You are on page 1of 16

Spolon prevdzkov poriadok

1.

Definovanie pojmov

Spolonos

Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s. so sdlom na Hodovom nmest 3,


811 06 Bratislava, Identifikan slo: 35 742 968, zapsan v Obchodnom
registri Okresnho sdu Bratislava I, oddiel Sa, vloka slo 1689/B; Spolonos
je akciovou spolonosou a vznikla 20. marca 1998. Spolonos je emitentom
podielovch listov.
Depozitr
Tatra banka, a.s. so sdlom na Hodovom nmest 3, 811 06 Bratislava 1,
Identifikan slo: 00 686 930, zapsan v Obchodnom registri Okresnho
sdu Bratislava I, oddiel Sa, vloka slo 71/B. Depozitr je akciovou
spolonosou. Depozitr vznikol 1. novembra 1990.
Fond
Podielov fond alebo podfond strenho podielovho fondu spravovan
Spolonosou.
PP
Predajn prospekt Fondu, ktorho sasou je tatt Fondu.
ZPP
Zjednoduen predajn prospekt Fondu.
KII
Kov informcie pre investorov Fondu.
Predajn miesto
Poboky Depozitra.
Pracovn de
Kad de okrem soboty, nedele, ttneho sviatku, da pracovnho pokoja,
prpadne inho da, o ktorom tak Spolonos rozhodne a takto skutonos
investorom oznmi jej zverejnenm prostrednctvom Predajnch miest, v sdle
Spolonosti alebo na webovom sdle Spolonosti www.tam.sk, a to najneskr
14 dn pred takmto dom.
Pokyn na nkup
iados podielnika alebo investora o vydanie podielovho listu Fondu.
Pokyn na redemciu iados podielnika o vyplatenie podielovho listu Fondu.
PPN
Pozastavenie prva naklada so zaknihovanm podielovm listom Fondu.
Redemcia
Vyplatenie podielovho listu Fondu.
NAV
ist hodnota majetku vo Fonde.
Aktulna hodnota
NAV na jeden podiel.
podielu
Aktulna cena
Aktulna cena podielovho listu sa rovn Aktulnej hodnote podielu.
podielovho listu
Vstupn poplatok
Poplatok, ktor me Spolonos poadova od investora alebo podielnika pred
vydanm podielovho listu Fondu.
Vstupn poplatok
Poplatok, ktor me Spolonos poadova od podielnika pri Redemcii.
Predajn cena
Set Aktulnej ceny podielovho listu a Vstupnho poplatku.
podielovho listu
Zkon
Zkon . 203/2011 Z.z. o kolektvnom investovan v platnom znen.
Zkon o CP
Zkon . 566/2001 Z.z. o cennch papieroch a investinch slubch
a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o cennch papieroch) v znen
neskorch predpisov.
Konto
et majitea zaknihovanch podielovch listov zriaden (otvoren) a veden
Podielov list
Depozitrom (s innosou do da 1. janura 2010 Spolonosou) poda 10
ods. 6 a 7 Zkona.
Podielov list Fondu vydan Spolonosou v zaknihovanej podobe a veden
v samostatnej evidencii poda 8 ods. 8 Zkona. Jeden Podielov list znie na
jeden podiel na majetku vo Fonde a predstavuje zastupiten cenn papier v
zmysle Zkona o CP.
Emisia
Sbor zastupitench Podielovch listov Fondu.
Dtum vydania
Dtum vydania Emisie oznauje de, v ktorom sa prv Podielov list z Emisie
Emisie
me najskr sta Zkonom ustanovenm spsobom majetkom prvho
Podielnika, t.j. de zaatia vydvania Podielovch listov Fondu alebo
Podielovch listov prslunej Emisie Fondu, ak sa vo Fonde vydvaj Podielov
listy viacerch Emisi.
Register zlonch Osobitn evidencia zaloench Podielovch listov veden Depozitrom (s
prv
innosou do da 1. janura 2010 Spolonosou).
Register
Osobitn evidencia zabezpeovacch prevodov prv k Podielovm listom
zabezpeovacch
veden Depozitrom (s innosou do da 1. janura 2010 Spolonosou).
prevodov
Investor
Fyzick alebo prvnick osoba, ktor pouila alebo m zujem poui svoje

Podielnik

2.

pean prostriedky na nadobudnutie Podielovch listov vydvanch


Spolonosou alebo bola na tento el osloven, alebo osoba, ktorej je na tento
el uren verejn ponuka alebo privtna ponuka.
Investor, ktor svoje pean prostriedky pouil na nadobudnutie Podielovch
listov Fondu. Podielnik je sasne jedinm majiteom vetkch Podielovch
listov evidovanch na jeho Konte.

vodn ustanovenia

Tento Spolon prevdzkov poriadok (alej len SPP) je vydan Spolonosou a Depozitrom na
zklade Zkona a upravuje postup a spsob vedenia samostatnej evidencie Podielovch listov.
3.

Pravidl pre zriadenie a zruenie registra emitenta Podielovch listov

3.1.

Depozitr zriadi na iados Spolonosti sasne s registrciou prvej Emisie prslunho Fondu
na zklade zmluvnho vzahu medzi Depozitrom a Spolonosou register emitenta
Podielovch listov (alej len Register emitenta). Depozitr vedie Spolonosti iba jeden
Register emitenta za kad Fond. Prvny vzah medzi Spolonosou a Depozitrom pri veden
tohto Registra emitenta sa spravuje Zkonom a zkonom . 513/1991 Zb. Obchodn zkonnk
v znen neskorch predpisov (alej len Obchodn zkonnk).

3.2.

Register emitenta obsahuje poda 10 ods. 4 Zkona tieto daje:


a) seln oznaenie Registra emitenta, ktor pridel Depozitr po dohode so Spolonosou
a dtum jeho zaloenia
b) obchodn meno, identifikan slo a sdlo Spolonosti
c) daje o Fonde, pre ktor Depozitr vedie Register emitenta:
- nzov Fondu prp. oznaenie Emisie,
- daj o forme Podielovch listov Fondu,
- poiaton hodnotu jednho podielu Podielovho listu Fondu,
- seln oznaenie Fondu, ktor pridel Spolonos,
- Dtum vydania Emisie,
- celkov poet Podielovch listov prslunho Fondu v obehu a celkov poet
podielov, na ktor znej tieto Podielov listy prslunho Fondu v obehu.

3.3.

3.4.
3.5.
3.6.

4.

Ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy viacerch Emisi, tak Register emitenta obsahuje daje
poda psm. c) tohto bodu za kad Emisiu osobitne.
Depozitr zru Register emitenta prslunho Fondu vdy sasne so zruenm Emisie, ktor
mala Spolonos zaregistrovan v evidencii Depozitra, a to na zklade iadosti Spolonosti.
Zruenm Registra emitenta prslunho Fondu sa zru registrcia vetkch dajov poda bodu
3.2 tohto SPP. V prpade, ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy viacerch Emisi, Depozitr
zru jeho Register emitenta sasne so zruenm poslednej Emisie tohto Fondu.
O vpis z Registra emitenta je oprvnen poiada Spolonos bezodplatne.
Depozitr je povinn odovzda Spolonosti vpis z Registra emitenta bezodkladne
v elektronickej podobe, priom vpis z Registra emitenta obsahuje daje poda bodu 3.2. tohto
SPP.
V prpade zmien dajov v Registri emitenta je Spolonos povinn bezodkladne poskytn
Depozitrovi daje, ktorch sa zmena tka a Depozitr je povinn bezodkladne tieto zmeny
dajov v Registri emitenta zaregistrova.
Konto

4.1. Otvorenie a vedenie Konta


4.1.1 Depozitr otvor Konto na zklade iadosti o otvorenie Konta v Pracovn de, v ktorom bola
tto iados o otvorenie Konta doruen Depozitrovi. Depozitr si vyhradzuje prvo
neakceptova iados o otvorenie Konta, najm ak ide o neobvykle vysok sumu alebo ak je
podozrenie, e pean prostriedky pochdzaj z trestnej innosti a financovania terorizmu.
Jeden Investor me ma zriaden u Depozitra len jedno Konto, ak sa Depozitr a Investor
nedohodn inak.
4.1.2. Na jednom Konte Depozitr eviduje len jednho Investora a dispozin prva poda bodu 4.6.
tohto SPP.

4.1.3. K iadosti Investora o zriadenie Konta musia by priloen doklady osvedujce existenciu
a spsob konania Investora v zmysle platnch prvnych predpisov a doklady osvedujce
totonos a oprvnenos Investora resp. osoby oprvnenej kona za Investora. Vetky
predloen doklady musia by originlom alebo radne overenou kpiou.
4.1.4. Akceptovanm iadosti Investora o otvorenie Konta zo strany Depozitra vznik zmluvn vzah
medzi Depozitrom a Investorom.
4.1.5. Otvoren Konto je nevyhnutnou podmienkou toho, aby mohol Investor nadobda Podielov
listy. Spolonos vyd Investorovi Podielov list len v prpade, e m Investor u Depozitra
otvoren Konto.
4.1.6. Konto obsahuje tieto daje:
a) seln oznaenie Konta pridelen Depozitrom prostrednctvom informanho systmu
a dtum jeho zriadenia,
b) daje o majiteovi Konta (obchodn meno alebo nzov, identifikan slo a sdlo, ak je
prvnickou osobou, meno a priezvisko, rodn slo, ak fyzick osoba nem rodn slo
uvedie dtum narodenia, a trval pobyt, ak je fyzickou osobou),
c) daje o Podielovch listoch na Konte, a to:
- daje z Registra emitenta o nzve Fondu, daj o forme Podielovch listov, poiaton
hodnotu jednho podielu Podielovho listu Fondu, ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy
viacerch Emisi aj oznaenie Emisie a poiaton hodnotu jednho podielu Emisie,
- poet Podielovch listov a celkov poet podielov, na ktor znej tieto Podielov listy
osobitne za kad Fond a za kad Emisiu, ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy
viacerch Emisi,
- daj o registrcii pozastavenia prva naklada s Podielovm listom a obmedzen vkonu
tohto prva,
- obchodn meno a sdlo sprvcovskej spolonosti alebo zahraninej sprvcovskej
spolonosti, ktor Podielov list spravuje alebo s nm vykonva innosti v zmysle Zkona,
alebo obchodn meno a sdlo obchodnka s cennmi papiermi alebo zahraninho
obchodnka s cennmi papiermi, ktor Podielov list spravuje alebo s nm vykonva innosti
poda Zkona o CP,
- daj o tom, i bolo k Podielovmu listu zriaden zlon prvo, a identifikan daje
zlonho veritea v rozsahu poda psmena b) tohto bodu,
d) daje o osobch oprvnench naklada s Podielovmi listami evidovanmi na Konte
v rozsahu poda psmena b) tohto bodu a rozsah tohto oprvnenia,
e) daje o osobch oprvnench poadova daje o Podielovch listoch evidovanch na Konte
v rozsahu poda psmena b) tohto bodu a rozsah tohto oprvnenia,
f) dtum a as vykonania prslunho tovho zpisu na Konte.
4.1.7. seln oznaenie Konta Depozitr oznmi len Investorovi alebo osobe, ktor preuke
oprvnenie kona za Investora. Spolonos, Depozitr a Predajn miesto si vzjomne poskytuj
daje veden na Konte na ely plnenia ich povinnosti v zmysle Zkona. Utajovan skutonosti
poda Zkona o CP s Spolonos a Depozitr povinn utajova a poskytova vhradne
spsobom a za podmienok poda Zkona o CP.
4.1.8. daje o Podielnikoch s Spolonos a Depozitr povinn zlohova v zmysle Zkona v stave
najmenej ku koncu kadho Pracovnho da.
4.2. Zmena dajov na Konte
4.2.1. Investor je povinn bezodkladne nahlsi Depozitrovi zmenu dajov preukazujcich jeho
totonos ako aj alch relevantnch dajov. Povinnos v zmysle predchdzajcej vety bude
splnen, ak Investor predmetn zmenu oznmi Depozitrovi bu psomne zaslanm potou na
adresu sdla Depozitra alebo osobne na ktoromkovek Predajnom mieste. Investor nesie
zodpovednos za neoznmenie zmien dajov preukazujcich jeho totonos ako aj alch
relevantnch dajov a za kody, ktor vznikli Depozitrovi a/alebo Spolonosti pouitm
nezmenench dajov.
4.3. Zruenie Konta
4.3.1. Depozitr zru Konto bezodkladne na zklade doruenej iadosti o zruenie Konta Investora,
pokia nie s na om evidovan iadne Podielov listy.
4.3.2. Depozitr si vyhradzuje prvo vypoveda zmluvn vzah a zrui Konto s okamitou innosou,
pokia nie s na om evidovan iadne Podielov listy.
4.4. Poskytovanie informci o Podielovch listoch na Konte
4.4.1. Informcie o Konte a Podielovch listoch, ktorch daje s na om evidovan, poskytne
Depozitr inej osobe ako Podielnikovi len:
a) so shlasom Podielnika, alebo
b) na zklade plnomocenstva (dispozinho prva) udelenho Podielnikom inej osobe, alebo

c) pri plnen informanch povinnost v zmysle Zkona.


4.5. Vpis z Konta a Konfirmcia
4.5.1 Depozitr zale bezplatne bez zbytonho odkladu Podielnikovi psomn potvrdenie o vykonan
kadej transakcie na Konte, ktorou sa men poet Podielovch listov Podielnika v prslunom
Fonde (alej len Konfirmcia).
4.5.2. Depozitr zasiela Podielnikom jedenkrt rone stavov vpis z Konta k 31.12., priom v tomto,
ako aj v ostatnch prpadoch me by zaslanie, resp. vyhotovenie stavovho vpisu z Konta
spoplatnen v slade s platnm sadzobnkom poplatkov Depozitra, PP alebo ZPP.
4.6. Disponovanie s Podielovmi listami
4.6.1. Podielnik me udeli inm osobm plnomocenstvo (dispozin prvo) na vetky prvne kony
v mene a na et Podielnika vzahujce sa na jeho Konto a Podielov listy evidovan na jeho
Konte.
4.6.2. Plnomocenstvo a jeho prpadn zmeny alebo odvolanie nadobdaj innos voi Depozitrovi
v Pracovn de, v ktorom boli doruen Depozitrovi.
5.

Spsob a postup zmeny podoby podielovch listov

5.1.

Zmena podoby podielovho listu je zmena listinnho podielovho listu na zaknihovan


podielov list alebo zmena zaknihovanho podielovho listu na listinn podielov list.
Zmenu podoby podielovho listu je Spolonos oprvnen vykona v zvislosti od svojej
obchodnej politiky a v slade so Zkonom. O zmene podoby podielovho listu rozhoduje
predstavenstvo Spolonosti.
V prpade zmeny podoby podielovho listu Spolonos postupuje v slade so veobecne
zvznmi prvnymi predpismi.

5.2.
5.3.
6.

Zmena nleitost Podielovch listov

6.1.

Podielov list mus obsahova:


a) nzov Fondu,
b) obchodn meno a sdlo Spolonosti,
c) poet podielov a poiaton hodnotu jednho podielu,
d) oznaenie Emisie, ak sa vo Fonde vydvaj podielov listy viacerch Emisi,
e) daj o forme podielovho listu,
f) Dtum vydania Emisie.
Pod zmenou nleitost Podielovch listov sa rozumie zmena dajov uvedench v bode 6.1.
tohto SPP. Tieto zmeny vykon Spolonos a bude o nich informova spsobom uvedenm
v tatte Fondu.

6.2.

7.

Spsob a postup vydvania Podielovch listov

7.1.

Pred vydanm Podielovch listov sa zaregistruje Emisia, t.j. vykon sa zpis dajov do Registra
emitenta prslunho Fondu v evidencii Depozitra, v rozsahu poda bodu 3.2. tohto SPP.
Bez registrcie Emisie nie je mon Spolonosou vyda Podielov list.
Podielov list je vydan okamihom, ke m vetky nleitosti v zmysle Zkona a ke s daje
o tomto Podielovom liste zapsan na Konto prvho majitea tohto Podielovho listu.
Spolonos vydva Podielov listy na zklade doruenho Pokynu na nkup. Ak de doruenia
Pokynu na nkup do Spolonosti nie je Pracovnm dom, Pokyn na nkup sa povauje za
doruen do Spolonosti v najbli nasledujci Pracovn de.
Spolonos pred vydanm Podielovho listu me poadova od Investora Vstupn poplatok v
zmysle PP, KII alebo ZPP Fondu.
Investor je povinn zabezpei pripsanie peanch prostriedkov na et prslunho Fondu
vedenho u Depozitra v slade s Pokynom na nkup. Pripsanie peanch prostriedkov
Investora na et prslunho Fondu vedenho u Depozitra zo strany Depozitra je zrove
vyjadrenm shlasu Depozitra v zmysle 13 ods. 10 Zkona.
Spolonos vyd Podielov list a po splnen podmienok uvedench v bodoch 7.4. a 7.6.
Vydvan Podielov list Depozitr zape v prslunom Registri Emitenta. Poet vydanch
Podielovch listov ur Spolonos ako podiel pripsanch peanch prostriedkov Investora na
et prslunho Fondu znench o Vstupn poplatok poda PP, KII alebo ZPP Fondu
a Aktulnej hodnoty podielu v zmysle tattu prslunho Fondu. Poet vydanch podielovch

7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

7.7.

listov sa zaokrhuje na cel slo nadol a rozdiel zo zaokrhovania sa stva sasou majetku
vo Fonde.
8.

Spsob a postup Redemcie Podielovch listov

8.1.

Spolonos redemuje Podielov listy na zklade doruenho Pokynu na redemciu. Podielov


list redemuje Spolonos z majetku vo Fonde za Aktulnu hodnotu podielu platn v Pracovn
de, v ktorom Pokyn na redemciu obdrala, okrem prpadov uvedench v Zkone.
Ak de doruenia Pokynu na redemciu do Spolonosti nie je Pracovnm dom, Pokyn na
redemciu sa povauje za doruen do Spolonosti v najbli nasledujci Pracovn de.
Pri Redemcii Spolonos me poadova od podielnika Vstupn poplatok v zmysle PP, KII
alebo ZPP Fondu.
hradu peanch prostriedkov uskuton Spolonos bezodkladne bezhotovostnm prevodom
na akkovek ben et Podielnika, ktor je Spolonosti znmy, alebo na akkovek ben
et, ktor Podielnik uviedol v Pokyne na redemciu na ely vplaty peanch prostriedkov.
Redemovan Podielov list zanik vyplatenm sumy peanch prostriedkov poda bodu 8.1.
tohto SPP.
Pri zniku Podielovho listu je Depozitr povinn vykona vmaz Podielovho listu z Registra
emitenta prslunho Fondu ku du hrady peanch prostriedkov. Depozitr vykon vmaz
prve vyplcanch Podielovch listov v prslunom Registri emitenta, t.z. Depozitr zni len
poet Podielovch listov danej Emisie. Znik Podielovho listu zaznamen Depozitr aj na
prslunom Konte.
Depozitr je oprvnen zrui cel Emisiu na zklade iadosti Spolonosti, v prpade, e boli
vyplaten vetky Podielov listy prslunej Emisie. Zruenie celej Emisie vykon Depozitr
v Registri emitenta prslunho Fondu bezodkladne.

8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

9.

Spsob a postup registrcie vzniku, zmeny a zniku zmluvnho zlonho prva


k Podielovmu listu

9.1. Spsob a postup registrcie vzniku zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu
9.1.1. Zmluvn zlon prvo k Podielovm listom na zklade psomnej zmluvy vznik registrciou
tohto zlonho prva v Registri zlonch prv na zklade prkazu oprvnenej osoby. Register
zlonch prv obsahuje daje poda bodu 9.1.3. tohto SPP a dtum registrcie zmluvnho
zlonho prva v Registri zlonch prv.
9.1.2. Depozitr zaregistruje vznik zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu na zklade prkazu
oprvnenej osoby s nleitosami v zmysle nasledujceho bodu tohto SPP.
9.1.3. Prkaz na registrciu vzniku zmluvnho zlonho prva mus obsahova:
a) obchodn meno alebo nzov a sdlo zlocu, ak je prvnickou osobou alebo meno
a priezvisko a adresu trvalho pobytu zlocu, ak je fyzickou osobou,
b) identifikan slo alebo rodn slo zlocu, prpadne dtum narodenia,
c) obchodn meno alebo nzov a sdlo zlonho veritea, ak je prvnickou osobou alebo
meno a priezvisko a trval pobyt zlonho veritea, ak je fyzickou osobou,
d) identifikan slo alebo rodn slo zlonho veritea, prpadne dtum narodenia,
e) predmet zlonho prva: druh zaloenho cennho papiera, nzov Fondu, ktorho
Podielov listy sa zakladaj a ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy viacerch Emisi aj
oznaenie Emisie, obchodn meno a sdlo Spolonosti ako emitenta a poet zakladanch
Podielovch listov,
f) vku pohadvky, pre ktor sa zmluvn zlon prvo zriadilo, dobu jej splatnosti a menu,
v ktorej je pohadvka vyjadren.
9.1.4. Prkaz na registrciu vzniku zmluvnho zlonho prva me da Depozitrovi zlon verite
alebo zloca, ktor je majiteom zakladanch Podielovch listov alebo Nrodn banka
Slovenska (alej len NBS) poda 45 ods. 6 Zkona o CP.
9.1.5. Depozitr je povinn po obdran prkazu na registrciu vzniku zmluvnho zlonho prva
k Podielovmu listu bez zbytonho odkladu zaregistrova vznik zlonho prva do Registra
zlonch prv. K prkazu na registrciu vzniku zmluvnho zlonho prva musia by
priloen:
a) psomn potvrdenie o obsahu zmluvy o zaloen Podielovho listu, priom toto psomn
potvrdenie mus obsahova okrem nleitost poda bodu 9.1.3. psm. a) a f) tohto SPP aj
dtum platnosti a dtum innosti zmluvy o zaloen Podielovho listu, ktor je nahraden
tmto psomnm potvrdenm a podpisy zlocu a zlonho veritea. Podpis zlocu na
uvedenom potvrden mus by radne overen, to neplat, ak prkaz na registrciu vzniku

zmluvnho zlonho prva podva prslun zloca, NBS alebo banka, resp. poboka
zahraninej banky vykonvajca bankov innosti poda zkona . 483/2001 Z.z. o bankch
a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov (alej len banka),
b) doklady osvedujce existenciu a spsob konania zlocu a zlonho veritea v zmysle
platnch prvnych predpisov a doklady osvedujce totonos a oprvnenos zlocu
a zlonho veritea, resp. osb oprvnench kona za zlocu a zlonho veritea
podvajceho tento prkaz. Vetky predloen doklady musia by originlom alebo radne
overenou kpiou.
9.1.6. Predmetom zmluvy o zaloen Podielovho listu, neme by Podielov list, ktor je zaloen.
9.2.

Spsob a postup registrcie zmeny a zniku zmluvnho zlonho prva k Podielovmu


listu
9.2.1. Zmluvn zlon prvo k Podielovm listom sa men alebo zanik registrciou zmeny alebo
zniku zmluvnho zlonho prva k Podielovm listom v Registri zlonch prv.
9.2.2. Registrcia zmeny zmluvnho zlonho prva sa me tka najm dajov o:
a) zlonom veriteovi,
b) zlocovi,
c) vke zabezpeovanej pohadvky, mene, v ktorej je vyjadren,
d) dobe splatnosti zabezpeovanej pohadvky,
e) o pote zaloench Podielovch listov.
9.2.3. Predpokladom registrcie zniku zmluvnho zlonho prva k Podielovm listom je najm:
a)znik celej zabezpeovanej pohadvky (napr. riadnym a vasnm splnenm),
b)znik Podielovch listov, ku ktorm bolo zlon prvo zriaden,
c) vzdanie sa zlonho prva zlonm veriteom,
d)uplatnenie zlonho prva predajom zaloench Podielovch listov zlonm veriteom.
9.2.4. Prkaz na registrciu zmeny alebo zniku zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu
podvaj Depozitrovi oprvnen osoby poda Zkona o CP, a to spsobom a za podmienok
poda Zkona o CP.
9.2.5. Prkaz na registrciu zmeny zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu mus obsahova
nleitosti poda bodu 9.1.3. tohto SPP a dtum registrcie zmluvnho zlonho prva
v Registri zlonch prv a k tomuto prkazu musia by priloen:
a) psomn potvrdenie o zmene obsahu zmluvy o zaloen Podielovho listu, prpadne doklad
preukazujci in dvod zmeny zmluvnho zlonho prva pre zlon prva
zaregistrovan do Registra zlonch prv, priom psomn potvrdenie o zmene obsahu
zmluvy o zaloen Podielovho listu obsahuje okrem nleitost poda bodu 9.1.3. tohto SPP
aj dtum platnosti a dtum innosti zmluvy o zaloen Podielovho listu, ktor je
nahraden tmto psomnm potvrdenm ako aj dtum platnosti a dtum innosti jej
prslunej zmeny, pecifikciu dajov, o ktorch zmenu v registrcii zmluvnho zlonho
prva sa iada a podpisy zlocu a zlonho veritea. Ak prkaz na registrciu zmeny
zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu podva zloca, mus by na uvedenom
potvrden radne overen podpis zlonho veritea. Ak prkaz na registrciu zmeny
zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu podva zlon verite, mus by na
uvedenom potvrden radne overen podpis zlocu, to neplat, ak tento prkaz podva ako
zlon verite NBS alebo banka,
b) doklady osvedujce existenciu a spsob konania zlocu a zlonho veritea v zmysle
platnch prvnych predpisov a doklady osvedujce totonos a oprvnenos zlocu
a zlonho veritea, resp. osb oprvnench kona za zlocu a zlonho veritea
podvajceho tento prkaz. Vetky priloen doklady musia by originlom alebo radne
overenou kpiou.
9.2.6. Prkaz na registrciu zniku zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu mus obsahova
nleitosti poda bodu 9.1.3. tohto SPP a dtum registrcie zmluvnho zlonho prva
v Registri zlonch prv a k tomuto prkazu musia by priloen:
a) psomn potvrdenie zlonho veritea o splnen zvzku alebo in listina preukazujca
dvod zniku zmluvnho zlonho prva vystaven zlonm veriteom, priom podpis
zlonho veritea mus by radne overen, ak prkaz na registrciu zniku zmluvnho
zlonho prva k Podielovmu listu podva zloca,
b) doklady osvedujce existenciu a spsob konania zlocu a zlonho veritea v zmysle
platnch prvnych predpisov a doklady osvedujce totonos a oprvnenos zlocu
a zlonho veritea, resp. osb oprvnench kona za zlocu a zlonho veritea
podvajceho tento prkaz. Vetky priloen doklady musia by originlom alebo radne
overenou kpiou.

9.3.
9.4.
9.5.

10.

Registrciu zmluvnho zlonho prva k Podielovm listom, jeho zmenu alebo znik Depozitr
bezodkladne zaznamen na prslunom Konte.
Doklady priloen k prkazu na registrciu zmluvnho zlonho prva k Podielovm listom,
jeho zmenu alebo znik sa uchovvaj u Depozitra.
V prpade, ak zlon verite a zloca patria medzi osoby uveden v 53a ods. 1 Zkona o
CP, zmluvn zlon prvo k Podielovm listom vznik, men sa alebo zanik registrciou tohto
zlonho prva na Konte v slade s ustanoveniami 53a Zkona o CP.
Spsob a postup registrcie vzniku, zmeny a zniku zkonnho zlonho prva
k Podielovmu listu

10.1. Spsob a postup registrcie vzniku zkonnho zlonho prva k Podielovmu listu
10.1.1. Zkonn zlon prvo k Podielovm listom sa registruje v Registri zlonch prv ku du
vzniku zkonnho zlonho prva k Podielovm listom na zklade prkazu prslunho
ttneho orgnu.
10.1.2. Na registrciu zkonnho zlonho prva je potrebn, aby prkaz obsahoval najm:
a) oznaenie prslunho ttneho orgnu, ktor vydal rozhodnutie a podva prkaz (zlon
verite),
b) oznaenie dlnka (zlocu), jeho meno, priezvisko, rodn slo prpadne dtum narodenia,
trval pobyt, ak je fyzickou osobou alebo obchodn meno, sdlo, identifikan slo, ak je
prvnickou osobou,
c) oznaenie zabezpeovanej pohadvky, jej vku a menu, v ktorej je vyjadren a dobu jej
splatnosti,
d) predmet zkonnho zlonho prva, nzov Fondu, na Podielov listy ktorho sa zriauje
zkonn zlon prvo a ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy viacerch Emisi aj
oznaenie Emisie, urenie, e druhom cennho papiera je podielov list, poet zakladanch
Podielovch listov,
e) oznaenie Spolonosti ako emitenta, jej obchodn meno, sdlo.
10.1.3. K prkazu na registrciu vzniku zkonnho zlonho prva mus oprvnen osoba predloi
originl alebo radne overen kpiu prvoplatnho rozhodnutia o vzniku zkonnho zlonho
prva.
10.2. Spsob a postup registrcie zmeny a zniku zkonnho zlonho prva
10.2.1. Zmena a znik zkonnho zlonho prva sa registruje v Registri zlonch prv ku du
zmeny alebo zniku zkonnho zlonho prva k Podielovm listom.
10.2.2. Prkaz na registrciu zmeny a zniku zkonnho zlonho prva mus obsahova daje
poda bodu 10.1.2. tohto SPP a dtum registrcie zkonnho zlonho prva v Registri
zlonch prv.
10.2.3. Oprvnen osoba ako zlon verite je povinn bez zbytonho odkladu po tom, o nastan
zmeny zkonnho zlonho prva alebo nastane skutonos, ktor je predpokladom zniku
zkonnho zlonho prva, poda prkaz na registrciu zmeny alebo zniku zkonnho
zlonho prva Depozitrovi. Vetky poadovan zmeny musia by doloen prslunmi
dokladmi osvedujcimi prslun zmenu, ktor musia by originlom alebo radne overenou
kpiou.
10.2.4. Na registrciu zmeny alebo zniku zkonnho zlonho prva predlo oprvnen osoba
originl alebo radne overen kpiu prvoplatnho rozhodnutia o zmene alebo zniku
zkonnho zlonho prva.
10.3. Registrciu zkonnho zlonho prva k Podielovm listom, jeho zmenu alebo znik Depozitr
bezodkladne zaznamen na prslunom Konte.
10.4. Doklady priloen k prkazu na registrciu zkonnho zlonho prva k Podielovm listom,
jeho zmenu alebo znik sa uchovvaj u Depozitra.
11.

Spsob a postup poskytovania dajov z Registra zlonch prv

11.1. Depozitr na psomn iados prvnickej osoby alebo fyzickej osoby vyd vpis z Registra
zlonch prv v psomnej podobe za poplatok v slade s platnm sadzobnkom poplatkov
Depozitra, PP alebo ZPP.
11.2. Vpis z Registra zlonch prv obsahuje najm nasledovn daje:
a) obchodn meno alebo nzov a sdlo zlocu, ak je prvnickou osobou alebo meno
a priezvisko a adresu trvalho pobytu zlocu, ak je fyzickou osobou,
b) oznaenie zaloenho Podielovho listu obsahujce nzov Fondu, na Podielov listy
ktorho sa zriauje zmluvn alebo zkonn zlon prvo a ak sa vo Fonde vydvaj

Podielov listy viacerch Emisi aj oznaenie Emisie, urenie, e druhom cennho papiera
je podielov list, obchodn meno a sdlo Spolonosti ako emitenta,
c) poet zaloench Podielovch listov,
d) dtum registrcie zmluvnho alebo zkonnho zlonho prva v Registri zlonch prv.
11.3. Prvnick alebo fyzick osoba me iados o vpis z Registra zlonch prv poda
Depozitrovi psomne, a to na Predajnom mieste alebo zasla potou na adresu sdla
Depozitra.
12.

Spsob a postup registrcie, zmeny a zniku zabezpeovacch prevodov prv k


Podielovm listom

12.1. Zabezpeovacie prevody prv k Podielovm listom eviduje Depozitr v Registri


zabezpeovacch prevodov.
12.2. Prkaz na registrciu zabezpeovacieho prevodu prv k Podielovm listom me da
Depozitrovi oprvnen osoba, ktorou je verite alebo dlnk, ktor je majiteom prevdzanch
Podielovch listov.
12.3. Depozitr je povinn po obdran psomnho prkazu na registrciu zabezpeovacieho prevodu
prv k Podielovm listom bez zbytonho odkladu zaevidova zabezpeovac prevod v Registri
zabezpeovacch prevodov. K prkazu v zmysle tohto bodu je potrebn priloi:
a) originl alebo radne overen kpiu zmluvy o zabezpeovacom prevode Podielovch listov.
Podpis dlnka na uvedenej zmluve mus by radne overen, to neplat, ak prkaz na
registrciu zabezpeovacieho prevodu prv k Podielovm listom podva prslun dlnk,
NBS alebo banka,
b) doklady osvedujce existenciu a spsob konania dlnka a veritea v zmysle platnch
prvnych predpisov a doklady osvedujce totonos a oprvnenos dlnka a veritea, resp.
osb oprvnench kona za dlnka a veritea podvajceho tento prkaz. Vetky
predloen doklady musia by originlom alebo radne overenou kpiou.
12.4. Spolu s prkazom na registrciu zabezpeovacieho prevodu prv k Podielovm listom do
Registra zabezpeovacch prevodov s verite a dlnk v slade s tmto prkazom povinn poda
Depozitrovi obsahovo zhodn prkazy na prevod Podielovch listov poda bodu 16. tohto SPP.
12.5. Prkaz na registrciu vzniku zabezpeovacieho prevodu do Registra zabezpeovacch prevodov
obsahuje:
a) daje o dlnkovi obchodn meno, sdlo a identifikan slo, ak je prvnickou osobou,
alebo meno, priezvisko, trval pobyt a rodn slo prp. dtum narodenia, ak je fyzickou
osobou,
b) daje o veriteovi obchodn meno, sdlo a identifikan slo, ak je prvnickou osobou,
alebo meno, priezvisko, trval pobyt a rodn slo prp. dtum narodenia, ak je fyzickou
osobou,
c) oznaenie prevdzanch Podielovch listov obsahujce seln oznaenie Fondu, na
Podielov listy ktorho sa zabezpeovac prevod vzahuje a ak sa vo Fonde vydvaj
Podielov listy viacerch Emisi aj oznaenie Emisie, urenie, e druhom cennho papiera
je podielov list, obchodn meno a sdlo Spolonosti ako emitenta, poet prevdzanch
Podielovch listov,
d) oznaenie, e ide o zabezpeovac prevod,
e) vku pohadvky, na zabezpeenie ktorej sa zriadil zabezpeovac prevod, menu, v ktorej
je vyjadren a dobu jej splatnosti,
f) obchodn meno a sdlo Depozitra, ako subjektu u ktorho maj otvoren Konto dlnk
a verite.
12.6. K prkazu na registrciu zabezpeovacieho prevodu do Registra zabezpeovacch prevodov je
potrebn predloi Depozitrovi zmluvu o zabezpeovacom prevode Podielovch listov, ktor
mus ma psomn formu a mus by v rozsahu urenom Zkonom o CP.
12.7. Zmena a znik zabezpeovacieho prevodu prv k Podielovm listom
12.7.1. Zmena a znik zabezpeovacieho prevodu prv k Podielovm listom sa registruje v Registri
zabezpeovacch prevodov.
12.7.2. Predpokladom zaregistrovania zniku zabezpeovacieho prevodu je najm:
a) znik zabezpeovanej pohadvky
b) znik Podielovch listov, ktor boli predmetom zabezpeovacieho prevodu
12.7.3. Predpokladom zaregistrovania zmeny zabezpeovacieho prevodu me by zmena najm
dajov o:
a) veriteovi
b) dlnkovi

c) vke zabezpeovanej pohadvky, mene, v ktorej je vyjadren


d) o dobe splatnosti zabezpeovanej pohadvky
e) o pote Podielovch listov, ktor boli predmetom zabezpeovacieho prevodu
12.7.4. Prkaz na registrciu zmeny alebo zniku zabezpeovacieho prevodu podva dlnk alebo
verite. V prpade, e prkaz na registrciu zmeny alebo zniku zabezpeovacieho prevodu
podva Depozitrovi dlnk, tento prkaz mus by doloen originlom alebo radne overenou
kpiou dokladu preukazujceho zmenu alebo znik dvodu zabezpeovacieho prevodu. Prkaz
na zaevidovanie zmeny alebo zniku zabezpeovacieho prevodu mus obsahova daje poda
bodu 12.5. tohto SPP a dtum registrcie zabezpeovacieho prevodu v Registri
zabezpeovacch prevodov.
12.7.5. Verite a dlnk s povinn bez zbytonho odkladu potom, o nastan zmeny v svislosti so
zabezpeovacm prevodom, ktor je potrebn zaregistrova v Registri zabezpeovacch
prevodov, tieto zmeny bez zbytonho odkladu nahlsi Depozitrovi a poda Depozitrovi
prslun prkaz na registrciu zmeny alebo zniku zabezpeovacieho prevodu poda
predchdzajceho bodu.
12.7.6. Spolu s prkazom na registrciu zmeny alebo zniku zabezpeovacieho prevodu prv k
Podielovm listom do Registra zabezpeovacch prevodov s verite a dlnk v slade s tmto
prkazom povinn poda Depozitrovi obsahovo zhodn prkazy na prevod Podielovch listov
poda bodu 16. tohto SPP.
13.

Poskytovanie dajov z Registra zabezpeovacch prevodov

13.1. Depozitr na psomn iados prvnickej osoby alebo fyzickej osoby vyd vpis z Registra
zabezpeovacch prevodov za poplatok v slade s platnm sadzobnkom poplatkov Depozitra,
PP alebo ZPP.
13.2. Vpis z Registra zabezpeovacch prevodov obsahuje nasledovn daje:
a) obchodn meno alebo nzov a sdlo dlnka, ak je prvnickou osobou alebo meno
a priezvisko a trval pobyt dlnka, ak je fyzickou osobou,
b) oznaenie prevedenho Podielovho listu obsahujce nzov Fondu, na Podielov listy
ktorho sa zabezpeovac prevod vzahuje a ak sa vo Fonde vydvaj Podielov listy
viacerch Emisi aj oznaenie Emisie, urenie, e druhom cennho papiera je podielov list,
obchodn meno a sdlo Spolonosti ako emitenta tchto Podielovch listov,
c) poet prevedench Podielovch listov,
d) dtum zaevidovania zabezpeovacieho prevodu v Registri zabezpeovacch prevodov.
13.3. Prvnick alebo fyzick osoba me iados o vpis z Registra zabezpeovacch prevodov
poda Depozitrovi psomne, a to na Predajnom mieste alebo zasla potou na adresu sdla
Depozitra.
14.

Spsob a postup podvania prkazov na registrciu a zruenie registrcie PPN


s Podielovm listom

14.1. Depozitr na zklade psomnho prkazu oprvnenej osoby na registrciu PPN doruenho
Depozitrovi a po predloen prslunch dokladov zaregistruje PPN s Podielovm listom po
hrade poplatku v zmysle platnho sadzobnka poplatkov Depozitra, PP alebo ZPP na
prslunom Konte.
14.2. Prkaz na registrciu PPN me da Depozitrovi:
a) majite Podielovho listu alebo nm poveren osoba,
b) zlon verite, ak to vyplva zo zmluvy o zaloen Podielovho listu alebo z psomnho
potvrdenia o obsahu zmluvy o zaloen Podielovho listu, NBS, Eurpska centrlna banka
alebo in centrlna banka tvoriaca sas Eurosystmu sasne s podanm prkazu na
registrciu vzniku zmluvnho zlonho prva k Podielovmu listu poda 53a ods. 4
Zkona o CP, a NBS, ak podva prkaz na registrciu PPN so zaloenm Podielovm listom
poda 45 ods. 6 Zkona o CP,
c) obchodnk s cennmi papiermi alebo zahranin obchodnk s cennmi papiermi, ak mu dal
majite Podielovho listu pokyn na obstaranie predaja tohto podielovho listu alebo ak to
vyplva zo zmluvy uzavretej medzi obchodnkom s cennmi papiermi alebo zahraninm
obchodnkom s cennmi papiermi a majiteom Podielovho listu,
d) prslun ttny orgn,
e) orgn vykonvajci dohad ak pri vkone dohadu zistil, e dolo k porueniu prvnych
predpisov a pri alom nakladan s Podielovm listom hroz nebezpeenstvo vzniku kody,
f) exektor, ak sa m exekcia vykona predajom Podielovho listu,

g) Spolonos ako emitent Podielovch listov v slade so Zkonom a Zkonom o CP.


14.3. Prkaz na registrciu PPN a prkaz na zruenie registrcie PPN musia obsahova:
a) obchodn meno, sdlo a identifikan slo majitea Podielovho listu, ak je prvnickou
osobou, alebo meno, priezvisko, trval pobyt a rodn slo prp. dtum narodenia, ak je
fyzickou osobou,
b) nzov Fondu, ktorho Podielov listy s predmetom PPN a ak sa vo Fonde vydvaj
Podielov listy viacerch Emisi aj oznaenie Emisie a poet Podielovch listov, na ktor sa
PPN vzahuje,
c) dobu, na ktor sa pozastavuje prvo naklada, ak sa neiada o registrciu tohto prva na
neurit dobu. Ak prkaz neobsahuje vetky nleitosti, je neplatn a Depozitr jeho
registrciu nevykon,
d) obchodn meno a sdlo Depozitra.
14.4. Po dobu zaregistrovania PPN nie je mon vykona registrciu prevodu Podielovho listu alebo
Redemciu Podielovho listu, na ktorom je dan PPN zaregistrovan.
14.4.1. PPN poda bodu 14.2. psm. a) a b) tohto SPP me Depozitr zaregistrova len vtedy, ak na
Podielov list nie je registrovan in PPN poda bodu 14.2. psm. a) a b).
14.5. PPN zanik zpisom jeho zniku na prslunom Konte:
14.5.1. po uplynut doby, na ktor bola registrcia PPN vykonan,
14.5.2. pred uplynutm tejto doby na zklade prkazu na zruenie tejto registrcie PPN osobou, ktor
preuke svoje oprvnenie zrui prkaz na registrciu PPN v slade so Zkonom o CP.
14.6. O registrcii a zruen registrcie PPN zasiela Depozitr bez zbytonho odkladu Podielnikovi
a alm oprvnenm osobm psomn potvrdenie.
14.7. V prpade registrcie Prechodu Podielovch listov, na ktor sa vzahuje PPN zriaden na
zklade prkazu predloenho osobou poda bodu 14.2. psm. b) a f), zasiela Depozitr bez
zbytonho odkladu oznmenie tomu, kto dal prkaz na registrciu PPN v slade so Zkonom
o CP.
15.

Spsob a postup podvania prkazov na prevod Podielovho listu

15.1. Prevod Podielovho listu


15.1.1. Prevodom Podielovho listu je zmena majitea Podielovho listu na zklade zmluvy poda
Zkona o CP.
15.1.2. Registrcia prevodu Podielovho listu je vykonanie zpisu poda Zkona o CP na zklade
psomnho prkazu na registrciu prevodu Podielovho listu doruenho Depozitrovi na archu
Konta prevodcu a v prospech Konta nadobdatea. Zpisy na archu a v prospech Kont v rmci
jednho prevodu Podielovho listu je Depozitr povinn vykona k tomu istmu du.
15.2. Prkaz na registrciu prevodu Podielovho listu
15.2.1. Prkazy prevodcu a nadobdatea na registrciu prevodu Podielovho listu musia by
obsahovo zhodn. Depozitr vykon registrciu prevodu Podielovho listu bez zbytonho
odkladu po obdran obsahovo zhodnch prkazov na registrciu prevodu Podielovho listu
v porad, v akom boli Depozitrovi doruen. Ak prkazy na registrciu nie s obsahovo zhodn,
Depozitr registrciu prevodu Podielovho listu nevykon a bez zbytonho odkladu prkazy na
registrciu prevodu Podielovho listu s uvedenm dvodov vrti osobm, ktor tieto prkazy dali.
Prkaz na registrciu prevodu Podielovho listu plat 2 mesiace, priom tto lehota zana plyn
od da doruenia tohto prkazu Depozitrovi.
15.2.2. Prkaz na registrciu prevodu Podielovho listu mus obsahova:
a) daje o prevodcovi a nadobdateovi (v prpade fyzickej osoby: meno, priezvisko, trval
pobyt a rodn slo prp. dtum narodenia; v prpade prvnickej osoby obchodn meno,
sdlo a identifikan slo),
b) nzov Fondu, ktorho Podielov listy s predmetom registrcie prevodu a ak sa vo Fonde
vydvaj Podielov listy viacerch Emisi aj oznaenie Emisie a poet Podielovch listov,
ktor s predmetom registrcie prevodu,
c) prvny dvod prevodu Podielovho listu,
d) dtum prevodu Podielovho listu, t.j. dtum ku ktormu m prs k registrcii prevodu
Podielovho listu a zmene majitea Podielovho listu,
e) daj o tom, i ide o odplatn prevod alebo bezodplatn prevod, a v prpade odplatnho
prevodu aj cenu, za ktor sa Podielov list prevdza, ak to nevyluuje povaha prevodu; v
prpade, e povaha odplatnho prevodu uvedenie ceny vyluuje, mus prkaz na registrciu
prevodu Podielovho listu obsahova daj, z ktorho je jednoznane zrejm, e cenu
nemono uvies,
f) obchodn meno a sdlo Depozitra.

15.2.3. Pri registrcii prevodu Podielovho listu bud na Konto nadobdatea po predloen
prslunch dokladov pripsan iba cel podiely prslunho Podielovho listu, ktor maj
jedinho nadobdatea a necel podiely a podiely, ktor maj viacerch nadobdateov, sa
stan sasou majetku v prslunom Fonde, a to aj vo vzahu k prslunej Emisii, ak sa vo
Fonde vydvaj Podielov listy viacerch Emisi.
15.2.4. Ak nadobdate nem u Depozitra otvoren Konto, je pri podan prkazu na registrciu
prevodu Podielovho listu zrove povinn predloi Depozitrovi iados o otvorenie Konta.
16.

Spsob a postup podvania prkazov na prechod Podielovho listu

16.1. Prechod Podielovho listu


16.1.1. Prechodom Podielovho listu je zmena majitea Podielovho listu na zklade prvoplatnho
rozhodnutia o dedistve, prvoplatnho rozhodnutia ttneho orgnu alebo na zklade inch
prvnych skutonost ustanovench veobecne zvznmi prvnymi predpismi.
16.1.2. Registrcia prechodu Podielovho listu je vykonanie zpisu poda Zkona o CP na zklade
psomnho prkazu doruenho Depozitrovi na archu Konta pvodnho majitea Podielovho
listu a v prospech Konta nadobdatea Podielovho listu. Registrciu prechodu Podielovho
listu Depozitr vykon na prslunch Kontch ku du tohto prechodu.
16.2. Prkaz na registrciu prechodu Podielovho listu
16.2.1. Prkaz na registrciu prechodu Podielovho listu dva Depozitrovi v zmysle Zkona o CP
nadobdate Podielovho listu alebo nm poveren osoba, priom k tomuto prkazu na
registrciu prechodu Podielovho listu mus by priloen originl alebo radne overen kpia
dokladu, osvedujceho prvnu skutonos, na zklade ktorej dolo k prslunmu prechodu
Podielovho listu, inak Depozitr registrciu prechodu Podielovho listu nevykon.
16.2.2. Prkaz na registrciu prechodu Podielovho listu mus obsahova:
a) daje o pvodnom majiteovi Podielovho listu a nadobdateovi (v prpade fyzickej osoby:
meno, priezvisko, trval pobyt a rodn slo prp. dtum narodenia; v prpade prvnickej
osoby obchodn meno, sdlo a identifikan slo),
b) nzov Fondu, ktorho Podielov listy s predmetom registrcie prechodu a ak sa vo Fonde
vydvaj Podielov listy viacerch Emisi aj oznaenie Emisie a poet Podielovch listov,
ktor s predmetom registrcie prechodu,
c) dtum prechodu Podielovho listu, t.j. dtum ku ktormu preli na nadobdatea prva
z Podielovho listu,
d) obchodn meno a sdlo Depozitra.
16.2.3. Pri registrcii prechodu Podielovho listu bud na Konto nadobdatea po predloen
prslunch dokladov pripsan iba cel podiely prslunho Podielovho listu, ktor maj
jedinho nadobdatea a necel podiely a podiely, ktor maj viacerch nadobdateov, sa
stan sasou majetku v prslunom Fonde, a to aj vo vzahu k prslunej Emisii, ak sa vo
Fonde vydvaj Podielov listy viacerch Emisi.
16.2.4. Ak nadobdate nem u Depozitra otvoren Konto, je pri podan prkazu na registrciu
prechodu Podielovho listu zrove povinn predloi Depozitrovi iados o otvorenie Konta.
17.

Pravidl na rieenie reklamci Investorov a opravy v samostatnej evidencii Podielovch


listov

17.1. Pravidl na rieenie reklamci Investorov


17.1.1. Reklamciu me Investor poda Depozitrovi psomne, a to na Predajnom mieste alebo
zasla potou na adresu sdla Depozitra. Depozitr o vsledku preetrenia reklamcie
Investora psomne informuje a to najneskr do 30 dn odo da prijatia reklamcie Investora
Depozitrom. Depozitr vedie evidenciu prijatch reklamci Investorov v elektronickej forme.
V prpade, e Depozitr neme reklamciu vybavi vo vyie uvedenej lehote, zale dotknutej
osobe psomn upovedomenie o takejto skutonosti.
17.1.2. Ak Depozitr neobdr reklamciu Investora do 30 dn po odoslan psomnho potvrdenia
o vykonan transakcie, stavovho vpisu, alebo inho psomnho potvrdenia od Depozitra,
povauje sa to za shlas Investora s ich obsahom.
17.2. Opravy v samostatnej evidencii Podielovch listov
17.2.1. Depozitr je povinn na zklade nmietky Investora, ktor uzn ako oprvnen, ako aj na
zklade prvoplatnho rozhodnutia sdu vykona opravu alebo doplnenie v samostatnej
evidencii Podielovch listov. Tto opravu Depozitr vykon ku du, ke sa chybn zpis
vykonal, doplnenie ku du, ke neplnos vznikla.

17.2.2. Depozitr je oprvnen postupova poda predchdzajceho bodu aj z vlastnho podnetu, ak


Depozitr v samostatnej evidencii Podielovch listov zist chybu alebo neplnos, priom o tejto
skutonosti bude bezodkladne informova Spolonos a vies dokumentciu.
17.2.3. Depozitr zale vetkm osobm, na ktorch Konte boli vykonan opravy alebo doplnenia,
vpis z Konta s odvodnenm, a to bez zbytonho odkladu po tom, o dolo k vykonaniu
opravy alebo doplneniu.
17.2.4. Depozitr zale Spolonosti vpis z Registra emitenta za prslun Fond a ak sa vo Fonde
vydvaj Podielov listy viacerch Emisi aj za prslun Emisiu, ak vykon opravy alebo
doplnenia v Registri emitenta vo vzahu k prslunmu Fondu alebo vo vzahu k prslunej
Emisii.
17.2.5. Kto d neoprvnene prkaz alebo ho d nesprvne, neplne alebo oneskorene, zodpoved za
kodu, ktor tm spsob.
17.2.6. Ak Depozitr nesprvne alebo oneskorene zaeviduje zadan prkaz na prslun Konto,
zodpoved Depozitr za kodu, ktor tm spsob osobe, ktorej vedie prslun Konto.
17.2.7. Ak Depozitr nesprvne alebo oneskorene zaeviduje zadan prkaz do Registra emitenta,
zodpoved Depozitr za kodu, ktor tm spsob Spolonosti.
18.

Postup pri zmene tohto SPP

18.1. Zmeny tohto SPP s Spolonos a/alebo Depozitr oprvnen vykona v zvislosti od zmien
prslunch prvnych predpisov alebo svojej obchodnej politiky. Zmeny SPP schvauje
predstavenstvo Spolonosti a predstavenstvo Depozitra.
18.2. Zmeny tohto SPP nadobdaj platnos a innos v de stanoven rozhodnutm predstavenstva
Spolonosti a Depozitra, priom zmeny tohto SPP nemu nadobudn platnos a innos
pred nadobudnutm prvoplatnosti prslunho rozhodnutia NBS o ich schvlen.
18.3. S aktulnym platnm a innm znenm tohto SPP je mon sa oboznmi v sdle Spolonosti
a Depozitra alebo na webovch sdlach www.tam.sk a www.tatrabanka.sk. Spolonos
a Depozitr sprstupnia verejnosti SPP vrtane jeho zmien v psomnej forme v sdle Spolonosti
a v sdle Depozitra a na webovch sdlach www.tam.sk a www.tatrabanka.sk.
18.4. Spolonos a Depozitr, ako aj kad z nich osobitne a samostatne, s oprvnen postpi
vetky zmluvn povinnosti poda tohto SPP voi Investorom vrtane vedenia Konta v slade so
veobecne zvznmi prvnymi predpismi na akkovek in oprvnen osobu vrtane
navzjom medzi sebou.
18.

Prechodn ustanovenia a zmena podoby listinnch podielovch listov pred innosou


tohto SPP

19.1. Depozitr a Spolonos vykonaj registrciu, ktorej obsahom je zpis Podielovho listu do
samostatnej evidencie Podielovch listov ku du innosti tohto SPP v slade so Zkonom. Do
samostatnej evidencie Podielovch listov sa zaregistruj podielov listy vydan Spolonosou,
pri ktorch nebola podan iados o vyplatenie poda 42 zkona . 594/2003 Z.z.
o kolektvnom investovan a o zmene a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch
predpisov do dtumu innosti tohto SPP.
19.2. Dom registrcie poda bodu 19.1. tohto SPP listinn podielov list vydan Spolonosou zanik
s vnimkou listinnch podielovch listov vydanch Spolonosou, pri ktorch bola podan
iados o vyplatenie poda 42 zkona . 594/2003 Z.z. o kolektvnom investovan a o zmene
a doplnen niektorch zkonov v znen neskorch predpisov a ktor neboli vyplaten. inky
zriadenia zlonho prva alebo zabezpeovacch prevodov k listinnm podielovm listom
vydanch Spolonosou, ktorch podoba sa men na Podielov listy, sa registrciou poda bodu
19.1. tohto SPP nemenia. Spolonos je povinn informova zlocu a zlonho veritea o
zmene vedenia Registra zlonch prv k Podielovm listom alebo Registra zabezpeovacch
prevodov k Podielovm listom prostrednctvom oznmenia zverejnenho v sdle Spolonosti, na
webovom sdle Spolonosti www.tam.sk alebo na Predajnom mieste v lehote minimlne 60 dn
pred vykonanm registrcie poda bodu 19.1. tohto SPP. Pri iadostiach o vyplatenie podanch
v lehote poda predchdzajcej vety nebude Spolonos tova podielnikovi Vstupn
poplatok.
19.3. Spolonos je povinn vymeni listinn podielov list Podielnika vydan Spolonosou za jeden
alebo viac Podielovch listov toho istho Podielnika tak, e set potu podielov na listinnom
podielovom liste vydanom Spolonosou je rovnak ako poet podielov na Podielovch listoch.
19.4. iadosti o otvorenie konta predloen Spolonosti pred nadobudnutm innosti tohto SPP sa v
prpade, ak je konto otvoren Spolonosou na ich zklade veden v Spolonosti aj ku du

nadobudnutia innosti tohto SPP, nadobudnutm innosti tohto SPP zrove povauj za
iadosti o otvorenie Konta v Spolonosti poda tohto SPP, a to ku du nadobudnutia innosti
tohto SPP, priom dispozin prva udelen ku kontm vedenm v Spolonosti na zklade
tchto iadost o otvorenie konta s platn v rovnakom rozsahu aj pre Kont zriaden v
Spolonosti na zklade tchto iadost o otvorenie Konta a listinn podielov listy vydan
Spolonosou evidovan ku du nadobudnutia innosti tohto SPP na kontch vedench v
Spolonosti na zklade tchto iadost o otvorenie konta bud od momentu zmeny ich podoby
na Podielov listy evidovan na Kontch zriadench v Spolonosti na zklade tchto iadost o
otvorenie Konta.
19.5. Prechodn ustanovenia k zmenm tohto SPP innm od 1. janura 2010
19.5.1. S innosou od da 1. janura 2010 vedie Kont Depozitr, a to vrtane tch, ktor boli
k tomuto du veden v Spolonosti. iadosti o otvorenie Konta predloen Spolonosti poda
tohto SPP pred dom 1. janura 2010 sa v prpade, ak je Konto otvoren Spolonosou na ich
zklade veden v Spolonosti aj k tomuto du, sa od tohto da zrove povauj za iadosti o
otvorenie Konta u Depozitra poda tohto SPP innho od tohto da, a to k tomuto du, priom
dispozin prva udelen ku Kontm vedenm v Spolonosti na zklade tchto iadost o
otvorenie Konta s platn v rovnakom rozsahu aj pre Kont zriaden u Depozitra na zklade
tchto iadost o otvorenie Konta a Podielov listy evidovan k tomuto du na Kontch
vedench v Spolonosti na zklade tchto iadost o otvorenie Konta bud od tohto da
evidovan na Kontch zriadench u Depozitra na zklade tchto iadost o otvorenie Konta.
19.5.2. S innosou od da 1. janura 2010 vedie Register zlonch prv Depozitr, a to vrtane
dajov, ktor boli k tomuto du veden v Registri zlonch prv vedenom Spolonosou.
19.5.3. S innosou od da 1. janura 2010 vedie Register zabezpeovacch prevodov Depozitr,
a to vrtane dajov, ktor boli k tomuto du veden v Registri zabezpeovacch prevodov
vedenom Spolonosou.
19.5.4. iadosti, nvrhy, pokyny, prkazy, reklamcie, sanosti alebo in dokumentcia, resp. kony
vzahujce sa ku Kontu, resp. Kontm, k Registru zlonch prv alebo k Registru
zabezpeovacch prevodov uren a doruen Spolonosti pred dom 1. janura 2010, ktor
k tomuto du ete neboli Spolonosou realizovan, resp. vybaven alebo zamietnut, sa od
tohto da povauj za uren a doruen Depozitrovi.
20.

Zveren ustanovenia

20.1. SPP je zvzn pre Spolonos, Depozitra, Investorov, pre osoby, ktorm Depozitr
a Spolonos poskytuj sluby v svislosti s vedenm samostatnej evidencie Podielovch listov,
prvnick a fyzick osoby podvajce prkaz na registrciu vzniku, zmeny a zniku zlonho
prva alebo zabezpeovacieho prevodu a pre prvnick osoby a fyzick osoby poadujce
vpis z Registra zlonch prv alebo vpis z Registra zabezpeovacch prevodov.
20.2. Prvne vzahy medzi Spolonosou alebo Depozitrom a Investorom sa spravuj Zkonom,
Zkonom o CP, Obchodnm zkonnkom, tmto SPP, tattom, PP, KII alebo ZPP prslunho
Fondu, Podmienkami evidencie cennch papierov a obchodovania s cennmi papiermi v Tatra
banke, a.s. a ami podmienkami a pravidlami, na ktorch sa Spolonos alebo Depozitr
s Investorom dohodne, a ktor nebud v rozpore so veobecne zvznmi prvnymi predpismi
a tmto SPP.
20.3. Tento SPP v pvodnom znen schvlilo predstavenstvo Spolonosti a predstavenstvo
Depozitra da 5. septembra 2007 (alej len SPP v pvodnom znen).
20.3.1. Pre Fondy s nzvom:
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., korunov pean o.p.f. (s innosou od 14.
novembra 2008 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., euro pean
o.p.f., s innosou od 28. augusta 2013 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s
nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., euro dlhopisov plus o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., korunov dlhopisov o.p.f. (s innosou od 14.
novembra 2008 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., euro dlhopisov
plus o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., fond korportnych dlhopisov o.p.f. (s innosou
od 22. jla 2008 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s nzvom Tatra Asset
Management, sprv. spol., a. s., euro dlhopisov plus o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., euro dlhopisov o.p.f. (s innosou od 22. jla
2008 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s nzvom Tatra Asset Management,
sprv. spol., a. s., euro dlhopisov plus o.p.f.)

- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., dolrov dlhopisov o.p.f. (s innosou od 22.
jla 2008 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s nzvom Tatra Asset Management,
sprv. spol., a. s., euro dlhopisov plus o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., medzinrodn akciovo-dlhopisov o.p.f. (s
innosou od 22. jla 2008 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s nzvom Tatra
Asset Management, sprv. spol., a. s., HarmonicFund o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., eurpsky akciov o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., americk akciov o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Private korunov pean o.p.f. (s innosou od
14. novembra 2008 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Private euro
pean o.p.f., tento Fond zanikol ku du 31. decembra 2011)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., ConservativeFund o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., HarmonicFund o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., StrategicFund o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., CPPI Zaisten fond I. o.p.f. (s innosou od 16.
septembra 2010 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Zaisten fond I.
o.p.f., s innosou od 1. jna 2012 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol.,
a.s., zaisten o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., CPPI Zaisten fond II. o.p.f. (s innosou od 16.
septembra 2010 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Zaisten fond II.
o.p.f.; s innosou od 31. janura 2013 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s
nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., zaisten o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., CPPI Zaisten fond III. o.p.f. (s innosou od 16.
septembra 2010 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Zaisten fond III.
o.p.f., s innosou od 2. jla 2013 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s Fondom s nzvom
Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., zaisten o.p.f.)
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Private V1 o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Private V2 o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Private V3 o.p.f.
- Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., RealitnFond o.p.f.
nadobudol tento SPP v pvodnom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo OPK-2730/2006-PLP zo da 7. septembra 2007 o udelen
predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedench
Fondov a o schvlen SPP v pvodnom znen pre uveden Fondy a innos da 31. decembra
2007.
20.3.2. Pre Fondy s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Q1 o.p.f. (tento Fond
zanikol ku du 8. februra 2010) a Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Q2 o.p.f. (tento
Fond zanikol ku du 31. decembra 2009) nadobudol tento SPP v pvodnom znen platnos
dom nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnutia NBS slo OPK-2995/2007-PLP zo da 13.
novembra 2007 o udelen predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie
Podielovch listov uvedench Fondov a o schvlen SPP v pvodnom znen pre uveden Fondy
a innos da 31. decembra 2007.
20.3.3. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., CPPI Zaisten fond IV.
o.p.f. (s innosou od 16. septembra 2010 zmena nzvu na Tatra Asset Management, sprv.
spol., a.s., Zaisten fond IV. o.p.f., s innosou od 31. janura 2014 znik tohto Fondu z
dvodu zlenia s Fondom s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., zaisten
o.p.f.) nadobudol tento SPP v pvodnom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo OPK-3236/2007-PLP zo da 28. novembra 2007 o udelen
predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho
Fondu a o schvlen SPP v pvodnom znen pre uveden Fond a innos da 31. decembra
2007.
20.3.4. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., MarketNeutral Fund
o.p.f. nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo OPK-2325/2008-PLP zo da 14. marca 2008 o udelen
predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho
Fondu a o schvlen SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 7. aprla 2008.
20.3.5. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Q3 o.p.f. (tento Fond
zanikol ku du 17. marca 2009) nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom
nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnutia NBS slo OPK-8814/2008-PLP zo da 19. septembra
2008 o udelen predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov

uvedenho Fondu a o schvlen SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 6.
oktbra 2008.
20.3.6. Pre Fondy s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., SmartFund o.p.f. a
Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., stredoeurpsky akciov o.p.f. nadobudol tento SPP
v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnutia NBS slo OPK4624-1/2010 zo da 27. aprla 2010 o udelen predchdzajceho shlasu na vedenie
samostatnej evidencie Podielovch listov uvedench Fondov a o schvlen SPP v uvedenom
znen pre uveden Fondy a innos da 10. mja 2010.
20.3.7. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., spoloensky
zodpovedn o.p.f. (s innosou od 31. janura 2014 znik tohto Fondu z dvodu zlenia s
Fondom s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., zaisten o.p.f.) nadobudol tento
SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnutia NBS slo
OPK-8309-1/2010 zo da 27. jla 2010 o udelen predchdzajceho shlasu na vedenie
samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho Fondu a o schvlen SPP v uvedenom
znen pre uveden Fond a innos da 16. septembra 2010.
20.3.8. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., DynamicAlpha Fund
o.p.f. nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo ODT-6911-1/2011 zo da 27. jna 2011 o udelen predchdzajceho
shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho Fondu a o schvlen
SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 17. oktbra 2011.
20.3.9. Pre Fondy s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., depozitn o.p.f. a Tatra
Asset Management, sprv. spol., a.s., PrivateDeposit Fund o.p.f. nadobudol tento SPP v
uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti rozhodnutia NBS slo ODT10768-1/2011zo da 5. oktbra 2011 o udelen predchdzajceho shlasu na vedenie
samostatnej evidencie Podielovch listov uvedench Fondov a o schvlen SPP v uvedenom
znen pre uveden Fondy a innos da 17. oktbra 2011.
20.3.10. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., komoditn o.p.f.
nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo ODT-2376-1/2012 zo da 8. marca 2012 o udelen predchdzajceho
shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho Fondu a o schvlen
SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 15. marca 2012.
20.3.11. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., PrivatePersonal I.
o.p.f. nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo ODT-11490/2012-1 zo da 15. novembra 2012 o udelen
predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho
Fondu a o schvlen SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 3. decembra
2012.
20.3.12. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., sporenie o.p.f.
nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo ODT-12733/2012-1 zo da 11. decembra 2012 o udelen
predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho
Fondu a o schvlen SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 2. janura 2013.
20.3.13. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., PrivatePersonal II.
o.p.f. nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo ODT-3110/2013-1 zo da 4. aprla 2013 o udelen predchdzajceho
shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho Fondu a o schvlen
SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 15. mja 2013.
20.3.14. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., PrivateExclusive Fund
o.p.f. nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia prvoplatnosti
rozhodnutia NBS slo ODT-4536/2013-1 zo da 29. aprla 2013 o udelen predchdzajceho
shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho Fondu a o schvlen
SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 15. mja 2013.
20.3.15. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Raiffeisen European
High Yield Fund o.p.f. nadobudol tento SPP v uvedenom znen platnos dom nadobudnutia
prvoplatnosti rozhodnutia NBS slo ODT-5446/2013-1 zo da 28. mja 2013 o udelen
predchdzajceho shlasu na vedenie samostatnej evidencie Podielovch listov uvedenho
Fondu a o schvlen SPP v uvedenom znen pre uveden Fond a innos da 3. jna 2013.
20.3.16. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Alfa o.p.f., ktor bol
vytvoren na zklade rozhodnutia NBS o povolen na vytvorenie Fondu slo ODT-12247/20132 zo da 17. decembra 2013, ktor nadobudlo prvoplatnos da 20. decembra 2013,
nadobudol tento SPP v uvedenom znen innos da 15. janura 2014.

20.3.17. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Raiffeisen Emerging
Markets Bonds o.p.f., ktor bol vytvoren na zklade rozhodnutia NBS o povolen na vytvorenie
Fondu slo ODT-2348/2014-1 zo da 28. aprla 2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 29.
aprla 2014, nadobudol tento SPP v uvedenom znen innos da 5. mja 2014.
20.3.18. Pre Fond s nzvom Tatra Asset Management, sprv. spol., a.s., Raiffeisen Eastern
Europe Bonds o.p.f., ktor bol vytvoren na zklade rozhodnutia NBS o povolen na vytvorenie
Fondu slo ODT-8490/2014-1 zo da 9. oktbra 2014, ktor nadobudlo prvoplatnos da 13.
oktbra 2014, nadobudol tento SPP v uvedenom znen innos da 20. oktbra 2014.
20.4. Tento SPP v pvodnom znen bol zverejnen da 31. oktbra 2007. Tento SPP bol oproti
svojm jednotlivm predchdzajcim zneniam zmenen:
- rozhodnutm predstavenstva Spolonosti a rozhodnutm predstavenstva Depozitra o
schvlen zmien tohto SPP zo da 30. novembra 2007 s platnosou a innosou od 31.
decembra 2007, priom tieto zmeny boli schvlen NBS rozhodnutm slo OPK-3398/2007PLP zo da 19. decembra 2007, ktor nadobudlo prvoplatnos dom 21. decembra 2007.
- rozhodnutm predstavenstva Spolonosti a rozhodnutm predstavenstva Depozitra o
schvlen zmien tohto SPP zo da 29. septembra 2009 s platnosou a innosou od 1. janura
2010, priom tieto zmeny boli schvlen NBS rozhodnutm slo OPK-13872-1/2009 zo da 25.
novembra 2009, ktor nadobudlo prvoplatnos dom 14. decembra 2009.
- rozhodnutm predstavenstva Spolonosti zo da 11. augusta 2011 a rozhodnutm
predstavenstva Depozitra zo da 16. augusta 2011 o schvlen zmien tohto SPP s platnosou
a innosou od 1. oktbra 2011, priom tieto zmeny boli schvlen NBS rozhodnutm slo
ODT-9570-1/2011 zo da 16. septembra 2011, ktor nadobudlo prvoplatnos dom 19.
septembra 2011.
20.5. Toto znenie SPP bolo zverejnen da 20. oktbra 2014.
20.6. Predstavenstvo Spolonosti a predstavenstvo Depozitra vyhlasuj, e skutonosti uveden v
tomto SPP s aktulne, pln a pravdiv.
Bratislava 14. oktber 2014

Miloslav Mlynr v. r.
prv podpredseda predstavenstva
Spolonosti

Martin urianik v. r.
podpredseda predstavenstva
Spolonosti
.

Miroslav Ulin v. r.
podpredseda predstavenstva
Depozitra

Natlia Major v. r.
len predstavenstva
Depozitra