You are on page 1of 3

2Kir 10

Kereszthivatkozások
Protestáns Újfordítás
10:4
2Kir 9:24.27 Jéhú azonban kezébe kapta az íját, és meglőtte Jórámot a lapockái
között úgy, hogy a nyíl a szívén ment keresztül, és ő összerogyott a
harci kocsiján. … Amikor Ahazjá, Júda királya ezt látta, futásnak eredt
Bét-Haggán felé, de Jéhú üldözőbe vette, és ezt parancsolta: Őt is! És
megsebesítették a hadi szekerén Gúr hágójánál, Jibleám mellett.
Elmenekült Megiddóba, de ott meghalt.
10:10
1Kir 21:19-24 Így beszélj hozzá: Ezt mondja az ÚR: Öltél, és még birtokot is
szereztél? Azután így beszélj hozzá: Ezt mondja az ÚR: Ahol a kutyák
felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is!
Aháb így felelt Illésnek: Rám találtál, ellenségem?! Ő ezt mondta: Rád
találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát
az ÚR. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom
Izráelből Aháb férfi utódait, apraját-nagyját! Olyanná teszem házadat,
mint Jeroboámnak, Nebát fiának a házát, és mint Baasának, Ahijjá
fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted
Izráelt. Jezábelről pedig így szól az ÚR: A kutyák eszik meg Jezábelt
Jezréel falánál! Aki Aháb hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a
kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal meg, azt az égi madarak eszik
meg.
10:15
Jer 35:6 De ők így feleltek: Nem iszunk bort, mert a mi ősünk, Jónádáb, Rékáb
fia ezt parancsolta nekünk: Ne igyatok bort soha, se ti, se a fiaitok!
10:17
1Kir 21:21 Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom Izráelből
Aháb férfi utódait, apraját-nagyját!
10:18
1Kir 16:31-33 Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a vétkeit, hanem
feleségül vette Jezábelt, a szidóniak királyának, Etbaalnak a leányát, és
a Baalt kezdte tisztelni és imádni. Oltárt is állított a Baalnak a
Samáriában épített Baal-templomban. Készíttetett Aháb Asérá-szobrot
is, és még inkább bosszantotta tetteivel Aháb az URat, Izráel Istenét,
mint Izráel valamennyi királya őelőtte.
10:25
1Kir 18:40 Illés pedig ezt mondta nekik: Ragadjátok meg a Baal prófétáit, senki se
menekülhessen el közülük! És megragadták őket. Illés levitette őket a
Kísón-patak mellé, és ott lemészárolta őket.
10:25-28
2Kir 11:18 Az ország egész népe pedig behatolt a Baal templomába, és lerombolta
azt. Oltárait és bálványképeit teljesen összezúzták, Mattánt, a Baal
papját meggyilkolták az oltárok előtt. Ezután a főpap felügyelőket
rendelt az ÚR házába.
10:29

Gyál, 2010. február 4. 1/3


2Kir 10

1Kir 12:28-33 Ezért elhatározta a király, hogy készíttet két aranyborjút. Majd ezt
mondta: Eleget jártatok már Jeruzsálembe! Itt vannak isteneid, ó
Izráel, akik kihoztak téged Egyiptomból! Az egyiket elhelyezte Bételbe,
a másikat pedig Dánba vitette. De ez a dolog vétekre vezetett, mert a
nép eljárt az egyikhez Bételbe, a másikhoz pedig Dánba. Azután
templomokat is készíttetett az áldozóhalmokon, és papokat rendelt a
nép köréből, akik nem a Lévi fiai közül valók voltak. Elrendelt Jeroboám
egy ünnepet is a nyolcadik hónap tizenötödik napján, a Júdában tartott
ünnepnek megfelelően, és áldozott az oltáron. Ugyanígy járt el
Bételben is: áldozatot mutatott be a borjúknak, amelyeket készíttetett.
Bételben is papokat rendelt az áldozóhalmokra, amelyeket berendezett.
A Bételben csináltatott oltáron is áldozott a nyolcadik hónap
tizenötödik napján; abban a hónapban, amelyben önkényesen rendelt el
egy ünnepet Izráel fiai számára. Áldozott az oltáron és tömjénezett.
10:30
2Kir 15:12 Így teljesedett be az ÚR igéje, amelyet kijelentett Jéhúnak: Negyedízig
ülnek fiaid Izráel trónján.
10:32
2Kir 8:12 Hazáél megkérdezte: Miért sírsz, uram? Ő így felelt: Mert
megtudtam, hogy milyen veszedelmet hozol Izráel fiaira. Erődjeiket
fölperzseled, ifjaikat fegyverrel ölöd meg, csecsemőiket sziklához vágod,
és terhes asszonyaikat felhasogatod.

Gyál, 2010. február 4. 2/3


2Kir 10
Thomas L. Constable: A királyok második könyve; A Biblia ismerete II., KIA,
Bp., 1999.

Gyál, 2010. február 4. 3/3