You are on page 1of 30

UNIVERSITETI AAB-

RIINVEST

Drejtimi: Menaxhment dhe Informatik

Lënda: “Biznesi i Vogël dhe i Mesëm”


Tema: Punimi i nje plani të biznesit

Profesori i lëndes: Msc-Alban HASHANI


_________
Studentët: Veton SOPJANI __________
Biznesi i vogël dhe i
mesëm
Plani i biznesit
 Prezentimi i disa
ndermarrjeve
 Paraqitja e filterve makro dhe mikro
ne perzgjedhjen e ndermarrjes
fituese ne baz te pikeve te paraqitur
ne tabelen me poshte:
Filteret (Mikro)
Ideja per Kerkesa Personel Pajisjet Mjetet Totali Konkurenc Totali i
ndermarrje egzistues i a korigjimit
n e
Ndermarrja
EUROKLIMA 5 5 5 5 20 2 18
Ndermarrja
NDERTIMOR 4 5 5 4 18 4 14
E
Prishtina
Ndermarrja
TREGTARE 3 5 5 4 17 5 12
Blini

Ndermarrja fituese ne kete (Makro –Mikro filter ) ka dal Ndermarrja


“EUROKLIMA” sepse ka fituar me se shumti pike pasi qe kemi bere nje
korigjim /filtrim te mirfillt.
N.T.SH “EUROKLIMA”

 Ndermarrja tregtare sherbyese


“EUROKLIMA” eshte nje ndermarrje e
re e cila ka per qellim ofrimin e
sistemeve dhe paisjeve klimatizuese
industriale per klientet me cilsi,qmim
dhe korrektsi ne nivel sa me te lart.
 Ndermarrja jone posedon lokacion te
mir dhe te paisur me paisje
klimatizuese dhe material percielles i
cili lokacion gjendet ne zonen
indusriale.
Prezentim i planit të
biznesit
• Emri i biznesit – Klimatizimi Industrial
• Prezentimi i ekipit:
1.Mnaxheri kryesor – Pronari
2.Financieri
3.Kontabilisti
4.Inzhinjeri i makineris
5.Inzhinjeri i elektronikes
6.Inzhinjeri i nderitmtaris
7.Mbikqyresi i punimeve
8.Udheheqsit e grupeve
9.Stafi teknik
Stafi i ndermarrjes
Nr Stafi i Numri i Pune ne Ore pune Ore pune Paga
ndermarrjes personeli ndrrime ditore gjate mujore
t muajit
1 Menaxheri - 1 Pa limit Pa limit
Pronari
2 Financieri 1 I pare 8 172 700.00 €

3 Kontabilisti 1 I pare 8 172 600.00 €

4 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 €


makineris
5 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 €
elektroteknikes
6 Inzhinjeri i 1 I pare 8 172 600.00 €
ndertimtaris
7 Mbikqyresi i 1 I pare / i 8 172 450.00 €
punimeve dyte
8 Udheheqsi i grupit2 I pare / i 8 172 400.00 €
dyte
9 Stafi teknik 10 I pare / i 8 172 350.00 €
dyte
Rolet
• Menaxherie ekipit
kryesor ose Pronari i ndermarrjes, eshte
pergjegjes per ndermarrjen ne fjale, monitoron
punimet, e ben financimin e ndermarrjes, udheheq
punet kontraktuese.
• Financieri- ben udheheqjen e financiaave te firmes,
kujdeset per shpennzimet ne ndermarrje.
• Kontabilisti - kujdeset per te hyrat dhe te dalat e
firmes, udheheq bilancin e gjendjes se firmes.
• Inxhinjeri i makineris - udheheq punet gjate
punimeve ne drejtimin e makineris.
• Inxhinjeri i elektronikes - udheheq punet ne pjesen
e elektronikes dhe eshte pergjegjes per paisjet
elektronike.
• Inzhinjeri i ndertimtaris - projekton punet ne
instalimet e paisjeve klimatizuese dhe eshte pergjegjes
per projektet te cilat kerkohen.
• Mbikqyresi i punimeve
eshte pergjegjes per mbikqyrjen e
stafit punues ne ndermarrje.
• Udheheqsit e grupeve
e bejn monitorimin e stafit teknik ne
teren dhe i kontrollojn.
• Stafi teknik
I kryen punet te cilat kerkohen nga
udheheqsi i grupit, ben punimin e
puneve te ndryshme te kerkuara.
Misioni

 Misioni i ndermarrjes tone eshte qe te


ju ofrojm klienteve kushtet klimatizuese
te cilat ata i kerkojn, qe ta kene nje
ambient me te mire ku ata jetojn ose
punojne.
 Te ofrojm sherbime cilsore dhe me
shpejtsi te lart ne perfundimin e
projekteve.
 Misioni i ndermarrjes ton eshte edhe
maksimizimi i fitimit.
Përshkrimi i Biznesit

• Biznesi i ndermarrjes ton eshte ndermarrje


shitese dhe sherbyese.
• Mundsit per kete biznes jane te shumta
pasi qe nje biznes i tille eshte i ri te ne.
– Biznesi jone do te zgjidhte nje problem te
madhe ne kushtet e ambientit ku ne jetojm
ose punojm.
– Biznesi jone kete problem do ta zgjidhte per
ata klient te cilet kerkojn te ju ofrojm nje
ambient me te mir me paisjet te cilat ne ju
ofrojm ( paisjet klimatizuese)
SWOT Analiza
• Përparsit
Perparsit e biznesit tone jane te shumta pasi qe ne
vendin tone ka shume pak kompani te ngjajsheme.
Perparsi e veqant eshte se ndermarrja jon ju ofron
klientve te vet teknologjin me te persosur ne kete
fushe dhe me nje staf te organizuar i cili perbehet prej
nje ekipe te kompletuar per destinacionin e kerkuar.

• Dobësit
Me dobsit qe ne mund te perballemi jan mungesa e
pervojes jo te madhe ne kete drejtim pasi qe eshte nje
pervoj e re tek ne, gjithashtu posedojm nje teknologji
mesatare dhe mundet qe stafin teknik te jet me pak I
motivar pasi qe kane nje pergjegjesi te redukuar.
• Mundësit
Mundesin ma te mire e kemi nese punojm mire dhe bejm me te
vertet pun si duhet kemi mundesit te rrisim nivelin e
konsumatorve.
Te ndertojm nje infrastructure me standard Europjnane dhe ma e
mire te nenshkruajm marrveshje per kontraktimin e puneve
perpos vendit ku ne jetojm edhe me vendet fqinje dhe me gjere.
• Reziqet
Rreziqet jane te shumta, kemi rreziqe nga konkurenca ne treg ne
firmat egzistuese me veprimtari te ngjajshme.
Rrezik tjeter mund te paraqitet edhe ngritja e taksave te medha
nga niveli qeveritar.
Egziston edhe rreziku ne mungesen e kontraktimit te puneve pasi
qe vendi yne eshte nje vend i varfer dhe me ekonomi te dobet.
Rreziku eshte I pranishem ne qedo kohe por ne duhet te dime te
ballafaqohemi me rrezikun.
Hulumtimi i Tregut
• Ne kemi ber hulumtimin e tregut dhe
kemi ardhur ne perfundim se nje
veprimtari te cilen ne do ta ushtrojm
do te kete perfitim pasi qe ne tregun
egzistues nuk ka kompani serioze te
cilat jan prezent ne tregun konkurues
me ne.
• Konsumatorve ju kemi bere pyetje se
nje veprimtari te cilen ne do ta
ushtrojm si do te pritet nga ju, te cilet
jane shprehur se eshte e nevojshme
veprimtaria ne fjal pasi qe ka munges
konkurente ne treg dhe do te jete e
mireseardhur per ne (konsumatoret)
Hulumtimi
– Konkurenca e i
joneIndustris:
ne tregun egzistues eshte e
manget pasi qe veprimtaria e jone per fat eshte
nje biznes i ri te ne dhe kushtet te cilat ne do te
ju ofrojm klientve jane te nivelit te lart si te
paisjeve teknologjike ashtu edhe nga stafi
profesional i ekipes ne dispozicion.
– Procesi për ta ofruar shërbimin ton eshte nje
varg procesesh pasi qe prodhimet si paisjet
klimatizuese nuk prodhohen ne vendin ton keshtu
qe duhet te importohen nga vendet Evropiane te
specializuuara ne keto pisje.
– Ne do te furnizohemi me materialer si paisjet
klimatizuese ashtu edhe paisjet perciellse nga
vendet Evropiane te cilat kan nje produkt te mire.
– Sa i perket furnizimit me paisje do te jet me nje qmim te kushtuar
pasi qe ne posedojm paisje te mira dhe duhet te transportohen
deri ne destinacionin e kerkuar.
– Faktoret tjer qe duhet ti konsiderojm jane:
– Ambienti
– Sigurimi
– Licenca
– Ambienti eshte I pershtatshem per veprimtarin tone, ka kushtet
e mundshme per te punuar si zyre ku behen projektimet me
teknologjin kompjuterike, puntori me paisjet si vegla te nevojshme
per pune, magazin per magazionimin e paisjeve klimatizuese dhe
materialeve perciellse.
– Sigurimi ambienti eshte I siguruar ku posedojm paisje siguruese
si nga zjarri ashtu edhe nga ndoje vjedhje e mundshme.
– Licenca kompanija jone eshte e licencuar per veprimtarin te cilen
e ushtron nga organet kompetente per lisencim, posedon lejen e
nderteses te objektit ku vepron, ka edhe licenc nga kompania
prodhuese per shitjen e paisjeve klimatizuese.
Kosto e Produktit

• Kosto e produktit ne fillim do te jete e lart,


pasi qe ne fillim kompaina e bene investimin e
produkteve dhe mbasi ta implementoj
projektin ne finalizim asai i kthehet kosto e
investuar se bashku me fitimin bruto.
• Ne do te na kushtoj per njesi te ofruar te
sherbimit mvarsisht nga projekti i ofruar, nese
eshte projekti i madhe ateher edhe kostoja
eshte e madhe, por ne fund te projektit do te
shperblehet.
Çmimi dhe Bruto profiti

 Produkti i definuar i sherbimit ton


Klimatizim industrial me kapacitet
20.000 m², me elemente perciellse
 Çmimi i shitjes së një njësie 120.000 €
 Kosto e ofrimit të një njësie + 30.000 €
 Bruto profiti për një njësi = 12.000 €
Strategjia Konkurruese
• Avantazhet konkuruese te ndermarrjes tone
jane te mdha pasi qe ne tregun konkurues
nuk ka kompani te mirfillta te cilat ofrojn te
njejtin sherbim qe e ofrojm ne.
• Ne ju ofrojm benefite konsumatorve me
qmime ne te mira.
• Per kualitetin e paisjeve me garancion prej
pes vitesh
• Kane nundsin ta bejn zhgjedhjen e paisjeve
te cilat ne i ofrojm.
• Sherbimin te cilin ne e ofrojm eshte i nivelit
te lart dhe kualitativ.
• E kemi piken e ofrimit te sherbimeve unike jo
te ndryshuar.
 Taktikat te cilat i përdornim për ta
implementuar strategjin ton jan te nivelit te
lart pasi qe ne posedojm nje staf
profesional ne ofrimin e sherbimeve dhe
paisje te kualitetit te mir.
 Menyra qe ne mund ta zvoglojm koston gjat
implementimit te nje kontrate eshte se ne
do te perqendrohemi maksimalisht ne
implementimin deri ne perfundimin e
projektit duke fituar ne kohe, me materialet
e cilsis se lart te cilat ne I posedojm dhe me
precizitet te madhe ne pune.
Plani Marketingut
• Logo e kompanis - N.T.SH “EUROKLIMA”
• Ne do te perdorim metoden e marketingut per ti
njoftuar konsumatoret per sherbimet tona:
• Do ta qelim nje Websajt ku konsumatoret do ta ken
mundsin ti shfletojn produktet dhe sherbimet tona.
• Permes biznes kartave
• Reklamimeve ne media dhe radio
• Permes gazetave etj.
• Plani I marketingut gjate prezentimit te produkteve do
te jet:
• Produktin do ta prezentojm per kualitetin e tij
• Gjate prezentimit te produktit do ta prezentojm edhe
qmimin e paisjes se ofruar.
• Konsumatoret de te njoftohen edhe se ku mund ta
gjejn produktin e ofruar nga kompanija jon.
• Ne do ti inkurajojm qe produktin ton ta blejn permes
promovimit te produktit duke prezentuar specifikimin e
produktit dhe qmimin e produktit.
Qëllimet - e Ardhmja
• Qëllimi i biznesoit
– Biznesi jon ka per qellim qe kompanija te
jete fitimprurse.
– Te kete kualitet ne ofrimin e sherbimeve
– Ta ket nje vizion te mirfillt per biznesin te
cilin e ushtron.
– Kompanija jone e ka qellimin qe pas nje viti
te arrij te dominoj ne tregun konkurues dhe
ta zgjeroj veprimtarin e saj duke ofruar
edhe sherbime tjera.
• Kemi qëllime dhe ambicie tjera ne te
ardhmen qete ju ofrojm konsumatorve
produkte dhe sherbime me cilsore dhe me
qmime me te volitshme.
Produktet te cilat ne ju
ofrojm klientve
Projekt në klimatizimin e
ndërteses X
Rëndsia e planit të biznesit
• Rëndësia e planit gjithëpërfshirës, të menduar
nuk duhet të mbitheksohet.
• Shum nvaret nga ajo: finacimi nga jasht, krediti
nga furnitorët, menaxhimi i punëve dhe
financave, promovimi dhe marketingu i biznesit
te juaj, dhe nga arritjet e caqeve dhe
objektivave.
• Plani i biznesit është një domosdoshmëri.
Nëse një person dëshiron ta startoj një bizns të
vogël dhe nuk mund ta përpunoj një plan
biznesi atëherë ai apo ajo është në telashe,"
thot Robert Krummer i Ri, kryetari i First
Business Bank në Los Anxhelos.
• Plani biznesit mund të përpunohet te
përdoret për një varg synimesh duke
përfshirë:
• Planifikim të brendshëm më të mirë, synimet
e parashikimeve dhe kontrolit. 
• Të fitohen investimet për veprimet aktuale
ose për zgjerimin e veprimeve. 
• Të fitohen fondet për nisjen e një ndërmarrje
të re. 
• Të ndihmohet në shkarkimin apo nisjen e
biznesit.
• Të ndihmohet ne ristrukturimin ose
riorganizimin e biznesit.