You are on page 1of 1

‫כולל הרבנים משפט שלום טשאבא‬

‫מיסודו של כ''ק מרן רבינו מהר''ש זצוק''ל אבדק''ק טשאבא‬ ‫בנשיאות הרה''ג אב''ד ור''ם שליט''א‬ ‫מקרב הלב הננו באים לברך ברכת מזל טוב למעלת כבודו, איש המעש‬ ‫לה' ולתורתו, לו דומי' תהלה‬ ‫ה''ה הרב הגאון מו''ה שמחה יונה קליין שליט''א‬ ‫ראש הכולל היכל המשפט‬ ‫אשר הושם נזר על ראשו על ידי הרבנים הגאונים,‬ ‫לשפוט ולהורות בדיני ממונות החמורים,‬ ‫ובחדא מחתא נברך לכבוד חותנו, ידידנו הרבני הנגיד המפואר, הנודע‬ ‫בשערים ראש וראשון לכל דבר שבקדושה‬ ‫ה''ה הרה''ח מו''ה יחזקאל ראנד שליט''א‬ ‫מחזיק ופטרון הכולל היכל המשפט,‬ ‫שזוכה לראות המשכת התורה מזרעו‬ ‫יגל וישמח לבינו, בשמוע קול במחנינו, בהרם קרן חבירינו.‬ ‫דעה קנית, ובין המורים עלית, ולדין ולהורות בישראל זכית.‬ ‫יעזור ה' שוכן בשמים, שתזכה להשקות מדליך מים חיים.‬ ‫נזר שבראשך יתמיד לאורך ימים, ותתעטר בה הרבה שנים.‬ ‫יגיעתך בתורה, טוב סחרה מכל סחורה, יחד עם יראה טהורה.‬ ‫דבר המשפט יצא ממעוניך, כי הדינים שבה שגור על לשונך.‬ ‫יחזק א''ל וישפיע שפע לרוב, וירדפוך כל הימים אך טוב.‬ ‫נשמוח כולנו בכלולתך, אשר זכית מן הדין כבוד מעלתיך.‬ ‫כה מברכים‬ ‫אברכי ורבני הכולל‬ ‫הנהלת הכולל‬ ‫גם אני מצטרף ועונה בין המברכים‬ ‫ידידך הק' אלטר אלימלך שווארץ , אב''ד ור''ם‬