You are on page 1of 2

Després de la reflexió realitzada per l'equip docent de cada cicle

d'aquest centre sobre el “registre d'accions formatives proposades a


l'alumnat” duites a terme en una jornada escolar s'ha arribat a les
següents conclusions:

CLIMA DE CENTRE 90
80
C.Lingüíst
70
Matemàtica
Exercicis 60
Món físic
50 T.I. Digital
Activitats
40 Ciutadana
Cult.Artíst
Tas ques 30
Aprendre
20
Autonomia
10

EDUCACIÓ INFANTIL

El fet de treballar amb projectes (tasques) implica que hi hagi més activitats que
exercicis. Així i tot es fan exercicis amb les
fitxes del projecte.
Hem observat que algunes accions
formatives progranades com a activitats es
desenvolupen com a exercici.. Exercicis

Activitats
16

14 Tasques
C.Lingüíst
12 Matemàtica
10 Món físic
T.I. Digital
8
Ciutadana
6 Cult.Artíst La competència lingüística es treballa a diari i en
Aprendre
4 totes les àrees. Les altres en funció dels projectes o àrees
Autonomia
2 treballades.
0

PRIMER CICLE

Observam que a l'anàlisi de les accions formatives


d'aquesta jornada es fa més feina amb exercicis. Segons a l'àrea Exercicis
s'escau més treballar a partir d'exercicis (matemàtiques) , Activitats
Tasques
activitats o bé tasques (coneixement del medi). La utilització del
llibre de text implica a realitzar activitats i exercicis, no et permet
treballar tan obertament les tasques..
Pel que fa a les competències, observam que la més treballada és la lingüística seguida de
l'autonomia i inicitiva personal, aprendre a aprendre i matemàtica. La que menys es treballa
és la competència digital. S'haura de potenciar més aquesta
35
sistematitzant l'ús de l'ordinador d'aula com a racó
30
C.Lingüíst d'aprenentage, així com també la resta de recursos TIC dels
25 Matemàtica
Món físic quals disposam (càmara de fotos, gravadora de so, PDI...).
20 T.I. Digital
15 Ciutadana
Cult.Artíst
10 Aprendre
Autonomia
5

SEGON CICLE

Arribam a la conclusió que caldria fer més tasques per assolir les competències
bàsiques, ja que es veu que el nombre d'exercicis i activitats és
molt superior al de tasques. Cal tenir en compte, però, que no
tots els exercicis i activitats que es programen estan Exercicis
encaminats a tasques concretes perquè hi ha certs
Activitats
automatismes que necessiten ser assolits i fixats prèviament:
les taules, l'abecedari, alguns algoritmes ... Tot i que veim que Tasques

la tasca es pot, i s'ha d'aprofitar, per introduir i motivar


l'aprenentatge dels esmentats automatismes.
També pensam que moltes vegades no som conscients
que estam treballant certes competències bàsiques, quan de fet ho feim. Creim, per tant, que
hem de programar amb més cura i, en fer-ho, tenir-les en compte.

40 Les competències més treballades han estat la


35 lingüística i la d'aprendre a aprendre. Les menys, la digital i
C.Lingüíst
30 Matemàtica la social i ciutadana. Observam que hi ha competències
25 Món físic que treballam sempre, sense proposar-nos-ho i que
20
T.I. Digital
Ciutadana
d'altres, si les volem treballar, cal que prèviament ens ho
15 Cult.Artíst proposem.
10 Aprendre
Autonomia
5

TERCER CICLE

Observant els resultats de les accions realitzades aquest dia, on es treballava un


projecte, hi ha més tasques que activitats i exercicis .

Dominen les competències 3,5

lingüístiques, d'aprendre a 3
C.Lingüíst

Exercicis aprendre, i social i 2,5 Matemàtica

ciutadana ,emprant el 2
Món físic
T.I. Digital
Activitats
tractament de la informació 1,5 Ciutadana
Cult.Artíst
Tasques
amb les TIC. 1 Aprendre
Autonomia
0,5