You are on page 1of 32

NDD-rSww

f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

N
Neettw
woorrkk ffoorr DDeem
mooccrraaccyy aanndd DDeevveellooppm
meenntt
D
Dooccu
ummeen
nttaattiioon
n aan
ndd R
Reesseeaarrcch
hDDeeppaarrttm
meen
ntt

P.O Box 179, Mae Sod,Tak, 63110,Thailand. Phone: +66 (0) 85 733 4303. E-mail : ndddrd07@csloxinfo.com

wpfvtwGif; jrefrmhowif; (2010


(2010 ckESpf/ Zefe0g&Dv)
ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ၏
္ ေနာက္ဆံုးညတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕က လူငယ္မ်ား ၿမိဳ႕အႏွံ႔ေလွ်ာက္လည္ကာ ႏွစ္သစ္ကို ႏႈတ္ခြန္းဆက္
ေနၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ယခုလက္ရွိ သံုးစဲြေနသည့္ (၅) က်ပ္တန္မွ (၂၀၀) က်ပ္တန္အထိ ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ FREE
2010 ဆိုသည့္ စာတမ္းကို တံဆိပ္တံုးႏွင့္ ရိုက္ႏွိပ္ကာ လူထုလႈပ္ရွားမႈ ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ စစ္အာဏာရွွင္
စနစ္တုိက္ဖ်က္ေရး အင္အားစုအဖဲ႔က
ြ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သည္။ (RFA 010110)
 စစ္ေတြအက်ဥ္းေထာင္တင
ြ ္ ထိန္းသိမ္းခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ားက ဖိႏွိပ္ညႇင္း
ပမ္္းမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ (RFA 010110)
 ရန္ကုန္တိုင္း တံေ
ြ တးၿမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဆ
ြဲ န္႔က်င္ေရးစာမ်ား ျဖန္႔ေ၀သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ယမန္ေန႔
ႏွစ္သစ္ကူးညတြင္ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 010110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရမွ ျပဳလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲေ
ြ ၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးေပၚ
လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မထားေၾကာင္း ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာ၊ စာေရးဆရာ လူထုစိန္၀င္းက ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္
သည္။ (DVB 010110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ ရင္ျပင္တင
ြ ္ ယေန႔မွစ၍ ၾကြပ္ၾကြပအ
္ ိတ္မ်ား အသံုးျပဳခြင့္မေပးေတာ့ေၾကာင္း ဘုရားဖူး
သူမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 010110)
 ႏွစ္သစ္အတြင္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ႏွင့္ တိုင္း
ရင္းသားအင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး စည္းလံုးညီညတ
ြ ္စာြ လက္တြဲႀကိဳးပမ္းရန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္
ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ (CRPP) က တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (DVB 010110)
 ႏွစ္သစ္ ၂၀၁၀ တြင္ အဖဲ႔ြ၀င္သစ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္
ရြက္ရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ လူငယ္အဖဲ႔က
ြ ယေန႔ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ (DVB 010110)
 ယခုလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္မည့္ ေက်ာင္းသားစံုညီပေ
ြဲ တာ္အတြက္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္း
ဆရာတခ်ဳိ႕က ေက်ာင္းသားမ်ားထံမွ ၿခိမ္းေျခာက္ ေငြေကာက္ခံေနသည္ဟု ေက်ာင္းသားမိဘ တစ္ဦးက ေျပာသည္။
(Narinjara 010110)
 ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံေရာက္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားမ်ားက ဆံုးရႈံးေနေသာ ရခိုင္ျပည္၏ မူလအခြင့္အေရးအား ျပန္လည္ရရွိေရးအ
တြက္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္ က်ဆံုးသည့္ေန႔အခမ္းအနားတြင္ ေတာင္းဆို
လိုက္သည္။ (Narinjara 010110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂)ရက္
 ကရင္ျပည္နယ္ ၾကာအင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ မၾကာေသးခင္က DKBA တပ္ရင္း (၉၀၈) မွ တပ္ဖ႕ြဲ ၀င္အခ်ဳိ႕ KNU ႏွင့္
သြားေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သျဖင့္ ၎တို႔တပ္ အေျခစိုက္သည့္ ေဒသခံရာြ သားမ်ားသည္ KNU ႏွင့္ ဆက္သယ
ြ ္ေပးသည္ဟု
စြပ္စဲြကာ ယေန႔အထိ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႏွိပ္စက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (KIC 020110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 1-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ရန္ကုန္တိုင္း ေကာ့မႉးၿမိဳ႕နယ္ မဆယ္ဆိပ္ေက်းရြာတြင္ လယ္သမားမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက လယ္ေျမအသံုးျပဳခ


တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေနသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား အခက္ေတြ႔ေနၾကသည္။ (DVB 020110)
 ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားအတြက္ ရံပံုေငြရွာသည့္ ပန္းခ်ီျပပဲတ
ြ စ္ရပ္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရႊဂံုတုိင္ အမ်ဳိးသားဒီမို
ကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ရံုးတြင္ ယမန္ေန႔က က်င္းခဲ့ေၾကာင္း ပါတီေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
(DVB 020110)

ဇန္န၀ါရီလ (၃)ရက္
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲ႕ြ တစ္ခုျဖစ္သည့္ မယက (ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖံ႕ြ ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ) ၿမိဳ႕နယ္အ
ဆင့္ ဥကၠဌ ရာထူးေနရာ အလဲအ
ြ ေျပာင္းကို သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ လြန္ခ့ဲသည့္လ ၃၁ ရက္ေန႔က
စတင္ျပဳလုပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ (S.H.A.N 030110)
 လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႔က ပခုကၠဴၿမိဳ႕တြင္ အဖမ္းခံခရ
့ဲ သည့္ သတင္းေထာက္တစ္ဦးျဖစ္သူ
ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ မလွလွ၀င္းႏွင့္ သူ႔အား ကူညီေပးခဲ့သူ အိမ္ရွင္ ကိုျမင့္ႏိုင္တို႔ကို လြန္ခဲ့သည့္
ဒီဇင္လာလ ၃၁ ရက္ေန႔က ေနာက္ထပ္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (RFA
030110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၆ လၾကာ တရာမ၀င္ေနထိုင္ခ့သ
ဲ ည့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိင
ု ္ငံသားတစ္ဦးကို ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ ခ်မွတ္
လိုက္ကာ ၎အား လက္ခံသည့္အိမ္ရွင္ကို ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ထုတ္သည့္ Flower
News Journal တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (DVB 030110)
 နအဖစစ္တပ္ စစ္ေျမျပင္ အင္ဂ်င္နီယာ တပ္ရင္းမွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားက ယမန္
ေန႔က တက္ကနက္ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ (Narinjara 030110)

ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္
 ယေန႔က်ေရာက္သည့္ (၆၂) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ (NLD)
ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနား၌ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ
"အမ်ဳိးသားစည္းလံုး ညီညတ
ြ ္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အဓိကေဖာ္ျပထားေၾကာင္း" ဗဟိုအလုပ္
အမႈေဆာင္အဖဲ႕ြ ၀င္ ဦးခင္ေမာင္ေဆြက ေျပာသည္။ (NEJ 040110)
 စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက ယခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပဲြ ျပဳလုပ္မည္ဟု ယေန႔ က်ေရာက္သည့္
လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္ အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ/ Irrawaddy 040110)
 ဧရာ၀တီျမစ္ဆံုေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အထက္ပိုင္းတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား၏ ေရလႊမ္းဧရိယာ
မ်ားတြင္ က်ေရာက္ေနသည့္ ေက်းရြာမ်ားကို လာမည့္ေဖေဖာ္၀ါရီလ၌ စတင္ေျပာင္းေရႊ႕ခိုင္းမည္ျဖစ္ကာ လိုအပ္သည့္
ေနအိမ္မ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေပးေနေၾကာင္း ေအးရွားေ၀ါလ္ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 040110)
 အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖဲ႕ြ အစည္းမ်ား၏ ဖဲ႕ြ စည္းပံုအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရာထူးမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသည့္
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို ရာထူးအဆင့္ မခဲြျခားဘဲ တစ္ေျပးညီ ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ တိုးျမႇင့္ေပးလိုက္
သည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုး၊ ေနျပည္ေတာ္မွ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ ၁၀၄/၂၀၀၉ ကို
ဒီဇင္ဘာလ (၃၁) ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (NEJ 040110)
 ယေန႔ က်ေရာက္သည့္ (၆၂) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့လတ
ြ ္လပ္ေရးေန႔တြင္ ေအာင္ဆန္းဦးကို သင္ခန္းစာေပးျခင္း အမည္
ျဖင့္ ျမားပစ္ၿပိဳင္ပြတ
ဲ ရပ္ကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္တြင္ က်င္းပသည္။ (NEJ/ Irrawaddy 040110)
 နအဖ စစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံ၏လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္ ဘဲ႕ြ တံဆိပ္ကို (၆၂) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တြင္
ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာလိုက္သည္။ (NEJ 040110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 2-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ က႑တြင္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ရာ စစ္အစိုးရႏွင့္


နီးစပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီး ဦးေတဇအပါအ၀င္ ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ား ရရွိသာြ းသည္ဟု ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္
ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (Irrawaddy 040110)
 အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္သည္ ဆိုသည့္သတင္းေၾကာင့္ ျမန္မာေငြတန္ဖိုး အနည္းငယ္က်ဆင္းသြား၍ ေရႊေစ်း
တက္သြားေၾကာင္း ရန္ကုန္စီးပြားေရးအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုသည္။ (Irrawaddy 040110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စြန္နယ္ဖ်ား ေဒသမ်ားတြင္ ေဆာင္းတြင္းအေအးဓါတ္ လြန္ကေ
ဲ နသျဖင့္ ထိုေဒသမ်ားရွိ ႏိုင္ငံေရးအ
က်ဥ္းသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္ေနေၾကာင္း ႏိုငင
္ ံေရးအက်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
ႏွင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 040110)
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ တင္သြင္းလာေသာ မိုဘိုင္းဖုန္းကဒ္မ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာေငြ ၃၀,၀၀၀
(ျမန္မာေငြ ၄၅၀,၀၀၀) တန္ဖိုးရွိ Grameen ႏွင့္ Aktal ကုမၸဏီမွ ဖုန္းကဒ္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငအ
ံ ေနာက္ဘက္
နယ္စပ္ေမာင္ေတာတြင္ ဖမ္းမိခ့ဲသည္။ (Mizzima 040110)
 ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပတ
ြဲ င
ြ ္ ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် ပါ၀င္ခ့ၾဲ ကသည့္ သခင္ႏိုင္ငံေရးသမားႀကီးမ်ားက လြတ္လပ္ေရး
ေန႔ ေအာင္ပအ
ြဲ ခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပါရမီလမ္းက သခင္သိန္းေဖ ေနအိမ္အတြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲကာ အမ်ဳိးသား
အက်ပ္အတည္းအား လက္တေ
ြဲ ျဖရွင္းရန္ နအဖ အစိုးရကို တိုက္တန
ြ ္း ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (RFA 040110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား အဆင့္ျမင့္ပညာသင္ၾကားႏိုင္
ရန္ Bridging Educational Access to Migrants (BEAM) ေက်ာင္းသစ္တစ္ခု ယေန႕ စတင္ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။
(NMG 040110)
 ကရင္နီျပည္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ထုတ္လုပ္ေသာ သံလိုက္ဆီ (ေခၚ) ေရႊကိႏၷာရာေမာင္ႏွံ အနာလိမ္းေဆးကို ျမန္မာ
စစ္အစိုးရမွ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ေပးကာ ျပည္တြင္းအဆင့္ျမင့္ ေဆးအျဖစ္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ျဖန္႔ခ်ိ ေရာင္းခ်ေနသည္။
(Kantarawaddy Times 040110)
 ရိုးမ ၃ သတင္းဌာန တည္ေထာင္ျခင္း (၁၂) ေျမာက္ အခမ္းအနားကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တစ္ေနရာတြင္ ယေန႔
နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲရာ အခမ္းအနားတြင္ ရိုးမ ၃ သတင္းဌာန စတင္ျဖစ္လာပံုႏွင့္ ျဖတ္သန္းခဲသ
့ ည့္ သမိုင္း
ေၾကာင္းကို သတင္းဌာန ဦးစီးတည္ေထာင္ခ့သ
ဲ ူတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ထက္က ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Yoma3
040110)

ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္
 စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ တြက္ သက္ဆုိင္ရာဌာနအလိုက္ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း ေနထိုင္ေသာ
အၿငိမ္းစားအစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား ေနအိမ္သို႔ တစ္အိမ္၀င္ တစ္အိမ္ထက
ြ ္ လိုက္လံစာရင္းေကာက္ ခံေနေၾကာင္း လူ၀င္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 050110)
 မီးရထားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ ရုပ္ရွင္၊ ဗီဒ
ြ ီယုိရိုက္ပါက ၎တို႔ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ယူရန္ႏွင့္ ရိုက္ကူးၿပီးသည္
မ်ားကို ဆင္ဆာတင္ျပရန္ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္လိုက္သျဖင့္ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗြီဒီယိုသမား
မ်ားက စိတ္ပ်က္ေနၾကသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ရုပ္ရွင္ ဒါရိုက္တာတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 050110)
 စာေပစိစစ္ေရးႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာနက ျပည္တြင္းထုတ္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားတြင္ အရက္ႏွင့္ဘီယာ ေၾကာ္ျငာအား
လံုးကို ယခုလ (၁) ရက္ေန႔မွစ၍ ပိတ္ပင္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။ (NEJ 050110)
 ၾကံ့ဖံြ႔က မေကြးတိုင္း ၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာအုပ္စု (၅၀)ေက်ာ္ကို ယမန္ႏွစ္ ၾသဂုတ္လက စတင္၍ (၈) လ
ဆိုင္း အေႂကြးစနစ္ျဖင့္ ေျမဆီေႂကြးမ်ား အတင္းအက်ပ္ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ ယခုလတြင္ အာဏာသံုး ျပန္လည္ေတာင္း
ခံေနသည္။ (NEJ 050110)
 ယမန္ေန႔က က်ေရာက္သည့္ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊက "ယခု
ႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို စနစ္တက် က်င္းပေရးအတြက္ စီမံေဆာင္ရက
ြ ္လ်က္ရွိရာ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္္

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 3-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

လံုးက မွန္ကန္စာြ ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရက


ြ ္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္"ဟု ေျပာၾကားေၾကာင္း အစိုးရသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္
အေပၚ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူမ်ားက သံသယရွိေနၾကသည္။ (Irrawaddy 050110)
 လိႈင္းအားျမင့္ ေရဒီယို ဆက္သြယ္ေရး စက္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူအသံုးျပဳ
ေနေၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ ၾသစေၾတးလ်အေျခစုိက္ Sydney Morning Herald သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
(Irrawaddy/ Mizzima 050110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က တုိင္းရင္းသား အပစ္ရပ္လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔ြမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းေရး
ကိစၥအေပၚ ဆက္လက္ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုေနေသာ္လည္း KIO အဖဲ႔ြမွ မၾကာခင္ရက္ပိုင္းက စစ္အစိုးရ ကိုယ္စား
လွယ္အဖဲ႔ႏ
ြ ွင့္ ေတြ႔ဆံုခ့ဲရာတြင္ တိက်သည့္ အေျဖမေပးခဲ့ေၾကာင္း KIO သတင္းရပ္ကက
ြ ္မွ ဆိုသည္။ (RFA 050110)
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတင
ြ ္ ေရာက္ရွိေနၾကသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစုစည္းကာ "အလြမ္းမ်ားႏွင့္ ဧရာ၀တီ"ဟု မည္ေပးထား
သည့္ DVD ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတစ္ကားကို ရုိက္ကူးေနၾကေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရုပ္ရွင္လုပ္ငန္းတြင္ အႏွစ္ႏွစအ
္ လလ
က်င္လည္ခ့သ
ဲ ည့္ ဦးေဌးသစ္က ေျပာသည္။ (RFA 050110)
 ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ ဆရာေတာ္ တပါးတေလမွ နအဖ
စစ္အစိုးရမွ ဆက္ကပ္သည့္ သာသနာေတာ္ဘ႔ြဲ တံဆိပ္ေတာ္မ်ားကို ရရွိျခင္းမရွိဟု ဆုိသည္။ (Narinjara 050110)
 ဂ်ပန္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ရခိုင္မ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းေဒသမွ မာရာမလူငယ္မ်ား
၏ ခ်စ္ၾကည္ေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပတ
ြဲ စ္ရပ္ကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ (Narinjara 050110)
 ေကအဲန္ယူ တပ္မဟာ (၇) အေျခခ်လႈပရ
္ ွားလ်က္ရွိေသာ ဒီေကဘီေအ တပ္မဟာ ၉၉၉ တပ္ရင္း (၇)က ၎တို႔တပ္
စခန္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ေရးအတြက္ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ေဒသခံရာြ သားမ်ားကို အလွည့္က် ေခၚယူခိုင္းေစေနေၾကာင္း
ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (KIC 050110)
 က်ဳိင္းတံုေဒသခံ ဘိုးဘြားပိုင္လယ္ေျမ အေျမာက္အမ်ားကို ေနျပည္ေတာ္အမိန္႔ဟုဆိုကာ က်ဳိင္းတံုၿမိဳ႕ရွိ ေျမတိုင္း
ဦးစီးမႉးက သိမ္းဆည္းလိုက္ေၾကာင္း ေဒသခံလယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 050110)
 ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရး တပ္မေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း နယ္ကၽြံ၀င္ေရာက္လာသည့္ မိုင္းခတ္ အေျခစိုက္
ခမရ ၃၂၇ မွ တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦး အပါအ၀င္ နအဖ တပ္သား ၆ ဦးအား ၀ တပ္ဖ႔ြဲမွ ဖမ္းဆီးလိုက္ေၾကာင္း တရုတ္
နယ္စပ္ သြားလာသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 050110)
 ယမန္ေန႔ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုံရွိ ေအးဂ်င့္မ်ား ေရွာင္
တခင္ ထိန္းသိမ္းခံလိုက္ရသျဖင့္ မိသားစု၀င္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ခ့ၾဲ ကရေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သည္မ်ားက ေျပာသည္။
(S.H.A.N 050110)
 မြန္ျပည္နယ္တင
ြ ္ ၂၀၁၀ ဆန္႔က်င္ေရး မႈတ္ေဆးကမ္ပိန္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ျပဳလုပ္ေနၾက
ေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈတြင္ မုဒံုၿမိဳ႕မွ ပါ၀င္လုပ္ေဆာင္သူတစ္ဦး ေျပာသည္။ (DVB 050110)
 ဓါးျမတိုက္ခံရ၍ ၁၀ ႏွစ္ေက်ာ္မွ် ပိတ္ထားသည့္ ကရင္နီျပည္ ေဘာလခဲၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မေစ်းကို ယခုလ ၂ ရက္ေန႔က ျပန္
လည္ဖြင့္လုိက္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Kantarawaddy Times 050110)
 ကရင္နီျပည္ ဖာေဆာင္းၿမိဳ႕နယ္ သာယာဂြင္တြင္ အရြယ္အစား မေရာက္ေသးသည့္ သစ္ႏုမ်ားကို ခုတ္လေ
ဲ ရာင္းခ်မႈ
မ်ား ျပဳလုပ္ေနသျဖင့္ လာမည့္ကာလ မၾကာခင္တြင္ သဲကႏၱာရ ျဖစ္လာႏိင
ု ္ေၾကာင္း သစ္ေတာေလ့့လာသူမ်ားက
ေျပာသည္။ (Kantarawaddy Times 050110)

ဇန္န၀ါရီလ (၆)ရက္
 ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမ ပုဂံေဒသရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ကမာၻ႔လွည့္ခရီးသြားမ်ား သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ကို
စစ္အစိုးရက ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာ၀န္
ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 060110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 4-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္းရွိ နအဖစစ္တပ္က ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာျပင္၌ ရိကၡာသယ္ရန္ ကရင္ရာြ သားမ်ား


ကို ေပၚတာဆဲရ
ြ ာတြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ားကိုလည္း ေခၚေဆာင္ေနေၾကာင္း မြန္လူ႔အခြင့္အေရး ေဖာင္ေဒးရွင္း (HUR
FOM) က ေျပာသည္။ (NEJ 060110)
 ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသည္ ရထားလက္မွတ္ ေမွာင္ခိုပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ေမွာင္ခိုလုပ္သူကို သတင္းေပး
ႏိုင္ပါက ဆုေငြ က်ပ္ (၁) သိန္း ေပးမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း စစ္ဘက္အရာရွိႏွင့္ တပ္ဖ႔ြဲ၀င္မ်ားကိုယ္တုိင္
ေမွာင္ခိုထုတ္ေနသျဖင့္ လက္ပိုက္ၾကည့္ေနရေၾကာင္း မႏၱေလးဘူတာႀကီးမွ ရထားပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန အရာထမ္း
တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 060110)
 ပုဂၢလိက စာေပဆုႏွင့္ စာမူဆုမ်ားသည္ ကိုယ္ပိုင္ေရြးခ်ယ္ေရး မူ၀ါဒ၊ စံတို႔ျဖင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခု
ႏွစ္တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာေပႏွင့္စာနယ္ဇင္းအဖဲ႔ြက ယင္းသို႔ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို အဖဲ႔သ
ြ ို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားၿပီးမွ
သာ လုပ္ေဆာင္ရန္ သတိေပးလိုက္သည္။ (NEJ 060110)
 တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုမ်ားႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးတြင္ ဖိႏွိပ္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရက တလဲအ
ြ သံုးျပဳေနသည့္ လိႈင္းအျမင့္ အဆင့္
ျမင့္ေရဒီယိုမ်ား ေရာင္းခ်ေပးေနမႈကို ရပ္တန္႔ရန္ ၾသစေၾတးလ် အထက္လႊတ္ေတာ္အမွတ္မ်ားက နအဖသို႔ ဆက္
သြယ္ေရးကိရိယာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္ Barrett ကုမၸဏီကို ယေန႔ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။(NEJ/ Irrawaddy 060110)
 အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတုိးျမႇင့္မည့္ သတင္းမထြက္ေပၚခင္ ဒီဇင္ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းကာလက စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိသားစု
မ်ားႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ အရာရွိမိသားစုမ်ားသည္ ေရႊပိႆာလိုက္ ၀ယ္ယူစုေဆာင္းခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးအေျခ
စိုက္ ေရႊကုန္သည္ႏွင့္ ေရႊသန္႔စင္ေရး လုပ္ကိုင္သူမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 060110)
 ရန္ကုန္စီးတီး FM ကို ဖမ္းယူနားဆင္သူ ေလ်ာ့နည္းလာကာ ဆဲေ
ြ ဆာင္မႈရွိသည့္ မႏၱေလးစီးတီး FM ကို အလြန္လူ
ႀကိဳက္မ်ားလာသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 060110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္သည့္ ေမွာင္ခိုေစ်းကြက္တြင္ FEC သည္ အေမရိကန္ ေဒၚလာထက္ ေစ်းနိမ့္ခဲ့ရာမွ
ယခုအခါ ၁၅ က်ပ္အထိ ထူးျခားစြာ ေစ်းျမင့္တက္သာြ းသည္။ (Mizzima 060110)
 ကခ်င္ဘာသာျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ထုတ္ေ၀လာခဲ့ေသာ "Jinghpaw Mungdaw Nsen" (ဂ်ိန္းေဖာသတင္းစာ) စာေစာင္ကို
ယခုႏွစ္တြင္ အစိုးရတပ္က ဦးေဆာင္ တည္းျဖတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ (Mizzima 060110)
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္း နအဖတပ္ႏွင့္ ဦးဖုန္က်ားရွင္းဦးေဆာင္သည့္ ကိုးကန္႔တပ္ဖဲ႔မ
ြ ်ား ႏွစ္ဖက္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား
ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ၎ေဒသရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ၀လူမ်ဳိးအခ်ဳိ႕သည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ တာခ်ီလိတ္သို႔
ေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်လာသျဖင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သာြ းသည္။ (RFA 060110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆိုင္သည့္ အင္တာနက္ ဘေလာ့ဂ္ Blog စာမ်က္ႏွာမ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း ဘေလာ့ဂ္ေပၚ၌
စာေရးသားျခင္း မျပဳႏိုင္ေအာင္ စစ္အစိုးရက ယေန႔တြင္ ထပ္မံပိတ္ဆို႔လိုက္သျဖင့္ အင္တာနက္သံုးစဲသ
ြ ူမ်ား မေက်
မနပ္ျဖစ္ေနၾကသည္။ (RFA 060110)
 စစ္ေတြၿမိဳ႕ သခ်ဳႍင္းကို စစ္ေတြလူထု သေဘာထားမပါဘဲ စစ္အာဏာပိုင္မ်ားက မန္ဇီအရပ္သို႔ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က
ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။ (Narinjara 060110)
 မြန္လက္နက္ကိုင္အဖဲ႔သ
ြ စ္တစ္ဖ႔ြဲ ထပ္မံဖဲ႔စ
ြ ည္းခဲ့သူမ်ားအေပၚ သေဘာထားခ်က္ကို မြန္ျပည္သစ္ပါတီက မိခင္ပါတီသို႔
ျပန္လာၾကရန္ ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Kaowao 060110)
 ရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေရွ႕ျခမ္း ထီဖိုးသန္ေက်းရြာႏွင့္ သမိန္ဒတ
ြ ္ေက်းရြာေန ရြာသားမ်ားသည္ နအဖ
တပ္ ခမရ (၃၅၇) က စစ္ေၾကာင္းမႉး ဗိုလ္မႉးသန္းထြန္းေအာင္က ရြာအျပင္ ေတာင္ယာႏွင့္လယ္ယာ လုပ္ငန္းခြင္တင
ြ ္
ေနထိုင္ခြင့္မေပးေတာ့ဘဲ ယခုလ (၁၅) ရက္ေန႔တြင္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ရြာသို႔ ျပန္လာၾကရန္ အမိန္႔ထတ
ု ္ထားေၾကာင္း
ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Kaowao 060110)
 ျမန္မာျပည္တင
ြ ္းႏွင့္ နယ္စပ္တြင္ အတိဒုကၡေရာက္ေနေသာ ကရင္ကေလးႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အကူအညီေပး
ႏိုင္ေရး ရန္ပံုေငြရွာသည့္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပဲတ
ြ စ္ရပ္ကို ယမန္ေန႔ညက ထိုင္းႏိုင္ငံ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခ့ဲရာ နာမည္
ႀကီးကရင္အဆိုေတာ္မ်ား လာေရာက္သီဆိုေပးခဲ့ၾကသည္။ (KIC 060110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 5-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 လြန္ခဲ့သည့္ ဒီဇင္လာလ ၃၀ ရက္ေန႔က အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအးဂ်င့္လိမ္လည္မႈေၾကာင့္ အလုပ္လုပခ


္ င
ြ ့္ သက္
တမ္း (၆) လျပည့္သည့္ အခ်ိန္တင
ြ ္ စကၤာပူႏိုင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၁၀၀ နီးပါး ျမန္မာ
ျပည္သို႔ ျပန္ပို႔ခံရေၾကာင္း ျပန္ပို႔ခံရသူ ကာယကံရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Yoma3 060110)
 လြန္ခသ
ဲ ည့္လမွစ၍ သာယာ၀တီနယ္အတြင္း ေရျမဳပ္ဧရိယာ သစ္ေတာႀကိဳး၀ုိင္းအတြင္း သစ္မာ တန္ ၁၀၀ ခန္႔ သက္
ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ခုတ္ခြင့္ေပးထားေသာ္လည္း အျခားဧရိယာမ်ားမွ သစ္မ်ားအျပင္ အဖိုးတန္ကၽြန္းသစ္မ်ား
ကိုပါ ခုတ္ယူေနရာတြင္ အာဏာပိုင္မ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္ေနေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Yoma3 060110)
 ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားက ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပလ
ြဲ ုပ္ေပးမည္ဟု ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အမ်ားယံုၾကည္ လက္ခံ
ႏိုင္သည့္ ေရြးေကာက္ပဲျြ ဖစ္ရန္ အေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ အကဲျဖတ္သာြ းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး
၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (VOA 060110)
 ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံတြင္ Century Miracle Jordan (CMJ) အထည္စက္ရံု ကုမၸဏီတင
ြ ္ သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾက
သည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အလုပ္သမားမ်ားအၾကား ယမန္ေန႔က ပဋိပကၡ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ရာ ကုမၸဏီ
တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားကို ကုမၸဏီက ေလ်ာ္ေၾကးေပး၍ ျမန္မာျပည္သို႔ျပန္ပို႔ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္
သျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲ ျဖစ္ေနၾကသည္။ (VOA 060110)
 ျပည္ပအေျခစိုက္ DVB သတင္းဌာနအတြက္ အလြတ္သတင္းေထာင္ လုပ္ေနသည့္ မလွလွ၀င္းသည္ နအဖအာဏာ
ပိုင္မ်ားက ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္သျဖင့္ နယ္စည္းမျခား သတင္းသမားအဖဲ႔ြ (RSF) ႏွင့္ ျမန္မာ သတင္းသမဂၢ
(BMA) တို႔က ျပစ္တင္ေ၀ဖန္လိုက္သည္။ (VOA 060110)
 အရြယ္မေရာက္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကို စစ္မႈထမ္းျခင္းမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးသင္တန္းမ်ား စစ္အစိုးရကျပဳလုပ္
ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္သားစုေဆာင္းေရးတပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကိုယ္တုိင္ အသက္မျပည့္ေသးသည့္ ကေလးမ်ားကို စစ္သား
အျဖစ္ စုေဆာင္းေနဆဲျဖစ္သည္။ (DVB 060110)
 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အပါအ၀င္ လက္ရိွႏိုင္ငံေရးအေျခမ်ား ေဆြးေႏြးႏိုင္ေရးအတြက္ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရ
ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသား ဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ SNLD ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ဦးခြန္ထန
ြ ္းဦးႏွင့္ ဦးစိုင္းညြတ္
လြင္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ခြင့္ေပးရန္ ပါတီအတြင္းေရးမႉးအဖဲ႔က
ြ နအဖ အာဏာပိုင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုကသ
္ ည္။
(DVB/ S.H.A.N 060110)
 ယမန္ေန႔က ၿဗိတိသွ်ပါလီမန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္ေနသည့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္
လူ႔အခြင့္အေရးျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးသည့္ အစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ က်င္းပခဲ့သည္။ (DVB 060110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျပဳလုပ္မည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ စီအစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း စစ္အစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ဖူးသူ
အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ Mr. Jim Webb က ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (DVB 060110)

ဇန္န၀ါရီလ (ရ)ရက္
 ျမန္မာစစ္စိုးရက ေနာ္ေ၀းအေျခစိုက္ ဒီမုိကရက္တစ္ ျမန္မာ့အသံ (DVB) သတင္းေထာက္ မလွလ၀
ွ င္းကို ေထာင္ဒဏ္
(၂၇) ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းသည္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ာလအတြင္း သတင္းရယူခင
ြ ့္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္းျဖစ္
သည္ဟု ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္က ေျပာသည္။ (NEJ 070110)
 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားရွိ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္မ်ားအား ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈမ်ားကို အကာအ
ကြယ္ေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ဥပေဒေၾကာင္းအရ၊ အျပစ္ေပး၊ အေရးယူမႈမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာေၾကာင္း ယင္းအမႈကို
လိုက္လံေျဖရွင္းေပးေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေပးေရးအဖဲ႔ြ (အိုင္အာစီ)က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(NEJ 070110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ GSM ႏွင့္ CDMA ဖုန္းေခဆိုခႏႈန္းထားမ်ား (၂) ဆ ျမင့္တက္သာြ းျခင္းေၾကာင့္ GSM ႏွင့္ CDMA
မိုဘိုင္းဖုန္း ေရာင္း၀ယ္ငွားေစ်းကြက္ ထိုးက်သြားေၾကာင္း ဖုန္း ေရာင္း၊ငွားလုပ္သည့္ အက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။
(NEJ 070110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 6-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္ မေနာပဲြ က်င္းပေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မေနာကြင္းအတြင္း လံုျခံဳေရးမ်ား


ယခင္ႏွစ္ကထက္ ပိုမိုခ်ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 070110)
 အဲပုဂံေလေၾကာင္းလိုင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ခ်င္းမိုင္သို႔ စတင္ပ်ံသန္းေသာ ဇန္န၀ါရီ (၇) ရက္၊ ယေန႔တြင္ ခ်င္းမိုင္သို႔
လိုက္ပါသူ ခရီးသည္ (၃၀) ဦးခန္႔သာ ရွိသည့္အတြက္ လိုက္ပါသည့္ခရီးသည္ သံုးပံုတစ္ပံုသာရွိေၾကာင္း အဲပုဂံေလ
ယာဥ္လက္မွတ္အေရာင္းဌာနမွ ဆိုသည္။ (NEJ 070110)
 စစ္အစိုးရ၏ လွ်ဳိ႕၀ွက္သတင္းမ်ား ေပါက္ၾကားမႈေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ စစ္တပ္အရာရွိေဟာင္း ဗိုလ္မႉး၀င္းႏိုင္
ေက်ာ္ကို အင္းစိန္ေထာင္ တရားရံုးတြင္ ယေန႔ ေသဒဏ္ႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း စစ္တပ္အ
သိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 070110)
 မြန္ျပည္နယ္အတြင္း စိုက္ထူထားသည့္ ယခုလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔
ေၾကာ္ျငာဆိုင္းဘုတ္မ်ား၌ပါရွိသည့္ ျမန္မာဘာသာကို စစ္အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ားက ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အမိန္႔ေပးညြန္
ၾကားလိုက္သည္ဟု မြန္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 070110)
 နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖ႔ြဲေရးကို ျငင္းဆိုေနသည့္ အပစ္ရပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲ႔ျြ ဖစ္သည့္ ၀တပ္ဖ႔ဆ
ြဲ ီကို စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ
လံုၿခံဳေရးအဖဲ႔ြ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရဲျမင့္ ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႔က
ြ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔က စည္းရံုးသြား
ေၾကာင္း ၀အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 070110)
 အရပ္သားအစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္အထိ ဆက္၍ လႈပ္ရွားစည္းရံုးသြားမည္ဟု ဦးေအးလြင္ဦးေဆာင္သည့္
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံေရး အင္အားစုက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (DVB 070110)
 ျမန္မာျပည္က ဧည့္လမ္းညႊန္ ဆယ္ပံုတစ္ပံုနီးပါးကို ျမန္မာ့ခရီးသြားလုပ္ငန္းက ဧည့္လမ္းညႊန္လိုင္စင္မ်ား ရုတ္သိမ္း
လိုက္သည္။ (DVB 070110)
 ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ကာ ကမၻာတလႊားက ျမန္မာ့အေရးလႈပ္ရွား
သူမ်ားမွ ေနၾကာပင္စိုက္ကာ လံႈ႔ေဆာ္ေတာင္းဆုိသည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွစ၍ လုပ္ေဆာင္
ေနၾကသည္။ (RFA 070110)
 ျမစ္ႀကီးနားေထာင္တင
ြ ္ ေထာင္ဒဏ္က်ခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံေရးက်ဥ္းသားမ်ားသည္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က က်ေရာက္
သည့္ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အခမ္းအနားလုပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရာ ေထာင္အာဏာပိုင္မ်ား သိသြားသျဖင့္
အစီအစဥ္ပ်က္သာြ းခဲ့သည္။ (RFA 070110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရသည္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ မရိုးမသား လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း
ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ယေန႔ထုတ္ေ၀သည့္ The Nation သတင္းစာ ဘယ္ဒီတာ့အာေဘာ္တြင္ေရးသား
ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 070110)
 သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္းထြက္ ေက်ာင္းမီးေသြးစြမ္းအင္သံုး လွ်ပ္စစ္မီးထုတ္လုပ္ေရး စက္ရံုတည္ေဆာက္ရန္ ျမန္မာ့စီးပြား
ေရးဦးပိုင္က ထိုင္းအမ်ဳိးသားမ်ားႏွင့္အတူ ဒီဇင္ဘာလေႏွာင္းပိုင္း၌ ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈခ့သ
ဲ ည္။ (S.H.A.N 070110)
 သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ ႀကံ့ဖ႔အ
ံြ တြင္းေရးမွဴး စိုင္းအိုက္ေအးသည္ ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔
အခမ္းအနားတက္ေနစဥ္ ရုတ္တရက္ ေသဆံုးသြားခဲ့သည္။ (S.H.A.N 070110)
 သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း) မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ အထက္တန္းေရွ႕ေန ေရႊလီေမာင္ေမာင္ (ခ) ဦးတင္ထန
ြ ္းသည္ အမႈသည္ထံ
မွ က်ပ္သိန္း ၂၄၀ လိမ္ယူခ့ဲသည့္ တိုင္ၾကားခ်က္ကို မူဆယ္ခရိုင္တရားရံုး၌ ယခုလဆန္းပိုင္းက စတင္စစ္ေဆးခဲ့
သည္။ (S.H.A.N 070110)

ဇန္န၀ါရီလ (၈)ရက္
 ယခုလ ၃၀ ရက္ေန႔တင
ြ ္ က်ေရာက္မည့္ (၆၃) ႀကိမ္ေျမာက္ မြနအ
္ မ်ဳိးသားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ ေျမစိုက္ပိုစတာပါ
စာသားမ်ားအား နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက ျဖဳတ္ခိုင္းျခင္းသည္ တုိင္းရင္းသားမ်ား. အေျခခံရပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အခြင့္အေရး
မ်ားကို လ်စ္လ်ဴရႈလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၀ါရင့္မန
ြ ္ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 080110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 7-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျပည္ပသေဘၤာသားအျဖစ္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လက္မွတ္မ်ား (စီဒီစီ) ထုတ္ေပးရန္ နည္းဥပေဒ မရွိေတာ့ျခင္းေၾကာင့္


လက္ရွိသေဘၤာသားလက္မွတ္ ထုတ္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလုပ္ငန္း ၀န္ထမ္းမ်ားက
ေျပာသည္။ (NEJ 080110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဖန္ငၿမိဳ႕တြင္ တည္ေဆာက္ဆဲ တံတားတစ္ခုအတြက္ လူဦးေခါင္း ၁၀၀ ကို ျဖတ္၍ ယဇ္ပူေဇာ္
မည္ဟူေသာ ေကာလဟာလေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ရန္ စိုးရြံ႕ေနၾကသည္ဟု ၎ေဒသ၌ အလုပ္လုပ္ေန
ၾကသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 080110)
 အမ်ဳိးသမီးလူရႊင္ေတာ္မ်ား ပါ၀င္ကျပသည့္ ခ်ဳိးေလးျပာအၿငိမ့္ကို ျမန္မာ့အမ်ဳိးသမီး သမဂၢ (BWU) ၁၅ ႏွစ္ျပည့္ အခမ္း
အနားတြင္ တင္ဆက္ခ့ရ
ဲ ာ တက္ေရာက္သူမ်ား ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္အားေပးၾကသည္။ (Irrawaddy 080110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္ ၂ ရွိ ပုစြန္ အေအးခန္း စက္ရံုတရံုတြင္ ယမန္ေန႔က အမ်ဳိးသမီး ၁၀၀ ခန္႔ ဦးေဆာင္
၍ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ပါေသာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆႏၵျပေတာင္းဆိုခ့ဲၾကသည္ဟု စက္ရံုအလုပ္သမား
မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 080110)
 မႏၱေလး အိုးဖိုေထာင္တြင္ ၃ လခန္႔ အခ်ဳပ္ခံထားရသည့္ မႏၱေလးတိုင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္မွ ႏိုင္ငံေရးတက္ၾကြလႈပ္
ရွားသူ ၁၅ ဦးကို ေထာင္တြင္း တရားရံုးက လြန္ခ့သ
ဲ ည့္လ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ အနိမ့္ဆံုး ျပစ္ဒဏ္အျဖစ္ ေထာင္ဒဏ္ ၂
ႏွစ္မွ အျမင့္ဆံုး ၇၁ ႏွစ္အထိ အသီးသီး ခ်မွတ္ခ့သ
ဲ ည္။ (Mizzima 080110)
 ဧရာ၀တီတုိင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ လယ္မ်ားပိုးက်ေသာ္လည္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္
ေပးျခင္း မရွိသကဲ့သို႔ ပိုးသတ္ေဆးလည္း အလြန္ေစ်းႀကီးေနသျဖင့္ ၀ယ္ယူမသံုးႏိုင္ၾကေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက
ေျပာသည္။ (DVB 080110)
 ကမၻာ့အလုပ္သမားအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ILO ႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံေနရသည့္ ေအာင္လံၿမိဳ႕နယ္ လယ္သမား ၁၂ ဦး၏
အမႈတဲြကို ေနျပည္ေတာ္ တရားရံုးက ယမန္ေန႔က ေတာင္းယူခ့ဲေၾကာင္း လယ္သမားမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားက
ေျပာသည္။ (DVB 080110)
 ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ က်င္းပေနသည့္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ စီတာပူရပ္ကက
ြ ္ မေနာကြင္းထဲကို လက္နက္ယူ
ေဆာင္ခင
ြ ့္၊ ယူေနေဖာင္း၀တ္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရသည့္ ကခ်င္ျပည္လတ
ြ ္လပ္ေရးအဖဲ႔ြ (KIO) က လက္နက္ႏွင့္အတူ
၀င္ေရာက္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ ႏွစ္ဖက္အေျခအတင္ ျဖစ္ခ့သ
ဲ ည္။ (DVB 080110)
 နအဖအစိုးရက ေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလတြင္ က်င္းပမည္ဟု စစ္အစိုးရသတင္းရင္းျမစ္ကို ကိုး
ကား၍ ဂ်ပန္အေျခစိုက္ အဆာဟိရွင္ဘြန္း သတင္းစာက ေဖာ္ျပထားသည္။ (DVB 080110)
 အရပ္ဖက္၀န္ထမ္း အရာထမ္းမ်ားကို ဇန္န၀ါရီလမွစ၍ လစာသစ္ က်ပ္ေငြ ႏွစ္ေသာင္းစီ တိုးေပးရာတြင္ လက္ရွိလစာ
က်ပ္တစ္ေသာင္းခဲြရသည့္ ေအာက္ေျခ၀န္ထမ္းမွစကာ က်ပ္ေငြ တစ္သိန္းးကိုးေသာင္းရသည့္ အျမင့္ဆံုးအဆင့္အထိ
တိုးေပးထားေၾကာင္း ဘ႑ာေရးႏွင့္ အခြန္၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 080110)
 ေရြးေကာက္ပြဲ မက်င္းပမီ အခ်ိန္ထိ အခြန္ေငြက်ပ္ သိန္း ၆ ေထာင္ ေကာက္ခံေပးရန္ မႏၱေလးတိုင္း ယာဥ္ထိန္းရဲဌာန
ကို စစ္အစိုးရ ေနျပည္ေတာ္အာဏာပိုင္မ်ားက ညႊန္ၾကားထားေၾကာင္း မႏၱေလးၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။
(RFA 080110)
 ရန္ကုန္တုိင္း တံေ
ြ တးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကုန္းေက်းရြာအတြင္းက လယ္သမား ၂၀ ေက်ာ္ဟာ ေဒသခံ အာဏာပိုင္မ်ားက
လယ္သိမ္းယူမႈ ခံရသည့္ေနာက္ပိုင္း ပိုင္နက္က်ဴးလြန္မႈန႔ဲ တရားရံုးတြင္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အျပင္ အမႈခ်ိန္းမွန္မွန္
မတက္ပါက ထပ္အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဏာပိုင္မ်ားက ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ (RFA 080110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ရက္ကို တိတိက်က်ေၾကညာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းႏွင့္
၎အေျခအေနေပၚတြင္ စစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ကာ မ်က္ေျခမျပတ္ ေစာင့္ၾကည့္သာြ းမည္ဟု
ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ မစၥတာဘန္ကီမန
ြ ္းက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (RFA 080110)
 ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန႔တင
ြ ္ စစ္တေကာင္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆံုကာ ေရျပင္ပိုင္နက္
အျငင္းအပြားမႈကို စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကာသည္။ (Narinjara 080110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 8-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္ အေျခစိုက္ စကခ ၅ မွ တပ္ရင္း ၆ ရင္းသည္ ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ေရွ႕တန္းမွ ၎တို႔


အေျခစိုက္ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အေနာက္တန္းတပ္ရင္းမ်ားသို႔ မၾကာေသးမီက ျပန္လည္ရွိလာသည္။
(Narinjara 080110)
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ NLD အမတ္ ဦးေမာင္ႂကြင္းေအာင္၏ ဇာတိေက်းရြာသို႔ ရဲအထူးတပ္ဖဲြ႔ တစ္ဖဲြ႔
ေရာက္ရွိလာကာ ဦးေမာင္ႂကြင္း၏ ေဆြမ်ဳိးမ်ားအားလံုးကို ဓါတ္ပံုရိုက္ယူသာြ းေၾကာင္း အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ရြာသား
တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 080110)

ဇန္န၀ါရီလ (၉)ရက္
 ပခူးတုိင္း ဒိုက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေကာလိယဆည္ေရကို အမွီျပဳရသည့္ ပဲတ
ြ ေမာ့၊ ရွမ္း၊ ရာဇတ္ကြင္း စသည့္ရာြ ၂၀ ေက်ာ္က
ေတာင္သူမ်ားကို စီမံကိန္းသီးႏွံအျဖစ္ စပါး မစိုက္မေနရဆိုကာ မယက ဥကၠဌက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။ (RFA 090110)
 လံုၿခံဳေရးထူထပ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ႏွင့္ မေနာပဲက
ြ ်င္းပေန
သည့္အခ်ိန္တင
ြ ္ AKSU ကခ်င္ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအဖဲ႔က
ြ စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေရး ပိုစတာကပ္ လႈပ္ရွားမႈကို ယေန႔
နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခ့ဲၾကသည္။ (RFA 090110)
 ျမန္မာႏွင့္နယ္စပ္ အေရးေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ရိုင္ဖယ္ (BDR) ညႊန္ခ်ဳပ္သည္ ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငသ
ံ ို႔
ထြက္ခြာသြားၿပီျဖစ္သည္။ (Narinjara 090110)
 သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မုိင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ မဲကင္ေက်းရြာအုပ္စု လယ္သမားမ်ားထံ ေဒသခံ နအဖ စစ္တပ္က စပါးေစ်းႏွိမ္
၀ယ္၍ လက္ရွိေပါက္ေစ်းျဖင့္ အဓမၼ ျပန္ေရာင္းရေငြအတြက္ အမိန္႔ဆင္ဆလ
ို ိုက္သည္ဟု ထိုင္းနယ္စပ္သတင္းရပ္
ကြက္မွ ဆိုသည္။ (S.H.A.N 090110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၀)
၁၀)ရက္
 ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘာသာေရး အလွဴအတန္းလုပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားမႈကို ေဒသခံဘာသာေရး အာဏာပိုင္မ်ားက မပါ၀င္
ရန္ ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္ခ့ဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္း အလံုၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္က ေနျပည္ေတာ္
ကို ယမန္ေန႔က တိုင္ၾကားစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔ခ့သ
ဲ ည္။ (RFA 090110)
 ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ၾကယ္ငါးပြင့္ သေဘၤာလိုင္းက သေဘၤာသား အရာထမ္း ၅၀ ေက်ာ္သည္
မတရား အေရးယူခံရသည္ဟုဆိုကာ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ (DVB 100110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔မည့္ သတင္းေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ရွိ ျမန္မာမူဆလင္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္သည့္
အသက္မျပည့္သူ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား၏ လက္ထပ္မႈႏႈန္း ပိုမိုတိုးပြားလာခဲ့သည္။ (Narinjara 100110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၁)
၁၁)ရက္
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ကိုယ၀
္ န္ေဆာင္ မိခင္ေလာင္းအားလံုး (၃၂) ရာခုင
ိ ္ႏႈန္းသည္ အကူအညီမ့ဲ မီးဖြားေနၾကေၾကာင္း
ေဒါက္တာပိုင္စိုးက ယခုလ (၉) ရက္ေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရ၏ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာမွတဆင့္ ေရးသားေဖာ္ျပထား
သည္။ (NEJ 110110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရက ျပည္တင
ြ ္း၌ ေဒၚလာအစား သံုးစဲရ
ြ န္ ထုတ္ေ၀ထားသည့္ FEC ေငြစကၠဴမ်ားသည္ အေမရိကန္
ေဒၚလာေငြ ေပါက္ေစ်းႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မႀကံဳစဖူး တန္ဖိုးျမင့္တက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေစ်းကြကအ
္ တြင္းမွ ဆိုသည္။
(NEJ 110110)
 ဗုဒၶဘာသာ၀င္တိုင္း၏ ဆံုရပ္အျဖစ္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အေတြးအေခၚ အယူအဆမ်ားကို တေနရာတည္းတြင္
အလြယ္ကူ ရွာေဖြႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၏ FM Online ေရဒီယအ
ို တြက္ ကိုယ္ပိုင၀
္ က္ဘ္ဆိုက္အသစ္မ်ားျဖင့္ ယေန႔မွစ၍
စတင္အသံုလႊင့္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း တည္ေထာင္သူ အရွင္ေမတၱာစာရက မိန္႔ၾကားသည္။ (NEJ 110110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 9-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ကမ္းနားပိုင္း MOEI ကုမၸဏီလီမိတက္ သိုးေမြးစက္ရံုမွ အလုပ္သမား ကိုသားႀကီး (၂၉) ႏွစ္သည္ ယခု
လ ၉ ရက္ေန႔ မြန္းလဲြပိုင္းတြင္ အမည္မသိ ေသနတ္သမားတစ္ဦး၏ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ညဘက္တြင္ မဲေဆာက္
ေဆးရုံၾကီး၌ ေသဆံုးသြားသည္။ (NEJ 110110)
 ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသို႔ ေျမာက္ပိုင္းတုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္စိုး၀င္း
တက္ေရာက္ျခင္းမရွိခ့သ
ဲ ည့္အေပၚ စစ္အစိုးရက ၎တို႔၏ သမိုင္း၀င္ေန႔ကို အေလးထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ကခ်င္တိုင္း
ရင္းသားမ်ားက ယူဆေနၾကသည္။ (Irrawaddy 110110)
 ျပည္ပမွ တင္သာြ းလာသည့္ ကားႏွင့္ စက္ယႏၱရားမ်ားအေပၚ အခြန္ဦးစီးဌာနက ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွစ၍ ယခင္ထက္
၂ ဆေက်ာ္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေနသည္။ (Irrawaddy 110110)
 ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တတိယ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုဟု လူသိမ်ားသည့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရး အဖဲ႔အ
ြ စည္းႏွင့္ ေရြးေကာက္ပဲြ
၀င္ေရာက္ေရးႀကိဳးပမ္းေနသည့္မ်ားက ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း စစ္အစိုးရက က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပက
ြဲ ို၀င္ရန္
အသင့္ျဖစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံထုတ္ The Bangkok Post သတင္းစာတြင္ ယမန္ေန႔က ေဖာ္ျပထားသည္။
(RFA 110110)
 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ အမွတ္ (၁) ဆိပ္ခံ တံတားတြင္ တရုတ္သေဘၤာႀကီးမ်ား ဆိုက္ကပ္ႏိုင္ရန္ စစ္အစိုးရမွ
တံတားကို တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေနသည္။ (Narinjara 110110)
 ဘဂၤလားေဒ့ခ်္-ျမန္မာ-အိႏၵိယ ၃ ႏိုင္ငံ နယ္စပ္တြင္ အေျခစိုက္ လႈပ္ရွားလ်က္ရွိေသာ ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ
(ALP) ၏ တတိယအႀကိမ္ ညီလာခံက နအဖ စစ္အစိုးရ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ခုႏစ
ွ ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ကန္႔ကြကသ
္ ြား
မည္ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 110110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ဖံ႔ြၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ လုပ္သင့္သည္ဟု ျမန္မာ့စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာဦးျမင့္က
ယခု ၉ ရက္ေန႔ စာနယ္ဇင္း ရွင္းလင္းပဲတ
ြ ြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Mizzima 110110)
 ရန္ကုန္တုိင္း သု၀ဏၰၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္သစ္ရပ္ကက
ြ ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္လမ္းတြင္ ယမန္ေန႔ညက မီးေလာင္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ အနည္း
ဆံုး ေနအိမ္ ၄ လံုး မီးေလာင္ကၽြမ္းခဲ့ကာ က်ပ္ ၁၅ သိန္းခန္႔ ဆံုးရံႈးခဲ့ေၾကာင္း မီးသတ္ဌာနက ေျပာသည္။ (Mizzima
110110)
 နာဂစ္မုတ္တိုင္းသင့္ခ့ဲသည့္ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ေဒသသို႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သိန္းစိန္သည္ ယခုလ ၉ ရက္ေန႔က
သြားေရာက္ စစ္ေဆးခဲ့သည္။ (Mizzima 110110)
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္တကြ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို
ျပန္လႊတ္ေပးရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ဳိတြင္ ယေန႔ ခ်ီတက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ (Mizzima 110110)
 ယခုလဆန္းမွစ၍ လစာမ်ား တုိးေပးလိုက္ျခင္းသည္ ဆင္းရဲက်ပ္တည္းေနသည့္ တပ္မေတာ္သားႏွင့္ အလုပ္သမားထု
မ်ားမွ အံုႂကြလာမည္ကို စိုးရိမ္ေနေၾကာင္း FTUB အလုပ္သမားသမဂၢ အဖဲ႔ြခ်ဳပ္က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(DVB 110110)
 ပဲခူးတိုင္း သံုးဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ရဲႏွင့္ ယရက အခ်င္းခ်င္းပဲြခင္းတြင္ အခင္းျဖစ္ပာြ းခဲ့ကာ ရဲက ၀တၱရားေႏွာင့္ယွက္မႈျဖင့္
တိုင္ခ်က္ဖင
ြ ့္ခ့ဲသျဖင့္ ရယက အဖဲ႔ြ၀င္မ်ားက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္မွ ၄ ႏွစ္အထိ စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ခံလိုက္ရသည္။
(DVB 110110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အင္းစိန္ေစ်းႀကီး ၁ ႏွင့္ ၂ ေစ်းရံုၾကားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ပ်ံက်ေစ်း ဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားကို အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္
ႀကံ့ဖံြ႔အသင္းမ၀င္ဟုဆိုကာ စည္ပင္သာယာေရးက ေစ်းေရာင္းခ်ခြင့္ ပိတ္ပင္လိုက္သည္ဟု ေစ်းသည္မ်ားက ေျပာ
သည္။ (DVB 110110)
 ႏွစ္ဆန္း တစ္ရက္ေန႔မွစ၍ မိုင္းလားတပ္ဖ႔ြဲ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအတြင္း မုိင္းယန္း နအဖ-လ၀က ၀န္ထမ္းအဖဲ႔ြမွ ႏိုင္ငံသား
စိစစ္ေရးကဒ္ျပားအတြက္ ကြင္းဆင္းလုပ္ေပးကာ စည္းရံုးေရးဆင္းေနသည္ဟု နယ္စပ္သတင္းရပ္ကက
ြ ္မွ ဆိုသည္။
(S.H.A.N 110110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 10-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

ဇန္န၀ါရီလ (၁၂)
၁၂)ရက္
 ထိုငး္ -ျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ၿမိဳ႕ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းမ်ားရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ လူငယ္ညာေပးဆိုင္ရာ
အေထြေထြဗဟုသုတမ်ား ပါရွိသည့္ FM 99.75 လိႈင္းကို ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား အထူးႏွစ္သက္ၾကသည္
ဟု ဆိုသည္။ (NEJ 120110)
 ျမန္မာႏုိင္ငံတင
ြ ္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္ စည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေရးကို တည္ေဆာက္ရယူႏိုင္ခ့ဲၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိပၸံႏွင့္ပညာ
ေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေသာင္းက ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (NEJ 120110)
 နအဖစစ္အစို္းရ၏ ရုရွႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားခရီးစဥ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္မွတ္တမ္းမ်ား၊ လွ်ဳိ႕၀ွက္စီမံကိန္းမ်ား ေပါက္ၾကားခဲ့ၿပီး
ေနာက္ စစ္အစိုးရက သတင္းအခ်က္အလက္ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အြန္လိုင္းလံုၿခံဳေရး သက္ေသခံလက္မွတ္စနစ္ အသံုး
ျပဳရန္ အပူတျပင္း စီစဥ္ေနသည္။ (NEJ 120110)
 ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕ ၀ွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈျဖင့္ ယခုလ (၇) ရက္တင
ြ ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည့္
အဆင့္ျမင့္ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္း (၂) ဦးကို ႏွစ္သစ္အခါသမယ၌ အျမန္ဆံုးျပန္လႊတ္ေပးရန္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ သံဃာ့
တပ္ေပါင္းစု အဖဲ႔ြႀကီးက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 120110)
 အျငင္းပြားေနသည့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ေရပိုက္နက္ကိစၥကို ၾကားနာစစ္ေဆးရန္အတြက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ
ပင္လယ္ေရပိုင္နက္ ခံုရံုးဥကၠဌက အမႈစ၍ တင္ျပရမည့္အခ်ိန္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တင
ြ ္ သတ္မွတ္ေပးလိုက္
သည္။ (Irrawaddy 120110)
 စစ္အစိုးရႏွင့္ နီးစပ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္သည့္ ဦးေတဇႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္တို႔အား စြမ္းေဆာင္မႈဆုိင္
ရာ ဂုဏ္ထူးဖဲ႔ြျဖစ္သည့္ သီရိပ်ံခ်ီ ဘဲ႔တ
ြ ံဆိပ္ကို ၆၂ ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔တင
ြ ္ စစ္အစိုးရမွ ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။
(Irrawaddy 120110)
 နာဂစ္မုန္တိုင္းေၾကာင့္ အထိနာခဲ့၍ ႏိုင္ငံတကာ အဖဲ႔မ
ြ ်ားက ေထာင္ေသာင္းခ်ီေသာ လယ္သမားမ်ားကို ကူညီေနရခ်ိန္
တြင္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္းစီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဆန္အဓိက တင္ပို႔သည့္ ႏိုင္ငံအျဖစ္သို႔ ျပန္လည္
ေရာက္ရွိေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တန
ြ ္းလိုက္သည္။ (Irrawaddy 120110)
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ား ယေန႔ ထပ္မံေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေနအိ္မ္ျပင္ဆင္ခြင့္ႏွင့္ အယူခံအတြက္ ျပစ္မဆ
ႈ ိုင္
ရာျပင္ဆင္ခြင့္ ေလွ်ာက္လခ
ဲ ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။
(Irrawaddy 120110)
 မိုဘိုင္းဖုန္း အလံုးေရ တသိန္းေက်ာ္ ခ်ထားေပးမည္ဆိုေသာ သတင္းႏွင့္အတူ မိုဘင
ို ္းဖုန္းေစ်းမ်ား က်ဆင္းသြားခဲ့
သည္။ (Mizzima 120110)
 တရုတ္လုပ္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို ယခုလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ၁၀၅ မိုင္
ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တင
ြ ္ အခြန္ေဆာင္၍ တရား၀င္ တင္သင
ြ ္းရန္ ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ (Mizzima 120110)
 ရန္ကုန္တိုင္းတံြေတးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လက္ရွိအသံုးျပဳေနသည့္ ၀၄၅ ႏွင့္ စသည့္ေရဒီယိုေအာ္တို ႀကိဳးမဲ့ဖုန္းမ်ားကို ယခု
လ ၁၅ ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးထားကာ ႀကိဳးဖုန္းအျဖစ္ျပန္ေျပာင္းရန္ႏွင့္ မေျပာင္းပါက ဖုန္းကိုသိမ္းမည္ဟု သက္ဆိုငရ
္ ာ
ဆက္သြယ္ေရးရံုးက ညႊန္ၾကားလိုက္သည္။ (DVB 120110)
 ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ ၄၇ ႏွစ္ေျမာက္ တေအာင္းပေလာင္အမ်ဳိးသားေတာ္လွန္ေရးေန႔၌ ၂၀၁၀
ေရြးေကာက္ပြဲကို ဆန္႔က်င္သာြ းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (DVB 120110)
 ေနျပည္ေတာ္ စစ္ရံုးခ်ဳပ္က အလယ္အလတ္အဆင့္ အရာရွိတခ်ဳိ႕ကို ဗ်ဴဟာမွဴးအဆင့္ တာ၀န္တိုးေပးလိုက္ေသာ္
မူလဗ်ဴဟာမွဴးႏွင့္ စစ္ေဒသမွဴးမ်ား မည္သည့္ေနရာေဒသသို႔ ေရာက္သာြ းသည္ကို မသိႏိုင္ျဖစ္ေနသည္။
(DVB 120110)
 ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ဓါးျပမႈကို ေမာင္ေတာရဲစခန္းမွ ဓါျပမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ပုဒ္
မမ်ားျဖင့္ အမႈမဖြင့္ဘဲ အျခားပုဒ္မမ်ားျဖင့္သာ အမႈဖြင့္ထားသည္ဟု ရဲသတင္းရပ္ကက
ြ ္မွဆိုသည္။
(Narinjara 120110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 11-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ရခုိင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လူထုကို အႏိုင္က်င့္သည့္ ရဲတပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးကို လူငယ္တစ္ဦးမွ ဓါးျဖင့္


ထိုးလုိက္ေသာေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရရွိခ့ဲသည္။ (Narinjara 120110)
 ယခုလ လဆန္းပိုင္း၌ ႀတိဂံမွဴးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္ၿဖိဳး က်ဳိင္းတံုမွ - မိင
ု ္းခတ္၊ မိုင္းယန္းဘတ္ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရး နယ္
လွည့္ခရီးတြင္ ၀ ႏွင့္မိုင္းလားတပ္ဖ႔အ
ြဲ ား မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ၾကည့္ထားရန္ ေဒသခံစစ္တပ္မ်ားအား မွာၾကားခဲ့သည္
ဟု နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္မွ ဆိုသည္။ (S.H.A.N 120110)
 ၀ ျပည္္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ ပန္ဆန္းဌာနခ်ဳပ္တင
ြ ္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္မႈ တားျမစ္ႏွိမ္နင္းေရးအ
တြက္ ၀ အာဏာပိုင္မ်ားက လူေနအိမ္မ်ားအား အထူးတင္းၾကပ္စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ေၾကာင္း တရုတ္နယ္စပ္ သတင္း
ရပ္ကြက္မွ ဆိုသည္။ (S.H.A.N 120110)
 သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ အခ်က္အျခာ ေနရာမ်ားတြင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြ အလိုမရွိ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး
သန္းေရႊမုခ် က်ဆံုးရမည္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေပးေရး ဒို႔အေရး စသည့္ စစ္အစိုးရဆန္႔က်င္ေသာ စာသား
မ်ားကို မႈတ္ေဆးျဖင့္ ေရးထြန္းသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယခုလ ၇ ရက္ႏွင့္ ၈ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ၂ ရက္ဆက္တိုက္ျဖစ္ပြား
ခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 120110)
 ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၀၉ ေနာက္ဆံုးထား၍ နယ္ျခားေစာင့္တပ္/ေဒသေစာင့္တပ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ လူသူလက္နက္စာရင္း
ေပးပို႔ရမည္ဆိုသည့္ နအဖေပးသည့္ ဒက္လိုင္းကို ဖီဆန္ကာ 'အသက္ရွင္ေနသေရြ႕ သမိုင္း၀င္တပ္နာမည္ေျပာင္းျခင္း
မျဖစ္မခံႏိုင္ေၾကာင္း' - ဟု SSA တပ္မွဴးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 120110)
 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သဘက္ေခ်ာင္းေရကို ေသာက္သံုးမႈေၾကာင္း ေက်းရြာေလးရြာ
ခန္႔မွ ေဒသခံရာြ းအမ်ားအျပား ၀မ္းေလွ်ာေရာဂါျဖစ္ပာြ းကာ ၅ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုးခဲ့သည္။ (NMG 120110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၃)
၁၃)ရက္
 စစ္အစိုးရအာေဘာ္ ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာသည္ ယမန္ေန႔က ထုတ္ေ၀မႈတင
ြ ္ စာမ်က္ႏွာ (၁၅၊ ၁၆၊ ၁၇)
(၃) မ်က္ႏွာကို ယေန႔ရက္စြဲျဖင့္ မွွားယြင္းရုိက္ႏွိပ္ျဖန္႔ေ၀ကာ ယေန႔တင
ြ ္လည္း အမွားျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ယမန္ေန႔က
ေဖာ္ျပၿပီးသား စာမ်က္ႏွာအတုိင္း ထပ္မံေဖာ္ျပထားသည္။ (NEJ 130110)
 ပုဂၢလိကေဆးခန္းမ်ားတြင္ ခဲြစိတ္မႈခံယူရင္း ေသဆံုးမႈျဖစ္ပာြ းေသာ သတင္းမ်ားကို ျပည္တြင္းသတင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္
လံုး၀ ေဖာ္ျပခြင့္မရေၾကာင္း ျပည္တင
ြ ္းသတင္းဂ်ာနယ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဆိုသည္။ (NEJ 130110)
 စစ္အစိုးရက ၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကုန္ခါနီး ေနာက္ဆံုး ေလးလပတ္တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ အေဆာက္အဦးမ်ား
တည္ေဆာက္ေရး ကန္ထရိုက္အမ်ားအျပားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား ခ်ထားေပးေနသည္။ (NEJ 130110)
 ဖားကန္႔ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မိသားစုအပါအ၀င္ အာဏာပိုင္အသိုင္းအ၀ုိင္း
မ်ား ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္မႈေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပိုမိုလ်င္ျမန္စာြ ပ်က္စီးလာေနေၾကာင္း ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္
ေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 130110)
 ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ၀တပ္ဖ႔ြဲ၏ ဥကၠဌျဖစ္သူ ေပါက္ယူခ်န္းအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
လိုေၾကာင္း စစ္ဘက္ေရးရာလံုၿခံဳေရးဌာန (စရဖ) အရာရွိခ်ဳပ္ ဒု-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲျမင့္၏ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ကမ္း
လွမ္းလာမႈကို ၀တပ္ဖ႔ြဲက ပယ္ခ်လိုက္သည္။ (NEJ 130110)
 ျပည္ေထာင္စု ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖ႔ံြၿဖိဳးေရးအသင္း (ႀကံ့ဖံ႔ြ)က ရန္ကုန္ဆင္ေျခဖံုးေဒသမ်ားတြင္ က်ပ္ ၇ သိန္းမွ ၈ သိန္း
အၾကား တန္ေၾကးရွိသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို တလလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ေပးသြင္းသည့္ စနစ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေပးေနသည္။
(Irrawaddy 130110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဒုကၡသည္ ၅၇,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ထိုင္းႏုိင္ငံမွတဆင့္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ရန္ ေျခာက္ႏွစ္အ
တြင္း ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားအဖဲ႔ြ IOM က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
(Mizzima 130110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 12-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 တရုတ္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ အေရးယူခရ


ံ မႈ စာရင္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ဦးေတဇပိုင္ အဲပုဂံ
ေလေၾကာင္းလိုင္းက ျပန္လည္ေျပးဆဲြရန္ စီစဥ္လွ်က္ရွိသည္။ (Mizzima 130110)
 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ဳိးသမီးအဖဲ႔ြမ်ားကို လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ၇ လအတြင္း တိုးခ်ဲ႕ဖဲ႔ြစည္းခဲ့ရာ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၂
ၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းအဖဲ႔တ
ြ ာ၀န္ခံ ေဒါက္တာေမ၀င္းျမင့္က ေျပာသည္။
(Mizzima 130110)
 နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖ႔ြဲ (သိ)ု႔ ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းျခင္းကို မၾကာေသးခင္မွ လက္ခံခံသ
ဲ ည့္ ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္း
ေရးအဖဲြ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နအဖက ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ (DVB 130110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၄)
၁၄)ရက္
 ျပည္ပပို႔ကုန္ေငြရွိသူမ်ားကို ျပည္ပမွ ခရီးသည္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား တင္သင
ြ ္းခြင့္ ျပဳလုိက္သျဖင့္ ထိုင္း
နယ္စပ္မွတဆင့္ ျမန္မာဘက္သို႔ တရားမ၀င္တင္သြင္းသူမ်ားအတြက္ ယခင္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အက်ဳိးအျမတ္
ရရွိေစသည္ဟု ကားကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 140110)
 ဒီဇင္ဘာလ ၄ ရက္ေန႔က စတင္ဖင
ြ ့္လွစ္ခ့ဲသည့္ ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ တက္ေရာက္ခင
ြ ့္အတြက္ ၀င္ခင
ြ ့္
စာေပးပဲြ ေျဖဆိုခ့ဲျခင္းမရွိဘဲ ယခု သင္တန္းဖြင့္ၿပီး (၁) လေက်ာ္ၾကာမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ၏ သမီးတစ္ဦးျဖစ္သူ
ေဒၚသႏၵာေရႊက အဂၤလိပ္စာအထူးျပဳသင္တန္း တက္ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ (NEJ 140110)
 ဦးဆခံုတိန္းယိန္း ဦးေဆာင္သည့္ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁)၏ အထူးအစည္းအေ၀းပဲတ
ြ စ္ရပ္ကို ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ
စ၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေနေၾကာင္း တက္ေရာက္ေနသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 150110)
 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္က ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ CEC (၉) ဦး ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕တာ၀န္ေပးလိုက္
ေၾကာင္း ယေန႔ ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (NEJ/ Mizzima 140110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာအလုပ္သမားအေနျဖင့္ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ ပတ္စ္ပို႔ ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည့္ပံုစံ
မ်ား ျဖည့္စြက္တင္သြင္းျခင္း မရွိပါက အလုပ္လုပ္ခြင့္ သက္တမ္းတိုးေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္
အာဏာပိုင္မ်ားက ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 140110)
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကၽြန္းႏွင့္ ေက်ာင္ေတာ္ၿမိဳ႕နယ္အၾကား ေဖာက္လုပ္ေနေသာ ရထားလမ္းပိုင္းတစ္ခုအတြက္
ဥယ်ာဥ္ၿခံႏွင့္ လယ္ေျမ ဧက ၃၀၀ ခန္႔ကို ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းပိုက္ ေဖာက္လုပ္ေနသည္။
(Mizzima 140110)
 စစ္အစိုးရ၏ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ားကို ရက္ေပါင္း ၁၄ ရက္အတြင္း ေငြက်ပ္သန္းေပါင္း ၁,၀၄၀ ဖိုးနီးပါး ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ရွိ ျမန္မာေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းခ်ေရးကုမၸဏီ MSEC က ေျပာဆိုလိုက္
သည္။ (Mizzima 140110)
 လြန္ခဲ့သည့္ မတ္လက ထိန္းသိမ္းခံရေသာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ အဖဲ႔ြ၀င္ ၃ ဦးတို႔ကို အင္းစိန္ေထာင္တြင္း
တရားရံုးက အလုပ္ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္စီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။ (Irrawaddy 140110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ၄၃ ဦးကို ယခုလအတြင္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့
ေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (Irrawaddy 140110)
 ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာတိုးျမႇင့္မည္ဟူေသာ သတင္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ဆန္ႏွင့္အေျခခံ စား
ေသာက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္သာြ းသည္။ (Irrawaddy 140110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ရုပ္သံလိုင္းမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာခြင့္မ်ား ပိတ္ပင္ခံလိုက္ရသည့္ အရက္ေၾကာ္ျငာမ်ား
ပံုစံေျပာင္း၍ ေၾကာ္ျငာေနၾကသည္။ (DVB 140110)
 ပဲခူးၿမိဳ႕တြင္း ေစ်းသည္မ်ားကို အျမတ္ခန
ြ ္ဦးစီးဌာနက အခြန္ေငြကုိ လြန္ခ့ဲသည့္ႏွစ္ထက္ ႏွစ္ဆတုိးျမႇင့္ေကာက္ခံေန
သျဖင့္ ေစ်းသည္မ်ား အခက္ေတြ႔ေနရသည္။ (DVB 140110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 13-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 အက်ယ္ခ်ဳပ္ က်ခံေနရျခင္း ၆ ႏွစ္ျပည့္ေတာ့မည္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ဒု-ဥကၠဌ ဦးတင္ဦး လြတ္ေျမာက္ေရး


အတြက္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက တိုက်ဳိၿမိဳ႕ နအဖ သံရံုးေရွ႕တြင္ သြားေရာက္ဆႏၵျပခဲ့
ၾကသည္။ (DVB 140110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ က်ဴးလြန္ထားသည့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားအေပၚ ကမၻာ့ကုလသမဂၢမွ အေရးယူေပးရန္ ေတာင္းဆုိသည့္
ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္အမတ္ဦးေရ ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။ (DVB 140110)
 တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္ ေရႊလီေဒသတြင္ လူကုန္ကူးခံထားရသူ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံသား ၃၀ ေက်ာ္အား တရုတ္အာဏာပိုင္က
ယမန္ေန႔က ျမန္မာအစိုးရထံသို႔ လဲႊေျပာင္းေပးလိုက္သည္။ (NMG 140110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ လာေရာက္ေနထိုင္သူ ျမန္မာမူဆလင္မ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ အာဏာပိုင္မ်ားက
ျမန္မာျပည္ဘက္သို႔ တိတ္တဆိတ္ ျပန္ပို႔ေနသည္။ (Narinjara 140110)
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ စစ္တေကာင္း ေတာင္တန္းနယ္ ဘင္ဒရာဘင္ (ရြာေတာ္) ၿမိဳ႕တြင္ ေတာင္ေပၚသား ကေလး ၃၃
ဦးကို လူကုန္ကူးသူမ်ားလက္ထဲမွ ရဲတပ္ဖ႔က
ြဲ ယမန္ေန႔က ကယ္တင္ႏိုင္ခ့သ
ဲ ည္။ (Narinjara 140110)
 ဇံုတပ္မွဴးမ်ားအဆင့္ အလံတင္ ေဆြးေႏြးပဲတ
ြ စ္ရပ္ကုိ နစကႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ BDR တို႔က ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့
သည္။ (Narinjara 140110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၅)
၁၅)ရက္
 နအဖစစ္အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ယခုႏွစ္အတြင္း လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တသည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ
က်င္းပေပးမည္ဟု ေျပာဆိုခ့မ
ဲ ႈသည္ မည္သို႔မွ်မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ တရားရံုးခ်ဳပ္ ေရွ႕ေနေဟာင္း ဦးေအာင္
သိန္းက ေျပာသည္။ (NEJ/ Mizzima 150110)
 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲတ
ြ ြင္ မဲရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္မဲမထည့္ဘဲ လူထုပါ၀င္ပတ္သက္မႈမရွိေသာ မတရားသည့္ ေရြး
ေကာက္ပအ
ြဲ ျဖစ္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ဆန္႔က်င္သာြ းၾကရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ BLC က ယေန႔ ေၾက
ညာခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (NEJ 150110)
 မၾကာေသးမီက ေနျပည္ေတာ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ရံုးခ်ဳပ္ရွိ အလယ္အလတ္အဆင့္ရွိ တပ္မႉးမ်ားကို နည္းဗ်ဴ
ဟာမႉးရာထူးျဖင့္ နယ္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သည္။ (NEJ 150110)
 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ (NLD) အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ နအဖစစ္အစိုးရ ဆက္ဆံ
ေရး၀န္ႀကီး ဦးေအာင္ၾကည္တို႔ ယေန႔ (၂၅) မိနစ္ခန္႔ၾကာ ေတြ႔ဆံုခ့ဲေၾကာင္း ပါတီ ျပန္ၾကားေရး တာ၀န္ခံ ဦးခင္ေမာင္
ေဆြက ေျပာသည္။ (NEJ 150110)
 ၂၁ ရာစုတင
ြ ္ အရွည္ၾကာဆံုး ျမင္ေတြ႔ရမည့္ ေနၾကတ္ျခင္းကို ၾကည့္ရႈသည့္ ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသည္မ်ား မႏၱေလး
ေေတာင္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းေတာင္ေပၚတြင္ ယေန႔ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့သည္။ (Mizzima 150110)
 မနက္ျဖန္တင
ြ ္ စတင္မည့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ရွိ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ "အေရွ႕အာရွႏွင့္ လက္တင္အေမရိက
ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရး ဖိုရမ္ (FEALAC)" အစည္းအေ၀း၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ အင္အားစု ၁၇ ဖဲြ႔က
စစ္အစိုးရႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းအား ဆႏၵျပရန္ ဂ်ပန္ရဲက ခြင့္မျပဳသျဖင့္ အစီအစဥ္ ပ်က္သာြ းေၾကာင္း
စီစဥ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 150110)
 အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအတြက္ ၉ ရက္ၾကာ ေတာင္းဆိုဆႏၵျပခဲ့သည့္ ေဂ်ာ္ဒန္ႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံု တစ္ရံုမွ
ျမန္မာအလုပ္သမား ၆၀၀ နီးပါးကိစၥတြင္ ျမန္မာသံအမတ္က ၾကား၀င္ေျဖရွင္းေပးမႈျဖင့္ ယမန္ေန႔က လုပ္ငန္းခြင္သို႔
ျပန္လည္၀င္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့သည္။ (Mizzima 150110)
 ကြယ္လြန္သူ စာေရးဆရာ ေမာင္ဆုရွင္ (ဦးမ်ဳိးသန္႔) ကို စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးသိန္းထြန္း၏ ထြန္းေဖာင္ေဒးရွင္း က
၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြက္ တသက္တာ စာေပဆု ခ်ီးျမႇင့္လိုက္သည္။ (Mizzima 150110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ယခုလမွစ၍ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးျမႇင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရရံုးအသီးသီးက ေၾကညာခ်က္
ထြက္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္ေနသျဖင့္ စားသံုးသူမ်ား အခက္ေတြ႔ေနရသည္။

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 14-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

(Irrawaddy 150110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲက
ြ ို လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာ က်ဥ္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အာဆီယံအတြင္း
ေရးမႉးခ်ဳပ္ ဆူရင္ပစ္ဆူ၀မ္ (Surin Pitsuwan) က ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Irrawaddy 150110)
 ျပည္ပပို႔ကုန္လုပ္ငန္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ကုန္ပစၥည္းတခ်ဳိ႕ တင္သင
ြ ္းခြင့္ျပဳခဲ့သျဖင့္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ (Export
Earning) အျပင္ ေလာင္စာဆီ ေစ်းႏႈန္း မၿငိမ္မသက္မႈေၾကာင့္ (FEC) ေစ်းလည္း ျမႇင့္တက္လ်က္ ရွိသည္။
(Irrawaddy 150110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိင
ု ္ငံဘက္သို႔ ျပန္၍ ယာယီႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္
လုပ္ခြင့္ကာလကို ၂၀၁၀ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးသတ္မွတ္ရာမွ ယခုအခါ ထိုင္းဘက္မွ သက္တမ္း ၂
ႏွစ္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္သည္။ (DVB 150110)
 ယေန႔က်ေရာက္သည့္ ၅၈ ႏွစ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနား တက္ေရာက္သူဦးေရ ယမန္ႏွစ္မ်ား ထက္
၀က္ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ဟု အခမ္းအနားတြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ (Kantarawaddy Times 150110)
 နယ္ျခားေစာင့္တပ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းခဲ့ေသာ အပစ္ရပ္ ကရင္နီအမ်ဳိးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ KNDP မွ တပ္ဖဲြ႔၀င္
၄ ဦးသည္ ျမန္မာစစ္အစိုးရတပ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္၌ မခံႏိုင္သျဖင့္ ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က ကရင္နီ တပ္မေတာ္ႏွင့္
လာေရာက္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ (Kantarawaddy Times 150110)
 ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၄၆၈ မိုင္းေပါင္ဌာနခ်ဳပ္၌ စစ္သင္တန္းဆင္းပဲြ အခမ္းအနား
တစ္ရပ္အား ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း တရုတ္နယ္စပ္ သတင္းရပ္ကြက္မွ ဆိုသည္။ (S.H.A.N 150110)
 ေဒသကာကြယ္ေရးတပ္/ျပည္သူ႔စစ္အျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ နအဖ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖိအားေပးမႈအေပၚ အပစ္ရပ္ SSA
ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းတစ္ဦးက ရဟန္းရွင္လူ ျပည္သူမ်ားအား ေခ်ာက္ထဆ
ဲ င့္မည့္ ဦးေဆာင္မႈမ်ဳိး လုပ္မည္မဟုတ္ဟု
ကတိေပးေျပာခဲ့ေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း သတင္းရပ္ကြက္မွ ဆိုသည္။ (S.H.A.N 150110)
 ျမန္မာႏုိင္ငံ ျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသတြင္ နာဂစ္မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခ့ဲမႈ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ေျခ
၁၇၅၀၀၀ ခန္႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က သြားေရာက္ခဲ့သည့္
ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္သား အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (BBC 150110)
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသရွိ ဆိုင္ဂ်ာဘြန္ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္တင
ြ ္ တန္ခ်ိန္ (၁၀၀) ေက်ာ္အေလးခ်ိန္ရွိ ေက်ာက္စိမ္း
တံုးတစ္တံုးကို ရန္ကုန္သို႔သယ္ယူရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည္။ (NMG 150110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၆)
၁၆)ရက္
 ကရင္ျပည္နယ္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ေ၀ၚေလေဒသတြင္ အေျခခ်လႈပ္ရွားေနေသာ ဒီေကဘီေအတပ္ဖ႔ြဲမ်ား၏ ပစ္ခတ္
မႈေၾကာင့္ ထိုင္းရြာလူႀကီးတစ္ဦး ဒဏ္ရာအျပင္းအထန္ရရွိခ့ဲ၍ ေဆးရံုတင္လိုက္ရေၾကာင္း အပစ္ခံရသူ၏ ေဆြမ်ဳိးတစ္
ဦးက ေျပာသည္။ (KIC 160110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၇)
၁၇)ရက္
 သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း အပစ္ရပ္တပ္ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသမ်ားဆီသို႔ နအဖ စစ္ယာဥ္တန္း အမ်ားအျပား SSA
လြယ္တိုင္းလ်ဲန္းဌာနခ်ဳပ္ သတင္းရပ္ကက
ြ ္မွ ဆုိသည္။ (S.H.A.N 170110)
 ဘဂၤလားေဒ့ခ်္ ႏိုင္ငံစစ္တေကာင္းေတာင္တန္း ဘင္ဒရိုဘင္ ခရိုင္မွ ျမန္မာႏုိင္ငံသား စီစစ္ေရး ကဒ္ျပားမ်ားကို ထုတ္
လုပ္ကိုင္ေဆာင္ကာ ဘုရားဖူးသြားသူ ၁၂ ဦးကို ျမန္မာတရားရံုးက ေထာင္ဒဏ္ (၆) လစီ ခ်မွတ္လိုက္သည္။
(Narinajara 170110)
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ငခူရေက်းရြာတြင္ တာ၀န္က်ေနသည့္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးကို နအဖ စစ္ဗိုလ္ႏွစ္
ဦးက အရက္မူး၍ မတရားရိုက္ႏွက္ခ့ဲၾကသည္။ (Narinjara 170110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 15-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

ဇန္န၀ါရီလ (၁၈)
၁၈)ရက္
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အင္းစိန္အထူးတရားရံုးမွ ျမစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈကို အယူခံတင္သြင္းထားေသာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ
ျပင္ဆင္မႈ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ကို ယေန႔ ဗဟိုတရားရံုးခ်ဳပ္တြင္ ၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့သည္။ (NEJ/ Irrawaddy 180110)
 ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ၀တပ္ဖ႔ြဲ ဥကၠဌ ေပါင္ယူခ်န္း၏ စစ္ေရးသတိရိွရန္ မိန္႔ခြန္းတို
အား ၀တပ္ဖ႔ြဲ ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနမွတဆင့္ ေဒသအတြင္း ထုတ္လႊင့္ျပသေနသည္။ (NEJ 180110)
 လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ားက မိမိလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို ပညာေပး
ရန္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအဖဲ႔ြရံုးမွ ညႊန္ၾကားခ်က္တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ယဥ္ေက်းမႈ
၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 180110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္၀န္ထမ္းမ်ားကို ဆုိင္ကယ္စီးနင္းခြင့္ေပးေနသျဖင့္ အျခားဌာနဆုိင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရဲမ်ားက
မေက်မနပ္ျဖစ္ေနၾကေၾကာင္း ျပည္ထဲေရးမွ ရဲအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 180110)
 ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမားမ်ား အခြင့္အေရးအတြက္ အႀကံျပဳစာတစ္ေစာင္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ အစိုးရမဟုတ္
ေသာ အဖဲ႔ြ (NGO) ၃၆ ဖဲ႔က
ြ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ထိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အဖိဆစ္ေ၀့ခ်ာခ်ီ၀ ထံသို႔ ယေန႔ ေပးပို႔လုိက္
သည္။ (Irrawaddy 180110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ စီးတီးတကၠစီ အမ်ားစုကို မီတာစနစ္ျဖင့္ ေျပးဆဲရ
ြ န္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈမရွိေသာ
ေၾကာင့္ ယာဥ္ေျပးဆဲခ
ြ င
ြ ့္ ပိတ္သည္အထိ တင္းက်ပ္ေသာ အေရးယူမမ
ႈ ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။
(Irrawaddy 180110)
 စစ္အစိုးရက မၾကာမီ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပဳလုပ္ေပးမည္ ဆိုေသာ္လည္း ေနျပည္ေတာ္တင
ြ ္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ လႊတ္
ေတာ္အေဆာက္အအံုႀကီးသည္ ၿပီးစီးမႈမရွိေသးေၾကာင္း စံုစမ္းသိရွိရသည္။ (Irrawaddy 180110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ CDMA 800 MHz အမ်ဳိးအစား တယ္လီဖုန္း တစ္သိန္း တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း အစုိးရ အရာ ရွိ
ႀကီးမ်ား၏ ေထာက္ခံစာျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသာ တယ္လီဖုန္း ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဖုန္း၀ယ္
ေေရာင္းေစ်းကြက္မွ ဆိုသည္။ (Irrawaddy/ Mizzima 180110)
 အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဂၽြန္ေဟာ့ပ္ကင္းစ္ John Hopkins တကၠသိုလ္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေလ့လာေရးဌာန ညႊန္ၾကား
ေေရးမႉးခ်ဳပ္ ပါေမာကၡ ကားလ္ဒီဂ်က္ဆင္ (Karl D Jakson) ဦးေဆာင္ေသာ အဖဲ႔သ
ြ ည္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ (NLD) ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ယခုလ ၁၁ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည္။ (Irrawaddy/ Mizzima 180110)
 ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခ့သ
ဲ ျဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္ ၉ ႏွစ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္
လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ NLD ၿမိဳ႕နယ္စည္း အဖဲ႔ြ၀င္ ဦးတင္ယုအား ေထာင္၀င္စာေတြ႔ခြင့္ တစ္လပိတ္ပင္ လိုက္ေၾကာင္း
သမီးျဖစ္သူက ေျပာသည္။ (Mizzima 180110)
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အမႈႏိုင္၍ လံုး၀လြတ္ေျမာက္လာလိမ့္မည္ဟု အေကာင္းဘက္ကို ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း
သူမ၏ ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 180110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ ရွမ္းအမ်ဳိးသားမ်ားက ရွမ္းခ်စ္သူမ်ားေန႔ကို ယမန္ေန႔က ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ ရွမ္းေရဒီယိုႏွင့္ ပညာေရး
သတင္းမီဒီယာမွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ကာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လူကုန္ကူးမႈ၊ ပညာေပးေဟာေျပာမႈႏွင့္
အလုပ္အကုိင္ ခန္႔ထားေရးဆုိင္ရာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Mizzima 180110)
 ဆိုမာလီ ဓါးျပမ်ား၏ ၂ လခဲြေက်ာ္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရမႈမွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူ ျမန္မာအင္ဂ်င္နီယာ
ဦးလွခ်စ္သည္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္မႈေၾကာင့္ အိမ္၌ အနားယူေနရသည္။ (Mizzima 180110)
 လြန္ခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းအတြင္းက လူသစ္မ်ားႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ဖဲ႔စ
ြ ည္းလိုက္သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ NLD ဗဟုိ
အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲ႔ြ. ပထမဆံုးအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ယေန႔ အဖဲ႔ြခ်ဳပ္ရံုးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
(DVB 180110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 16-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမစ္ဆံုေရကာတာစီမံကိန္း မေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားဇုန္နယ္ေျမအတြင္း ခရစ္ယာန္အသင္း


ေတာ္ ၅၉ ခုစလံုး၏ ၂၄ နာရီၾကာ ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းပဲက
ြ ို ယေန႔ နံနက္မွစ၍ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ စတင္ က်င္းပေန
သည္။ (DVB 180110)
 အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ သတင္းစာဆရာႀကီး ဦး၀င္းတင္အေနႏွင့္ ေထာင္မွ လြတ္
ေျမာက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ယေန႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ နယ္ေ၀းခရီး ထြက္ခာြ ခြင့္ရခဲ့သည္။ (DVB 180110)
 ဧရာ၀တီတိုင္း ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ စက္ဆန္းတုိက္နယ္တြင္ တုိင္းမႉး၏ ေနၾကာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံ လယ္သမား
မ်ား အခက္ႀကံဳေနရသည္။ (DVB 180110)
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ 'Free Aung San Su Kyi' ေအာင္ဆန္းစု
ၾကည္ဟု ေရးထားသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပံုမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဘတ္စ္ကားမ်ားတြင္ ယေန႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၾက
သည္။ (DVB 180110)
 အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္ အမႈရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ျမန္မာျပည္ဖာြ း အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္၏ မိသားစုႏွင့္
ေထာင္၀င္စာကို အာဏာပိုင္မ်ားက ထပ္မံကန္႔သတ္လိုက္သည္ဟု ဆိုသည္။ (DVB 180110)
 ဘဂၤါလီ ေဒသခံမ်ားျဖင့္ ဖဲ႔ြစည္းထားေသာ ရိုဟင္ဂ်ာ ၀င္ေရာက္မႈ ကာကြယ္တားဆီးေရး ေကာ္မတီမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္
အစိုးရထံ အခ်က္ (၇) ခ်က္ပါေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္စာတစ္ေစာင္ကို ယမန္ေန႔က ေပးပို႔လိုက္သည္။
(Narinjara 180110)
 သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းယန္းၿမိဳ႕လယ္ ခံုကဳိြ င္းဇြန္း (ကၽြဲခတ္ကင
ြ ္း) ၌ နအဖနယ္လွည့္ဆက္ဆံေရးတပ္မွ ယေန႔ည
စတင္မည့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးစင္ျမင့္အတြက္ ေဒသခံ လုပ္အားမ်ားအျပင္ ပိုက္ဆံ၊ သက္ကယ္၊ ၀ါး၊ ဖ်ာမ်ားပါ ဆင့္ဆိုခံ
ေနရသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 180110)

ဇန္န၀ါရီလ (၁၉)
၁၉)ရက္
 တရား၀င္ အလုပ္သမားလက္မွတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား အားလံုးကို ထိုင္းအစိုးရက ေနာက္ထပ္
(၂) ႏွစ္ သက္တမ္းတိုး အလုပ္လုပ္ခြင့္ျပဳလုိက္သည္။ (NEJ 190110)
 ယခုလ ၁၃ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကခ်င္အထူးေဒသ (၁) အထူးအစည္း
အေ၀းပဲြ၌ မည္သည့္အေရးပါေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွ မခ်ႏိုင္ဘဲ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္သည့္
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 190110)
 နယ္စပ္မွတဆင့္ ျမန္မာဆန္မ်ား တရားမ၀င္ တင္ပို႔မႈကို ျမန္မာႏွင့္ထင
ို ္းအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးပိတ္ပင္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း အဆေပါင္းမ်ားစြာ အျမတ္အစြန္းရရွိသည့္ ျမန္မာဆန္မ်ားကို ဆန္ကုန္သည္မ်ားက ျမ၀တီမွ
တဆင့္ မဲေဆာက္သို႔ ညစဥ္တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။ (NEJ 190110)
 မီးသၿဂႋဳဟ္စက္မ်ားထားရွိရာ သုသာန္အသီးသီး၌ အေအးခန္းအသံုးျပဳခႏွင့္ မီးသၿဂႋဳဟ္စရိတ္ (၇) ဆမွ် တိုးျမႇင့္
ေကာက္ခံမည္ဟူေသာ သတင္းမ်ား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလ်က္ရွိရာ အဆိုပါသတင္းသည္
အေျခအျမစ္မရွိေသာ ေကာလာဟလမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ပတ္၀န္း
က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔စင္ေရးဌာန၊ ဌာနမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီး ခ်ဳိထန
ြ ္းေအာင္ (ၿငိမ္း) က တရား၀င္ ျငင္းဆိုလိုက္သည္။
(NEJ 190110)
 သတင္းစာဆရာႏွင့္ စာေရးဆရာႀကီး လူထုဦးလွ၏ ရာျပည့္အခမ္းအနားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕ မဏိရတနာရာမ ျမေတာင္
တိုက္၌ ယေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ (NEJ 190110)
 ျမန္မာ့ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပဲြမွ ၀ယ္ယူခ့ဲေသာ အေလးခ်ိန္ ၃၅ တန္ရွိ ေက်ာက္စိမ္းတံုးျဖင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံရွိ စီးပြား
ေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက ကမၻာ့အႀကီးဆံုး စာရင္း၀င္ ဗုဒၶရုပ္ပာြ းေတာ္တဆူကို ယမန္ေန႔က စတင္ထုတလုပ္ ေနၿပီ
ီျဖစ္သည္။ (Irrawaddy 190110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 17-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမန္မာႏုိင္ငံကို အာရွဆန္အိုးႀကီးအျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ေဆာင္ရက


ြ ္ရန္ ဆန္စပါး လုပ္ငန္းအသင္း ဖဲ႔ြစည္းလိုက္
ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 190110)
 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ ႏို႔ဘိုးဒုကၡသည္စခန္းမွ ဒုကၡသည္ ၇၀ ခန္႔က ယေန႔မန
ြ ္းလဲပ
ြ ိုင္း၌ စခန္းတြင္းရွိ ဒုကၡသည္မ်ား
ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး UNHCR ရံုးေရွ႕တြင္ "Don't Forget Our Welfare & Future" "UNHCR Help" " Hopeless
Education for Children" စသည့္စာတမ္းပါ ဆိုင္းဘုတ္မ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ကာ အသံတိတ္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။
(Mizzima 190110)
 စာေပစိစစ္ေရးက ျပည္တြင္းအေျခစိုက္ သတင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕အား စစ္အစိုးရအလိုက် သတင္းတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ေဆာင္းပါး
တစ္ပုဒ္ကို လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ရက္သတ္တပတ္က ဖိအားေပးထည့္ခိုင္းသည္ဟု ျပည္တင
ြ ္းအယ္ဒီတာမ်ားက ေျပာသည္။
(Mizzima 190110)
 ျပစ္မႈက်ဴးလြနသ
္ ည့္ စစ္သားမ်ားကို ထိေရာက္စာြ အေရးမယူျခင္းသည္ အျပစ္မ့ျဲ ပည္သူမ်ားအေပၚ ျပစ္မႈမ်ား ပိုမိုက်ဴး
လြန္ေစရန္ တိုက္တြန္းအားေပးရာ ေရာက္ေၾကာင္း Burma Campaign (UK) က ေျပာဆိုလိုက္သည္။
(Mizzima 190110)
 ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒ မေၾကညာေသးဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးေနျခင္းေၾကာင့္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ မည္သူ႕ကို ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း
အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနသည္ဟု စစ္အစိုးရက်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ စိုင္းျပင္း
ေနေသာ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုက ယေန႔ မခ်င့္မရဲ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 190110)
 အင္းစိန္ေထာင္တင
ြ ္းတရားရံုးတြင္ ရံုးတင္တရားစဲထ
ြ ားသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသား ကိုညီညီေအာင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္
ရွားမႈႏွင့္ အဖမ္းခံရသူမ်ားျဖစ္သည့္ ကိုယ္ေအာင္သူႏွင့္ ကိုမင္းမင္းထြန္းတို႔ ၃ ဦးကို အင္းစိန္ေထာင္ထတ
ဲ ြင္ တိုက္
ပိတ္ထားေၾကာင္း ေထာင္ႏွင့္နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 190110)
 စစ္အစိုးရက က်င္းပမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ၀င္ၿပိဳင္ရန္ တတိယႏိုငင
္ ံေရးအင္အားစုမ်ားက ျပင္ဆင္လႈပ္ရွားမႈမ်ား
လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္တင
ြ ္းမီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခြင့္မရွိေၾကာင္း ျပည္တြင္း ဂ်ာနယ္အယ္ဒီတာတစ္ဦးက ေျပာ
သည္။ (DVB 190110)
 နာေရးကူညီမႈအသင္း ရန္ကုန္က ႏွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပဲက
ြ ို ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္က်င္းပ
ခဲ့သည္။ (DVB 190110)
 အိႏၵိယ-ျမန္မာ ၂ ႏုိင္ငံ လံုၿခံဳေရးကိစၥေဆြးေႏြးရန္ အဖဲ႔ြ၀င္ ၁၀ ဦး ပါ၀င္သည့္ အိႏၵိယျပည္ထေ
ဲ ရးမွ ကိုယ္စားလွယ္
အဖဲြ႔တစ္ခုသည္ ယေန႔ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း နယူးေဒလီထုတ္ သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထား
သည္။ (DVB 190110)
 ကဗ်ာဆရာႀကီး ဦးတင္မိုးကြယ္လန
ြ ္ျခင္း ၃ ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားပဲတ
ြ စ္ရပ္ကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဖို႔ဒ္
၀ိန္းၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ (DVB 190110)
 မၾကာခဏ တရားေဟာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရသည့္ ဆရာေတာ္ ဦးသုမဂၤလသည္ ဧရာ၀တီတိုင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕တြင္ ယမန္ေန႔
က တရားပဲြျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ရာ တရားနာပရိသတ္ တစ္ေသာင္းနီးပါး တက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည္။ (DVB 190110)
 ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးမွ အသိအမွတ္ ျပဳထားေသာ ျမန္မာဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး
ေဒသခံဘဂၤလီ အမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားေဆးရံုတင
ြ ္ တင္ထားရသည္။
(Narinjara 190110)
 လြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲ႔ြအစည္းမ်ားမွ က်ဴးလြန္သည့္ ျပစ္ခ်က္မ်ား အျမန္စံုစမ္း
တင္ျပႏိုင္ရန္အတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ရတ
ဲ ပ္ဖ႔ြဲမွ အမည္မေဖာ္လိုသူ
ရဲ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 190110)
 မၾကာခင္ရက္ပိုင္း၌ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္မည္ဆိုေသာ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ စစ္ဆင္ေရးအထူး အဖဲြ႔
၄ မႉး ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာေအး၏ ခရီးစဥ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္သည့္ အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနက
လမ္းေဘးေစ်းခံုမ်ားကို ညတြင္းခ်င္း လိုက္လံဖယ္ရွားေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား အခက္ႀကံဳေနရသည္။

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 18-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

(S.H.A.N 190110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္အတြင္း တရားမ၀င္ ဖဲ႔ြစည္းလႈပ္ရွားေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား
ျပဳလုပ္မႈေတြ႔ရွိပါက ထိုင္းႏုိင္ငံမွ ႏွင္ထုတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တာ့ခ္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက ယေန႔ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္
သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲတ
ြ စ္ရပ္တင
ြ ္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (BBC 190110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၀)
၂၀)ရက္
 အေမရိကန္ အစိုးရအေနႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတြင္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားရန္ လိုအပ္ေသာ္လည္း အကန္႔
အသတ္မရွိ သည္းခံေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယေန႔ျပဳခုပ္သည့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံျခားေရးရံုး သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ
တြင္ လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့တ္ကမ္းဘဲလ္ (Kurt Campbell) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(VOA/ NEJ 200110)
 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ စိန္ေက်ာ့အေျခစိုက္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္အား ျပည္သူ႔စစ္အသြင္ေျပာင္းရန္
ေအာက္္ေျခတပ္ရင္းမ်ားက သေဘာမတူသည့္အတြက္ နအဖထံ အေၾကာင္းျပန္ရန္ အဖဲ႔ြေခါင္းေဆာင္မ်ားက အခက္
ေတြ႔ေနသည္။ (NEJ 200110)
 ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိမႈအေျခအေန ဆိုးရြားေနေၾကာင္း ၿမိဳ႕လယ္ေနထိုင္သူမ်ားက
ေျပာသည္။ (NEJ 200110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အဓမၼခိုင္းေစမႈ တိုင္ၾကားခ်က္မ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲြ႔
(ILO) က ေနာက္ထပ္ (၁) ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးလုပ္ေဆာင္ရန္ ယခုလ (၁၉) ရက္ေန႔တင
ြ ္ စစ္အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈ
စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ (NEJ 200110)
 ရန္ကုန္ ေတာင္ပုိင္းခရိုင္ တံေ
ြ တး၊ ေကာ့မႉး၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္း ယခုလပိုင္း၌ မိုးစပါးမ်ား ထြက္ရွိေနၿပီျဖစ္
ရာ မူလမွန္းထားသည္ထက္ အထြက္ႏႈန္း မ်ားစြာေလ်ာ့နည္းေၾကာင္း ေဒသခံေတာင္သူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။
(NEJ 200110)
 ယခုလ (၁၆) ရက္ေန႔က ကခ်င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲ႔ြမွ အသြင္ေျပာင္းလိုက္သည့္ ဦးလဆန္ေအာင္၀ါ ဦးေဆာင္သည့္
ျပည္သူ႔စစ္အဖဲ႔ြ၏ နာယက ဦးတူဒီဒလ
ြဲ ာအား ျမစ္ႀကီးနား အထူးမူးယစ္ရတ
ဲ ပ္ဖ႔က
ြဲ ရုိက္ႏွိက္ညႇင္းဆဲခ့သ
ဲ ျဖင့္ အျပင္း
အထန္း ဒဏ္ရာရွိရွိသာြ းခဲ့သည္။ (NEJ 200110)
 အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ ျပဠာန္းမည့္ ဥပေဒသစ္သည္ စစ္အစိုးရ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္သာ
ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနမ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 200110)
 အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ အဆင့္ျမင့္ ပညာသင္ေက်ာင္း ၄၄ ခုကို အရည္အေသြး မမီဟု အစိုးရက ယူဆကာ တကၠသိုလ္ အဆင့္
မွ ပယ္ဖ်က္ရန္ စစ္ေဆးေနသျဖင့္ ျမန္မာစာသင္သား သံဃာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေက်ာင္းသားမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္
ေနၾကသည္။ (Irrawaddy 200110)
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာင္တိုဘာလအတြင္း အဖမ္းခံခ့ရ
ဲ သည့္ မႏၱေလးတုိင္း ျမင္းၿခံ၊ ေညာင္ဦးႏွင့္
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တို႔မွ သံဃာေတာ္ ၂ ပါး အပါအ၀င္ ၁၆ ဦးကို ဒီဇင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ၇၁
ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္ကာ အိုးဘိုေထာင္တြင္ ရာဇ၀တ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ထားသည္။ (RFA 200110)
 ျမန္မာႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ကမၻာေပၚက ရန္ပံုေငြ လိုသေလာက္ မရရွိသည့္ အေရးေပၚ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသည့္ ၁၄ ႏိုင္ငံ
ကို ကုလသမဂၢ ဗဟိုအေရးေပၚ တံု႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး ရန္ပံုေငြဌာန (CERF) က အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀
ကူညီလိုက္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ကုလသမဂၢ ရံုးခ်ဳပ္က ေၾကညာလိုက္သည္။
(RFA 200110)
 ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖဲ႔ြမ်ားကို နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖ႔ြဲမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရန္ စစ္အစိုးရ၏ ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို အဆိုပါအဖဲြ႔
မ်ားက ျငင္းဆန္းခဲ့အၿပီး ႏွစ္ဖက္ၾကား တင္းမာေနၾကေသာ္လည္း ေအးေဆးၿငိမ္သက္လ်က္ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူ
မ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 200110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 19-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံအသင္းမွ တင္သင


ြ ္းေသာ သြင္းကုန္အမ်ဳိးအစား ၉၀ အေပၚ တရုတ္က အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္
ေပးလိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)
က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 200110)
 ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ တပ္ရိကၡအတြက္ စပါးသြင္းရန္ အေၾကာင္းျပကာ အာဏာ
ပိုင္ႏွင့္ ကုန္သည္မ်ားက စပါးမ်ား၀ယ္ယူေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NMG 200110)
 ကရင္ျပည္နယ္ ေညာင္လင္းပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ နအဖ လႈပ္ရွားတပ္မ်ား
၀င္ေရာက္ကာ ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔၌ ခမရ (၃၆၇) တပ္ရင္းမွ ရြာသားႏွစ္ဦးကို ပစ္သတ္သည့္အျပင္ ရြာပါမီးရႈိ႕
ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း Free Burma Ranger အဖဲ႔ြမွ ေစာေဘာဘိုးက ေျပာသည္။ (KIC 200110)
 ယခုလဆန္းပိုင္းမွစ၍ သွ်မ္းျပည္သို႔ နအဖ စစ္ယာဥ္တန္းမ်ား ဆက္တိုက္၀င္ေရာက္လာကာ ေန႔စဥ္ေန႔အမွ် ေပၚတာ
ဆဲြျခင္း၊ စားနပ္ရိကၡအတြက္ စပါးႏွင့္ ေျမပဲမ်ား အဓမၼေစ်းႏွိမ၀
္ ယ္မႈမ်ားေၾကာင္း ထုင
ိ ္းနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္
လာသည့္ သွ်မ္းျပည္အလယ္ပိုင္းေဒသခံမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေၾကာင္း နယ္စပ္သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ရြာသားတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (S.H.A.N 200110)
 သွ်မ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ညီလာခံ၌ 'အမ်ဳိးသားေရးအတြက္၊ တန္းတူအခြင့္အေရး
လြတ္လပ္ေရးအတြက္ တုိက္ပြဲ၀င္ျခင္းသည္ ခဲထ
ြ က
ြ ္ေရးသမားမဟုတ္' ဟု သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးယြက္စစ္က ေျပာသည္။ (S.H.A.N 200110)
 စစ္အစိုးရမွ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္အတြင္း ဆိုင္ကယ္လိုင္စင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲ၍ အသံုးအႏႈန္းသစ္ျဖင့္ လက္ေတြ႔ အသံုးျပဳလာ
ေတာ့မည္ ဆိုေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆိုယ္ကယ္စီးခြင့္ရရန္ႏွင့္ တရား၀င္လိုင္စင္ရရွိရန္ ျပည္ပမွ ဆုိင္ကယ္မ်ား
ကို ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္မွတဆင့္ ျပည္တင
ြ ္းသို႔ အေျမာက္အမ်ား ၀ယ္ယူတင္သြင္းေနသည္။
(Kantarawaddy Times 200110)
 ကရင္နီျပည္တြင္း၌ အေျခစိုက္ထားေသာ နအဖအစိုးရတပ္မ်ားသည္ တပ္တြင္း ရိကၡဖူလံုေရးအတြက္ စိုက္ပ်ဳိးလုပ္
ကိုင္ရန္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ေျမယာ ဧကေပါင္း ၂၅၀ ခန္႔ကို အခမဲ့ သိမ္းယူခ့သ
ဲ ည္ဟု ကရင္နီလူမႈကယ္ဆယ္
ေရးအဖဲြ႔က ေျပာသည္။ (Kantarawaddy 200110)
 ပဲခူးတုိင္း ႁပြန္တန္ဆာၿမိဳ႕နယ္တင
ြ ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား စုေပါင္းဖဲ႔စ
ြ ည္းထားသည့္ လမ္းေကာ္မတီအဖဲ႔က
ြ ေနအိမ္
မ်ားကို ဖ်က္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုေနသျဖင့္ အိမ္ရွင္မိသားစု၀င္မ်ားက စိတ္ေသာက ေရာက္ေနၾကသည္။
(DVB 200110)
 ကြယ္လြန္သူ ကရင္အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာဘိုျမကို အမွတရ
္ သည့္အေနျဖင့္ ယေန႔က်ေရာက္သည့္
သူ႔ေမြးေန႔တြင္ မိသားစု၀င္မ်ားက ေအာက္ေမ့ဖြယ္ အခမ္းအနား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ (DVB 200110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၁)
၂၁)ရက္
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမ၀ါယမအသင္းပိုင္ တုိက္ခန္းမ်ားကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ နအဖစစ္အစိုးရက ညႊန္ၾကားထးေသာ္ လည္း
အခန္းရွင္မ်ားက သတ္မွတ္ကာလ ေက်ာ္လြန္သည္အထိ မအပ္ႏွံေသးဘဲ အသနားခံစာမ်ား တင္ထားသည္။
(NEJ 210110)
 တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ မူဆယ္ (၁၀၅) မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တင
ြ ္ တရုတ္ဘက္မွ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအား မႏၱေလး
သို႔ တုိက္ရုိက္သယ္ေဆာင္ေစကာ ဂိုေဒါင္ခ်ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ (NEJ 210110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ တရားမ၀င္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္မ်ားကို တႏိုင္ငံလံုးသို႔ ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးေသာ
ေၾကာင့္ ထိုင္းဆယ္ကယ္မ်ား ျမန္မာဘက္မွ အ၀ယ္လိုက္၍ မဲေဆာက္ရွိ ဆိုင္ကယ္အေရာင္းဆုိင္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပေရာင္း
၀ယ္ေရး ေနရာမ်ားတြင္ ဆိုင္ကယ္ျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚေနသည္။ (NEJ 210110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 20-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ က်င္းပရန္ေၾကညာထားသည့္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပမ
ြဲ တိုင္ခင္ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း
တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ဆက္လက္ဆိုး၀ါးေနခဲ့ေၾကာင္း အေမရိကန္
အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲ႔ြ (Human Rights Watch) က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(NEJ/ Irrawaddy 210110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဆုိင္ရာမူ၀ါဒႏွင့္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး က႑မ်ား၌ မ်ားစြာတိုးတက္လာ
ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားဆိုင္ရာ ဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမႉး Mr. Bishow Parajuli က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(Irrawaddy 210110)
 ယခုႏွစ္မွစ၍ ျမန္မာခိုးကူးေခြႏွင့္ ဆင္ဆာမဲ့ဗီစီဒီမ်ား ေရာင္းခ်လွ်င္ ေထာင္ဒဏ္ ၆ လမွ ၃ ႏွစ္အထိ ခ်မွတ္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗီဒီယို အေျခခံအဖဲ႔က
ြ တရား၀င္ သတင္းထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (Irrawaddy 210110)
 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ နယ္လွည့္ က်န္းမာေရးအဖဲ႔ြမ်ား၏ အေရးေပၚ ခဲြစိတ္ကုသမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ ေနေရာင္ျခည္
စြမ္းအင္သံုး ကိရိယာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္တန္းေပးခဲ့သူ မစၥတာ Walt Ratterman သည္ လူေပါင္း ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ
၍ ေသဆံုးေနေသာ ေဟတီ ငလ်င္တြင္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္။ (Irrawaddy 210110)
 မဲေခါင္ေဒသသည္ လူကုန္ကူးသူမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳသည့္ေနရာ မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္
ေမာင္ဦးက ေျပာေသာ္လည္း စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အားနည္းေနေသးေၾကာင္း လူ႔အခြင့္
အေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 210110)
 ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား တင္ေဆာင္လာေသာ ဆယ္ဘီးကားတစ္စီးသည္ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီခန္႔တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ
ဆန္ခလဘူရီၿမိဳ႕၌ တိမ္းေမွာက္ခ့ဲရာ လူ ၁၄ ဦး ဒဏ္ရာရွိသာြ းသည္။ (Mizzima 210110)
 ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-ျမန္မာနယ္စပ္တြင္ စစ္ေဆးေရးဂိတ္သစ္တစ္ခုကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ရိုင္ဖယ္တပ္မွ ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔က
ဖြင့္လွစ္လိုက္သည္။ (Mizzima 210110)
 မႏၱေလးကိုေရာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦး၀င္းတင္ႏွင့္
ဦးအုန္းႀကိဳင္တို႔က မႏၱေလးတိုင္းက အဖဲ႔ြခ်ဳပ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ (DVB 210110)
 ရန္ကုန္တိုင္း ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕နယ္ သရက္ညိဳပင္ရာြ က လယ္သမားမ်ား အစိုးရစိုက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ယူရာတြင္ ေက်း
ရြာအာဏာပိုင္က အဓမၼေငြေတာင္းခံသျဖင့္ လယ္သမားမ်ား မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနၾကသည္။ (DVB 210110)
 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ILO အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမႉး ကာရီတာပီယိုလာ ဦးေဆာင္သည့္
အဆင့္ျမင့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႔ြသည္ ေအာင္လံၿမိဳ႕က ေက်းရြာမ်ားမွ ရြားသားမ်ားႏွင့္ ယေန႔ သြားေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့
ေၾကာင္း ILO ရန္ကုန္ရံုးအႀကီးအကဲ စတိဗ္မာရွယ္က ေျပာသည္။ (DVB 210110)
 စစ္အစိုးရက ယခုႏွစ္အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း ေရြးေကာက္ပြဲ လႈပ္ရွားမႈႏွင့္
ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ားကို တရား၀င္ေရးသားခြင့္ ပိတ္ပင္ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ စာနယ္ဇင္းသမားမ်ားက ေျပာ
သည္။ (RFA 210110)
 ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြင္း သွ်မ္းျပည္တပ္မေတာ္ႏွင့္ နအဖ စစ္တပ္အၾကား တုိက္ပမ
ြဲ ်ားစြာျဖစ္ပာြ းခဲ့က SSA ထက္ နအဖ
စစ္တပ္ ၅ ဆပိုေသဆံုးေၾကာင္း ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ညီလာခံတြင္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 210110)
 ထိုင္းႏုိင္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္ ထာ့ေဆာင္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ႏိုဘိုးရြာ ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာ စစ္ေျပး ကရင္
ဒုကၡသည္မ်ားကို ေနရပ္သို႔ ျပန္ရန္ ယမန္ေန႔က အမွတ္ (၃) တိုင္းမႉးကိုယ္တုိင္ လာေရာက္ဖိအားေပး ေျပာဆိုခဲ့သည္
ဟု ႏိုဘိုးစခန္းတာ၀န္ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (KIC 210110)
 ယခုလ တတိယအပတ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးအသင္းက သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ဥကၠဌမ်ား
ကို ေခၚယူကာ မိမိေက်းရြာတြင္ စည္းရံုးေရးျပန္လည္ ဆင္းခိုင္းေနေၾကာင္း အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ည့္ ဥကၠဌ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (IMNA 210110)
 အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ား၏ ဖဲ႔ြစည္းပံုအရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ရာထူးမ်ား၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္
အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လစာႏႈန္းထားမ်ားကို ရာထူးအဆင့္ မခဲြျခားဘဲ တေျပးညီ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္း တိုးျမႇင့္ေပးေသာ္

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 21-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

လည္း အၿငိမ္းစား၀န္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္ေၾကးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ျခင္းမရွိေၾကာင္း လက္ေထာက္ဂ်င္နီယာ ၀န္ထမ္းေဟာင္း


တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (IMNA 210110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၂)
၂၂)ရက္
 စစ္အစိုးရ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ အသြင္းေျပာင္းလဲေရးကို လက္ခံလိုက္သည့္ NDA-K အဖဲ႔ြ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ားကို
ကားပါမစ္တစ္ေစာင္စီး ထုတ္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ေဒသတြင္း လက္နက္အပ္ရန္ က်န္ေနသည့္ ကိစၥအဆင္ေျပေစေရး
ရည္ရြယ္ပံုရေၾကာင္း ျမစ္ႀကီးနားမွ NDA-K တပ္ဖ႔ြဲ၀င္ေဟာင္းတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 220110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္းရွိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္ျပင္ဆင္မႈကို ရပ္တန္႔ေပးရန္
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးေအာင္ဆန္းဦးက ၎တို႔ေရွ႕ေန ဦးဟန္တိုးမွတဆင့္ တား၀ရမ္းေလွ်ာက္
ထားလိုက္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေရွ႕ေန ဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (NEJ 220110)
 ႏိုင္ငံပိုင္ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ဓာတ္သတၱဳရွာေဖြေရး လုပ္
ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကသို႔ လႊဲေျပာင္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးအပ္မႈ ေနာက္က်ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက
သံုးသပ္သည္။ (NEJ 220110)
 မၾကာေသးခင္က အသြင္ေျပာခဲ့သည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ရင္းမ်ားတြင္ ထြက္ေျပးမႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ တပ္မွတ္ထြက္
ခြင့္ရထားသူမ်ားကိုလည္း ယခုအခ်ိန္ထိ ပင္စင္လစာ ထုတ္မေပးႏိုင္ေသးေၾကာင္း ကိုးကန္႔ေဒသႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦး
က ေျပာသည္။ (NEJ 220110)
 ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္တင
ြ ္ ေလယာဥ္တစ္ဦး ယေန႔နံနက္ပိုင္းက ပ်က္က်ခဲ့ရာ အသက္ (၂၃) ႏွစ္အ
ရြယ္ ပိုင္းေလာ့ဗိုလ္ႀကီး ျပည့္ၿဖိဳးမ်ဳိးသည္ ေသဆံုးသြားေၾကာင္း မဂၤလာဒံုေလတပ္မွ အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(NE J 220110)
 ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားအား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ဖံ႔ြၿဖိဳးေရးအကူအညီမ်ား တိုးေပးၾကရန္ စစ္
အစိုးရ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဦးဉာဏ္၀င္းက ယခုလ ၁၆ ရက္ႏွင့္ ၁၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ တိုက်ဳိၿမိဳ႕၌ က်င္းပသည့္ အေရွ႕
အာရွႏွင့္ အေမရိကန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရက
ြ ္ေရး ဖိုရမ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (NEJ 220110)
 "အာနာရူးႀကီး မႉးႀကီးသန္းေရႊ" ဟူသည့္ စာသားပါေသာ ကဗ်ာကို ေရးသားမႈေၾကာင့္ ရမည္းသင္းေထာင္တြင္
ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ က်ခံေနရသည့္ ကဗ်ာဆရာ ေစာေ၀သည္ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔က လြတ္ရက္ေစ့ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
အာဏာပိုင္မ်ားက ျပန္မလႊတ္ေသးေၾကာင္း မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 220110)
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕သို႔ ကာကြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သာေအးသည္ ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔က
လာေရာက္ကာ ဗန္းေမာ္မွတဆင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ တပိုင္တႏိုင္ သစ္တင္ပို႔ေနသည့္ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းကို တစ္ရက္
ၾကာ ပိတ္ပင္ခ့ဲရာမွ ယမန္ေန႔က ျပန္ဖြင့္လိုက္သည္။ (Mizzima 220110)
 ထိုင္းအစိုးရက ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား မွတ္ပံုတင္ခြင့္ သက္တမ္းကို ေနာက္ထပ္ ၂ ႏွစ္ တိုးေပးလိုက္ေသာ္
လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံရွိ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 220110)
 ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားထံမွ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲတ
ြ ြင္ မဲရရွိေရးအတြက္ ၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး
အဖဲြ႔၀င္မ်ားက ယခုလဆန္းမွစ၍ ႀကိဳမ္းပမ္းေဆာင္ရက
ြ ္ေနသည္။ (Mizzima 220110)
 ႀကိဳတင္ ေငြျဖည့္ကဒ္သံုး CDMA-800 မဂၢါဟက္ဇ္ တယ္လီဖုန္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူးထေရးဒင္းကုမၸဏီ
သည္ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ခ်ယ္လွယ္ေနျဖင္းသာျဖစ္သည္ဟု မိုဘိုင္းပစၥည္း အေရာင္းဆုိင္မ်ားက ျပစ္တင္ေျပာၾကား
လိုက္သည္။ (Mizzima 220110)
 အဓၶမလုပ္အားေပးခိုင္းေစမႈႏွင့္ ကေလးမ်ားကို စစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ျမန္မာစစ္
အစိုးရႏွင့္ ကမၻာ့အလုပ္သမား အဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ILO အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ သက္တမ္းတစ္ႏွစ္ ထပ္တိုးလိုက္ေသာ္
ခ်ိန္တင
ြ ္ ကေလးစစ္သား စုေဆာင္းမႈ ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။ (DVB 220110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 22-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမန္မာစစ္အစိုးရကို ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အေရးယူမႈသည္ လက္ရွိသတ္


မွတ္ထားခ်က္ႏွင့္ မလံုေလာက္ေသးေၾကာင္း ေနာ္ေ၀-ျမန္မာေကာ္မတီက ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(RFA 220110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားသည္ ဆိုင္ဂလံုးနာဂစ္ေလမုန္တိုင္း ထက္ပို၍ တုိင္းျပည္ပ်က္စီးေစ
သည္ဟု ဖိလစ္ပိုင္ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ပါလီမန္အမတ္မ်ား သမဂၢ IPU ၏ ဥကၠဌျဖစ္သည့္ Mr.
Aquilino Pimentel က ယမန္ေန႔က ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (RFA 220110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိပိုင္း တုိက္ရိုက္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္ခ့ဲေသာ္လည္း ျမန္မာအေမရိကန္ ဆက္ဆံ
ေရး ေရွ႕ဆက္္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာစစ္အစိုးရဖက္က ရွင္းလင္းျပတ္သားသည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို အေမရိကန္ဖက္က ေစာင့္ေန
ဆဲဟု အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနက ထိပ္တန္းအရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 220110)
 ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ခရိုင္အတြင္းရွိ တိုးတက္ေသာ ကရင္ဗုဒၶဘာသာတပ္မေတာ္ (DKBA) ၏ ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ
အတြင္း၌ တပ္သားသစ္မ်ား အဓမၼ ေကာက္ယူေနသည္။ (NMG 220110)
 ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွ ၃ တန္အထက္ ဘယ္ေမာင္း ေတာ္ေတာ္ကားႀကီးမ်ား ယခုလ ၁
ရက္ေန႔မွစ၍ နယ္စပ္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ တရား၀င္တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားေၾကာင္း သွ်မ္းျပည္ (ေျမာက္ပိုင္း)
မူဆယ္ ၁၀၅ မိုင္ ကုန္သြယ္ေရးဇံုရွိ ကုနသ
္ ယ္ အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 220110)
 ရွမ္းျပည္ အေရွ႕ေျမာက္ပုိင္း ကိုးကန္႔နယ္ေျမအတြင္းရွိ ေလာက္ကိုင္ႏွင့္ ကုန္းၾကမ္း ၿမိဳ႕အၾကား တာေရႊထန္ေက်းရြာရွိ
ဂိတ္ေစာင့္တာ၀န္က်ေနသည့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရ စစ္တပ္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း ပစ္ခတ္မႈျဖစ္ပာြ းရာ (၁) ဦးေသဆံုးကာ
(၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိသာြ းသည္။ (NMG 220110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၃)
၂၃)ရက္
 ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား အဖဲ႔ြခ်ဳပ္၊ ဗကသ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီက ကမကထျပဳကာ မဲေဆာက္
ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စကားစစ္ထိုးပဲြတစ္ရပ္ ယေန႔ည
ေနပိုင္းက ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။ (RFA 230110)
 ခ်ိတ္ပိတ္ခံထားရသည့္ ေျခာက္ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ (ရန္ကုန္တိုင္း) ရံုးခန္းကို ျပန္လည္ဖြင့္
ခြင့္ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခြင့္အတြက္ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ေန႔ ေအာက္တုိဘာလက ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကို တင္ျပထား
ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ အေၾကာင္းမျပန္ေသးေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းစည္းရံုးေရးေကာ္မတီ ဒုဥကၠဌ ေဒါက္တာ
သန္းၿငိမ္းက ေျပာသည္။ (RFA 230110)
 အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ ILO အမႈေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမႉး မစၥတာ တာပီယိုလာႏွင့္ အဖဲြ႔သည္
ယေန႔နံနက္ပိုင္းက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ ကေလးစစ္သား အေရးမ်ားကို ILO ႏွင့္ ဆက္သြယ္ကူညီ
ေနသည့္ အဖဲ႔အ
ြ စည္းမ်ားႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားဟိုတယ္ ကုလသမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြ
အဖဲြ႔ အစည္းအေ၀းခမ္းမေဆာင္တြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ (RFA 230110)
 မိဘမ်ား၏ ကေလးသူငယ္မ်ားက်န္းမာေရး အသိပညာေပး နည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း
ခ်င္းျပည္နယ္မွ ကေလးသူငယ္မ်ားသည္ ေရာဂါဘယ္ ကူးစက္ခံရမႈ အႏၱရာယ္ ရွိေနသည္ဟု ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္ခဲ့
သည့္ ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးဌာန သတင္းစာေစာင္တင
ြ ္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 230110)
 ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လြန္ခ့သ
ဲ ည့္အပတ္ တနလၤာေန႔က ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းေၾကာင့္ အခက္အခဲျပႆနာမ်ား
ႀကိဳေတြ႔ေနရသည့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လီဒိုလမ္းမတေလွ်ာက္ စီးပြားေရးစီမံကိန္းအသစ္မ်ားေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ေနသည့္
ကခ်င္လူထုမ်ား အရာရာေျပလည္ၿငိမ္းခ်မ္း သြားေစရန္ရည္ရယ
ြ ္ကာ ဆုေဆာင္းပဲတ
ြ စ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
(KNG 230110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 23-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

ဇန္န၀ါရီလ (၂၄)
၂၄)ရက္
 အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစ္ကိုျဖစ္သူ ဦးေဆာင္ဆန္းဦးကို ေနအိမ္
ျပင္ဆင္ေရး၊ ပိုင္ဆိုင္မႈ အပါအ၀င္ အေႏွာင့္အယွက္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးေနမႈကို ရုပ္သိမ္းေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆုင
ိ ္ရာ
သံဃာ့တပ္ေပါင္းစု အဖဲ႔ႀြ ကီးက ယေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ အိပ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ ေပးပို႔လိုက္သည္။ (RFA 240110)
 ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္ကို ယခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ေနအိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္က လႊတ္ေပးမည္ဟု ျမန္မာစစ္အစိုးရ
ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးသည္ မႏၱေလးတိုင္း ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕တြင္ လြန္ခ့ဲသည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္း
က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခ့ဲေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (RFA 240110)
 ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တိုက်ဳိၿမိဳ႕ကို ယေန႔တင
ြ ္ သြားေရာက္ေဖ်ာ္ေျဖရန္ စီစဥ္ထားသည့္ လူရႊင္ေတာ္ ေမတၱာ ဦးေဆာင္သည့္
Tokyo Sakuya ေပ်ာ္စရာအၿငိမ့္အဖဲ႔သ
ြ ည္ ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔ညက ဂ်ပန္ကို ထြက္ခာြ ရန္အသြား ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌
အာဏာပိုင္မ်ားက တားဆီးကာ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္မ်ားပါ သိမ္းဆည္းခဲ့သည္။ (RFA 240110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၅)
၂၅)ရက္
 စစ္အစိုးရအေနျဖင့္ တပ္တြင္းေျပာင္းလဲမႈ အႀကီးမားဆံုး လုပ္ရေတာ့မည္ဟု စစ္အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(Yoma3 250110)
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အႏွံ႔အျပားတြင္ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညတ
ြ ္ေရးပါတီမွ မဲဆယ
ြ ္စည္းရံုးေရးမ်ားကို ျပဳလုပ္
ေနရာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစညပါတီ အႏိုင္မရပါက ျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း မဲဆြယ္စည္း
ရံုးေနသည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 250110)
 ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုမ်ားကို ဂ်ာနယ္တုိက္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳရန္ သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးဌာနက ေပးေလ့
ရွိေသာ္လည္း ယခုေနာက္ဆံုး ဦးေအာင္ၾကည္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသည့္ပံုမွစ၍ မေပးေတာ့ေၾကာင္း ဂ်ာနယ္တုိက္မ်ားမွ
ဆိုသည္။ (NEJ 250110)
 ရန္ကုန္တြင္ ကား၀ပ္ေရွာ့ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုးကို ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ရြာ
ႏွင့္ အိုးအိမ္ဖ႔ံြၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းက ေဖာ္ထုတ္ေပးထားသည့္ ေျမကြက္မ်ားတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ရန္ ေနာက္ဆံုးထား
သတိေပးထားေၾကာင္း တုိင္းေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ဖံ႔ၿြ ဖိဳးေရးေကာင္စီက (တယက) မွ ဆိုသည္။ (NEJ 250110)
 ေနာက္ထပ္ တည္ေဆာက္မည့္ ဧရာ၀တီ ျမစ္ကူးတံတားႀကီး (၄) စင္း ေဆာက္လုပ္ခြင့္အတြက္ တရုတ္ CMAC
Engineering Group Co.Ltd မွ ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က စစ္အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေန
ေၾကာင္း စစ္အစိုးရပိုင္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (NEJ 250110)
 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ (UWSA) ေခၚ ၀တပ္ဖဲ႔ထ
ြ ိန္းခ်ဳပ္ရာ နယ္ေျမအနီး
တပ္စဲြထားသည့္ နအဖစစ္တပ္ေရွ႕တန္းစခန္းမွ စစ္သည္မ်ား ထြက္ေျပးမႈ မ်ားျပားလာကာ တပ္ေျပးမ်ားကို ပစ္သတ္
သည္အထိ ရွိလာေနသည္။ (NEJ 250110)
 မၾကာေသးမီက ဗန္းေမာ္-လြယ္ဂ်ယ္လမ္းေပၚတြင္ ဆန္မ်ားကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပိုင္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး (နကသ)
အမည္ျဖင့္ ေမွာင္ခိုကုန္သယ
ြ ္မႈမ်ား ရပ္နားထားရ၍ ဗန္းေမာ္-မႏၱေလး ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း သေဘၤာခရီးစဥ္တြင္ ကုန္
မပါသေလာက္ ျဖစ္ေနသည္။ (NEJ 250110)
 မဲေဆာက္ရွိ ဟန္ထိုင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္ရံုတင
ြ ္ ျမန္မာအလုပ္သမား (၁,၅၀၀) ခန္႔ကို အလုပ္ရွင္က ႀကိဳတင္အေၾကာင္း
မၾကားဘဲ စက္ရံုကို ယာယီ (၃) လ ပိတ္လုိက္သျဖင့္ အေျခအေနအမွန္ သိရွိႏင
ို ္ရန္အတြက္ အလုပ္သမားမ်ားက
စံုစမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည္။ (NEJ/ Mizzima 250110)
 ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔က ထိုင္းႏုိင္ငံ မယ္ဆုိင္ၿမိဳ႕ရွိ အိုဆာကာ ဖိနပ္ခ်ဳပ္စက္ရံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားက ေဒသခံ
ထိုင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္အတူ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး တန္းတူရရွိရန္ ေတာင္းဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
(NEJ 250110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 24-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာေငြ စကၠဴ အေႂကြအျဖစ္ သံုးစဲြေသာ တိုကင္ လက္မွတ္ က်ပ္ ၉ သိန္းေက်ာ္တန္ဖိုးအား


ယခုလ ၁ ရက္ေန႔က ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ကညင္ေတာရြာတြင္ အာဏာပိုငမ
္ ်ားက ဖမ္းဆီးရမိခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံ
ေက်ာင္းဆရာမတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 250110)
 ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ခ်ၤနယ္စပ္ရွိ နယ္စပ္ေဒသ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ကြပ္ကေ
ဲ ရး နယ္ေျမမွ နယ္ေျမမႉး ၉ ဦးကို ေနရာ
ေျပာင္းေရႊ႕မႈမ်ား ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ က်ီးကန္းျပင္ရာြ အေျခစိုက္ နစက ဌာနခ်ဳပ္
ရွိ နစက တပ္ၾကပ္ႀကီးတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Mizzima 250110)
 ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦးက လူထုေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လႊတ္ေပးမည္ဟု ေျပာဆုိျခင္း
သည္ တရားမ၀င္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 250110)
 ကဗ်ာဆရာ ကိုေစာေ၀သည္ ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ လြတ္ရက္ေစ့ခ့ဲေသာ္လည္း ယေန႔တုိင္ ျပန္လတ
ြ ္မလာသျဖင့္
အျမန္ဆံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္ ထိုင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ႏုိင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ) AAPP-B က ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (Mizzima 250110)
 ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေမာင္ေတာမွ ၀င္ေရာက္လာေသာ ဘိန္းျဖဴ၊ အရက္ႏွင့္ ဘီယာမ်ားကို ဘဂၤလားေဒ့ခ်္
ၿမိဳ႕နယ္ ၃ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဘဂၤလား နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BDR က ယခုလ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၃၈ သိန္းေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ေကာ့စ္ဘာဇာေန႔စဥ္ထုတ္ သတင္းစာျဖစ္
သည့္ The Daily Himchari သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (Mizzima 250110)
 ILO အဖဲ႔က
ြ ို သတင္းေပးမႈျဖင့္ ဖမ္းဆီးခံေနရသူမ်ားကို ျပန္မလြတ္ေပးေသးသည့္အျပင္ ၎၏ ခရီးစဥ္ သီတင္းတစ္
ပတ္အတြင္း၌ပင္ ကေလးစစ္သား ဖမ္းဆီးမႈ ၃ ခု ျဖစ္ပာြ းခဲ့သျဖင့္ ခရီးစဥ္အေပၚ အားရေက်နပ္မႈ မရွိေၾကာင္း ILO
အရာရွိတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 250110)
 ႏိုင္ငံေတာ္ လွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္ ေပါက္ၾကားမႈႏွင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ထားသည့္ ဗိုလ္မႉးေဟာင္း ၀င္းႏုိင္ေက်ာ္ကို အင္းစိန္
ေထာင္မွ သာယီ၀တီေထာင္သို႔ ပုိ႔လိုက္ေၾကာင္း ေထာင္ႏွင့္ နီးစပ္သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (DVB 250110)
 အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္၏ ဗဟိုေကာ္မတီစီကို ဒီမုိကေရစီနည္းက်ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ မႏၱေလးတုိင္း မိတၳီလာ
ၿမိဳ႕နယ္အဖဲ႔ြခ်ဳပ္က ပံုမွန္လပတ္အစည္းအေ၀းမွ အဖဲ႔ြခ်ဳပ္ဗဟိုကို ယေန႔ ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (DVB 250110)
 နာဂစ္မုန္တိုင္းဒဏ္ခံခ့ဲရသည့္ ဧရာ၀တီတုိင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ပင္လယ္ျပင္ ငါးဖမ္းထြက္သည့္ အႀကီးစား
ေရလုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္လာႏိုင္ၾကေသာ္လည္း ေရထြက္ပစၥည္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား
က်ဆင္းေနသျဖင့္ အရႈံးေပၚေနၾကသည္။ (RFA 250110)
 ကယားျပည္နယ္ ဒီေမာဆိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားပို႔ တာ၀ါတိုင္တစ္တုိင္ကို ကရင္နီအမ်ဳိးသား တိုးတက္
ေရးပါတီ KNPP က ယခုလ ၂၃ ရက္ေန႔ညပိုင္းတြင္ မိုင္းေထာင္ ေဖာက္ခြဲခ့ဲသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္
သြားေၾကာင္း ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္သည္ ၎တို႔လုပ္ခ့ဲေၾကာင္း ကရင္နီတပ္မေတာ္ စစ္ဦး
စီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဘီထူးက ေျပာသည္။ (RFA 250110)
 တရုတ္ျမန္မာ နယ္စပ္အေျခစိုက္ UWSA ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရး တပ္ဖဲ႔၏
ြ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသထဲ
ေရာက္လာၾကသည့္ ၀ီဂါလူမ်ဳိး ၁၈ ဦးကို ယခုလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ား လက္ထဲ UWSA က
ျပန္လည္အပ္ႏွံခ့ဲေၾကာင္း တရုတ္အင္တာနက္ ဘေလာ့သတင္းမ်ားတြင္ ယေန႔ ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 250110)
 ကရင္ျပည္နယ္ ေညာင္လင္းပင္ခရိုင္၊ ေက်ာက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ နအဖ စစ္တပ္မ်ား စစ္ေရးလွည့္လည္လႈပ္ရွားလာ
သည့္ ယခုလဆန္းပိုင္းမွစ၍ ေဒသခံရာြ သားမ်ား ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရသျဖင့္ စာသင္ေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္းကို
ပိတ္ထားလိုက္ရေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (KIC 250110)
 ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ထြက္ရွိေသာ စပါးမ်ားကို စစ္တပ္မွ ေစ်းႏွိမ္၍ ၀ယ္ယူလိုသျဖင့္ ယခုအခါ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း
ဆန္စပါး သယ္ယူခြင့္ကို ပိတ္ထားလိုက္ၿပီျဖစ္သည္ဟု အမည္မေဖာ္လိုသူ လယ္သမားတစ္ဦးက ေျပာသည္။
(Narin jara 250110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 25-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

ဇန္န၀ါရီလ (၂၆)
၂၆)ရက္
 ရန္ကုန္တိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ ညႊန္ၾကားခ်က္အရ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္လာခဲ့ပါက မည္သို႔ေျခမႈန္းမည္ကို တပ္နယ္အသီးသီးကို
ညႊန္ၾကားထားသည္။ (Yoma3 260110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ရွိ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ပေလာင္ေဒသတြင္ လြန္ခ့ဲသည့္ (၃) ႏွစ္တာကာလ
အတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ (၅) ဆနီးပါး ျမင့္တက္လာသည္ဟု ေဒသတြင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈမ်ားကို (၂) ႏွစ္ၾကာ သုေတ
သနျပဳခဲ့သည့္ ပေလာင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရံုး (PWO) က ယေန႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ ျပဳလုပ္ရာ၌ ေျပာၾကား
လိုက္သည္။ (NEJ/ Yoma3/ Irrawaddy/ Mizzima 260110)
 ယမန္ေန႔ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္ခန္႔တြင္ ရန္ကုန္ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၌ မီးေလာင္မႈျဖစ္ပာြ းခဲ့ရာ မီးၿငိမ္းသတ္ရန္ အလြယ္တကူ
မီးသတ္သားမ်ား မ၀င္ႏိုင္သျဖင့္ ေနအိမ္ (၁၃) လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့သည္။ (NEJ/ Irrawaddy 260110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ား စာသင္ၾကားမႈစရိတ္ ျမင့္သည့္အတြက္ အျပင္က်ဴရွင္မ်ားတြင္ တက္ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိ
သည္ကို ႀကံ့ဖံ႔က
ြ အခြင့္ေကာင္းယူကာ အခမဲ့က်ဴရွင္မ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပး၍ စည္းရံုးမႈ ပိုမိုလုပ္လာေၾကာင္း
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 260110)
 ကခ်င္ျပည္နယ္ ဗန္းေမာ္ခရိုင္အတြင္း ရရွိေသာ ဖမ္းဆီးသစ္မ်ားကို ေအာင္မိုင္ကုမၸဏီက တရုတ္ျပည္သို႔ ေမွာင္ခို
ခိုးထုတ္ေနသည္ဟု ေဒသခံ ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 260110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံေရာက္ မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ကို ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ အနီးရွိ အုထံုဌာနီ ခရိုင္တြင္
ယခုလ ၂၄ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္။ (Irrawaddy 260110)
 ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွ စတင္ကာ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား လစာတိုးသည့္ သတင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းသ
တင္း ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခြင့္ မရေၾကာင္း ဂ်ာနယ္အသိုင္းအ၀ိုင္းက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 260110)
 ကရင္ရြာမ်ားကို မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးကာ ရြာသားမ်ားကို သတ္ျဖတ္ေနျခင္းသည္ နယ္ေျမ စိုးမိုးလိုျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြး
ေကာက္ပြဲကို အာရံုမစိုက္ႏိုင္ေအာင္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU က ေျပာသည္။
(Mizzima 260110)
 ရွမ္းျပည္အေရွ႕ျခမ္း တာခ်ီလိတ္ တဖက္ကမ္းရွိ ထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ Osaka ဖိနပ္ခ်ဳပ္ စက္ရံုတြင္ လုပ္အားခတိုး
ျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပပဲြကို ဦးေဆာင္သူ အလုပ္သမား ၄ ဦး ယေန႔ အလုပ္ထုတ္ခံရသည္။ (Mizzima 260110)
 မႏၱေလးတိုင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္က ပထမဆံုး စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ယမန္ေန႔ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ကို သြားေရြး
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ခ့က
ဲ ာ ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္းအဖဲ႔ြ၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတစ္ခု ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္။
(DVB 260110)
 ရခိုင္ ပင္လယ္ျပင္တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ ေရတပ္သေဘၤာမ်ားႏွင့္ အေျမႇာက္တပ္ရင္းမ်ားမွ ပင္လယ္ျပင္ႏွင့္ ျမစ္
ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ သြားလာေနေသာ ပုဂၢလိက ေမာ္ေတာ္ဘုတ္မ်ားႏွင့္ ေလွသဗၺာန္မ်ားမွ မတရားသျဖင့္ ေငြေကာက္
ေနသျဖင့္ ရခိုင္လူထုအေနျဖင့္ အထူးဒုကၡေတြ႔ေနၾကသည္။ (Narinjara 260110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရး အထူးကိုယ္စား အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ ေတာမတ္ ကင္တား
နားကို သူတင္ျပေတာင္းဆိုထားသည့္ စာအတိုင္း လာမည့္လ တတိယအပတ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရန္
စစ္အစိုးရက သေဘာတူ ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း မစၥတာ ကင္တားနားကိုယ္တိုင္က ယေန႔ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(RFA 260110)
 စစ္အစိုးရအေပၚ ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေ၀ဖန္မႈမ်ားကို ခုခံကာကြယ္ရန္ အဓိကက်သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံအၿမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္အဖဲ႔ြရံုးတြင္ သံအမတ္ေနရာသစ္ တစ္ေနရာ ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕ ဖဲြ႔
စည္းလိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အမိန္႔စာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (RFA 260110)
 မေကြးတုိင္း ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕ ေအာင္ေဇယ်ာကြက္သစ္တင
ြ ္ ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္အရြယ္ ေမာင္ေက်ာ္
မင္းထြန္းႏွင့္ ကိုၿဖိဳးဆိုသူ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားႏွစ္ဦးကို တပ္မ (၈၃) က စစ္သားတစ္ဦးက ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔
တြင္ ေခၚေဆာင္ကာ စစ္သားသစ္အျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့သည္။ (RFA 260110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 26-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ကေလးစစ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခံရသည့္ ပဲခူးၿမိဳ႕အထက္တန္းေက်ာင္းအမွတ္ (၃) က ၁၀ တန္းေက်ာင္းသား ေမာင္


ေေ၀ဦးခ်ဳိသည္ မိခင္ေနအိမ္ကို ယမန္ေန႔က အိမ္သို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခ့သ
ဲ ည္။ (RFA 260110)
 ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္မွတဆင့္ တရုတ္ျပည္ အတြင္းသို႔ ဆန္တင္ပို႔မႈမ်ားကို
ဖမ္းဆီးေနေသာ္လည္း ျမစ္ႀကီးနား-လိုင္ဇာလမ္းမွတဆင့္ ဆန္တင္ခြင့္ျပဳထားသည္။ (NMG 260110)
 ကရင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ေတာင္ငူေဒသတြင္ နအဖ စစ္ေၾကာင္းမ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ၾက
ရသည့္ ေဒသခံရာြ သားမ်ားသည္ ၀မ္းစာအတြက္ အလုပ္လုပ္ၾကရကာ သတ္ျဖတ္ခံရသည္အထိ အသက္အႏၱရာယ္
ႀကံဳေနရသည္။ (KIC 260110)
 လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္က နအဖႏွင့္ DKBA တို႔၏ ထိုးစစ္ေၾကာင့္ ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာသည့္ စစ္ေျပးကရင္
ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ပို႔မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထိုင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ယေန႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။
(KIC 260110)
 ကရင္နီျပည္တြင္းရွိ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔မႈခက္ခသ
ဲ ည့္ ေနရာတြင္ ကေနဒါႏိုင္ငံေရာက္ ကရင္နီအမ်ဳိး
သား လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ဒုကၡဆင္းရဲ မ်ားစြာျဖင့္ ေနထိုင္ေနရေသာ ကရင္နီလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဘ၀အေျခအေန အရပ္ရပ္
အား ေဖးမကူညီေျဖရွင္းေပးကာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ေဒသအတြင္း ဖံ႔ြၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္
ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ (Kantarawaddy Times 260110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာဆိုသူမ်ားကို ဘဂၤလားမွ အလုပ္လိုက္ထုတ္ကာ အဆိုပါ
လစ္လပ္သာြ းေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ေဒသခံ အလုပ္သမားမ်ားကို အလုပ္ေပးရန္အတြက္ အိုခီးယားၿမိဳ႕ (Ukhiya) တြင္
ေဒသခံ ေက်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ်ားက ဆႏၵျပၾကသည္။ (Narinjara 260110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)
၂၇)ရက္
 မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ေဒသအတြင္းသို႔ နအဖစစ္တပ္က စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္က်ဴးေက်ာ္ေနမႈမ်ား ယခုတ
ေလာ၌ ဆက္တုိက္ျဖစ္ပာြ းေနသည္။ (NEJ 270110)
 ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသို႔ ေတာခိုသာြ းခဲ့ကာ ကရင့္ေတာ္လွန္နယ္ေျမတြင္ က်ဆံုးခဲ့သည့္ နာမည္ႀကီးစာေရးဆရာ
ႏိုင္၀င္းေဆြ၏ ၀တၳဳ (၂) အုပ္ကို ျပန္လည္ထုတ္ေ၀ခြင့္ ျပဳလုိက္ေၾကာင္း စာေပစိစစ္ေရးရံုးမွ စာစစ္မႉးတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (NEJ 270110)
 ျပည္တြင္းသတင္းရယူမႈျဖင့္ စစ္အစိုးရ၏ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ခ်ခံထားရသည့္ သတင္းေထာက္ မလွလွ၀င္းႏွင့္
ကိ၀
ု င္းေမာ္တို႔ (၂) ဦးကို ယမန္ေန႔က ကင္ဂ်ိနာဂါအိ အမွတ္တရဆုကို ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ ခံခ့ဲရသည္။ (NEJ 270110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ စစ္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္မည့္ ရည္ရယ
ြ ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိမရွိ သတင္းေပးရန္အတြက္
လူငယ္အခ်ဳိ႕အား စည္းရံုးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႀကံ့ဖ႔ံြအသင္း၀င္ထားသူ (၁၀) တန္းေက်ာင္းသားတစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (NEJ 270110)
 ရွမ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း၊ အထူးေဒသ (၄)၊ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ မဟာမိတ္တပ္မေတာ္ (ေခၚ) မိုင္းလားတပ္ဖ႔၏
ြဲ အတြင္း
ေရးမႉးျဖစ္သူ ဦးမင္းအိမ္သည္ ယေန႔ မိုင္းလားၿမိဳ႕တြင္ လုပ္ႀကံခံရ၍ ေသဆံုးသြားသည္။ (NEJ 270110)
 ယခုလက္ရွိ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ဒဏ္ က်ခံေနရေသာ ျမန္မာ့စယ
ြ ္စံု အႏုပညာရွင္ ကိုသူရ (ခ) ကိုဇာဂနာ၏ ၄၉ ႏွစ္ေျမာက္
ေမြးေန႔ပဲြကို သီးေလးသီး ျမန္မာ့အၿငိမ့္အဖဲ႔သ
ြ ားမ်ား ဦးစီးကာ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
(Irrawaddy 270110)
 ဧရာ၀တီျမစ္ဆံု ေရေလွာင္တမံ ေဆာက္လုပ္ေနျခင္းအား ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ၀ိုင္း၀န္းလက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္
စာကို ႏိုင္ငံတကာေရာက္ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား တရုတ္အစိုးရသို႔ ေပးပို႔ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။
(Irrawaddy 270110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 27-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း လားရိႈးၿမိဳ႕၌ လူထုစား၀တ္ေနေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲတ


ြ ြင္ စစ္တပ္ပါ ပူးတဲြေျဖရွင္းေစလို
သည့္ စည္းရံုးေရးစားမ်ားအား ယခုလ ၂၄ ႏွင့္ ၂၅ ရက္တြင္ ဓာတ္တိုင္ႏွင့္ သစ္ပင္မ်ားတြင္ကပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္
ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း နယ္ေျမခံ ရဲစခန္းႏွင့္ ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 270110)
 မေကြးတုိင္း ေတာင္တင
ြ ္းႀကီးၿမိဳ႕က ကေလးႏွစ္ဦးကို တပ္မ ၈၈ လက္ေအာက္ခံ စစ္တပ္က အတင္းအက်ပ္ စစ္တပ္
ထဲသြင္းရန္ ျပဳလုပ္ေနသည္။ (DVB 270110)
 ရန္ကုန္ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္က ဆင္မလိုက္ေစ်းကို စည္ပင္သာယာေရးက ေျပာင္းေရႊ႕လိုကသ
္ ည္။ (DVB 270110)
 ဘိုကေလးၿမိဳ႕၊ (၃) ရပ္ကက
ြ ္မွ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အ၀တ္အထည္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ယမန္
ေန႔ညက ေဖာက္ထြင္းခိုးယူမႈခံခ့ဲရေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖဲ႔က
ြ တရားခံေပၚေအာင္ ရွာေဖြေပးျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Yoma3 270110)
 ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးတပ္မေတာ္ UWSA သည္ သွ်မ္းျပည္အတြင္း လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖ႔အ
ြဲ ာားလံုးအနက္
အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး ျဖစ္သည္ဟုဆိုေသာ္လည္း မိမိလူမ်ဳိး/တပ္ဖ႔ြဲ/နယ္ေျမတစ္ခုထဲအတြက္ ကိုယ္လြတ္ရုန္း
ထြက္လို႔မရဟု ပေလာင္ျပည္နယ္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး PSLF ဥကၠဌ မိုင္းအိုက္ဖုန္းက ေျပာသည္။
(S.H.A.N 270110)
 ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ပင္းပက္ဘိလပ္ေျမစက္ရံု တည္ေဆာင္ရန္ ရြာသားမ်ား၏ ေျမ
ယာ ဧက ၄၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းယူသျဖင့္ နစ္နာေၾကးႏွင့္ အာမခံခ်က္မ်ားေပးရန္ ရြာသားမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။
(NMG 270110)
 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖ႔ြဲ (KIA) ၏ စစ္သင္တန္းစခန္းမွ သင္တန္းဆရာတစ္ေယာက္သည္ ယခုလ ၂၀ ရက္ေန႔
က ေသနတ္ႏွစ္လက္ႏွင့္အတူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သာြ းေၾကာင္း KIA သတင္းရပ္ကက
ြ ္မွ ဆိုသည္။
(KNG 270110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၈)
၂၈)ရက္
 လာမည့္ ေရြးေကာက္ပဲြ လုပ္ငန္းမ်ား ပ်က္ျပားသြားေစရန္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ (BLC) ႏွင့္ ကရင္
အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး (KNU) တို႔က ဗံုးေဖာက္ခြဲမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခ့သ
ဲ ည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္း
ထုတ္ျပန္ခ့ေ
ဲ ၾကာင္း ယေန႔ထုတ္ စစ္အစိုးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ (NEJ/ Irrawaddy 280110)
 ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း၊ မိုးညိဳၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္းပင္ကုန္းအုပ္စုပိုင္ ေအာက္ရာြ ေလး ေက်းရြာရွိ လယ္ေျမ (၃၀၈) ဧကကို
ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားက သိမ္းယူလိုက္ၾကကာ ၎လယ္ေျမမ်ား၏ မူလအမည္ေပါက္ ပိုင္ရွင္မ်ားအား တစ္ဧက (၁)
ေသာင္းက်ပ္ႏွင့္ သီးစားခ်လုပ္ကိုင္ေစေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 280110)
 နအဖစစ္အစိုးရသည္ ပိေတာက္ေျမ အသံလႊင့္ဌာနမွတဆင့္ လက္ရွိရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ဆိုးဆိုးရြားရြား ျပတ္
ေတာက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) အဖဲ႔ြကို ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေန
ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 280110)
 ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ခံ ရဲတပ္ရင္းမ်ားသည္ အဓိကရုဏ္းႏွိမ္နင္းေရးတပ္ဖဲ႔မ
ြ ်ား ဖဲ႔ြစည္းကာ လက္နက္
စုေဆာင္းမႈမ်ား စတင္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။ (NEJ 280110)
 ဆန္စပါးေစ်း က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရယ
ြ ္ကာ ဆန္နယ္ေက်ာ္တင္ပို႔သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က
ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္ကားလမ္း စစ္ေတာင္းတံတား စစ္ေဆးေရးဂိတ္တြင္ ဆန္တင္ကား (၁၀) စီးေက်ာ္ကို ဖမ္းဆီးခဲ့
ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွ ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (NEJ 280110)
 ႏိုင္ငံတကာ အလုပ္သမားအဖဲ႔ြ (ILO) မွ ထုတ္ေ၀သည့္ "တို႔အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမား-တင့္တင့္တယ္တယ္ လုပ္အား
ရွင္မ်ား" အမည္ရွိ အိမ္ေဖာ္အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ထုတ္ေ၀မႈရွင္းလင္းပဲက
ြ ို ယေန႔နံနက္ပိုင္းက
ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ားကလပ္ (FCCT) တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။
(Irrawaddy 280110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 28-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို လာမည့္ႏို၀င္ဘာလတြင္ လႊတ္ေပးမည္ဟု ျပည္ထဲေရး၀န္


ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ဦး၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီညတ
ြ ္မႈမရွိဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က
ေျပာေၾကာင္း ေရွ႕ေနဦးဉာဏ္၀င္းက ေျပာသည္။ (Irrawaddy 280110)
 ထိုင္းႏိုင္ငံ တာ့ခ္ခရိုင္ ထာ့ေဆာင္ယန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ယာယီဒုကၡသည္စခန္း ႏွစ္ခုမွ ကရင္ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္ပို႔လွ်င္
လံုၿခံဳေရး တာ၀န္မယူႏိုင္ေၾကာင္း တိုးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာကရင္ တပ္မေတာ္ DKBA က ေျပာသည္။
(Mizzima 280110)
 အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး ေဆြးေႏြးရန္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ၂၀၁၀ ေရြး
ေေကာက္ပြဲမတိုင္မီ လႊတ္ေပးသင့္ေၾကာင္း ျပည္တင
ြ ္းရွိ အတိုက္အခံႏိုငင
္ ံေရးသမားမ်ားက ေျပာသည္။
(Mizzima 280110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရက ယမန္ေန႔က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ လက္က်န္ဆန္မ်ားကို ဆက္၍တင္ပို႔ခြင္ျပဳေနကာ ယႏွစ္ထြက္သည့္
ဆန္းမ်ားကို တင္ပို႔ခြင့္မျပဳေသးေၾကာင္း ဦးပိုင္ကုမၸဏီကို ဆန္သင
ြ ္းေနသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းက ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦး
က ေျပာသည္။ (DVB 280110)
 လြန္ခဲ့သည့္လပိုင္း ရန္ကုန္အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕နယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ျမစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဖာက္ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ နအဖအစိုးရ
က ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေနမ်ားေကာင္စီ BLC တို႔အား စြပ္စြဲခ်က္အေပၚ မဟုတ္မွန္
ေၾကာင္း KNU က တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္သည္။ (DVB 280110)
 တရုတ္နယ္စပ္ရွိ မူဆယ္ (၁၀၅)မိုင္နယ္စပ္ ကုန္သယ
ြ ္ေရးဇံု၌ ပို႔ကုန္မွ ရရွိေသာ၀င္ေငြျဖင့္ ကားသြင္းခြင့္ ပါမစ္ႏွင့္
စက္သံုးဆီ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳမည္ဟု ေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ပို႔ကုန္၀င္ေငြ
(Export Earning) ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္ေနေၾကာင္း နယ္စပ္ကုန္သယ္မ်ားက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 280110)
 ယခုလကုန္ပုိင္း၌ က်င္းပမည့္ သွ်မ္းျပည္အေရွ႕ပိုင္း မိုင္းတံုၿမိဳ႕နယ္ လားဟူျပည္သူ႔စစ္တပ္ဖ႕ြဲ နယ္ျခားေစာင့္တပ္
အသြင္ေျပာင္းပဲအ
ြ တြက္ လူထုရာႏွင့္ခ်ီဆင့္ေခၚသည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ားထံမွလည္း ပဲဧ
ြ ည့္ခံေကၽြးေမြးရန္ ဆန္ပါ
ေကာက္ခံသည္ဟု နယ္စပ္သတင္းရပ္ကြက္မွဆိုသည္။ (S.H.A.N 280110)
 နအဖစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ကခ်င္ျပည္္နယ္မွ ကခ်င္လတ
ြ ္ေျမာက္ေရးအဖဲ႔ြ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္ေဟာင္း နာ့ေဖာ့-
ပါေဂ်ာင္ ေတာင္တန္းမ်ားတြင္ တရုတ္လူမ်ဳိးမ်ားကို သီးသန္႔ဘိန္းခင္းမ်ားစိုက္ရန္ အလွည့္က် အေျခစိုက္ နအဖတပ္
ရင္းမ်ားက အခြင့္အေရးေပးေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (KNG 280110)

ဇန္န၀ါရီလ (၂၉)
၂၉)ရက္
 သွ်မ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ ေကာင္းမႈလြယ္ရပ္ကြက္ အတြင္းရွိ ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညတ
ြ ္ေရးအဖဲ႔ြ UWSA
ဆက္ဆံေရးရံုးအနီး၌ ယမန္ေန႔က ဗံုးတစ္လံုးေတြ႔ရွိခ့ဲေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ/ S.H.A.N 290110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း သိသိသာသာ ေလ်ာ့က်လာေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈ အ
သင္းခ်ဳပ္၏ ေျပာၾကားခ်က္သည္ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပေျပာဆုိလိုက္
သည္။ (NEJ 290110)
 ရန္ကုန္စီးတီးတကၠစီမ်ားအား ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ယာဥ္ေမာင့္ခြင့္ကို (၂) ႏွစ္စာ ႀကိဳတင္ေပးသြင္းရန္
ျပည္တြင္းအခြန္က တကၠစီယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ားကို အေၾကာင္းၾကားထားသည္ဟု ရန္ကုန္ရွိ စီးတီးတကၠစီပိုင္ရွင္တစ္ဦးက
ေျပာသည္။ (NEJ 290110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံရတ
ဲ ပ္ဖ႔အ
ြဲ တြင္း ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇင္း မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအၾကပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ကရင္
ျပည္နယ္မွ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ထြက္ေျပးေရာက္ရွိလာသည္။ (NEJ/ Yoma3 290110)
 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္ေရး စာရြက္စာတမ္းမ်ား လက္၀ယ္ေတြ႔ရွိမႈျဖင့္ နအဖအာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးသြား
သည့္ မြန္ရဟန္းပ်ဳိကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ပို႔ေဆာင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ရက္သတၱ (၃) ပတ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း
မည္သည့္ေနရာ၌ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည္ကို မသိရေသးေၾကာင္း ၎၏ေဆြမ်ဳိးမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 290110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 29-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ပဲခူးတုိင္း အေနာက္ျခမ္း ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚ၌ Beauty Saloon အမည္ခံ အႏွိပ္ခန္း (မာဆတ္ခန္း) မ်ား၊ KTV ခန္းမ်ား၊
ျပည့္တန္ဆာေနအိမ္မ်ား တစစ္ျဖင့္ မ်ားျပားလာေနေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕ခံမ်ားက ေျပာသည္။ (NEJ 290110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္လည္ကူညီေပးရန္ ကမၻာ့ဘဏ္က စည္းစားေနသည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အရာရွိတစ္ဦးကို ကိုးကား၍
Financial Times သတင္းစာတြင္ ယမန္ေန႔က ေရးသားထားသည္။ (Irrawaddy/ RFA 290110)
 တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား တန္းတူေရးကို စစ္အစိုးရဘက္က လက္ခံလွ်င္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးကို စြန္႔လႊတ္
မည္ဟု ကခ်င္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ KIO က နအဖ စစ္ဖက္ေရးရာ လံုၿခံဳေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး
ရဲျမင့္ႏွင့္ ယေန႔ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ထပ္မံေျပာဆိုလိုက္သည္။ (Mizzima 290110)
 ျမန္မာအက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြ္င က်န္းမာေရး မေကာင္းသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၁၂၉ ဦး ရွိေနကာ၊ လံုေလာက္စြာ
ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း
(ျမန္မာႏိုင္ငံ) AAPP-B ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု၀င္မ်ားက ေျပာသည္။ (Mizzima 290110)
 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပအ
ြဲ ား လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တစြာျဖင့္ က်င္းပရန္ တိဘက္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠဌက ျမန္မာစစ္အစိုးရ
ကို ယခုလ ၂၅ ရက္ေန႔က တုိက္တန
ြ ္းေျပာၾကားလိုက္သည္။ (Mizzima 290110)
 ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ားကို လစာက်ပ္ႏွစ္ေသာင္းစီ တိုးေပးေသာ္လည္း စစ္အစိုးရက ေၾကညာထားခဲ့သည့္
အတိုင္း ယေန႔တင
ြ ္ ၎ထပ္ေဆာင္းလစာ ထုတ္ခင
ြ ့္ေပးေတာ့မည္ဟု အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားက ေျပာသည္။
(DVB 290110)
 ၀ါရွင္တန္ဒီစီအေျခစိုက္ ISIS သိပၸံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ လံုၿခံဳေရးအဖဲ႔ြမွ အႏုျမဴစြမ္းအင္ လိုခ်င္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္
ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအၾကား သံသယျဖစ္ဖယ
ြ ္ အဆက္အသြယ္မ်ား ရွိေနမႈကို အထူးသတိထားေစာင့္ၾကည့္ရန္ လို
အပ္ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ကို ယမန္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။ (RFA 290110)
 ရန္ကုန္တုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၀ ထဲမွ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ မွ စည္းအဖဲ႔ြ၀င္မ်ားႏွင့္
အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ တုိင္းစည္းအဖဲ႔ြ၀င္မ်ား ယခုလ ၂၆ ရက္ေန႔က ေတြ႔ဆံုကာ စည္းရံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး
ေနာက္၊ ယေန႔တြင္ က်န္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၂၀ မွ စည္းအဖဲ႔ြ၀င္မ်ားႏွင့္ ဗဟန္း ေရႊဂံုတိုင္ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး
ခဲ့ၾကသည္။ (RFA 290110)
 ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပဲက
ြ ို အမ်ားက လက္ခံယံုၾကည္ႏုိင္မႈရွိေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးသန္းေရႊ
ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အၾကား ေတြ႔ဆံုညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း တိုက္တန
ြ ္းသည့္ေၾကညာခ်က္
တစ္ရပ္ကို ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖဲ႔က
ြ ယေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ (RFA 290110)
 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္ခင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလံုး ျပန္လႊတ္ေပးရန္
ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ဦးတည္ကာ
တိက်ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရက
ြ ္ရန္ ျပင္သစ္အစိုးရက ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တင
ြ ္ ျမန္မာစစ္အစိုးရကို
ထပ္မံေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ (RFA 290110)
 ရန္ကုန္ ေလွွာ္ကား ကြန္ပ်ဴတာ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းအာဏာပိုင္မ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအေပၚ ျပဳမူဆက္ဆံမႈမ်ားကို
သေဘာမက်သျဖင့္ ကန္႔ကက
ြ ္ေၾကာင္း ေက်ာင္းတြင္းစာကပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ယမန္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ကာ
ေက်ာင္းတြင္း ရုတ္ရုတ္သသ
ဲ ဲျဖစ္ပာြ းခဲ့ေၾကာင္း မ်က္ျမင္သက္ေသ ေက်ာင္းသားမ်ားက ေျပာသည္။ (RFA 290110)
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ပိုင္းကၽြန္းေပါက္ ဆင္ဦးေက်းရြာသားမ်ားကို ေက်းရြာရယက ဥကၠဌ
ေဟာင္းတစ္ဦးက ေဒသခံ နစက အရာရွိမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အတင္းအဓမၼလုပ္အားေပး ေစခိုင္းေနသည္ဟု ေဒသခံ
တစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 290110)
 သွ်မ္းျပည္နယ္ မိုင္းျပင္းၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ခမရ ၅၂၈ တပ္ရင္းမွ စစ္တပ္ေႏြစပါးစိုက္ပ်ဳိးေရးအဖဲ႔ြ လယ္ေရသြင္းစဥ္ ၎တို႔
၏တပ္တြင္းရံပံုေငြ အုတ္ဖိုထေ
ဲ ရ၀င္သာြ းသျဖင့္ အနီးအနားရြာသားမ်ားထံမွ ေလ်ာ္ေၾကးျပန္ေတာင္းေနေၾကာင္း ေဒသ
ခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (S.H.A.N 290110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 30-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

ဇန္န၀ါရီလ (၃၀)
၃၀)ရက္
 မေကြးတုင
ိ ္း မင္းဘူးႏွင့္ စကုၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ တပင္ရာြ ၊ ကဒီးရြာ၊ ဓါးမႏိုင္၊ ဆင္ေခါင္းႏွင့္ ဇီးတလိႈင္းစသည့္ ေက်းရြာမ်ား
တြင္ နအဖစစ္အစိုးရႏွင့္ဖက္စပ္သည့္ တရုတ္ေရနံရွာေဖြေရး ကုမၸဏီ MPRL ၏ စမ္းသပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံစိုက္ခင္း
မ်ား ပ်က္စီးေနသည္။ (RFA 300110)
 ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားထဲတြင္ က်န္းမာေရးဆိုး၀ါးေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားထဲမွ မ်က္စိေ၀ဒနာ ခံ
စားေနရသည့္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုလွမ်ဳိးေနာင္၏ က်န္သည့္ မ်က္လံုးတစ္ဖက္သည္ ကြယ္လု
ဆဲဆဲ အေျခအေနမွ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ဇနီးျဖစ္သူ မေအးမာက ေျပာသည္။ (RFA 300110)
 ေနာ္ေ၀ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ၏ ျပည္တြင္းဗီဒ
ြ ီယိုသတင္းေထာက္ ကိုေငြစိုးလင္းကို ေထာင္ဒဏ္
၁၃ ႏွစ္ ခ်မွတ္ျခင္းႏွင့္ မလွလွ၀င္းကို ေထာင္ဒဏ္ ထပ္မံတိုးျမႇင့္လုိက္သည့္အေပၚ ျမန္မာ့သတင္းသမဂၢ BMA ႏွင့္
နယ္စည္းမျခား သတင္းေထာက္မ်ားအဖဲ႔ြ RSF က ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်လိုက္သည္။ (RFA 300110)
 မႏၱေလး အိုးဘိုအက်ဥ္းေထာင္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ကို လြန္ခ့သ
ဲ ည့္ရက္ပိုင္းက နယ္ေ၀းေထာင္မ်ားသို႔ ရုတ္
တရက္ ေျပာင္းေရႊ႕လိုက္သည္။ (RFA 300110)
 ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆန္႔က်င္လႈပ္ရွားးမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္သျဖင့္ ယခုႏွစ္တင
ြ ္ ႏိင
ု ္ငံေရးအက်ဥ္းသား အေရ
အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားလာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း (ျမန္မာႏိုင္ငံ) AAPP-B
က ေျပာသည္။ (Mizzima 300110)
 အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြခ်ဳပ္ NLD ၏ ေရႊဂံုတုိင္ ေၾကညာစာတမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳ ေကာ္မတီ CRPP က
၀ိုင္းရံသြားမည္ဟု CRPP အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးသာေအာင္က ေျပာသည္။ (Mizzima 300110)
 ျပန္လည္ဖဲ႔စ
ြ ည္းမည့္ ဗဟိုဦးစီးအဖဲ႔ြ CC တြင္ အဖဲ႔ြ၀င္အျဖစ္ လ်ာထားမည့္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရန္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိ
ကေရစီအဖဲ႔ခ
ြ ်ဳပ္ ဥကၠဌက ျပည္နယ္/တိုင္း စည္းရံုးေရးအဖဲ႔ြ ဥကၠဌမ်ားထံ ယခုလ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ညႊန္ၾကားစာ ေပးပို႔
လိုက္သည္။ (Mizzima 300110)
 ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ပုဏၰားကၽြန္း-ေက်ာက္ေတာ္ ရထားလမ္းပိုင္းကို ေဖာက္လုပ္ေနရာတါင္ အလုပ္သမား တစ္ဦး
ေရထဲလိမ့္က် ေသဆံုးသြားေၾကာင္း လမ္းေဖာက္လုပ္ကိုင္ေနသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ (Narinjara 300110)
 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေရာဂါရွာေဖြေရး ဓာတ္ခြဲခန္းအခ်ဳိ႕တြင္ အခေၾကးေငြယူကာ အေျဖမွန္မ်ားကို လိမ္လည္ေပးမႈမ်ား ရွိေန
သည္။ (DVB 300110)
 ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္းေတာၿမိဳ႕ကို မ်က္ႏွာမူထားသည့္ တာ့ခ္ကနာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ဆိပ္ကမ္းမွ ျမန္မာေလွ
သမားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားအၾကား ျဖစ္ပာြ းခဲ့သည့္ ခိုကရ
္ န္ျဖစ္ပာြ းမႈျပႆနာကို တာ့ခ္ကနာ လႊတ္ေတာ္
အမတ္ႏွင့္ ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက တာ၀န္ယူေျဖရွင္းေပးခဲ့သည္။ (DVB 300110)
 ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္တင
ြ ္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အၾကမ္းဖက္ လုပ္ႀကံ
သတ္ျဖတ္ရန္ ႀကံစည္ႀကိဳးစားရာမွ ျဖစ္ပာြ းခဲ့ေသာ ဒီပဲေရးလုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မႈတရားခံအား ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီအင္အားစုမ်ားက ဆႏၵျပေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ (DVB 300110)
 ဇန္န၀ါရီလအတြင္းတြင္ နအဖ အေျမာက္စစ္တပ္မွ အရာရွိတစ္ဦး တာ၀န္က်ရာေနရာမွ ထုိင္းျမန္မာနယ္စပ္သို႔ ထြက္
ေျျပးေရာက္ရွိလာသည္။ (DVB 300110)
 ျမန္မာစစ္အစိုးရ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ယေန႔တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲတ
ြ ြင္ ျပည္တြင္းဂ်ာနယ္အခ်ဳိ႕
ႏွင့္ ျပည္ထေ
ဲ ရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားသတင္းဌာနမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားကိုသာ ကြက္၍ေရြးခ်ယ္
ဖိတ္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ တက္ေရာက္ခ့သ
ဲ ူမ်ားက ေျပာသည္။ (DVB 300110)
 ထိုင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕ရွိ OSAKA MARUNI (Thailand) Co.Ltd ဖိနပ္စက္ရံုမွ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏
ယခုလ ၂၃ ရက္က လုပ္ခလစာ တုိးျမႇင့္ေပးရန္ ဆႏၵျပေတာင္းဆိုမႈကို စက္ရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ားက လိုက္ေလ်ာရန္ ယမန္
ေန႔က သေဘာတူခ့သ
ဲ ည္။ (Irrawaddy 300110)

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 31-
NDD-rSww
f rf;wifEiS o
fh ak woeXme

 ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ေပၚထြန္းေရးအတြက္ အိႏၵိယအစိုးရ အေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရအေပၚ ထားရွိေသာ
ႏိုင္ငံျခားေရး မူ၀ါဒမ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစား ေျပာင္းလဲသင့္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယႏိုင္ငံအေရွ႕ ေျမာက္ျပည္နယ္မ်ားမွ
ျမန္မာ့အေရးစိတ္၀င္စားသူ သတင္းေထာက္မ်ားက တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (Irrawaddy 300110)
 (63) ႏွစ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ မြန္ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ ျပည္သူလူထု အားလံုးအတြက္ အ
ေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲ ကာလတြင္ မြန္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈေနာက္ကို ယံုယံုၾကည္ၾကည္
လိုက္ပါၾကရန္ မြန္အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲ႔ြ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမဌာနခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ႏိုင္ဥႆာက
တိုက္တြန္းလိုက္သည္။ (Yoma3 300110)
 ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲ႔ြ (KIO) ႏွင့္ ျမန္မာစစ္အစိုးရႏွစ္ဖက္ အရာရွိမ်ားသည္ ညႇိႏႈိင္းလို႔မရေသးသည့္ နယ္ျခား
ေစာင့္တပ္ေျပာင္းလဲ ဖဲ႔ြစည္းေရးကိစၥကို ယမန္ေန႔က ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံေတြ႔ဆံုခ့သ
ဲ ည္။ (KNG 300110)

ဇန္န၀ါရီလ (၃၁)
၃၁)ရက္
 (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔တြင္ ေပးအပ္သည့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အတြက္ ပဒိုမန္းရွာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ဆု
ကို ကရင္ျပည္နယ္၊ ဖာပြန္ (မူတေရာ္) ခရိုင္မွ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္း ေစာညြန္႔၀င္းက ဆြတ္ခူးရရွိခ့သ
ဲ ည္ဟု ဖန္းေဖာင္
ေဒးရွင္းမွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္သည္။ (KIC/ RFA 310110)
 ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕တြင္ (၅) ႀကိမ္ေျမာက္ ကရင္လူငယ္ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပက
ြဲ ို ယခုလ (၃၀) ရက္ေန႔က
က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲရာ ကမ္ဘာရာ၊ မဲလ္ဘုမ္းႏွင့္ ဆစ္ဒနီၿမိဳ႕မ်ားရွိ ကရင္လူငယ္ ၁၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခ့ဲၾကသည္။
(KIC 310110)
 (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအရံုး KNU လက္ေအာက္ခံ ကရင္
အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ KNLA ၏ တပ္မဟာ (၇) မွ တပ္ရင္းတပ္ဖဲ႔အ
ြ သီးသီးတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္
ခဲ့သည္။ (RFA 310110)
 လွ်ပ္စစ္တာ၀ါတုိင္ မိုင္းခဲြဖ်က္ဆီးမႈတြင္ တာ၀န္ရွိေသာ္လည္း စစ္အစိုးရကို တုိက္ခိုက္ျခင္းသာျဖစ္ကာ၊ ျပည္သူလူထု
လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေစရန္ မရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ (KNPP) က တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုလိုက္
သည္။ (Mizzima 310110)
 ျမန္မာျပည္မွ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာက သိရွိလာေအာင္ ဓာတ္ပံုရိုက္သည့္
လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အဂၤလာႏိုင္ငံသား ဂ်ိန္းက္ေကးက လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ (DVB 310110)
 စစ္ေတြ ေဒသကြပ္ကဲေရးစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ဒကစ-စစ္ေတြ)ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ပယက ဒုဥကၠဌ အပါအ၀င္ ဗိုလ္မႉးႀကီး
အဆင့္ရွိ အရာရွိမ်ားကို အေျပာင္းအလဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း စစ္ဘက္သတင္းရပ္ကြက္မွဆိုသည္။
(DVB 310110)
 အပစ္ရပ္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ စစ္အစိုးရ တိုက္တြန္းထားသည့္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖ႔ြဲ ဖဲ႔ြစည္းေရးကို လက္မခံ
ေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲ႔ြစည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွ တခ်ဳိ႕အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း
မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ဥကၠဌ ႏိုင္ေထာမြန္က ၆၃ ႀကိမ္ေျမာက္ မြန္အမ်ဳိးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားလိုက္သည္။
(VOA 310110)

End of report: Thursday, February 4, 2010


ဒီမုိကေရစီႏွင့္ဖ႔ၿံြ ဖိဳးတိုးတက္ေရးအင္အားစု၊ မွတ္
တတ ္ မ္းတင္ႏွင့္သုေတသနမွ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ီသည္။
Documentation and Research Department-
Department- NDD

2010-
2010-Zefe0g&Dv wpfvtwG
vtwGi;f jrefrmhowif; pmrsuEf mS - 32-