You are on page 1of 2

Eleccións Sindicais

en

De esquerda a dereita: de pé Agustín Caamaño, Francisco Antelo, Rosario Ribadas e Juan Ramón Rodríguez.
Tragsega
Sentados Eduwiges Ramos, Natalia Carnota, Asunción Gómez, Natalia San José e Carlos José Cabo.

A nosa candidatura 1. Natalia San José Ovejero
2. Eduwiges Ramos Esperante
3. Francisco Antelo Nieto
4. Agustín Caamaño Lado
apoia ao
5. Asunción Gómez Parapar
6. Carlos José Cabo Argüelles
7. Natalia Carnota Blanco
SINDICALISMO GALEGO
8. Juan Rodríguez Lado garantía da defensa dos dereitos
9. Rosario Ribadas Sánchez dos traballadores e as traballadoras

Confederación Intersindical Galega Confederación Intersindical Galega
www.galizacig.com www.galizacig.com

e sobre a nosa voz. momento e a incerteza cara o futuro que provoca nunha parte moi maioritaria da plantilla. responsable e comprometida. estudando a opción que sexa máis beneficiosa para nós. o precisen. nosas condicións de emprego. os delegados e delegadas que escolleremos son as seu posto de traballo. o cumprimento e Melloras económicas mellora do convenio colectivo. parécenos o punto central das nosas reivindicacións. Ademais. Así mesmo proporemos. Que a capacidade de decisión sexa do conxunto da plantilla en asemblea de traballadores é a EPIs. técnicas de campo. como das preferencias dos traballadores e traballadoras. senón que os que vaian teñan capacidade de decisión e o aval Axudas escolares. quen teña a última palabra. polas características do nalgúns casos son vinculantes. para que colabore no cambio da grave situación de eventualidade existente.Que as comunicacións de finalización de contrato se fagan cunha maior antelación.. que amplíe e mellore información e consulta directa en asemblea de traballadores para dirixir as prioridades do os nosos dereitos laborais.A eliminación de contratos de "luns a domingo". e que Solicitude deste plus para aqueles traballadores e traballadoras que. proposta que desde a nosa candidatura propugnamos e o método de traballo habitual da Participación na elección de material de traballo e de prendas de protección individual. mobilidade laboral. así como de postos de traballo. nas negociacións. Solicitar convenios con empresas para o acceso a da plantilla. Participación da plantilla no deseño dos planos de formación e consulta previa da oferta para Precisamente unha das cousas que está en xogo é a nosa capacidade de decisión sobre as que se incremente e actualice a formación. Redución da porcentaxe de contratos eventuais esixindo un maior número de contratos Finalmente.. mesa de negociación estatal. de coordinación e de administración). Ao final non importa tanto ter máis ou menos delegados e/ou delegadas nunha Fomento da protección social adecuado e da conciliación da vida familiar e laboral. Confederación Intersindical Galega. total ou Defendemos ademais. e non que estean supeditados a estruturas de liberados nas que pouca garderías. co apoio da CIG. sistemas de Plus de perigosidade incentivos. axudas para libros. Estas eleccións foron fomentadas por nós. sexan comunicados pola dirección os novos contratos. incidencia imos ter desde aquí. sancións a traballadores.Transparencia nos criterios de contratación. O Comité de Empresa ten dereito a que lle perda de poder adquisitivo. de Empresa ou mesmo a adhesión ao da empresa Tragsa. planos de formación. represente. do seu resultado van depender os nosos horarios. experiencia e coñecemento interno da estrutura e xestión da empresa. . persoas que van poder negociar o convenio colectivo e ser a nosa voz en todas as Formación continua negociacións coa empresa e coa nova Administración. o que propoñemos é abrir unha vía de negociación ata a equiparación. transporte público. posto que non temos propiciado estas eleccións sindicais para que agora outros Contratación decidan por nós.. De cara a isto haberá que formular esta esixencia tanto á empresa como á Administración. temos que abrir novas vías de diálogo coa A mellora do C. e que sexamos sempre. adaptándose tanto ás necesidades da empresa condicións de traballo que nos afectan diariamente. que é quen contrata o servizo.C omo sabes.C. Non debemos tomar as eleccións sindicais como un trámite ou unha preocupación duns poucos. .. as condicións sociais. eliximos tamén ao sindicato que queremos que nos laborais. Co novo goberno da Xunta. e en xeral todo o que nos afecta como Defenderemos melloras salariais e o desenvolvemento das categorías profesionais fronte á traballadores e traballadoras desta empresa. laboral e cantas outras afecten ás Solicitaranse condicións laborais semellantes a profesionais pertencentes á Administración. entre outros aspectos: Polo número de traballadores que somos en plantilla correspóndenos escoller cinco . Fomento dos diálogos coa Administración As nosas propostas Solicitaranse compromisos da Administración cos traballadores e traballadoras de Tragsega Convenio Colectivo para a realización das actividades permanentes relacionadas coa sanidade animal e servizos gandeiros. Nós escollemos á CIG pola traxectoria de coherencia e firmeza na defensa dun traballo digno e pola maneira asemblearia e participativa á hora de traballar e tomar as Melloras sociais decisións. familiares e sociais. apertura de novos centros e actividades..Que se recoñeza a antigüidade desde o primeiro contrato de obra con calquera empresa do representación proporcional de todos os estamentos existentes na nosa empresa (técnicos e grupo Tragsa. para que amplíe os períodos de obra. posto que a través del Administración. Moi ao contrario. campamentos. balances económicos. buscando melloras e sen desbotar a posibilidade de pular por un Convenio Provincial.. o vindeiro día 14 de decembro vanse celebrar as primeiras eleccións sindicais na nosa empresa. regúlanse materias de índole contractual.. delegados e delegadas que formarán o Comité de Empresa. solicitarvos que sexades partícipes deste importante proceso electoral e que indefinidos e/ou fixos descontinuos que rematen coa eventualidade que existe neste confiedes o voso apoio a esta candidatura seria. e sobre estas cuestións emitir informes que deben ser tidos en conta. Por iso. que para acadar estas melloras se debe manter en todo momento a parcialmente. económica. Comité de Empresa.. ademais de proporcionar . o conxunto da plantilla. Porque ademais de elixir aos compañeiros e axeitando as necesidades e comodidade coa protección da saúde e a prevención de riscos compañeiras que van estar no Comité. para revisar o Convenio actual. porque considerábamos que xa era hora de organizármonos e facer valer os nosos dereitos como traballadores e traballadoras de TRAGSEGA. A nosa candidatura engloba a .