You are on page 1of 5

Escola concertada

Pautes per a l'elaboració de la memòria escrita

Presentació i estructura del treball escrit

Els treballs han d'estar molt estructurats per tal que el possible lector pugui
trobar fàcilment el que necessiti. Per això, caldrà: conèixer l'estructura general
del treball, saber quines són les seves parts essencials i una bona redacció del
treball, com també les possibles referències bibliogràfiques que s'hi facin.

1. Estructura general del treball. Ús de les llengües catalana,


castellana i anglesa en la redacció

Els treballs s'han de presentar en fulls blancs DIN A-4, a una sola cara i
enquadernat. S'han d'escriure amb ordinador, amb tinta negra. La llengua
vehicular del treball serà la llengua catalana.

Cada treball ha de contenir els elements següents (encara que d'importància i


extensió diferents):

1.1 La Portada: Ha de contenir les dades següents: títol, nom i


cognoms dels alumnes, curs i grup de crèdit, data de presentació i
exposició i nom del professor tutor del treball.

1.2 Abstract. Hi haurà un abstract a l'inici en llengua anglesa i


castellana. En aquest abstract es presentarà l'interès del treball per a un
possible lector que no sap si se’l vol llegir, destacant:

• El problema tractat

• El mètode utilitzat per resoldre’l

• Conclusions més importants

1
L’extensió de l’abstract serà de 10 línies aproximadament, en cada llengua.
Encara que és l’última part del treball que s’elabora, a l’hora de compaginar
el treball ha d’anar al davant, abans de la introducció.

1.3 Introducció: Aquesta introducció constitueix una preparació per


la comprensió del contingut. Es tracta de reflectir a partir dels vostres
coneixements previs on vol arribar el grup amb aquest treball.
L’estructura de la introducció ha de ser la següent:

• Discussió prèvia d’on surti un esquema d’organització d’idees

• Priorització o jerarquització de les fonts d’informació

• Formulació de les preguntes i quines són les respostes que s’espera


trobar

1.4 Cos del treball. S’estructura en funció a les preguntes formulades


a la introducció. Cal que s’exposi la informació trobada i com aquesta
dóna resposta a les preguntes formulades.

1.5 Conclusions: Són el resultat del treball que heu fet. Han d'oferir
uns resultats, amb les respostes positives i negatives assolides i els
problemes pendents.

1.6 Valoració del treball: Cal que expresseu què n’heu tret d’aquest
treball a nivell personal i de grup, si creieu que heu assolit els objectius
proposats...

1.7 Índex general: EI dossier ha de contenir un índex, situat al final,


amb el títol dels diferents apartats i la pàgina on comença cada apartat.

2. Elaboració del treball

Abans de començar amb la redacció del treball. s'han de tenir presents


diferents aspectes:

2
a) A qui s'adreça el treball? En principi i per motius ocasionals, el treball
s'adreça al tribunal d'avaluació, i s'ha de suposar que el treball serà llegit per
altres persones que possiblement no tindran coneixements profunds sobre el
tema del treball. Per això cal proporcionar tota la informació necessària per
facilitar-ne la comprensió. Per tant, i com a regla general, caldrà definir tots els
termes utilitzats al llarg del treball.

b) També és important decidir com s'escriu. Alguns consells sobre aquest


aspecte són els següents:
• Utilitzeu un llenguatge comprensible per a tothom.
• Escriviu tot el que us passi pel cap, però solament en la primera
redacció. Després anireu eliminant coses.
• No utilitzeu punts suspensius, ni exclamacions, ni expliqueu ironies.
• Definiu sempre un terme el primer cop que aparegui.
• Indiqueu totes les dades bibliogràfiques necessàries.

3. Redacció del treball


L'última etapa del treball és la redacció. Per a aquesta etapa són vàlides les
normes següents:

3.1 Disseny:

a) S'han de mantenir uns marges en blanc a cada full per a l’enquadernat i


perquè els professors puguin fer-hi anotacions quan avaluïn. Aquests marges
han de ser:

Marge Dimensions

Esquerre 3 cm

Dret 3 cm
Superior 2,5cm

3
Inferior 2,5 cm

b) Els títols s'han d'escriure en majúscules (o en cos tipogràfic més gran que
el cos del text) i els subtítols en minúscules i en negreta.

c) Lletra i Interlineat: El treball s'ha d'escriure amb Arial 12 i l’espai interlineal


ha de ser d’ 1’5 . La separació entre paràgrafs ha de ser doble que entre línies.

d) EI treball pot incloure il·lustracions (mapes. esquemes, gràfics, dibuixos,


etc.). S'han de referir al tema tractat i es representaran amb netedat, tenint cura
de la distribució espacial.

e) Totes les pàgines dels treballs s'hauran de numerar, centrant el número


a la part interior. La portada no té número. Utilitzeu l’eina informàtica
corresponent per fer-ho.

f) S'hi ha d'incloure la bibliografia que hagueu utilitzat, al final. Aquesta ha de


contenir una relació ordenada alfabèticament dels llibres consultats per a la
confecció del treball. El model de citació d'un Ilibre és el següent:

ZAMARRIEGO S.J.,TOMÁS (director): Enciclopedia de orientación


bibliogràfica. - Juan Flors editor. - Barcelona 1964-1965.- 4 vol..
El model de citació d’una pàgina web és el següent:
www.gencat.net/transit

g) El darrer full del treball serà en blanc.

3.2 Les citacions


En el treball. hi poden constar també citacions. Hauran d'anar entre cometes i
s'indicarà la font d'on s'han extret, bé a continuació de la citació o bé mitjançant
notes numerades correlativament o en una altra pàgina, al final del treball i
abans de la bibliografia. Algunes característiques de les citacions són les
següents:

4
• La referència a l'autor i l'obra han de ser clares.
• Les citacions han de ser fidels, totals i sense comentaris.
• Les referències han de ser exactes, puntuals i verificables per tothom.

3.3 Al final del treball haureu de fer una valoració del treball. No es tracta de
dir si us ha agradat fer-lo o si ha estat divertit, sinó de que expresseu què n’heu
tret, a nivell personal i de grup, si creieu que heu assolit els objectius
proposats, les dificultats més importants...

4. Per tal de presentar el treball davant del tribunal que us ha d’avaluar heu
d’utilitzar una presentació en PowerPoint: hi podeu reflectir el problema, el
mètode utilitzat per resoldre’l (incloent la informació obtinguda a la sortida), les
conclusions més importants, fotos, dibuixos... Penseu que quan feu la defensa
del vostre treball no podreu llegir, però si podeu utilitzar-lo com a guió.