You are on page 1of 3

BÀI TẬP VỀ NHÔM, CRÔM, KẼM

to
1. 4 Al + 3C 
→ Al4C3
2. → 3CH 4 + 2 Al2 ( SO4 ) 3
Al4C3 + 6 H 2 SO4 
3. Al2 ( SO4 ) 3 + 6 NaOH vùa du 
→ 2 Al ( OH ) 3 ↓ +3Na2 SO4

4.
5. ˆˆ NaOH + Al ( OH ) 3
NaAlO2 + 2 H 2O ‡ˆ ˆ†
6. 2 Al + 6 HCl 
→ 2 AlCl3 + 3H 2
7. → Al ( OH ) 3 ↓ +3NH 4Cl
AlCl3 + 3NH 3 + 3H 2O 

2 Al ( OH ) 3 
o
8.
t
→ Al2O3 + 3H 2O
9. Al2O3 + 2 NaOH 
→ 2 NaAlO2 + H 2O
o
10. 2 Al + 3S 
t
→ Al2 S3
11. → 2 Al ( OH ) 3 ↓ +3H 2 S ↑
Al2 S3 + 6 H 2O 
12. 2 Al ( OH ) 3 + Ba ( OH ) 2 
→ Ba ( AlO2 ) 2 + 4 H 2O
13. 2 Al + Ba ( OH ) 2 + 2 H 2O 
→ Ba ( AlO2 ) 2 + 3H 2 ↑
3 to
14. 2 Al + O2  → Al2O3
2
3
15. Al2O3 →
dpnc
Na3 AlF6
2 Al + O2
2
16. Al2O3 + Ba ( OH ) 2 
→ Ba ( AlO2 ) 2 + H 2O
17. 2 Al + 2 NaOH + 2 H 2O 
→ 2 NaAlO2 + 3H 2
3
18. Al2O3 →
dpnc
Na3 AlF6
2 Al + O2
2
19. 2 Al + Ca ( OH ) 2 + 2 H 2O 
→ Ca ( AlO2 ) 2 + 3H 2 ↑
20. Ca ( AlO2 ) 2 + 2 HCl + 2 H 2O 
→ 2 Al ( OH ) 3 ↓ +CaCl2
21. Al ( OH ) 3 + 3HCl 
→ AlCl3 + 3H 2O
22. → Al ( NO3 ) 3 + 3 AgCl ↓
AlCl3 + 3 AgNO3 
23. 3Mg + 2 AlCl3 
→ 2 Al + 3MgCl2

o
24. 2 Zn + O2 
t
→ 2 ZnO
to
Hoặc Zn + H 2O 
→ ZnO + H 2 ↑
25. ZnO + NaOH 
→ Na2 ZnO2 + H 2O
26. → Zn ( OH ) 2 ↓ +2 NaCl
Na2 ZnO2 + 2 HClvùa du 

27.
28. Zn ( OH ) 2 + 4 NH 3 
→  Zn ( NH 3 ) 4  ( OH ) 2
29. Zn + 2 NaOH 
→ Na2 ZnO2 + H 2 ↑
30. →  Zn ( NH 3 ) 4  ( OH ) 2 + H 2 ↑ +2H 2O
Zn + 4 NH 4OH 

to
31. 4Cr + 3O2 
→ 2Cr2O3
32. Cr2O3 + 2 NaOH 
→ 2 NaCrO2 + H 2O
33. → Cr ( OH ) 3 ↓ + NaHCO3
NaCrO2 + CO2 + 2 H 2O 

34.
2Cr ( OH ) 3 
o
35.
t
→ Cr2O3 + 3H 2O
o
36. Cr2O3 + 2 Al 
t
→ Al2O3 + 2Cr
37. Cr ( OH ) 3 + 3HCl 
→ CrCl3 + 3H 2O
o
38. 2Cr + 3Cl2 
t
→ 2CrCl3