You are on page 1of 17

การใช้งานแมโคร

แมโคร คือกลุ่มของแอคชัน
่ หนึ่งกลุ่ม หรือมากกวุานั้น
โดยที่แตุละกลุ่มแสดงการปฏิบัติงานที่เฉพาะเจาะจง เชุน การเปิ ด
ฟอร์ม หรือการพิมพ์รายงาน แมโคร สามารถชุวยเราฏิบัติงานงุาย
ๆ โดยอัตโนมัติตัวอยุาง เชุน เราสามารถปฏิบัติงานแมโครที่พิมพ์
รายงาน เมื่อผู้ใชูคลิกที่ Command Button
แมโครสามารถเป็ นแมโครเดียวที่ประกอบดูวยแอคชัน
่ ตุอ
เนื่อง หรือสามารถเป็ นกลุ่มแมโคร นอกจากนี้เรายังสามารถใชู
นิพจน์เงื่อนไขในการตัดสินวุา ในบางกรณีแอคชัน
่ จะเกิดขึ้นเมื่อ
แมโครทำางานหรือไมุ
โครงสรูาง และการทำางานของแมโครจะแตกตุางจากการ
เขียนโปรแกรมที่พัฒนาจาก VBA เนื่องจากการทำางานของแมโคร
จะทำางานตามลำาดับขั้น ตั้งแตุข้ น
ั แรกจนถึงขึ้นส่ดทูายตามลำาดับ
จะไมุมีการกระโดดไปทำางานใน Routine ใด ๆ กุอน ซึ่งเป็ นผลใหู
แมโครเหมาะกับโปรแกรมที่มีขนาดเล็ก และมีการทำางานที่ไมุซับ
ซูอนนัก แตุอยุางไรก็ดี แมโครสามารถชุวยสรูางแอพลิเคชัน
่ ตุาง
ๆ ไดูอยุางรวดเร็วโดยไมุตูองเขียนโปรแกรม ใหูยุ่งยาก
1. การสร้างแมโคร
1. ใหูทำาการเปิ ดไฟล์ฐานขูอม้ลขูอม้ลทัว่ ไป.MDB ขึ้นมาซึ่ง
เปู นไฟล์ฐานขูอม้ลที่สรูางจาก
บทที่แลูวเลือกที่ม่มมอง
2. คลิกเลือกที่ไอคอน
2
1

3. จะปรากฏ
จอภาพม่มมองออกแบบของแมโครพรูอมกับเมน้ และท้ลบาร์ของ
แมโคร
ดังร้ป

จากร้ปจะสังเกตเห็นวุาในม่มมองออกแบบของแมโคร
ประกอบดูวย 3 สุวนคือ
แอคชัน
่ ใชูสำาหรับกำาหนดคำาสัง่ ตุาง ๆ เพื่อใหูทำางานตามที่
เราตูองการ โดยในแมโครหนึ่ง ๆ สามารถกำาหนดไดูหลายคำาสัง่
เพื่รวมเป็ นหนึ่งแมโคร โดยแมโครจะทำางานตามลำาดับขึ้นทีละคำา
สัง่ ตั้งแตุบรรทัดแรกจนถึงบรรทัดส่ดทูาย
คำาอธิบาย ใชูสำาหรับอธิบายคำาสัง่ ตุาง ๆ ที่เรากำาหนดไปเพื่อ
ความเขูาใจของผู้เขียนโปรแกรมเอง
อาร์กิวเมนต์แอคชัน
่ ใชูในการกำาหนดคุาตุาง ๆ ที่แอคชัน
่ นั้น
ๆ ตูองการในกากรทำางาน

2. การกำาหนดแอคชัน
่ ให้กับแมโคร
1. เมื่อตูองการกำาหนดแอคชัน
่ ใหูกับแมโคร ใหูทำาการเลือก
ในสุวนของแอคชัน
่ ในม่มม่งออกแบบดังร้ป
2. ทำาการเลือกแอคชัน
่ ที่ตูองการ โดยใหูทดลองเลือกที่แอ
คชัน
่ OpenForm หลังจากที่เลือกแอคชัน
่ แลูวจะสังเกตเห็นวุาใน
สุวนของอาร์กิวเมนต์แอคชัน
่ จะปรากฏขึ้นมาดังร้ป

1
2

3. อาร์กิวเมนต์แอคชัน
่ ที่ปรากฏขึ้นจะประกอบดูวยคุาตุาง ๆ
ที่แอคชัน
่ นั้น ๆ ตูองการในการทำางาน เชุน เมื่อเราเลือกแอคชัน

OpenForm ก็ตูองกำาหนดคุาอาร์กิวเมนต์แอคชัน
่ ใหูแมโครรู้วุา
ตูองการ
OpenForm
อะไร อยุางไร
ซึ่งใหูเรา
กำาหนดคุาของ
อาร์กิวเมนต์
แอคชัน
่ ดังร้ป

3
จากร้ปจะเป็ นการกำาหนดคุาอาร์กิวเมนต์แอคชัน
่ ใหูทำาคำาสัง่ ดังนี้
เปิ ดฟอร์มชื่อ Form1
ในม่มมอง Form
โหมดขูอม้ล Read Only
โหมดหนูาตุาง Noral
4. เมื่อทำาการกำาหนดคุาตุาง ๆ เรียบรูอยแลูว ใหูทำาการ
บันทึกแมโคร โดยการคลิกที่ปุ่ม ในท้ลบาร์และตั้งชื่อเป็ น
Openform หลังจากนั้นคลิกปุ ่ม
5. เมื่อทำาการบันทึกเรียบรูอยแลูวใหูทำาการ Run แมโคร
โดยการคลิกที่ปุ่ม ในท้ลบาร์
6. จะปรากฏฟอร์มชื่อ Form company ขึ้นมาทันที
2.1 รายละเอียดของแอคชัน
่ แต่ละประเภทที่จำาเป็ น
แมโคร ของ Access 2003 ไดูแบุงเป็ นหลายประเภทดังนี้
1. การเปิ ด – ปิ ด เพจ, ฟอร์ม, โมด้ล, แบบสอบถาม,
รายงาน, ตาราง
แอคชัน
่ คำาอธิบาย
OpenDataAccess เปิ ดเพจที่กำาหนด สามารถเลือกม่มมองในการ
Page
เปิ ดไดู
OpenForm เปิ ดฟอร์มที่กำาหนด สามารถเลือกม่มมองในการ
เปิ ดไดู
OpenModule เปิ ดโมด้ลที่กำาหนด
OpenQuery เปิ ดแบบสอบถามที่กำาหนด สามารถกำาหนดม่ม
มอง และโหมดขูอม้ลไดู
OpenReport เปิ ดรายงานที่กำาหนด และสามารถเลือกม่มมอง
ในการเปิ ดไดู
OpenTable เปิ ดตารางที่กำาหนด และสามารถเลือกม่มมอง
ในการเปิ ดไดู
Close ใชูปิดหนูาตุางที่กำาลังทำางานอยุ้หรือหนูาตุางที่
กำาหนดจาก
อาร์กิวเมนต์แอคชัน

2. การเรียกใช้งาน และหยุดการทำางานของแมโคร
แอคชัน
่ คำาอธิบาย
RunMacro ใชูในการเรียก Run แมโครที่ตูองการโดยเมื่อ Run

แมโคร ที่กำาหนดเสร็จแลูวจะกลับมาทำาแมโครใน
ลำาดับตุอไป
StopMacr ใชูในการหย่ดแมโครที่กำาลังทำางานอยุ้ในขณะนั้น
o
StopAllM หย่ดการทำางานของแมโครทั้งหมด
acro

3. การค้นหาข้อมูล
แอคชัน
่ คำาอธิบาย
FindNext ใชูในการคูนหาเรคคอร์ดถัดไปจากเรคคอร์ดแรก
FindReco ใชูในการคูนหาเรคคอร์ด
rd
GoToRec ใชูในการกระโดดไปยังเรคคอร์ดที่ตูองการ ซึ่งตำาแหนุง
ord
ที่ตูองการกระโดดไปในอาร์กิวเมนต์แอคชัน

ApplyFilt ใชูในการแสดงขูอม้ลตามฟิ ลด์เตอร์ท่ีกำาหนด
er

4. การควบคุมการแสดงผลทางหน้าจอ
แอคชัน
่ คำาอธิบาย
Beep ใชูสงุ เสียงเตือนผู้ใชูในกรณีท่ต
ี ูองการเตือนดูวย
เหต่ผลตุาง ๆ
GotoControl ใหูโฟกัสไปยังคอนโทรลที่เลือก
GotoPage ไปยังหนูาจอที่กำาหนด
Hourglass ใหูแสดง mouse pointer เป็ นร้ปนาฬิกาทรายใน
ขณะที่กำาลัง Run แมโคร
MsgBox แสดงไดอะล็อกบ็อกซ์ตามขูอความที่กำาหนด
Maximize ขยายหนูาตุางที่ใชูงานอยุ้ใหูเต็มจอ
Minimize ยุอหนูาตุางที่ใชูงานอยุ้ใหูเต็มจอ
MoveSize กำาหนดขนาดของหนูาตุางที่ใชูงานอยุ้ในปั จจ่บัน
Restore ทำาใหูหนูาตุางที่ใชูงานอยุ้ปัจจ่บันมีขนาดเทุาเดิม
ShowAllRec ใหูแสดงเรคคอร์ดทั้งหมด
ords
ShowToolba ใหูแสดงท้ลบาร์ หรือซุอนท้ลบาร์ที่ตูองการ
r

5. การนำาเข้าข้อมูลจากภายนอก และส่งออก
แอคชัน
่ คำาอธิบาย
TransferDataba ใชูในการนำาเขูาขูอม้ลจากภายนอก และสุงออกสุ้
se
ภายนอกเชุน FoxPro
TransferSpread ใชูในการนำาเขูาและสุงออกฐานขูอม้ลในร้ปแบบ
sheet
ไฟล์ของโปรแกรมอื่น ๆ
TransferText ใชูในการนำาเขูา และสุงออกขูอม้ลในร้ปแบบไฟล์
ที่กำาหนด

6. การใช้งานอื่น ๆ
แอคชัน
่ คำาอธิบาย
Rename ใชูเปลี่ยนชื่อ Object ในฐานขูอม้ลที่ใชูอยุ้
CopyObje ใชูทำาสำาเนา Object ที่ตูองการในฐานขูอม้ล
ct
เดิม หรือฐานขูอม้ลอื่น
DeleteObj ใชูลบ Object ที่ตูองการในฐานขูอม้ลเดิม หรือ
ect
ฐานขูอม้ลอื่น
RunApp ใชูในการเรียกใชูงาน แอพลิเคชัน่ อื่น ๆ เชุน
Calculator, Paintbrush เป็ นตูน
PrintOut ใชูในการสัง่ พิมพ์ ตาราง, รายงาน,
แบบสอบถาม, หรือฟอร์มซึ่งสามารถกำาหนด
ชุวย หรือหนูาที่ตูองการพิมพ์ไดู
OutputTo ใชูในการสุง ตาราง, รายงาน, แบบสอบถาม,
ฟอร์ม, เพจ, หรือโมด้ล ออกภายนอกในร้ป
แบบของไฟล์ตุาง ๆ ซึ่งกำาหนดร้ปแบบของ
ไฟล์ไดูท่อ
ี าร์กิวเมนต์แอคชัน

AddMenu ใชูในการทำาเมน้ใหูแมโคร
Quit ออกจากโปรแกรม Access 2003
3. การกำาหนดเงื่อนไข (Condition) ของแมโคร
การกำาหนดแอคชัน
่ ขึ้นในแมโครในแตุละครั้ง ในบางครั้ง
จำาเป็ นตูองมีการกำาหนดเงื่อนไขเพื่อประกอบการทำางานของแอ
คชัน
่ นั้น ๆ ใหูสมบ้รณ์มากขึ้น ซึ่งในการกำาหนดเงื่อนไข หรือ
Condition สามารถทำาไดูดังนี้
สมม่ติวุาเราตูองการสรูางแมโครที่ใชูในการเปิ ดฟอร์ม Form
Company ขึ้นมาใชูงานโดยมีเงือนไขวุาผู้ใชูตูองปู อนรหัสทีกำาหนด
ใหูถ้กตูองจึงจะสามารถใชูงานไดู สามารถทำาไดูดังนี้
1. สรูางแมโครใหมุข้ น
ึ มา แลูวคลิกที่ปุ่ม บนท้ลบาร์
จะปรากกฎสุวนของเงื่อนไขออกมาในม่มมองออกแบบของ
การสรูางแมโคร
2. คลิกที่บรรทัดแรกเงื่อนไข แลูวตั้งเงือนไขดังนี้
InputBox (“กร่ณาปู อนรหัส”) <> “220072” หรือเพื่อ
วามสะดวกในการพิมพ์เงื่อนไขใหูกดปุ ่ม Shift + F2 จะ
ปรากฏหนูาตุางในการตั้งเงื่อนไขดังนี้
3. หลังจากนั้นคลิกปุ ่มซึ่งเงือนไขนี้หมายความวุา รหัสที่
ตูองการคือ 220072
4. ทำาการเลือกแอคชัน
่ MsgBox แลูวกำาหนดคุาใน
อาร์กิวเมนต์แอคชัน
่ ดังนี้
5. พิมพ์ “…” ลงในเงื่อนไขและกำาหนดแอคชัน

StopMacro ในบรรทัดถัดไปดังนี้
6. เลือกแอคชัน
่ OpenForm ในบรรทัดถัดไปแลูวกำาหนดคุา
ในอาร์?กิวเมนต์แอคชัน
่ ดังนี้
7. ทำาการบันทึก แมโครเป็ นชื่อ Open Form_by_Macro
8. ทำาการ Run โปรแกรมจะปรากฏจอภาพดังนี้
9. ถูาปู อนรหัสผิด หรือมาปู อนรหัสจะปรากฏดังนี้
10. ทำาการ Run โปรแกรมใหมุอีกครั้งแลูวปู อนรหัสที่ถ้ก
ตูอง คือ 220072 โปรแกรมก็จะทำาการเปิ ดฟอร์ม Form
company โดยอัตโนมัติดังร้ป
ตัวอย่างของเงือนไขแมโคร
ใช้นพ
ิ จน์น้ ี เพื่อทำาแอคชัน
่ ถ้า
[City]=”Paris” Paris Paris เป็ นคุาของ City ในเขต
DCount(“[OrderlD]”,”Order”)
>35 ขูอม้ลบนฟอร์ม ที่แมโครถ้ก
เรียกใชูมีรายการ 35 รายการ
หรือมากกวุาในเขตขูอม้ล
OrderID ของตาราง Orders
DCount(“*”,”Order Details”, มีรายการมากกวุา 3 รายการใน
“[OrderID]=Forms![Orders]!
[OrderID]”)>3 ตาราง Order Details ที่มีเขต
ขูอม้ล OrderID ของตางรางตรง
กับเขต ขูอม้ล OrderID บน
ฟอร์ม Orders
[ShippedDate] Between คุาของเขตขูอม้ล ShippedDate
#2-Feb-1995#And
#2-Mar-1995# บนฟอร์มที่แมโครถ้กเรียกใชูที่
ไมุใชุคุากุอน 2-Feb-1995 และ
ไมุใชุคุาหลังจาก 2-Mar-1995
Forms![Products]! คุาของเขตขูอม้ล UnitsInStock
UnitslnStock]<5
บนฟอร์ม Products ที่มีคุานูอย
กวุา 5
IsNull([FidrstName]) คุา FirstName บนฟอร์มที่
แมโครถ้กเรียกใชูเป็ น Null
นิพจน์น้ ีจะเหมือนกับ
[FirstName] Is Null
[Country]=”UK”And Forms! คุาในเขตขูอม้ล Country บน
[Sales Totals]!
[TotalOrds]>100 ฟอร์ม ที่แมโครถ้กเรียกใชู เป็ น
UK และคุาของเขตขูอม้ล
TotalOrds บนฟอร์ม Sales
Totals มากกวุา 100
[Country]In คุาในเขตขูอม้ล Country บน
(“France”,”Italy”,”Spain”)
And Len([PostalCode])<>5 ฟอร์มที่แมโครถ้กเรียกใชูเป็ น
France,Italy หรือ Spain และ
รหัสไปรษณีย์มีความยาวไมุเกิน
5 อักขระ
MsgBox(“Confirm ค่ณคลิก ตกลง ในกลุองโตูตอบที่
changes?”,1)=
ฟั งก์ชน
ั ่ MsgBox แสดง ถูาค่ณ
คลิก ยกเลิก ในกลุองโตูตอบ
Microsoft Access จะเลิกทำาแอ
คชัน
่ นั้น
4.การเขียนโปรแกรมใช้งานจริงกับแมโคร
ใน Microsoft Access เราสามารถทำางานมากมายใหูสำาเร็จไดู
ดูวยการใชู แมโคร หรือ
Visual Basic ดังนั้นในงานเดียวกันจึงตูองพิจารณาวุาจะเลือกใชู
แมโครหรือวุา Visual Basic ซึ่ง
ขึ้นอยุ้กับสิ่งที่เราตูองการจะทำา
แมโครเป็ นวิธีท่งี ุายในการด้แลรายละเอียดงุาย ๆ เชุน การ
เปิ ดและปิ ดฟอร์ม การแสดง และซุอนแถบเครื่องมือ และการเรียก
ใชูรายงาน เราสามารถผ้กเขูาดูวยกันกับตาราง แบบสอบถาม
ฟอร์ม รายงาน ที่เราสรูาง ขึ้นไดูอยุางงุายดาย และรวดเร็ว
เนื่องจากมีไวยากรณ์เล็กนูอยที่ตูองจดจำา นอกจากความงุาย
ในการใชูงานที่แมโครมีใหูแลูว เราตูองใชูแมโครเพื่อการทำาการ
กำาหนดคีย์ หรือการปฏิบัติแอคชัน
่ ตุาง ๆ ใหูสำาเร็จเมื่อเปิ ดฐาน
ขูอม้ลครั้งแรก เชุน การเปิ ดฟอร์ม หรือ Run แมโครที่ตูองกา
การทำาการกำาหนดคีย์
เราสามารถกำาหนด แอคชัน
่ หรือช่ดของแอคชัน
่ ใหูกับแปู น
พิเศษ หรือแปู นรุวมดูวยการสรูางกลุ่ม แมโคร AutoKeys ไดูเมื่อใด
ที่ค่ณกดแปู น หรือแปู นรุวม Microsoft Access จะปฏิบัติแอคชัน

ตามที่เรากำาหนดไดูดังตัวอยุางตุอไปนี้
1. ในหนูาตุางฐานขูอม้ลในม่มมองแมโครคลิกปุ ่ม
2. ในม่มมองการออกแบบแมโคร ใหูคลิกที่ช่ อ
ื แมโครแถบ
เครื่องมือ
3. ในคอลัมน์ ชื่อแมโคร พิมพ์แปู น หรือแปู นรุวมที่ตูองการ
กำาหนดแอคชัน
่ หรือช่ดของแอคชัน
่ สำาหรับขูอม้ลเกี่ยว
กับแปู นรุวมที่เราสามารถใชูในการกำาหนดแปู นไดูมีดังนี้

ตารางแสดงแป้ นพิมพ์พร้อมกัน ซึ่งใช้สร้างการกำาหนดแป้ นพิมพ์


ในกลุ่มแมโคร AutoKeys
ไวยากรณ์ของ SendKeys การกดแป้ นพิมพ์พร้อมกัน
^A หรือ^4 CTRL+อักษรใด ๆหรือแปู น
ตัวเลข
{F1} แปู นฟั งก์ชน
ั่ ใด ๆ
^{F1} CTRL+ เป็ นฟั งก์ชน
ั่ ใด ๆ
+{F1} SHIFT+ เป็ นฟั งก์ชน
ั่ ใด ๆ
{INSERT} INS
^{INSERT} CTRL+INS
+{INSERT} SHIFT+INS
{DELETE} หรือ {DEL} DEL

^{DELETE} หรือ ^{DEL} CTRL+DEL

+{DELETE} หรือ +{DEL} SHIFT+DEL

4. เราสามารถเพิ่มแอคชัน
่ หรือช่ดของแอคชัน
่ ที่ค่ณตูองการ
ใหูแปู น หรือแปู นรุวมปฏิบัติ ตัวอยุางเชุน เราสามารถเพิ่ม
แอคชัน
่ OpenTable ที่เรียกใชูตาราง Company เมื่อกด
CTRL+T ไดู
** ทำาขั้นตอน 3 และ 4 ซำ้าสำาหรับการกำาหนดแป้ นใด ๆ ที่เรา
ต้องการทำา
5. บันทึกกลุ่มแมโครดูวยชื่อ AutoKeys
การกำาหนดแปู นใหมุจะมีผลทันทีเมื่อเราบันทึกกลุ่ม
แมโคร และท่กครั้งที่เปิ ด
ฐานขูอม้ล หลังจากนั้นทดลองเปิ ดหนูาตุางฐานขูอม้ล ในม่มมอง
ใด ๆ แลูวทำาการกดปุ ่ม CTRL+T โปรแกรมจะทำาการเปิ ดตาราง
Company ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ ถูาเรากำาหนดช่ดของแอคชัน
่ ใหูกับแปู นรุวมที่ถ้ก
ใชูอยุ้แลูวโดย Access (ตัวอยุาง เชุน CTRL+C เป็ นแปู นรุวม
สำาหรับคัดลอก) แอคชัน
่ ที่ค่ณกำาหนดแปู นรุวมนี้จะแทนที่การ
กำาหนดแปู นของ Access

การดำาเนินการแอคชัน
่ เมื่อฐานข้อมูลเปิ ดขึ้นมาครั้งแรก
เราสามารถใชูแมโครพิเศษที่ช่ อ
ื AutoExec เพื่อดำาเนินงาน
แอคชัน
่ หรือช่ดของแอคชัน
่ เมื่อเปิ ดฐานขูอม้ลเป็ นครั้งแรก
Microsoft Access จะหาแมโครที่มีช่ อ
ื นี้ และถูาหากพบแมโครนี้จะ
ถ้กเรียกใชูโดยอัตโนมัติ ดังตัวอยุางตุอไปนี้
1. ในหนูาตุางฐานขูอม้ลในม่มมองแมโครคลิกสรูางแมโคร
ขึ้นมาใหมุ และกำาหนดแอคชัน
่ ดังนี้
2. บันทึกแมโครดูวยชื่อ AutoExec
3. ในครั้งตุอไปที่เราทำาการเปิ ดฐานขูอม้ล Access จะเรียกใชู
แมโครนี้โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ
ถูาไมุตูองการเรียกใชูแมโคร AutoExec เมื่อค่ณเปิ ดฐาน
ขูอม้ล ใหูกดแปู น SHIFT คูางไวู
เมื่อเปิ ดฐานขูอม้ล และยังสามารถควบค่มการเริ่มตูนของฐาน
ขูอม้ล หรือโปรแกรมประย่กต์โดยการตั้งคุาตัวเลือกในเมน้ เครื่อง
มือ=>เริ่มตูน
5.การเปลี่ยน Macro ให้เป็ น VBA Code
เนื่องจาก แมโคร (Macro) เป็ นช่ดคำาสัง่ หรือโปรแกรม
ประเภทหนึ่งที่ถ้ก
พัฒนาขึ้นมา เพื่อใหูใชูงานงุายและสะดวกขึ้นใน Microsoft Access
ดังนั้นแมโครจึงเป็ นเหมือนโปรแกรมยุอย ๆ หรือฟั งก์ชน
ั ่ ๆ หนึ่งที่
พรูอมจะถ้กเรียกใชูงานไดูทันที่ตูองการ ดังนั้นในแอคชัน
่ ใด ๆ
ของแมโครจึงประกอบดูวย Code ตุาง ๆ ซึ่งนำามาเขียนรวมกันจน
เป็ นแอคชัน
่ ตุาง ๆ ในแมโคร และ Microsoft Access ก็มีวิธีแปลง
แมโครเป็ น VBA Code โดย VBA Code ที่ไดูก็จะมีผลการทำางาน
ของ Code เชุนเดียวกับ แมโคร หรือแอคชัน
่ นั้น ๆ โดยวิธีการ
แปลงแมโครเป็ น VBA Code นั้นสามารถทำาไดู 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1.
1. เปิ ดแมโครชื่อ OpenForm จากหัวขูอที่แลูวขึ้นมา หรือจาก
ที่อ่ น
ื ก็ไดู เสร็จแลูวเลือกที่เมน้ แฟู ม > บันทึกแฟู มเป็ น
จะไดูดังนี้หนูาตุางของบันทึกเป็ นขึ้นมา ดังร้ป
2. ใหูทำาการเลือกเป็ นโมด้ล
3. คลิกที่ปุ่มตกลง ดังร้ป
4. จะขึ้นหนูาตุาง แปลงแมโคร :Openform_by-Macro ใหู
คลิกที่ปุ่ม
5. จะขึ้นหนูาตุางแปลงแมโครเป็ น Visual Basic ซึ่งจะบอก
วุาการแปลงเสร็จเรียบรูอยใหูคลิกที่ปุ่ม
6. ที่ม่มมองฐานขูอม้ลคลิกที่ม่มมอง จะปรากฏโมด้ลขึ้น
มาชื่อวุา “แมโครที่ถ้กแปลง Openform”
7. จะปรากฏจอภาพ ดังนี้
วิธีที่ 2.
1. เปิ ดแมโครชื่อ Openform จากหัวขูอที่แลูวขึ้นมาหรือจาก
ที่อ่ น
ื ก็ไดู เสร็จแลูวเลือกที่เมน้เครื่องมือ > แมโคร>แปลง
แมโครเป็ น Visual Basic
2. จะขึ้นหนูาตุางแปลงแมโคร :Openform ใหูคลิกที่ปุ่ม
3. จะขึ้นหนูาตุางแปลงแมโครเป็ น Visual Basic ซึ่งจะบอก
วุาการแปลงเสร็จเรียบรูอย ใหูคลิกที่ปุ่ม
4. จะปรากฏจอภาพดังนี้
5. ที่ม่มมองฐานขูอม้ลคลิกที่ม่มมอง จะปรากฏโมด้ลขึ้น
มาชื่อวุา “แมโครที่ถ้กแปลง Openform”
สร่ปแลูวแมโครจึงเป็ นเหมือนกับโปรแกรมเล็ก ๆ
โปรแกรมหนึ่งซึ่ง Code ของ
โปรแกรม ในคำาสัง่ ตุาง ๆ นั้นถ้กแยกไวูในแอคชัน
่ ตุาง ๆ ที่กำาหนด
ใหู แลูวเราก็นำาแอคชัน
่ มาประกอบกันเป็ นแมโคร และกำาหนด
เงื่อนไขการทำางานตุาง ๆ ในชุองเงื่อนไข