You are on page 1of 13

UNIT PELAJARAN 6

MISKONSEPSI PERWAKILAN DATA

HASIL PEMBELAJARAN

Di akhir unit ini, anda diharap dapat:

1.

Membincang

dan

memperihalkan

cara-cara

menginterpretasi

dari

Piktogram, Carta Palang, Carta Pai, Histogram, Poligon Kekerapan dan


Graf Garisan.
2.

Menerangkan bagaimana data dari graf dan carta boleh mengelirukan.


(misleading)

3.

Mengenalpasti cara untuk mengatasi kekeliruan atau miskonsepsi


semasa perwakilan data melalui Piktogram, Carta Palang, Carta Pai,
Histogram, Poligon Kekerapan dan Graf Garisan.
Unit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|

112

PENGENALAN

Miskonsepsi di dalam perwakilan data sering berlaku. Kenapakah ini berlaku? Perwakilan
data dengan cara visual melalui Piktogram, Carta Palang, Carta Pai, Histogram, PoligonKekerapan
dan Graf Garisan adalah menarik dan memudahkan untuk membuatinterpretasi. Walau
bagaimanapun, kita hendaklah berhati-hati dan hendaklah menelitinya denganterperinci untuk
memastikan bahawa ianya diwakilkan dengan betul dan tidak memberikan interpresiyang
ini

akan

membincangkan

ciri-ciri

yang

perlu

diambil

perhatian

salah.

Unit

apabilamengintepretasi

setiap satu cara mewakilkan data dan ciri-ciri yang perlu diambil perhatian.

Interpretasi Piktogram

Di dalam Piktogram, data ditunjukkan dengan simbol atau gambar. Dengan sekilas
melihatmaklumat yang mudah, ianya boleh diwakili dengan Piktogram. Adalah mustahak untuk
seseorangmelihat kepada kekunci untuk memberitahu berapakah sesuatu simbol itu diwakili. Jika ada
bahagiansimbol atau gambar, ia diwakili dengan sebahagian (pecahan) bilangan item (lihat contoh di
bawahsubtajuk Piktogram dalam Unit 5).

Perkara penting yang perlu diambil perhatian apabila mengintepretasi Piktogram ialah:

a) Pastikan simbol dan perwakilan symbol yang digunakan adalah betul dan tidak salah
b) Teliti setiap perwakilian dan pastikan simbolnya dilukis dengan betul.
c) Pastikan pecahan dari simbol yang diunakan juga adalah dilukis dengan betul dan mewakiki data.
nit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|
113

Ada kalanya, Piktogram direka untuk memberi


maklumat yang memesongkan. Kadang kala,maklumat

Piktogram Yang Mengelirukan

yang terpesong tergambar oleh kerana piktogram tidak

dilukiskan dengan betul. Adalahmustahak


.

untuk menyedari perkara ini apabila


Piktogram dilukis dan apabila

Graf Palang Yang Mengelirukan

interpretasi dibuatdengan Piktogram di


dalam majalah dan surat khabar. Apabila
simbol atau ruang dilukis secara

Graf Palang juga boleh memberikan maklumat yang

tidaksekata, maka bolehlah disangsikan

memesongkan. Aspek yang paling penting

mengenai

ialahmemerhatikan skala paksi-paksi, sama ada ianya

kesahihan Piktogram

itu.Kadang kala, ia sengajadilakukan

bermula dari sifar atau tidak dan perhatikan samaada

untuk memberikan maklmat yang tidak jelas skalanya hendaklah betul. Kadang kala ada syarikat yang
ingin menampakkan banyak jumlahjualan mereka dengan
kepada orang ramai atau ianya memang
hasilkerja yang tidak bermutu.

memanipulasi graf jualan mereka. Berhati-hati akan


perkara ini. Adalahmustahak

Interpretasi Graf Palang

ketebalan
pun

setiap

palang

untuk
kerana

menyemak
kadang

kala

ini

bolehdimanipulasikan.

Graf Palang juga mudah dibaca seperti


Piktogram. Panjang palang-palang mewakili Berikut adalah beberapa contoh graf yang memberikat
maklumat yang mengelirukan. Bolehkahanda lihat di
saiz data.Perkara penting yang perlu
diambil kira apabila mendapatkan maklumat
dari Graf Palang ialah:
a)

mana kesilapan untuk setiap

satu

Senaraikan kesilapannya dan semak jawapan anda

Baca tajuknya dan cuba fahamkan

tujuan Graf Palang itu.


b)

Lihat pada paksi dan semak label

paksi-paksi. Satu paksi adalah label

Purata Harga

palang-palang dansatu paksi mewakili

Kereta (RM)

bilang item di setiap palang.


c)

Kemudian, lihat pada skalanya

kerana skala paksi memperihalkan


bilangannya. Andamungkin perlu mengira
dan membuat kesimpulan anda untuk
melihat bilangan item di antaranombornombor yang ditunjukkan pada paksi.

graf ini?

Unit 6 Miskonsepsi
Perwakilan Data|115

KENAIKAN HARGA KERETA

Dari graf ini, nampak seolah-olah harga kereta telah naik tiga kali ganda dalam setahun! Ia
sangatmengelirukan kerana paksi menegak tidak bermula dengan sifar. Cuba lihat graf yang sama
tetapiversi yang telah dibaiki. Ia memberikan gambaran yang lebih tepat akan apa sebenarnya
berlaku.

Interpretasi Carta Pai

Cara menginterpretasi Carta Pai ialah berasaskan prinsip bahawa bahagian pai yang
terbesarmewakili item data yang terbesar dan bahagian pai yang terkecil mewakili item data yang
terkecil .Maka, ianya mudah untuk membandingkan data-data.

Ada masanya, pandangan mata dengan mudah menganggarkan saiz bahagian pai kerana 90
darjahadalah suku bulatan (contohnya Carta Pai A). Pada masa yang sama, kadang kala adalah
sukaruntuk menentukan anggaran saiz bahagian pai (contoh Carta Pai B). Perbandingan untuk
setiapbahaian sukar untuk dilakukan apabila ini berlaku. Contohnya sila lihat Carta Pai A Carta Pai B
dibawah;

Carta Pai A

Carta Pai B

90 mudah dilihat apabilanya ianya dilukis tepat pada paksi

Apabila ianya tidak berada pada paksinya, sukar untuk membuat anggaran.Adalah disarankan

apabila melukis Carta Pai, hendaklah melabelkan bahagian-bahagianagar mudah untuk dibaca
dan untuk membuat interpretasi.
Carta Pai A

Carta Pai B

Carta Pai yang Mengelirukan

Jika Carta Pai tidak dilukis dengan betul, maklumatnya akan mengelirukankan. Adalah penting
untukmengingatkan bahawa kelebihan Carta Pai ialah untuk melihat sebahagian dari data
sebagaipecahan dari keseluruhan data.

Interpretasi Graf Garisan

Data selanjar selalunya diwakili dengan menggunakan Graf Garisan. Perkara yang penting
semasamenginterpretasi Graf Garisan ialah:

a)

Baca tajuknya dan cuba fahamkan tujuan Graf Garisan itu.

b)

Lihat pada paksi-paksinya dan semak labelnya.

c)

Pastikan sama ada skalanya bermula dari sifar atau tidak dan cuba selidik apa lagi

yanganda boleh dapati dari skala-skala itu.


d)

Apabila membaca Graf Garisan, pastikan anda meneliti label-labelnya dan juga titik-

titikpermulaannya.

Graf Garisan yang Mengelirukan


Sesetengah Graf Garisan sengaja dilukis untuk memberikan maklumat yang
memesongkan.Contohnya. Apabila Graf Garisan dilukis dengan menggunakan skala yang berlainan,
Graf Garisanitu kelihatan berbeza dan ia seolah-olah memberi gambaran yang berbeza walaupun
sebenarnyaianya adalah sama. Selalunya ianya dilakukan hanya untuk mengelirukan pembacanya.Pada
masa yang sama, adalah penting untuk meneliti skala-skala yang digunakan. Contohnya, jikasatu Graf
Garisan bermula dari sifar tetapi senggatannya tidak sekata. Ia akan memberikan kesanyang tidak
betul dan akan memesongkan tanggapan pembaca. Berikut ialah contoh Graf Garisanyang
mengelirukan dan hendaklah diperbetulkan dan hendaklah diberi penekanan agar kesilapansebegini
dapat diatasi.

Walaupun skala paksi menegak bermula dengan sifar, ia tidak menaik dengan sekata.
Iamemberikan kesan yang tidak betul kepada graf, dan menggambarkan seolah lompatan yang
palingbanyak ialah di anatara 1 dan 2 dan bukan 3 dan 4. Lagipun tiada label pada paksi. Maka kita
tidakdapat tentukan apakah yang diwakil olh graf ini. Bentuk Graf Garisan ini sepatutnya seperti berikut:

RUMUSAN

Pewakilan data di dalam bentuk visual adalah sangat berguna di dalam pengumpulan data
semasamenjalankan kajian tetapi lebih penting lagi ialah ianya juga digunakan di dalam kehidupan
sehariankita yang menggunakan graf dan carta untuk mewakili pelbagai perkara seharian. Adalah
pentinguntuk mengetahui anatomi setiap satu pewakilan data secara visual ini agar kita tahu
bagaimanamembuat interpretasi dengan lebih baik dan efektif.

Bagaimanapun adalah penting juga untuk memastikan bahawa kita tidak dikelirukan atau
ditipudengan pewakilan data yang salah dan sengaja hendak mengelirukan kita. Dengan
adanyapengetahuan mengenai cara-cara yang betul untuk membaca dan menginterpretasi carta dan
grafini, diharapkan agar kita akan lebih peka dan dapat membuat keputusan yang lebih bijak
apabiladipersembahkan dengan data secara visual ini. Pengetahuan ini hendaklah juga

diajar

kepadapelajar kita agar mereka dapat mengecam ciri-ciri yang mengelirukan dan dapat dengan
mudahmenyangkal miskonsepsi yang boleh berlaku. Hanya dengan pengetahuan yang baik mengenai
caramembaca carta dan graf dengan betul sahaja sudah cukup untuk membantu mereka
membuatinterpretasi yang keputusan yang bijak dan tepat.

Unit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|


124

Latihan Sumatif

1.

Senaraikan beberapa ciri yang perlu diambil kira untuk memastikan interpretasi Piktogram
dlakukan dengan betul.

2.

Apakah ciri-ciri yang perlu diperhatikan untuk memastikan bahawa nterpretasi Graf Palang
dilakukan dengan betul dan tidak mengelirukan ?

3.

Carta Pai di bawah adalah memperihalkan hobi pelajar-pelajar di Tahun 6 Alpha. Cuba
tentukan apakah hobi yang paling digemari oleh pelajar-pelajar ini?

a)

Sila nyatakan kenapa sukar untuk anda menentukan jawapannya?

b)

Nayatakan bagaimana anda boleh baiki Carta Pai ini agar ia mudah
diinterpretasikan?

c)

Lukiskan semula Carta Pai ini aar ianya mudah untuk diinterpretasikan.

HOBI PELAJAR TAHUN 6

PERMAINAN

ALPHA
VIDEO
BERSUKAN
MEMBACA
LAYARI INTERNET
MENONTON TV

4.

Apabila membuat interpretasi Graf Garisan, nyatakan ciri-ciri yang perlu diteliti untuk
memastikan bahawa graf itu tidak mengelirukan.
Unit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|

125

Rujukan
Coakes, S. J., Steed, L., & Dzidic, P. (2010). SPSS version 17.0 for windows: Analysis without
anguish. Sydney: John Wiley & Son Australia, Ltd.

Dunn, S.D. (2001). Statistic and data analysis for the behavioral sciences. New York: McGraw-Hill.
Haylock, D. (2010). Mathematics Explained For Primary Teachers (4th Ed.). London: Sage Publications
Howitt, D., & Cramer, D. (2000). An introduction to statistics in psychology: A complete guide for
students. (2nd Ed.). Harlow, England: Prentice Hall.
Iran Herman.(2004). Statistik dan analisis data sains sosial. Alor Star: Percetakan Ustaras Sdn.Bhd.
Kennedy, L. M, & Tipps, S. (2011).Guiding Childrens Learning of Mathematics.(12th Ed.).

Bermont:

Wadsworth.
Kerlinger, F.N., & Lee, H.B. (2000). Foundation of behavioral research (5th Ed.). Belmont,
CA:
Wadsworth/Thomson Learning.
Marzita Puteh. (2003) .Matematik Permulaan Siri 1, Edisi 3, Prentice Hall, Kuala Lumpur.
Marzita Puteh. (2003) .Matematik Permulaan Siri 2, Edisi 3, Prentice Hall, Kuala Lumpur.
Marzita Puteh. (2010) Foundation Mathematics 1, Tanjong Malim: UPSI Press.
Mohamad Khairuddi Yahya, Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2006). Integrated Curriculum for
Primary Schools Mathematics Year 5 Textbook, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mohamad Khairuddi Yahya, Marzita Puteh & Santhi Periasamy. (2006). Integrated Curriculum for Primary
Schools Mathematics Year 5 Teachers Handbook, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Santhi Periasamy, Marzita Puteh, Mohamad Khairuddi Yahya, Lai Kim Leong & Rozaili Mohd Ali. (2007).
Integrated Curriculum for Primary Schools Mathematics Year 6 Teachers Handbook, Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.
Van De Walle. J. A, Karp K. S, Jennifer, M. & William, B. (2010).Elementary and Middle School
Mathematics: Teaching Developmentally. (7th Ed.). USA: Pearson.
Wan Yusof Wan Ngah, Lee Gik Lean & Rabiyah Fakir Mohd. (2011). Kuriulum Bersepadu Sekolah
Rendah Matematik Tahun 4 Sekolah Kebangsaan Buku Teks, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka.

Unit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|


126

Jawapan
Latihan Formatif 6.1
Piktogram boleh mengelirukan oleh kerana ianya tidak dilukis dengan baik terutamanya jika simbolsimbol yang digunakan dilukis dengan tidak tekal dan tidak sekata. Interpretasi kepada Piktogram
juga boleh menjadi salah jika keseluruhan lukisan simbol-simbol dan juga ruang diantaranya tidak
sekata.
Latihan Formatif 6.2
Perkara penting yang perlu diambil kira apabila mendapatkan maklumat dari Graf Palang ialah:
a)

Baca tajuknya dan cuba fahamkan tujuan Graf Palang itu.

b)

Lihat pada paksi dan semak label paksi-paksi. Satu paksi adalah label palang-palang dan
satu paksi mewakili bilang item di setiap palang.

c)

Kemudian, lihat pada skalanya kerana skala paksi memperihalkan bilangannya. Anda
mungkin perlu mengira dan membuat kesimpulan anda untuk melihat bilangan item di antara
nombor-nombor yang ditunjukkan pada paksi.

Latihan Formatif 6.3

Perkara yang perlu diambil kira apabila menginterpretasi Carta Pai ialah:
Cara menginterpretasi Carta Pai ialah berasaskan prinsip bahawa bahagian pai yang terbesar
mewakili item data yang terbesar dan bahagian pai yang terkecil mewakili item data yang terkecil .
Maka, ianya mudah untuk membandingkan data-data.

Latihan Formatif.6.4
Apabila Graf Garisan dilukis dengan skala yang berbeza, graf akan nampak berbeza dan ianya
seolah-olah memberikan gambaran yang berlainan walaupun sebenarnya ianya adalah sama sahaja.
Jika skala Graf Garisan bermula dari sifar dan tidak menaik sekata, ia akan mengelirukan dan akan
memberikan interpretasi yang songsang dan salah kepada pembaca.

Unit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|


127

Latihan Sumatif
1.

Untuk memastikan Piktogram dilukis dengan betul perkara yang penting yang perlu diambil
perhatian apabila menginterpretasi Piktogram ialah:

a)

Pastikan simbol dan perwakilan symbol yang digunakan adalah betul dan tidak salah.

b)

Teliti setiap perwakilian dan pastikan simbolnya dilukis dengan betul.

c)

Pastikan pecahan dari simbol yang diunakan juga adalah dilukis dengan betul dan
mewakiki data.

2.

Perkara penting yang perlu diambil kira apabila mendapatkan maklumat dari Graf Palang
ialah:

a) Lihat pada paksi dan semak label paksi-paksi. Satu paksi adalah label palang-palang
dan satu paksi mewakili bilang item di setiap palang.

b) Kemudian, lihat pada skalanya kerana skala paksi memperihalkan bilangannya. Anda
mungkin perlu mengira dan membuat kesimpulan anda untuk melihat bilangan item di
antara nombor-nombor yang ditunjukkan pada paksi.

3.

a)

Ianya sukar kerana tidak dapat membuat anggaran saiz setiap bahagian di dalam Carta
Pai ini. Memandangkan angaran tidak dapat dilakukan, maka tidak dapat memberikan
jawapannya.

b)

Perlu memasukkan label untuk setiap hobi yang disenaraikan supaya mudah
menampakkan saiz setiap bahagian agar ianya memudahkan untuk membuat
interpretasi.
Unit 6 Miskonsepsi Perwakilan Data|
128

c)

HOBI PELAJAR TAHUN 6 ALPHA


70

PERMAINAN VIDEO

90
BERSUKAN

40

MEMBACA

LAYARI INTERNET

100

70

MENONTON TV

4. Perkara yang penting semasa menginterpretasi Graf Garisan ialah:

a) Baca tajuknya dan cuba fahamkan tujuan Graf Garisan itu.


b) Lihat pada paksi-paksinya dan semak labelnya.
c) Pastikan sama ada skalanya bermula dari sifar atau tidak dan cuba selidik apa lagi yang
anda boleh dapati dari skala-skala itu.
d) Apabila membaca Graf Garisan, pastikan anda meneliti label-labelnya dan juga titik-titik
permulaannya.