You are on page 1of 75

BAB 6 :

PENGURUSAN INOVASI DAN


PERUBAHAN PENDIDIKAN
Nordin Tahir
IPG Kampus Ipoh

Definisi Inovasi
Menurut Ronger E. Miller (1971) inovasi merupakan
idea, amalan atau objek yang di anggap baru oleh
seseorang.
Spencer (1994) menjelaskan inovasi ialah sesuatu yang
di anggap baru dan lebih baik daripada yang lama oleh
seseorang individu.

Glosari Teknologi Pendidikan (1995) pula merujuk


inovasi sebagai idea, konsep atau strategi baru yang
boleh mempertingkatkan sesuatu amalan.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Definisi Inovasi
Sufean Hussin (2001) dalam kertas kerjanya pada
Seminar
Dasar
dan
Pengurusan
Pendidikan
menyatakan inovasi bermaksud pembaharuan,
modifikasi, atau membaiki idea, benda, ilmu dan
ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan
memenuhi fungsi-fungsi tertentu atau memenuhi cita
rasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu.
Zaltman et. al (1973) menyatakan inovasi ialah idea,
latihan atau bahan artifak yang kelihatan baru pada
unit yang menggunakannya.
Oldham dan Cuming (1996) pula menyatakan inovasi
ialah kejayaan aplikasi pertama pada sesuatu produk
atau proses.
Damapour (1991) menyatakan inovasi sebagai
mengenerasi perkembangan dan penggunaan idea
baru pada organisasi. Nordin Tahir, IPG Ipoh

Definisi Inovasi
Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk
menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih
baik sama ada melalui pengubahsuaian atau
penambahbaikan.
Ia adalah hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan
inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat
meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi.
Idea-idea ini boleh merangkumi apa-apa perubahan
dalam bentuk sistem dan prosedur, kaedah dan
cara bekerja mahupun pengenalan teknologi.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Rumusan Definisi Inovasi

Daripada pengertian di atas dapatlah


disimpulkan bahawa secara mudah inovasi
boleh diterangkan sebagai: Merupakan penghasilan baru
Berbentuk maujud dan mujarad
Berdasarkan proses penyusunan semula
Dengan menggunakan unsur yang sedia ada
Terjelma sebagai unik, memudahkan dan
bernilai.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Strategi Pengurusan Inovasi Dan Perubahan


Pendidikan adalah satu sistem dinamik yang akan melalui
perubahan dari semasa ke semasa bagi memenuhi keperluan
dan aspirasi sesebuah negara.
Perubahan yang berlaku antaranya adalah untuk
menyediakan
modal
insan
yang
sejajar
dengan
perkembangan dunia semasa dalam memastikan sesebuah
negara tidak akan ketinggalan dalam aspek perkembangan
dan pembangunan peringkat global.
Dalam sistem pendidikan di Malaysia, kita telah sedia maklum
bahawa perubahan-perubahan yang berlaku memerlukan
komitmen daripada semua pihak.
Sehubungan dengan itu, pelbagai strategi perlu disusun dan
diatur dalam melaksanakan perubahan.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Kepentingan Inovasi Dan Perubahan Pendidikan


Menghasilkan produk atau perkhidmatan baru bagi
para pengguna dengan teknologi sebagai terasnya.
Menginstitusikan idea baru yang lebih mantap dan
berkesan
khusus
untuk
perkembangan
dan
pembangunan pendidikan.
Memastikan amalan terkini diguna pakai selaras
dengan dapatan penyelidikan kerana melaluinya
pelbagai isu dan permasalahan dapat dicungkil
seterusnya
tindakan
penambahbaikan
dapat
dilaksanakan.
Melahirkan citra masyarakat dan negara yang kreatif.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Antara Strategi Perubahan :

Strategi Kekuasaan
Strategi Pujukan
Strategi Pendidikan Semula
Stategi Memudah Cara

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Strategi Kekuasaan
Pihak atasan atau berkuasa menggunakan autoriti
formal dan kawalan untuk memaksa kumpulannya
berubah seperti yang dirancang.
Agen perubahan boleh menggunakan sama ada
suatu ganjaran pada perubahan yang positif atau
hukuman dan pengukuhan negatif demi mencapai
persetujuan terhadap rancangan perubahan.
Contoh Mengenakan sistem kad perakam waktu.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Strategi Pujukan
Memerlukan kemahiran interpersonal mantap yang
perlu ada pada seseorang ketua atau agen perubahan.
Memerlukan logik dan kebijaksanaan bagi meyakinkan
kumpulan sasaran tentang kepentingan dan kebaikan
perubahan yang dibawa dan yang perlu dilaksanakan.
Agen perubahan perlu memiliki ilmu dan mahir dalam
perubahan yang hendak disampaikan serta kelebihan
dalam mempengaruhi kumpulan sasaran sehingga
perubahan yang dirancang dapat diterima oleh fikiran
waras.
ContohMembudayakan penggunaan TMK dalam
kalangan guru dan murid.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Strategi Pendidikan Semula


Strategi penggunaan maklumat baharu yang telah
disediakan oleh agen perubahan dan menyerahkan
maklumat tersebut untuk menentukan rancangan mereka
sendiri.
Agen perubahan akan mendorong kumpulan untuk
memikirkan semula serta melakukan refleksi merenung
tindakan-tindakan yang telah diambil, sejauh mana
tindakan tersebut menemukan kejayaan dan mengenal
pasti kekurangan yang ada.
ContohGuru-guru perlu memiliki keupayaan dalam
melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mampu
melahirkan generasi yang kreatif dan inovatif.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Stategi Memudah Cara


Kumpulan sasaran menentukan rancangan yang dipilih
oleh mereka dan agen perubahan akan menghantar
sumber-sumber yang diperlukan kepada kumpulan
sasaran barangan dan perkhidmatan teknikal.
Tindakan ini untuk memastikan bahawa tiada sebarang
halangan kepada kumpulan sasaran untuk meneruskan
perubahan yang dirancang.
ContohnyaGuru di kelas Pendidikan Khas Masalah
Penglihatan memilih untuk melaksanakan aktiviti
pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer
untuk kemahiran mengarang, maka pihak sekolah
hendaklah berusaha mendapatkan kemudahan tersebut.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Adaptasi Pelbagai Inovasi Dan Perubahan

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Latihan Perguruan
Modal insan guru bergantung kuat pada sistem latihan yang
menawarkan latihan perguruan kepada guru-guru.
Antara perubahan dalam latihan perguruan-:
Naik taraf Maktab Perguruan ke Institut Pendidikan Guru
Kurikulum Latihan Perguruan ;
i. Pendidikan awal kanak-kanak
ii. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi
iii. Literasi dan Numerasi
iv. Kemahiran Insaniah
v. Pendekatan terkini dalam pengajaran dan pembelajaran

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Latihan Perguruan

Naik Taraf Maktab Ke IPG

Kurikulum Latihan
Perguruan

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pendidikan awal
kanak-kanak

Kemahiran ICT

Literasi dan
Numerasi

Kemahiran
insaniah

Pendekatan
terkini dlm PnP

Kompetensi BI
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pendidikan Awal Kanak-Kanak


Program PERMATA dan Prasekolah.
Permulaan pendidikan yang sempurna bermula dari
kanak-kanak.
Majlis Penyelarasan PERMATA Negara.
Telah membentuk Dasar Asuhan dan Didikan Awal
Kanak-Kanak Kebangsaan.
Diterima pakai sebagai mentransformasikan sistem
pendidikan negara pada semua peringkat.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Kemahiran ICT
Literasi Maklumat
Literasi Digital
Literasi Baharu
Literasi Komputer
Literasi Kritikal

Literasi Media

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Literasi dan Numerasi

Proses
saringan

Modul
Pengajaran
dan
Pembelajaran

Pemantau dan
Penyeliaan

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Latihan Guru

Meningkatkan
komitmen Pihak
Berkepentingan

Kemahiran Insaniah
Kemahiran Komunikasi
Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan
Masalah
Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat
Kemahiran Kerja Berpasukan
Kemahiran Sukerelawan
Etika dan Moral Profesional
Kemahiran Kepimpinan

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Kompetensi Bahasa Inggeris


Merupakan satu keperluan bahasa perantara di
peringkat antarabangsa.
Bahasa ilmu oleh majoriti penduduk di dunia.
English Language Proficiency 1 dan 2 di IPG.
BI kursus wajib di kebanyakan IPTA.
KPM menetapkan dasar pelaksanaan pendidikan
prasekolah sebanyak 50% BM dan 50% BI.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pendekatan Terkini Dalam P & P

Kes
metodologi

Pengurusan
Portfolio

Pendekatan yang
digunakan sebagai
alat latihan yang
mampu mendorong
perkembangan
kendiri bakal guru
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Alat berkesan yang


mampu mendorong
pelajar merenung
kembali pengalaman
dan pencapaiannya.

Program Pensiswazahan Guru


KPM mengambil langkah yang bijak apabila
mensiswazahkan guru-guru bukan siswazah sama
ada yang berada di sekolah menengah mahupun
rendah.
Selaras dengan aspirasi KPM yang menyasarkan
100% guru sekolah menengah dan 50% guru sekolah
rendah memiliki ijazah menjelang 2010.
Program Khas Pensiswazahan Guru (PKPG)
Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah (PGSR)
Program Khas Pensiswazahan Guru Besar (PKPGB)
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Program Pensiswazahan Guru


Program Khas
Pensiswazahan Guru
Pensiswazahan Guru
Sekolah Rendah
Program Khas
Pensiswazahan Guru
Besar

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Program Khas Pensiswazahan Guru

Dimulakan 1999.
Mensiswazahkan guru sekolah menengah.
Kerjasama IPTA dan IPG.
Tamat 2006.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pensiswazahan Guru Sekolah Rendah


Utk guru sekolah rendah.
Menyambung pengajian pada peringkat Ijazah
Sarjana Muda Perguruan (SMP).
Mula November 2008.
Menggunakan mod KDC.
Tempoh 4 tahun.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Program Khas Pensiswazahan Guru Besar

Institut Aminudin Baki.


Memastikan GB mempunyai Ijazah.
Kolaborasi dengan UPSI.
Tempoh 3 tahun.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Kurikulum Transformasi
Kurikulum kebangsaan yang dikaji semula demi
memastikan kurikulum yang holistik dan tidak terlalu
akademik sehingga membebankan murid.
Transformasi
kurikulum
dimulakan
dengan
melaksanakan Kurikulum Standard Prasekolah
Kebangsaan (KSPK) pada tahun 2010 dan Kurikulum
Standard Sekolah Rendah (KSSR) pada tahun 2011.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pengenalan
Kementerian Pelajaran telah memberi jaminan
bahawa
transformasi
kurikulum
bagi
memantapkan sistem pendidikan negara adalah
satu usaha yang berasaskan Falsafah Pendidikan
Kebangsaan (FPK).
Penambahbaikan yang dilakukan tidak lari
daripada hasrat sistem pendidikan negara untuk
menghasilkan individu yang seimbang dan
harmonis daripada sudut intelek, rohani, emosi
dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada
Tuhan.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Transformasi berkenaan membabitkan perubahan


dalam bentuk, kandungan penjadualan waktu dan
penekanan kepada pendekatan pembelajaran yang
menyeronokkan.
Transformasi ini juga memberi penekanan yang lebih
kepada
pentaksiran
berasaskan
sekolah,
meningkatkan penglibatan murid dalam kokurikulum
dan kegiatan luar bilik darjah.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pada masa yang sama, melalui transformasi


kurikulum ini juga penghayatan nilai seperti
perpaduan, menyayangi alam sekitar dan semangat
patriotisme dapat diperkukuhkan lagi.
Dengan cara itu, sifat dan peribadi kental dalam
kalangan murid melalui isi kandungan dan cadangan
pedagogi yang lebih efektif dapat diperkukuhkan.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Transformasi pendidikan mempunyai matlamat


untuk membentuk seseorang murid menjadi modal
insan yang seimbang dari segenap segi.
Justeru, transformasi kurikulum ini menyediakan
ruang dan peluang bagi memenuhi keperluan murid
untuk
membangunkan
modal
insan
yang
berpengetahuan serta berfikiran kreatif, kritis dan
berinovatif.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Perubahan Kurikulum
1982: KBSR (Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah)
dilaksanakan di 302 buah sekolah sebagai percubaan
atau rintis.
1983: KBSR mula dilaksanakan di semua sekolah.
1988: KBSM (Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah) mula dilaksanakan.
2010: tranformasi dimulakan dengan Kurikulum
Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).
2010/2011 Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Perubahan Kurikulum
Perubahan dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan
(KPK) 2010 & Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah
(KBSR) 2010:

Reka Bentuk Kurikulum


Organisasi kurikulum
Bahan kurikulum
Pentaksiran

Peruntukan masa

Tahap Persekolahan
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Reka Bentuk Kurikulum Transformasi


Komunikasi
Penggabungjalinan
kemahiran berbahasa
semasa berinteraksi dalam
bahasa Malaysia, bahasa
Inggeris, bahasa Cina dan
bahasa Tamil
Literasi Sains & Teknologi
Penguasaan pengetahuan sains,
kemahiran dan sikap saintifik
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran matematik
Penguasaan pengetahuan dan
kemahiran berasaskan teknologi

Insan
seimbang

Fizikal & Estetika


Perkembangan jasmani dan
kesihatan untuk kesejahteraan diri
Pemupukan daya imaginasi,
kreativiti, bakat dan apresiasi
Keterampilan Diri
Pemupukan kepimpinan
dan sahsiah diri melalui
Nordin Tahir,
IPG Ipoh dan
aktiviti
kurikulum

Kerohanian, Sikap & Nilai


Penghayatan amalan agama,
kepercayaan, sikap dan nilai

Kemanusiaan
Penguasaan ilmu dan amalan
tentang kemasyarakatan dan
alam sekitar setempat, negara
dan global
Penghayatan semangat
patriotisme dan perpaduan

Kurikulum Berasaskan Standard


Kurikulum Transformasi Prasekolah dan Sekolah Rendah
digubal berasaskan standard kandungan dan standard
pembelajaran.
Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang


perkara yang murid patut
ketahui dan boleh lakukan
dalam suatu tempoh
persekolahan merangkumi
aspek pengetahuan,
kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria atau


indikator kualiti pembelajaran
dan pencapaian yang boleh
diukur bagi setiap standard
kandungan.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Justifikasi Penggunaan Standard


Akauntabiliti Guru
Memastikan SEMUA murid melepasi piawai standard
yang ditetapkan
Mengatasi masalah murid keciciran
Skema Dan Piawai Pengukuran
Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur
dengan jelas
Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment
for learning)

Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah


Nordin Tahir, IPG Ipoh

Tahap Persekolahan
Tahap ll Sekolah Rendah
(Tahun 3 6)
pengukuhan dan aplikasi 4M,
kemahiran asas ICT,
perkembangan sosioemosi,
kerohanian, fizikal, sikap dan nilai
Tahap l Sekolah Rendah
(Tahun 1 2)
penguasaan 4M dan kemahiran asas ICT,
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal,
kognitif, sikap, dan nilai
Prasekolah
perkembangan sosioemosi, kerohanian, fizikal, kognitif, sahsiah,
persediaan
ke sekolah rendah serta pendedahan kemahiran 4M
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Bahan Kurikulum
1. Dokumen Standard
Standard kandungan
Standard pembelajaran

2. Modul Pengajaran

Panduan untuk guru melaksanakan p&p


3. Modul Pembelajaran
Bahan pembelajaran untuk murid

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran


1. Kurikulum standard menegaskan penggunaan pelbagai pendekatan
pengajaran dan pembelajaran seperti:

hands-on learning
pembelajaran melalui bermain
inkuiri penemuan
pembelajaran berasaskan projek
pembelajaran luar bilik darjah
pembelajaran secara kontekstual
pembelajaran secara konstruktivisme
pembelajaran masteri

2. Pendekatan yang digunakan mesti memberi peluang pembelajaran


yang tidak terhad kepada murid.
3. Mengambil kira kepelbagaian kecerdasan murid .
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pentaksiran
Pentaksiran formatif berasaskan sekolah:

Dijalankan secara berterusan untuk mengesan


perkembangan dan pencapaian murid dalam
pembelajaran
Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai
Bersifat autentik dan holistik

Modul pengajaran dan pembelajaran mengandungi


cadangan aktiviti pemulihan dan pengayaan

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Sekolah Berprestasi Tinggi


Sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti
tersendiri dan unik serta menyerlah dalam
semua aspek pendidikan.
Sekolah ini mempunyai tradisi budaya kerja
yang cemerlang yang mampu melahirkan
modal insan cemerlang berpesonaliti unggul.
Contoh Sekolah Berprestasi Tinggi di sekitar
Kuala Lumpur.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Definisi SBT
Sekolah Berprestasi Tinggi
ditakrifkan sebagai
sekolah yang mempunyai etos, watak, identiti yang
tersendiri dan unik serta menyerlah dalam semua
aspek pendidikan. Sekolah ini mempunyai tradisi
budaya kerja yang tinggi dan cemerlang dengan
modal insan nasional yang berkembang secara
holistik dan berterusan serta mampu berdaya saing
di persada antarabangsa.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Objektif
Mengangkat Kualiti Sekolah-sekolah Yang Terbaik:
Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui
peningkatan tahap autonomi dan akauntabiliti, membenarkan sekolah
melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing(pemusatan
dalam aspek kurikulum dan anggota Perkhidmatan)
Menghasilan Pelajar Yang Cemerlang:
Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf
antabangsa dan yang menjadi personaliti unggul dalam semua bidang.

Merapatkan Jurang Antara Sekolah-sekolah Di Dalam Sistem:


Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan
kecemerlangan tahap yang lebih tinggi melalui bimbingan dan jaringan
antara sekolah-sekolah tersebut.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Ciri-ciri SBT
Pemimpin Sekolah:
1. Boleh menyampaikan maklumat.
2. Mempunyai akauntabliti dan kredibilit dalam
pengurusan sekolah.
3. SKT disediakan berpandukan Pengurusan Berasaskan
Sekolah.
4. Melibatkan sekolah ke peringkat antarabangsa.
5. Membangunkan bakat kepimpinan guru dan murid.
6. Sentiasa bersedia.
7. Proaktif dalam melaksanakan perubahan dan
pembaharuan.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Murid
1. Boleh menyediakan sasaran tahunan bagi
peningkatan diri sendiri.
2. Boleh bertanggungjawab untuk pembelajaran
kendiri.
3. Berupaya mengendalikan dan menguruskan diri dan
aktiviti sekolah.
4. Boleh bekerjasama dalam kumpulan dan
berkomunikasi dengan berkesan.
5. Boleh menggunakan kuasa autonomi yang diberikan
dengan berkesan.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Ciri-ciri Pembangunan Berterusan SBT:


Peningkatan pelan strategik, pengurusan,program
akademik dan kokurikulum sokongan.
Peningkatan tahap prestasi (akademik,kokurikulum
dan sukan).
Peningkatan program jalinan dengan universiti.
Menambahkan jaringan dengan institusi tempatan
dan antarabangsa.
Menjayakan lebih banyaj program yang melibatkan
komuniti.
Menjadu penanda aras dan contoh bagi sekolahsekolah lain dari dalam dan luar Negara.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Peningkatan jumlah murid cemerlang serta


meningkatkan keberhasilan untuk semua pelajar
Peningkatan jumlah murid cemerlang serta
meningkatkan keberhasilan untuk semua pelajar.
Peningkatan jumlah murid yang memasuki Universiti
dan institusi yang terkemuka.
Peningkatan jumlah guru cemerlang
Peningkatan
program
immersion
untuk
Pengetua/Guru Besar dan Guru.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Jumlah Keseluruhan Sekolah Berprestasi Tinggi ( SBT)


2012 Di Seluruh Negara.
SK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur
SK Zainab (2), Kota Bharu, Kelantan
SK Taman Tun Dr. Ismail 1, Kuala Lumpur
SK Convent Kota, Taiping, Perak
SK Bukit Damansara, Kuala Lumpur
SK Bandar Baru Uda 2, Johor Bahru, Johor
SK Ulu Lubai, Sarawak
SK Convent Muar, Johor
SK Seri Biram, Pahang
SK Sultan Ahmad Tajuddin, Kedah
SK Setiawangsa, Kuala Lumpur
SK (Perempuan) Methodist Kuantan, Pahang
SK Sultan Ismail, Terengganu
Nordin Tahir, IPG Ipoh

SK Jalan Tiga, Selangor


SJKC Perempuan China, Pulau Pinang
SJKC Lick Hung, Selangor
SK Seksyen 9, Shah Alam, Selangor
SJKC Tung Hua, Sarawak
SK (Perempuan) Sultan Ibrahim Johor Bharu
SK Infant Jesus Convent, Johor Bharu, Johor
SK Ibrahim, Sungai Petani, Kedah
SK Sultan Sulaiman 1 Kuala Terengganu
SK Tengku Mahmud, Besut, Terengganu
SK Assunta Convent, Kuantan, Pahang
SK Minden Heights, Pulau Pinang
SJKC Kwang Hwa, Pulau Pinang
SJKC Keat Hwa (H), Alor Setar Kedah
SJKC Foon Yew 2, Johor Bharu, Johor
Nordin Tahir, IPG Ipoh

SMK (P) Sri Aman, Petaling Jaya, Selangor


Sekolah Tun Fatimah, Johor Bahru, Johor
Sekolah Dato Abdul Razak, Seremban, Negeri Sembilan
Kolej Melayu Kuala Kangsar, Perak
Sekolah Seri Puteri, Cyberjaya, Selangor
SMK Aminuddin Baki, Kuala Lumpur
Sekolah Menengah Sultan Abdul Halim, Jitra, Kedah
Kolej Tunku Kurshiah, Seremban, Negeri Sembilan
Kolej Islam Sultan Alam Shah, Klang
SMK Sultanah Asma, Alor Setar, Kedah
SMK (P) St. George, Pulau Pinang
Sekolah Menengah Sains (SMS) Tuanku Syed Putra, Perlis
Sekolah Sultan Alam Shah, Putrajaya
SMS Muzaffar Syah, Melaka
Sekolah Menengah Imtiaz, Terengganu
SMK Jalan Empat, Bangi, Selangor
Sekolah Tuanku Abdul Rahman, Perak
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, Selangor
Sekolah Berasrama Penuh Integrasi
Pasu, Kedah
Nordin Tahir, IPGKubang
Ipoh

SEKOLAH MENENGAH

Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Pekan, Pahang


Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur
Sekolah Menengah Sains Selangor, Kuala Lumpur
Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra, Kelantan
Sekolah Menengah Sains Sabah, Kota Kinabalu , Sabah
Sekolah Menengah Sains Tuanku Munawir, Negeri Sembilan
Sekolah Menengah Sains Kuala Selangor, Selangor
Sekolah Menengah Sains Kuching, Sarawak
SM Agama Persekutuan Labu, Negeri Sembilan
SMK Lembah Bidong, Terengganu
SMK Agama Naim Lilbanat, Kelantan
Sekolah Menengah Sains Sultan Mohamad Jiwa, Sungai Petani, Kedah
Sekolah Menengah Sains Tuanku Jaatar, Kuala Pilah, Negeri Sembilan
Sekolah Menengah Sains Kota Tinggi, Kota Tinggi, Johor
Sekolah Menengah Sains Johor, Kluang Johor
Sekolah Menengah Sains Miri, Sarawak
Sekolah Menengah Sains Seri Puteri, Kuala Lumpur
Sekolah Menengah Sains Muar, Johor
Sekolah Menengah Sains TengkuNordin
Abdullah,
Pahang
Tahir, IPG Ipoh

Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia


Adaptasi inovasi.
Pembangunan dalam sistem pendidikan negara.

2003 - Berjaya dibangunkan oleh Jemaah Nazir


Jaminan Kualiti (JNJK).
Diperakui / diiktiraf sebagai Piawai Pendidikan
Kebangsaan (Sekolah)

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Tujuan
Sukatan aras tahap kecemerlangan kepada
sekolah.
Taraf atau standard pengajaran yang memusat.
(Akta Pendidikan 1996 Sub seksyen 117
dinyatakan secara eksplisit)
Pengaplikasian sendiri sistem pemastian standart
kualiti oleh sekolah tanpa nazir.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Fokus pemantapan profesionalalisme tenaga


pendidik.
Mencetuskan kesedaran
pendidikan di sekolah.

memelihara

Memperkasa sekolah (globalisasi)


Dasar besar negara
Pembangunan modal insan
Wawasan 2020

Nordin Tahir, IPG Ipoh

kualiti

Kecekapan pengurusan sekolah (peningkatan


tahap pencapaian murid)
Motivasi dan komitmen
penjagaan kualiti pendidikan.
Budaya mementingkan
pendidikan di sekolah)

sekolah

kualiti

Sekolah yakin pemastian


diuruskan sendiri)

Nordin Tahir, IPG Ipoh

dalam

(pengurusan

kualiti

(tindakan

Gagasan profesional lebih daripada gagasan


administratif.
JNJK hubungan terus dengan sekolah.
(memantau status perlaksanaan PKS secara lebih
rapi).
Pakatan strategik peringkat JPN dan PPD
(Promosi dan pengumpulan keputusan PKS).

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Sistem Kualiti Pendidikan Malaysia


Sistem e-penarafan
Standard Kualiti Sekolah

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Dokumen SKPM
Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti (JNJK) menyediakan
dokumen-dokumen ini.
Mempunyai 3 bentuk dokumen
SKPM 1
SKPM 2
SKPM 3

Nordin Tahir, IPG Ipoh

SKPM 1
Pernyataan standard yang memperihalkan standard.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

SKPM 2
Instrumen Pemastian Standard (IPS) menjadi panduan
untuk sekolah mengukur pencapaian standard kualiti
sekolah khususnya melalui penarafan kendiri.
IPS dimaksudkan sebagai instrumen induk yang
disokong dengan instrumen iringan (annex) misalnya
mata pelajaran, iklim sekolah, kepimpinan sekolah.
Instrumen ini dapat dijadikan panduan kepada sekolah
untuk mengukur status, proses dan output

Nordin Tahir, IPG Ipoh

SKPM 3
Rancangan pemaju sekolah (RPS) untuk sekolah
melakukan penambahbaikan selepas pengukuran
dibuat.
RPS merupakan proses bersepadu (collaborative) bagi
memastikan
pendidikan berkualiti dan menyeluruh
Proses berterusan melaksanakan dasar kerajaan

Nordin Tahir, IPG Ipoh

RPS tujuan
Pantau, menilai dan mengkaji semula setiap dasar
dan program
Memastikan sejauh mana program yang diadakan
mencapai matlamat
RPS memberi peluang kepada pihak kepimpinan
sekolah menentukan perancangan sendiri (kerana
setiap sekolah adalah unik).

Nordin Tahir, IPG Ipoh

SKPM yang dibangunkan oleh JKNK adalah berupa


suatu usaha penambahbaikan untuk memastikan
kualiti sekolah sentiasa berada pada tahap
kecemerlangan dalam memainkan peranan untuk
menjadikan hasrat kerajaan suatu realiti

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pembinaan
Negara Bangsa

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Ciri-ciri Sebuah Negara


1.
2.
3.
4.
5.

Penduduk ( Menetap)
Wilayah atau kawasan (Sempadan)
Pemerintah (Sah & Berkuasa)
Kedaulatan ( Gubal & Laksana Undang-undang )
Perlembagaan ( Dipatuhi )

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Konsep Negara Bangsa


Sebuah negara yg berdaulat dengan rakyatnya hidup
bersatu-padu,
tanpa
dipisahkan
oleh
ikatan
primordial/kuno yang sempit yang dilihat boleh
membawa kepada perpecahan.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Pembinaan Negara Bangsa


Proses pembinaan atau pembentukan sebuah negara
bangsa menggunakan kuasa yang ada pada
pemerintah.

Bertujuan menyatupadukan rakyat tanpa mengira


bangsa dan lokasi sehingga mewujudkan suatu
persekutuan yang menjamin kestabilan politik dan
mampu dipertahankan dalam suatu jangka masa
yang panjang.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Hasrat Yang Hendak Dicapai Melalui PNB


Pembinaan rakyat yang mempunyai jati diri dan imej
Malaysia.
Modal insan cemerlang yang glokal-masyarakat yang
berakal nasional namun akalnya menerjah persada
antarabangsa.
Sumber manusia yang berkualiti yang mampu
mencorakkan hala tuju negara ke arah Wawasan 2020.
Pembinaan modal insan merangkumi proses yang
lengkap dalam membentuk tenaga kerja yang berilmu,
berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan berdaya
tahan.
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Bidang Keberhasilan Utama Negara


(NKRA)

NKRA
Gagasan yang diperkenalkan oleh YAB Dato Sri Mohd
Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia
yang ke-6.
NKRA merupakan tindakan lanjutan bagi Petunjuk
Prestasi Utama/Key Performance Indicator (KPI) yang
menjadi piawai kepada pencapaian anggota
pentadbiran dan penjawat awam.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Enam Teras Bidang Keberhasilan


Utama Negara NKRA
1) Mengurangkan kadar jenayah
2) Membanteras rasuah
3) Meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan
berkemampuan
4) Meningkatkan standard keluarga berpendapatan rendah

5) Meningkatkan infrastruktur di kawasan pedalaman


6) Menambah baik pengangkutan di kawasan bandar
Nordin Tahir, IPG Ipoh

Terdapat enam NKRA yang dipertanggungjawabkan


kepada kementerian-kementerian yang terbabit.
NKRA yang ketiga ialah Meluaskan Akses kepada
Pendidikan
Berkualiti
dan
Berkemampuan,
merupakan NKRA bagi Kementerian Pelajaran
Malaysia.

Nordin Tahir, IPG Ipoh

Dalam Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA) Pendidikan, kerajaan


akan memberi tumpuan kepada 4 sub-NKRA untuk meluaskan akses kepada
pendidikan berkualiti dan berkemampuan
Prasekolah

Meningkatkan kadar penyertaan kanak-kanak berumur (4+ dan 5+)


kepada 87% menjelang 2012;serta meningkatkan kualiti pendidikan
prasekolah dengan menjadikan prasekolah swasta dan agensi-agensi
lain sebagai sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan

Literasi & Numerasi (LINUS)


Setiap kanak-kanak1 menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi
selepas mengikuti 3 tahun pendidikan rendah pada akhir tahun 2012

72% enrolmen
untuk kohort kanak
berumur 4+ dan 5+
menjelang 2010

90% Menguasai Literasi


& Numerasi
pada 2010

Sekolah Berpretasi Tinggi (SBT)


Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi yang mempunyai etos,
karakter dan identiti tersendiri. Sekolahsekolah ini akan melonjakkan
kecemerlangan pelajar ke peringkat paling tinggi
Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah
Memperkenalkan penilaian berasaskan pencapaian untuk menilai
Pengetua dan Guru Besar (PGB) dengan menawarkan ganjaran yang
menarik kepada PGB yang melepasi sasaran serta membantu PGB yang
lemah
1 Kurikulum khas untuk literasi dan numerasi telah direka khusus untuk kanak-kanak
berkeperluan
Nordin Tahir,
IPG Ipohkhas

Sasaran 20 HPS
menjelang 2010

2% Pengetua/
Guru Besar menerima
ganjaran menjelang
2010

Objektif melaksanakan empat sub-NKRA bertujuan


memastikan
murid
mendapat
pembelajaran
optimum mengikut kemampuan serta dapat
memberikan sumbangan berguna kepada masyarakat
dan negara.

Sub-NKRA merupakan antara pendekatan dalam


usaha membangunkan modal insan yang inovatif,
kreatif serta bernilai tambah tinggi bagi menjayakan
misi membangunkan ekonomi baharu (Petikan
ucapan YAB Timbalan Perdana Menteri Malaysia
dalam Seminar Pendidikan RMK10).
Nordin Tahir, IPG Ipoh