You are on page 1of 2

PROCES VERBAL

INCHEIAT ASTAZI 08.04.2015


Prezentul proces verbal s-a incheiat cu ocazia verificarilor ( punctaj) evidentelor contabile privind plata/
incasarea impozitelor si taxelor datorate la bugetul local, in vederea compensarii, intre
PRIMARIA PRUNDU Serviciul Taxe si Impozite, din loc. Prundu jud. Giurgiu,
Si
Societatea MARIA TRADING SRL Constanta, cu sediul social in str. Mircea cel Batran, nr. 86, BL.
MF2, SC. A, AP. 6 Constanta, Romania, O.R.C. J13/ 1688 /1995, C.I.F.RO747189, avand punct de lucru
declarat in Loc. Prundu, jud. Giurgiu,
In urma verificarilor (punctaj) evidentelor contabile privind plata/ incasarea impozitelor si taxelor
datorate la bugetul local, in perioada 2010 2014, inclusiv, a rezultat suma totala de 381.370,09 lei,
suma achitata in plus de catre Societatea MARIA TRADING SRL, pentru suprafata de 190,96 ha.
incadrata in categoria canale.
In baza art. 116, coroborat cu art. 135 din OUG nr. 92/2003 Cod Procedura Fiscala, suma de
381.370,09 lei va face obiectul compensarii cu datoriile Societatii MARIA TRADING SRL la bugetul
local, privind impozitul pe teren aferent semestrului II 2014 si anului 2015, dupa cum urmeaza:
Sume compensate:
1.
2.
3.
4.

143.922,00 lei impozit teren extravilan Sem II integral 2014


1.524,46 lei - impozit teren intravilan Sem I integral + Sem. II integral 2015
186.777,03 -lei - impozit teren extravilan Sem I integral 2015
49.147,60 - lei - impozit teren extravilan Sem II partial 2015

Prezentul proces verbal s-a incheiat cu respectarea prevedrilor din OUG nr. 92/2003 Cod Procedura
Fiscala.
Prezentul proces verbal s-a redactat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
PRIMARIA PRUNDU

MARIA TRADING SRL,


Jihad El Khalil
Administrator