You are on page 1of 4

‫‪ ‬‬

‫‪‬‬
‫‪   ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪  ‬‬

‫רח' אהרונסון ‪ 8‬בני ברק‬ ‫יו"ל ע"י מוסדות חסידי ראדזין‬


‫מוצאי שבת‬ ‫הדלקת הנרות‬ ‫בעזרת ה' יתברך‬
‫‪5:56‬‬ ‫‪4:41 ‬‬ ‫פר' יתרו תש"ע‬
‫‪5:57‬‬ ‫‪4:56 ‬‬ ‫דף היומי‪ :‬בבא בתרא קס"ט‬
‫גיליון מס' ‪269‬‬
‫‪5:55‬‬ ‫‪4:46‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬
‫ממעיין החסידות‬ ‫‪‬‬

‫שהוציא מפיו‪ ,‬גר הייתי בארץ נכריה שלא היה קשה לו‬
‫לומר את הטעם לבחירת שם זה‪ ,‬אבל אצל אליעזר שהטעם‬ ‫‪ ‬‬
‫לבחירת שם זה כרוך בהזכרת שם השי"ת‪ ,‬לכן‪" ,‬כי אלוקי‬
‫אבי בעזרי" הטעם נשאר בליבו של משה ולא אמרו להדיא‬
‫‪‬‬
‫כמ"ש )מלאכי א'( מפני שמי נחת הוא‪ ,‬כעי"ז איתא מהרבי‬ ‫הרה"ק ר' דוד מלעלוב זי"ע שאל וכי רק יתרו לבדו‬
‫ר' זושא זי"ע עה"פ )ישעי' א'( "לכו נא ונוכחה יאמר ה'"‬ ‫שמע הרי כל העולם שמעו? אלא כולם שמעו ולא התבוננו‬
‫קודם שהולכים להוציא שם ה' צריך קצת זיך צונעמן )פי'‬ ‫)ונשארו במקומם יושבי פלשת( "ויתרו האט דהער הארט"‬
‫להתכונן( זה צריך להיות לכתחילה‪ ,‬אכן בדיעבד אפשר‬ ‫)פי' נכנסו הדברים בליבו לעשות מעשה( כעי"ז איתא‬
‫ללמד זכות על ישראל שמוסרים מודעה בבוקר כדאי' בשם‬ ‫בזוה"ק וז"ל ר' יוסף אמר וישמע יתרו‪ ,‬וכי יתרו שמע וכל‬
‫הרה"ק האוהב ישראל מאפטא זי"ע שכשאומרים בבוקר‬ ‫עלמא לא שמעו‪ ,‬והא כתוב "שמעו עמים ירגזון" אלא כל‬
‫אדון עולם זה מסירת מודעה על כל השמות הקדושים‬ ‫עלמא שמעו ולא אתברו‪ ,‬והאי שמע ואתבר ואתכפיא‬
‫שיאמר במשך היום; תיבות אדון עולם זה כוונת שם‬ ‫מקמיה דקב"ה ואתקרב לדחלתיה )פי' שכל העולם שמעו‬
‫אדנות‪ ,‬והוא היה והוא הוה והוא יהיה זהו כוונת שם הוי'‪,‬‬ ‫ולא נכנעו‪ ,‬ויתרו שמע ונכנע לפני הקב"ה ונתקרב ליראתו(‬
‫ולו העוז והמשרה‪ ,‬זה כוונת שם אלוקים תקיף ובעל‬ ‫ברש"י מה שמועה שמע ובא קריעת ים סוף ומלחמת‬
‫היכולת ובעל הכוחות כולם‪.‬‬ ‫עמלק‪ ,‬יש לפרש‪ ,‬שאם אחרי כזה קריעת ים סוף שעליו‬
‫‪‬‬
‫נאמר שמעו עמים ירגזון חיל אחז יושבי פלשת‪ ,‬אז נבהלו‬
‫אלופי אדום וגו' )שהם עמלק( תפול עליהם אימתה ופחד‬
‫‪‬‬ ‫וגו' ואחר כל זה יכול לבוא עמלק להלחם בישראל‪ ,‬א"כ אין‬
‫ברש"י אמירה רכה ותגיד דברים הקשים כגידים‪ .‬בפשטות‬ ‫שום עיצה אלא ליסע לצדיק ולידבק בו ולהיות יחד עם כלל‬
‫הפי' שהיו ב' אמירות‪ ,‬האהבת שלום אומר שאותם דיבורים‬ ‫ישראל ואי אפשר להשאר לעבוד את ה' לבד בבית‪.‬‬
‫דיבר לשניהם‪ ,‬אלא שהנשים הבינו בדבריו אמירה רכה ובנ"י‬
‫הגברים שקצת יותר גבוהים הבינו הדיבורים קשים כגידים‪,‬‬ ‫‪‬‬
‫מה שאמר להם ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש וגו'‬
‫וצריכים להתרומם מעט‪ ,‬וזה עצמו קשה כגידים‪ .‬וכן אי'‬ ‫‪‬‬
‫מהיסו"ע עה"פ מוסר ה' בני אל תמאס דהפי' מוסר ה' מהו‬
‫המוסר שאומר השי"ת לישראל "בני" אתה בן המלך "אל‬ ‫‪‬‬
‫תמאס"‪ ,‬אל תלכלך את עצמך‪ ,‬הרה"ק ר' שלמה קרלינר זי"ע‬ ‫הבני יששכר שואל מדוע בגרשום נאמר כי אמר ואילו‬
‫אמר היצה"ר הכי גדול הוא ששוכחים שאנו בני מלכים‬ ‫אצל באליעזר לא נאמר "כי אמר"? ומתרץ שצדיקים היו‬
‫הקב"ה א"כ אותם מילים שאנו בני מלך הם גם אמירה רכה‬ ‫עושים הכנה רבתא לפני שהוציאו מפיהם שם ה'‪ ,‬ולכן‬
‫וגם דברים קשים כגידים שצריך זהירות יתירה כבן מלך‪.‬‬ ‫בגרשום ששמו לא מורכב משם ה'‪ ,‬כתוב כי אמר‪ ,‬פי'‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪ ‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬


‫‪‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪ ‬‬
‫‪‬‬
‫הקדושים בספר תפארת יוסף‪ ,‬וכך מכונה רבנו על שם‬ ‫השבוע לפני מאה ותשע עשרה שנים התמנה מרן רבינו‬
‫ספרו‪.‬‬ ‫מרדכי יוסף אלעזר זי"ע למלא את מקום אביו הגדול‬
‫בשנת תרע"ד פרצה מלחמת העולם הראשונה שנמשכה‬ ‫הגה"ק מרן רבי גרשון חנוך זי"ע והוא אך בן עשרים‬
‫כארבע שנים והדרכים שובשו‪ .‬מרכז העסקנות הציבורית‬ ‫וארבע שנים וכבר היה מפורסם בגדלותו בתורה וביראה‪.‬‬
‫של יהדות פולין עבר לבירה וורשא‪ .‬לאחר הפצרותיהם‬ ‫באותו זמן שרבנו עלה לכס האדמו"רות‪ ,‬נמשכה עדין‬
‫המרובות של אלפי חסידים וראשי העם העתיק רבנו זי"ע‬ ‫במלוא עוזה מלחמתה של תורה בקשר לחידוש צביעת‬
‫את מקום מגוריו לבירה הפולנית‪ ,‬שהפכה באותו הזמן‬ ‫התכלת בציצית‪ .‬גדולי תורה מכל פינות העולם המשיכו‬
‫למרכז קהילות ישראל בעולם‪ ,‬כי רבנו זי"ע הוכר כבר‬ ‫להריץ את שאלותיהם בבקשת הבהרות‪ .‬הרבי זי"ע לקח‬
‫למדברנא דאומתיה‪ ,‬מראשי גולת אריאל וחכמי הדור‪,‬‬ ‫על עצמו להשיב לכל השואלים ואף הוסיף בלשון קודשו‪:‬‬
‫והיו זקוקים לעצותיו המחוכמות‪ ,‬חיש מהר נהפך ביתו‬ ‫"כי הגם שאבא מארי מאור הגולה נסתלק מאתנו ועלה‬
‫בית ועד לחכמים וסופרים‪ ,‬שהיו באים במשך כל שעות‬ ‫למעלה‪ ,‬רוח קדושת תורתו מופיע בבית מדרשו‪ ,‬ונתן‬
‫היממה לרחוב טווארדה ‪ .10‬בבית רבנו היתה גם ספריה‬ ‫מהודו עלינו" רבנו זי"ע אף הוציא את ספרי אביו שיצאו‬
‫תורנית ענקית‪ ,‬שהכילה אלפי כרכים של ספרים עתיקים‬ ‫לאור אחרי הסתלקותו וביניהם הספר השלישי בסדרת‬
‫לצד חדשים הספרים היו מסודרים בביתו בסדר מופתי‬ ‫ספרי התכלת ספר "עין התכלת"‪ ,‬במאמר זה בעל התכלת‬
‫נותן תשובות נכונות בטוב טעם ודעת לכל השואלים אותו‪.‬‬
‫במשך עשרים וארבע שנה אחרי הסתלקותו אביו‬
‫‪‬‬
‫הגה"ק רבי גרשון חנוך ישב בעיר מגוריו ראדזין ומשם‬

‫‪‬‬ ‫הפיץ תורה וחסידות והנהיג את עדתו שזכו להכירו‬


‫ולראות מקרוב דרך עבודתו בקודש ולשמוע מפיו הקדוש‬
‫דא"ח שהשמיע בשולחנותיו הטהורים‪ ,‬ובכל עת מצוא‪ ,‬וכן‬
‫‪‬‬ ‫בשיעורים על פי דרך החסידות שהיה משמיע לפני שומעי‬
‫לקחו מדי ערב בערב בהיותו גר בארץ מגוריו אבותיו‬
‫‪‬‬ ‫ראדזין ידוע שהיה כמען המתגבר שפרץ וזרם ללא הפסק‪.‬‬
‫גם אמרותיו מחוכמות היו בהוויות דעלמא ובענייני‬
‫‪‬‬ ‫הציבור‪.‬‬
‫‪‬‬ ‫כדרך אבותיו רק מעט מתורתיו נשארו בכתובים‪ ,‬מעט‬
‫מזעיר שאסף וקיבץ אחד מתלמידיו היה זה החסיד הישיש‬
‫ביום שלישי אור לכ"ו בשבט תש"ע יחול יומא‬ ‫רבי יעקב אליעזר קורנבליט מחלמא‪ ,‬בעיקר תורה‬
‫דהילולא של מרן הרה"ק רבי מרדכי יוסף אלעזר‬ ‫שהשמיע בשנת תרס"ב‪ .‬ברבות הימים הודפסו מאמריו‬
‫זצוק"ל בעל התפארת יוסף‪ .‬בשנה זו ימלאו‬
‫שמונים ואחת שנה להסתלקותו‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫מרן התפארת יוסף זי"ע היה מהדמויות‬
‫הבולטות בקרב צדיקי דורו‪ .‬כממשיך שושלת‬
‫רבוה"ק מאיזביצא ‪ -‬ראדזין‪ ,‬עסק רבות בהרבצת‬
‫תורת החסידות ובהנחלתה לקהל עדת ישראל‪ .‬גם‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫בתחום העשייה הציבורית התפרסם האדמו"ר‬ ‫‪‬‬
‫זיע"א כאחד ממיסדיה ומנהיגיה הרוחניים של‬
‫אגודת ישראל בפולין‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫אנ"ש יתכנסו בליל היארצייט בשעה ‪ 8:15‬בערב‬ ‫‪‬‬
‫בבית המדרש המרכזי לטיש שיערך לזכרו הטהור‬ ‫‪‬‬
‫של מרן בעל ההילולא‪.‬‬ ‫‪‬‬
‫בישיבת ערב "תפארת יוסף" מציינים בסיפוק‬
‫רב שתים עשרה שנים לייסוד הישיבה‪ ,‬הישיבה‬
‫שהתייסדה בברכתו של כ"ק אדמו"ר זי"ע נושאת‬
‫את שמו של מרן בעל ההילולא זי"ע‪.‬‬
‫הרה"ח ר' ראובן וינדרבוים ז"ל שנשא דברים‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫במעמד ייסוד הישיבה קרא את מ"ש בפר' שמות‬ ‫‪‬‬
‫"ותחיין את הילדים" "לימוד התורה של‬
‫תשב"ר" סיים ר' ראובן ‪" -‬יפיח חיים רוחנים‬
‫לכל האזור בבחינת מעט מן האור דוחה הרבה מן‬
‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬
‫החושך" ואכן חכם עדיף מנביא ובשנים האחרונות‬ ‫‪‬‬
‫התרבו שיעורים בבית מדרשנו‪ ,‬נפתחו כוללים‬ ‫‪‬‬
‫נוספים‪ ,‬והמקום נהפך למגדל אור רוחני המפיץ‬ ‫‪‬‬
‫אור לכל הסביבה‪ .‬ביום ההילולא יתכנסו תלמידי‬ ‫‪‬‬
‫הישיבה וילמדו מתורתו של מרן בעל ההילולא‬ ‫‪‬‬
‫שכאמור הישיבה נושאת את שמו הקדוש‪.‬‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫עמד למרות חולשתו ומחלתו‬ ‫וחסידים מפורסמים‪ ,‬גדולי‬
‫שפקדה אותו בשנות חייו‬ ‫תורה ובעלי מוח היו‬
‫האחרונים‪.‬‬ ‫מסתופפים בצלו דרך קבע‪.‬‬
‫למרות מחלתו בשנותיו‬ ‫רבנו התבלט בנועם דרכו‬
‫האחרונות‪ ,‬היתה הסתלקותו‬ ‫והליכותיו הקדושות ובזה‬
‫של רבנו זי"ע פתאומית‪ .‬שלושה‬ ‫כבש את לב הכל‪ ,‬בכל‬
‫ימים בלבד היה רבנו חולה‬ ‫הזדמנות השפיע ועודד‬
‫בחוליו האחרון‪ .‬היה זה בחורף‬ ‫האחווה‬ ‫חיזוק‬ ‫למען‬
‫תרפ"ט‪ .‬לקראת היארצייט של‬ ‫והרעות בכלל ישראל‪.‬‬
‫אביו‪ .‬בז' טבת נסע הרבי‬ ‫גישתו‬ ‫למרות‬ ‫אך‬
‫להשתטח על קברי אבותיו‬ ‫והמאופקת‪,‬‬ ‫המתונה‬
‫בראדזין ואחר מכן שהה בקרב‬ ‫ולמרות אהבת השלום‬
‫חסידיו בלובלין והורבשוב‪.‬‬ ‫העמוקה שלו עמד רבנו זי"ע‬
‫ביום חמישי י"ט שבט חזר‬ ‫כסלע איתן על משמר‬
‫לוורשא והרגיש בטוב‪ ,‬באותה‬ ‫היהדות הצרופה מבלי‬
‫שבת‪ ,‬פרשת יתרו אף ערך את‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר ה"תפארת יוסף" זצוק"ל )השני מימין(‬
‫לסטות ומבלי להתפשר אף‬
‫שולחנו הטהור‪ ,‬אך למחרת‬ ‫כמלוא הנימה בענייני דת‬
‫בבוקר קשתה עליו הנשימה‪ ,‬והרופאים שנקראו למיטתו‬ ‫ויהדות‪ .‬במישור זה לא גרס שום פשרות או ויתורים‪.‬‬
‫קבעו שמדובר בדלקת ראות‪.‬‬ ‫התחמקות או אדישות היו לו לזרא‪.‬‬
‫במשך ימי מחלתו היה רבנו בהכרה מלאה וגם שוחח‬
‫עם מקורביו ששהו לצידו‪ .‬בשעה ‪ 2‬בלילה אור ליום רביעי‬ ‫הנהגת הציבור‬
‫כ"ו שבט‪ ,‬ביקש רבנו שיגישו לו מים לנטילת ידיים‪ ,‬קרא‬ ‫הדמויות‬ ‫לאחד‬ ‫ע‬‫"‬ ‫זי‬ ‫בנו‬ ‫ר‬ ‫היה‬ ‫‪,‬‬‫ספורות‬ ‫תוך שנים‬
‫קריאת שמע והתיישב על המיטה והניח ידו מאחוריו ועצם‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ ‫‪,‬‬ ‫בפולין‬ ‫היהודי‬ ‫הציבור‬ ‫הנהגת‬ ‫במישור‬ ‫הבולטות‬
‫את עיניו‪ ,‬וכשעדין לא מלאו לו ס"ד שנים נתבקש לישיבה‬ ‫שהתכנסו‬ ‫פולין‬ ‫רי‬ ‫"‬ ‫אדמו‬ ‫של‬ ‫באסיפות‬ ‫המדברים‬ ‫ראש‬
‫של מעלה‪.‬‬ ‫לעתים תדירות לדון בבעיות השעה‪ .‬בפיקחותו‪ ,‬במתינותו‬
‫הלוויתו התקיימה בקור הפולני ארבעים מעלות מתחת‬ ‫בהגיון המעמיק בו ניחן נתעלה לדמות בולטת ותפס את‬
‫לאפס‪ ,‬ולמרות זאת צעדו רבבות יהודים‪ ,‬בראשות גדולי‬ ‫בעול‬ ‫מקומו בשורה הראשונה של גדולי ישראל הנושאים‬
‫אדמו"רי פולין‪ ,‬שעות רבות אחרי מטתו‪ ,‬מביתו ברחוב‬ ‫‪,‬‬‫ותושיה‬ ‫הכלל והציבור כולו‪ ,‬נושא היה רבנו זי"ע בעצה‬
‫טווארדה ‪ 10‬עד לבית החיים המפורסם ברחוב גענשא‬ ‫ולרוב‬ ‫פעולות‬ ‫עושה מעשה ואינו חוסך טירחה ועמל‪ .‬יוזם‬
‫מרחק של מספר ק"מ‪ .‬כשארון הקודש נישא על כתפיהם‬ ‫‪.‬‬ ‫לכלל‬ ‫נימנה עם ראשוני המבצעים ומשמש דוגמה‬
‫של גדולים וצדיקים חסידים ואנשי מעשה אחר שטבלו‬ ‫בתנועה‬ ‫להתארגן‬ ‫באותם ימים החלו חרדי פולין‬
‫והכינו עצמם כראוי‪ ,‬זי"ע ועכ"י‪.‬‬ ‫על‬ ‫ולהגן‬ ‫מעמדם‬ ‫פוליטית‪ ,‬משלהם‪ ,‬כדי לבצר את‬
‫עמדותיהם ולבלום את הסתערות ההשכלה‪ .‬במרוצת‬
‫הימים נקראה תנועה זו בשם "אגודת ישראל"‬
‫רבנו איפוא היה מראשוני היוזמים והעושים‬
‫למען אגודת ישראל‪ ,‬והיה ממקימי בית החינוך‬
‫ותנועת "בית יעקב"‪ .‬בפולין שימש רבנו כסגן‬
‫נשיא תנועת אגודת ישראל עת שימש כ"ק‬
‫האדמו"ר ה"אמרי אמת" מגור זי"ע כנשיא‪,‬‬
‫קשרי ידידות כנים ועמוקים נקשרו בין רבנו לרבי‬
‫מגור‪ ,‬עם הקמת מועצת גדולי התורה נבחר רבנו‬
‫לנשיאות המועצה בתפקיד זה שימש עד ליום‬
‫הסתלקותו‪ .‬בכל אותם השנים לא היה מאורע‬
‫כללי או ציבורי בו לא לקח האדמו"ר חלק‪,‬‬
‫כשקולו מושמע ביראת רוממות ע"י המוני בית‬
‫ישראל‪.‬‬
‫חכמתו היתה מפורסמת גם בין הלא יהודים‪,‬‬
‫ולא פעם השכימו לפתחו גם ראשי השלטון‬
‫הפולני שהתחדש אחרי מלחמת העולם הראשונה‪,‬‬
‫רבנו היה גם מחמשת רבני פולין שהיו חברים‬
‫במשלחת הרבנים שהממשלה הרוסית הזמינה‬
‫אליה בשנת תר"ע‪ ,‬כדי שתביע את דעתה בשורה של בעיות‬
‫הושיבו ישיבה על קברו‬ ‫הנוגעות ליהודים‪ ,‬שמאוחר יותר נקבעו במסגרת החוק‬
‫בימים אלו אנו מציינים בהתרגשות שתים עשרה‬ ‫לאור המלצותיה של משלחת הרבנים‪ .‬מיותר לציין כי‬
‫שנה לייסוד ישיבת ערב למצויינים "תפארת יוסף"‬ ‫במשלחת זאת השתתפו שמנה וסלתה של מלכות התורה‬
‫בברכת חתן רבנו זי"ע‪ ,‬ה"ה כ"ק אדמו"ר רבי אברהם‬ ‫והחסידות של הימים ההם‪.‬‬
‫ישכר מראדזין זי"ע‪.‬‬
‫הישיבה קנתה לעצמה שם מיוחד ומכל קצווי‬ ‫הסתלקותו של צדיק‬
‫העיר מגיעים מידי ערב עשרות ילדים והוגים בתורת‬ ‫רבנו לא חזר עד סוף ימיו לראדזין ‪ -‬מקום מושבו‬
‫ה' ומשתתפים בפעילויות המגוונות‪ ,‬עץ חיים היא‬ ‫ומושב אביו הגדול‪ .‬בוורשא הגדולה והסואנת נשאר עד‬
‫למחזיקים בה ותומכיה מאושר‪ ,‬בהזדמנות זו נודה‬ ‫ליומו האחרון‪ ,‬רחוק ממרכזי חסידי ראדזין בפולין‬
‫לכל התורמים שאודות לעזרתם המבורכת אנו יכולים‬ ‫שעיקרם היו באזור מחוז לובלין‪ ,‬אבל ממרום מושבו‬
‫להמשיך לקיים מפעל מבורך זה ביתר שאת וביתר‬ ‫המרוחק‪ ,‬למרות טרדותיו המורכבות בענייני הציבור‬
‫עוז לאורך תקופה ארוכה זו‪.‬‬ ‫והכלל‪ ,‬לא חדל מלהנהיג את עדתו ברמה‪ ,‬להתעניין בכל‬
‫חסיד וחסיד ולפקח על כל בתי החסידים‪ .‬על משמרתו זו‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬


‫לחברו‪‬‬
‫לחברו‬ ‫אדם‬
‫בין אדם‬
‫הלכות בין‬
‫הלכות‬ ‫שונה הלכות‬
‫‪   ‬‬ ‫‪    ‬‬
‫‪  ‬‬
‫ז מני פעיל ות‬
‫ב ית ההוראה‬ ‫מבואר ברמב"ם‪:‬‬ ‫‪ ‬‬
‫‪13:30-14:00‬‬ ‫וכן כל הנוטר לאחד‬ ‫מבואר ברמב"ם )דעות פ"ז ה"ז( הנוקם מחבירו‬
‫מישראל עובר בל"ת‬ ‫עובר בל"ת שנאמר לא תקום‪ .‬נקימה הוא שחבירו‬
‫שנאמר ולא תיטור‬ ‫מבקש ממנו להשאילו איזה חפץ‪ ,‬ועונה לו איני‬
‫את בני עמך כגון שאומר למי שלא‬ ‫משאילך כדרך שלא השאלתני‪ .‬אלא ראוי לו לאדם‬
‫רצה להשאיל לו הא לך הריני משאילך ואיני כמותך‪,‬‬ ‫להיות מעביר על מידותיו ועל כל דברי העולם שהכל‬
‫זו היא נטירה‪ .‬אלא ימחק הדבר מלבו ולא יזכרנו‬ ‫אצל המבינים דברי הבל והבאי ואינן כדאי לנקום‬
‫כלל‪ ,‬וזו היא הדעה הנכונה שאפשר שיתקיים בה ישוב‬ ‫עליהם‪ .‬וצריך להשאיל לו בלב שלם ולא יגמול לו‬
‫הארץ ומשאם ומתנם של בני אדם זה עם זה‪.‬‬ ‫כאשר גמלו‪ .‬כי כל אשר יקרהו מטוב ועד רע הוא‬
‫אם רוצה להוכיחו על מה שאז לא רצה להשאילו‬ ‫סיבה שתבא עליו מאת השם יתברך הוא‪ ,‬על כן‬
‫יאמר לו כעבור זמן למה לא השאלתני ולא בשעת‬ ‫כשיצערהו או יכאיבהו אדם‪ ,‬ידע בנפשו כי עונותיו‬
‫ההשאלה‪.‬‬ ‫גרמו‪ ,‬והשי"ת גזר עליו כך‪ ,‬וחבירו אינו סיבת רעתו‪.‬‬
‫איסור נקימה ונטירה הוא אפילו במחשבה ואין‬ ‫כמו שמצינו אצל דוד המלך ע"ה כשרדפו אבשלום‬
‫אומר לו כלום עובר בלאו ואם נוקם ונוטר ע"י אמירה‬ ‫קללו שמעי בן גירה קללה נמרצת והיה חייב מיתה‬
‫עובר בעשה של "ואהבת לרעך כמוך" ואם הוא‬ ‫מדינא‪ ,‬גיבורי דוד ביקשו רשותו להוריד ראשו מעליו‬
‫במחשבה לבד וחבירו אינו יודע שחושב ע"ז עובר רק‬ ‫ולא הרשה אמר הניחוהו כי ה' אמר לו קלל‪ .‬עי"ז זכה‬
‫על ל"ת דנטירה ולא על עשה דואהבת לרעך כמוך‪.‬‬ ‫להיות רגל רביעי למרכבה‪.‬‬
‫מבואר במ"ב )סי' קנו( בשם ר"א ממיץ דלאו דוקא‬
‫השאלת כלים דהרי בפסוק לא כתוב כלים אלא אפילו‬
‫מכון "דולה ומשקה"‬ ‫שאר ממון מוזהר שלא למנוע עצמו לעשות צדקה‬
‫וגמ"ח בממון בשביל שלא עשה עמו שזו היא נקימה‪.‬‬
‫ת‪ .‬ד‪ 1314 .‬בני ברק‬ ‫מבואר בח"ח )פתיחה לאוין ח' ט'( דאם אין רוצה‬
‫הערות‪ ,‬הנצחות ובתי מדרש המעונינים‬ ‫להשאילו מפני שגרם לו פעם איזה צער או נזק גופני‬
‫לקבל עלון זה בקביעות יפנו‬
‫לטל‪03-9090388 :‬‬ ‫ג"כ עובר בלאו‪.‬‬

‫אמרות ופתגמים מרבוה"ק‬


‫כיצד יכול האדם לאכול בשעה שאחרים רעבים‬
‫‪‬‬ ‫ללחם‪ ,‬הלא מאכילה כזאת אפשר להיחנק! הייתכן‬
‫‪‬‬

‫‪     ‬‬ ‫ללבוש בגד חם אם הזולת מתהלך בלבוש קרוע‪ ,‬הלא‬
‫באותה שעה אין הבגדים מחממים כלל! )בהיכל‬
‫‪              ‬‬ ‫איזביצא‪-‬לובלין(‬
‫‪‬‬

‫שליט"א‬ ‫הרב‪‬‬
‫אפילו היראות שהציב ה' יתברך בעולם‪ ,‬הם‬
‫הנין‬ ‫להולדת‬ ‫מלאים אהבה‪) .‬מי השילוח קמג(‬
‫הי"ו‬ ‫הר"ר ‪‬‬
‫להולדת הנכד‬
‫כשה' יתברך משים דברי‪-‬תורה בלב האדם‪ ,‬הוא‬
‫מכסהו בלבוש הנראה הפך מדברי‪-‬תורה הנמצאים‬
‫הי"ו‬ ‫הר"ר‪‬‬
‫בעומקו כדי שתמיד תהיה לו עבודה; אם האדם‬
‫הנכד‬ ‫להולדת‬ ‫בשורש לבו הוא עניו‪ ,‬על הלבוש הוא גאה כדי‬
‫הי"ו‬ ‫הר"ר ‪‬‬ ‫שיצטרך לזכך את לבושו על ידי עבודה‪ ,‬ויגיע לשורשו ‪,‬‬
‫להולדת הבן‬
‫למדת ענווה‪) .‬מי השילוח קמד(‬
‫הי"ו‬ ‫הר"ר ‪‬‬
‫האדם הרוצה לידע תכונת שורש נפשו‪ ,‬יוכל להכיר‬
‫להולדת הבן‬ ‫ממידותיו הנראים לעין‪ ,‬כי יידע ששורשו הוא הפוך‬
‫מהם‪) .‬מי השילוח קמד(‬
‫‪   ‬‬
‫‪  ‬‬ ‫כל ישראל הם כלל אחד; כלל הישועה הוא בכל‬
‫פרט‪ ,‬ופרט הישועה הוא בכל הכלל‪.‬‬
‫)מי השילוח קמה(‬

‫‪PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com‬‬