You are on page 1of 8

ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

ဗိုလးႀကီ့ ေဇားေဇားထျနး့

ဇီွႏြငးံေဆ့သိပဵၸအငးဂ္ငးနီယာဌာန

ကာံစးခး်ပညးနယးနညး့ပညာတကၠသိုလး

Fuzzy Control System


ထိနး့ခ္ဳပးမြဳနညး့ပညာ (Control Engineering) ရဲ႕ အေ်ခခဵရညးရျယးခ္ကးကေတာံ
စျမး့ေဆာငးရညး်မငးံမာ့တဲံ လုပးငနး့တစးခုကို စိတးခ္လဵု်ခဳဵစျာ အေကာငးအထညးေဖားေဆာငးႏိုငးေအာငး
ဗဟုသုတေတျ(Knowledge)၊ လကးေတျ႕သုေတသနေတျ (Experiments) အေပၚ အေ်ခခဵ်ပီ့ ထိနး့ခ္ဳပးမြဳစနစး
(Control System) ေတျကို ဖျဲ႕စညး့တညးေဆာကး်ခငး့ပဲ ်ဖစးပါတယး။ ဖာံဇးဇီ ထိနး့ခ္ဳပးမြဳစနစးရဲ႕ ပဵုစဵကာ့ခ္ပး
(Block Diagram) တစးခုကို ပဵု(ှ.ှ) မြာ ေဖား်ပထာ့ပါတယး။ ဖာံဇးဇီ ကျနးထရိုလာ (Fuzzy Controller)
တစးခုမြာ ေအာကးပါအရာမ္ာ့်ဖငးံ ဖျဲ႕စညး့ထာ့ပါတယး -

(က)ပငးမဥပေဒသအစု (Rule-Base) (If-then ဥပေဒသမ္ာ့အစု) - စနစးတစးခုကို ေကာငး့စျာ


ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးတဲံ လကးေတျ႕ဗဟုတသုတမ္ာ့ကို ဥပေဒသ(Rules) ပဵုစဵမ္ာ့်ဖငးံ စုစညး့ထာ့ေသာအပိုငး့။

(ခ) ေကာကးခ္ကးခ္ယႏ ၱရာ့ (Inference Mechanism, Inference Engine or Fuzzy Inference) -


အရာဝတၳဳတစးခုကို ဘယးလုိအေကာငး့ဆဵု့ ထိနး့ခ္ဳပးမလဲဆိုတဲံ လကးေတျ႕ဗဟုသုတမ္ာ့ကို
သတးမြတးပဵုေဖားရာမြာ ပညာရြငးရဲ႕ ဆဵု့်ဖတးခ္ကးမ္ာ့အတိုငး့ (သိ)ု႔ ၁ငး့တို႔ထကးသာေအာငး လုပး
ေဆာငးေပ့ပါတယး။

(ဂ) ဖာံဇးဇီ တနးဖို့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့ (Fuzzification) – ထိနး့ခ္ဳပး Inputs မ္ာ့ကို ေကာငးခ္ကးခ္


ယႏၱရာ့အပိုငး့တျငး လျယးကူစျာ အသဵု့ခ္ႏိုငးေသာ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ (Information) အ်ဖစး
ေ်ပာငး့လဲေပ့ပါတယး။

(ဃ) ပကတိတနးဖို့သို႔ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ (Defuzzification) - ေကာငးခ္ကးခ္ယႏၱရာ့အပိုငး့မြ ရရြိေသာ


ေကာကးခ္ကးတနးဖို့မ္ာ့ကို လုပးငနး့(Process) လုပးေဆာငးရာမြာလုိအပးတဲံ ပကတိတနးဖို့မ္ာ့အ်ဖစး
ေ်ပာငး့လဲေပ့ပါတယး။

1
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

ပဵ(ု ှ.ှ) Fuzzy Controller ၏ပဵုစဵကာ့ခ္ပး

မြတးခ္ကး။ တခါတေလမြာ Fuzzy Controller ကို Fuzzy Logic Controller (FLC) (သို႔)
Fuzzy Linguistic Controller လို႔လညး့ ေခၚၾကပါေသ့တယး။

အထကးတျငးေဖား်ပခဲံေသာ အစိတးအပိုငး့အသီ့သီ့ကို နာ့လညးသေဘာေပါကးလျယးေအာငး ရို့ရြငး့တဲံဥပမာ


ပုစာၦတစးခုႏြငးံ ယြဥး်ပီ့ ရြငး့လငး့သျာ့ပါမယး။ ဥပမာ။ ပဵ(ု ှ.ဿ) တျငးေဖား်ပထာ့ေသာ ေရခ္ဳိ့ခနး့အတျငး့ရြိ
ေရပူေရေအ့ အလိုအေလ္ာကး ထိနး့ခ္ဳပးစနစးတစးခုဆိုၾကပါစိ။ု႔

ေရေအ့ပ ိုကး ေရပူပိုကး

Process
ေရပူပိုကးေခါငး့

စဵုမ ြတး

Σ Fuzzy Control
System

ေရအပူခ္ိနး

-90 90
ေရပူေခါငး့

ပဵ(ု ှ.ဿ) ေရပူေရေအ့ အလိုအေလ္ာကးထိနး့ခ္ဳပးစနစး

၁ငး့တျငး ေရေအ့ပိုကး၊ ေရပူပိုကး ႏြစးခုရြိရာမြာ ေရပူပိုကးတျငး ထိနး့ခ္ုဳပးမြဳ ေခါငး့ကိုတပးဆငးထာ့ပါတယး။


ေရေအ့ကိုေတာံ အ်ပညးံေဝစီ့ဆငး့ေစ်ပီ့၊ ေရပူစီ့ဆငး့မြဳကိုေတာံ ထိနး့ခ္ဳပးမြဳစနစး်ဖငးံ
အလိုအေလ္ာကးထိနး့ခ္ဳပးေပ့မြာ်ဖစးပါတယး။ ဒီေနရာမြာ ကျ္နးေတားတို႔ ထိနး့ခ္ဳပးဖို႔လိုတဲံအရာကေတာံ
ေရပူပိုကးေခါငး့ပဲ်ဖစးပါတယး။ ဒီေနရာမြာ ေရပူပိုကးေခါငး့၏ ထကးဝကးပျငးံလ္ကးအေနအထာ့ကို
သုညအမြတး်ဖငးံသတးမြတးရေအာငး။ ေရပူေခါငး့ ညာဘကးသို႔ဆကးလြညးံလ္ငး ေရပူပိုစီ့ဆငး့မညး်ဖစး်ပီ့၊
ဘယးဘကးသို႔လြညးံလ္ငး ေရပူစီ့ဆငး့မြဳ နညး့လာမညး်ဖစးသညး။ အတိအက္သတးမြတးရရငးေတာံ ပဵုမြနး
သုညအမြတးမြ ဘယးဘကး -၉ွ ဒီဂရီႏြငးံ ညာဘကး ၉ွ ဒီဂရီ ကို ေရပူေခါငး့သညး လြဳပးရြာ့ႏိုငးမြာ်ဖစးပါတယး။

Controller က ေရခ္ိဳ့ရာမြာ အသငးအ


ံ တငးံ ေႏျ့ေႏျ့ေလ့ အေနအထာ့မြာ ပဵုမြနရ
း ြိေနေစဖို႔အတျကး
ေရရဲ႕အပူခ္ိနးကိုထိနး့ေပ့ပါတယး။ ပိုကးမြလာတဲံေရရဲ႕အပူခ္ိနးဟာ တသတးမြတးတညး့ မရြိတတးတဲံအတျကး
ေရအပူခ္ိနးကို လိုခ္ငးတဲံအတိုငး့အတာေရာကးေအာငး ေရပူပိုကးေခါငး့အာ့ Fuzzy Controller
မြေန်ပီ့အလိုအေလ္ာကး ထိနး့ခ္ဳပးေပ့ပါလိမးံမယး။

2
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

Fuzzy Controller ရဲ႕ Input ႏြငးံ Output မ္ာ့ကို ေရျ့ခ္ယး်ခငး့

စနစးတစးခုကို ေအာငး်မငးစျာ ထိနး့ခ္ဳပးႏိုငးေသာ လူတစးေယာကး၏ စဥး့စာ့ပဵုအတိုငး့၊ လူမပါပဲ


လုပးေဆာငးႏိုငးေအာငး Fuzzy Controller ကို ဒီဇိုငး့ပဵုေဖား တညးေဆာကးေပ့်ခငး့်ဖစးပါတယး။ ပထမဦ့ဆဵု့
ပညာရြငး (Expert) တစးေယာကးဟာ သကးဆုိငးရာ ပုစာၱကို ေ်ဖရြငး့ရာမြာ ဘယးလုိ Inputs မ္ိဳ့ကို
သဵု့မလဲဆိုတာ စဵုစမး့ရပါမယး။ အဲဒီ ပညာရြငးဟာ သငးကိုယးတိုငးလညး့ ်ဖစးႏိုငးပါတယး၊ တကယးလို႔ ဒီပုစာၦကို
သငးေ်ဖရြငး့ႏိုငးတယးဆိုရငးေပါံ။ ေအာကးပါ မသိကိနး့မ္ာ့ကို ဥပမာအာ့်ဖငးံ ဘာသာေဗဒ အေခၚအေဝၚ မ္ာ့်ဖငးံ
သတးမြတးၾကညးံရေအာငး။

Controller Input – ေရအပူခ္ိနး T = { „အပူ‟ , „နညး့နညး့ပူ‟ , „အေနေတား‟ , „နညး့နညး့ေအ့‟ , „အေအ့‟ }

Controller Output - ေရပူေခါငး့ေထာငးံ A = {„ဘယးမ္ာ့မ္ာ့‟ , „ဘယးနညး့နညး့‟ , „ေန်မဲ‟ , „ညာနညး့နညး့‟ ,


„ညာမ္ာ့မ္ာ့‟ }

ယခုပုစာၦတျငး ေရအပူခ္ိနးကို ဒီဂရီဆဲလးစီ့ရပးစး Celsius („C) ်ဖငးံတိုငး့တာ်ပီ့၊ ေရပူေခါငး့ေထာငးံကေတာံ ဒီဂရီ


(Degree) ်ဖစးပါတယး။

ဒီပုစာၦအရဆိုရငးေတာံ ကျ္နးေတားတို႔ ထိနး့ခ္ဳပးရမညးံအရာကေတာံ ေရပူပိုကးေခါငး့ကို


လြညးံရမယးံေထာငးံ (Angle) ပဲ်ဖစးပါတယး။ အဲဒါေၾကာငးံ ဒီပုစာၦအတျကး Input ႏြငးံ Output Variables
မ္ာ့သတးမြတးရာမြာ ရို့ရြငး့ပါတယး။ အ်ခာ့ပိုမိုရြဳပးေထျ့တဲံ ပုစာၦမ္ိဳ့အတျကးဆိုရငးေတာံ Input ႏြငးံ Output
Variables မ္ာ့ေရျ့ခ္ယးရတာ ပိုမိုခကးခဲႏိုငးပါတယး။ အဓိကကေတာံ စျမး့ေဆာငးရညး်မငးံမာ့တဲံ လုပးငနး့ရပးေတျ
ရရြိဖို႔အတျကးဆိုရငး မြနးကနးတိက္တဲံ သတငး့အခ္ကးအလကးမ္ာ့ရရြိဖို႔နဲ႔၊ အဲဒီအခ္ကးအလကးမ္ာ့
အေပၚမူတညး်ပီ့ ထိနး့ခ္ဳပးမြဳစနစးအတျကး မြနးကနးတဲံ Inputs မ္ာ့ သတးမြတးဖို႔ လုိအပးပါတယး။

ဥပေဒသအစု (Rule-Base) တျငး ဘာသာေဗဒဆိုငးရာဥပေဒသမ္ာ့သတးမြတးေပ့်ခငး့

ဘာသာေဗဒဆိုငးရာ အေခၚအေဝၚမ္ာ့သတးမြတး်ပီ့တဲံေနာကး အဲဒီအေခၚအေဝၚေတျကိုပဲ အသဵု့်ပဳ်ပီ့


ဥပေဒသမ္ာ့ကိုသတးမြတးလို႔ရပါတယး။ အဲဒါကေတာံ Fuzzy Controller ရဲ႕အာ့သာခ္ကးလို႔ ေ်ပာလို႔ရပါတယး။
ဥပေဒသမ္ာ့ သတးမြတးရာမြာေတာံ IF - THEN စာေၾကာငး့ကို အသဵု့်ပဳရပါမယး။ ယခုပုစာၦအတျကး
ဥပေဒသမ္ာ့ကို ေအာကးပါအတိုငး့သတးမြတးပါမယး။

R1:IF ေရအပူခ္ိနး သညး အပူ ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ဘယးမ္ာ့မ္ာ့ လြညးံပါမယး။

R2:IF ေရအပူခ္ိနး သညး နညး့နညး့ပူ ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ဘယးနညး့နညး့ လြညးံပါမယး။

R3:IF ေရအပူခ္ိနး သညး အေနေတား ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ေန်မဲပဲ ထာ့ပါမယး။

R4:IF ေရအပူခ္ိနး သညး နညး့နညး့ေအ့ ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ညာနညး့နညး့ လြညးံပါမယး။

R5:IF ေရအပူခ္ိနး သညး အေအ့ ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ညာမ္ာ့မ္ာ့လြညးံပါမယး။

3
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

အေ်ခခဵအာ့်ဖငးံ ဥပေဒသ (၂) မ္ိဳ့သတးမြတးလို႔ရပါတယး။

ဖာံဇးဇီ တနးဖို့မ္ာ့သတးမြတး်ခငး့(Fuzzification)

Rule-Base တျငးသတးမြတးထာ့်ပီ့ေသာ Input ႏြငးံ Output မ္ာ့အတျကး Membership Function


မ္ာ့ကိုသတးမြတးေပ့ရပါမယး။ Controller Input ေရအပူခ္ိနး T = { „အပူ‟ , „နညး့နညး့ပူ‟ , „အေနေတား‟ ,
„နညး့နညး့ေအ့‟ , „အေအ့‟ } အတျကးသတးမြတးထာ့ေသာ Membership Function ၂ မ္ိဳ့ကို ပဵ(ု ှ.၀) တျငး
ေတျ႕်မငးႏိုငးပါတယး။ Membership Functions မ္ာ့ ဖျဲ႔စညး့တညးေဆာကးပဵုကို ယခငး ေဖား်ပခဲံ်ပီ့ေသာ Fuzzy
Logic ႏြငးံ Fuzzy Set Theory ေဆာငး့ပါ့တျငး အေသ့စိတးေဖား်ပ်ပီ့ ်ဖစးပါတယး။

ပဵ(ု ှ.၀) Fuzzy Controller Inputေရအပူခ္ိနး T ၏ Membership Functions မ္ာ့

ပဵ(ု ှ.၀)တျငး ေရအပူခ္ိနး T အတျကး တညးေဆာကးထာ့ေသာ Membership Functions ၂ ခုကို


ေတျ႔်မငးံရမြာ်ဖစးပါတယး။ ၁ငး့တို႔မြာ Triangle Shape Membership Function ၀ ခု၊ Z-shape ှ ခု ႏြငးံ S-
shape ှ ခုတို႔ပဲ်ဖစးပါတယး။

ပဵ(ု ှ.၁) Fuzzy Controller Outputေရပူေခါငး့ေထာငးA


ံ ၏ Membership Functions မ္ာ့

ပဵ(ု ှ.၁) တျငးေတာံ ေရပူေခါငး့ေထာငးံ A ၏ Membership Functions ၂ ခုကို ေဖား်ပထာ့ပါတယး။


၁ငး့တျငးလညး့ Triangle Shape Membership Function ၀ ခု၊ Z-shape ှ ခု ႏြငးံ S-shape ှ ခုတို႔ကို
အသဵု့်ပဳတညးေထာကးထာ့ပါတယး။

4
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

သကးဆိုငးရာ Membership Functions မ္ာ့ကို သတးမြတးတညးေဆာကး်ပီ့တဲံေနာကးမြာေတာံ


၁ငး့တို႔ႏြငးံသကးဆုိငးရာ Elements မ္ာ့ရဲ႕ Logic တနးဖို့၊ တနညး့အာ့်ဖငးံ [0 , 1] အတျငး့ရြိတနးဖို့မ္ာ့ ကို
တျကးခ္ကးရပါတယး။ အဲဒီေနာကးမြာေတာံ ေကာကးခ္ကးခ္ယႏ ၱရာ့ (Inference Mechanism) အပိုငး့ကို
စတငးမြာ ်ဖစးပါတယး။

ေကာကးခ္ကးခ္ယႏၱရာ့ (Inference Mechanism)

ဤအဆငးံတျငး Mamdani Algorithm ကိုအသဵု့်ပဳကာ ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့ လုပးငနး့ကို


လုပးေဆာငးပါမယး။ ဥပမာ - ေရအပူခ္ိနးသညး ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလးစီ့ရပးစး ရြိတယးဆိုၾကပါစို႔။ ဒီအေ်ခအေနမ္ိဳ့မြာ
ေရပူေခါငး့ကို ဘယးေလာကးလြညးံရမလညး့ဆိုတာကို တျကးၾကညးံရေအာငး။

ေရအပူခ္ိနး ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလးစီ့ရပးစး ရြိတဲံ Element တစးခုဟာ ဘယး Fuzzy Set ေတျမြာ ပါဝငး်ပီ့ေတာံ၊ သူတို႔ရဲ႕
Membership Function တနးဖို့ဘယးေလာကးရြိလညး့ ဆိုတာကို ပဵ(ု ှ.၂) တျငး ၾကညးံႏိုငးပါတယး။

ပဵ(ု ှ.၂) ေရအပူခ္ိနး ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလးစီ့ရပးစး ၏ Membership Functions တနး့ဖို့မ္ာ့

ပဵ(ု ှ.၂) တျငး ေတျ႔်မငးရတဲံအတိုငး့ ေရအပူခ္ိနး ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလးစီ့ရပးစး သညး Membership Function
မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ “အေနေတား” ႏြငးံ “နညး့နညး့ပူ” တို႔တျငးပါဝငးတာကို ေတျ႔ရပါမယး။ ၁ငး့တို႔ရဲ႕
တနးဖို့ေတျကေတာံ ွ.၃၄ ႏြငးံ ွ.၀၂ အသီ့သီ့်ဖစးၾကပါတယး။ ဆကးလကး်ပီ့ Rule-Base တျငး
သတးမြတးထာ့ခဲံေသာ ဥပေဒသမ္ာ့ႏြငးံ တိုကးၾကညးံမယးဆိုရငး ဥပေဒသ ဿ ႏြငးံ ဥပေဒသ ၀ တို႔ ႏြငးံ
ကိုကးညီေနတာကို ေတျ႕်မငးံႏိုငးပါတယး။

R2:IF ေရအပူခ္ိနး သညး နညး့နညး့ပူ ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ဘယးနညး့နညး့ လြညးံပါမယး။

R3:IF ေရအပူခ္ိနး သညး အေနေတား ်ဖစးလ္ငး၊ THEN ေရပူေခါငး့ကို ေန်မဲပဲ ထာ့ပါမယး။

အဲဒီေတာံ Output ေရပူေခါငး့ေထာငးံ A ရဲ႕ Membership Functions မ္ာ့တျငး “ဘယးနညး့နညး့” ႏြငးံ “ေန်မဲ”
Function မ္ာ့ပါဝငးေနပါတယး။ ပဵ(ု ှ.၃) တျငး ်ပထာ့သညးံအတိုငး့ Output ေရပူေခါငး့ေထာငးံ A
ရဲ႕သကးဆုိငးရာ Membership Functions မ္ာ့တျငး သကးဆိုငးရာ တနးဖို့မ္ာ့ကို ထညးံသင
ျ း့ၾကညးံရေအာငး။
5
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

Membership Function “ဘယးနညး့နညး့” သညး Membership Function “နညး့နညး့ပူ” မြ


အက္ိဳ့ဆကး်ဖစးေသာေၾကာငးံ သူႏြငးံသကးဆိုငးတဲံ တနးဖို့မြာ ွ.၀၂ ်ဖစး်ပီ့၊ Membership Function “ ေန်မဲ”
အတျကးကေတာံ Membership Function “အေနေတား” ရဲ႕တနးဖို့ ွ.၃၄ ပဲ်ဖစးပါတယး။ ပဵ(ု ှ.၃)
တျငးေတျ႕်မငးရတဲံအတိုငး့ Membership Function “ဘယးနညး့နညး့” ႏြငးံ “ေန်မဲ” တို႔အာ့ သကးဆုိငးရာ
တနးဖို့မ္ာ့်ဖငးံ ကနး႔သတး သတးမြတးကာ အ်မငးံဆဵု့တနးဖို့ (Maximum) ကိုတျကးယူလိုကးတဲံ အခါမြာ
ပဵ(ု ှ.၄)တျငး ေတျ႔်မငးရေသာ Membership Functions တစးခုကို ရပါမယး။

ပဵ(ု ှ.၃) ေရပူေခါငး့ေထာငးA


ံ အာ့ Mamdani Algorithm နညး့ကိုသဵု့ကာ ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့

ပဵ(ု ှ.၄) ေရပူေခါငး့ေထာငးA


ံ အာ့ Mamdani Algorithm နညး့ကိုသဵု့ကာ ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့မြရရြိေသာ
Membership Function

ပကတိတနးဖို့သို႔ ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့ (Defuzzification)

ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့်ပီ့ဆဵု့တဲံအခါမြာ၊ အဲဒီကရတဲံတနးဖို့ေတျဟာ လုပးငနး့ချငးမြာ (သိ)ု႔ ထိနး့ခ္ဳပးမြဳ


အပိုငး့မြာ တိုကးရိုကးနာ့မလညးႏိုငးေသ့တဲံအတျကး ပကတိတနးဖို့မ္ာ့ ်ပနးရေအာငး တျကးခ္ကးေပ့တဲံအဆငးံကို
Defuzzification ဟုေခၚပါတယး။ ဒီအဆငးံမြာ Center of Gravity (COG) လို႔ေခၚတဲံ ကမာၻ႕ဆျဲအာ့
အလယးဗဟို နညး့စနစးတစးခုကို အသဵု့်ပဳ်ပီ့ ပကတိတနးဖို့ကို ်ပနးလညးတျကးယူပါမယး။ ၁ငး့နညး့စနစး
(Method) ရဲ႕ ေဖား်မဴလာ (Formula) မြာ ေအာကးပါအတိုငး့်ဖစးပါတယး -

6
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System
𝑀𝑎𝑥
𝑀𝑖𝑛
𝑥.𝜇 𝑥 𝑑𝑥
𝑦= 𝑀𝑎𝑥 (ှ.ှ)
𝑀𝑖𝑛
𝜇 𝑥 𝑑𝑥

အထကးပါ ေဖား်မဴလာတျငး y သညး Fuzzy Controller ၏ Output ရလဒးတနးဖို့်ဖစးပါတယး။ x ကေတာံ


သကးဆိုငးရာ Fuzzy Set မ္ာ့တျငးပါဝငးေသာ Elements မ္ာ့်ဖစး်ပီ့၊ 𝜇(𝑥) ကေတာံ ေကာကးခ္ကးခ္်ခငး့မြ
ရရြိေသာ Membership Function ပဲ်ဖစးပါတယး။ Min ႏြငးံ Max တနးဖို့မ္ာ့ကေတာံ Membership Function ရြိ
Support of fuzzy set ရဲ႕ အငယးဆဵု့ႏြငးံ အၾကီ့ဆဵု့ တနးဖို့မ္ာ့ပဲ်ဖစးပါတယး။

အထကးတျငး သတးမြတးခဲံေသာ ေရအပူခ္ိနး ၂၀ ဒီဂရီ ဆဲလးစီ့ရပးစး ရြိေသာ ေရအပူခ္ိနးအတျကး


ေရပူေခါငး့လြညးံရမညးံ တနးဖို့မြာ ခနး႔မြနး့ေ်ခ (-ဿ၀.၉) ်ဖစးတဲံအတျကး၊ Controller မြ ဘယးဘကး ဿ၀.၉ ဒီဂရီ
သို႔ အလိုအေလ္ာကး လြညးံေပ့မြာ်ဖစးပါတယး။

ယေန႔ေခတးတျငး Fuzzy Control System မ္ာ့ကို နညး့ပညာေလာကတျငး တျငးက္ယးစျာ


အသဵု့်ပဳေနၾကပါ်ပီ။ Fuzzy Control System, Fuzzy Logic and Fuzzy Set theory မ္ာ့သညး၊ ဥပမာ -
အိမးသဵု့ အသဵု့အေဆာငးမ္ာ့ ်ဖစးေသာ မီ့ပူ၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ေလေအ့ေပ့စကး၊ ေရပူေရေအ့စကး စသညးတို႔
အ်ပငး၊ ်မငးံမာ့ေသာနညး့ပညာမ္ာ့ ်ဖစးတဲံ ရိုေဘာံတးနညး့ပညာ၊ ေမာငး့သူမဲံေလယာဥးမ္ာ့ ႏြငးံ
က္နး့မာေရ့ေလာကတျငး ေရာဂါခနး႔မြနး့်ခငး့ ႏြငးံ ကုသ်ခငး့ဆိုငးရာ စကးပစၥညး့မ္ာ့တျငး အသဵု့်ပဳေနတဲံ
ေခတးေပၚနညး့ပညာရပးပဲ်ဖစးပါတယး။

Fuzzy Control System ႏြငးံ သကးဆိုငးေသာ လကးေတျ႕ေလံက္ငးံခနး့မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးရာမြာ


Matlab Software သညး သဵု့ရအဆငးေ်ပဆဵု့ႏြငံး အေကာငး့ဆဵု့ပရိုဂရမး တစးခု်ဖစးပါတယး။
အထကးတျငးေဖား်ပခဲံေသာ ေရပူေရေအ့ထိနး့ ဥပမာကို Matlab Software ရြိ Fuzzy Logic Toolboxs မြ FIS
Editor Viewer တျငး လကးေတျ႕ေလံက္ငးံႏိုငးပါတယး။

ယခုေဆာငး့ပါ့သညး Fuzzy Logic ႏြငးံ Fuzzy Control System ကို စိတးပါဝငးစာ့သူမ္ာ့ႏြငးံ


စတငးေလံလာသူမ္ာ့အတျကး အဓိက ရညးရျယးေရ့သာ့ထာ့်ခငး့်ဖစးပါတယး။ ထို႔ေၾကာငးံ နညး့ပညာႏြငးံ
သိပအ
ၸဵ ေခၚေဝၚမ္ာ့ကို စာဖတးသူတို႔ လျယးကူစျာနာ့လညးေစရနးအတျကး အတကးႏိုငးဆဵု့ၾကိဳ့စာ့်ပီ့ ဘာသာ်ပနး
ရြငး့်ပထာ့ပါတယး။ ၁ငး့နညး့ပညာႏြငးံ ပတးသတးလို႔ စာေရ့သူကိုယးတိုငး အကနး႔အသတး်ဖငးံသာ
သိရြိတတးေ်မာကးေသ့သညးံအတျကး အခ္ိဳ႕ေသာေနရာမ္ာ့၊ ရြငး့လငး့ခ္ကးမ္ာ့ တျငး လိုအပးခ္ကးမ္ာ့ကို
စာဖတးသူတို႔အေနနဲ႔ ေတျ႕ရြိခဲံမယးဆိုရငး အၾကဵ်ပဳေ်ပာၾကာ့ေပ့ေစလိုပါတယး။ ေနာငးမ္ာ့မြာလညး့
အချငးံအခါသငးံလ္ငး သငးံသလို လကးေတျ႕ေလံက္ငးံခနး့ႏြငးံ အသဵု့ခ္ပဵုမ္ာ့ကို ဆကးလကး်ပီ့ ၾကိဳ့စာ့ေရ့သာ့
သျာ့ပါမယး။

7
ktmthar@gmail.com
ေဇားေဇားထျနး့ (KSTU) Fuzzy Control System

မြီ်ငမး့ကို့ကာ့စာအုပးမ္ာ့

ှ။ Леоненков А. В. , “Нечеткое моделирование в среде Matlab и fuzzyTECH.” -


СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 стр. ;

ဿ။ Рутковская Д. , Пилиньский М. , “Нейронные сети, генетические алгоритмы и


нечеткие системы” , Горячая линия – Телеком, 2008. – 452 с.:ил. ;

၀။ Kevin M. Passino and Stephen Yurkovich, “Fuzzy control” , Library of


Congress Cataloging-in-Publication Data, TJ213.P317 1997 , -522p.;

၁။ Leszek Rutkowski, “Flexible Neuro-Fuzzy Systems Structures, Learning and


Performance Evaluation”, Technical University of Czestochowa ,Poland , 2004. -
294p. ;

8
ktmthar@gmail.com