You are on page 1of 155

II

NJEMAKA DOKUMENTA

IZVJETAJ KOMANDE NJEMAKOG 2. NASTAVNOG BATALJONA OD 4. SEPTEMBRA 1944. O OSUJEENOJ NAMJERI ZAPOVJEDNITVA 9. GORSKE PUKOVNIJE DA SA SVOJIM JEDINICAMA PRIE NA STRANU NOVJ 1
2. njema. nastavni b a t a l j o n
pri 9. hrvat. brd. puku
K-dno mjesto, 4. septembra 1944.
Predmet: Izvjetaj o dogaajima u 9. hrvat. brd. puku. 2
1.9.44. uvee dobio je k-dant 9. hrv. brd. puka pukovnik
Broz 3 od k-danta 2. hrv, brd. brig. nareenje da povrati Ivan-Sedlo koje su bili zauzeli partizani. 4 On se odluio da preduzme napad 2.9.44. u j u t r u i pozvao je k sebi, da mu pomogne
u izradi pukovske zapovijesti za napad, k-dira 2. n j e m a k e
nastavne ete poru. Sosnovskog. Utanaeno je da bi napad
trebalo izvriti sa jednom ojaanom etom koja bi lako odbacila neprijatelja sa Ivan-Sedla.
2.9.1944. u 03,30 asa pukov. Broz je pozvao poru. Sosnovskog i izjavio da uprkos postojeem brigadnom n a r e e n j u
on napad nee da izvri. Onda ga je poru. Sosnovski skolio
da za povraanje Ratelice 5 i njeno p o s j e d a n j e odredi jedno
udarno o d j e l j e n j e iz jedne ete. K-dant puka se, prisiljen, morao, da sloi sa ovim i da za to izda potrebna n a r e e n j a Udarno odjeljenje, kome je bio pridat jedan artiljerijski osmatra
artiljerij. k-danta u Tarinu, otvorilo je na m j e s t o dobro usm j e r e n u artiljer. vatru. Udarno odjeljenje, koje je prilo do
ivice mjesta i posjelo visove lijevo od eljeznikog nasipa,
moralo je da bude vraeno jer je k-dant puka ponovo uskratio da poalje etu koja je bila predviena za p o s j e d a n j e
mjesta.
U toku ovog prepodneva, kao to je n a k n a d n o poznato,
oficiri puka su kovali planove kako e da iskljue svoje njemake instruktore i da ostvare izdaju svojih d o m o b r a n a i
hrvatske drave. Artiljer. osmatra vodnik Anton Mista je
kazao naredniku Molcu (Molz) da Nijemci treba da paze jer
1
Original (na njemakom, pisan na
krofilm London-8, snimak reg. br. 302.649.
2
Rije je o 9. gorskoj pukovniji 2.
podruja.
3
Ljubomir
4
Blie o borbama za Ivan-Sedlo vidi
5
Opirnije o borbama za Ratelicu

maini) u Arhivu VII, migorskog zdruga 3. zbornog


dok. br. 36.
vidi dok. br. 55.

hrvat, oficiri s p r e m a j u izdaju. Kao to se kasnije pokazalo,


trebalo je da cijela eta n j e m a k i h i n s t r u k t o r a bude za vrij e m e ruka uhapena od strane jednog oficira i vie domobrana koji bi naoruani upali u trpezariju. Ali ovo nije uspjelo
poto je eta toga dana ruala na poloaju. Takoe je vodnik
Anton Mista bio o n a j koji je, kad je r a s p a d a n j e puka ve bilo
u p u n o m toku, otrao u Pazari i zamolio svog k-danta da iz
Sarajeva uputi pojaanje, 6 poto puk hoe da bez borbe preda partizanima Tarin. Mistovim izjavama ipak nije poklon j e n a osobita panja, poto je poru. Sosnovski ba bio pozvan na ruak od strane k-danta p u k a i p r e m a n j e m u nije
bilo pokazano nikakvo neraspoloenje, a on je iz razgovora
za vrijeme ruka dobio samo n a j b o l j e utiske. Ali da je stvarno
izdaja ve bila planirana p o t v r u j u izjave d o m o b r a n a 4. ete
koji tvrde da je popodne u njihovu etu dolazio jedan p.poru.
i od n j i h zahtijevao da se spreme da razoruaju n j e m a k u
nastavnu etu. Partizani su, meutim, na selo Tarin otvorili
vatru iz mitraljeza i jednog pjeadijskog topa sa zapada. Dom o b r a n i su odgovorili vatrom i jedan partizanski mitraljez
punim pogotkom PT-topa izbacili iz borbe. Sa visa koji su
posjeli partizani su dovikivali d o m o b r a n i m a da su se Englezi
iskrcali u Dalmaciji, da se za njih bore i da se domobrani
treba da p r e d a j u poto pobiju Nijemce. Domobrani su odgovorili da se oni bore za slobodnu Hrvatsku i ponovo otvorili
vatru. Pukovnik Broz je naredio da se prekine paljba i na vis
poslao dva vojnika sa istaknutom bijelom zastavom kako bi
sa partizanima stupio u pregovore.
U 17,00 asova u kancelariju k-danta puka, gdje su bili
prisutni svi oficiri puka, stupio je jedan partizanski komandant. 7 Poru. Sosnovski, koji je o b j a n j a v a o da se na ljude
sa bijelom zastavom koji su ili partizanima treba bezuslovno
da otvori vatra, napustio je o d a j u da dovede tumaa k a k o bi
mogao pratiti pregovore. Jedan mali dio hrvat, oficira bio je
vrlo zauen postupcima k-danta p u k a i nije bio sa n j i m a
sporazuman.
Dok je pukovnik Broz pregovarao, sa p r a t n j o m i jednim PA-topom 2 cm na kamionu doao je generaltabni maj o r Elhe (Elche) i m a j o r gospodin fon Vurcbah (Wurzbach).
Sada je partizanski k o m a n d i r bio uhapen, a k-dant p u k a je
izjavio da je on bio potresen kad je partizanski k o m a n d i r
doao k n j e m u . On nije htio ni o emu nita da zna i izraavao
je svoje nezadovoljstvo. Pod ovim okolnostima se tada odu Blie o tome pojaanju iz Sarajeva vidi dok. br. 55, objanje7.
7
Rije je o komandiru 1. ete 4. bataljona 9. krajike NOU brigade zastavniku oki Mrenu (vidi dok. br. 55, objanjenje 17).

nje

stalo od h a p e n j a oficira. Oni su jednoglasno izjavili da im


ni na k r a j pameti nije bilo da izvre izdaju. Tad je gospodin
m a j o r fon Vurcbah otiao za Konjic, a gen-tab. m a j o r Elhe
sa svojom p r a t n j o m i partizanskim k o m a n d i r o m za Sarajevo.
PA-top 2 cm ostao je u Tarinu.
Sve se vie pojaavala zategnutost izmeu nastavne ete
i hrv. oficira. Poru. Jurak je telefonom molio svoga k-danta
za nareenje da promijeni poloaj i ode u Pazari. K-dant mu
je ovo uskratio. Oficiri puka su takoe sasvim neupadljivo
povlaili dijelove posade bunkera. Pukovnik Broz je pozvao
sebi poru. Sosnovskog i pokazao mu, kako se docnije ustanovilo, jedno lano n a r e e n j e kojim se nareivalo da nastavna
eta i tab puka napuste Tarin i odu u Pazari. Ali kako je
poru. Sosnovski imao iz Konjica n a r e e n j e da sa jednom
hrv. etom i nastavnom etom zauzme Ratelicu, ovome nije
vjerovao. Tada su oficiri p u k a proirili vijest da e u Tarin
doi kao p o j a a n j e n j e m a k e SS-trupe sa zadatkom da razoruaju domobrane. Na ovo je iz Tarina pobjeglo mnogo domobrana, 8 i samo sa velikom m u k o m uspjeli su oficiri i instruktori 2. ete da dijelove ovih bjegunaca vrate na poloaj.
Shodno n a r e e n j u 2. nastavna eta je htjela da o d m a r u j e za
Ratelicu. Ali poto je k-dant puka odbijao da da hrv. etu,
k-dir ete je odluio da ostane u Tarinu, kako ne bi i ovo
m j e s t o palo u ruke partizana.
Pod k o m a n d o m p.por. Gibnera (Giebner) iz Bradine
je u Tarin dolo jo jedno PA-orue 2 cm. Uprkos s u p r o t n o m
nareenju korpusa po kojem je p.por. Gibner imao da se
vrati u Bradinu, poru. Sosnovski je, s obzirom na situaciju,
odluio da u Tarinu postavi na poloaj dva PA-orua. Pukovnik Broz je u 22,00 asa izdao nareenje da se napuste
poloaji i Tarin bez borbe prepusti partizanima. Mrea slube za izvjetavanje je skinuta. Hrvatski oficiri, kao to su
to bili p.por. Kreevi, p.por. Hajdukovi i drugi, ostali su na
svojim poloajima sa malo ljudstva da se, na strani Nijemaca,
za slobodu Hrvatske bore do posljednje kapi krvi. U 22,30
asa haos je bio tako veliki da je poru. Sosnovski naredio
da se pohapse svi hrv. oficiri koji su napustili poloaj i na
njihovom elu k-dant puka. 9 Ove oficire koji su zaboravili na
ast munjevitim zahvatom uinila je nekodljivim jedna aka
njemakih instruktora. Oficiri koji su pokuali da se suprotstave h a p e n j u silom su odvedeni na k-dno m j e s t o ete.
8
Tom prilikom je na stranu 9. krajike NOU brigade prelo 7
oficira i 125 domobrana (vidi dok. br. 55).
9
Tada su uhapeni komandant 9. gorske pukovnije i est oficira (vidi Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, snimak
br. 174: dnevni izvjetaj Grupe armija F od 4. septembra 1944).

Poru. Sosnovski je o d m a h primio k o m a n d u nad p u k o m


da bi se sa d o m o b r a n i m a i dalje borio za slobodu Hrvatske.
Svaki pojedinac, i oficir i instruktor 2. nastav. ete, zaloio
se da na poloaj vrati, milom ili silom, d o m o b r a n e koij su
prije nekoliko minuta na n a r e e n j e pukovnika Broza otpoeli
da skidaju minobacae i PT-orua i da n a p u t a j u svoje poloaje. Za n a j k r a e vrijeme domobrani su pridobijeni i bili
spremni da se sa oduevljenjem pod n j e m a k i m rukovodstvom
bore za svoju Hrvatsku. Jedan napad partizana koji je u to
vrijeme izvren odbijen je. K-diru 2. nastavne ete, koji je u
ovo teko vrijeme preuzeo k o m a n d u nad pukom, polo je za
r u k o m da, gvozdenom energijom i uz pomo svojih oficira
i instruktora, puk koji se nalazio u p u n o m r a s p a d a n j u ponovo uredi i ne samo da ponovo uspostavi staru b o r b e n u
snagu nego i da svojim p r i m j e r o m jedinicama ulije novi borbeni duh. Njegovi oficiri i instruktori su ga energino potpomagali u njegovoj tenji da hrvatskom p u k u u tekome asu
pomogne da ponovo zadobije ast svoga oruja i opere sramotu koju su mu nanijeli njegovi oficiri koji su prekrili
svoju zakletvu. Zahvalnost svakog pripadnika p u k a njemakim oficirima bila je bezgranina.
Poru. Sosnovski je preko radija molio za pomo k o j a
je u Tarin stigla 3.9.44. Uhapeni hrv. oficiri su predati k-dantu ove SS-jedinice 10 koji ih je otpremio u Sarajevo. K o m a n d a
puka je i dalje ostala u r u k a m a k-dira njemake nastavne
ete.
Hrv. puk je ve nekoliko dana imao malo hrane budui
da se iz Konjica hljeb nije mogao da doturi, a osim toga pukovnik Broz je h r a n u i municiju lagerovao u Pazariu. Nastavna eta je odmah prenijela hranu i municiju. Ovim je ponovo osigurano snabdijevanje jedinica.
Domobrani su sada vidjeli, i to nisu tajili, da bi ih njihovi oficiri izdali i jo uz to prodali partizanima da njemaka nastavna eta nije u p o s l j e d n j e m m i n u t u tako energino
postupila i uguila ustanak. Za jedan sat je ponovo nastao
red i mir. Najtea situacija je bila kad su partizani napali u
trenutku kad je puk poeo da se raspada, a istovremeno se
morao savladati ustanak oficira i pojedinih dijelova puka,
ponovo urediti puk i odbiti napad partizana.
Sve ovo su savladali 5 oficira i 25 podoficira svojom
neuvenom energijom, voljom i velikom hrabrou.
pot. K l a j n (Klein)
potporunik
10
Rije je o dijelovima njemake 7. SS brdske dobrovoljake
divizije Princ Eugen. Blie o tome vidi izvjee Zapovjednitva 9. gorske pukovnije od 6. septembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 6/2-1, k. 123).

DNEVNI RAPORT AJNZACGRUPE POLICIJE BEZBJEDNOSTI I SLUBE BEZBJEDNOSTI U NEZAVISNOJ DRAVI


HRVATSKOJ OD 12. SEPTEMBRA 1944. DOSTAVLJEN KAO
INFORMACIJA NJEMAKOM POSLANSTVU U ZAGREBU 1
Ajnzacgrupa
policije sigurnosti i SD
Hrvatska
Dnevn. br.: IV 756/43. pov.

K o m a n d n o mjesto, 12.9.1944.
Povjerljivo!

DNEVNI RAPORT
A OPSTE

na

BR.: 92
N j e m a k o m poslanstvu
ce gospodina poslanika

ru

U r e j o n u Varadina p r o t u r a n je sljedei letak 10. banditske


divizije:
Domobrani, podoficiri i oficiri!
Drugi front je otvoren. U Italiji Rim je osloboen a saveznike trupe sve bre h i t a j u prema sjeveru. Oekuju se nova
iskrcavanja. Crvena a r m i j a brzim tempom juri ka granicama
Njemake i svakog se minuta oekuje nareenje: Naprijed
preko Karpata, blie k nama. 300.000 naoruanih boraca,
organizovanih u narodnooslobodilakoj vojsci, spremno je
da zada posljednji u d a r a c neprijatelju. Cas pobjede je sve
blii, a divovskim koracima blii se i k r a j okupatora i svih
onih koji su svoju sudbinu s njima povezali, dolazi slobodna
i srena budunost za sve narode u demokratskoj federativnoj Jugoslaviji. Hiljade domobrana, podoficira i oficira hrvatske vojske se ve bori u naim redovima.
Poziv na dezertiranje!
tab 10. zagrebakog korpusa.
Po obavjetenju jednog agenta, tab 6. banditskog 2 korpusa je izdao nareenje, prema kojem svi mukarci stari od
16 do 45 godina ima da do 15.9.1944. priu narodnooslobodilakoj vosjci. Ovo nareenje treba da vai i za one koji slue
1
Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, mikrofilm London 11, snimak reg. br. 304525304531.
2
Njemaki okupator je taj izraz upotrebljavao za pripadnike
NOVJ. Meutim, pod narastajuim udarcima NOVJ i POJ, njegove odgovorne starjeine su bile primorane na korekciju takvih stavova. U

u domobranstvu. Sva lica mukog roda k o j a se ovom nare e n j u ne odazovu nee potpasti pod a m n e s t i j u k o j u je Tito
dao i bie osueni na smrt. 3
Kod hrvatske vojske p r i m j e u j u se dalji znaci raspadanja. 4 Tako su, prema d o s a d a n j i m jo nepotvrenim vijestima, u noi 7/8.9. 5 eta i 2 taba bataljona, povevi sa sobom
n j e m a k e oficire i podoficire 2. brdske (hrvatske) brigade
napustili 3 uporita u r e j o n u Bihaa i prebjegli gerilcima. 5
U Doboju domobrani nisu izvrili jedno n j e m a k o nar e e n j e za akciju. I ovdje je utvrena veza s b a n d o m . Dalje
pojave r a s p a d a n j a kod SS-divizije Handar 6 i kod 369.
pjeadijske (hrvat.) divizije. 7
E. BANDE.

I a j n z a c k o m a n d a Osijek (1. policijska oblast)


1.)

Opte, organizacija i pokreti bandi.


a) Prema izvjetajima agenata jedinice 12. banditske
divizije treba da se nalaze u r e j o n u Kaptol, 12 km
sjeverno od [Slavonske] Poege.

vezi s tim, u Ratnom dnevniku Operativnog odjeljenja njemake Vrhovne komande oruanih snaga 19401945, knj. IV 1 , na str. 685686,
iznijeta je procjena situacije koju je vrhovni komandant Jugoistoka
od 21. septembra 1944. dao naelniku operativnog odjeljenja Vrhovne
komande oruanih snaga:
Klasificiranje neprijatelja kao bandita i borbe koja se protiv
njega vodi, kao rata protiv bandita treba definitivno,- kao nepravilno,
odbaciti. Radi se, izuzimajui novoformirane, o jedinicama vrlo dinaminim, koje su u stalnom porastu, a operativno i taktiki dobro voenim, opremljenim tekim naoruanjem, na kome se moe pozavidjeti,
i koje nisu za potejenjivanje. Ja se ograujem od greaka da precijenim neprijatelja, jer ba sadanje borbe i njihovi obostrani uspjesi i
gubici su osnova za objektivno ocjenjivanje. Smatram da ne grijeim
u precjenjivanju.
5
Blie o pozivu vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita za
prelaz pripadnika neprijateljskih jedinica u redove NOV i POJ vidi
dok. br. 56 (objanjenje 16) i 99 (objanjenje 3).
4
Opirnije o stanju u ustako-domobranskim jedinicama vidi
dok. br. 77, objanjenje 7.
5
Rije je o predaji domobrana iz 1. i 2. bojne 1. lovake pukovnije 2. lovakog zdruga. Blie o tome vidi dok. br. 61.
a
Odnosi se na 13. SS diviziju (Handar), Blie o stanju u ovoj
diviziji vidi dok. br. 81 objanjenje 9.
" Rije je o njemakoj 369. legionarskoj diviziji (Vrajoj), 5.
SS brdskog armijskog korpusa. Formirana septembra 1942, ona je 11.
maja 1945. razoruana kod Gorice. Tada je imala samo 160 oficira i
2.876 podoficira i vojnika, poto je prethodno, 24/25. marta, kod Bihaa, desetkovana u borbama s jedinicama JA. Opirnije o tome, vidi
veernji izvjetaj Grupe armija F od 9. septembra 1944. (Arhiv VII,
mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, sn. br. 363364), Erih mit-Rihberga navedeno djelo, str. 71, 97. i 146.

b) Prema jednom daljem izvjetaju agenta 40. divizija treba da se sada nalazi u rejonu Daruvara.
2.)

Pojedine banditske akcije.


a) Brestovac Nurkovac Vrhova, 6,5 km zapadno i 5 km jugozapadno od Poege, posjeli su dijelovi 25. i 17. brigade.
b) 1.9. su iz vie m j e s t a sjeverno od Nove Gradike
opljakane sve k o n j s k e zaprege i odvezene za Cikote, 19 km sjeverno od Gradike.
c) 3.9. pojavilo se u Cokadincima, 18 km jugozapadno od Osijeka, oko 50 bandita i izjavilo da e njemaki okupatori za nekoliko dana napustiti Hrvatsku i povesti sa sobom svu stoku; bolje je stoga da se stoka preda partizanima uz p r i j e m obveznica, koje e se kasnije moi unoviti. Poto su
se seljaci odupirali da p r e d a j u stoku, od svakog
domainstva je opljakano jedan do dva komada
stoke ili k o n j a s kolima i ivotnim namirnicama.
d) U noi 9/10.9. na 5 m j e s t a je razoren eljezniki
nasip izmeu Andrijevaca i Garina (Vinkovci
[Slavonski] Brod.

II a j n z a c k o m a n d a Sarajevo (Policijska oblast II)


2)
Pojedinane akcije bandi.
a) Nou 1/2.9. izmeu Visokog i Porjeana jedan voz
naiao je na minu (pruga Sarajevo B r o d ) . Zatim su partizani napali na voz i zapalili ga. Izgorjelo 6 vagona. 8 U isto vrijeme izmeu Danice i Lupljanice jedan oklopni voz naiao je na
minu.
b) U kasno vee 2.9. poruen je eljezniki nasip izmeu Renovice i Prae (Sarajevo Viegrad). 9
c) Nou 2 3.9. izmeu K a k n j a i Modrinja jedan voz je
naiao na minu. (Pruga Sarajevo Brod). Zatim su partizani
izvrili napad na voz i zapalili ga. 10
d) U j u t r u 3.9. izmeu Lupljanice i Danice (Sarajevo
Brod) eljezniki nasip poruen na 6 mjesta. Demontirano
oko 800 m eljeznikih ina.
8
Tu akciju je izvrio Visoko-fojniki NOP odred, unitivi 1
lokomotivu i 10 vagona. Opirnije o tome vidi dok. br. 144.
To su izvrile jedinice 12. korpusa NOVJ, koje su se toga dana
na odsjeku Renovica Praa prebacile preko pruge, prema sjeveru.
Blie o tome vidi dok. br. 15.
10
Tada je na tome podruju dejstvovao Visoko-fojniki NOP
odred (vidi dok. br. 144).

e) 4.9. banditi otvorili vatru na jedan voz izmeu Miriine i Puraia (Doboj Tuzla). 11
4) Akcije protivu bandi.
a) Nou 8/9.9. Ajnzackomanda Policije bezbjednosti i
SD Sarajevo likvidirali su kod Sarajeva jednu banditsku
kurirsku i relejnu stanicu. Uhapeno 12 osoba. Zaplijeajeno:
2 puke, 2 pitolja i izvjesna koliina pjeadijske municije.
III a j n z a c k o m a n d a B a n j a Luka (Policijska oblast III)
1.) Uopte, organizacija i pokreti bandi.
a) Prema jednom izvjetaju vojske, VI ( k r a j . ) brigada,
jaine oko 600 ljudi, treba da se nalazi u Jelainovcima, 14 km
jugozapadno od Sanskog Mosta. 11 ' Od n a o r u a n j a ima, navodno, 18 pukomitraljeza, 7 mitraljeza i 4 minobacaa.
b) Prema jednom izvjetaju m j e s n e policije, banditske
jedinice koje su otile u istonu Bosnu navodno su dobile
n a r e e n j e da se prebace u S r b i j u i da odatle s lea n a p a d n u
nemake trupe. 1 3
c) Prema izvjetaju jednoga povjerenika, X V I I I (bosan.)
brig., jaine oko 300 ljudi, nalazi se, navodno, u p r o s t o r u Curkii, 12 km juno od Kotor-Varoi. 14
d) Prema jednom izvjetaju m j e s n e policije u p r o s t o r u
Maslovare navodno se nalazi jedna banditska jedinica k o j a je
prije kratkog vremena dola iz Dalmacije i k o j a se sastoji od
oko 150 bivih italijanskih zarobljenika. 1 5
11
U to vrijeme na toj prostoriji nalazili su se dijelovi 11. NOU
divizije i Tuzlanskog NOP odreda.
12
Taj podatak nije taan, jer se 6. krajika NOU brigada, prema
njenom izvjetaju od 6. oktobra 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 29/1,
k. 769A), prije napada na Prijedor nalazila oko Bos. Novog, a po zauzimanju Prijedora prebacila se na sektor Banje Luke.
" U septemberu 1944. u istonoj Bosni su se nalazile 11. i 28.
NOU divizija. Blie o njihovom prebacivanju u zapadnu Srbiju vidi
dok. br. 72 i 137.
14
Prema izvjetaju taba 18. srednjobosanske NOU brigade od
3. oktobra 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 17/5, k. 1421), ova brigada se
u prvoj polovini septembra nalazila oko Prnjavora i Dervente, dok se
prema izvjetaju taba 39. NOU divizije od 13. oktobra 1944 (vidi
Arhiv VII, reg. br. 35/2, k. 1265) 2. bataljon 16. krajike brigade ove
divizije poetkom septembra nalazio u rejonu BadanjVarjae, jugozapadno od Kotor-Varoi, gdje je vodio borbe sa etnicima, pa je
o tom bataljonu vjerovatno i rije.
15
Prema izvjetaju taba 5. korpusa NOVJ od 8. novembra 1944.
(vidi Arhiv VII, reg. br. 13/2, k. 458) u rejonu Maslovara se nalazila
korpusna (centralna) bolnica.

e) Prema drugom izvjetaju mjesne policije XXI (slav.)


brig. 16 jaine oko 1200 ljudi, nalazi se, navodno, u prostoru
Prnjavora. Ona, navodno, ima jedan PT-top, vie minobacaa
i a u t o m a t s k i h orua.
f) Prema jednom izvjetaju vojske tab 7. div. sa radio-stanicom nalazi se, navodno, u Borojeviima, 13 km sjeverozapadno od Kostajnice. 1 7
2.) Pojeclina)ie akcije bandi.
a) Shodno izvjetaju vojske banditi, navodno, u Krajini vre prisilno regrutovanje svih mukaraca od 16 do
45 god. starosti. Nesposobno ljudstvo treba da b u d e formirano u radnike bataljone.
b) U V r b a n j i 6 km ist. od Banje Luke banditi
su pljakali 4 trgovine i odveli 16 k o n j a .
c) Nou 8 9.9. izmeu S u n j e i M a j u r a ( S u n j a Bos.
Novi) eljezniki nasip poruen na 7 mjesta.
d) U veernjim asovima 9.9. izmeu Saa i Staze (Zagreb Sisak Novska) eljezniki nasip poruen na 14
mjesta.
e) U kasnim veernjim asovima 10.9. izmeu Turopolja
i Lekenika (Zagreb Sisak Novska) eljezniki nasip poruen na 5 m j e s t a .
3.) Akcije protivit bandi.
Osiguranje etve m j e s n e policije u prostoru elinovac,
13 km jugozap. od Bos. Gradike, 29.8. zbog jakog pritiska
bandi moralo je da se povue u Berek, 11 km ju. od Bos.
Gradike. Po dolasku p o j a a n j a p u k a r a n j a sa banditima kod
elinovca. Izbrojano 12 poginulih neprijateljskih boraca. Uniteno jedno banditsko skladite ivotnih namirnica i engleskih
uniformi.
IV a j n z a c k o m a n d a Zagreb (5. policijska oblast)
1.)
Opte, organizacija i pokreti bandi.
a) Prema o b a v j e t e n j u jednog agenta, 1. brigada (posavska), jaine od oko 600 ljudi, treba da se na16

Rije je o 21. slavonskoj brigadi 28. NOU divizije, koja je u


prvoj polovini septembra 1944, do dolaska njene matine divizije,
16. septembra, u Prnjavor, dejstvovala na relaciji Doboj Derventa
(vidi dok. br. 137).
17
Taj podatak nije taan, jer se tab 7. NOU divizije sa 3. i 4.
brigadom u to vrijeme nalazio na podruju Moslavine. Meutim 1. i 2.
brigada ove divizije nalazile su se u Baniji, pod komandom Operativnog taba za Baniju, pa je, vjerovatno, o njima rije. Opirnije o tome
vidi tom V, knj. 33, dok. br. 13, 31 i 86.

lazi u r e j o n u G. Jesenje Macelj Brezova


Gora, 10,11 km sjeverno i 13 km sjeverno-sjeveroistono od Krapine, a 2. b a t a l j o n 17. brigade
(slav.), jaine od oko 250 ljudi, u r e j o n u Zajezda Madarevo, 20 km jugozapadno i 16 km
juno-jugoistono od Varadina.
b) Prema jednom daljem o b a v j e t e n j u agenta, delovi 16. brigade (zagorske), jaine od oko 200 ljudi, treba da se nalaze u r e j o n u Trakoana i Ravne Gore, 12 km i 16 km sjeveroistono od Krapine, a minersko o d j e l j e n j e 4. brigade (zagrebake), jaine od oko 60 ljudi, u r e j o n u Kraljeva
Vrha, 16 km sjeverno-sjeveroistono od Zagreba.
c) Prema izvjetaju agenta, Krapinski bataljon, jaine od oko 100 ljudi, treba da se nalazi u rej o n u Pue Bistre i Krapinskih Toplica, 16 km
sjeverozapadno i 33 km sjeverno sjeverozap a d n o od Zagreba.
2.)

Pojedine banditske akcije.


a) U noi 7/8.9. n a p a d n u t a je od bandi jedna hrvatska patrola, 11 km juno-jugoistono od Sv. Ivana Zeline. Jedan mrtav.
b) U noi 7/8.9. banditi su napali Karlovac s jugoistoka i jugozapada. Napad je odbijen.
c) U kasnim veernjim asovima 9.9. na vie m j e s t a
je razoren eljezniki nasip izmeu P r i k r a j a i Vrbovca (Dugoselo Krievci). Poruena su 3 mosta i jedna stanina zgrada.
d) U kasnim veernjim asovima 9.9. razoren je na
3 m j e s t a eljezniki nasip izmeu Ludine i Popovae (Zagreb Dugo Selo Novska).
e) Dok su u veernjim asovima 3.9. jake banditske
ekipe za r u e n j e razarale eljeniki nasip izmeu
Vrapa i Podsuseda na vie m j e s t a (vidi dnevni
r a p o r t br. 89/44. pod E V ta. 2 k ) , istovremeno
su se druga banditska o d j e l j e n j a k r e t a l a ' s a sjevera, istoka i zapada ka logoru Ajnzackomande
policije obezbjeenja i SD Zagreba u Vrapu i
otvorila vatru s malog o d s t o j a n j a . Gerilci su poslije kratke vatrene borbe p r o t j e r a n i , a isto tako
i razne gerilske ekipe za ruenje. 12 eksplozivnih
p u n j e n j a je iskopano, a oko 30 kg eksploziva
spremljeno ( p o h r a n j e n o ) .

3.)

Akcije protiv bandi.


a) U vremenu od 2. do 3.9. izvren je, bez sopstvenih gubitaka, poduhvat ustaa uz uee dijelova
o d j e l j e n j a policije obezbjeenja i SD za Varadin
u r e j o n u M. Rijeka Ivanec Poganac Apatovac, 7, 10 i 12 km juno-jugoistono od Ludbrega. Gubici kod gerile nisu ustanovljeni. Tri uvara stoke sa 20 grla goveda koje su gerilci odvukli osloboeni su. Banditi su zapalili jednu poljsku pekaru, jednu garnituru za vridbu i zalihe
sijena i slame.
b) 8.9. izvianje m j e s n e policije u rejonu Oroslavja
i Gredica bez dodira s neprijateljem.
c) 6.9. n j e m a k a vojska i m j e s n a policija zauzeli
iljavi poslije neprijateljskog otpora, bez sopstvenih gubitaka. 4 mrtva neprijatelja izbrojana.
U konc.[eptu] potp.[isao]
Herman 1 8
SS-oberturmbanfirer 1 9
(SS-Obersturmbannfhrer)

Za tanost:
20

SS-turmarfirer
(SS-Sturmscharfhrer)

(M. P.)

18
Herman Ginter (Herrmann Gnther), komandant policije i
slube bezbjednosti u NDH (Sipo i SD). Ova njemaka policijska institucija dejstvovala je pod imenom: Ajnzacgrupa E, Sipo i SD (Einsatzgruppe E, Sicherheitspolizei und Sicherheitsdienst). Ona je svoju egzekutivno-policijsku bezbjednosnu i obavjetajnu djelatnost vrila preko
oblasnih ajnzackomandi (Einsatzkommando), sa sjeditima u Banjoj
Luci (EK-1), Sarajevu (EK-2), Osijeku (EK-3), Zagrebu ( E K 4 ) i Splitu
(EK-5), i njihovih ispostava i uporita. Svaka ajnzackomanda brojala
je 150 250 ljudi. Pored strunog osoblja, sastavljenog od slubenika
Gestapoa, Slube bezbjednosti (SD) i Krivine policije (KRIPO), pri
ajnzackomandama nalazila se i jedna eta za obezbjeenje. Ajnzacgrupe
su formirane na okupiranim teritorijama. One su bile pod vrhovnom
kontrolom Glavne uprave Slube bezbjednosti Rajha (RSHA), ali u oblastima fronta pridavane operativnim jedinicama. Ove grupe su, pored
navedenih zadataka, uestvovale u masovnim ubistvima i zlostavljanju
civilnog stanovnitva okupiranih oblasti, deportiranjima i slino. O
tome vidi: izvjetaje Ajnzacgrupe za drugu polovinu 1944, Arhiv VII,
mikrofilm London-ll, snimke reg. br. 304.491304.529; obavjetenje
Opunomoenika Rajhsfirera S za NDH od 20. aprila 1943 (Arhiv
VII, mikrofilm NAV-N-T-77, reg. br. F-788, snimke br. 5517478
5517486); Vojnu enciklopediju, knj. 3, Beograd, 1960, str. 360 i Nirnberku presudu, Arhiv za pravne i drutvene nauke, Beograd, 1948,
str. 134, 137 i 142.
18

Zvanje u SS jedinicama, koje odgovara inu potpukovnika.


Potpis neitak. SS Sturmscharfhrer je in u SS formacijama. Odgovarao bi inu starijeg vodnika I klase na slubi u tabu.
20

40 Zbornik, tom IV, knj 29

(525

DNEVNI RAPORT AJNZACGRUPE POLICIJE BEZBJEDNOSTI I SD I SLUBE BEZBJEDNOSTI U NDH OD 18. SEPTEMBRA 1944. DOSTAVLJEN KAO INFORMACIJA NJEMAKOM POSLANSTVU U ZAGREBU 1
Ajnzacgrupa
policije bezbjednosti i SD
Hrvatska
Dnev. br.: IV 756/43. pov.

K-dno m j e s t o , 18.9.1944.
Povjerljivo!

DNEVNI RAPORT

A. OPSTE:

BR.: 93

N j e m a k o m poslanstvu
na r u k e gospodina poslanika

U r e j o n u Ogulina savezniki avioni bacali su letke kojim


se o b r a a j u Austrijancima i pozivaju ih da paralizuju
rad u pogonima, da f o r m i r a j u t a j n e diverzantske grupe i
da b l o k i r a j u saobraaj n j e m a k o g Vermahta.
Pojava r a s p a d a n j a koje su u n e d j e l j i p r i j e 15. o.m. bile
u snanom porastu kod d o m o b r a n a , poslije tog termina
(zavrni d a t u m Titove amnestije) za sada su znatno
popustile.
D. ETNIKI POKRET DRAE MIHAILOVIA:

Meu sarajevskom kolskom omladinom p r o t u r e n je letak


etnika, upuen srednjokolcima koji su poloili m a t u r u ,
koji poziva uenike da se odazovu kraljevom pozivu za
ulazak u jugoslovensku vojsku.
E. BANDE:

I a j n z a c k o m a n d a Osijek (1. policijska o b l a s t ) .


1.)

Opte, organizacija i pokreti bandi.


a) Prema o b a v j e t e n j u jednog agenta, u r e j o n u [Slavonske] Poege treba da se nalaze 12, 16, 18, 26,
27, 28. brigada, virovitika, b r o d s k a omladinska,
kao i poeka grupa i madarski bataljon.

Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, mikrofilm London-11, snimak reg. br. 304.518304.524.

b) Prema obavjetenju agenata, u rejonu Trnave (15


km sjeverozapadno od akova),- treba da se
nalazi 27. osjeka brigada, u rejonu Mandievca,
15 km sjeverozapadno od akova, 18. brigada, a
u r e j o n u D.3 Slatinik, 17 km sjeverozapadno od
akova, osjeka grupa.
c) Prema vijesti jednog agenta, 6. brigada (vojvoanska) sastavljena je od 4. bataljona od po 4
ete. Svaka eta navodno ima oko 60 ljudi i opremljena je lakim i tekim bacaima.
2.)

1
3
4

40*

Pojedine akcije ba>idi.


a) Voa seljaka za okrug akovo za kojeg je u dnevn o m r a p o r t u br. 88 pod E I. ta. 2 bilo javljeno
da je ovuen, u meuvremenu se vratio. Banditi
su ga odvukli u Pauje i stavili pred vojni sud<.
Poslije 10 dana je puten zbog bolesti.
b) 10.9. je k o m a n d a n t 3. lovake (hrvatske) brigade
s p r a t n j o m napadnut od bandita u St. Mikanovcima, 18 km zapadno od Vinkovaca. 5 d o m o b r a n a je
ubijeno, 6 r a n j e n o a 7 nestalo.
c) 11.9. je oko 400 bandita napalo uporite Brenicu. N a p a d je odbijen.
d) U noi 10/11.9. eljezniki nasip izmeu Rume i
Sapca je na vie m j e s t a razoren.
e) U noi 10 11.9. i u kasnim veernjim asovima
12.9. razoren je eljezniki nasip izmeu Rume i
Vognja (Zemun Vinkovci).
f) U noi 10/11.9. na 4 m j e s t a je razoren eljezniki
nasip izmeu Martinaca i Mitrovice (Vinkovci
Zemun).
g) U popodnevnim asovima 13.9. banditi su napali
eljezniku stanicu Striivojna Vrpolje (Vinkovci Brod). 1 Napad je odbijen uz podrku
jednog voda za uzbunu.
h) U kasnim veernjim asovima 13.9. na 4 m j e s t a je
razoren eljezniki nasip izmeu Oriovca i Sibin j a (Novska Brod).
i) U noi 13/14.9. na 16 mjesta je razoren eljezniki
nasip izmeu Pakraca i Poljane.

Trnava je jugozapadno od akova.


Drenjski
Slavonski

627

j) U j u t a r n j i m asovima 15.9. naiao je na minu voz


izmeu Gradita i u p a n j e (Vinkovci upan j a ) . Lokomotiva i 2 vagona su iskliznuli. Nadovezujui na to, uslijedio je prepad gerilaca. Ubijena su 4 vojnika, 2 hrvatska eljezniara i jedan
civil. Ostatak putnika je odvuen. 2 vagona su zapaljena, ostali vagoni oteeni.
II a j n z a c k o m a n d a Sarajevo (Policijska oblast I I ) .
2).
Pojedine akcije bandi.
a) Nou 7/8.9. b o r b e oko Doboja. 5 I hrvat, lova. brigada p o t p u n o nepouzdana, jedan dio prebjegao
partizanima. K o m a n d a n t nestao. Banditi su, meutim, odbijeni.
b) Banditi su 7.9. u poznim veernjim asovima izvrili napad na eljezniku stanicu Jasenica-Lug
(Sarajevo Mostar).*- Napad je odbijen. Banditi
su jenovremeno zauzeli eljezniku stanicu Poljice i spalili je. 7 Nestalo 45 hrv. eljezniara.
c) 9.9. u j u t a r n j i m asovima jedan voz je naiao na
m i n u izmeu Konjica i Lisiia ( S a r a j e v o Mos t a r ) . Na istoj pruzi je jenovremeno na minu
naiao i jedan oklopni voz. 8 Poginula 2 d o m o b r a n a ,
r a n j e n a 2. Sljedee noi pruga minirana na devet
mjesta.
d) U veernjim asovima 9.9. jedan voz je izmeu
B a n j e Stijene i Sudia ( S a r a j e v o Viegrad) naiao na prugu oteenu od strane bandita. Iskliznula lokomotiva i 2 vagona.
5

To mjesto je zauzeto 9. septembra 1944 (vidi dok. br. 181).


Napad je izvrio bataljon Rade Pravica Junohercegovakog
NOP odreda. Tom prilikom su ranjena 3 domobrana. Mjesto su branile 1. i 6. satnija 1. bojne 9. posadnog zdruga. Opirnije o tome vidi
dok. br. 56 i u Arhivu VII: operacijski dnevnik 29. NOU divizije (reg.
br. 7/8, k. 1143A, str. 117), dnevno izvjee 9. posadnog zdruga od 8.
septembra 1944 (reg. br. 31 3-1, k. 111) i njegov operacijski dnevnik
(reg. br. 1/11, k. 111).
7
Taj napad je izvrio bataljon Mihailo uzulan. Tom prilikom
je zarobljeno 35 domobrana, 2 podoficira i 1 oficir iz 5. satnije 1.
bojne 9. posadnog zdruga. Od cijele satnije, samo pet domobrana nije
zarobljeno. O tome vidi dok. br. 56 i dnevno izvjee 9. posadnog
zdruga od 8. septembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 31/3-1, k. 111).
8
Tu akciju je izvrila diverzantska grupa 17. krajike NOU brigade. Tom su prilikom, prema izvjetaju taba ove brigade od 1. oktobra 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 48/3, k. 854), uniteni jedna lokomotiva i pet vagona (od kojih dva oklopna), a oteeni jedna lokomotiva i tri vagona.
6

e) 12.9. na vie mjesta je miniran eljezniki nasip


izmeu Podlugova i Modrinja (Sarajevo Brod).
Uz to, razorena 2 propusta, iupano 200 m eljeznikih ina, razorena 2 bunkera i 1 bunker oteen.
f) Nou 12/13.9. izmeu apljine i urmanci (Mostar Dubrovnik) jedan voz je naiao na minu.
Iskoila lokomotiva i 6 vagona.
g) Nou 14. 15.9. poruen eljezniki nasip izmeu Konjica i Lisiia (Sarajevo Brod). Banditi su
istovremeno izvrili napad na eljezniku stanicu
Lisiii. Napad je odbijen. 9
III ajnzackomanda Banja Luka (Policijska oblast I I I ) .
2.)
Pojedinane akcije bandi.
a) 12.9. u j u t a r n j i m asovima jedan voz je izmeu
Bos. Novog i Dobrljin (Bos. Novi S u n j a ) naiao na minu. Iskliznula 4 vagona. Poslije podne
na istoj pruzi jedan oklopni voz naiao na minu,
pri emu su iskliznula 3 vagona.
b) Nou 12/13.9. na 27 mjesta razoren eljezniki nasip kod eljeznike stanice Dobrljin (Bos. Novi
Sunja).
c) 14.9. po podne izmeu Bos. Novog i Bihaa jedan
putniki voz naiao je na minu.
d) U veernjim asovima 14.9. poruen na 25 mjesta eljezniki nasip izmeu Turopolja i Lekenika
(Zagreb Sisak Novska). Na postaji Peenica poruen jedan veliki bunker.
IV. Ajnzackomanda Zagreb (5. policijska oblast).
1.)

Opte, organizacija i pokreti bandi.


a) Prema obavjetenju jednog agenta, tab 32. divizije s gerilskim brigadama B r a a R a d i i
M a t i j a G u b e c treba da se nalazi u rejonu Zaistovca, 13 km zapadno od Krievaca.
b) Prema jednoj daljoj obavijesti agenta, jedna do
sada nepoznata banditska grupa jaine oko 300
ljudi treba da se nalazi u rejonu Cerje Kraljevec, 17 km istono-sjeveroistono od Zagreba, a
Zumberaka brigada u rejonu Kostanjevca, 23 km
sjeverno-sjeveroistono od Karlovca.

U to vrijeme na tome podruju je dejstvovala 17. krajika


NOU brigada (vidi Arhiv VII, reg. br. 48/3, k. 854: izvjetaj taba 17.
krajike NOU brigade od 1. oktobra 1944).

c) Prema obavjetenju jednog agenta, 1. brigada


(karlovaka) i 1. brigada (8. div.) treba da se nalaze u r e j o n u Mekuje Kamensko, 4 km istono i 5 km istono-jugoistono od Karlovca.
2).

Pojedine akcije bandi.


a) U veernjim asovima 10.9. bez sopstvenih gubitaka je odbijen napad na ljudstvo obezbjeenja
mlina Ljubi u Remetincu, 6 km juno-jugoistono
od Zagreba.
b) Po jednom n e p r o v j e r e n o m h r v a t s k o m izvjetaju
banditi su 10.9 napali istureno straarsko odjeljenje za vod visokog napona Ozalj Karlovac kod
Ozlja, 14 km sjeverozapadno od Karlovca; 2 dom o b r a n a su odvuena, 2 laka bacaa izgubljena.
c) U veernjim asovima 11.9, za vrijeme prikazivan j a filma u vojnikom bioskopu Tukanac u
Zagrebu, eksplodiralo je j e d n o eksplozivno pun j e n j e . Dva vojnika su teko ranjena, dok je vie
n j i h lako ranjeno.
d) Po j e d n o j n e p r o v j e r e n o j h r v a t s k o j vijesti, u kasnim veernjim asovima 11.9. banditi su napali
ustaku strau u Remetincu, d o m o b r a n s k u strau
u Otocu, 5 km juno-jugozapadno od Zagreba i
5 km juno od njega, kao i uporite Brezovicu
kod Golog Brega, 12 km jugozapadno od Zagreba.
Sopstveni gubici: 5 mrtvih, 45 nestalih.
e) U j u t a r n j i m asovima 12.9. naiao je na minu
putniki voz izmeu Dugog Sela i Ostrne (Zagreb
Dugo Selo Novska). Lokomotiva i 2 zatitna vagona su iskliznuli.
f) U noi 12/13.9. eljezniki nasip izmeu S.[avskog]
Marofa i Zapreia (Zagreb Briickel) razoren je.
g) U j u t a r n j i m asovima 13.9. naiao je na minu putniki voz izmeu Sv. Klare i Vel. Gorice (Zagreb
Sisak Novska). Dva zatitna vagona su iskliznula.
h) U popodnevnim asovima 13.9, uslijed pojaane
banditske aktivnosti, privremeno je obustavljen
eljezniki s a o b r a a j izmeu Sesveta i Sesvetskog
Kraljevca (Zagreb Dugo Selo Novska).
i) U veernjim asovima 13.9. na 4 mjesta je razoren eljezniki nasip izmeu Novoselec Kria i

Moslavine-Popovae (Zagreb Dugo Selo


Novska).
j) U j u t a r n j i m asovima 14.9. naletio je na minu
putniki voz izmeu Dugog Sela i P r i k r a j a (Dugo
Selo Krievci).
k) U veernjim asovima 15.9. razruen je na 27 mjesta eljezniki nasip izmeu Velike Gorice i Turopolja (Zagreb Sisak Novska). 2 mine su
iskopane.
1) U j u t a r n j i m asovima 16.9. naiao je na minu voz
izmeu Sv. Klare i Velike Gorice (Zagreb Sisak Novska).
3.)
Akcije protiv bande.
a) 11.9. izvianje mjesne policije prema Vel. Trgovitu i Luelnici, bez dodira s neprijateljem.
b) 11.9. izvianje m j e s n e policije i ustaa u rejonu
urmanca. Neprijatelj se povukao. 2 gerilca zarobljena.
c) 12.9. izvianje m j e s n e policije i Vermahta u rej o n u Dragania, uz dodir s neprijateljem.
d) 13.9. izvianje mjesne policije u pravcu Kapelaka, bez dodira s neprijateljem.
e) 13. i 14.9. zasjeda m j e s n e policije u r e j o n u Vel.
Trgovita, bez dodira s neprijateljem.

Za tanost:
10

SS-turmarfirer

10

Potpis neitak

(M. P.)

Potpisao u konceptu:
Herman
SS-oberturmbanfirer

BR. 148
IZVJETAJ KOMANDE GRUPE ARMIJA F OD 21. SEPTEMBRA 1944. OPERATIVNOM ODJELJENJU NJEMAKE KOPN E N E VOJSKE ZA JUGOISTOK O DEZERTERSTVIMA IZ RE
DOVA USTAKIH, DOMOBRANSKIH I LEGIONARSKIH JEDINICA 1
Vrh. k-di Vermahta Op. t. Op. od KOV) za Jugoistok
Predmet: nepouzdanost domobran. 2 i usta. jedinica
Veza: Vrh. k-da Vermahta, Op. t. Op. od. (KOV) ja Jugoistok, br. 0011481/44 str. pov.
Broj hrv. dezertera od 118.IX.44:
Iz lov. i brd. brigada: 130 of., 1768 podof. i vojnika
Iz brig. za obezb. i
ostalih nadletava:
11 683

Iz leg. divizija:
1 151
Iz SS div. Handar: 3 preko 2000 podof. i vojn.
Ukupno 142 of., oko 4.600 podof. i vojn.
Pored toga dezertiralo je 90% iz 1. i 3. brigade za obezbeenje;
Hrv. in. kole u Kamenici (sa 250 oficira).
Odneli oruja:
3107 puaka,
134 pukomitraljeza,
14 mitraljeza,
11 sred. minobacaa,
13 1. minobacaa,
162 a u t o m a t a ,
732 pitolja, 4 pt orua 37 m m , 2 pe. ooia, 2 topa.
K-dant Jugoistoka 4
(k-da gr. a r m i j a F)
br. 4931 str. pov.
21.9.1944.
1
Original (pisan na maini, na njemakom) u Arhivu VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, snimak br. 863.
a
Blie o stanju u domobranskim jedinicama vidi dok. br. 77,
objanjenje 7.
s
Vidi dok. br. 81, objanjenje 9.
1
Komandant Jugoistoka u to vrijeme je bio general-feldmaral
Maksimilijan fon Vajks (Maximilian von Weichs). Vidi Persi Ernst
Sram, navedeno djelo, knj. IV-', str. 1938.

DNEVNI RAPORT AJNZACGRUPE POLICIJE BEZBJEDNO


STI I SLUBE BEZBJEDNOSTI U NDH OD 22. SEPTEMBRA
1944. DOSTAVLJEN KAO INFORMACIJA NJEMAKOM PO
SLANSTVU U ZAGREBU 1
K o m a n d n o mjesto, 22. septembra 1944.
Ajnzacgrupa
policije bezbjednosti i SD
Hrvatska
Dnevn .br.: IV 756/43. pov.
Povjerljivo
DNEVNI RAPORT BR.: 94

A. OPSTE

N j e m a k o m poslanstvu
na r u k e gospodina poslanika

U rejonu Ogulina su u noi 11/12.9. savezniki avioni bacili letke, koji prikazuju navodno beznadenu situaciju njemakih trupa na Balkanu i p r o d o r saveznika u atlantski
zid, na nain koji izobliava stvari.
Nadalje je uhvaen letak 10. zagrebakog banditskog korpusa, koji ponovo poziva da se prie Narodnooslobodilakoj vosjci.
D. ETNIKI POKRET DRAE MIHAILOVIA.

U rejonu Sarajeva uhvaeno je pismo voe etnika sa Trebevia jednom hrvatskom poruniku, koje sadri poziv
svim pripadnicima hrvatske vojske da se odmah prikljue
jugoslovenskoj vojsci ili da isporuuju oruje i druge predmete opreme, s tim da se kasnije stave na raspoloenje
vojsci.
0 nekom optem etnikom u s t a n k u ni do sada a ni nadalje ne moe biti govora. U Bosni i Hercegovini bio je
dodue cio niz prepada koji su imali za posljedicu odgovarajue p r o t i v m j e r e njemakih i ustakih jedinica. Vea
borbena dejstva zapadno od Drine na liniji: Mesii Ustipraa. etniko vodstvo Bosne i Hercegovine, meutim,
1 sada kao i prije prema vani naglauje lojalnost. etniki
rejon Banje Luke u sutini miran. Protiv malih etnikih
1
Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, mikrofilm London-11, snimak reg. br. 304.511 304.517.

grupa kod S u n j e poele su ustake m j e r e u cilju razoruanja. etnika grupa k o j a je iz Srbije p r o d r l a u Srem
uglavnom je bez borbenih m j e r a ponovo istisnuta. tetne
posljedice postupka p r e m a etnicima u Bosni i Hercegovini nisu do sada ustanovljene kod drugih etnikih grupa. etnici, izgleda, ne s m a t r a j u da je doao as za opti
ustanak. Ipak je van s u m n j e da i dalje treba preduzimati
sve m j e r e kakve ve budu odgovarale m j e s n o j situaciji
da se etnici na hrvatskom p o d r u j u , koliko god je to
mogue, iskljue. Dosadanji sluajevi zajednikog njemako-hrvatskog n a s t u p a n j a u politikom pogledu su se
ve pokazali vanredno povoljnima.
E. BANDE.

I a j n z a c k o m a n d a Osijek (1. policijska oblast).


2.) Pojedine
banditske
akcije.
a) 9.9. banditi su blizu Paragova, 9 km sjeverno od
Iriga, napali jednu veu kolonu vozila SS-uporita
Venac; tri pripadnika SS (Nijemci iz R a j h a ) poginula su.
b) 11.9. su banditi gaali jedan njemaki transportni
avion (W 34) kod Orolika, 17 km jugoistono od
Vinkovaca. Avion je morao da p r i n u d n o sleti. Posada i avion su evakuisani.
c) U j u t a r n j i m asovima 13.9. gerilci su gaali akovo bacaima i topovima od 75 m m .
d) U kasnim veernjim asovima 16.9. na vie m j e s t a
je razoren eljezniki nasip izmeu Sida i Kukujevaca (Vinkovci Zemun). 12 telegrafskih stubova je prestrugano.
e) U noi 16/17.9. banditi su izvadili oko 800 m
ina na eljeznikom nasipu izmeu Rume i apca.
f) L noi 18/19.9. na eljeznikom nasipu izmeu
Rume i Kraljevaca (Vinkovci Zemun) razoreno
je oko 60 m ina. Vie eksplozivnih p u n j e n j a
moglo je biti iskopano.
g) li noi 18/19.9 eljezniki nasip izmeu D. Vrbe
i Andrijevaca (Brod Vinkovci) razoren je na
170 (sto sedamdeset) m j e s t a .
3.) Akcije protiv bande.
a) 7.9. izvren je poduhvat m j e s n e policije prema
Drenjskom Slatiniku, Drenju i Mandievcima, 15
km sjeverozapadno od akova, bez sopstvenih gu-

bitaka. Poslije borbe je Drenjski Slatinik oien


od bandi.
b) 14.9. je Ajnzackomanda policije bezbjednosti i
SD Osijek, u saglasnosti sa hrvatskim vlastima,
uhapsila komunistiki mjesni komitet Osijeka.
II a j n z a c k o m a n d a Sarajevo (Policijska oblast I I ) .
2)
Pojedinane akcije bandi.
a) 17.9. prije podne na pruzi izmeu Podlugova i
Visokog i izmeu Modrinja i K a k n j a (Sarajevo
Brod) dignut je u vazduh po jedan eljezniki
most. 2
b) Nou 17/18.9. izmeu Podlugova i atia (Sarajevo Brod) demontirano oko 800 m e t a r a eljeznikih ina i poruena 3 mosta. 3
c) U veernjim asovima 18.9. naiao je voz izmeu
Gabele i apljine na minu. Lokomotiva i 3 vagona iskoili iz ina.
d) Nou 18/19.9. izmeu Semizovca i Podlugova (Sarajevo Brod) poruen jedan eljezniki most. J
III a j n z a c k o m a n d a B a n j a Luka (Policijska oblast I I I ) .
2)
Pojedinane akcije bandi.
a) U B a n j o j Luci i oko nje estoke borbe sa banditskim snagama koje su prodrle. 5
b) U poznim veernjim asovima 16.9. izmeu ivaje i Staze (Zagreb Sisak Novska) poruen
eljezniki nasip na 17 mesta.
c) Nou 14/15.9. poruen eljezniki nasip izmeu
Turopolja i Grede na 12 mjesta. Hrvatska posada
uporita eljzenike stanice Greda napustila eljezniku stanicu. 7 hrvat, eljezniara odvedeno.
d) 18.9. poslije vie napada izvrenih u toku jutarnjih asova, banditi zauzeli uporite Klanice,
15 km sjeveroistono od Banje Luke. U podnevnim
asovima m j e s n a policija je povratila mjesto. 6
2 3
, i 4 Akciju je izvrio Visoko-fojniki NOP odred. Blie o tome
vidi dok. br. 144.
5
Napad na Banju Luku otpoele su jedinice 5. korpusa NOVJ
18. septembra 1944. u 22,00. Do 22. septembra, je bio zauzet cio grad,
osim Katela. Opirnije o borbama oko Banje Luke vidi: dok. br. 80
i Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, dnevni izvjetaj
Grupe armija F od 19. septembra 1944 (snimak br. 778).
6
Klanice su, u borbama za Banju Luku, prvi put zauzete 17.
septembra 1944, i tom prilikom se predala 1. bojna 11. gorske pukov-

IV a j n z a c k o m a n d a Zagreb (5. policijska oblast).


1.) Opte, organizacija i pokreti bande.
a) Prema obavjetenju jednog agenta, u r e j o n u juno
od Petrinje treba da se zadrava tab 7. banditske divizije i 1. i 2. banditska brigada.
b) Prema vijesti jednog agenta, navodno je Zagrebaka grupa prela iz rejona Sv. Ivana Zeline u pravcu Kalnika a 2. bat. 1. brigade ( b a n j . ) iz r e j o n a
Meminska u rejon Meenana, 12 km sjeverozapadno od Kostajnice.
c) Prema jednoj d a l j o j obavijesti agenta, tab 10.
korpusa treba da se nalazi u Ledini, 13 km zapadno-jugozapadno od Krievaca, a 1. i 2. brigada
(moslavaka) u r e j o n u Hagnja, 13 km juno-jugoistono od Krievaca.
d) Prema obavjetenju jednog agenta, tab 8. divizije treba d a ' s e nalazi u G. Skradu, 1. brigada u
Vojniu, 2. brigada u Dreniku, 7 3. brigada u Perjasici a 4. brigada u Vukmaniu, 20 km juno,
22 km jugoistono, l km juno-jugoistono, 23
km juno-jugozapadno i 12 km jugoistono od
Karlovca.
e) Prema obavjetenju jednog agenta, brigada Fran j o Ogulinac, jaine oko 350 ljudi, i Turopoljsko-posavska grupa treba da se nalaze u r e j o n u Lasin j a Pisarovina, 24 km i 26 km istono-sjevero
istono od Karlovca, a 1. brigada (umberaka),
jaine oko 450 ljudi, u rejonu Kostanjevca, 24 km
sjeverozapadno od Karlovca.
2.) Pojedine akcije bandi.
a) U noi 9/10.9. na cesti 4 km zapadno-jugozapadno
od Vrbovca sruena su 2 mosta.
b) 10.9. je jedna banditska grupa vrila pljaku kod
veeg broja seljaka u Vidovcu, 7 km jugozapadno
od Varadina.
nije. S obzirom na njihov poloaj u taktikom i topografskom smislu,
oko Klanica su voene otre borbe. Neprijatelj je ponovo ovladao
tim mjestom 27. septembra. Opirnije o tome vidi: dok. br. 80, izvjetaj
taba 4. NOU divizije od 7. oktobra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 28/1, k.
769A); dnevni izvjetaj Grupe armija F od 19. septembra 1944 (Arhiv
VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, snimak br. 778).
7
Drenik-Grad

c) U popodnevnim asovima 10.9. banditi u Novoj


Vesi, 8 km zapadno od Varadina, opljakali unif o r m e trojice d o m o b r a n a kao i dvojice p r i p a d n i k a
m j e s n e policije koji su se nalazili na odsustvu u
Vratnu, 15 km sjeverozapadno od Varadina.
d) U noi 12/13.9. banditi su napali Zabok. Hrvatska
a n d a r m e r i j a se, uslijed jake premoi, povukla.
Stanina straa jaine 40 domobrana predala se
bez o d u p i r a n j a . Zgradu pote i 3 eljeznika vagona su gerilci unitili. Jedan hrvatski andar je
r a n j e n , a dva andara su nestala.
e) Napad bandi na uporite D. Stubica, 19 km sjeverno od Zagreba, 13.9. o d b r a n j e n je bez sopstvenih gubitaka.
f) U veernjim asovima 13.9. n a p a d n u t a je od bandi
jedna hrvatska eljeznika patrola, jaine 20 ljudi,
kod Borongaja, 3 km istono od Zagreba, i svi do
jednoga su odvueni.
g) Po jednom neprovjerenom hrvatskom izvjetaju,
napad bandi izvren u noi 13/14.9. na Krievce odbijen je. Gerilci su pri tom izgubili oko 180 mrtvih. Sopstveni gubici: 7 mrtvih, 33 ranjena, 29
nestalih.
h) U veernjim asovima 14.9. gerilci su napali dom o b r a n s k u strau 2 km istono od Sesveta i odvukli je.
i) U kasnim veernjim asovima 14.9. na eljeznikom nasipu izmeu Duge Rese i Zveaja (Karlovac
Ogulin) eksplodiralo je 16 mina.
j) 16.9. odbijen je napad bandi na Bjelovar. 5 oficira
i 5 vojnika hrvatske andarmerijske kole prebjeglo je gerilcima.
k) U popodnevnim asovima 17.9. n a p a d n u t a je od
bandi Pua Bistra, 6 km sjeverno od Zapreia.
1) U veernjim asovima 17.9. na vie m j e s t a je razoren eljezniki nasip izmeu Sv. Klare i Vel.
Gorice (Zagreb Sisak Novska).
rn) U veernjim asovima 17.9. naletio je na minu
kod Zapreia (Zagreb Briickel) jedan ekspresni voz (D-Zug). Lokomotiva i kola za p r t l j a g prevrnuti. Mainovoa je lake r a n j e n .
n) U j u t a r n j i m asovima 19.9. naletio je na minu
voz izmeu Dugosela i P r i k r a j a (Dugoselo Krievci). Lokomotiva i 2 vagona iskliznuli.

c) U j u t a r n j i m asovima 19.9. naletio je na minu


voz izmeu Ivani-Grada i Novoselec-Kria (Zagreb Dugoselo Novska). Lokomotiva i 6 vagona su iskliznuli,
p) U veernjim asovima 19.9 razoren je eljezniki
nasip izmeu Ivani-Graga i Novoselec-Kria
- (Zagreb Dugoselo Novska). Pri tom je oteen jedan prolaz.
q) U j u t a r n j i m asovima 20.9. naiao je na minu
voz izmeu Dugosela i Sesveta (Zagreb Dugoselo Novska). 1 zatitni vagon je iskliznuo.
r) U j u t a r n j i m asovima 20.9. naletio je na minu
putniki voz izmeu Zagreba (istoni kolodvor)
i Sesveta (Zagreb Dugoselo Novska). Dva zatitna vagona baena p r e m a nagibu, a tri iskliznula.
s) 15.9. banditi su napali kolski transport m j e s n e
policije 3 km sjeverno od [Velikog] Trgvita. Poslije ubacivanja p o j a a n j a banditi su se povukli.
Jedan pripadnik m j e s n e policije je poginuo. Istog
dana banditi su izvrili prepad vatrom na zgradu
gdje je smjetena m j e s n a policija u Gredicama.
Sopstvenih gubitaka nema.
3.

Akcije protiv bandi.


a) U periodu od 8. do 10.9. izvren je poduhvat Verm a h t a uz uee dijelova o d j e l j e n j a policije bezbjednosti i SD Petrinja u r e j o n u sjeverno od Pt
trinje. Privedeno je 12 zarobljenih. Daljnih 13
pomagaa gerile je uhapeno.
b) U noi 13/14.9. zasjeda m j e s n e policije u r e j o n u
Vel. Trgovita, bez dodira s neprijateljem.
c) 15.9. akcija m j e s n e policije uz uee ispostave
policije bezbjednosti i SD Samobor, bez dodira s
neprijateljem.
Potpisano u konceptu:
Herman
SS-oberturmbanfirer.

Za tanost:
SS-turmarfirer
8

Potpis neitak

(M. P.)

Fotokopija dokumenta br. 150

ODGOVOR KOMANDANTA OPKOLJENOG GARNIZONA U


KATELU OD 22. SEPTEMBRA 1944. NA ULTIMATUM 5.
KORPUSA NOVJ 1
K o m a n d a n t Katela
Banjaluka

Banjaluka, 22.9.1944. 19,25 h.

TABU 5. KORPUSA NOVJ


Ultimatum za p r e d a j u primio sam u 18,15 asova. S obzirom na m r a k i okolnost da se u Katelu nalaze jo i komandiri drugih, a ne samo policijskih jedinica, dvoasovni rok je
tako kratko o d m j e r e n da se ja ne mogu da dogovorim sa
ostalim k o m a n d i r i m a niti da p r i k u p i m oruje na jedno mjesto. Dalje, nemogue mi je da sa nareenog zborita uklonim
o d b r a m b e n a p o s t r o j e n j a k o j a se t a m o nalaze da bih neometano postrojio svoju posadu pred Katelom.
Iz ovoga razloga molim da se u l t i m a t u m produi do
23.9.1944. u 10,00 asova da bih imao mogunost da se dogovorim sa komandirima drugih jedinica i da izvrim u ultimatumu postavljene uslove.
Mi emo od 20,15 asova obustaviti neprijateljstva ukoliko sa vae strane ne bude vreno pribliavanje utvrenom
pojasu i ne b u d u produena neprijateljstva.
Ja u sutra u j u t r u u 10,00 as. poslati jednog parlamentara sa bijelom zastavom, bez oruja, do vatrogasnog spremita kod glavne damije.-'
3

andarmerijski kapetan
i k o m a n d a n t Katela
1
Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, reg.
br. 5/4-3, k. 458A.
2
Molba za produenje roka ultimatuma je vjerovatno uinjena
iz taktikih razloga: izgleda da je opkoljena posada znala za protivnapad borbenih grupa Rudno i Panvic (vidi dok. br. 80), dok tab
5. korpusa NOVJ u to vrijeme je, vjerovatno, malo znao o namjerama neprijatelja da ponovno zauzme Banju Luku i deblokira opkoljenu
posadu u Katelu, mada je Vrhovni tab NOV i POJ upozoravao na
tu mogunost, kao to se to vidi iz radiograma koje je on uputio
tabu 5. korpusa 23. septembra (vidi Arhiv VII, reg. br. 1-2/1, k. 461:
knjigu depea 5. korpusa NOVJ) i 27. i 28. septembra 1944 (vidi Arhiv
VII, reg. br. 7/5, str. 81, k. 461A).
3
Potpis je neitak.

41 Zbornik, tom IV, knj. 29

641

ZAPOVIJEST TABA GRENADIRSKOG JURINOG PUKA


BORBENE GRUPE .RUDNO OD 25. SEPTEMBRA 1944. ZA
NAPAD NA PRNJAVOR 1
Grenad. jurini p u k
Odjeljenje

la

Sjedite, 25. sept.

1944.

PUKOVSKA ZAPOVIJEST ZA NAPAD NA BANJU LUKU


1) Jake nepr. snage, 2 ojaane hrvat, jedinicama sa prostora
Banje Luke koje su prele na stranu neprijatelja, 3 okruile su slabu n j e m a k u posadu 4 i odbacile na sjever 1. puk
kozake divizije. 5 Neprijatelj raspolae sa tri hrvat, baterije. 6 1. kozaka divizija ovog asa brani poloaje oko 14
km ju. od Bos. Gradike. 7
2) Nae snage:
Borbena grupa fon Panvic 8 (von Pannwitz) n a p a d a Ban j u Luku sa sjevera, a Borbena grupa Rudno sa istoka. 9
1
Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, rea.
br. 2/11, k. 21.
2
Odnosi se na dijelove 5. korpusa NOVJ koji su napadali Banju
Luku (vidi dok. br. 57 i 80).
' O predaji domobrana jedinicama 5. korpusa NOVJ vidi dok.
br. 80.
' Rije je o opkoljenoj njemakoj posadi u Katelu. Opirnije
0 borbama oko Katela vidi dok. br. 80, 100, 149 i 150.
5
Odnosi se na 3. kozaki puk njemake 1. kozake divizije (vidi
dok. br. 153; Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, snimke
br. 734 i 778: dnevne izvjetaje Grupe armija F od 18. i 19. septembra 1944).
6
U borbama za Banju Luku jedinice 5. korpusa NOVJ zaplijenile su 25 topova iz sastava 2. i 22. topnikog sklopa (diviziona) 3. gorskog zdruga. Blie o tome vidi dok. br. 111."
7
Raspored jedinica nemake 1. kozake divizije na podruju
Bosanska Gradika Banja Luka u to vrijeme je bio sljedei: 2, 4.
1 6. puk su se nalazili u rejonu Bosanske Gradike, dok je 3. puk upuen prema Klanicama (vidi dnevne izvjetaje Grupe armija F od
18, 19, 21. i 22. avgusta 1944, Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg.
br. F-193, snimke br. 734, 778, 850 i 889: priloge uz ratni dnevnik br. 3
Operativnog odjeljenja Grupe armija F).
8
U sastav Borbene grupe Pannwitz (Panvic), nazvane po
imenu Helmuta fon Panvica, komandanta njemake 1. kozake divizije (vidi dok. br. 57), prema dnevnim izvjetajima Grupe armija F
od 22, 24. i 25. septembra 1944 (vidi Arhiv VII. mikrofilm NAV-N-T-311,
reg. br. F-193, snimke br. 889, 963, 967 i 1014). uli su 3, 4. i 6. puk 1.
kozake divizije, Brzi bataljon 4. policijskog puka iz Samobora, njemako-domobranski Nastavni bataljon iz Zagreba i jedan ustaki bataljon iz Jasenovca (vidi dok. br. 153).
9
Poduhvat borbenih grupa Panvic i Rudno izvodio se pod
ifrom Sturm (turm Juri), Operacijom je rukovodio koman-

Fotokopija dokumenta br. 151

a) Borbena grupa Rudno: tab jurine brigade, jurini


puk (bez jedne ete), 1. bataljon 4. puka Brandenburg (bez jedne ete), 1/2 voda izviakih tenkova, 1/2
kolone mostovog trena, 1 0 1 teka polj. haubika baterija divizije Handar. 11
3)

Zadatak:
Borbena grupa Rudno nastupa du d r u m a i kao prvi
dnevni cilj zauzima Prnjavor. 1 2
1. bataljon 4. puka Brandenburg, ojaan vodom tenkova
i polovinom voda izviakih tenkova jurinog puka i odjel j e n j e m za deminiranje zemljita, polazi u napad 1 as ranije du nastupnog d r u m a . Jurini puk sljeduje.

4) Na osnovu
raspored:

prednjeg

za

jurini

puk

nareujem

sljedei

a) O d j e l j e n j e za d e m i n i r a n j e zemljita, vod tenkova i vod


izviakih tenkova po dolasku na prostor pripremnih
poloaja postavie se kod pukovskog komandnog mjesta.
b) Marevska kolona puka ovim redom:
1. eta, p. t. top od 5 cm, 1 jednocijevni p.a. top, pionirski
vod, p. t. top od 7,5 cm, etvorocijevni p. a. top, tab
puka, tab brigade, jedinice podoficirskog kursa, 4. eta,
tabna eta, baterija, teka polj. baterija, 3. eta (bez
voda potporunika Engelharta), 1/2 kolone mostovog
trena, potporunik Engelhart kao zaelje.
c) Red za vrijeme mara:
Kod jake oblanosti, odnosno kie o d s t o j a n j e od vozila
do vozila smanjie se na 50 m. Kod svakog vozila rasporediti osmatrae zemljita i vazdunog prostora.
Kod svakog zastoja koristiti zaklone du d r u m a .
dant 69. rezervnog armijskog korpusa, s komandnim mjestom u Bosanskoj Gradiki. Blie o tome vidi dnevni izvjetaj Grupe armija F
od 25. septembra 1944 (Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br.
F-193, snimak br. 1014).
10

Rije je o pontonirskoj jedinici roda ininjerije.


To jest 13. SS divizije.
!!
Prnjavor je zauzet 26. septembra 1944. Motajiki NOP odred
je prvi prihvatio borbu sa njemakim jedinicama, dok je glavnina
Srednjobosanske NOU divizije (14. i 18. srednjobosanska brigada) bila
angaovana u borbama oko Banje Luke a sa etnicima Teanjska-teslike brigada. Opirnije o tome vidi dok. br. 116, 119, 120 i 127 i dnevni
izvjetaj Grupe armija F od 26. septembra 1944 (Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193 snimak br. 1043).
11

d) Teka poljska haubica bie potinjena bateriji jurinog


puka. Na zahtjev brigade ili p u k a borbene zadatke davae Valder.
e) Do 12,00 as. sva vozila s n a b d j e t i benzinom, a trupe
h r a n o m i izvriti sve ostale p r i p r e m e za mar.
f) Vjerovatan as polaska izmeu 12 i 13 asova.
5)

Veze:
Radio-veza sa 1. i 3. etom i sa jedinicom podoficirskog
kursa.
Jurina baterija dae svoje istaknute osmatrae kod puka
i kod 3. ete, a teka polj. baterija svog o s m a t r a a kod
puka. 4. eta dae motociklistu za vezu kod taba puka
(za teke minobacae).

Dodatak zapovijesti:
Prije polaska na m a r dau k o m a n d i r i m a eta potrebnu
orijentaciju po karti o m j e s n i m i zemljinim prilikama kao
i o s t a n j u kod neprijatelja.

Z[a] t[anost:]
pot[porunik] i a[utant]
Dostavljeno: Vidi primerak u konceptu

13

Potpis je neitak.

Sartorius
kapetan i komandant
Grenad. juri, puka

DNEVNI RAPORT AJNZACGRUPE POLICIJE BEZBJEDNO


STI I SLUBE BEZBJEDNOSTI U NDH OD 28. SEPTEMBRA
1944. DOSTAVLJEN KAO INFORMACIJA NJEMAKOM POSLANSTVU U ZAGREBU 1
Ajnzacgrupa
K-dno mjesto, 28. septembra 1944.
Policije bezbjednosti i SD
Hrvatska
Povjerljivo
Dnevn. br.: IV 756/43. pov.
DNEVNI RAPORT BR. 96

A. OPSTE.

N j e m a k o m poslanstvu
na ruke gospodina poslanika

U r e j o n u Bjelovara proturan je letak 10. gerilskog


korpusa na n j e m a k o m jeziku, koji poziva vojnike i oficire da prebjegnu banditima. Na poleini letka je propusnica.
Izvjetaji koje jo nismo ispitali:
9.9. je 20 pripadnika ustakih formacija iz rejona ibenika prebjeglo banditima i prikljuilo se ibenikoj
u d a r n o j brigadi.
Pri jednom napadu bandita na Perkovi (rejon ibenika) 13.9. ustaki porunik p r a j c je m j e s t o bez borbe
predao bandama. Od posade koja je brojila oko 130 ljudi,
polovina je prela b a n d a m a a ostatak je pobjegao.
D. ETNIKI POKRET DRA2E MIHAILOVICA.

Od 22.9. etnike jedinice u rejonu Trebinje H u m


Uskoplje nalaze se u borbi s n j e m a k o m i hrvatskom
vojskom.
U Dubrovniku je hrvatska policija uhapsila 72 pristalice etnika kao taoce.
E. BANDE.

I a j n z a c k o m a n d a Osijek (I policijska oblast).


1.) Opte, organizacija i pokreti bandi.
Po izvjetaju jednog agenta, domobrani koji su se na
osnovu Titovog poziva prijavili kod bandi do 15.9 na1
Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, mikrofilm London-11, snimak reg. br. 304.496 304.502.

vodno su dovedeni na glavni aerodrom u planini Papuk.


Odande navodno treba da budu otpremljeni u junu Italiju i uvrteni u jedinice za f r o n t .
2.) Pojedinane akcije bandi.
a) U noi 13/14.9. napadnut je Koba, 21 km jugozap a d n o od Broda, od jedinica 25. brigade ( b r o d s k e ) i
17. brigade. Dijelovi tih brigada navodno su poslije
toga preli Savu u pravcu Bosne.
b) 17.9. je oko 500 gerilaca p r o d r l o u Laci, 15 km
jugoistono od Donjeg Miholjca, i odralo zbor u
t a m o n j o j koli. Idueg dana su odvukli 50 za oruje sposobnih ljudi, od kojih je 45 uspjelo da pobjegne za vrijeme borbe koja je uslijedila kod Lacia.
c) U noi 19/20.9. oko 200 bandita napalo je Podjajce,
9 km jugoistono od Miholjca, i vrilo pljaku. Jedan folksdojer i jedan Hrvat su odvueni.
d) 20.9. n a p a d n u t a su kod Remeta, 13 km sjeverozapadno od Rume, 2 putnika automobila organizacije
Tot od strane gerile. Jedan automobil je otet, 3 osobe su odvuene.
e) 20.9. su u Andrijaevcima, 9 km jugozapadno od
Vinkovaca, gerilci, u policijskim u n i f o r m a m a , strijeljali komandira pozadinske strae.
f) U rejonima id, Vukovar, Grabovo, Negoslavci i
Tompojevci, sjeverozapadno od Sida, krue m a n j e
banditske jedinice i p l j a k a j u ivotne namirnice za
one koji su urpavo prili gerilcima. tab tih jedinica
treba da se nalazi u Moroviu.
g) U noi 21/22.9. razruen je na 4 mjesta eljezniki
nasip izmeu Kukujevaca i Kuzmina (Vinkovci
Z e m u n ) . Pri tom je razoren jedan prolaz.
h) U kasnim veernjim asovima 24.9. izvreno je vise
r u e n j a na eljeznikom nasipu izmeu Mitrovic^
i Vognja (Vinkovci R u m a ) , k o j o m prilikom je
58 tranica razoreno.
i) U noi 24/25.9. na vie mjesta je poruen eljezniki
nasip izmeu Karlovaca i Vinograda 2 (Zemun
Novi Sad). Iskopano je 10 eksplozivnih p u n j e n j a .
j) U noi 24/25.9. razruen je na vie m j e s t a eljezniki
nasip izmeu Putinaca i Golubinaca ( R u m a Zem u n ) . Iskopana su 4 eksplozivna p u n j e n j a .
2

lovaca.

Lokalni naziv za vinogradarsko podruje kod Sremskih Kar-

k) U veernjim asovima 26.9. naletio je na minu voz


izmeu Borova i N. Dalja (Vinkovci Osijek). Lokomotiva i kola za p r t l j a g su pretureni.
1) U veernjim asovima 26.9. naletio je na minu voz
izmeu arvaa i Osijeka (Vinkovci Osijek),
m) U j u t a r n j i m asovima 27.9. naletio je na minu voz
izmeu Osijeka i Sarvaa (Osijek Vinkovci). Lokomotiva i 4 vagona koje je lokomotiva gurala ispred sebe iskliznuli su.
II a j n z a c k o m a n d a Sarajevo (II policijska oblast).
1.) Opte, organizacija i pokreti bandi.
a) Poslije n a p u t a n j a ostrva Bra i olta od strane
njemakih trupa i gaanja Drvenika od strane nep r i j a t e l j s k i h brodova, stanovnitvo se nada iskrcav a n j u Anglo-Amerikanaca, jer od toga oekuje spreavanje gerilskih ispada.
b) Gaanje Drvenika od strane neprijateljskih krstarica i topovnjaa nastavljeno je i u noi 24/25.9.
2) Pojedinane akcije bandi
a) U ranim j u t a r n j i m asovima 21.9. izmeu Bradia
i Maglaja (Sarajevo Brod) eljezniki nasip poruen na vie m j e s t a . Demontirano 70 m eljeznikih ina.
b) 22.9. u kasno vee bande izvrile napad na eljezniku stanicu Zenica (Sarajevo Brod) i zapalile
je. Osim ovoga, izmeu Nemile i Begovog Hana dem o n t i r a n o 70 m eljeznikih ina i posjeeno vie
telefonskih stubova.
c) Nou 22/23.9. izmeu Ostroca i Konjica (Sarajevo
Konjic) eljeznika pruga poruena na vie
mjesta. 3
d) Nou 22 / 23.9. kod eljeznike stanice Reljevo (Sarajevo Brod) eljezniki most poruen na vie
mjesta.
e) U ranim j u t a r n j i m asovima 23.9. etnici su poruili
prugu kod Velje-Mee (Mostar Dubrovnik).
Privremeno je obustavljen saobraaj na pruzi izmeu Hutova Ravnog zbog pojaane aktivnosti
bandi.
3
Tu akciju je izvrila diverzantska grupa 1. bataljona 17. krajike NOU brigade (vidi Arhiv VII, reg. br. 48/3, k. 854: izvjetaj taba
17. brigade od 1. oktobra 1944).

f) Nou 24/25.9. na vie m j e s t a poruena eljeznika


pruga izmeu Semizovca i Ilijaa ( S a r a j e v o
Brod). 4
g) Nou 24/25.9. izmeu Dobrinja i atia (Sarajevo
Brod) eljezniki nasip poruen na vie m j e s t a . Takoe je oteen i most.
III a j n z a c k o m a n d a Zagreb (5. policijska oblast).
1.) Opte, organizacija i pokreti bandi.
a) Prema izvjetaju jednog agenta, dijelovi 12. i 40.
banditske divizije navodno su se premjestili iz rejona Daruvar Pakrac u rejon Bjelovara.
b) Po jednom neprovjerenom h r v a t s k o m izvjetaju,
jae, dobro naoruane banditske snage treba da se
nalaze u rejonu Cuerje Medvedski Breg Trstenik Vidovec, 8 do 10 km sjeverozapadno od
Sesveta.
c) Prema izvjetaju jednog agenta, dijelovi 15. brigade
(slovenake) treba da se nalaze u rejonu Brihovo
Juravski Brod Zakanje [Sela], 22, 24 i 21 km
sjeverozapadno od Karlovca, a dijelovi belokrajinske grupe u rejonu Vivodine, 23 km sjeverno-sjeverozapadno od Karlovca.
d) Prema jednoj d a l j o j vijesti od agenta, treba da se
1. brigada nalazi u r e j o n u Cazina, 18 km sjevernosjeveroistono od Bihaa, 2. brigada u r e j o n u Drenik-Grad Rakovica, 22 i 27 km sjeverozapadno
od Bihaa, a 3. brigada (sve 8. divizija) u rejonu
Perjasice, 19 km istono-sjeveroistono od Ogulina.
2.) Pojedine
banditske akcije.
a) Po jednom neprovjerenom h r v a t s k o m izvjetaju, u
noi 21/22.9. uslijedio je vatreni prepad bandita na
Novi Marof. Gubitaka nema.
b) 22.9. je jedan voz kod Martijanca, 6 km zapadno od
Ludbrega, naletio na minu.
c) U popodnevnim asovima 23.9. gerilci su napali jedan putniki automobil kod Rakovog Potoka, 10 km
jugoistono od Samobora. Jedan njemaki vojnik i
jedan civil su ranjeni.
d) U prijepodnevnim asovima 23.9. njemaki sanitetski avion fizeler-roda (Fieseler-Storch) m o r a o je
4

To je izvrio V'isoko-fojniki NOP odred (vidi dok. br. 144).

p r i n u d n o da se spusti kod G. Vrapca. Dva ranjenika


su seljakim kolima prevezena za Zagreb. Gerilci,
koji su u meuvremenu pridoli, strijeljali su pilota
a avion su razorili.
e) U noi 23/24.9. eljezniki nasip izmeu S u n j e i
Kostajnice ( S u n j a Bos. Novi) razruen je na 21
mjestu.
f) 24.9. na cesti kod Petrijanca, 9 km zapadno-sjeverozapadno od Varadina, banditi su napali jedno biciklistiko o d j e l j e n j e ustaa. Jedan mrtav.
g) U kasnim veernjim asovima 24.9. eljezniki nasip izmeu a a i Staze (Zagreb Sisak Novska)
razoren je na vie mjesta.
h) U kasnim veernjim asovima 24.9. naletio je na
minu voz izmeu Savskog Marofa i Briickela (Zagreb dravna granica R a j ha). 6 vagona ispred lokomotive je iskliznulo.
i) U noi 24/25.9. eljezniki nasip izmeu Vel. Gorice
i Mraclina (Zagreb Sisak Novska) razoren je
na vie mjesta. Jedna kua eljeznikog uvara je
razruena.
j) U noi 24/25.9. o d b r a n j e n je napad na mlin Ljubi kod Remetinca, 5 km juno-jugoistono od Zagreba, bez sopstvenih gubitaka.
k) U veernjim asovima 25.9. oklopni voz je naletio
na minu izmeu Kraljevca i Sesveta. Tri zatitna
vagona su iskliznula.
1) U kasnim veernjim asovima 25.9. eljezniki nasip
izmeu S u n j e i Zivaje (Zagreb Sisak Novska)
razoren je na 15 mjesta,
m) U j u t a r n j i m asovima 26.9. banditi su gaali eljezniku stanicu S u n j a (Zagreb Sisak Novska).
Oteene su stanica za vodu, kolska radionica i eljeznika k o m a n d a n t u r a .
n) U prepodnevnim asovima 26.9. kod ulaznog signala
Pue Bistre (Zaprei Zabok) naletio je na minu putniki voz. 3 zatitna vagona su iskliznula.
o) Oko podne 26.9. banditi su zaposjeli m j e s t o i eljezniku stanicu Staza.
p) U veernjim asovima 26.9. eljezniki nasip izmeu
Sv. Klare i Vel. Gorice (Zagreb Vel. Gorica
Novska) razoren je na vie mjesta.

3.)

Akcije protiv bandi.


a) 21.9. je n j e m a k a vojska, uz uee zatitne policije
i slube bezbjednosti iz Petrinje (dijelovi odjeljen j a ) , izvrila poduhvat u rejonu zapadno od Lekenika Kravarsko, bez sopstvenih gubitaka. Neprijateljski gubici nisu utvreni. Cestu Petrinja Zagreb minirali gerilci. Do sada iskopano 10 mina.
b) 22.9. izviaki poduhvat m j e s n e policije u rejonu
Oki-grada, 6 km juno-jugozapadno od Samobora,
bez dodira s neprijateljem.
c) U razdoblju od 22. do 24.9. izvrila je m j e s n a policija, uz uee ispostava policije za obezbjeenje i
SD (slube obezbjeenja) iz Samobora, poduhvat u
r e j o n u Konica Klake Sv. Martin Galgovo,
bez sopstvenih gubitaka, 8 osoba je uhapeno.
d) 23.9. poduhvat g o n j e n j a od strane mjesne policije u
r e j o n u Kladja, 3 km jugoistono od Samobora, uz
dodir s neprijateljem.
e) 24.9. poduhvat m j e s n e policije, uz uee ispostava
policije obezbjeenja i SD Klanjec, u r e j o n u sjeverno od Klanjca, izvren bez sopstvenih gubitaka.
Gubici kod gerile nisu utvreni.
Potpisao u konceptu
Herman
SS-oberturmbanfirer.
(M. P.)

Za tanost:
5

SS-turmarfirer

Potpis neitak

IZVJETAJ TANDARTENFIRERA REKVARDA OD 29. SEPTEMBRA 1944. NJEMAKOM POSLANSTVU U ZAGREBU O


NEPOVOLJNOM RAZVOJU SITUACIJE KOD BANJE LUKE 1
tandartenfirer Rekvard

K2

IZVJETAJ O PUTOVANJU
I.

Tok

putovanja

s
II.

Razvoj

borbi

Na dan 17.9. partizani su j a k i m snagama napali B a n j u


Luku sa spoljne i jednovremeno sa u n u t r a n j e strane. 4 Ustae
su mi priale da su istovremeno poeli artiljeriska vatra izvan varoi i p u k a r a n j a u samom gradu. Iz ovoga proizilazi
da su partizani morali ve ranije da infiltriraju svoje snage u
grad. 5 Dijelovi III gorskog zdruga koji su se nalazili u B a n j o j
Luci, tako rei, bez borbe su preli partizanima" koji su
na ovaj nain doli do veih koliina tekoga n a o r u a n j a kojim su jako uticali na borbene dogaaje. Na dan 20.9. u varoi su se drali samo aerodrom Zaluani 7 i Citadela. 8 Za pomo B a n j o j Luci u p o t r i j e b l j e n je 3. kozaki puk, s ojaan jed1

Original (na njemakom, pisan na maini) u Arhivu VII, mikrofilm London-7, snimak reg. br. 301.915301.920.
2
Paraf Zigfrida Kaea (Siegfried Kasche), generala SA i njemakog poslanika u NDH.
3
Redakcija je izostavila prvi dio teksta koji govori o nekim
manje vanim pojedinostima u toku putovanja tandartenfirera Rekvarda, i to je u dokumentu oznaila trima takama.
4
Napad na Banju Luku je otpoeo 18. septembra u 22 asa (vidi
dok. br. 80).
5
U gradu su dejstvovale grupe koje je organizovala ilegalna
organizacija KPJ (vidi dok. br. 80).
Vidi dok. br. 156.
7
Zaluane je toga dana zauzela 13. (krajika) brigada 39. NOU
divizije (vidi dok. br. 80, objanjenje 15).
8
Citadela (utvreni blok zgrada u centru Banje Luke) zauzeta
je do 21. septembra 1944 (vidi dok. br. 156).
i 12 Taj i 4. kozaki puk su pripadali njemakoj 1. kozakoj
diviziji njemakog 69. rezervnog korpusa. Oni su sainjavali osnovu
Borbene grupe Panvic, privremeno formirane radi deblokiranja opkoljene posade u Katelu i ponovnog zauzimanja Banje Luke. Blie o toj
diviziji i o pomenutoj borbenoj grupi vidi dok. br. 57 (objanjenje
16) i dok. br. 151.

nom b o r b e n o m grupom policijskih b a t a l j o n a iz Vindhorsta 1 0


i Adolfstala. 11 Za osiguranje m o s t o b r a n a kod Bos. Gradike
odreen je 4. kozaki puk1-' sa 4 oklopnih izviakih kola. Kao
p o j a a n j e dodijeljeno je jedan Brzi b a t a l j o n njemako-hrv.
policije iz Zagreba i jedan oklopni odred njemako-hrv. policije iz Osijeka. 3. kozaki puk i borbena grupa policije iz Vindhorsta imali su zadatak da od Klanica p r o d r u sjev. od Vrbasa
do a e r o d r o m a Zaluani. Brzi bataljon i oklopni odred, kao i
ostaci ustaa koji su se probili iz Banje Luke 1 3 upotrebljeni
su na o b j e m a s t r a n a m a Laktaa.
Angaovane snage, kojima je trebalo da se prikljui jo
i jedan ustaki bataljon iz Jasenovca, pokazale su se kao potp u n o slabe, ovo naroito u odnosu na nadmonost partizana
u tekom n a o r u a n j u , a osobito zato to je jasenovaki ustaki bataljon 1 4 kasno prispio.
21.9. general fon Panvic 15 je odluio da 3. kozaki puk i
policijsku borbenu grupu povue na liniju Laktai i da saeka
privoenje daljih snaga. On se nadao da e ovu liniju ponajbolje moi da dri.
Za osiguranje puta Gradika B a n j a Luka odreena
su 2 policijska bataljona koji su oslabljeni, jer je od njih
formirana borbena grupa upuena u Klanice a koji su
pojaani sa nekoliko stotina pripadnika m j e s n e milicije, koja
se sastojala od Nijemaca iz R a j h a i folksdojera, Turaka, Cigana itd. U toku borbe pojaao se pritisak sa zapada na Vindhorst i Adolfstal, a na Bos. Gradiku sa jugozapada, tako da
su sela preko cijeloga dana skoro neprekidno bila pod vatrom
artiljerije i tekih bacaa. Na nekim m j e s t i m a partizani su se
sa tekim mitraljezima privukli d r u m u na 1000 m, kod Tur.
Dubrava ak i na 500 m, i pokuavali su da mitraljeskom va10
Tako se u njemakim i kvislinkim dokumentima naziva
Topola Donja, Srednja i Gornja (sada: Nova Topola), koju su u to
vrijeme naseljavali veim dijelom pripadnici njemake narodnosne
grupe (folksdojeri).
11
Tako se u njemakim i kvislinkim dokumentima naziva
Aleksandrovac. To mjesto su, u to vrijeme, u znatnom dijelu naseljavali folksdojeri.
"Rije je o ustaama iz 3. i 4. bojne 8. stajaeg djelatnog ustakog zdruga (vidi dok. br. 156).
11
Oni su 18/19. septembra u Hrvatskoj Dubici zaklali u mjesnoj
kreani 4 lica, a 20. septembra 1944. pred damijom u Bosanskoj Dubici objesili 17 uglednih graana od 17 do 80 godina starosti. Opirnije
o tome vidi izvjetaj abver-oficira kod njemakog opunomoenog generala u Hrvatskoj od 6. oktobra 1944 (Arhiv VII, mikrofilm London-8,
snimak reg. br. 302.602).
15
General-lajtnant Helmut fon Panvic, bio je tada komandant
njemake 1. kozake divizije 69. njemakog rezervnog korpusa. Poslije
rata strijeljan u SSSR-u kao ratni zloinac (vidi dok. br. 57, objanjenje 16).

t r o m zaprijee d r u m . Protivu ovih uvijek su bacane borbene


grupe 4. kozakog puka uz sadejstvo oklopnih izviakih kola, koje su odbacivale partizane i nanosile im gubitke. Ali
ipak za vrijeme noi partizani bi se uvijek privukli i posjeli
svoje ranije poloaje.
21.9. oko podne pojaao se pritisak partizana na liniju
Laktai. Ovim je poloaj 3. kozakog puka i policijske borbene grupe bio izvanredno ugroen, tako da su dobili zapovijest da se ubrzano povuku na liniju Laktai i ovu p o j a a j u .
Po podne su prispjeli prvi dijelovi jasenovakog ustakog
bataljona, koji su odmah upueni naprijed, da i oni pomognu
o d b r a n u linije Laktai.
Teka vatra partizana demoralisala je jedinice na liniji
Laktai, pa je izbila panika i nastalo je divlje bjekstvo ka Gradiki, u koje je povuena i n j e m a k a posada a e r o d r o m a
Zaluani koja se u to vrijeme probijala ka sjeveru, a tako isto
i dijelovi komore 3. kozakog puka, tako da je pomo jasenovakog ustakog bataljona, praktino, stigla prekasno. Samo brutalnim sredstvima, kao to su zapreavanje d r u m a
panskim konjima 1 6 i postavljanje mitraljeza, moglo se tek
kod Srednjeg Vindhorsta ovo panino bjekstvo zadrati, vojnike koliko-toliko urediti i ponovo uputiti naprijed, dok smo
posadu a e r o d r o m a koja je sa cijelom svojom opremom
i kolima bila u bejkstvu ka Gradici zadrali i ponovo uputili na njen stari poloaj. Tada smo se odvezli do Adolfstala,
pa smo i tamo zaustavili vojnike koji su bjeali. Da bi povratio vlast nad bjeguncima, ovdje je potpukov. Luburi prvi
put morao da upotrijebi oruje i da ubije jednog domobranskog podoficira koji se bunio. Sa dijelovima ustakog bataljona koji su tada prispjeli i sa tekim orujem kozaka koji
su se povlaili, ovdje je obrazovana nova linija fronta. General fon Panvic, koji se nalazio naprijed, izdao je nareenje
da se ova linija, koja se nalazi u formiranju, ima izgraditi kao
nov poloaj, jer bi se inae sela Gornji, Srednji i Donji Vindhorst morala jo iste noi prepustiti patrizanima, 1 7 ime bi
jedinice koje se jo nalaze na n a j i s t a k n u t i j i m linijama bile
odsjeene. Ovdje se mora naroito da istakne zalaganje potpukov. Luburia. General fon Panvic je objasnio da se ni na
novoj liniji, s obzirom na snage koje ima, ne bi mogao t r a j n o
16

Rije je o sistemu zapreavanja.


" Jedinice 5. korpusa NOVJ zauzele su Gornju Topolu 24. a Srednju Topolu 25. septembra 1944, dok Donju Topolu nisu uspjele zauzeti
zbog prodora njemake Borbene grupe Rudno od Dervente i Borbene grupe Panvic od Bos. Gradike prema Klanicama. Opirnije
o tome vidi izvjetaj taba 5. korpusa NOVJ od 8. novembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 13/2, k. 458), kao i dok. br. 151, 174, 175, 178 i 179.

da odri, ve da bi se n a j v j e r o v a t n i j e m o r a o povui ka Bos.


Gradici, kako bi bar t a j mostobran odrao. Stoga je potrebno, da bi se izbjeglo da i ovdje sve propadne, evakuisati Vindhorst. On me je molio da se p o s t a r a m da mu n a j k a s n i j e do
veeri u p u t i m jedno odgovorno lice, a u m e u v r e m e n u e on
h a u p t t u r m f i r e r a Niea, koga sam mu ja prethodnog dana dodijelio i opunomoio, uputiti u Gradiku. Saoptio sam generalu fon Panvicu da sam noas preko policijske radio-stanice
u Vindhorstu poslao vodstvu n j e m a k e n a r o d n e grupe i
drugu p o r u k u i vrsto r a u n a m s tim da e ve u j u t r u neko
iz Osijeka biti na licu m j e s t a . Kad sam se odvezao na pomoni aerodrom, ba se sputala jedna Roda, 18 k o j o m je,
na osnovu mojih radiograma, doao general Jilski 19 sa jednim
k a p e t a n o m i saoptio mi da e i voa grupe doi jo u toku
prijepodneva. Obavijestio sam generala Jilskog o situaciji i
zamolio ga da se javi generalu fon Panvicu.
Prim jedbe:
1.) Uspjeh partizana ne treba da se tako mnogo pripis u j e n j i h o v o j b r o j n o j nadmonosti partizani su upotrijebili, po procjeni, otprilike 6000 do 7000 ljudi nego njihovoj
neospornoj nadmonosti u tekom n a o r u a n j u .
2.) Ova nadmonost u tekom n a o r u a n j u nastala je zbog
z a t a j i v a n j a III gorskog zdruga u B a n j o j Luci, ime su partizani doli do n a j m a n j e 18 topova kal. 10,5 cm, 55 tekih bacaa, izvjesnog b r o j a protivkolskih topova kal. 7,5 cm, 4 tenka, veih koliina lakog pjeadijskog a u t o m a t s k o g oruja kao
i velikih koliina pogonskog goriva, municije i vozila.- 0 Ovo
su partizani izvanredno veto masirano upotrijebili, tako da
njemako-hrvatske trupe koje su se protivu njih borile, i
pored sve hrabrosti, nisu mnogo mogle da postignu.
3.) Dijelovi hrvatskih trupa su odstupili zato to navodno, ve nekoliko dana nisu bili snabdijevani.
4.) Naroito pada u oi nedostatak sposobnih hrv. ofi
cira, ijem zatajivanju se mogao da pripie dobar dio neuspjeha.
5) etnici koji su se nalazili na p r o s t o r u Banje Luke
ili su se borili zajedno sa partizanima ili su u n a j b o l j e m slu18
Njemaki tip aviona za vezu, male brzine. Ovi su avioni pokatkad upotrebljavani i u borbama protiv partizana.
18
Bio je komandant njemake policije poretka u NDH (Befehlshaber der Ordnungspolizei).
20
Opirnije o ratnom plijenu u Banjoj Luci vidi dok. br. 111.

aju, stajali sa p u k o m k nozi. Nije utvreno da su nas negdje


potpomogli. 2 1
6.) Na p r i m j e r u B a n j e Luke pokazalo se ponovo da su
nae irom cijele zemlje rasute snage slabe u odnosu na koncentrisane napade partizana, i da zbog s t a n j a s a o b r a a j a i
vezanosti ostalih angaovanih snaga one se ne mogu blagovremeno zamijeniti. Stoga bih htio da predloim da se sve
njemake i hrv. trupe koje se nalaze u obalskom p o d r u j u
povuku na liniju Rijeka Ogulin Bos. Novi Banja
Luka Sarajevo, poto su uvijek u opasnosti da im b u d u
presjeene linije s n a b d i j e v a n j a i poto ipak nee moi da
sprijee iskrcavanje, i drugo to bi se ovim oslobodile snage koje bi mogle sjeverno od ove linije da osiguravaju elj.
liniju Zagreb Beograd, a tako isto i da iste i osiguravaju
oblast sjev. i juno od ove pruge.

. .22

potp.[isao] Rekvard 2 3 (Requard)

21
Taj podatak nije taan, jer je u to vrijeme izvrena jedna od
najveih koncentracija etnikih jedinica u etvorouglu Tesli Doboj
Prnjavor Kotor-Varo, radi napada na pozadinu snaga NOVJ koje
su se borile oko Banje Luke. Opirnije o tome vidi dok. br. 108.
22
Redakcija je izostavila trei dio teksta koji govori o stanju
folksdojera u naseljima izmeu Bos. Gradike i Banje Luke, i to
je u dokumentu oznaila trima takama.
23
tandartenfirer (poloaj u SS formacijama, odgovara inu
pukovnika) Rekvard nalazio se na slubi u Ministarstvu spoljnih poslova Treeg Rajha, u odjeljenju: Unutranjost II (Auswrtiges Amt,
Abteilung Gruppe Inland II).

42

Zbornik,

tom

IV,

knj.

29

fi^J

III
USTAKO-DOMOBRANSKA

DOKUMENTA

IZVJETAJ OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA NDH OD 1. SEPTEMBRA 1944. O BORBAMA
OKO DERVENTE, TESLICA, FOCE I GACKA1
Vojnika t a j n a
DNEVNO IZVJEE Ia BROJ 245/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA

1. IX 1944. god.
I OBI PREGLED:

Neprijatelj i nadalje tue Daruvar topnikom vatrom.


Vei u s p j e h u podhvatu u Poekoj kotlini.
estoke borbe u podr. Ogulina, Graaca, Dervente i
Teslia.
Uspjeno se nastavlja podhvat u Hercegovini.
N a p a d a j i nepr. zrakoplova na Kamenicu, Rieku Dubrovaku, ire podr. Broda, Nevesinje, Lapad, Knin i Vrliku.
Oborena 3 n e p r i j a t e l j s k a zrakoplova.
II PODRUJA:

Derventa:
29. VIII napala je jedna partizanska brigada nae uporite Poivaljka (10 km j. Dervente). Nakon estoke borbe povukla se posada pred nadmonim neprijateljem u s. Foa (18 km j. i. Dervente) te odatle uz pomo posade iz Foe u p r o t i v n a p a d a j u p r o t j e r a l a partizane i ponovno zaposjela Poivaljku. Naena su 2 poginula
partizana, dok je vjerovatno mnogo vie partizana poginulo i ranjeno. 3
Tesli:
Nou na 29. VIII odbijen je n a p a d a j na nae posade u Jelahu i Puteiima (10 i 5 km s. i. Teslia). Oteena je elj. pruga.
1

Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


1/1-1, k. 42.
2
Redakcija je u ovom i u ostalim dokumentima ove knjige
koji potiu od Operativnog odjela Ministarstva oruanih snaga NDH
izostavila dio teksta koji se nalazi u odgovarajuim dnevnim izvjetajima objavljenim u 33. knjizi V toma, i ta mjesta je oznaila trima
takama.
3
Na sektoru Dervente su u to vrijeme dejstvovale 18. srednjobosanska NOU brigada i 21. slavonska NOU brigada. Blie o tome vidi

Jedna naa p o s t r o j b a naila je kod Visa 417 (8 km


s. Teslica) na premone nepr. snage, te se morala povui
u Tesli. Neprijateljski gubitci nisu ustanovljeni. Vlastiti gubitci: 3 Niemca poginula, 2 Niemca r a n j e n a i 3
d o m o b r a n a nestala. 4
Foa Gacko
U progonu jedne nepr. divizije 5 juno Foe borbene skupine dostigle su Mjeaie (14 km j.j.z. Foe).
Druge dvie borbene skupine zatvaraju zapornu
crtu 16 km i. emerna do 10 km s.i. Gackog. 6
Jadranska
obala:
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!

(M. P.)
Po nalogu
Glavara glavnostoernog u r e d a
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik (Helbich)
Helbich 7

Arhiv VII, reg. br. 17/5, k. 1421 (izvjetaj taba 18. srednjobosanske
NOU brigade od 3. oktobra 1944) i reg. br. 6/4, k. 1125 (knjigu depea
28. NOU divizije).
4
Na podruju Tesli Jelah su dejstvovali 14. srednjobosanska
NOU brigada i Teanjsko-tesliki NOP odred (vidi dok. br. 181, objanjenje 13).
5
Vjerovatno se odnosi na 6. proletersku (liku) diviziju Nikola
Tesla (vidi knj. 28, dok. br. 72).
Krajem avgusta na toj prostoriji nalazile su se jedinice 12.
korpusa NOVJ (vidi knj. 28, dok. br. 96, 98, 110 i 127).
7
Dragutin

BR. 155
RELACIJA 13. LOVAKE PUKOVNIJE OD 1. SEPTEMBRA
1944. DOSTAVLJENA ZAPOVJEDNITVU 4. LOVAKOG
ZDRUGA O DEJSTVIMA NA PROSTORIJI DOBRLJIN RUDICE BLAGAJ1
13. LOVAKA PUKOVNIJA

Op. B r o j : 394 t a j
U Bos. Novom, dne 1/IX 1944.
P r e d m e t : Bojna relacija za
mjesec kolovoz 1944. god.
ZAPOVJEDNITVU 4. LOVAKOG ZDRUGA
SASTAVAK.
U spoju spisa zapovjednitva III. Zbornog p o d r u j a
Glavnostoerni odjel Op. Br. 266/tajno od 9. VI. 1943. godine
i spisa tog zapovjednitva Op. Br. 1593. t a j n o od 18. IX. 1944.godine, dostavlja se b o j n a relacija za mjesec kolovoz 1944.
godine.
Pukovnija se nalazi na prostoru Bos. Novog, i sa svojim
jedinicama na osiguranju eljeznike pruge u Rudicama, Blagaju, Ravnicama i Dobrljinu sa zadatkom osiguranja i odbrane naznaenih m j e s t a kao i osiguranja prometa i eljeznike
pruge od Bos. Novog u pravcu sjevera zakljuno sa Dobrljinom sa 24-tim kilometrom, u pravcu istoka zakljuno sa Blag a j e m i u pravcu juga zakljuno sa Rudicama.
Raspored pukovnije bio je sliedei:
U Bos. Novom nalazi se stoer pukovnije sa stoerom II.
bojne i 14,15, 2. i 5. sati te 8. sati. U Ravnicama nalazi se stoer I. bojne sa rasporeenom 3. i 4. sati.
U Dobrljinu nalazi se razporeena ojaana 1. sat.
U Rudicama nalazi se razporeena ojaana 6. sat.
U Blagaju nalazi se razporeena ojaana 7. sat.
U Sarajevu nalazi se stoer III. okvirne bojne.
U Sisku nalazi se izobrazbeni odjel sa popunskom
bojnom.
OPERACIJE:

U toku mjeseca kolovoza svakodnevno su upuivane obh o d n j e sa zadatkom pregleda i osiguranja eljeznike prugu
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/1-111, k. 58.
* Vjerovatno treba: 1943.

kao i zadatkom razvianja i p r i k u p l j a n j a p o d a t a k a o odmetnicima 3 iz svih uporita k o j a dri pukovnija sa svojim jedinicama. Pored razvianja i osiguranja jedinice sa svojih uporita upuivale su redovito po danu i po noi jae i slabije
zasjede kako su gdje prilike zahtjevale. Ove zasjede osobito
su se upuivale nou.
Prilikom pregleda pruge svaki pojedinac u o b h o d n j i osobitu panju posveivao je oko pronalaenja p o d m e t n u t i h mina koje su se vadile skoro svakog dana. Odmetnici su vrili
p o d m e t a n j e mina skoro svaku no, jer im je nona tmina
omoguavala nesmetan i d u g o t r a j a n rad. U toku mjeseca upotrebljavali su nagazne mine Engleskog poriekla.
Kroz cieli mjesec nije dolo do jaih sukoba sa odmetnicima, samo je bilo nekoliko susreta sa slabijim snagama
i nekoliko zasjede, koje su bile sastavljene od slabijih dielova, ali uviek su ove skupine p r o t j e r i v a n e i razbijane.
1.

kolovoza 1944. godine.

Na pruzi izmeu uporita Rudica i Bos. Novoga izvren


je od strane odmetnika prepad na o b h o d n j u koja je razviala
prugu. 4 Istovremeno su bila n a p a d n u t a kola koja su ila po
p r i p a d a n j e hrane u Bos. Novi. Iz p r a t n j e kola nestala su tri
domobrana.
Vlastiti gubitci su nestala tri domobrana. Odmetniki
gubitci dva r a n j e n a .
Od 2. kolovoza do 16. kolovoza 1944. g.
U ovom razdoblju nije bilo osobitih dogaaja. Odmetnici su koristili none tmine i razarali su m i n a m a svaku no
prugu. Znatnije tete brzo su odklanjane. Promet nije bio u
zastoju.
17.

kolovoza 1944. godine.

U toku noi jae odmetnike snage napale su u jugoistonom prostoru Bos. Novog na poloaju Vjeala rasporeen samozatitni odred Suhaa Nogo. 5 Nona tmina dozvolila je
odmetnicima da se priblie pripadnicima Noge do neposredne
blizine. Borba je postajala sve ea kroz koju je odmetnicima uspjelo potisnuti Noginovce i zauzeti njihove poloaje."
' Tu rije su pomagai okupatora (kvislinzi) upotrebljavali za
pripadnike NOVJ (vidi dok. br. 152, objanjenje 3).
4
Taj napad je izvrio 2. bataljon Podgrmekog NOP odreda (vidi
dok. br. 24).
5
0 tome odredu vidi dok. br. 58, objanjenje 4.
6
Taj napad je 16. avgusta 1944. izvrio Podgrmeki NOP odred
(vidi dok. br. 24).

U samo j u t r o prikupljeni Noginovci pojaani sa polusatnijom iz Bos. Novog izvrili su p r o t u n a p a d a j e na odmetnike s kojim su povratili svoje poloaje nazad.
U toku dana na pruzi izmeu Ravnica i Novog obhodn j a za pregled i osiguranje pruge odkrila je jau odmetniku
zasjedu. 7 O b h o d n j a je bila potisnuta jer su odmetnici tukli
strojnikom i bacakom vatrom. P o d p o m a g a n j e m topnitva
od Dvora kao i doturenim p o j a a n j e m odmetnici su odbaeni
nakon borbe od 6 sati. Pruga je osloboena i promet je uspostavljen.
Odmetnici su bili razporeeni na kotama istono od
pruge prikriveni i ukopani. Dotureno p o j a a n j e probijalo se
visovima p r e m a odmetnikim poloajima, koje su napustili
pod estokom vatrom izbjegavi obkoljavanje.
Vlastiti gubitci su lake r a n j e n zapovjednik 4. sati nadporunik Pezelj Filip i dva domobrana. Odmetniki gubitci nisu poznati.
18.

kolovoza

1944.

godine.

Na pruzi izmeu Ravnica i Dobrljina o b h o d n j a je naila


na odmetniku zasjedu s k o j o m je stupila u borbu, koja je
t r a j a l a dva sata. Podpomognuti topnitvom i doturenim poj a a n j e m odmetnike je uspjelo odbaciti i osloboditi grupu. h
Vlastitih gubitaka nije bilo.

Od 19. do 22. kolovoza 1944. godine.


Na poloajima pukovnije nije bilo osobitih dogaaja.
23. kolovoza 1944. godine.
U toku dana izvreno je nasilno razvianje u zapadnom
pravcu na liniji Bos. Novi Matijevii Zakopa i Cvjetii.
Razvianje je vreno kroz gusto prekriven prostor i p o m e n u t a
sela. Susreta sa jaim odmetnikim dielovima nije bilo. Iznad
sela Cvjetia kod poruene kole p r e d n j i dielovi naili su na
odmetniku strau od dva m o m k a od koje su jednog ubili
dok je drugome uspjelo pobjei. 9
Vlastitih gubitaka nije bilo. Odmetniki gubitci jedan
mrtav.
Od 24. kolovoza do 29. kolovoza 1944. godine.
Na poloajima pukovnije nije se nita osobito dogodilo.
7
Tu zasjedu je postavio 4. bataljon 11. krajike NOU brigade
(vidi dok. br. 51).
8
Vidi dok. br. 51.
Vidi dok. br. 24.

30. kolovoza 1944. godine.


U toku ranog j u t r a izvren je n a p a d iz zasjede na obhodnju, koja je osiguravala sjeu drva u umi Zabari. 1 0 Jaina
o b h o d n j e za osiguranje brojila je 50 m o m a k a kombinovana
od legionara, Njemaca i domobrana. Gustina ume dozvolila
je odmetnicima da upuste o b h o d n j u u p r o s t o r kojeg su zaposjeli. Prisebnou domobranske o b h o d n j e uspjelo je spasiti o b k o l j a v a n j e cielog osiguranja i izvui glavninu iz vatre
sigurnog unitavanja. Iz njemake grupe ubijena su tri momka a 5 ih je zarobljeno. Brzim p r i k u p l j a n j e m , izvren je prot u u d a r sa doturenim p o j a a n j e m s k o j i m je uspjelo odmetnike odbaciti.
Istoga dana poslije podne kod uporita Rudice napadnut je bunker. Napad su vrili bacaima i p r o t u o k l o p n i m topom. Jedan d o m o b r a n je teko r a n j e n .
Vlastiti gubitci jedan ranjeni d o m o b r a n . Odmetniki gubitci nisu poznati.
U toku poslednjih dana opaeno je prema sigurnim i
provjerenim podatcima p r i k u p l j a n j e jaih odmetnikih skupina na svim sektorima oko Bos. Novog. Saznalo se za dolazak 6 komunistikih brigada u jugoistonom prostoru Bos.
Novog do Ljubije. Svrha ovog p r i k u p l j a n j a nije se mogla
odkriti. 1 1
Radi odmazde za ruenje pruge izvreno je u tri maha
palenje domova kod mjesta r u e n j a kao i odvoenje nepovjerljivog puanstva u logor.
ISKUSTVA:

U toku mjeseca nisu vreni nikakvi poduhvati te se nemoe govoriti o steenim borbenim iskustvima.
Primeeno je steeno praktino iskustvo oko pronalaenja p o d m e t n u t i h mina a osobito upoznavanje sa raznim trikovima kojima su se sluili.
NEDOSTATCI:

Nedostatci u toku mjeseca kolovoza su isti kao i u mjesecu s r p n j u .


Dranje pruge u ispravnosti svakog dana nailazi na vee
i vee potekoe a osobito na p r o s t o r u izmeu Ravnica i
Dobrljina. Cesta r u e n j a nepokazuje smjelost odmetnika nego
10
Na tom
odreda i 4. NOU
11
Rije je
na Prijedor (vidi

prostoru nalazili su se dijelovi Podgrmekog NOP


divizije (vidi dok. br. 24 i 51).
o pokretima jedinica 5. korpusa NOVJ radi napada
dok. br. 31 i 58).

nemogunost osiguranja razporedom jedinica koji je ve dui


b r o j mjeseci stalan. Uporite Dobrljin i Ravnice nisu u s t a n j u
odrati ovaj sektor pruge sa svojim malim zasjedama. Nebi
osigurale ni jae none zasjede. Teren dozvoljava privlaenje
odmetnika do same pruge neprimjetno, tako isto omoguuje
n e p r i m j e t n o i poruiti prugu. Ovaj prostor omoguuje privui
jae odmetnike snage koje su u osobito povoljnom poloaju
za unitenje vlastitih zasjeda koje se nalaze u dolini ili neposredno uz prugu.
Zapovjednik ppukovnik
(Kolakovi)
A.12 Kolakovi ppk.

BR. 156
ZAPOVIJEST ZAPOVJEDNITVA 3. GORSKOG ZDRUGA OD
3. SEPTEMBRA 1944. POTCINJENIM JEDINICAMA ZA ODBRANU BANJE LUKE 1
ZAPOVJEDNICTVO
3. GORSKOG ZDRUGA
I a-Op. br. 530/taj.
U B a n j a Luci, 3 r u j n a 1944

Zapovjednika t a j n a
r u k e zapovjednika

Na

Predmet: Obrana B a n j a Luke.


Zapovjednitvu 69. njemake divizije, 2
Zapovjednitvu 3. gor. pukovnije, 3
Zapovjednitvu 11. gor. pukovnije, 4
Zapovjednitvu 3. oru. pukovnije,
11

Aleksandar Kolakovi Kolpakov (vidi Arhiv VII: Abecedno


kazalo Ministarstva oruanih snaga NDH, 1943, str. 42).
1
Dokumenat (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/18-1, k. 112.
8
i 8 Odnosi se, vjerovatno, na njemaki 69. rezervni korpus u
ijoj se nadlenosti osiguranja u to vrijeme nalazilo i podruje Banje
Luke. Njemaka 69. divizija se tada nalazila na istonom frontu (vidi
Volfa Kajliga, navedeno djelo, svesku I, registar br. 29 i svesku II,
str. 63. i Organizaciju njemake kopnene vojske, Ministarstvo rata
SAD, str. 161).
3
i 4 Te pukovnije su pripadale 3. gorskom zdrugu. Zdrug se u
borbama za Banju Luku potpuno raspao. Pripadnici toga zdruga su
dijelom zarobljeni, a dijelom preli u redove NOVJ. Opirnije o tome
vidi dok. br. 31 i 80.

Zapovjednitvu m j e s t a B. Luka,
Popunitbenom zapovjednitvu B. Luka,
N j e m a k o m m j e s t u , zapovjednitvu ( P l a t z k o m t u r ) ,
Upravitelju upske redarstvene oblasti,
Zapovjednitvu II. i XXII. top. sklopa,
Zapovjednitvu II. b o j n e 11. gor. pukovnije,
Zapovjednitvu III. ust. bojne, 5
Zapovjednitvu IV. ust. bojne, 6
Zapovjednitvu XIV. b o j n e n j e m . SS-policije,
Zapovjednitvu 4. samovozne sati,
Zapovjednitvu 3. gorske dojavne sati,
Zapovjednitvu 3. gor. zdravstvene sati,
D.A.B.7 kod ovog stoera,
Zapovjednitvu 3. gor. oklopnog voda-izvodno,
Zapovjednitvu samovoz, povoza-izvodno,
Ib-odjelu ov. stoera-izvodno-ustmeno,
Zapovjednitvu stana-izvodno-ustmeno
Sastav.
Zapovjednik n j e m a k e 69. divizije povjerio mi je obranu Banja Luke i podredio mi je u tu svrhu sve naoruane vojne i graanske postrojbe u B a n j a Luci, kako hrvatske tako
i njemake. 8
U cilju izvrenja povjerenog zadatka:
Zapovjedam:
1.) I m a j u se organizirati, zaposjesti i odsudno braniti i to:
spoljni obrambeni p o j a s sa istaknutim tokama, i
citadela.
2.) Spoljni obrambeni p o j a s ogranien je crtom: eljezniki most na Vrbasu (uzvodno od ua V r b a n j e ) juna
ivica parna pilana Postranac potok mitnica na ulazu
u grad Nova ulica vila grofice della Maistri, odakle kree na jug i jugozapad i prvim breuljcima paralelno sa elj.
prugom izbija na rudnik Lau, odakle zaokree na jug i jugoistok te preko Pobra i Hisete izbija sjeverno od Karabaeve
ulice na Vrbas ijim tokom ide do elj. mosta uzvodno od
ua V r b a n j e .
5
i 6 Te bojne su pripadale 8. ustakom stajaem djelatnom
zdrugu. Blie o tome vidi iskaz postrojbi Ustake vojnice od 21. oktobra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 27/1, k. 114 B) i bojnu relaciju 8. ustakog
stajaeg djelatnog zdruga za novembar (Arhiv VII, reg. br. 1/1, k. 59).
1
Skraenica za: Deutsche Ausbildungs-Bataillon (njemaki nastavni bataljon): Ovi bataljoni su se nalazili pri domobranskim brigadama (zdrugovima).

Fotokopija prve stranice dokumenta br. 156

Spoljni obrambeni p o j a s dieli se na:


Odsjek Vrbas du rieke Vrbasa,
Odsjek Lau od vile grofice della Maistri u lievo
preko Laua do r. Vrbasa sa istaknutim tokama Petrievac
(303) i G. Seher.
Odsjek Budak od vile grofice della Maistri u desno do r. Vrbasa sa iztaknutim tokama: Trapisti, elj. pos t a j a Predgrae B a n j a Luka Samostan Petrievac i Rakovake bare.
3.) U n u t r a n j i obrambeni p o j a s ogranien je crtom:
Vrbas u visini logora Kulina Bana logor 4. samovozne sati
Vojna bolnica sa n j e m a k i m a r m i j s k i m o b s k r b n i m skladitem eljeznika pruga do Aleje k r a l j a Kreimira Aleja
k r a l j a Kreimira do potoka Crkvina lieva obala potoka
Crkvina do ulice dra. Pavelia Katel sa ukljuivo mostom
na Vrbasu.
4.) Citadelu o b r a z u j u zgrade: Vel. upa, b a n s k a zgrada
sa kazalitem, H i p o t e k a m a banka i Platzkommandantura.
5.) Razpored

eta:

A. Na s p o l j n j e m o b r a m b e n o m p o j a s u :
a) Odsjek
Lau
Zapovjednik podpukovnik Mileti Dragutin, zapovjednik 11. gor.
Zamjenik zapovjednika odsjeka satnik Feri, pobonik
11. gor. p u k .
Cete: stoer 11. gor. pukovnije,
14. sat. 11. gor. pukovnije,
15. sat. 11. gor. pukovnije,
3. sat. 3. gor. pukovnije,
III. ust. bojna,
1. bitnica II. top. sklopa (bez jednog topa).
Razpored navedenih postrojbi na dodieljenom odsjeku
i iztaknutim tokama izvrie sam zapovjednik odsjeka odmah po p r i j e m u ove zapovjedi, a u r o k u od 48 sati po p r i j e m u
zapovjedi dostaviti e mi skicu razporeda eta na odsjeku i
istaknutim tokama sa u c r t a n i m planom vatre za sva oruja.
Zapovjedno m j e s t o zapovjednika odsjeka na r u d n i k u
Lauu.
b) Odsjek Budak zapovjednik podpukovnik Prpi Krsto, zapovjednik 3. gor. pukovnije.
Zamjenik zapovjednika odsjeka satnik Ostoi, pobonik
3 g. p.

ete: stoer 3. gor. pukovnije,


15. sat. 3. gor. pukovnije,
6 sat. VIII. stajaeg ust. zdruga,
15 sat. IV. ust. Bojne,
16. sat. IV. ust. bojne,
2. bitnica XXII. top. sklopa bez jednog voda.
Razpored navedenih postrojbi na dodieljenom odsjeku
i iztaknutim tokama izvriti e sam zapovjednik odsjeka po
p r i j e m u ove zapovjedi, a u roku od 48 sati po p r i j e m u zapovjedi dostaviti e mi skicu razporeda eta na odsjeku i izt a k n u t i m tokama sa ucrtanim planom vatre za sva oruja.
Odsjena priuva ima se takoer odrediti.
Zapovjedno m j e s t o zapovjednika odsjeka kod radnikog
naselja.
c) Odsjek Vrbas zapovjednik ust. satnik karo, zapovjednik IV. ust. bojne,
Zamjenik zapovjednika odsjeka pobonik IV. ust. bojne,
ete: Stoer IV. ust. b o j n e i 13. sat. IV. ust. bojne.
Odsjek Vrbas nee se zaposjedati, poto r. Vrbas nije
gazna, te ne postoji v j e r o j a t n o a da bi neprijatelj sa te strane
mogao izvriti napad na B a n j a Luku. No, da bi se ipak odkrilo eventualno dovlaenje n e p r i j a t e l j a na toj obali, ima
zapovjednik IV. ust. b o j n e organizirati neprekidno obhodarenje, naroito nou, lijevo obalom r. Vrbasa du cielog odsjeka.
Ima se po svaku cienu sprieiti svako prebacivanje neprijatelja preko Vrbasa du cielog odsjeka.
Zapovjedno mjesto: Grupa kua juno od logora Kulina Bana 500 m.
d) Zapovjednici odsjeka odrediti e p o s t r o j b a m a iztaknutih toaka pravac i m j e s t o povlaenja u sluaju jaeg neprijateljskog napada, a po p r e t h o d n o j zapovjedi zapovjednika
odsjeka.
B. U n u t r a n j i obrambeni pojas.
a) Logor Kulina Bana brani s a d a n j a se t a m o nalazea
straa IV. ust. bojne.
b) Logor 4. samovozne sati zaposjeda i brani 4. samovoz. sat i samovozni povoz 3. gor. zdruga.
Zapovjednik obrane Logora biti e zapovjednik 4. samovozne sati.
U cilju zatvaranja m e u p r o s t o r a izmeu logora Kulina
Bana i logora 4. samovozne sati, postaviti e zapovjednik 4.
samovozne sati u m e u p r o s t o r u na pogodno m j e s t o jednu
zasjedu.

c) Vojnu bolnicu brani zdravstvena i dojavna sat 3.


gor. zdruga.
Zapovjednik obrane vojne bolnice biti e porunik
Krani.
U cilju zatvaranja m e u p r o s t o r a izmeu bolnice i 4. samovozne sati postaviti e zapovjednik dojavne sati na pogodno m j e s t o j e d n u zasjedu.
d) Odsjek od vojne bolnice (izkljuivo) do Keglevia
ulice zaposjeda i b r a n i II. top. sklop.
Zapovjednika odsjeka odrediti e zapovjednik II. top.
sklopa.
e) Odsjek od Keglevia ulice do Zdravstvenog stoarskog zavoda.
Posjeda i brani svo raspoloivo ljudstvo mesnog zapovjednitva B a n j a Luka.
9

' Tri take se odnose na dio (kraj) dokumenta koji nije pronaen u Arhivu VII.
43 Zbornik, tom IV, knj. 29

673

PREGLED RASPOREDA JEDINICA 3. ZBORNOG PODRUJA


NA DAN 4. SEPTEMBRA 1944. GODINE 1
ZAPOVJEDNITVO III ZBORNOG PODRUJA

Glavno-stoerni odjel
Glast, br. 418/taj.
U Sarajevu, dne 4. r u j n a 1944. god.

U ruke zapovjednika
strogo t a j n o !

I S K A Z

Postrojbi na p o d r u j u III zbornog p o d r u j a na dan


4/IX. 1944. god.
S t a n j e rasporeda operativnih jedinica oruanih snaga na
p o d r u j u ovog zapovjednitva na dan 4. r u j n a 1944. g. je
slijedee:
A) Podruje osiguranja 7. SS gorske divizije Princ
Eugen (zapovjeda zapovjednik 7. SS divizije, preko III. zbor.
podruja )
a) Pod zapovjednitvom 8. posadnog zdruga:
Zapovjedno m j e s t o Sarajevo
Stoer 8. posadnog zdruga, Sarajevo
Stoer I bojne Sarajevo
1. satnija, Paino brdo ( S a r a j e v o )
2. satnija, Trebevi ( S a r a j e v o )
3. satnija, Vraa ( S a r a j e v o )
4. satnija, H u m ( S a r a j e v o )
5. satnija, Travnik
6. satnija, Trebevi Paino b r d o Vraa H u m
(Sarajevo)2
Stoer II b o j n e
2. satnija
3. satnija
4. s a t n i j a
5. satnija
1

sa 1. satnijom, Zvornik
Nova Kasaba
Pale M e d j e d j a
Rogatica
Srebrenica (u p o s t r o j a v a n j u )

Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


13/3, k. 60.
2
Prema opoj bojnoj relaciji 8. posadnog zdruga od 6. septembra 1944 (vidi knj. 28. dok. br. 160), 6. satnija 1. bojne je jurina, naoruana automatima, a rasporeena je po ostalim satnijama.

Stoer III bojne, Ilida


1. satnija Trnovo
2. satnija Umoljani
3. satnija, Kotorac
4. satnija, Bjelemi
5. satnija, Glavatievo
6. satnija. Bijela (Konjic)
7. satnija, Kalinovik (u p o s t r o j a v a n j u ) 3
Stoer IV. bojne, Vare
1. satnija (bez jednog voda (Vare,) 1. vod 1. satnije u
Brezi)
2. satnija, K a k a n j (u p o s t r o j a v a n j u )
3. satnija, Budoelje
4. satnija, Vijaka
5. satnija, Zavidovii (Mednik)
6. satnija Vare (u p o s t r o j a v a n j u )
V b o j n a u Gorade (osigurava okolna sela)
Stoer VI b o j n e sa 1. i 2. s a t n i j o m u Ustikolini
3. satnija J a b u k a
4. satnija, Mreice Jele
5. satnija VII bojne Ostroac
2. Bitnice, Poligon, Paino b r d o (Sarajevo)
samostalni dojavni vod, Sarajevo
samostalni oklopni vod, Sarajevo
b) Pod zapovjednitvom I. ustakog zdruga:
Zapovjedno m j e s t o Sarajevo
Stoer I zdruga sa posadnom bojnom, stoernom i samovo/.nom satnijom u Sarajevu.
Stoer I bojne, sa 2. satnijom, Gromile
1. satnija, Romanija Sumbulovac, Gromile Bistrica 4
Stoer II b o j n e (biva XXIV) sa 6. satnijom, Rogatica 5
1, 2. i 4. satnija i stoerni vod u podhvatu, Ratelica
Ivan-Sedlo.
3. satnija Mesii
5. satnija, 2epa
s
esta satnija (jurina) nalazila se u avgustu u Trnovu a 7.
satnija u Konjicu (vidi knj. 28, dok. br. 160).
* Prema bojnoj relaciji 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga
od 4. novembra 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 9/1-94, k. 58), za septembar, 1. satnija se nalazila u Romaniji a 2. satnija u Podromaniji.
5
U Rogatici su se, pored stoera te bojne, nalazile 3. i 4. satnija,
dok se 1. satnija nalazila u Darivi (kod Sarajeva), 2. satnija u Rajlovcu,

43*

675

III B o j n a (biva XXII) Srebrenica


Stoer IV bojne 7 sa stoernom i 1. satnijom, Hadii
2. satnija Lepenica
3. satnija Kreevo
4. satnija, Brnjaci
V b o j n a (biva X X I X ) 8 Bugojno
Stoer doknadne bojne/' sa 1. satnijom, Gorade
2. novaka satnija, Pale
3. novaka satnija, Pale
4. novaka satnija, Pale
opkoparski vod, Gorade
topnika bitnica, Gorade
oklopni vod u Sarajevu (u p o s t r o j a v a n j u )
c.)

Pod zapovjednitvom XI. ustakog zdruga):


Zapovjedno m j e s t o u Sarajevu
Stoer XI. ustakog zdruga sa stoernom s a t n i j o m i or.
vodom u Sarajevu.

5. satnija u epi, a 6. satnija u Podlugovima. Dio bojne, kako stoji u


ovome iskazu, vodio je od 2. do 8. septembra borbe oko Tarina, dok
su ostali dijelovi vodili borbe sa etnicima oko Mesia, Sumbulovca,
Podlugova i Rogatice. O tome vidi dok. br. 36 i 55; Arhiv VII, reg.
br. 9/1-94, k. 58: bojnu relaciju 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga
od 4. novembra 1944.
6
Ta bojna je imala sedam satnija ovako rasporeenih: 1, 2, 3.
i 4. satnija (sa stoerom bojne) u Rogatici, 5. satnija u Fakoviima,
6. satnija u Klotijevcima, 7. satnija u Osmaama. U septembru 1944.
ona je, sa dijelovima 2. bojne, vodila borbe protiv etnika kod Mesia,
Bora i Rogatice (vidi dok. br. 9/1-94, k. 58: bojnu relaciju 1. ustakog
stajaeg djelatnog zdruga od 4. novembra 1944).
7
Stoer te bojne sa 1. i 2. satnijom nalazio se u Kiseljaku, dok
je Posadna bojna bila rasporeena ovako: 1. i stoerna satnija u Sarajevu, 2. satnija u Hadiima, 3. satnija u Lepenici, 4. satnija u Brnjacima, 5. satnija u Kreevu, a o emu je, vjerovatno, rije. Te bojne
su u septembru vodile borbe s jedinicama 10. NOU divizije na sektoru
Kiseljak Kreevo. Opirnije o tome vidi dok. br. 55 (objanjenje
23 i 24) i Arhiv VII, reg. br. 9/1-94, k. 58: bojnu relaciju 1. ustakog
stajaeg djelatnog zdruga od 4. novembra 1944. godine.
8
Samo je dio te bojne bio u Bugojnu, a glavnina se sa stoerom nalazila u Travniku. U svome sastavu, pored stoerne, imala je
jo tri satnije. Brojno stanje je iznosilo 436 ustaa. Bojna je u septembru 1944. vodila borbe sa dijelovima 10. NOU divizije oko Travnika
i za Travnik. O tome vidi dok. br. 126, 165; Arhiv VII, reg. br. 9/1-94,
k. 58: bojnu relaciju 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga od 4. novembra 1944.
* Stoer te bojne sa stoerom i 1. satnijom se nalazio u Sumbulovcu, dok su se 2, 3. i 4. satnija nalazile u Palama. Bojna je u septembru vodila borbe sa etnicima na tome sektoru (vidi Arhiv VII,
reg. br. 9/1-94, k. 58: bojnu relaciju 1. ustakog stajaeg djelatnog
zdruga od 4. novembra 1944).

Stoer I b o j n e sa 1. s a t n i j o m Stambuli
2. satnija, Praa
3. satnija, Renovica
4. satnija, Praa
Stoer IV b o j n e sa 15. i 17. satnijom u Zenici
14. satnija, K a k a n j
16. satnija, Zepe
Oklopni vlak br. 3. Lisac Stambuli
Pod

zapovjednitvom 2. Gorskog zdruga:


Zapovjedno m j e s t o , Konjic
Stoer 2. gorskog zdruga, sa obkoparskom, zdravstvenom
i dojavnom satnijom, vojno-or.vodom i samovoznim povozom, Konjic. 1 0

Stoer 2. gorske pukovnije sa 13, 14. i 15. satnijom, Jablanica


I bojna, bez 1. satnije, R a m a
1. satnija, Jablanica 1 1
II bojna, 1 2 bez 6. satnije, Konjic
6. satnija Podoraac
Stoer III b o j n e sa 11. i 12. satnijom, Drenica
9. satnija, Aleksin H a n
10. satnija, Grabovica
Stoer 9. gorske pukovnije sa 13. i 14. i 15. satnijom, Ivan
Sedlo 13
I b o j n a Ivan Sedlo
10
Prema bojnoj relaciji 2. gorskog zdruga od 29. novembra 1944,
pod stoerom ovoga zdruga, pored navedenih dijelova, nalazio se oklopni vlak Ris (vidi Arhiv VII, reg. br. 8/2-6, k. 57).
11
Stoer 1. bojne sa 2, 3. i 4. satnijom se nalazio u Rami, a 1.
satnija se nalazila u Jablanici (vidi Arhiv VII, reg. br. 8/26, k. 57:
bojnu relaciju 2. gorskog zdruga od 29. novembra 1944).
12
Ta bojna je, prema bojnoj relaciji 2. gorskog zdruga od 29.
novembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 8/2-6, k. 57), imala etiri satnije:
5, 7. i 8. satniju u Konjicu i 6. satniju u Podoracu.
13
Stoer 9. gorske pukovnije sa stoernim satnijama nalazio se
u Tarinu do napada jedinica 10. NOU divizije na Ratelicu, Ivan-Sedlo
i Tarin. U borbama koje su poetkom septembra voene oko ovih
mjesta dolo je skoro do potpunog raspadanja te pukovnije, pa je, u
vezi s tim, Zapovjednitvo 2. gorskog zdruga, svojom zapovjeu od 5.
septembra 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 6/21, k. 123), naredilo da
se izvri prestrojavanje pukovnije, a njen stoer sa 15. satnijom i 1.
bitnicom (bez jednog voda) premesti na Ivan-Sedlo. Opirnije o tome
vidi dok. br. 36, 55, 71, 145, 159, 176 i 183.

Stoer II b o j n e sa 5. i 8. satnijom, Bradina


6. satnija, Luka-Most
7. satnija, Ivan Sedlo
Stoer IX topnikog sklopa sa stoernom bitnicom i top. povozom u Pazariu.
1. bitnica (bez 1. voda), Tarin
1. vod 1. bitnice, R a m a
2. bitnica, Konjic
XX. topniki sklop, Sarajevo.
Oklopni vlak Neretva Ostroac
e) Pod zapovjednitvom brzog zdruga:
Zapovjedno m j e s t o Travnik
Stoer brzog zdruga, Travnik
Stoer III bojne sa 12. satnijom, Travnik
9. satnija, Rankovii
10. satnija, Bila
11. satnija, Busovaa
17. satnija, II bojne, Travnik
3. opkoparski vod 8. satnije, Travnik
1. satnija Kupreke bojne, K o m a r
I. bitnica 8. posadnog zdruga Travnik
1. samostalni topniki vod, 8. posadnog zdruga Travnik
f) Pod neposrednim
zapovjednitvom
Zapovjedno m j e s t o Sarajevo

III

Zbornog

podruja:

Stoer III doknadnog zdruga, Sarajevo


IV. d o k n a d n a lovaka bojna, Mostar
II. d o k n a d n a gorska bojna, bez 2. satnije, Travnik
2. satnija, 1 4 Poega (osigurava etve van p o d r u j a III
zbornog p o d r u j a ) .
III d o k n a d n a posadna bojna, 1 5 bez 1. satnije, Visoko
11
Zapovjednitvo 2 gorskog zdruga je trailo da se ta satnija
vrati radi popune 9. gorske pukovnije. Vidi Arhiv VII, reg. br. 6/2-1,
k. 123 (zapovijest Zapovjednitva 2. gorskog zdruga od 5. septembra
1944) i dok. br. 159 u ovoj knjizi.
15
Ta se bojna, prema izvjeu upskog orunikog zapovjednitva iz Sarajeva od 28. septembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 14/12-1,
k. 149c), predala jedinicama NOV i POJ. O tome u pomenutom izvjeu, izmeu ostalog, pie:
.. .9. i 10. IX 1944. zapoviednik 3. doknadne posadne bojne dopukovnik Bilui Vlado sa 6 astnika i oko 350400 domobrana napustili su svoju postrojbu u mjestu Visokom i otili u smjeru Graanice (4 km. s.i. Visokog) gdje su se prikljuili komunistima. Sa

1. satnija, Breza
IV d o k n a d n a estra bojna, Zavidovii
III doknadni topniki sklop Sarajevo
III d o k n a d n a opkoparska b o j n a bez 2. satnije, Sarajevo
2. satnija, Belie (van p o d r u j a III. Zbornog p o d r u j a )
III doknadna dojavna bojna, Sarajevo
3. doknadna povozna b o j n a satnija, Mostar
3. doknadna zdravstvena satnija, Sarajevo
3. d o k n a d n a veterinarska satnija, Sarajevo
3. d o k n a d n a o b s k r b n a satnija, Sarajevo
3. kanjenika radna satnija, Sarajevo
Oklopni vlak br. 2 Vuk Ustipraa, osigurava Sudii,
most na Limu.
G.)

a)

Podruje osiguranja 369. pjeake divizije:


Zapovjednim zapovjeda 369. divizija, preko III Zbor. podruja .
Pod zapovjednitvom IX. posadnog
Zapovjedno mjesto, Dubrovnik

zdruga:

Stoer posadnog zdruga, Dubrovnik


I b o j n a sa 2. satnijom, H u m
1. satnija, Jasenice-Lug
3. satnija, Diklii
4. satnija, Dubrovnik
5. satnija, Poljice
6. satnija, Jasenice-Lug
Stoer II bojne, sa 1. satnijom, Mostar
2. satnijom, Nevesinje
3. satnija, Domanovii
4. satnija, Rotimlja
III bojna, Gacko (Kula Fazlagi) 1 6
Stoer IV bojne sa 3 satnijom, Slano
1. satnija, Mlinite
2. satnija, Topolo
sobom su odnijeli veliki broj oruja, streliva i opreme. Od ove posade ostalo je svega 11 doastnika i domobrana koji su ostali u oru.
postaji Visoko ...
16
Prema bojnoj relaciji 9. posadnog zdruga od 9. septembra
1944 (vidi knj. 28, dok. br. 161) rije je o bivoj DOMDO bojni koja je
bila rasporeena za zatitu sela oko Gacka i Kule Fazlagi. U svome
sastavu je imala 1 asnika, 52 doasnika i 478 domobrana.

Stoer V bojne sa 3. satnijom, ilipi


1. satnija, Komolac
2. satnija, Mlini
4. satnija Mrcine
5. satnija, Gruda
b) Pod zapovjednitvom IX. ustakog
Zapovjedno mjesto, Mostar

zdruga:17

Stoer IX ustakog zdruga sa stoernom satnijom, Mostar


Stoer I bojne, Gabela
1. satnija, Rogotin
2. satnija, Metkovi
3. satnija, Hutovo
4. satnija, Ravno
Stoer III bojne, Grabovo Vrelo
9. satnija, Veljai
10., 11. i 12. satnija, Veljai
Stoer IV bojne, Tasovii
13. satnija, Grude
14. satnija Studenci
15. satnija Domanovii
16. satnija Bivolje Brdo
Stoer V bojne sa 17. i 20. satnijom, Ostroac
18. satnija, LisiiiKonjic
19. satnija OstroacZuglii
Pomoni eljezniki oklopni vlak Gabela, Gabela
C)

Podruje osiguranja 118. lovake divizije


Zapovjednim zapovjeda 118. lovaka div. preko III Zbor.
Podr.

a)

Pod zapovjednitvom VI. ustakog


Zapovjedno m j e s t o Imotski

zdruga:

Stoer VI ustakog zdruga sa samovoznom satnijom, Imotski


Stoerna satnija, estanovac
Stoer I bojne, bez 2. i 4. satnije, Livno
2. satnija, Borova Glava
4. satnija, ujica
17
Dio te bojne se, po osloboenju tih mjesta, povukao prema
Nevesinju (vidi dok. br. 30). Blie o tome zdrugu vidi bojnu relaciju
njegovog zapovjednitva od 8. septembra 1944 (Arhiv VII, reg. br.
8/2-28, k. 57).

Stoer II b o j n e sa stoernom satnijom, Omi


1. satnija, Jesenice Mali rat
3. satnija Gata Gradac
4. satnija Omi Ravnice
5. satnija Lovre Provo
Stoer III b o j n e sa stoernom i 2. satnijom, Katel Novi
1. satnija, Katel Suurac
3. satnija (bez 1. voda), Trogir
1. vod. 3. sat. Divulja
Stoer XXVI ustake b o j n e sa stoernom satnijom, Zrnovnica
1. satnija Stroanac
2. satnija, Sridivia
3. satnija Amii
Stoer doknadne bojne sa stoernom i 2. novakom satnijom,
Imotski
1. novaka satnija, Kamenmost
3. novaka satnija, Tihaljina
4. novaka satnija, Greda
5. novaka satnija, TrebistovoRakitno
Ustaka posadna satnija, Vrgorac (u p o s t r o j a v a n j u ) Veliki
Prolog
b)

Pod zapovjednitvom IX. ustakog


Zapovjedno m j e s t o Mostar

zdruga:

Stoer II bojne, P r o m a j n a
5. satnija Donja Brela
6. satnija Bakavoda
7. satnija Makarska
8. satnija Tuepiimii
c) Pod zapovjednitvom podhvatnog zapovjednitva
Cetina:
Zapovjedno m j e s t o Sinj
Stoer podhvatnog zdruga zapovjednitva Cetina S i n j
Stoer VI. b o j n e IX posadnog zdruga, Brnaze Sinj
1. satnija Trilj
2. satnija Han
3. 4. i 6. satnija Sinj
5. satnija, Split
8. novaka satnija 9. posad. zdruga, Sinj
1. bitnica 9. posad. zdruga, Sinj
Stoer XXVII ustake bojne sa stoernom satnijom, Sinj
1. satnija Obrovac

2. satnija KlisGrlo
3. i 4. satnija Hrvae
5. satnija Dicmo
III b o j n a VII. ustakog zdruga, Vrlika
Leevika ustaka b o j n a (u p o s t r o j a v a n j u ) u Leevici
D)

Jedinice
sjeka:

za

osiguranje

eljeznike pruge

Stoera

od-

Stoer XVI. estra bojne sa 2 satnijom, Zavidovii


3. satnija, Zepe
4. satnija, Begov Han
Stoer XVII. estra bojne 1 8 sa 3. i 5. s a t n i j o m Zenica
1. satnija, Visoko
2. satnija, Semizovac
3. satnija, Lava
Pomoni eljezniki oklopni vlak Zenica u Zenici
Pomoni eljezniki oklopni vlak >>Lava u Lavi
OPASKA:
1. Zapovjednici, kojima se dostavlja ovaj iskaz duni su
ga provjeriti i izvjestiti odmah o eventualnim netanostima
osobito u pogledu taktike, odnosno stegovne podreenosti.
2. Ovim iskazom i m a j u se upoznati izvidno svi podreeni zapovjednici radi znanja.
3. Ovaj iskaz uvati kao n a j s t r o u vojniku t a j n u , isti se
d a j e samo po razdjelbeniku.
4. Stari iskaz Glast, br. 3592/taj. od 4/8 1944. g. unititi
spaljivanjem.
Za Poglavnika i dom spremni!
Zapovjednik general
(Markulj)
Markulj 1 9

18
Poslije borbe u septembru 1944. od te bojne su ostale samo
dvije satnije. Blie o tome vidi dok. br. 144, objanjenje 5.
" Ivan

IZVJETAJ OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA NDH OD 5. SEPTEMBRA 1944. O SITUACIJI
NA PODRUJU TUZLE I KONJICA 1
Vojnika t a j n a
DNEVNO IZVJEE Ia BROJ 249/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
5. IX 1944. GOD.
I OBI PREGLED:

Borbe u p o d r u j u Siska. 2
Tuzla i J a s t r e b a r s k o ugroeni. 3
Nastavlja se jaka neprijateljska djelatnost razaran j a elj. pruga. 4
N a p a d a j i neprijateljskog zrakoplovstva na Bugojno i G. Vakuf te elj. ureaje.
II PODRUJA:

Tuzla:

Opaa se o k u p l j a n j e jaih part. snaga u irem pod r u j u Tuzle. Pruga prema Doboju je prekinuta, SS pos t r o j b e napustile su Tuzlu i krenule u podhvat.
Tuzla je ugroena. Zatraeno je p o j a a n j e za Tuzlu.

Konjic:

Podhvatne skupine iz Sarajeva i Konjica nastavl j a j u ienje p o d r u j a uz elj. prugu Tarin Ivan
Sedlo. 5
3. IX partizani su poruili most izmeu Ostroca i
Zuglia (11 km z.s.z. Konjica).
1

Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


5/1, k. 42.
1
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 120, objanjenje 2, 3. i 7.
5
U to vrijeme zapadno od Tuzle su se nalazile 11. i 38. divizija,
a juno 27. divizija 3. korpusa NOVJ (vidi dok. br. 16, 46, 78, 131
i 136), dok su komunikaciju Zagreb Karlovac ugroavale jedinice 34.
divizije (vidi tom V, knj. 33, dok. br. 120, objanjenje 4).
4
Opirnije o razaranjima eljeznikih postrojenja na podruju
Bosne i Hercegovine u to vrijeme vidi dok. br. 1.
5 Vidi dok. br. 36 i 55.

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

Djelat,

nepr.

zrakopl.:

3. IX neprijateljski zrakoplovi napali su elj. pos t a j u Praa. Oteen je 1 s t r o j i 1 osoba r a n j e n a .


Istog dana bacili su nepr. zrakoplovi 6 bombi na
elj. p o s t a j u P r e n j (8 km j. Rame) bez uinka.
Toga dana b o m b a r d i r a n je Tarin. Oteena je
pruga.
3. IX neprijateljski zrakoplovi bombardirali su Bugojno i G. Vakuf. Pojedinosti nisu javljene.
Obenito:
Dogoaji

na zelj. prugama:
Posljednjih nekoliko dana partizani stalno r a z a r a j u
elj. pruge minama, tako da je promet m o r a o biti obustavljen ak i na glavnoj pruzi Zagreb Vinkovci
Zemun i pruzi Sarajevo Dubrovnik i Sarajevo
Bos. Brod.
2. IX napali su partizani elj. prugu i osiguranja
izmeu Doboja i Dervente. Spalili su elj. p o s t a j u Vrhovi te razorili b.b. ureaje, a prugu otetili na vie mjesta. 6 U toku dana pruga je popravljena i promet uzpostavljen.
ZA POGLAVNIKA 1 ZA DOM SPREMNI!

Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

9
To su izvrile jedinice 21. slavonske i 18. srednjobosanske NOU
brigade. Blie o tome vidi dok. br. 33, objanjenje 5. i 7.

IZVJETAJ ZAPOVJEDNITVA 9. GORSKE PUKOVNIJE OD


5. SEPTEMBRA 1944. ZAPOVJEDNITVU 3. ZBORNOG PODRUJA O SITUACIJI NA PROSTORU IVAN-SEDLO RATELICA TARCIN 1
i
Osobno na ruke Zapovjedniku!
ZAPOVJEDNITVO 9. GORSKE PUKOVN.
ST02ER

Br. 2026/taj.
Tarin, 5. r u j n a 1944. godine.

Predmet: S t a n j e u 9. gorskoj pukovniji izvjee podnosi.


ZAPOVJEDNICTVU III. ZBORNOG PODRUJA.
Prema brzoglasnom nalogu Zapovjednitva III. Zbornog p o d r u j a od danas, podnosim izvjee u sliedeem:
I. MJERE ZA REORGANIZACIJU I OSPOSOBUENJE 9. GORSKE
PUKOVN.:

Prema zateenom brojanom s t a n j u preostalog ljudstva


na dan 3. o. m j . pristupio sam reorganizaciji i osposobljavan j u pukovnije tako, da sam za eventualnu n a j n u d n i j u upotrebu, a obzirom na vladajue prilike na ovom sektoru, uspio
osposobiti b a r neke jedinice i to:
Stoer 9. gorske pukovnije astnika
15. sat.

14. sat.

Ukupno:
Stoer I./9.g.p.
1. sat
4,1 n
2
tt
4.
Ukupno:

astnika
astnika

astnika

3,
1,
1,
1,
6,

3,
3,
1,

doast.

3,
19,
8,

momaka
8

100

26

7,

doast.

30,

momaka 134

doast.

1,

momaka

26,

15,
14,

doast.

56,

momaka

124
114
64
304

Nikako nije zapoeto s p o s t r o j a v a n j e m 13. sati lakih


pje. topova a niti s p o s t r o j a v a n j e m 2. sati I. bojne, jer od
istih nije ostalo gotovo nita, a naroito to se tie 13. sati,
k o j a je ostala bez i jednog topa.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
6/2-2, k. 123.

Prema tome I. bojna, zajedno s stoernim dielovima


pukovnije, ovako na brzu r u k u postrojena, de facto ne predstavlja nikakovu naroitu snagu, bez obzira na postojee moralno stanje kod vojnika. Stoga m i l j e n j a sam, da bi trebalo
poduzeti za sada sliedee:
Od preostalih dielova I. bojne te stoernih dielova pukovnije, trebalo bi popuniti do podpunog u s t r o j b e n o g s t a n j a
i onako veoma m a n j k a v u II. bojnu ove pukovnije i na t a j nain stvoriti, uz 15. i 14. sat, b a r e m j e d n u borbenu jedinicu,
koja bi to se tie stvarne snage, mogla predstavljati izvjestan
faktor.
Brojano s t a n j e p o m e n u t e II. b o j n e ove pukovnije prema pregledu ustrojbenog s t a n j a od 25. VIII. o. g. jest:
Pripada:
Ima:

Nedostaje:

astnika 20, doastnika 100, momaka 727,

15,

74,

489, te prema tome

"

5,

26,

238,

Sa svim ljudstvom, kojim pukovnija raspolae, a ako bi


se predloeno usvojilo, jo uvijek se osim navedenih sati, ne
bi moglo postrojiti 13. sat., koliko bi istu trebalo postrojavati,
obzirom na to, to je ve pomenuto, da je ista ostala bez topova (lakih pjeakih).
Na t a j nain, uz 15. i 14. sat, bila bi p o d p u n o f o r m i r a n a
jedna bojna, dok bi se druga morala iz osnova popuniti ljudstvom i starjeinskim osobljem.
Tako bi pukovnija mogla s dvije b o j n e na n a j u r n i j i nain biti osposobljena za borbene zadatke. Za postrojavan j e te druge bojne, moglo bi se upotrebiti i ljudstvo 9. i 10.
sati ove pukovnije, koje se sati poele postrojavati za III. bojnu 9. g. p., a od kojih se 9. sat. nalazi kao etvena sat negdje
u okolini Poege u Slavoniji, a 10. sat. nalazi se s veoma manjkavim b r o j a n i m s t a n j e m ljudstva (1 astnik, 7 doastnika
i 72 d o m o b r a n a ) u Konjicu na izobrazbi.
to se tie stvarnog stanja, ovo p r e u s t r o j a v a n j e moralo
bi se na svaki nain izvesti na drugom nekom sektoru, m a n j e
ugroenom u samom Sarajevu, ili u okolini Sarajeva, j e r u
protivnom s u m n j a m , da bi se mogao postii neki stvarni usp j e h i to za n a j m a n j e vrieme od b a r e m 4 6 tjedana.
U pogledu preostalog starjeinskog osoblja, astnika i
doastnika, m n i e n j a sam, da bi ovo trebalo temeljitim razm j e t a j e m po ostalim pukovnijama zamieniti s novim svjeim snagama.
Svaki p o k u a j s nekim drugim m j e r a m a , po m o j e m
shvatanju, bio bi zasada bez efikasnosti i ne bi urodio nikakovim plodom, ve naprotiv, ova pukovnija bi sigurno doivila konani i podpuni slom, prvom zgodom.

II. NEDOSTATCI U LJUDSTVU, TVORIVU, ORU2JU I ORUNOM


PRIBORU:

Poslije ve poznatih d o g a a j a od 31. VIII. do 3. o. m j .


m a n j k a i to ako se uzme u obzir i nedostatke do toga vremena
sliedee:
a) Osoblje:

bol.)
Ukupno za popunu tih
jedinica nedostaje: astnika 30, doastnika 101, momaka 848

Iz ovoga dobiva se u pogledu ljudstva jasna slika, a koj o m se moe opravdati gornji priedlog.
Inae je poslije samih d o g a a j a od 31. VIII. 3. IX. t. g.
u k u p n o nestalo iz dielova stoera 9. g. p. te sati I. bojne i to:
11 astnika, 40 doastnika i 372 domobrana, doim se stanje
II. b o j n e ove pukovnije nije mienjalo niti u emu i ono je
isto kao i prije 31. VIII. t. g.
b) Tvorivo, oruje i oruini pribor koji nedostaje.
Uslied toga, to su propale pismohrane pojedinih sati i
to 2., 3. i 13. sati, a i djelom osoblje koje je vodilo evidentir a n j e toga, ne bi se jo moglo pregledati to je uslied samih
i poslije tih dogaaja nastalo, jedino se moe priblino iztaknuti m a n j a k t.j. nedostatak kod jedinica stoernih dielova
i sati I. bojne, na koje se odnose dogaaji navedenih dana.
Ovo se moe razabrati iz priloenog pregleda.
III. MORAL I DUH, TE BORBENA SPOSOBNOST PUKOVNIJE.

Do sada vratilo se je od cjelokupnog ljudstva svega 30


d o m o b r a n a i to odmah prvog dana t.j. 4. o. m j . u j u t r o
koji su se povratili iz oblinjih uma, dok od tada do danas
nije se vratio ni jedan vie.
Prilikom napada odmetnika u noi od 4. na 5. o. m j . na
Tarin i Ratelicu, zarobljen je jedan bivi d o m o b r a n ove

pukovnije, od strane ustakih postrojbi, u podpunoj ratnoj


o p r e m i sa c r v e n o m zviezdom na kapi, koji je izjavio da
s e svi p r e o s t a l i o d b j e g l i d o m o b r a n i n a l a z e u n j i h o v i m redov i m a i da se niti j e d a n v i e ne m i s l i v r a t i t i u s v o j e b i v e jedinice, jer su listom pristupili o d m e t n i c i m a , m e u k o j i m a da
se nalaze i nestali bivi astnici ove pukovnije.
Ve s a m i m tokom dosadanje istrage moe se za sigurno
tvrditi, da je za d o g a a j e i z m e u 31. V I I I . i 3. I X . bila j e d n a
organizirana izdaja, koja v j e r o j a t n o nije uspjela da zahvati
j o jai korjen i vee posljedice za itavu pukovniju, uslied
k r a t k o e v r e m e n a , ali n e m o e s e p o z i t i v n o p r e d p o s t a v i t i d a
zatrovanost i kod veeg diela preostalog ljudstva nije podp u n o izkljuena.2
Ako se u z m e u obzir, da je ova pukovnija, p o r e d ve
n e k o l i k o izrazitih sluajeva n e u s p j e h a (Jajce, Donji Vakuf,
Viegrad, Rogatica i gotovo razsulo u Vareu), ovim posljedn j i m d o g a a j e m jo u veoj mjeri potreena, to neovisno od
obih prilika, a naroito na o v o m sektoru, n e m a nikakova
izgleda, da bi se m o g l a p o d p u n o sposobiti u d o g l e d n o v r i e m e
z a b o r b e n e z a d a t k e , a k o s e n e b i p r i s t u p i l o t e m e l j i t o j reorgan i z a c i j i i na v e n a p r i e d i z l o e n i n a i n p o p u n i , o b u c i i u s t e govljavanju iste.
Za s a d a d u h i m o r a l , k o j i v l a d a u o v o j p u k o v n i j i , u o b e
kod ljudstva, gotovo nije nikakav. Domobrani s krajnjim
n e p o v j e r e n j e m p r o m a t r a j u rad p r e o s t a l i h a s t n i k a , a s obzir o m na s v e i z n i e t o , d o n e k l e i o p r a v d a n o . I s t o t a k o i m e u
s a m i m d o m o b r a n i m a , p o s v o j prilici z b o g z a t r o v a n o s t i u s l i e d
r a z n i h u t i c a j a s a s t r a n e , o s j e a s e u i z v j e s t n o j m j e r i d a ista
p o t a j n o j o uviek tinja.
P o d a s t i r u i p r e d n j e m o l i m , d a s e p o k l o n i n a j v e a pan j a i z n i e t i m o p a z k a m a i o v a k o v o m m n i e n j u , k a k o ne bi u
p r o t i v n o m d o l o d o k o b n i h i n e e l j e n i h p o s l j e d i c a , b a u najvanijem trenutku.3
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
ZAPOVJEDNIK P.PUKOVNIK
(Vucela)
Vucela4
2
Opirnije o tome vidi dok. br. 36, 55 i 145.
3
Taj predlog o preformiranju 9. gorske pukovnije nije usvojen,
pa je Zapovjednitvo 2. gorskog zdruga naredilo 7. septembra 1944.
Zapovjednitvu 9. gorske pukovnije da se formiraju stoer pukovnije,
14. i 15. stoerna satnija i 1, 3. i 4. satnija i da se 2. satnija i 13. stcn
erna satnija za izvjesno vrijeme ne formiraju (vidi dok. br. 183 i
Arhiv VII, reg. br. 6/2-1, k. 123). Blie o gubicima ove pukovnije u
vrijeme od 1. septembra do 10. oktobra vidi depeu njenog zapovjednitva od 21. oktobra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 13/3-31, k, 124).
4
Zvonimir
( M . P.)

RELACIJA 2. S A T N I J E OKLOPLJENIH VLAKOVA OD 5.


S E P T E M B R A 1944. D O S T A V L J E N A Z A P O V J E D N I T V U 3 .
ZBORNOG PODRUJA O DEJSTVIMA OKLOPNIH VLAKOVA
R I S , V U K I LISAC 1
3 SAT
OKLOPLJENIH VLAKOVA
Broj 505/taj.
5IX1945
Sarajevo
Predmet: Bojna relacija
za k o l o v o z 1944. g.
ZAPOVJEDNITVU III. ZBOR. PODRUJA
(Glavnostoerni odjel).
S a v e z n o z a p o v j e d i N a d p i s a Op. br. 867/Taj. o d 28. X I I .
41 g. d o s t a v l j a se
BOJNA RELACIJA:
za v r i e m e od 1. do 31 k o l o v o z a 1944. g.
O k l o p n i v l a k R i s k r s t a r i na d i o n i c i K o n j i c B r a d i n a
R a t e l i c a . Po d a n u o k l o p , v l a k o b i n o p r e b i v a u p o s t a v i
K o n j i c . T o k o m c i e l o g k o l o v o z a o v a j o k l o p , v l a k k o j i s e sastoji od jednog strojnikog i jednog topovskog vagona, nije
imao dodira sa neprijateljem.
O k l o p l j e n i v l a k V u k u r a z d o b l j u od 1. do 8. k o l o v o z a u
g l a v n o m vri o s i g u r a n j e e l j . p o s t a j e U s t i p r a a .
D n e 8. V I I I . 44. g. po z a p o v j e d i I I I . Zb. P o d r . v l a k krstari n a d i e l u p r u g e B a n j a S t i j e n a H r e n o v i c a . 2 O k o 1 1 s a t i
k o d s e l a K a l j a n a v l a k nailazi n a o d m e t n i k e k o j i s e p r e b a c u j u
p r e k o pruge. Vlak je m o r a o stati jer je pruga pred njim bila
m i n i r a n a i o t v o r i o v a t r u na o d m e t n i k e . U t o k u b o r b e o k o 14
sati o d m e t n i c i su j e d n i m p r o t u o k l o p n i m n a b o j e m otetili stroj
v l a k a , k o j i j e n a g l o p o e o g u b i t i v o d u i paru. 3 V l a k j e n a t o
1
Original (pisan na maini, latinicom), u Arhivu VII, reg. br.
8/2-33-, k. 57.
2
Odnosi se na eljezniku stanicu Renovica na pruzi Sarajevo
Gorade.
3
i 5 Taj napad su izvrile jedinice 12. korpusa NOVJ (vidi Arhiv
VII, reg. br. 8/10, str. 59, k. 589B: knjigu depea 12. korpusa NOVJ).
O njemu se u izvjeu Zapovjednitva 5. orunike pukovnije od 26.

44 Zbornik, tom IV, knj. 29

689

krenuo za Banja Stijenu, gdje je strojovoa sam privremeno


popravio stroj, dok je m o m a d vlaka s a m a u k a n t a m a punila
s t r o j v o d o m . T a d a j e v l a k o k o 1 7 s a t i p o n o v o k r e n u o z a Hren o v i c u . U s p u t j e n a e t i r i m j e s t a p r e a o p r e k o m i n a m a istrgane pruge (u duini 1540 c m ) . U Hrenovici se priskae u
p o m o o k l o p , v l a k u Lisac. I s t u v e e r s e v l a k v r a a u Ustiprau, a radi o b s k r b e u g l j e m i v o d o m .
Od 8. do 30. k o l o v o z a 1944. g. v l a k p o n o v o o s i g u r a v a
s a m o p o s t a j u U s t i p r a a . U t o m r a z d o b l j u b o r b e i d o d i r a sa
o d m e t n i c i m a nije bilo.
Oklopljeni vlak Lisac vrio je osiguranje p o s t a j e Stambuli kao i dano-nono krstarenje i osiguranje svoje dionice
S t a m b u l i Sudii. Do 8. kolovoza nije bilo jaeg dodira sa
odmetnicima.
8. k o l o v o z a o k l o p , v l a k n a i l a z i u p o s t a j i H r e n o v i c a na
vrlo j a k u o d m e t n i k u skupinu ( o k o 10.000)' koja se prebacuje
p r e k o s a m e p o s t a j e Hrenovica i o k o nje. Odmetnici p u t a j u na
oklop, vlak jedan stroj pod p u n o m p a r o m sa 45 vagona
n a t o v a r e n i h u g l j e n o m . U s l i j e d t o g a n a s t a j e j a k s u d a r prigod o m k o j e g s u s l a b i j e i j a e o t e e n i svi o k l o p , v a g o n i , t a k o
da vlak ostaje nepokretan. Borba se nastavlja uz jaku premo
odmetnika koji iz nekoliko protuoklopnih puaka probijaju
s v e o k l o p , v a g o n e , a n a r o i t o o n a j u k o j e m se n a l a z i o zapov j e d n i k v l a k a n a d p . R i b i i . O k o 11.30 s a t i s m r t n o j e r a n j e n
z a p o v j e d n i k v l a k a n a d p . R i b i i . P o t o s u o k l o p , v a g o n i bili
prepuni u s t a a i N j e m a c a koji su se sa svih strana skupili u
oklop, vlak to doastnici oklop, vlaka na z a m o l b u nadpor.
avgusta 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 3/3-10, k. 149e), izmeu ostalog, kae:
8.VIII.1944 u 0845 sati jaa skupina partizana prebacila se preko eljeznike pruge izmeu Prae i Renovice (19 i 15 km. j.z. Rogatica) i na 4 mjesta razorila eljezniku prugu te opljakala njemaki
teretni vlak. Zatim su komunisti napali u Renovici oklopni vlak i zarobili celu posadu, osim zapovjednika oklopnog vlaka. Istog dana i
ista skupina partizana napala je topovima i bacaima na mjesto
Prau. Nae i saveznike oruane snage napadaj odbile i komuniste
rasprile. U mjestu Renovica poginulo je 6 ustaa i 2 eljeznika slubenika. Gubici partizana nepoznati. Promet uspostavljen. O tome
vidi i nareenje taba 12. korpusa NOVJ od 8. avgusta 1944 (knj. 28,
dok. br. 36). U protivnapadu su uestvovali 7. SS izviaki bataljon
i 1. bataljon 13. SS puka 7. SS brdske dobrovoljake divizije Princ
Eugen (vidi dnevni izvjetaj Komande Grupe armija F od 9. avgusta 1944. kao prilog br 64/VIII uz ratni dnevnik br. 3 Operativnog
odjeljenja te grupe u Arhivu VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br.
F-192, snimak br. 413 418).
4
Rije je o 12. korpusu NOVJ. Brojno stanje 16. divizije 12. korpusa iznosilo je 2.298 ljudi na dan 26. avgusta 1944 (vidi knj. 28, dok.
br. 94) a 36. divizije 1317 ljudi na dan 25. avgusta (vidi knj. 28,
dok. br. 90).

R i b i i a z a k l j u u j u da ga i z n e s u u n a j b l i u s e l j a k u k u i c u
i da mu t a m o p r u e prvu p o m o . Kad je b o r b a ve p o p u s t i l a ,
te k a d su se o d m e t n i c i u g l a v n o m v e prebacili p r e k o p o s t a j e ,
d o a s t n i c i i n e k o l i k o m o m a k a iz o k l o p , v l a k a i z n o s e t e k o ran j e n o g n a d p o r u n i k a i n o s e ga p r e m a o b l i n j o j kuici. U t o m
m o m e n t u pred n j i h izkoi 2 5 3 0 n a o r u a n i h o d m e t n i k a t e i h
zarobi i o d v e d e s o b o m , a t e k o r a n j e n o g nadp. Ribiia o s t a v e
u tu kuicu. Svi o s i m j e d n o g koji su bili z a r o b l j e n i u t o k u
od n e k o l i k o dana, povratili su se u o v u sat. B a r b a sa odmetn i c i m a bila je n e o b i n o t e k a i o t r a n a r o i t o u s l i j e d toga,
t o s u o d m e t n i c i raspolagali s a d o v o l j n i m b r o j e m p r o t u o k l o p nih p u a k a , le su sa i s t i m a na n e k o l i k o m j e s t a izprobijali
o k l o p , v a g o n e . O v o m z g o d o m t e k o s u o t e e n a dva o k l o p ,
vagona, k o j a se j o uvijek nalaze na o p r a v c i u Glav. elj. radioni u S a r a j e v u . Do kraja m j e s e c a k o l o v o z a o k l o p , vlak
Lisac nije i m a o j a e g d o d i r a sa n e p r i j a t e l j e m u t o k u redovitog k r s t a r e n j a i o b h o d a r e n j a o d r e e n o m d i o n i c o m . 3
T o k o m gore n a v e d e n i h d j e l a t n o s t i n i s u n i k a k o v a n o v a
izkustva s t e e n a .
V e i h n e d o s t a t a k a i grieki u t o m r a z d o b l j u nije bilo.
U g o r n j e m r a z d o b l j u p o g i n u o je z a p o v j e d n i k o k l o p ,
v l a k a Lisac pri. p j e a k i n a d p o r u n i k Ribii Antun, dok
j e vrlo lake r a n j e n o n e k o l i k o m o m a k a .
U s t a n o v l j e n i n e p r i j a t e l j s k i gubici su sliedei: 132 mrtva
i o k o 200 t o tee t o lake ranjenih o d m e t n i k a .
U o p i s a n i m b o r b a m a n a r o i t o su se istakli iz o k l o p , vlaka
Lisac: desetnici Mri Boo, H o s t i k a Vencl i Jelavi Grga te
d o m o b r a n i Hazbi M u h a m e d , Greb Ivan, Milo Ilija. Od vlak o p r a t n o g o s o b l j a istakli su se s v o j o m s t a l o e n o u i portvov a n i m v r e n j e m s l u b e za v r i e m e s a m e b o r b e s t r o j o v o a ingl
Mato, v l a k o v o a Ilija Vidovi, loa Arnautovi I b r o i koniar H o d i O s m a n .
Molim da se svi gore s p o m e n u t i o d l i k u j u odn. p r o m a k n u
p r e m a prileeim p r i e d l o z i m a za o d l i k o v a n j e p r o m a k n u e .
T o k o m gore n a v e d e n i h d j e l a t n o s t i od s t r a n e o k l o p , vlakova o v e sati u t r o e n o je s l i e d e e streljivo.
Od strane o k l o p , v l a k a Ris: Znak n a b o j a 46 k o m a d a .
Od strane o k l o p , v l a k a Vuk: 10 granata 4,7 cm udarnih, 3.800 k o m a d a n a b o j a 7,9 m m s t r o j o p u a n i h , 960 k o m a d a
s t r o j o p u a n i h n a b o j a 7,5 m m , 756 k o m a d a n a b o j a 9 mm
za s t r o j o s a m o k r e s SCH, 340 k o m a d a p u a n i h n a b o j a 8 m m . ,
68 k o m a d a z n a k o v n i h naboja, 800 k o m a d a s v j e t l e i h strojop u a n i h n a b o j a 7,9 m m .
Od strane o k l o p , vlaka Lisac: 12 k o m a d a top. granata
4,7 cm udarnih, 6.730 k o m a d a s t r o j n i k i h n a b o j a 7,9 m m ,
44*

691

900 k o m a d a s t r o j n i k i h n a b o j a 7,5 m m , 2 . 3 0 0 k o m a d a s t r o j o s a m o k r e s n i h n a b o j a 9 m m S C H , 1.100 k o m a d a p u a n i h


n a b o j a 8 m m . , 8 9 k o m a d a z n a k o v n i h n a b o j a , 3 7 k o m a d a run i h o b r a m b e n i h b o m b i , s v j e t l e i h s t r o j n i k i h n a b o j a 7,9 m m
1.200 k o m .
T o k o m g o r e o p i s a n i h b o r b i u p r o p a e n o j e n e t o o d opr e m e i o r u n o g p r i b o r a , o e m u e s e d o s t a v i t i p o s e b n o izviee kao d o p u n a ovoj b o j n o j relaciji.
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Zapovjednik, nadpor.
(Volari)
Volari0
ZAPOVJEDNITVO III. ZBORNOG PODRUJA
GLAVNOSTOZERNI ODJEL
Op. B r o j 4 4 / t a j .
U S a r a j e v u , d n e 18.1.1945 g.
Prikljuiti spisu pod
gornjim brojem od danas
P.O.Z.
Proelnik
Glst. n a d s a t n i k ( B a )
Ba7

Vjerovatno: Ivo.
' Vilko

IZVJETAJ OPERATIVNOG ODJELA M I N I S T A R S T V A ORU


A N I H S N A G A N D H O D 8 . S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
OKO PRIJEDORA, TUZLE I ROGATICE1
Dobiveno od prebjeglog kurira u Svinjiki
( S i s a k ) 14.IX 1944. 2
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E I a BROJ 252/44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
8 . I X 1944 g o d .
I OPCI PREGLED:
V e l i k i u s p j e h pri r a z b i j a n j u n e p r i j a t e l j a k o d Gra
aca3 i u borbama kod Rogatice.4
U s p j e n o se n a s t a v l j a p o d h v a t u Lici. 5
Prijedor pao.6
Napadaj nepr. zrakoplovstva na m o s t o v e preko r.
S a v e k o d Z e m u n a i na elj. u r e a j e i v l a k o v e .
II PODRUJE:

Kutina: . . .
Brod: . . .
Prijedor:
7.IX Prijedor pao. Pojedinosti nisu poznate. 8.IX
poinje pothvat za osloboenje Prijedora.

Lika: . . .
Biha Knin: . . .
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/1, k. 42.
2
Dopisano zelenim mastilom.
3
Rije je o zajednikoj akciji Nijemaca i etnika protiv dijelova
13. dalmatinske brigade (vidi tom V, knj. 33, dok. br. 122, objanjenje 8).
4
Odnosi se, vjerovatno, na borbe protiv jedinica 12. korpusa
NOVJ koje su, 3/4. septembra 1944. izvrile pokret preko komunikacije
Sokolac Rogatica u pravcu Starog Broda, radi prebacivanja u zapadnu Srbiju, frelaz preko te komunikacije izvren je bez boroe (vidi
Arhiv VII, reg. br. 8/10, k. 589B, str. 80: knjigu depea 12. korpusa).
5
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 123, objanjenje 6.
8
Prijedor su 7. septembra 1944. zauzele jedinice 4. NOU divizije.
Pri tome one su razbile jednu cijelu pukovniju, nanijevi neprijatelju
gubitke i zadobivi veliki ratni plijen. Poduhvat koji je neprijatelj
sutradan preduzeo nije uspio. Opirnije o tome vidi dok. br. o8.

Tuzla:
U j e d n o m s u k o b u p o d h v a t n i h skupina s neprijat e l j e m u p o d r u j u T u z l e n a e n o j e 2 5 p o g i n u l i h partizana, dok se cieni da ih je j o 40 poginulo.7 Zaplienjen
je 1 b a c a .

Rogatica:
U b o r b a m a s dielovima j e d n o g part. korpusa8
k o d G o d o m i l j a ( 1 6 k m s . i . R o g a t i c e ) p a l a s u 6 4 partiz a n a , d a l j n j i h 35 p o g i n u l i h se c i e n i , a z a p l i e n j e n a je 1
strojnica.

Djel.

vlast,

zrakopl.:

7.IX izvrilo je oruano izvianje nepr. uzletita


kod Slunja, izmeu Kupresa i Glamoa, kod Tieva, kod
Bos. Dubice te kod S a n s k o g Mosta. K o d Glinice kraj
Slunja nema p o g o d n o g zemljita za slietanje dok kod
G o j k o v c a ( 1 2 k m s.i. S l u n j a ) i m a p o g o d n o z e m l j i t e ,
ali n i j e n i t a s u m n j i v o o p a e n o . I s t o t a k o n i j e n i t a opaeno na zemljitu izmeu Kupresa i Glamoa, kod Tieva
te kod S a n s k o g Mosta.
O s i m t o g a i z v r i l o j e p r i e v o z s l u b e n e p o t e i vojnikih osoba.

Djelat, nepr. zrakopl.: . . .


T o g a d a n a 3 n e p r . z r a k o p l o v a b a c i l i su 8 b o m b i na
elj. m o s t k o d Z e n i c e i o t e t i l i ga.
N o u 6/7.IX bombardirani su elj. m o s t o v i na r.
S a v i k o d Z e m u n a . 1 m o s t je t e k o , a d r u g i l a k e o t e e n .

Obenito: . . .
Dogaaji na elj.

prugama:. ..

ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!


Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
Glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)
7
U irem rejonu Tuzle su u to vrijeme jedinice 38. NOU divizije
napadale uporite Srnice a jedinice 11. NOU divizije Srebrnik. U borbama od 5. do 8. septembra neprijatelj je imao preko 94 mrtva i 107
ranjenih, dok su na strani NOVJ bila 23 mrtva i 54 ranjena. Blie o
tome vidi dok. br. 78 i 131; Arhiv VII, reg. br. 1/3, k. 870: izvjetaj
taba 5. kozarske NOU brigade od 2. oktobra 1944.
8
Odnosi se na 12. korpus NOVJ (vidi Arhiv VII, reg. br. 8/10,
k. 589 B, str. 80: knjigu depea 12. korpusa NOVJ).

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 9 . S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
NA PODRUJU TUZLE1
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E I a B R O J 253/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
9 . I X 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
U s p j e n e b o r b e u p o d r u j u Tuzle, R o g a t i c e i Koprivnice.
U s p j e n o s e n a s t a v l j a p o d h v a t u Lici. N a e e t e
zauzele su Buni.2
Jaki n a p a d a j i n e p r i j a t e l j s k o g z r a k o p l o v s t v a n a B o s .
i SI. B r o d te p o d r u j e S a r a j e v a .
II PODRUJA:

Tuzla:
Jake o d m e t n i k e skupine obkolile su p o s a d u uporita S r e b r e n i k ( 2 0 k m s.z. T u z l e ) . S v i n a p a d a j i o d b i j e n i
su uz osjetljive gubitke po neprijatelja.3
Poduzete su protumjere i upuena pojaanja.
N e p r i j a t e l j s k i g u b i t c i : 59 p o g i n u l i h i z b r o j e n o i 140
p o g i n u l i h o c j e n j e n o . Plien: 1 b a c a i 2 s t r o j o p u k e .

Rogatica:
Neprijateljski gubitci u borbama kod Godomilja
( 1 6 k m s . R o g a t i c e ) p o p e l i s u s e n a 8 7 p o g i n u l i h izbroj e n o i d a l j n j i h 15 p o g i n u l i h o c j e n j e n o . 4 Z a p l i j e n j e n e su
jo 3 strojopuke i vei broj runog vatrenog oruja,
strjeljiva i eksploziva.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/1, k. 42.
2
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 124, objanjenje 5.
3
Napad na vrlo branjeno uporite Srebrnik obustavljen je 6.
septembra 1944, poto je 11. NOU divizija imala zadatak da izvri pokret prema r. Drini radi prebacivanja u zapadnu Srbiju. Opirnije o
tome pokretu, kao i obostranim gubicima i ratnom plijenu za vrijeme
napada na Srebrnik vidi dok. br. 46, 54 i 72.
J
Vjerovatno je rije o borbama voenim s jedinicama 12. korpusa NOVJ u toku 5/6. septembra 1944, prilikom prelaska ovoga korpusa preko r. Drine. Opirnije o tome vidi dok. br. 26 i 87.

Jadranska

obala:

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

Djelat,

nepr.

zrakopl.:

8.IX o k o 60 nepr. zrakoplova b o m b a r d i r a l o je podr u j e S a r a j e v a u 2 v a l a t e k i m b o m b a m a . B o m b e su pal e n a elj. p o s t a j u A l i p a i n M o s t i p r e d i o K o v a i i . I m a


t e t e n a elj. p o s t r o j e n j i m a t e j e o b u s t a v l j e n e l j . promet ka Brodu i Viegradu. Prema do sada dobijenim
p o d a t c i m a i m a o k o 300 m r t v i h i v e l i k b r o j r a n j e n i h .
I s t o g d a n a o d 09.50 d o 11.15 s a t i o k o 120 n e p r .
z r a k o p l o v a b o m b a r d i r a l o je o b a B r o d a u 3 vala. Pogo e n j e i j a e o t e e n elj. m o s t , o b e p o s t a j e , z a t i m v o j a r na i sredite grada u B r o d u n/S. teta je znatna dok su
rtve male.
P r i g o d o m nepr. napadaja iz zraka na D. Lapac
p o g o e n o j e l i e n i k o p o m o i t e , k o j e j e b i l o j a s n o ozna e n o . T o m p r i l i k o m p o g i n u l a su 2 b o l e s n i k a i 12 ih je
ranjeno.

Obenito:
Dogodaji

na

elj.

prugama:

7 . I X u 25.50 sati m i n i r a n je m o s t na r. B o s n i k o d
.p. K a k a n j ( n a pruzi S a r a j e v o B r o d ) .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara g l a v n o s t o e r n o g ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

R E L A C I J A S T O E R A 1. U S T A K O G S T A J A E G D J E L A T N O G
Z D R U G A O D 9 . S E P T E M B R A 1944. D O S T A V L J E N A OPERAT I V N O M O D J E L U G L A V N O G S T O E R A O R U A N I H SNAGA 1
NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA
USTAKA VOJNICA
STOER
I. STAJAEG DJELATNOG SDRUGA
ZAPOVJEDNI SKUP
B r o j 1963/taj. s a
priloga
U S a r a j e v u d n e 9 r u j n a 1944
Predmet:

Bojna relacija za mjesec


l i p a n j 1944.
DIO PRVI

GLAVNOM STOERU ORUANIH SNAGA


(OPER. ODJEL)
Z A P O V J E D N I C T V U I I I . Z B O R N O G PODRUJA
(GLST.)
OBA BOJNA RELACIJA
o p o d h v a t i m a p o s t r o j b i I. s t a j a e g d j e l a t n o g s d r u g a u mjes e c u l i p n j u 1944. g.
A. R a z p o r e d p o s t r o j b i , j a i n a i
m j e s e c a l i p n j a 1944. g o d i n e .

naoruanje

toku

I. S t o e r I ust. d j e l a t n o g s d r u g a u S a r a j e v u sa u k u p n o
l j u d s t v a 107, n a o r u a n j e : 13 p u a k a , 30 s a m o k r e s a . S t o e r n a
s a t s d r u g a u S a r a j e v u j a i n e 120, n a o r u a n j e : 18 p u a k a .
I. s a m o v o z n a sat u S a r a j e v u , j a i n e 76, n a o r u a n j e 36
p u a k a , 2 s t r o j o p u k e , 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 22 s a m o k r e s a i 3
tenka.
D o k n a d n a s a t 2 G o r a d e , j a i n e 133, n a o r u a n j e : 13 pu a k a , 1 s t r o j o p u k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s , 10 s a m o k r e s a i 1 baca 46 m m .
O b k o p a r s k i 1 v o d G o r a d e , j a i n a 64, n a o r u a n j e : 6 0 puaka, 2 strojosamokresa, 1 samokres.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br
6/223, k. 57.
* dopunska eta
ininjerijski

T o p n i k a b i t n i c a 4 G o r a d e , j a i n a 57, n a o r u a n j e : 4 5
puaka.
II. S t o e r II. s t a j a e b o j n e u s. G r o m i l e , j a i n a 39, nao r u a n j e : 32 p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s i 4 s a m o k r e s a . 1. sat II.
b o j n e na R o m a n i j i , j a i n a 128, n a o r u a n j e : 102 p u k e , 5 stroj o p u a k a , 4 s t r o j o s a m o k r e s a , 2 s a m o k r e s a . 2. sat II b o j n e u
G r o m i l a m a , j a i n a 141, n a o r u a n j e : 105 p u a k a , 7 s t r o j o p . , 1
s t r o j n i c a , 7 s t r o j o s a m o k r e s a , 5 s a m o k r e s a . 3. sat u K a k n j u ,
j a i n a 40, n a o r u a n j e : 32 p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s . 4. sat II.
b o j n e u Z e p u , j a i n e 148, n a o r u a n j e 84 p u k e , 3 s t r o j o s a mokresa i 4 samokresa.
X X I I . s t a j a a b o j n a - s t o e r b o j n e u S o k o l c u , j a i n e 67,
n a o r u a n j e : 33 p u k e , 1 s t r o j o p u k a , 1 s t r o j n i c a , 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 4 s a m o k r e s a . 1. sat X X I I . b o j n e u S o k o l c u , j a i n a 161,
n a o r u a n j e : 133 p u k e , 6 s t r o j o p u . , 1 s t r o j n i c a , 7 s t r o j o s a m o k r e s a , 10 s a m o k r e s a i 1 b a c a 46 m m . 2. sat X X I I . b o j n e ja i n a 142, n a o r u a n j e : 112 p u a k a , 7 s t r o j o p u a k a , 2 s t r o j n i c e ,
8 s t r o j o s a m o k r e s a , 10 s a m o k r e s a i j e d a n b a c a 46 m m . 3. sat
X X I I . bojne u Sokolcu, j a i n a 153, n a o r u a n j e 118 p u a k a , 7
strojopuaka, 1 strojnica, 5 strojosamokresa, 9 samokresa, 1
b a c a 46 m m . 4. sat X X I I . b o j n e u S o k o l c u . j a i n a 108, n a o r u a n j e : 54 p u k e , 5 s t r o j o p u a k a , 3 s t r o j n i c e , 7 s t r o j o s a m o k r e s a ,
8 s a m o k r e s a i 1 laki b a c a .
S t o e r X X I V . s t a j a e b o j n e u R o g a t i c i , j a i n e 25, n a o r u a n j e 10 pu., 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 8 s a m o k r e s a . Stoerna sat u
R o g a t i c i , j a i n a 192, n a o r u a n j e : p u a k a 159, 7 s t r o j o p u a k a ,
11 s t r o j o s a m o k r e s a , 5 s a m o k r e s a , 1 b a c a 46 m m . i 1 b a c a
81 m m . 1. sat R o g a t i c a , j a i n a 152, n a o r u a n j e : 99 p u a k a , 8
s t r o j o p u a k a , 1 s t r o j n i c a , 7 s t r o j o s a m o k r e s a , 12 s a m o k r e s a i
1 b a c a 46 m m . 2. s a t X X I V . b o j n e u R o g a t i c i , j a i n e 165, nao r u a n j e : 101 p u k a , 7 s t r o j o p u a k a , 6 s t r o j o s a m o k r e s a , 14
s a m o k r e s a i 1 b a c a 46 m m . 4. sat X X I V . u Zepi, j a i n a 146,
n a o r u a n j e : 96 p u a k a , 7 s t r o j o p u a k a , 2 s t r o j n i c e , 14 s t r o j o s a m o k r e s a , 10 s a m o k r e s a .
Stoer X X I X . stajae b o j n e u B u g o j n u , jaine 8, naoru a n j e : 1 s t r o j o s a m o k r e s . S t o e r n a sat X X I X . b o j n e u B u g o j n u ,
j a i n e 124, n a o r u a n j e : 74 p u k e , 3 s t r o j o p u k e . 1. s a t X X I X .
b o j n e u B u g o j n u , j a i n a 179, n a o r u a n j e : 90 p u a k a , 4 s t r o j o p u k e , 1 s a m o k r e s , 2 s t r o j o s a m o k r e s a . 2. sat X X I X . b o j n e
u B u g o j n u , j a i n e 127, n a o r u a n j e : 94 p u k e , 1 s a m o k r e s , 3
strojosamokresa.
Stoer K u p r e k e b o j n e u Travniku, jaine 5, naoruanje:
1 s t r o j o s a m o k r e s , 2 s a m o k r e s a . 1. sat u T r a v n i k u , j a i n e 142,
n a o r u a n j e 131 p u k a , 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 3 s a m o k r e s a . 2. s a t
4

topovska baterija

K u p r e k e b o j n e u T r a v n i k u , j a i n e 128, n a o r u a n j e : 99 pu a k a , 2 s t r o j o p u k e , 4 s a m o k r e s a . 3. s a t u T r a v n i k u , j a i n e
94, n a o r u a n j e : 70 p u a k a , 1 s t r o j o p u k a , 3 s a m o k r e s a . 4.
s a t u T r a v n i k u , j a i n e 108, n a o r u a n j e : 96 p u a k a , 1 s t r o j o puka i 3 samokresa.
S t o e r IV. b o j n e u H a d i i m a , j a i n a 37, n a o r u a n j e : 27
p u a k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s i 1 s a m o k r e s . 1. s a t IV. b o j n e u Had i i m a , j a i n a 126, n a o r u a n j e 125 p u a k a , 1 s t r o j o p u k a , 1
s a m o k r e s . 2. sat IV. b o j n e u L e p e n i c i , j a i n a 112, n a o r u a n j e :
109 p u a k a , 2 s t r o j o p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s . 3. s a t IV. b o j n e
u K r e e v u , j a i n a 131, n a o r u a n j e : 130 p u a k a , 2 s t r o j o p u k e ,
1 s t r o j o s a m o k r e s i 1 s a m o k r e s . 4. s a t IV. b o j n e u B r n j a c i m a ,
j a i n e 124, n a o r u a n j e : 123 p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s .
S t o e r P o s a d n e b o j n e u S a r a j e v u , j a i n a 24, n a o r u a n j e : 171 p u k a , 5 s t r o j o p u a k a , 2 s t r o j o s a m o k r e s a i 2 s a m o k r e s a . S t o e r n a sat, j a i n a 44, n a o r u a n j e : 12 p u a k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s , 2 s a m o k r e s a . 1. s a t , j a i n a 146, n a o r u a n j e : 143
p u k e , 4 s t r o j o p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s , 4 s a m o k r e s a , 2 sat u
S a r a j e v u , j a i n a 25, n a o r u a n j e : 24 p u k e , 4 s t r o j o p u k e , 1
strojosamokres i 2 samokresa.
B. P o d h v a t i :
T o k o m m j e s e c a l i p n j a 1944. g o d . d i e l o v i o v o g a s d r u g a
vrili s u s v a k o d n e v n o p r i s i l n a i z v i a n j a i vrili s u p o d h v a t e
sve do Drine.
U m j e s e c u l i p n j u i z v r e n je p o d h v a t po d i e l o v i m a o. s.
na n e p r i j a t e l j s k e s k u p i n e u S r e b r e n i c i i B r a t u n c u .
P r i l i k o m d n e v n i h i z v i a n j a d o l a z i l o se je u d o d i r sa neprijateljem, koji je s v a k o m prilikom poraen uz osjetne
gubitke.
V a n i j i d o g a a j i bili s u s l i e d e i :

2.

lipanj:

X X I I . b o j n a , k o j a j e k r e n u l a 31. s v i b n j a 1944. i z S o k o l c a p r e k o D e v e t a k a , D i m r i j e , Plana, P o d e p l j a , D e v i c e , t e d r a ,


S u e s k e , V i o g o r a p o d v o d s t v o m z a p o v j e d n i k a s a t n i k a Ante
C a r a t a n a i d o p u k o v n i k a F r a n j e S u d a r a s t i g l a je u S r e b r e n i c u ,
b e z d o d i r a s a neprijateljem."' S l a b i j a s k u p i n a p a r t i z a n a i s t o g
d a n a na v e e r izvrila n a p a d i p r e t r p i l a g u b i t k e od 2 m r t v a ,
m e u k o j i m a j e b i o i k o m a n d a n t m j e s t a S r e b r e n i c e . Pri sam o m e p r o d o r u i p r o t j e r i v a n j u p a r t i z a n a i z S r e b r e n i c e , zaplij e n j e n o je: 1 s t r o j o s a m o k r e s , 2 p u k e i 1 g o r s k i k o t a o .
5
Na sektoru Srebrenice nalazili su se dijelovi 20. romanijske
brigade 27. NOU divizije i Srebreniki NOP odred (vidi knj. 26, dok.
br. 27, objanjenje 8 i dok. br. 95).

3.

lipanj:

X X I I . bojna iz Srebrenice izvrila podhvat protiv parti'


z a n s k i h s n a g a u B r a t u n c u , o d a k l e su p a r t i z a n i p r o t j e r a n i i
razpreni. U o v o m p o d h v a t u o s o b i t o se istakla 3. sat X X I I .
bojne.

4.

lipanj:

U p o d r u j u Bratunac X X I I . b o j n a izvrila je izvianje


i pretres zemljita do S u e s k e bez dodira sa neprijateljem.
J e d a n v o d X X I I . b o j n e , 2 . s a t i i z B u g o j n a i z v r i o j e izvianje do Rogaia, gdje je stupio u b o r b u sa j a k o m partizans k o m p o s t r o j b o m , pred k o j o m se je n a k o n ilave j e d n o s a t n e
borbe povukao. Gubitak neprijatelja 2 mrtva i vie ranjenih.
Vlastiti gubitci: 1 vojniar ranjen.

5.

lipanj:

D j e l o v i X X I I . b o j n e izvrili s u i z v i a n j e d o s e l a Ratkovii bez dodira sa neprijateljem. Na povratku partizani,


k o j i su o p s j e d a l i S r e b r e n i c u , n a p a l i su b o j n u i u e s t o k o j
b o r b i o s t a v i l i s u n a m j e s t u b o r b e 1 2 m r t v i h p a r t i z a n a , o d kojih je jedan k o m a n d a n t X X . partizanske brigade.6

6.

lipanj:

Djelovi X X I I . bojne krenuli su u izvianje p r a v c e m Sto e r s k o M o e v i i M a g u d o v i i S a s e B j e l o v a c Sreb r e n i c a . U b i j e n a tri p a r t i z a n a s r e b r e n i k o g p a r t i z a n s k o g odreda. P l i j e n : 1 e n g l e s k a s t r o j o p u k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s i p e t puaka.

7.

lipanj:

Dio X X I I . bojne u izvianju u okolini Sueske unitio


je 3 p a r t i z a n a . 7

8.

lipanj:

D i j e l o v i X X I I . b o j n e iz S r e b r e n i c e , u i z v i a n j u u o k o l i n i
Sueske, bez dodira sa neprijateljem.

11.

lipanj:

1, 2, 3. i 4. s a t X X I I . b o j n e iz S r e b r e n i c e u p o d h v a t u pravc e m Zedansko Sueska Bukovica, zadala je gubitke X X .


p a r t i z a n s k o j B r i g a d i o d 1 2 m r t v i h ( p r e b r o j a n o ) . V l a s t i t i gubitci: 2 m r t v a , 2 r a n j e n a .

14.

lipanj:

1. i 3. s a t X X I I . b o j n e iz S r e b r e n i c e , i p r i s p j e l a 2. s a t
X X I V . b o j n e izvrila j e i z v i a n j e u p r a v c u j u g o i s t o k a d o S t o 6
U izvodu iz operacijskog dnevnika 27. NOU divizije od
1944. pie da je borba voena 4. juna i da je tom prilikom
i zamjenik komandanta 20. NOU brigade Mihailo Bjelakovi
heroj (vidi knj. 26, dok. br. 95). O Bjelakoviu opirnije vidi
niku narodnih heroja Jugoslavije, str. 60.
7
Vidi knj. 26, dok. br. 95, objanjenje 7.

26. juna
poginuo
narodni
u Zbor-

erska, ubina, Poznanovia do Drine. Ubijena 4 partizana.


Plijen: 1 puka.

16.

lipanj:

1. i 2. sat X X I I . b o j n e iz S r e b r e n i c e , k r e n u l a u p o d h v a t
i e n j a p r a v c e m G r a d n o B u k o v i k R o s u l j e , 3. s a t X X I I .
b o j n e na Vel. Seoce, Cumavii, Babuljice, neprijatelj je bio
j a k o i z n e n a e n i b j e a o je te je u b i j e n o 58 p a r t i z a n a a 42
r a n j e n a . ( I z k a z s t a n o v n i k a ) . P l i j e n : 1 tal. b a c a 80 m m , 1 prot u o k l o p n a p u k a , 6 s t r o j o p u a k a , 25 p u a k a , 300 m i n a za
mali baca, 300 naboja engleskih, 2200 talijanskih naboja,
1000 n a b o j a 7,9 m m , 1200 n a b o j a 9 m m , 30 k o n j a , 1 e n g l , stroj o s a m o k r e s t e v e l i k i b r o j s t o k e i v e l i k a k o l i i n a ita. V l a s t i t i
gubitci: 3 ranjena.
U podhvatu v o e n o m protiv XX. partizanske brigade,
u e s t v o v a l a j e j e d n a sat X X I V . b o j n e u j a i n i 112 m o m a k a .
I s t a se je k r e t a l a p r a v c e m : S r e b r e n i c a B a j r a m o v i i H a n
(kota 786) Bukovik, te kod Rosulja naila na neprijatelja,
koji se odmarao. Iznenadnim napadom uspjelo je m n o g o jaeg
n e p r i j a t e l j a ( o k o 350 l j u d i ) s v r s t a n i h u tri b a t a l j o n a p o k r e nuti i potjerati. Neprijatelj je ostavio na bojitu 47 mrtvih
(prebrojano) a o k o 60 ranjeno (procjenjeno).8 Cjelokupna
m o m a d sati pokazala je izvanrednu stegu, portvovnost i
borbenost, te je u e s t o k o m naletu skrila ogoreni otpor
m n o g o j a e g n e p r i j a t e l j a . U p o d h v a t u je z a r o b l j e n o : 1 b a c a
81 m m , 1 t a l i j a n s k i sa 45 m i n a , 1 s t r o j o p u k a sa 1112 nab o j a , 1 z n a k o v n i s a m o k r e s Valter sa p e t z n a k o v n i h nab o j a , 8 p u a k a 7,9 m m , 5 p u a k a engl., 1 p r i u v n a c i j e v za
e n g l , s t r o j o p u k u , i 17 s k l a d i t a , u s v a k o m e po 32 n a b o j a za
istu, 1 pri. c i j e v za s t r o j o p u k u t a l i j a n s k u , 8 o k v i r a , u svak o m p o 7 n a b o j a , z a p r o t u o k l o p n u p u k u t e 1600 n a b o j a 9 m m
za s t r o j o s a m o k r e s . V l a s t i t i g u b i t c i : 3 l a k e r a n j e n a .

17.

lipanj:

U i z v i a n j u i p r e t r e s u z e m l j i t a do i o k o F o j h a r a pc
d r u g o j sati X X I I . b o j n e r a s p r e n a j e m a n j a p a r t i z a n s k a skupina. V l a s t i t i g u b i t c i 1 m r t a v .
O b h o d n j a j e d n e sati X X I V b o j n e u j a i n i 2 0 b o r a c a vrila je r a z v i a n j e u s e l i m a K o v a n j u i G u d e l j i m a , n a p a d n u t a
j e o d s t r a n e n e p r i j a t e l j a n e p o z n a t e j a i n e ali j e n e p r i j a t e l j razbijen i rastjeran. Vlastitih gubitaka nije bilo.-

18.

lipanj:

O b h o d n j a j e d n e sati X X I V b o j n e u j a i n i 2 2 b o r c a vrila je razvianje na p o d r u j u Ustiprae, Prosjeeno, Borovac


8
Blie o tome vidi knj. 26, dok. br. 95, objanjenje 8 i knj. 27,
dok. br. 17.

i M i e v i n e . N e p r i j a t e l j je p r o t j e r a n . N e p r i j a t e l j s k i g u b i t c i 8
mrtvih i 3 ranjena. Vlastiti gubitci: 1 vojniar lake ranjen.

19.

lipanj:

P r i l i k o m n a p a d a X X . i X V I I . m a j e v i k e b r i g a d e s a jedn i m d j e l o m p r o l e t e r s k e b r i g a d e n a S r e b r e n i c u , j e d n a s a t drala je postav na koti Bojna (vis 4 7 0 ) , te uslied sve teeg


n a p a d a n e p r i j a t e l j a s a p r i t i s k o m n a s a t p r e m a i z d a n o j zapov j e d i p o l a j e n e p r i j a t e l j u z a l e a , t i m e d a g a i z b a c i s a postava, na k o j e m se utvrdio i s p r e m a o se na juri da zauzme
S r e b r e n i c u . S a t s e n e o p a e n o p r i v u k l a n e p r i j a t e l j u iza l e a t e
u s n a n o m j u r i u p o t j e r a l a n e p r i j a t e l j a , k o j i j e i z n e n a e n uzm a k a o ostavivi na bojitu 62 mrtva (prebrojeno) i o k o 70
r a n j e n i h ( p r o c i j e n j e n o ) . 9 M e u m r t v i m p r o n a e n j e i kom a n d a n t j e d n o g a b a t a l j o n a , k a o i 3 p o l i t i k a k o m e s a r a . Kol i k o s e j e s a z n a l o n e p r i j a t e l j j e b i o j a k 350 b o r a c a . P l i j e n : 1
laki b a c a sa 20 m i n a , 1 s t r o j o p u k a ( z b r o j o v k a ) , 1 p r i u v n a
c i e v za s t r o j o p u k u sa 7 p u n i h nizaa, 1 p r i u v n a c i e v za eng l e s k u s t r o j o p u k u sa 8 p u n i h s k l a d i t a , 1 p r i u v n a c i e v za
t a l i j a n s k u s t r o j o p u k u s a 380 n a b o j a z a i s t u , 8 r u n i h p r a s k i ,
2 0 s k l a d i t a s a p o 7 n a b o j a z a p r o t u o k l o p n u p u k u , t e 1463
n a b o j a z a p u k u 7.9 m m . V l a s t i t i h g u b i t a k a n i j e b i l o .

20.

lipanj:

21.

lipanj:

XX. 1 " i XV. 1 1 p a r t i z a n s k a M a j e v i k a b r i g a d a n a p a l a je na


Srebrenicu. Odlunim protunapadajima dielova X X I I bojne i
z a o b i l a e n j e m i u d a r o m 2. s a t i X X I V . b o j n e u l e a n e p r i j a t e lja partizani su na m j e s t u borbe ostavili 45 mrtvih i o k o 40
r a n j e n i h . 1 2 P o s l i j e o v i h g u b i t a k a n e p r i j a t e l j j e r a z p r e n . Plien:
1 m a l i b a c a , 1 s t r o j o p u k a i 14 p u a k a . V l a s t i t i g u b i t c i : 3 ranjena.
1. sat X X I I . bojne izvrila je izvianje do Joeve bc
d o d i r a sa n e p r i j a t e l j e m . 2. sat i s t e b o j n e b i l a je u i z v i a n j u do
V i o g o r a i S l a t i n e b e z d o d i r a sa n e p r i j a t e l j e m .

23.

lipanj:

D i e l o v i s d r u g a iz S r e b r e n i c e k r e n u l i su u p o d h v a t p r o t i v
X X . partizanske brigade i R o m a n i j s k o g odreda. Jedan dio 2.
s a t i k r e n u o je p r a v c e m : S r e b r e n i c a B r a t u n a c H a l i l o v i i
P e t k o v i D e d i i , a d r u g i d i o p r a v c e m : S r e b r e n i c a Bu" Vidi knj. 26, dok. br. 99 i knj. 27, dok. br. 17.
10
U tekstu originala, preko brojki 21.1 napisano je: XX
(vjerovatno se odnosi na 20. romanijsku NOU brigadu).
11
Treba: XVII (17. majevika brigada). Petnaesta majevika brigada se u to vrijeme nalazila na sektoru Cajnia (vidi knj. 26, dok.
br. 62).
12
Napad na Srebrenicu izvela je 17. majevika brigada 38. NOU
divizije u sadejstvu sa 20. romanijskom brigadom 27. NOU divizije
(vidi knj. 26, dok. br. 99). Sedamnaesta majevika brigada je imala

d a k i z m i c i R a d u k i i M a g a i i i l j k o v i . N a k o n ob
k o l j a v a n j a n e p r i j a t e l j j e p r u i o ilav o t p o r i p r e t r p i o gub i t k e od 54 m r t v a ( p r e b r o j e n o ) , 6 r a n j e n i h ( p r e b r o j e n o ) i 4
zarobljena. Vlastiti gubitci: 1 doastnik poginuo i 2 vojniara
ranjena.

24.

lipanj:

J e d n a s a t u j a i n i 108 b o r a c a i m a l a je p o d h v a t u p r a v c u :
S r e b r e n i c a B r a t u n a c M a g a i i B r e z a k K r a v i c a , te
k o d B a i a n a i l a n a n e p r i j a t e l j a k o j i j e b i o u k o p a n u rovov i m a , a o s i m t o g a r a e s t i o se o b r a n o m iz c r k v e i iz s a m i h
kua sa d o m i n a n t n o g poloaja. O d m a h se prelo u napad te
u 10 s a t n o j b o r b i p r s a o p r s a u s p j e l o je n e p r i j a t e l j a p o k r e nuti sa utvrenog poloaja i razpriti ga sa postava. Neprijatelj je o s t a v i o na p o l o a j u 11 m r t v i h , 7 r a n j e n i h , a o s i m t o g a
z a r o b l j e n o je i 8 p a r t i z a n a . R a t n i p l i e n : 1 s t r o j o p u k a , sa 4
s k l a d i t a za i s t u , 18 p u a k a , 1 p r i u v n a c i e v za e n g l e s k u stroj o p u k u , 1 p o l j s k a b o l n i c a , t e 5 0 0 0 0 n a b o j a 7.9 m m . V l a s t i ! ;
g u b i t c i : 1 d o v o d n i k p o g i n u o , 2 d o v o d n i k a tee r a n j e n a i 1 dovodnik lake ranjen.
Zasjeda u jaini od 12 ustaa X X I V . bojne postavljena je
u s a m o m p r e d g r a u R o g a t i c e , m j e s t o z v a n i K o v a n j . I s t a j,.
napadnuta toga dana od strane etnika. Jaina neprijatelja
b r o j i l a j e o k o 8 0 l j u d i . P r u e n a i m j e p o m o i o d m a h j e nep r i j a t e l j r a z t j e r a n . N e p r i j a t e l j je i z g u b i o 3 b o r c a . V l a s t i t i gubitci: 1 d o v o d n i k p o g i n u o .

26.

lipanj:

D i e l o v i 2 . sati X X I X . b o j n e i z B u g o j n a izvrili s u izvianja do sela Rogoac13 (6 km. s. od B u g o j n a ) , gdje je u 23 sata


napadnut od jake skupine partizana. N a k o n ilave jednosatne
b o r b e o d j e l s e p o v u k a o p r e d n a d m o n i m n e p r i j a t e l j e m . Neprijateljski gubitci: 2 mrtva ( p r e b r o j e n o ) . Vlastiti gubitci: 1
r a n j e n . U t r o e n o s t r e l j i v a 300 k o m . 7.9. m m .
Angloameriki lovaki zrakoplovi napali su B u g o j n o i
postave X X I X . bojne bez uinka.

29.

lipanj:

I z v i a k i o d j e l u j a i n i 1 v o d a 2. sati X X I I b o j n e iz
S r e b r e n i c e u i z v i a n j u do P i r i n a " z a r o b i o je 1 p a r t i z a n a .
Zapovjednik, dopukovnik
(Bogdani)
Bogdani15
3 mrtva, 8 ranjenih i 9 nestalih. Opirnije o tome i o gubicima 20.
romanijske brigade vidi knj. 27, dok. br. 17 i 19.
13
To mjesto nije naeno na karti 1 : 100.000. Odnosi se, vjerovatno, na s. Raguu.
14
To mjesto nije naeno na karti 1 : 100.000. Odnosi se, vjerovatno, na s. Karinu.
* Delko

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 11. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


OKO KONJICA I KISELJAKA1
Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 255/44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
11.IX 1944 g.
I OBI PREGLED:
Jak n a p a d a j n a Konjic,-' p o s l i e t r o d n e v n i h
daja nepr. zrakoplovstva na isto mjesto.

napa-

II PODRUJA:

Zenica Fojnica:
7.IX miniran je i oteen m o s t kod Kaknja.
Na o d s j e k u K a k a n j Catii v o d e se b o r b e s odmetnicima.
J a k e n e p r i j a t e l j s k e s n a g e n a p a d a j u K i s e l j a k 3 i Bus o v a u 4 ( 1 6 km i. i 16 km s. F o j n i c e ) . B o r b e su u t o k u .
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 447 449.
2
i 5 Napad na Konjic, 9. septembra 1944, izvrili su tri bataljona
17. krajike i 2. bataljon 9. krajike brigade 10. NOU divizije. Napad
nije uspio, jer su to uporite, fortifikacijski utvreno, branile jae neprijateljske snage (dijelovi 2. gorske pukovnije 2. gorskog zdruga i
9. posadnog zdruga). Blie o tome vidi: dok. br. 165 i u Arhivu VII:
reg. br. 52/3, k. 854 (izvjetaj taba 10. NOU divizije od 7. oktobra
1944), reg. br. 49/3, k. 834 (izvjetaj taba 9. krajike NOU brigade
Simo olaja od 3. oktobra 1944), reg. br. 48/3, k. 854 (izvjetaj taba
17. krajike NOU brigade od 1. oktobra 1944), reg. br. 1/11, k. 111 (operacijski dnevnik 9. posadnog zdruga) i mikrofilm NAV-N-T-311, reg.
br. F-193, snimak br. 358 (dnevni izvjetaj Grupe armija F od 9.
septembra 1944).
3
Prema izvjetaju taba 7. krajike NOU brigade od 4. oktobra
1944 (Arhiv VII, reg. br. 51/3, k. 854) 1. bataljon ove brigade zauzeo
je 9. septembra uporite Gromiljak i produio gonjenje neprijatelja
prema Kiseljaku. U borbama oko Kiseljaka uestvovao je i 3. bataljon
9. krajike NOU brigade, poto je 6. septembra zauzeo Kreevo. Neprijatelj je u tim borbama imao 35 mrtvih i 40 ranjenih. Opirnije o
tome vidi: dok. br. 55 (objanjenje 23. i 24); u Arhivu VII: reg. br.

Konjic:
9 . I X u 2 3 0 0 s a t i j a k e p a r t . s n a g e z a p o e l e s u nap a d a j n a K o n j i c . B o r b e j o traju. P o j e d i n o s t i n i s u poznate, jer su sve veze prekinute.5
Istog dana naletio je na m i n u oklopni vlak k o d
Kojnica koji je bio upuen u p o m o napadnutoj posadi.
U o v i m b o r b a m a p o g i n u l a su 24 d o m o b r a n a , a v e l i k
broj ih je ranjen.

Djelat,

nepr.

zrakopl.:

5., 6. i 7 . I X s k u p i n e od 4 9 n e p r . z r a k o p l o v a b o m b a r d o v a l i s u tri p u t a K o n j i c , j e d n o m B r a d i n u i elj. prugu kraj Konjica. Porueno je nekoliko kua, oteen
k a m e n i m o s t u K o n j i c u te elj. p r u g a . P o g i n u l o je 8 g r a .
o s o b a i 3 d o m o b r a n a , a r a n j e n o 30 o s o b a i 14 d o m o b r a n a .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

51/3, k. 854 (izvjetaj taba 7. krajike NOU brigade od 4. oktobra)


reg. br. 49/3, k. 854 (izvjetaj taba 9. krajike NOU brigade Simo
olaja od 3. oktobra 1944).
4
Napad na Busovau, 8. septembra 1944, izvrio je 2. bataljon
7. brigade. Pri tome je zapalio eljezniku stanicu i unitio sva postrojenja. Neprijatelj se zadrao u veem betonskom bunkeru, koji nae
jedinice, ne raspolaui orujem veeg probojnog dejstva, nisu mogle
savladati. U toj akciji 2. bataljon je imao 2 mrtva, dok su gubici neprijatelja nepoznati (vidi Arhiv VII, reg. br. 51/3, k. 854: izvjetaj
taba 7. krajike NOU brigade od 4. oktobra 1944).
45 Zbornik, tom IV, knj. 29

JQ

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 12. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


OKO PRIJEDORA, KISELJAKA I BUGOJNA1
Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 256/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
1 2 . I X 1944 g o d .
I OBCI PREGLED:
estoke borbe u podruju Bos. Novog.
Ljubija po zapoviedi naputena.
P o s a d a B u g o j n a p o v u k l a s e p r e d n a d m o n i j i m neprijateljem u Travnik.
O d b i j e n i n a p a d a j i na K o n j i c i K i s e l j a k .
N a s t a v l j a s e r a z a r a k a d j e l a t n o s t p a r t i z a n a n a elj.
pruge.
B r o j n i m a n j i n a p a d a j i n e p r . z r a k o p l o v s t v a na: S i n j ,
Rijeku Dubrovaku, Markovac (podr. Naica), Biha i
B i o g r a d , te elj. i p l o v n e o b j e k t e .
II PODRUJA:

Bos.

Novi:
Uslied pada Prijedora2 i neprestanog jakog pritiska
n e p r i j a t e l j a n a u p o r i t e r u d n i k L j u b i j a ( 8 k m j.z. Prijedora) posada3 rudnika Ljubija probila se po nalogu
uz teke borbe u Bos. Novi.
N a s t a v l j a se jak nepr. pritisak na Bos. Novi.4 Poduz e t e s u m j e r e o s i g u r a n j a t o g m j e s t a i elj. p r u g e d o B o s .
Novog. Ponovno zaposjednuto s. Rudice (6 km j. Bos.
N o v o g ) . U p u e n a s u p o j a a n j a i i z v r e n a o b s k r b a strjeljivom p o m o u zrakoplova.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 450 452.
1
Prijedor je osloboen 6. septembra 1944 (vidi dok. br. 58).
3
Rije je o Borbenoj grupi Arent (vidi dok. br. 58, objanjenje 20).
4
Vidi dok. br. 182.

Bugojno:
N a k o n o d l a s k a N i e m a c a i z B u g o j n a u s t a k a posada morala se povui pred p r e m o n i m neprijateljem u
Travnik.5

Fojnica

Konjic:

Odbijeni su opetovani napadaji partizana na Konjic


i Kiseljak (16 km i. Fojnice). N a e postrojbe postigle
su ovdje podpun obranbeni uspjeh.6

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

11.IX n a e z r a k o p l o v s t v o i z v i a l o p o d r u j e Srebren i c e , z a t i m i z v r i l o o b s k r b u s t r j e l j i v o m p o s a d e u Virovitici te prienos novca, pote, izvjea i vojnikih osoba.

Djelat,

nepr.

zrakopl.:

10.IX n e p r . z r a k o p l o v i n a p a l i s u b o m b a m a B i h a .
teta je neznatna, jedna osoba poginula.

Obenito:
Osobitosti:
Dogoaji

na

elj.

prugama:

10.IX u 1920 sati i z m e u .p. K o n j i c i L i s i i i nai a o j e n a m i n u o k l o p n i vlak. P o j e d i n o s t i n i s u j a v l j e n e .


Istog dana minirana je pruga na 8 mjesta izmeu
Konjica i Podoraca.
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
(M. P.)
Helbich
5
Bugojno je 9. septembra 1944. zauzeo 4. bataljon 7. krajike
brigade 10. NOU divizije. U borbi za to mjesto je ubijeno 5 i ranjeno
7 ustaa iz sastava 5. bojne 1. stajaeg djelatnog ustakog zdruga.
Blie o tome vidi dok. br. 1, objanjenje 8. i dok. br. 157 i u Arhivu
VII: izvjetaj taba 7. brigade od 4. oktobra 1944 (reg. br. 51/3, k.
854), izvjetaje Zapovjednitva 5. orunike pukovnije od 26. septembra, 10. i 11. oktobra 1944 (reg. br. 16/3-6 i 17/3, k. 149e, reg. br. 27/12,
k. 149c) i izvjetaj Stoera 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga od
4. novembra 1944 (reg. br. 9/1-94, k. 58).
6
Vidi dok. br. 164.

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H OD 16. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


OKO TRAVNIKA'
Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 260 44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
16.IX 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
Cazin p o v r a e n .
estoke borbe u podruju Travnika.
M a n j i n a p a d a j n e p r i j a t e l j s k i h z r a k o p l o v a n a Bradinu.
II PODRUJA:

Cazin:
Neprijatelj

ugroava obskrbnu cestu sjeverno

Bi-

haa.
14.IX u 1500 sati p o n o v n o je o s v o j e n Cazin, k o j e g
s u n a e p o s t r o j b e 13.IX b i l e m o r a l e n a p u s t i t i p o d pritis k o m jakih neprijateljskih snaga.2

Travnik:

S l a b a p o s a d a B u s o v a e ( 2 2 k m j.i. T r a v n i k a ) m o r a l a s e 13.IX p o v u i u V i t e z ( 1 2 k m j.i. T r a v n i k a ) p r e d


p r e m o n i m i d o b r o n a o r u a n i m n e p r i j a t e l j s k i m snagama.3
P o d u z e t i p r o t i v n a p a d a j n a i a o j e n a j a k o d p o r prem o n o g neprijatelja.
Jake neprijateljske snage napale su uporite Vitez,
te je p o s a d a p o v u e n a u T r a v n i k . 4
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 463 465.
1
Blie o borbama oko Cazina vidi tom V, knj. 33, dok. br. 131,
objanjenje 6.
3
Busovau su zauzeli 1. i 4. bataljon 9. krajike NOU brigade
Simo olaja. Blie o tome vidi izvjetaj taba ove brigade od 3.
oktobra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 49/3, k. 854).
4
U irem rejonu Travnika u to vrijeme dejstvovali su dijelovi
7. i 9. krajike NOU brigade. Oni su 13, 14. i 15. septembra 1941. vodili

Djelat,

P o d u z e t e su p r o t u m j e r e iz Z e n i c e i T r a v n i k a . 5
N a p a d a j i n a T r a v n i k o d b i j e n i su.

nepr.

zrakopl.:

14.IX e s t n e p r i j a t e l j s k i h z r a k o p l o v a b a c i l o j e o k o
3 0 b o m b i n a B r a d i n u . G u b i t a k a i t e t e n i j e bilo.

Obenito:
U p o d r u j u T a r i n a i S i n j a u t o k u m a n j i h djelatn o s t i u b i j e n o je 11 p a r t i z a n a , 12 je r a n j e n o i 2 su zarob l j e n a . Z a p l i e n j e n o je 19 p u a k a , 2 s t r o j o p u k e , 2 strojnice.
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

borbe oko Turbeta, Han-Kuinpanije i eljeznike stanice Bila. Dijelovi


7. krajike NOU brigade U- i 3. bataljon) 13. septembra su bili napadnuti kod Viteza. Opirnije o tome vidi u Arhivu VII izvjetaje:
taba 10. NOU diviziie od 7. oktobra (reg. br. 52/3, k. 854), taba 7.
krajike NOU brigade od 4. oktobra (reg. br. 51/3, k. 854) i taba 9.
krajike NOU brigade Simo olaja od 3. oktobra 1944 (reg. br.
49/3, k. 854). U bojnoj relaciji Stoera 1. ustakog stajaeg djelatnog
zdruga od 4. novembra 1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 9/194, k. 58) o
tome se kae: da je 12. septembra uslijedio jai pritisak odmetnika na
Vitez; da je upuena 1. sat 5. bojne u pomo posadi u Vitezu i da
su 13. septembra na juri zauzete uzvisine koje dominiraju nad samim mjestom.
5
Na prostoru Kiseljak Busovaa Vitez je u to vrijeme,
prema dnevnom izvjetaju Grupe armija F od 17. i 19. septembra
1944, upuen 105. izviaki bataljon 5. SS brdskog armijskog korpusa
(vidi Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311. reg. br. F-193, sn. br. 678
684). Bataljon se do tada nalazio u Mostaru (vidi dnevni izvjetaj
Grupe armija F od 12. septembra 1944. u Arhivu VII, mikrofilm
NAV-N-T-311, reg. br. F-193, sn. br. 487 i dok. br. 126, objanjenje 10.
u ovoj knjizi).

I Z V J E T A J 3 . Z B O R N O G P O D R U J A O D 16. S E P T E M B R A
1944. O S T A N J U NA P O D R U J I M A T R A V N I K A , Z E N I C E , KIS E L J A K A I GACKA'
III. ZBORNO PODRUJE
Op. br. 6 4 7 / t a j .
D N E V N O I Z V I E C E O D 16.IX 1944
( O z n a k e po k a r t i 1 : 100.000)
I.
1. G a c k o z a u z e l i k o m u n i s t i . O k o T r a v n i k a p r i k u p l j a n j e
neprijatelja. Veina Brzog zdruga u Travniku prela na stranu
n e p r i j a t e l j a . U G r u d i 32 u s t a e p r e b j e g l i k o m u n i s t i m a . U Zenici N j e m c i r a z o r u a l i p r i p a d n i k e h r v a t s k i h o r u . s n a g a . Bradina bombardirana bez uinka.
2. P o j e d i n o s t i :

a) Podruje

Travnik:

K o m u n i s t i vre obkoljavanje Travnika.2 Iz stoera Brzog


z d r u g a , 3. b o j n e , c i e l a 7. s a t II. b o j n e i iz 3. v o d a 8. sati i iz
I. b i t n i c e 8. p o s a d . z d r u g a , 19 a s t n i k a sa v e i n o m d o a s t n i k a
i d o m o b r a n a prebjeglo na stranu partizana tako, da je od
Brzog zdruga ostalo jo svega 6 astnika, 2 sudca, 1 obskrbn i k , 2 l i e n i k a i 160 d o m o b r a n a . 3 P o d u z e t e m j e r e za p o v r a a j
morala i stege kod ostatka zdruga.

b) Podruje

Zenica:

P r e m a i z v i e u d o j a v n o g s r e d i t a 15.IX. N j e m c i u Z e n i c i
razoruali su sve d o m o b r a n e u Zenici iz do sada n e p o z n a t o g
razloga. 4 Z a p o v i e e n a p r o v j e r a .

c) Podruje

Kiseljak:

P r e m a i z v i e u I u s t . z d r u g a 3 9 . I X u b o r b a m a o k o Kisel j a k a p a l o j e n a v o d n o o k o 130 k o m u n i s t a , t o n i j e p o d p u n o
ustanovljeno.6
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
14/3, k. 60.
2
Vidi dok. br. 166.
s
Opirnije o tome, vidi dok. br. 126.
4
Vidi objanjenje 10. u dok. br. 126.
5
Rije je o 1. ustakom stajaem djelatnom zdrugu.
Iz izvjetaja taba 7. krajike NOU brigade od 4. oktobra
1944. vidi se da je te borbe vodio njen 1. bataljon. On je 9. septembra,
po zauzimanju Gromiljaka, izvrio napad na Kiseljak, ali ga nije
mogao zauzeti. Tom prilikom bataljon je imao 1 mrtvog i 2 ranjena.
(Vidi Arhiv VII, reg. br. 51/3, k. 854.)

d) Podruje

Sokolac

Rogatica:

13. I X u b o r b i k o d S u m b u l o v c a ( 6 k m s . o d P a l a ) u s t a e
su u b i l e 42 e t n i k a . U b o r b a m a u p o d r u j u G o r a d e d i e l o v i
V b o j n e 8 p o s . z d r u g a 11.IX n a n i e l i su e t n i c i m a g u b i t k e u
m r t v i m a i r a n j e n i m a , k o j i n i s u t o n o u s t a n o v l j e n i , a od vlastitih 4 mrtva i 7 ranjenih.
Z b o g u b i s t v a 15 N j e m a c a 13.IX u p o d r u j u M e s i a (6
k m j . o d R o g a t i c e ) o d s t r a n e e t n i k a , p o n a l o g u N j e m a c a izvrene o d m a z d e nad etnikim selima Ferizovii Vragolovi
( 2 5 k m . z. od R o g a t i c e ) , te u p o d r u j u o k o G o r a d e i Mesia. P o t a n k o s t i o d m a z d e n i s u j a v l j e n e .
14.IX k o d M e s i a u s u k o b u sa e t n i c i m a 2 u s t a e ranjena i 8 e t n i k a m r t v i h .

e) Podruje

Gacko:

P r e m a n a k n a d n i m v i e s t i m a 1.IX. n a k o n n a p u t a n j a Gack a o d s t r a n e N j e m a c a , e t n i c i zauzeli G a c k o , ali s u i h k o m u nisti n a p a l i i z a u z e l i G a c k o . 7


31-VIII. k o d G a c k a u b i j e n je iz p u k e pri. s a t n i k Tan o v i D e m o , " z a p o v i e d n i k III b o j n e 9. ust. staj. z d r u g a i odn e s e n o m u j e 3 m i l i o n a k u n a . O v o u b o j s t v o izvrili s u pripadnici njegove bojne.

f) Podruje

Konavlje:

Prema n a k n a d n i m viestima dielovi jedne ust. sati 9. ust.


z d r u g a u K o n a v l j i m a i z n e n a d n i m p r e p a d o m z a r o b i l i s u jednog engleskog astnika, 2 engleska vojnika i 2 komunista,
ranili 15 e n g l e s k i h v o j n i k a i ubili 8 e n g l e s k i h v o j n i k a i 1 kom u n i s t u . I z i s t e o v e ust. sati 3 . I X 3 2 u s t a e p r e b j e g l e n a stranu komunista.

g) Podruje

Bilee:

U p o d r u j u B i l e e 2 . I X . u b o r b i sa k o m u n i s t i m a e t n i c i
su i m a l i 6 m r t v i h i 11 r a n j e n i h . 9
7
Gacko jc 2. septembra 1944. oslobodila 11. hercegovaka NOU
brigada (Vidi dok. br. 18).
8
U Abecednom kazalu Ministarstva oruanih snaga NDH za
1943 (Arhiv VII), str. 986, pie: Tanovi Demo.
9
Napad na Bileu, koju je branilo oko 1000 etnika Trebinjskog etnikog korpusa, izvrili su 2/3. septembra 10. hercegovaka
NOU brigada i 2. bataljon 12. hercegovake NOU brigade, ali je tom
prilikom nisu uspjeli zauzeti. Blie o tome vidi u Arhivu VII: zapovijesti taba 10. hercegovake NOU brigade od 1. septembra (reg. br.
9-15/1, k. 1148 II) i 2. septembra (reg. br. 9-16/1, k. 114811) i relaciju
ovoga taba od 9. oktobra 1944 (reg. br. 9/1, k. 1148II), kao i nareenje
taba 2. korpusa NOVJ od 3. septembra 1944 (reg. br. 26/4, k. 11441).
Bilea je, u ponovljenom napadu, poslije viednevnih borbi, konano
osloboena 2. oktobra 1944 (vidi dok. br. 127).

3) Namjera: P o d u z i m a n j e m j e r a za o s i g u r a n j e e l j . pruge i p o p r a v a k iste.


II.

Vlastito zrakoplovstvo nije djelovalo.


14.IX. 6 n e p r i j a t e l j s k i h b o m b a r d e r a b a c i l i
bombi na Bradinu bez uinka.

su

oko

30

Osobitosti:
15.IX. N j e m c i s u u S a r a j e v u u h i t i l i
istaknutijih i vienijih pravoslavaca.
III.

nekoliko desetina

Bez promjene.

IV. Vlastiti gubici: J e d a n u s t . a s t n i k i 4 d o m o b r a n a m r t v i ,


7 d o m o b r a n a i 2 u s t a e r a n j e n i , 19 a s t n i k a i v e i n a d o a s t n i ka i d o m o b r a n a b r z o g z d r u g a i 32 u s t a e 9. u s t . z d r u g a prebjegli k o m u n i s t i m a .
Neprijateljski: 50 e t n i k a m r t v i h , 130 k o m u n i s t a m r t v i h
( p r o c . ) , 1 0 k o m u n i s t a i 8 e n g l e s k i h v o j n i k a m r t v i , 15 e n g l e s k i h
vojnika ranjeno, 1 engleski astnik, 2 vojnika i 2 komunista
zarobljena.
Vrieme: O b l a n o i k i o v i t o .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Zapovjednik general
M a r k u l j 11
(M. P.)

10

Procijenjeno
" Ivan

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H OD 17. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


OKO TRAVNIKA, TUZLE I KONJICA'
V o j n i k a tajna
D N E V N O I Z V J E E I a BROJ 2 6 1 / 4 4
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
17.IX 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
U s p j e h u b o r b a m a k o d akova.-'
e s t o k e b o r b e u p o d r u j u T r a v n i k a . P o s a d a Turbeta povuena u Travnik.
Tuzla jako ugroena.3
Uporite Perkovii naputeno.4
M a n j i n a p a d a j i n e p r . z r a k o p l o v a n a elj. p o s t r o j e nja u p o d r u j u Dubrovnika Trebinja.
Jedan neprijateljski zrakoplov oboren.
II PODRUJA:

Travnik:
P o d p r i t i s k o m j a k i h nepr. s n a g a p o s a d a T u r b e t a
(7 km z. T r a v n i k a ) p o v u k l a se u T r a v n i k . 5
J a k e part. s n a g e o k u p l j a j u s e o k o T r a v n i k a s nam j e r o m n a p a d a j a n a grad. 6
1
Original (pisan na maini latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. M N 0 4 , sn.
br. 466-468.
* Opirnije o tome vidi tom V, knj. 33, dok. br. 132, objanjenje 1.
5
Tuzla je osloboena 17. septembra 1944. Opirnije o tome vidi
dok. br. 79.
4
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 132, objanjenje 4.
5
Posadu Turbeta je inila 3. satnija 5. bojne 1. stajaeg djelatnog ustakog zdruga. U borbama za Turbe (od 11. do 14. septembra
1944 ) 4. bataljon 7. krajike NOU brigade uspio je da potisne ustae
i da zauzme to mjesto 13. septembra. Tom prilikom je ubijeno 5 i
ranjeno 12 ustaa, dok je 1 zarobljen. Opirnije o tome vidi u Arhivu
VII izvjetaje: taba 7. NOU brigade od 4. oktobra 1944 (reg. br.
51/3, k. 854), Stoera 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga od 4. novembra 1944 (reg. br. 9/1-94, k. 58) i Zapovjednitva 5. orunike pukovnije od 10. i 11. oktobra 1944 (reg. br. 27/12, k. 149c, reg. br. 17/3,
k. 149e).
Vidi dok. br. 126.

U b o r b a m a u p o d r u j u V i t e z a i B u s o v a e ( 1 2 i 22
k m j.i. T r a v n i k a ) p a l o j e 2 7 p a r t i z a n a , d o k j e 2 1 d o m o bran ranjen.

Kakatij

Vare:

U K a k n j u se nalaze partizani. Ustae se j o dre


n a elj. p o s t a j i K a k a n j . 7
Vare je opkoljen od partizana i etnika.

lzt.

Bosna:
U p o d h v a t u j e d n e n a e b o j n e 15.IX u p o d r u j u Mes i a (4 km j. R o g a t i c e ) p a l o je 8 e t n i k a d o k su 2 u s t a e ranjeni.
U podruju Rogatice i Gorade etnici okupljaju
jake snage s vjerojatnom n a m j e r o m napadaja na ta mjesta. 8

Konjic:
N a p a d a j partizana na uporite Lisiii kod Konjica
o d b i j e n j e 15.IX u s r e d o t o e n o m v a t r o m b r a n i o c a . 9

Gacko:

P a r t i z a n i su u l i u G a c k o . 1 0

P o j e d i n o s t i n i s u po-

znate.

Obenito:
9.IX prilikom odbijanja neprijateljskih napadaja na
K i s e l j a k i b o r b i o k o K i s e l j a k a p a l o j e o k o 130 partizana. 1 1
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
(M. P.)
Helbich
7
Prema dok. br. 144 u ovoj knjizi, Kakanj je 10. septembra 1944
zauzela 3. eta Visoko-fojnikog NOP odreda.
Blie o tome vidi Arhiv VII, reg. br. 9/1-94, k. 58, bojnu relaciju 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga od 4. novembra 1944. godine.
Prema izvjetaju taba 17. krajike NOU brigade od 1. oktobra
1944 (vidi Arhiv VII, reg. br. 48/3, k. 854), oko toga mjesta je 14. septembra vodio borbu 2. bataljon te brigade. Tom prilikom su ubijena
3 i ranjena
4 neprijateljska vojnika. Bataljon nije imao gubitaka.
10
Gacko je osloboeno 2. septembra 1944 (vidi dok. br. 18).
11
Ti podaci nisu tani. Blie o tim gubicima vidi dok. br. 167,
objanjenje 6.

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H OD 19. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


NA PODRUJU B A N J E LUKE, BIHAA, DOBOJA I N E V E SINJA1
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E I a BROJ 2 6 3 / 4 4 .
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORU2ANIH SNAGA
1 9 . I X 1944 g o d .
I OBOI PREGLED:
Odbijeni su napadaji na B a n j u Luku, te u podruju Dervente i k o d D. Vaganca (poruje Bihaa).
estoke borbe k o d Pazaria (podruje Sarajeva).2
N a p a d a j i nepr. zrakoplova na Osijek, Vinkovce i
Petrovaradin.
II PODRUJA:

Biha:
Odbijeno je nekoliko neprijateljskih napadaja na
V a g a n a c ( 1 4 k m s.z. B i h a a ) u z 1 7 p o g i n u l i h p a r t i z a n a . 1
U n i t e n a su 1 t a l i j a n s k a o k l o p n a k o l a i z a p l i e n j e n : 1 p . o .
top, 1 baca, 1 strojnica i 1 s a m o k r e s .

Banja

Luka:
N o u 16/17.IX odbijen je jai napadaj partizana na
B a n j u Luku.4 Neprijateljski gubitci nisu poznati. Vlastiti
gubitci: 1 p o g i n u o i 4 ranjena.

Doboj:
O d b i j e n i s u n a p a d a j i n e p r i j a t e l j a n a elj. p r u g u k o d
Dervente.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 472474.
2
i 5 Vidi dok. br. 55, objanjenje 5.
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 134, objanjenje 2.
4
Direktan napad na Banju Luku otpoeo je 18. septembra 1944.
Opirnije o borbama za to mjesto vidi dok. br. 80.

Sarajevo:
N o u 17/18.IX jake nepr. snage napale su uporite
P a z a r i ( 2 2 k m j.z. S a r a j e v a ) . O d m e t n i c i m a j e u s p j e l o
p r o d r i j e t i u m j e s t o i o p l j a k a t i s k l a d i t e h r a n e , d o k se
o b r a n a j o u v e k dri u b u n k e r i m a i d a j e j a k o d p o r , p o d p o m o g n u t a t o p n i k o m v a t r o m i z T a r i n a ( 2 6 k m j.z. Sarajeva).5
P r i g o d o m i z v i a n j a k o d s . V l a h o v i a ( 1 2 k m j.i.
S a r a j e v a ) d o l o j e d o b o r b e s e t n i c i m a , pri e m u j e
palo 5 i ranjeno 6 etnika. Vlastitih gubitaka nije bilo.

Iztona

Bosna:

Jake etnike snage nadiru s juga za n j e m a k i m


postrojbama, koje naputaju podruje ajnia, Foe i
Gorade.
Odbijen je napadaj neprijatelja na Prau (20 km
i. R o g a t i c e ) . 7

Nevesinje:
U podruju zapadno Nevesinja vode se manje borbe
s neprijateljem.8
Ustanovljena je jaa skupina etnika u podruju
j.i. T r e b i n j a . 8

Dogaaji

na

elj.

prugama:

P o p r a v l j e n a j e elj. p r u g a o d B o s . B r o d a d o Visokog.
I s t o g d a n a u 1247 s a t i i z m e u .p. V o l i n j a i DobrIjina na pruzi S u n j a B o s . N o v i n e p r i j a t e l j s k i zrakop l o v i b o m b a r d i r a l i su m o s t na r. Uni i d j e l o m i n o poruili.
" Rije je o izvlaenju dijelova njemake 7. SS brdske dobrovoljake divizije Princ Eugen, dok su u tome djelu jugoistone Bosne
dejstvovali etnici Romanijskog i Drinskog etnikog korpusa, pa je
o njima vjerovatno i rije. Vidi ratni dnevnik 7. SS lovakog pionirskog bataljona 7. SS brdske dobrovoljake divizije Princ Eugen
(Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-354, reg. br. F-146, snimak br. 3786819
3786832).
7
Blie o borbama izmeu ustaa i etnika na sektoru Rogatica
Mesie u to vrijeme vidi u Arhivu VII: bojnu relaciju Zapovjednitva 1. stajaeg djelatnog ustakog zdruga od 4. novembra 1944 (reg.
br. 9/1-94, k. 58 i izvjee Zapovjednitva 5. orunike pukovnije od 26.
septembra 1944 (reg. br. 16/3, k, 149e).
8
Vidi dok. br. 76 i 98.
Opirnije o tome vidi dok. br. 94.

1 7 . I X na p r u z i B r o d S a r a j e v o m i n i r a n a su 2 m o s t a i z m e u .p. M o d r i n j e i K a k a n j i P o d l u g o v i V i s o k o .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!

( M . P.)

Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich

B R . 170
I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 20. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
ZA BANJU LUKU1
Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 264/44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 0 . I X 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
T e k e o b r a n b e n e b o r b e u B a n j o j Luci i k o d B o s .
Gradike.

II PODRUJA:

Banja

Luka:
18.IX u 2 0 0 0 sati o d p o e o je v e l e n a p a d a j p a r t i z a n a
na B a n j a L u k u i i s t o v r e m e n o na B o s . G r a d i k u i uporite Laktai.
T e k e o b r a n b e n e b o r b e v o e n e s u c i e l u n o 18/19.
i 19.IX.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 475477.

I na uzletitu2 se vode teke borbe. Slaba posada


uzletita odupire se hrabro napadau, ija se jakost cieni
na 8001.000 boraca.
Upuene snage za odtereenje Banje Luke vodile su
d o p o d n e 19.IX b o r b e 3 k m j . B o s . G r a d i k e .
P o s t r o j b e h r v a t s k o - n j e m a k o g orunitva iz uporita na cesti Bos. Gradika Banja Luka probijaju se
19.IX o d p o d n e u s m j e r u u z l e t i t a .
P o s a d a B a n j e L u k e n a s t a v l j a t e k e o b r a n b e n e borbe u b u n k e r i m a u s r e d i t u g r a d a . 3

Dogaaji

na

elj.

prugama:

N o u 17/18.IX p o r u e n a je pruga k o d Dervente i


m i n i r a n a su 3 m o s t a .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
(M. P.)
Helbich

B R . 171
I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 21. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
OKO TRAVNIKA I B A N J E LUKE1
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E Ia BROJ 265/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 1 . I X 1944 g o d i n e .
I OBI PREGLED:
Posada Banje Luke hrabro odbija nepr. napadaje.
Travnik ugroen.
s

Rije je o aerodromu Zaluani.


' Opirnije o borbama za Banju Luku vidi dok. br. 80.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu; a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 478480.

Uspjeh u obrani uporita u podruju Sarajeva.


Manji napadaji nepr. zrakoplova na Z e m u n i ire
podruje Dubrovnika.
II PODRUJA:

Travnik:
N e p r i j a t e l j s k i p r i t i s a k u p o d r u j u T r a v n i k a i na
s a m o m j e s t o p o s t a j e s v e jai. 2

Sarajevo:
Jake neprijateljske snage obkolile su Vare (34 km
s.z. S a r a j e v a ) . H r a b r a p o s a d a o d b i l a j e z a h t j e v n e p r i j a t e lja za predaju, te nastavila neravnu b o r b u odbivi do
sada sve neprijateljske napadaje.

Iztona

Bosna:

J a e e t n i k e s n a g e d o a v i i z Crne G o r e n a d i r u o d
O s j e a n a ( 1 2 k m j.z. R o g a t i c e ) u s m j e r u R o m a n i j e p l .

Banja

Luka:
N a s t a v l j a j u s e e s t o k e b o r b e u p o d r u j u B a n j e Luke. P o s a d a se h r a b r o dri u u p o r i t i m a u s r e d i t u g r a d a
i kod dravne krugovalne postaje. Upuena pojaanja
v o d e t e k e b o r b e 3 k m j . K l a n i c a ( 1 6 k m s.s.i. B a n j e
Luke).3

Obenito:
19.IX n a p a l i s u p a r t i z a n i i z z a s j e d e n a t e r e t n i s a m o v o z
k r a j M o s t a r a i u b i l i 2 p r i p a d n i k a Orsa 4 i 1 p u t n i k a , a 2
p r i p a d n i k a Orsa i 2 p u t n i k a ranili.
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

Opirnije o borbama oko Travnika vidi dok. br. 126.


Vidi dok. br. 80.
4
Rije je o pripadnicima orunikih andarmerijskih snaga.

B O J N A R E L A C I J A S T O E R A 1 . U S T A K O G S T A J A E G DJEL A T N O G Z D R U G A O D 21. S E P T E M B R A 1944. D O S T A V L J E N A


OPERATIVNOM ODJELU GLAVNOG STOERA ORUANIH
S N A G A N D H O D E J S T V I M A U J U L U NA P O D R U J U SOKOLCA, H A D I C A I B U G O J N A 1
NEZAVISNA DRAVA HRVATSKA
USTAKA VOJNICA
STOER
I. STAJAEG DJELATNOG SDRUGA
ZAPOVJEDNI SKUP
Broj 2113/taj. sa
priloga
U S a r a j e v u d n e 21-IX 1944
Predmet:

B o j n a relacija za mjesec
s r p a n j 1944. g o d .
DIO

PRVI

GLAVNOM STOERU ORUANIH SNAGA (OPER. ODJEL.)


Z A P O V J E D N I T V U III. Z B O R N O G P O D R U J A ( G L S T . )
OBCA BOJNA RELACIJA
0 p o d h v a t i m a p o s t o r j b i I. s t a j a e g s d r u g a u m j e s e c u s r p n j u
1944. g o d i n e .
A. R a s p o r e d p o s t r o j b i , j a i n a i n a o r u a n j e u
m j e s e c a s r p n j a 1944. g o d i n e .

toku

I. S t o e r I. u s t a k o g d j e l a t n o g s d r u g a u S a r a j e v u sa
u k u p n o l j u d s t v a 115, n a o r u a n j e : 13 p u a k a i 13 s a m o k r e s a .
S t o e r n a s a t s d r u g a u S a r a j e v u , j a i n e 127, n a o r u a n j e : 18 pu a k a . S a m o v o z n a s a t u S a r a j e v u ; j a i n e 76, n a o r u a n j e : 3 6
p u a k a , 2 s t r o j o p u k e , 3 s t r o j o s a m o k r e s a i 22 s a m o k r e s a .
D o k n a d n a s a t u G o r a d i , j a i n e 133, n a o r u a n j e : 113 p u a k a ,
1 s t r o j o p u k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s , 10 s a m o k r e s a . O b k o p a r s k i
v o d u G o r a d i , j a i n e 64, n a o r u a n j e : 60 p u a k a , 2 s t r o j o s a m o k r e s a i 1 s a m o k r e s . T o p n i k a b i t n i c a u G o r a d i , j a i n e 57,
naoruanje: 45 puaka.
II. S t o e r II. b o j n e u G r o m i l a m a , j a i n e 39, n a o r u a n j e :
32 p u k e , 1 s r o j o s a m o k r e s i 22 s a m o k r e s a . 1. sat na R o m a n i j i ,
j a i n e 129, n a o r u a n j e : 102 p u k e , 5 s t r o j o p u a k a , 4 s t r o j o 1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
7/2-15, k. 57).

s a m o k r e s a i 2 s a m o k r e s a . 2. sat u G r o m i l a m a , j a i n e 141,
n a o r u a n j e : 105 p u a k a , 7 s t r o j o p u a k a , 1 s t r o j n i c a , 7 strojos a m o k r e s a i 5 s a m o k r e s a . 3. sat u K a k n j u , j a i n e 60, naoruanje: 32 p u k e , 1 s a m o k r e s , 4. sat u epu, j a i n e 108, naoruanje: 54 p u k e , 3 s t r o j o s a m o k r e s a i 4 s a m o k r e s a .
S t o e r X X I I . b o j n e u S o k o l c u , j a i n e 67, naoruanje:
33 p u k e , 1 s t r o j o p u k a , 1 strojnica, 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 4 sam o k r e s a . 1. sat u S o k o l c u , j a i n e 161, n a o r u a n j e : 133 p u k e ,
6 s t r o j o p u a k a , 1 strojnica, 7 s t r o j o s a m o k r e s a , 10 s a m o k r e s a ,
1 b a c a 46 m m . 2. sat u S o k o l c u , j a i n e 142, n a o r u a n j e : 112
p u a k a , 7 s t r o j o p u a k a , 2 s t r o j n i c e , 8 s t r o j o s a m o k r e s a , 10 sam o k r e s a , i 1 b a c a 46 m m . 3. sat u S o k o l c u , j a i n e 153, naoruanje: 118 p u a k a , 7 s t r o j o p u a k a , 1 strojnica, 5 s t r o j o s a m o kresa, 9 s a m o k r e s a , 1 b a c a 46 m m . 4. sat u S o k o l c u , jaine 108, naoruanje: 54 p u k e , 5 s t r o j o p u a k a , 3 strojnice, 7
s t r o j o s a m o k r e s a , 8 s a m o k r e s a , 1 b a c a 46 m m .
S t o e r X X I V . b o j n e u Rogatici, j a i n e 25, n a o r u a n j e : 10
p u a k a , 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 8 s a m o k r e s a . S t o e r n a sat u Rogatici, j a i n e 192, n a o r u a n j e : 159 p u a k a , 7 s t r o j o p u a k a , 11
s t r o j o s a m o k r e s a , 5 s a m o k r e s a , 1 b a c a 81 m m , 1 b a c a 46 m m .
1. sat u Rogatici, j a i n e 152, n a o r u a n j e : 99 puaka, 8 strojop u a k a , 1 strojnica, 7 s t r o j o s a m o k r e s a , 12 s a m o k r e s a , 1 baca 46 m m . 2. sat u Rogatici, j a i n e 165, naoruanje: 101 puka, 7 s t r o j o p u a k a , 6 s t r o j o s a m o k r e s a i 14 s a m o k r e s a , 1 bac a 46 m m .
4. sat u epi, j a i n e 146, naoruanje: 96 p u a k a , 7 strojopuaka, 2 strojnice, 14 s t r o j o s a m o k r e s a , 10 s a m o k r e s a .
S t o e r X X I X . b o j n e u B u g o j n u , j a i n e 8, n a o r u a n j e :
1 p u k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s i 1 s a m o k r e s . S t o e r n a sat u Bug o j n u , j a i n e 124, n a o r u a n j e : 74 p u k e , 1 s t r o j o p u k a . 1. sat
u B u g o j n u , j a i n e 179, naoruanje: 145 p u a k a , 4 s t r o j o p u k e
1 3 s t r o j o s a m o k r e s a . 2. sat u B u g o j n u , j a i n e 127, naoruanje:
117 p u a k a , 3 s t r o j o s a m o k r e s a , 1 s a m o k r e s .
K u p r e k a b o j n a , s t o e r u Travniku, jaine 5, naoruanje: 1 s t r o j o s a m o k r e s i 2 s a m o k r e s a . 1. sat u Travniku, j a i n e
142, naoruanje: 131 p u k a , 3 s t r o j o p u k e , 3 s a m o k r e s a . 2. sat
u Travniku, j a i n e 128, naoruanje: 99 puaka, 2 s t r o j o p u k e ,
4 s a m o k r e s a . 3. sat u Travniku, j a i n e 94, naoruanje: 70 puaka, 1 s t r o j o p u k a , 3 s a m o k r e s a . 4. sat u Travniku, j a i n e 103,
naoruanje: 96 p u a k a , 1 s t r o j o p u k a i 3 s a m o k r e s a .
Stoer IV. ust. b o j n e u H a d j i u , j a i n e 37, naoruanje:
27 puaka, 1 s t r o j o s a m o k r e s i 1 s a m o k r e s . 1. sat u H a d j i u ,
j a i n e 126, n a o r u a n j e : 125 p u a k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s i 1 sam o k r e s . 2. sat u Lepenici, j a i n e 112, naoruanje: 109 puaka,
2 s t r o j o p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s . 3. sat u Kreevu, j a i n e 131,
46 Zbornik, tom IV, knj. 29

721

n a o r u a n j e : 130 p u a k a , 2 s t r o j o p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s , 1
s a m o k r e s . 4. s a t u B r n j a c i m a , j a i n e 124, n a o r u a n j e : 123 puke, 1 strojosamokres.
S t o e r P o s a d n e b o j n e u S a r a j e v u , j a i n e 25, n a o r u a n j e : 171 p u k a , 5 s t r o j o p u a k a , 2 s t r o j o s a m o k r e s a i 2 s a m o k r e s a . S t o e r n a s a t u S a r a j e v u , j a i n e 44, n a o r u a n j e : 12 pu a k a , 1 s t r o j o s a m o k r e s , 2 s a m o k r e s a . 1. s a t u S a r a j e v u , j a i n e
146, n a o r u a n j e : 143 p u k e , 4 s t r o j o p u k e , 1 s t r o j o s a m o k r e s ,
4 s a m o k r e s a . 2. s a t u S a r a j e v u , j a i n e 25, n a o r u a n j e : 24 puke, 4 strojopuke, 1 strojosamokres i 2 samokresa.
B. PODHVATI:

1.

srpanj:

P o d h v a t X X I I b o j n e n a K r a v i c u i D r i n j a u radi u s p o stave p r o m e t a sa Zvornikom. Pokret je izvren u dvije skupine: I. s k u p i n a 3 s a t n i j e k r e n u l e su iz B r a t u n c a G l o g o v a


K r a v i c a , a d r u g a s k u p i n a 3. s a t X X I I b o j n e iz S r e b r e n i c e
K u t a b a G l o g o v a K r a v i c a . N e p r i j a t e l j je i m a o s l e d e e
gubitke: 6 mrtvih (prebrojano).2 Vlastiti gubitci: 2 ranjena.
U t r o e n o je 3 5 4 2 n a b o j a 7,9 mm i 175 9 m m .

2.

srpanj:

Izviaki odjeli Doknadne bojne iz Gorade protjerali


su iz sela Bravinjac3 jednu partizansku skupinu.

3.

srpanj:

X X I V . s a t i z v r i l a j e p o d h v a t i z B r a t u n c a u p r a v c u Glog o v o V l a d u i i K a p i d i i O p r a v d i i M a n d i i Pop o v i i i B a i i u j a i n i 385 m o m a k a p r o t i v d i e l o v a X X V I I I . 4


i X X X V I I I . partizanske divizije. Neprijatelj je p r o g a n j a n sve
k r o z s e l a M a n d i e P o p o v i i d a l j e do B e g i a . N e p r i j a t e l j je
d a v a o j a k o d p o r i b i o b r o j a n o jai, ali m o r a l n a i h b o r a c a
nije popustio, i ako su na pojedine kote juriali 34 puta,
n e p r i j a t e l j je m o r a o p o p u s t i t i i d a t i se u b j e g s t v o . N e p r i j a t e l j s k i g u b i t c i : 3 p o g i n u l a i 10 r a n j e n o . N e p r i j a t e l j je o s t a v i o 30
mrtvih ( p r e b r o j a n o ) i 68 ranjenih ( p r o c i j e n j e n o ) . 5
2
Na toj prostoriji su dejstvovali dijelovi 38. NOU divizije. Prema izvjetaju taba ove divizije od 6. jula 1944 (vidi knj. 27, dok. br.
19) oni 1. i 2. jula nisu imali dodira s neprijateljem, nego su 30. juna,
pri ekonomskoj akciji, imali sukob sa ustaama na tome sektoru (pa
je o tome, vjerovatno i rije u ovom dokumentu).
To mjesto nije naeno na karti 1 : 100.000. Odnosi se, vjerovatno, na s. Mravinjac, juno od Gorada.
4
Pogreno; treba: XXVII, jer je 28. NOU divizija u to vrijeme
dejstvovala u Slavoniji (vidi tom V, knj. 31, dok. br. 34).
5
Taj napad je izvren na poloaje Mavanskog NOP odreda i
1. i 3. bataljona 17. majevike brigade 38. NOU divizije. U toj akciji

17.

srpanj:

Prilikom izvianja i osiguranja ceste Sokolac Roman i j a p o d 1 ) II. b o j n e i z v i a k i o d j e l n a p a d n u t o d o d m e t n i k a .


Vlastiti gubitci: 1 vojniar poginuo.

18.

srpanj:

Prilikom napada X X X V I I I partizanske divizije i Mavans k o g o d r e d a , n e p r i j a t e l j j a k o k o 1500 l j u d i d o b i o j e z a d a t a k ,


da p o d svaku cienu rtve zauzme Bratunac, to se je m o g l o
i n a z r i e t i iz o g o r e n i h n a p a d a u t o k u d v a d a n a . 6 O b r a n a Brat u n c a s a i n j a v a l a j e o k o 215 b r a n i o c a p r o t i v 1500 n a b o j a . Nap a d je p o e o u 20 sati, t r a j a o je b e z p r e k i d a do 10 s a t i 19. srpn j a . P o s t a v i o k o B r a t u n c a drali s u s e s j a j n o u n a t o bezprek i d n o g j u r i a p a r t i z a n s k e m a s e s v e d o 4 s a t a 19. s r p n j a tj. s v e
dotle dok je trajalo streljivo, no usljed p o m a n j k a n j a istoga,
z a p o v j e d n i k b o j n e i z d a o je n a l o g za p o v l a e n j e u 4 n a s t a n b e
D u h a n s k o g s k l a d i t a , u p r a v . c r k v u i d a m i j u j e r je p r i j e t i l a
opasnost rasula itavoga ljudstva, poto je neprijatelj juriao
sa svih strana, a sa streljivom se oskudjevalo. Povlaenje je
uslijedilo s razloga to m n o g e strojopuke nisu imale vie od
2 0 5 0 n a b o j a , a s t r i j e l c i 5 1 0 ili n i t a . N a k o n n a p u t a n j a
p o s t a v a n e p r i j a t e l j je j u r n u o u g r a d i b r z o m b a c a k o m vat r o m i s p a l i o o k o 150 g r a n a t a , b a c i o z a p a l j i v e p r a s k e i p o k u a o j u r i e m o s v o j i t i i izbaciti n a e b o r c e i z u t v r e n i h n a s t a m bi k a k o bi se mogli kretati po ostalim djelovima Bratunca.
Kad im nije uspjelo v o j n i k i m sredstvima osvojiti grad
p o k u a l i s u l u k a v t i n o m , t e s u u p u t i l i p i s m e n p o z i v z a predaju, na to je zapovjednik odgovorio da s a m o onda m o g u
o s v o j i t i grad k a d g a v l a s t i t o m krvi n a t o p e .
Tlijen: 38 m r t v i h , 35 r a n j e n i h , 5 p u a k a 7,9 m m , 20 r u n i h
p r a s k i , 1 s a m o k r e s , 600 n a b o j a za E n g l , s t r o j o p u k u i 19 sklad i t a za istu. V l a s t i t i g u b i t c i 1 v o j n i a r l a k e r a n j e n . U s l i e d
o d s t u p a n j a i z g u b l j e n o 30 at. krila, 30 p o k r i v a a , 48 v r e a i
4 koulje.

19.

srpanj:

N a p a d p a r t i z a n a na B r a t u n a c u s l i j e d i o u 11 sati u n o i 18-VII.
sa d v i j e b r i g a d e ( 1 7 m a j e v i k a i 38 v o j v o a n s k a b r i g a d a ) . 7
poginula je jedna partizanka, ali su ustae na sektoru Bratunca i
Kravice zvjerski ubijale i klale pravoslavno stanovnitvo (220 lica),
veim dijelom ene i djecu i spalili sela kroz koja su prolazile. Opirnije o tome vidi knj. 27, dok. br. 19.
' Napad na Bratunac izvrili su 18/19. jula dva bataljona 17.
majevike brigade 38. NOU divizije i Mavanski NOP odred. Opirnije
o tome vidi: knj. 27, dok. br. 130, knj. 28, dok. br. 17.
7
Ta brigada nije postojala. Odnosi se na 38. NOU diviziju koja
je u to vrijeme u svome sastavu imala 17. majeviku brigadu. Njena

17 m a j e v i k a b r i g a d a n a p a d a iz p r a v c a s e l a L o k v a . 38 b r i g a d a
iz pravca sela Peita. N a p a d je nakon teke borbe odbijen.
N e p r i j a t e l j s k i g u b i t c i : 1 a s t n i k i 18 o d m e t n i k a . V l a s t i t i h gub i t a k a n e m a . U t r o e n o 9 3 2 0 n a b o j a 7,9 m m , 850 n a b o j a 9 m m .
i 30 m i n a za b a c a . U i s t o v r i j e m e n a p a d na S r e b r e n i c u po
B i r a n s k o j b r i g a d i , 8 36 s r i j e m s k o j b r i g a d i , 9 15 m a j e v i k o j 1 0 i 16
m u s l i m a n s k o j brigadi. M u s l i m a n s k a brigada i 36 brigada nisu
n a p a d a l e n e g o s p r i j e a v a l e z a o b i l a z a k n a i h p o s t r o j b a . Nap a d o d b i j e n . 1 1 N e p r i j a t e l j s k i g u b i t c i : 1 2 m r t v i h . V l a s t i t i gub i t c i : 1 p o g i n u o i 1 r a n j e n . U t r o e n o : 4 5 1 2 n a b o j a 7,9 m m .
300 n a b o j a 9 m m . i 3 m i n e za b a c a 81 m m .

20.

srpanj:

IV b o j n a i z v j e t a v a da su e t n i c i 20. V I I . 44. u 1 i 25 s a t i p o d m e t n u l i m i n u n a e l j e z n i k u p r u g u k o d Ilide, k o j o m j e pril i k o m n a l e t i o v l a k na m i n u . P o g i n u o 1 d o m o b r a n , r a n j e n o 5 civila i e l j e z n i a r a . L o k o m o t i v a o t e e n a a 3 v a g o n a p r e v m u t a .


R a z v i d j a n j e 3 / X X I I b o j n e i z S r e b r e n i c e , V i t l o v a c Obadi P e i t a .
R a z v i a n j e 1 / X X I I b o j n e iz S r e b r e n i c e J o e v a
Potoari.
Razvianje 2 / X X I V bojne iz Bratunca Glogova bez
dodira sa neprijateljem.

23.

srpanj:

Jedan vod 1/XX1X bojne u jaini od 50 m o m a k a pod zapovjedn i t v o m p o r u n i k a J u r i a v r i o j e r a z v i a n j a p r a v c e m : Bug o j n o K a n d i j a G o r u a i s p o d H u m a na H u m s k o Polje, 1 2 te s e l o B r d o , J a g o d i e S t o l a c te p r o d u i l i p r e k o Rud i n a n a K a l i n g d j e s u d o b i l i o t p o r o d s t r a n e p a r t i z a n a . Prilikom dobivenog odpora neprijatelj je bio prisiljen da se
p o v u e u pravcu sela Zijamet a tjerani su sve do sela Skakavaca sve sa n e p r e k i d n o m b o r b o m . Neprijateljski gubitci: 9
m r t v i h ( v i e n o ) , v i e r a n j e n o ( p r o c j e n j e n o ) . V l a s t i t i h gubidruga, tj. 18. hrvatska brigada tada se nalazila u srednjoj Bosni pod
komandom 11. NOU divizije (Vidi dok. br. 9, knj. 28, dok. br. 147).
8
Rije je o 19. biranskoj brigadi 27. NOU divizije.
Ta brigada nije postojala.
10
Ta brigada 17. NOU divizije nalazila se u to vrijeme u pokretu
iz Sandaka prema Cakoru (vidi tom III, knj. 8, dok. br. 23, 33, 35 i 39).
11
Napad na Srebrenicu 18/19. jula 1944. izvrila su dva bataljona 19. biranske brigade 27. NOU divizije, dok je napad ostalih dijelova
(dio 19. biranske brigade, dva bataljona 17. majevike brigade i 16.
muslimanske brigade 27. NOU divizije) obustavljen od strane taba
operativne grupe 27. i 38. NOU divizije (vidi knj. 27, dok. br. 130; knj.
28, dok. br. 17).
12
To polje nije oznaeno na karti 1 : 100.000. Nalazi se kraj s.
Huma, istono od Bugojna.

t a k a n e m a . U t r o e n o j e 3 6 0 0 n a b o j a 7,9 m m . i 2 5 k o m . p r a s k i
d o k o s t a l o o r u j e n i j e u p o t r e b l j a v a n o . N a k o n p r o t j e r e neprijatelja u pravcu sela Zjameta vod se povratio preko Drvetina
R o s u l j e D o n j i i te k r a j V r b a 1 3 za B u g o j n o .
Po nalogu 7. SS. divizije pokret.
a) 1, 3 i 4 / X X I I s a t i na R o g a P l a n d i t e ( k o t a 797, 6 0 4 ) ,
Dukii (kota 670), Boici (kota 368).
b) 2 / X X I V sat na G o l o m Brdu14 ( k o t a 562), sve i s t o n o od
Kasabe i Milica.

25.

srpnja:

Razvianje 2 / X X I V do Kasabe bez dodira sa neprijateljem.


Razvianje l ' X X I V do Milica bez promjene.

26.

srpnja:

1 v o d stoerne sati X X I X b o j n e uhvatio je 7 neposlunika te


i h p r e d a o Zap. b o j n e a p o t o m d o m o b r a n s k o m p o p u n i d b e n o m
z a p o v j e d n i t v u radi u p u t e n a o r u a n u v j e b u . R a z v i a n j e d o
Tikvaria, ubijena dva zaostala partizana Mavanskog odreda.
Nesretnim sluajem sam se je ubio dorojnik 1/XXII Vidovi
J o z o iz p u k e pri i e n j u o r u j a u K o p r i v n o m , p o k o p a n 27. 7.
u Srebrenici.

27.

srpnja:

R a z v i a n j e F X X I I b o j n e do M i l i a M u i a ilica. 1 5 U
G e r o v u i Z a g r a d u nalazi se o k o 50-ak e t n i k a .
Razvianje do Neelita. Ubijen partizanski povjerenik u selu
Buljevii.

28.

srpnja:

D a n a 28. s r p n j a o.g. p a r t i z a n i u j a i m s k u p i n a m a izvrili napad na G. Vakuf te kako je neprijatelj bio u ljudstvu m n o g o


jai a isto tako i u oruju, snage njemake kao i domobranske
skupa sa u s t a a m a bile su primorane da se p o v u k u prema
Bugojnu. Borba sa neprijateljem trajala je preko itave noi
do s u t r a d a n u 11 sati. Za v r i j e m e b o r b e u t r o e n o je 3 0 0 0 o t r i h
n a b o j a 7,9 m m . i 15 k o m . r u n i h b o m b i . V l a s t i t i g u b i t c i : 24
a t o r s k a krila, 24 k o m . p o k r i v a a , 24 k o m . r a n a c a , 2 p a r a cip e l a , i 7 k a p a . N e s t a t a k o p r e m e se m o t i v i e t i m e t o je b i l o
naglo povlaenje tako da jedinice njemakih oruanih snaga
i d o m o b r a n a su b i l e r a s p r e n e te s k l a d i t a i s v a o s t a l a o p r e m a
bila je unitena s p a l j i v a n j e m a to se nije m o g l o zapalo je
n e p r i j a t e l j u u r u k e . V l a s t i t i h g u b i t a k a u l j u d s t v u n i j e bilo. 1 6
" to mjesto nije naeno na karti 1: 100.000.
14
To brdo nije imenovano na karti 1 : 1U0.UIKJ. Odnosi se na k. 562.
15
To mjesto nije naeno na karti 1: 100.000.
10
Napad na Gornji Vakuf izvrili su 27/28. jula 1, 2. i 4. bataljon 7. krajike brigade 10. NOU divizije. Tom prilikom je poginulo

29.

srpnja:

R a z v i a n j e do Z a k l o p a e b e z d o d i r a s n e p r i j a t e l j e m . 1, 3 i 4/
X X I I b o j n e v r i r a z v i a n j e d o B u l j e v i a . U b i j e n j e d a n partizan.

30.

srpnja:

P o k r e t p r e m a z a p o v j e d i n a s l o v a i to:
a) 1, 3 i 4 s a t X X I I b o j n e sa R o g a a K o p r i v n a M i l i c i
V l a s e n i c a . P r e m a n a l o g u S S d i v i z i j e 1 7 u H a n P i j e s a k isti d a n .
b) 2. sat X X I I b o j n e iz P o b u d a K a s a b a V. G l a v a B r d a
Gradina Vlasenica Han Pijesak.

31.

srpnja:

Daljni pokret i dolazak u Sokolac, obiju skupina, bez dodira


s neprijateljem.
ZAPOVJEDNIK DOPUKOVNIK
(D. Bogdani)
D. 1 8 B o g d a n i

24, ranjeno 60 i zarobljeno 6 neprijateljskih vojnika i stareina (zarobljena su 2 domobranska oficira, 1 domobran i 3 Nijemca), uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 12 ranjenih. Zaplijenjena su: 2 protivtenkovska topa, 4 minobacaa 80 mm, 6 mitraljeza i mnogo druge opreme
(vidi knj. 27, dok. br. 110 i 135). Prema dnevnom izvjetaju (prilog
br. 207/VII uz ratni dnevnik br. 3 Operativnog odjeljenja Grupe armija >-F), od 30. jula 1944) (vidi Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311,
reg. br. F-192, snimak br. 273277) u Gornjem Vakufu su se nalazila
dva eskadrona domobranskog Brzog zdruga i komora 2. bataljona
13. SS puka 7. SS brdske dobrovoljake divizije Princ Eugen. 0 zauzimanju Gornjeg Vakufa vidi i izvjetaj Komande Grupe armija F
od 30. jula 1944 (Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-192,
snimak br. 278279: prilog br. 208/VII uz ratni dnevnik br. 3 Operativnog odjeljenja Grupe armija F).
17
Odnosi se na 7. SS brdsku dobrovoljaku diviziju Princ
Eugen.
Delko

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 22. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


U I S T O N O J B O S N I I B O R B A M A ZA B A N J U L U K U 1
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E Ia BROJ 266/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 2 . I X 1944 g.
I OBI PREGLED:
kod

e s t o k e b o r b e u i o k o B a n j e L u k e , te u izt. B o s n i i
Zemunika.

O d b i j e n i n a p a d a j i na u p o r i t a u p o d r u j u S i n j a i K u t i n e . 2
U Tuzlu su uli partizani, n a k o n to je po zapoviedi
vieg p o d h v a t n o g zapovjednitva izpranjena.
II PODRUJA:

Banja

Luka:
N a s t a v l j a j u s e e s t o k e b o r b e u B a n j o j Luci. 3
Uporita u gradu hrabro odolievaju premonom
napadau.4
Upuena pojaanja vode teke borbe s neprijatel j e m , k o j i ih je n a p a o s l e a , k o d L a k t a a , K l a n i c e i
W i n d h o r s t a 5 ( 1 8 k m s.i. 1 4 i 3 2 k m s.s.i. B a n j e L u k e ) .
U t o k u s u u p u e n j a n o v i h pojaanja.
Vode se borbe i jugozapadno od Bos. Gradike.
Odbijen je n a p a d a j na B o s . Gradiku uz 56 poginulih partizana.7

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb4,
sn. br. 481484.
2
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 137, objanjenje 2. i 5.
3
Vidi dok. br. 80.
4
Blie o tim uporitima vidi dok. br. 156.
5
Nova Topola
6
Vidi dok. br. 80.
' Na pravcu Banja Luka Bos. Gradika dejstvovala je Operativna grupa taba 5. korpusa NOVJ (vidi dok. br. 112).

Derventa:
Borbene skupine probile
dodira s neprijateljem.8

Iztona

su

se

do

Dervente

bez

Bosna:

19.IX n a e s n a g e z a u z e l e s u M e s i e i J a b u k u ( 5 k m
i. i 8 km j. R o g a t i c e ) i z b a c i v i n e p r i j a t e l j a . N e p r i j a t e l j s k i
gubitci nisu ustanovljeni. Vlastiti gubitci: 3 mrtva i 3
ranjena.
P o d p r i t i s k o m p r e m o n i h n e p r i j a t e l j s k i h s n a g a nae ete napustile su Jabuku, dok su Mesii u n a i m
rukama.
Neprijatelj je protjeran
i. R o g a t i c e ) . 9

sa

Sjeme-sedla

(13

km

Tuzla:
N e p r i j a t e l j j e z a p o s j e o T u z l u n a k o n t o j e p o zapoviedi vieg podhvatnog zapovjednitva ispranjena.10

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

2 1 . I X n a e j e z r a k o p l o v s t v o i z v r i l o o b s k r b u strjel j i v o m p o s a d e u D. M i h o l j c u , u T o p o l i ( W i n d h o r s t ) , u
S a r a j e v u i T r a v n i k u , te o b s k r b u h r a n o m i s t r j e l j i v o m
posade u Vareu i Osmai kraj Srebrenice. Osim toga
i z v r i l o j e p r i e n o s u r n e p o t e i v o j n i k i h o s o b a , t e bacanje promibenih letaka u podruju Rogatice.

Dogoaji

na

elj.

prugama:

19.IX k o d S e m i z o v c a n a p r u z i Z e n i c a S a r a j e v o
naiao je vlak na miniran most. Pojedinosti nisu poznate.
N o u 2 0 / 2 1 . I X o d m e t n i c i s u p o r u i l i elj. p r u g u i
tri m o s t a t e s p a l i l i elj. p o s t a j u R e l j e v o n a pruzi L a v a
S a r a j e v o , a p r u g u i z m e u .p. R e l j e v o i S e m i z o v a c
p r e v r n u l i u r. B o s n u . 1 1

Rije je, vjerovatno, o borbenoj grupi Rudno (vidi dok.


br. 116).
Rije je o borbama sa etnicima. Blie o tome vidi dok. br.
94 i bojnu relaciju Zapovjednitva 1. stajaeg djelatnog ustakog zdruga od 4. novembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 9/194, k. 58).
10
Tuzla je osloboena 17. septembra 1944 (vidi dok. br. 79).
11
Te akcije je izveo 1. bataljon Visoko-fojnikog NOP odreda
(vidi dok. br. 144).

2 1 . I X p a r t i z a n i s u p o r u i l i elj. p r u g u S a r a j e v o
V i e g r a d i z m e u .p. S j e t l i n a i P r a a u d u i n i od 200
metara.
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!

(M. P.)

Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich

B R . 174
I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 23. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
OKO B A N J E LUKE, BIHAA I TUZLE1
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E I a BROJ 267/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
23. I X 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
N a s t a v l j a j u se t e k e b o r b e u i o k o B a n j e L u k e .
Odbijeni su napadaji na Doboj i Remetinec (kod
Zagreba).
Uspjeh u podhvatu Graac Sinj.
P r o d o r i n a p a d a j i e t n i k a u izt. B o s n i i H e r c e g o vini. etnici n a p a d a j u D u b r o v n i k . II PODRUJA:

Banja

Luka:
U p o d r u j u B a n j e L u k e n a s t a v l j a j u s e e s t o k e borbe u gradu, gdje hrabra posada brani utvrene postave.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 485488.
2
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 138, objanjenje 2. i 3.

J e d n a b o r b e n a s k u p i n a u p u e n a u p o m o v o d i teke b o r b e s n e p r i j a t e l j e m u p o d r u j u K l a n i c a . D r u g e
dvie b o r b e n e skupine3 vode b o r b u s n e p r i j a t e l j e m jugozapadno i juno Bos. Gradike.

Doboj:
Odbijen je jak nepr. napadaj na Doboj.4

Biha

Knin:

Uspjeno se nastavlja podhvat ienja obskrbne


c e s t e B i h a K n i n . Na d i o n i c i S r b S u v a j a n e p r i j a telj j e n a k o n i l a v e b o r b e p r o t j e r a n s v i s o v a i z t o n o o d
ceste.5

Iztona

Bosna:

Jake etnike snage napadaju uporite Praa (20


k m z.j.z. R o g a t i c e ) u z p o d p o r u b a c a a . P o d u z e t e s u prot u m j e r e i u p u e n a j e d n a n a a b o r b e n a s k u p i n a i z Gorade u l e a n e p r i j a t e l j u . 6

Trebinje:
U jednom sukobu s partizanima, koji nadiru prema
obali u podruju enice (12 km s. Trebinja), n j e m a k e
p o s t r o j b e p o b i l e su 19 p a r t i z a n a , z a p l i e n i l e 1 s t r o j n i c u
i 6 puaka.7

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

2 2 . I X n a e j e z r a k o p l o v s t v o i z v r i l o o b s k r b u strel j i v o m p o s a d e u K r i e v c i m a i T r a v n i k u , te o b s k r b u hran o m p o s a d e u V a r e u . O s i m t o g a i z v r i l o j e p r i e n o s urne p o t e i vojnikih osoba.

Obenito:
22.IX jedan na motorni pontonski amac naiao
je kod S j e k o v c a na Savi na m i n u . amac je uniten, a 3
d o m o b r a n a , 1 n j e m a k i a s t n i k , 5 v o j n i k a i 1 o s o b a poginuli.
3
Rije je o borbenim grupama Rudno i Panvic (vidi dok.
br. 151).
4
Odnosi se na dejstva Tesliko-teanjske NOU brigade (vidi
dok. br. 127).
5
Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 138, objanjenje 1.
6
Vidi bojnu relaciju 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga od
4. novembra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 9/1-94, k. 58).
7
Na prostoriji Vlaka enice dejstvovali su dijelovi 12. i
13. hercegovake NOU brigade, ali se o toj borbi u njihovim izvjetajima nita ne govori (vidi Arhiv VII, reg. br. 10/6, k. 1151 I: relaciju taba 12. hercegovake NOU brigade od 6. oktobra 1944. i reg.
br. 3/7, k. 11521: relaciju taba 13. hercegovake NOU brigade od o.
oktobra 1944).

N a k n a d n o j e j a v l j e n o d a j e 17.IX T u z l a p a l a u neprijateljske ruke n a k o n dvosatne borbe.8 Dielovi jednog


u s t a k o g s t a j a e g z d r u g a p o v u k l i su se s o r u n i c i m a u
Brko.
Doznaje se da su partizani u Pazariu n o u 17/18.IX
z a r o b i l i z a p o v j e d n i k a t o p n i k o g s k l o p a F. 9 L u a r a s a j o
3 a s t n i k a i n e k o l i k o d o m o b r a n a , te j o 1 n j e m a k o g
astnika, a ubili 1 n j e m a k o g astnika i 1 vojnika.10
N a k n a d n o s e j a v l j a d a j e 12.IX k o d O s t r o c a ( z a p .
K o n j i c a ) u j e d n o m s u k o b u s o d m e t n i c i m a p a l o 45 partizana. 1 1 V l a s t i t i h g u b i t a k a n i j e b i l o .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

Vidi dok. br. 79.


Franjo
10
U toj akciji je uestvovao i Konjiki NOP odred (vidi dok.
br. 55, objanjenje 5, dok. br. 122, objanjenje 15. i dok. br. 183).
11
Na toj prostoriji dejstvovala je 17. krajika NOU brigada.
Prema izvjetaju njenog taba od 1. oktobra 1944. toga dana nije bilo
dodira s neprijateljem, (vidi Arhiv VII, reg. br. 48/3, k. 854).
9

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 24. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


NA PODRUJU B A N J E L U K E I TRAVNIKA1
Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 268/44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 4 . I X 1944 g.
I OBI PREGLED:
Travnik i dalje ugroen.
N a s t a v l j a j u se e s t o k e b o r b e u B a n j o j Luci i sjeverno.
II PODRUJA:

Banja

Luka:
U podruju Banje Luke jo traju estoke borbe.
P o s a d a g r a d a h r a b r o se dri u u t v r e n j i m a i s r e d i t u
grada.2 Uzletite je n a p u t e n o n a k o n to je onesposobljen o , 3 a p o s a d a se s p o j i l a s u p u e n i m p o j a a n j i m a .
Borbene skupine upuene u pomo1 vode estoke
b o r b e s n e p r i j a t e l j e m 9 km s.s.i. K l a n i c e i j u g o z a p a d n o
od Bos. Gradike.
Obskrba branilaca u gradu vri se zrakoplovima,
a spoj putem golubova.

Travnik:
P a r t i z a n i se i d a l j e o k u p l j a j u u p o d r u j u T r a v n i k a
i s v e b l i e p r i m i u m j e s t u , k o j e g t u k u b a c a k o m i strojnikom vatrom.5
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg7 br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 489491.
2
Rije je o opkoljenoj posadi u Katelu. Blie o tome vidi
dok. br. 100.
3
Odnosi se na aerodrom Zaluani. On je zauzet 20/21. septembra
1944. Pri tome se dolo do velikog ratnog plijena. Blie o tome vidi
dok. br. 80, objanjenje 15.
4
Rije je o borbenim grupama Rudno i Panvic (vidi dok.
br. 80).
5
Vidi dok. br. 126.

Djelat,

nepr.

zrakopl.:

2 1 . I X s r u i o s e k o d S a r a j e v a 1 n e p r . l o v a c . Pilot
je izskoio i o d v e d e n od partizana.

Dogoaji

na

elj.

prugama:

Iste noi minirana je pruga i poruen m o s t razpona


6 m e t a r a i z m e u .p. K o n j i c i Lisiii, te m i n i r a n a pruga i z m e u .p. L i s i i i i O s t r o a c . 6
2 3 . I X m i n i r a n e s u s k r e t n i c e n a elj. p o s t a j i R e l j e v o
na p r u z i S a r a j e v o V i s o k o . 7
2 2 . I X k o d .p. P o d l u g o v i n a i s t o j p r u z i n a p a d n u t
je vlak strojnikom vatrom. 2 o s o b e su ranjene.8
2 1 . I X i z m e u .p. M a g l a j i B r a d i i o t e e n o j e 7 0
tranica.
18.IX i z m e u .p. T r b u k i R j e i c e n a p r u z i D o b o j
M a g l a j s r u e n a su 2 m o s t a od 9 i 13 m e t a r a r a z p o n a . 9
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

0
Tu je akciju 23. septembra, izvrio 1. bataljon 17. krajike NOU
brigade, prekinuvi prugu u duini od 150 metara i poruivi 2 eljeznika propusta (vidi Arhiv VII, reg. br. 48/3, k. 854: izvjetaj taba
17. brigade od 1. oktobra 1944).
7
i 8 Te akcije je izveo Visoko-fojniki NOP odred (vidi dok.
br. 144).
9
Na komunikaciji Doboj Maglaj dejstvovali su dijelovi Srednjobosanske NOU divizije.

IZVJETAJ ZAPOVJEDNITVA 9. G O R S K E P U K O V N I J E OD
26.
SEPTEMBRA
1944.
Z A P O V J E D N I T V U 2. GORSKOG
ZDRUGA O GUBICIMA U NAORUANJU1
ZAPOVJEDNICTVO
9. GORSKE PUKOVNIJE
Op. br. 1697/taj.
T a r i n , 2 6 . I X . 1944.
Predmet:

Izvjee o izgubljenom
oruju.
ZAPOVJEDNICTVU 2. GORSKOG ZDRUGA
Konjic

S p o j n o n a l o g u Z a p o v j e d n i t v a d o s t a v l j a se i z v j e e o izg u b l j e n o m oruju-' u v r e m e n u od 2 2 . V I I I . do 2 2 . I X . 1944. god i n e i to:


Stoer 9. g.p.

3 s a m o k r e s a V I S , br. n e p o z n a t , d a n a 1.IX.
44. o d n i j e l i C a s t n i c i s o b o m u b j e g s t v o

14. sat 9. g.p.

19 p u a k a 7,9. m m . 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
19 p u a k a 7,9. m m . 0,95, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
1 s a m o k r e s V I S , 9. m m . br. 6505 o d n o s i sobom u bjegstvo

15. sat 9. g.p.

50 p u a k a 7,9. m m . 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
5 0 b o d o v a 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u b j e g s t v o
5 s a m o k r e s a VIS, 9. m m . odnijelo ljudstvo
u bjegstvo
2 s a m o k r e s a A S T R A , 9. m m . o d n i j e l o ljudstvo u bjegstvo
3 s t r o j o s a m o k r e s a TAJER, 9. m m . o d n i j e l o
ljudstvo u bjegstvo

l.sat L/9. g.p.

5 p u a k a 7,9. m m . 0,95, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
57/2, k. 123.
5
Rije je o oruju koje je ljudstvo te pukovnije donijelo prilikom predaje ili prelaza u redove 10. NOU divizije.

1 s t r o j o p u k a 7,9. m m . 0,37, o d n i j e l o ljudstvo u bjegstvo


4 s t r o j o s a m o k r e s a 9. m m . TAJER, o d n i j e l o
ljudstvo u bjegstvo
8 s a m o k r e s a V I S , 9. m m . o d n i j e l o l j u d s t v o
u bjegstvo
2. sat 1.19. g.p.

32 p u k e 7,9. m m . 0,95, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
69 p u a k a 7,9. m m . 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
9 s t r o j o p u a k a 7,9. m m . 0,37, o d n i j e l o ljudstvo u bjegstvo
8 s t r o j o s a m o k r e s a TAJER, 9. m m . odnijelo l j u d s t v o u b j e g s t v o
19 s a m o k r e s a V I S , 9. m m . o d n i j e l o l j u d s t v o
u bjegstvo
1 b a c a 46. m m . zarobili partizani u Ratelici

3. sat IJ9. g.p.

6 p u a k a 7,9. m m . 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
46 p u k e 7,9. m m . 0,95, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
5 s t r o j o p u a k a 7,9. m m . 0,37, o d n i j e l o ljudstvo u bjegstvo
2 s t r o j o s a m o k r e s a TAJER, 9. m m . o d n i j e l o
ljudstvo u bjegstvo
14 s a m o k r e s a V I S , 9. m m . o d n i j e l o l j u d s t v o
u bjegstvo

4. sat 1.19. g.p.

22 p u k e 7,9. m m . 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
46 p u a k a 7,9. m m . 0, 95, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
3 s t r o j n i c e VARTZLOZE, 7,9. m m . zarobili
partizani
8 s t r o j o s a m o k r e s a TAJER, 9. m m . odnijeli
u bjegstvo
14 s a m o k r e s a V I S , 9. m m . o d n i j e l o l j u d s t v o
u bjegstvo

Stoer I./9. g.p.

1 p u k a 7,9. m m . 0,24, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
2 p u k e 7,9. m m . 0,95, o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo

2 s t r o j o s a m o k r e s a TAJER, 9. m m . o d n i j e l o
ljudsvo u bjegstvo
2 s a m o k r e s a V I S , 9. m m . o d n i j e l o l j u d s t v o u
bjegstvo
2 s a m o k r e s a A S T R A , 9. m m . o d n i j e l o ljudstvo u bjegstvo
Gore navedeno oruje3 je nestalo prilikom borbe sa
partizanima u v r e m e n u od 22.VIII. do 22.IX.1944.
godine.
ZAPOVJEDNIK PODPUKOVNIK
(ober)
ober

Opaska:

B R . 177
I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 27. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
OKO B A N J E LUKE1
Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 271/44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 7 . I X 1944 g o d i n e .
I OBI PREGLED:
Nastavljaju

se

estoke

borbe

podruju

Banje

Luke.
Prnjavor je zauzet.
ivahna nepr. djelatnost na o t o c i m a ispred Splita.
II PODRUJA:
*

Banja

Luka:
Neprijatelj dovlai pojaanja i napada nae postave
kod Windhorsta (na zemljovidu G. Topola) na cesti Bos.
Gradika B a n j a Luka uz p o d p o r u topnike vatre. Svi

3
Ukupno je navedeno: 70 pitolja, 27 automata, 18 mitraljeza
(pukomitraljeza), 1 baca i 317 puaka.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br. MNO Zagreb-4,
sn. br. 498500.

n a p a d a j i s u o d b i j e n i u s r e d o t o e n o m v a t r o m s v i h oruja, uz p o d p o r u n a e g i n j e m a k o g 2 r a k o p l o v s t v a . 2
H r a b r a p o s a d a B a n j e L u k e n a s t a v l j a o b r a n u u sreditu grada.3 Posada je obskrbljena zranim putem.
Prnjavor je zauzet nakon to je slomljen estok
o d p o r n e p r i j a t e l j a 2 6 . I X u 1400 sati. 4

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

2 6 . I X n a e z r a k o p l o v s t v o n a p a l o j e s t r o j n i k o m vat r o m p a r t i z a n e u z r i e k u V r b a s izt. B o s . G r a d i k e , t e
izvrilo oruano izvianje podruja Sunja Banja Luka
B o s . G r a d i k a i p o d p o m a g a l o rad n a i h k o p n e n i h
snaga.
Nadalje je izvrilo o b s k r b u streljivom posade u
S u n j i , B o s . G r a d i k i i K r i e v c i m a . Z a t i m o b s k r b u zdravs t v e n i m t v o r i v o m p o s a d e u B o s . G r a d i k i , t e p r i e n o s urne p o t e i v o j n i k i h o s o b a .

ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!


Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

Opirnije o tim borbama vidi dok. br. 112, 119 i 123.


Neprijatelj je u to vrijeme drao u svojim rukama samo Katel, tvravu u centru Banje Luke, na lijevoj obali rijeke Vrbasa (vidi
dok. br. 111).
4
To mjesto je zauzela Borbena grupa Rudno (vidi dok. br. 151).
5

47 Zbornik, tom IV, knj. 29

737

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 28. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


OKO B A N J E LUKE, KONJICA, ROGATICE I T R E B I N J A '
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E I a BROJ 2 7 2 / 4 4
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 8 . I X 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
Odpoeo je usredotoeni napadaj
u podruju sjeverno od Banje Luke.

na

neprijatelj

II PODRUJA:

Banja

Luka:
Junaka posada B a n j e Luke odbija sve nepr. napad a j e n a p o s t a v u s r e d i t u g r a d a . O b s k r b a s e v r i zrakoplovima.
B r z a o k l o p n a s k u p i n a 2 u p u e n a u p o m o p r e k o Prn j a v o r a d o s t i g l a j e 2 7 . I X u j u l r o K l a n i c e ( 1 7 k m s.i.
B a n j a L u k e ) te n a d i r e u s m j e r u s j e v e r o z a p a d a i s j e v e r a
u lea neprijatelju kod Windhorsta.
D r u g a s k u p i n a 3 k o d W i n d h o r s t a p r e l a j e u napad a j na c i e l o j f r o n t i u s m j e r u j u g a .
U b o r b a m a kod Windhorsta4 p r o n a e n o je j o 16
poginulih partizana.

Sarajevo:
Zavren je podhvat
Visoko Sarajevo.

ienja

podruja

oko

ceste

1
Original (pisan na maini, latinicom) nalazi se u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br.
MNO Zagreb-4, sn. br. 501503.
1
Rije je o prodoru Borbene grupe Rudno (vidi dok. br. 151
i Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. F-193, snimke br. 1072
i 1102: dnevne izvjetaje Grupe armija F od 27. i 28. septembra 1944).
3
Rije je o Borbenoj Grupi Panvic (vidi dok. br. 151).
4
Odnosi se na Novu Topolu.

Konjic:
O d b i j e n je n e p r .
Konjica.5

napadaj

na u p o r i t e 8

km s.Z.

Rogatica:
N a k o n to su se orunici pod pritiskom nadmonijeg neprijatelja povukli etnici su zauzeli Gorade. Slaba
posada pretrpila je u b o r b a m a gubitke od 10 poginulih
i 18 r a n j e n i h p r i p a d n i k a Orsa.
O d b i j e n j e n a p a d a j n a M e s i e ( 6 k m j.z. R o g a t i c e )
uz 2 r a n j e n a u s t a e .
U m a n j e m podhvatu u s m j e r u Gudelji Z a k o m o
(7 i 9 km s.z. R o g a t i c e ) o d b a e n e su e t n i k e s k u p i n e
prema sjeveru.0 Neprijateljski gubitci: 9 mrtvih.

Trebinje:
O d b i j e n i s u m a n j i n e p r . n a p a d a j i n a T r e b i n j e . Borb e n a s k u p i n a u p u e n a u p o m o d o s t i g l a j e 2 5 . I X Trebinje svladavi jai neprijateljski odpor.7
Cesta Dubrovnik Trebinje z a p o s j e d n u t a je od
jaih neprijateljskih snaga.

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

2 7 . I X n a e j e z r a k o p l o v s t v o i z v r i l o o r u a n a izvianja puta Prnjavor Klanice Banja Luka, Davor


Banja Luka i Banja Luka Bos. Gradika, zatim podruja Bos. Gradika Laktai. T o m prigodom napalo
je b o m b a m a skupinu o d m e t n i k a kod Klanica, a strojnik o m v a t r o m n e p r i j a t e l j s k e p o s t a v e k o d s . D r a g e l j i ju/..
Bos. Gradike. Osim toga napalo je i umarke zapadno
o d .p. S u n j a , t e p o m a g a l o n a e p o s t r o j b e n a z e m l j i .
Zatim je izvrilo o b s k r b u strjeljivom posade u Bos.
Gradiki, te prienos urne pote i vojnikih osoba.
5
Vjerovatno je rije o napadu 1. bataljona 17. krajike NOU
brigade na Lisiie 24. septembra 1944, poto jedinice ove brigade 25,
26. i 28. septembra nisu imale dodira s neprijateljem, a 27. septembra
neprijatelj je vrio ispad iz Podoraca na poloaj 3. bataliona te brigade (vidi VII, reg. br. 48/3, k. 854: izvjetaj taba 17. brigade od 1.
oktobra 1944).
6
Vidi Arhiv VII, reg. br. 9/1, k. 58, str. 94: bojnu relaciju Zapovjednitva 1. ustakog stajaeg djelatnog zdruga.
7
Rije je o intervenciji 118. lovake divizije u cilju deblokiranja opkoljenih dijelova 369. puka 369. legionarske divizije (vidi dok.
br. 117).

47*

739

Obenito:
O r u n i c i iz F o j n i c e i K r e e v a p o v u k l i su se u Kis e l j a k ( i z v j e e u s t . nadz. s l u b e ) . 8

Dogaaji

na

telj.

prugama:

2 6 . I X p o p r a v l j e n j e m o s t i z m e u .p. K a k a n j i D o b r i n j e
na pruzi B r o d S a r a j e v o .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
( M . P.)
Helbich

B R . 179
I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 29. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A
OKO B A N J E LUKE1
Vojnika tajna
D N E V N O I Z V J E E I a B R O J 273/44.
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
2 9 . I X 1944 g.
I OBI PREGLED:
Odbijen nepr. napadaj na Zabok.
S l o m l j e n nepr. o d p o r u p o d r u j u K l a n i c a s j e v e r n o
od B a n j e L u k e i z a u z e t o je u z l e t i t e Z a l u a n i i u z p o s t a v l j e n s p o j s a o b k o l j e n o m p o s a d o m u g r a d u B a n j a Luka.' 2
Dalje unitenje neprijatelja u toku je.
* Fojnicu je orunika postaja napustila 2. septembra (vidi dok.
br. 42, objanjenje 6), a Kreevo je 6. septembra, pod borbom, zauzeo
3. bataljon 9. krajike NOU brigade Simo Solaja (vidi dok. br. 55).
1
Original (pisan na maini, latinicom) nalazi se u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br.
MNO Zagreb-4, sn. br. 504506.
!
i 7 Vidi dok. br. 80.

Kostajnica ugroena.3
Uspjeh u borbama u podruju Drni Benkovac4
i kod Bos. Novog.
ivahna nepr. djelatnost na otocima.
Teroristiki napadaj nepr. zrakoplova na Mostar.
II PODRUJA:

Kostajnica:
U s l i e d n a p u t a n j a u p o r i t a H r a s t o v a c ( 9 k m s . Kostajnice), te o k u p l j a n j a jaih part. snaga o k o Kostajnice
ovo je uporite ugroeno.5

Bos.

Novi:
U p o d h v a t u u p o d r u j u P o l j a n i c a R a v n i c e (3 7
k m s.s.i. B o s . N o v o g ) n e p r i j a t e l j j e o d b a e n u z t e k e
gubitke. N a e n o je 45 poginulih partizana, dok se cieni
d a j e n e p r i j a t e l j j o 150 p o g i n u l i h i r a n j e n i h o d v u k a o .
Zaplienjen je vei broj runog vatrenog oruja, tvoriva
i ivenih namirnica.

Banja

Luka:
U p o d r u j u B a n j e L u k e n a s t a v l j e n o je u t o k u jueranjeg dana unitenje neprijatelja u podruju izmeu
K l a n i c e i A d o l f s t a l a . O b r u s t v o r e n o k o t.zv. n e p r i j a t e l j s k o g V I I I K o r p u s a 6 s v e j e v i e s u e n i n e p r i j a t e l j sustavno tuen. Svaki pokuaj biega neprijatelja u smjeru
K o z a r e s p r i e e n j e . O k o p o d n e z a u z e i o je u z l e t i t e , a u
1415 s a t i m o t o r i z i r a n e p o s t r o j b e p r o d r l e s u u g r a d B a n j a
Luku i odteretilo j u n a k u p o s a d u u sreditu grada, koja
j e o d 19.IX n a d o v j e a n s k i m n a p o r i m a i z d r a l a t e k u
obsadu daleko premonog neprijatelja.
B o r b e za k o n a n o u n i t e n j e n e p r i j a t e l j a t r a j u i dalje. I a k o s u v r e m e n s k e p r i l i k e b i l e v e o m a n e p o v o l j n e ,
z r a k o p l o v s t v o j e i z v a n r e d n o s u r a i v a l o s k o p n e n i m snagama, te je najveim dielom uspjelo unititi neprijateljsko teko oruje.
U b o r b a m a k o d P r n j a v o r a 2 6 . I X p a l a su 23 partiz a n a i z a p l i e n j e n o je: 4 t o p a , 1 p.o. t o p , 23 s t r o j n i c e ,
4 g u m e n a amca, nekoliko teretnih samovoza te raznog
oruja i strjeljiva.7
3

i 5 Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 144, objanjenje 3.


Vidi tom V, knj. 33, dok. br. 144, objanjenje 5.
6
Taj podatak nije taan. U borbama za Banju Luku uestvovale
su jedinice 5. korpusa NOVJ (vidi dok. br. 80). Operativno podruje
8. korpusa NOVJ je bilo: dio Dalmacije i Like.
1

Trebinje:
Dolazkom pojaanja olakano je stanje u podruju
T r e b i n j a . etnici s u n a p u s t i l i J a s e n ( 5 k m s.i. T r e b i n j a ) . 8

Kalinovik:
O d b i j e n j e n a p a d a j e t n i k a n a L j u s i e ( 2 2 k m z.j.z.
Kalinovika). Neprijateljski gubitci nisu ustanovljeni, dok
su 2 u s t a e r a n j e n i .

Djelat,

vlast,

zrakopl.:

29.IX izvrilo je izvianje podruja Bos. Gradika


Banja Luka i p o d p o m a g a l o podhvatne postrojbe u
b o r b i s n e p r i j a t e l j e m . Z a t i m j e i z v r i l o o b s k r b u strjeI j i v o m p o s t r o j b i u B o s . G r a d i k i te p o s a d e u K r i e v c i m a
i Virovitici. O s i m toga izvrilo je prienos novca, urne
pote i vojnikih osoba.

Djelat,

nepr.

zrakopl.:

2 7 . I X u 1730 sati e s t n e p r . z r a k o p l o v a b o m b a r d i r a l o j e M o s t a r . P o g o e n a j e v o j a r n a , dr. b o l n i c a i e l j .


p o s t a j a . etiri o s o b e s u p o g i n u l e , 1 j e r a n j e n a . t e t a j e
neznatna. I s t o v r e m e n o bacani su promibeni letai, na
n j e m a k o m jeziku.

Obenito:
e t n i c i s j u g a , a p a r t i z a n i sa s j e v e r a u g r o a v a j u
elj. p r u g u K o n j i c R a m a .

ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!


Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
( M . P.)

Vidi dok. br. 117.

I Z V J E T A J O P E R A T I V N O G O D J E L A M I N I S T A R S T V A ORU A N I H S N A G A N D H O D 30. S E P T E M B R A 1944. O B O R B A M A


OKO B A N J E LUKE1

Vojnika tajna
D N E V N O IZVJEE Ia BROJ 274/44
OPERATIVNOG ODJELA MINISTARSTVA ORUANIH SNAGA
3 0 . I X 1944 g o d .
I OBI PREGLED:
Uspjeno se nastavlja podhvat od Bos. N o v o g u
s m j e r u Kostajnice i podhvat za unitenje neprijatelja
u podruju Banje Luke.
II PODRUJA:

Bos.

Novi:
N a s t a v l j a se p o d h v a t ienja podruja u dolini r.
Une, p r e m a Kostajnici u svrhu odtereenja posade.

Banja

Luka:
U p o d r u j u B a n j e L u k e n a s t a v l j a j u s e b o r b e n a izt.
padinama Kozare (Banja Luka Kozara).
Posada Kotor Varoi2 uzpostavila je spoj s posad o m Banje Luke.
U b o r b a m a i z m e u P r n j a v o r a i V r b a s a 26. i 27. IX
n a n i e t i s u n e p r i j a t e l j u teki g u b i t c i : 3 n a e n o j e 7 8 p o g i nulih, d a l j n j i h 60 p o g i n u l i h je o c i e n j e n o i 12 z a r o b l j e n o .
P l i e n : 2 b a c a a , 1 a m e r i k a n s k i b a c a ( O f e n r o h r ) , 3 strojnice, 6 s t r o j o p u a k a , 78 p u a k a , 50.000 p u a n i h n a b o j a ,
nekoliko teretnih i o s o b n i h samovoza, te m o t o r kotaa,

1
Original (pisan na maini, latinicom) nalazi se u Muzeju narodnog osloboenja u Zagrebu, a mikrofilm u Arhivu VII, reg. br.
MNO Zagreb4, sn. br. 507509.
2
Blie o neprijatelju u Kotor-Varou vidi dok. br. 57, objanjenje 17.
5
O obostranim gubicima u borbama za Banju Luku vidi izvjetaj taba 5. korpusa NOVJ od 8. novembra 1944 (Arhiv VII, reg. br.
13/2, k. 458).

4.000 litara p o g o n s k o g tvoriva, te vei broj konja, alata


i pismohrana.
Iz zarobljenitva osloboen je njemaki astnik.

Dogaaji

na elj.

prugama:

O t v o r e n j e p r o m e t n a pruzi S a r a j e v o B r o d .
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM SPREMNI!
Po nalogu
Glavara glavnostoernog ureda
Proelnik operativnog odjela
glavnostoerni pukovnik
(Helbich)
Helbich
(M. P.)

B R . 181
B O J N A RELACIJA 1. LOVAKOG Z D R U G A 2. Z B O R N O G PODRUJA ZA S E P T E M B A R 1944. O D E J S T V I M A NA P O D R U J U
T E S L I C DOBOJ D E R V E N T A 1
BOJNA

RELACIJA

1. LOVAKOG ZDRUGA U VREMENU OD 1. 30. IX. 44.


PRVI DIO:
1.IX.44.:
R a z p o r e d 1. l o v a k o g z d r u g a : S t o e r 1. l o v a k o g zdrug a s a s v i m s t o e r n i m j e d i n i c a m a o s i m v e t e r i n a r s k e sati u Doboju.2 Veterinarska sat u Brodu.3
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/1-8, k. 60:
2
Prema iskazu postrojbi 3. zbornog podruja od 16. avgusta
1944. u Doboju su se u to vrijeme, od tih stoernih dijelova, nalazili:
opkoparska, dojavna, pekarsko-mesarska i zdravstvena satnija, 1. srednji povoz, samovozni povoz, obskrbni ured i vojno-oruniki vod, pa
su ti dijelovi, najvjerovatnije, bili tu i u septembru (vidi Arhiv VII,
reg. br. 32/2, k. 60).
3
Odnosi se na Slavonski Brod.

S t o e r 4. l . [ o v a k e ] p. sa 13., 14. i 15. sati, I. i III. b o j n o m u T e s l i c u i na p o s t a v i m a o k o T e s l i c a . II/4. l.p. na p o s t a v i m a D e n k o v a a Krevine Oraje ( z a p a d n o od D o b o j a ) . 4


S t o e r 6. 1. p. sa 13., 14. i 15. sati i II. b o j n o m u D e r v e n t i ,
1/6. l.p. n a p o s t a v i m a z a o b r a n u o k o D e r v e n t e . 5
S t o e r V . t o p n i k o g s k l o p a s a s t o e r n o m b i t n i c o m i lak i m p o v o z o m u D o b o j u ; 1. b i t n i c a V. t o p n i k o g s k l o p a i 2.
b i t n i c a X V I . t o p n i k o g s k l o p a n a p o s t a v i m a u D o b o j u s a zadaom potpomaganja obrane Doboja topnikom vatrom. 2.
bitnica V. t o p n i k o g sklopa na p o s t a v i m a u Derventi sa istim
z a d a t k o m u o d n o s u na Derventu.
S k l a d i t a s t r e l j i v a , h r a n e i o p r e m e 1. l o v a k o g z d r u g a
u Doboju.
R a z v i a n j e m 3 1 .VIII. 44. n a p o d r u j u T e s l i a n i j e s e
d o l o u d o d i r s a k o m u n i s t i m a . D i e l o v i T e s l i k o - t e a n j s k o g part i z a n s k o g o d r e d a n a l a z e se u R a s t u i i K r n j i n o m B r d u , predstrae njihove kod kole na Redku. Slabe partizanske snage
u Ceavi.
R a z v i a n j e m n a p o d r u j u D e r v e n t e 3 1 .VIII. 44. n i j e s e
d o l o u dodir sa k o m u n i s t i m a .
R a z v i a n j e m na p o d r u j u D o b o j a 31 .VIII. 44. n i j e se
d o l o u dodir sa k o m u n i s t i m a .
1.IX.44. o j a a n i r a z v i a k i o d j e l 4. l.p. na p o d r u j u Teslia nije i m a o dodir sa neprijateljem. Dielovi XIV. Srednjo-bosanske,6 X X I . brigade7 i Teanjsko-teslikog odreda8 nalaze
se u Ceavi. D i e l o v i X V I I I . b r i g a d e n a l a z e se u Kulaima.*'
O j a a n i r a z v i a k i o d j e l 6. 1. p. i z v r i o je i e n j e prostora zapadno i sjeverozapadno od Dervente pravcem: Osojci
k. 188 Z o b i t e p r e k o D e t l a k a do k o l e K a l e n d e r o v c i te
se preko Brana i Vrdoljaka vratio u Derventu. N a k o n otpora
4
Na%'cdenc bojne su imale po etiri satnije (14. satnija u
1. bojni, 58. satnija u 2. bojni i 912. satnija u 3. bojni). Blie o tome
vidi iskaz postrojbi 3. zbornog podruja od 16. avgusta 1944 (Arhiv
VII, reg. br. 32/2, k. 60).
5
Bojne u toj pukovniji imale su takoe po etiri satnije: 14.
satnija u 1. i 58. satnija u 2. bojni (vidi Arhiv VII, reg. br. 32/2, k.
60: iskaz postrojbi 3. zbornog podruja od 16. avgusta 1944).
6
Rije je o brigadi Srednjobosanske NOU divizije.
7
Rije je o 21. slavonskoj brigadi 28. NOU divizije. Ona se u
to vrijeme nalazila na komunikaciji Derventa Doboj. Blie o tome
vidi knjigu depea 28. NOU divizije (Arhiv VII, reg. br. 6 4, list 6264,
k. 1125).
8
Taj odred je 7. septembra 1944. preformiran u Tesliko-teanjsku brigadu Srednjobosanske NOU divizije (vidi dok. br. 45.)
9
Podatak o 18. srednjobosanskoj brigadi nije taan. Ona se toga
dana nalazila na prostoriji Jadovica, Smrtii, Mikovci. Blie o tome
vidi izvjetaj njenog taba od 3. oktobra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 17/5,
k. 1421).

na Zobitu partizani su se povukli p r e m a Ukrini. Gubitaka


nema.
R a z v i a n j e m II/4. l.p. z a p a d n o o d D o b o j a n i j e s e d o l o
u d o d i r sa n e p r i j a t e l j e m .
Z r a n a u z b u n a od 09, 10 do 10,50, 11,23 13,48 sa l i e t o m
neprijateljskih zrakoplova.
3 domobrana, koja su nestala 29.VIII.44. kod Teslia,
povratila su se sa orujem i o p r e m o m .
2 . I X . 44.:
N o u 1./2.IX. 44. r a z r u e n a j e e l j e z n i k a p r u g a i z m e u
.p. V r h o v i i B i n j a , V r h o v i i L u p l j a n i c a , te L u p l j a n i c a i Dan i c a . Z.p. V r h o v i izgorila, v o d o v o d n a p o s t r o j e n j a u n i t e n a . 1 0
R a d o v i na o p r a v c i u t o k u .
R a z v i a n j e m 4.l.p. n a p o d r u j u T e s l i a n i j e s e d o l o u
d o d i r s a k o m u n i s t i m a . R a z p o r e d k o m u n i s t a k a o i 1.IX. 44.
etnici s e n a l a z e k o d k o l e n a R e k u i H o d i n o j b a t i .
R a z v i a n j e 6.l.p. n a p o d r u j u D e r v e n t e b e z d o d i r a s a
n e p r i j a t e l j e m . D a n a 2 . I X . 4 4 . I 6.l.p. na p o s t a v i m a o k o Derv e n t e s m j e n j e n a o d II/4.1.p., t e p o v u e n a u D e r v e n t u k a o
priuva.
R a z v i a n j e d i e l o v a II/4.1.p. z a p a d n o o d D o b o j a b e z dodira s a n e p r i j a t e l j e m . N a p u s t i l i s u s v o j e j e d i n i c e z a s t . z a p .
d o j . sati npr. P o d o r e k i A n t u n i por. H o h n j e c V l a d i m i r , te zap.
8. sati 4.l.p. npr. B o s a n a c S t j e p a n i o t i l i p a r t i z a n i m a .
3.IX.44.:
N o u 2 7 3 . I X . 4 4 . r a z r u e n a e l j . p r u g a D o b o j Derv e n t a u d u i n i od 1,5 k m . i z m e u V r h o v a i B i n j a . O p r a v k a
u toku. Promet nije uzpostavljen.
R a z v i a n j e m d i e l o v a 4.l.p. n a p o d r u j u T e s l i a u s m j e ru: T e s l i R a s t u a i T e s l i Kri, n i j e se d o l o u d o d i r
sa n e p r i j a t e l j e m . U R a s t u i i u Ceavi n a l a z i se o k o 4 0 0 komunista.
U t o k u n o i 2 . / 3 . I X . 44. r a z r u e n a j e elj. p r u g a D o b o j
T e s l i k o d J e l a h a u d u i n i od 2. k m . t e t a je p o p r a v l j e n a .
Na podruju Dervente napala je XVIII. Srednjobosans k a b r i g a d a u 02,00 sati p o s a d u u s t a a i m i l i c i o n e r a na Bijel o m B r d u . " P o s a d a se p o v u k l a u D e r v e n t u , a p a r t i z a n i z a p a l i l i
k o l u i 2 z g r a d e . Po d o l a s k u p o j a a n j a iz D e r v e n t e , p a r t i z a n i
su se p o v u k l i u M a r k o v a c .
10

Ta ruenja je izvrila 21. slavonska NOU brigada. Blie o tome


vidi Arhiv VII, reg. br. 6/4, list 6264, k. 1125: knjigu depea 28. NOU
divizije.
" Prema izvjetaju taba pomenute brigade od 3. oktobra 1944.
(vidi Arhiv VII, reg. br. 17/5, k. 1421) u borbama za neprijateljska
uporita Bijelo Brdo, Kuljenovce i Pjevalovac ubijeno je oko 25 ustaa
i milicionera. Brigada je imala 3 ranjena.

R a z v i a n j e m d i e l o v a II/4.1.p. u s m j e r u : D o b o j k. 283
nije se d o l o u dodir sa neprijateljem. Saznato da se dielovi
X X I . S l a v o n s k e b r i g a d e n a l a z e u O m a n j s k o j i L e s k o v i m Vodama.
Z r a n a u z b u n a od 09,20 10,55 i od 11,35 15,00 b e z
neprijateljskog nadletanja.
Iz 4.1.p. u d a l j i l i su se npr. D a m p o M e h m e d a l i j a , porunici K u r t o v i D e r v i i M a n d r a k Ivan, te sa n e k o l i c i n o m dom o b r a n a preli partizanima.
4.IX.44.:
Z a p o v j e d V.-SS-Kora 1 J d a s e t o g a d a n a T e s l i e v a k u i r a
i svi v o j n i k i u r e a j i u n i t e , te da se p o v u k u za D o b o j , s t i m
d a o s t a n e j e d n a b o j n a n a Kriu. I z T e s l i a k r e n u l i s u s t o e r
4.l.p., 13., 14. i 15. s a t i I. b o j n a 4.l.p. i stigli n e s m e t a n o u
J e l a h . V l a k sa t v o r i v o m , k o j i je k r e n u o u 13,45 n a p a d n u t je
i z m e u T e s l i a i V r e l a . U 14,00 sati n a p u s t i l a je T e s l i i I I I / 4 .
l.p. i k r e n u l a k a o z a l a z n i c a za J e l a h . Z a p o v j e d n i k te b o j n e
primio je p i s m o od komunista sa pozivom da se ciela bojna
p r e d a , j e r s u k o m u n i s t i o b k o l i l i T e s l i . O n j e t o o d b i o , ali j e
b o j n a u p o k r e t u n a p a d n u t a i z m e u T e s l i a i V r e l a , ali se
n a k o n p r i m l j e n e b o r b e u s p j e l a p r o b i t i d o J e l a h a u s a s t a v pukovnije. 1 '' T o m p r i l i k o m n e s t a o j e i z 11. sati p o r u n i k B r i
M i r o s l a v , 1 d o a s t n i k i 7 d o m o b r a n a . S t o e r 4.1.p. i n j e n i
dielovi zanoili su u Jelahu. Gubitaka nije bilo.
P o s l j e d a k r a z v i a n j a d i e l o v a 6.l.p. i z D e r v e n t e n i j e javljen.
R a z v i a n j e m d i e l o v a II/4.1.p. n a p o d r u j u D o b o j a u
s m j e r u : D o b o j R a j k o v a c n i j e s e n a i l o n a k o m u n i s t e . Saz n a t o d a s u i z G o j a k o v c a k r e n u l i d i e l o v i X X I . S l a v o n s k e brigade u pravcu Tenja.
5.IX.44.:
P o k r e t s t o e r a 4.l.p. i s v i h n j e n i h d i e l o v a iz J e l a h a za
D o b o j , g d j e s u p r e m a z a p o v j e d i z a p o v j e d n i k a SZ. B o s n e
Oberfiihrera Hedricha zauzeli p o s t a v e za obranu k o d Makljenovca. Pokret do Teanjke izvren nesmetano. O d m a h po
izlazku iz Teanjke napadnuta je zalaznica sa Alibegovaca.
Uz b o r b u d i e l o v i 4.l.p. stigli su b e z . g u b i t a k a u K a r u e . Po
12

Odnosi se na Zapovjednitvo 5. SS brdskog armijskog korpusa.


Na prostoriji oko Teslia nalazili su se 14. srednjobosanska
NOU brigada i Teanjski NOP odred. Ove jedinice su 4. septembra
oslobodile Tesli. Opirnije o tome vidi Arhiv VII, reg. br. 3/5, str.
60, k. 461 A (knjigu depea 5. korpusa NOVJ, depea od 5. septembra
1944), reg. br. 1/8, k. 1417 (istorijat 53. NOU divizije) i reg. br. 7/1,
k. 42 (dnevno izvjee Operativnog odjela Ministarstva oruanih snaga
NDH od 7. septembra 1944).
13

d o l a z k u u K a r u e 1/4.l.p. z a p o s j e l a i s t e i s t u r i v i j e d n u s a t n a
k. 258, JII/4.1.p. z a p o s j e l a M a k l j e n o v a c , a s t o e r 4.l.p. i stoerne jedinice u vilu Vrhovski i o k o l n e postave kod Makljenovakog mosta.
R a z v i a n j e m d i e l o v a 6.l.p. na p o d r u j u D e r v e n t e u pravcu D e r v e n t a K u k a v i c a .p. B i n j a .p. V r h o v i , n i j e se
d o l o u d o d i r sa n e p r i j a t e l j e m . Z.p. B i n j a V r h o v i p o p r a v ljena.
R a z v i a n j e m d i e l o v a 11'4.l.p. u s m j e r u : D o b o j Les k o v e V o d e , s a z n a t o je, d a s e d i e l o v i X I V . i X V I I I . b r i g a d e
nalaze u Gojakovcu i Kriu.
Z r a n a u z b u n a od 09,07 10,20, od 10,55 13,35, od
14,25 16,00 b e z n a d l e t a n j a .
6.IX.44.:
J a a o b h o d n j a 4.l.p., u p u e n a u r a z v i a n j e sa k.
smjeru: Kraevo Lepenica Medakovo, napadnuta
k o m u n i s t a iz K r a e v a i M a t u i a . G u b i t a k a n i j e b i l o .
to, d a s e d i e l o v i X X I . S l a v o n s k e b r i g a d e n a l a z e n a crti
k. 306 M r a v i i , a p r e d s t r a e u K r a e v u . ' 4

258 u
je od
Saznak . 336

R a z v i a k i o d j e l II'4.1.p. u p u e n u p r a v c u : D o b o j
O m a n j s k a nije d o a o u dodir sa neprijateljem. K o m u n i s t i sc
nalaze u Sivi i Alibegovci.
V e i d i o 6.l.p. iz D e r v e n t e u r a z v i a n j u i p r i l i k o m osig u r a n j a r a d o v a .p. u d o l i n i B i n j e i m a j u d o d i r s a n e p r i j a teljem. Gubitaka nije bilo, a kod neprijatelja nepoznati.
Z r a n a u z b u n a od 09,15 12,12 sa n a d l e t a n j e m v i e
skupina neprijateljskih zrakoplova.
P o r u n i k B r i M i r o s l a v iz 11. sati 4.l.p. v r a t i o se u s v o j u
jedinicu.
7.IX.44.:
N o u 6 . 7 . I X . 4 4 . p r e v r n u t a j e elj. p r u g a i z m e u R u d a n ke i J o h o v c a u d u i n i od 1.400 m. O t v o r e n a je t o p n i k a v a t r a
na p a r t i z a n e na V o j v o d e P u t n i k a b r d o , V i s o k a Glava i Kladare.
K o m u n i s t i k e s n a g e u p r i k u p l j a n j u o k o D o b o j a i to na
prostoru: O m a n j s k a (333), Ularice, Debelo Brdo, Siva, s.
Omanjska i to dielovi XIV. Srednjo-bosanske brigade, XVIII.
Slavonske i Tesliko-teanjskog odreda sa predstraama na
Visokoj Glavi. U Jelahu X X I . Slavonska brigada sa predstra a m a na crti: M a t u i i K r a e v o G r a d i n a .
" Opirnije o rasporedu 21. slavonske NOU brigade u to vrijeme
(vidi Arhiv VII, reg. br. 6/4, list 65, k. 1125; knjigu depea 28. NOU
divizije).

P r e m a z a p o v j e d i O b e r f i i h r e r - a H e d r i c h - a 1 5 1/4.l.p. ( b e z
1. s a t i ) u p u e n a je u R u d a n k u za o s i g u r a n j e p o p r a v k e elj.
p r u g e , g d j e je o s t a l a i n a d a l j e .
R a z v i a n j e d i e l o v a II/4.1.p. s m j e r o m : D o b o j k. 283
b e z d o d i r a s a n e p r i j a t e l j e m , j e r s e isti p r i v r e m e n o p o v u k a o .
U Maloj Bukovici borba izmeu etnika i komunista.
D i e l o v i 6.l.p. n a o s i g u r a n j e r a d o v a o k o o p r a v k e e l j .
pruge u dolini Binje. Jaki vatreni dodir sa neprijateljem.
N e m a gubitaka, kod neprijatelja nepoznati.
a s t n i k i n a m j e s t n i k M a t a k o v i 1 6 s a 6 d o m o b r a n a 4.l.p.
prebjegao partizanima.
Z r a n a u z b u n a od 09,20 11,10 i od 14,15 16,00 b e z
nadletanja neprijateljskih zrakoplova.
Z a p o v j e d n i k z d r u g a p u k o v n i k a r i L u k a u B r o d II.
Z b o r n o m p o d r u j u radi p r i j e m a s m j e r n i c a . I s t o g a s e d a n a
vratio natrag u Doboj.
8.IX.44.:
R a s p o r e d j e d i n i c a 1. l o v a k o g z d r u g a :

1) U i oko Doboja:
a) Stoer zdruga i stoerne jedinice:
s t o e r z d r u g a : U s r e d i t u g r a d a , z g r a d a na r a z k r i j u
cesta.
Zap. s t a n a :

U d o m u a s t n i h s e s t a r a k o d rkt. crkve (zadaa: Obrana n a s t a m b e i munjare. Postavljanje zasjeda na putu


za s. M i l k o v a c ) .

B o j n o - o r u . v o d : U m u s l i m a n s k o j k o l i ( z a d a a : Osiguranje i obrana stoera zdruga).


D o j a v . sat:

U b a r a c i p r e k o p u t a k o t a r a (zadaa: O b r a n a n a s t a m b i , p o s j e d a n j e i
o b r a n a b a r i k a d e n a cesti k o d D o m a
Poglavnika).

U Doboju se, do 10. septembra, nalazio 7. SS samostalni (jurini) protivtenkovski divizion (vidi Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311,
reg. br. F-193, snimak br. 400: dnevni izvjetaj grupe armija F od
10. septembra 1944), a prema dnevnom izvjeu te grupe od 27. septembra 1944 (Vidi Arhiv VII, mikrofilm NAV-N-T-311, reg. br. 193,
snimak br. 1075) u Doboju se nalazila Komanda sjeverozapadne Bosne
i Stab njemakog Nastavnog bataljona. Oberfirer (in u SS formacijama, odgovara inu pukovnika kopnene vojske) Hedrih je, vjerovatno,
u to vrijeme bio komandant pomenute komande.
16
Petar (vidi Arhiv VII, Abecedno kazalo Ministarstva oruanih snaga NDH, 1943, str. 1169).

Obkopar. sat sa U uporitu kod skladita streljiva u


1. Sred. povob a r a m a (zadaa: Obrana uporita
zom:
i skladita streljiva).
Zdrav, sat:
U osnovnoj koli (zadaa: Obrana
lienikog pomoita i nastambe).
Pekar, polusat: U zgradi kod b a r a k a Feldgendarmerie (zadaa: Obrana nastambe).
Samovoz, povoz: U neposrednoj blizini stoera zdruga (zadaa: Obrana n a s t a m b e i garae).
b)

4. lovaka pukovnija:
Stoer pukovnije,U vili Vrhovski kod Makljenova13, 14. i 15. sat: kog mosta (zadaa: Obrana stoera
4. lovake pukovnije i ceste, k o j a vodi za Doboj.
I/4.1.p. (bez 1.
Na postavu kod eljeznike p o s t a j e
sati i dielova
Rudanka (zadaa: Obrana eljezni4. sati):
ke p o s t a j e R u d a n k a i zatvaranje ceste k o j a vodi za Doboj).
I. sat 1/4.1 .p.:
Na postavu k. 258 (JZ Karue) (zadaa: Obrana Karua i Makljenovakog mosta).
II/4.1.p.:
Na postavu Denkovaa Krevine
Oraje (zadaa: Obrana Doboja
sa zapada).
III/4.1.p.
Na postavu s. Makljenovac (zadaa:
(bez 9.sati):
Obrana postava od r. Usore do Milkovca od neprijateljskog n a p a d a j a
sa zapada).
9. sat 1II/4. l.p.: Na postavu kod s. Milkovac (zadaa: Obrana postava i odravanje spoja izmeu II/4.1.p. i III^4.I.p.).
c) V. topniki sklop.
Stoer i stoer- U Poglavnikovom Domu.
na bitnica:
1. vod 1. bitnice: Na postavu, bezimena kota sjeverno
prav. crkve (zadaa: P o t p o m a g a n j e
obrane topnikom vatrom).
2. vod 1. bitnice: Na postavu u blizini Poglavnikovog
Doma (zadaa: kao i 1. vod).

laki povoz:

U b a r a k a m a kod m u n j a r e (zadaa:
Obrana topnikog logora).

2. bitnica XVI.
t. sklopa:

Na postavu u neposrednoj blizini nastambi lakog povoza (zadaa: kao


i 1. bitnica V. topnikog sklopa).

d)

Unutarnja obrambena crta u samom gradu:


Pruala se je od r. Bosne ( b u n k e r
na elj. pruzi) pravoslavna crkva
bolnica muslimansko groblje
gradina Dom Poglavnikov
n a s t a m b e Feldgendarmerie obs k r b n o skladite juno elj. postaje. Ista je bila zaposjednuta od dielova II. pri. ustake b o j n e 11. stajaeg ustakog zdruga, 17 Niemaca iz
jedinica Odsjeka za osiguranje D
i iz izobrazbene bojne 1. lov. zdruga. Svi ti dielovi bili su pod taktikim zapovjednitvom zapovjednika
Odsjeka za osiguranje D pukovnika Steinheisera.

2)
a)

U i oko Dervente:
6. lovaka pukovnija:
Stoer pukovnije,
13, 14. i 15. sat:

U gimnaziji (zadaa: Obrana gimnazije).

1/6. 1. p. (bez 1. i U gimnaziji kao priuva.


2. sati):
1. sat 1/6. 1. p.:

U hrvatskom Domu (zadaa: Obrana uporita).

2. sat 1/6. 1. p.:

U obinskoj zgradi (zadaa: Obrana


uporita i priuva).

11/6. 1. p.:

Na postavu oko Dervente (zadaa:


Obrana Dervente).

2. bitnica V. t.
sklopa:
17

Na postavu juno od gimnazije (zadaa: p o t p o m a g a n j e obrane topnikom vatrom).

O tome zdrugu vidi dok. br. 157.

3)

Veterinarska sat 1. 1. zdruga u Brodu.


Prije podne zapovjednik zdruga pukovnik ari l s i pukovnik Telarovi bili su na dogovoru sa zapovjednikom Trebavskog etnikog odreda 1 9 .
Oko 17,00 sati napustio je zapovjednik 1. lov. zdr. pukovnik ari Doboj i otiao Trebavskom etnikom odredu.
Poslije toga traili su radi p r e u z i m a n j a zapovjednitva zdruga
zap. V. topnikog sklopa pukovnik Telarovi Slavko i zap. 6.
Posad. zdr. pukovnik Tanovi Asim, ali se nisu mogli pronai
te je ustanovljeno da su preli partizanima. Radi ovog s t a n j a
zapovjeena je predveer stroga pripravnost, kao i da svi
astnici b u d u na svojim m j e s t i m a . Od strane zapovjednika
Odsjeka za osiguranje D n j e m . pukovnika Steinheisera poduzete su sve m j e r e za p o s j e d a n j e u n u t a r n j e o b r a m b e n e crte
grada Doboja.
U 23,30 sati odpoeo je n a p a d a j partizana na k. 258 (jugozapadno K a r u e ) , te ista n a k o n borbe od 30 m i n u t a naputena od strane posade, k o j a se povukla na postave stoerne sati u Makljenovcu. Tom prilikom zahtjevana je topnika vatra od strane V. topn. sklopa, te su se odanle javili
ve partizani.
Oko 22,00 sata poeo je n a p a d a j na Doboj i pucnjava
po gradu, koja je trajala ciele noi. Skoro istovremeno nap a d n u t a je i III/4. 1. p. u Makljenovcu, ali su svi n a p a d a j i
bili odbijeni.
Oko 22,30 sati ostali su u stoeru zdruga ppukovnik Marii Ivan koji je primio zapovjednitvo zdruga, ppukovnik
Ili Ladislav i glavar stoera glast, satnik Korais Dragan sa
jo nekoliko astnika, te su se u to vreme morali povui u
zgradu njem. stoera zbog ugroenosti stoera zdruga.
Oko 23,30 sati prekinut je brzoglasni spoj sa zapovjednitvom 4. lovake pukovnije u vili Vrhovski, kod Makljenovca.
Oko 24,00 sata nazvan je stoer zdruga od strane pukovnika Tanovia Asima sa Denkovae, k o j o m prilikom je isti
zahtjevao odmah prekid odpora i p r e d a j u Doboja, navodei
da su partizanima prili skoro svi astnici postrojbi 1. lov.
zdruga u Doboju, ciela 11/4. 1. p. i sve stoerne jedinice 1.
lovakog zdruga sa svojim zapovjednicima, osim zdravstvene
sati. Isti zahtjev stavio je p r e k o brzoglasa i zapovjednik 11.
18

Luka
T a j odred je p r i p a d a o Ozrenskom etnikom k o r p u s u (vidi
dok. br. 5). K o m a n d a n t odreda je bio pop Savo Boi.
19

part. divizije podpukovnik Durin 2 0 i zapovjednik II/4. 1. p.


satnik krinjari Vladimir, navodei ako se istom zahtjevu
ne udovolji, da e svi astnici, koji se bore u Doboju biti
streljani od strane partizana. Zahtjev p r e d a j e odbijen je
i borba se nastavila do u j u t r o . Od tog vremena, k o j a se god
jedinica 1. lovakog zdruga u Doboju nazvala brzoglasom,
svugdje su se javili komunisti, osim iz stoera 4. 1. p. i stoera III/4. 1. p. u Makljenovcu, sa kojim je bio prekinut brzoglasni spoj. Te noi preli su partizanima pored veeg
b r o j a astnika stoera 1. lovakog zdruga i sve njegove stoerne jedinice (osim zdravstvene sati) sa svojim astnicima,
11/4. 1. p. sa svojim astnicima, V. topniki sklop i 2. bitnica
XVI. topnikog sklopa i ljudstvo 6. Posadnog zdruga.
O dogaajima, koji su se odigrali u toku noi 8/9. IX.
44. kod 6. 1. p. u Derventi, u stoeru zdruga nije bilo nita
poznato iz razloga, to je brzoglasni spoj i promet izmeu
Doboja i Dervente ve vie dana bio prekinut, a krugovalom
nije se dobivalo nikakovih obaviesti.
Prema n a k n a d n o dobivenim podatcima zapovjednik
6. 1. p. ppukovnik Muslovi Ferdo izdao je 8. IX. 44. naveer
nalog, da se razoruaju njemaki izobrazitelji, to je oko
23,00 sata izvedeno na sliedei nain: 1. i 3. sat 1/6. do groblja
razoruali su Niemce oko 23,00 sata. II/6. 1. p. isto je uinila
na postavima oko Dervente u isto vrieme. Zapovjednik 15.
sati 6. 1. p. imao je nalog da razorua sve Niemce u samom
gradu Derventi, ali ih je blagovremeno opomenuo, te se skupa sa izvjestnom grupom Niemaca u oklopnom vlaku povukao ka Brodu.
Partizani su uli u Derventu bez otpora oko 24 sata 21 .
Na stranu partizana te noi prela je ciela 6. 1. p. sa zapovjednikom i svim astnicima, osim jednog malog b r o j a
astnika i ljudstva iz 1/6. 1. p., koji su se preko Bijelog Brda
povukli p r e m a Brodu, gdje su stigli 13. IX. 44.
Za dielove 1/4. 1. p. kod Rudanke nema podataka.
Glavni organizatori izdaje bili su: u Doboju pukovnik
Tanovi Asim, a u Derventi satnik Cabelj Georgije.
9. IX. 44.:
Oko 05,30 sati otvarana je j a k a topnika vatra iz topova
V. topnikog sklopa sa Denkovae, a koji je bio preao par20

T a j p o d a t a k nije taan. Potpukovnik ura Predojevi urin


bio je u to v r i j e m e k o m a n d a n t S r e d n j o b o s a n s k e NOU divizije, dok
se 11. NOU divizija tada nalazila u istonoj Bosni (vidi dok. br. 45
i 73).
21
Napad na Derventu je izvrila 18. s r e d n j o b o s a n s k a NOU brigada. Opirnije o t o m e vidi d o k u m e n t e navedene u 2. o b j a n j e n j u
uz dok. br. 50 u ovoj knjizi.
48 Zbornik, tom IV, knj. 29

753

tizanima, na postave III 4. 1. p. u Makljenovcu, koja je naglo


tom prilikom poela naputati svoje postave. Zalaganjem nekoliko astnika bojna je bila vraena na postave, ali je oko
08,00 sati uslied jake topnike vatre i estokog n a p a d a j a partizana odstupala preko r. Bosne na p o d r u j e Ozrenskog etnikog odreda, odakle je onda dalje krenula za Graanicu.
Isto tako krenuli su dielovi stoera 4. 1. p. u Usore, gdje su
preli r. Bosnu i doli do Suhog Polja, odakle su poslije
podne toga dana sa ustakom b o j n o m iz Lukavca krenuli ponovno u Doboj.
Borba u samom gradu Doboju bila je sve ea, jer su
partizani u toku noi 8./9. IX. 44. uspjeli da p r o d r u u grad
na vie mjesta.
Oko 08,00 sati ppukovnik Marii i glst. satnik Korais
Dragan sa grupom njem. astnika i izobrazitelja prebacio se
preko r. Bosne u namjeri da stigne do Graanice, te odande da
se dovede XXV. Ustaka b o j n a a iji je zapovjednik preko
brzoglasa ponudio svoju pomo. U tom podhvatu nisu uspjeli,
jer ih nisu propustili etnici, ve odveli u s. Kostajnicu, odakle se glst. satnik Korais sa m a n j o m grupom njema. astnika
10. IX. 44. u j u t r o vratio u Doboj.
U 11,00 sati dola je u Doboj pomo 3 n j e m . oklopna kola iz Zepa, a u 15,00 sati dio ustake bojne iz Lukavca i Zepa. 22 Komunisti su r a s t j e r a n i i oko 16,00 sati nastalo je zatije u borbi, poslije ega su Niemci i ustae preuzeli vlast u Doboju. Partizanima u toku n a p a d a j a nije uspjelo ma ta odnieti iz skladita hrane, opreme i streljiva u
Doboju-' 3 .
U samom gradu Derventi bili su partizani, te ostali tu
do 12. IX. 44., kada je dola kolska b o j n a iz Vinske i oslobodila grad 24 .
22
U Lukavcu su se u to v r i j e m e nalazili dijelovi 9. b o j n e 10. posadnog zdruga, a u epu dijelovi 4. b o j n e 11. s t a j a e g d j e l a t n o g ustakog zdruga (vidi dok. br. 157 i Arhiv VII, reg. br. 32/2, k. 60: iskaz
p o s t r o j b i 3. zbornog p o d r u j a od 16. avgusta 1944).
" P r e m a n a r e e n j u S r e d n j o b o s a n s k e NOU divizije, izvodno citir a n o m u n j e n o m istorijatu, u napadu na Doboj su uestvovale 14.
s r e d n j o b o s a n s k a i 21. slavonska brigada (vidi Arhiv VII, reg. br. 1/8,
str. 9, k. 1417). Tom prilikom se predalo 1100 d o m o b r a n a (vidi Arhiv
VII, reg br. 6/4, list 67. k. 1125: knjigu depea 28. NOU divizije). O
b o r b a m a za Doboj vidi: dok. br. 50 i 147; Arhiv VII, reg. br. 5/5, str.
162, k. 461A (knjigu depea 5. k o r p u s a NOVJ); m i k r o f i l m NAV-N-T-311,
reg. br. F-191, s n i m a k br. 7680 (dio ratnog dnevnika br. 3 Operativnog
O d j e l j e n j a Grupe a r m i j a F za 9. s e p t e m b a r 1944).
14
U Derventi se u to v r i j e m e nalazio s a m o 1. b a t a l j o n 18. srednjob o s a n s k e NOU brigade, dok su ostali b a t a l j o n i vodili b o r b u oko Lupljanice, Osinja i Cerana. N e p r i j a t e l j se 12. s e p t e m b r a , poslije p r o d o r a
zadrao u Derventi s a m o k r a t k o vrijeme, da bi 13. s e p t e m b r a ponova

I. sat 1. 6. 1. p. dobila je zadau od zapovjednika 6. 1. p.,


da krene ka Bijelom Brdu i na tom postavu da brani Derventu
od navodnog n a p a d a j a etnika. Tu je ostala do 12. IX. 44.
koga dana se povukla preko Lipica do Kovaa, gdje se sastala
sa 2. i 3. sati 1/6. 1. p. i zanoili s n a m j e r o m da sliedeeg dana
krenu ka Brodu.
Svi ostali dielovi 6. 1. p. povukli su se 9. i 10. IX. 44.
preko Kalenderovaca za Prnjavor, preavi prethodno partizanima.
10. IX. 44.:
U j u t r o n j e m . vlasti u Doboju preuzele su sva skladita
opreme, hrane i streljiva 1. lovakog zdruga u Doboju i postavili svoje strae, s m a t r a j u i sve to je ostalo od i. lovakog zdruga za ratni plien. Sa njihove strane stavljen je zahtjev da ostatci 1. lovakog zdruga, koji nisu preli partizanima, i m a j u u n a j k r a e m vremenu ukloniti iz Doboja, s tim
da mogu ponieti samo puke, a svo a u t o m a t s k o oruje da
predadu.
U 12,00 sati k r e n u o je jedan dio toga ljudstva pod zapovjednietvom ppukovnika Ilica- 3 i glavara stoera glst. satnika Korais Dragana vlakom, drugi dio pjeice za Graanicu,
gdje se ve nalazila 111/4. 1. p. To poslije podne po prikupljenim podatcima, ustanovilo se je, da se je od dielova 1. lovakog zdruga prikupilo u Graanici 29 astnika, 73 doastnika i oko 700 d o m o b r a n a , naoruanih sa 1 bacaem, 1 strojnicom, 18 strojopuaka, 41 MPI, 447 puaka i 10 kola povoza.
to je bilo sa dielovima 1/4. 1. p. kod Rudanke nema
podataka.
II. IX. 44.:
U 09,00 sati pokret ostataka 1. lov. zdruga pod zapovjednitvom ppukovnika Ilia Ladislava iz Graanice preko Sokola, Prav. Srnica do D. Hrgova, gdje se je prenoilo.
Pokret je izvren bez uznemirivanja od strane neprijatelja osim, to je isti otvarao bacaku vatru na kolonu pred
Srnicama.
12. IX. 44.:
Pokret ostataka 1. lovakog zdruga od D. Hrgova do
Brkog, gdje se stiglo oko 17,00 sati.
izvrio p r o d o r u grad i tom prilikom se i zadrao, dok je 18. brigada,
poto je u p o t p u n o s t i ispunila svoj zadatak, z a j e d n o sa ostalim jedin i c a m a S r e d n j o b o s a n s k e NOU divizije vrila p r i p r e m e radi uestvov a n j a u n a p a d u na B a n j u Luku 18. s e p t e m b r a 1944 (vidi Arhiv VII,
reg. br. 17/5, k. 1421: izvjetaj taba 18. s r e d n j o b o s a n s k e NOU brigade
od 3. o k t o b r a 1944. i m i k r o f i l m NAV-N-T-311, reg. br. F-193, snimak
b r . 548: dnevni izvjetaj Grupe a r m i j a F od 13. s e p t e m b r a 1944).
15
Ladislav

1. sat 1/6. 1. p. na Bijelom Brdu (SZ Dervente) kuajucM


da uhvati vezu sa 2. i 3. sati 1/6. p., povukla se preko Lipica
do Kovaa, gdje se je sastala sa 2. i 3. sati 1/6. 1. p. i tu zanoila.
13. IX. 44.:
Odmor ostataka 1. lovakog zdruga u n a s t a m b a m a II.
doknadne obkoparske bojne u Brkom. Po zahtjevu izvjestnih
astnika trebala je III/4. 1. p. krenuti u Tuzlu radi raztereen j a posade. To nije izvreno, poto je dobivena krugovalna
brzojavka br. 443/6-tajno II. Z. P., k o j o m je zapovjedjeno, da
se dielovi 4. 1. p. iz Brkog ne u p u u j u u Tuzlu.
1. i 2. i 3. sat 1/6. 1. p. pod zapovjednitvom porunika
Galia Milana krenule su p r e k o Ljekovca za Brod, gdje su
dobili zapovjed od zapovjednika II. Z. P., da se vrate natrag
u Kovae, g d j e su ostali kao posada do 16. IX. 44.
14. IX. 44.:
Dobiven je nalog od 13. SS-Handar divizije da ostatci
4. 1. p. iz Brkog i m a j u krenuti za Bos. Samac sa zadaom,
da tamo s t v a r a j u mostobran i osiguraju prielaz preko r.
Save.
1., 2. i 3. sat 1/6. 1. p. kao posada u s. Kovai.
15. IX. 44.:
Priprema dielova 4. 1. p. za pokret iz Brkog za Bos.
Samac. Vrena je popuna h r a n o m i streljivom istih od strane
13. SS-Handar divizije.
1., 2. i 3. sat 1/6. 1. p. kao posada u s. Kovai.
16. IX. 44.:
U 07,00 sati pokret stoera 1. lovakog zdruga vlakom
iz Brkog za Vinkovce, gdje se je javio zapovjcdnitvu 2.
Doknadnog zdruga.
Oko podne pokret dielova 4. 1. p. n a s t u p n i m h o d o m za
Oraje, gdje su prenoili.
Pokret 1., 2. i 3. sati 1/6. 1. p. prema zapovjedi II. Z. P.
iz Kovaa 20 u Vinsku, gdje je ostala 2. i 3. sat i potpala pod
zapovjednitvo kolske b o j n e u Vinskoj, a 1. sat krenula za
Brusnicu kao posada.
17. IX. 44.:
Pokret dielova 4. 1. p. iz Oraja za Bos. Samac, gdje su
stigli istoga dana po podne.
26

To m j e s t o n i j e naeno na k a r t i 1 : 100.000. V j e r o v a t n o se od-

nosi na s. Korae.

Od 17. do 30. IX. 44.:


Stoer 1. lovakog zdruga u Vinkovcima, dielovi 4. 1. p.
u Bos. Samcu, gdje se vri izobrazba, 1. sat 1/6. 1. p. u Brusnici, 2. i 3. sat 1/6. 1. p. u Vinskoj.
Od 1. X. 44, n a d a l j e :
Prema zapovjedi Ministra oruanih snaga Op. br. 8427/
tajno, koja glasi: Preostale dielove 1. lovakog zdruga sada
u Brkom po nalogu Ministra i zapovjednika oruanih snaga
odmah prikupiti u Vinkovcima, preustrojiti, vjebati i javiti
to je postrojeno, brojani stali, te zapovjedi II. Zbornog
p o d r u j a Op. br. 450/tajno i Glst. b r o j 4829/tajno od 25.
r u j n a 1944., p r i k u p l j a n j e i p o s t r o j a v a n j e dielova 1. lovakog
zdruga u Vinkovcima, preuzelo je zapovjednitvo 2. Doknadnog zdruga. Stoga je zapovjednitvo 2. Doknadnog zdruga sa
zap. br. 3971/tajno od 2. X. 44. zapovjedilo ostatcima 4. l.p.
pokret na p o d r u j e Rokovci Andrijaevci, to je i izvreno
do 2. X. 44. Zbog n e i m a n j a s m j e t a j n i h prilika u dotinim
selima dielovi 4. 1. p. premjeteni su u Neudorf kod Vinkovaca, gdje se poelo sa r a d o m na n o v o p o s t r o j a v a n j u tih dielova, a p r e m a zapovjedi 2. Doknadnog zdruga zap. br. 3906/taj.
od 3. X. 44. s tim da stoer 1. lovakog zdruga zavri poslove na likvidaciji istoga, 1 ' 7 o emu je dostavljeno izvjee zapovjednitvu II. Z. P. i zapovjed. 2. Doknadnog zdruga
pod br. 165/taj. 1. lova. zdruga do 20. X. 1944. g.
Zamjenik zapovjednika:
podpukovnik (Ili)
Ili
Za tonost:
Glavar stoera,
glst. satnik (Korais)
Korais Dragan

(M. P.)

27
Prema zapovijesti Zapovjednitva 2. zbornog p o d r u j a od 25
o k t o b r a 1944, 1. lovaki zdrug je brisan iz sastava oruanih snaga NDH.
Domobrani vojnici su u p o t r e b l j e n i za p o p u n u 3. lovakog zdruga,
a preostali oficiri i podoficiri su stavljeni na raspolaganje 2. doknadn o m zdrugu (vidi Arhiv VII, reg. br. 37/2-2, k. 60).

RELACIJA 4. LOVAKOG ZDRUGA ZA SEPTEMBAR 1944. O


RASPOREDU I DEJSTVIMA NA SEKTORU BOSANSKI NOVI
PRIJEDOR 1
I. DIO
OPERACIJE
A. RASPORED I ZADATAK ZDRUGA.

Od poetka mjeseca r u j n a pa do napada na Priedor


(6/7. IX.) zdrug je u glavnom imao pozadinski zadatak t.j.
osiguranje eljeznikog i cestovnog p r o m e t a Dobrljin Bosanski Novi Rudice i Bosanski Novi Priedor. Povrh toga
dielovi zdruga sainjavali su posadu Dvor na Uni. Bosanski
Novi i Priedor. Grupa Ahrendt (1. b o j n a 383 puk. 373 lg. diviz.
IV. b o j n a VIII. ustakog zdruga i 1. vod XI. topnikog sklopa) 2 bila je taktiki podreena zdrugu i sainjavala posadu
rudnika Ljubije. S obzirom na dodijeljeni zadatak zdrug je
bio rasporeen na oko 70 km, dakle p r e t j e r a n o razvuen usled
ega pojedina uporita nisu predstavljala snagu za ma kakav
jai i ozbiljniji otpor. Sa priuvom pa i n a j m a n j o m nije
se raspolagalo.
Od 17. IX. rad jedinica svodio se je na uvanje eljeznikih i cestovnih objekata, osiguranje pojedinih uporita
oko posadnih m j e s t a i na povremena m a n j a razvianja. Vei
podhvati zbog razvuenosti zdruga nisu vreni.
Po padu Priedora (7. IX.) i p r o b i j a n j a jednog diela
posade Priedor i Ljubija kao i uporita uzdu pruge Priedor
Breziani Martin Brdo Petkovac, zdrug dobija novi
zadatak i to: osiguranje eljeznike pruge i ceste Bosanski
Novi iskljuno Dobrljin zakljuno. Po p r e s t r o j a v a n j u dielova 7. lovake pukovnije i ostalih dielova koji su imali teke
gubitke izvren je novi raspored zdruga na prostoru Dvor
Dobrljin. Grupa Ahrendt podpala je pod zapovjednitvo 373
n j e m a k e divizije kao posada Bos. Novi.
20. IX. zdrug ponovno prima osiguranje eljeznike pruge Bos. Novi Rudice kao i osiguranje grada Bosanski Novi,
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/12-3, k. 112a.
2
Opirnije o B o r b e n o j grupi Arent vidi dok. br. 58, o b j a n j e n j e 20.

za tu svrhu zdrugu se p o d r e u j e IV. b o j n a VIII. ustakog


zdruga i dielovi Sana bojne' 1 koja je bila u Priedoru.
Rad jedinica svodio se je na osiguranje p r o m e t a i uvanje pojedinih uporita u Bosanskom Novom i Dvoru na
Uni. Zbog slabosti, slabog n a o r u a n j a i nedostatka streljiva
i opreme nisu poduzimani vei podhvati ali su vrena stalna
razvianja kao i m a n j i podhvati u cilju obskrbe drvom i stonom hranom.
B. VANI DOGAAJI PO DANIMA.

1.) 13. lovaka pukovnija.


(na prostoru Rudice Novi Dvor Divua Dobrljin).
Dne 2. IX. 1944. Suhaki milicionerski odred napadnut
je jaim snagama nou 1/2. IX. i pod pritiskom neprijatelja
povukao se je u Bos. Novi. P o j a a n j e m milicionera, odmetnici
su idueg dana ponovno izbaeni iz zauzetih postava. Gubitaka nije bilo.
Dne 3. rujna 1944. Nou 3/4. IX. odmetnici napali na
uporite Rudice strojnikom i bacakom vatrom. 4 Napad odbijen usredotoenom vatrom haubike bitnice iz Bosanskog
Novog. Jedan d o m o b r a n teko ranjen koji je s u t r a d a n umro.
Istoga dana izvren je zrani napad na most na rieci
Sani kod Bosanskog Novog. Most je znatno oteen. Jedan
domobran ranjen. Kod graanskih osoba nije bilo gubitaka.
Dne 4. rujna 1944. Prema podatcima od seljaka prikupljene su jae partizanske snage oko Priedora (45 brigada
sa topnitvom) i oekuje se napad na sam grad u najskorijem vremenu. 5
Izvren je napad na Daice uz teke gubitke neprijatelja. Rauna se na 810 mrtvih i oko 20 ranjenih.
Dne 7. rujna 1944. Uslied pada Priedora u Bosanskom
Novom kod puanstva vladala je panika i stoga su preduzete
stroge m j e r e opreze. Cieloga dana stizali su dielovi posade
Priedor i Ljubija u Bos. Novi. Bilo je dosta ranjenika, a vei
dio vojnika iscrpljen.
Uslied d o g a d a j a u Priedoru i snane neprijateljske promibe prebjeglo je k odmetnicima 7 astnika sa 3 doastnika
1 nekoliko domobrana. Toga dana s t a n j e je bilo veoma ozbilj' Blie o t o j bojni vidi dok. br. 31, o b j a n j e n j e 11.
J
Na toj prostoriji dejstvovali su dijelovi 4. NOU divizije (vidi
dok. br. 58).
5
Opirnije o koncentraciji jedinica 5. korpusa NOVJ za napad
na P r n j a v o r vidi dok. br. 31 i 58.

no zbog toga to su se prenosile viesti da e toga dana biti


n a p a d n u t i Bosanski Novi to nije usliedilo.
Dne 8. rujna 1944. Zapovjednik I. b o j n e 13. lovake pukovnije satnik Brneti poveo je ljudstvo 3 i 4 sati i zajedno
sa astnicima, doastnicima (osim narednika Ribaria) i domobranima (osim njih 35) prebjegli su odmetnicima. 6 Jedan
dio oko 15 d o m o b r a n a kasnije vratili su se natrag u svoje
postrojbe.
Istoga dana izvren je poduhvat ( n j e m a k a motorizirana sat (Brandenburg, 5, 6. i 7. sat. 13. lovake pukovnije) u
pravcu Blagaja radi olakanja p r o b i j a n j a dielova posade Pricdor i Ljubija (Grupa Ahrendt). estoke borbe imale su podhvatne snage kod Blagaja i Martin Brda. 7 Vlastitih gubitaka
nije bilo. Odmetniki gubitci rauna se da su bili dosta veliki,
ali se nisu mogli ustanoviti.
Uslied ovako teke situacije toga dana odbjeglo je sa
postava oko Bosanskog Novog nekoliko doastnika i domob r a n a koji nisu mogli izdrati t a d a n j e stanje.
Dne 9. rujna 1944. Pod u t i c a j e m dogaaja tokom 7. i 8.
IX. odbjegao je izvjestan b r o j uglednih graana meu kojima i hrvatski narodni zastupnik, te gradski naelnik, lienik i drugi.
Istoga dana otkrivena je zavjera koju je predvodio zapovjednik II. bojne b 13. lovake pukovnije satnik Kniha. 9 astnici su uhvaeni (7 astnika i 1 doastnik) koji su poslie
sprovedeni u Zagreb radi suenja.
Dne 11. rujna 1944. Nou 10/11 izvren je napad na postave oko Dvora [na Uni]' 0 . Poto je posada pojaana, napad
Ta b o j n a se u to v r i j e m e nalazila u Ravnicama. Ona se 8. sept e m b r a predala Kozarskom NOP o d r e d u (vidi Arhiv VII, reg. br. 33,4,
k. 1625). Blie o t o m e vidi dok. br. 80 i 155; Arhiv VII: izvjetaje taba
Kozarskog NOP o d r e d a od 10. s e p t e m b r a (reg. br. 5/2, k. 1265) i t a b a
Kozarske grupe NOP odreda od 1. o k t o b r a T944 (reg. br. 6/3, k. 460).
7
Te borbe je vodio 4. b a t a l j o n 8. k r a j i k e NOl brigade. P r e m a
podacima u knjizi F r a n c a r a m l a Hrvatsko ratite (str. 199263),
B o r b e n a g r u p a Arent je imala vrlo teke gubitke, a snage upuene
kao p o m o t a k o e su n a t j e r a n e u bjekstvo. Opirnije o tome vidi: dok.
br. 58; Arhiv VII, reg. br. 28/1, k. 769A ( i z v j e t a j t a b a 4. NOU divizije
od 7. o k t o b r a 1944), reg. br. 2/13-2, k. 117 ( b o j n u relaciju 13. lovake
pukovnije od 26. o k t o b r a 1944) i dnevni izvjetaj Grupe a r m i j a F od
9. s e p t e m b r a 1944 ( m i k r o f i l m NAV-N-T-311,' reg. br. F-193, sn. br. 358).
Ta b o j n a je bila u Bos. Novom (vidi Arhiv VII, reg. br. 2/13-2,
k. 117: b o j n u relaciju 13. lovake pukovnije od 26. o k t o b r a 1944).
Vjerovatno: Josip (vidi Arhiv VII, Abecedno kazalo Minis t a r s t v a oruanih snaga NDH, 1943, str. 808).
10
U to v r i j e m e na lijevoj obali r i j e k e Une, na komunikaciji
Biha Bos. Novi, dejstvovala je Unska g r u p a 4. k o r p u s a NOVJ (vidi

koji je t r a j a o od 21 4 sata, jeste odbijen. Ljudskih rtava


nije bilo, ali su ubijena 2 konja. Neprijateljski gubitci nepoznati, ali se po krvavim tragovima rauna da ih je bilo.
Dne 14. rujna 1944. Ranom zorom izvren je napad na
uporite Ravnice koji odbijen uz pripomo topnitva. Vlastiti
gubitci 4 r a n j e n a , odmetniki gubitci nisu se mogli ustanoviti.
Dne 16. r u j n a 1944. Izvren napad na Dobrljin i Ravnice.
Napad odbijen: 3 d o m o b r a n a r a n j e n a u Ravnicama.
Dne 27. rujna 1944. Izvren poduhvat na desnoj obali
Une pravcem Bosanski Novi Ravnice u cilju ienja spomenute prostorije od odmetnika koji su ee ruili eljezniku prugu Novi Kostajnica. Podhvat je izvren sa 1 bojnom koja je bila snano podpomagana sa topnitvom iz Bosanskog Novog i Dvora na Uni. Bojna je pod jakom vatrom
tekog n a o r u a n j a postigla odreenu crtu. Odmetnici su se
postepeno povlaili u pravcu sjevera dajui snaan otpor.
Rauna se da je bilo oko 400 odmetnika (XX. brigada) 1 1
dobro naoruanih. Vlastiti gubitci: mrtvih 2 d o m o b r a n a i 1
vojniar; r a n j e n i h : 1 doastnik, 7 domobrana i 5 vojniara;
ncstalih: 2 domobrana. Neprijateljski: 58 mrtvih (ustanovljeno) i oko 120 ranjenih. Plien: 3 puke, 2 sanduka streljiva,
neto mina i eksploziva i ostalog tvoriva po seoskim kuama.
U kuama gdje su naene mine i eksploziv spaljene su radi
odmazde.
2.) 7. Lovaka pukovnija.
(Priedor Breziani Martin Brdo Potkovac).
Jedan dio pukovnije bio je odreen kao posada Priedor
(I./7), a jedan dio osiguravao je eljezniku prugu: Priedor
Bos. Novi (II./7). Do 6. IX. nije bilo vanijih dogaaja.
tom V, k n j . 34, dok. br. 46: izvjetaj taba Unske grupe od 14. o k t o b r a
1944) a na desnoj obali, p r e m a P r i j e d o r u i Bos. Novom, 4. NOU divizija (vidi dok. br. 58; Arhiv VII, reg. br. 33/4, k. 1625: izvjetaj t a b a
Kozarskog NOP o d r e d a za s e p t e m b a r 1944).
11
Na tome p o d r u j u dejstvovala je Kozarska grupa NOP odreda. Ona je po n a r e e n j u t a b a 5. k o r p u s a od 1. o k t o b r a 1944 (vidi
Arhiv VII, reg. br. 17/1, k. 459) p r e f o r m i r a n a u 20. k r a j i k u brigadu
39. NOU divizije. O tome i o d e j s t v i m a te grupe u s e p t e m b r u vidi u
Arhivu VII: izvjetaj t a b a Kozarakog NOP odreda (reg. br. 33/4, k.
1625), izvjetaj politikog k o m e s a r a t a b a grupe od 30. s e p t e m b r a
1944 (reg. br. 10/2, k. 1625) i b o j n u relaciju Zapovjednitva 13. lovake
p u k o v n i j e od 26. o k t o b r a 1944 (reg. br. 2/13-2, k. 117).

Dne 3. rujna 1944. Nou 2/3 izvren je napad na Petkovac. 12 Napad je odbijen bez gubitaka. Neprijateljski gubitci:
1 mrtav 1 ranjen. Plien 3 puke.
Oko 13 sati neprijateljski zrakoplovi bombardirali su
most preko Sane kod Bosanskog Novog. Most lake oteen.
Gubitci 1 d o m o b r a n ranjen.
Dne 5. rujna 1944. Jedna kombinirana sat iz Priedora
prilikom razvianja u pravcu zapada n a p a d n u t a . Jaina nep r i j a t e l j a oko 250 ljudi dobro naoruani naroito s automatskim orujem. Vlastiti gubitci 1 mrtav i 3 r a n j e n a .
Istog dana izvren je napad na Ljubiju. Napad odbijen
bez gubitaka. Neprijateljski gubitci: 2 mrtva i vie ranjenih.
Ustanovljeno je da se u prostoru Kozarca nalaze 6 i 8
partizanska brigada, a u pokretu od Sanskog mosta u pravcu
Priedora jae neprijateljske snage sa topnitvom. 1 3
Dne 6. rujna 1944. Uslieio je napad na Priedor i uporita uzdu pruge Bos. NoviPriedor. Jaina neprijatelja koji
n a p a d a o na sam Priedor rauna se oko 2 brigade, a na uporita uzdu pruge oko 2 brigade a moda i vie. Neprijatelj
bio je dobro oboruan imao je ak i teke bacae 12 cm. engleskog porijekla. 1 4 Napad je odpoeo oko 22 sata. Zauzimanje
postava oko grada kao i sam upad u grad tekao je vrlo brzo.
Zbog izdaje pojedinih vojnih i graanskih osoba, kod pojedinih posada nastala je panika i bez nekog jaeg otpora jedinice veinom rastrojene napustile su postave i odpoele povlaenje preko s. H a m b a r i n e i dalje ka Ljubiji gdje je
bila kao posada grupa Ahrendt. Iste noi odpoeo je
napad i na L j u b i j u (po izjavi njemakog satnika Ahrendta
oko 3 brigade) 1 5 kao i na uporite Breziani, Dragotinja, Martin Brdo i Petkovac. Uslied pada Priedora i teke situacije
kod ostalih posada dne 7. IX. izdat je nalog za povlaenje
u pravcu Bosanskog Novog. Povlaenje je vreno uzdu ceste
12
P r e m a i z v j e t a j u taba 4. NOU divizije od 10. s e p t e m b r a 1944
(vidi dok. br. 58) t a j n a p a d je izvrio 3. b a t a l j o n 6. k r a j i k e brigade.
Bataljon je tom prilikom imao 2 mrtva, 10 r a n j e n i h i 1 nestalog, dok
je n e p r i j a t e l j imao 10 mrtvih.
13
Rije je o a k c i j a m a i p o k r e t i m a 4. NOU divizije u cilju zauzim a n j a polaznih poloaja za napad na Prijedor i L j u b i j u (vidi dok.
br. 58).
14
Za napad na Prijedor, pored sopstvene artiljerije, 4. divizija
je bila o j a a n a i 2. a r t i l j e r i j s k i m divizionom 5. k o r p u s a NOVJ (vidi
dok. br. 31).
13
U p r v o b i t n o m r a s p o r e d u za n a p a d na L j u b i j u Rudnik i L j u b i j u
Islam nalazili su se 4. bataljon 6. k r a j i k e brigade, 3. b a t a l j o n 8. krajike brigade i Podgrmeki NOP odred, dok je po z a u z i m a n j u Prijedora, 7. s e p t e m b r a , dolo do p r e e r u p a c i j e snaga 4. NOU divizije (vidi
dok. br. 31 i 58).

PriedorBosanski Novi uz vrlo teke okolnosti. Odmetnici


dobro naoruani zaposjeli su visove s obe strane Sane i upucanom vatrom na pojedine dielove puta sprieavali su pokret
jedinica u pravcu Bos. Novog. Zahvaljujui inicijativi ranjenog podpukovnika Kolakovia zapovjednika 13. lovake pukovnije koji je sa ustaama i jednim dielom etnika iz Priedora na juri zauzeo Martin Brdo, tako je omoguen daljnji
pokret u pravcu Blagaja. Isto tako podhvat od Bos. Novog
u pravcu Blagaja takoer je bio od velike koristi jer time
su s m a n j e n e ve inae velike rtve u ljudstvu i tvorivu. Jedan
dio snaga koji je bio blie Bos. Novom probio se i stigao u
Bos. Novi u m r a k 7. IX, a ostatak tokom 8. IX. Sa dielovima
7. lovake pukovnije povlaenje je izvrila i grupa Ahrendt
(1 bojna 383 puk. 373. lg. divizije i IV. bojna VIII. ustakog
zdruga, dielovi XI. topnikog sklopa i zdravstvena sat 4. lovakog zdruga, jedan dio etnika iz Priedora i oko 700 graana
iz Priedora.
Dne 10 31. rujna. Od ciele 7. lovake pukovnije postrojena je I. b o j n a bez 4 sati (1, 2 i 3 sat), ona je upuena
radi osiguranja ceste na prostoru Zamlae Unani
Struga. Bojna je sa g o r n j i m zadatkom ostala do konca mjeseca na oznaenoj prostoriji bez naroitih dogaaja operativne vriednosti.
3.) XI. Topniki sklop.
Dne 18 rujna 1944. Topniki sklop bez 1 i 2 bitnice bio
je na postavima u Priedoru. 1 bitnica u Dvoru na Uni, 1 vod
2 bitnice u Ljubiji, a 1 vod na Martin Brdu. Padom Priedora,
Ljubije i Martin Brda od cjelokupnog topnikog sklopa ostala
je samo 1 bitnica i 1 top 2 bitnice iz Ljubije.
Dne 9 r u j n a r a s f o r m i r a n je XI. topniki sklop, a 1 top
sa ljudstvom koji se je probio iz Ljubije uao je u sastav
1 bitnice.
Dne 1031 r u j n a 1944. 1. bitnica bila je na postavu u
Dvoru i povremeno je djelovala na razne ciljeve za vrieme razvianja i podhvata. Za to vrieme poginuo jedan domobran.
Ostalih vanih dogaaja nije bilo.
4.) Stoerni dielovi.
Zdravstvena sat za vrieme napada na Priedor podpuno
je unitena. Od zdravstvenog tvoriva sve je propalo, od vojnika vratio se je j e d a n lienik i 6 domobrana. Ona je rasformirana i vie ne postoji.

Vod obkoparske sati koji je bio u Ljubiji radi postavl j a n j a mina povukao se je zajedno sa cjelom posadom u Bosanski Novi gdje je uao u sastav svoje sati.
Ostali stoerni dielovi bili su rasporeeni u raznim posadama i kod n j i h tokom mjeseca nije bilo vanijih dogaaja.
C.

IZKUSTVA.

1.) Zdrug ma koliko d o b r o opremljen, naoruan i pop u n j e n ne moe uspjeno izvravati zadatke, ako se rasporedi na duini skoro 70 km. Blagovremeno su uinjene po
ovome nekoliko puta predstavke nadlenom n j e m a k o m
taktikom zapovjednitvu, ali nije nita poduzeto niti nareeno.
Jedinice zdruga u pojedinim uporitima bile su slabe
i mogle su biti pojedinano tuene, jer je neprijatelj bio u
mogunosti da se brzo prikupi i nadmonim snagama napadne pojedina uporita. S druge strane zdrug nije raspolagao
s nikakvim priuvom te da bi mogao na vrieme doi u pomo
n a p a d n u t o j posadi.
2.) Neprijateljska vjeta promiba jedan je od vanih
inbenika da je dolo do pada Prijedora i ostalih uporita
kao i prielaz pojedinih astnika, doastnika i d o m o b r a n a k
odmetnicima. U to vrieme naa je promiba p o d p u n o zakazala.
3.) Odmetnike ne treba vie smatrati kao neorganizirane
bande, nego kao dobro ureene i naoruane postrojbe. Takoer i vodstvo ne treba vie podcjenjivati, jer njihovi taktiki
postupci gotovo uvjek su pravilni.
4.) Jedan dio graana Priedora naroito pravoslavci
i muslimani pokazali su se kao pristae partizana i za vrieme
napada pucali su iz pojedinih kua u gradu na dielove posade. Da su upravne vlasti vrile savjestno svoju dunost, da
su na vodeim poloajima dravne vlasti bili ispravni i sposobni inovnici, v j e r u j e m da partizanski simpatizeri nebi slobodno etali po Priedoru i nesmetano radili za raun partizana, nego bi davno bili uklonjeni iz m j e s t a kao tetni i nepoudni za probitke N.D.H.
5.) Na temelju operativnih i taktikih naloga koje zdrug
dobija od nadlenog n j e m a k o g zapovjednitva, dobio sam
utisak, da oni daleko vie gledaju svoje probitke nego nae.
Izgleda N j e m c i m a je sada najvanije da funkcionira promet,
dok je sve drugo sporedno. Uslied toga narod mnogo strada
i gubi p o v j e r e n j e u hrvatske oruane snage, v j e r u j u i ak da

nismo dovoljno jaki za uvanje naih sela i gradova, nego


smo se iskljuivo vezali za pruge i ceste gdje smo skroz pasivni.
6.) Podpuna n a d m o neprijateljskog zrakoplovstva
bar u ovim krajevima i estog b o m b a r d i r a n j a naih gradova,
mostova, eljeznikih pruga i t.d. negativno utie na borbeni
duh i moral vojnika.
D.)

NEDOSTATCI.

1.) Dodieljen zadatak zdruga ne odgovara njegovoj snazi


i jaini. Razvui jedan zdrug od 4.500 ljudi na oko 70 km.
nije preporuljivo pa i pogrjeno. Partizani uvjek su u mogunosti, da se prikupe i pojedinano tuku ili zarobe pojedine
posade. Posliedica toga jeste pad Priedora i drugih uporita
uzdu pruge Priedor Bosanski Novi.
2.) Izvjetajna, a naroito promibena sluba p o d p u n o
je zakazala, j e r zdrug za to sve nema osoblja, a jo m a n j e
odgovarajuih sredstava. Zadnjih dva mjeseca iz Zagreba nije
nita dobijeno osim neto malo novaca. Vojnik pa i astnik
mjesecima nezna ta se deava u svietu i domovini, ne prima
nikakovu potu pa onda nije ni udo da podlegne snanoj i
vjetoj n e p r i j a t e l j s k o j promibi koja je ba u ovome k r a j u
bila veoma jaka.
Odgojni i izvjetajni odjel valja na tu injenicu obratiti
veu pozornost i nai mogunosti da nae promibeno tvorivo
u dovoljnim koliinama redovito primamo.
3.) Neredovita i nepodpuna popuna zdruga astnicima,
doastnicima i momadi dovodi do toga da su jedinice oslabljene pa ak nekoje su spale na 1/2 brojanog stanja. Ljudstvo
koje dolazi za popunu veim dielom nije izvjebano, slabo
odjeveno, a to je najvanije to ljudstvo veinom su vcjni
neposlunici prikupljeni za vrieme racije. Bolje da se oni u
obe ne u p u u j u u zdrugove, jer pokvare one koji su do tada
bili dobri i valjani vojnici. P r i m j e r : Iz I. doknadnog zdruga
upueno je iz Zagreba 250 ljudi, a u Dvor je stiglo 147, dok
je sve ostalo ljudstvo p u t e m pobjeglo. Osim toga od b r o j a
koji je doao 7 je vraeno kao nesposobni, a oko 15 je udieljeno za pomonu slubu zbog raznih tjelesnih mana. Treba
uviditi i narediti, da se u gorske i lovake zdrugove u p u u j u
n a j b o l j i vojnici iz razloga to se te jedinice s m a t r a j u kao najbolje borbene p o s t r o j b e domobranstva. 1 6
" O s t a n j u u p o j e d i n i m dijelovima 4. lovakog z d r u g a poslije
p a d a P r i j e d o r a vidi Arhiv VII, b o j n u relaciju 2. bojne 7. lovake pukovnije od 3. o k t o b r a 1944 (reg. br. 28/8, k. 120) i b o j n e relacije 14. i

4.) Uslied estog prekida p r o m e t a o b s k r b a zdruga sa


svima p o t r e b a m a je neredovita i uslied toga n a s t a j u mnogob r o j n e potekoe koje negativno utiu na rad i ivot zdruga.
ZA POGLAVNIKA I ZA DOM S P R E M N I !

(M. P.)

Zapovjednik general
(Stimakovi)
Stimakovi 1 7

BR. 183
BOJNA RELACIJA 1. BOJNE 9. GORSKE PUKOVNIJE O
DEJSTVIMA NA KOMUNIKACIJI IVAN SEDLO TARCIN
PAZARIC U SEPTEMBRU 1944. GODINE 1
OPCA BOJNA RELACIJA
DIO

I.

za mjesec r u j a n 1944. god.


A: Operacije i akcije:
1. Cilj:

Stoer b o j n e sa starim rasporedom jedinica


nalazi se do 1. IX. 1944. ovako: Stoer b o j n e
u Tarinu a dijelovi bojne rasporeeni su ovako: 1. sat nalazi se u Pazariu sa dva voda, a
jedan vod se nalazi u Tarinu. 2. sat nalazi se
u Ratelici, 3. sat na Ivan Sedlu, a 4. sat pojaava pjeake sati i to tako da 1. sati u Pazariu da jedno strojniko odjeljenje, 3. sati
na Ivan Sedlo dva strojnika o d j e l j e n j a i jedan bacaki et, a ostatak ljudstva sa stoer o m sati nalazi se u Tarinu, t.j. 4 strojnice
i jedan baca 80 m m .

15. sati od 19. s e p t e m b r a 1944, reg. br. 35/8 i 36/8, k. 120). U vezi s tim,
u b o j n o j relaciji 2. b o j n e pie:
Dne 10.9. izvreno je r a s f o r m i r a n j e b o j n e i f o r m i r a n j e I. b o j n e
7. lovake p u k o v n i j e iz dijelova t a d a n j e I. i II. b o j n e 7. lovake pukovnije, te stoerni dielovi 7. lovake pukovnije.
17
Zvonimir
1

Original (pisan na maini, latinicom), u Arhivu VII, reg. br.


10/7-2, k. 123.

2 . Prostorije: Jedinice ove bojne do 1. IX. 1944. osiguravale su postave i to: 1. sat smjetena je bila
u Pazariu i u Tarinu, 2. sat u Ratelici, 3.
sat na Ivan Sedlu, a 4. sat Pazari, Tarin i
Ivan Sedlo.
3. Svrha:

Osiguranje eljeznike pruge od Zovika izkljuno do Velikog tunela na Ivanu zakljuno


i kolskog p r o m e t a preko Ivan Sedla. To je bilo
do 1. IX. 1944. kada se poloaj m i j e n j a .

4. T o k :

29. VIII. 1944. poinje da se osjea vei pokret


neprijateljskih snaga u raznim pravcima te u
tu svrhu alju se o p h o d n j e u raznim pravcima
i razne jaine radi ispitivanja n a m j e r e neprijatelja. Radi osiguranja pruge postavljen je
jedan vod od 2. sati pred ulazom u veliki tunel na Ivanu. Nareeno 2. sati da ophodari to
ee a naroito da se meuprostori pojedinih zasjeda kontroliu o p h o d a r e n j e m .

31. VIII. 1944:

Poeo koncentrini napad na Ivan Sedlo, Ratelicu i Tarin.


Ivan Sedlo: Partizani su doli iz pravca: TuhobiiRepovci Vihor. Jakost im se nije
ustanovila, ali je utvreno da su bili vrlo
jaki i vrlo dobro naoruani i to sa bacaima
80 mm., 46 m m . strojnicama, s t r o j o p u k a m a i
pukama. Borba je bila vrlo j a k a i trajala je
od 0,30 sati do 06,00 sati. Neprijatelj je odbijen uz teke i krvave gubitke, tako da je na
b o j n o m polju ostavio 14 mrtvih, a imao je
30 ranjenih. Od vlastitih gubitaka jedan je vodnik nestao sa o p r e m o m i orujem, sa sobom je
odnio samokres i strojosamokres. 2
Ratelica: Napad na Ratelicu poeo je u 04,00
sati. N e p r i j a t e l j je poeo da napada sa sjeverne strane u poetku a poslije napao je sa svih
strana. Jakost n e p r i j a t e l j a cieni se na 1500
ljudi. Naoruan je bio sa bacaima, strojnicama, strojopukama, protuoklopnim p u k a m a i
strojosamokresima. Posada je pod pritiskom
jaeg n e p r i j a t e l j a popustila i Ratelica je pala
u neprijateljske ruke. Neprijatelj je upao u Ratelicu oko 0,6 sati i ubrzo se sam povukao

* O n a p a d u na Ivan-Sedlo vidi j o i dok. br. 36.

u pravcu Repovaca. Zasjeda kod ulaza u veliki


tunel na Ivanu nije bila n a p a d a n a od neprijatelja i tako je ostala netaknuta. Tom prilikom
neprijatelj sa sobom odvukao sve to je mogao. Pismohranu 2. sati, opremu, odjeu i obuu, h r a n u i ostalo to mu je moglo za ono
vrijeme dok je bio u Ratelici pasti do r u k u .
Neprijateljski gubitci bili su 6 mrtvih i mnogo
ranjenih, a od naih je tom prilikom zarobljen
nadporunik Voloder Dervi zapovjednik 2.
sati, porunik Pekui Alija vodni astnik 2.
sati, nadporunik Smiljani Momir zapovjednik 13. sati, a sa n j i m a i mnotvo d o m o b r a n a
i ostale vojne opreme kako je gore navedeno. 3
Tarin: 23 sata ula se p u c n j a v a iz pravca sela Donja Bioa, i o d m a h je u tom pravcu
upuen p o t j e r n i vod. Vod se sukobio sa nep r i j a t e l j e m . Kasnije se saznalo da se vodila
b o r b a izmeu etnika i partizana, jer je jedan
seljak zaklao jednu etniku enu, navodno
nekog njihovog doaptavala i tada pobjegao
partizanima. Iza toga n e p r i j a t e l j je poeo da
pripucava na postave oko Tarina koji je sa
prekidima t r a j a o do 06,00 sati. 4 Tom prilikom
neprijatelj je potrgao eljezniku prugu kod
Osenika na nekoliko mjesta, a u Ratelici je
isto tako istrgao na nekoliko mjesta, a naroito skretnice na s a m o j p o s t a j i Ratelica.
Izmeu Tarina i Pazaria postavio je zapreke
od oborenih stabala na cestu.
Pazari: Neprijatelj je napao nau posadu oko
01,00 sati. Napad je izvren sa june strane iz
pravca sela Beganovia. Neprijatelj tu raspolagao m a n j i m b r o j e m ljudi i kada je vido da
mu napad nee da uspije poeo je da n a v a l j u j e
i sa sjeverne strane iz pravca O r m a n j b r d a .
Sveukupna snaga neprijatelja cijeni se na 200
ljudi naoruanih sa strojnicama, strojopukama i pukama. Neprijatelj ne izvrivi svoj
zadatak povukao se u pravcu O r m a n j Zabre.
5
4

O b o r b a m a za Ratelicu vidi i dok. br. 55.


Opirnije o b o r b a m a za Tarin vidi dok. b i . 55.

1. IX. 1944:

Do 16,00 sati dan je tekao u miru, ali se napad n e p r i j a t e l j a stalno oekivao. Oekivan napad, odnosno bolje rei pripucavanje, na postave oko Tarina. Posada na Ivan sedlu se
jo drala, ali je ostala bez streljiva i ljudstvo
se poelo da razilazi jer je prijetila opasnost
da ne bude zarobljeno. Ostatak ljudstva njih
oko 80 sa n a d p o r u n i k o m Arapoviem zapovjednikom 3. sati i porunikom Habiboviem
poeo se p r o b i j a t i p r e m a Tarinu. U tom meuvremenu neprijatelj se ponovo poeo sputati p r e m a Ratelici i u isto vrijeme poeo je
napadati dijelove 3. sati koji su se probijali
za Ratelicu. Kako je neprijatelj bio mnogo
b r o j n o i po n a o r u a n j u jai 3. sat je podlegla
pritisku i tom je prilikom zarobljen nadporunik Arapovi Ivan zapovjednik 3. sati i sa
n j i m prilian b r o j d o m o b r a n a , dok se porunik Habibovi sklonio sa jednim dijelom dom o b r a n a i poslije jednog dana doao u Tarin u sastav naih dijelova. Tom prilikom u nep r i j a t e l j s k e ruke pao je dosta veliki b r o j oruja, a meu ostalim dvije strojnice 4. sati, jedan baca 80 m m . i dosta puaka, koje je
oruje pokazato u izkazu koji se dostavlja u
priklopu ove relacije. Koliko je streljiva utroeno u tim b o r b a m a nije poznato, jer se tada
nije moglo udovoljiti, ali cjelokupan utroak
streljiva pokazat je u u t r o k u streljiva.

2. IX. 1944:

Prema izvjetajima k o j e su pojedine ophodn j e donosile i p r e m a izvjetajima m j e t a n a


oko Tarina saznalo se da Tarin opkoljen sa
svih strana i to sa j a k i m snagama neprijatelja. Posada se drala hladno i spremala se
za otpor. Oko 15.00 sati poelo je pripucavanje na postave oko Tarina. Ljudstvo koje
se vraalo iz partizanskog zarobljenitva, a i
ono koje je izmaklo ispod njih a da nije bilo
zarobljeno poelo je da se p r i k u p l j a u Tarinu i da pronosi razne glasine. U rane j u l a r n j e
sate neprijateljski zrakoplovi lovci bacili su
nekoliko k o m a d a bombi pored eljeznike pruge, a dvije su pogodile samu prugu pred
eljeznikom postajom. 5 Ljudstvo se ve poVidi dok. br. 33.

49 Zbornik, tom IV, knj. 29

769

elo da plai, ali se ipak dralo. Oko 17.00 sati


partizani su se spustili niz Vrance b r d o do
samih ciganskih kuica i odatle su poeli da
pripucavaju. Na vatru nai su im odgovorili
vatrom. Kada su vidjeli da im to ne pomae
poeli su da dozivlju d o m o b r a n e sa raznim
blijetavim rijeima i tada je nastalo malo
zatije. N a j e d a n p u t je neki od partizana pozvao na pregovore. Tada je neki topniki porunik, inae zaneenjak po prirodi, bez iijeg
znanja otiao da pregovara sa partizanima i
poveo sa sobom nekog partizanskog zastavnika, 0 nazovi pregovaraa, u stoer I. b o j n e gdje
je bila krugovalna p o s t a j a oko koje su se bili
iskupili mnogi astnici iz stoera pukovnije i
pojedini zapovjednici sati da prime zapovjed.
U tom meuvremenu stigli su Nijemci i mislei da se radi o izdaji o d m a h uhapsili partizana i poveli ga sa sobom. U meuvremenu
su pred samim stoerom I. bojne razoruali
porunika Slejku Antona sadanjeg zapovjednika 4. sati. To su vidili neki domobrani i tada
se poele pronositi vijesti da nas Niemci kane
razoruati. Nastao je panini strah od te pomisli. Pojedini astnici nisu smijeli to da ek a j u i poeli su da n e s t a j u u nepoznatim
pravcima. Kada su Niemci odveli partizana sa
sobom u Sarajevo u tom su meuvremenu naili neprijateljski zrakoplovi i bormbardirali
Tarin. 7 Moral kod ljudstva je strano pao. U
noi oko 22,00 sata Niemci su pritvorili zapovjednika pukovnije i druge astnike. 8 Neki
koji su se bojali n j e m a k e osvete ili straha
od razoruanja nestali su u nepoznatom pravcu. Sa pojedinim astnicima otiao je i dosta
veliki b r o j ljudi koji su sa sobom odnijeli sve
to su imali a poneki ak i vie. Tom prilikom
nestao je dosta veliki b r o j oruja koji je pokazan u iskazu koji se nalazi u priklopu ove
relacije. 9 Vojska je ostala demoralizirana. Os6
Rije je o zastavniku oki Mrenu, k o m a n d i r u ete (vidi dok.
55).
8
Blie o h a p e n j u zapovjednika p u k o v n i j e i est d o m o b r a n s k i h
oficira vidi dok. br. 145.
O t o m e vidi dok. br. 55, 145, 159 i 176.

br.

tatak ljudstva sa nekoliko astnika ostao je


po pojedinim postavima do s j u t r a u j u t r o . U
j u t a r n j e sate doli su SS odredi 1 0 i tada se
poloaj I. b o j n e promijenio. Postavi u Pazariu su se jo drali. Ali kada je zapovjednik
1. sati nadporunik airagi 11 primio zapovijed da se sa sati povue u Tarin on se je pod
uticajem raznih glasina sa izvjestnim b r o j e m
ljudi udaljio u nepoznatom pravcu. I tom je
prilikom sa s o b o m odnio dosta streljiva i oruja. Tako se I. b o j n a tako rei raspala.
3. IX. 1944:

Niemci su preuzeli svu vlast u svoje ruke i


oni su nareivali to je bilo potrebno. Tada je
I. b o j n a f o r m i r a n a od 1., 3. i 4. sati dok 2. sat
vie ne postoji. 1 2 Bojna je zauzela slijedei
raspored:
1. sat ojaana sa jednom tekom strojnicom
i jednim bacaem 88 m m . osigurava postave
oko Ratelice. Ona je f o r m i r a n a od dijelova
1, 2. i 13. sati. 3. sat osigurava postave oko
Tarina sa dva voda, dok j o j se jedan vod
nalazi u Pazariu, a jedan r o j na Oseniku, stoer 3. sati nalazi se u Tarinu a i 3. sat je formirana od ostataka bive 3. sati i jednog dijela 13. sati. 4. sat sa stoerom sati nalazi se
u Tarinu, a ojaava 1. sat kako je gore navedeno i 3. sat sa j e d n o m strojnicom u Pazariu,
a ostatak od 4 strojnice sa jednim srednjim bacaem 80 m m . nalazi se na postavima oko Tarina. B o j n a sada ima zadatak osiguranje eljeznike pruge od ulaza u veliki tunel na
Ivanu zakljuno do Pazaria iskljuno. Osigur a n j e vri d r a n j e m postava i nonim obhodarenjem.

417. IX. 1944. Nije bilo nekih naroitih dogaaja, jedino eljezniki s a o b r a a j nije radio redovito, jer su
odmetnici na raznim m j e s t i m a kidali eljezniku prugu. Osim toga d a j u se o p h o d n j e jaine
od jednoga r o j a za nono o p h o d a r e n j e eljez10
Odnosi se na dijelove 7. SS b r d s k e dobrovoljake divizije
Princ Eugen (vidi dok. b r . 55, o b j a n j e n j e 7).
11
Vjerovatno: Husein (vidi Arhiv VII, Abecedno kazalo Minis t a r s t v a oruanih snaga NDH, 1943, str. 198).
>= Vidi dok. b r . 159.

49*

771

nikom prugom od Tarina do Ratelice i od


Tarina do Pazaria.
17. IX. 1944:

nou 17/18 9. 1944. god. u 24,00 sati izvren je


napad na postave oko Pazaria. 1 3 Napad je izvren sa raznih strana. N e p r i j a t e l j s k a jaina
cieni se na 300 ljudi naoruanih sa pukama,
s t r o j o p u k a m a , strojnicama. Partizani su probili postave koje je drao IX. topniki sklop
i upali u samo mjesto. Postavi koje su drali
domobrani I. bojne ostali su nedirnuti j e r su
partizani na n j i m a iskusili j a k u v a t r u i bili
odbijeni. Tom prilikom je zarobljen bojnik
Luar, i nekoliko astnika iz IX. topnikog
sklopa. Utroak streljiva pokazat u k u p n o sa
ostalim u t r o k o m u toku mjeseca.

18. IX. 1944:

Sastala se komisija da p r e d a o b s k r b n o skladite I. b o j n e poruniku Kroli. Koliina nestale hrane prilikom n a p a d a na postave izmeu
31. i 3. IX. 1944. god. pokazati e se naknadno,
jer se nije moglo m o m e n t a l n o ustanoviti, a
takoer i nestanak novca.

1927. IX. 1944: Nita naroito.


B) Iskustva:
Primjeeno je da partizani j a k o m promidbom
nastoje pridobiti za sebe domobrane, to im
je na nekim m j e s t i m a i uspjelo. Osim toga
primjeeno je i to da su partizanski u d a r n i dijelovi vrlo dobro naoruani, a porijeklo oruja
je nepoznato. Nastoje svim silama obustaviti
promet na liniji Mostar Sarajevo k i d a n j e m
eljeznike pruge na raznim mjestima. Primjeeno je i to da njihove akcije pomae zrakoplovstvo to je dokazano 2. IX. 1944. u Tarinu.
C) Nedostatci i pogreke:
Moral kod ljudstva koji je bio pao m o r a o se
dizati raznim prigodnim govorima ljudstvu na
postavima to je tek kasnije uraeno. Nije se
smjelo dozvoliti da se onako i onoliko pronose
neprijateljske vijesti. Ljudstvo koje se povra13
U t o m e n a p a d u uestvovao je i Konjiki NOP o d r e d (vidi
dok. b r . 122, o b j a n j e n j e 15). Blie o n e p r i j a t e l j u u Pazariu vidi dok.
br. 55, o b j a n j e n j e 5.

tilo sa Ivana i Ratelice nije se smjelo mijeati sa ljudstvom koje je dralo postave oko
Tarina, jer je ono mnogo uticalo na pad morala kod ljudstva. Potrebno je da ljudstvo koje
je sada ostalo b u d e naoruano to prije sa aut o m a t s k i m o r u j e m da bi se suprotstavilo nep r i j a t e l j u koji je takoer naoruan dobro sa
a u t o m a t s k i m orujem. Potrebno je ljudstvu
dati malo vie odjevne opreme jer to utjee u
prvom redu na dizanje morala. Ima mnogo
d o m o b r a n a koji n e m a j u kabanice i tome
slino.
UTROAK

STRELJIVA:

Kako se nije moglo ustanoviti koliko je


streljiva odnijeto, a koliko je utroeno prilikom ovih borbi to se u u t r o k u streljiva pokazuje i ono to je zaista utroeno, a i ono to
su odnijeli pojedini domobrani sa sobom u
bjegstvo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

n a b o j a za puku 7,9 mm
65.405
n a b o j a za s t r o j o p u k u
9.320
n a b o j a za strojnicu 7,9 m m . 10.200
n a b o j a za s t r o j o s a m o k r e s
9 mm.
1.705
n a b o j a za samokres Vis
9 mm.
225
granata za mali baca 46 m m . 175
granata za baca 80 m m .
malih
216
navalnih bombi
106
o b r a m b e n i h bombi
238

komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada
komada

ZA POGLAVNIKA I ZA DOM S P R E M N I !

Zapovjednik satnik
(Roer)
Roer 1 4

11
V j e r o v a m o : F r a n j o (vidi Arhiv VII, Abecedno kazalo Ministarstva oruanih snaga NDH, 1943. str. 180).