You are on page 1of 2

PROGRAMA CONCURSO GASTRONÓMICO: CONCURSO DE DISFRACES

BASES BASES
HORA ACTIVIDADE As bases polas que se rexerá o Concurso de
receitas de Entroido son: As bases polas que se rexerá o Concurso de
11:35 ➢ Concurso gastronómico de PRIMEIRA: Disfraces son:
postres do entroido Poderá participar calquera persoa da PRIMEIRA:
comunidade escolar, sempre e cando cumpra Poderá participar calquera persoa da comunidade
12:45 ➢ Concurso de disfraces tódalas bases escolar, sempre e cando cumpra tódalas bases.
➢ Festival musical SEGUNDA: SEGUNDA:
➢ Karaoke As receitas terán que ser típicas do Entroido, Os participantes deberán estar listos ás 12:45 no
deberán estar escritas en lingua galega e salón de actos do IES de Curtis.
presentaranse mecanografadas e en formato TERCEIRA:
dixital, co nome e os datos persoais do autor na Poderá participarse individualmente ou en grupo.
parte de atrás do folio que se dobrará pola metade CUARTA:
quedando só á vista a receita. As receitas Valoraranse o traballo, a imaxinación, a
entregaranse ao departamento de Lingua Galega orixinalidade e a simpatía dos participantes.
e Literatura ou ao Equipo de Normalización e QUINTA:
Dinamización lingüística antes do martes 9 de Os premios dos gañadores consistirán nun vale,
febreiro. Así mesmo, deberase presentar o prato cunha validez de 15 días, para cambiar por
elaborado o venres 13 de febreiro ás 8:45. material escolar, libros, discos ou películas polos
TERCEIRA: seguintes importes:
Valoraranse a presentación, a creatividade e a Individual:
orixinalidade do prato. 1. 50 €.
CUARTA: 2. 30 €.
Aceptaranse como máximo tres receitas por 3. 20 €.
participante. Tamén se pode participar en Grupo:
grupo, repartindo nese caso o premio entre os 1. 80 €.
membros do grupo. SEXTA:
QUINTA: O xurado estará composto por 3 membros do
Os premios dos gañadores consistirán nun alumnado e 3 do profesorado, sendo a súa
vale, cunha validez de 15 días, para cambiar decisión inapelable.
por material escolar, libros, discos ou películas SETÍMA:
polos seguintes importes: O xurado poderá declarar os premios desertos no
1. 50 €. caso de non acadar unha calidade mínima.
2. 30 €. OITAVA:
3. 20 €. A participación no concurso significa a aceptación
SEXTA: destas bases.
O xurado estará composto por 3 membros do
alumnado e 3 do profesorado, sendo a súa
decisión inapelable.
SETÍMA:
O xurado poderá declarar os premios desertos
no caso de non acadar unha calidade mínima.
OITAVA:
A participación no concurso significa a
aceptación destas bases.
PÁXINA 2 PÁXINA 3 PÁXINA 4
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Terán carácter de complementarias aquelas
actividades didácticas que se realizan co
alumnado en horario lectivo e que, formando
parte da programación, teñen carácter
diferenciado polo momento, espazo ou recursos
que utilizan; así cabe considerar os traballos de
campo, conmemoracións e outras semellantes,

ENTROIDO 2010
sendo a participación nas mesmas obrigatoria.

IES de CURTIS

IES de CURTIS
Rúa Xermán de Castro, s/n
15379 Curtis
Teléfono/fax: 981786100 - 981786292
EQUIPO DE NORMALIZACIÓN E
Correo electrónico: ies.curtis@edu.xunta.es
DINAMIZACIÓN LINGÜÍSTICA
Páxina web: http://centros.edu.xunta.es/iesdecurtis
PÁXINA 5 PÁXINA 6