You are on page 1of 2
"P2DIUTUOD wees uvog “spa pie enema ma Se oem ype jpojdu0y a = a : ; | WRIST UT safsaT euowoyes anopeyD SeM OI. IM — Olavu 8 aISTAaIAL ~ a 00d WaaWaAONS ovaNWYR E& RADIO ___NRe HANDELSBLAD 24 otte Salomon? aanwijzingen, aan cen bevtiende ars met de woorden: Zorg ef ‘goed voor, het is mijn heie leven”. In de gedramatiseerde docu smentaire Charlotte Salomon: Leben? Oder Theater? reist Salomon pos- Sapo ook Pecos fesprc met fires Frans C lot! Wiel ca baat (amiddey ove: omplot: deg isocae ate aee ale moyen acpetig on ae ae | roepehetttiversunsekoor nate ‘Sacincensecboprcken bogs tredenait want's epanioche eran de Americtnve hotera | Velden maandsprakikmijaver | Uaitainistieal cos bonne May haedoct Raum oot tate | Sacigairove deatechenoy’ | bar veamen' decree Siw nshaar dood verbast Sas | Ginganonseradiouraaionee | Seieione neeige master frondichorerdegnetclngtc: | bideausmacacerenmen | Semeeremanr i Meta ling voor haar werk, becommenta- | ter Zalmover desterke geruchten | sche Bank? ,Ze hebben een fliaal : ricert ze de actecrprestaties in | alszou aan de vooravond van de Amerika waar Maxima werkte si ‘Weisz’ film Charlotte en gaat ze in | aanslagen indeVS op groteschaal | roept de Radio Royalty Verslagge- = ‘op de haatliefdeverhouding met | gespeculeerd zijn op cen plotselin- | ven triomfantelijc uit, maar dat is ‘haar stiefmoeder. geloersdaling van KLM-aandelen | dan ook het enige dat ons radio- De gespreltken tussen Weisz, | endatdeDinladen-organisatie | wereldje-r over weet, Lindberg en Salomon doen soms | daarmee veel geld verdiend zou ‘Datis jammer, want juist rond wat geforceerd aan, maar geven | hebben. ,Loutertoeval” nocmde | die Amerikaanse vestiging doen desondanks een interessantinkij- | Zalm die speculaties,en despecu- | allele sinistere complottheorieén je in her brein van de Duitse kun- | lanten bleken nakortstondigon- | deronde, waaronder een zeer op- stenares. Zo ontkracht Lindberg | derzockvan deSTE geen terroris- | merkelijke met cen hoofdrol voor ‘metklem dat2ij voor deoorlogeen | ten maar ,betrouwbare beurspar- | een zekere A.B. Krongard, bige- buitenechtelijke verhouding had | tijenwaarvandemotieven bekend | naamd ‘Buzzy Krongard. ‘met haar vriend en zangpedagoog | waren” en denamen niet ge- ‘Krongard was 0¢ 1997 hoofa Walter Wolfsohn. Salomon, die | noemdkonden worden uit,,con- | yan de zakenbank A.B. Brown die zlks had gesuggereerd in een van | currentie-overwegingen’. Indat jaar werd overgenomen hhaar gouaches, was destifds in een | " Dereacties op m'neoluma wa- | door Bankers Trust. Krongard continue strijd_verwikkeld met | renvri heftig. Tenminste, vande | wordtbij de nieuwe firma hoofd hhaar sticfmoeder om Wolfsohns | kantvanbeledigdebeursmede | ‘private client relations’ enonder- liefde en aandacht. Ook nu kan 2j | werkersdieme verweten debeurs | houdtcontacten met cliénten on- teSalomon het weer niet latenalszijzegt:,Hij | ineenkwaad daglichtte willen | der derijksten en machtigsten van Amsterdam) ‘wasidolaat van mijn moeder, maar | stellen. Maarvandekantvande | dezeaarde. ‘van mij held ij.” radiojournalistiek,diezich toch |" In1999 word die exclusieveen derlandse onderduikadressen, Hoe het ook ‘ij, het was Wolf- | eerder aangesproken moestvoc- | zeer succesvolle bankovergeno- zouden Charlotte en haar echtge- sohn die Salomon inspireerde tot | len, kwam geen enkkelereactic. | mendoot Deutsche Bank. Kron ‘hoot worden gedeporteerd. ‘wat later haar levenswerk zou wor- | Jammer, maar diekan zich aure- | gard, de grote animator van deze ‘De honderden Bousches die Si- den: Leyeoftheaerfineenvan har | vancheren, wantinmiddelsrijoer | sveraame noudewel zee stewie lomon in het ZidFranse Ville gouaches verzckert hj haar datze | verbalenboven water gekomen | contacten met de Deutsche Bank, Ianehe maakte verbeclden haar jvoorbestemd is fets te scheppen | Gicelkeredhgesarderadigjourna- | manrgaatmetmee Hi) heeft een zoektochtnaareenduisterfamilie. dat boven ‘de middelmaat’tit-| lisemocten doen wateeanden.. | buanaangeboden gekregen ls ad- erleden (zowel haar natwurlike Stee TZoisnubekend dat despectian- | viseur van Cla-direcreur George IRoeder als grooumocderpleegden "En ditkanniemandontkeanen. | tensletalleendeKLMop het ong, | Tenet Emin ant 2001 wordt Zeltmoord) en haat srl tegen de fdden, maarookcensanal Ame- | doortoedoen van president Bush aderende dood. Vik oot haar Charl Slomon: Leer? Oder Thea- | ritaanscluchtvaartmaaschapply | petsoonl gepromovesrd tex eportate gat ze de Bladen, voor- te dindeg Humanisticheonrec, | enwaaronder American Anes. | euive direcor van de CIA. Dats hen van tekoten, musieken rege. teordesk Nuginghetal voor," sleehe | cen topfuncde, wasrin hale geen mt etdicbedsijven dusziindie | anderopdehoogtekanzja van Koersvaspeculaticsmetycen beet: | Komende terroitischeaanslagen. * omevieos dant acltsbi sBSen e- | Jegoede wil nog welteerilaen. | Jeweetallcn niet preies watt IMME CIEE] _ tsiinentabisaeTRos,onderde- | Margeneelomersiaarbsarzin” | Cnwanncers zoas daagsande zelfde titel én in De leukste thuis. | speculaties door diezellde jbe- | aanslagen een andere hoge CIA- hoedstussenkwam. Opens wasde Voor zover een omroep ooit kon | trouwbare beurspartijen” met ‘bas aan de pers liet weten. ‘onvergelijkelijke John Cleese op worden herkend aan zijn buiten- | aandelen van grote herverzeke- ‘Een interessanteloopbaan van ‘NetStezien. MaarnuheeftdeKRO landse series, is dat nu nauvelijks | raarsals Swiss Re, Munich REen | dieBuzzy Krongard, daarzalic- de serie weer terug; zie de woens- meer mogelik. hetFranse AXA. Solideonderne- | deren het over eens zijn. Bijzon- dagavond opNederland2,eenuur- Die gentlemen's agreement om | mingen metstabielekoersen, ten- | dere inside information en nauwe ‘eeerderdan Mr. Bean. niet te Komen 2an elkaars lopende | zijer cen ramp gebeurt metveel | contacten met, betrouwbare beurspartijen”, datriektnaareen Intussen wordt de concurrentie series, die tid is over, gewoon om- | dodenen heel veel materile scha- ‘gruwelike vorin van voorkenni sussen de zenderssteeds feller, ook dat er niet genoeg product is voor | de. als het om de aankopen gaat. He- de commerciéle partijen”, beaamt | _ ,Dustoch Bin Laden, wantdie | Onderzock naar diteven spectact- renafspraken gelden niet mecr; Frank Mulder directeur ‘san- en Iaireals speculatieve verhaallaat wie als eerste een serie uitzendt, verkoop van de NOS, deze week in | journalistick nkoor roepen, Nee | ikdan ook liever over aan de vak- hheeftallang niet meerhetautoma- het omroepvakblad Broadaast. Je | hoor,watmeteen beetjconder- | kundigedames en heren van onze tische recht op de herhalingen. 0 et dezelfde dingen vaker ook bij | zock al boven water was gekomen, | radiojournalistiel, waarbij ike van zendt de VARA tot dusver denicu- anderen Tangskomen. Dat’ was | envrijdagindezekrant op pagina | harte hoop dat ik snel ontmaskerd We afleveringen van Mad about you vrocger heel vervelend, maar met | 17 nogeensbevestigd werd, isdat | zal worden als fantasierifke com uit, terwijl Yorin de herhalingen het huldige aanbod geloof ik niet | DeutscheBank een van die voor. | plottheorieen sanhangendeidi- heeft. En zo herhaalt SBS oude af- dathet nog zois,” zienige ,betrouwbare beurspartij- | oot” die onmiddellk weg moct leveringen van Fraser, terwijl de en isgeweest. bij denRC. VARA de nicuwe heeft, De oude Mr. Bean, woensdag, Yorn, nusheeftZalm toch gelik", | "Tchoophetinnigt woorraad van America's funniest 213522104, —_—————