You are on page 1of 1

De stand van Gouda

Het dak repareren als het droog is


“Werk is de beste manier om uit de ellende verminderen, gewoon door
te komen.” In tijden van crisis en ­toenemende leerlingen beter in beeld te
werkloosheid klinkt zo’n uitspraak in ­eerste krijgen, ze te volgen, maar
instantie nogal wrang. Maar wethouder ook over meer stageplekken
­Marion Suijker gebruikt die woorden om haar bij de bedrijven. Zo kun je
overtuiging te benadrukken. Deel­nemen aan jongeren immers kennis
de maatschappij is essentieel voor ieders per- laten maken met de leuke
soonlijke ontplooiing en voor de samen­leving dingen die er zijn na een
als geheel, wil ze ermee aangeven. ­Nuttig opleiding. Elke plaatselijke
bezig zijn zorgt ervoor dat je er bij hoort. Het ondernemer moet ­jongeren
gemeentelijke beleidsprogramma voor de ook kansen geven. We spra­
afgelopen vier jaar verwoordde de ­volgende ken af elkaar daarop te con­
ambitie: ‘Voor iedereen een baan, een oplei- troleren. Nu zien we dat de
ding of een andere maatschappelijke activi- schooluitval inderdaad is
teit.’ Zover is het in Gouda niet, maar de wet- verminderd en dat jongeren
houder is positief over wat er is bereikt. “Het een stageplek hebben.
gaat goed in Midden-Holland en Gouda in het
bijzonder”, zegt ze. “Tegen de trend in stijgt “In 2008 kwam de ­crisis
de werkloosheid veel minder snel dan elders.” er overheen. Overal in
­Nederland zien we nu dat
Vier jaar terug was Marion Suijker (PvdA) de werkloosheid toeneemt
nog een vreemde eend in de politieke bijt. en dat jongeren, maar ver­
Ze werd de eerste wethouder ‘van buiten’, geet zeker de ouderen niet, Marion Suijker voor een schilderij dat ze kocht ten bate van de hulp aan Ghana.
niet geschoold bij de gemeente, geen raads­ het moeilijk hebben. Toch
lid ­geweest. Wel leeft ze al jaren in Gouda en gaat het in onze regio relatief goed. We werken thuis problemen ondervinden, opvoedings­
werkte ze in de zorg en de maatschappelijke er in Midden-Holland met elkaar ook hard aan. ondersteuning aan ouders. Het is belangrijk te
dienstverlening. Het politieke bedrijf heeft haar Ondanks de ellendige situatie zien we dat in voorkomen dat mensen afglijden, dat ze uit de
de afgelopen jaren gegrepen. Bij de gemeente­ Gouda het aantal uitkeringsgerechtigden de af­ samenleving geraken, bijvoorbeeld door op het
raadsverkiezingen gaat ze op als lijsttrekker gelopen vier jaar juist is gedaald, van 1700 naar criminele pad te gaan.”
van haar partij. 1300. Dat zijn er nog steeds veel te veel, maar
we mogen trots zijn dat we met elkaar ook nu “Ik vind dat deze steun aan de inwoners van de
“Ik kreeg een ingewikkelde portefeuille vooruitgang boeken. De goede samenwerking stad het beste kan worden gegeven onder regie
­(welzijn, zorg, sociale zaken, jeugd en werk­ tussen alle partijen zorgt er zelfs voor dat, qua van de gemeente. Wij kennen onze inwoners.
gelegenheid red.), maar ik kwam juist uit dat resultaat, we de op een na beste sociale dienst Wij kunnen voor de goede begeleiding zorgen.
veld. De taal en de onderwerpen waren voor van Nederland hebben. De ­komende tijd leunen Ik ben er dan ook een groot voorstander van dat
mij gesneden koek. Ik hoopte op deze positie we zeker niet achterover. De jeugd blijft onze bijvoorbeeld de thuiszorg nu door de gemeente
gewoon wat meer te kunnen bereiken voor de prioriteit. Jongeren vliegen er bij een ­crisis nu wordt geregeld. Het is over het algemeen ook
mensen. Het is belangrijk om bijvoorbeeld eenmaal als eersten uit. We blijven heel inten­ goed hoe die zorg in Gouda wordt uitgevoerd.”
­kinderen of jongeren, maar ook ouderen ­kansen sief met ze bezig. De jeugd heeft immers de
te geven. Ik heb wel moeten wennen aan de toekomst.” “Toch valt er nog wat te verbeteren in de
­politieke setting. Alles ging wat minder effec­ ­begeleiding van mensen die het moeilijk
tief. Het gaat wat langzamer. Dat proces moet Zorg ­hebben. Er is wel degelijk een verband ­tussen
je snappen en accepteren. Democratie kost tijd. “Wezenlijk vind ik dat je zorgt voor de ­mensen zorg en arbeid. Je ziet gewoon dat mensen die
Juist het samenwerken met particulieren, orga­ die het moeilijk hebben. Ik ben daarom trots op thuis of financieel extra ondersteuning nodig
nisaties en bedrijven is een boeiend iets.” het gemeentelijk armoedebeleid. Dat ­bestaat hebben vaak ook een arbeidsprobleem ­hebben.
natuurlijk al lang, maar wij hebben het voor Ik ben blij dat onze balies werk en zorg bij ­elkaar
Convenant elkaar gekregen dat steeds meer mensen een komen. Zo kunnen mensen met een ­probleem
“Hoog op de agenda van dit college staat vanaf beroep doen op het geld dat er is voor ­iedereen voortaan terecht op een adres. Ik weet zeker dat
het begin de aanpak van de jeugdwerkloosheid. om deel te kunnen nemen aan sport- of als diensten bij elkaar zitten we de hulp beter,
We kenden het probleem: vroegtijdige school­ ­culturele activiteiten. Steeds meer kinderen, maar vooral preventief, ­kunnen inzetten. Dan
uitval, geen aansluiting bij het bedrijfsleven. ouderen, maar ook mensen met een handicap lopen we minder achter de feiten aan. Je kunt
Maar er was geen goede aanpak om jongeren maken gebruik van deze voorziening. Ons doel een dak beter repareren als het droog is. Daar
echt verder te helpen. Al na een jaar, in 2007, is dat iedereen meedoet aan de samenleving, moet ons beleid op gericht blijven.”
gelukkig nog voor de crisis, tekenden we een ongeacht de situatie waarin ze verkeren. Waar
overeenkomst met de Goudse scholen en tien­ nodig ondersteunen we, zorgen we bijvoor­ Gerard van Domselaar
tallen bedrijven. In dat convenant maakten we beeld dat mensen met een beperking zelfred­
concrete afspraken over hoe we schooluitval te zaam worden. Maar we geven ook, als jongeren Volgende week: wethouder Arnout Menkveld.