You are on page 1of 16

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

UVOD

Po zakonu sve one Zakonske odredbe o obligacionim odnosima koje se odnose na


ugovore primenjuju se na sve vrste ugovora, osim ako za ugovore u privredi nije izriito
drukije odreeno. Posebnih odredaba za ugovore u privredi ima vrlo malo, jer su
privredni odnosi posebni i imaju brojne posrednike. Iz toga proizilazi da je pojam
ugovora u privredi odreen kumulativno prema objektivnom i prema subjektivnom
kriterijumu.
Savremena prava ugovorima, zbog njihovog izuzrtnog znaaja, posveuju
posebnu panju. Najvei delovi svakog pravnog sistema, po obimu i po svom znaaju, u
svakodnevnoj primeni posveeni su ugovornom pravu. Opta materija ugovornog prava
je u savremenim pravima u svetu, po pravilu, kodifikovana iliu okviru graanskih
kodeksa il u zakonima o obligacionim odnosima.
Ugovor o pedici je takav ugovor privrednog prava koji obavezuje jednu
ugovornu stranu da organizuje otpremu stvari u svoje ime, a po nalogu i zaraun druge
ugovorne strane, uz naknadu. Ugovorna strana koja vri uslugu otpremanja u svoje ime, a
za tu raun, zove se pediter, a druga strana koja daje nalog i za iji raun se vri
otpremanje se naziva komintent, nalogodavac ili klijent.
pediteri su specijalizovani privredni subjekti koji obavljaju usluge pedicije i
koji za to kada obave dobijeni nalog imaju pravo na naknadu (proviziju).

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

1.NAZIV I POJAM UGOVORA U PRIVREDI

Ugovori u privredi se oznaavaju razliitim nazivima. U uporednom pravu trgovinski poslovi, trgovaki ugovori, komercijalni poslovi. U naoj pravnoj teoriji ugovori robnog prometa, privredni ugovori, poslovi robnog prometa. U Zakonu o
obligacionim odnosima za ugovore koje privredni subjekti zakljuuju na tritu koristi se
izraz ugovori u privredi.1
Ugovori

privredi

su

posebna

vrsta pravnih

poslova

obligaciono

pravne prirode, kojima se obavlja promet materijalnih dobara i usluga na tritu. To


su pravni instrumenti putem kojih se obavlja pravni promet na tritu u kome uestvuju
privredni subjekti.
Prema zakonu o obligacionim odnosima ugovorima o privredi se smatraju ugovori
koje zakljuuju preduzea i druga pravna lica kao i fizika, koja obavljaju neku privrednu
delatnost (preduzetnici).2 Zapravo to su oni ugovori koje zakljuuju subjekti koji se bave
privrednom delatnosu u cilju sticanja zarade. Pod privrednom delatnou treba
podrazumevati: proizvodnju, promet roba izvrenje usluga na tritu.
U uporednom pravu u pojmovnom odreenju trgovinskog posla polo se
od pojmovnog odreenja trgovca. U prvo vreme trgovcem se smatralo svako lice koje se
bavi trgovakim poslovima. Polazilo se od statusa trgovca pa se i poslovi koje on obavlja
nazivaju trgovaki poslovi - Subjektivni sistem odreivanja pojma trgovca. Objektivni
sistem odreivanja trgovca - Priroda trgovakog posla odreuje trgovca. Prema tome
u pojmovnom odreivanju trgovinskih poslova formirala su se dva pristupa:
Zakonodavac odreuje koji se poslovi smatraju trgovinskim poslovima,
a lice koje ih obavlja dobija status trgovca.
Lice ima statu strgovca, ako to svojstvo priznaje zakon, a poslovi koje on obavlja
u vidu redovnog zanimanja su trgovinski.

Bataljevi, D.,: Poslovno pravo, Beograd, 2009.str.45

Bataljevi, D.,: Poslovno pravo, Beograd, 2009.str.46

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

Bitno je odrediti koji se posao smatra trgovinskim poslom zbog primene


odgovarajuih pravnih pravila. U naem pravu na ugovore u privredi prvenstveno se
primenjuju odredbe zakon o obligacionim odnosima, osim ako za ugovore u privredi nije
izriito drugaije odreeno. To znai da osim optih pravila koji vae za obligacione
ugovore u privredi vae i posebna pravila.
Ima sluajeva kada se neke odredbe Zakona o obligacionim odnosima ne mogu
promeniti na ugovore o privredi kao to je sluaj sa prekomernim oteenjem. Jer
privredni subjekti svoju delatnost obavljaju u vidu redovnog zanimanja, pa se
pretpostavlja da moraju poznavati prilike na tritu i odnose na njemu.

2.POJAM, ZNAAJ I PRAVNI IZVORI


2.1.Pojam ugovora o pediciji

Ugovorom o pediciji pediter se obavezuje da u svoje ime a za raun komitenta


(nalogodavca) organizuje otpremu ili dopremu stvari, te obavi druge uobiajene poslove i
radnje uz naknadu.3 Pravni poloaj peditera i komisionara je isti - oba deluju u svoje ime
a za raun komitenta. Razlika je u samoj prirodi poslova koje oni obavljaju u pravnom
prometu. Ugovorom se moe predvideti da pediter deluje ne u vlastito, ve u ime i
zaraun svog nalogodavca, tj. da radi kao zastupnik. Ovo se mora izriito ugovoriti.
Pored ovakve definicije iz Zakona o obligacionim odnosima, nuno je istai da je
i Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju detaljnije navedeno ta se smatra poslovima
meunarodne pedicije. Iz ovake stilizacije delatnosti meunarodne pedicije, u Zakonu o
spoljnotrgovinskom poslovanju vie se opisno nabrajaju poslovi koje obavlja
meunarodni pediter, koji ilustrovano mogu da poslue kada se imaju u vidu obaveze
peditera iz ugovora o pediciji.
Na osnovu gore navedenog tj. na osnovu date definicije iz Zakona o obligacionim
odnosima, kao i iz poslova meunarodne pedicije moe se konstatovati da se ugovor o
3

Bosanac, D.,: Privredno pravo, Prvi deo, Beograd, 2013.str.81

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

otpremanju smatra posebnim ugovorom u privredi u okviru trgovinskih usluga kojima se


bave odreene privredne organizacije. Otpremnik zakljuuje mnoge druge ugovore
privrednog prava, istupajui pri tom u svoje ime, a za raun komitenta. Meutim, on
moe istupati u svoje ime i za svoj raun, kao i u ime i za raun nalogodavca.
Moe se zakljuiti da ugovor o pediciji nije u svim pravnm sistemima isto
tretiran. Tako na primer, kod veine evropskih kontinetalnih zemalja, ugovor o pediciji
se smatra samostalnim pivrednim ugovorom koji ima specifinu pravnu prirodu. Kod
nekih zemalaj npr. vajcarska i Francuska ugovor o prediciji se tretira kao ugovor o
komisionu u transportu, pa se iz tih razloga i primenjuju pravila ugovora o komisionu.
Kod anglo - saksonskih zemalja, ugovor o pediciji se ne smatra samostalnim pravnim
poslom, nego se izjednaava sa poslovima trgovinskog zastpnitva, gde se otpremnik
smatra samo jednom vrstom trgovakog agenta.
Karakteristino je i da na Zakon o obligcionim odnosima sadri odredbu po kojoj
se na odnose nalogodavca i otpremnika primenjuju pravila o komisionu, odnosno o
trgovinskom zastupanju. Do toga dolazi, iz razloga to Zakon o obligacionim odnosima
predvia mogunost da epiter zakljuuje ugovor o prevozu, i da preuzima druge radnje u
ime i za raun nalogodavca (kao trgovinski zastupnik), kada je to predvieno ugovorom o
pediciji.
pedicija je usluna delatnost i sastoji se u strunoj organizaciji prevoza stvari.
Obzirom na sve veu meunarodnu razmenu, raste i njen znaaj.
Za razliku od transporta, pedicija nije regulisana meunarodnim konvencijama,
ali veliki znaaj imaju unificirana pravila i sadraji pediterskih isprava, koje je usvojila
Svetska organizacija peditera (FIATA). ZOO ugovor o pediciji regulie kao samostalan
ugovor, a supsidijarno se primenjuju i norme koje se odnose na ugovor o komisionu.
Znaajan izvor prava su i opti uslovi poslovanja peditera koje donose grupacije
pediterskih organizacija ili trgovinske komore.

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

2.2.Zakljuivanje i bitni elementi ugovora


2.2.1. Zakljuivanje
Ugovor je neformalan, najee se zakljuuje tako to komitent dostavlja
spediteru dispoziciju. Dispozicija je u obliku standardizovanog formulara koji tampa
pediter. Moe imati znaaj ponude ili prihvata, pa ak i uputstva ako je data nakon
zakljuenja ugovora. U praksi je uobiajeno da se ponuda i prihvat kod ugovora o
pediciji daju u pisanoj formi. Ugovor se moe zakljuiti i preutno, u sluaju da pediter
primljenu dispoziciju ne odbije odmah. Ugovor se takoe smatra zakljuenim kad
pediter primi dispoziciju, a izmeu stranaka ve postoji generalni ugovor o pruanju
pediterskih usluga. Dispozicija se moe odnositi na vrenje jedne ili nekoliko tano
odreenih pediterskih usluga (specijalni nalog), kao i na obavljanje svih usluga pedicije
za jednog komitenta i vai do opoziva odnosno otkaza (generalni nalog).

2.2.2.pediterske isprave
U praksi se najee koriste pediterska potvrda i pediterska transportna potvrda.
pediterska potvrda (FCR) izdaje se nakon to je pediter primio stvari od
komitenta. Ona predstavlja dokaz da je roba primljena na otpremu u naizgled dobrom
stanju, s tim to pediter moe staviti primedbe na robu i ambalau. Potvrda sadri:
imena komitenta i adresata,
oznaku vrste i koliine robe,
mesto prema i mesto opredeljenja.

pediterska transportna potvrda (FCT) predstavlja dokaz i da je roba primljena na


otpremu, ali i da je pediter zakljuio ugovor o prevozu i predao robu na prevoz. Ona uz
podatke iz prethodne potvrde sadri i informacije o prevoziocu, prevoznom putu i nainu
prevoza. Obe potvrde autorizovane su od strane FIATA, ne predstavljaju hartije od
vrednosti, ali je u poslovnoj praksi znaajno da obe potvrde uz prezentaciju ugovora o
pediciji predstavljaju verodostojne isprave za sva plaanja putem dokumentnog robnog

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

akreditiva.4 U meunarodnoj pediciji, prilikom kombinovanog prevoza stvari, koristi se


pediterski konsoman za kombinovani transport (FBL), koji je takoe sastavila FIATA, a
koji ima osobine hartije od vrednosti. Bitni elementi ugovora su stranke, predmet
pediterske usluge i cena. Stranke su komitent i pediterska organizacija. Poslovima
pedicije bave se trgovaka drutva koja su registrovana za tu delatnost. U ekonomskom
smislu, pedicija spada u uslunu delatnost. Savremena pediterska drutva bave se
potpunom pedicijom, tj. kombinuju peditersku delatnost i delatnost prevoza.
Predmet ugovora su pravne i faktike radnje koje pediter preduzima u cilu
prijema, prevoza i predjae stvari. Sadraj tih radnji u svakom konkretnom sluaju zavisi od
ugovora, a mogue je npr:5
zakljuivanje ugovora sa prevoznikom ili prevoz robe od strane samog peditera;
zakljuivanje ugovora o osiguranju;
zakljuivanje ugovora o uskladitenju ili skladitenje stvari u vlastitim
skladitima;
zakljuivanje ugovora o kontroli kvaliteta, kvantiteta i drugih svojstava robe;
obavljanje carinskih i drugih radnji;
utovar, pretovar ili istovar stvari;
sortiranje, pakovanje, prepakivanje, pribavljanje odgovarajuih dokumenata itd.
Naknada predstavlja cenu pediterskih usluga. Moe biti odreena ugovorom,
tarifom ili drugim aktom peditera, a ako nema ni toga cenu odreuje sud.

2.3.Obaveze i prava stranaka


Obaveze peditera
Postupanje sa panjom dobrog privrednika i zatita interesa nalogodavca je
obaveza peditera u svakoj situaciji.

Bosanac, D.,: Privredno pravo, Prvi deo, Beograd, 2013.str.112

Bosanac, D.,: Privredno pravo, Prvi deo, Beograd, 2013.str.112

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

Rad po uputstvima
pediter je duan izvriti nalog komitenta i postupati onako kako je njime
predvieno. Obavezan je da bez odlaganja upozori nalogodavca na nedostatke u
njegovom nalogu, posebno na one koji ga izlau veim trokovima ili teti. Ako su
uputstva nepotpuna, nejasna, protivrena ili po njima ne moe postupati, pediter e
traiti dodatna uputstva. Ako za to nema vremena ili mogunosti, pediter e u
svemu postupati onako kako to zahtevaju interesi nalogodavca. U sluaju odstupanja od
naloga, pediter je duan bez odlaganja obavestiti nalogodavca. U takvom sluaju
odgovarae i za tetu nastalu usled vie sile, osim ako dokae da bi se teta dogodila i da
se pridravao uputstava.

Zakljuivanje ugovora za komitenta


pediter pravno deluje u svoje ime, a za raun komitenta. U izvrenju otpreme
odnosno dopreme, on koristi usluge drugih subjekata i o tome sa njima zakljuuje
ugovore. Smatra se da je pediteru uz dispoziciju za otpremu ili dopremu stvari dato i
ovlaenje za plaanje vozarine i drugih trokova, te je za podmirivanje istih pediter
ovlaen traiti predujam (avans).

Instradacija obuhvata izbor prevoznog puta, transportnog sredstva i naina


transporta od strane peditera. Obaveza postoji kad komitent nije odredio elemente za
transport stvari koje se otpremaju odnosno dopremaju, a pri tom je pedite obavezan
voditi rauna o interesima nalogodavca.

uvanje stvari i zatita prava


pediter je duan uvati stvari svog komitenta u skladu sa ugovorom, prirodom
stvari i drugim okolnostima. Ako stvar nije adekvatno pripremljena za prevoz, pediter je
duan nato upozoriti komitenta. Ako bi ekanje da komitent otkloni nedostatke moglo
proizvesti tetu, zakonska obaveza peditera je da te nedostatke sam otkloni (prepakuje
robu, pripremi je za transport i sl). U izvravanju ove obaveze pediter moe stvari

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

uskladititi u svom ili u javnom skladitu. pediter je duan prema treim licima
preduzeti sve radnje koje za cilj imaju zatitu prava komitenta, osim podnoenja
odtetnog zahteva i voenja spora u ime komitenta. Za navedeno bi morao imati izriit
nalog komitenta odnosno punomo.

Osiguranje stvari
Ova obaveza dolazi u obzir samo ako je izriito ugovorena, ili ako je za datu vrstu
robe zakonom predvieno obavezno osiguranje. Osiguranje obuhvata samo osiguranje
poiljke (kargo), a ne i osiguranje prevoznog sredstva (kasko). Ako ugovorom nisu
precizirani rizici, pediter je duan poiljku osigurati od uobiajenih rizika za tu vrstu
prevoza i stvari.

Izvrenje carinskih radnji i plaanje carine


Ova obaveza se prezumira, a nalogom za otpremu stvari preko dravne granice
moe biti odreeno drugaije. Carinjenje stvari se redovno poverava pediteru, koji je
strunjak i poznaje carinske propise i olakice. Pored obavljanja carinskih radnji, pediter
je obavezan i da plati carinske dabine te u tom smislu ima pravo od komitenta traiti
avans u valuti u kojoj se plaa carina.

Polaganje rauna
Iz prirode pediterskog odnosa proizilazi da je on duan nakon izvrenja ugovora
poloiti raun komitentu, tj. obraunati trokove i predati sva dokumenta i dokazna
sredstva na osnovu kojih bi komitent mogao ostvariti svoja prava prema treim licima.
pediter je duan da komitentu preda sve to je primio po osnovu izvrenog posla, to
znai i refakcije (povlastice prevozioca). U meunarodnoj pediciji je usvojena praksa da
se refakcije dele izmeu komitenta i peditera.

Obaveze komitenta
Plaanje provizije je zakonska obaveza komitenta. Visina se moe odrediti
ugovorom, tarifom ili optim aktom peditera, kao i odlukom suda. Moe biti odreena u

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

apsolutnom iznosu ili procentualno. Obuhvata cenu pediterovog rada, usluga i sve
reijske trokove. Obaveza plaanja dospeva kad pediter izvri svoje obaveze
iz ugovora, to je faktiko pitanje. Kod potpune pedicije pediteru pripada i naknada na
ime prevoza i naknada za usluge pedicije.

Plaanje trokova i novanog predujma (avansa)


Pored provizije, komitent je duan pediteru nadoknaditisve nune i korisne
trokove. Plaanje trokova dospeva odmah. Zakonsko pravo peditera je da od
komitenta zahteva plaanje avansa za trokove.

Obavetavanje o opasnim stvarima i dragocenostima


Kad na otpremu preda opasne materije, komitent je obavezan obavestiti peditera.
Na osnovu toga je pediter obavezan preduzeti dodatne mere uvanja takvih stvari, a
posebno da o tome obavesti prevoznika. Ako se u poiljci nalaze dragocenosti, komitent
je obavezan da o tome obavesti peditera u trenutku predaje i da mu saopti njihovu
vrednost.

2.4.Ogovornost i obebeenje potraivanja


Odgovornost peditera. Mogue je razlikovati tri sluaja ove odgovornosti:
odgovornost peditera za vlastite radnje;
odgovornost za trea lica i
odgovornost kad pediter ima status prevoznika, transportera ili skladitara.
Za svoje radnje pediter odgovara po principu pretpostavljene subjektivne krivice.
Nee odgovarati ako dokae da je teta nastala usled vie sile, sluaja, zbog prirode i
svojstava stvari ili radnji osoba za koje on neodgovara (komitenta i njegovih ugovornih
partnera). to se tie odgovornosti za trea lica, pediter odgovara za izbor, ali ne i za rad
treih lica sa kojima je zakljuio ugovore (prevoznik, skladitar i sl). Ovo pravilo je

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

dispozitivno, tj. drugaije se moe ugovoriti.6 Glavni pediter, koji je zakljuio ugovor sa
komitentom, moe angaovati podpeditera i meupeditera. Podpediter je drugi
pediter, kome je glavni pediter iskljuivo vlastitom voljom (bez uea komitenta)
poverio izvrenje naloga. Glavni pediter odgovara komitentu za rad podpeditera i ta
odgovornost se nemoe ugovorom iskljuiti niti ograniiti. Meupediter je drugi pediter
kog glavni pediter angauje na osnovu izriitog ili preutnog ovlaenja komitenta ili
ako je to oigledno u interesu komitenta. Prema dispozitivnom pravilu, glavni pediter
odgovara samo za izbor, ali ne i za rad meupeditera. Kod pune pedicije, kad pediter
prevozi ili skladiti stvari on ima status transportera odnosno skladitara i na njega se
primenjuju pravila koja vae za te subjekte. Zato je bitno utvrditi do kojeg trenutka je
pediter delovao u funkciji peditera, a od kojeg kao prevoznik ili skladitar.

Obezbeenje potraivanja peditera


pediter ima zakonsko zalono pravo i pravo retencije, uz uslov pravnog
koneksiteta. Naime, zaloga i retencija se odnose na stvari iz istog ugovora iz kojeg potie
samo potraivanje. pediter ne moe za ostvarivanje prava iz jednog ugovora upotrebiti
pravo zaloge i retencijena stvarima iz drugog ugovora sa istim komitentom. Zalono
pravo i retencija vae sve dok stvari pediter dri u posedu, odnosno dok u rukama ima
ispravu pomou koje moe raspolagati stvarima.

3.POSEBNI SLUAJEVI PEDICIJE


Fiksna (forfetna) pedicija ugovara se izriito. Obino se ugovara posebna
klauzula, koja se u poslovnom svetu naziva forfetni stav ili krae forfet. Fiksna pedicija
ima dve osnovne karakteristike:7
naknada se ugovara u fiksnom iznosu i
6

Galjak, I., Radulovi, Z.,: Poslovno pravo, Visoka kola za poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo,
Beograd, 2013.str.122
7

Galjak, I., Radulovi, Z.,: Poslovno pravo, Visoka kola za poslovnu ekonomiju i preduzetnitvo,
Beograd, 2013.str.123

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

pediter pozakonu odgovara za rad prevoznika i treih lica koja je angaovao u


izvrenju naloga komitenta.

Fiksna naknada je ukupna novana svota koja obuhvata proviziju peditera,


vozarinu prevoznika i sve ostale trokove.
Zbirna (skupna) pedicija postoji kad pediter skuplja pojedinane poiljke
razliitih komitenata i formira zbirne tovare koje na osnovu ugovora sa prevoznikom
transportuje na odreene destinacije. Time se smanjuju trokovi i ostvaruje vea poslovna
saradnja peditera i prevoznika. Opte pravilo u naem pravu je da pediter ima
ovlaenje za organizovanje zbirne pedicije. Iskljuenje se mora izriito ugovoriti.
pediter ima pravo na posebnu dodatnu naknadu u sluaju da se zbirnom pedicijom
postigne pozitivna razlika u vozarini u korist komitenta. Istovremeno, pediter odgovara
za gubitak ili oteenje stvari koji nastanu za vreme prevoza, do kojeg ne bi dolo da nije
organizovanazbirna pedicija.

PRILOG 1. Ugovor o otpremanju (pediciji)8

UGOVOR O OTPREMANJU PEDICIJI


Zakljuen dana _____ godine_________ u________________ izmeu:
1.(firma naziv i sedite) __________________________________, koju zastupa
_______________________
(dalje: Nalogodavac) i
2. (firma naziv i sedite) __________________________________, koju zastupa
_______________________
(dalje: pediter)
Predmet ugovora:

nastavapravaprometaitd.wordpress.com/.../ugovor-o-otpremanjuspediciji., pristup sajtu 29.05.2013.,


vreme pristupa 22:45:00.

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji
lan 1

Ovim ugovorom se ureuju poslovi meunarodne pedicije koje e pediter


obavljati za raun Nalogodavca.
Obaveze peditera:
lan 2
pediter se obavezuje da za Nalogodavca, po njegovom nalogu, obavlja sledee
poslove:
- organizuje prevoz robe, tako to na osnovu primljene i potvrene dispozicije
ugovaraprevoz, vri instradiranje, disponiranje, obraun vozarine i sastavlja prevozni
dokument ;
- obavlja carinjenje robe, to ukljuuje svrstavanje robe u carinsku tarifu i davanje saveta
izoblasti

carinske

tarife,

izradu

dokumentacije

potrebne

za

carinjenje

robe,

prisustvovanjecarinskom pregledu robe, kontrolu i eventualnu reklamaciju naplaenih


carinskih dabina;
- ugovara osiguranje robe u prevozu;- organizuje utovar, pretovar i istovar robe;
- predaje robu na skladitenje;
- daje strune savete i obavlja ostale poslove iz oblasti meunarodne pedicije koje mu
izriito pover iNalogodavac.
lan 3
Po prijemu naloga, pediter se obavezuje da Nalogodavcu izda pismenu potvrdu.
lan 4
pediter je obavezan da upozori Nalogodavca na nedostatke u njegovom nalogu,
kao i da ga upozori ukoliko roba nije propisno upakovana, imajui u vidu njenu vrstu,
izabrano prevoznosredstvo i rizikeprevoznog puta.
lan 5
pediter se obavezuje da e sve poverene poslove obavljati struno, savesno i
sapanjom dobrog privrednika, uvek vodei rauna o interesima Nalogodavca.

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji
lan 6

pediter se obavezuje da izvetava Nalogodavca o stanju izvrenja posla i o


sviminjenicama koje su od znaaja za ouvanje interesa Nalogodavca, a naroito o
injenicigubitka, unitenja ili oteenja robe.
lan 7
pediter se obavezuje da nakon svakog obavljenog posla, podnese Nalogodavcu
obraun uinjenih trokova i provizije.
lan 8
pediter odgovara Nalogodavcu za izbor prevozioca i ostalih lica kojima pover
iobavljanje nekih od poslova meunarodne pedicije.
lan 9
pediter se obavezuje da izvri sve potrebne reklamacije kod treih lica u pogledu
visinenaplaenih vozarina, premija osiguranja, carina, taksi i drugih trokova, kao i da se
stara oobezbeenju prava Nalogodavca na naknadu tete u sluaju gubitka, unitenja ili
oteenjarobe ili drugih eventualnih teta, ulaganjem pismenog prigovora ili na drugi
potreban nain.
Obaveze Nalogodavca:
lan 10
Nalogodavac se obavezuje da sve svoje poslove iz oblasti meunarodne
pedicijepoveri pediteru.
lan 11
Nalogodavac se obavezuje da nalog kojim poverava posao pediteru dostavi u
pismenoj formi. Sadrina naloga mora biti jasna i precizna, kako bi se izbegle nedoumice
i grekepeditera .Na zahtev peditera, Nalogodavac je obavezan da izvri dopunu
nejasnog il inepotpunog naloga.

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji
lan 12

Nalogodavac se obavezuje da pediteru, u roku od dana po obavljenom


poslu,plati proviziju u iznosu od ____ % vrednosti robe.
lan 13
Nalogodavac se obavezuje da pediteru nadoknadi sve trokove nastale u toku
izvrenja posla, i to:
- sve vrste vozarina,
- premije osiguranja robe u prevozu,
- carine i carinske takse i dabine,- trokove pretovara i skladitenja roba,
- trokove inspekcijskog pregleda i analize uzoraka,
- trokove nastale po posebnom zahtevu Nalogodavca,
- porez na promet usluga,
- trokove za obrasce i formulare i PTT usluge, osim lokalnih.
Nalogodavac se obavezuje da trokove vozarine, carinskih dabina i inspekcijskih
pregleda,plati pediteru avansno, a da za ostale trokove kao garanciju plaanja preda
akceptni nalog.
Zavrne odredbe:
lan 14
Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja, a raskida se pismenim otkazom
jedne od ugovornih strana, sa otkaznim rokom od _____ dana.
lan 15
Ugovorne strane e sve sporove koji nastanu u izvrenju ovog ugovora
reavatisporazumno.

Ukoliko

spor

nije

je__________________________________,

mogue

reiti

sporazumno,
sud,

nadlean
odn.

_________________________________________________ arbitraa koji e na sporni


odnos primeniti odgovarajue propise.
Za nalogodavca
Za peditera

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

ZAKLJUAK

Pojava ugovora o pedicijivezani su za prevoz robe na veoj daljini. Ugovor o


pediciji treba razlikovati od ugovora u prevozu. Poslovi pedicije nisu isto to i poslovi
vozara. Ugovor je imenovan, dvostrano teretan, neformalan, kauzalan i specijalizovan
ugovor o uslugama na tritu, izrasato iz ugovora o prvozu, kao posebnom ugovoru u
privredi. Njime se obavlja domaa i meunarodna pedicija.
Zakon o obligacionim odnosima, ugovor o pediji naziva ugovorom o otpremanju.
Ovim ugovorom otpremnik se obavezuje da radi prevoza odreenih stvari zakljui
ugovor o prevozu u svoje ime a za raun nalogodavca, kao i druge ugovore potrebne za
izvrenje prevoza i da obavi ostale uobiajene poslove i radnje, a nalogodavac se
obavezuje da mu isplati odreenu naknadu. Ugovorne strane su pediter - otpremnik i
korisnik usluge - nalogodavac ili komitent. Na strani komitenta moe biti domae i strano
lice, kao i fiziko i pravno lice.
Poslovi peditera su raznovrsni. Osnovna obaveza peditera je otprema stvari a to
znai da stvari pripremi za prevoz, da stvari sortira, pakuje, obelei, zakljui ugovore o
prevozu ili sam izvri prevoz, da obavi poslove carinjenja, osiguranja, skladitenja,
odnosno brojne radnje, poslove, pravne i faktike koje slue otpremanju stvari za prevoz.
Iz ugovora u spediciji nastaju dve vrste pravnih odnosa:
pravni odnos izmeu peditera i komitenta i
pravni odnos izmeu peditera i treeg lica.

15

SEMINARSKI RAD

Ugovor o pediciji

LITERATURA

1.Bataljevi, D.,: Poslovno pravo, Beograd, 2009.


2.Galjak, I., Radulovi, Z.,: Poslovno pravo, Visoka kola za poslovnu ekonomiju
i preduzetnitvo, Beograd, 2013.
3.Bosanac, D.,: Privredno pravo, Prvi deo, Beograd, 2013.

Internet sajtovi:
4.nastavapravaprometaitd.wordpress.com/.../ugovor-o-otpremanjuspediciji.,
pristup sajtu 29.05.2013., vreme pristupa 22:45:00.

15