dÓ`H$mimßV
H$_r hmoUma ZmhrV Ago eaXMß– amdOrZr
{Q>H$dUmao g_W© XoemV Zgoc Va `wamonmVrc _mAmodmXr H$aVrc Am{U À`mßMm hm EH$V\$s© OmhranUo gmß{JVbo. ho Oa Iao Agob Am{U
^maVEH$ Am{U MrZ `m§À`m g§~Y§ mV gVV
VUmd AgVmo. AZoH$ MrZYm{O©Ê`m
MrZà_mUoM nm{H$ñVmZMrhr didi Wm§~yZ
Wm§~yZ gwê$ Pmbr Amho. nm{H$ñVmZ_Ü`o
`wJmoÒcm{Ïh`m‡_mUo AZoH$ N>moQ>Ám am¡`mV À`mMo
VwH$S>o nS>Vrc H$m` Aer ^rVr Ï`äV H$a `mV
{ZU©` _m›` Ho$cm Jocm Va AemM Am{U _mJ `m
hmoD$ cmJVrc Am{U XoemMr EH$Vm `m_wio
À`mßZm Zr{V_ŒmoMr H$mhr MmS> Agob Va
ndma _hme`mßZr VmÀH$mi amOrZm_m XoUoM
{dMmad§Vm§Mo `m~m~V H$mhr doJio _V AgVo. AamOH$ Amho. {VWo gaH$ma Am{U `oV Amho. `m n[apÒWVrcm _wª`V: _mAmodmXr Ymoä`mV `oB©c. Xoe{hVmMo R>aob. H$maU eaXMß–amdOr ho
MrZZo 1962 gmbr ^maVmda AmH«$_U Ho$bo XheVdmXr g§KQ>Zm AmnmngmV bT>Ê`mV O~m~Xma AmhoV Aer Q>rH$m H$a `mV `oV Amho. H$mhr Ho$di H•${f_ßÃrM Zmhr, Va
hmoVo ho Iao nU Ë`mZ§Va H$YrM AmH«$_U Jw§Vboë`m AmhoV. Ë`m_wio ^maVmbm H$mhr nU Ho$di _mAmodm⁄mßZm Xmof XoVmZm _mAmodmXr amOH$s` njmßMr ImgJr gŒmm AfiYm›`, ZmJar nwadR>m Am{U {deofV:
Ho$bobo Zmhr, Z§VaÀ`m H$mimV Amnbr à_mUmV hþíe åhUVm `oBb© Ago åhQ>bo OmV gaH$ma_YyZ ~mhoa nS>Î`mda BVa amOH$s` nj Zonmi_Yrc amOH$s` njmßZr AmnÎ`m `wdH$ J´mhH$ gßajU ImÀ`mMohr hoM _ßÃr AmhoV.
MrZer _¡ÌrM hmoV Amho Ago `m bmoH$m§Mo _V hmoVo nU àË`jmV nm{H$ñVmZ_Yrb "bîH$ao ÒWra gaH$ma H$m ‡ÒWm{nV H$Í$ eH$V ZmhrV? JQ>mß¿`m ImgJr goZm C^maÎ`m AmhoV. Cnamo∫$ ^mfUmßMm AW©M Agm H$s,
AgVo. Ë`m_mZmZo nm{H$ñVmZ Amnë`mg_moa Vmo`~m'gma»`m g§KQ>Zm nwÝhm H$m`©aV Pmë`m À`mß¿`m ZoÀ`mßMr AH$m`©j_VmM `m n[apÒWVrg EH$_oH$mß{dÈ’ PJS>ÁmV À`mßMm dmna Vo H$aVmV. {Xdg|{Xdg dmT>VM OmUmË`m _hmJmB©
{H$Vr Var AmìhmZo C^r H$arV AgVmo. XaamoO AmhoV. Joë`m AmR>dS>m^amV Oå_y- O~m~Xma AmhoV ho ZmH$maVm `oV Zmhr. À`m_wio qhgmMma dmT>cm Amho. _mAmodm⁄mßMm `ßJ VÀnaVoZo Am{U n[aUm_H$maH$[aÀ`m Amim
ImoS>gminUm H$arV AgVmo nU AmnU H$mí_raÀ`m {d{dY ^mJm§_Ü`o Ë`m§Zr amoO H$Â`w{ZÒQ> crJ Amho. À`m‡_mUo Zonmi H$Â`w{ZÒQ> Kmb `mgmR>r AÀ`mdÌ`H$ Vr H$R>moa
cmoH$emhr ‡`moJmMo An`e njmZo `wdH$ Xc hr {Z_cÓH$ar gßKQ>Zm C^macr H$m`Xoera H$madmB© H$a `mEodOr J´mhH$mßZm
nm{H$ñVmZer _¡ÌrMo YmoaU Adb§~Vmo Va H$mhr Zm H$mhr H$Q>H$Q> gwê$ R>do br Amho.
MrZ{df`r gmVË`mZo g§e` ~miJVmo, ho H$mhr Joë`m ewH«$dmar Va XheVdmÚm§Zr lrZJaÀ`m `mXdr `w’ Wmß~dyZ cmoH$emhr ‡dmhmV Amho. _mAmodm⁄mßZr Am_Mr _mJUr _m›` Ho$cr ÂhUOoM _hmJmB©Zo nmoiUmË`m
`mo½` Zmhr Ago Ë`m§Mo åhUUo AgVo. Ago EH$m hm°Q>bo _Ü`o KwgImoar Ho$br hmoVr. {VWyZ gm_rc Ïhm, {ZdS>UwH$m qOHy$Z VwÂhmcm Zmhr Va AmÂhrhr Am_Mo geÒÃ nWH$ C^mÍ$ OZgm_m›`mßZm Ajae: dmË`mda gmoS>Umar
Agco Var nm{H$ñVmZgmaIm eÌy nadS>bm Ë`m§Zm H$mT>Ê`mgmR>r bîH$ambm 22 Vmg doT>m cmoH$emhr _mJm©Zo Amncr gŒmm ‡ÒWm{nV H$aVm Zonmi_‹`o gŒmm cmoH$emhr _mJm©Zo {_id `mV An`e Amco. Aer Y_H$s VrZ doim J•h_ßÃr Agcoco Zonmir Am{U À`mMdoir, gmR>o~mOmßZm,
`oB©c Agm gÑm ^maVmVrc _mäg©dmXr À`mZßVa _mAmodm⁄mßMo ZoVo ‡MßS> `mßZr g_mßVa gaH$ma H$m±J´ogMo ¡`o> ZoVo Iw_ ~hmXya IS>H$m `mßZr H$mim~mOmadmÎ`mßZm, H$maImZXmamßgh
nU MrZgmaIm [_Ì ZH$mo Aer Amnbr H$mhr Kmbmdm bmJbm. `mM doir {VWo O_boë`m H$Â`w{ZÒQ> njm¿`m ZoÀ`mßZr À`mßZm {Xcm Am{U ÒWmn `mgmR>r AmßXmocZ gwÍ$ H$aV AgÎ`mMo Kmo{fV Ho$co. `m {Xcr Amho. `mXdr `w’m¿`m H$mimV IS>H$m Ï`mnmË`mßZm Ho$di nmR>rerM KmbV AmhoV
doim AdñWm hmoV.o MrZZo AmH«$_U Ho$bo Zmhr H$mhr H$mpí_ar VéUm§Zr, "_wOm{hXmo AmJo npÌM_ ~ßJmc_‹`o VrZ XeHo$ AmÂhr gŒmoda `mßMo g_W©H$mß¿`m ImgJr O{_Zr Vm„`mV Ago ZgyZ CbQ> À`mßZm dÒVyßMo Xa
nU ^maVmÀ`m gr_m gVV Hw$aVS>ë`m AmhoV. ~T>m,o h_ Vwåhmao gmW h¡' Aem KmofUm {Xë`m. AmhmoV Ago gmßJyZ À`mßMr ImÃr nQ>dcr. KQ>ZoZßVa Zonmi_‹`o Vrd´ `mXdr `w’ gwÍ$ Pmco Zmhr nU KoVÎ`m hmoÀ`m Am{U cmoH$emhr ‡ÒWm{nV dmT>{d `mgmR>r ‡moÀgm{hVhr H$arV AmhoV
Ë`m_wio ^maVmMr MrZbJV Agbobr {demb hr ~m~ KwgImoarnojm A{YH$ qMVmOZH$ Zonmi¿`m _mAmodmXr ZoÀ`mßZr cmoH$emhrMm nÃH$mamßda hÑo H$Í$Z XheV _mOd `mMm ‡`ÀZ hmoV Amho. `m PmÎ`mda À`m naV H$a `mMo AmÌdmgZ {Xco `mV eßH$m Zmhr. {ZdS>UwH$mßnydu H$m±J´ogH$m
gr_m YmoŠ`mV Ambr Amho. g§ajU{df`H$ Amho. Mmby dfm©V ^maV gaH$mabm H$moUË`m ‡`moJ H$Í$Z nmh `mMo R>adco. KQ>Zmß_‹`o hmV AgUmË`m _mAmodm⁄mß{dÈ’ H$madmB© H$a `mV _mà hmoVo. ho AmÌdmgZ À`mßZr nmico Zmhr. EdT>oM (AWm©V A^`) hmW, J[a~m| Ho$ gmW''
EH$m AhdmbmVM hr YmoŠ`mMr K§Q>m H$moUË`m gwajm{df`H$ AmìhmZm§Zm Vm|S> Úmdo amOoemhrMm eodQ> cmoH$emhr _mJm©ZoM gaH$maMr AH$m`©j_Vm {XgyZ `oV Amho. ZÏho Va AmUIr O{_Zr Vo Vm„`mV KoV AmhoV Aer Vm|S> ^Í$Z AmúmgZo XoUmao ho H|$–r` d
dmOdÊ`mV Ambr Amho. MrZ hiyhiy bmJUma Amho `mMr hr PbH$M Amho. `mM H$am`Mm, À`mgmR>r ‡W_ KQ>Zm g{_VrMr Am{U gaH$ma À`m~‘c À`mß¿`m{dÈ’ H$mhr am¡`ÒVar` _ßÃr AmVm ÒdV:M ""gmIaoMo,
^maVmMo EH$ EH$ bMHo$ VmoS>V Amho Am{U doir ZjcdmXmMm YmoH$mhr cjmV ¿`m`cm {ZdS>UyH$ KoD$Z {VZo KQ>Zm V`ma H$am`Mr. amOoemhrEodOr A‹`jmßZr Vr _m›` Ho$cr Zmhr. nU `m ‡ÌZmßda AmUIr H$madmB© H$aV Zmhr. JwimMo, AfiYm›`mMo ^md Ago AmVm
AmnU hr JmoîQ> IndyZ KoV AmhmoV. `m~m~V hdm. ZjbdmXr g§KQ>Zm§Mm YmoH$m g§nwîQ>mV ‡OmgŒmmH$ am¡` ÒWmn `mMm {ZU©` KQ>Zm g{_VrZo KoD$Z ~mocUr H$a `mMo R>aco. hm ‡ÌZ AOyZ A{Z{U©V Amho. nU _moR>Ám amOH$s` njmß{edm` N>moQ>Ám eß^a JQ>mßZrhr Amncr {H$_mZ XmoZ df} dmT>VM OmUma, Am_Mm
bîH$amÀ`m H$mhr {d^mJmV Va H$_mbrMr `mdm `mgmR>r gaH$maZo _moR>r _mohr_ AmIbr KQ>Zm V`ma H$am`Mr. Vr V`ma hmoB©n`™V¿`m H$mimV KQ>Zm n{hÎ`m ‡ÌZm¿`m ~m~VrV A‹`jmßMm {ZU©` geÒà nWHo$ C^macr AmhoV. ^maVmcm cmJyZ AgcoÎ`m À`mbm ZmB©bmO Amho hmo@@@@'' Ago
~ondm©B© Amho. H$m` H$amdo, hr gr_mM _moR>r Amho nU Vr AOyZ gwê$ Pmbobr Zmhr. {VÀ`m g{_VrZoM gßgX ÂhUyZ H$m_ H$am`Mo `m~m~V amOH$s` nj cmoH$emhr{damoYr Am{U KQ>Zm{damoYr Agm Amho. À`mßZr Zonmi¿`m VamB© ‡XoemV ho JQ> AmhoV. dße, OmV, ^mfo¿`m H$mdo~mOnUo gmßJV gwQ>bo AmhoV. J´mhH$mßMo
JwV§ mJwV§ rMr Amho Ago åhUyZ ho bmoH$ MrZÀ`m {Z{_ÎmmZo AZoH$ MH$_H$s hmoVrb Am{U Zdo Am{U _mAmodmXr `mß¿`mV EH$_V Pmco. {ZdS>UwH$m qOHy$Z nßV‡YmZmßMm {ZU©` À`mßZr _m›` Ho$cm Zmhr. `m¿`m {ZfoYmW© nm`mda AmnÎ`m ^mJmgmR>r Òdm`ŒmVoMr Am{U gßajU H$a `mMr O~m~Xmar nma
Hw$amnVrH$S>o Xwbj© H$aV AmhoV. `m gJù`m àíZ {Z_m©U hmoVrb, `mda gaH$mabm Cnm` AmnUmg nm{hOo Ver KQ>Zm AmnU ~Zdy Agm {dÌdmg _mAmodmXr njm¿`m _ßÕ`mßZr amOrZm_o {Xco. `m_wio Vmo nj Òd`ß{ZU©`mß¿`m h∏$mßMr _mJUr Vo H$aV AmhoV. À`mßMr d•ŒmnÃo nmS> `mEodOr À`mßZm {~Z{X∏$VnUo
KQ>Zm§_wio gd©gmYmaU ^maVr` ZmJ[aH$m§À`m `moOmdo bmJUma AmhoV. ^maVmV `mdfu _mAmodmXr ZoÀ`mßZm dmQ>V hmoVm. nU, {ZdS>UwH$sV À`mßZm gaH$ma~mhoa nS>cm. À`mZßVa Zonmir H$m±J´og, Zonmi H$Â`w{ZÒQ> À`mß¿`m _mJ `mßMm ‡Mma H$aVmV. ‡À`oH$ njm¿`m Am{U dmË`mda gmoS>UmË`m H|$–r` H•${f_ßÃr eaX
Anojo‡_mUo `e {_imco Zmhr. À`mß¿`m njmcm {ZUm©`H$ nj Am{U VamB© ‡XoemVrc EH$ nj `mßZr AmKmS>r H$Í$Z JQ>m¿`m {Z`ßÃUmImcr À`mßMr d•ŒmnÃo AmhoV Am{U dÒVw{ZÔ> ndma `mßZr Amnbr H$mVS>rhr J|S>ÁmMrM
_ZmV MrZ{df`r Zoh_rM EH$ g§e` AgVmo. h[aÛmabm Hw$§ ^_oim hmoUma Amho. Vmo VrZ Mma ~h˛_V Z {_iVm gdm©V _moR>m nj ÂhUyZ Vmo {ZdSy>Z Amcm. _ß{Ã_ßS>i ~ZdyZ Zonmi H$Â`w{ZÒQ> njmMo ZoVo _mYd ho dmVm© Xo `mMo ÒdmVßÕ` À`mßZm ZgyZ AmnÎ`mM njmMm ‡Mma ~Zbobr Amho, `mMmM ‡À`` ‡IaVoZo
AmnU MrZnmgyZ gmdY ahmÊ`mMr ^y{_H$m _{hZo MmbUma AgyZ Ë`mV ghm H$moQ>r Vnercdma KQ>Zm V`ma H$a `mg doi cmJoc. VoÏhm {V¿`m ZonmiMo nßV‡YmZ Pmco. H$a `mMo XS>nU À`mß¿`mda AmUco OmVo. Vo ZmH$maUmË`m AmUyZ {Xbm Amho.
KoV AgVmo. H$maU MrZMr Hy$Q>ZrVr OJmV ZmJ[aH$ gh^mJr hmoVrb Aer Anojm ‡_wI d°{eÓQ>Ámßgß~ßYr amOH$s` ZoÀ`mßZr MMm© H$Í$Z {ZU©` _mAmodm⁄mßZr gßKfm©Mm n{dÃm KoD$Z g_mßVa gaH$ma d•ŒmnÃmßda hÑo H$a `mV `oVmV. - _YwH$a {^. VmQ>Ho$,
à{gÕ Amho. MrZZo Amnë`mda AmH«$_U Amho. Ë`m{edm` `mM dfu hm°H$sÀ`m Ko `mMo R>adco. Zonmi ‡OmgŒmmH$ am¡` ÂhUyZ Kmo{fV H$amdo, ÒWmn `mgmR>r AmßXmocZ H$a `mMm {ZU©` KoVcm. KQ>Zm JmoaoJmd (n.)
Ho$bobo Zmhr ho Iao nU, Ë`mZo AéUmMbda OmJ{VH$ H$a§S>H$ ñnYm© ^maVmV hmoUma gßgXr` n’VrMr cmoH$emhr ÒdrH$mamdr, amOm¿`m OmJr g{_Vr¿`m H$m_mda ~{hÓH$ma KmVcm. _mAmodm⁄mßZm hm _{hcm nÃH$mamda hÑm
Xmdm gm§[JVbm Amho. `mhr Xmì`m~m~V AmhoV. dfm©À`m eodQ>r {XëbrV amîQ´>Hw$b XoemMm ‡_wI ÂhUyZ A‹`jmMr {ZdS> H$amdr, A‹`jnX ho ~{hÓH$ma CR>dyZ KQ>Zm g{_Vr¿`m H$m_mV gh^mJr Ïhmdo Zonmi_Yrc npÌM_oH$S>¿`m gHw$_ {OίmV 8 {S>g|~acm bd OohmXrda gm_m{OH$
^maVmV H$mhr bmoH$ ~moQ>MononUmMo YmoaU H«$sS>m ñnYm© hmoUma AmhoV. `m H$m`©H«$_m§àg§Jr _mZmMo nX amhrc, nßV‡YmZ Am{U À`m¿`m _ß{Ã_ßS>imH$S>o Iar `mgmR>r À`mßMo _Z did `mgmR>r _mOr nßV‡YmZ Oo. nr. Q>rH$m {~ÒVm `m 22 dfm©¿`m _{hcm nÃH$mamda hÑm H$a `mV OmJa hm CVmam
Adb§~V AgVmV. ^maV Am{U MrZ XheVdmÚm§Zr H$mhr KmVnmV H$ê$ Z`o gŒmm amhrc. À`mßMo {ZU©` A‹`jmZo _mZco nm{hOoV Ago H$moB©amcmßZr ‡MßS> `mß¿`mer ~mocUr Ho$cr. nU Vr A`eÒdr Amcm. {V¿`m hmVmcm Jß^ra OI_m H$a `mV AmÎ`m. Ho$ai am¡`mV nmo{bg Zm|XrZwgma gZ
`m§À`mVbr gr_m {ZpíMV H$aUo AeŠ` Amho `mgmR>r gaH$ma gmdY Amho. Ë`m§À`m R>ad `mV Amco. A‹`j gßgX ‡{V{ZYr¿`m 50 Q>ää`mßnojm Pmcr. _mAmodm⁄mßZr cmoH$emhr ‡dmhmV gm_rc hmoD$Z _mAmodm⁄mßda Q>rH$m Ho$Î`m~‘c {V¿`mda hm hÑm Pmcm. 2007 _‹`o 2167 Am{U 2008 _‹`o
H$maU, Vr S>m|Ja-Xè`m Am{U O§Jbm§Zr g§KQ>Zm§Zr `m ÑîQ>rZo H$mhr {Z`moOZ Ho$bo Amho A{YH$ _VmßZr {ZdS>mdm. VodT>r _Vo Z {_imÎ`mg n{hÎ`m XmoZ {ZdS>UwH$m cT>dÎ`m IË`m; nU Vo d•ŒmrZo cmoH$emhrdmXr `mXdr `w’m¿`m H$mimV _mAmodm⁄mßZr À`mß¿`mda Q>rH$m 2530 Va 2009 _‹`o À`mM ‡_mUmV qhXw
ì`mnbobr Amho. Aem pñWVrV hÔ H$moUVr ho H$m` `mMm Vnmg nmobrg H$arV AmhoV. H´$_mßH$m¿`m C_oXdmamß_‹`o XwgË`m \o$arMo _VXmZ KoD$Z {ZdS> ~Zco ZÏhVo. h˛Hy$_emhr n’VrZo Amnco {ZU©` cmX `mMrM H$aUmË`m 27 nÃH$mamßMr hÀ`m Ho$cr. ho hÑo AOyZhr Wmß~coco d {ºÌMZ Y_m©Vrb ZdVÈUr Jm`~
ZŠH$s R>adVm `oV Zmhr. Voìhm `m 2009 ho df© em§VVoV Jobo åhUyZ \$ma H$amdr Agm {ZU©` Ko `mV Amcm. Amncm gdm©V _moR>m nj À`mßMr ‡d•Œmr {XgyZ Amcr. ZonmiMr KQ>Zm gßKam¡` ÒdÈnmMr ZmhrV hoM Q>rH$m {~ÒVmda PmcoÎ`m hÎÎ`mdÍ$Z {XgyZ `oVo. PmÎ`m¿`m VH´$mar AmhoV. À`m_mJo bd
A{ZpíMVVo_wio WmoS>r \$ma Hw$a~ya MmbUmaM AmË_g§VwîQ> amhÿZ MmbUma Zmhr H$maU AgÎ`mZo A‹`jnX Am{U nßV‡YmZnX hr Xmo›hr nXo amhrc Am{U ‡mßVmßZm Òdm`ŒmVm Am{U Òd`ß{ZU©`mMm h∏$ "Am_¿`mda Q>rH$m H$amc Va `mX amIm' Aer XheV BVa OohmXr _wpÒb_ VÈU AgÎ`mMo ÒnÔ>
Ago åhQ>bo OmVo. nU J§_VrMm ^mJ Agm H$s AOyZhr nmH$ì`mßV H$mí_ra_Ü`o 1200 nojm {_id `mMm _mAmodm⁄mßZr ‡`ÀZ Ho$cm. nU _mAmodmXr Xo `mV `oB©c Ago Amnco YmoaU Omhra H$Í$Z VamB© ‡XoemVrc nÃH$mamß_‹`o {Z_m©U H$a `mMm C‘oe `m hÎÎ`m_mJo hmoVm. PmÎ`m_wio Ho$ai_Yrb qhXw d {ºÌMZ
{damoYr njmßZr AmKmS>r Ho$Î`mZo A‹`jnXm¿`m {ZdS>UwH$sV H$mhr OmVtMm nmqR>~m À`mßZr {_idcm. EdT>oM ZÏho Va _mAmodm⁄mß¿`m {Z`ßÃUmImcr AgcoÎ`m ^mJmV Aem g_mOmVrb gßKQ>ZmßZr Ho$ai CÉ
MrZZo ^maVmÀ`m Vmã`mV Agboë`m ^y_rV A{YH$ nm{H$ñVmZr A{VaoH$s ^maVmV _mAmodm⁄mßZm An`e Amco. nßV‡YmZnXmMr {ZdS>UyH$ _mà qV~ydmZ Am{U H$mo{Mcm ho Òdm`Œm ‡mßV AgÎ`mMo Kmo{fV hÑoImoamß{dÈ’ H$madmB© hmo `mEodOr À`mßZm ~T>Vr {Xcr OmVo. ›`m`mb`mV Ymd KoVbr, ›`m`mb`mZo
Zoh_rM KwgImoar Ho$br Amho Ver ^maVmZo KwgÊ`mÀ`m g§YrMr dmQ> nhmV ~gbo AmhoV. À`mßZr qOH$cr Am{U À`mßMo ZoVo ‡MßS> nßV‡YmZ Pmco. nU nwT>o Ho$co. BVa njmßer MMm© H$Í$Z À`mßMr gß_Vr KoD$Z Am{U XmoZ dfm™nydu X{jU Zonmi¿`m ~mam {OίmV {~´a|– gmhm `m À`mMr Jß^ra Zm|X KoD$Z Ho$ai gaH$mabm
MwH$y Zhr Vr Ho$bobr Zmhr. gr_m AñnîQ> Jobo df© `m~m~V VwbZoZo em§VVoV Jobo Agbo A‹`j Am{U nßV‡YmZ `mß¿`mV gßKf© {Z_m©U Pmcm. gßgXoV R>amd _mßSy>Z hm {ZU©` ø`m`cm hdm hmoVm. dmÒV{dH$ nÃH$mamMr hÀ`m H$a `mV Amcr. hm hÑm H$aUmË`m XmoKmßda Mm°H$erMo AmXoe {Xbobo AmhoV.
Agë`mMm J¡a\$m`Xm MrZM KoVmo, ^maVmZo Var Ë`m dfm©V KwgImoarÀ`m 389 KQ>Zm Zonmi_‹`o H$moUVo ‡mßV AgmdoV, Òdm`Œm ‡mßVmßMm XOm© H$madmB© H$a `mEodOr {OίmVrc njm¿`m H$m`m©c`mMr ‡o_ hr Ï`{∫$JV A{^Ï`{∫$ AgyZ
Vgm Vmo H$Yr KoVbobm Zmhr. `mVyZ EH$ JmoîQ> KS>ë`m AmhoV.Ÿ `m KQ>Zm bîH$amZo hmUyZ A‹`j-nßV‡YmZ gßKf© H$moUÀ`m ‡mßVmßZm ⁄mdm `mgß~ßYr KQ>Zm g{_VrZo AOyZ O~m~Xmar À`mß¿`mda gmond `mV Amcr. d`mV AmboÎ`m ‡o_tZm dße, Y_©, OmVr,
ñnîQ> hmoVo H$s `mnwT>À`m H$mimV MrZMr nmS>ë`m Iè`m nU, Ë`mV Ho$di 65 _wª`V: XmoZ ‡ÌZmßda hm gßKf© Pmcm. Zonmi ZaoemßZr H$moUVmhr {ZU©` KoVcm ZgVm Agm R>amd AmUVmM `oUma _mAmodm⁄mß¿`m AmßXmocZmcm nydugmaIo `mXdr `w’mM gßÒH•$Vr, ^mfm, naßnam, [admO Aer
^maVr` hÔrVbr KwgImoar Am{U gr_m A{VaoH$s _mabo Jobo AmhoV Va 16 OUm§Zm Zo_coÎ`m goZm‡_wImß¿`m OmJr nßV‡YmZmß¿`m ngßVrMm Zmhr Am{U ho XmoZ Òdm`Œm ‡mßV PmÎ`mMm EH$V\$s© {ZU©` ÒdÍ$n AOyZ Amco Zgco Var À`m_wio OrdZ {dÒH$irV Pmco H$moUVrhr ~ßYZo AmS> `oD$ Z`oV, Agm ‡gma
Hw$aVS>Uo ho Amnë`m gwajm ì`dñWonwT>Mo AQ>H$ H$aÊ`mV Ambr Amho. `mMm AW© goZmn´_wI Zo_mdm Agm AmJ´h nßV‡YmZ ‡MßS> `mßZr Yacm; nU Kmo{fV H$a `mMm _mAmodm⁄mßZm H$moUVmhr A{YH$ma Zmhr; nU Amho. _m‹`_mßMm nwamoJm_r {dMma gd©Ã
AmìhmZ amhUma Amho. 2009 ho df© `m~m~V gmYmaUV: 300 OU Var ^maVmV KwgÊ`mV ~moH$mibobm AgÎ`m_wio bd OohmXtMo
H$mhrgo {XbmgmXm`H$ Jobo nU `m dfm©V H$m` `eñdr Pmbo AmhoV. hm _moR>m YmoH$m Amho \$mdbobo Amho. gm`~a H∞$\o$, _mo~mB©bMr
hmoB©b ho H$mhr gm§JVm `oV Zmhr H$maU H$maU ho _mZdr ~m±~ AmhoV. H$mb‡dmh gw{dYm H|$–, emim-_hm{d⁄mb`o, H$m∞b
g|Q>g©, nmb©g© Am{X gmd©O{ZH$ {R>H$mUr
{cH$S>o gd©M ˙moÃmVrc Ï`{∫$_‹`o ‡{g‹XrMm PmoV Zmhr À`mcm _m›`Vm Zmhr O_UmË`m Zd`wdVter H$mhr Zm H$mhr

nw›hm gH´$r` Ac≤ H$m`Xm ! A ÒnYm©, À`mVyZ {Z_m©U hmoUmao VmU-


VUmd Iyn dmT>coco {XgyZ `oVmV. À`mMm AmoPr AnojmßMr Ago {MÃ gd©Ã {XgVo. gVV cm°H$sH$
ÈT>>rßMmM {dMma _ZmV AgVmo. nmM-ghm
~hm `mImbr ho bd OohmXr AmoiIr H$Í$Z
KoVmV. À`mßZm AmH${f©V H$a `mgmR>r
n[aUm_ ghm{OH$M emar[aH$ Am{U _m{ZgH$ dfm™nydu Jm`H$, S>m›ga, ho ˙moà nmcH$ _wcmßZm _mo~mB©b \$mo›g, emim-H$m∞boO_‹`o `oUmam
AmamoΩ`mda hmoV AgVmo. ho `m gd© VmU- AZoH$mß¿`m dmQ>Ámcm {d\$cVm `oV Amho. n°gm ÒdV:_‹`o {XdgmJ{UH$ hmoV Agoc Va Vo ÒdrH$mÍ$ XoV ZÏhVo. nU, AmVm {Q>Ïhrda¿`m IM©, _hmJS>Ám ^oQ> dÒVy _w∫$ hÒVo XoV
A_o"Ac²[aHo$daH$m`Xm'Zo
nwÝhm h„o H$aÊ`mMr Y_H$s
{Xë`mÀ`m nmíd©^y_rda
OmVmo. `oUmè`m H$mimV XheVdmXr H$moUË`m
ZdrZ nÕVrMm Adc§~ H$ê$ eH$VmV, Ë`mMm VUmdm¿`m _mJo "Agwa{˙mVVm' ho ‡_wI H$maU
Amho. XmoZ ‡H$ma¿`m Agwa{jVVm AgVmV.
^anya Amho. nU, OJ `mV AmZßXM Zmhr,
Aer n[apÒWVr {XgyZ `oV Amho. "gwIr
g_mYmZmMß H$maU ~Zy eHo$c. Ho$di
XwgË`mgmaIß ~Z `mMm A≈>mhmg MwH$sMm
{aA∞{cQ>r emo_wio, {_iUmË`m ‡{g‹Xr,
n°em_wio À`m ˙moÃmV H$[aAa H$a `mgmR>r
AgVmV. VmÈ `gwb^ dÒVyß¿`m JaOm
^mJÎ`m H$s, À`m VÈUrhr ^waiVmV. gmdO
AZoH$ _wÔo CnpñWV Pmco AmhoV. ^maVmZohr {dMma H$ê$Z Ë`mcm à{V~§Y KmcUmè`m EH$ Am{W©H$ Am{U Xwgar d°`{∫$H$. "_r' Mm _mUgmMm gXam gmaoOU emoYV Amho. nU, Amho. nmcH$ _wcmßZm ‡moÀgmhZ XoVmV. ÂhUOo ~wJr- A{YH$ Q>flfl`mV `o `mgmR>r N>moQ>Ám _moR>Ám
Ë`mVyZ A{YH$ gmdY hmoÊ`mMr JaO Amho. Cnm``moOZm AmIë`m Joë`m nm{hOoV. Ahß _moR>m AgVmo. _cm Hw$R>oVar ÒdV:Mm BJmo Iaß Va JmoÔ>rVÎ`m gwIr _mUgmH$S>o gXamM nmcH$ ÒdV:Mr Agwa{˙mVVm _wcmßda ~wJr qH$dm VÀg_ emo_‹`o _wcJm ZmMcm n`©Q>ZmMr gßYr emoYbr OmVo. Aem gßJVr
AmV§H$dmXmMr H$maUo Omon`ªV g§nV ZmhrV, `oUmè`m H$mimV XheVdmXr h„o Ho$di {g‹X H$am`Mm AgVmo. Vmo {g‹X H$a `mgmR>r ZgVmo. `mH$S>o H$moUmMo c˙mM Zmhr`o. `m cmXVmV. hÑr n{hcr_‹`o _wcß H$m∞nr H$aVmZm ÂhUOo Vmo CŒm_ S>m›ga. nU, EIm⁄mcm qH$dm d gßYrVyZ ho ""amo{_Amo OohmXr'' H$moUÀ`mhr
Vmon`ªV XheVdmX gwê$M amhUma ho CKS> ~§XþH$m qH$dm eñÌm§Zr hmoUma ZmhrV; Va "_m¬`mVcr' hr Agwa{˙mVVm ^m°{VH$ JmoÔ>tZr gmË`m VmU-VUmdmcm AmZßXmZo gm_moao Om`Mo {XgVmV. `m_mJMo H$maU H$m`? H$maU AßVr_ EImXrcm emÛr` Z•À`mV AmdS> Amho Va, ^Î`m~wË`m _mJm©Zo gd©‡W_ earagß~ßY gwÍ$
Amho. A_o[aHo$da Pmcoë`m XheVdmXr O¡{dH$ hëë`m§gma»`m AmYw{ZH$ nÕVrMm nyU© H$a `mMm ‡`ÀZ Ho$cm OmVmo. naßVw Aem Agoc Va, gd©‡W_ Amncm —Ô>rH$moZ AWm©V {ZH$mcmcm AdmÒVd {Xcoco _hŒd. `m_wio À`mcm À`m dmQ>oZo OmD$ ⁄m`cm H$m` haH$V H$aVmV. n[aUm_r À`m VÈUrMo naVrMo Xmoa
hëë`mZ§Va Ë`mÀ`m àË`wÎmamXmIc A_o[aHo$Zo dmnahr Ho$cm OmD$ eH$Vmo. Aem hëë`m§Zm n´H$mao ^m°{VH$ JmoÔ>r¿`m _mJo am{hÎ`m_wio hr A∞Q>rQ>ÁyS> ~Xcmdm cmJoc. Z°{VH$VoH$S>o c˙mM Zmhr`o. nmcH$mßZm \$∫$ Amho? À`mMm AmZßX À`mcm emoYy ⁄m Zm! _mZ{gH$—ÓQ>Ám H$m`_Mo H$mnbo OmVmV.
BamH$da h„m Ho$cm, A\$Jm{UñVmZmVhr Vm|S> XoÊ`mgmR>r A_o[aH$m H$mhr à_mUmV _mZ{gH$ Agwa{˙mVVoMr nmoH$ir amhUmaM. _wcmßda H$m`_ ÒnY}V {Q>Hy Z amh `mMm JwU hdo AmhoV. _J, _wcJmhr ÂhUVmo, H$gohr ‡À`oH$ Ï`∫$s_‹`o H$mhrVar Img AgVo. Vo nwT>o À`m An[ahm`©VoVyZ gß~ß{YV VÈUmßer
H$maU {H$Vrhr {_imco Var Vr JmoÔ> C⁄m VmU Q>mH$cm OmVmo. "Vw_¿`mn°H$s {H$VrOU H$Í$Z _cm JwU {_idm`cmM hdo. _J AmoiImdo qH$dm H$mhrß_‹`o H$mhrM Img {ZH$m bmdbm OmVmo.
H$madmB© Ho$cr; nU Ë`m_wio XheVdmXr R>ma gj_ Agcr Var ^maVmV _mÌ Aer {_ioc H$m? hr Agwa{˙mVVm gVV dmT>Umar ÂhUy eH$VmV H$s, Vw_Mr _wcß Zm∞_©c AmhoV?' `m_‹`o _mJ© hm _hŒdmMm amhmV Zmhr. ZgVo Varhr Vmo _wcJm gd©gm_m›` AgVmo. nU VX≤ZßVa À`m VÈUrMo XwX£dmMo XemdVma
Pmco Agco Var XheVdmXr d¥Îmr _mÌ g§ncr n[apñWVr Zmhr. `m Zì`m `wÕnÕVrcm Vm|S> Amho. À`m_wio {Z_m©U hmoUmam VmUhr dmT>Umam hm ‡ÌZ ‡À`oH$mZo Oar ÒdV:cm {dMmacm Va _wcmß¿`m _ZmV "_r' An`er ÂhUyZ Vmo VgmM ÒdrH$maUß ho nmcH$mßMß H$m_ Amho. gwÍ$ hmoVmV. `emdH$me Vmo amo{_Amo {Vbm
Zmhr. Ë`m_mJo H$m`©aV AgUmam _|Xÿ qH$dm H$go Úm`Mo, Ë`mMm {dMma ^maVmZo H$am`cm Amho. `m VmUm_wio ÒdV:¿`m ˙m_Vono˙mm Iyn CŒma ZH$mamWuM `oB©c. ho _mZ{gH$ nmcH$mßH$Sy>Z pÒdH$macmM OmUma Zmhr' Aer _wcß hr _mcH$s h∏$m¿`m dÒVy ZmhrV. Vr gmoSy>Z XwgË`m gmdOm¿`m emoYmV OmVmo.
ZoVË¥ d AÚmn H$m`©aVM Amho. {edm`, Aem hdm. XheVdmÚm§Mr g§nH©$ `§ÌUm {Xdg|{Xdg VmU `mMm ‡`ÀZ Ho$cm OmVmo. n[aUm_r hm AmOmamMoM ⁄moVH$ Amho. AmnU _mZ{gH$ {^Vr {Z_m©U hmoVo. JwU hr AmoiI ~ZVo. ÒdVßà Ï`päV_Œd AmhoV. À`mßZm ÒdV:Mß Aem ‡H$mamßMo ‡m`moOH$ AgUmao
hëë`m§_Ü`o {ZanamY ZmJ[aH$M _moR>çm dmT>V Amho. `mMm {dMma H$ê$Z Ë`m§À`mno- gVVMm VmU em[a[aH$—Ô>`m IynM ÃmgXm`H$ —Ô>rZo Xw~©c g_mO {Z_m©U H$aVmo`. ho g_OyZ ÒdV:¿`m ˙m_VmßH$S>o nm{hcoM OmV Zmhr. A{ÒVÀd Amho, ÒdV:Mß Am`wÓ` Amho. À`mßZm Y_©‡gmaH$ A{VaoH$s Aem VÈUrda Owby_
à_mUmda _maco OmV AgVmV. EH$m jmhr àJV V§ÌkmZ [dH${gV H$aUo JaOoMo R>aVmo. ø`mdo. ‡À`oH$mZo Amncß _mZ{gH$ AmamoΩ` nar˙moV {_iUmË`m JwUmßdaM _wcmßMr h˛emar MmßJcr gßYr, MmßJcß dmVmdaU Cnc„Y H$Í O~aXÒVrZo dmgZmßMm {Z Ï`gZmßMm Aß_b
{gÕm§Vmà_mUo nmM XheVdmXr _maco Var Amho. ^maVmÀ`m ~m~VrV {dMma H$aVm g^modVmcr ~{KVcß Va ^m°{VH$ gwIß hmV Oncß n{hOo. À`mgmR>r ÒdV:Mr d°`{∫$H$ R>adcr OmVo. ho {MÃ ~Xc `mgmR>r Z XoUß EdT>ßM nmcH$mßM H$m_ Amho. À`mßZr H$Í$Z À`mßZm d À`mß¿`mnmgyZ PmboÎ`m
haH$V Zmhr; nU EH$m {ZanamY ì`ŠVrcm AmnU AZoH$ ~m~VrV A_o[aHo$À`m _mJo _mJo OmoSy>Z C^r AmhoV. WmQ>-_mQ> dmT>cm Amho. dmT>, H$m°eÎ` `m_‹`o dmT> Pmcr H$m? hm nmcH$mßZrM AmVm Amncm —Ô>rH$moZ ~Xccm VodTß>M H$amdß. _wcmßda AmnÎ`m Amno˙mmßMß, AdbmXtZmhr A{VaoH$s Hw$H$_m©V gm_rb
nU, g_mYmZ H$_r hmoV Mmccß`. À`m_wio {ZH$f S>mo˘`mg_moa R>odmdm. Aer dmT> nm{hOo. g_mOmV ¡`m JmoÔ>rcm, ˙moÃmcm Agwa{˙mVVoMß AmoPß cmXy Z`o. H$aVmV.
_maco Va Ë`mVyZ ZdrZ Xhm XheVdmXr {\$aVmo. A_o[aH$m Am{U Bóm`c ho Ac² Aem ‡H$maMr _m{hVr COoS>mV
{Z_m©U hmoVmV. A_o[aHo$Zo BamH$ qH$dm H$m`Xm, Vm{c~mZMo Kmo{fV eÌy AmhoV. `m AmÎ`mZßVaM Ho$ai CÉ ›`m`mb`mZo,
A\$Jm{UñVmZmV Ho$coë`m hëë`m§Z§Va AgoM Xoem§Zm AmnU ghH$m`© H$aVmo Ago cjmV H$moU?' `m ‡ÌZmMm gdm™JmZo doY KoVbm OmVmo. Hw$Ur ÂhUob ÒdmVßÕ` hr O~m~Xmar AgVo. Vr Q>miVmo Vmo naVßà AgVmo. Ho$ai gaH$mabm Mm°H$erMo AmXoe {Xbobo
KS>co Amho. `m hëë`m§_wio XheVdmÚm§Mo Amë`m_wio Amnë`m{déÕhr `m XheVdmXr _r "{ejH$' Amho, Hw$Ur ÂhUob _r "AmB©' Amho, Hw$Ur ÂhUob hr Om~m~Xmar AmoiIyZ, n[apÒWVrbm ZH$ma XoD$Z Amnbr AmhoV. BVaÃhr Ago gßVmnZOH$ ‡H$ma
ZoQ>dH©$ AmnU g§ndco Ago A_o[aHo$cm g§KQ>Zm A{YH$ Omo_mZo H$m`©aV hmoD$ eH$VmV. _r "_mbH$' Amho. nU {d⁄mWu ZgVrb Va _bm {e˙mH$ H$go ApÒ_Vm OmJdVmo Vmo Iam ÒdVßÃ. _r H$moUÀ`mhr OmVrV - KS>V AgÎ`m¿`m eä`VoZwgma Xoe^a
dmQ>co; nU Vgo Pmco Zmhr. AmVm A_o[aH$m hm OJmÀ`m EH$m ~mOycm AgUmam hmoVm `oB©b. AnÀ` Agob VaM _bm "AmB©nU' Amho. Y_m©V O›_mbm `oD$ Xo, _r _m¬`m H$V•©ÀdmZo _mPm _mZg›_mZ À`m{dÈ’ gm_m{OH$ OmJa gwÍ$ H$Í$Z
XheVdmÚm§Mo ZoQ>dH©$ Ho$di A\$Jm{UñVmZ Xoe Amho. eoOmarc _opŠgH$mo, H°$ZS>m O_rZOw_bm, KaXma Aer ^m°{VH$ gßnXm _bm " _mbH$nU' {_idoZ, À`mV OmV-Y_© AmS> `oD$ eH$Uma Zmhr. Ho$di ÒÃr ‡{V~ßYH$ BbmO Ïhmdm.
qH$dm BamU_Ü`o ZgyZ Vo gd© OJ^a ngaco `m§gma»`m chmZ Xoem§er Ë`mMo M§mJco g§~Y§ ~hmb H$arb. {d⁄mœmu Agbo VaM _r "{e˙mH$' Agy eH$Vmo, ÂhUyZ O›_mbm AmÎ`mZo _bm H$m`_Mß. nwÍ$fmß¿`m XmdUrbm - kmZoÌda {^. JmdS>o,
nwà Agob VaM "~mn' Agy eH$Vmo. `mMm Aœm© _mPr ‡{V, ~mßYyZ ø`m`Mß H$maU Zmhr. O›_, qbJ BÀ`mXr_wio `oUmË`m \$moQ>©, _wß~B©.
Amho. Ac² H$m`Xm'Mm A_o[aHo$Mo {d_mZ AmhoV; _mÌ ^maVmV n[apñWVr AJXr CcQ>r _mPo Ï`päV_Àd, _mPm È~m~, _mPm AmXa-g›_mZ ho gJiß ~ßYZmVyZ _wäV hmo `mgmR>r, {Z`Vrbm ZH$ma XoD$Z
CS>dyZ XoÊ`mMm H$Q> \$gcm Agcm Var Amho. ^maVmÀ`m ~mOycm AgUmè`m Zonmi, XwgË`mßda Adbß~yZ Amho. _r Agm gXmZ≤H$Xm naVßà Amho. ÒdH$V©•Àdmbm dmd XoUmar {ZdS> H$aUß `mbm ÒdmVßÕ` YäHo$$-~wäHo$
Ë`mVyZ ~è`mM Jmoï>r ñnï> hmoVmV. `m àH$aUr lrc§H$m, MrZ, nm{H$ñVmZ `m§gma»`m eoOmar VßÕ`mMm AW© OmUyZ KoUß hm VŒdk, amOZr{Vk ÂhUVmV. S>m∞. ~m~mgmho~ Amß~oS>H$a `mßZr ÂhQ>bß hmoV, "¡`mMß
EH$m Zm`Oo[a`Z VéUmcm AQ>H$ H$aÊ`mV
Amcr Amho. ñ\$moQ>H$o KoD$Z àË`j {d_mZmV
amï´>m§H$Sy>Z Amnë`m{déÕ XheVdmXr
H$madm`m dmT>ë`m AmhoV. eoOmarc amï´>m§n¡H$s
Òdm Am{U boIH$ - H$dtMm Zoh_rMmM qMVZMmim
am{hbm Amho. ¡`m± nm∞b - gmé `m \´|$M boIH$mZo "_ZwÓ` hm
ÒdmVßÕ`mMm _ybmW© _Z ÒdVßà Zmhr, Vmo ÒdVßà AgyZXoIrb Jwbm_M Amho. _ZmMß
ÒdmVßÕ` hr OrdßVUmMr {ZemUr Amho. Omo n[apÒWVrMm Jwbm_
gmIaoMo ^md H$Yr H$_r hmoUma, ho
^mH$sV dV©dm`bm _r H$mhr ¡`mo{Vfr
àdoe H$aÊ`mnydu Ë`m§Zr Aem H$madm`m§gmR>r ^yVmZ dJicm Va H$moUrhr ^maVmMm {_Ì O›_VÖM naVßà Amho' Agß ÂhQ>bß Amho. H$maU H$Yr O›_mbm `mMm AW© "ÒdmVßÕ`' hrM EH$ {_œ`m JmoÓQ> Amho H$m? Va ~ZV Zmhr, Omo ÒdVÖbm ÈT>r naßnao¿`m nßOmV \$gy XoV Zmhr, Zmhr- H•$fr_ßÃr eaX ndma
MmMUr KoVcr AgUma ho ñnï> Amho. am{hcocm Zmhr. Ë`m_wioM Amncr gwajm `m`Mß `mMß À`mbm ÒdmVßÕ` Zmhr. Hw$Ur lr_ßVmKar O›_mbm Vgo Zmhr. ÒdmVßÕ` ho O›_mZß {_iV Zmhr, XwgË`mßZr {Xbß JVmZwJ{VH$ ~ZV Zmhr, H$m`©H$maU^md OmUÎ`m{edm` Omo - ndmamßZm \$äV "\$b' ¡`mo{Vf
`oVmo, O›_mnmgyZM MmßXr¿`m M_¿`mZo XyY {nVmo. Hw$Ur X{a–r ÂhUyZ Vo {_iV Zmhr. H$moUÀ`mhr JmoÓQ>rda {dÌdmg R>odV Zmhr Vmo ÒdVßÃ. Omo g_OVo, Agm `mMm AW© H$moUr H$mTy>
Ë`m_wioM A_o[aHo$À`m gwajm `§ÌUo~m~Vhr `§ÌUm A_o[aHo$nojmhr OmñV gj_ Agm`cm AmMm`m©¿`m Kar O›_ KoVmo Am{U nrR>mV nmUr H$mbdyZ ÒdmVßÕ` hr EH$ OJ `mMr arV Amho. AmnU H$gß OJm`Mß Hw$Um¿`m hmVMß IoiUß ~ZV Zmhr, AmnÎ`m häH$mM OVZ Z`o!
àíZ{MÝh {Z_m©U hmoVo. XheVdmXr AmYw{ZH$ hdr. Amnë`m gr_m gwa{jV ZmhrV. Ë`mda À`mbmM XyY g_OyZ {nVmo. Hw$Ur amOKam `mV O›_mbm `oVmo `mMr {ZdS> H$aVm `oUß, `mbm ÒdmVßÕ` ÂhUVmV. "~m~m dmä`ß H$aVmo Vmo ÒÏmVÃß {_œ`m amO{ZÓR>m, {_œ`m Y_©{ZÓR>oVyZ ÒdVÖMr
V§ÌkmZmMm dmna H$aV AmhoV, ho cjmV KoVm cj XoUo JaOoMo Amho. Ë`mM~amo~a Am{U naßnaoZßM gŒmm Cn^moJVmo, Hw$Ur ew–m¿`m Kar O›_mbm ‡_mU_≤' `m ›`m`mZß Ho$di _hmOZmß¿`m _mJm©Zo Om `mV gmoS>dUyH$ H$Í$Z bmoH$mßer ZmVß OmoSy>Z, bmoH$mßZm ÒdVßà A_o[aHo$¿`m nop›gbdo{Z`m
Ë`m§À`mnmgyZ Xhm nmdco AmnU nwT>o H$go Agy pìhgmàUmcrhr A{YH$ H$S>H$ H$aUo JaOoMo `oVmo Am{U g_mOÏ`dÒWooZo R>adyZ {XboÎ`m H$_m©Mm YZr hmoVmo. ehmUnUm _mZUß ÂhUOo Amnbß {dMmamMß ÒdmVßÕ` JwßS>miyZ H$a `mMr AmH$mßjm ~miJUß `mbm ÒdmVßÕ`mH$mßjm ÂhUVmV. {d⁄mnrR>m¿`m YVuda XoemV ÒdV:¿`m
`mMm {dMma Ho$cm nm{hOo; _mÌ AmOÀ`m Amho. Ho$di A_o[aHo$da Adc§~yZ amhÿZ _mUyg hm Agm O›_VÖM naVßà Amho. R>odUß "R>o{dbo AZßVo V°go{M amhmdo' Agß OJUß ÂhUOo ÒdVßà gdm™¿`m ÒdmVßÕ`mV AmnÎ`m ÒdmVßÕ`mMß ÒdflZ nmhUß hm _mbH$sMo {d⁄mnrR> C^ma `mMr KmofUm
AmV§H$dmXmcm Vm|S> XoÊ`mgmR>r H$m` H$aVm MmcUma Zmhr, Va Amnë`m ^modVmcr H$moUVo _mUyg hm H$YrM ÒdVßà AgV Zmhr H$m? ZrQ> {dMma H$Í$ d•ŒmrMr O~m~Xmar Q>miUß. ÒdVÖbm H•$Vr H$a `mnmgyZ "ÒdmVßÕ`m'Mm Iam _ßà Amho.' _wHo$e Aß~mZr `mßZr Ho$br Amho.
`oBc© , `mMmM {dMma ~hþVm§e doim Ho$cm YmoH$o AmhoV, Vohr AmoiIco nm{hOo. bmJbmo Va À`mbm H$emMßM ÒdmVßÕ` Zmhr. VŒdkmZmV "_r dmM{dUß hr EH$m AWm©Zß ÒdVÖerM Ho$bobr \$gdUyH$ R>aVo. - AmÀ_ÒdÍ$nm - H$a bmo {S>J´r _w«>r _|!