You are on page 1of 5

Les flors tenen organs reproductors per a realitzar

la reproduccio sexual.
Flors
Pistil
Estams
Sepal del calze
Pètal de la corol.la
Estams i el Pistil
Els Estams són la part masculina de la flor
El Pistil és la part femenina de la flor alla dedins
hi formen els òvuls.