You are on page 1of 33

DAHILAN NG MGA KABATAANG HINDI

KAYANG PAG-ARALIN NG MGA MAGULANG


SA KOLEHIYO PARTIKULAR SA PUROK 6
AMPAYON, BUTUAN CITY

Argelyn G. Salvador

Introduksyon
Ang edukasyon ay kailangan ng ating mga kabataan
sapagkat ito ang kanilang magiging sandata sa buhay
sa kanilang kinabukasan.
Ang kanilang kabataan ang siyang estado kung saan
nila hinahasa ang kanilang kaisipan at damdamin sa mga
bagay na kailangan nila sa kanilang pagtanda.
Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang magiging
daan sa isang tao upang magkaroon ng kaalaman
tungkol sa kanilang buhay, pagkatao at komunidad na
ginagalawan. Ito ang naghuhubog ng mga kaisipan
tungo sa matagumpay na mundo na kailangan ng bawat
isa upang lubusang mapakinabangan ang daigdid at
malaman ang layunin nito.

Edukasyon
TAHANAN

KOLEHIYO

ELEMENTARYA

SEKONDARYA

Layunin ng Pag-aaral
1. Anu-ano ang mga dahilan ng
kabataang hindi nakapag-aral ng
kolehiyo?
2. May pagkakaiba ba sa mga dahilan
sa hindi nila pagkokolehiyo ang
babae at lalaking kabataan?
3. Ano ang maaring maging epekto ng
hindi pag-aral sa kolehiyo?

Kahalagahan ng Pag-aaral

Saklaw at Limitasyon
30 kabataang respondente ng Purok
6

Mga Respondente
Babaeng
Respondente

Lalaking
Respondente

Kabuuan

17-18 taong
gulang

20

19-20 taung
gulang

4
10

7
20

11
30

15-16 taong
gulang

21- pataas
KABUUAN

Disenyo ng Pananliksik
deskriptib-sarbey - upang makakalap ng mga
opinion at dahilan nila sa hindi nila pagkolehiyo.
Tinangkang suriin:
kasalukuyang kaalaman,
damdamin, kaisipan at pananaw ng mga
kabataan sa mga maaaring dahilan nila sa hindi
nila pagpasok sa kolehiyo.

Nais rin
ng pananaliksik na ito na
masuportahan ang mga naunang pahayag ng
nag-aral tungkol sa dahilan ng nasabing usapin.

Instrumento ng Pananaliksik
kwestyoner o talatanungan
ang instrumentong
ginamit ay siyang daan
sa pagkuha ng mga
datos na susuporta
sa pananaliksik.

Paraan ng Pagkalap ng Datos


pananaliksik sa ibat-ibang
pahayagan at aklat,
mga sampol na tesis at mga website
sa internet.
Ginamit ng mananaliksik ang
pagbibigay ng mga porsyento ang
mga nakalap na datos dahil ito ang
pinakamadaling paraan upang
maitally ang mga kasagutan sa
kwestyuner na ginawa.

Presentasyon at Interpretasyon ng
Datos

Graph 1
Porsyento (%) ng Respondente
Porsyento (%) ng Respondente

babae; 33.33

lalaki; 66.67

Graph 2
Gulang ng Respondente

Bilang ng Respondente

9
8
7
6
5
4
3
2 11
1
0

8
7
4

3
2

Gulang ng Respondente

babae
lalaki

Dahilan ng Hindi
Nakapagkolehiyo
1.
2.
3.
4.
5.

Hindi mataas ang nakuhang puntos sa admission


Hindi nakapasa sa admission test ng gusting paaralan
Hindi mahalaga ang pagkokolehiyo
Hindi gustong mag aral
Hindi kayang tustusan ng mga magulang ang
pagkokolehiyo
6. Mas gustong magtrabaho at kumita ng pera
7. Naging kontento sa kasalukuyang trabaho
8. Kailangang supportahan ang pamilya at hirap sa buhay
9. Maagang nag-asawa o nagkapamilya
10. May problema sa kalusugan

Graph 3
Dahilan ng Hindi Nakapagkolehiyo
100
90
80
70
60
Porsyento 50
40
30
20 20 23.33
10
0
0
1
2
3

90

53.33
30
23.33

20

Dahilan ng hindi nakapagkolehiyo

26.67

3.33
10

Graph 4
Dahilan ng Hindi Nakapagkolehiyo
120
100
80
Porsyento ng Respondente

60

babae
lalaki

40
20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dahilan ng Hindi Nakapagkolehiyo

Graph 5
Hindi mataas ang nakuhang puntos sa
admission test
25
20
15
Porsyento

10
5
0

babae

lalaki

Hindi mataas ang nakuhang puntos sa admission test

Graph 6
Hindi nakapasa sa admission test ng
gustong paaralan
35
30
25
20
Porsyento

15
10
5
0

babae

lalaki

Graph 7
Hindi gustong Mag-aral
35
30
25
20
Porsyento 15
10
5
0

babae

lalaki

Hindi gustong mag-aral

Graph 8
Hindi kayang tustusan ng magulang
ang pagkokolehiyo
105
100
95
Porsyento

90
85
80
75

babae

lalaki

Hindi kayang tustusan ng mga magulang ang pagkokolehiyo

Graph 9
Mas gustong magtrabaho at kumita ng
pera
70
60
50
40
Porsyento 30
20
10
0

babae

lalaki

Mas gustong magtrabaho at kumita ng pera

Graph 10
Naging kontento sa kasalukuyang
trabaho
30
25
20
Porsyento 15
10
5
0

babae

lalaki

Naging kontento sa kasalukuyang trabaho

Graph 11
kailangang supportahan ang pamilya
at hirap sa buhay
70
60
50
40
Porsyento 30
20
10
0

babae

lalaki

Kailangang suportahan ang pamilya at hirap sa buhay

Graph 12
Maagang nag-asawa o nagkapamilya
31
30
29
28
27
Porsyento 26
25
24
23
22

babae

lalaki

Maagang nag-asawa o nagkapamilya

Graph 13
May Problema sa kalusugan/traumatic
experience
6
5
4
Porsyento 3
2
1
0

babae

lalaki

May problema sa kalusugan/traumatic experience

Graph 14
Epekto ng Hindi Pagkokolehiyo

hirap sa buhay at walang pera; 6.67


maagang nag-asawa at maraming anak; 13.33
tambay at walang trabaho; 66.67
hindi permanente ang trabaho/maliit ang sahod; 43.33

Lagom, Kongklusyon at
Rekomendasyon

100

90

80
60
Porsyento

53.33

40
20 20
0

23.33
2

0
3

30
23.33

20
4

26.67
9

3.33
10

Dahilan ng hindi nakapagkolehiyo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hindi kayang tustusan ng mga magulang ang pagkokolehiyo


Mas gustong magtrabaho at kumita ng pera
Kailangang supportahan ang pamilya at hirap sa buhay
Maagang nag-asawa o nagkapamilya
Naging kontento sa kasalukuyang trabaho
Hindi nakapasa sa admission test sa gustong paaralan
Hindi mataas ang nakuhang puntos sa admission test
Hindi gustong mag-aral
May problema sa kalusugan/traumatic experience
Hindi mahalaga ang pagkokolehiyo

120
100
80
Porsyento ng Respondente

60

babae
lalaki

40
20
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dahilan ng Hindi Nakapagkolehiyo

Lalaki : hindi gustong mag-aral at may problema sa


kalusugan/traumatic experience. Marami ang nag-asawa o
nagkapamilya sa kanila ang mga lalaking kabataan ang mas
ginusto na magtrabaho at kumita ng pera
Babae :
mas malaking % hindi kayang tustusan ng mga
magulang ang kanilang pagkokolehiyo, mas gusto rin nila
kumita ng pera at magtrabaho na lamang. At mas marami sa
mga bababeng kabataan ang maagang nag-asawa kaysa
lalaking respondente.

Rekomendasyon
Kabataan : maaring magself-supporting o
mag-apply ng scholarship sa mga NGOs
at ahensya ng gobyerno na may funds ng
edukasyon kagaya ng Department of
Science and Technology o kaya LGU at
mga
pribadong
kumpanya.
Huwag
masyadong mapili ng kurso at iyon lamang
kaya ng kapasidad

Para sa mga magulang, gabayan sa


tamang landas ang mga anak at
hikayatin mag-aral ng mabuti at
tulungan ang mga kabataan para
makapagkolehiyo upang makamit
ang maganda nilang kinabukasan.

Para sa komunidad, magsagawa ng mga


seminar at proyekto na may kaugnayan sa
pag-aaral ng mga kabataan. Gumawa ng
mga trabaho at proyetong makadagdag sa
kita ng mga pamilya. At magrekomenda sa
mga ahensya ng gobyerno ng mga
matatalinong kabataang may matataas na
marka upang makakuha ng mga libreng
paaral.