BIBLIOTEKA ZNANSTVENIH DJELA

STJEPAN ANTOLJAK

59

Redakcija Mr. JOSIP BELAMARIĆ, NEVENKA BEZIĆ-BOŽANIC, dr. DUŠAN JELOVINA, dr. IVAN MIMICA, dr. IVO PETRINOVIC, dr. KRUNO PRIJATELJ

HRVATI U PROŠLOSTI
IZABRANI RADOVI Izabrao i uredio: Stijepo Obad

Urednik biblioteke Dr. IVAN MIMICA

Recenzenti Dr. JOSIP LUČIĆ Dr. IVO PERIC

KNJIŽEVNI KRUG SPLIT

1992

CIP-Katalogizacija u publikaciji Naučna biblioteka, Split UDK 949.713 + [930.85:929 (497.13 Dalmacija) ANTOLJAK, Stjepan Hrvati u prošlosti : izabrani radovi / Stjepan Antoljak ; izabrao i uredio Stijepo Obad ; [kazala sastavio Josip Vrandečić]. — Split : Književna krug, 1992. — 950 str. : ilustr. ; 24 cm. — (Biblioteka znanstvenih djela / Književni krug ; 59) Str, 9— 19: Prinos Stjepana Antoljaka razvoju hrvatske povijesne znanosti / Stijepo Obad. — Str. 897 — 910; Bibliografija rasprava i članaka iz povijesti Stjepana Antoljaka (1933—1990) / sastavio Stijepo Obad. — Autorova slika. — Bibliografske bilješke uz tekst. — Kazala. ISBN 86-7397-079-2
. · - · - ..

PREDGOVOR
Književni krug u Splitu prihvatio je ideju i koncepciju da se tiska zbirka izabranih radova zaslužnoga hrvatskog historiografa prof. dr. Stjepana Antoljaka, posljednjeg sljedbenika zagrebačke historiografske škole, koju je utemeljio akademik Ferdo Šišić. Uvaženi profesor pisao je i još uvijek piše o svim razdobljima hrvatske prošlosti, napose o srednjovjekovlju. Najviše ga zanima Dalmacija, koljevka hrvatske države, potom Istra, sjeverna Hrvatska, Dubrovnik, Boka kotorska, Vojna krajina i Lika. Od gradova najviše je istraživao prošlost Zadra, u kojemu je u dva navrata više godina boravio i znanstveno stvarao. Prošlo je pola stoljeća otkako dr. Stjepan Antoljak dariva hrvatsku povijesnu znanost novim prinosima, koji se ponajviše temelje na izvornoj arhivskoj gradi, te su mnogi njegovi radovi u zavidnu historiografskom opusu izdržali znanstvenu kritiku. Iz te bogate produkcije izdvojeno je trideset pet rasprava i članaka različite problematike iz kojih se vidi širina njegova istraživačkog interesa. Razvojem historiografije posljednjih desetljeća, pronalaženjem novih izvora i uvođenjem suvremenije metodologije rada, dolazi se do novih rezultata, osobito u multidisciplinarnom istraživanju, koji nisu uvijek u skladu s Antoljakovim zaključcima. U težnji za istinom dobro je da se potiče znanstvena kritika, koju dr. Antoljak dosljedno provodi i zagovara u svojim radovima i predavanjima. Ova Antoljakova zbirka probranih radova iz hrvatske povijesti odnosi se na političku, gospodarsku, društvenu i kulturnu prošlost od ranoga srednjeg vijeka do kraja devetnaestog stoljeća. Radi preglednosti Antoljakova su Croatica u ovoj knjizi svrstana u pet tematskih cjelina. Jedan dio njegovih radova nije imalo sažetke na nekom stranom jeziku, ja sam ih sastavio i dao izdavaču na prijevod. Ti sažeci odnose se na radove: »Grobnički problem u hrvatskoj ι stranoj historiografiji«, »Zadar pod vlašću istočnih Gota«, »Problematika najranijeg doseljenja i nastanjenja Slavena-Hrvata u Istri«, »Naše Skladnije«, »Kada je nastala prva historija Hrvata«, »Kada se kod nas prvi put spommje naziv 'kukuruz'«, »Zadarski katastik 15. stoljeća«, »Pobiranje marturine crkvene desetine i vojšćine u zadarskom distriktu (1435)«, »Prilog biografiji hrvatskog pjesnika Jurja Barakovića«, »Novi podaci o hrvatskom Pjesniku Petru Zoraniću«, »Novi podaci o trogirskim kiparima Ivanu Duknovicu i Jakovu«, »Novi podaci o slikarima Markantoniju i Andriji Zadrani-

ma«, »Konavoska buna u središtu jednog dijela evropske diplomacije 1799/1800.«, »Prekosavska Hrvatska i pitanje njezine reinkorporacije 1813—1822.«, »Kako je nastala austrijska pokrajina kraljevina Dalmacija«, »1848. i Zadar«, te »Narodni ustanak u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji (1883).« Rad »Unsere Sklavinien« preveden je s njemačkoga na hrvatski jezik, a »Zadarski katastik 15. stoljeća« pretiskan je kao u predlošku, budući se radi o izvoru na latinskom jeziku, koji će u izvorniku korisnije poslužiti istraživačima nego u prijevodu. Tekstovi starijeg datuma su lektorirani, a kasniji su ostali kako su već bili tiskani s obzirom na to da je pravopisna praksa ujednačena, te nije-bilo bitnih odstupanja. Ova zbirka izabranih radova prof. dr. Stjepana Antoljaka sačinjena je i tiskana u znak zahvalnosti ove sredine i štovatelja prema hvale vrijednom istraživaču naše prošlosti, koji je postavio ili pak riješio mnoge probleme iz hrvatskoga srednjovjekovlja i novovjeke povijesti i time obogatio domaću povijesnu znanost. Nadati se da će ova zbirka izabranih radova korisno poslužiti znanstvenicima i svima onima koje zanima prošlost hrvatskoga naroda. STIJEPO OBAD

PRINOS STJEPANA ANTOLJAKA RAZVOJU HRVATSKE POVIJESNE ZNANOSTI
Prof. dr. Stjepan Antoljak ubraja se medu najistaknutije istraživače u poslijeratnoj hrvatskoj povijesnoj znanosti, osobito na području srednjovjekovlja, o čemu svjedoče njegova znanstvena dostignuća, javna priznanja i ugled u znanstvenom svijetu. Porijeklom iz Virja u Podravini, Stjepan Antoljak se rodio u Doboju 29. kolovoza 1909. u službeničkoj obitelji. Osnovnu školu pohađao je u Sarajevu, gimnaziju u Vinkovcima i Zagrebu, a studij povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bio je prvi asistent dnevničar na Katedri za povijest. Godine 1935. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom »Dalmacija i Venecija na preliminarima u Leobenu i na miru u Campo-Formiu«. Sljedeće godine je promoviran u doktora filozofije. Poslije položenoga državnog ispita, tri godine kasnije, izabran je za asistenta kod prof. dr. Ferde Šišića, prof. dr. Ljudevita Hauptmanna i prof. dr. Grge Novaka. U veljači 1941. izabran je za sveučilišnog docenta za predmet Hrvatska povijest novijega doba i u tom zvanju ostao do kraja školske 1946. godine. Iste godine postavljen je za direktora Državnog arhiva u Zadru sa svrhom da organizira arhivski rad u porušenom gradu. Poslije uvođenja normalnog rada u toj ustanovi, prelazi u Državni arhiv u Rijeci (1953), u kojemu je također unaprijedio arhivsku službu. Na poziv Filozofskog fakulteta u Skoplju (1956) izabran je za redovitog profesora Opće povijesti novoga vijeka, a četiri godine kasnije za redovitog profesora Povijesti naroda Jugoslavije u srednjem vijeku. Njemu pripada zasluga da je na tom fakultetu uveden kolegij Pomoćne povijesne znanosti, koji on prvi predaje. Poslije potresa u Skoplju (1963) s obitelji prelazi u Prištinu, gdje je bio angažiran u nastavi na tamošnjem novoutemeljenom Filozofskom fakultetu. Uz dopunski rad na prištinskom fakultetu i dalje je ostao u nastavi na Filozofskom fakultetu u Skoplju. Po vlastitoj želji i nastojanjima nekolicine istaknutih profesora s filozofskih fakulteta u Zadru i Zagrebu, izabran je za redovitog profesora Opće povijesti srednjeg vijeka na Katedri za opću povijest Filozofskog fakulteta u Zadru. Kao iskusnom predavaču i afirmiranom istraživaču hrvatske prošlosti, povjerena su mu još dva kolegija i to Hrvatska povijest srednjeg vijeka i Pomoćne povijesne znanosti. Godine 1979. odlazi u mirovinu, potom s obi te-

lji preseljava u Zagreb, gdje u miru u tamošnjim arhivskim i bibliotečnim ustanovama aktivno istražuje i objelodanjuje svoje istraživačke rezultate. Još kao student, mladi Stjepan Antoljak zanima se za stručni i znanstveni rad. Svoje rane radove, članke, osvrte, prikaze i ocjene znanstvenih dostignuća drugih istraživača objelodanjuje u zagrebačkoj periodici: »Jutarnjem listu«, »Hrvatskom dnevniku«, »Gospodarskom listu«, »Jugoslavenskom listu«, zatim u »Croatia sacra«, »Annales de l'Institut francais« te »Jugoslovenskom istoriskom časopisu« u Beogradu i drugim časopisima i novinama. Uglavnom se osvrće na gospodarsku i političku prošlost i istaknutije ličnosti iz hrvatskoga devetnaestog stoljeća, napose na Dalmaciju pod francuskom upravom. Pokretanjem Hrvatske enciklopedije (1941), surađuje u njoj kao vanjski suradnik u obradi više ličnosti iz novije hrvatske povijesti, te razdoblja iz novije hrvatske prošlosti, primjerice prve austrijske uprave i francuske vlasti u Dalmaciji itd. Navedene i druge natuknice korisno su poslužile ne samo kao prve korisne informacije iz priručne literature nego i putokazi za dalja istraživanja. Pojavom novog periodika »Časopisa za hrvatsku povijest« (1943), mladi znanstvenik obogaćuje i taj časopis prikazima i ocjenama tekuće historiografske produkcije, ali i izvornim i preglednim znanstvenim radovima. Korisni su njegovi pregledni prilozi tiskani u knjizi »Naša domovina« osobito kratki i sažeti pregled »Hrvatska poviest u tabelama«. Kada je riječ o periodici, dr. Antoljak najviše je pisao u listu »Gospodarstvo«, ali i drugim listovima, primjerice o trgovini u Europi u mlade kameno doba, prodiranju Egipta u basnoslovno bogatu afričku zemlju Punt, cestovnoj mreži u Rimskom Carstvu, trgovačkoj sposobnosti Splićana u srednjem i ranom novom vijeku, ometanju trgovine od strane Mlečana, tursko-dubrovačkim trgovačkim vezama, udruženjima, cvatu dubrovačke trgovačke mornarice, arsenalima, škverovima i lazaretima, pomorstvu i trgovini Boke kotorske itd. Za prvih desetak godina publicističkoga i znanstvenog rada dr. Antoljak je objavio tri knjige, koje se temelje na dostignućima hrvatske povijesne znanosti, ali i vlastitim rezultatima istraživanja. U prvoj knjizi »Dalmacija i Venecija na preliminarima u Leobenu i na miru u Campo-Formiu« (1936) autor raspravlja o Dalmaciji, koja raspadom venecijanske države (1797) na temelju odluke mirovnog ugovora između Francuske i Austrije je pripala austrijskoj zajednici naroda. Poslije višestoljetna odvojena života od ostalih hrvatskih zemalja, od tada se skupa s njima nalazi u okviru iste države, ali od njih upravno odijeljena. Autor, između ostalog, raspravlja o pokušaju sjedinjenja Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, ali je ta »nezgodna želja Dalmatinaca« od strane viših austrijskih vlasti odbijena. Druga njegova knjiga »Pregled hrvatske poviesti« (1942) je zapravo kratak i sažet pregled događaja iz hrvatske prošlosti do 1941. godine. Na tom tekstu dr. Antoljak je radio od 1938. do 1940. godine. To je prvi repetitorij u hrvatskoj povijesnoj znanosti koji kronološki, pregledno i po godinama važnijim prikazuje prošlost hrvatskoga naroda. Mladoga hrvatskog historiografa mučio je problem podijeljenosti i raskomadanosti hrvatskih zemalja, osobito za drugoga svjetskog rata, te je objelodanio knjigu »Dalmatinsko pitanje kroz vjekove« (1944) u kojoj iznosi
10

višestoljetne hrvatske težnje iz Dalmacije, koljevke srednjovjekovne države, za sjedinjenje s ostalom Hrvatskom i Slavonijom. Knjiga se temelji na dostignućima historiografije, tiskanim izvorima i vlastitim istraživanjima, te se u njoj nalazi gotovo sve što je o tom problemu do tada napisano. Prijelazom iz Zagreba u Zadar (1946) na dužnost direktora Historijskog arhiva, dr. Antoljak doživljava zaokret u znanstvenoistraživačkom radu. Od tada sve se više okreće izvornoj arhivskoj gradi, te se rezultati njegovih budućih istraživanja uglavnom temelje na toj dokumentaciji. Dr. Antoljak je prvi hrvatski historiograf koji je pobliže upoznao fondove Historijskog arhiva u Zadru i koristio za svoje radove. Za nekoliko godina boravka u Arhivu, sakupio je zavidnu gradu, na temelju koje je objavio nekoliko radova iz srednjega i novog vijeka, osobito Dalmacije i Dubrovačke Republike. Odlaskom u Rijeku (1953) dr. Antoljak je nastavio arhivski rad u tamošnjem Historijskom arhivu, proširujući svoj istraživački interes na sjeverozapadni hrvatski prostor, koji je slabo istražen. U sljedećih nekoliko godina objavio je više radova koji se temelje na gradi iz riječkoga i zadarskog arhiva 0 političkoj i kulturnoj povijesti Istre, Dalmacije i ostale Hrvatske, vezama Rijeke i Zadra u srednjem vijeku, historijskoj topografiji i toponomastici zadarske i šire okolice. Nastavlja istraživanje životopisa hrvatskih književnika 1 umjetnika u Zadru i Trogiru. Pokretanjem Enciklopedije Jugoslavije (1955) nastavlja leksikografski rad, obrađujući nekoliko ličnosti iz hrvatske prošlosti. Za riječkoga razdoblja pojavila se njegova knjiga »Bune pučana i seljaka u Hrvatskoj« (1956) u kojoj se ponajviše raspravlja o položaju i otpori.ma hrvatskih kmetova i kolona od ranoga srednjeg vijeka do potkraj devetnaestog stoljeća. Knjiga se temelji na rezultatima historiografije, tiskanih izvora i vlastitih istraživanja i spada medu prve takve vrsti u hrvatskoj povijesnoj znanosti. Poslije dva desetljeća arhivskoga i znanstvenog rada u arhivskim ustanovama Zadra i Rijeke, dr. Antoljak ponovo se vraća sveučilišnoj nastavi (1956) prijelazom na Filozofski fakultet u Skoplje. Uz nastavni intenzivno se bavi i znanstvenoistraživačkim radom. Prvih nekoliko godina nastavlja objavljivati radove iz političke, društvene i crkvene prošlosti Dalmacije i Istre, da bi postupno prešao na istraživanje prošlosti makedonskog naroda. Tu i tamo dotiče se prošlosti Srbije, Hercegovine, Crne Gore i Bosne. Kao vrsnu poznavaocu tiskanih i arhivskih izvora dr. Antoljaku nije bilo teško objaviti zbirku izvora na makedonskom jeziku pod naslovom »Izvori za historijata na narodite FNRJ za sređen vek« (1962). To je izdanje ponovljeno na hrvatskom jeziku koje glasi »Izvori za historiju naroda Jugoslavije. Srednji vijek« (1978). U obje knjige navedeni su izvori za hrvatski srednji vijek. Autor je prvi na makedonskom jeziku objavio »Pomošni istoriski nauki« (1966) da bi se četiri godine kasnije ponovilo kao drugo nadopunjeno izdanje. Na srpskom jeziku ta se knjiga javila (1971), a na albanskom »Shkencat ndihmese te historise« sljedeće godine. U njima je dr. Antoljak znalački obradio i razvoj pomoćnih povijesnih znanosti u Hrvata. Nakon drugog dolaska u Zadar (1969), dr. Antoljak još se intenzivnije bavi istraživanjem hrvatske prošlosti, te se čini da je to medu najplodnijim

11

razdobljima njegova historiografskog stvaralaštva. Suradnik je Hrvatskoga biografskog leksikona i Enciklopedije Jugoslavije u kojima obraduje više ličnosti iz hrvatske političke i kulturne povijesti, dinastije, primjerice Anžuvince i Arpadoviće, te velikaše Baboniće. U tom razdoblju ugledala je svjetlo nova Antoljakova knjiga »Pacta ili Concordia od 1102. godine« (1980) za koja tvrdi da nisu falsifikat, nego da se dvanaest hrvatskih plemena slobodnom voljom priklonilo ugarskoj kruni. Uz hrvatsku povijest istražuje i prošlost makedonskog naroda i Albanaca na Kosovu. U nastavku ćemo se osvrnuti na odabrane priloge iz njegove bogate produkcije uvrštene u ovu zbirku radova. Prva tematska cjelina odnosi se na hrvatsko srednjovjekovlje, sadrži osam prinosa iz ranoga i kasnog srednjeg vijeka, koji svjedoče — po izvorima, metodi rada i rezultatima istraživanja — da se pisac hvatao težih problema, osobito u ranoj hrvatskoj prošlosti. U radu »Da li je Istra upravo 539. godine potpala pod Bizant«, uspješno odgovara da nije. U sljedećem radu »Problematika najranijeg doseljenja i nastanjenja Slavena-Hrvata u Istri« pisac tvrdi da su se prvi doselili Slaveni, pa Hrvati, koji su prvi stigli do mora. U toponimiji Istre pronalazi avarsko-slavenske tragove. Prihvaća tezu da su se Hrvati naselili u Istri za cara Heraklija i u ranom sedmom stoljeću zaposjeli veći dio Istre. Poslije toga nema slavenskih prodora u Istru, nego u Furlaniju. Istra i Dalmacija bile su u rukama Slavena, to jest Hrvata, koji su tvorili dvije državne jezgre: jednu u Dalmaciji, a drugu u prekosavskim krajevima. Na temelju svestrana proučavanja izvora i kritičke revizije literature u radu »Hrvati u Karantaniji«, pisac daje značajan prilog seobi Hrvata iz Dalmacije u prekosavske krajeve u sedmom stoljeću i zaključuje da su se oni u pomicanju prema sjeverozapadu naselili i u Karantaniji, gdje su bili povezani s kosezima. U prilogu »Pravci kretanja Ćirila i Melodija za vrijeme njihove moravske misije«, između ostalog, prvi put se raspravlja u hrvatskoj historiografiji o vremenu njihova odlaska u Moravsku i povratku u Bizant. Antoljakova rasprava »Značaj i važnost isprave kralja Krešimira I za hrvatsku povijest X stoljeća« unijela je velike novine i potakla moguće rasprave. Pisac pomiče datiranje prvoga i drugog splitskog sabora, suzuje krug Tomislavova djelovanja i događaja koji mu se pripisuju, te pomiče dataciju kraljevanja pojedinih hrvatskih vladara. Za kralja Krešimira I, iz sredine desetog stoljeća, tvrdi da je bio nezavisan vladar. U širokom izboru tema dao je »Kritički osvrt na dosadašnja istraživanja i saznanja o otoku Pašmanu«, osvrćući se na dosadašnja dostignuća povijesne znanosti o Otoku u srednjem vijeku i donoseći neke nove spoznaje o postanku i razvoju toponima Pašman kroz povijest. Autor je nadopunio popis naselja na Otoku i dao neke svoje poglede na povijesnu topografiju i društvenu problematiku, osobito kada se radi o zemljišnim odnosima na Pašmanu, gdje su hrvatski vladari imali svoje posjede. Dr. Stjepan Antoljak je uspio razriješiti takozvani »Grobnički problem u hrvatskoj i stranoj historiografiji«, koji se dulje vremena provlačio kroz povijesnu znanost. Još od šesnaestog stoljeća vladalo je mišljenje, temeljeno na narodnoj tradiciji, da su se Hrvati sukobili s Tatarima na Grobničkom
12

polju. Autor pobija proizvoljna mišljenja i konstatira da o tom sukobu ništa ne znaju suvremeni kao ni kasniji izvori i pisci, pa zaključuje da je navodni sukob na Grobničkom polju, blizu Rijeke, u trinaestom stoljeću naprosto izmišljen. Između ostalih problema hrvatskoga srednjovjekovlja dr. Antoljaka zanima i kontinuitet hrvatske državnosti nakon pada srednjovjekovne hrvatske države. U radu »Ban Pavao Bribirski »Croatorum dominus« autor vidi istaknutoga hrvatskog vladara u kasnom srednjem vijeku. U dokumentima napuljskog dvora Pavao Šubić naziva se »dominus«, prema tomu on je gospodar, vladar koji upravlja širim područjem. Druga tematska cjelina sadrži sedam radova koji se odnose na Zadar i njegovo područje u srednjem vijeku. Za obaju boravaka u Zadru dr. Antoljak je napisao više radova iz srednjovjekovne i novovjekovne prošlosti grada i stalno mu se vraćao i kada ne boravi u njemu. Autor prati politički razvoj Zadra gotovo kroz čitav srednji vijek. Prvi rad odnosi se na »Zadar pod vlašću Istočnih Gota«. Na temelju izvorne arhivske grade Antoljak dokazuje da Zadar u okviru Liburnije i Dalmacija ulazi u sastav nove gotske države godine 490., za vlade Teodorika, koji je oživio promet i trgovinu. Goti sudjeluju u gradskom životu i upravi. Dalje autor dokazuje da su 538. i 539. godine Liburnija, Istra i Zadar pod Istočnim Gotima, a Dalmacija pod Bizantom, tako da je Liburnija sa Zadrom ostala izvan bizantinske vlasti. Međutim, godine 552. preostali dio Liburnije sa Zadrom u rukama je Bizanta, u kojemu se uspostavljaju stare rimske ustanove. Dr. Stjepan Antoljak je prvi u hrvatskoj povijesnoj znanosti otvorio taj problem i utvrdio da je za istočnogotske vlasti u Zadru bio gotski činovnik podvrgnut comesu provincije u Saloni s građanskom i vojnom vlasti. Budući da od istočnogotske vlasti u gradu nije ništa ostalo, autor zaključuje da Zadar nije bio u središtu interesa istočnogotskih vladara kao što je to bila Salona. Na temelju rezultata historiografije, tiskanih izvora i vlastitih istraživanja, dr. Antoljak je medu hrvatskim povjesničarima ponajbolje obradio »Zadar za vrijeme hrvatskih narodnih vladara«. Po sastavu stanovništva u stoljećima ranoga srednjeg vijeka Zadar je bio romanski grad, na granici s hrvatskom državom. Potkraj ranoga srednjeg vijeka sve se više slavenizira, odnosno kroatizira. Koncem osmoga i početkom devetog stoljeća priznaje vlast Karla Velikog, da bi od 806. ponovo prihvatio bizantinsku vlast, naziva se civitas, sjedište je bizantinske uprave u Dalmaciji i s ostalim dalmatinskim gradovima (869) sudjeluje u opsadi Barija. Otada plaća Hrvatima danak, a nominalno priznaje bizantinsku vlast. Od kraja devetoga do sredine desetog stoljeća hrvatsko stanovništvo u njemu sve je brojnije. Poslije 915. nominalna vlast bizantinskog cara u Dalmaciji i Zadru prestaje. Gradom zavlada hrvatski kralj Tomislav, a prvi u njemu boravi Mihajlo Krešimir I. Potkraj devetoga stoljeća slabi moć hrvatske države, te Dalmacija sa Zadrom ponovo dolazi pod vlast Bizanta. Tada se osniva benediktinska opatija sv. Krševana, dolazi do preinake ulica i zgrada radi povezivanja sa crkvom i samostanom, i u tome dr. Antoljak vidi prvi urbanistički zahvat ne samo u Zadru nego u Hrvatskoj. Od kraja devetoga stoljeća Zadar je pod Venecijom, a
13

sredinom stoljeća u sastavu Bizanta. U jedanaestom stoljeću grad se širi, medu crkvama ističu se dvije redovničke, sv. Krševana i sv. Marije, obdarivane od hrvatskih vladara i feudalaca. Slavenizacija grada sve je jača, jezik puka naziva se »Slavenski«, što će reći hrvatski. Iako je Dalmacija sa Zadrom nominalno u okviru Bizanta, stvarno njome i Zadrom upravlja hrvatski kralj Zvonimir, kao »kralj Hrvatske i Dalmacije«. Potkraj jedanaestog stoljeća ponovo je pod Venecijom, da bi poslije 1102. krunidbom Kolomana u Biogradu za ugarsko-hrvatskog kralja ušao u sastav nove države. U radu »Heretici« u srednjovjekovnom Zadru i njegovoj okolici«, AntoIjak dokazuje da nije postojao patarenski pokret već pojedinci koje vlasti proglašuju »hereticima«, a koji su povezani s istomišljenicima u ostalim dalmatinskim gradovima i u Bosni. Zatim slijedi nekoliko priloga o hrvatskom plemstvu i feudima u zadarskoj okolici, zemljišnim odnosima, gospodarskoj i društvenoj strukturi, daći i tlaci u kasnom srednjem vijeku u tom kraju. U dva rada koja su sadržajno međusobno povezana »Nekoliko primjera o postojanju feuda u zadarskoj kopnenoj regiji 1409« i »Izumiranje i nestanak hrvatskog plemstva u okolici Zadra«, autor medu prvima u našoj povijesnoj znanosti raspravlja o postojanju feuda u zadarskoj okolici otkako je Dalmacija došla pod mletačku vlast u ranom petnaestom stoljeću. O feudima u tom kraju govori se još u zadarskom Statutu, stotinu godina ranije, koje prihvaćaju nove i dopuštaju zadarskim plemićima da ih stječu i posjeduju. Prema Antoljakovim istraživačkim rezultatima plemići dvanaest hrvatskih plemena imali su posjede u okolici Zadra, od Nina, preko Novigrada, do Bribira, Skradina i Biograda, dakle u Ravnim kotarima i Bukovici, u središtu srednjovjekovne hrvatske države. Ove dvije Antoljakove rasprave temeljne su za stanje i dalje proučavanje feudalizma u kasnom srednjem vijeku u okolici Zadra. U prilogu »Zadarski katastik 15. stoljeća« dr. Antoljak raspravlja o zemljišnim odnosima, gospodarskim i društvenim prilikama, životu feudalaca, gradskoga puka i vlasima u zadarskom petnaestom stoljeću. Zemljišnik je nastao po naredbi dužda Tome Moceniga, a sastavio ga je Teodor de Prandino, gradski kancelar. U njemu se nalaze brojni toponimi, kako na kopnenom tako i otočkom dijelu. Mletačke vlasti zadržale su dotadašnje političko uređenje, konfiscirale imetak neposlušnih plemića i dali ga svojini pristašama. Zemljišnik sadrži podatke o etničkom sastavu stanovništva u Zadru i okolici, koje je po imenima i prezimenima hrvatsko. U hrvatskoj povijesnoj znanosti dugo je vladalo mišljenje da se od Gvozda do Neretve nije plaćala marturina. U radu »Pobiranje marturine, crkvene desetine i vojšćine u zadarskom distriktu (1435)«, s kojim se zaokružuje ova tematska cjelina, autor dokazuje da se navedene godine na tom području pobirala marturina (»kuna«), crkvena desetina i vojšćina, te navodi sela u Ravnim kotarima u kojima se plaćaju sve tri vrste daće. Od kmetova se ubirala desetina, marturina, a od pojedinih građana vojšćina. U trećoj skupini priloga nalazi se sedam radova iz kulturne, književne i znanstvene prošlosti, u kojima se raspravlja o nekolicini istaknutih ličnosti u Dalmaciji, koje su se istakle na peru, dlijetu ili kistu, od petnaestoga do se14

damnaestog stoljeća. U radu »Artium et medicinae doctor« Federik Grisogono, njegova obitelj i javno djelovanje u Zadru« govori se do nedavno malo poznatom liječniku, kozmografu, astrologu, filozofu i političaru. Na temelju arhivskih podataka i literature autor popunja njegov životopis i utvrđuje da taj rod vuče porijeklo iz dvanaestog stoljeća i da je Federik njegov najistaknutiji predstavnik. Raspravlja o njegovoj obitelji, braći i ocu i ispravlja djevojačko porijeklo žene. Nije mogao točno utvrditi Federikovu godinu rođenja, ali drži da je to 1472. godina, da se prvi put javno spominje (1495) i da je u Zadru do 1498., potom je u službi raznih kondotijera, a godine 1507. postao je »Artium et medicinae doctor«. Boravio je u Zadru i Veneciji. U Zadru je gradski vijećnik i savjetnik kneza i bavi se astronomijom. Antoljakovi istraživački rezultati govore o Federiku Grisogonu kao istaknutoj ličnosti zadarskoga petnaestog stoljeća, koji je poznat ne samo medu našim nego i znanstvenim krugovima u svijetu. Isto tako dr. Antoljak popunio je životopis Petra Zoranića, drugoga velikog Zadranina, o kojemu se znalo iz njegova djela »Planine«. U radu »Novi podaci o hrvatskom pjesniku Petru Zoraniću«. Antoljak pobija one autore koji tvrde da je bio redovnik i da ga treba poistovjetiti s benediktincem Petrom de Albis na Mljetu, tvrdi da je Petar svjetovnjak, ninski notar (1537) i posjednik zemlje u Privlači. Većina književnih povjesničara se slaže da se je Petar rodio (1508), ali se ne slažu s godinom smrti, koju ni pisac ovoga rada ne može točno utvrditi. Potom raspravlja i o njegovu bratu Jerolimu, kanoniku.u Ninu, djevojci Jagi, koja se zvala Agata, a ne Jele, jer su »Planine« posvećene Jagi. Tu je i »Prilog biografiji hrvatskog pjesnika Jurja Barakovića«, kojim pisac nadopunja njegov životopis i dokazuje da je roden u Zadru, da se naziva »Zadranin« te da je Juraj izmislio da mu je pradjed Bartul darovao tri sela, Plemiće, Brus i Oštri Rat, koje je dobio od ugarsko-hrvatskog kralja Bele zbog zasluga u boju s Tatarima kod Vranika u Lici. Autor je podvrgao kritici neka ranija mišljenja i dokazao, primjerice da pjesnik nije bio župnik glagoljaš u Novigradu. Tu su i »Novi podaci o trogirskim kiparima Ivanu Duknoviću i Jakovu«. Za Ivana Duknovića (Johannes Dalmata) dr. Antoljak tvrdi da je porijeklom iz okolice Trogira odakle se u Trogir doselila i njegova obitelj. Prvi put se Ivan spominje 1490, a posljednji put 1508. godine. Otac mu Stjepan kupio je od trogirskog građanina Jerolima Teste selo Dragane u okolici Trogira. Prema tomu Ivan Duknović je bio Hrvat. Poslije godine 1508. odselio je u Anconu. Za Jakova pisac nije mogao utvrditi prezime jer se spominju tri Jakova iz različitih vremenskih razdoblja. Dr. Antoljak se opredjeljuje za Jakova sina Florija iz Trogira, koji je mogao biti drug Ivana Duknovića. U radu »Novi podaci o slikarima Markantoniju i Andriji«, pisac ispravlja i upotpunjuje životopise ove dvojice zadarskih slikara. U našoj znanosti krivo se udomaćilo mišljenje da se Andrija preziva Medulić. To mišljenje je pogrešno unio u znanost Ivan Kukuljević. Nasuprot tomu dr. Antoljak tvrdi da Andrija nosi ime po djedu Andriolu, koji je talijanskog porijekla iz pokrajine Forli, te prema tomu nije Medulić nego Meldola. Andrija se rodio u
15

Nadinu ili Zadru oko godine 1500., a od godine 1515. mirno živi u Zadru kod crkve sv. Stjepana u blizini Citadele. Od brata i sestre nasljeduje dio imanja na doživotno uživanje. U prosincu 1500. je umro. Markantonije ili Marko Antonije je njegov brat, slikar. Nasuprot Brunelliju i Pragi, Antoljak tvrdi da su Andriji i Markantoniju žene Hrvatice. Obojica,su rođeni i odgojeni u Zadru. Na temelju zabilježaka iz pisama i spisa pronađenih u ostavštini rapske obitelji Nimira i Šime Ljubica, dr. Antoljak u radu »Arhivske zabilješke i marginalije o Markantunu de Dominisu« između ostalog utvrđuje da se Markantun dopisivao s generalnim providurom Filipom Pasqualigijem. U drugim dokumentima za njega se kaže da je bio heretik. Pisac tvrdi da se Markantun rodio 1560, a ne 1566, i da je umro 1624. godine. Ostavlja otvorenim nekoliko pitanja na koja bi budući istraživači trebali odgovoriti, primjerice koje reformirane crkve je pristaša, koliko ima braće i sestara, zašto se na putu po Italiji (1616) preziva Marin Lukari Dubrovčanin, kakav je njegov odnos kao primasa Dalmacije i čitave Hrvatske, prema biskupima i nadbiskupima Dalmacije, nadalje kako se odnosi kao pisac prema znanstvenicima i književnicima u Dalmaciji te oslobodilačkim pokretima na Balkanu. Prema tvrdnji dr. Antoljaka Markantun nikada se nije potpisivao kao Gospodnetić nego de Dominis, te se prema tomu krivo još i danas u zagradi stavlja za njega Gospodnetić. / Na kraju ove skupine radova je prilog u kojemu pisac utvrđuje »veze povjesničara Ivana Luciusa (Lučića) sa Zadrom«. Naime, u prikupljanju grade za svoju knjigu »De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex«, tiskanoj u Amsterdamu sredinom sedamnaestog stoljeća, Lucius se obratio dvojici Zadrana, svećeniku Valeriju Ponteu i povjesničaru Šimunu Ljubavcu. Ponte je, između ostalog, za njega prepisivao isprave iz arhiva samostana sv. Krševana i sv. Marije, napose kartulare, te spise iz arhiva samostana sv. Ivana Rogovskog i Rogovski kartular. Slao mu je i pohvale koje su se pjevale za velikih blagdana. Koristio se zadarskim Statutom te spisom »Memoriale« Paula de Paulo Zadranina, podacima o iskopinama iz rimskog doba, te najstarijim podacima iz povijesti Zadra, unoseći ih u svoje »Memorie di Trau«, koje je smatrao dopunom djelu »De regno«. Šimun Ljubavac šalje mu zbirku rimskih natpisa i raspravlja s njim o hrvatskom kralju Stjepanu III. Pisac uočava neke propuste u Lucijevu radu, primjerice da krivo datira zadarsku povelju iz jedanaestog stoljeća, da ne donosi neke druge zadarske listine, griješi u čitanju itd. Međutim, sve to ne umanjuje njegov znanstveni ugled, te je on po dr. Antoljaku »pionir kritičkog načina obrade raznovrsnih izvora u nas«. Četvrtu tematsku cjelinu tvore šest radova koji govore o hrvatskim seljačkim otporima feudalnoj klasi i vlasti, te odjecima europskih revolucionarnih kretanja u gradskom društvu Dalmacije. U prilogu »Dosadašnji istraživački radovi o pokretu Matija Ivanića i neka novonastala pitanja i problemi o njemu«, najprije se pisac kritički osvrće na dostignuća historiografije o tom problemu i pokušava, na temelju vlastitih istraživanja, dati nadopune, kako bi se to pitanje cjelovito promatralo. Uspješno je dokazao da je Ivanić napadao na Hvar, da je dolazio u hospicij sv. Jerolima u Rim i da je, po svemu sudeći, poslije godine 1514. dolazio na Hvar te da nije gubio vezu s domovinom.
16

Nije mimoišao ni veliku seljačku bunu u Zagorju o kojoj se dosta piše i mišljenja razilaze. U prinosu »Nekoliko marginalnih opaski o seljačkoj buni 1573. godine«, dr. Antoljak zastupa mišljenje da je Matija Gubec voda bune, da je pogubljen (1573), te se poslije toga ne spominje. Prema njegovu mišljenju postoji jedan Ambroz kao manji voda bune, kojemu se ništa nije dogodilo i koji živi poslije godine 1573. kao vlasnik imanja. Dr. Antoljaku pripada zasluga da je otkrio veliki seljački otpor u Konavlima potkraj Dubrovačke Republike i o tome napisao raspravu »Konavoska buna u središtu jednog dijela evropske diplomacije (1799—1800)«. Prema tvrdnji pisca buna je imala socijalno obilježje. Za nju se čulo u Beču i Carigradu, te se je o njoj raspravljalo u dijelu europske diplomacije. Uzroke nezadovoljstvu konavoskih kmetova treba tražiti u oskudici i siromaštvu, koji su se pobunili protiv odluke dubrovačkog Senata da svaki podanik mora kupiti dvadeset litara soli uz dosta visoku cijenu. Žestina bune i odnos dubrovačkih vlasti prema njezinim vodama pokazuje da je dubrovačko društvo iznutra trulo i da je ona bila nagovještaj skorog pada dubrovačke države. Poslije niza vlastitih radova i rezultata drugih istraživača, dr. Antoljak je napisao opsežnu raspravu pod naslovom »Odjeci i posljedice Francuske revolucije (1789) u hrvatskim zemljama«. On je prvi u nas dao cjeloviti prikaz njezina odraza u hrvatskim zemljama od 1789. do 1802. U širem kontekstu prati inicijative za sjedinjenje hrvatskih zemalja. U radu »1848. i Zadar«, prvi je opširnije pisao o previranjima u tom gradu medu različitim slojevima društva i kako su Zadrani doživljavali prijelaz iz apsolutizma u ustavni život. Svi su pozdravili svrgavanje Metternicha, ustavne slobode i politički zaokret. Jedni su gajili simpatije prema revolucionarnim gibanjima u Veneciji, drugi su za sjedinjenje Dalmacije s Hrvatskom i Slavonijom, a treći su za status quo, osobito birokracija. Te nemirne godine ukinuta je Direkcija policije i njezini poslovi su prešli na Gubernijum, ustanovljena je Narodna straža i pokrenute novine »La Dalmazia costituzionale«. Dr. Antoljak je prvi u hrvatskoj povijesnoj znanosti ukazao na ustanak (1883) koji je trebao zahvatiti sve hrvatske zemlje i o tome napisao rad »Narodni ustanak u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji (1883)«. Naime, signal je došao iz Bosne preko jednog pisma ili, preciznije nacrta kako dići ustanak u Hrvatskoj, Slavoniji, Hrvatskom primorju i Dalmaciji što ga je primio zagrebački trgovac Ilija Guteša, te su o tome bili obaviješteni generali Herman Ramberg, povjerenik za Slavoniju i Hrvatsku, general Apel, šef Zemaljske vlade u Sarajevu i general Stjepan Jovanović, namjesnik vlade za Dalmaciju u Zadru. Traži se pojačanje u vojsci u sjevernoj Dalmaciji, osobito u tvrđavi Knin, ali tomu nije mogao udovoljiti car niti ministar unutarnjih poslova. Dr. Antoljak zaključuje da je ta »Osnova« narodnog ustanka u Hrvatskoj, Slavoniji i Dalmaciji naivno zamišljena, jer prilike nisu bile pogodne u svim hrvatskim zemljama, a trebala je jača propaganda u narodu i vojsci i jako vrhovništvo. Posljednje, peto poglavlje sadrži_osam radova, različita sadržaja i multidiscipjinarna obilježja, iz povijesti, diplomatike i običajnog prava, koji se od17

nose na različita vremenska razdoblja. U prilogu »Naše Sklavinije«, pisac najprije pojašnjava taj pojam pod kojim se najprije podrazumijevala Vlaška kod bizantinskog pisca Teofilakta Simokatesa, ali su ga Bizantinci koristili kao oznaku za oblasti naseljene Slavenima. Početkom devetog stoljeća spominju se »makedonske Sklavinije«, koje imaju svoje oblike upravljanja a formalno priznaju bizantinsku vlast. Ostale Sklavinije protezale su se uzduž jadranske obale, te su obuhvaćale Duklju, Travuniju, Paganiju, Hrvatsku i Srbiju. Panonska Sklavinija obuhvaćala je dio Austrije, Slovenije, Ugarske, Hrvatske, Bosne i dio Slavonije i Srijema. Ime »Sclavonia« (Slavonija) nastalo je u jedanaestom stoljeću, a Slavonija sredinom devetnaestog stoljeća. Jadranske Sklavinije graničile su na sjeveru s karantanskom i slavonskom Sklavinijom. Na kraju se može reći, tvrdi pisac, da s južnoslavenske Sklavinije zauzimale širi prostor nego što se misli i raspravlja u povijesnoj znanosti. U prilogu »Kada je nastala prva »Historija Hrvata« pisac odgovara da je ona sadržana u djelu Konstantina Porfirogeneta »De administrando imperio«. U tridesetoj i trideset prvoj glavi govori se o Hrvatima, ali tekst nije završen, kao ni čitavo djelo. Trideset prva glava nosi naslov »O Hrvatima i zemlji u kojoj sada obitavaju«, gdje se govori o porijeklu, imenu, doseljenju, pokrštenju, pogodbi s papom, sukobu s Bugarima, hrvatskim gradovima i njihovoj vojnoj snazi na kopnu i moru do Krešimira I, anarhiji za njegova sina Miroslava, te velikoj Hrvatskoj. Kada piše o vjerodostojnosti starih isprava, primjerice »Pitanje autentičnosti paške isprave«, koju je kralj Bela dao Pažanima, a ovi je s oduševljenjem primili, autor tvrdi da je vjerodostojna. Mletačke vlasti nisu je negirale. Dr. Antoljaka zanimalo je »Vransko običajno pravo« te je pod tim naslovom napisao rad u kojemu kaže da je to hrvatsko običajno pravo (kojemu su tvorci ljudi iz vranskog distrikta) što su ga na molbu vranske varoši i sela toga područja predstavnici vlasti pregledali, ispitali i prepravili, te godine 1454. potvrdili da se tim Kapitulima može služiti zajednica vranske varoši. Plemstvo i narod živjeli su i upravljali po tom pravu. U radu »Kada se kod nas prvi put spominje naziv kukuruz« pisac odgovara sljedeće. Kukuruz se najprije spominje u Aziji, a u Europu je stigao poslije geografskih otkrića. U nas se prvi put spominje u Kotoru u 15. stoljeću, a u Dalmaciju je stigao sljedećega stoljeća iz Italije. Međutim, dr. Antoljak otkriva da se još koncem dvanaestog stoljeća u nas spominje kukuruz, i to u jednoj ispravi samostana sv. Marije u Zadru. Misli da je kukuruz iz Azije preko Italije stigao u naše krajeve, a ne da je porijeklom iz Amerike. Pouzdano se zna da je ta kultura na Apeninima poznata još u jedanaestom stoljeću. Poslije sukoba interesa velikih sila na istočnom Jadranu i povlačenja Napoleonove Francuske iz ovih krajeva, Dalmacija je ponovo ušla u sastav austrijskog carstva, ali znatno proširena i zaokružena. Pobliže o tome piše dr. Antoljak u radu »Kako je nastala austrijska kraljevina Dalmacija«. Naime, došavši u posjed Dalmacije i Boke kotorske car Franjo I. nije se složio s prijedlogom grofa Franje Saurana, donjoaustrijskog namjesnika, da ove dvi18

je austrijske zemlje budu u sastavu primorske pokrajine sa sjedištem u Trstu, nego je prihvatio mišljenje austrijskog konzula Rajčevića da Dalmacija i Boka kotorska te medu njima bivše područje Dubrovačke Republike tvore jednu administrativno — upravnu cjelinu. To bi bila jedna od austrijskih krunovina, podijeljena na pet okružja — Zadar, Split, Makarska, Dubrovnik i Kotor — koja se dijele na kotare a ovi na općine s guvernerom Hrvatom u glavnom gradu pokrajine Zadru. Kao službeni jezik u upravnoj i sudskoj praksi i nastavi zadržan je talijanski. Prijedlog je car prihvatio, te je Dalmacija postala zasebna kraljevina, izdvojena iz Ilirije, a u sastavu zapadne polovice monarhije zvane Cislajtanija. Što se je dogodilo s onim dijelom Hrvatske preko Save odgovara dr. Antoljak u radu »Prekosavska Hrvatska i pitanje njezine reinkorporacije, 1813 — 1822«. Prema njegovim istraživačkim rezultatima narod je pozdravio dolazak austrijskih vlasti. Uvodi se hrvatsko-ugarski ustav, te je poslije jedne hrvatske delegacije u Beču na čelu s biskupom Vrhovcem car Franjo I. pripojio (1814) prekosavsku Hrvatsku ostaloj Hrvatskoj. Međutim, nisu se ispunile hrvatske želje da se prekosavska Hrvatska pripoji Zagrebačkoj županiji. Sljedećih godina narod je negodovao, osobito zbog pojačana siromaštva i gladi. Sljedeće godine Franjo I. posjećuje Hrvatsku da je pridobije za Austriju. Konačno, godine 1822. car je ponovo pripojio prekosavsku Hrvatsku i primorje, te je tako ona poslije nekoliko godina života u Iliriji (1813—1822) priključena Zagrebačkoj županiji. Ovaj rad dr. Antoljaka prihvaćen je u hrvatskoj povijesnoj znanosti kao temeljni i izvorni prinos za bolje poznavanje političke prošlosti toga dijela sjeverne Hrvatske u prvim godinama poslije Bečkog kongresa. Na kraju može se zaključiti sljedeće. Istraživačka dostignuća prof. dr. Stjepana Antoljaka široka su raspona: od ranoga srednjeg vijeka do potkraj devetnaestog stoljeća. Svaki njegov istraživački rad donosi više ili manje nove znanstvene spoznaje, koje se temelje na nekorištenoj gradi do koje je dolazio u domaćim i stranim arhivima i tiskanim izvorima, ali je koristio i dostignuća povijesne znanosti. U prosudbama i zaključcima težio je biti objektivan. Većina njegovih radova izdržala je znanstvenu kritiku a lijepi broj njih je dao poticaj za dalja interdisciplinarna istraživanja. Mnoge istraživačke zadatke je uspio riješiti, druge je ostavio otvorene, pozivajući znanstvenike, osobito mlade, da na temelju nove grade i modernijih metoda pristupe njihovu razrješenju. Po sveukupnom svojem radu, dr. Stjepan Antoljak, nestor suvremene hrvatske historiografije, ubraja se medu najplodnije naše kritičke povjesničare, osobito hrvatskoga srednjovjekovlja, te je za pola stoljeća predanoga djelovanja ostavio velik opus i zauzeo časno mjesto u poslijeratnoj hrvatskoj povijesnoj znanosti. STIJEPO OBAD

19

HRVATSKO SREDNJOVJEKOVLJE

DA LI JE ISTRA UPRAVO 539. GODINE POTPALA POD BIZANT?

i.
Istom dolaskom na carigradski prijesto Justinijana I (527 — 565) Bizantinci su se 535. godine primakli prvi put granicama Istre1 koja je pored ostalih zemalja bila pod vlašću Istočnih Gota.2 Te je, naime, godine carski vojskovođa Konstancijan zauzeo cijelu Dalmaciju i Liburniju3 i privukao na svoju stranu sve Gote koji su ondje živjeli. Krajem 536. Justinijanov vojskovođa Belizar osvaja Rim, koji su Goti pod kraljem Vitigesom iste godine4 podsjedali. No njemu su u pomoć došla dva bizantinska generala Martin i Valerijan5 s 1600 konjanika, među kojima je bilo najviše Huna, te Slavena i Anta.6 Teško je išta reći o tome kuda su oni prošli do Rima. Po svoj prilici morskim putem, i to iz Dalmacije, koja je bila već oslobođena od napadaja Gota. Naime, u međuvremenu su gotske čete, pojačane barbarima iz Panonije Savije, prodrle po nalogu kralja Vitigesa prvo u Dalmaciju7 s ciljem da je
1 Bennussi piše da je ona 535. i u 536/7. godini također pod Gotima, kako to posvjedočuje pretorijanski prefekt Kasiodor (B. Benussi, Nel medio evo, Parenzo, 1897, 3), a gotovo isto tako kaže i F. Kos (Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku I, Ljubljana, 1902, XV, 16-18). 2 Naime, na početku rata s Bizantom (535) Istočni Goti su, kako piše Prokopije, gospodovali Sišćanima, Posavcima, Karnima, Noričanima, Dačanima i Panoncima, tj. svim tim narodima koji su živjeli daleko do Jonskog (Jadranskog) mora. Uz to su Goti, po njemu, pored Italije vladali još i zemljom od Drača preko Prevalisa, Dalmacije, Liburnije, Istre i Venecije sve do Dunava (Procopii De bello Gothico, Opera omnia II, ed. Haury, 82). 3 Čudno je pisanje Prokopija koji pod 535. godinom tvrdi da je Konstancijan zauzeo cijelu Dalmaciju i Liburniju, a pod 536. navodi, kako je već rečeno, da je zauzeo zemlju izvan Jadranskog mora sve do Liburnije (Procopii o. c., 38, 81). 4 Ni iz čega se ne može iz Prokopijevog djela poput Kosa zaključiti da je to podsjedanje i pomoć Belizaru bila 537. godine (F. Kos, o. c. I, 15). Naprotiv je očito da se to dogodilo 536. godine (Procopii o. c., 159). 5 1 539. godine Slaveni u Belizarovoj vojsci pod Valerijanom podsjedali su i osvajali grad Osimo (Procopii o. c., 268 — 275). 6 Procopii o. c., 38, 81, 84, 85, 130. 7 Kos pogrešno datira taj upad s 537. godinom (F. Kos, o. c.. I, XV, 14).

23

vrate natrag. Jedan od njegovih vojskovođa Uligisal8 ušao je čak u Liburniju,9 gdje je bio poražen.10 Ujedno je baš zaslugom Konstancijana potučena gotska mornarica kod utvrđene Salone (536, god.),11 koja je odolila Gotima i s kopna, i tako se oni moradoše povući.12 Kuda je gotska vojska prolazila, jer i Prokopije o tome ništa ne donosi, teško je također nešto stvarno reći. Možda je ipak prešla preko Dalmacije, Liburnije i Istre u Italiju, praćena ostacima svoje poražene ali ne i uništene mornarice, čiji je veliki dio lađa i dalje mirno počivao u ravenskim vodama. Baš" 537. godine gotska napredna pokrajina Istra, nazvana ravenskom Kampanjom, urodila je uvelike vinom, uljem i žitom. To se sve otkupilo za državu koja se ponosila tom zemljom i od nje imala koristi u svakom pogledu. U Istri je medu njenim provincijalcima tada vladao blaženi mir i kao da je se nisu ticali ratni neuspjesi njenih gospodara — Gota u susjednoj Liburniji i Dalmaciji. Svakako su Istrani bili tada ne samo vrlo marljivi i dobro situirani ratari, nego i spretni trgovci, bogati posjednici i odlični gostioničari i ugostitelji, a njihova morska obala bila je posuta krasnim vilama, palačama i kupalištima.13

me je naložio da sa svojom vojskom dođe blizu toga grada i da straži na obali rijeka Pada, te da tako spriječi Gotima ubuduće da odande šalju hranu. 15 Drugi pak general Vitalij, koji je također s vojskom onamo došao iz Dalma16 cije, čuvao je drugu obalu te rijeke. Iz tih dvaju podatka vidimo da je Istra u to doba i dalje čvrsto u rukama Gota, jer da je drugačije svakako bi to naveo Prokopije, kako to već prije piše glede Dalmacije i Liburnije. Uz to, kako će bizantinska vojska, sve da je i išla preko Istre, proći još onim dijelom Furlanije i Sjeverne Italije koja je u vlasti Gota?17 Prema tome otpadaju sve Kandlerove18 kombinacije, kao i one F. Kosa, o njenom eventualnom osvojenju u to doba,19 kao i ostalih.20 Još nešto što pojačava ovu moju tvrdnju
15 »άφιχόμενος« ima za taj izraz Prokopije, a tu istu riječ upotrebljava i onda kada govori da je 544. godine Belizar iz Pule otišao svojim brodovljem u Ravenu (Procopii o. c., 275, 340). 16 Procopii o. c., 275. 17 Ta i 552. godine Narzes, koji je prešao preko Istre, nije mogao proći kopnenim dijelom pokrajine Venecije kojim su gospodarili Franci (Procopii o. c., 632, 633) 18 Tako on još 1850. piše da je Belizar 539. godine osvojio Istru od Gota i da je ona podvrgnuta ravenskom egzarhu, te da je spojena s Primorskom Venecijom sa magistrom militum kao upraviteljem. Nadalje da je vjerojatno da je i Labin ujedinjen s Istrom (Fasti istriani ehe abbracciano anche Trieste, L'Istria, Trieste, 1850, br. l, str. 7). Ovo sve do »upraviteljem« ponavlja i 1855. godine u poglavlju »Annali del Litorale con indicazioni di awenimenti ehe giovano alla storia di questa provincia« knjige »Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale« (Trieste, 1854,10). Interesantno da i u svome posmrtno izašlom djelu »Le istorie di Trieste« Kandier govori kako je 539. Belizar pošao protiv Gota da im ponovno preotme Italiju, te je s brojnom mornaricom prešao Dalmaciju i došao u Pulu, zauzeo čitavu Istru a da mu se nitko nije opirao, i posjetio Akvileju (P. Kandier, Le istorie di Trieste I, Archeografo Triestino III NS VIII, Trieste, 1919, 86). 19 F, Kos, o. c. I, XVI, 20. 20 De Franceschi (o. c. 73) piše da je Istra osvojena 539. godine i spojena s Primorskom Venecijom pod upravom posebnog magistra militum, dok Luciani slijepo slijedi Kandlera (T. Luciani, Albona, Venezia 1875, 12). Benussi kaže daje ona 539. osvojena od Bizantinaca i da je u II. i III. ekspediciji služila kao baza za vojne operacije i mjesto za postrojavanje onih četa određenih da iz Gornje Italije napadnu istočnogotsku vojsku i grad Ravenu. Malo zatim iznosi da je Istra te godine osvojena od Vitalijana i tako je pala pod bizantinsko gospodstvo (B. Benussi, o. c., 2, 4, 7). Tamaro (La Venetie Julienne et la Dalmatie I, Roma, 1928, 120), naprosto slijedi Benussia u godini osvojenja te zemlje. Kostrenčić piše da je 539. Istra pala u ruke bizantijskog vojvode Belizara i tim događajem riješena je njena sudbina sve do 751. godine, kada su je Bizantijcima oteli Langobardi (M. Kostrenčić, Statuti istarskih gradova i otoka, Savremenik, XIV, Zagreb, 1919, 541). Benussi i 1924. godine donosi da je Vitalijan zauzeo Istru, koja je 539. došla pod grčko gospodstvo (B. Benussi, L'Istria nei suoi due milenni di storia, Trieste, 1924, 88), a Gruber (Povijest Istre, Zagreb, 1924, 8), kaže da je Vitalijan, zapovjednik u Iliriku, kada je išao u Italiju da se spoji s Belizarom prešao preko Istre i tom prilikom ju je pripojio bizantinskom carstvu (539.). Šišić, (o. c., 320) govori da je Bizant oko 539. podvrgao pod svoju vlast ostalu Italiju, Istru i Dalmaciju i u Veneciji i Istri postavio na čelo vojničko-civilnog upravitelja s titulom magister militum, inače zavisna o egzarhu u Raveni. Pirchegger ističe da je Istra od 489-539. bila gotska, a od tada do 751. bizantinska (H. Pirchegger, Überblick über die territoriale Entwicklung f^nens, Erläuterungen zum Historischen Atlas d. österr. Alpenländer 1/4 (1929), 489). M. Rojnić stavlja da je öd 539. dalje Istra pod Bizantom (Historija naroda Jugoslavije f,/.agreb, 1953, 218), a Ferluga slijedi Benussia (J. Ferluga, Niže vojno-administrativne 19s"1106 tematskog uređenja, Zbornik radova Vizantološkog instituta SAN 2, Beograd,

2.
Da ni 538. ni 539. nije Istra još u rukama Bizantinaca, moglo bi se posredno zaključiti iz triju činjenica. Prva je, što Prokopije piše izričito, kako smo već vidjeli, samo o osvojenju Dalmacije i Liburnije, ali ne i Istre, iako je usporedo s njima 536. godine kao zemlju napose spominje. Druga je, što Prokopije donosi da je 538. rimski senator Vergentinos na bijegu iz Milana preko Venecije i zemlje toga plemena sa svojom pratnjom odjedrio u Dalmaciju, a odatle je otišao caru Justinijanu.14 Iz toga već podatka može se posredno zaključiti da tada Istra nije bila bizantinska. Treća je, kada je Belizar htio podsjesti Ravenu 539. godine, on je poslao onamo svoga generala Magna, koŠišić također pogrešno stavlja tu Uligisalovu ekspediciju u 537. godinu (F. Sišić, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb, 1925, 173). 9 U Cod. Laurent. Prokopijevog djela stoji napisano »λιγουρνίαν« (Procopii o. c., 38). 10 Procopii o. c., 85. 11 Svakako se je to, kako se vidi iz Prokopijevog teksta, dogodilo te godine (Procopii o. c., 159), a ne 537. kako to piše F. Šišić (o. c, 173) i F. Kos (o. c. I, XV, 14, 15). Cessi pak stavlja taj događaj čak u sredinu 536. godine (R. Cessi, Le vicende politiche dell'Italia medioevale I, Padova, 1938, 110). 12 Procopii o. c., 85. 13 F. Kos, o. c. I, 18, 15-17. Od četiri ta Kasiodorova pisma, ono njegovo pismo upućeno »provincialibus Istriae« po indikciji I. stavlja u 538. godinu Negri (G. Negri, Memorie storiche della cittä e diocesi di Parenzo, Atti e Memorie della Societa istriana di archeologia e storia patria III, Parenzo, 1887, 157, a posredno tako datira i C. De Franceschi, L'Istria, Parenzo, 1879, 488). Međutim, Kos, koji donosi sva ta četiri pisma, prvo stavlja pod datum 533 — 537, a ostala tri između 1. IX. 537. i I. IX. 538, dok Kandier, koji ima samo ta zadnja tri, stavlja ih u 538. godinu (P. Kandier, Codice diplomatico istriano I). No ja datiram sva ta pisma po indikciji I. s 537. godinom, jer po povezanosti i logički ona svakako spadaju prije u tu negoli u 538. godinu. 14 Procopii o. c., 82, 247.
8

24

25

predstavlja slijedeća činjenica. God 539. polazi u Venecije po nalogu Belizara navedeni Vitalije da ondje predobije što više tvrdih gradova. I zbilja, iza pada u bizantinske ruke Ravene, u koju je Konstancijan poslan iz Dalmacije, domogao se je Belizar i Treviza (Ταρβήσιον) i tvrđava u Venecijama. Ondje se nalazio s vojskom i Vitalis, koga su baš kod Treviza 540. porazili Goti.21 Dakle, i opet i tu ne govori Prokopije o Istri22 kao što to izravno piše o osvojenju Venecija, a još prije i Dalmacije i Liburnije.
3.

Istom 544. godine imamo prvi podatak iza 536. godine, gdje se neposredno spominje Istra,23 tj. jedan njen grad, a to je Pula,24 u koju je tada sa svim svojini brodovljem i vojskom iz Salone, gdje je s Vitalijem,25 strategom Ilirika, sakupio do 4000 ljudi, doplovio Belizar. Ondje je boravio neko vrijeme organizirajući vojsku. Zatim je s cijelim brodovljem stigao u Ravenu, kuda je po nalogu cara prvo imao poći da odatle rat na bilo koji način pokrene.261 taj dakle podatak dokazuje da je Istra još neosvojena,27 jer bi Belizar možda
Procopii o. c., 279, 289, 288, 303. Isto ne piše ni o Panoniji Saviji da je osvojena od Bizantinaca i iz toga se može zaključiti da je i ta pokrajina također kao i Istra ostala još u rukama Gota. 23 Benussi kaže da je Belizar izabrao tada Istru za bazu svojih vojnih operacija da odatle zaskoči kralja Totilu (B. Benussi, L'Istria nei suoi due milenni. .., 79). 24 Interesantno je da izdavač Prokopijevih djela J. Haury u »Index nominum« kaže za nju »Ιόλη: urbs in sinu Jonio« (Procopii Opera omnia III l, 298), a u zapisniku crkvenog sinoda u Mantovi od 827. godine, gdje se navodi jedan događaj iz druge polovice 8. stoljeća, naziva se ona »civitas caput est Histriae . ..« (J. F. B. M. De Rubels, Monumenta ecclesiae Aquilejensis, Argentinac; 1740, 417). 25 On je upravo nešto prije toga boravio u Italiji gdje je ostavio ilirske vojnike koji su ga po njegovu povratku 544. godine iznevjerili u nastavku borbe s Gotima (Procopi, B. G. ed. Haury II, 337, 342, 343). I odatle se dakle posredno vidi da on svoje Ilire nije vodio preko Istre već pomorskim putem. 26 Procopi B. G. ed. Haury II, 337, 338, 340-342. 27 Privilegij porečkog biskupa Eufrazija od 24-111-543, koji bi mogao navodno pokazati posredno da je Bizant u to doba vladao Istrom, svakako ne dolazi u obzir. Naime, ta isprava nije sačuvana u izvorniku, već u kasnijim prijepisima (16, 18. stoljeće). Svakako je falsifikat iz 13. stoljeća, kako je to svojevremeno pokazao Benussi (gl. B. Benussi, Privilegio Eufrasino, Atti e Memorie della Societä istriana di archeologia e storia patria VIII, Parenzo, 1892, 49-86; Isti, Nel medio evo, 191, 192), koji je u tom ipak na kraju ostao neodlučan. U svezi s tim ja ću ovdje ipak dodati nekoliko zapažanja o tome privilegiju. Već sam rekao da ne postoji izvornik ove isprave nego više prijepisa. U meni poznatim prijepisima, sačuvanim iz kraja 18. stoljeća, koji se nalaze u Državnom arhivu u Rijeci (Parenzo — Storia ecclesiastica Negri e Polesini № 39) u zbirci № I »Libro in cui sono registrati diplomi e privilegi antichi nel capitolo della cattedrale di Parenzo« nalaze se dva prijepisa te listine. U oba stoji »Imperante Costantino« i »Costantino Imperatore«. U onom drugom sa strane, usporedo s tim izrazima, napisano je: Flaviano, cosi nel Libro Rosso e nel primo D. C. Taj je prijepis zapravo ponovo učinjen 1224, a ne 1222, kako to pišu Benussi i drugi, jer je uz to ta isprava obnovljena i njoj još nešto dodano i učinjeno 1222. godine u Poreču, a ona je prepisana ponovo 1224. Dakle, nemamo ni izvornik isprave biskupa Adalberta, već njen mnogo kasniji prijepis sa svima njenim dodacima, a 1519. je ta listina ispitana po revenskom notaru Franji Racchumu. U onom prijepisu zbirke № II, »Monumenta aliqua ad capitulum canonicorum ecclesiae Parentinae spectantia, que antiquum ejusdem capi22 21

tuli jus et prerogativam eligendi canonicos ipsius ecclesie non obscure demonstrant studio et diligentia alumni ipsius capituli collecta anno Domini MDCCLXIX« je mjesto toga »Imperante Flaviano« i »Flaviano Imperatore«. (Taj je prijepis isto iz 1222, kako to piše Benussi. Uz to sa strane te isprave stoji god. 542 (str. 15), a ta godina piše i u uvodu navedene radnje (str. 1), gdje se spominje car »Flaviano Giustiniano«), a tako je donio i Benussi iz kopije te isprave koju je našao u Libr. I »lurium Episc. ecclesiae parentinae« (B. Benussi, Privilegio Eufrasino, A t t i . . . VIII, 49), te ju je u cijelosti i objelodanio. Kandier opet proizvoljno stalno donosi »Fl. lustiniano« (CDI 1-543). Već ta kardinalna razlika dovodi nas do pomisli da je to više negoli sumnjiva isprava, u kojoj se prijepisi međusobno ne samo u tom izrazu, već i u drugim brojnim izrazima (npr. imenima biskupa) nikako ne slažu. Nadalje, neki izrazi u toj ispravi ne odgovaraju tom stoljeću (npr. »Romanova« i još neki). Ne samo to. Tommasini isprva datira tu ispravu, koju je našao u porečkom arhivu, sa »789. die 24.«. U njoj se spominje car Konstantin. Na drugom mjestu on je datira s 24-V-798. i donosi iz jednog prijepisa (ex primo volumine scripturarum ecclesiae Parentinae) u cijelosti. Sada mu je u tekstu » .. .Imperante Costantino ... anno Imperii eius XVI die vero XXIV mensis Martij Indictione V I . . . « (G. F. Tommasini, De'Comentari storici-geografici della provincia dell'Istria libri otto, L'Archeografo Triestino IV, Trieste, 1837, 167, 377-380). Negri stavlja tu ispravu u 796. godinu (G. Negri, Memorie storiche della cittä e diocesi di Parenzo, Atti .. .III, Parenzo, 1887, 170), a tako je još prije i Ughelli, dok Carli stavlja u kraj 7. stoljeća (B. Benussi, Privilegio Eufrasino, Atti ... VIII, 55), a Vergottin datira taj eufraziski privilegij s »verso 542« i donosi onu Adalbertovu ispravu od 1222, u kojoj se nalazi i ona od Eufrazija (B. Vergottin, Breve saggio d'istoria antica e moderna della cittä di Parenzo nell'Istria, Venezia, 1796, 11, 52 — 54). Sva ta navedena raznolika datiranja pojačavaju još više sumnju u autentičnost one listine. U zbirci »Chiese e conventi di Parenzo« br. 44. (DAR) nalazi se i kopija te isprave (od 54.), gdje je prekriženo »Flaviano«, a gore mjesto toga stavljeno »Justiniano«, te je i to prijepis iz 1224, koji je učinjen ponovno 1580. godine. Prema tome, ta isprava nije izdana 543 (na osnovi te isprave temelji Kandier, Annali .. .11, svoju izjavu da je pouzdana vijest o kaptolima u Istri) već, ako je postojala, što ima malo nade, onda je mogla biti iz 558. godine, kada odgovara indikcija VI-toj godini, a godine vladanja cara Justinijana su mogle biti krivo napisane (kao što i Benussi navodi: Privilegio . .., A t t i . . VIII, 53) ili čak prepisane. Svakako već 559. papa Pelagije I. spominje biskupa Eufrazija kao prijestupnika, ali ne naznačuje odakle je, tj. gdje je on biskup (F. Kos. o. c. 1,59, 60). Po svemu dakle Bizant ni 543. ne gospodari tim dijelom istarske obale i njenim gradovima, već će tek kasnije to postići. Polesini donosi u svom rukopisnom djelu da Coletti u Italia Sacra od Ughellia (t. V, 397) i Vergottin (o. c., 68) imaju onu Eufrazijevu ispravu u kojoj stoji: imperante Costantino Romanorum triumphatore Augusto Anno Imperii ejus XVI. die vero XXIV. mensis Martio Inditc. VI, dok Negri ima: imperante Flaviano Romanorum Imperatore triumphatore Augusto Anno imperii ejus XVI die vero XXIV mensis Martu Indict. VI. Stoga Polesini zaključuje da Flaviano može biti samo Flavius Justinianus, car od l-IV-527. i XVI. godina njegovog vladanja je 543., u koju pada i VI-а indikcija (DAR — Parenzo — storia ecclesiastica Negri e Polesini № 39 — F. de Polesini, Sülle memorie storico sacre profane della chiesa e diocesi di Parenzo nonche dell'Istria raccolte I (scrltto nel 1856 — ovo pisano olovkom), 5, 5a). F. Kos piše da je ta Isprava »ponarejena«, što nije teško dokazati uzevši za tu argumentaciju u pomoć navedenu Benussijevu radnju, te tvrdi da se iz jezika i drugih izraza dade zaključiti da je ona izrađena na osnovi starog dokumenta u prvom desetljeću 13. stoljeća (F. Kos, o. c., l, 21). Babudri iznosi prvo mišljenje raznih pisaca, od kojih jedni stavljaju Eufrazija u kraj 8. stoljeća (Ughelli, Rubeis itd.), drugi u 7, a treći u razne godine 6. stoljeća, te dolazi do zaključka, bez nekih jačih argumenata, da je on biskupovao u Poreču c. 530. do c. 560, kada je umro. Nadalje piše da je eufrazijski privilegij falsifikat, ali važan historijski izvor za Kronologiju porečkih biskupa, navodeći da od njega nemamo izvornika, već postoje samo tri kopije, i to: dvije u libro »Jur. Ep. I«, od kojih je jedna pergamena, a druga na listu papira (carta bambagina), dok je treća kopija napisana na pergameni u »Libro Rosso«. Ona na papiru ima napisano ime cara Konstantina, a ostale dvije Flaviana (F. Babudri, I vescovi di Parenzo e la loro cronologia, Atti . . . XXV, Parenzo, 1910, 187 — 195). Pogatschnig piše da se od eufrazijskog privilegija čuvaju tri ru-

26

27

radije išao kopnom preko nje u Italiju da je ona bila u bizantinskoj vlasti. 28 Ali ni Venecija, a ni Sjeverna Italija, također nisu u rukama Belizara, pa je također isključeno da bi mogao i ovuda proći u zemlju, gdje se imao boriti pedalj za pedalj zemljišta. Uz to se vidi da se on samo zadržavao u Puli i nije dalje nigdje išao po Istri. Kada je Belizar uslijed napredovanja Gota u Italiji bio prisiljen da privremeno ostavi tu zemlju, on je iz Ravene preko Dalmacije otplovio u Drač (545), gdje je čekao na vojnu pomoć iz Carigrada.291 iz toga podatka možemo zaključiti da nije išao preko Pule ili kojeg bilo dijela Istre, već je projedrio samo preko Dalmacije. To je i opet posredni dokaz da je bar veći dio Istre i dalje u rukama sada i te kako pobjedonosnih Gota koji je drže zajedno s njenim zaleđem: Panonijom Savijom, Furlanijom i Sjevernom Italijom.
4.

posveti pulskog đakona Maksimijana u Patrasu za ravenskog biskupa i 34 zatim ga je poslao u Ravenu. Drugi je mnogo važniji izvor Maksimijanova 35 vrlo sumnjiva »darovnica« u korist samostana sv. Andrije36 i37 bazilike sv. Marije38 u Puli.
Kos to datira 14. X. 546 (F: Kos, o. c. I, 29), što se poklapa s petom godinom »post consulatum Basilii« (Ph. Jaffe, Regesta pontificum Romanorum, Berolini, 1851, 78), dok po indikciji X. je godina 547. 33 Kandier, Annali..., 11, također stavlja da je on postao 546. ravenskim nadbiskupom. 34 Agnelli, o. c., Rerum Italicarum Scriptores (RIS) f. 200, t. II, p. III, Bologna 1924, 186, 187. Kos je od tog teksta dao prvo onaj dio koji počinje sa »Qui...«, a onda tek »Hic...« (F. Kos, o. c., I, 29), dok je u Angellia (novo ovdje navedeno izdanje) obrnuto. Nadalje u Kosa stoji »p. c. Basilii...«, a u Angellia »pacifici Basilii...«. 35 1 dok Kandier donosi iz Rubeisa odlomak te isprave, koji je on proizvoljno skalupio, stavljajući na njen početak datiranje »anno imperii ejus (se. Justiniani) XX. IX. Cal. Marias sub (post?) Consulato Basilii« (P. Kandier, o. c. — 547), F. Kos stavlja na čelo regesta te listine »547 (?) dne 21. februarja«, a na kraj »IX. Cal. Martii anno DXLVI (?) sub (?) consulato Basilii« (F. Kos, o. c. 1,32). Nadalje prvi ne komentira njenu dataciju, a Kos zaključuje da datum ne odgovara. Naime 546. god. ne može biti prava, budući da je Maksimijan posvećen za biskupa 14. X. te godine i stoga misli da je ispravna 547. godina (o. c. I, 32). Međutim, ako uporedimo Kandlerovo i Kosovo datiranje, vidjet ćemo da u prvoga stoji 20-a godina Justinijanove vladavine, a ta je 547. godina, tj. ako se uzme da je on sjeo na prijestolje u kolovozu 527. godine. Naime car Justin je uzeo svoga nećaka za druga u vladanju već od travnja (R. Cessi, Le vicende politične dell'Italia medioevale I, Padova, 1938, 91, to stavlja u svibanj 527), i on mu je bio suvladar četiri mjeseca. »Porro mense aprili ejusdem indictionis (5-ta) aegrotus imperator Justinus effectus, provexit dum adhuc viveret, in imperatorem Justinianum filium sororis suae, qui et coimperavit ei mensibus quator. Mense autem augusto ejusdem indictionis quinto Justinus obiit apud Constantinopolim ...« (Historia miscella ab Incerto auctore consarcinata complectens Eutropii Historiam Romanam, quam Paulus Diaconus multis additis, rogatu Adelbergae Beneventanae Ducis, ä Valentiani Imperio usque ad tempora Justiniani deduxit, et Landulphus Sagax, seu quisquam alius continuavit usque ad annum Christi DCCCVI, L. A. Muratorius, Rerum Italicarum Scriptores I, Mediolani, 1723, 103). Interesantno je što donosi u svezi s tom ispravom Schönleben. On piše ovo: » ... S. Maximianus Ravennas episcopus patria Polensis, Ecclesiae B. V. in Caneto Diaecesis Polensis in Istria fundos quosdam donat 9. Cal. Martij anno 546. subscribunt donationi Macedonius Patriarcha Aquileiensis, Trugiferus Episcopus Tergestinus, Germanus Bononiensis, Isacius Polensis, Theodorus Brixiensis, ut habet relatio Aloysij Marcelli Polensis Episčopi Anno 1658. edita. Hunc donationem factam a S. Maximiano statim atque ad Episcopatum promotus est, colligi potest ex ejus vita quam descripsit Hieronymus Rubeus. Nam mortuo Victori eodem anno 546. 15. Cal. Martii suffectus dicitur Maximianus eventu sane mirabili...« (J. L. Schönleben, Carniola antiqua et nova 1/3, Labaci 1681, 304), Rubels (o. c. 192.) donosi taj tekst iz Schönlebena do »edita« i navodi da u jednoj listini od 4. XII. 1657. na talijanskom jeziku spominje tu ispravu, izdanu u Puli »sotto il consolato di Basilio«, tj. bez godine konzulovanja. M. Kos u svojoj radnji opširno raspravlja o toj listini. Tako on kaže da u ispravi ravenatskog patrijarha Maksimijana od 21. II. 547. (?) (ovdje on netočno piše da i Schönleben, o. c. 1/3, 304, ima taj isti datum, citirajući F. Kosa, o. c. I, št. 38, jer je on datira upravo s 21. II. 546) to ne mora biti prava godina, jer od listopada 546. dalje vlada u Raveni taj patrijarh (V. Scussa, Storia cronografica di Trieste, Trst, 1863. —; taj je pisac, piše Kos, stavio tu ispravu u 406, a drugi je stavljaju u 524. godinu). Stoga, zaključuje Kos, da su sve te godine, s obzirom na doba kada je vladao Maksimijan, nemoguće, te je tako poljuljan i datum 21. II. 547 (M. Kos, Opazke h hronološki vrsti tržaških škofov v srednjem veku (separat), 4). Sto sve to znači? Može biti daje ta isprava i kasnije izdana, tj. iza posvećenja Maksimijana. Nadalje iz regesta u Schönlebena i u onom u Rubeisa na talijanskom jeziku u poredenju s Kandlerovim
32

32

33

O tome da li je Pula i dalje ostala čvrsto u vlasti Bizanta ili ne, moglo bi se uvelike raspravljati samo na osnovi nekih prilično sumnjivih izvora. Jedan od takvih izvora je Agnelli, za koga kaže Heller da se nije potpuno oslobodio laži.30 On u svojoj »Liber pontificalis ecclesiae Ravennatis«31 iznosi da je car Justinijan, nakon što je stvorio odluku, naredio da papa Vigilije
kopisne kopije, i to: dvije u I. i jedna u III. volumenu (libro rosso) zbirke Jurium episcopalium biskupskog arhiva u Poreču. Prva ima na glavi datum 24-Ш-894. i varijantu »Imperante Costantino Romanorum imp.«, te pisac drži da je nju upotrebio Tommasini u svojem djelu (V, 377). Druga se nalazi u istoj knjizi između drugih spisa biskupa Adalberta i ona je prepisana od Deperisa, a publicirana od Benussia (Privilegio . . ., Atti VIII, 49 — 51). Treća je u III. knjizi, i izraz »Fllabiano« je ispravljen u »Fllaviano«, a razlikuje se od te prve dvije, jer ima naznačenu godinu vladanja XVII, te izraz »ab urbe romana« i drugi puta umjesto »Flaviano« piše izraz »Mamano«. Ujedno Pogatschnig donosi tu ispravu nanovo i interpolacije u njoj stavlja kurzivnim slovima. Iz nje vidimo da tu glase neki izrazi ovako: »Imperante Flav. Jano Imperatore« (A. Pogatschnig, Dalle origini šino all'imperatore Giustiano, A t t i . . . XXVI, Parenzo, 1910, 73 — 78 — sama isprava: 76 — 78). Jednom riječju, ovdje ima prilično interpolacija koje ni Kandier ni Benussi nisu htjeli naglasiti u svojim izdanjima, već su uzeli kao da sve pripada izvorniku isprave. Gruber (o. c., 9) ne samo da ne sumnja u tu ispravu, već iz nje donosi, što je 24-III-543. u Poreču svećenstvo na čelu s tamošnjim biskupom Eufrazijem (u katedrali u Poreču našao se je natpis na »pulvini e sull'arco«, koji glasi: » + Famulus dei Eufrasius antistes temporibus suis agens annum XI hunc locum a fondamentis domino iuvante sancte ecllesiae catholicae condidit«. A. Pogatschnig, o. c., Atti XXVI, 61). Teško je međutim prosuditi iz kojeg je stoljeća, iako Gruber suvereno piše, kako je porečki biskup Eufrazije dao sagraditi (8-V-542.) stolnu crkvu (baziliku sv. Mavra) u Poreču na mjestu staroga poganskog hrama (D. Gruber, o. c., 9) i svjetovnim glavarima na čelu s vojnim meštrom ili pokrajinskim vrhovnim glavarom Ivanom kao i sav puk na skupštini, a u nazočnosti carevih povjerenika Konstantina i Laurencija, zaključilo u pogledu plaćanja desetine (D. Gruber, o. c., 9). Sve u svemu taj je privilegij očiti falsifikat iz već toliko navedenih brojnih razloga. 28 Procopii BG, ed. Haury II, 303 309-320. 29 Procopii BG, ed. Haury II, 352. "^" J. Heller, Untersuchungen über einige annalistische Quellen zur Geschichte des 5. und 6. Jahrhunderts II, Neues Archiv der Gesellschaft für altere deutsche Geschichtskunde I, Hannover, 1876, 309. 31 Napustio ju je o. 846. godine (F. Kos, o. c. I, str. LXIV).

28

29

Iz kritičke obradbe tih dvaju podataka ne isključuje se vladavina Bizanta nad Pulom, koju je svojevremeno zauzeo Belizar, po svoj prilici zbog njene strateške važnosti, ali je zato gotovo cijela ostala Istra i dalje bila u rukama Gota.
5.

548. godina bila je osobito kritična za Bizant, a puna uspjeha za ostale tzv. »barbarske« narode, a napose Gote. Ta i sam Prokopije kaže, kada govori o Langobardima i njihovom doseljenju u Panoniju i Norik i osvajanju Herula, često sa žalošću: tako su eto barbari preuzeli vlast od Bizantinaca.39 U takvoj teškoj situaciji još je jedno zlo zadesilo Bizantince pod vodstvom Lazara koje je sa 6000 vojnika, najviše Slavena, a nešto Gepida i Langobarda, u Veneciji porazio i pobio Langobard lldiges, došavši onamo u pomoć gotskom kralju Totili i njegovom narodu. No nakon te pobjede lldiges se nije pridružio Gotima, već se vratio natrag Slavenima, kojima je bio još prije u dva navrata bježao da se sačuva od gnjeva članova langobardske vladalačke kuće.40 I taj nam dakle podatak bjelodano pokazuje slabost bizantinskog oružja, koje je poraženo u Veneciji, gdje je tada valjda ponovo zavladao Totila ili vratio svoju ondje ugroženu vlast. Možda je lldiges došao sa svojim vojnicima iz slavenske zemlje u pomoć Gotima u toj kraj upravo preko gotskog dijela Istre jer nije smio preko Panonije i Norika, gdje su vladali LangobarDa Istra nije ni te godine u vlasti Bizanta, dokaz je i ovo: Indulf, jedan od vojnika Belizarove tjelesne garde, srčan i odlučan, prešao je kralju Totili i
sastavkom vidimo, kako smo već spomenuli, da je on upravo bezobzirno ispremiješao tekst listine i zamijenio biskupe Germana »Bononiensis« i Teodora »Brixiensis« u »Germano Aemoniensi« i »Theodoro Petiensi«, što je u komentaru doduše i naveo da je učinio. Zatim je Kandier, a po njemu F. Kos, dodao ona četiri biskupa iz Schönlebena i ukalupio ih u tekst kod Rubeisa, koji ih na talijanskom doduše spominje, ali u latinskom tekstu završava samo sa » ... fratribus meis Episcopis etc.« te ih je u takvom izdanju posudio od njega (gl. Rubeis, o. c., 192). Sve me to navodi da ustvrdim da je ta listina u najblažu ruku vrlo sumnjiva. 36 Schönleben ne iznosi u tekstu taj samostan već samo crkvu s. Marije (o. c. 1/3, 304), dok Rubeis ima obje (o. c., 192), a po njemu i Kandier (o. c. — 547) i F. Kos (o. c. I, 32). 37 U tekstu je »vel« (Rubeis, Kandier, Kos), što se može prevesti i sa »i«. 38 Agnelli donosi samo da je Maksimijan sagradio crkvu bi. Marije u Puli, koja se zove Formosa (Agnelli, o. c. RIS f. 200, ti. II, p. III, 193, 194). Međutim Kandier piše prvo da je 588. ta crkva izgrađena (basilica di S. Maria Formosa o di Caneto in Pola) darovanjem Maksimijana, ravenskog nadbiskupa, rodom iz Vistra u pulskom ageru (Fasti Istriani ehe abbracciano anche Trieste, L'Istria V, Trieste, 1850, № l, str. 7), a 1855. da je to bilo 546. godine (Annali.. .11). F. Kos, koji ima malo drugačije pisane riječi od novog izdanja Agnellia, kaže da je tu crkvu Maksimijan sagradio iza 14. X. 546, jer je postao tada ravenskim biskupom, i da je toj crkvi darovao 21. II. 547. nekoliko posjeda (F. Kos, o. c. I, 31). Gruber kaže da je ravenski nadbiskup »sv. Maksimilijan«, rodom Puljanin, dao sagraditi negdje početkom 547. u svom rodnom gradu Puli baziliku sv. Marije Formoze ili od Caneta, te je nju kao i samostan sv. Andrije na otoku unutar pulske luke nadario (24. II. 547) zemljištima (D. Gruber, o. c., 9). 39 Procopii BG, ed. Haury II, 444. 40 Procopii BG, ed. Haury II, 455, 456.
30

njegovim Gotima. Na to ga je taj kralj s velikom vojskom i brodovljem poslao u Dalmaciju, gdje je pljačkao i ubijao. Kada je bizantinski vojskovođa Klaudijan, koji je zapovijedao Salonom, doznao da se Goti nalaze kod mjesta »Δαυρεάτην«,41 poslao je onamo vojsku s lađama, ali su tu Bizantinci bili poraženi i pobijeni.42 Krajem pak 548.43 Indulf se vrati s bogatim plijenom 44 Totili. Taj nam podatak iz Prokopija i suviše jasno govori da je Totila45 bio ne samo još uvijek jak na kopnu, već i na moru. Nadalje je očito da bi, da već otprije nije držao u svojoj vlasti Istru ili jedan njen veći dio, bio naredio Indulfu da mu prvo povrati nju, mnogo bližu Italiji, natrag, a ne Dalmaciju koju su Goti još 535. bili izgubili.

6.
549. godina je također u znaku napredovanja Gota i provale Slavena preko Dunava. Iz te godine imamo vijest46 kako su bizantinski vojnici koji su bili poraženi od Gota kod Ravene ostali bez svoga poginuloga vode Vera i bjeHaury samo kaže u indeksu da je to »locus maritimus Dalmatiae« (Procopii, ed. cit. III/l, 272), dok Coste, jedan od prevodilaca Prokopijevog djela na njemački, piše u bilješci da je to čak »Loreto südlich von Ancona« (Prokop, Gothenkrieg. Über2 setzt D. Coste, Leipzig 1903, 254). 42 G. Novak kaže da je 548. godine rimska vojska, poslana iz Solina onamo, potukla Gote koji, ukoliko ne poginuše, razbježaše se (G. Novak, Prošlost Dalmacije I Zagreb 1944, 89). 43 Začudo Rački taj događaj stavlja u 550. godinu (F. Rački, Documenta historiae croaticae periodum antiquam illustrantia, Zagrabiae, 1877, 224). 44 Procopii o. c., ed. Haury II, 457. 45 Pop Dukljanin u svojim redakcijama na latinskom i hrvatskom jeziku, kako je opisao poraz istarskog i dalmatinskog kralja po Gotima, navodi da je njihov voda Totila (Lucius je komentirajući izdanje Marka Marulića Popa Dukljanina stavio Totilu i medu »Reges Dalmatiae et Croatiae« i »Reges Slavorum« [J. Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Francofurti, 1666, 447]) prešao sa svojom vojskom Istru i Akvileju i došao u Italiju: » .. .et Totilla per Istriam, et Aquileiam cum suo exercitu transiens . ..« (Presbyteri Diocleatis Regnum Slavorum, J. Lucius o. c., 287). »Totilla cum suis in Istriam profectus Aquileiam vastavit...« (Marci Maruli Regum Dalmatiae et Croatiae gesta, J. Lucius, o. c., 304). Dakle, između obaju tih tekstova ima prilično razlike. Samo u tekstu hrvatske redakcije stoji da je to bilo »na lit gospodnjih trista i sedamdeset i osmo« (Ljetopis Popa Dukljanina, Zagreb, 1950,42), dok u Marulićevom latinskom prijevodu djela »Regum Dalmatiae et Croatiae gesta« je naznačen njegov ulazak u Italiju »Anno Christianae Salutis DXLVII« (Marci Maruli, o. c., J. Lucius, o. c., 304) koji datum donosi i I. della Croce (Hristoria antica e moderna, sacra e profana della cittä di Trieste, Venetia 1698, 519), dok u osnovnoj latinskoj redakciji nalazimo samo isti taj tekst ali bez datuma (Presbyteri Diocleatis o. c., J. Lucius, o. c., 287). Svakako se taj interesantni podatak i datacije ne mogu ipak uzeti u ozbiljnije razmatranje, jer imamo zato prvorazredni suvremeni izvor Prokopija, koji o svemu tome ne zna i ne piše ništa. Valvasor piše ovo: » ... In Pannonien, Dalmatien und in Bosnien befanden sich die Gothen unter ihrem Koenige glechfalls noch bey einer ziemlichen Macht. Und dieselbe wuchs allgemacht dermassen wieder zu dass ums Jahr 542 Totilas mit seinem Kriegsheer in Isterreich einbrach viel Staedte und nebst andrem auch Aglar verwuestete ...« (J. W. von Valvasor, Die Ehre dess Herzogthums Krain IV, Laibach — Nürnberg, 1689, 233), što, iako je ovdje izneseno, nije vrijedno uopće komentirati. 46 Benussi iznosi da se to nalazi u Prokopija pod 550. godinom (Nel medio evo, 5).
41

31
f

žali kuda su god stigli. Kada su doznali da će carski vojskovođa German doći onamo kopnenim putem, svikolici su skupljeni u Istri krajem te godine tiho iščekivali njegovu vojsku. Ali uslijed nove provale Slavena preko Dunava čak u Dalmaciju, možda po nagovoru Totile, po zapovijedi cara German je smjesta odložio svoj put za Italiju (550) i uskoro nenadano umro. Sada je po nalogu Justinijana Ivan, Germanov rođak, bio određen odvesti tu vojsku u Italiju. I on je s vojskom krenuo prvo u Dalmaciju da prezimi u Saloni, jer mu je izgledalo nemogućim da pri takvom vremenu otplovi morem i doplovi u Italiju, a i zato što nije imao brodova. I sada Ivan konačno stiže s carskom vojskom u Salonu zaključivši da ondje prezimi i da odande odmah nakon što mine zima krene u Ravenu.47 I tako je i bilo48. Pitanje je sada da li su se ti poraženi bizantinski vojnici mogli razmiliti po cijeloj Istri (549.) ili samo u njenom jednom dijelu? Po mome mišljenju jedino mjesto kuda su mogli morem iz Ravene bila je Pula, i ondje su tiho iščekivali, ali i nedočekali Germana. Da su ostali krajevi te zemlje u rukama Totile, razabire se iz onog drugog podatka o Ivanovom oklijevanju da pode u Italiju, u koju je htio samo morem, nakon što odvede one vojnike iz Istre, a tada još nije imao brodova. Nadalje se iz navedenog citata iz Prokopija jasno vidi i to da se on nije usudio iz Dalmacije poći kopnom preko Liburnije i Istre, a pogotovo Venecije, kako su to mislili već navedeni vojnici da će učiniti German. Da je to bilo tako pokazuje i činjenica što je Ivan odmah 551, nakon što je prezimio 550. godinu u Saloni, odlučio što je brže moguće da krene s vojskom na Totilu i Gote. Ali prvo je morao čekati novog carskog vojskovođu Narzesa u Saloni. Zatim je s vojskovođom Valerijanom i s vojskom i brodovima stigao iz Skradina u Ankonu, te pobjedivši Gote vratio se ponovo u Salonu. Baš tada je Totila preko svojih poslanika uzalud nudio Justinijanu Siciliju i Dalmaciju, koje su po njihovoj izjavi jedine ostale nepovrijedene. Franci su, naime, gospodarili jednim dijelom Italije i najvećim dijelom Venecije, gdje je Gotima ostao samo mali broj gradova, a Bizantincima jedino primorska mjesta.49 Tada je franački kralj Teodebret vladao i sjevernom stranom Italije i Panonije50 preko Dunava i meda Panonije.51
7. Istom 552. godine Narzes je iz Salone krenuo na Totilu i Gote52 s bizan53 tinskom ogromnom vojskom u kojoj je bilo i Ilira, Langobarda, Herula i
Rački, (o. c. 221, 223), krivo donosi da je to bilo 551. Procopii, BG, ed. Haury Π, 467-478, 481, 600. Procopii, BG, ed. Haury II, 600, 601, 603, 609-6Γ7. 50 F. Kos (o. c. I, 45) kaže da nijedan drugi pisac, osim što sam Teodebert javlja o tom caru Justinijanu, ne piše da je Panonija ili koji njen dio bio u rukama toga kralja. Međutim u navedenom pismu, ukoliko je autentično, i suviše jasno stoji da je to sjeverni dio Panonije, koji je išao preko Dunava i meda te zemlje! 51 F. Kos, o. c. I, 44, 45. 52 1. C. F. Manso piše da nije mogao ići s vojskom morem jer je oskudijevao brodovima (Geschichte des Ost-gothischen Reiches in Italien, Breslau, 1824, 268). 53 Pavao Djakon piše da su oni prevezeni u Italiju preko zaljeva Jadranskog mora i da su se udruženi s Bizantincima tukli s Gotima do njihove propasti, te su se onda
48 49 47

Huna. Kada je bio blizu Venecije, zahtijevao je od tamošnjih franačkih upravljača da ga puste preko te zemlje. Ali mu to oni nisu dopustili i on je una54 55 toč tome ipak stigao do Ravene. Iz toga se može zaključiti da je Narzes prvi od bizantinskih vojskovođa prešao kopnenim putem preko Dalmacije, Liburnije i Istre.56 Tada je istom dakle cijela Istra konačno prešla iz gotskih ruku u vlast Bizanta, čiji je vojskovođa Narzes te iste godine potukao Totilu i Gote u Italiji·57 Sa svime tim istom sada možemo povezati i razumjeti ono pismo58 koje je uputio papa Pelagije I. Narzesu,59 i to će nam upotpuniti svu tu sliku. U tom listu papa podsjeća Narzesa što je Bog učinio preko njega u ono vrijeme
kao pobjednici s velikim darovima vratili svojim kućama (G. Vettich, Paolo Diacono, studi, Archeografo Triestino NS XXII/2, Trieste, 1898-1899, 18). Prokopije samo kaže da ih je kasnije Valerijan otpratio u njihovu zemlju (Procopii BG, ed. Haury II, 661, 662). Kuda ih je proveo, teško je išta stvarno reći. Budući da su Franci, ogorčeni neprijatelji Langobarda, zbog kojih još 552. nisu htjeli ovuda pustiti Narsesa koji ih je u svojoj vojsci imao (Procopii BG, ed. Haury II, 632, 633), držali veliki deo Venecije, možda ih je Valerijan provezao onim uskim primorskim trakom te zemlje koji je držao Bizant, te ih onda otpratio preko Istre u njihovu domovinu. 54 Romanin navodi da je Narzes prešao preko bizantinskog teritorija, tj. laguna od Gradeža do Ravene, i detaljno iznosi kuda je od Gradeža do ušća Pada išao (S. Romanin, Storia documentata di Venezia I, Roma, 1853, 56). Grafenauer zna isto tako točan put kojim je 552. Narses išao u Italiju, a taj je Hrušica - Aquileia - Oderzo — Treviso —Verona (B. Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda I, Ljubljana 1954, 80).
55 56

Procopii BG, ed. Haury II, 630-634. Kandier piše da je on 542. pohodio Istru kada je išao da osvoji Italiju (Fasti istriani..., L'Istria V, № l, str. 7). To ponavlja i 1855. godine (Annali. . ., 11) De Franceschi samo kaže d a j e prešao preko Istre i Venecije 552. godine (C. De Franceschi, o. c., 73). Benussi, citirajući Prokopija, Mansa i Romanina, iznosi kako Bizant nije imao dovoljno brodova da prevezu najedanput toliku vojsku, te se odlučio da se ide kopnom. I tako je iz Dalmacije ona ušla u Istru, a odatle uzduž morske obale Jadrana, prelazeći preko mostova od lađa ušća brojnih mletačkih rijeka, stigla je u Ravenu (B. Benussi, Nel medio evo, 6). Citirajući Dahna (Origini dei popoli germanici e romanici I, Milan [s. d.], 349, 350) piše Tamaro ovo: »En 552, Narses, voulant eviter les dangers de la mer, vint de la Dalmatie en Istrie par terre, le long du littoral de Quarnaro, et par la route de Tarsatica ä Trieste ou de Tarsatica ä Aquileia« (A. Tamaro, La Venetie Julienne et la Dalmatie I, 121). Gruber (o. c. 8) donosi da je Narzes 552. godine krenuo s vojskom »preko Istre i Mletačke, koje je opet osvojio za carstvo, u Italiju, gdje je Gote potukao...«! Šišić, (o. c. 173) piše da je Narses prošavši Dalmacijom i Liburnijom od Salone dalje ušao s kopnene strane u Italiju, a G. Novak (o. c. I, 89), da je on, nakon što je sabrao u Saloni veliku vojsku, krenuo kopnenim putem u Italiju. 57 Gl. o tom detaljno u Procopii BG, ed. Haury II, 660-678. 58 Dümmler donoseći to pismo datira ga s rujnom 558 — 560. godine (Epistolae Merovingici et Karolini aevi I, Monumenta Germaniae historica, Epistolae III, Bero™1 1892, 446). Benussi, dajući samo jedan izvadak toga iz Dandola, stavlja ga u 555. (Nel medio evo, 6), a F. Kos (o. c. I, 62), iznoseći ga u obliku regesta, stavlja ga u 559. 59 Dandolo donoseći to pismo kaže da ga je Pelagije pisao Narsesu (A. Danduli Chronica per extensum descripta aa. 46-1280, RIS f. 313, Bologna, 1938, 71), a tako isto kažu i De Rubeis (o, c., 194, 195, 204) i Benussi, Nel medio evo 6. Međutim. F. Kos (o. c. I, 62), citirajući brojna djela, gdje se to pismo nalazi i određuje kome je upućeno, pripisuje ga sa sigurnošću kao i Dümmler (Epistolae,... 1446) patriciju Valerijanu, sto sadržajno nikako ne odgovara da je pisano njemu, već Narsesu.
33

32

kada je tiranin Totila posjedovao Istru i Veneciju,'" a Franci su također sve pustošili.61 Kako su pojedini pisci protumačili taj tekst? Rubeis na osnovi toga, a služeći se i Prokopijem, iznosi mišljenje da je još uvijek oko 552. Istru ili jedan njen dio bio posjedovao Totila i da su također Franci ista područja pustošili.62 I dok Benussi začudo to ne komentira, iako donosi onaj citat,63 F. Kos kaže da se iz tog pisma može zaključiti da je oko 551. ili 551. Totila gospodovao Istrom i Venecijom, a to mu je tim vjerojatnije što je tada poslao 300 lađa u Jonsko more, gdje su opustošile više otoka i mjesta.64 Gruber piše da je Totili pošlo za rukom da je opet negdje 551. godine osvojio Mletačku i Istru.65 Ja bih svemu tome imao samo dodati da je Istra ili veći njen dio do Narzesovog dolaska u nju bila pod vlašću Totile, tj. do 552. godine. Ako pak prokomentiram i navedeni tekst, onda je jasno iz njega što je Bog po Narzesu učinio, kako ga na to podsjeća papa, a to je da je pobijedio Totilu i oslobodio te dvije zemlje ispod njegove »tiranske« vlasti. Tako možemo ustvrditi da je istom 552. godine konačno cijela Istra došla pod Bizant, koji je tijekom tog i slijedeća dva stoljeća ipak nije uspio trajno, već samo povremeno, držati u svojoj vlasti. U ovoj mojoj radnji ima i nekoliko pretpostavki koje sam pokušao potkrijepiti izvornim činjenicama. Svakako se prilično toga može i pobijati, ali je to upravo i svrha ovoga moga rada, jer se naši historičari dosad nisu pozabavili tim problemom, o kome su suvereno kazali svoju tobože zadnju riječ samo talijanski historičari, te to njihovo stanovište vlada i danas u povijesnoj znanosti. Jedno je dakle ipak jasno: nikako ne stoji da je Istra potpala pod Bizant 539. god. već, po mome mišljenju, mnogo kasnije, a da li je to tako vidjet će se iz narednih drugih kritičkih radova iz tog područja koji će ili potvrditi ovo moje mišljenje, ili ga nešto malo vremenski sniziti, ali nikako ne i vratiti u navedenu dosad zastupanu godinu.
F. Kos tvrdi da je još 548. kada su Franci zauzeli Veneciju i Norik tada bio ü njihovoj vlasti, dok na drugom mjestu smatra to samo mogućim (o, c. I, 53, 67). 61 U najnovijem izdanju Dandola glasi to ovako: »Recolere enim debet celsitudo vestra, quid per vos Deus fecerit, tempore illo, quo et Ystriam et Veneciam tyrampno Totila posidente, Francis eciam cuncta vastantibus« (A. Danduli o. c., RIS f. 313, 71), a u Dümmlera: »Recolere enim debet celsitudo vestra, quid per vos Deus fecerit tempore illo, quo et Istrias et Venetias tyranno Totila possidente, Francis etiam cuncta vastantibus« (Epistolae . . . I, MGH, Ep. III, 446), što ima isto tako i Kos (o. c. I, 63). U Rubeisa, koji je to uzeo iz Labbeausa Collectione Conciliorum, stoji sve isto, ali mjesto »Istrias« ima »Istriam« (o. c., 194), dok Benussi po starom izdanju Dandolove kronike (1. V, c. 10, p. 15) donosi začudo ovako taj citat: »Recolere enim celsitudo vestra quid per vos Deus fecerit tempore illo quo et Istriam e Ravennam (podvukao S. A.) tyranno Tothyla possidente, Francis cetera cuncta vastantibus« (Nel medio evo, 6). 62 De Rubeis, o. c. 195, 63 B. Benussi, Nel medio evo, 6. 64 F. Kos, o. c. I, 49, 63, XVII. 65 D. Gruber, o. c., 8.
34
60

WAS ISTRIA SUBJECTED TO BYZANTIUM IN THE YEAR 539?
(Summary)

After Justinian's commander Constantianus had conquered the whole of Dalmatia and Liburnia (535), Byzantium for the first time approached Istria's frontiers. That country was enjoying the most complete peace and abundance under the government of the Eastern Goths. The author concludes that this region was not subjected to Byzantium in the years 538 and 539, basing this conclusion on Procopius, and he contests the contrary opinions in this matter. — Procopius refers to Belisarius' and his army's and fleet's first arrival in Pola in the year 544, which evidences indirectly that a more important part of Istria was still governed by the Eastern Goths who then owned Pannonia Savia, Furlania and Northern Italy, too. The possibility that Pola remained now firmly in Byzantine possession cannot be excluded on the basis of a critical elaboration of two rather doubtful sources. Istria is not Byzantine either in the year 548, because the Eastern Goths defeated Justinian's forces in that same Dalmatia which they — the Goths — had lost already in the year 535. As a matter of fact, if Istria then had not been still under the Goths, they would have attempted in that year to get back first this region, which is much nearer to Italy, than Dalmatia. The year 549 is also marked by the advance of the Goths, who in Italy defeated the Byzantine forces. The defeated and fugitive soldiers then waited calmly in Istria, and precisely in Pola, for the imperial commander Germanus. Only as late as 552, when the imperial commander Narses went from Salona through Liburnia and Istria to Italy, was the until then gothic Istria definitively subjected to Byzantium. That is confirmed also by a letter of pope Pelagius I to the abovementioned commander. — The conclusion results clearly from all this: it absolutely cannot be accepted that Istria was subjected to Byzantium in the year 539; according to the author's opinion that happened much later.

35

PROBLEMATIKA NAJRANIJEG DOSELJENJA I NASTANJENJA SLAVENA — HRVATA U ISTRI

l.
Za prilično duge vladavine cara Justinijana I (527 — 565) Slaveni, Langobardi i Avari gotovo neprestano nadiru i pustoše bizantsko carstvo, a napose Balkanski poluotok. Najuporniji medu njima su Slaveni, koji su tijekom 6. i u prvim desetljećima 7. stoljeća uspjeli da se nasele i ustale na tom poluotoku, pa tako i u Istri, koja je od početka II. polovice 6. toljeća bila u rukama Bizanta.1 Sada, kada je konačno cijela Istra došla pod bizantinsku vlast, ona je isprva bila — kako se to može zaključiti iz suvremenih pismenih izvora — i upravno-politički2 i crkveno ujedinjena s Venecijom.3 Otkada je ona bizantska pokrajina, napisao sam u radnji »Da li je Istra upravo 539. potpala pod Bizant«, koja će izići u idućem broju Zbornika radova Vizantološkog instituta SAN. 2 M. L. Hartmann pretpostavlja da je još uoči provale Langobarda u Italiju na granicama Venecija postojala vjerojatno istarsko-mletačka istočna marka (Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien (540 — 750), Leipzig, 1889, 53). P. Kandier iznosi da }e sada postavljen vojvoda (duca) za spojene Veneciju i Istru, pod kojim je bio magister militum za čitavu Istru (Le istorie di Trieste I, Archeografe Triestino (AT) III NS VIII, Trieste 1919, 90). M. Kostrenčić piše da je Istra pod Bizantijom bila uređena kao tema, tj. uprava je bila udešena na vojničku (Statuti istarskih gradova i otoka, Savremenik XIV, Zagreb, 1919,541), a D. Gruber kaže da je na početku bizantskog vladanja u Istri bio na čelu uprave i sudstva vojvoda (dux), a na čelu vojne vlasti vojni meštar (magister militum). Ali nakon dolaska Langobarda građanska okružja pretvaraju se u vojnička područja (teme) i takva tema postade koncem VI. stoljeća Istra, kojoj je na čelu bio vojni meštar kao carski namjesnik, podvrgnut neposredno ravenskom egzarhu, sa sjedištem u Puli. Čak dalje nadodaje kako je početkom VII. stoljeća (negdje nakon čestih provala Langobarda i Slavena sve do 611. godine) nastala vrlo prostrana krajina od Trsta do Trsata i Kvarnera, kojoj je na čelu tribun kao i velikim gradovima te pokrajine, a trajala je sve do prestanka bizantske vlasti u Istri (Povijest Istre, Zagreb, 1924, 19, 20, 22, 23). J. Ferluga navodi da »nismo u stanju« da Istri damo neki poseban oblik. Kada je vraćena pod bizantsku vlast za vrijeme Justinijana I (527 — 539), točnije 539, u početku je, možda, još postojala, piše dalje, »podela između civilne i vojne vlasti karakteristična za Dioklecijanovu i Konstantinovu upravu, ali, u svakom slučaju, ona je trajala vrlo kratko, jer se kroz ćelo vreme, dok je Istra u okviru vizantinskog carstva, spominje kao njen upravnik isključivo magister militum« (Niže vojno-administrativne jedinice tematskog uređenja, Zbornik ra37
1

U svjetovnom pogledu upravljao je objema zemljama Bizantinac s titu4 5 6 lom patricija, a u crkvenom zajednički patrijarha. Odlaskom Langobardä iz Panonije, koju su prepustili Avarima, i njihovim dolaskom u Italiju (568) prestaju i mirni dani za Istru. U nju su Langobardi prvi puta uspješno upali po svoj prilici istom 589. godine7 i odante se uz veliku novčanu otkupninu i mirnu nagodbu vratili svojim kućama.8 Tako je Bizant i opet uspio vratiti i sačuvati tu ugroženu pokrajinu. Upravo kada je ne samo u Raveni i Gradežu, već i u Istri ponovo buknula strašna kuga,9 sklapa novi langobardski kralj Agilulf mir s Avarima.10 U Istri, prilično opustošenoj od spomenute kuge, ujedno i dalje traje crkveni raskol,11 koji je papa Grgur I. uskoro uspio djelomično ukloniti,12 a
dova Vizantološkog instituta SAN XXXVI/2, Beograd, 1953, 93). B. Grafenauer kaže da Istra sastavlja posebnu obrambeno-upravnu jedinicu bizantske samostalne države koja se nikada nije razvila u pravu »bizantsku temu«, samostalnu pokrajinu na čelu sa »strategom«, već se vojna i upravna vlast združila u istim rukama i na čelu cijele Istre stoji do konca bizantske vladavine poseban »magister militum«, koga imenuje car (Zgodovina slovenskoga naroda I, Ljubljana, 1954, 82). 3 God. 556. bizantska je vojska oduzela Francima uz dio Italije i tu pokrajinu (F. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku I, Ljubljana, 1902, 53). G. Vergottini tvrdi da je Istra u bizantskom periodu sačinjavala s Venecijom jednu provinciju, a nakon 568. pokrajina Istra obuhvaćala je i preostatke Venecije (Per la revisione delle liste cronologiche per l'Istria medievale, Atti e memorie della Societä istriana di archeologia e storia patria XLIX, Pola, 1937, 56). 4 O razvoju te titule, povezane s onom magister militum, piše opširno M. L. Hartmann (Geschichte Italiens im Mittelalter I, Gotha, 1897, 56, 66, 77, 99, 235, 258, 351, 352). 5 F. Kos, o. c. 1,54,58-63. 6 C. de Franceschi čak zna da su s njima išli u Italiju: Gepidi, Svevi, Bugari, Sasi i Slaveni (L'Istria, Parenzo, 1879, 73). Međutim Pavao Đakon piše samo da je njihov kralj Alboin doveo mnogo drugih narodnosti, tako npr. Gepide, Sarmate, Panonce, Noričane itd. (G. Vottich, Paolo Diacono, studi, AT NS XXII (2, Trieste, 1898-1899, 31). 7 Mnogi pisci stavljaju taj pohod u razdoblje od 587 — 590. godine. 8 G. Vettich, o. c., 52. 9 G. Vettich, o. c., 62; F. Kos, o. c. I, 133 (o. 592.). U Ivana Đakona sa strane teksta stavljena je 591. godina, a G. Monticolo u bilješci kaže po Pavlu Đakonu da je to bila 592 (Cronache Veneziane antichissime I, Roma, 1890, 75). Dandolo je meće između 584. i 602. godine (A. Danduli Chronica per extensum descripta aa. 46—1280, RIS f. 313, Bologna 1938, 87), a ostali pisci u 587. ili 591. godinu. 10 G. Vettich o. c., 62, 63. 1 ' Nazivan u 593, 596. i 599. godinama od pape Grgura I. »Histricorum... separatione« ili »Histricorum scismate« ili »errore Histricorum« ili »Histricorum scisma« (F. Kos, o. c., I, 142, 147, 166). 12 F. Kos o. c. I, 142-144, 147, 163-170. 13 Za njega kaže B. Benussi, upirući se na Kandlera (Codice diplomatico istriano (KCDI), 1-804 god.), te pisma Grgura Velikog i na Hartmanna (Untersuchungen..., 57) da je bio podređeni ravenskom egzarhu i da je stolovao u Puli (L'Istria nell'epoca bizantina, Atti... VII, Parenzo, 1891,421). Hartmann piše da je magister militum Istre vojnički obuhvaćao još carsku obalu Venecije i Istre (Geschichte... II 1/1, Gotha 1900, 128, 129). A. Tamaro piše da je magister militum Istre postao vrhovnim zapovjednikom Venecije i Istre (La Venetie Julienne et la Dalmatie, I, Roma, 1918, 134). Vergottini kaže da se magistri militum, koji su upravljali Istrom do kraja VI. stoljeća, imaju
38

od pomoći mu je bio i tamošnji magister militum Gulfar, koji bi mogao 16 biti germanskog porijekla. U međuvremenu su se na većoj ili manjoj udaljenosti od istarskih granica dogodile vrlo značajne i presudne stvari. Franački kralj Hildebert II. imenovao je o. 595. Tasila bavarskim vojvodom (rex). On je uskoro17 s vojskom ušao u pokrajinu Slavena (in Sclaborum provinciam), koje je svladao i onda se s velikim plijenom vratio kući.18 Taj nam mali podatak dokazuje da su se Slaveni naselili u pokrajini, koja je bila na medi bavarske vojvodine, a koja je opet graničila i s langobardskom državom. Teško je nešto konkretno reći o tome koliko je ona prostorno zahvaćala. Da li je ta pokrajina bila pod Avarima? Čini se da jest,19 a upravo ti Slaveni su i bili blizu meda gornje Istre. Po svoj prilici 596.20 godine ponovo je 2000 Bavaraca napalo Slavene, kojima je pritekao u pomoć avarski kagan, i sve su ih onda pobili.21 Uto je kasmatrati kao magistri militum Venecije i Istre. No krajem VI. stoljeća izvršeno je administrativno razdvojenje između ostatka Venecije i Istre i tek odonda dalje magistri militum, upravljači Istre, imaju se smatrati kao vlast s kompetencijom ograničenom na samu Istru (o. c., Atti... XLIX, 56). Ferluga donosi da je bio Istrin »upravnik isključivo magister militum« i navodi ih iz pisama pape Grgura dva (Vasilije i Gulfar), a iz spisa rižanskog placita četiri (Konstantin, Vasilije, Stevan, Mavrikije). Nadalje zaključuje da je taj razvoj shvatljiv, »jer je u skladu s opštom tendencijom sve veće militarizacije carstva uopšte i provincijske administracije posebno. Na jačanje autoriteta i na sve veće koncentrisanje svih poslova, pa i civilnih, u rukama vojnog komandanta utjecao je i položaj Istre, pogranične oblasti, u koju su stalno upadali varvari, Langobardi i Slaveni. Istra je bila do pada Ravenskog egzarhata podčinjena Raveni, ali je poslije toga bila samostalna jedinica pod magistrom«. Ujedno Ferluga smatra samo pretpostavkom Bennusija, koji (Nel medio evo..., 29), oslanjajući se na Calisse (II governo dei Bizantini in Italia) smatra da je pored vojnog komandanta, magistra militum, postojao civilni upravnik Istre, dux, jer dok se magister militum često spominje u izvorima ne postoji ni jedan jedini spomen duksa (o. c., Zbornik radova..., XXXVI/2, 93). 14 F. Kos o. c. I, 169, 170. Regest mu je djelomično krivo preveden. 15 Hartmann smatra da je on bio prvi magister militum u Istri, spomenut u izvorima (Untersuchungen... 152). Benussi (Nel medio evo, Parenzo, 1897, 33, 86), Gruber (o. c., 12) i Ferluga (o. c., 93) krivo drže da je bio i Bazilije isto što i Gulfar. Naime papa Grgur I. tog prvog oslovljava s »vestrae magnitudinis«, a takav naslov imali su samo duces, tj. zapovjednici pograničnih trupa (usto su se naslovljavali i sa spec-abiles), a magistri militum su se oslovljavali s »gloria vestra« (M. L. Hartmann, Untersuchungen ..., 57). Tamaro navodi da je o. 595. na čelu Istre bio prema Jaffeu (Regesta pont. rom., 134, n. 1024) prvi poznati magister militum Carellus, a poslije njega su, koliko se zna prema Benussiju (Nel medio evo, 33): Bazilije, Mastalon i Gulfarius (o. c. I, 133). 16 Ch. Diehl ga smatra Ostrogotom (Etudes sur l'administration byzantine dans l'exarchat de Ravenne (568-751), Paris, 1888, 243, 244). 17 T. j. 595. ili 596. godine. I dok F. Rački sa sigurnošću na osnovi izvora, stavlja to u 595. godinu, tj. kad je Tasilo postavljen za vojvodu (Documenta hitoriae croaticae periodum antiquam illustrantia, NSHSM VII, Zagrabiae, 1887, 247), F. Kos kaže da je najvjerojatnije to bilo 595 (o. c. I, 144). 18 G. Vettich o. c., 63. 19 To se može zaključiti na osnovi onog podatka iz o. 596, kada su Bavarci napali Slavene (G. Vettich o. c., 55 i F. Kos o. c. I, 148). 20 Na osnovi datiranja smrti kralja Hildeberta (596), Rački stavlja taj događaj u 596. godinu (o. c., 249). 21 G. Vettich o. c., 65 i F. Kos o. c. I, 148.

13

14

15

39

gan, koji je vodio prilično teški rat sa Francima u Tiringiji, poslao svoje poslanike u Milan kralju Agilulfu, s kojim je sklopio i mir.22 Tada je umro i ravenski egzarh Roman i naslijedio ga Kalinik,23 koji je s Agilulfom sklopio primirje. 24 Tada kralj Agilulf sklopi vječni mir s Francima/
2.

Usred takva relativno prilično mirnog stanja u tom dijelu Evrope, ne zna se koji je bio razlog da su Slaveni kao jedna vojna cjelina prvi put došli u sukob u onom kraju bizantinske države gdje je bio upravo navedeni egzarh Italije Kalinik.26 No taj ih je pobijedio i papu Grgura I. neposredno izvijestio o toj svojoj pobjedi, koja je crkvenog poglavara uvelike obradovala.27 Pitanje je samo kada je to bilo. E. Dümmler stavlja to pismo u 598. godinu,28 Ph. Jaffe u prvom izdanju svojih regesta datira to papino pismo u listopad 59829, a u drugom izdanju (Leipzig, 1883, izd. G. Wattenbach) čak u svibanj 599.30 C. Cippola stavlja to pismo u rujan-stud. 598.31 U svibanj 599. datira i Hartmann,32 a Kukuljević u listopad 598.33 a tako po Jatteru i Rački.34 Bonussi se opredjeljuje posredno za svibanj 599,35 F. Kos najodlučnije za taj datum,36 a P. Savini stavlja naprosto to pismo u 598. godinu.37
22 Svakako prije travnja 596 (Gl. za to potvrdu u svezi sa smrću egzarha Romana: M. L. Hartmann, Untersuchungen..., 11). M. Palmerius piše: »595. Agilulphus cum Cacano Hunnorum rege pacem firmat, illam ipse per legatos e Pannonia postulante...« (Liber de temporibus RIS f. 42, t. XXVI, p. l, Cittä di Castello 1906, 60). I dok C. Sigonius stavlja to u 597 (Historiarum de regno Italiae libri quindecim, Venetiis, 1574, 39), Grafenauer stavlja taj mir sa sigurnošću u 596. godinu (Ustoličevanje koroških vojvod in država Karantanskih Slovencev, Ljubljana, 1952, 431; Zgodovina... I, 119). 23 R. Cossi stavlja njegov dolazak umjesto Smaragda u 597. ili 598. godinu (Le vicende politiche dell'Italia medioevale I, Padova, 1938, 158). 24 596. ili 597. (gl. zato potvrdu: M. L. Hartmann, Untersuchungen..., 11). Benussi stavlja zaključenje toga mira u kraj 598 (Nel medio evo, 85). 25 G. Vettich o. c., 65, 66. 26 U pismu od listopada 598. godine zove ga papa Grgur I. »Gallinice exarcho Italiae« (I. Kukuljević-Sakcinski, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagreb, 1874, 30). 27 F. Kos o. c. I, 167. 28 Ueber die älteste Geschichte der Slawen in Dalmatien (549-928), Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften — Philosophisch-historische Classe 19 Bd, Wien, 1856, 362. 29 U tom izdanju Jaffe stavlja pisma pape Grgura I. Kaliniku i stanovnicima koparskog otoka (F. Kos o. c. I, 165, 166, 167, 168) u jedno pod listopad 589 (Regesta pontificum Romanorum, Berolini 1851, 126, Br. 1165). 30 B. Benussi, Nel medio evo, 16. 31 Fonti per la storia della regione al tempo della dominazione langobarda (568-744), Archivio Veneto XIX, Venezia, 1880, 434. "Geschichte... II/1, 114.
33

I dok Rački kaže da se iz toga pisma ne može doznati gdje su Slaveni pobijeđeni,38 Hartmann samo piše da je egzarh ratovao protiv njih u Istri.39 Bonussi stavlja u proljeće 599. tu provalu Slavena u Istru, koju je obranio sam ravenski egzarh Kalinik i s grčko-istarskim četama odbacio ih preko Alpa, citirajući Cohna40 za taj podatak,41 Taj isti događaj stavlja Bonussi u 599. godinu i ponavlja, bez citiranja Cohna, i 1903. godine,42 a 1924. navodi da je zbog toga bilo veliko veselje ne samo u Istri i Raveni, već i u Rimu.43 B. Schiavuzzi čak piše da su Avari i Slaveni 599. i 601. ušli u Istru,44 a Tamaro, citirajući Pavla Đakona, Dandola i Benussija (Nel medio evo, 16), kaže da su 598. Slaveni po zapovijedi Avara i u dogovoru s Langobardima preko Julijskih Alpa navalili na Istru, vjernu Bizantu, pljačkajući i paleći, ali da ih je Kalinik osobno porazio i protjerao obranivši Istrane. Sjećanje na to, kaže dalje — citirajući De Franceschija (L'Istria, 77) — sačuvano je u tradiciji istarskog naroda sve do danas o golemom pokolju Slavena na Učki.45 Savini smatra vjerojatnim da je ta bitka bila na Krasu ili na akvilejskom primorju na izlazu predjela Frigide.46 Gruber piše da su uz vjerske prijepore zaprijetile onda »Istri i provale Slavena (Venda), koji su u to doba doprli sve do susjednih alpskih krajeva (a to su bili današnji Slovenci). Oni su po prvi puta provalili u proljeće 599., ali ih je sam Kalinik suzbio i otjerao natrag u Alpe, a papa mu je Grgur I. čestitao (u svibnju g. 599) na toj pobjedi.«47 F. Šišić kaže da je Kalinik još u proljeće 599. obavijestio papu »o pobjedama rimskih četa — možda pod njegovim vodstvom — nad Slavenima, jamačno negdje u Istri«,48 a P. Paschini navodi da je u svibnju 599. godine papa čestitao Kaliniku što je pobijedio Slavene, koji su očito pokušali prodrijeti u sjevernu Istru,49 M. Kos stavlja to također u svibanj iste godine.50 N. Žic piše da su »vijesti o Slavenima u Istri sačuvane« iz godina »599., 600., 611., 641., 642., 670. i t. d. Oni su tada u društvu s Avarima pustošili mnoge zemlje, pa i Istru, koja je onda bila bizantinska.« Avari i Langobardi su tamo provaljivali samo da plijene, ali Slaveni su tražili ne samo plijena nego i zemljišta, stalnih sijela, pa se svaki put jedan dio njih tu nastanio.51 L. Kirac kaže da su prave i kobne bile »provale Slavena u Istru od godine 598. ili 599. do godine 611., u kojima naseljuju Istru, a paralelno i Dalmaciju«, te 598, a po nekim piscima »godine 599. pro38
39

34

o. c., 255. 35 Nel medio evo, 16. 36 o. c. I, 167. 37 II golfo liburnico, Roma, 1921, 31.

o. c. I, 30.

Untersuchungen..., 11. Die Stellung der byzantinischen Statthalter in Ober-und Mittelitalien, Berlin, 1889 (na žalost tu knjigu nisam mogao naći ni u jednoj biblioteci). 41 Nel medio evo, 16. 42 Manuale di geografia dell'Istria, Parenzo, 1903, 81. 43 L'Istria nei suoi due milenni di storia, Trieste, 1924, 85. 44 Cenni storici sull'etnografia dell'Istria, Atti... XVII, Parenzo, 1901, 305. 45 o. c. I, 130. 46 o. c., 31. 47 o. c., 13. 48 Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb, 1925, 226. 49 Storia del Friuli I, Udine, 1934, 120. 50 K poročilom Pavla Diakona o Slovencih, Časopis za zgodovino in narodopisie 26(1931). 51 Istra II, Zagreb, 1937, 34.
40

o. c., 255.

40

41

diru Slaveni s velikom silom u Istru«. Ujedno vrlo neuvjerljivo pokušava konstruirati neke bitke u toj zemlji oko neke kule. Zatim ide tako daleko da piše kako su na Učki kod kula Boljun, Belaj i Letaj Slaveni godine 599. smrvili carsku bizantinsku vojsku ravenskog egzarha, porušili do 40 kula po Istri i mačem i ognjem sve uništili. »Tom prilikom su pobijeđeni mnogo uglednije teško ranjene i pale vojnike i legionare odvukli sa sobom prema zapadu i tu ih na kršćanski način pokopali.« U dokaz tome i da potvrdi tu narodnu predaju, Kirac donosi čak neka četiri nadgrobna spomenika, »koji govore o legionarima, vojnicima i mladim ljudima«, fantazirajući kako su oni pokopani i dapače drži da im je možda te spomenike postavio i opat Martin, izaslanik pape Ivana IV.52 B. Grafenauer u obliku kronološke table donosi da su Avari 597. napali Dalmaciju i 598/9. upali u Istru.53 Rojnić iznosi da su se, koliko je poznato, Slaveni u Istri pojavili prvi puta 599 ali ih je bizantinska vojska suzbila.54 U svojoj pak »Zgodovini« Grafenauer kaže da su Slaveni, upravo kada je god. 598 — 599. vladao mir na zapadnim avarskim granicama, upali u Istru i kroz »istrska vrata« (Vipavska dolina) ulaze u Italiju. Malo zatim čak piše da su oni o. 599. i 600. napadali bizantinsku Istru.55 U I. svesku »Enciklopedije Jugoslavije« pod naslovom »Avari« Grafenauer donosi da »već 585. njima podređeni Slaveni stigli su do meda langobardske Italije i zauzeli prva langobardska uporišta (Kranj, Meglarje)«. Avari su ponovo sklopili mir s Langobardima i (597) prodrli u Dalmaciju, 509. najprije u Istru, a potkraj godine u Trakiju.56 M. Kos pak piše da Slaveni od 509. napadaju bizantsku Istru.57 y Iz ovog letimičnog pregleda o stavu nekih historičara i poluhistoričara o tom pitanju teško je odrediti točnu godinu prve provale Slavena na ovu stranu bizantskog carstva. Ujedno je presmjelo tvrditi da su oni baš tada upali u samu Istru, gdje su bili i poraženi. Moje je mišljenje da se to dogodilo negdje na granici ili možda u gornjem predjelu Istre, ali nikako ne u zapadnom dijelu te pokrajine, jer Slaveni još nisu mogli zauzimati primorske gradove kao ni Langobardi ispočetka kada su upali u Italiju.58 Još nešto. Tu su vijest o porazu Slavena dostavili papi stanovnici koparskog otoka (de Capritana insula). Njih je naime s tom 59 obaviješću poslao onamo sam Kalinik, kome su oni u Ravenu došli. Znači: da je bio tada napad Slavena u Istru ili u jedan njen dio, onda bi se iz tog papina pisma to jasno očitovalo baš u svezi s navedenim Kopranima. Nadalje Kalinik je nad Slavenima iznio pobjede, a ne samo pobjedu, i to u dijelovima

koje sam naveo, ili možda i u samoj gornjoj Italiji, što ne bi bilo nikakvo čudo kada već 600. godine Slaveni prelaze preko Istre izravno u tu zemlju.
3.

Upravo kada su Slaveni 600. godine, možda baš u lipnju ili u srpnju, ugrozili Dalmaciju, istodobno su počeli preko Istre60 prodirati u Italiju,61 što je zabrinulo papu Grgura koji se donedavna radovao njihovu porazu. Iz vrlo važnog pisma pape Grgura upućenog salonitanskom biskupu Maksimu (srpanj 600),62 u kome se nalazi navedena vijest o prodoru Slavena, opaža se da su oni slomili svaku obranu Istre na njenim granicama, a i da su stali kroz nju prolaziti u samu Italiju63 bez ikakvih zapreka i otpora sa strane BiKirac razlikuje »po dobi dva glavna naseljavanja Istre Slavenima; prvo, koncem šestog i početkom sedmog stoljeća, drugo tijekom šesnaestog i sedamnaestog stoljeća«. Zatim kaže da su Slaveni otvorili vrata Istre, 598 — 599. i da se šire po zemlji.-! dolaze 602, 604. i 611. Uopće o tom naseljavanju, koje on povezuje s mnogim pučkim predajama, govori vrlo neuvjerljivo i suviše rodoljubno (o. c. 28, 32 — 46). Rojnić prvo stavlja provalu Slavena u gornju Italiju u 599. godinu (Istrie, apercu historique, Sušak, 1945, 6), a nekoliko godina kasnije samo piše da je teško steći jasniju sliku o rasprostranjenosti Hrvata i Slovenaca u Istri u prvim stoljećima nakon njihova doseljenja. (Historija naroda Jugoslavije I, 218). M. Kos isprva datira tu provalu u srpanj 600. i piše da su Slaveni provalili preko sjevernog dijela bizantske Istre, koji je napadajućim Langobardima, Avarima i Slavenima bio najbliži. Taj prolaz (aditus) on ubicira u rimskim cestama. One su preko nutarnjeg i tršćanskog krasa, koji on uklapa u sjeverni dio Istre, vodile u Furlaniju (K poročilom...). God. 1953. M. Kos datira tu provalu u bizantsku Istru u o. 600. godinu i nadodaje da su zajedno s njima bili i Avari, i tomu je prvi sačuvani spomenu u pismu pape Grgura I. o Slavenima i njihovoj nazočnosti na sjevernom jadranskom primorju. Nadalje kaže da je dolaskom Slavena na gornji Jadran Istra ostala pod bizantskim političkim gospodarstvom dobro uređena, s kaštelima na moru i unutrašnjosti, i posadama i romaniziranim stanovništvom i mogla se opirati moćnom slavenskom naseljavanju. Hrvatski Slaveni naselivši se oko Kvarnera i predjela Učke prodirali su u skromnom opsegu u unutrašnjost zemlje. Malo je vjerojatno da upadom Slavena oko 600. ne bi slijedila njihova penetracija u unutrašnjost poluotoka, te kaže još da su se u većem dijelu Istre u VII. i VIII. stoljeću mjesta kaštela i tomu podređeni okoliš, branili i obranili od slavenskog naseljavanja, a u Krasu i Posočju je to bilo drugačije (Slovensko Primorje in Istra, Beograd, 1953, 40 — 43). Grafenauer isprva piše da Alpski Slaveni o. 600. prodiru kroz »istarski prolaz« u gornju talijansku nizinu i da su naselili zalede Trsta, a gradske su naseobine romanske (Historija naroda Jugoslavije I, 82), a zatim u svojoj »Zgodovini« opisuje kako su o. 600. Slaveni ušli kroz »istrski dohod«, tj. kroz Vipavsku dolinu u Italiju. Nadalje kaže da su Slaveni u Istri zaposjeli sjeverni dio do Ćićarije i Buzeta. Ćićarija je s Učkom gorom ostala nenaseljena, i ona je dijelila Alpske Slavene od slovenskih doseljenika koji su došli u Istru od o. 600. dalje morem i od Rijeke. Odatle su došli preci istarskih Hrvata, Alpski Slaveni su naselili zalede Trsta, a mjesta su ostala romanska (Zgodovina... I, 112, 113). 61 F. Kos (o. c. I, 171) i Šišić (o. c., 226) donose tekst toga pasusa ovako: »... quia per Histriae aditum iam ad Italiam intrare coeperunt...«, a F. Bulić (S. Gregorio Magno papa nelle sue relazioni colla Dalmazia (a. 590 — 604), Bullettino di archeologia e storia dalmata XXVII — Supplemente, Spalato, 1904, 16) i Benusi (Nel medio evo, 16) imaju: »... quia per Istriae aditum iam Italiam intrare coeperunt...«. 62 F. Bulić (o. c., Bullettino ... XXVII, 46, 47) donosi cijelo to pismo. 63 C. Baronius kaže da je 601. papa Grgur I. pisao sicilskim biskupima da održavaju litanije kako ne bi ondje došlo do provale barbara, te dodaje da su Slaveni počeli i Italiju i Siciliju ugrožavati (Annales ecclesiastici VII, Venetis, 1710, 131). F. di Manza60

Crtice iz istarske povijesti, Zagreb, 1946, 30-32, 122-126. Nekaj vprašanj iz dobe naseljevanja Južnih Slovenov, Zgodovinski časopis IV, Ljubljana, 1950, 86. 54 Historija naroda Jugoslavije I, Zagreb, 1953, 218. 55 Zgodovina...I, 119, 120. 56 Enciklopedija Jugoslavije I, Zagreb, 1955, 252. 57 Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1955, 48. 58 Gl. za to potvrdu: G. Vettich, o. c., 31. 59 I. Kukuljević-Sakcinski, o. c. I, 30.
53

52

42

43

zanta. Ali ne zato i od strane Langobarda, preko kojih teritorija i ne idu, već će dapače s njima i Avarima nešto kasnije zajednički upasti u tu cijelu pokrajinu. Prema tome nas još zanima odakle su oni došli, kuda prodiru i koji je to »Histriae aditus«. Slaveni ulaze iznad Rijeke u Istru, u koju se i danas tako ide, te su se onda raštrkali po njoj i valjda stali prvi put dolaziti do ispod njenih primorskih većinom utvrđenih gradova, a najveći dio Slavena išao je onom cestom do iznad Trsta i onda ulazio u Italiju duž primorskog dijela Venecija, koje su bile još u vlasti Bizanta, tj. ravenskog egzarha. Da su oni tuda išli i da su to bili uglavnom Slaveni iz nezavisnih prekodunavskih krajeva,64 koji su istovremeno ponovo stali nadirati u Dalmaciju i kroz Istru u carsku Italiju, mora se zaključiti već iz te njihove zajedničke akcije na navedene tri zemlje! Da li su tu bili uklopljeni i tzv. Alpski Slaveni iz Norika, teško je, iako nije isključeno, nešto stvarno reći. Također ništa ne znamo o tome dokle su Slaveni ušli u Italiju, i da li su opet protjerani ili su stali stalno onamo nadirati, također nam nije poznato. No svakako se je sada Bizant, koji je neko vrijeme stao živjeti u mirnim odnosima s Langobardima, najedanput našao na svom posjedu ugrožen od poznatih mu upornih i prodornih protivnika — Slavena. Unatoč tome ne može se zaključiti iz onog papina pisma, kako to tvrdi Gfrörer, da su Avaro65 — Slaveni o. 600. god. osim Dalmacije66 zaposjeli
no iznosi da 600. počinju Slaveni »... entrare in Italia, minacciano Salona, cittä dell'Istria, il di cui vescovo era Massimo« (Annali del Friuli I, Udine, 1858, 123, 124). Rojnić stavlja tu provalu čak u 599. godinu (Itrie... 6), a Grafenauer u »leto 600.« (Ustoličevanje... 431). 64 Baš 600. godine sklopili su Avari i Bizantinci mirovni ugovor, po kome je utvrđena granica Dunav i dopušteno je i jednoj i drugoj strani da ide preko te rijeke ako bi htjela napasti Slavene. Taj podatak dokazuje da su tamošnji Slaveni bili nezavisni i od jednih i od drugih (F. Kos, o. c. I, 171). 65 Barada opisujući kako je u konačnoj Avariji slavenski živalj bio ne samo najbrojniji, nego uz Avare politički i vojnički najjači, kaže kako je potpuno razumljivo da suvremeni pisci potpuno identificiraju Avare sa Slavenima. Tako papi Grguru I. javljaju da je 599. ravenski egzarh Kalinik pobijedio Slavene, za godinu 600. Pavao Đakon piše da su Langobardi »cum Avaribus et Sclavis« popalili Istru; iste godine tuži se papa Grgur »de Sclavorum gente«, koji da ugrožava Dalmaciju, 603. pomažu Slaveni, koje je hagan poslao Langobardima, zauzeti Kremonu, 612. po Pavlu Đakonu Slaveni su popalili Istru, Izidor pak Seviljski piše da su 614. »Slaveni« oduzeli Rimljanima »Graeciam«, a tom piscu Graecia znači Dalmacija, Sclavi znači Avari. Samo radi pitanja o kome se radi spominje Barada cara Konstantina Profirogeneta, koji u gl. 29. opisujući zauzeće Dalmacije izričito kaže kako Rimljani preko Dunava, dotično preko Save »nađoše nenaoružana slavenska plemena, koja se i Avari zovu«, opet su »Slaveni zvani i Avari«, Slaveni ili Avari itd., a po gl. 29. uzimaju sad »Slaveni«, a sad »Avari«, te zaključuje da su u avarskom prodoru od Zakarpaća do Jadrana sudjelovala mnoga slavenska plemena, podložno — savezna i slobodna, koja su sačinjavala glavninu avarske vojske, te da suvremenici ne prave razliku između Avara i Slavena (Hrvatska dijaspora i Avari, Starohrvatska Prosvjeta HI/2, Zagreb, 1952, 12). Međutim Grafenauer iznosi da citati koje Barada navodi u prilog tome dokazu dokazuju protivno: da su oni tu razliku uočili. Kako bi Teofilakt mogao navoditi čak i broj jednih i drugih, a Pseudo-Fredegar njihov odnos u borbi, te kako bi izvori prilikom opisa niza napadaja spominjali i jedne i druge (B. Grafenauer, M. Barada, o. c., Historijski zbornik VI/1—4, Zagreb, 1953,82). 66 1 Lucius piše da su Slaveni tada samo napali i opljačkali Istru, ali je nisu i zauzeli kao ni Dalmaciju. Iza toga opet kaže da su oni opljačkali Istru 604, a 638. zauzeli
44

i Istru, što potpuno ispravno Benussi ne shvaća i pobija navodeći da su oni osvojili tu pokrajinu 599 zovući u pomoć i Hartmanna (o. c., 11), te ne bi bilo potrebno da je ponovo napadaju 602. i 611. godine.68 Jedno je iz svega toga dakle jasno da su Slaveni probili obranu te pokrajine i prelazili preko nje u Italiju, tj. preko onog »Histriae adituma« 69 za koji se ne može točno odrediti, već samo približno nagađati gdje je bio.
4.

67

Upravo kada je Agilulf ova kćerka sa svojim suprugom bila uhvaćena od vojske Kalinika i odvedena u Ravenu, taj kralj šalje avarskom kaganu graditelje brodova, s kojima je ovaj osvojio neki otok u Traciji.70 601.71 ili možda 602. god.72 Agilulf čak upućuje kaganu svoje poslanike, koji su s njime sklopili vječni mir. Kada su se ti poslanici vratili kući, s njima je bio došao i izaslanik avarskog kagana koji je imao zadaću da pode u Galiju gdje bi isporučio franačkim kraljevima da sklope s Avarima onakav mir kakav su oni sklopilij s Langobardima.
gotovo cijelu Dalmaciju i da se iz pisama pape Grgura I. vidi da je 605. Istra bila u rukama Grka, kako to opaža Carolus Sigonius (J. Lucius, De regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Francofurti, 1666, 41, 54). 67 A. Gfrörer, Byzantinische Geschichten II, Graz, 1873, 11, 16. 68 Nel medio evo, 16, 17. 69 Rutar smatra da se pod »Istriae aditum« ima razumjeti današnji Kras, koji je pripadao pod Istru, i Vipavska dolina, navodeći da je tako to razumio i Phil. Jac. Rechfeld, Würdigung der Horvat'schen Urgeschichte der Slaven, Mitteilungen des Historischen Vereins für Krain, 1846, pg. 47, nota 40 (S. Ratur, Kakšno važnost imajo Pavla Dijakona knjige »De gestis Langobardorum« za starejšo zgodovino Slovencev?, Letopis Matice Slovenske za leto 1885, Ljubljana, 1885, 308). 70 Rutar stavlja u svezi s kaganom to u o. 600 (o. c., Letopis,... 309), F. Kos u o. 601 (o. c. I, 173), Tamaro u 601 (o. c. I, 131), a Paschini čak u o. 591, citirajući Pavla Đakona (Hist. Lang. IV) (o. c. I, 119). 71 Iz teksta Pavla Đakona, s obzirom na uništenje Padove i smrt cara Mauricija (G. Vettich, o. c., 69, 70), mogla bi biti i ta godina. 72 Rački uz motivaciju stavlja čak 600. god. (o. c. 257, 258), a tako i Rutar (o. c., Letopis... 309), De Franceschi u 600. ili 601 (o. c. 76, 82), F. Kos u o. 602 (o. c. I, 178), J. Mal čak u 610, pošto su Avari provalili u Furlaniju i Gisulfa napali (Probleme aus der Frühgeschichte der Slowenen, Ljubljana, 1939, 21), M. Kos u 603 (Slovensko Primorje... , 41), a Grafenauer u 602 (Ustoličevanje..., 431); Zgodovina... I, 119). 73 Lucius kaže da je Alboin, ne vjerujući svojim vojvodama, od kojih su se onaj od Tridenta i Furlanije otvoreno odmetnuli, pozvao u pomoć kao saveznike Avare i Slavene. S njima je oteo mnoge bizantske gradove i pošto je upokorio navedene vojvode, oplijenio je Istru (o. c., 40). J. L. Schönleben, citirajući Pavla Đakona, piše da su Langobardi, Avari i Slaveni sklopili savez »ad Istriam occupandam« (Carniola antiqua et nova, Labaci, 1681, 332). De Franceschi navodi da je razlogom udruženja Langobarda s Avarima i Slavenima i za zajednički prodor u Istru mržnja na Grke, s kojima su imali neprestano ratove da opljačkaju Istru, ali je nisu mogli osvojiti jer su je snažno branili i čuvali njeni stanovnici (o. c., 76). 74 Interesantno je što H. Megiser u svojoj knjizi, kojom se samo s oprezom može služiti, jer je pored ostalog on prilično pristran, u poglavlju pod naslovom »Wie Cacannus der Tyrann mit seinen Hunnen und den Khärndten in das roemische Reich fällt« kaže, iako se taj pasus izravno ne odnosi na taj upad: » . . . Im Jahr des Herrn Christi 567. haben sich die Hunnen aufgemacht samst den Winden aus Khaerndten
45

U međuvremenu su Langobardi s Avarima i Slavenima upali u zem77 lju Istrana, kojih se biskup Firmin vratio u krilo katoličke crkve i papi Grguru,78 te sve po njoj popalili i opljačkali.79
76

73

74

75

beyde streitbare und grausame Voelcher so hievor namentlich Histriam, Liburniam und Dalmatiam, mit Gewalt eingenommen vnd dieselben Land nach ihnen Sclaveniam, oder das Windische Land genannt...« (Annales Carinthiae, Leipzig, 1612, 359). I. della Croce iznosi da je 604, kako piše Lucius (De regno Dalm. lib. I, cap. 8), a po njemu i Schönleben (Annal. Carn. 1.1, p. 3, ann. 604), kan s Avarima po drugi puta upao u Istru sjedinjen s Langobardima i Slavenima i sve popalio i opustošio. Zatim kaže da treba tu dodati: »et hoc quidem saepius deinceps egerunt« te da je u tijeku 30 godina ta zemlja bila ucvijeljena pet ili šest puta kao nevina žrtva neljudskog bijesa tih barbara i isječena i popaljena (Historia antica, e moderna, sacra, e profana della cittä di Trieste, Venetia, 1698, 562). Grafenauer iznosi da su Avari 602. sklopili savez s Langobardima protiv Bizanta i 603. napali Italiju (u savezu s Langobardima) i Balkanski poluotok (Nekaj vprašanj..., Zgodovinski Časopis IV, 86), a Barada, slijedeći Račkoga, kaže da za god. 600. Pavao Đakon piše da su Langobardi »cum Avaribus et Sclavis« popalili Istru (o. c., Starohrvatska prosvjeta III/2, 12), što pobija Grafenauer i datira sa 602. godinom (M. Barada, Hrvatska dijaspora i Avari, Historijski zbornik VI (1—4, 76). 75 1 della Croce napose citira uz Pavla Đakona i Bionda (Hist. lib. 8), koji piše »Li Schiavi confederati co' Franchi, Bavari, e Langobardi, passarono in Istria saccheggiandola insieme cogl'Hunni«, te dodaje da je ona zemlja stradala od požara i pljačke i da je napose Trst pretrpio, preko koga su Langobardi, stanovnici Furlanije, morali prijeći da se sa Slavenima i Avarima ujedine u Istri koja je bila porušena. Stoga on zaključuje da je dio Slavena, ostavivši Dalmaciju, došao da stanuje u Koruškoj, Kranjskoj i Istri s tamošnjim domaćim življem (o. c., 555). Benussi kaže za tu provalu upirući se na one citate iz Pavla Đakona i Dandola, da su u Istri stradali ravnica i otvorena mjesta, a narod pobijen i zarobljen. Ali da zato nijedan primorski grad kao ni iz unutrašnjosti: Buzet, Pićan, Motovun i Labin, nije pao u neprijateljske ruke, i da je Istra bila spašena (Nel medio evo, 17). I Gruber piše da su se Slaveni s Avarima i Langobardima složili i njihove čete osvanuše »negdje g. 602.« opet u Istri, koju poharaše i oplijeniše (o. c., 13), a M. Kos samo kaže da su u prvim godinama VII. stoljeća združeni Langobardi, Avari i Slaveni napali i plijenili bizantinsku Istru (O starejši slovenski kolonizaciji v Istri, Razprave I (Razred za zgodovino in društvene vede), Ljubljana, 1950, 59). Stoga je čudnija konstatacija Grafenauera da »Avari, Alpski Slaveni i Langobardi u početku (599 — 602) složno su navaljivali na Grke u Italiji i Istri« (Historija naroda Jugoslavije I, 88), kada znamo da su Langobardi ratovali s njima samo u ovdje navedenom vremenskom razmaku! Isto tako je nerazumljivo zašto. I. Beuc iznoseći kako »599. godine piše papa Grgur I. ravenskom egzarhu, da je saznao iz njegovih vijesti o pobjedama nad Slavenima«, nadodaje da »tu se vjerojatno radi o prilici kad su Slaveni s Avarima i Langobardima osvajali bizantsku Istru«. Još je nevjerojatnija njegova tvrdnja da »Pavao Đakon spominje na nekoliko mjesta (podvukao S. A.) da su Slaveni prvih godina VII. stoljeća napadali Istru zajedno s Avarima i Langobardima« (Etnički odnosi u Istri u svjetlu povijesnih vrela, Arhivist I, Beograd, 1954, 40), koju sam taj izvor od sebe automatski pobija. M. Kos čak 1955. kaže da je Istra u zadnjim godinama VI. i u prvim VII. stoljeća cilj zajedničke političke i vojne akcije združenih Avara, Slavena i Langobarda, protivnika Bizanta, te da u prvim godinama VII. stoljeća napadaju Langobardi, Avari i Slaveni bizantsku Istru (Zgodovina..., Ljubljana, 1955, 48). 76 Lucius kaže da je to bilo 600. godine (o. c. 54), a G. Batt. Francol 601 (L'Istria riconosciuta, Trieste, 1888, 193, 197). Schönleben upad tih triju naroda u Istru stavlja isprva u 601, a onda, kao da je zaboravio na taj datum, u 598. godinu (o. c., 78, 332). I. della Croce stavlja taj događaj u 600. godinu (o. c., 555) Diimmler u 602. (o. c., Sitzungsberichte ... 19, 364), a T. Luciani u 604 (Albena, Venezia 1879, 13), Manzano u 602 (o. c. I, 125), Diehl u 601 (o. c., 47), a Benussi u 602 (Nel medio evo, 17). F. Kos stavlja u o. 602. jer je Pavao Đakon te događaje umetnuo medu one koji su se vršili te godine (o. c. I, 178), Tamaro u 602 (Italiani e Slavi nell'Adriatico, Roma, 1915, 40), M. Kos u prve go-

Kuda su oni upali u Istru? Langobardi — po svoj prilici inicijatori tog 81 napada — ušli su valjda u tu zemlju iznad Trsta i onda su se razmilili po toj zemlji sami ili u društvu svojih saveznika Avara i Slavena, koji su i opet ušli u nju kuda i 600. godine. Kakav je to bio napad s dvije ili tri strane na tako malu zemlju, može se zamisliti. Koji su krajevi najviše tada stradali može se samo pretpostavljati, a ne poput Benussija izričito tvrditi. Nadalje Slaveni su provaljivali i u bizantinsku Dalmaciju i jasno da je nisu cijelu uništili. Tom prilikom su se samo primorski gradovi sačuvali. Analogno je bilo i u Istri. Ali čvrsto stajati na gledištu da baš nijedan grad u unutrašnjosti Istre nije tada pao u slavenske ili savezničke ruke, i suviše je smiono. Jedno je jasno — da su Slaveni u tom drugom naletu na Istru kao i na Balkan stali polagano ali sigurno naseljavati pojedine krajeve te zemlje. Spomen na Avare ostao je i u istarskoj toponomastici, a to je mjesto »Obru«82 ili danas »Obrovo«83 ili »Obrov«,84 koje se nalazi na glavnoj cesti Rijeka-Materija-Trst.
dine VII. stoljeća (K poročilom...), Mal u 602 (o. c., 21), a tako i Benussi (L'Istria nei suoi..., 88). P. Skok iznosi da se Slaveni pojavljuju u Istri »g. 601., 611. i 700. dakle približno u isto vrijeme« (Dolazak Slavena na Mediteran, Pomorska biblioteka Jadranske straže II/l, Split, 1934, 137), tj. kada i u Dalmaciju, Rojnić stavlja to u 602. bez navoda s kime Slaveni u društvu ulaze (Istrie... 6), a tom godinom datira to i Grafenauer (Ustoličevanje..., 434, Zgodovina... I, 119). 77 Benussi ima »Istrorum fines« (Nel medio evo, 17), F. Kos »Istriorum fines« (o. c., I, 179, a u novom prijepisu Dandola stoji »Ystrorum fines« (o. c. RIS f. 313, 87). 78 F. Kos, o. c. I. 174, 175. 79 G. Vettich, o. c., 68, 69 i samo djelomično od toga F. Kos (o. c. I, 173, 178, 179). U Vetticha stoji »uastauere« (o. c., 69), u Kosa »vastavere« (o. c. I, 179), a Benussi ima »vastarunt« (Nel medio evo 17), 80 De Franceschi kaže da iza Evinove ekspedicije 588. i pod kraljem Agilulfom o. 600. i 601. Istrani više nisu bili od njih uznemirivani. Furlanski vojvode živjeli su uvijek u miru s magistrima militum, koji su upravljali carskom Istrom (o. c., 82). 81 Zadaća tzv. numerus tergestinus, koji donosi Benussi (Nel medio evo, 51 itd.), a onda i Tamaro, koji kaže da je njegova zadaća bila da brani istočne mede Italije protiv Slavena i Langobarda (La Venetie... I, 135, 136) i suviše je pretjerana i dana mu veća važnost nego što je bila stvarno. 82 Carta dell'Istria riveduta et aumentata dal regio ingegnere Gie. Antonio Capelario l'anno 1803. 83 Rutar zovo to mjesto Obrovo ili Gradišće (Krains mittelalterliche Handelsbeziehungen zu den Städten an den Adriatischen Küsten, Mittheilungen des Musealvereines für Krain, III, Laibach, 1890, 76, 77). O sličnim imenima u Hrvatskoj gl. F. Šišić, o. c., 678-680. 84 Karta Slovenskoga primorja i Istre (Slovensko Primorje in Istra, Beograd, 1953). M. Kos navodi Hauptmannovu (Čas. 1923, 318) i Malovu radnju (Čas. 339) da se kod Hrušice nalazi selo Obrov i da je to spomen na nekadašnje Avare, te zaključuje da ga on nije nigdje našao u srednjovjekovnim izvorima koji gotovo svako selište u onim krajevima spominju, pretpostavljajući da je moguće to selo kasnijeg postanja i da po imenu nije u vezi s Avarima (O starejši slovanski kolonizaciji v Istri, Razprave... I, 70). 85 ... cenobio saneti arcangeli Michaelis, quod prope civitatem Polensem consistit... monasterium saneti martyris Cassiani situm, et fundatum infra muros civitatis Parentine... ac cum omnibus finiš, que sunt in contrata montis Petrosi, scilicet intra viam Sclavam (podvukao S. A.), per quam itur Pisinum castrum et viam per quam itur
47

80

46

Na provale Slavena možda nas sjeća i tzv. »viam Sclavam« ili »via Sclavenica« ili »viam Sclabonicam« ili pak »Callis Sclavenica«, koja se spominje 85 86 87 88 u izvorima iz 1030, 1158, 1125. i 1258. godine. Prema tome postojala je samo jedna takozvana cesta koja je išla od Poreča do Pazina,89 a ne i još druga od Pule do Graćišća i Pićna, kako to tvrdi Kandier,90 a u tome ga slijepo slijedi i Kirac.91 Na navedene provale i naseljenje Slavena podsjeća nas možda još jedan podatak. Naime u ispravi iz 1234, kako to donosi De Franceschi, spominje se nasuprot Brtonigle »monte Schiavo«,92 a drugim se navodom De Franceschija da u listini iz iste godine piše »Villa Sclavorum de Longera«, naprosto ne može poslužiti jer je netočno pročitan i tako iznesen.93
ad castrum sancti Laurentii, que sunt fiscalia predicte ecclesie nostre... (KCDI I — Poreč, 7. VIII. 1030.). 86 ... in civitate Parentina in ecclesia s. Thomae Apostoli... de to to territorio dictae Ecclesiae Sancti Thomae... Confines dicti territorii hi sunt: Ab Oriente Trenione Illustrissimae D. Elicae; a septentrionale est via qua vadit de Civitate Parentina Montonam; a meridiano est via Sclavonica quae vadit Pocianum... (KCDI I — Poreč, 20. XII. 1158.). 157 ... omnes terrae arratoriae et herbaticum et nemus a via sclavonica, quae vadit Pisinum, juxta Atignana, usque ad Lemum, et usque ad terminum D. Elichae, quod est juxta Ecclesiam S. Margaritae Castri S. Laurentii... (KCDI I — Poreč, 7. XI. 1225.). 88 ... callem, quae vadit ad Rus Pisinum, et dicitur Callis Sclavonica ... unam Finitam in Stricaria... apud dictama Finitam, et Viam Sclabonicam... Finitam in Rompajago, apud Dormitorium E. Guarnerii de Bigulla, et viam Sclabonicam, et apud callem Carrariam... (KCDI II — 1258). Kirac donosi da su kada su godine 1475. bile obnovljene stare mede između porečkog i motovunskog okružja one po starijoj listini nosile imena: Slavenska cesta (Via sclabonica) itd. (o. c., 106), što nisam uspio provjeriti da li je tako. 89 Skok piše da je veoma značajno što se cesta koja je vodila iz Pazina u Poreč zvala g. 1030, 1058 (ne te godine, već 1158: S. A.) via Sclavorum. »To je također jedan od dokaza, kako je već zarana bio intenzivno slaviziran centrum Istre« (o. c., 140). Kirac čak kaže da je cesta iz Poreča išla i u Pazin i u Sv. Lovreč (o. c., 104), a Rojnić donosi da je ona iz Poreča vodila »prema sredini poluotoka« i da se naziva 1030. via Sclava, a 1158, via Sclavorum (Historija naroda Jugoslavije I, 219), što nije potpuno točno, jer se ona 1158. naprosto zove »via Sclavonica«. 90 Kandier piše da se u srednjem vijeku jedna cesta koja je išla od Pule zvala »strada schiavonica«, a vodila je u ravnoj crti u Gračišće i Pićan. Od Poreča pak išla je tako isto cesta koja se nazivala schiavonica. Zatim nadodaje da su obje te ceste vodile prema Gračišću u Pićnu (Notizie storiche di Montona, Trieste, 1875, 69). Međutim ja smatram da on ima krivo što se tiče one ceste iz Pule, jer nijedna se u izvorima tako ne naziva, a ona se iz Poreča u ispravama ne samo u nekoliko navrata tako zove, već je i točno označen njen smjer. Stoga mi se čini da je Kandier naprosto izmijenio tu porečku cestu u porečku i pulsku. 91 On kaže da su ceste koje su vodile iz zapadnih gradova u nutarnju Istru nazvane bile slavenskim cestama (»Via sclava«), te citira navedeni podatak iz Kandlera, krivo ga prevodeći riječima »da su one dvije ceste vodile jedna u Pićan, a druga u Gračišće« (o. c., 104). ' « Minotto, Acta et diplomata e r. Tabulario Veneto, Venetiis MDCCCLXX — De Franceschi, o. c., 123. 93 Naime u ispravi od 9. X. 1234. stoji »de Vineis Sclauorum de Longera« (KCDI I), a u onoj od 15. X. 1367. » . . . ac de quartasio vinearum Sclavorum de Longera...« (KCDI IV). De Franceschi poznaje samo onu prvu ispravu i krivo piše citirajući Kandlerov Kodeks »Villa Sclavorum de Longera«, navodeći da je ta blizu Trsta, te ističe
48

Svi ti izneseni podaci jasno pokazuju da su Slaveni često prodirali i krstarili navedenom cestom i po drugim predjelima prema moru i dolazili do tamošnjih gradova, koji su se ipak sačuvali od njih poput onih mjesta u Dalmaciji.
5.

U međuvremenu se u Raveni dogodila iznenadna izmjena na egzarškoj stolici. Kalinik je naime smijenjen i na njegovo mjesto je ponovo došao Smaragd (602).94 Iste godine je zbog vojničke pobune ubijen i car Mauricije, kojega naslijedi nesposobni Foka (602-610).95 Istom tada su se s Agilulfom pomirili Gaiodald, tridentinski vojvoda, kao i Gisulf, furlanski vojvoda.96 Tada je taj kralj u srpnju 602.97 zbog otmice svoje kćeri napao Cremonu sa Slavenima,98 koje mu je u nevolji poslao u pomoć kagan. Taj je grad on tek u kolovozu osvojio i razorio. Na jednak način osvojio je Mantuu (13. IX), a zatim mu se predao grad Valdoria (Vulturina) i Brescello (Brexillo), iz koga su vojnici, pošto su ga zapalili, pobjegli, Istom sada je Smaragd vratio kralju nje-"
kako baš taj naziv pokazuje pouzdano da ostala sela nisu bila zauzeta od Slavena i da oni nastavaju u tom mjestu od nedavna (o. c., 354). To isto ponavlja, iako ne citira De Franceschija, i Benussi (L'Istria nei suoi ..., 334). Međutim je očito da je De Franceschi (i Benussi po njemu) hotimice ili nehotice krivo pročitao i donio navedeni citat i time je sam tu svoju tvrdnju automatski u potpunosti obesnažio! 94 G. Vettich, o. c., 70. 95 F. Sišić, o. c., 230, 231. 96 G. Vettich, o. c., 70. 97 Sigonius stavlja to u 602. god. (Historiarum..., 43), Schönleben u 603 (o. c., 333), A. Linhart u 604 (Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen südlichen Slaven Oesterreichs II, Laibach, 1788, 118), Gfrörer (o. c. II, 12) i De Franceschi u 603 (o. c., 76), Rutar u 604 (Kakšno važnost..., Letopis..., 309), Hartmann u 603 (Geschichte... II/1, 116), a tako i Bethmann (L. Bethmann u O. Holder — Egger, Langobardische Regesten, Neues Archiv III, Hannover 1878, 233), F. Kos od srpnja do studenog 603(o. c. I, 180),Tamareu603.ili604(LaVenetie... I, 131), Lj. Hauptmann u 603 (Politische Umwälzungen unter den Slowenen vom Ende des sechsten Jahrhunderts bis zur Mitte des neunten, Mitteilungen des Instituts für oesterreichische Geschichtsforschung XXXVI, Innsbruck, 1915, 232), Mal čak u 612 (o. c., 21), M. Kos u 603 (O starejši... Razprave I, 59), a tako i Paschini (o. c., I, 120) i Barada (o. c., Starohrvatska prosvjeta ΠΙ/2, 12). Međutim iz teksta se Pavla Đakona vidi, ako se pažljivo pogleda, da je i to bilo 602. godine. 98 Beuc kaže kako Pavao Đakon »poznaje ih kao dobre saveznike, koji su Langobardima pomogli da osvoje grad Cremonu« (o. c., Arhivist I, 39,40). No to nikako iz samog izvora ne izlazi, jer ne mogu silom pokoreni podanici Avara, s kojima su Langobardi samo saveznici, biti i sami ravnopravni saveznici onome kome moraju po nalogu kagana prisilno ići u pomoć! 99 Manzano stavlja to u 604 (o. c. I. 120), Rački stavlja to bez obrazloženja u 603 (o. c., 262), a Bethmann datira taj mir sa studenim 603 (o. c. Neues Archiv III, 233). Hartmann na osnovi izvora stavlja u rujan 603 (Untersuchungen..., 12, 113; Geschichte ... II/1. 116), a F. Kos motivira da je također te godine, jer se to može uočiti iz c. 27. djela Pavla Đakona (o. c. I, 180). M. Kos datira sa 603 (K postanku slovenske zapadne meje, Razprave V/VI, Ljubljana, 1930, 339; Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1933, 31), a Grafenauer, citirajući F. Kosa (Gradivo), Pavla Đakona i M. Kosa (K poročilom..., Časopis za zgodovino 1931) kaže da su se Langobardi pomirili s Bizantincima
49

govu kćer, zeta, djecu i sve stvari, te je u studenom" sklopljen medu njima 100 mir do 1. IV. 605. godine. Od svega toga nas zanima odakle su ti Slaveni došli i kuda su prešli u sjevernu Italiju. Svakako su oni bili podanici Avara, a uputili su se u pomoć Langobardima i opet valjda preko već poznate im ceste u Istri, kojom su i 600. godine išli, te su onda izravno preko langobardskog teritorija došli pod Cremonu. Još jedno pitanje: da li su tu bili i oni isti slavenski ratnici koji su onako stručno pustošili navedene godine Istru, ili su to ondje već naseljeni Slaveni, kojima je sada bilo lako odatle ući u Italiju? Na to ne možemo odgovoriti nešto stvarno, nego se samo i dalje domišljati. Baš 603.101 godine papa Grgur je doživio novi uspjeh u Istri, koja je kao crkva bila otcijepljena od njega,102 te je čak imala i svoga posebnoga biskupa,103 u osobi Firmina,104 tršćanskog coepiscopusa, koji se odrekao svoga raskolništva105 i vratio u naručje prave majke crkve. No kada ga gradeški biskup Sever, glava raskolnika, nije uspio odvratiti da to ne učini, nahuškao je na bunu Tršćane protiv Firmina. U tako očajnom položaju, u kome se nalazio navedeni biskup, papa se pismeno obratio Smaragdu,106 koji je tek zasjeo
također te godine (Država Karantanskih Slovencev, Koroški Zbornik, Ljubljana, 1946, 89), što isto datira i u knjizi »Ustoličevanje...« (str. 434). M. Kos i u najnovijoj svojoj knjizi »Zgodovina... « iz 1955. ostaje na starom gledištu što se tiče datacije tog mira (o. c., 48). Međutim iz Pavla Đakona, i to baš iz onog c. 27, jasno se vidi da je to bilo 602. godine (G. Vettich, o. c., 70). 100 F. Rački, o. c., 262, 263; F. Kos, o. c. I, 180, 181; G. Vettich, o. c., 70. Dandolo o tome kaže ovako: »... De Ravena, expulso Galicino patricio, Smaragdus rediit. Tune Agilulfus, de Mediolano egressus, cum Sclavis Cremonam cepit, et ad solum prostravit, pariterque et Mantuam; castrum etiam Vulturine eis traditum est. Post hec fedus renovatum est inter Romanos et Langobardos, restituita filia regis cum viro et filiis, que captivata detinebatur...« (o. c., RIS f. 313, 87, 88). Začudo on ništa ne kaže da je kagan poslao Agilulfu u pomoć Slavene! 101 Kandier stavlja taj događaj u 604. godinu (Fasti istriani ehe abbracciano anche Trieste, L'Istria V, No l, Trieste, 1850, str. 8). 102 »... redintegretur vestris temporibus quod in illis est partibus scissum corpus Ecclesiae...« (KCDI I — 603. g.). 103 Po mome mišljenju i Dalmacija je već 591. imala takva biskupa »dalmatiensi« ili »episcopus Dalmatiae« u osobi Malha, ubijenog 594 (I. Kukuljević Sakcinski, o. c., I, 6, 18), iako Šišić pokušava dokazati da je ono »Dalmatiae« očito nastalo greškom prepisivača od »Delminii« ili »Dalmanii«, tj. varoši Dalminija-Duvna (o. c., 228, 229), što mu baš potpuno ne polazi za rukom. 104 Za njega piše i I. della Croce da je izabran za tršćanskog biskupa 598. godine (o. c., 549), a M. Kos kaže da je moguće naslijedio tršćanskog biskupa Severa i da se stavlja u ožujak 602. i lipanj 603 (Opazke h hronološki vrsti tržaških škofov v srednjem veku, Ljubljana, 1916 (Carniola), 4, 5). 105 Kandier datira obraćenje istarskih biskupa i Firmina u krilo katoličke crkve s 604. (Annali del Litorale con indicazioni di awenimenti ehe giovano alla storia di questa provincia, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, Trieste, 1885, 12), Gruber stavlja odreknuće Firmina u veljaču 602, a u ožujak 603. da ga je papa pismeno pohvalio (o. c., 13). 106 fo pj smo datira I. della Croce sa 603. godinom (o. c., 561), G. Negri sa 602. (Memorie storiche della cittä e diocesi di Parenzo, Atti e memorie... III, Parenzo, 1887, 162), F. Kos potpuno ispravno stavlja u srpanj 603 (o. c. I, 179), a Gruber piše da je papa pozvao u lipnju 603. Smaragda da zaštiti biskupa (o. c., 13).
50

na egzaršku stolicu u Raveni, zamolivši ga da naredi onima koji umjesto nje107 ga upravljaju u predjelima Istre da obrane toga prelata od nasilja i da mu osiguraju mir. Ujedno ga je zamolio da i on sada sa svoje strane osobno pokaže još više onu gorljivost kao i nekoć,108 te će pobijediti božje neprijatelje i povratiti u prijašnje stanje taj otrgnuti dio crkve u onim predjelima.109 U studenom 606. godine110 kralj Agilulf je sklopio mir sa Smaragdom111 na jednu godinu, primivši tom prilikom 12000 solida, a zatim u travnju ili svibnju 607.112 ponovo mir sa Bizantincima na tri, a onda opet na jednu godinu.113 Tih dana114 je umro i patrijarha Sever i po dogovoru kralja Agilulfa i furlanskog vojvode Gisulfa na njegovo mjesto je došao opat Ivan za patrijarhu u Staroj Akvileji, a od Bizantinaca je posvećen u Gradežu115 za crkvenog poglavara Kandidijan. Ali kako taj umre, izabran je od biskupa, koji su bili pod Bizantom, za patrijarhu u Gradežu Epifanije,116 prijašnji prvi notar. I od toga vremena bila su dva patrijarha.117 U tom novom crkvenom kaosu uzrokovanom od langobardskog kralja i njegova vojvode stavili su se, iz političkih razloga, istarski biskupi u ono isto stanje kao i prije nekog vremena. Dotadašnji naime sufragani akvilejskog patrijarhe Ivana, tri istarska biskupa bili su nešto prije izvučeni od bizantinskih vojnika iz svojih crkava i silom uz pogrde dovedeni u Gradež na posvećenje novog biskupa Kanidijana, s kojim se nisu slagali u mišljenju, jer su bili dotada odani »svetoj vjeri«. Zbog toga je slučaja patrijarha Ivan pisao Agilulfu i iznio mu čitavu tu stvar. Ujedno ga je zamolio da nastoji raširiti katoličku vjeru, te da tada, poslije smrti nesretnoga Kandidijana, spriječi da ne dođe ni do kakve druge neugodne posvete i da
107 »... qui in Histriae partibus locum vestrum agere Deo authore noscuntur...« (KCDI I — 603.). 108 Tj. kada je trojicu istarskih biskupa prisilio da se pridruže ravenskom biskupu Ivanu, koji nije htio priznati valjanost triju poglavlja kalcedonskog crkvenog sinoda (F. Kos, o. c. I, 116-118), tj. da se vrate u krilo katoličke crkve. 109 1. della Croce, o. c., 588; KCDI I - 603. g.; F. Kos, o. c. I, 179, 180. 110 Manzano stavlja taj mir u 605 (o. c. I, 126), Bethmann u studeni iste godine (L. Bethmann u O. Holder —Egger, o. c. Neues Archiv III, 234), a tako i Hartmann (Untersuchungen ..., 2, 13, 113), Paschini pak u 605 (o. c. I, 107), a tako i Grafenauer (Ustoličevanje ..., 435). 111 On je egzarh ponovo od 603. godine (M. L. Hartmann, Untersuchungen..., 12). 112 Rubeis stavlja isto taj mir u 607 (J. F. B. M. Rubeis, Monumenta ecclesiae Aquilejensis, Argentinac 1740, 287, 288), a tako i Hartmann (Untersuchungen ...,113), Grafenauer pak u 606 (Ustoličevanje..., 435). 113 610-611. g. (M. L. Hartmann, Untersuchungen..., 113). 114 Rubeis stavlja to u 606. godinu (o. c., 288-290), F. Kos u 607 (o.e. I, 181 -183), a iz teksta Dandola čini se da bi to bilo 610 (A. Danduli o. c., RIS f. 313, 89, 90). 115 Kandier stavlja osnutak toga patrijarhata u 605. godinu (Fasti istriani, L'Istria V, no. l, str. 8 i Annali.... 12), a Diehl upirući se na citate iz Pavla Đakona, Chronicon patr. Grad. i Baroniusa, isto tako (o. c., 49). No Tamaro stavlja u razdoblje između 607. i 610 (La Venetie... I, 145), a Gruber u 607 (o. c., 13, 14). 116 Rubeis stavlja pogrešno njegov izbor u 612. godinu (o. c., 295), F. Kos njegovo patrijarhovanje od 612 — 613, slijedeći Rubeisa (o. c. I, 190), a tako i Gruber (o. c., 14). Ali za mene je jedino važno što kaže najstariji izvor o njemu, a to je baš Pavao Đakon. 117 G. Vettich, o. c., 72; F. Kos, o. c. I, 181, 184.

51

ondje narod više ne podnosi muke. Ali u toj stvari kralj Agilulf nije ništa mogao učiniti u tom dijelu Istre, gdje je vladao preko svojih službenika Smaragd.
6.

118

Kada je Foku naslijedio car Heraklije (610 — 641), ne zna se, zbog čega je kagan119 s golemim mnoštvom 120 upao u Venecije,121 gdje mu se hrabro odupre furlanski vojvoda Gisulf 122 s Langobardima s kojima je gotovo svima bio pobijen. Na to se Gisulf ova žena Romilda s četiri sina (Taso, Kako, Radvald i Grimoald) i četri kćeri, kao i s preostalim Langobardima zatvori u utvrđeni Čedad, a druge susjedne utvrđene gradove (Kormin, Nimis, Osoppo, Rtin [Artegna], Ragogna, Gemona i Iplis) branili su također Langobardi,123
118 C. Baronius, o. c. VII, 170 (on stavlja to pismo u 605. godinu); Rubeis, o. c., 291, 416, 417; F. Kos, o. c. I, 184-186 (kraće), koji datira to pismo sa o. 607. godinom. 119 Dandolo kaže da je kagan to učinio zbog toga što su car Heraklije i Franci sklopili mir s Agilulfom (o. c., RIS f. 313, 91). No to je po Pavlu Đakonu bilo istom nešto kasnije (G. Vettich, o. c., 79), a taj pasus od toga pisca spojio je Dandolo s onim pred tim koji govori o provali Avara. Megiser stavlja taj događaj u 605. i uz ostalo opisuje kako je »... Dann es versamlet der Zeit Cacannus, der Hunnen (Avarer und Windischen Koenig) dabey sich one vnderlas die vngleubigen Windischen Khaerndter haben finden lassen ein gros und maechtig Heer und zog damit durch Illyrier in Italien durchstreifft Histrien und Friaul pluendert vnd verbrannt alle Staedt und Flecken die er antref...«. Tada mu je došao ususret Gisulf, ali je bio porežen i ubijen (o. c., 376). M. Bauzer stavlja to u samu 600. godinu i kaže da je »Gajanus Hunnicis ac Slavicis copiis instructus direpta Istria in Forumjulium ingressus cum Gisulfo duce forojuliensi signa contulit, et Gisulfum praelio victu cecidit...« (Historia rerum Noricarum et Foroiuliensium conscripta (1777), 73-prijepis rukopisa u Sveučilišnoj biblioteci u Ljubljani). 120 M. Kos piše da je u tom mnoštvu bilo i bez sumnje Avarima podređenih Slavena (Zgodovina Slovencev, 31; Zgodovina..., 1955, 48). 121 Linhart stavlja to u 611 (o. c. II, 121, 122), Rubeis čak u 615 (o. c., 293), Diimmler u 610 (o. c., Sitzungsberichte... 19, 364), Manzano u 611 (o. c. I, 128-131), De Franceschi u 610. ili 613 (o. c., 76), Rutar u 610 (Kakšno važnost..., Letopis..., 310), a tako i Hauptmann (o. c., Mitteilungen... XXXVI, 229, 259), Crivellucci čak u 603 (Dei primi duchi Langobardi al Friuli, Studi storici I, Piša, 1892, 59 —85 —A. Danduli o. c., RIS f. 313,91), F. Kos u o. 610 (o. c., I, 186), M. Kos u o. 611 (K poročilom...) ili u samu 611 (Zgodovina Slovencev, 31) ili čak u o. 610 (K postanku..., Razprave V/VI, 339), a Mal u 610. uz dodatak, upirući se na Pavla Đakona, koji Istru i Veneciju stavlja da sačinjavaju jednu provinciju (Hist. Lang. IV, c. 37, II, c. 14), da se po tom izvoru vidi kakav je pravac imala provala Avara (o. c., 21). Priređivači pak najnovijeg izdanja teksta Dandolove kronike stavili su to u 615/6. (A. Danduli o. c., RIS f. 313, 91). I Paschini stavlja to u 610 (o. c. I, 121), Grafenauer datira sa 611. godinom (Zgodovina... I, 613), a M. Kos i 1955. ostaje u o. 611. godini (Zgodovina..., 48). 122 Sigonius (o. c., 51), G. F. Palladio (Historie dela provincia del Friuli, Udine, 1660, 45, 46) i I. della Croce (o. c., 563) drže da je to bilo 615. Ovaj pak zadnji čak piše da je Gisulf onaj drugi Gisulf iz 568, iako iznosi mišljenja nekih historičara o njegovim godinama vladanja i pita da li mu je to bio sin (o. c., 563). J. W. Valvasor piše da je 613. Gisulf, koji je vladao i dijelom Kranjske, pošao u Korušku na Slavene i zauzeo kraj oko Trajanberga, ali je 614. pao u borbi protiv Avara (Die Ehre des Herzogthums Krain IV, Laibach-Nürnberg, 1689, 243). Hartmann se slaže sa Crivellucciom da je to bilo 603 (Geschichte Italiens... II/1, 235), a Tamaro zove tog vojvodu Gisulf II. i stavlja upad Avara u o. 611 (La Venetie... I, 141) a Paschini datira njegovu smrt sa 611. godinom (o. c. I, 121). 123 I Hartmann samo napominje da bi sjeveroistočna pogranična marka, kako se čini, bila furlanska, gdje je bio radi zaštite julijskih i karnijskih Alpi utvrđen i posa-

dom opskrbljen castrum Julium (Geschichte Italiens... I, Gotha, 1897, 351), tj. Čedad, a M. Kos opširno iznosi da su na zapadnoj granici furlanske ravnice Langobardi organizirali obrambeni »limes«, na kome se slavensko prodiranje i kolonizacija prema zapadu u tijeku VII. i u prvoj polovici VIII. stoljeća ustavila i zaustavila (K poročilom...). Još 1924. F. Schneider piše da je u Furlaniji bio limes sastavljen od sistema castra i da je oko 630. ispunio svoju zadaću protiv Avara, te da su Centinense castrum — Ceneda i Civitas Tarvisana — Treviso vezali granicu prema Noriku s tirolskim frontom (Die Entstehung von Burg und Landgemeinde in Italien, Abhandlungen zur mittleren und neueren Geschichte 68, Berlin, 1924, 19). U jednoj drugoj radnji M. Kos umjetno stvara od pojedinih langobardskih castruma limes u zapadnom rubu Furlanije i kaže da je postojao od toga ruba između Tagliamenta i mora da vojni način organiziran langobardski medašno-obrambeni limes sa sustavom castella, castra i clausa (clausura), a središte mu je bio Čedad-Forum Julii s duksom na čelu (K postanku..., Razprave... V/VI, 343 — 373). Tako nešto slično piše o limesu, castra, castella i Foroiuliana civitas (od Pavla Đakona takozvana) kao caput Venecie P. S. Leicht (II Ducato friulano nel racconto di Paolo Diacono, Memorie storiche forogiuliesi XXV, Udine, 1930, 113, 114). Paschini u tekstu svoje knjige (o. c. I, između 32. i 33. str.) donosi na posebnom listu kartu pod naslovom »Carta schematica della Venezia ed Istria«, iz koje se vidi da je od Akvileje do Zuglio (Carnicum Julium) išla rimska cesta, i evo kako:
Julium Carnicum O Nimis Gemona O Artegna

Akvileja

Cormons Forum Julium

Iz karte koja je narisana u radnji Grafenauera (Država Karantanskih Slovencev, Koroški zbornik, 94) ucrtan je i limes koji su tobože imali Langobardi protiv napada sa sjevera. Prema smještaju toga limesa uočavam da je on zapravo bio uperen protiv Kranjske i Istre. To se isto čini i iz onog ucrtanog limesa u »Historija naroda Jugoslavije« (I, između 136. i 137. strane) i »Zgodovina...« (I, 115). Međutim se Grafenauer u knjizi »Ustoličevanje...« posebno pozabavio tim tzv. langobardskim limesom, u čiji on opstanak vjeruje (o. c., 47, 411, 427). I 1953. godine Milko Kos ostaje na svome gledištu da se Slaveni nisu naselili zbog toga i u furlansku nizinu, jer je ondje bila na vojnički način uređena granica sastavljena od sustava utvrđenih gradova, kaštela i sutjeski sa središtem u Čedadu. Ti su se kašteli prostirali od Gornjeg Tagliamenta preko Humina (Gemona), Čedada, Kormina (Cormons) do mora kod Tržiča (Monfalcone). Pred tom obrambenom linijom u VII. i VIII. stoljeću zaustavio se val Slovenaca i do danas se održala ta crta, kaže Kos (Slovensko Primorje..., 41). Grafenauer je 1954. iznio da je meda u Furlaniji nastala u uskoj vezi s utvrdama koje su organizirali u god. 555 — 568. Bizantinci na zapadnom rubu te zemlje. Budući da su i Langobardi, kada su došli u Furlaniju pokazali da zapravo ne vjeruju u svoj ugovor s Avarima, to su oni preuzeli bizantski »limes« na rubu te zemlje s utvrdama na crti Tržič —Fara (Pri Gradiški)— Krmin —Ćedad — Gemona (Kumin) — Venzone (Pušja vas) uzduž cijeloga zapadnoga ruba furlanske ravnine. Sjedište tog obrambenog pojasa bilo je u Čedadu, koji Grafenauer ucrtan i donosi (Zgodovina... 1,113, 160). God. 1955. M. Kos samo piše da je od Snežnika do Tilmenta o. 611. morala izdržati bizantsko-langobardska »meja« veliki pritisak napadajućih »barbarov«, te donosi upravo onakvu kartu kao i Grafenauer s istim langobardskim limesom u Furlaniji (Zgodovina..., 48, 75). Na osnovi svega toga može se reći da o tome limesu i njegovu postojanju ne znaju ništa suvreme-

52

53

Ali Avari su po cijeloj Furlaniji sve palili i pljačkali, te konačno opkolili Čedad. Njega je sada Romilda izručila kaganu, koji joj je tobože obećao ženidbu. Kada je on ušao u taj grad, dao je sve opljačkati i zapaliti, a stanovnike odvesti u Panoniju,126 gdje je pobio sve zrele muškarce, poštedivši samo žene i djecu. Romildini sinovi127 se bijegom spasiše, ali ona je bila ubijena. 128 Kuda je dakle taj donedavni Agilulfov saveznik, s kojim je sklopio vječni mir, ušao u tu zemlju?129 Kuda drugdje već valjda i opet onom nebranjenom avarsko-slavenskom cestom kroz Istru,130 gdje mu Bizant nije mogao spriječiti prolaz preko nje. Ili ako nisu tada prešli tuda, onda su možda onim putem preko Norika, kojim i Langobardi (568) prvo stigoše u Veneciju, a zatim
ni i kasniji izvori, pa tako u prvom redu Prokopije i Pavao Đakon. Prema tome nije postojao ni bizantski ni taj isti pretvoreni u kasniji tobože langobardski limes, kako to tvrde navedeni historičari. Nadalje je jedan od dokaza da bizantski limes nije postojao i to što su Langobardi, kada su iz Panonije upadali u Italiju, glatko i bez otpora ušli u Furlaniju, a onda dalje preko nje osvajajući redom razna mjesta i odmah uredivši svoju upravu u navedenoj pokrajini sa središtem u Čedadu (G. Vettich, o. c., 22, 23; F. Kos, o. c. I, 69, 70). Nadalje, kakav je to bio langobardski obrambeni pojas ako su ga Avari u prvom naletu probili i uspjeli iza njegovih leda po cijeloj Furlaniji pljačkati? Ta oni su, a i Slaveni, i kasnije provaljivali i ulazili u tu zemlju. Dakle, jednom riječju, sve su to samo pretpostavke, ničim sigurnim ne dokazane da je uistinu postojao neki limes u Furlaniji za doba Bizanta i Langobarda. 124 M. Kos stavlja u prvo desetljeće VII. stoljeća provalu avarsko-slavenske mase u furlansku ravninu, a u o. 610. napad avarskog kana na Gisulfa i mede Venecije (K postanku ..., Razprave ... V/VI 339). 125 1. della Croce stavlja tu provalu u Furlaniju u 615 (o. c., 563), Manzano piše da su Avari ili Huni upali 611. u tu zemlju iz Gorice (o. c. I, 121 — 131), a Grafenauer u jednoj svojoj knjizi isprva piše kako su Avari upali u Furlaniju o. 611, te malo zatim »najbrže« te iste godine (Ustoličevanje ..., 427, 435), a onda u drugoj knjizi da je velika avarska provala u Furlansku Istru bila o. 611 (Historija naroda Jugoslavije I. 88). I konačno stavlja u 611. da je bio prodor Avara i Slavena (on tu stavlja i Slavene, o kojima na tom mjestu ne govori Pavao Đakon) u tu zemlju, gdje su pobili furlansku vojsku i zauzeli Čedad, središte obrambene linije (Zgodovina... I, 121). 126 »Pannoniae in finibus ...« (G. Vettich, o. c., 74). Dakle samo u Panoniji, a ne u Panonije ili čak i Norik! 127 Začudo Schönleben taj opis o njihovu zarobljenju od Avara, kod kojih su neko vrijeme i bili, stavlja čak u 614. i 615. godinu (o. c. 338). 128 G. Vettich, o. c., 73-76. 129 » ... Cacanus uere Bavarorum rex, per Pannoniam et Illyricum in Italiam irrumpens, Langobardum reges superat, ut paulum abfuerit, quin provinciam ipsam caperet ita tarnen Forumiulii proditione Romildae eius amore captae diripuit, ut vix ipsius provinciae cernerunt vestigia ...« (Platynae Liber de vita Christi ac omnium pontificum, RIS f. 129, t. III, p. l, Cittä di Castello 1914,100). » .. .Cacanus, Hunorum rexper Pannoniam atque Illiricum exercitu Italiam ingreditur et praefectos quosdam Langobardorum superat atque capit...« (M. Palmerii o. c., RIS f. 42, t. XXVI, p. I, 61, 62 — stavljena je 610. god. tj. III. godina papinstva Bonifacija IV (608 — 615) i carevanja bizantskog cara Foke). 130 Kandier piše da su Slaveni s Avarima 615. prodrli prema Italiji i zauzeli zemlju sve do Soče te Kras (Epoche per li Slavi nell'Istria, L'Istria VI, No. 6., Trieste, 1851, 28). C. Gregorutti donosi da su Avari provalili u Furlaniju onom istom cestom od »Tharsatico« (kojom su vršili upade Mađari u X. a u XV. stoljeću bosanski Turci) i prošli su »s. Giovanni di Duino« (Stivan), stanicu »Fonte Timavi« (L'antico Timavo e le vie Gemina e Postumia, AT NS XVI, Trieste 1890,385), a Grafenauer piše samo da su oni upali u Furlaniju i Istru o. 611 (Historija naroda Jugoslavije I, 88).
54

124

125

u Ćedad. Da li su medu tom vojskom bili i Slaveni? Teško je reći, ali nije ni131 kako isključeno. Svakako je taj prodor Avara u Veneciju i Furlaniju ojačao i uvelike utvrdio naseljenje Slavena u Istri, koja je u svom većem dijelu bila prepuštena objema tim narodima na milost i nemilost. Time je tada opet i slavensko useljavanje u tu zemlju bilo još više olakšano, nesmetano i osigurano, jer su Avari ugrozili sada i langobardske i bizantinske posjede u Italiji, u kojoj je car Heraklije i njegov egzarh morao pojačati vojsku. Uto su po smrti Gisulfa preuzeli upravljanje furlanskom vojvodinom Taso i Kako. Oni su se u zgodno vrijeme132 dokopali područja (predjela, pokrajine, zemlje) Slavena133 koje se zvalo »Zellia«134 po sve do mjesta koje se naziva »Metlaria«.135 Otada, pa sve do vremena vojvode Ratchisa,136 ti su Slaveni plaćali danak137 furlanskim vojvodama.138
131 Kako još i u X. stoljeću Konstantin Porfirogenet zove Slavene Avarima, i Slaveni ili Avari (F. Rački, o. c., 265, 266), nije baš zato nikako isključeno da su i ti prvi s njima bili upali u Furlaniju preko Istre. 132 Schönleben isprva stavlja to osvojenje u 614, a onda na drugom mjestu iste svoje knjige datira sa 613. godinom (o. c. 210, 337), a Manzano sa 612 (o. c. I, 132), F. Kos datira taj događaj s o. 610. (o. c. I, 187), a M. Kos, slažući se s Hauptmannom, stavlja tu okupaciju iza 623 (po nastupu Sama) i ispred o. 626. godine (K zgodovini kralja Sama in njegove dobe, Časopis za slovenski jezik, književnost in zgodovino, VII, Ljubljana 1928, 197) ili od 623 — 626 (K poročilom . ..). U knjizi » Zgodovina Slovencev« (1933) stavlja Kos to u o. 625, a Meglarje identificira s današnjim Podkloštrom i kaže da je preko 100 godina gornja i srednja Ziljska dolina ostala u langobardskoj vlasti. U istoj knjizi na drugom mjestu piše da su između 623. i 626. Langobardi napali Karantance i zauzeli »okraj Slovencev, ki se Zilja imenuje, do kraja, ki se mu pravi Meglarje«, ističući da je langobardski uspjeh bio malen. Pod »okrajem Zilja« do Meglarja naime nije moguće razumjeti pravu dolinu Zilje, nego gornju dolinu Bele i dolinu Ziljice. Slovensko pučanstvo te pokrajine moralo je kroz sto godina plaćati tribut furlanskim vojvodama (o. c., 52, 134). Grafenauer isprva piše da su Langobardi uspjeli između 623. i 626, kada još Samova država nije bila potpuno učvršćena, zauzeti »kraj Slovencev, ki se Zilja imenuje, do Meglarij (Kanalsko dolino in dolino Žilice)«, te da je ta pokrajina oko 100 godina ostala pod njihovom vlašću (Država Karantanskih Slovencev, Koroški zbornik 95). Zatim u svojoj knjizi »Ustoličevanje« ... stavlja to između 623. i o. 626. godine (o. c., 428). Nešto kasnije djelomično mijenja svoje mišljenje o dataciji i kaže da su o. 625. Langobardi napali Karantaniju i oteli joj »kraj Slavena, koji se Zilja naziva« (Historija naroda Jugoslavije I, 137), a tako isto piše i M. Kos, napominjući, da je gornja i srednja Ziljska dolina ostala u njihovoj vlasti preko 100 godina (Zgodovina ..., Ljubljana, 1955, 77). 133 Hartmann smatra da su Slaveni istočno od bavarske granice bili prisiljeni plaćati tribut Tasu i Kaku (Geschichte ... II/l, 211). 134 F. Kos piše da se u raznim rukopisima za ime tog kraja nalaze i ovi oblici: Azellia, Agellia i Cagellia (o. c. I, 187—189), a u Muratorijevu izdanju Pavla Đakona ima jedan prijepis i »Aglia« (Pauli Diaconi de Gestis Langobardorum, L. A. Muratorius, Rerum Italicarum Scriptores I, Mediolani, 1723, 467), a u novom izdanju Dandola nalazi se čak i naziv »Delia« (o. c., RIS f. 313, 92). 135 I za to mjesto donosi F. Kos iz istih rukopisa ove nazive: Medaria, Meclaria, Mecharia, Melaria i Neclaria (o. c. I, 189), a Dandolo u navedenom novom izdanju ima »Medareia« (o. c., RIS f. 313, 92) 136 Tj. nekako do četvrtog desetljeća VIII. stoljeća (F. Kos, o. c. I, 189). 137 Benussi piše da su ga davali Langobardima do 744. godine (Nel medio evo, 20). 138 » .. . Mortuo ut diximus Gisulf duce foroiulensi, taso et cacco filii eius eundem ducatum regendum susciperunt. Hi suo tempore sclauorum regionem quae zellia apellatur usquie ad locum qui metlaria dicitur possiderunt. Unde usque ad tempora rat-

55

Ovdje neću ulaziti u to da li je taj predio Slavena, koji se zvao »Zellia« i prostirao se do mjesta »Metlaria«, bila Ziljska dolina, a ono mjesto današnji Windisch Matrey,139 jer to ne ulazi neposredno u samo moje pitanje doseljenja Slavena u Istru. No svakako je jedno sigurno — da su otada tamošnji Slaveni plaćali danak tim furlanskim vojvodama,140 koje je Gregorije,141 bizantinski patricije, na podmukli način dao namamiti u mjesto Oderzo142 i ondje pobiti.143 Tada je furlanskim vojvodom postao Gisulfov brat Grasulf,144 a Radvald i Grimoald nato krišom odoše beneventskom vojvodi koji ih je lijepo primio i držao kao svoje sinove.145 Tada je i Tasilo, bavarski vojvoda, umro i naslijedio ga je sin Garibald, kojega su Slaveni porazili kod Lienza146 i opustošili njegove granice. Ali čim su Bavarci skupili ljude, oduzeli su neprijateljima plijen i potjerali ih sa svojih meda.147

7.

U takvim prilikama kralj Agilulf sklapa sa bizantskim carem mir prvo na jednu, a onda proširuje i za drugu godinu. Ujedno ponovo obnavlja primirje s Francima.149 U toj godini150 su Slaveni — piše Pavao Đakon — pošto su pobili vojnike, tako opljačkali Istru da je bilo vrijedno žaljenja. 151 Taj treći upad Slavena u Istru opet dokazuje trulost bizantskog carstva, koje nije moglo obraniti tu pokrajinu iako je s ^.angobardima sklopilo mir i bilo na neko vrijeme sigurno od napada s njihove strane u taj dio svojih posjeda. Pitanje je i opet, odakle su ti Slaveni ušli u Istru i dokle su prodrli. G. F. Tommasini (1595—1654), novigradski biskup,152 u svojim »Commentari storico-geografici della Provincia delPlstria«153 uz ostalo piše da su
Benussi, citirajući prilično samovoljno taj tekst Pavla Đakona, kaže da su se iza 602. godine Langobardi odrekli plana da zauzmu Istru, a napose pošto su s carem sklopili mir (kojega ne datira). Otada su odnosi između njih postali prijateljski i furlanske vojvode i upravljači Istre živjeli su u miru u cijelom VII. stoljeću, jer se i Bizant odrekao svoje agresivne politike (Nel medio evo, 17, 18, 25). No to su samo lijepe fraze Benussija, koji ničim ne može na izvorima bazirati te svoje izvode! Dapače iz salernitanske kronike doznaje se da su Langobardi početkom druge polovice VIII. stoljeća oružjem osvojili Istru (F. Kos, o. c.. I, 270). 149 Benussi i tu na svoj način prekrojava i donosi taj citat Pavla Đakona (Nel medio evo, 17). 150 Baronius začudo tu provalu Slavena u Istru, opisanu od Pavla Đakona, povezuje s pismom pape Grgura I, upućenom solinskom biskupu Maksimu od 600. godine, (o. c. VIII. Venetiis 1710, 117), a Valvasor stavlja to u oko 612 (o. c. IV, 243). I della Croce u 612. (o. c., 563), a Rubeis u 616 (o. c., 224). Schönleben kaže da je to bilo 604 (o. c., 335), a tako isto donosi, citirajući Luciusa, i Francol (o. c., 197). Kandier također piše da su Slaveni 604. prodrli u Istru jednako kao neprijatelji Langobarda i Grka (KCDI I — 778.), Dümmler, citirajući Pavla Đakona, stavlja taj upad u 611 (o. c., Sitzungsberichte ... 19, 364), Manzano u 611 (o. c. I, 132), De Franceschi u 610. ili 613 (o. c., 76). Raćki (o. c., 264) i Diehl u 612 (o. c., 47). S. Dellagiacoma u 616 (Fortunato di Trieste, Patriarca di Građo (803-825); AT NS III, Trieste, 1872-1875, 359), Rutar (o. c., Letopis . .., 316) i Benussi u 611 (Nel medio, evo, 18); Manuale ... Parenzo2 1903, 81; L'Istria nei suoi..., 88), Schiavuzzi naprosto stavlja upad Slavena u 611, a onda malo zatim kaže da su Slaveni Vendi 700. godine upali u Istru i posvuda, gdje su prolazili, rušili i ubijali, te držeći se obale dospjeli sve do Milja (o. c., A t t i . . . XVII, 305). F. Kos piše da je to bilo isto 611, jer da Pavao Đakon malo nakon toga iznosi da je u ožujku umro tridentinski biskup Sekund, a to se dogodilo 612. godine (o. c. I, 189). Gruber donosi da su napokon i 611. provalili ponovo sami Slovenci u Istru (o. c., 13), a Tamaro (La Venetie ... 1,40, 131) i M. Kos stavljaju to u istu godinu, kada i navalu Avara u Furlaniju (K poročilom ...; O starejši slovenski kolonizaciji. .., Razprave I, 59; Zgodovina .. ., 31). U tu godinu stavljaju to i Paschini (o. c. I, 121) i Rojnić (Istrie ..., 6), Barada u 612 (Hrvatska dijaspora ..., Starohrvatska Prosvjeta 11/2, 12), a Grafenauer isprva piše, upirući se na Pavla Đakona, da su oko 611. Slaveni napali Istru, a malo zatim kaže da su »najbrž« navalili u Furlaniju i »izropali« Istru (Ustoličevanje ..., 431, 435). U svojoj pak »Žgodovini .. .« samo datira taj upad s tom istom godinom (o. c. I, 121). Tako isto datira i Beuc (o. c., 40), a M. Kos i 1955. ostaje na svojoj staroj dataciji i zaključuje da je nove slavenske navale u Istru omogućila avarska vojska u Furlaniji i da oba ta upada stoje u vezi (Zgodovina . .., 48). 151 G. Vettich, o. c., 79. » ... et eodem anno Sclavi, multis interfectis militibus, totam Ystriam depredati sunt. . .« (A. Danduli o. c., RIS f. 313, 92). 152 G. Vassilich, Sui Rumeni dell'Istria, AT NS XXIII, Trieste, 1899-1900, 179. 153 Archeografo Triestino IV, Trieste, 1837.
148

148

chis ducis idem sclaui pensionem foriulanis ducibus persoluerunt...« (G. Vettich, o. c., 78). U Dandola glasi taj dio ovako: » . .. Honorius, nacione campanus, sedit annis XII, mensibus XI, diebus XXVIII; cessavit episcopatus mensibus VII, diebus XIII... Eodem tempore Tasso et Cacto foriuliani duces regionem Sclavorum, que Delia nuncupatur, usque ad locum qui Medareia dicitur, possidebant...« (o. c., RIS f. 313, 92). A. Bonfinius, služeći se Pavlom Đakonom, iako ga ne citira, priča kako su Taso i Kako osvojili » ... Haec regio, quae hiis subdita fuerat ä Sclavorum parte que Azellia dicitur, ad Meclariam usque pretendebatur. Quare ad Ratchis usque tempora Sclavi, qui Dalmatiam et Istriam inundarunt, Foroiulianorum uectigales fuere ... Sclavi (ut in primo libro retulimus) e regionibus trans Istrianis promanarunt, atque Istriam et Dalmatiam occuparunt, eamque ä se Sclavoniam dixere ...« (Rerum Ungaricarum decades, Basileae 1543, 120). 139 O tom pitanju postoji prilično velika literatura, koju donosi i uz svoje obrazloženje F. Kos (o. c. I, 188, 189), i onda Benussi (Nel medio evo, 20). Zatim se posebno tim bavi opširno Rutar (o. c., Letopis .. ., 311—316) i M. Kos (K Žgodovini kralja Sama ..., Časopis . .. VII, 196, 197) koji se djelomično opredjeljuje za položaj toga predjela, te konačno Grafenauer (Ustoličevanje .. .,44 — 47, 428, 473) koji stavlja taj predjel u Kanalsku dolinu i dolinu Ziljice (Historija ... I, 137). 140 Schönleben, donoseći po Pavlu Đakonu taj pasus o osvojenju Gisulfovih sinova » . . . Slavorum regionem, quae Azellia appellatur ...«, nadodaje i ovo: » ... Haec igitur de causa deinceps Foroiulianos Duces etiam Carnioliae duces appellabimus, et eorum serie per annos digeremus . ..« (o. c., 314, 315). 141 Palladio za njega kaže da je uime cara upravljao gradom Oderzom u trevisanskoj marki (o. c., 49). Rubels donosi da jedni tvrde da je on bio ravenski egzarh i da se zato zove patricij, a po drugima se vidi (Milanski anonim u disertaciji »Chorographica Italiae«) da je on kao patricij, ali ne i egzarh, bio prafectus praesidio i da mu je bio podvrgnut i dio Venecije (o. c., 295, 296). 142 R. Cessi piše da je Oderzo ostao u vlasti Bizanta sve do kraja Rotarija, a onda se raspao bizantski centar toga mjesta (Venezia ducale I, Venezia, 1940, 46). 143 Bauzer stavlja to umorstvo u 616. godinu (o. c., 74 a). 144 Ovoga Rubeis drži ocem onoga drugoga Gisulfa i da je to onaj Grasulf koji je uzalud pokušavao Bizantu oteti Istru (o. c., 295). Ne razumijem zašto je taj podatak o dolasku Grasulfa na vojvodsku stolicu bez ikakva obrazloženja F. Kos stavio u o. 626. godinu (o. c. I, 197) jer je on u Pavla Đakona naveden prije nove provale Slavena u Istru o. 611. godine! 145 G. Vettich, o. c., 78, 79. 146 M. Kos stavlja to u o. 626.-629. godinu (Zgodovina..., Ljubljana, 1955, 78). 147 G. Vettich, o. c., 79.

56

57

u Istri prvi i najbrojniji od ostalih »Schiavoni«,154 koje drugi nazivaju Slavenima (Slavi), a koji potječu iz Dalmacije ili Slavonije (Schiavonia), starog Ilirika (antico Ilirico). Oni su snažni i sposobni za napore, raštrkani po svim mjestima i dapače je sada slavenski jezik postao zajednički gotovo za svakoga, te stanovnici mnogih sela (villa)155 ne znaju ni govoriti talijanski. Oni su 966. godine silom ušli156 u tu pokrajinu i osobito uništili porečko područje, zbog čega se u ispravi Rodoalda,157 akvilejskog patrijarhe, izdanoj porečkom biskupu, zovu opakim158 Slavenima i okrutnim159 barbarima. Oni su, piše dalje Tomasini, možemo reći, većinom zemljoradnici i poljodjelci i zbog toga nastavaju u selima160 i na poljima.161 Drugi, koji su nastavali u toj zemlji, nastavlja navedeni biskup, su oni iz Karnije .. .162 Oni žive u većim selima163 (villaggi) i kaštelima i poljskim imanjima, opasanim zidom,164 i oni nisu tako stari stanovnici kao »Schiavoni«.1651 Karnijcima, zvanim općenito i Karnijolima,166 pridružuju se mnogi Furlanci167 koji nisu daleko od njih.168 I. della Croce smatra da treba istražiti kako su Slaveni ušli u Dalmaciju i iz te pokrajine se proširili po Istri, Krasu, Koruškoj i Kranjskoj,169 te zaključuje, citirajući Bionda (Hist. lib. 8), Pavla Đakona (De, gest. Langob. lib. 4, cap. 25), Dandola (Chron. Venet. n 5 lib. 6, cap. l, num. 1), Baroniusa (Annal. eccl.
154 Benussi piše da je to u XV. glavi (Nel medio evo, 196), a Beuc prvo kaže da je u XI. a onda u XV. glavi (o. c.. Arhivist, I, 49, 50), što je točno. 155 Beuc to prevodi »naseobina« (o. c., 49). 156 Beuc piše »zauzeli« (o. c., 49). 157 Beuc ispravno napominje da tu treba istaći da je zaista akvilejski patrijarh Rodoald u svojoj ispravi porečkom biskupu, izdanoj 966. godine, citirao Hrvate kao zle Slavene, i to zbog toga što su oni opustošili njegov rovinjski posjed. No patrijarh ne kaže da su to Hrvati učinili 966, nego nekoć (o. c., 49), tj. » ... nuper a nefandis Sclavis ac duriš Barbaris destructu....« (KCDI 1-20. I. 966.). 158 Beuc ima »zli« (o. c., 49). 159 Beuc piše »opori« (o. c., 49). 160 Beuc sada »villa« prevodi čak »gradić« (o. c., 49). 161 G. F. Tommasini, o. c., AT IV, 52. Ne baš potpuno od riječi do riječi po starom običaju donosi taj pasus i Benussi, koji piše iza toga da nije moguće kako tvrdi Tommasini da je slavenski narod u unutrašnjosti Istre vukao podrijetlo od gusarstva Hrvata i Neretljana X. stoljeća, dodajući da je poznata činjenica da ni taj biskup ne pripisuje nezavisnost Slavena u Istri u vremensko razdoblje ranije od 966. godine (La liturgia slava nell'Istria, A t t i . . . IX, Parenzo, 1894, 196). 162 Beuc stavlja: (Slovenci) (o. c., 49), što Tommasini ne kaže, već samo: » .. . popoli . . . sono quelli della Carnia ...« (o. c., AT IV, 52). 163 Beuc piše: mjestima (o. c., 49). 164 Beuc prevodi »terre murate« sa »obzidanim naseobinama« (o. c., 49). 165 Beuc prevodi: Hrvati (o. c., 49). 166 Valvasoru se čini da su ljudi u staroj Karniji (Alt-Carnia), tj. »Carnieli«, ili potomci starih Mlečana ili još sigurnije Galaćana (Galatarum), koji su zaboravili svoj materinji jezik i navikli se na talijanski. No taj se iskvareni jezik, dodaje dalje, uvelike razlikuje i od tadašnjeg talijanskog i njemačkog (o. c. I, 38). 167 Beuc to prevodi ovako: S ovim Karnijelima druže se mnogi Furlani, koji u svojoj domovini nisu daleko od Karnijela (o. c., 49). 168 G. F. Tommasini, o. c., AT IV, 53. Izvadak iz toga, ne baš potpuno točan, donosi i Benussi (La liturgia ..., Atti... IX, 206). 169 Valvasor piše da su Slaveni iz Dalmacije za vladavine cara Mauricija o. 590. godine zauzeli Korušku i Kranjsku (o. c. IV, 242).

tom. 8, ann. 600) i Ivana Luciusa (De Regn. Dalm. lib. I, cap. 8) o doseljenju Slavena i Istri da je oko 600. god. jedan dio njih napustio Dalmaciju i došao 170 stanovati zajedno s domaćim elementom u Kranjskoj, Koruškoj i Istri. Dakle, Croce zna samo za Slavene u Istri i ne razlikuje ih kao Tommasini. I Schönleben pod 612. godinom donosi da su Slaveni došli iz Bavarske u Istru,171 a Francol, citirajući navedenoga pisca, kaže pogrešno da je on naveo da su tu došli iz Češke (Bohemia).172 Kandier piše 1850. da je provala Slavena u nutarnju Istru bila 604. godine, da su je opljačkali i vojne posade pobili,173 a 1851. donosi da su te iste god. 604. oni ušli u tu zemlju sa strane Učke (Monte Maggiore), pobili posadu, opustošili nutrašnjost Istre, a Boljun i Pićan su porušeni.174 Iste 1851. godine kaže da su Slaveni prešli Učku, pobili posade i toliko pobili naroda u dolini Raše da se pričalo kako je ta dolina bila pokrita leševima i zauzeta od navedenog naroda. Malo zatim u t o j radnji ponavlja da su god. 604. Slaveni ušli preko Učke u Istru, pobili posade i zauzeli gospoštiju Lupoglav (Maronfels), a i Boljun ili Finale je pao u njihove ruke.175 Interesantno je, što kaže uz ostalo za doseljenje Slavena u Istru inače prilično oprezni De Franceschi, koji im priznaje postojanost u toj zemlji tek 804. godine. Malo zatim izjavljuje, doduše, da oni idu medu njene najstarije stanovnike, ali nadodaje da koliko je njemu poznato, nedostaju dotada historijski podaci da se utvrdi doba njihova dolaska.176 God. 1855. Kandier samo kaže da su Slaveni 604. upali u unutrašnjost Istre, koja je opljačkana, a posade vojnika pobijene. Ujedno ističe da je to prva navala Slavena, te ima
170

171 Zapravo taj pasus glasi: » ... Slavos Baioartä digressos in Istriam iterum procurisse, ubi caesis romanis praesidiis, omnia rapinis, caedibus et incendiis impleverunt...« (o. c., 336). 172 o. c., 197. 173 Fasti istriani, L'Istria V, o. l, str. 8. 174 Epoche per li Slavi nell'Istria, L'Istria VI, No. 6, str. 28. 175 Dei popoli ehe abitarono l'Istria, L'Istria VI, No. 18, str. 77, No. 19, str. 83 176 Radi interesantnosti donosim u izvacima ovo njegovo mišljenje: » .. .Che gli Slavi non sono, come vorrebbesi da alcuni i quali piü ehe consultare la storia e le condizioni nostre si lasciano sopraffare dalle allucionazioni d'uno spirito zelo di nazionalitä, ehe non sono, diče, gl'originarii o almeno i piu antichi abitatori di questa provincia, e ormai posto fuor di dubbio da quanto Ella espose in questo giornale. Difatti non una iscrizione lapidaria ricorda nomi slavi durante la dominazione romana e bizantina e successivamente per parecchi secoli, non uno dei luoghi di quest'epoca ha slava l'etimologia — quando all'opposto l'elemento romano, grece e celtico risaltano ovunque a tutta evidenza. Mentre nella Carniola e nella Dalmazia giä nel VII secolo si stabilirono Slavi, sloveni nella prima, croati nella seconda, in Istria appariscono appena nell' 804 e sono quelli ehe si menzionno nel placito di Carlomagno tenutosi nell'804. nella Valle di Risano presso Capodistria ... Appena nell' 820 altri Croati avrebbero preso stanza fra la Cetina in Dalmazia e l'Arsa... Eppure e certo ehe šino alla meta dei 15. secolo nell'Istria bassa non v'erano Slavi... Gli Slavi — Croati, di cui ho parlato sinora, sono senza dubbio di annoverarsi tra i piu antichi della provincia; pero mancano sinora, a quanto io so, dati storici per fissare l'epoca della loro venuta . . .« (C. de Franceschi, Sülle varie popolazioni dell'Istria VII, No. 50, Trieste, 1852, 226, 227).

točno.

o. c., 552, 553, 555. Beuc piše da se sve to nalazi na 552. strani (o. c., 50), što nije

58

59

predaja da je pao Boljun i da je dolina Raše bila posuta leševima.177 No zato je 1875. isti pisac stvarno priznao da se o istarskim Slavenima u posljednje doba mnogo piše ali da su istraživanja o njima, umjesto da dovedu do svjetla istine, još više zamaglila i prouzrokovala uzbuđenje. Stoga preporučuje da onaj tko se bavi poviješću sačeka dok se stišaju strasti i prevlada razum. No kako život nije dovoljno dug, ipak je potrebno da se raspravlja o tome. Ali uza sve to kao da je zaboravio što je već rekao, malo dalje piše u toj svojoj knjizi da Slavena nije bilo od Raše do Timava ni u rimsko ni u bizantsko doba, da su oni tek od 1400. počeli u Istri postojati, a iza 800. su se već pojavljivali, vjerojatno iz Karnije, te da se ne zna da li su tu došli nasilnom provalom ili postepenim useljavanjem. Unatoč i takvu zaključivanju, ponavlja malo dalje, potrebno je prošlost istarskih Slavena osvijetliti historijskim izvorima, što se dotada nije činilo, a za sadašnjost provesti prava istraživanja.178 Gdje su se smjestili, piše Kandier u jednoj drugoj knjizi, izišloj 1876. godine, prvobitni Slaveni s ovu stranu Raše, teško je razvidjeti, jer su u XV. i XVI. stoljeću i čak kasnije medu te Slavene bili ubačeni drugi, tako da se starima zameo svaki trag.179 C. De Franceschi 1885. godine toliko se zaboravlja kada piše da povijest pokazuje da Istra nije bila nikada zauzeta od nekog slavenskog naroda ili da je takav njom vladao. Ujedno, iako se služi Konstantinom Porfirogenetom, tumačeći taj izvor na svoj način, čak ustvrduje da Hrvati nisu prešli granice Istre i da su se raširili samo do rijeke »Tarsia« (Rječina), koju je taj pisac u zabuni zamijenio s »Arsia«, te nadodaje da su se istarski Slaveni naselili ne silovitom provalom i osvojenjem, nego malo-pomalo u različitim vremenskim razdobljima.180 A. Marsich, na osnovi MuratoA n n a l i . . . , 12-604. g. » .. . Grandi questioni, o piu veramente con grande schiamazzo, si agitarono in questi ultimi anni sulli Slavi dell'Istria; e le indagini ben altro ehe avanzare a luče di veritä, si annebbiarono sempre piu, e si alzarono šino a causa di agitazione. Per cui assai meglio sarebbe a chi tratta storia, di attendere ehe calmate le effervescenze, la ragione riprenda impero, ma la vita non ci basta a tanto, ed e per necessitä ehe se ne discorra . . . Delli Slavi diremo brevemente ehe e nell'Istria propria tra l'Arsia ed il Timavo non ve furono al tempo romano, ne al tempo dei Bizantini... Ma e certo ehe li Slavi in Istria non cominciano a figurare ehe appena col 1400. Fra questo e l'SOO, nel quäle appariscono recati da Carlo Magno, per un periodo quindi di seicento anni, si ha certezza di Slavi, venuti, come tutto persuade a icredere, dal Carnio, perche Sloveni, collocati nelle parti montane nel Triestino . .. Non sappiamo se per invasione violenta, o se per successivo lento venire di singole persone ... Ma ripetiamo, le condizioni delli Slavi d'Istria hanno bisogno di venire chiarite, il ehe finora non fu fatto, ne poträ farsi ehe colPappoggio di documenti storici per lo passato, di sincere ricognizioni per lo presente ...« (Notizie storiche di Montona, 66, 67, 70, 72). 179 » . . . ma il riconoscere ove fossero collocati li slavi primitivi di qua dell'Arsa, e difficile opera, perche a quelli slavi altri furono sovvrapposti nei secoli XV e XVI e perfino piu tardi, ehe degli antichi tolsero ogni traccia ...« (Notizie storiche di Pola, Parenzo, 1876, 101). 180 » .. . La storia ci dimostra ad evidenza ehe l'Istria mai venne occupata o dominata da qualche nazione slava. I Croati stabilitisi intorno al 620 nella Dalmazia, nello estendersi successivamente verso settentrionale non oltreppassarono i confini dell' Istria; il loro regno, giusta il Porfiregenito, arrivava šino alle catene del Montemaggiore; anzi sembrerebbe ehe giungesse soltanto šino al fiume Tarsia (l'odierna Fiumara) e ehe quindi la cittä di S. Vito, oggidi Fiume, non v'avesse mai appartenuto. Qualche autore scrisse ehe i Croati s'estesero šino all'Arsia, ma fu errore di scambio col suddetto
178 177

rija (Annali d'Italia), Liruttija (Notizie storiche del Friuli II, 324) i Manzana (o. c. I, 115), iznosi da su god. 602. Slaveni, spustivši se iz Ilirika, napali Istru, koju su opljačkali i popalili. Zatim opisuje po Kandlerovim radovima (CDI, L'Istria VI, 83, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del Litorale, 12, Notizie storiche di Pola, 140) da su 604. provalili u unutrašnjost te zemlje, koju su opljačkali i pobili posade, nadodajući kako postoji tradicija da je pao Boljun i da je dolina Raše ostala pokrita leševima, a u god. 615. stavlja po Kandleru (L'Istria VI, 28) da su Slaveni i Avari napredovali prema Italiji i zauzeli Kras.181 M. Tamaro priznaje provale Slavena u Istru, ali im odriče da su ondje išta zauzeli,182 a Schiavuzzi govori o bici stanovnika Istre sa Slavenima na Učki, o čemu zna i tradicija.183 U svojoj posmrtno izišloj povijesti Trsta Kandier piše da su 604. Slaveni došli od Učke i uputili se prema Puli, ali nisu prodrli preko doline gornje Raše, u kojoj su pobili posade koje su stražile u onim tvrđavama, i toliko su prolili krvi da je ta dolina bila posuta leševima. Sigurno su, kaže dalje, došli od Alpa iz kraja koji se poslije zvao »Schiavonia«, dodajući da Slaveni više nisu davali mira.184 Gruber kaže da su provale Slovenaca u Istru bile više prolazne, pa zato nisu dovele do trajnog zaposjednuća napadnutih zemalja; no s vremenom su ti Slovenci stali opet pomalo prodirati u Istru i stalno se nastanjivati kao pastiri na prigorju Julskih Alpa, koje je bilo u vlasti Langobarda, plaćajući im danak, odakle su se onda raširili u furlansku ravnicu i do meda bizantinske Istre.185 Benussi kaže u jednoj svojoj radnji, navodeći za to u dokaz Pavla Đakona (c. IV, 42), da su se Slaveni 611, pošto su opustošili tu pokrajinu, povukli natrag.186 Nekoliko godina zatim taj pisac donosi da se upad Slavena u Istru vršio najviše na konzularnoj cesti koja ide od Rijeke preko Kastva, visova 187 kod Lovrana preko »i Caldiera« i duž uskog klanca između brda Letaja i
fiume Tarsia. Gli Slavi dell'Istria vi si stabilirono non giä per violenta invasione ed occupazione, bensi gradatamente in varie epoche .. .« (Studio critico sull'instrumento della pretesa preambulazione di confini del 5. Maggio 1325 . .., AT NS XI, Trieste, 1885 (separat), str. 35.). 181 Quando e come vennero gli Slavi in Istria, AT NS XIII, Trieste, 1887, 412. 182 » ... L'Istria fu dei langobardi soltanto dal 751 al 788, e gli sloveni vi fecero bensi delle incursioni, portandovi desolazione e morto nei territori da loro opercorsi, ma non la occuparono neppure parzialmente, ne mai si stabilirono in alcuna della cittä e borgate ...« (Le origini e le prime vicende dei Comuni istriani, AT NS XXIII, Trieste, 1889-1900, 107). 83 o. c., A t t i . . . XVII, 305. 84 Le istorie di Trieste I, AT NS (III) VIII, 90. 85 o. c., 13. 86 L'Istria nell'epoca bizantina, A t t i . . . VII, 420. 87 N. Manzuoli u svome djelu »Descrizione della Provincia dell'Istria« (Venezia, 1611) piše da »Caldera« zovu Hrvati »Vercha«, a »Paesani« »Mone Maggiore« (Nuova descrizione dell'Istria di Nicolo Manzuoli. AT III, Trieste, 1831, 169). Valvasor kaže da se Učka (Utschkaberg) talijanski zove Monte Maggiore, a »bey den Histricis Mons Caldiera« (o. c., I, 292). Linhart piše da je M. Caldiera iznad Rijeke (o. c., I —geografska karta na kraju knjige), a Benussi zove to »Caldera o Caldaro o catena del Monte Mag61

60

Učke (Monte Maggiore). Citirajući De Franceschija (L'Istria. Note storiche, Parenzo 1879,76), piše dalje da je kod Romana u Istri vladala tradicija o velikoj bici sa Slavenima između Letaja i Učke, čiji su klanci bili pokriti leševima, te dodaje da i u drugim istarskim mjestima postoji spomen o tim neprijateljskim navalama i razrušenim gradovima. Ujedno kaže da poslije god. 611. nema ni spomena o upadima Slavena i Avara u Istru zahvaljujući bizantinskoj vojnoj organizaciji te pokrajine, te da su Istrani sami utvrdili prolaze preko kojih je neprijatelj provaljivao učinivši od »dei Caldiera« snažnu obrambenu liniju, i da je to izazvalo opadanje slavenske sile.189 A Tamaro, služeći se Benussijevom knjigom Nel medio evo (19) i stavljajući upad Slavena u god. 611, nadodaje da se Slaveni više otada u Istri nisu vidjeli i da je to bila zadnja njihova provala; to štoise oni dugo vremena nisu bacili na nju, ima se zahvaliti vojnoj reorganizaciji bizantskog carstva.190 Rojnić stavlja tu navalu u istu godinu, napominjući da su u VII. stoljeću Slaveni i dalje upadali u Istru i sukcesivno se naseljavali. Ulazili su s dvije strane: sa sjevera Slovenci, koji su zauzeli sjeverni dio poluotoka, i s istoka preko Kvarnera Hrvati, koji su opet zauzeli zemlju između Raše i mora u istom stoljeću.191 Kirac iznosi što Kandier u svoje dvije knjige o Motovunu i Puli kaže o istarskim Slavenima,192 odajući mu priznanje što je »naveo nekoliko istina« o njima »uz neke povijesne pogreške i predrasude«. Ujedno iznosi kako nije teško danas prepoznati »istarske Slavene prvoga naseljenja od onih drugoga«, niti je »onih prvih nestalo«, te da će on »jezikoslovnim uspoređivanjem i drugim plemenskim osebujnostima ... prepoznati stare Slavene prvog naseljenja, nekadašnju i sadašnju njihovu proširenost u Istri, te ih tako znati razlikovati od onih drugih naseljenja«. Pobijajući Kandlera i njegove nasljednike istarske povjesničare, koji za svoju »krivu tezu o istarskim Slavenima« nisu mogli da iznesu bilo kakav povijesni dokumenat«, Kirac razlikuje »po vremenu dva glavna naseljenja Istre Slavenima«, i to »prvo koncem šestog i početkom sedmog stoljeća, a drugo tokom šesnaestog i sedamnaestog stoljeća«, što opširno i razlaže, iznoseći čak što o borbama Slavena i Bizantinaca kaže narodna predaja.193 Barada navodi da Avari sa slavensko-antskim plemenima prelaze Savu i zauzimaju Dalmaciju i Istru o. 614,194 a Grafenauer samo kaže da 195 su god. 611. Slaveni upali u Istru i svu je opljačkali.
giore« (Manuale di geografia dell'Istria, Trieste, 1887, 34) s vrhom Monte Maggiore od 1396 m (Manuale ..., Parenzo2 1903, 20). iss Naime De Franceschi na str. 76. i 77. te svoje knjige piše što se priča o upadima Slavena u Istru, a što je i on sam čuo, te obišao neka mjesta gdje su se tobožnje bitke vodile. Ujedno dodaje da su se napori strašnih Avara-Slavena da prodru u srce Italije razbili, kako se vidjelo iz navedenog (tj. pričanja o tim bojevima), na podnožju istočne granice Julijskih Alpa, gdje su stajali na obrani grčko-romanskih posada. Njihovi česti upadi, koji su težili za pljačkanjem, završava De Franceschi, nisu postigli trajno zauzimanje »naših zemalja«. 89 Nel medio evo, 18, 19 i slično: L'Istria nei suoi due milenni, 89. 90 o. c. I, 131. 1 Istrie ..., 7. 2 Kirac krivo citira, da se pasusi o Slavenima nalaze u »Notizie storiche di Pola« (L. Kirac, o. c., 26. bilj. 3., 28, bilj. 6.). Međutim oni su u »Notizie storiche di Montona«.
4

0 tom upadu Slavena u Istru s onim o čemu su pisali strani i naši historičari 1 njima slični pisci, uoćit ćemo odmah koliko je u tome točnosti i istine. Nadalje je jasno baš iz onog izvora da su se Slaveni raspršili posvuda i nezaustavljivo po Istri, gdje su naravno i nemilice pljačkali. Oni su ušli u tu zemlju valjda iznad Rijeke, a zatim su išli preko »via sclavonica« do nekih istarskih primorskih gradova, napose Poreča, kojemu su okolicu svu oplijenili kao što su to radili i u Dalmaciji. Da li su se u toj trećoj navali vratili kući, izvor nam ništa ne kaže. Valjda su i oni poput Langobarda, koji su u silovitom i pljačkaškom naletu ušli u Italiju, ostajali u gorovitom i nizinskom predjelu Istre, šireći se sve do ispred zidina utvrđenih primorskih gradova, koji su im se uspješno oduprli upravo onako kao i isto tako utvrđena pojedina mjesta uz samu morsku obalu po Dalmaciji. Da li su s njima tada bili i Avari i da li su ti Slaveni priznavali i dalje njihovo vrhovništvo? Više je vjerojatno da su bili njihovi podanici i da su s njima masovno i zajednički ne samo u Istru, već i u Dalmaciju snažno i nezaustavljivo provaljivali.

Ako sada usporedimo najstariji izvor, tj. izvor Pavla Đakona, koji govori

8.
Uto oko 612. godine Agilulf ponovo sklapa mir s bizantinskim carem,196 koji je valjda time htio dobiti na vremenu da može što uspješnije provesti obranu svojih zemalja u neposrednoj blizini Langobarda, čiji nam stav prema Slavenima u Istri u to doba ostaje potpuno nepoznat. Ali je zato držanje Langobarda prema crkvenom raskolu bilo očito. Oni su ga naime u punoj mjeri podupirali, jer je o njima ovisan patrijarha živio i dalje u Staroj Akvileji, a drugi, štićenik Bizanta, u Gradežu. Čak je, čini se, njihovom podrškom novi gradeški patrijarh »heretik« Fortunat197 odnio sobom sve crkveno blago u zlatu, odjeći i nakitu iz stolne crkve u Gradežu, kao i ono iz glavnih crkava u pokrajini Istri, pa i iz samostana koji su pripadali gradeškoj crkvi. Sa svim time pobjegao je u Lombardiju u grad Cormons, koji je od Akvileje udaljen 15 milja. Zbog tog njegova nevaljalstva i raskolništva mletački i istarski biskupi i duhovnici gradeške crkve pisali su papi Honoriju I. Na to je pismo odgovorio papa svima biskupima u Veneciji i Istri preko svoga đakona Primogenija, koji je Fortunata naslijedio na gradeškoj stolici, o mjerama koje je poduzeo protiv bivšeg patrijarha.198 Ujedno je pisao i langobardskom kralju o Fortunatovim nedjelima zahtijevajući da on od njega zatraži da vrati crkveno blago natrag.199 Te iste godine200 uspio je ipak Honorije da crkvenim oružjem svlada šizmu u Istri i privuče tu zemlju u krilo rimske crkve.201
G. Vettich, o. c., 79. Rubeis ga stavlja u 628. (o. c., 62-Appendix), F. Kos pred 18. II. 628. (o. c., I, 197), 198 a Benussi u 625. godinu (Nel medio evo, 92). F. Kos, o. c. I, 198-201. 199 A. Danduli, o. c., RIS f. 313, 93; KCDI I. 18. II. 628. 200 Tamaro to stavlja čak u prvu polovicu VII. stoljeća (La Venetie... I, 145). 201 Rubeis, o. c. 299, 300, F. Kos, o. c. I, 202.
197 196

O.e., 26-34, 44-46.
5

o. c., Starohrvatska Prosvjeta IH/2, 11. Zgodovina.. . I, 121.

62

63

Malo zatim je u blizini Istre buknuo rat između Franaka i Slavena pod vodstvom kralja Sama (631), koji je Slavene još 623. godine oslobodio Avara.202 U toj borbi, na poziv franačkog kralja Dagoberta, sudjelovali su i Langobardi.203 Oni su čak pobijedili Slavene i veliki broj kao zarobljenike odveli sa sobom.204 Svakako su Langobardi porazili one Slavene koji su živjeli u njihovoj neposrednoj blizini, a od kojih im je jedan dio čak plaćao i danak. Dolaskom na prijestolje Rotarija,205 za čije su vladavine gotovo u svim gradovima njegova kraljevstva bila dva biskupa (jedan katolički, a drugi arijanski),206 Langobardi su u to vrijeme vladali, kako to piše Dandolo, kome ipak ne moramo mnogo vjerovati, cijelom kopnenom Venecijom207 izuzev Istrom, i tu zemlju su stali nazivati Langobardijom.208 Primorski pak dio Venecije, koji nije bio pod njima, zadržao je staro ime.209
9.

Ako se možemo pouzdati barem djelomično u navode Konstantina Porfirogeneta, onda možemo i ustvrditi da su za vladavine cara Heraklija Hrvati210 došavši iz svoje pradomovine pobijedili Avare,211 koje su istjerali iz
F. Kos, o. c. I, 205-207, 196, 197. Lucius stavlja taj poraz u 640. (o. c., 46), F. Kos u 631. (o. c. I, 204), a tako i Grafenauer (Zgodovina . . . I, 134) i M. Kos (Zgodovina ..., Ljubljana, 1955, 78). 204 F. Kos, o. c. I, 206, 207. 205 On je vladao 16 godina i četiri mjeseca (G. Vettich, o. c., 82). Lucius stavlja njegov izbor u 638 (o. c., 41), Rubeis kaže da je kraljevao od 636. do 652 (o. c., 62 —Appendix), Bethmann u 636 — 652 (L. Bethmann u O. Helder — Egger, o. c., Neues Archiv III, 236), Hartmann na temelju nekih podataka i kombinacija datira od 636. do između 29. X. 652. i 22. III. 653 (Geschichte .. . H/1, 275), Paschini od 636. do 653 (o. c. I, 114), a L. Salvatorelli od 636. do 652 (L'Italia medioevale, Storia d'Italia III, Milano, 604). 206 G. Vettich, o. c., 80; Romualdi Salernitani Chronicon, RIS f. 166, t. VII, p. I, Bologna, 1919, 125; A. Danduli o. c., RIS f. 313, 95; Platynae o. c., RIS f. 129, 107. 207 1. della Croce stavlja da je Rotari kada je vidio da je vojna snaga Romana u Italiji uništena i propala, združivši se sa Slavenima, Avarima i Gepidima, oteo o. 633. pokrajinu Veneciju s Julijskim Alpama, koje su pripadale ravenskom egzarhatu (o. c. 504). 208 De Franceschi piše da Pavao Đakon u svome djelu (lib. II, cap. VII) govoreći o Rotariju o. 636. kaže: Totam terrestrem Venetiam possidentem, excepta Histria, illam coeperunt voćare Langobardiam (o. c., 74). Međutim, to taj pisac u navedenoj knjizi, a pogotovo ne i u navedenoj glavi, nigdje ne kaže, već samo Dandolo, kako se to vidi iz bilj. 209. ove moje radnje. 209 » .. . Ceterum Langobardi, hoc tempore, totam terestrem Veneciam posidentes, excepta Ystria, converso nomine, illam voćare ceperunt Langobardiam. Maritima vero regio ab eorum iugo exempta, Venecie nomen antiquum retenuit, certis limitata confinibus, a Građo videlicet usque ad Capudaggeris. De hoc Paulus Ystoriographus Langobardorum sie ait: Venecia enim, non solum in paucis insulis quas munc Venecias dicimus constat, sed eius terminus a Panonie finibus usque ad Addam fluvium protelatur, cuius Aquileie civitas capud extitit...« (A. Danduli o. c., RIS f. 313, 96). U tom novom izdanju stavljaju taj podatak njegovi priređivači u 638. do 642. godinu, a Negri u 636 (o. c., Atti. . . III, 163), Ά Benussi u o. 636 (Nel medie evo, 17). 210 Ime Hrvat pojavljuje se prvi puta tek u ispravi kneza Trpimira od 4. III. 852. Inače papinske listine IX. stoljeća zovu ih konstantno »Sclavi« (F. Rački, o. c., 3, 7, 11), tj. Slaveni, a u ispravi kneza Muncimira od 28. IX. 892. opet se pojavljuje ime »Hrvati«
203 202

Hrvatske i smjestili se u toj zemlji Avara u kojoj i za carevanja toga pisca 213 nastavaju. Kako se ta Hrvatska prostirala od rijeke Cetine pa sve uz pri214 morje do granica Istre, tj. do grada Labina, a također je i u gorskim krajevima donekle ulazila u temat Istre,215 onda je razumljivo da su Hrvati zauzeli veći dio Istre, izuzevši primorske gradove i okolicu, koji su zapravo sačinjavali bizantinsku pokrajinu Istru.216 Što kažu o tom osvojenju kasniji pisci? Bonfinius piše samo da su Slaveni osvojili Istru i Dalmaciju,217 a Megiser iznosi da su se za Samove vladavine u Karantaniji 630. godine Avari i Slaveni iselili sami od sebe u Dalmaciju, Liburniju i Istru.218 I. della Croce drži da se oko 600. god. jedan dio Slavena iz Dalmacije, koju je napustio, naselio u Korušku, Kranjsku i Istru. Malo zatim dodaje da su nemirni Slaveni isto kao i Langobardi (o. 633.) našli gradove bez straža i primamljeni zgodnom prilikom zavladali čitavom Dalmacijom i Istrom, a može se reći da je plijenom njihove okrutnosti i bijesa postao i Trst, izvan kojega grada okolni seljaci do njegova (tj. della Croceova) doba ne govore drugi je(F. Rački, o. c. 15). I pisci VII —IX. stoljeća uopće ih nikada ne zovu tim imenom, već se oni uvijek kriju pod imenom »Sclavi«. Tek ih prvi Georgije Hamartol, Ijetopisac iz I. polovice X. stoljeća, naziva »Hrobatoi« (F. Rački, o. c., 392, 394), tj. Hrvati, a Konstantin Porfirogenet ih prvi oštro luči od općeg naziva »Slaveni« (gl. F. Rački, o. c. 270 291, 328, 338, 348, 360, 369-372, 387, 392, 398,412,413, 417). Usporedo s time i sinodski spisi splitskog sabora iz X. stoljeća i jedno papinsko pismo iz 928. godine, kao i neki arapski pisci iz toga stoljeća također ih zovu Hrvatima (F. Rački, o. c., 187, 189 190 195, 196, 423). 211 Benussi stavlja to u o. 630. godinu (Manuale ..., Parenzo, 1903, 81). 212 U doba cara Konstantina Porfirogeneta tako nazivane. 213 Kako Porfirogenet prikazuje granice hrvatske države u svoje doba, to ne mora značiti da one u VII. i VIII. stoljeću nisu bile veće. Dolazak Franaka i polagano jačanje Venecije svakako su učinili da su se te mede umanjile, i prema stanju u kome su tada bile, onda ih je taj car i opisao. 214 Ginzel piše, da je Istra bila podvrgnuta slavenskom knezu Porgi i priča da su Istrani primili kršćanstvo za njegove vladavine (Ginzel, Geschichte der Slawenpostel Cirill und Method, Wien 1861, 113, § 29), ne prije VII. stoljeća (B. Benussi La liturgia slava . .., A t t i . . . IX, 178). 215 F. Rački, o. c., 272, 406. N. Tomašić prevodi taj pasus ovako: »Od Cetine pako rijeke započinje zemlja Hrvatska i proteže se primorjem do meda istarskih, to jest do grada Labina. U gorama ponešto i preseže temat istarski. . .« (Život i djela cara Konstantina VII Porfirogenita, Vjesnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskog arhiva XX/1. i 2, Zagreb, 1918, 79), začudo to ne komentirajući kako je to prije stalno činio. Gruber kaže da su malo zatim (tj. iza 611. nakon provale Slovenaca u Istru) Hrvati, oslobodivši se avarskog jarma u staroj Dalmaciji, osnovali svoju državu kojoj je pripadala i istočna Istra, jer Konstantin Porfirogenet veli »da se Hrvatska protezala prema moru sve do meda Istre (a ta je bila na rijeci Raši) ili do grada Labina, a prema gorama da se ponešto protegla i preko istarske theme (a to je po svoj prilici kraj od Učke do Sniježnika)« (o. c., 13). 216 Tako je i Dalmacija bila skučena na primorske gradove i otoke i postala u IX. stoljeću tema (gl. o tom opširno: J. Ferluga, Vreme postanka Teme Dalmacije Zbornik Filozofskog fakulteta III, Beograd, 1955, 53-67). 217 » . . .Sclavi . . .e regionibus trans Istrianis promanarut, atque Istriam et Dalmatiam occuparunt, eamque ä se Sclavoniam dixere . . .« (o. c., 120). 21S » . . .die Hunnen und Winden in Dalmatia, Liburnia und Histria auch von sich selbst mit zu ziehen erboten . . .« (o. c., 386).

212

64

65

zik nego slavenski. God. 1851. Kandier piše da su Hrvati 820. godine osvojili zemlju između Raše i Cetine, tj. Veliku Japidiju i Liburniju, te pretpostavlja da su pomiješavši se s Liburnima zauzeli ne samo latinski ager, nego također i istočne strane Učke. Malo zatim kaže samo da su 820. Hrvati zauzeli zemlju između Raše i Cetine,221 a De Franceschi iznosi da su oni oko te iste godine došli do rijeke »Tarsia« (tj. Fiumara - Rječina), preko koje nisu raširili svoju državu.222 Marsich po Kandleru (Indicazioni... 16 i L'Istria VI, 28) izričito stavlja da su Hrvati 820. napali zemlju između Cetine i Raše i zauzeli područje Labina,223 a G. Kobler piše da su 640. Hrvati i Srbi osvojili bizantsku Dalmaciju do Raše.224 Benussi isprva piše da su se Hrvati kada su došli o. 620. u Dalmaciju naselili i u gorovitom dijelu Istre. Iza toga, iznoseći mišljenje nekih stranih historičara (Zeuss, Dümmler) o raširenju Hrvata i Slovenaca po Istri, kaže da slovenski pisci govore da su Slovenci zauzeli Istru, a hrvatski pisci da su Hrvati, što on smatra retoričnim, i pokušava, i suviše rmtegnuvši tu stvar, pobiti i jedne i druge, ne citirajući ipak poimence koji su to pisci.2251 Tamaro kaže da je provala Slavena u Istru mogla biti o. 640 tj jedno desetljeće nakon zauzeća Dalmacije.226 Kirac tvrdi kako je povijesna činjenica da su Hrvati kad su naselili Dalmaciju »naselili istodobno ne samo Liburniju do Raše i brežuljkastu Istru, već i ostalu Istru preko Raše i preko brežuljkaste Istre do njezinih zapadnih gradova«, te zaključuje da su slavenska plemena za vrijeme provala u godinama 599. do 611, možda i prije, naselila Istru i da su Hrvati prodrli s liburnijske strane, ne mirno, već s mačem u raci, pošto su uništili na Učki grčku vojsku, i da su se u Istri stalno nastanili.227 Na osnovi Konstantina Porfirogeneta jedino dakle znamo dokle se u njegovo doba širila hrvatska država u Istri. Ali to ne znači da tada već Slaveni, odnosno Hrvati, nisu bili naseljeni u cijeloj toj pokrajini. Ujedno možemo zaključiti da su istarske krajeve novopridošli Hrvati svakako podvlastili ondje već prije njih naseljene Romane, Slavene i Avare, a tako je bilo i za carevanja Porfirogeneta. Jedino nije jasno dokle su se Hrvati raširili po Istri u 7. stoljeću, a za Slavene zaključujem da su je poplavili svu osim primorskih gradova. Stoga je razumljivo što papa Ivan IV (640 - 642), rodom Dalmatinac, šalje opata Martina228 s mnogo novaca da po čitavoj Dalmaciji i Istri otkupi zao. c. 555, 564, 565. Dei popoli ehe abitarono l'Istria, L'Istria VI, No. 18, str. 78 No 19 str 83 221 Albena, 16. 222 L'Istria, 89, 79. 223 o. c., AT NS XIII, 413. 224 Memorie per la storia della liburnica cittä di Fiume III, Fiume 1896 201 -" Nel medio evo, 67, 153-166.
220

219

robljenike koje su tamošnji narodi uhvatili. Ujedno je u isto vrijeme dao prenijeti i moći nekolicine svetaca iz tih zemalja u Rim, gdje je za njihov 231 smještaj sagradio crkvu.
Tj. Slaveni. Naime tko bi drugi ondje živio nego oni koji su držali u svojim rukama, pošto su zauzeli te krajeve, i zarobljenike. 230 Gruber donosi kako je za tih provala (tj. 602. i 611) bilo zasužnjeno mnogo kršćana po Istri (i Dalmaciji), te da ih je papa Ivan (640 — 642), rodom Dalmatinac, dao po svom poslaniku opatu Martinu otkupiti a podjedno i pokupiti moći mnogih svetaca (Venecija, Anastazija, Maura i dr.), koje je Martin donio u Rim, a papa ih pohranio u crkvi sv. Ivana Lateranskoga (o. c., 13). 231 F. Rački, o. c., 277; F. Kos, o. c. I, 213. »Ipse Johannes cum thesauris ecclesiae multa niillia hominum per Istriam et Dalmatiam a captivitate et serrvitute paganonim redemit, et ad ecclesiae unitatem eos reduxit« (Amalrici Vitae romanorum pontificum ed. Muratori t. III, f. 2, p. 58 —9 — F. Rački, o. c., 277). »Johannes Quartus, natione Dalmatiae, seu Dalmaticus, ex patre Venantio Scholastico fuit natus, et post dictum Severinum Papam in Romanum Pontificem fuit assumptus, et post Beatum Petrum Apostolum exstitit LXXV. Anno a Nativitate Domini DCXXXVI. secundum unam Chronicam, sed secundum aliam dicitur de DCXLI. Item quod ipse Johannes cum thesauris Ecclesiae multa milia hominum per Istriam et Dalmatiam a captivitate et servitute Paganorum redemit, et ad Ecclesiae unitatem :eos reduxit, et cum suo ingenio subtili, et cautela maximä Corpora Sanctorum Anastasii et Vincentii Martyrum, ut quamplurimorum aliorum Sanctorum de Dalmatia et Istria regionibus supradictis perduci atque deportari fecit, et ex inde apud Urbem Romanam juxta Fontem Lateranensem in Oratorio Sancti Johannis Evangelistae cum summa devotione, et honore, presente Cleri et populi multitudine copiosa, solemniter hujusmodi Sanctorum corpora recondi fecit atque sepeliri...« (Vitae Romanorum Pontificum a sancto Petro usque ad Innocentium VIII auctoribus Amalrico Angerii, Frodoardo Remensi, Pandulpho Pisano, aliisque scriptorum, L. A. Muratori, o. c. III/2, Mediolani 1734, 58, 59). »Eodem tempore Johannes summus pontifex apostolice sedis, cum esset Dalmatinus natione, audiens sue gentis miserabilem casum, ualde condoluit, missitque abatem quendam, Martinum nomine, cum multa pecunie quantitate pre redimendis captiuis (u cod. barb. dodano: sub annis domini DCXXV). Qui ueniens ad partes Dalmatie multos redemit captiuos a Sclauis, eosque ad parentes suos remisit. Iste Martinus ex apostolica iussione multorum sanctorum reliquias accepit in partibus Dalmatie, et Ystrie (Cod. zagr.: Histriae, vat.: Istrie), et detulit eas Roman ad predictum papam Johannem ...« (Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, MSHSM 26, Scriptores III, Zagrabiae 1894, 29 — Ovaj podatak iz Tome donosi i Lucius, o. c., 42). »Joannes Quartus, natione Dalmata, patre Venantio, pontificatum iniens statim mira pietate usus est. Ex reliquis enim thesauris, quos Isatius apud Lateranum reliquerat, captivos omnes, quos potuit, Istrios et Dalmatas a captivitate redemit. .. loannes autem pontifex ne corpora Vicentii et Anastasii aliquando in manus barbarorum devenirent, ut Roman quam diligentissime ferrentur curavit, ac iuxta Lateranensem in oratorio Beati Joannis Baptistae magna cum veneratione collocavit.. .« (Platynae o. c., RIS f. 129, t. III, p. I, 105, 106). » . . . Huic autem successit lohannes natione Dalmata, ex patre Venantio scolastico, sedetque anno l mensibus VIII. Hic distractis thesauris ecclesie, multa milia hominum per Istriam et Dalmatiam a seruitute redemit, et hie sepultus est ad beatum Petrum apostolum .. .« (Romualdi o. c., RIS f. 166, t. VII, p: I, 125). « . . . Anno Christi VI C 36 Johannes quartus natione Dalmatie ex patre Venancio scolastico sedit annis 4, mensibus 9. Hic thesauris ecclesie distractis, multa milia hominum per Istriam et Dalmatiam a servitute redemit. Sepultusque est in ecclesia beati Petri. Hic Anastaxii et Vincentii et aliorum martirum corpora de Dalmatia in Istria transferens iuxta fontem Lateranensem in oratorio sancti Johannis evangeliste recondidit . . .« (Corpus Chronicorum Bononiensium — Cronaca A, RIS f. 65, t. XVIII, p. I, Cittä di Castello 1908, 329). ». . . al quäle (t. j. iza smrti pape Hadrijana I.) successo Giovani quarto di Dalmacia. El quäle del thesore della ghiexia mandoe per tuta Dalmacia e Ystria a recomperare gli presonieri li quali per tute quelle provincie. Et fece molte ghie229

229

230

219

226

o. c., 43, 54. A. Dabmović smatra da je ta misija opata Martina imala neki uspjeh već po tome »sto su Hrvati, po svoj prilici iza toga, krenuli u rat protiv Langobarda u Italiji« (Hrvatska državna i pravna povijest, Zagreb, 1940, 48).
228

227

o. c. I, 137.

66

67

Zanimljivo je znati kada je to bilo, kuda je prvo išao Martin, koji su to bili zarobljenici i od koga su se otkupljivali i zašto je papa dao i moći svetaca odnijeti u Rim. To se po svoj prilici, kako. to piše Platyna, dogodilo odmah po Ivanovu nastupu na papinsko prijestolje, tj. početkom 641. godine.233 Opat Martin je prvo išao u Istru a onda u Dalmaciju. Zarobljenici su bili tamošnji urođenici (Istrios et Dalmatas) koje su držali u ropstvu Slaveni,234 zvani u izvorima općenitim nazivima (gentibus, barbaris, Hunnorum,235 barbarum, paganorum), iz kojih se očito vidi da su to oni, tj. sada već i Hrvati, pripadnici slavenske skupine u navedenim zemljama. Kako se iz izvora vidi, bile su u opasnosti moći svetaca, tj. zapravo gradovi236 gdje su one bile po crkvama smještene da ih barbari (Slaveni, Hrvati) ne ugrabe, tj. ne zauzmu. Stoga ih je papa i dao prenijeti u Rim, a medu njima i moći sv. Maura iz Poreča.237 Na koji su način ti urođenici bili zarobljeni, može se posredno zaključiti iz okolnosti što su Slaveni238 (tj. nešto kasnije i Hrvati) kada su ulazili u te krajeve kao i svi barbari pljačkali, pustošili i
xie in Roma ornate e doctade .. .« (Corpus . . . — Cronaca B, RIS f. 65, t. XVII, p. I, 331, 332). » .. . Hoc eodem anno loannes Papa, ubi sedisset annum unum menses novem et dies sex, ex hac vita migravit duodecima die mensis Octobris. Haec ex Anastasio, qui et ipsa subdidit. Hie temporibus suis misit per omnem Dalmatiam seu Istriam multas pecunias per fidelissimum et sanctissimum Martinum abbatem propter redemptionem captivorum, qui depraedati erant gentiles. Etenim Slavi, sive Sclavi, in illas regiones grassantes, magnam multitudinem captivorum abduxerunt, quos Joannes Papa redemit: qui eo liberior fuit in errogando Ecclesiae thesaurum, que haud pridem viderat cum in damnum Romanae ecclesiae fuisse ab Honorio congregatum . . . Qui igitur in Dalmatiam pro redimendis captivis misit, e Dalmatia longe locupletiorem thesaurum est consecutus, nempe corpora sanctorum martyrum, quae Romam transferenda curavit...« Dalje donosi onaj citat o prijenosu moći svetaca u Rimu iz Anastasia Bibliothecariusa (C. Baronius, o. c. VIII, 307, 308). 232 O njegovoj djelatnosti, što se tiče otkupa zarobljenika od Slavena i sakupljanja moći svetaca i u Dalmaciji i Istri, govori prilično opširno i I. della Croce (o. c., 565, 566). 233 Schönleben stavlja to u godinu »639. et initio 640« (o. c., 347). Manzano piše da je 642. umro papa Ivan IV. koji je otkupljivao robove od Slavena u Istri i Dalmaciji preko opata Martina (o. c. I, 145). Rački stavlja taj otkup u 640-642 (o. c., 277), F. Kos u 641. ili 642. (o. c. I, 212), A. Tamaro u 639. ili 641. (La Venetie . . . I, 136, 137), Šišić u 641 (o. c., 283), tako i Rojnić (Historija naroda Jugoslavije I, 218), a Beuc u o. 640 (o. c., 40). 234 Tu isključujem i Avare, jer su već tada valjda i u tim krajevima bili likvidirani od Hrvata. 235 Tako ih krivo naziva Dandolo u vezi s otkupom zarobljenika u Istri i Dalmaciji (F. Kos, o. c. I, 213). 236 Po Kircu papa je dao prenijeti iz Istre u Rim ta tjelesa svetaca da ih Slaveni ne bi obeščastili, a i gradovi nisu bili više od njih sigurni (o. c., 33, 34). 237 O tom problemu raspravlja opširno I. Dellahaye, Santi dell'Istria e Dalmazia, Atti. .. XVI, Parenzo, 1900, 360, 392, 404, 405 i F. Babudri, I vescovi di Parenzo e la loro cronologia, A t t i . . . XXV, Parenzo 1910, 177-184. 238 Već i Baronius izričito piše da su to Slaveni koji su provalivši u Dalmaciju i Istru odveli veliko mnoštvo zarobljenika (o. c. VIII, 308). Šišić smatra pod nazivom »pogana« Slavene (o. c., 283), a tako i Rojnić (Historija naroda Jugoslavije I, 218).

232

zarobljavali, na što su god naišli, a da su bili još pogani doznajemo iz već 24 navedenih Amalrihovih »Vitae pontificum romanorum« . ° Svakako taj podatak o papinoj humanoj akciji u Istri i Dalmaciji potvrđuje da su se Slaveni u tim krajevima već ustalili 241 i da nisu bili više tako divlji kada je medu njih mogao nesmetano doći papin izaslanik radi otkupa zarobljenika. Još nešto. Ako se bez prigovora priznaje da su Slaveni (tj. sada pak i Hrvati) već u to doba bili u Dalmaciji nazivani također navedenim općenitim imenima, onda slijedi analogni zaključak da su oni tada bili i u većem dijelu Istre, što se ne da ničim više pobiti.
10.

239

Upravo kada je u Raveni stolovao egzarh Isacius (625 —643),242 koji je svome caru sačuvao neoštećen onaj dio Italije nezaposjednut od Langobarda,243 Slaveni su brodovima prešli u langobardsku vojvodinu Benevent i utvrdili se nedaleko Siponta. Ali su ipak bili, kako to piše Pavao Đakon, poraženi i preostali bijahu prisiljeni na uzmak (642).244 Taj nam podatak jasno govori da su Slaveni, koji su sada vladali Dalmacijom i Istrom bez primorskih gradova, prešli u bezuspješnu ofenzivu da osvoje južnu Italiju, kao što su prije nekoliko desetina godina to htjeli da učine sa sjevernom Italijom. Interesantno je, što neki pisci iz 17. stoljeća iznose, da su u toj vojni sudjelovali i Istrani,245 tj. bez sumnje bi to bili Slaveni ili Hrvati. Međutim, taj poda239 Gfrörer kaže da je papa Ivan IV. uz otkup zarobljenika nastojao da, iako izvori o tome ne govore, pogane u Dalmaciji i Istri obrati na kršćansku vjeru (o. c. II, 18). 240 F. Rački, o. c., 277. Ipak je malo nejasan podatak iz toga izvora gdje se kaže da je papa otkupio zarobljenike od pogana (tj. Slavena) i priveo ih crkvenom jedinstvu! 241 Po povijesnom dokumentu iz Anastazija Bibliothecariusa o akciji pape Ivana IV, zaključuje Kirac da su Južni Slaveni nakon provala god. 598. do 611. stalno se naselili u Istri, gdje od njih papa otkupljuje zarobljenike. Iz toga slijedi »da ti Slaveni nisu bili iz Istre protjerani preko Alpa«, završava Kirac, »već da su se u njoj stalno naselili. Po tome pada, dakle tvrdnja onih istarskih povjesničara, da se Istra Oslobodila' Slavena u svim navalama od 598. do 611. godine« (o. c., 33, 34). Beuc piše: »da su oko 640. godine Hrvati gospodarili u Istri većim dijelom područja, sigurno je, jer se inače ne bi moglo protumačiti, od koga je u to doba opat Martin otkupljivao zarobljene Romane«, a na drugom mjestu naprosto kaže da su se oni »naselili u VII. stoljeću u Istru« (o. c., 41, 47). 242 V. Lazzarini na osnovi okrnjenog kamenog napisa, na kome se spominje Isacius kao ravenski egzarh, a ime nekog magistra militum je nečitljivo, zaključuje da je tada Venecija i Istra s tim magistrom bila pod navedenim egzarhom (Un'iscrizione torsellana del secolo VII, Atti del Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti LXXIII, Venezia, 1913, 396). 243 M. L. Hartmann, Untersuchungen ..., 14, 15. 244 G. Vettich, o. c. 81,82. 245 1 dok Palladio samo piše da je Benevent bio opustošen »dei Popoli della Dalmazia et Albania« (o. c., 51), Schönleben stavlja tu ekspediciju u 637. godinu i nadodaje tobože na osnovi Pavla Đakona (L. 4, c 46): »Slavi nostri Balmatae, ed haud dubie junctis viribus Istriani, navali expeditione suscepta' cum ingenti multitidine Sipontum advolant, et castris ante urbem locatis varias, in circuitu fossas excavant«. Dalje

68

69

tak treba ipak odbaciti jer nije baziran ni na jednom suvremenom ili bar kasnijem izvoru. Od toga vremena, zapravo od 611. godine, izvori ne navode više nijednu provalu Slavena ili čak Avara u Istru, već samo u većim ili manjim razmacima u Furlaniju. To je nepobitni znak da je Istra kao i Dalmacija osim primorskih gradova sva· u rukama Slavena, kojih su najistaknutiji suplemenici Hrvati stvorili dvije čvrste državne jezgre: jednu u današnjoj Dalmaciji sa svojim zemaljskim područjem, a drugu u prekosavskim krajevima opet sa svojim, a ipak su bile obje na prijateljski način međusobno povezane. Da je to tako govori nam posredno Konstantin Porfirogenet, ukoliko mu možemo vjerovati, jer kasniji izvor kaže kako se od Hrvata, koji su došli u Dalmaciju, odijelio jedan dio i taj osvojio Ilirik i Panoniju, te da su i oni imali samostalnog arhonta koga su slali radi prijateljstva arhontu Hrvatske.246 Iz toga se podatka vidi da su Hrvati iz Ilirika i Panonije stajali u prijateljskom savezu s onima u matici,247 tj. današnjoj Dalmaciji, koje su arhontu na prećutan način priznavali primat i supremat. Oni Hrvati u Iliriji i Panoniji s ostalim tamošnjim Slavenima u svojoj državnoj tvorevini odolijevali su uspješno neprijateljima. Tako su po mom mišljenju iza svoga uspješnog osvojenja gornjih krajeva odsada živjeli u miru s Avarima249 kroz dva stoljeća, jer da je bilo sukoba između njih javili bi
priča kako je vojvoda Ajo stradao u boju sa Slavenima, a Rodoald, koji je »in Carso« naučio njihov jezik, govorio im i pobijedio ih, te su »Slaviš in Dalmatiam et Istriam vnde venerunt mare iterum remetientibus« (o. c., 345, 346). Francol, citirajući Schönlebena (str. 345) i Pavla Đakona (1. 4, c. 46), piše kako su Slaveni iz Dalmacije s Istranima prešli u Manfredoniju (o. c., 199, 200). Valvasor donosi kako »kamen di dalmatinische Sclaven (zu denen Zweifels ohn auch die His^erreicher gestossen) mit einer Flotte ploetzlich zu Siponto an ...«, ali su bili poraženi i » ... Die Sclaven (aber mussten) mit einer langen und blutigen Naser (sich wieder ums'ehen nach ihren Schiffen) um Dalmatien und Histerreich wieder zu erreichen ...« (o. c. III, 151, 152). De Franceschi, koji stavlja to u 640. godinu, citira navedeni pasus iz Schönlebena i pobija ga kao pogrešnu tvrdnju (o. c., 80). 246 F. Rački, o. c. 271. Začudo to Šišić prevodi da se »od Hrvata, koji su došli u Dalmaciju, odijeli jedna čest, pa osvoji Ilirik i Panoniju, a imadahu i oni samostalna arhonta, koji je s arhontom Hrvatske podržavao prijateljskih veza« (o. c., 277), a Grafenauer to prevodi: da se od Hrvata, koji su došli u Dalmaciju, odijelio jedan dio i zavladao Ilirikom i Panonijom, a i oni su imali samostalnog arhonta koji je također slao arhontu Hrvatske darove uime prijateljstva (Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta o doseljenju Hrvata, Historijski zbornik V / 1 — 2 , Zagreb, 1952, 14). 247 Grafenauer piše da su »dalmatinski Slaveni okupljeni u nov slavenski plemenski savez pod vodstvom hrvatskog plemena, koje se doselilo zajedno s njima ili poslije njih«, te da je Konstantin Porfirogenet u X. stoljeću »sačuvao narodnu tradiciju o plemenskom savezu dalmatinskih Slavena pod vodstvom Hrvata« (Historija naroda Jugoslavije I, 92, 93). Beuc unatoč tomu donosi kako Hrvati na Balkanu nisu imali sreće da iskoriste slabost Bizanta u VII. stoljeću, »pa da bi se medu njima našao jedan vladar kao Klodvig franački, koji bi radio na ujedninjenju hrvatskih područja u jednu državu«, nadodajući da su Hrvati u Istri ostali »odijeljeni od svoje braće u Dalmaciji visokom planinom Učkom« (o. c., 41). 248 Samo tako se može protumačiti da su oko 663. došli Avari, nekadašnji stari saveznici Langobarda, iz svojih predjela preko slavenskog područja s dopuštenjem Hrvata iz prekosavskih krajeva, na poziv langobardskog kralja Grimoalda u Furlaniju,
70

nam to izvori upravo onako kako to pišu o organiziranim slavenskim navalama u VII. i VIII. stoljeću u Furlaniju, gdje se miješaju tamošnje prijestolne borbe s ciljem da je osvoje, kao i o njihovim mnogo rjeđim sukobima s Bavarcima. Jednom riječju, medu Hrvatima tih dvaju državnih jezgra nije bilo nijedne druge države,249 već su oni bili neprekinuto povezani od Panonije preko Ilirika do Dalmacije, a tako jak savez podnosio je prećutno zbog svoga interesa Bizant, s kojim žive u miru Hrvati tijekom nekoliko stoljeća, ne ugrožavajući više nigdje dalje njegove posjede sve do dolaska Franaka na obale Jadrana. Ujedno je Bizant također mučke prošao preko toga, što su Slaveni i Hrvati osvojili i držali u vlasti neke teritorije, jer su oni mjesto njega snažno i čvrsto branili od neprijatelja te krajeve, a time i posredno one zemlje koje su caru još ostale u vlasti. Prema tome sada su Slaveni i Hrvati iz prekosavskih krajeva izravno graničili i s Langobardima protiv kojih ratuju radi daljeg proširenja svojih posjeda, a Hrvati iz Dalmacije drže u svojoj interesnoj sferi veliki dio Istre, gdje je već prije nekog vremena uspješno dovršena slavenska seoba. Naime Slaveni su tijekom vremena došli sve do zidina istarskih primorskih gradova,250 pa je cijela ta okolica (oranice, pašnjaci, vinogradi) većinom bila u njihovim rukama.251 I tako se između jednih i drugdje su likvidirali tamošnjeg vojvodu Lupa (F. Kos, o. c. I, 217, 218). Naime da je taj kralj stajao u dobrim odnosima sa Slavenima, on bi svakako njih pozvao kao svoje najbliže susjede, a ne Avare. Usto i bijeg Arnefrita, Lupova sina, u Karantaniju pokazuje da nije vladalo prijateljstvo između Langobarda i Slavena u onoj zemlji. 249 Avari su se bili, pošto su ih Hrvati porazili, povukli u Donju Panoniju. Stoga je neshvatljivo kako Šišić nastoji ustvrditi da su Avari gospodari Južne Štajerske i Kranjske kroz čitavo VII. i VIII. stoljeće, tj. do Karla Velikog, te da je neposredni saobraćaj između Hrvata i Karantanije nemoguć. To mu dokazuju dva mjesta iz Pavla Đakona. Prvo (IV, 36, 37), gdje se govori da je o. 610. upao avarski kagan u Veneciju, i drugo o. 663, kako je Lupo poražen u Furlaniji od Avara (o. c. 300). Barada iznosi da se dijaspora Hrvata veže s prodorom Avara iz Dobrudže Zakarpaćem do Saale, jednako i iz tih krajeva u Istočnu Češku, Moravsku, Panonsku nizinu, Alpe, Dinaride na Jadran, te da su Hrvati uklonili iz Dinarida avarsku vlast (o. c., 13, 14), što pobija Grafenauer (M. Barada, o. c., Historijski zbornik VI/1 -4). Ujedno Grafenauer piše da je po smrti Samovoj propala politička povezanost slavenskih zemalja i Avari opet stoje na granici langobardske Furlanije dokopavši se ponovo gornjeg Posavlja. Iza 664. Karantanija nije mogla biti podložna ni Avarima ni Langobardima, koji su čak 663. odstranili Lupa s avarskom pomoći (Zgodovina ... I, 136, 137). Međutim i Šišić (onaj citat o upadu Avara o. 611. otpada mu sam od sebe, jer u to doba još nisu Hrvati oslobodili one krajeve od Avara) i Grafenauer su to i suviše smjelo ustvrdili, jer jedan, i to zadnji upad Avaru u Furlaniju protiv Lupa ne dokazuje odmah da su Avari opet proširili svoju vlast do međa langobardske države ili da su ondje već otprije vladali. Time ne bi onda mogla postojati ni Karantanija sa svojim opsegom ili bi bila u to doba podvrgnuta pod Avare, što je upravo nonsens. Naime, samo da napomenem da su Avari na granici Furlanije, onda kako bi 664. Arnefrit mogao prijeći preko tobožnjeg susjednog avarskog teritorija u Karantaniju, gdje je od tamošnjih Slavena tražio i dobio pomoć? Oni ga sigurno ne bi pustili, već bi ga u najmanju ruku zadržali. To posredno dokazuje da tu nema Avara, umjesto kojih sada u Furlaniju jurišaju njihovi susjedi pojačani i osnaženi Slaveni. 250 Beuc kaže da »Hrvati nisu osvojili gradove, osim što su neke kao Plomin, Cissa i Vistro razorili, kao što nisu osvojili ni gradove u Dalmaciji, iako je tu bila glavnina njihove vojske« (o. c., 41). 251 Beuc piše da su Hrvati držali gradska zaleđa, tj. onu zemlju koja je bila vladareva, carskih službenika i izbjeglih veleposjednika. Na tim zemljama su Hrvati u tije-

71

gih stvorilo prećutno nepisano primirje, od koga su imale obje strane samo koristi. Iza toga u te tada čisto romanske gradove s vremenom malo-pomalo (kao gotovo istodobno i u one dalmatinske gradove) infiltrira se slavenski živalj i tako proširuje i ondje još snošljivije odnose s tamošnjim romanskim stanovništvom. Još nešto. Za mene je i suviše nategnuto i pomalo deplasirano zaključivati na osnovi stanja naseljenosti i rasprostranjenosti Slovenaca i Hrvata252 po pojedinim krajevima Istre u XIX. i XX. stoljeću koje su jedni, a koje drugi zaposjeli kroz prva stoljeća provala i ondašnjeg useljenja Slavena u Istru,253 jer izvori znaju samo da su tu došli prvo Slaveni, a onda i Hrvati, koji su od Južnih Slavena najranije doprli do mora i ondje se stali dalje nezaustavljivo proširivati. Svjestan sam da ovom mojom radnjom,254 u kojoj ima i nekoliko pretpostavki, nisam ni ja mogao kazati zadnju riječ o najranijem doseljenju i naseljenju naših predaka u Istru. No svakako ću time ipak pridonijeti da se već
ku VII. stoljeća proživljavali u doticaju s bizantskim gradovima proces raspadanja svog rodovskog sustava, formirajući slobodne seoske općine i nastavljajući tako hrvatsko etničko područje iz Dalmacije prema zapadu, završava Beuc (o. c. 41). 252 Benussi detaljno iznosi granicu između Hrvata i Slovenaca, koja je u njegovo doba išla od Dragonje i njenih izvora linijom preko Ćićarije do Podgrada (La liturgia slava ..., A t t i . . . IX, 203). Žic pak piše da je teško između Slovenaca i Hrvata crtom povući granicu, jer izrazita granica doista ne postoji. Barem jezikovna granica nije crta, nego prilično širok pojas, u kome je očiti lagani prijelaz od slovenskog narječja na narječja hrvatska. Približno je označuje cijeli tijek rijeke Dragonje od ušća do izvora, pa odatle preko Ćićarije medu Slavnikom i Žbenicom kroz Velika Vrata do Podgrada i dalje do kranjske granice, tako da bi se sela uz crtu Krkavce, Koštabona, Truške, Sočerga, Movraz, Rakitović, Skandanština, Obrov, Podgrad, Studena Gora, Jelšane, Malobrdce, Novokračina, Sušak, Žabice i Podgraje mogla smatrati najjužnijim slovenskim selima, a sela uz istu crtu Kaštel, Merišće, Oskoruš, Topolovac, Poljane, Račiće, Šapjane, Rupa i Lisac najsjevernijim hrvatskim selima u Istri. Hrvatsko stanovništvo ispod te crte ponešto je mješavina sa slovenskim (Istra II, Zagreb, 1937, 53, 54). 253 Rojnić samo piše da je teško steći jasniju sliku o rasprostranjenosti Hvata i Slovenaca u Istri u prvim stoljećima nakon njihova doseljenja. Oni se tamo, kaže dalje, nisu istakli kao politička snaga, pa ih dokumenti malo i spominju. Najvjerojatnije da su Hrvati u Istri živjeli u najstarije vrijeme u jednako društvenom i upravnom uređenju kao i ostali Hrvati, to više što je istočna strana istarskog poluotoka bila vjerojatno do druge polovice XI. stoljeća sastavnim dijelom hrvatske države ... (Historija naroda Jugoslavije I, 218, 222). Kirac, kome I. Erceg očito pretjeravajući pripisuje da je njegova knjiga »vjeran vodič« za izučavanje prošlosti Istre i da je don Luka »poznavao golemi arhivski i arheološki materijal, kojim se služio kod pisanja svojih radnji« (I. Erceg, Povodom nađenog pisma don Luke Kirca historičaru Šišiću, Riječka revija IV/2, Rijeka, 1955., 82, 83), ne samo da stoji odlučno na gledištu o istodobnom naseljenju Hrvata u Dalmaciji, Liburniji i Istri sve do njenih zapadnih gradova, već iznosi kako istarski Hrvati imaju s onima Liburnije isti jezik, običaje, narodne pjesme i »uopće sve im je skupno i jednako«, zaključujući da su »istarski Hrvati nepretrgnuti etnički nastavak hrvatskoga naroda prema zapadu već od doba njihova naseljavanja u šestom i sedmom vijeku, kao što su istarski Slovenci nepretrgnuti nastavak kranjskih i goričkih Slovenaca prema jugu« (o. c., 43, 44). 254 Napominjem da se za nju nisam mogao poslužiti ipak svom poznatom mi literaturom, jer mi mnoge knjige, radovi i časopisi — unatoč najboljoj volji i svim nastojanjima — nisu bili dostupni.

jedanput od strane naših znanstvenih radnika i iz drugih znanstvenih područja što temeljitije i s puno ozbiljnosti i spreme pristupi konačnom rješenju tog vrlo delikatnog pitanja koje je od velike važnosti za cijelu našu povijest. Napose napominjem da će ovdje odigrati veliku, ako ne i odlučnu ulogu, slavenska arheologija, kojoj se tek odnedavna u nas posvećuje dolična pozornost i razumijevanje, a onda nešto manje i toponomastika i drugi slični posredni izvori, jer pisani izvori sada su svi poznati i većinom proučeni i obrađeni. PROBLEMS CONCERNING THE EARLIEST MIGRATION AND SETTLING OF SLAVS-CROATS IN ISTRIA Summary The author claims that the first people to settle in Istria were Slavs and that Croats first reached the sea. During Justinian's rule, Slavs were plundering the Balkan peninsula and some of them arrived in Istria. There they clashed with the Byzantine rulers and penetrated into Italy. From a study of place-names, the author finds that Avars and Slavs reached the coastal towns north of Rijeka and there čame to a halt. Ha accepts the hypothesis that Croats inhabited Istria during the rule of Emperor Heraclitus and that they occupied the greater part of Istria in the early seventh Century. After that there was no further movement into Istria except into Friulia, which indicates that Dalmatia and Istria were in the hands of Slavs and in particular Croats. They established two centres of rule: one in Dalmatia and the other beyond the river Sava. The Byzantine rulers tolerated these settlements, since the Slavs protected the areas which they occupied and especially the coastal towns.

72

73

HRVATI U KARANTANIJI
(PRILOG SEOBI HRVATA IZ DALMACIJE U PREKOSAVSKE KRAJEVE U 7. STOLJEĆU)

1.
Sve do nekoliko godina prije drugog svjetskog rata slovenski historičari živo su se bavili osnutkom Karantanije u svezi s Hrvatima. U tom istom vremenskom razdoblju sa strane pak hrvatskih historičara zapravo su jedini tome dali neki znanstveni okvir i svoj sud F. Šišić1 i Vj. Klaić2 i više nitko. Odmah po svršetku drugog svjetskog rata od slovenskih historičara prvi se je ponovno posredno i potpuno kratko pozabavio tom problematikom M. Kos,3 a onda u dva navrata i B. Grafenauer. U prvoj svojoj radnji,4 tiskanoj u istom zborniku gdje je bio izašao i Kosov rad, i on se samo kratko osvrnuo na to pitanje. Ali je zato šest godina nakon toga sve to mnogo detaljnije razradio uz citiranje ogromne literature u svojoj vrlo opsežnoj studiji »Ustoličevanje koroških vojvod in država karantanskih Slovencev«.5 U tome nije za 6 njim zaostao Lj. Hauptmann. On se u svojoj posebnoj studiji ponovno vratio na svoju omiljenu tematiku, kojom se uporno bavio i o čemu je dosljedno pisao dugi niz godina još prije spomenutog rata. Unatoč tome u najnovijoj knjizi M. Kosa »Zgodovina Slovencev«7 nisu začudo spomenuti Hrvati u svezi s osnutkom Karantanije ni jednom riječi, iako je pri kaju te knjige baš taj istaknuti slovenski historičar naveo brojnu literaturu o navedenom proble8 mu. Kako je to pitanje od velike važnosti ne samo za slovensku, već i hrvatsku povijest, vrijedno je da se njime ponovno pozabavimo i s one strane kojoj su slovenski povjesničari posvetili možda najmanje pozornosti. Time će
Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb, 1925, 277, 299, 390. Hrvati i Hrvatska. Ime Hrvat u povijesti slavenskih naroda. Zagreb, 1930, 13-18. 3 Slovenska naselitev na Koroškem, Koroški Zbornik, Ljubljana, 1946, 50. 4 Država karantanskih Slovencev, Koroški Zbornik, 92, 93, 97, 99- 101. 5 Ljubljana, 1952, str. 624. 6 Staroslovenska družba in obred na knežjem kamnu, Ljubljana, 1954. 7 Ljubljana, 1955. "o.e., 365-367.
2 1

75

se još više pooštriti problematika o tom pitanju, proširena nekim novim podacima i pretpostavkama, koje će izazvati da naši pozvani naučni radnici još jedanput stručno progovore i izreknu svoje kritičke sudove, a ne da se ovo pitanje ostavlja samo da lebdi u zraku i da ga se bez razloga smatra historijskim torzom.

2.
Mi znamo prilično detaljno odakle i kamo su Slaveni provaljivali na Balkan tijekom 6. i u prvoj polovici 7. stoljeća, i to iz suvremenih izvora. Ali to ne vrijedi i za Hrvate, o kojima opširno prvi govori tek Konstantin Porfirogenet, pisac iz prve i početka druge polovice 10. stoljeća. Stoga možemo mirne duše reći da možda nijedan izvor nije zadao i ne zadaje još i danas toliko glavobolje našim znanstvenim radnicima, a napose historičarima, koliko taj car-pisac. Ukoliko je on malo, više ili potpuno vjerodostojan za ovaj ili onaj događaj, to nam pokazuje uspoređivanje suvremenih izvora s njegovim navodima. Samo tih je izvora ili vrlo malo ili su pak oni mnogo škrtiji vijestima od Porfirogeneta. Ima, međutim, u toga pisca i takvih podataka za koje on -predstavlja jedini izvor te onda samo stoji do nas hoćemo li mu i u kolikoj mjeri vjerovati ili ne. Jedan od takvih podataka predstavlja upravo vijest u kojoj stoji kako se od Hrvata koji su došli u Dalmaciju odijelio jedan dio i taj je osvojio Ilirik i Panoniju, te da su i oni imali samostalnog arhonta kojega su slali radi prijateljstva arhontu Hrvatske.9 Razumljivo je da je to bio
' » . . . ' Από δε Χρωβάτων των έλθόντων εν Δελματία διεχωρίσθη μέροςτι, και έκράτησε το Ίλλυρικόν και την Παννονίαν, εΐχον δε και άυτοϊ άρχοντα αυτεζονσιον, διαπεμπόμενον προς τον άρχοντα Χρωβατίας κατά φιλίαν...« (F. Rački, Documenta historiae chroaticae periodum antiquam ilustrantia, MSHSM VII, Zagrabiae, 1877, 271). J. Lucius prevodi taj pasus na latinski ovako: »At a Croatis, qui in Dalmatiam venerunt, pars secessit, et Illyricum tenuit, atque Pannoniam, habebantque etiam ipsi Principem supremum qui ad Crobatiae tantum Principem, Amicitiae ergo, legationem mittebat« (De regno Dalmatiae et Croatiae Hbri sex, Vindobonae 1758, 45, 46), dok Rački: »At a Chrobatis, qui in Dalmatiam venerunt, pars quaedam secessit, et Illyricum atque Pannoniam occupavit. Habebantque et ipsi principem supremum, qui ad Chrobatiae tantum principem amicitiae ergo legationem mittebat« (o. c., 271). A. Pavić prevodi to: » . . . . Ostali Hrvati ostaše kod Frandjije, a podložni su (tamo danas) Otonu velikome kralju Frandjije i Šaške; ali i od tih Hrvata odcijepi se čest jedna te oblada Ilirikom i Panonijom. I ovi imahu samosvojna arhonta, šaljući si s arhontom Hrvatske tek prijateljske poruke« (Cara Konstantina VII. Porfirogenita de administrando imperio glave 29 — 36, Zagreb, 1906, 52), N. Tomašić: ».. . . Od onih se pako Hrvata, koji dođoše u Dalmaciju, odijeli jedna čest i obladaše Ilirikom i Panonijom. I ovi imahu samosvojnog arhonta, koji tek šiljahu prijateljske darove arhontu Hrvatske... « (Život i djela Cara Konstantina VII. Porfirogenita, Vjesnik hrv.-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arhiva XX/1 i 2, Zagreb, 1918, 76, 77), Hauptman na slovenskom jeziku: »Od Hrvatov pa, ki so prišli v Dalmacijo, se je odcepil en del in zavladal Iliriku in Panoniji; tuđi ti so imali samosvojega arhonta, ki je menjal prijateljske darove z arhontom Hrvatske« (Lj. Hauptmann, Prihod Hrvatov, Bulićev Zbornik, Zagreb — Split, 1924, 541), a onda na hrvatskom: »Od Hrvata pak, koji su došli u Dalmaciju, otcepio se jedan deo i zavladao Ilirikom i Panonijom, i ti su imali samostalnog arhonta, koji je izmenjivao prijateljske darove s arhontom Hrvatske« (Lj. Hauptmann, Dolazak Hrvata, Zbornik kralja Tomislava, Zagreb, 1925, 121, 122). F. Sišić prevada da se »od Hrvata,

onaj dio Hrvata koji su po Porfirogenetu prvo osvojili Dalmaciju od Avara nakon što su ih ondje pobijedili.10 Istom su dakle sada ti Hrvati krenuli u Ilirik i Panoniju, kojima su i zavladali. Nas sada zanima prije svega na što je mislio Konstantin Porfirogenet pod Ilirikom i Panonijom? Na to pitanje gotovo je nemoguće odgovoriti. Ipak ću pokušati da — makar i zaobilaznim putem — kažem o tome bar nešto približno. Tomašić iznosi kako Banduri, pozivajući se na Luciusa, kaže da Konstantin Porfirogenet tu pod Ilirikom razumije Dalmaciju, a pod Panonijom zemlju između Save i Drave11 (Pannonia Savia, Interamnia). Pavić (p. 29, op. 4) drži da car pod tim misli na zemlju koja se nalazi između Kupe i Mure. Međutim, zaključuje Tomašić, Porfirogenet sam spominje Ilirik u svom djelu »de themat.« II, l (Patrol. p. 116, Ed. Bon. p. 47), pozivajući se na Hieroclov Synekdemos12 da makedonska tema spada pod Ilirik. No to je Istočni Ilirik, nadodaje Tomašić.13 Po Račkome Panonija se spominje u c. 25. de admin. imp. p. 111 i de thematib. lib. II, p. 56. Povezujući s time i citat iz Hieroclove knjige (p. 393), zaključuje Rački da je Porfirogenet pod Panonijom podrazumijevao savski i srijemski dio, a pod Ilirikom susjedni kraj.14 Pavić (p. 29, op. 5 drži, nadodaje tome Tomašić, da car misli na »Pannonia inferior« medu Rabom, Dunavom i Savom i na zapakoji su došli u Dalmaciju, odijeli jedna čest, da osvoji Ilirik i Panoniju, a imadjahu i oni samosvojna arhonta, koji je s arhontom Hrvatske podržavao prijateljskih veza« (o. c., 277), a A. Sovre na slovenskom: »Od Hrvatov, ki so prišli v Dalmacijo, se je del odcepil ter zavladal nad Ilirikom in Panonijo. Tuđi ti so imeli samovlastnega arhonta, ki je pošiljal arhontu Hrvaške darove zastran prijateljstva« (J. Rus, Kralji dinastiji Svevladičev, Ljubljana, 1931, 194). Gregoire prevada taj isječak na francuski jezik ovako: »Des Croates qui se sont rendus en Dalmatie s'est detachee une branche qui a occupe rillyricum et la Pannonie. Eux aussi avaient une prince independant, entretenant une correspondance amicale avec le prince de Croatie« (H. Gregoire, L'Origine et le Nom des Croates et des Serbes, Byzantion XVII, Baltimore 1945,92), dok ga R. J. H. Jenkins u engleskom prevodu donaša ovako: »From the Croats who čame to Dalmatia a part split off and possessed themselves of Illyricum and Pannonia; they had sovereign prince, who used to maintain friendly contact, though through envoys only, with the prince of Croatia« (Constantine Porphyrogenitus de administrando imperio, ed. G. Moravcsik, Budapest, 1949, 143). U knjizi »Historijska čitanka za hrvatsku povijest« (I. Uredio J. Sidak, Zagreb, 1952, 6), donesen je i taj odlomak po N. Tomašiću (s nekim manjim ispravcima), koji glasi: ». . . Od onih pako Hrvata, koji dođoše u Dalmaciju, odijeli se jedna čest i ovladaše Ilirikom i Panonijom. I ovi imahu samosvojnog arhonta, koji tek šiljaše prijateljske darove arhontu Hrvatske. . .«, dok B. Grafenauer to prevodi: da se od Hrvata koji su došli u Dalmaciju odijelio jedan dio i zavladao Ilirikom i Panonijom, a i oni su imali samostalnog arhonta koji je također slao arhontu Hrvatske darove u ime prijateljstva, interpretirajući na svoj način taj odsječak i iznoseći da se taj »izvještaj odnosi samo na Panonsku Hrvatsku« (Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta o doseljenju Hrvata, Historijski Zbornik V/1 — 2, Zagreb, 1952, 14, 10, 30, 31), te čak i suviše nauvjerljivo dokazujući daje to interpolirani dodatak i da je ta interpolacija u svezi sa širenjem hrvatske države za kralja Tomislava (gl. B. Grafenauer, Prilog. .., HZ V/1 —2, 30, 31; isti, Vprašanje konca Kocljeve vlade v Spodnji Panoniji, Zgodovinski Časopis VI-VII, Ljubljana, 1953, 174). U samom izvoru dakle radi se o arhontima koji su bili slani, a ne o darovima, što je velika razlika. 10 F. Rački, o. c., 270, 271. 11 J. Lucius, o. c., 46. 12 Na to se poziva i Rački (o. c., 271). 13 o. c., Vjesnik. . . XX/1 i 2, 76. 14 o. c., 271.
77

76

du štajerskom zemljom, u kojoj bijaše »dux inferioris Pannoniae Liude15 vit«. Sišić piše da pod Panonijom, koju car-pisac navodi, treba razumjeti zemlju između Save i Drave, a pod Ilirikom, u rimskom smislu, onu zemlju koja se — obuhvaćajući i Dalmaciju — širila na sjever i istok do Save i Drine.1 Što se dakle ima razumijevati pod Ilirikom, a onda i Panonijom u rimsko doba te u razdoblju od 6. do druge polovice 10. stoljeća? Još deset godina poslije Krista Ilirik, je podijeljen na Panoniju (ona je pokraj prvog stoljeća obuhvaćala Ugarsku, dio Donje Austrije i Štajerske, gotovo cijelu Kranjsku, Hrvatsku i Slavoniju) i Dalmaciju (ona se prostirala od Raše do albanske rijeke Mata i od Jadranskog mora do Kolubare i Ibra). Za Trajana se dijeli Panonija na Gornju ili Zapadnu i Donju ili Istočnu a za Dioklecijana su četiri Panonije, Dalmacija i dva Norika ušla u panonsku dijecezu, kasnije zvanu Zapadnim Ilirikom17. Iako Prokopije vrlo često spominje Ilirik, a samo u dva navrata Panoniju i u jednom »postojbinu Noričana«,18 ne može se iz njega ipak nešto točnije doznati o tome koje su se zemlje u 6. stoljeću pod tim izrazima krile. Ista je stvar u svezi s Ilirikom i kod ostalih bizantskih pisaca iza Prokopija (Agatijas,19 Menandar Protiktor, Teofilakt Simokates). Oni prilično općenito govore o tome, a tako i papa Grgur I,20 koji također zna samo da su postojale i dalje Panonije. Kud i kamo je u tome izdašnija »Cosmographia Anonymi Ravennatis«,21 koja navodi ne samo Gornju22 i Donju Panoniju, već i onu tzv. »Valeria«, uz koju je bila »Carniola« ili »Carnech«. Anonimni pisac II. knjige tzv. »Miracula s. Demetrii« (negdje možda druga polovica 7. stoljeća) pod Ilirik stavlja obje Panonije (od kojih je jednoj nekoć bilo središte Sirmij), obje Dacije, Dardaniju i itd.23 Istom Pavao Đakon nanovo spominje Panoniju, koja je u njegovo doba neposredno graničila s Italijom,24 dok je provincija Norik (Noricorum siquidem provincia), koju su tada nastanavali Bavarci, međašila na istoku s Panonijom, na jugu s Italijom, a na sjeveru s dijelom rijeke Dunava.25 Iz tzv. »Annales Laureshamenses« pod god. 791. jasno se vidi da tada Italija graniči s Ilirikom. Iza njega je

bila Panonija , pod kojom se u tadašnjim izvorima krije ponekad (791, 793, 27 795) tzv. »Hunia«. ) Razni franački anali i kronike i slično u 9. stoljeće navode općenito Panoniju ili obje Panonije ili pak napose Gornju i onda Donju Panoniju uz blijedu, škrtu i suviše djelomičnu ubikaciju. 28 U jednom pak papinskom pismu (14. V. 873) čak se uočuje »Pannonica dioecesis« i »totius Illyrici fines«, a u II. polovici 10. stoljeća »tota Norica provincia« i »tota Pannonia superiori scilicet et inferiori« ,29 Interesantno je da i ruski Ijetopisac Nestor (12. st.) spominje Ilirik, u koji ubraja čak i Moravsku.30 Na osnovi svega izloženog mi ni sada ne možemo reći što je Porfirogenet zapravo mislio pod Ilirikom a što pod Panonijom, tj. koje su zemlje tu bile obuhvaćene u razdoblju u kome su Hrvati oslobodili, navedene pokrajine. Zbog toga je dopušteno domišljavati se i kombinirati na ovaj ili na onaj način, jer za taj vremenski period nemamo nijedan suvremeni izvor o tome, kako sam već prije naveo, osim cara-pisca, krcatog podacima različite vrijednosti i vjerodostojnosti. Ako je tome tako, onda se može pretpostaviti da su Hrvati kada su oslobodili od Avara Ilirik i Panoniju sigurno dotadašnje gospodare Slavena skučili na vrlo uski dio Panonije, zvane kasnije i »Hunia«. Nadalje su oni tom prilikom automatski oslobodili od istoga neprijatelja osobito one prema zapadu. Jednom riječi može se reći da su oni zaposjeli i jedan dio današnje Slovenije, a to je u prvom redu Karantanija.
3.

26

o. c., Vjesnik.. . XX/1 i 2, 76, 77. o. c., 277, 462. F. Šišić, o. c., 104, 106. 18 Procopii Opera omnia HI/2, 247, 248, 291, 284 (index). 19 N. pr. gl. F. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku I, Ljubljana 1902,36. 20 N. pr. gl. F. Rački, o. c., 232, 235, 238. 21 Tobože sastavljena između 667. i 670. godine. 22 Za nju zna i Menandar Protiktor (F. Rački, o. c., 228). 23 F. Rački, o. c., 284, 292. O datiranju tih »Miracula« gl. F. Barišić, Čuda Dimitrija Solunskog kao istoriski izvori, Beograd, 1950, 144, 145; B. Grafenauer, Kronološka vprašanja selitve Južnih Slovanov ob podatkih spisa Miracula s. Demetrii, Zbornik Filozofske fakultete II, Ljubljana, 1955, 29, 39-53. 24 F. Kos, o. c., I, 168, LXVIII, 222, 223, 69. 25 G. Vettich, Paolo Diacono, studi, Archeografo Triestino NS XXII/2, Trieste 1898-1899,54.
16
17

15

Samo se ovdje postavlja jedno pitanje: da li je ime Karantanija u 7. stoljeću u suvremenim izvorima zaista postojalo, kako se to dosada mislilo, ili ne? Po mome mišljenju nije, a evo i zašto. Jedini koji je spominje u tom stoljeću je Ravenski anonim u svom djelu »Cosmographia«. Kada je to djelo i kako do nas došlo? F. Kos piše da ga je anonim sastavio između 667. i 670. godine, i to na osnovi starih izvora. Tu je on prikazao geografske prilike kakve su bile u doba Rimljana, a također i u anonimovo doba.31 Šišić stavlja tog 32 anonima čak u 8. stoljeće, a Grafenauer donosi da je on u sredini 7. stoljeća, na osnovi izvora iz istočnogotskog doba, opisao sjeverozapadnu talijansku granicu.33 U »Der Grosse Brockliaus«34 stoji da je taj geograf bio rodom
26 ». . . Pippinus filius eius de Italia transmisit, ipse introivit Illyricum, et inde in Pannonia . ..« (F. Kos, o. c. I, 309). 27 F. Kos, o. c. I, 310, 311, 321, 325-327. 28 F. Rački, o. c., 305 (803); F. Kos, o. c. II, Ljubljana 1906, 17, 18 (803) 40 (811) 48 (818), 26 (820), 113 (849), 181 (876), 233 (894), 235 (896). 29 F. Kos, o. c. II, 163 (873), 341 (973). 30 F. Šišić, o. c., 181. 31 o. c. I, 221, LXVIII. 32 o. c., 441. 33 Ustoličevanje . . ., 405, 406. 34 IV. Leipzig, 1930, 182.

78

79

iz Ravene i da je živio u 7. stoljeću. Napisao je na grčkom jeziku navedeno djelo, koje je sačuvano u latinskom prijevodu izrađenom u 9. stoljeću. Ako sada samo sve to kritički promotrimo, morat ćemo se odmah zapitati da li su svi njegovi geografski podaci, napisani u 7. stoljeću, tj. kada je živio taj anonim? Za nas je napose važno ono što se kaže ondje u pogledu Karantanije. Na jednom mjestu »Cosmographia«35 donosi i ovakav pasus: ».. . inter Carontanos, et Italiam, inter patriam Carnium36 et Italiam; quod iugum Carnium dicebatur ab antiquis Alpis lulia ..." Pregledajmo sada zapadne izvore, i to najvećim dijelom franačke, iz 7. stoljeća i onda usporedimo s tim iz anonima. Što ćemo naći? Da u tom stoljeću ni jedan drugi izvor ili pisac ne donosi izraz »Carontanos« ili čak sličan, već samo »Sclavi« ili »Winidi«. Istom Pavao Đakon, langobardski pisac iz 8. stoljeća, prvi kaže u svom djelu i ovo: » . . . Arnefrit... fugiit ad Sclavorum gen tem in Carnuntum, quod corrupte vocitant Carantanum ...«. Annales s. Emmerani Ratisponen. maioros (748 — 823) pod 772. godinom imaju »Carentanus«.38 U jednoj ispravi od 5. II. 816. stoji » . . . Carniensi ...«, u drugoj od 817. » . . . Carentanos...«, a u trećoj od 27. XII. 819. čak » . . . de Karantana provincia .. ,39. Annales Fuldenses (680-901)40 pod 820. donose » . . . per Carantanorum provinciam.. .«41, a tako i Annales regni Francorum (741 — 829)42 pod istom godinom imaju uz to i izraz » . . . per Carantanos ...«, a pod 826. » . . . Carantanorum provinciam ...«, dok Vita Hludowici imperatoris auctore anonymo ».. . Carantanorum ...«, a u ispravi od 26.1. 830. čak » . . . de genere Carontania Sclavianorum,« u drugoj pak od 19. VI. 831. » . . . provintia Carantana . . . « a u trećoj od o. 860. » . . . de Carintania ...«. I dok Annales Fuldenses imaju pod 861. » . . . Carantani ...«, a pod 863. » . . . Carantanis . . . in Carinthia ...«, u ispravi od 6. 1. 864. stoji » . . . in Karantano . . . de Karantana...«, a u Vita s. Ruperti iz 873. » . . . Carentanorum . ..«. U Conversio Bagoariorum et Carantanorum sastavljenoj u istoj godini kada i navedena Vita, stoji čas » . . . Quarantanis ...« ili » . . . Caruntanis ...«, te ».. .Quarantanas...«, » . . . Carantanorum .. .« i »... Quarantanos ...«. U ispravi od 9. IX. 878. piše » . . . Carentaniae .. .«, a u Annales Fuldenses pod 884. stoji » . . . Carentam ...«, u onoj pak od 19. III. 888. »Carentano ...,« u drugoj između 891. i 893. godine » . . . Carantano...«, a u trećoj od 29. IX. 895. piše čak »Charanta...« dok u četvrtoj od 31. VIII. 898. 43 ».. .Charentariche.. ,« .
35 Potrebno je svakako da se ponovno kritički provjeri vrijednost tog djela za naše krajeve i stavi njegovu vjerodostojnost na pravo mjesto. 36 U »Geographica« Guidonis Pisani, koji je dovršio to djelo 1119. godine, služeći se većinom anonimom iz Ravene (F. Kos, o. c. I, str. LXXIII), stoji: ». . . inter Carantanos et Italiam, inter patriam Carnuntum et Italiam . ..« (F. Kos, o. c. I, 228). 7 F. Kos, o. c. I, 228. 8 F. Kos, o. c. I, 219, LXV, 279. 9 F. Kos, o. c. II, 45, 47, 54. 0 F. Kos, o. c. I, str. LXV. 1 F. Kos, o. c., II, 57. 2 F. Kos, o. c. I. str. LXVII. 3 F. Kos, o. c. II, 26, 57, 72, 73, 57, 91, 93, 136, 137, 142, 146, I, 239, LXXI, LXXX, 207,327,11,172,1,271,296,357,263,11,184,205,215,229,234,238.

Prema mome mišljenju: 1) Ravenski anonim nije imao u svom djelu napisano »Carontanos«. 2) Karantanci se ne spominju prvi puta u 7, već tek od II. polovice 8. stoljeća pa dalje. 3) Onaj, također anonimni, prevoditelj »Cosmographia« na latinski jezik umetnuo je u 9. stoljeću taj izraz kada je Karantanija kao takova već bila dobro poznata. 4) Jednom riječju sva pojedina južnoslavenska plemena kriju se još u 7. stoljeću samo pod općim i zajedničkim imenom »Sclavi« ili »Winedi« ili »Winidi«, a istom od II. polovice 8. st. dalje počinju se pojedina plemena posebno nazivati u izvorima.
4.

Uz to je čvrsto povezano, iako neizravno, uz ovu radnju još jedno pitanje koje treba svakako raščistiti prije nego nastavim dalje iznošenje argumenata o navedenoj temi. Naime, da li je u 7. st. uistinu mogla postojati tzv. »marca Vinedorum« i da li je tada bio ondje knez Valuk. U tzv. Fredegarovoj »Chronicon« stoji kako se 631. godine bugarski knez » . . . Alciocus cum septinientis viriš et uxoris cum liberis, qui im marca Vinedorum salvatus est. Post haec cum Wallucum ducem Winedorum annis plurimis vixit cum suis«.44 Što se iz tog pasusa45 odmah uočuje kao nonsens? To je izraz »marca«, jer se on zapravo prvi puta javlja u takvom značenju riječi u franačkim izvorima za Karla Velikog, i to u Annales Einhardi pod god. 788. kao »marcam Foroiuliensem«, a u Annales regni Francorum pod istom godinom kao »fines vel marcas Baioariorum.. .«4Ć ili »... in Marcha Bajoariae atque Italiae.. .«.47 Inače po Du Cangeu još 722. godine »Charta Bertradae« ima izraz »marca«. No to ovdje znači nešto različito od gornjeg izraza, kako se to jas48 no vidi iz teksta donesenog u bilješci. Prema tome je onaj pasus u tzv. Fredegarovoj »Chronicon« od »qui ...« dio uključivo » . . . cum suis ...« naprosto mnogo kasnije napisan, iako F. Kos donosi da je Krusch dokazao da su to djelo sastavljala dva glavna pisca i da je upravo IV. knjigu od poglavlja 40 — 90 napisao o. 658. drugi sastavljač,49 dok M. Kos to pobija glede godine i dodaje, citirajući B. Kruscha, da je to pisao neki Burgundac 642. godine. Međutim još 1918. bugarski historičar V. J.. Zlatarski u svome djelu »Историн на бЂЛгарската држава прЂзЂ срЂднитЂ вЂкове I« (118 — 121) ustvrdio je da je taj stavak o knezu Alcioku u Fredegara dodatak kasnijeg austrazijskog kontinuatora i da je ime tog kneza moglo ući u Fredegarovu kroniku pod utjecajem Pavla Đakona ili kakvog njegovog izvora. Tu svoju tvrdnju dokazuje Zlatarski i time što taj pasus nemaju Gesta Dagobert! I. regis Francorum,
44
45

Taj bi pasus trebalo ponovno pogledati i s paleografske strane kako izgleda u sačuvanim najstarijim prijepisima Fredegarove kronike. 46 F. Kos, o. c. I, 300, 302. 47 Du Cange, Glossarium mediae et infimae latinitatis V, Niort 1885, 265. 48 ... Deinde per Melina Sušo aqua .. . usque ad ab Winardo curte usque ad illa Marca qui nobis obtingit . . . (Du Cange, o. c. V, 264). 49 F. Kos, o. c. I, str. LXXII.
S-

F. Kos. o. c. I, 209.

80

81

napisana u prvoj četvrtini 9. stoljeća (o. 800 — 835), koja preuzimlju iz Fredegara vijest o Bugarima, ali ne poznaju taj zaključni stavak o Alcioku i njegovom bijegu u marku Slovenaca. Jednom riječi njemu Alciocus kod Fredegara nema s Alzekom u Pavla Đakona nikakve veze i posve je izmišljena osoba. Iznoseći te Zlatarskove prigovore M. Kos se napose pozabavio tim pitanjem i pokušao da ih obesnaži. U prvom redu on kaže da je poglavlje o Alcioku napisao neki Burgundac o. 642. godine, a ne neki kasniji austrazijski kontinuator, kako to hoće Zlatarski, jer se on nije nikako mogao služiti s Pavlom Đakonom koji je pisao svoju povijest Langobarda čitavih 130 godina kasnije. Prema Kosovoj tvrdnji upravo to poglavlje o Alcioku spada, ako ga se pažjivo pregleda, po svojem stilu i konceptu u okvir burgundskog pisca iz o. 642, te o kakvom drugom autoru ne može biti ni govora. Nadalje Kos prilično neuvjerljivo pokušava da opovrgne Zlatarskov prigovor da je taj pasus o navedenom knezu kasniji dodatak jer ga nemaju Gesta Dagoberti, time što on kaže da ima Cod. Parisinus Lat. nr. 10910, koji je od svih Fredegarovih kodeksa daleko najbolji i napisan u 7. ili 8. stoljeću, moguće pred 715. »torej pred postankom Gesta Dagoberti« (?: S. A.), o Alcioku i o Bugarima koji su otišli u marku Slovenaca. To isto imaju i mladi kodeksi koji su napisani moguće u 8, a najkasnije u 9. stoljeću.50 I dok je Zlatarski, kako vidimo, ispravno posumnjao u taj Fredegarov pasus o Alcioku, za koji kaže da je dodatak kasnijeg austrazijskog kontinuatora, a u navedenu je kroniku ušao pod utjecajem Pavla Đakona ili kojeg njegovog izvora, M. Kos odbacuje sve to a limine i kaže da je to po Kruschu nastalo 642. godine od burgundskog autora. Ako međutim malo bolje pogledamo, opazit ćemo da stvari stoje potpuno drugačije. Naime Krusch je samo dokazivao, više na osnovi općenitih razloga i ne ulazeći u samu bit, kritiku i stil pojedinih većih ili manjih dijelova ili čak poglavlja te kronike da su pojedine knjige i njena poglavlja nastala u razmaku od 624. do 658. godina. Ali je pri tome zaboravljeno reći da do nas ta kronika nije došla u izvorniku već u nekoliko prijepisa. Jedan od najboljih, po Kosovom mišljenju, predstavlja već navedeni Codex Parisinus koji je napisan u 7. ili 8. stoljeću, moguće pred 715. godinom, a drugi mladi su pisani moguće u 51 8, a najkasnije u 9. stoljeću, a ima ih i iz 10, 11. i 15. stoljeća. Međutim, najstariji je napisan sredinom kraja 8. stoljeća ili bolje rečeno za vladavine Karla Velikog, a nikako prije, i to zbog vrlo jednostavnog razloga. Naime izraz 52 »marca« kao »dežela«, kako to prevodi F. Kos, ili B. Grafenauer naprosto »marko«53 ili »krajino«, 54 javlja se zapravo u izvorima tek za vladanja Karla Velikog, koji je prvi ustrojio takve vrsti maraka. Ako se sada ponovno pogleda u citirani tekst tog pasusa iz tzv. Fredegarove »Chronicon«, onda se može zaključiti da je u prvotnoj izvornoj verziji naprosto glasio samo ovako: »... Alciocus cum septinientis viriš et uxoris cum liberis salvatus est.« Time otpaO bolgarskem knezu Alcioku in slovenskem knezu Valuku, Šišićev Zbornik, Zagreb, 1929, 251-254. 51 M. Kos, O bolgarskem knezu..., Šišićev Zbornik, 253, 254. 52 o. c., I, 209, bilj. 2 53 Ustoličevanje . . ., 474. 54 Zgodovina slovenskega naroda I, Ljubljana, 1954, 132.
50

daju i sva domišljavanja da se pod »marca Vinedorum« krila Karantanija. Isto tako i da je prvi njen knez bio Valuk! To se naime ime, po Kruschu, pojavljuje u četiri sačuvana kodeksa Fredegarovog teksta, od kojih je najstariji Heidelberški iz 9. stoljeća, kao Walduco, a u nekim drugim Wallucus.55 Znači i u onom Cod. Parisinus tako. No kako je to ime u svezi s »marca«, automatski i ono iz navedenih razloga otpada iz ostalog sve do autentičnog teksta Fredegarove kronike. Možda je pisac tog djela Fredegarove kronike u doba vladavine Karla Velikog znao da tada vlada u Karantaniji knez »Waltunc«,56 pa ga je stavio pod navedenim iskrivljenim imenom i prebacio ga u 7. stoljeće, jer je sličnost medu njima velika. Još nešto. Ta i sam i jedini izvor za imena karantanskih knezova u 8. stoljeću, već navedeni Conversio Bagoariorum et Carantanorum iz II. polovice 9. stoljeća svojim citatom »... Samo nomine quidam Sclavus manens in Quarantanis fuit dux gentiš illius ...«, koji F. Kos stavlja upravo u 631. godinu,57 također isključuje mogućnost da bi Valuk tada mogao biti knez u onoj zemlji, koja se u 7. stoljeću još tako ne naziva!
5.

I još nešto. Oslobođenje Slovenaca od avarskog gospodstva povezuje se uvijek sa Samom i oko toga se splela ogromna i skoro nepregledna literatura, do koje većeg dijela je čak nemoguće doći. Uz to se drži da se Slovence u latinskim izvorima 6. i 7. stoljeća zove »Sclavi«, »Sclavini« (Sclavani, Sclaveni) i »Winedi« (Winadi, Winades.58) Sve to se može postaviti na svoje pravo mjesto samo onda ako se oslobodimo bolećivih nacionalno-šovinističkih osjećaja. Poznato je naime da je Jordanes, gotski pisac 6. stoljeća, nazivao sve Slavene »Venethi, Antes, Sclaveni«, a u Vita s. Columbani, sastavljenoj u drugoj desetini 7. stoljeća, kriju se Slaveni pod ».. .Venetiorum, qui et Scla59 vi ) dicuntur...« U tzv. Fredegarovoj »Chronicon« pod 631. godinom se kaže »... Sclavi coinomento Winidi in regno Samone... Samonem regem Sclavinorum ... contra Samonem et Winidis... super Wenedus exercitus... in Sclavos... Sclavi... forcium Venedorum... ex genere Sclavinorum... Winidi contra Francos meuerunt, non tantum Sclavinorum fortitudo...«, pod 632. »... exercitum Winitorum... utiletate Winidis...,« pod 633. »...cum Winidi iusso Samone... regnum Francorum contra Winedus...«, pod 634. » . . . cum exercito Winedorum...«, a pod 641. » ... amicicias cum Winidis firmans.. .«60 Iz toga ne možemo zaključivati da je Samo imao veze sa Slovencima i naprečac odlučno tvrditi da se oni u izvorima 6. i 7. stoljeća kriju pod takvim imenima, jer su to ipak mnogo općenitije izrazi. Jednom riječi Samo je tek preko »Conversio« ušao u vezu s Karantancima,61 tj. sa Slovencima, za koje
55

M. Kos, O bolgarskem knezu .. ., Šišićev Zbornik, 254, 255. «F. Kos, o. c. 1,280, 281. 57 o. c. I, 207. 58 M. Kos, Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1955, 41. 59 F. Kos ih naziva Slovencima i to ne baš uvjerljivo dokazuje (o. c. I, 192, bilj. 3). 60 F. Kos, o. c. I, 48, LXXIX, 193, 205, 206, 210, 212. 61 F. Kos, o. c. I, 207.

82

83

nemamo nikakvih izravnih izvora da su sudjelovali na njegovoj strani u borbi protiv Avara, a onda i Franaka, koji ih tada nisu ni ugrožavali. Znači da su Slovenci imali veze na drugoj strani u doba oslobođenja od avarske vlasti, a to je s Hrvatima. Nadalje iza Samove smrti, kada se j.e raspala cijela njegova državna tvorevina, nije nam ništa poznato da bi ta okolnost djelovala u pravcu kolebanja onog saveza Slavena od Karantanije preko Panonije i Ilirika do Dalmacije pod prećutnim vodstvom arhonta Hrvatske ili da bi uslijed toga Avari ili Franci uspjeli osvojiti i jedan dijelio bilo koji od toga teritorija.
6.

Međutim za to imamo samo izvor Porfirogeneta, koga uopće za to ne možemo kritizirati. Naime, ako uzmemo daje uglavnom vjerodostojan glede dolaska Hrvata u njihovu sadašnju domovinu, gdje su porazili Avare, onda možemo pokušati da zaključimo i to da su oni oslobodili i Slovence od istog neprijatelja kojega su pobijedili u Iliriku i Panoniju, i tim pokrajinama onda zagospodarili. Ako u toponomastici sjevernih krajeva između Save, Drave i Dunava tražimo da li postoji bilo kakva potvrda, pa makar i posredna, ili barem ikakav trag o tome u ranijem srednjem vijeku, onda ćemo opaziti da nas on vodi ravno upravo u srce nekadašnje Karantanije. Naime u II. polovici X. stoljeća, dakle u doba vladavine Konstantina VII. Porfirogeneta, prvi puta se u ispravi javlja toponomastički naziv Hrvat62 kao »pagus« u navedenom teritoriju. Uz to se taj izraz u istoj zemlji spominje još u tri isprave63 u tom stoljeću. Po Du Cangeu pagus znači isprva dio jednog područja, a onda zemlju, komitat, distrikt, pa čak i dukat64. Za ovaj naš slučaj F. Kos prevodi taj izraz isprva sa »Hrvaški županiji«, a onda sa »Hrvaškem okraju«.65 Ujedno stavlja taj predio u okolicu sadašnjeg mjesta St. Vida i kaže da je on od 954-980.
Kralj Oto I. daje dvije hübe svoga vlastitog posjeda »in loco Zuric ac in pago Crouuati (podcrtao: S. A.) et in ministerio Hartuigi...« (F. Kos, o. c. II, 311-31. VII. 954).
63 Kralj Oto I. daruje svoj posjed koji je bio»... inter duos montes Curoztou ef Coziae a vertice montis Zuuedlobrudo usque ad villam Bulesisc, in proprietatem concessimus in pago Cruuatietin ministerio Hartuigi comitis...« (F. Kos, o. c. II, 316—13. II. 961.). Car Oto II. daruje tri kraljevske hübe »in villis Lebeniah et Glanadorf et Malmosic ac Buissindorf et Bodpechach in regimine uualdpodonis Hartuuichi in pago Chrouuatsitas...«(F. Kos, o. c. II, 361—9. X. 979). Kralj Oto III. daruje »duos mansos in Suarzdorf, Podinauuiz, Duchumuzlidorf, Gumulachi et Donplachi nominatis sitos et in pago Croudi vocato et in comitato Otgeri comitis iacentis...« (F. Kos, o. c. II, 397-19. VII. 993.). 64 Du Gange, o. c. VI, Niort 1886, 93. U dokaz toga evo još i dva primjera iz naših krajeva iz XI. stoljeća: » . . . regales mansos in pago Histriein villis et castellis subtus nominatis... in comitatu Odalrici marchionis...« (Documenta ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia, Atti e memorie della Societä istriana di archeologia e storia patria VIII/1 i 2, Parenzo; 1892, 9-20. IX. 1064). »... villas... in Pago Istria in Marchia Oudalrici Marchionis sita...« (P. Kandier, Codice diplomatico istriano-7. III. 1067). 65 o. c. II, 311, 316,361,445. 62

bio pod vlašću grofa Hartvika, a 993. pod nadzorom grofa Otgera. Šišić to zove naprosto »župa Hrvat« ili »župa Hrvati«. Ona se, kako piše Šišić, naročito širila oko Celovca na Gosposvetskom polju, te je vjerovatno »da je prva politička slovenečka organizacija djelo tamošnjih Hrvata«.66 Klaić piše da u Sjevernoj Štajerskoj, a uz gornju Muru, stoji između Leobena (Ljubna) i Judenburga mjesto zvano Kraubat, koje se spominje često u ispravama od 11. do 13. stoljeća obično kao »Chrowat« (Chrowat, Chrowath, Crowat, Chrawat), a po Felicettiu postoji tu i istoimeni kraj [1074: decima ad Chrowat ex utraque parte fluminis; 1196: ecclesia s. Georgii ad Chrowat; ecclesia sancti Stephani in Chrowat (Felicetti von Liebenfels M, Ueber die Lage des »Pagus Chrouuat«, Beiträge zur Kunde steiermärkischen Geschichtsquellen 5. Jahrgang, Graz, 1868, 103], i zaključuje da se pod »Chrowat« ima nedvojbeno razumjeti slavensku župu koja je po svoj prilici dobila svoje ime od slav. plemena zvanog Chrowat ili Hrvati. Prema svemu, zaključuje Klaić, nema nikakve sumnje da je još u 11 —13. st. u Gornjoj Štajerskoj uz Gornju Muru postojala slav. župa »Hrvati«, koja je prozvana po istoimenom plemenu, »što no se je možda još u 6. ili 7. stoljeću ondje naselilo«. U Koruškoj u okolici »Miljskoga« jezera ima mjesto koje tamošnji Nijemci zovu Kraut, i to je po Klaiću iskvareno od srednjovječkog »Chrowat« koje se u listinama 11. i 12. stoljeća tako spominje. U izvornoj povelji od 1190 (u celov. muzeju) predstojnica samostana sv. Jurja daje grofu Otonu od Ortenberga »einen Fischbezug von 2 Hüben in Chrowat« (Krones, Die deutsche Besiedlung der östlichen Alpenländer, Stuttgart, 1889, 338, n. 75), a čini se da je i u Tirol dopiralo to ime. Ali je sigurno da je u staroj Karantaniji u 10. stoljeću opstojala slavenska župa, koja se u spomenicima zove »pagus Crouuati«, i to Klaić bazira na i ovdje citiranim ispravama (954 — 979). Prema tome je u Karantaniji (Karentani) opstojala od 954 — 979. slav. župa Chrowat, kojom je vladao u ime njemačkog kralja grof Hartwig. Po Felicettiu, koji je istraživao njen opseg, ona se prostirala upravo na Gosposvetskom polju i u njegovoj okolici, a pružala se naokolo rijeke Krke i Gline. Na njezinom tlu se nalazio stari rimski Virunum i teritorij današnjeg Celovca, crkva Gospe Svete (Maria Saal, Maria ad Karantam), možda najstarija crkva u današnjoj Koruškoj. U opsegu te župe uzdizala se i stolica njem. kralja (sedes regalis), kasnije prozvana »civitas Karentana« (Karnburg, slovenački Krnski grad). Dakle, zaključuje Klaić, župa Chrouuat nalazila se u političkom središtu starog rimskog Norikuma i sredovječnog Carantanuma, i po tome su i njezini slavenski žitelji, koji su bili bez sumnje Hrvati, imali najodličniji položaj u čitavoj zemlji67. Nakon drugog svjetskog rata prvi se od slovenskih historičara pozabavio tim problemom, kako sam već spomenuo, M. Kos. On kaže da se predjel između St. Vida i Trga u 10. stoljeću naziva hrvatski kraj (pagus Chrouat, Crouuti, Crauuati, Croudi) te da se njegove mede iz povijesnih izvora dadu prilično točno odrediti. Taj predjel je dobio ime od Hrvata koji su se naselili u Karantaniji po njegovom mišljenju u doba velike seobe iz Zakarpaća na
66

o. c., 277, 299, 300, 277, 300. "o. c., 13-18.

84

85

Balkan u prvoj polovici 7. stoljeća. Hrvati su naselili i druge predjele i krajeve Koruške, ali su najgušće bili nastanjeni baš u navedenom području, koje je zato i dobilo po njima ime. Još i danas, završava Kos, podsjeća na Hrvate zaselak Krobathen i ime vrha Krobather Berg kod Glanegga.68 Grafenauer u jednoj svojoj radnji isprva piše da se po Hrvatima koji su se naselili u Karantaniji prozvao »hrvaški okraj« zapadno od Krnskog grada između St. Vida na Glini i Vrbskog jezera. Pričajući i o doseljenju koseza u Karantaniji kaže da su se oni i Hrvati kroz kratko vrijeme stopili sa Slovencima.69 U drugoj svojoj radnji on, iznoseći prilično detaljno razna mišljenja u svezi s doseljenjem Hrvata u Karantaniju, govori i o navedenom hrvatskom kraju i imenu Hrvat u Koruškoj i konačno kaže da neki momenti podupiru pretpostavku da su Hrvati došli u Karantaniju u prvom valu seobe.70 Hauptmann se u posljednje vrijeme najviše pozabavio, u svezi sa svojom omiljenom temom o kasazima, tim predjelom u nekadašnjoj Karantaniji koji naziva Hrvatska grofija. U prvom redu on je iznio razne teorije o kasazima, pobijajući pojedina mišljenja koja se kose s njegovim starim pretpostavkama i tvrdnjama, a onda se posebno pozabavio kasazima »Hrvatske grofije« kojoj ne samo daje uz obrazloženje taj naziv, već pokušava i da joj odredi opseg.71 Ako se dakle taj »pagus« širio oko Celovca na Gosposvetskom polju i okolici, onda ćemo vidjeti da se u istom stoljeću prostirao u istom predjelu i opsegu i »pago Karintriche« .72 To sam zaključio izravno na osnovi uspoređivanja prilično škrtih topografskih podataka iz izvora. Sada je dakle jasno da se — ako ne i prije73 — a onda svakako od iza II. polovice 10. stoljeća taj predio zove čas »pagus Cruuat«, a čas »pagus Karintrich« ,74 tj. hrvatski ili karantanski kraj ili pak najprije i najispravnije komitat, kako se to vidi iz navedenih izvora toga stoljeća, a i iz one već navedene isprave od 31. VIII. 898.
7.

ako J. Mal tvrdi da »krajevna imena v zvezi s Hrvati ne dokazujejo hrvatskih naselbin med Slovenci, ker jih najdemo po vseh slovanskih zemljah«.75 Kao prvo mjesto uzet ćemo nekadašnju Tiburniu, Teurniu, gdje danas stoji po F. Kosu selo Sv. Petar in Holz nedaleko Spitala. Pri kraju starog vijeka tu je bila biskupija.76 Ćak je po Grafenaueru norički »dux« sjedio od početka 6. stoljeća u Teurniji,77 a po M. Kosu je ona u II. polovici 5. stoljeća središte nutarnje noričke pokrajine i kao biskupsko mjesto se održalo sve do dolaska Slovenaca.78 Kada su, kako piše Kos, Slovenci zauzeli o. 590. okolicu biskupije, koja je imala svoje sjedište u Teurniji, i njen biskup bježi pred njima i Avarima u Italiji. Tako je, tvrdi Kos, propala i ta biskupija,79 koja se spominje u pismenoj molbi desetorice biskupa bizantiskom caru iz 591.80 Još pod imenom »Tiburniensi«.81 G. 873. u »Conversio Bagoariorum et Carantanorum« nalazimo po prvi puta da se ona zove »Liburnia« sa crkvom.82 Interesantno je da Ravenski anonim, koji je preveden u 9. stoljeću na latinski, piše »... patria quae dicitur Liburnia Tarsaticensis.. .«,83 tj. trsatska Liburnija, što znači da je znao i za onu gornju pa je zbog toga izvršio takvu razliku radi raspoznavanja. U ispravi cara Arnulfa od 21. VII. 891. zove se njegov zaselak »Liburna«,84 ili kasnije »Lurna«, a onda u ispravi cara Otona II. od 28. V. 974. »Lurno«.85 U dvjema ispravama iz prve polovice 11. stoljeća nailazimo na izraze »in valle Lurna« i »in comitatu Lurniensi«, a u ispravi od 1072. godine ponovno na staro ime »in Liburnia«,86 koje se ponavlja i u »Vita s. Virgilii«, nastaloj iza 1181. godine, a i u »Vita Gebehardi« iz gotovo istog vremena.87 Čak i u Unrestovoj »Chronicon Carinthiacum« iz kraja 15. stoljeća to se ime krije pod nazivom »Liburina«.88 Po svemu tome vidi se da je ime Liburnia nastalo istom po dolasku Slavena u te krajeve. Samo kojih Slavena? Svakako Hrvata baš iz Liburnije,89 koja je u Konstantina Porfirogeneta obuhvaćeB. Grafenauer, Ustoličevanje..., 33. F. Kos o. c. I, 95. 77 Ustoličevanje...,408. 78 Slovenska naselitev..., Koroški Zbornik, 45. 79 Zgodovina Slovencev, Ljubljana 1955, 46, 47. 80 C. Baronius to pismo datira sa 590 (Annales ecclesiastici VII, Venetiis 1710, 10-13), F. Kos sa 591. (o. c. I, 122), a M. L. Hartmann stavlja ga u kraj 591. ili početak 592. godine (Geschichte Italiens im Mittelalter II/l, Gotha 1900, 120). 81 F. Kos, o. c. I. 122-126. 82 »... in Liburnia civitate...« (F. Kos, o. c. I, 271). 83 F. Kos, o. c. I, 225. 84 » ... in Sclauinie partibus ad curtem nostram que Liburna vocatur...« (F. Kos, o. c. II, 22). U toj listini s istim datumom, no koja je falsificirana po toj prvoj, stoji čak: »... in Sclauinie partibus ad curtem nostram que Liburna vulgo Lurna vocatur...« (o. c. II, 228). Taj zaselak (imanje ili dvor itd.) F. Kos ubicira na Lurnskom polju blizu Spitala (o. c. II, 227, bilj. 4). 85 F. Kos, o. c. II, 228, 346. 86 F. Kos, o. c. III, Ljubljana, 1911, 16, 34, 165. 87 F. Kos, o. c. I, 271, 269. 88 B. Grafenauer, Ustoličevanje..., 135. 89 Ta i Annales Einhardi pod 821. godinom zovu hrvatskog kneza Bornu »dux Dalmatiae atque Liburniae« (F. Rački, o. c, 325).
76
75

I.
Kada se je i to utvrdilo, može se onda prijeći izravno na toponomastiku tog komitata ili kraja, od koje ćemo ovdje iznijeti nekoliko istaknutih pri- · mjera. Tada će se i iz toga moći uočiti odakle su ti Hrvati došli u taj predio,
Slovenska naselitev na Koroškem, Koroški Zbornik 50. Država Karantanskih Slovencev, Koroški Zbornik, 93. 70 o. c., 31 - 41, 334 - 336, 501, 502. 71 o. c., 75-126, 157-160. 72 F. Kos. o. c. II, 364-28. IV. 980. 73 Još u Annales Fuldenses pod 888. godinom navodi se kako je car Arnulf iz Tridenta pošao preko Furlanije i slavio Božić u »curtem Corantanam«, tj. u Krnskom gradu blizu Gospe Svete, sjeverno od Celovca, kako misli F. Kos (o. c. II, 218, 300). U ispravi cara Arnulfa od 31. VIII. 898. spominju se posjedi »in Charentariche in comitatu ipsius consanguinei nostri...« (F. Kos, o. c. II, 238) koji se nalaze i na teritoriju kasnijeg »pagus Cruuat«. Ujedno je očito da je taj predio komitat. Gl. i F. Kos, o. c. II, 52 (819.), 91 (830.), 146, 147 (864), I, 357 (873), II, 234 (895), 300 (945), 363 (979), 369 (983). 74 F. Kos. stavlja da to znači Karantanija (o. c. II, 451).
69 68

86

87

na pod općim pojmom Hrvatska (tj. Dalmacija. ) Oni su onamo donijeli taj toponim koji je, kako smo vidjeli, uočio već i Ravenski anonim, jer, obrnuto, da su ga Slovenci prenijeli na more ne može nikako biti. Time se može već sada ovim malim izvodom djelomično pojačati Porfirogenetovo pisanje o iseljenju Hrvata iz Dalmacije u Panoniju i Ilirik, tj. posredno i u navedeni kraj nekadašnje Karantanije. Drugo je rijeka i mjesto Krka. Taj se toponim javlja u ispravama 9. i 10. stoljeća.91 Ovdje gotovo ne treba ni navesti da i u Hrvatskoj, i to u Dalmaciji, ima istoimena rijeka, uz još onu istoimenu u Sloveniji kraj Brezica. Daljnji toponim je Ostrovica, koja se nalazila blizu St. Vida,92 a spominje se u izvorima već od II. polovice 9. stoljeća.93 Istoimeno mjesto i danas postoji u Lici i Istri, a u Dalmaciji čak i tri. Gora Sikova, koja se javlja samo u ispravi od 9. IX. 878,94 a čiji položaj ne može odrediti F. Kos,95 bila je po svoj prilici u okolici Beljaka. U okolici Zadra postojalo je staro selo Sikovo, a spominje se u 11. stoljeću, koje je svakako slično tom toponimu. Ono se i danas nalazi istočno od Krmčine i južno od Gorice. Daljnje je mjesto »Rasa«. Ono se također spominje samo jedanput u IX. stoljeću,96 a M. Potočnik piše da je to stari Ras ili Rož, koji je dao ime cijeloj dolini,97 dok F. Kos kaže da je to selo Rožek u Rožnoj dolini u Koruškoj,98 tj. blizu Vrpskog jezera i Celovca. Svakako i taj toponim nas podsjeća na rijeku i mjesto Rašu u Istri. Za mjesto »Budistdorf«, koje nalazimo u darovnici kralja Otona I. od 4. VI. 945, F. Kos drži da je to možda sadašnja Bučinja" ves kod Gospe Svete.100 Kad bi to bila, onda se može takav toponim usporediti po sličnosti s onim koji se nalazio u zadarskoj okolici pod imenom »Bucina«101 ili »Butina«102 ili
F. Rački, o. c., 406. »... in provintia Carantana in loco videlicet, ubi Curciza in Curcam influit...« (F. Kos, o. c. II, 98-19. VI. 831.). » . . . i n Carantana in loco vocato Kurca...« (o. c. II, 147 — 6. I. 864.). »... in regno Carantana iuxta flumen Gurca...« (o. c. II, 229-između 891. i 893.). Car Arnulf daruje »... in Charentariche... curtem que dicitur Gurca... in Gurcatala...« (o. c. II, 238-31. VIII. 898.). »... Gurcha...« (o. c. II, 378-7. X. 984.). 92 F. Kos, o. c. II, 135, 473. 93 »... ad Astaruuizam...« (F. Kos, o. c. II, 135 - 20. XI. 860). »... ad sanctum Petrum ad Ostaruizam...« (o. c. II, 282-23. V. 927). »... Ostaruiza...« (o. c. II, 378-7. X. 984). »... Ostaruuiza...« (o. c. III, 114-8. II. 1051). 94 »... Insuper et montem qui vocatus Sicouua...« (F. Kos, o. c. II, 184 — 9. IX. 878. g·)· 95 o. c. II, 184, 490. 96 »... in loco qui dicitur Rasa...« (F. Kos, o. c. II, 202 —između 875. i 883). 97 Vojvodina Koroška I, Ljubljana, 1909, 115. 98 o. c. II, 202, 486. 99 Bučina se nalazi u okolici Šibenika (M. Sabljar, Miestopisni riečnik kraljevinah Dalmacije, Hervatske i Slavonije, Zagreb, 1866, 530), a i kao izvor istočno od Biograda. 100 F. Kos, o. c. II, 300. Još jedna Bučinja ves nalazi se i u općini St Rupert pri Celovcu (L. Sienčnik-B. Grafenauer, Slovenska Koroška, Ljubljana 1945, 27). 101 Državni arhiv u Zadru (DAZ) — Spisi zadarskog notara (SZN) Raymundus de Modiis (1384-1389) b. I, f. 1-29. IX. 1384. — SZN Simon Damiani (1440- 1476) b. IV, f. V/5, 226-19. II. 1458.^ SZN Johannes de Calcina (1439-1492) b. VII, f. XIII/2, 83-3. VI. 1489. 102 DAZ —Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Dominika br. 1060-24. VIII 1339. — T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae XIII,
91 90

90

čak »Butina vas«. Nekadašnji zaselak Ribnica, koji se javlja u jednoj ispra104 105 vi u drugoj polovici X. stoljeća, a ležao je blizu Vrpskog jezera, ima istoimena mjesta i u ostaloj Sloveniji. Ali je nekad i u okolici današnjeg Obrovca postojao također istoimeni toponim, koji se ondje javlja još od 1278. godine.106 U X. i XI. stoljeću imamo navedeno selo i rijeku Glina,107 od kojih je prva pritoka Krke, a selo F. Kos stavlja jugozapadno od St. Vida i južno od Trga.108 Ne bi trebalo gotovo za taj toponim ni navesti da ga imamo u Hrvatskoj na nekoliko mjesta ispod Save. I dok se mjesto Kozjak,109 koje F. Kos zove Kozje (njem. Gösenberg) i stavlja jugozapadno od St. Vida,110 nalazi i u Hrvatskoj (kraj Krapine, Vojnića, kod Knina, a iznad Splita i brdo Kozjak), to se ne može potpuno reći i za drugo susjedno mjesto »Gomilach« ili »Gumulachi« ili čak »Chumilach«,111 koje F. Kos ubicira jugozapadno od St. Vida.112 Naime istoimeno je mjesto nekoć ležalo i u zadarskoj okolici pod imenom »Gomiliach«113 ili »Gomila« 114 ili čak »Gomile«.115 Selo »Suarzdorf«,116 za koje kaže F. Kos da danas možda ima koje drugo ime i da je »neka vas na
Zagrabiae 1915 107-109-1361. — SZN Petrus de Sercana (1385-1416) b. I/III, 6_ 1384. - SZN Johannes de Trottis (1404-1427) b. I, f. III/l - 10. XI. 1408. — SZN Simon Damiani b. IV, f. V/12, 251-30. X. 1461. — SZN Gregorius de Bosco (1465-1497) b. II, f. H/1-2. III. 1474. 103 S. Ljubić, Dva popisa listina (908-1782) glasovitog manastira sv. Krševana u Zadru, Starine 19, Zagreb, 1887, 86- 1118. — DAZ — Arhiv grada Šibenika
o
ш

103

183

a-8. XII. 1464. 104 » . . . curtem quae dicitur Ribniza, quae est in provincia Karentana sita in regimine Hartwici...« (F. Kos, o. c. II, 352). F. Kos, o. c. II 352, 484. DAZ — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Dominika br. 2149— 12. VIII. 1278. 107 » ... hübe ... in regimine uualdpodonis Hartuuici in pago Chrouuat...« (F. Kos, o. c. II, 361 — 9. X. 979). » ... in monte Carentano ... iuxta flumen Glana . ..« (o. c. II, 378). » . . . in locis quippe Wuistriza ad sanctum Laurentium alibi Glana nuncupatum .. .« (o. c. III, 147 —između c. 1065. i 1077). » ... Actum Glanahouen ...« (o. c. III, 182, 188-između c. 1075. i 1090). 108 F. Kos, o. c. II, 361, 438, III, 147, 271. 109 » . . . in loco Cosiach . ..« (F. Kos, o. c. II, 388-između 954. i 991). 110 o. c. 11,388,455. 111 F. Kos, o. c. II, 388 (između 954. i 991), 397 (993.), III, 143 (između c. 1065. i c. 1075). 112 o. c. II, 388, 397, 438, III, 143, 271. 113 DAZ — SZN Constantinus Constantius (1514-1533) b. I, f. 1/1-9. XII. 1514. 114 T. Smičiklas, o. c. II, Zagrabiae, 1904, 269-1194. — S. Ljubić, Libellus policorion, qui Tipicus vocatur, Starine 23, Zagreb, 1890, 218- 1221. — T. Smičiklas, o. c. VIII (1910) _ 1310. — DAZ — SZN Articusius q. Dominici de Rivignano (1383-1389) b. V, f. III- 15.1. 1391. — SZN Gregorius de Bosco b. II, f. II/6, b. V, f. V-17. IV. 1479. - SZN Johannes de Calcina b. VII, f. III/l, 8-14. XI. 1487.-b. VII, f. XIII/3, 125 a-7. III. 1490. - SZN Johannes Franciscus Grisinus (1454- 1495) b. II, f. II/9- 13. XI. 1493. itd. 115 DAZ — SZN Johannes de Calcina b. I, f. II-25. III. 1443. — SZN Simon Damiani b. II, f H/1 -24. II. 1445. — SZN Johannes de Calcina b. V, f. VII/5, 212 a — 15. III. 1456. 116 » ... in villis Suarzdorf ... et in pago Croudi . . .« (F. Kos, o. c. II, 397-9. VII. 993.).
106

105

88

koroških tleh«, meni izgleda da je to sadašnje Crnčiće (Schwarzendorf) u 118 općini Dholica (St. Marin am Techeisberg) i ja bih ga preveo na hrvatski u selo »Crno«, čiji se istoimeni toponim nalazi i danas u Lici i kraj Zadra. Posebnu pozornost ovdje zaslužuje toponim »Chatzis«,119 koji F. Kos nalazi da se u ispravi od 10. V. 1007. spominje kao »Chatsa«,120 te hoće da je toJCatsch, selo u Gornjoj Štajerskoj blizu Muraua.121 Međutim to je po svoj prilici današnje Kaseze (Harbach) kod St. Peter pri Celovcu. Toponim Grivna, 122 koji F. Kos zove Grebinje, Grebinj (Griffen) i stavlja sjeverozapadno od Velikovca,123 nalazio se i u zadarskoj okolici pod imenom »Grifna«,124 »Griuene«,125 126 127 »Griuna« i čak »Grimna«.
II.

117

Interesantni su u tom pogledu radi uspoređivanja pored navedenih toponima u izvorima i neki sadašnji slovenski toponimi u tom istom kraju. Tako Glinica između Krive Vrbe i St. Petra pri Celovcu128 imala je također svoj istoimeni toponim kraj Karina u Sjevernoj Dalmaciji,129 a također istoimeno selo s vodom postoji i danas u Lici. Nadalje su u općini Bilčovs (Lundmannsdorf Mošćenice (Moschenitzen),130 čiji se istoimeni toponim nalazi u Istri, tj. u Liburniji, onom dijelu nekadašnje stare hrvatske države. Zatim imamo Kadina (Kading) u općini Gospa Sveta,131 čiji se prošireni toponim »Kadyna Goriza«132 ili »Kazina Gorica«133 nalazio u zadarskom kraju. Nadalje toponim Modrinja ves u istoj općini134 imao je također sličan toponim u zadaro. c. II, 397, 495. 118 gl. L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 20. 119 » . . . de tribus curtiferis ... apud Wertse... in loco Katzis... unum mansum Sclauonicum in predicto predio Chatzis in villa que dicitur Pederdorf « (F Kos o c III, 165-svibanj 1072). 120 »... predium Chatsa vulgo nominatum in provincia Karinthia .« (o c III 17-10. V. 1007). 121 F. Kos, o. c. III, 17, 146, 284. 122 »... stabularium curtim Griuina et item Griuina cum mancipiis suis...« (F. Kos, o. c. 111,233 — 0. I.V. 1091). »... possessionibus hoc est Gorinsig, Griuina...« (o. c. III, 237, LXVII — Codex traditionum monasterii s. Pauli, nastao o. 1210) 123 o. c. III, 232, 273. 124 DAZ — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Nikole II, br. 59/1 — 1433^, te spisi nekih zadarskih notara XV. i XVI stoljeća. 125 Ibid. — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Krševana XXIII, br. 78— 1446. 126 Ibid. — Ducali e terminazioni dell'anno 1409. all'anno 1457, 96 — 6. VIII. 1403. — Spisi nekih zadarskih notara XVI. stoljeća. 127 Ibid. — SZN Johannes Philippus Raymundus (1487-1516) b. I, f. 1/1-3. II. 1505. 128 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 6. 129 DAZ — Rapski arhiv XV, 22 a, 23 -1538. 130 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 20. 131 L. Sienčnik —B. Grafenauer, o. c., 21. 132 T. Smičiklas o. c. III (1905), 52-1205. 133 T. Smičiklas, o. c. IV (1906), 203-1243. 134 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 21. 90
117

skoj okolici: selo Modrane. Čak i danas postoji kraj Kistanja Modrino se136 lo. Zagrad u toj istoj općini ima brojne iste toponime u Hrvatskoj i Istri. Brda (Werda) u općini Grabštanj137 imala su isti toponim u bližoj zadarskoj okolici,138 a i danas postoje istoimena sela u Dalmaciji i jedno čak u Istri, dok za Tinjsko polje (Tainacherfeld), također u istoj općini139 i u općini Žitara ves (Sittersdorf), gdje je i Tinje (Tainach)1"40, postoji i sada u zadarskom kraju toponim Tinj. Zablate (Zablatach, Littermoos) u općini Medgorje i u općini Rikarja ves (Ruckersdorf)141 imali su kraj Biograda n/m taj toponim kao »Zablatie« ili »Zablachie«,142 a kraj Šibenika postoji i danas istoimeno vrlo staro selo Zablaće143 dok u gornjoj Hrvatskoj također su takva dva istoimena sela. Karnica (Karnitzen) u općini St. Stefan (St. Stefan an den Gail)144 imala je svoj istoimeni toponim u zadarskom kraju kao »Carnixa« ili »Charnisa« ili »Carniza«,145 a i danas kod Nina postoji selo Krneza, dok u Lici Krnica. U općini Dobrla ves (Eberndorf) toponim Kokinja (Köcking)146 imao je svoj slični toponim u okolici Zadra kao »Cochiena«147 ili »Cochichna«,148 a Blato (Moos) u općini Galicija i općini Blato (Moos)149 u neposrednom kraju istog grada Zadra, te i danas ima istoimenih sela u Hrvatskoj, Dalmaciji i Istri. Banja ves (Pfannsdorf) u općini Žitara ves150 imala je isti toponim u zadarskom kraju kao »Bagnauas« ili »Bagneuci«,151 koje se pod zadnjim nazivom i danas nalaze kraj sela Stankovaca.
III.

135

Posebnu pozornost izazivaju još toponimi koji su u vezi s imenom Hrvat te Kazazi ili Kasezi ili čak Kosezi. Tako imamo Hrovaće152 (Krobathen) u op35

DAZ —Arhiv grada Šibenika —- 15 a-19. II. 1461.

SZN Marcus Aurelius

Sonzonius (1513-1548) b. I, f. 1-24. VIII. 1514 - SZN Presb. Petrus de Pago (1486-1529) b. II, f. И/4-9. V. 1517. L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 22. L. Sienčnik— B. Grafenauer, o. c., 22. 138 F. Rački, o. c. 29, 84, 90, 95. T. Smičiklas, o. c. II itd. DAZ — Spisi zadarskih notara XIII — XVI. stoljeća. 139 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 22. 140 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 39. 141 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 23, 34. 143 K. Stošić, Sela šibenskog kotara, Šibenik, 1941, 239-241. 144 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 32. 145 DAZ — Spisi nekih zadarskih notara XIII —XVI. stoljeća. 146 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 33. 147 DAZ —Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Marije u Zadru—1500—1600 (a) - 148 20. IV. 1504. Ibid. —Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Krševana XIV, br. 178-8. IX. 1358. 149 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 33, 36. 150 L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 35. 151 DAZ —Spisi nekih zadarskih notara XIV-XVI. stoljeća. 152 M. Kos čak spominje »Krobather Berg« (Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1933, 53), a Hauptmann »Hrovaško goro« (Staroslovenska družba in obred na knežjem kamnu, 84).
136 137

91

čini Pokrče (Poggersdorf), te Krotna ves (Krottendorf) u općini Vetrinj (Viktring) i Hrovače (Krobathen) u općini St. Janž. na Mostiču (St. Johann am Brückl)153. Dakle sva su ta mjesta kao u jednom krugu oko Celovca i ne baš suviše daleko jedno od drugoga. Toponim Kazaze (Edling, Harbach) imamo u općinama Bilčovs, St. Peter pri Celovcu, St. Stefan i Dobrla ves.154 Većina dakle jednih i drugih mjesta nisu baš suviše jedna od drugih udaljena. Što se tiče slovenskog toponima Kasezi, već je Hauptmann donio nekoliko primjera iz tiskanih izvora o istoimenom naselju »plemenitih Kasega« u Lici.155 Međutim to nisu sela »plemenitih Kasega«,156 već je to u XIII. stoljeću selo i voda »Kazeg«,157 a u XV. stoljeću na hrvatskom jeziku zvano mjesto »Kaseg« ili »Kasezi« ili čak kotar kaseški.158 Tome bih ja dodao još četiri primjera toga toponima također iz XV. stoljeća. To se selo tada nalazilo u obrovačkom distriktu i u ispravama se zove »Cassezi«, »Cassesi«, »Chaseci« i čak »Chasegi«159, a možda bi se tome toponimu moglo dodati i onaj »Cassich«, »Chassichi«, »Chasichi«, »Cassichi« i »Casithi«,160 tj. današnje selo Kašić kod Smilčića u zadarskoj okolici. U svezi tih prvo općenito iznesenih toponima koji su se nalazili ili su i sada u jezgru nekadašnje hrvatske države, tj. u Dalmaciji, odakle kaže Porfirogenet da su Hrvati došli u Ilirik i Panoniju, može se zaključiti da oni potvrđuju Konstantinov navod o doseljenju toga naroda u gornje krajeve. Zatim s obzirom na sam toponim Hrvat očito je također da on ima duboku vezu s maticom zemljom. I konačno, ako je bilo toponima Kazaze ili KasaL. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 25, 28, 29. L. Sienčnik — B. Grafenauer, o. c., 19, 26, 32, 33. 155 Lj. Hauptman, Podrijetlo hrvatskoga plemstva, Rad HA 273, Zagreb, 1942, 111; isti, Hrvatsko praplemstvo, Razprave I, Ljubljana, 1950, 109, 110. 156 Naime on piše da »iz Dalmacije imamo primere nedvomno plemenitih Kasegov: Radoslav Kasig... 1264... Priboj Kasig...« (Hrvatsko praplemstvo, Razprave I, 110). Međutim što se tiče tog prvog, ako se pogleda u izvor, kojim se poslužio Hauptmann, onda će se naći u toj zadarskoj ispravi od 7. V. 1264. da stoji uistinu »Raduslaus Kasig...«, ali tu piše i ovako: »... de generatione Draginig superfacto portionis quinte partis de terra Grabrouichane quam terram possident dicti Draginichi...« (T. Smičiklas, o. c. V, 296), što znači da se Draginići pišu i ovako i onako, pa tako i plemićki rod Kačići pod »Kasig«, što je pravilno u indeksu naveo da se tako zovu Smičiklas (o. c. V, 686). Sto se tiče onog drugog imena iz toga roda u istoj ispravi Smičiklasovog kodeksa (XI, Zagreb, 1913, 451-8. IV. 1384.), stoji uz ostalo: »... testibus, domino Nicolao Marci comitis Nicole de Jadra... Radoslauo Chudomerig, Priboyo Kasig et aliis...«, čemu također ne treba sada više nikakvog komentara! Još nešto. Čak u jednoj zadarskoj ispravi iz 1361. stoji uz ostalo i »... illorum de Chacig...« (T. Smičiklas, o. c. XIII, 109), a onda u jednoj drugoj iz 1444. godine: »... dominum Ca^igh...« (DAZ — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Dominika br. 800), što je potpuno očito da se svakako odnosi samo na rod Kačića. 157 T. Smičiklas, o. c. V, 245, 246. 158 Dj. Surmin, Acta croatica I, MHJSM VI, Zagreb, 1889, 406, 155, 215. 159 DAZ - SZN Jacobus q. Ostoie (1427-1438) b. I, f. 1/1-26. IV. 1428. - SZN Nicolaus de Ho (1433-1436) b. I, f, 1/2-19. VIII. 1434 — SZN Johannes de Calcina b. V, f. VIII 4, 160- 14. VIII. 1458 - b. VI, f. IX/I/3, 6a —20. I. 1463-b. VII, f. XII, 81-26. VI. 1484. 160 DAZ — Spisi nekih zadarskih notara XV. i XVI. stoljeća.
154 153

zi161 i u Sloveniji (gdje ih ima i sada) i u Hrvatskoj i nigdje drugdje medu Slavenima, onda možemo zaključiti: a) nositelji tog imena Kasez su bili ili medu Slovencima ili Hrvatimab) kako u Lici ili Dalmaciji Slovenci nikada nisu bili, već samo Hrvati to su ovi drugi onamo donijeli ili dali tom mjestu ime; c) usto znamo da je i u Sloveniji bilo Hrvata i da se baš ime Kazazi javlja u nekadašnjoj Karantaniji 162 u okolici gdje su i Hrvati bili, tj. čak u zajedničkom komitatu; d) dakle nositelji imena Kasez i tu su svakako u svezi s Hrvatima; e) uspoređivanje da li je Hrvat Kasez ili obrnuto, ne vodi ipak nikakvom određenijem cilju. Ali unatoč toga postoji uska povezanost narodnog imena i toponima (Hrvat) s imenom i toponimom Kasez, pogotovo nazivom pripadnika jedne društvene klase (Kasezi). f) automatski otpada i tvrdnja J. Mala da karantanski Hrvati nisu bili Hrvati, što je i Hauptmann samo na drugi način od mene pobio.163

Kada sve to što sam ovdje iznio zaokružim u jednu cjelinu, onda mogu da se stvore ovi zaključci: I. Jedini, i to najstariji, izvor o doseljenju Hrvata u gornje prekosavske krajeve predstavlja na žalost Konstantin Porfirogenet. II. Ako priznamo vjerodostojnost toga pasusa u carapisca, onda možemo zaključiti da su Hrvati oslobodili i Ilirik i Panoniju od Avara i ondje zavladali. III. Koji su opseg te dvije pokrajine obuhvaćale, ne može se točno odrediti. IV. Pretpostavlja se da su Hrvati od Avara oslobodili i one Slavene u nekadašnjoj Karantaniji za koju se ne može potpuno određeno tvrditi, već samo pretpostavljati, da je i ona bila obuhvaćena pod Porfirogenetovim geografskim pojmovima Ilirik i Panonija, iako gotovi svi slovenski i hrvatski historičari i pisci glatko prelaze preko toga i to ne smatraju nekim problemom. V. Karantanci se prvi puta ne spominju u suvremenim izvorima VII, već istom od II. polovice VIII. stoljeća. 164 VI. »Marca Vinedorum«, t.j. »Slovansko krajino«, uopće nije postojala u prvoj polovici VII. stoljeća.
161 U Furlaniji postoji mjesto Cassacco u okolici Udina i Cassiacco kraj kupališta Anduinsa (Venezia Giulia e Dalmazia, Milano3, 1934, 103, 108), što pobija navod Grafenauera da u Furlanskoj nema nijednog imena Koseze (Ustoličevanje..., 323). 162 Grafenauer čak zna da su se Kosezi ovamo doselili o. 620. godine (Ustoličevanje... 557). 163 Lj. Hauptmann, Staroslovenska družba..., 79. 164 B. Grafenauer, Zgodovina..., I, 132.

92

93

VII. Isto tako ni Valuk kao »knez karantanskih Slovencev«.165 VIII. Oslobođenje Slovenaca od Avara u bivšoj Karantaniji ne može se dovesti u vezu sa Samom, već s Hrvatima. IX. Slovenci se, kao takovi, nikada izravno ne spominju u izvorima VII. stoljeća pod isuviše općim imenima Slavena (Sclavi, Sclavini, Winedi, Winidi, Venedi, Vinedi). X. Od oko druge desetine VII. stoljeća Slaveni i Hrvati u Panoniji i Iliriku (a time valjda i oni u Karantaniji), ukoliko povjerujemo Porfirogenetu, pod svojim vlastitim arhontom166 priznaju još donekle primat arhonta Hrvatske, kome taj odlazi ponekad iz prijateljstva te su s njima u nekoj vezi koju prećutno trpi i Bizant zbog svojih vlastitih interesa. XI. Ni Avari ni Franci nisu se od tada domogli ni komadića zemlje od meda Karantanije preko Panonije i Ilirika do Dalmacije, jezgre hrvatske države. XII. U vezi s toponima Hrvat iz izvora druge polovice do kraja X. stoljeća hrvatski komitat (»pago Crouuati«) se tada nalazio u srcu Koruške, tj. tadašnje Karantanije. XIII. Hrvatski komitat se u tom stoljeću zove i karantanski komitat i oba imaju zajednički opseg. XIV. Pojedini izneseni toponimi iz srednjevjekovnih isprava u tom komitatu posredno potvrđuju Porfirogenetov pasus o dolasku Hrvata iz Dalmacije u prekosavske krajeve, a tako i u Karantaniji, u VII. stoljeću. XV. I sadašnji ondje toponimi još Više to pojačavaju. XVI. Toponim Hrvat, a napose onaj Kazazi (Kasezi, Kosezi), nepobitno ukazuje da su Hrvati uistinu došli u Karantaniju baš iz Dalmacije. XVII. U VII. i u prvih nekoliko desetina VIII. stoljeća Slaveni i Hrvati od Karantanije preko Panonije, Ilirika i Istre izravno su još prijateljstvom čvrsto povezani s Hrvatima u Dalmaciji. XVIII. Između Karantanaca i Hrvata dakle, kako se može posredno zakljpčiti iz suvremenih izvora, ne postoji ni jedna druga strana država ili narod, te oni žive i nakon smrti Samove i dalje jedni i drugi samostalno i mirno pod svojim arhontima, o kojima tek u X. stoljeću piše Porfirogenet.

LES CROATES EN CARINTHIE (Annexe ä l'histoire de la migration des Croates, de Ja Dalmatie dans les regions au delä de la Save, au 7tme siecle). (Sommaire) Dans cette etude l'auteur est arrive aux conclusions suivantes: 1) L'unique et la plus ancienne source sur l'immigration des Croates dans les regions au delä de la Save est, malheureusement, Constantin Porphyrogenete. 2) Si nous acceptons l'authencite de će chapitre de l'empereur — ecrivain, nous pouvons conclure que les Croates ont libere l'Illyrie et la Pannonie des Avares et y sont devenus maitres. 3) On ne peut pas definir avec certitude quelle etait la superficie de ces deux provinces. 4) On suppose que les Croates ont libere aussi les Slovenes des Avares dans l'ancienne Carinthie. Mais sans pouvoir le soutenir avec certitude, on ne peut que supposer, que la Carinthie etait embrassee, eile aussi, dans ces notions geographiques: Illyrie et Pannonie, bien que presque tous les historiens slovenes et croates passent outre et n'en font pas un probleme. 5) Les Carinthiens ne sont pas mentionnes dans les sources centemporaines, mais dans celles du 8eme siecle. 6) »Marca Vinedorum«, c'est ä dire »Slovensko krajino« (Province slovene) n'existait pas du tout dans la premiere moitie du 7eme siecle. 7) de meme que Valuk, en tant que »knez« (comte) des Slovenes de Carinthie. 8) La liberation des Slovenes des Avares, dans l'ancienne Carinthie ne peut pas etre attribuee ä Samo, mais aux Croates seulement. 9) Les Slovenes comme tels, ne sont pas mentionnes directement dans les sources du 7eme siecle sous denomination trop generale des Slaves (Sclavi, Sclavini, Winedi, Winidi, Venedi, Vinedi). 10) Depuis la deuxieme decade du 74me siecle, les Slaves et les Croates dans la Pannonie et l'Illyrie (et meme ceux de la Carinthie peut-etre) si nous en croyons Porphyrogenete — reconnaissent sous leur propre arhont encore, jusqu'ä une certaine mesure, la primaute de l'arhont de la Croatie. Ils ont avec lui un certain rapport, quelquefois par amitie, cui est tacitement toleree par Byzance dans ses propres interets. 11) Ni les Avares ni les Francs depuis će temps ne se sont pas empares d'aucun petit morceau de terre au delä des frontieres de la Carinthie ä travers la Pannonie et l'Illyria jusqu'ä la Dalmatie, noyau de l'Etat croate. 12) En ce cui concerne le toponyme Croate des sources de la deuxieme moitie jusqu'ä la fin du 10eme siecle, le comitat croate (»pago Crouuati«) se trouvait alors an centre de la Koruška, c'est ä dire la Carinthie d'alors.

M. Kos, Zgodovina Slovencev, Ljubljana, 1955, 81. Šišić piše da »podatak (cara Konstantina Porf.)... kaže, da se Hrvati za doseljenja nijesu nipošto ograničili na Dalmaciju, već se odavle proširiše na Ilirik i u Panoniju, gdje su osnovali osobitu državu s vlastitim vladaocima...« (Povijest Hrvata, 462).
166

165

94

95

13) Le comitat croate dans će siecle est nomme le comitat de la Carinthie aussi, et tous les deux ont la meme enceinte. 14) Certains toponymes mentionnes dans des documents du Moyen Age de će comitat confirment indirectement le fragment de Porphyrogenete sur l'arrivee des Croates de Dalmatie dans les regions d'au delä de la Save ainsi que dans la Carinthie, au 7žme siecle. 15) Les toponymes actuels le confirment encore davantage. 16) Le toponyme »Croate« et particulierement »Kazazi« (Kasezi, Kosezi) prouve incontestablement que les Croates sont arrives en Carinthie justement de Dalmatie. 17) Dans le 7žme et dens les premieres decades du 8žme siecle, les Slovenes et les Croates depuis la Carinthie, par la Pannonie, l'Illyrie et l'Istrie sont lies directement et ferment par l'amitie avec les Croates de Dalmatie. 18) Comme on peut conclure indirectement des sources contemporaines, entre les Carinthiens et les Croates nexiste nul Etat ou nulle nation etrangere. Apres la mort de Samo, tous les deux vivent independemment et tranquillement sous leurs arhonts, sur lesquels Porphyrogenete ecrit au IQeme siecie seulement.

PRAVCI KRETANJA ClRILA I METODIJA ZA VRIJEME NJIHOVE MORAVSKE MISIJE
Naoko izgledalo bi da je pitanje kuda su se Ćiril i Metodije, a onda sam Metodije poslije bratove smrti, kretali za vrijeme njihove moravske misije, vrlo jednostavno riješivo. •No to nije tako, jer upravo tadašnji savremeni i nešto kasniji izvori ništa određeno i izričito o takvim njihovim dužim ili kraćim kretanjima uopće ne govore. Uz to su neki od ovih izvora u izvjesnoj mjeri i nepouzdani. Što se tiče same literature, koja se je bavila i bavi životom i radom Cirila i Metodija, ona je danas narasla do nepreglednosti*, pa taj problem, koji sam si postavio za obradu, moram upozoriti ni u našoj a ni u stranoj literaturi nije u cijelosti a i u pojedinostima također uopće obrađen. Zato sam smatrao da je naša historijska nauka, koja se u prvom redu služi sa izvorima svih vrsta, dužna da dade na to odgovor, koji ne mora i ne može biti definitivan, ali zato takav, koji će izazvati i dati poticaj da se tim putem krene dalje i da se dođe do izvjesnih rješenja ili rezultata.

U svojoj ranijoj mladosti oba brata su iz Soluna odjelito putovala i kroz izvjesno vrijeme živila napose. Tako je stariji Metodije, koji je još od djetinjstva bio zapažen u Solunu radi svoje bistrine,1 dobio od bizantinskog cara 2 na upravu slavensku kneževinu , u kojoj je, kako pišu Vita Methodii ili Zitija
* Tako na pr. kolika je pak literatura o toj slavenskoj braći narasla samo u periodu od 1945. do 1974. g., najbolje svjedoči i ilustrira rad И. E. М у ж а е в а , Библиографт по Курилло-Мефодиевскои проблематике 1945— 1974, Институт славлноведенин и балканистики, Академин наук СССР, Москва 1980 str. 223. 1 Tako nepoznati pisac, sastavljač Pohvalnog slova Ćirilu i Melodiju u jesen 885. g., iznosi da se je isticao mudrošću i da je bio voljen od svih vlastodržaca, te strašan ratnik i zato je i stekao vojvodski čin. Ali malo vremena je bio u njemu te je otišao u Olimp itd. (Ђирило и Методије, Српска књижевна задруга, Београд 1964, 189). 2 F. Š i š i ć , Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb 1925, 364, bilj.. 1. O položaju te Sklavinije donosi opširnu literaturu Б. А л е к с о в а , Придонес од истражувањаша во Баргала — Брегалница. Симпозиум 1100-годишнината од

96

97

sv. Metodija , proživio mnogo godina i vidio mnogo nereda i nemira. Mladi pak brat Konstantin je iz Soluna radi usavršavanja u nauci stigao u Carigrad5 i to u ono doba kada se je Melodije već bio čvrsto ustalio na vlasti u svojoj Sklaviniji. No ubrzo su se oba brata našla u manastiru na maloazijskom Olimpu.6 Naime tamo je prvi nakon dužeg putovanja izravno iz one Sklavinije prispio sa državničke misije Metodije, a nekoliko godina kasnije i Konstantin iz Carigrada, odakle je stigao nakon kratkog putovanja. No još prije toga se je Konstantin u svojstvu diplomate i teologa a po želji cara Mihajla III (842-867) 851. g. uputio Arapima, sa čijim je naučenjacima vodio vjerske rasprave. Njihov vladar zvao se je Omar ili Amerman,7 čija je prestolnica bila Samara na Tigrisu nedaleko Bagdada.8 Po povratku u svoju zemlju Konstantin se povuče na jedno tiho mjesto, a onda otide svome bratu Metodiju u Olimpa, gdje se još više osami.9 Otada se braća nijesu dijelila i uvijek su zajedno putovala. Tako, kada su u Carigrad stigli kazarski poslanici, pripadnici uralsko-čudskoga, porijekla poput Avara i Bugara, moleći cara da im pošalje učena čovjeka, koji ako nadmudri Jevreje i Saracene, koji ih nagovaraju da prime njihovu vjeru i običaje, primiče onda Kazari »vašu vjeru.« Iako je sada Konstantin bio pripravan da pode onamo »pješke i bos i bez ičega«, Mihajlo III mu ipak kao carskom poslaniku odredi carsku pratnju, kojoj se pridruži i Metodije »na pomoć«, te je služio »kao sluga mlađemu bratu i pokoravao mu se.«10
смртта на Кирил Солунски, књига 1, Скопје 1970, 16 i bilj. 25. Jedini Ђ. Сп. P a д o ј и ч и ћ (О Константину-Ћирилу и Методију и o почецима словенске писмености, Симпозиум ... 1, 207) ne prihvaća da je ta kneževina bila na Strumi već je traži »negde bliže ohridskom kraju«. 3 Još je 1960. g. Fr. Grivec zaključio da su Žitija Konstantina i Metodija napisana u Moravskoj i napisana »najkasnije već oko g. 885.« (Fr. G r i v e c — Fr. T o m š i č , Constantinus et Methodius Thessalonicenses Fontes, Radovi Staroslavenskog instituta 4, Zagreb 1960, 254). U zadnje pak vrijeme, tj. 1970. g., Josip Bratulić također ponavlja da su ŽK i ŽM nastala »u Moravskoj, odnosno u Panoniji« i da je ŽK napisano »neposredno nakon Metodijeva povratka iz Rima«, a ŽM je sastavljeno »neposredno nakon Metodijeve smrti, prije progona i protjerivanja njegovih učenika« (J. B r a t u l i ć , Žitija Konstantina-Ćirila i Metodija i staroslavenska asketsko-poučna literatura, Симпозиум . . . l, 76,.79), što je otprilike isto rekao prije njega i najbolji naš poznavalac ćirilo-metodske problematike Fr. Grivec. 4 Fr. G r i v e c — F r . T o m š i č , o. c., 154. 5 O tome koje je godine to bilo gl. Fr. R a č k i, Viek i djelovanje sv. Cyrilla i Methoda slovjenskih apoštolov, Zagreb 1857, 87. 6 Kod »Bruse« (treba: Burse: S. A.) u Anadolu uz Mramorno more, nekoć sa velikim brojem manastira ( П е т а р Ђ о р ђ и ћ , Великоморавска житија Ћирила и Методија, Летопис.Матице српске, књ. 392/4, Нови Сад 1963, 326, bilj. 35). No Jireček kaže da je taj manastir ležao na azijskoj obali Propontide kod Kizika [K. J и p e ч e κ , Историја Срба, l (Превод J. Радонић), Београд 19522, 99], dok Olga Nedeljković, prevodilac VC, tumači da je Olimp planina u Maloj Aziji u blizini Carigrada, u 9. st. veliki monaški manastir (Čirilo i Metodije, 225, bilj. 60). 7 Fr. R a č k i , o. c., 94-96. 8 Ćiril i Metodije, Enciklopedija Jugoslavije 2, Zagreb 1956, 623. 9 P. D o r d i ć , o. c., 297. 10 Fr. R a č k i, o. c., 79-101; П. Ђорђић, o. c., 297, 298, 318.

3

4

Tadašnja Kazarija se je prostirala uz Crno more između gore Kavkaza i 11 ušća rijeke Dona, dok je grad Herson (na Krimu nedaleko od Sevastopolja) 12 pripadao Bizantiskoj imperiji. Na putu lađom za ovu ogromnu vjerski rascjepkanu državnu tvorevinu stigao je Konstantin sa Metodijom prvo u Herson, gdje je naučio jevrejski jezik i u njemu usavršavao još više svoje znanje, a ondje je našao i »evanđelje i psaltir napisan ruskim pismenima«, te je uskoro naučio i taj jezik.13 Putujući dalje prema svome cilju, napali su ga ali i propustili Ugri (ili Mađari), koji su tada stanovali — i opet po Račkome — u zemlji Lebediji, koja se je prostirala između Dnjepra i Dona.14 Sada se ukrca na lađu i krene izravno u Kazarsku zemlju na Azovsko more i prođe kroz Pontikapejski tjesnac,15 te se zaputi prema kavkaskim planinama.16 Na povratku iz zemlje Kazara, gdje je imao više diplomatičko-političkog uspjeha nego li misionarskog, Konstantin stiže preko bezvodnog i pustog kraja ponovno u Herson, a odavde se istim putem vrati sa bratom u Carigrad.17 Na ovakvim svojim putovanjima stekla su braća ogromno iskustvo i rutinu u svladavanju velikih prostora, neuzmičući pred nikakvim zaprekama ni na kopnu ni na moru. Sve će im to uskoro dobro poslužiti za novi njihov presudni polazak u Moravsku.
2.

I dok je i Konstantin živio sada povučeno u jednoj crkvi u Carigradu, a njegov brat u polihronskom manastiru 18 , nije prošlo dugo vremena, kada su se pojavili poslanici moravskog kneza Rastislava, o kojemu na carskom dvoru su dotada vrlo malo znali i čuli. Njihovim dolaskom proširila se je sada mogućnost širenja djelokruga bizantinske političke i diplomatske djelatnosti u samoj središnjoj Evropi. Pitanje koje godine su došli ovi poslanici u Carigrad, prvi je postavio Rački, koji je na njega i odgovorio: da je to bilo 862. godine19, dok Sv. Ritig
Po Račkome to je »sadašnji po prilici Sevastopolj« (o. c., 101). F. Š i š i ć , o. c., 367. 13 Gl. П. Ђ o p ђ и ћ , o. c., 296, 326, bilj. 40. 14 Fr. R a č k i, o. c., 104, 105. Šišić pretpostavlja da je Etelköz na Crnom moru, a ne u Podunavlju (o. c., 374). No ipak i danas se nezna točno položaj ovoga predjela. 15 Tjesnac kod Kerča, koji spaja Azovsko more sa Crnim (Fr. R a č k i , o. c., 105). 16 Π. Ђ o p ђ и ћ , o. c., 299. 17 Π. Ђ о р ђ и ћ , ο. c., 299, 306, 307; Fr. R a č k i , o.e., 105, 110, 111. 18 Fr. R a č k i, o. c. 117, 118. Manastir Polihron na Olimpu u Maloj Aziji. Gl. Бр. Π a н o в , Дејноста на Курилу Методија во Македонија, Симпозиум . . . 1, 184 i bilj. 145. 19 Fr. R a č k i , o. c., 135, 136.
12
11

98

99

datira sa: »oko god. 862« ,20 a Sišić kaže da su Rastislavljevi poslanici stigli na dvor Mihajla III nekako »na prelazu godine 862. na 863«.21 Ali zato svi oni uopće ne raspravljaju i kojim su putem stigli ti poslanici iz daleke Moravske u ovu bizantinsku prestolnicu. No zato jedini Jireček donosi da su došli tzv. Moravskim putem, koji se javlja pod tim imenom u Vita s. Methodii.22 Ujedno dodaje da su se tom istom cestom oni povratili sa braćom Konstantinom i Metodijem u svoju domovinu.23 Znači, Jireček samo obraduje vojnu cestu od Beograda za Carigrad u srednjem vijeku.24 Prema tome možemo samo pretpostavljati koji je to bio put ovih poslanika od srca Moravske do Beograda. Svakako su se oni kretali iz Moravske preko Donje Panonije,25 gdje je vladao knez Kocelj i to preko Blatograda,26 a onda teritorijem Prekosavske (Panonske) Hrvatske između Kupe i Drave,27 gdje je bio knez nepoznata imena. Zatim su prošli Srijemskom Panonijom preko Mitrovice i stigli u Beograd. Od Beograda su išli starom Dunavskom cestom nizvodno, a pred ušćem Morave prolazili su kroz plodno polje, te onda od Ravnog (današnje Ćuprije) do Niša. Od toga mjesta do Sredeca (od 14.
Sv. R i t i g , Povijest i pravo slavenštine u crkvenom bogoslužju sa osobitim obzirom na Hrvatsku, I svezak, Zagreb 1910, 1. Ova Ritigova radnja nalazi se danas u Arhivu Hrvatske u Zagrebu u Ostavštini Sv. Ritiga, kutija 10, sačuvana od str. 2 dalje. Na tvrdom papiru ove radnje piše: Slovenština, a onda: Habilitaciona radnja: Povijest i pravo slovenštine sa osobitim obzirom na Hrvatsku 1911. Ovaj rukopis je identičan sa tiskanom knjigom, koja nije doživjela nikakve promjene teksta. 21 F. Š i š i ć , o. c., 368. 22 Međutim, u V-toj glavi VM stoji: puti sja jat moravskaago, i to P. D o r d i ć (o. c., 319) prevodi sa: na put u Moravsku. No to je nešto sasma drugo nego li kod Jirečeka, koji uz to zove u pomoć Miklošiča, koji taj isti tekst prevodi na latinski sa: in viam se dedit moravicanam (Gl. K. Јиречек, Војна цеста од Београда за Цариград и балкански кланци. Зборник Константина Јиречека I. Посебна издања Одељења друштвених наука САН, књ. CCCXXV, NS књ. 33, Београд 1959, 125 i bilj. 13). Međutim Grivec i Tomšič su ukazali da je ovaj izraz Jireček pogrešno razumio, jer te riječi znače: krene na put u Moravsku, kako je to već uočio A. Teodorov-Balan (1920), a onda i Petar Đordić (Ђорђе Сп. Радојичић, o. c., 211, bilj. 34). 23 K. Ј и р е ч е к , Војна цеста. . ., 125. 24 K. J и p e ч e κ , o. c., 121 - 149. 25 Donja Panonija se je prostirala između Raabe i srednje Drave (M. B r a n d t , Srednjevjekovno doba povijesnog razvitka I, Zagreb 1980, 245). 26 Taj se grad isprva zvao: »civitas Pribinae« (Pribinin grad), a kasnije: »Blatograd« tj. urbs Paludarum, Mosaburg (F. Š i š i ć , Povijest Hrvata ..., 342). 27 Možda su plovili rijekom Odrom i Kupom te Savom i tako stigli u Bugarsku (Fr. R a č k i, o. $'., 378 i bilj. 1). Naime još 884. iz fuldskih anala saznajemo da je teritorij između Drave i Save bio pod vlašću kneza Braslava, koji je priznao vlast franačkog vladara. No pod 892. u ovim istim analima stoji da poslanici franačkog vladara, koji su išli za Bugarsku, bojeći se zasjeda moravskoga kneza Svatopluka, nijesu išli kopnenim putem nego su plovili rijekama Odrom i Kupom pa onda Savom, čiji teritorij je spadao pod Braslava, te su stigli u Bugarsku, gdje su bili od tamošnjeg vladara svečano dočekani, pa su se istim putem u maju 893. sa darovima vratili kući (Fr. R a č k i , Documenta historiae chroaticae pariodum antiquam illustrantia, MSHSM VII, Zagrabiae 1877, 379, 380). Znači da je Svatopluk imao u svojoj vlasti 894. g. Donju Panoniju, tako da je Drava dijelila njegove zemlje od Braslavove kneževine (RD, 380), a prije tih godina Prekodravska Panonija je pripadala knezu Kocelju.
20

st. zvane Sofija) prelazili su vrlo lošim putevima preko neprolaznih brda i gustih prašuma dok nijesu stigli do grada Filipopolisa (sadašnji Plovdiv). Odavde su došli u Hadrianopolis (tursko Edrene, Drinopolje), a od Hadrianopolisa prolazili su gradovima i tvrđavama, koji se javljaju gotovo na svakoj stranici bizantinske historije, i konačno prispjeli u Carigrad.28 Konstantin i Metodije krenuli su s ovim poslanicima iz Carigrada — i opet prema Račkome — tokom 863. ili početkom 864.,29 po Ritigu su stigli u 863. u Moravsku,30 dok se Šišić opredjeljuje za ljeto 864., ne navodeći zašto,31 a nedavno umrli austrijski naučenjak, rodom Slovak, Zagiba čak piše da su se našli u Moravskoj 863/64. godine.32 Putovali su — i opet po Jirečeku — istim putem, kojim je došlo moravsko poslanstvo. Od Carigrada su pretežnim dijelom prelazili preko Bugarske, iako ni Vita Constantini i Methodii o tome ni riječi ne kažu, već samo pišu da su krenuli i došli u Moravsku.33 Što su tamo radili, gdje su se zadržavali i koliko su boravili,34 nije ovdje mjesto da se time bavimo. Ali je nepobitno da su morali prolaziti kroz tu zemlju, kojom je vladao knez Boris, te dijelom Srbije, koja je bila također u bugarskoj vlasti.35 Na tom dugom putu prispjeli su do ušća Save u Dunav, tj. u Beograd, nekadašnji Singidunum (Alba regalis), koji su Bugari sa susjednim Srijemom ili Srijemskom Panonijom držali pod svojom vlasti.36 Kao i moravski poslanici, tako su valjda i ova braća prešla preko Posavske Hrvatske onim istim putem, za koji pretpostavljamo da su išli i jedni i drugi. Zatim su se, prelazeći Dravu, uputili u Donju Panoniju, tj. preko KoceIjeve kneževine (zapravo Blatograda) i konačno preko Njitre dođoše do kneževine Moravske, koja se je protezala od Češke i Istočne marke uz Dunav sve do Matre, tj. ona je obuhvatala jedan dio Austrije, veći dio sjeverne Ugarske, 37 gdje se je prema istoku doticala sa prekodunavskom Bugarskom. U Moravskoj je Konstantin — prema Vita s. Constantini — proveo 40 mjeseci, a prema Vita s. Methodii na put je uzeo sa sobom Metodija, koji je brata pokorno i poslušno služio i sa njime učio Moravljane, a kada su prošle 38 3 godine, obojica se vratiše iz Moravske (S. A.), pošto su naučili učenike.

K. J и p e ч e κ , o. c., 131 - 141. Fr. R a č k i , o. c., 142. 30 Sv. R i t i g , o. c., 4. Tako i EJ 2, 623. 31 F. Š i š i ć , o. c., 369. 32 F r a n z Z a g i b a , Das Geistesleben der Slaven im frühen Mittelater, Annales Instituti slavici 7, Wien - Köln - Graz 1971, 57. 33 Fr. G r i v e c — F r . T o m š i č, o. c., 131, 155; П. Ђорђић, o. c., 309, 319. 34 Tako Rački piše da su u Bugarskoj »kroz duže ili kratje vrieme« bili »u dvoru kneza Borisa« i da su »mnoge« obratili na »kršćansku vjeru« i da Borisa »nemogaše ni Method ni Konstantin okrstiti« (o. c., 4). 35 Gl. Fr. R a č k i , o. c., 451. 36 K. J и p e ч e κ , o. c., 125, 126. 37 Fr. R a č k i , o. c., 152, 153. 38 Fr. G r i v e c — Fr. T o m š i ć , o. c., 132, 155; П. Ђ o p ђ и ћ , o. c., 310, 319.
29

28

100

101

3.

Prema Vita Constantini izgledalo bi da je samo on došao u Moravsku kao i preko Venecije u Rim, kamo je stigao i Metodije, dok prema Vita Methodii izričito se kaže da je Konstantin sa sobom poveo brata u Moravsku, odakle su stigli u Rim, ne navodeći Veneciju. Prema prvim Vita Konstantin je boravio u Moravskoj 3 godine i 4 mjeseca a zajedno sa bratom 3 godine,39 dok Translatio corporis sancti Clementis martiris ac pontificis kaže da su u Moravskoj ostali 4 Vi godine.40 Ujedno je Konstantin prema moravskoj legendi u toj zemlji obilazio: vicos (sela: Rački), villas (mjestanca: R), oppida (varoši: R) i civitates41 (gradove: R).42 Kada je Konstantin napustio Moravsku sa svojim učenicima da prime svećenički čin, kako to stoji u Vita Constantini, na putu ga panonski knez Kocelj isprati sa velikim počastima kao i Rastislav, dajući mu 50 učenika da ih uči.43 Međutim Vita Methodii pišu da su se vratili iz Moravske, kada su naučili učenike,44 što je svakako kontradiktorno u ovim izvorima o djelovanju i boravku obojice braće u navedenoj zemlji. No to je upravo važno za našu temu o pravcima kretanja obojice braće. Prema izloženom iz Vita Constantini Konstantin je preko Koceljeve Panonske kneževine, čije je središte bio Blatograd (na Balatonu), sada pošao za Veneciju, dok prema Vita Methodii obojica su se vratila iz Moravske45. Sada nastaje novo pitanje: kuda je Konstantin išao za Veneciju. Svakako se može pretpostaviti da je prolazio i dijelom Panonske Hrvatske, kojom je svojevremeno i došao iz Carigrada, a onda većim dijelom današnje Slovenije, pa već uhodanim putem preko Sjeverne Italije — Furlanije (Udine), te preko Ćedada (Cividale) i Akvileje do Venecije. No dok je Konstantin boravio izvjesno vrijeme u Veneciji,46 gdje je morao tumačiti kako je Slavenima sastavio alfabet i izumio ga,47 za Metodija uopće prema ova Vita ne znamo gdje se je kroz to vrijeme zadržavao kada se je vratio sa bratom iz Moravske.
Gl. o tom detaljnije: Fr. R a č k i, o. c., 155, bilj. 4. Sv. R i t i g , o. c., 8. 1 Čak iz isprave od 1062. g. saznaje se da je Ćiril (Kvrillum) posvetio crkvu sv. Petra u Olomoucu (Fr. R a č k i, o. c., 163 i bilj. 1). 2 Fr. R a č k i, o. c., 163 i bilj. 2. 3 Fr. G r i v e c — Fr. T o m š i č , o. c., 132; П. Ђ o p ђ и ћ , o. c., 310. 4 Fr. Gr ј л г е c — Fr. T o m š i č , o. c., 155; Π. Ђ o ρ ђ и ћ, о. с., 319. 5 Rečenicu u VM da su braća krenuli kući, Hauptmann tumači kako su oni uvidjeli da za njih u Moravskoj nema žetve, napustili su nezahvalnu zemlju sa moćima sv. Klementa da se vrate u Carigrad. Ali su na putu — po VC, koja nema razloga da to izmisli u Veneciji dobili poziv od pape Nikole I neka dođu u Rim i oni mu se odazvaše (Lj H a u p t m a n n , Uloga Velikomoravske države u slavensko-njemačkoj borbi za Podunavlje, Rad JAZU 243, Zagreb 1932, 242, 243). 46 Gl. Fr. G r i v e c — Fr. T o m š i č , o. c., 134. 47 1 u pismu Svatopluku papa Ivana VIII (juni 880) kaže za Konstantina da je izumio slavensko pismo sa kojim je slavio Boga (Fr. K o s , Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. I, Ljubljana 1906, 196; Fr. G r i v e c — Fr. T o m s i c , o. c., 73).
0
39

Stoga se upravo radi pitanja zadržavanja i kretanja obojice braće na ovom putu za Rim mogu nabacivati razne pretpostavke koje podupiru izvori prvoga i drugoga reda. Tako npr. Libellus de conversione Bagoariorum et Carantanorum, nastao u Salzburgu 871. g. od nekog anonimnog svećenika, pripisuje Grku Metodiju (Graecus Methodius) izum slavenskog pisma, sa kojim je prodro preko službe božje i evanđelja u Panoniju medu ondašnji narod i taj isti izvor naziva to naukom filozofa Metodija (doctrina Methodii philosophi).48 Drugi izraz drugoga reda, tj. izvadak iz Conversio tzv. Excerptum de Karentanis, nastao krajem 12. ili početkom 13. st., govori kako je naišao (supervenit) medu Karantance iz predjela Istre i Dalmacije (ab Hystrie et Dalmatie partibus) neki Slaven (quidam Sclavus) po imenu Metodije, koji je izumio slavensko pismo i na slavenskom služio misu, pa je konačno pobjegao iz predjela Karantanije i došao u Moravsku, gdje je umro.49 Kao slijedeći domaći naš izvor drugoga reda za ćirilo-metodijsko pitanje je tzv. Ljetopis popa Dukljanina, nazvan Libellus Gothorum ili Regnum Sclavorum, sastavljen između 1150. i 1180. g. od jedne visoke crkvene ličnosti u Baru, odnosi se na djelatnost Konstantina (Ćirila) u našim predjelima uz Jadransko more. U tom spisu se njemu pripisuje izum slavenskog pisma, te kako je, polazeći na papin poziv za Rim, prešao preko kraljevstva kralja Budimira, koga je pokrstio sa cijelom njegovom zemljom i nakon izvjesnog zadržavanja sa kraljem i ovaj »vir sanctus« ili »vir sanctissimus« ili »vir dei« ili pak »vir beatissimus« otišao u Rim.
48 Izraz »Methodii doctrinam« navodi se i u pismu pape Ivana X, upućenom salonitanskom nadbiskupu Ivanu i svima njegovim sufragnima (RD, 188). 49 Gl. M. K o s , Conversio Bagoariorum et Carantanorum, Razprave Znanstvenega družtva v Ljubljani 11/3, Ljubljana 1936, 13, 139, 140, 7, 9, 140. Još 1881. je u Rimu izašla knjiga kardinala D. Bartolinia pod naslovom: »Memorie storiche-critiche-archeologice dei S. Cirillo e Metodio dei loro apostolato fra le gente slave«, koju je 1885. preveo pop Ivan Danilo na hrvatski pod nazivom: »Sveti Ćirilo i Metod. Povjesne crte njihova života i apostolovanja u slavenskim narodima« i izdao u Zadru. U ovoj knjizi Bartolini služeći se spisom »De conversione Carantanorum« citira taj isti izvadak o Metodiju i tvrdi da je »ovim dakle dokazano da Metod prvi put na povratku prođe Dalmaciju, pa iz Moravske ude u Korušku«, a nešto prije kaže kako je »Metod po drugi i po treći put prošao kroz Hrvatsku i Dalmaciju« (o. c. ..., 96, 97), što je svakako vrlo neuvjerljivo i čak netačno. Naime Bartolini se služi i takvim nekritičkim podacima (napose glede Poljske i Rusije, što je začudo i papa Leon XIII primio za gotovo u svojem pismu upućenom svima patrijarsima, nadbiskupima i biskupima katoličkoga svijeta 30. IX. 1880. g.), koji se baziraju i na kasnijoj izvornoj tiskanoj gradi i literaturi (o. c., 97 — 101). Uz to je i sam prijevod Danilov dosta slab i ponekad netočan. No zato je 1913. g. V. Jagić ukazao kako »Historija i legendarno pričanje nisu sačuvali neposrednih dokaza, da bi Kiril i Metod ili sam Metod na svojim putovanjima bili prolazili preko Hrvatske, ali lahko je vjerovati, da su se možebiti putujući iz Panonije u Mletke takli zemljišta hrvatskoga ili da je Metod sam na svojem putu iz Panonije u Rim ili vračajući se iz Rima u Panoniju udario koji put preko Hrvatskog primorja ili preko Istre (S. A.). Ako su se u tim krajevima, makar i za kratko vrijeme zaustavljali, mogao je zacijelo i koji dio hrvatskog naroda čuti riječ Božju iz njihovih usta . . .« (Br. V o d n i k , Povijest hrvatske književnosti l, MH, Zagreb 1913, 10). U vezi pak onoga izravnoga izvornog podatka, koji Vj. Štefanić 1963. citira u cijelosti na latinskom i pripisuje »kasnijem dodatku« spisa »De conversione Bagoariorum et Carantanorum«, prepriča-

102

103

U vezi sa ovim Ljetopisom tzv. njegova Hrvatska redakcija, nastala prema Šišiću »negdje u XIV. veku« u prevodu sa latinskog na hrvatski jezik, govori to isto o Konstantinu u vezi Budimira, nazivajući ga »sveti muž«, pa kako se je na putu za Rim navratio »na kraljevstvo Svetogapuka«, te pokrstio kralja »sa svimi«, a onda nakon prebivanja »s kraljem nikoliko dan . . . pojde k Rimu.«50 Kao usput, kada govori o crkvenim prilikama u 11. st. u Dalmaciji i Hrvatskoj, i Toma arhidakon u svojoj Historia Salonitana pripisuje izum slavenskog pisma, kako pak kažu, »a quodam Methodio heretico,« koji je mnogo lažno pisao na slavenskom jeziku protiv propisa katoličke vjere i zbog toga je, kako se kaže, bio osuđen da iznenada umre.51 Svi ovi izvorni mozaički podaci u našoj historiografiji nijesu uopće detaljno i kritički prostudirani, da bi dobili konačni sud o djelatnosti i kretanju obojice braće i u hrvatskim krajevima, te koji je gdje od njih sve išao. Iz Vita Constantini i Vita Methodii a i Conversio možemo indirektno zaključiti da su braća boravila ne samo u Koceljevoj kneževini nego i neko vriva njegov sadržaj. Ujedno dodaje da su zbog blizine Koceljeve Panonije i zbog analognih prilika mogli »u hrvatske krajeve doći Metodijevi učenici u raznim zgodama«, a »možda je 880. u Rimu Metodije došao u dodir s benediktincima iz Dalmacije i zatim putovao kroz Dalmaciju, jer Žitije Naumovo govori da su na povratku iz Rima (u Bugarsku!) doplovili morem do Ilirika, a onda nastavili put kopnom propovijedajući pravoslavnu vjeru ( Л a B p o B , Материали I, 186) ...« (Vj. Štefanić, Tisuću i sto godina od moravske misije. Slovo 13, Zagreb 1963, 32). No u ovom Žitiju sv. Nauma, koje je objavio Lavrov, dok Jordan Ivanov samo djelomično (И. И в a н o в , БЂЛгарски старини из Македот БАН, Софил 1970, 306, 307 — fototipsko izdanje), a ono je prepisano u 15. stoljeću (o, c., 305), ne kaže se tako kako to Vj. Štefanić iznašao (П. JI a в ρ ο Β , Материалм по истории возниковении древнеишеи славинскои ПИСЂМСННОСТИ, The Hague — Paris 1966, 184-187 — reprint). Stoga bi bilo potrebno da se i ovaj tekst u vezi putovanja za Bugarsku tj. za Ilirik itd. podvrgne također kritičkoj ocjeni (napose što se tiče hronološkog nastanka ovoga spisa, sačuvanog u kasnom prijepisu, te njegovog sadržaja, u koji su tokom prepisivanja umetnuti proizvoljno novi izrazi itd.), što dosada nije uopće učinjeno! 50 F. Š i š i ć , Letopis Popa Dukljanina, Посебна издања CAH LXVII, Beograd— Zagreb 1928, 300 — 302, 392 — 394. Šišić navodi da Lucius u svome izdanju Ljetopisa popa Dukljanina ima namjesto Budimira ime Sfetopelek, a tako i Orbini na talijanskom kao: Svetopeleji. No da Hrvatska redakcija zato »ima starije i korektno Budimir« (F. Š i š i ć , o. d, 301, bilj. 17). Štefanić pak služeći se izdanjem Šišić kaže da seje u ovom Ljetopisu »pobrkala historija hrvatskih zemalja s moravsko-panonskom historijom i to na bazi Konstantinova i Metodijeva žitija (i sigurno još kojega spisa), kojima se barski Ijetopisac poslužio . . .« Ujedno iznaša da se je Marulićevim prijevodom Dukljaninove kronike poslužio i D i n k o Z a v o r o v i ć u svome rukopisnom djelu »De Rebus Dälmaticis Libri octo«, u kome ovaj tvrdi kako je Konstantin došao iz Bugarske u Dalmaciju oko g. 880. i pokrstio kralja »Budimeriusa« i čitavi narod itd. (Gl. Vj. Š t e f a n i ć , o. c., 38, 39). 51 T h o m a s A r c h i d i a c o n u s , Historia Salonitana. Digessit dr Fr. Rački, MSHSM XXVI, Zagreb 1894, 49. U vezi svih ovih izvora o ćirilo-metodijanskoj problematici gl. i djelo: F r a n c i s D v o r n i k , Byzantine Missions among the Slavs: SS Constantine-Cyril and Methodius (New Brunswick — New Jersey 1970), koji od str. 230-258 u poglavlju: »Byzantium, Rome and the Cyrilo-Methodian Heritage in Croatia, Bulgaria and Serbia« raspravlja također o njihovoj apostolskoj misiji u vezi ovih predjela.

jeme i u Panonskoj Hrvatskoj, te čak poslije smrti Ćirila sam je Metodije i prolazio preko ove hrvatske sjeverne kneževine na putu za Carigrad. Ovo njihovo zajedničko ili pojedinačno misionarenje i krstarenje u našim predjelima između Kupe i Drave, a da ne govorimo i u dijelovima Karantanije, tj. u dijelu današnje Slovenije i današnje Mađarske, je sve samo djelomično obrađeno. Što se tiče onih kasnijih izvornih podataka, koji govore o putovanju i misionarskom radu braće u našim jadranskim krajevima, napose u Istri i Dalmaciji, i danas imamo o tom vrlo zamagljene predstave. Naime po »Excerptum de Karentanis« Metodije je dospio medu Karantance iz Istre i Dalmacije, a onda je pobjegao iz Karantanije u Moravsku. Ako u ovom podatku ima i zrnce historijske istine, onda u prevodu ovoga teksta ne znači da je Metodije kao Slaven porijeklom iz Istre i Dalmacije, nego je u tim zemljama boravio neko vrijeme i onda odavde tek došao medu Karantance. To neizravno potvrđuje da je djelovao »heretik« Metodije u Dalmaciji i Toma arhidakon, dok bi Ljetopis ili njegova Hrvatska redakcija opisivali misionarsko djelovanje Konstantina-Ćirila u hrvatskim primorskim predjelima na putu za Rim — svakako preko Istre i Venecije, ako je i tu, tj. u tim kasnijim izvornim podacima, i trunak istine. Prema svemu izloženom ova izvorna grada traži konačnu reviziju i pročišćavanje — i trud bi se svakako isplatio. Svakako je dakle zagonetan povratak Metodija iz Moravske i njegovo zadržavanje na putu, dok Konstantina možemo, izuzev onoga problematičkog zadržavanja u Dalmatinskoj Hrvatskoj, o kome piše jedini Ljetopis Popa Dukljanina, ipak pratiti do Rima sa većom sigurnošću i utvrditi takvu njegovu marš-rutu. U Rimu se je naime Konstantin zakaluderio, uzeo ime Ćirila i umro 869. godine,52 a Metodije se je spremao da prenese tijelo svoga brata u Olimp i da ga tu sahrani. Ali konačno na zahtjev pape odustane od svoga nauma i složi se da se Ćiril sahrani u crkvi sv. Klementa u Rimu.
4.

Preuzevši sada, od pape posvećen za svećenika, Metodije bratovljevu 53 funkciju učitelja, ovaj isti papa ga na molbu Kocelja, Rastislava i Svatopluka pošalje čak za učitelja u sve te slavenske zemlje,54 tj. u zemlje, kojima su oni vladali. Sada je operativni krug misionarsko-vjerskog djelovanja Metodija bio silno povećan, čije središte postade upravo Koceljeva kneževina. No Metodije ne ostade dugo kod Kocelja, već ga uskoro ovaj pošalje sa dvadeset uglednih ljudi u Rim da ga papa postavi za episkopa, na stolicu sv. Andronika, jedGl. opširno: F r . R a č k i, o. c., 213-236. F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 141, 157; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, о. c., 314, 319. 54 F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 157; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, о. c., 320.
53 52

104

105

noga od sedamdeset apostola, i »to se zbude« kako i opet kažu Vita s. Metho55 dii. Tako je prema Račkome Metodije imao vršiti pastirsku službu u okvirima Panonije i Moravske, koje su bile i jezgro novoformirane panonske metropolije.56 Prema Farlatiju pak još od 4. st. područje ove srijemske metropolije obuhvatalo je sve biskupije u Donjoj Panoniji (ili Saviji), kao što su one u Ljubljani, Ptuju, Celju, Sisku, Petrovcima (u Srijemu), Osijeku i Vinkovcima, te dio Gornje Panonije (Pannonia Superior), pa dio Gornje Mezije sa crkvama u Beogradu (Singidunumu), Kostolcu (Vinimaciumu), Aquae (Negotin?) i Ratiaria (Arčer iznad Vidina), a u Donjoj Meziji biskupiju u Oescus-u (Gigen u Bugarskoj na Dunavu iznad Nikopola).57 Prema tome novoj panonskoj metropoliji potpade i Moravska sa njitranskom kneževinom, ali joj, prema mišljenju Račkoga, nije pridružena »gornja savska Panonija (ili Posavska Hrvatska),« koja je pripadala pod jurisdikciju salonitanske ili splitske crkve.58 Sada se postavlja pitanje: da li je Metodije uspio obići sav svoj teritorij ili barem jedan dio, te gdje je uzeo da mu bude crkveno sjedište njegove metropolije. No o tome se možemo samo domišljati. Inače nekoliko godina nakon svoga nadbiskupovanja Metodije je zatvoren u Švapskoj,59 gdje je ostao 2 !/2 godine. Kada je oslobođen zatvora na intervenciju slavenofilskog pape Ivana VIII (872-882) opet se vrati Kocelju.60 To je bilo, po Šišiću, na proljeće 873.61 Poslije zbacivanja Rastislava sa kneževske stolice Svatopluk je uspio da se liši njemačkog gospodstva i da protjera njemačke svećenike, te na njegovu molbu papa pošalje Melodija »za arhiepiskopa i učitelja« u Moravsku. Njegovim dolaskom iz Koceljeve Panonske kneževine u ovu zemlju taj vladar mu predade sve crkve i sve svećenstvo u svim gradovima.62 Otada pa sve do smrti Melodija se naziva ili arhiepiskopom »Panoniensis Ecclesia« ili »stolice sv. Andronika . . . u Panoniji« ili: arhiepiskopom Moravske ili »S. Ecclesiae Marabensis« itd.63

Kako se je sada sve više na sve strane širila moravska država — što i 64 opet kažu Vita Methodii — to je misionarski putni djelokrug ovoga nadbiskupa sve jače rastao. To znači da su Metodije i njegovi učenici, a napose Klement, Naum, Angelar, Sava i Gorazd djelovali ne samo u Češkoj nego i u predjelima sve do Visle,65 tj. u Metodijevim rukama po odluci pape su bile »sve slavenske zemlje.«66 Drugim riječima po Ritigu Metodije je vršio svoju jurisdikciju u područjima između Alpa i Karpata, te do Dunava i Save.67
5.

55 F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 158; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, o. c., 320; S ν . R i t i g, o. c., 29. 56 F r . Ra č k i l o . c., 240, 261. 57 S ν . R i t i g, \o. c., 35, 36. 58 F r . R a č k \l o. c., 260. 59 Rački kaže da je valjda zatvoren »u kakvi samostan« i samo citira izraz »v Švabi (Svabsku)« bez/komentara ( F r . R a č k i, o. c., 269 i bilj. 3). I dok Ziegler (München) iznosi da \έ Metodije bio zatvoren u samostanu Ellwangen, sa čime se slaže i Grivec, ipak ovaj slovenački naučenjak ne isključuje mogućnost da je Metodije bio zatočen u Niederaltaichu (prema M. Heuwieseru) u passauskoj biskupiji ili Freisingu ( B . G r a b a r, Osvrti, Slovo 13, 229, 231, 232). 60 F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 159; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, о. c., 321. 61 F . Š i š i ć, o. c., 371, F r . R a č k i (o. c., 295) samo datira g. 873. 62 F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 160; Π . Ђ o ρ ђ и ti, o. c., 321; S ν . R i t i g, o. c., 49. 63 Gl. F r . R a č k i, o. c., 261 i bilj. 1-9, 282, bilj. l, 2

Da li je pak 880. ili 881. Metodije još po zadnji put bio u Rimu, također je potrebno da nešto kažemo. Prema navodu Račkoga Metodije je krenuo u Rim u proljeće 880. u pratnji Svatoplukova vazala »Semisisno« i ondje se je obranio od svih optužbi njemačkih biskupa te izišao kao pobjednik. Ali zato nije onamo pošao i 881., iako ga je papa Ivan VIII, sklon Moravcima i njihovom knezu Svatopluku, a isto tako i Hrvatima i njihovim knezovima, ponovno pozvao k sebi.68 No zato se je između 881. i 884.69 na pismeni poziv cara Vasilija I (867 — 886) zaputio u Bizant, gdje su na carigradskom dvoru želeli da ga vide dok je još živ i da od njega car primi blagoslov.70 Iz Moravske je Metodije krenuo sa nekoliko svojih učenika onuda, kuda su vjerovatno još oko 862. išli Rastislavljevi poslanici za Carigrad, tj. Gornjom i Donjom Panonijom, čiji je dio sačinjavala i Posavska Hrvatska i bila u vlasti kneza Braslava. Tom prilikom su valjda ponovno brodili rijekama Odrom i Kupom, te onda Savom i prolazili Srijemskom Panonijom preko Mitrovice. Stigavši tako u bugarski Beograd, odavde su prošli dijelom današnje Srbije, a onda i Bugarske, gdje ih je svakako primio knez Boris. Konačno su nakon prelaza preko loših puteva i neprohodnih brda kao i gustih prašuma stigli u Carigrad. Ovakvo putovanje, koje je bilo zadnje veće za Metodija, njegov životopisac je uzeo za osnov te je u posebnom poglavlju (XIV) napisao: Na svakom putu zapadao je u mnoga iskušenja, koja su dolazila do nečastivoga: u pustinjama medu razbojnike, na moru u buru, na rijekama na iznenadne sprudove. Da se ispuni apostolova riječ na njemu: opasnosti od razbojnika, opasnosti na moru, opasnosti na rijekama, opasnosti od lažne
F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 161; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, о. c., 321. F r . R a č k i , o. c., 315-317. F r . G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 162; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, о. c., 322, 323. S ν . Rit ig, o. c., 55. 8 F r . R a č k i, o. c., 328-339, 344, 345, 465. 1 1 dok Jagić misli da je to bilo 883. ( S v . R i t i g, o. c., 80), dotle Rački o tome sasma šuti, a K. Jireček stavlja ovaj put u vremenski period »otprilike 882 — 884« ( K . J и p e ч e κ, Романи у градовима Далмације током средњега века. Зборник Константина Јиречика II. Посебна издања САН, књ. CCCBI, НС, књ. 42, Београд 1962, 57) a EJ 2 (624) баца το у годину 881. или 882. 70 F r . G r i v e c - F r . T o m š i ć, o. c., 163; Π . Ђ o ρ ђ и ћ, о. c., 323.
5 64

106

107

braće, u teškom radu i trudu, u čestom nespavanju, mnogo puta u gladi i žeđi i drugim nevoljama, koje apostol pominje.71 Zato nije čudno da je ovakvo opće tumačenje o opasnostima na putevima, koje su stizale Melodija, K. Jirečeka navelo na zaključak kako je njegov »put« vodio »preko bizantinske Dalmacije, a odatle morem, bar do Drača; opasnosti kroz koje je prošao Metodije kao episkop na putovanjima mogu se odnositi samo na ovaj put.«72 Sa ovim tumačenjem Jirečeka u potpunosti se je složio i Šišić, koji je iznio kako je Melodije »pohodio ploveći morem Dalmaciju i Hrvatsku (881 — 882), gdje je tada vladao Branimir, te se iskrcao u Draču, odakle je putovao kopnenim putem dalje,«73 a onda 1970. i moja malenkost, koja je sve to nadopunila sa opisom njegova tobožnjeg daljnjega putovanja preko Via Egnatia i Soluna za Carigrad.74 No danas sam i ja pokoleban, da je Melodije išao upravo tim pulem, jer je došla slabo argumenlirana i Jirečekova i Šišićeva tvrdnja, a svakako je čudno šio svojevremeno najbolji poznavalac života i rada Konslanlina i Melodija Fr. Rački uopće o tom pulu iz Moravske za Carigrad ne piše ni riječi. Upozoravajući Ritig još 1910. g. na ovu Jiričekovu argumentaciju, smalra da je puno vjerovalnija njegova (Ij. Riligova) osnovna misao: »da se je Melodije kraćim pulem spuslio Dunavom i kopnom u Bugarsku na dvor Mihajlov, nego da se vraćao na more smjerom, kojim je bio došao iz Rima.« Žalo »ako uopće Jirečekove kombinacije imadu mjesla, moglo bi se uzeli, da se je Melodije, pošavši iz Bugarske u Carigrad, vraćao na Moravu preko Soluna i Drača Adrijom i našim krajevima.«75 Koliko se je Melodije zadržavao na ovom pulu u Carigradu, gdje su ga car i palrijarh obasipali izvanrednom pažnjom i pri dočeku i ispraćaju, le kada je zapravo krenuo u Moravsku i u nju sligao, možemo zasada samo pretpostavljali i sve lo slavljali u vremenski okvir od 881. do 883. ili 884. g. Išlo lako neznamo kada je dopulovao u Moravsku, gdje se je najviše zadržavao, a posebno bi bilo korisno objasnil da li se je Melodije po svojoj želji, kako piše u Vila Melhodii, saslao sa »ugarskim«76 kraljem77 ili sa franačkim vladarom u Podunavlju — i lo bi bilo njegovo zadnje putovanje pred smrl.
Fr. G r i v e c - F r . T o m š i č, o. c., 163; P . D o r d i ć, o. c., 323. K. J i r e č e k, Romani.. ., 57 i bilj. 74. 73 F. S i s i ć, o. c., 373 i bilj. 22. 74 S. A n t o l j a k, Makedonija u 9. stoljeću, Симпозиум ... I, 35, 36 i bilj. 98, 99. 75 S v . Кл t i g, o. c., 84, 85. 76 Šišić, smatra da se taj podatak odnosi na franačkog vladara Karla III Debelog, kojega je u Tullnu na Dunavu (Nedaleko Beča) posjetio Svatopluk sa Metodijem, koga je taj car primio vrlo lijepo ( F . Š i š i ć , o. c., 374 i bilj. 24). No Hauptmann tumačeći ovaj pasus iz VM kaže da moramo iz »ugarskoga kralja« načiniti »franačkoga«, sa kojim se M. tobože (S. A.) sastao god. 884. ili moramo čak iskonstruirati »jedno Metodijevo putovanje ad hoc u Etelköz prilikom njegova poziva u Carigrad god. 882.« Ujedno ukazuje na osnovu novopronadenih izvora da su Mađari već 881. »stajali pod Bečom« (Lj. H a u p t m a n n, o. c., 246, 247). Interesantno je da i Hamm citirajući mišljenje Griveca, koji u izrazu »ugarskom« kralju smatra griješkom slavenskih kopista, te u tom istom izrazu vidi Karla Debelog (881 — 887), koji se kod Tullna sastao sa Svatoplukom. Zato Hamm kaže kako nigdje, koliko je njemu poznato, »nije zabilježeno da se Medotije tom prilikom nalazio u kneževoj pratnji«. Stoga zaključuje ako je Metodije
72
71

Zato i možemo Ivrdili da Melodije nije posjelio Malu Poljsku, tj. Bijelu Hrvatsku, koju je Svalopluk osvojio nešlo prije nadbiskupove smrli (6. IV. 885. u 65-oj godini živola), le prenio čak svoju prijestolnicu na Vislu. 78 Da završimo. Ovaj vječni i neumorni pulnik-misionar i vizionar, le »veliki paslir Slovena,« tim riječima kako ga je obesmrlio svojom pjesmom »Služba Melodiji« njegov učenik Konslantin Preslavski oko 893. ili 894. godine,79 koji je obišao tolike zemlje i gradove80 Azije i Evrope81, izbjegavši svugdje vješto sve opasnosti, sahranjen je konačno ne u svome rodnome gradu Solunu nego u dalekoj Velikoj Moravskoj82, gdje se ne zna ni danas za njegov pravi grob. THE MOVEMENTS OF CYRIL AND METHODIUS AT THE TIME OF THEIR MISSION TO MORAVIA (Summary)
The author first brierly considers the movements of these two brothers before the Moravian envoys arrived in Constantinople in 862/3. Then he describes in detail the envoys' route to Constantinople and back to Moravia, led by Constantine (Cyril) and Methodius, in 863. He shows that their journey took them through Pannonian Croatia and the principality of Kocel. Their work and travels in Moravia are discus-, sed, and their journey from there to Venice and Rome. Some sources relating to these journeys are examined 'at second hand'.

Svatopluku »makar samo prijetio izopćenjem, i ako ga i nije izopćio, teško je zamisliti da bi ga ovaj u isto vrijeme vodio sa sobom na sastanke s rimskim carem« (J. H a m m , Hrvatski tip crkvenoslavenskog jezika, Slovo 13, 45, bilj. 2). 77 1 dok ovaj pasus iz VM pevodi P. D o r d i ć (o. c., 324, 326, bilj. 40) sa: »Kada je došao u Podunavlje ugarski kralj (Metodije) zažele (S. A.) da ga vidi«, navodeći u bilješci da je to franački a ne ugarski kralj Karlo III Debeli, Olga Nedeljković ovako prevodi taj dio: »Kada je stigao u Dunavsku oblast kralju ugarskome zaželi (S. A.) da ga vidi...« (Чирило и Методије, 169), ne ulazeći začudo u nikakvo objašnjenje onoga izraza: »ugarski«. 78 Lj. H a u p t m a n n, o. c., 200, 248. 79 G. Fr. G r i v e c — Fr. T o m š i ć, o. c., 32, 33 i Чирило и Методије . . ., 239, 181. 80 Zato prezbiter Konstantin Preslavski, koji je oko 894. g. ispjevao Službu Melodiju i opjeva u jednom dijelu svoga pjesmotvora, kako je Metodije »prosvjetljivao gradove i zemlje slovima svojim« (Чирило и Методије, 239, 177). 81 U vezi toga bilo bi korisno izraditi kartu, u koju bi se ucrtali putevi kretanja Konstantina i Metodija ili svakoga napose ili pak zajedno. Priređivač knjige: »Ćirilo i Metodije« Dorde Trifunović dao je na str. 188. otisak Harfordske karte svijeta (13. st.), na kojoj se vide — po njegovom izboru — i mjesta kroz koja su putovala Solunska braća: Macedonia, Constantinopolis, Mesopotamia, Fl. Tigris, Mare Caspium, Fl. Danubius, Germania, Italia, Roma. 82 Međutim, I m r e B o b a još je 1977. g. utvrdio u svome radu: Katedralna crkva u Sirmiumu i grob sv. Metodija (Nova et vetera. Revija za filosofsko-teološke i srodne discipline, godine XXVII, vezak II, Sarajevo 1977, 191 — 195) da je grob Metodija u Sirmiumu, tj. u današnjoj Srijemskoj Mitrovici, što je ipak malo presmio zaključak.
109

108

Next the author examines in detail Methodius's work on the death of his brother in 869 and his missionary work in Pannonia, where he restored his new see with a designated religious, centre. After describing Methodius's journey round Svatopluk's Great Moravian state, the author considers the route by which Methodius is assumed to have travelled to Constantinople at the summons of the Byzantine emperor, between 881 and 884, and questions Jireček's claim that he travelled through Dalmatia to Drač and from there to Constantinople. His return from the Byzantine capital through Bulgaria is described, and the question is considered of whether Methodius met the Hungarian king or not. Finally, the author establishes that in these journeys Methodius escaped all danger, and that when he died in 885 he was buried in an unknown spot somewhere in Moravia, and not in his birthplace Salonica.

ZNAČAJ I VAŽNOST ISPRAVE KRALJA KREŠIMIRA I ZA HRVATSKU POVIJEST X STOLJEĆA
Za rada u Kaptolskom arhivu u Splitu u kolovozu 1961. naišao sam na ispravu hrvatskog kralja Krešimira I, datiranu 950. godinom, koja je sačuvana sa još nekim drugim listinama u prijepisu kninskog kaptola iz 1397. godine u obliku napadno velike pergamene.1 Za ovu kraljevsku ispravu znao je prvi Lucius, koji ju je naveo u vezi s Vranjicom u djelu »De Regno Dalmatiae et Croatiae«,2 napomenuvši u izdanju od 1666. da se nalazi u nadbiskupTada nisam ni slutio kakve će zbog toga moga nalaza nastati peripetije i posljedice. Isto tako nisam mogao ni pretpostaviti da će se u vezi s publiciranjem razviti raspra, koju je izazvao svojim poznatim nekritičnim stavom akademik dr M. Kostrenčić. Naime, kad sam 1962. podnio svoju radnju »Neobjelodanjena isprava hrvatskoga kralja Krešimira I« Odjelu za društvene nauke JAZU u Zagrebu, da je štampa, dr Kostrenčić je to odbio s motivacijom da je on smatra falsifikatom. Ali je zato dao pozitivnu recenziju radu J. S t i p i š i ć a , naučnog suradnika Historijskog instituta JAZU, »Tragom jedne bilješke Luciusa o jednoj hrvatskoj vladarskoj ispravi«, gdje je ovaj 1969. objelodanio u cijelosti tu istu povelju (Zbornik Historijskog instituta JAZU 6, Zagreb, 1969, 75, 96); inače je ona od J. Stipišića i M. Šamšalovića, a u redakciji dra M. Kostrenčića, prvi put objelodanjena u Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniael, Zagreb, 1967, 39). No tom prilikom nije ni 1967. a ni 1969. J. Stipišić naveo — iako je za moj nalaz pravovremeno znao, a nije ga na to upozorio ni njegov recenzent dr M. Kostrenčić — da sam je ja prvi pronašao (i fotografirao) kao i poslao obrađenu njegovom pretpostavljenom akademiku Kostrenčiću, koji je bio bezuslovno dužan da ga podsjeti na to moje otkriće i rad! Koji su razlozi bili da to nije učinjeno, iako se tako radi u cijelom naučnom svijetu, nije mi poznato. Ja, pak, imam čitav niz takvih gorkih iskustava, i ovo samo navodim radi toga da mladi naši povjesničari izvuku pouku kako ne treba da se radi! Inače, kao kuriozitet navodim da je akad. prof. dr V. Novak, naš najveći živući paleograf i diplomatičar, poslije ovakve Kostrenčićeve ocjene, dobio na referat ovaj moj rad od redakcije Godišen zbornik Filozofskog fakulteta Univerziteta u Skopju, te ga je s pohvalama preporučio da se štampa, ne izrazivši tom prilikom ni najmanju sumnju u tu povelju, koju ipak nisam objelodanio sve do sada iz objektivnih razloga. 2 J. Stipišić piše da čitajući ovo Luciusovo djelo ni Rački, a »niti itko drugi prije i poslije njega nije uočio ono mjesto, gdje citira jednu ispravu kralja Krešimira ne navodeći pri tome o kojem se kralju Krešimiru radi«. Nadalje dodaje da je on »čitajući ovo mjesto kod Luciusa, pokušao . . . ući u trag spomenutoj ispravi«, što mu je i uspjelo (o. c.., Zbornik. .. 6, 75-77 i bilj. 5). Međutim Lucius govori o toj Krešimirovoj povelji i u svome pismu Zadraninu Valeriju Ponteu (Rim, 28. VI 1673) u vezi s Vranjicom ovako: » . . . Et, se bene di questi dilatamenti non vi sono memorie scritte, ch'io habbi veduto, osservi pero, ehe ne ho trovato una del territorio di Spalato a C. 89, dal Privile1

110

111

skom arhivu u Splitu,3 a i u ovom pak izdanju od 1668. da se čuva u tom istom splitskom nadbiskupskom arhivu.4 On je čak i prepisao taj privilegij zajedno s onim ostalim poveljama iz pergamene (ex membrana Archiepiscopatus Spalatensis), kako to sam navodi na početku prijepisa, u svoje bilješke, sačuvane u spomenutom kaptolskom arhivu, gdje se i danas čuvaju uvezane u sveske.5 Poslije Luciusa, D. Farlati, sastavljač »Illyricum Sacrum«-a, iznio je da je na zahtjev splitskog nadbiskupa Andrije Gualda 29. VI 1397. kninski kaptol prepisao i ovjerovio iz triju prastarih montaneja u pergameni sve ono što se odnosi na posjedovanje prava splitske crkve u Vranjicu, solinskom i splitskom polju. Nadalje je izričito napisao da se ta pergamena nalazi u nadbiskupskom arhivu.6
gio di Cresimiro, della penisola Vrania (S. A.), ehe hora diče Vragniza, e fu persa del 1571 ...« (B. P o p a r i ć , »Pisma Ivana Lučića Trogiranina«, Starine JAZU XXXII, Zagreb 1907, 61). Bulić pak, kada donosi ovaj izvadak iz Luciusova pisma Ponteu u zbirci koju je izdao B. Popario, ne samo da krivo citira svezak Starina (XXVI) nego i stranicu (107), gdje bi se ovaj podatak imao nalaziti (Fr. B u l i ć , »Notizie storiche sul villaggio Vranjic vicino Salona«, Bullettino di archeologia e storia dalmata XXXVI, Split 1913, 35, bilj. 1). 3 Evo kako ispisuje taj podatak iz Luciusova izdanja iz 1666. S t i p i š i ć (o. c., 76): » .. . Spalatense quoque Territorium parvo spacio (međutim L u c i u s , o. c., 89 ima: spatio) protensum fuisse constat, cum insulam sive peninsulam ab archidiacono (L: Insulam, sive Peninsulam ab Archidacono) Vraniam dictam, citro (L: citra) flumen Salonae existentem in Croatico solo positam et Duranam vocatam ex privilegio Cresimiri constat (L:c constat), ideo arctos et incertos terminos Spalatensis territorii (L: Territorii) regum Croatorum tempore fuisse dicendum est...« Nadalje Stipišić kaže da Lucius »jasno govori na margini ovog teksta« da se ta isprava nalazi »in archivo capituli Spalatensis«, citirajući »amsterdamsko izdanje 1666, str. 89«. Međutim, Lucius i u ovom izdanju na margini teksta obrnuto piše da se ta povelja nalazi u »Archiv, Archiep. Spalat.« (v. L u c i i De Regno..., Amstelaedami MDCLXVI, 89 i Isti, o. c., Francofurti MDCLXVI, 89). 4 Evo što o tome kaže u ovom izdanju: » . . . Spalatense quoque Territorium Archiv, parvo spatio protensum fuisse constat, cum Insulam, sive Peninsulam Archiep. ab Archidiacono Vraniam dictam, citra flumen Salonae existentem, in Spalat. Croatico solo positam, et Duranam vocatam ex Privilegio Cresimiri constat, ideo arctos, et incertos terminos Spalatensis Territorii Regum Croatorum tempore fuisse dicendum est. ..« (J. L u c i u s , De Regno Dalmatae et Croatiae libri sex, Amstelodami 1668, 89). 5 Kaptolski arhiv u Splitu (KAS) — Ormar B — Ostavština I. Luciusa (OIL) br. 536, str. 139—145. J. Stipišić piše da je našao u Luciusovoj ostavštini »i ovu Krešimirovu ispravu prepisanu iz spomenutog prijepisa kninskog kaptola« u arhivu Splitskog kaptola »No 536. Scr. B str. 191 (! S. A.) s bilješkom I. Luciusa: Capitulum Tiniense 1397. 1397 junu. Transumptum privilegiorum ecclesie Spalatensis. Andreas archiepiscopus Spalatensis. Cresimiri Ex montaneo antiquo« (o. c., Zbornik ... 6, 78, bilj. 8). 6 U vezi sa tim on kaže slijedeće: » . .. Eodem anno (tj. 1397.: S. A.) Andreas e tribus pervetustis membranaceis codicibus, quos Montaneos vocant, per Capitulum Tinniense in aliam memmbranam transcribenda, testificanda, signoque Capitulari munienda curavit quae olim ex Regum donatione, concessuque Romanorum Pontificum Ecclesia et Mensa Archiepiscopalis Spalatensis jure antiquo possidebat ü Durana insula (S. A.), quae nunc Uragniza appellatur, contra Salonam, in agro Salonitano, itemque in agro Spalatensi; quae fere omnia cum sint enumerata duabus illis descriptionibus bonorum Ecclesie et Archiepiscopati Spalatensis, quarum alteram Ladislavus Episcopus, alteram Canonici Ecclesie Tinniensis confecerant, non est necesse iterum commemorari. Huic membranae, quae servatur in Archivo Archiep., appositus est dies

Dakle, Farlati je znao za tu pergamenu-kartular i vidio je, ali nije objelodanio, kao ni Lucius, koji se ipak razlikuje od Farlatija u tome, što je počio, naveo i prepisao ovaj Krešimirov privilegij od 950. g. Isto tako, ni dobar poznavalac kaptolskog arhiva F. Carrara ni jednom riječju ne govori ni o toj pergameni ni o ovoj kraljevskoj ispravi.7 Po svemu izgleda da pergamena nije bila još prenesena iz nadbiskupskog u kaptolski arhiv, čiji je fond dosta površno opisao Carrara. I Tkalčić je u istom kaptolskom arhivu naišao na »prepis listine Krešimirove (g. 950)«. On ga je pronašao u 7. svesku Luciusove ostavštine,8 a ne u ovoj pergameni od 1397, koju nije zapazio u tom arhivu. Poslije Tkalčića ni jedan od naših i stranih naučnih radnika-povjesničara ni jednom riječju sve do nedavno nije nigdje naveo ovaj privilegij i pergamenu,9 pa čak ni nedavno preminuli L. Katić, koji je bio najbolje od sviju upućen u izvorni materijal kaptolskog arhiva. Poznato mi je da je na ostavštini Luciusa radio pok. M. Barada, koji je nadzirao prepisivanje tamošnjeg materijala za Jugoslavensku akademiju znanosti i umjetnosti u Zagrebu (prepisivale su dvije za taj posao odabrane osobe). Da li je on tom prilikom zapazio Luciusov prijepis ove pergamene, u kojoj se nalazi i Krešimirova listina, nije nam poznato, jer u vezi s tim nije ništa napisao.10 Dakle, taj privilegij konačno je izišao na vidjelo 1967. u navedenom »Codex diplomaticus«-u I, a onda 1969. u također spomenutoj radnji J. Stipišića, koji je »čitajući ovo mjesto kod Luciusa pokušao . . . ući u trag spomenutoj ispravi«. Kao i u vrijeme Ivana Lučića, ona se i danas čuva u arhivu splitskog kaptola.11 Malo zatim dodaje Stipišić kako je »pregledavajući rukopisnu os-

festus Apostolorum Petri et Pauli A. D. 1397 ...« (D. F a r l a t i , o. c. III, Venetiis 1765, 348). J. Stipišić, citirajući iz Farlatija (svezak i stranu) ovoga teksta, gotovo sve ispisuje iz njega. Ali zato ipak ispušta da se ova povelja iz 1397. g. »servatur in Archivo Archiep,« (J. S t i p i š i ć , o. c., Zbornik..., 6, 77 i bilj. 6), što je vrlo simptomatično! 7 Archivio capitolare di Spalato tratto dali' I. R. Archivio secreto di časa di corte e di stato, Spalato 1844. 8 Izvještaj dopisujućeg člana Ivana Tkalčića o arkivskih istraživanjih u Dalmaciji, Rad JAZU XXXV, Zagreb 1876, 174. 9 Jedino je Fr. B u l i ć u svome radu »Notizie storiche sul villaggio Vranjic vicino Salona« (gdje je rođen), citirajući Luciusa u vezi s ovom poveljom, naveo: »ovaj dokumenat ne postoji u zbirci Račkoga i Kukuljevića« (Bullettino di archeologia e storia dalmata XXXVI, 30, bilj. 18), što dokazuje da je također nije vidio! Inače je čudno što u Bulićevu teksu glasi bilj. 2, a dolje piše ispod crte: 18. Zapravo Bulić je pobrkao bilješke ispod teksta, jer bi na toj strani (30) trebale glasiti 1-3 (kako su u tekstu napisane), a ne 17-19! 10 S t i p i š i ć u vezi s tim kaže da je ovu ispravu »vjerovatno poznavao i Barada, ali se nigdje nije na nju osvrnuo« (o. c.. Zbornik, 7, 78). 11 Dapače ima svoj broj u katalogu, kaže dalje Stipišić, te pripada onoj skupini isprava koje nisu bile odnesene u Beč. On to ističe zato da upozori na činjenicu kako je ona uvijek bila pristupačna našim historičarima, koji su bili stalni radnici ovog arhiva kao Bulić, Barada i Katić. Ovo je još čudnovatije što ju je poznavao i sam Farlati, završava svoje razlaganje o tome nalazu J. Stipišić (o. c.. Zbornik, 6, 76, 77).

112

113

tavštinu Ivana Lučića u Arhivu splitskog kaptola našao . . . i ovu Krešimirovu ispravu prepisanu iz spomenutog prijepisa kninskog kaptola«.12 I dok on ne navodi koje je godine »našao« tu ispravu, zaboravio je također upozoriti naučnu javnost, iz razloga koje sam već spomenuo, da sam je još 1961. našao i prepisao, kao i pripremio za štampu. No sve to ne mijenja u biti ništa, jer rezultati do kojih je došao, na osnovu ove isprave, J. Stipišić, a još prije njega i ja, većinom su sasma različiti i oprečni. Stoga smatram da je potrebno da se tom poveljom ponovno pozabavim, upravo onako kako sam to svojevremeno zamislio i uradio.

1.
Prije nego što prijeđemo na ponovno donašanje ovog privilegija i na njegovu obradu, osvrnut ćemo se na historijat prijepisa, tj. na koji je način do toga došlo, te kako i gdje se je ovaj prijepis sačuvao. Evo što kaže za to kninski kaptol, koji je prepisao i ovjerovio pečatom 1397. godine navedenu veliku pergamenu: »Nos Capitulum Ecclesie Tiniensis Memorie commendantes Significamus tenore presentium quibus expedit Vniversis Quod Reuerendissimus uir in Christo pater et Dominus3 Dominus Andreas (S. A.). Miseratione Diuina Archiepiscopatus Spalatensis legum doctor suob et dicte sue Ecclesie nomine. nobis exhibuit vnunf librum antiquissimum qui montaneus intitullatur^ et montaneum continuo nominatur in quo inter alia sunt et existunt ab antiquo denotata et descripta iura terree etposessiones spectantes etpertinentes ad ipsam Ecclesiam Spalatensem eiusque mensam Archiepiscopalem Nee non transumpta et rescripta plura priuilegia papalia et regalia per notarios Imperiali auctoritatef publicos iuris ordini8 seruato in omnibus (S. A.). Qui quidem über montaneus (S. A.) ne memoria nouercante aliqua ex his ipsis iuribus terris et posessionibus ac priuilegijs predictis improba occupatione h 1 aut subtracione cuiuspiam dellaberetur Sed pro eorum omnium et singulorum ueritatisJ fide certitudine notitia memoria conseruatione et demostratik one clara ad posteros expressius deducenda. Fuit ab antiquo editus (S. A.) et In Archiuo1 tb-esaurf" et sacristia dicte Spalatensis Ecclesie depositus et con12
a
b

seruatus atque nunc de ipso archiuo productus dudum etiam per sacram regiam maiestatem hungarie aprobatus et autentiqatus (S. A.) uti" nobis plene constat ex certa scientia et clara inspetione ac continentia vnius priuilegij nj 0 fellicis memorie domini Collmani hungarie Regis illustris nobis per eunp r dem dominum Archiepiscopum etiam exibiti et producti seriöse in super 8 exponendo quod scriptura ipsorum huiusmodi librorum antiquorum pro5 1 dictorum ex Archiuo publico seu Armario (S. A.) alicuius Ecclesie katedraliu v 2 s seu Ciuitatis Castri aut Ville in quolibet iuditio fidem facit ipso iure statur etiam et creditur publico instrumente seu priuilegio ex eodem fideliter ž et legitime transumpto." Nos que ex inde petens et requirens debita cum iny stantia quatenus certas particulas seu quedam de ipsis Juribus terris et posessionibus atque priuilegijs in ipso libbro montaneo antiquo (S. A.) transumptis et contemptisal transcribi facere de uerbo ad uerbum cum eorum titullisa2 expressatis en in forma nostri priuilegij redigere digneremur33 Cuius primo34 quidem montanei antiquissimi copie et sue rubrice (S. A.) tenor per omnia talis est.. .«13 Ovdje moramo odmah navesti da se u ovoj velikoj listini kninskog kaptola nalaze i još druge dvije (dakle ukupno sa Krešimirovom listinom i onom, koja je povezana sa njome 4) nedatirane isprave, za koje se ispred njihova teksta kaže i ovo: »In dei nomine amen, hec est copia siue transcriptum cuidam3 alterius montanei antiquissimi contenta in alio montaneo (S. A.) in quo sunt et scripture posessiones territoria ei priuilegia pertinetia Ecclesie santi dopnib (ispred druge listine stoji: dompi) ciuitatis Spalletti (ispred druge: Spaleti) et mense archiepiscopalis Spaleti (ispred druge: Spalatensis) tarn regalia quam papalia transcripta et recopiata per notarios publicos iuris ordine (ispred
n

0 s r

L: ut. "i L: felicis.

s s 1 u
v

J. S t iri i š i ć , o. c., Zbornik, 6, 76-78.
St (Stipišić) nema ovaj izraz (o. c., Zbornik, 6. 92). L: urium.

L (Lucius): Pater Dominus.

St: nema ovo o. (c., 93). L: productum. L: archiuio. L: Chatedralis. L: Jure.
L: faciat.

L: Colomani. St: nema ovo (o. c., 93). L: insuper.

c

z
z x

d
e f

8 St: ordine (o. c., 93). h L: cuiuspia. 1 L: dilaberetur; St: dellaberentur (o. c., 93). i L: per ueritatis. k St: demonstratione (o. c., 93). 1 L: archiuio. m L: Thesauri sacri.
114

St: terra (o. c., 92). St: autoritate (o. c., 93).

L: intitulatur.

y
al

L: legitime. St: transcripto (o. c., 93).

L: iuribus.

a2
a3

L: nema ovaj izraz. " KAS-Kasa D-sign. 668, br. 10. a St: cuiusdam (o. c., 93). b St: Dompni (o. c., 93).
115

a4

L: dignaremur.

L: titulis.

L: contentis.

druge: ordine iuris) obseruato. Nec non cuiusdam publici instrumenti in forma priuilegij redacti duobus sigillis in pendentibus fellicis (ispred druge: felicis) recordationis domini dominici condam archiepiscopi Spalatensisc et capituli eiusdem Spalatensis Ecclesie. cuius quidem montanei (ispred one druge: tertij montanei: S. A.) acd publici instrumenti (ispred druge: ac publici instrumenti antiquissimi) tenor per omnia tališ est. . .14 Na kraju pak ova cijela velika pergamena završava ovako: »Nos itaque iustis et legiptimis3 ac iuri consonis petitionibus prefati domini Archiepiscopi (tj. Andrije Gualda: S. A.) ymo verius iustitie annuentes nominibus quibus supra benigne omnia et singula supradicta. Videlicet iura terras posessionesb ac etiam priuilegia cum eorum ueris titulis etc intitullationibus expressatis. prout in ipsis antiquis libns montaneis (S. A.) que Antiquissimis predictis ac publico instrumente non rasis non abolitis non cancellatis non uitiatis nee in aliqua sui parted suspectis. sed porsuse(sic! S. A.) omni suspicionis uitio carentibus de uerbo an uerbum nichil adendof nichil queg minuendo presentibus literish nostris inseri transumpmi et transcribi fecimus pro domino Archiepiscopo prenotato' et eius Spalatenssi Ecclesiaj maiori pro cautela et ad perpetuam rei memoriam nostrique maioris pendentis et autentici sigilli apensione fecimus comunirik comuni iustitia suadente. Datum in fešto apostolorum petri et pauli Anno domini millegimo1 (sic! S. A.) trecentesimo Nonagesimo septimo«.™ 15 Iz ovih ispisa, koji se uostalom u nekim izrazima ne slažu sa Luciusovim prijepisom isprave, možemo odmah zapaziti da su u splitskoj crkvi još 1397. postojala tri kartulara, koja se nazivaju inače i katastik, polichorium, topicus, platea, montaneum,16 liber montaneus17 ili montaneum.18
St: Spalati (o. c., 93). St: et (o. c., 93). 14 KAS-Kasa D-sign. 668, br. 10. a L: legitimis. b L: possessiones. c L: nema. d L: parte^. e St: ac prprsus (o. c., 96). f L:adend|o. 8 L: nema/ h litteris. / ' L: prenominato. J L: Ecclesie. k St: communiri (o. c., 96). 1 St: milessimo (o. c., 96). 111 L: 1397. 15 KAS-Kasa D-sign. 668, br. 10. 16 M. B a r a d a . Dvije naše vladarske isprave, Zagreb 1938, 13, bilj. 45. 17 KAS-Kasa D-sign. 668, br. 10. 18 F. R a č k i, »Stari priepisi hrvatskih isprava do 12. vieka prema maticam«. Rad JAZU XXXVI, Zagreb 1876, 140. 19 Rubrika u starim (ponajviše crkvenim) knjigama mjesta ispisana crvenim slovima (crvenom tintom, crvenim rnastilom) (Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika XIV, Zagreb 1955, 213). U Du Cangea su »Rubricae, Tituli, seu inscriptiones librorum
d
c

U prvom kartularu nalazila se je u prijepisu kopija i rubrika19 već navedene isprave Krešimira I. Iz drugih dvaju uvoda u one nedatirane isprave jasno se uočuje da su postojala također još dva kartulara (»drugi« i »treći«, kako ih se naziva). Tä i sam Farlati kaže da je 29. VI20 1397. splitski nadbiskup Andrija Gualdo (1388—1402) dao po kninskom kaptolu na pergameni prepisati i ovjeroviti sve darovnice koje se odnose na njegov posjed u Vranjicu, solinskom i splitskom polju »de tribus peruetustis membranaceis codicibus,21 quos Montaneos22 vocant«! 23 Ti Farlatijevi navodi pali su prvo u oči M. Baradi, koji dodaje: »Po svemu sudeći Farlati je ovaj podatak o kartularima uzeo iz originala«,24 u čemu je imao pravo. Dakle, najstariji kartular splitske crkve bio je onaj koji spominje splitski nadbiskup Rogerije (1249— 1266) 7. IX 1251. kao »montanum«,25 Da li je pak ovaj najstariji kartular bio napisan još u doba nadbiskupa Rajnerija (1175 - 180) ili nadbiskup Bernarda (1200-1217), kako to Barada pretpostavlja,26 teško je odlučiti. Svakako ovaj kartular je postojao i 1333. godine. Naime, te godine je splitski primicerij Lucanus Bertani, javni notar i notar splitskog nadbiskupa Dominika Luccarija, vjerno i po redu prepisao iz jednoga glavnog kartulara (principali montaneo) sve ono što je u njemu našao, ništa ne dodajući ni ispuštajući »praeter forte punctum, litteram, aut syllabam per errorem«. Iza toga je on sa Bonacursiusom, pok. Prima27 iz Firenze,
et indices, legumque capita passim dicentur«. Npr. »Rubricas hujus libri . . . Quarum capita et tituli rubrica, seu minio, notati sunt . . . « ( C . D u f r e s n e du G a n g e , G l o s s a r i u m ad s c r i p t o r e s m e d i a e et i n f i m a e l a t i n i t a t i s V, Parisiis 1734, 1527). 20 Ne 29. VII, kako to piše B a r a d a (o. c., 16). 21 J. Stipišić se pita što je s tim kodeksima i gdje su, jer im danas nema ni traga, iako se na više mjesta nalaze vijesti i tragovi »o postojanju mnogih montaneja u posjedu splitske crkve s prijepisima vrlo starih isprava«. To sve jasno govori da su mnogi propali. Jedino su benediktinci čuvali isprave, odnosno »kasnije kartulare«, pa »nije nimalo čudnovata činjenica što hrvatski diplomatički materijal seže dotle dokle sežu benediktinski samostani na hrvatskom području. Tako se može donekle protumačiti gubitak mnogih drugih isprava« zaključuje svoje razlaganje J. S t i p i š i ć (o. c., 77, 78). 22 V. Novak citirajući ovaj Farlatijev podatak kaže da se medu ova tri vrlo stara kartulara nikako ne bi moglo ubrojati kartular Lukana Bertanija iz 1333. godine »jer taj rukopis nije mogao 1397. godine da bude p e r v e t u s t u s c o d e x « i to su morali biti (neki drugi rukopisi, a medu njima je to mogao da bude i S u p e t a r s k i k a r t u l a r . . . « ( V . N o v a k - P . S k o k , Supetarski kartular, Zagreb 1952, 150). Međutim ako mi uzmemo kao činjenicu da to kaže Farlati u 18. stoljeću, onda je za njega zbilja i Bertanijev kartular, o kome ćemo napose govoriti, pervetustus! o. c., III, 348. o. c., 16, bilj. 65. D. Farlati, o. c. III, 314. o. c., 14, 15. 2 U prijepisu isprave od 26. VI 1333., izdane u Splitu, stoji: » . . .Bonacursius condam Pini parentis de Florentia« (T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae X, Zagrebiae 1912, 108).

116

117

splitskim općinskim notarom, Benediktom sinom Ivana, carskim notarom i Stjepanom pok. Desiderata »de Franchino de Tervisio«, notarom splitskoga 28 kneza, ovaj prijepis »ab authentico montaneo predicto« usporedio sa originalom, i to u prisutnosti Dominika, splitskog nadbiskupa, fra Luke, hvarskog biskupa, fra Matije, opata benediktinskog samostana sv. Stjepana, i Dese, splitskog arhidakona. Kad su notari pronašli da se ta dva primjerka u cijelosti podudaraju, oni su se 30. V 1333. prvo potpisali i stavili svoje pečate na ovaj prijepis,29 a poslije toga su to osnažili još više svojim pečatom nadbiskup Dominik, onda opat Matija pečatom svoga samostana i Deša pečatom svoga kaptola.30 Prema tome, još 1333. postojao je jedan glavni kartular splitske crkve, koji je tada dobio svoj adekvatno vrijedni prijepis. Godine 1338. Lukan Bertani je učinio još dva prijepisa »cuiusdam montanei antiquissimi«, od kojih prvi sadrži opis posjeda u splitskom, a drugi u solinskom polju.31 Te je prijepise Bertani kolacionirao s notarom i kancelarom grada Splita Lukom »Bonuinus de Pirano«. Naime, tada se u ispravi iz te iste godine kaže da je učinjen prijepis »cuiusdam montanei antiquissimi in quo sunt omnes possessiones seripte pertinentes ecclesie sancti Domnii ciuitatis Spaleti; in quo montaneo sunt plura priuilegia papalia et regalia de28 D. Švob držeći da je dovoljno dokazano da su isprave o Svetom Jurju Putaljskom krivotvorene oko god. 1339. (ovaj je datum naprosto proizvoljno iskombinirao: S. A.), naveo je da onda ne može biti ispravan ni onaj kartular splitske crkve tobože iz god. 1333, a koji je, prema navodu ovoga istoga kartulara, primicerij splitske crkve i carski notar Lukan Bertani prepisao još od nekog starijeg kartulara. »Jer taj je tobožnji kartular iz 1333, mogao nastati tek poslije vremena krivotvorenja isprava o Svetom Jurju, tj. od 1339. dalje, pošto su se u ovom navodnom kartularu iz 1333. nalazile ove tri krivotvorene isprave« tvrdi Švob, koji smatra onaj svoj iskonstruirani datum od 1339. da je točan i nastavlja: »Pričanje o autentičnom kartularu, koji da je služio za predložak tom tobožnjem kartularu iz 1333, naravno, prosta je izmišljotina. Kako nema onakovih podataka, koliko se bar može ovaj čas sagledati, koji bi mogli odrediti vrijeme krivotvorenja ovog splitskog kartulara iz 1333, to se može«, nastavlja dalje Švob, »samo naslućivali vrijeme ove rabote. Ali uzevši u obzir da se godine 1397 (dva puta, u veljači i ponovo u kolovozu) reambulirao posjed splitske nadarbine i da su te godine učinjena dva druga katulara, to ima razloga da se pomišlja da je upravo iste godine 1397, ihVneposredno pred tom godinom, sastavljen odnosno krivotvoren i onaj tobožnji kaptular iz 1333.« zaključuje svoj rad Š v o b »Krivotvorine o Svetom Jurju Putaljskem«, Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva NS XVII, Zagreb 1936, 205 (V. Novak piše, citirajući za potkrepu toga rad D. Švoba, sa čijim se zaključkom slaže, da »ima dosta ozbiljnih indicija, koje kazuju, da je i Bertanijev kartular falzifikovan i to upravo one godine ili neštc· malo ranije, kad su učinjeni toliko spominjani R e a m b u l a t o r i u m i , tj. 1397. godine ili godinu dana prije« (V. Novak — P. Skok, o. c., 150). Međutim ovo labavo nagađanje Švoba se ne može u pogledu toga kartulara održati i ono samo po sebi sasma otpada, jer nema solidne naučne podloge, kako će se to vidjeti iz ove naše radnje. 29 Lucius ima u prijepisu također prijepis ovoga kartulara, ovjerovljenog po navedenim notarima (KAS-OIL-Br. 538. B, str. 1-4). 30 D. F a r l a t i . o . c. III, 314, 315.

notata per notarios ordine iuris obseruato ...« Malo dalje se govori o kopiji ili »Transumptum cuiusdam montanei antiquissimi contenta in alio montaneo (S. A.) in quo sunt etiam scripta possessiones, territoria et priuilegia pertinentia ecclesie sancti Domnii ciuitatis Spaleti tam regalia quam papalia transcripta et recopiata per notarios publicos ordine iuris obseruato.« I dok navedeni notar Luka Bonuinus ovaj originalni kartular naziva »autentico montano(!)«, dotle Lukan ostaje pri starome svome nazivu »principali montaneo«.32 Prema svemu ovome, 1338. godine splitska crkva imala bi jedan glavni centralni kartular i povrh toga jedan njegov prijepis iz 1333. i dva iz 1338. godine. Svakako je dakle u onom najstarijem kartularu, koji tako naziva i kninski kaptol 1397. godine, bio onaj Krešimirov privilegij. No on nam nije u prijepisu iz 1333. i 1338. sačuvan, nego tek iz navedene 1397. godine. Naime, baš te godine obavljala se je reambulacija posjeda splitskog nadbiskupa.33 Nju je vršio kninski biskup Ladislav (u veljači 1397), koji se je tom prilikom služio ispravama, darovnicama i potvrdama od nekadašnjih ugarskih kraljeva i papa, kao i drugim pisanim spomenicima i starim kartularima splitske crkve (privilegiorum, donationum er confirmationum per sacros olim Reges Hungariae, et Summos Pontifices, ac per alia litteraria instrumenta, et montaneos antiquos dictae Spalat. Ecclesiae . . . ).34 Kako je baš onda nadbiskup Andrija boravio u Ugarskoj i sa sobom ponio i neke druge privilegije, koji govore o posjedima splitske crkve, to kninski biskup nije mogao provesti cjelokupnu i točnu reambulaciju. Zato je Andrija i molio kralja Sigismunda da dozvoli novu reambulaciju, čemu je ovaj i udovoljio 29. V 1397, odredivši da to provede jedan član kninskog kaptola, kome je sada nadbiskup dao one isprave i spise, koje nije imao onda Ladis35 lav. I tako je kninski kanonik Bartol proveo novu reambulaciju od 10—17.
"Arhiv splitske biskupije —Descrizione della mensa (17. stoljeće), str. 34 — 38 (SCD X, 393-396). L. Katić kaže da je to prijepis iz nekog prastarog montaneja učinjen 1338. za nadbiskupa Dominika Luccarija, a današnji predložak potiče iz doba nadb. Sforzie Ponzoni iz g. 1622. (L. K a t i ć , »Ubikacija crkava sv. Mojsija i sv. Stjepana u Solinu«, ŠišićevZbornik, Zagreb 1929, 70, bilj. 6). God. 1955. opet seje L. Katić dotakao toga prijepisa iz 1338, koji je dobio vrijednost originala. Ujedno je naveb da je to prijepis jednog starog kartulara ili montaneja, koji je Katić podijelio u dva dijela. U prvome su popisane zemlje splitske crkve prije nego što je zadobila dobra Gospe od Otoka, a u drugome se nabrajaju zemlje solinske crkve (»Zadužbine hrvatske kraljice Jelene na otoku u Solinu«, Rad JA 306, Zagreb 1955, 209). 33 O reambulacijama 1397. najavio je još 1929. L. Katić, koji je našao neka nova pisma u splitskom kaptolskom arhivu u vezi s tim, da će napisati posebnu raspravu (o. c., Šišićev Zbornik, 75). Ovo je obećanje samo djelomično izvršio tek 1956. g. u radnji pod naslovom »Reambulacija dobara splitskoga nadbiskupa 1397. godine« (Starohrvatska prosvjeta HI/5, Zagreb 1956, 135-177). 34 D. F a r i a t i, o. c. III, 341. 35 S tim je u vezi tzv. »reambulatorium«, kako ga zove Farlati, a koji je sadržavao stare isprave kninskog kaptola, gdje su opisana posjedovna prava splitske mense. Za vrijeme nadbiskupovanja Bernarda Zanea (1503—1517) izbio je požar u nadbiskupskoj palači, i reambulatorij je sklonjen u kancelariju splitske komune. Za nadbiskupo-

31 J. Stipišić, govoreći o ta dva Lukanova prijepisa, iznosi sasma opravdane razloge zašto je »u prilogu donio tekst istih dokumenata iz ovog prijepisa kninskog kaptola od 28. juna 1397, jer je tačniji« nego onaj prijepis »sačuvan tek iz jednog spisa XVII stoljeća« (o. c., 91, bilj. 33).

118

119

VIII, a isprava o toj reambulaciji izdana je u Kninu 28. VIII 1397.36 No još je u junu 1397. nadbiskup Andrija podnio samoinicijativno kninskom kaptolu »vnum librum antiquissimum qui montaneus intitullatur et montaneum continuo nominatur.« U ovom najstarijem kartularu nalazili su se opisani svi posjedi splitske crkve i nadbiskupske mense od starine, zatim razni prijepisi (transumpta) i reskripti (rescripta) brojnih papinskih i kraljevskih privilegija od javnih notara. Ovaj se je kartular (liber montaneus) čuvao u arhivu riznice (thesaurii) i sakristije splitske crkve. Nakon što je kninski kaptol dobio u ruke ovaj kartular, on je u njemu (in ipso libro montaneo antiquo) pregledao sva prava i privilegije, koji se odnose na posjede navedene crkve, te je sve to odande dao prepisati od riječi do riječi u obliku privilegija. I tako je, naravno, iz ovoga najstarijeg kartulara (montanei antiquissimi) prepisana i objelodanjena kopija (i rubrika) ove naše isprave iz 950. g. Tada su na isti način prepisane i isprave iz drugoga (alterius montanei antiquissimi) kao i one iz trećeg kartulara (tertij montanei), koji su bili različitog sadržaja opisa posjeda splitske crkve. Kada je sve to obavljeno, onda je kninski kaptol još stavio svoj pečat,37 koji je nažalost otpao i od njega je ostala samo jedna mala vezica, koja ukazuje da je ondje bio.38 Sve ovo gore navedeno napisano je na velikoj pergameni i ovaj dokument, koji su imali svojevremeno u svojim rukama i Lucius i Farlati, izdan je 29. VI 1397. Prema tome, i te su godine postojala tri kartulara splitske crkve. Naime, onaj najstariji kartular iz 13. stoljeća ili nešto prije, u kom se je nalazila uz druge isprave (možda i Trpimirova i Muncimirova povelja39 i ova naša kraljevska listina; zatim drugi kartular, koji je prepisan iz najstarijeg kartulara (montanei antiquissimi), tj. iz onoga prvoga. Ovaj drugi kartular bio je uz to i ovjerovljen pečatima splitskog nadbiskupa Dominika i njegovog kaptola,40 i to na onaj način kako smo već prije naveli. Treći kartular je isto bio prepisan iz onog najstarijeg i prvog kartulara, i to također za nadbiskupovanja Dommüta ΐ ovjerovljen upravo onako kao i onaj drugi.41 Sto je bilo pak s
vanja Andrije Kornelija (1535-1563) Petar Natalis, splitski prokurator i nadbiskupski ekonom, iznio ga je pred splitski kaptol, koji je »reambulatoritum« dao prepisati i po carskom notaru ovjeroviti 1543. godine (Gl. D. F a r l a t i, o. c. III, 455, 456). 36 D. F a r l a t i, o. c. III, 341, 342, 347. 37 Na poleđini ove isprave od 29. VI 1397. napisano je slijedeće: Copia trium antiquorum montaneorum diversorum iurium et bonorum ecclesie Spalatensis sub sigillo capituli Tiniensis. 38 Još L u c i u s kaže »Sigillum pependisse apparet« KAS — OIL — Br. 536 B, str. 145), a taj pečat navodi i D. F a r l a t i (o. c. III, 348), dok J. S t i p i š i ć piše da je ovaj prijepis kninskog kaptola »bio ovjeren velikim kaptolskim visećim pečatom, kojega danas više nema« (o. c., 91). 39 To zaključujem na osnovu podataka, koji donosi Barada u svojoj već navedenoj radnji na str. 95, kada govori o prijepisu Trpirnirove isprave »ex quodam montaneo antiquissimo . . . « splitske crkve i nadbiskupije. 40 Gl. KAS-Kasa D-sign. 668, br. 10. 41 Gl. KAS-Kasa D-sign. 668, br. 10.

onim četvrtim — i to prijepisom iz 1338. — ne znamo. Iz toga slijedi da je kninski kaptol imao u rukama tri navedena kartulara, kako to jasno pokazuje ova pergamena od 29. VI 1397. Već po ovome vidimo kako je Farlati pogrešno tvrdio da su prije kartulara nadbiskupa Dominika Luccarija (ili tzv. Bertanijeva kartulara) postojali samo originali. To su tvrdili, držeći se Farlatija, i drugi,42 pa začudo i L. Katić, koji je navodio da kad se u jednom prijepisu spominje stariji kartular splitske crkve, onda je to »najvjerojatnije« onaj Bertanijev iz 1333.43 U drugoj polovici 16. stoljeća doznajemo da je postojao uz kartular splitske crkve u pergameni (catastico in membranis) i prijepis, koji je provjerio i ovjerovio A. Zambertus, sekretar dalmatinskih sindika,44 a da li je tada bilo i još kojih drugih kartulara ili njihovih prijepisa, ne znamo. Da li je tu bio koji od ona naša tri, isto tako ne možemo ništa određeno reći. Iz 17. stoljeća u kaptolskom arhivu u Splitu našao sam nekoliko katastika ili kartulara. Evo ih redom: Liber Montaneorum Archid.us Archipbus Cannonicata™111 et Beneficorum Simplicium Ecclesiae Metropolitanae Sancti Domnii di Spalato (spisi 16-17. st.), koji je ovjerovljen 5. VII 1606. po notaru (tri komada s istim naslovom i sa sign. 191 - 193 A). Zatim je tu i »Montaneo overo catastico di tutti li beni slabili terreni Vigne, Horti, Čaše e livelli delli Beneficii infrascritti del Rev. Capitolo della Metropolitana Chiesa di San Doimo di Spalato . . . « iz 1608. g. (sign. 190 A).45 Dević spominje »Libro intitolato montano di tutti li Benefici e terreni ehe possiede il Rev. Capitale della Chiesa Metropolitana di S. Doimo di Spalato, applicata alle distribuzione quotidiane, livelli della detta chiesa overo capitoli, inoltre«, koji datira sa 1611. godinom.46 No ovaj katastik ili kartular nisam pronašao u kaptolskom arhivu, u kome je pohranjen »Montaneum sive catasticum bonorum stabilium omnium beneficiorum ... capituli ecclesiae metropolitanae spalatensis Anno domini 1612« (sign. 199 A).47 Po Katiću znamo da u arhivu splitske kurije postoji jedan kartular pod sign. B, koji je nastao oko 1620, a sastoji se od više dijelova. U prvom se dijelu uz druge isprave nalaze i prijepisi Trpimirove i Muncimirove isprave. Što se nalazi u drugim dijelovima, Katić ne govori 48 ništa. Po Deviću, pak, u kaptolskom arhivu nalazila se je iz 1621. »Libro sub E intitolato: Montani delli Benefici semplici del Capitolo di Spalato per le disM. B a r a d a , o. c., 14, bilj. 54, 15, bilj. 59, 17, bilj. 67. »Prijepisi dviju najstarijih povelja iz hrvatske povijesti«, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku LI, Split 1940, 101, 116; M. B a r a d a , o. c., 17, bilj. 67. 44 M. B a r a d a , o. c., 93, 94, 2. 45 U rukopisnom »Catalogo dell'archivio capitolare di Spalato compilato del Procuratore capitolare Canonico Giovanni Devich nell'anno 1887« (KAS —sign. 595 B) pod 8 stoji: »Novembre 1608. Libro intitolato montaneum sive Catasticum bonorum stabilium omnium benefitiorum Revmi Capituli Ecclesiae Metropolitanae Spalatensi, contenenti alcune costituzioni e privilegi fino il giorno«. 46 Catalogo ... 20 c. 47 Njega navodi i Dević, koji sasma kratko opisuje i njegov sadržaj. Inače je unutra i prijepis Zvonimirove isprave od 1083. (ind. 3) kao i Gejzine listine od 1143. godine. 48 L. K a t i ć , o. c., 115; M. B a r a d a , o. c., 2,3.
43 42

120

121

tribuzione quotidiane accordate ed approvate.« U arhivu splitske biskupije ili kurije čuva se i 9 svezaka dokumenata, koji se odnose na prava i povlastice splitske crkve. Ove zbirke uređene su i prepisane po nalogu splitskoga nadbiskupa Sforze Ponzonija (1616—1641). Prvih 7 svezaka50 zovu se »sette libri rossi«, kako im je dao naslov kompilator »Varia Salonitana«; sada se čuvaju u Državnom arhivu u Zagrebu.51 Osmi svezak ima naslov »Varia de Bonis mensae Archiep«, a deveti »Jura Capituli canonicatum et Beneficiorum Civitatis«.52 Uz brojne neke isprave u III (br. 20) i VIII svesku (br. 25) su u prijepisu Trpimirova i Muncimirova isprava, kao i Zvonimirova (1076) te još neke listine ugarsko-hrvatskih vladara od Kolomana dalje. Krešimirovog pak privilegija od 950. g. nema ni u jednom svesku ovih zbirki. Izgleda da se je Lucius poslužio trećim sveskom ovih zbirki (»ex Registro privilegiorum archiepiscopatus spalatensis«, a i sam Lucius to kaže u svom djelu »De Regno« 1666. g.), odakle je prepisao Trpimirovu i Muncimirovu povelju.53 Međutim, on u svoju zbirku rukopisa,54 koja se čuva u KAS-u,
«Catalogo 23/1. 50 L. Katić piše da je Ponzoni cijelo gradivo rasporedio u sedam knjiga koje označuje rednim brojem od I —VII s naslovima i pogdjegdje datiranjem. Zatim kaže da je po Cosmiu Ponzoniju dao sastaviti još dvije zbirke isprava. Jedna je knjiga in folio, a druga u četvrtini. Dok je sedam prvih knjiga vezano u crvenu kožu, ove dvije posljednje vezane u prosti karton i nose naslov »Varia de bonis Archiepiscopatus«. Sadržavaju kopije nekih glavnijih i važnijih isprava koje se inače ne nalaze ni u jednoj od sedam knjiga vezanih u kožu (o. c., 104). Barada ironizira ovakav raspored Ponzonijevih zbirki koji je učinio Katić (o. c., 3, bilj. 6), dok J. Butorac piše da najvažniji dio biskupskog arhiva u Splitu »čini sedam knjiga registara, pisanih 1620 — 22, u kojima se nalaze prijepisi starijih isprava, važnih za ekonomsku povijest splitske nadbiskupije« (Enciklopedija Jugoslavije 1. Zagreb 1955, 195), što je netočno, jer ondje postoji devet knjiga Ponzonijevih zbirki. Ja sam pregledavao svih ovih devet knjiga, koje imaju sign. 18 — 26, i budući da se njihovi neki naslovi na koricama ponešto ipak razlikuju od Katićevih, to ih ovdje iznosim po redu: »Jus ordinarium et metropoliticum ecclesiae spa- * lat. Sforža-PoBzofli 1622« (18), »Jura decimalia archiep. Ecce. spal.« (19), »Donationes principum eccles. Spalat. Sforza Ponzoni 1622« (20), »Ducales Senatus Venetici« (21), 1 »Acta comitum Spalatensium« (22), »Instrumentorum liber I« (23), »Instrumentorum liber II« (24, »Varia de Bonis mensae archiep.« (25) i »Jura Capituli Canonicatum et Beneficiorum Civitatis« (26). 51 M. Barada, o. c., 3, bilj. 5 (o. c., 104) i B a r a d a (o. c., 3) 8 i 9. svesku daju jedan naslov »Varia de Bohis archiepiscopatus«. 52 ASB - Br. 25, 26. Katić. 53 M. Barada, o. c., 3, bilj. 9. 54 Katić piše kako se u kaptolskom arhivu namjerio na 8 + 2 sveska. Ove je rukopise, kaže on dalje, pronašao I. Tkalčić i zaključio da je to Luciusov materijal. K a t i ć je u 6. svesku ovih rukopisa naišao na prijepis Trpimirove i Muncimirove isprave (o. c., 117). Međutim, T k a l č i ć je još davno prije pronašao ove rukopise, o čemu je izvijestio Jugoslavensku akademiju. Osim toga, on je u sedmom svesku Luciusove ostavštine uz rapske listine naveo brojne izvatke »iz splitskog arhiva« te i »dva prijepisa: jedan listine Krešimirove (g. 950.), a drugi Nemanjine« (»Izvještaj dopisujućeg člana Ivana Tkalčića .. . «, Rad JA XXXV, 174). Ovi Luciusovi rukopisi, ili bolje rečeno ostavština, nalaze se danas u KAS-u pod sign. 528-542 B, odakle ih je Barada svojevremeno prenio u Jug. Akademiju u Zagreb, te dao prepisati i onda je opet tu zbirku vratio natrag u kaptolski arhiv.

49

nije mogao unijeti iz Ponzonijevih zbirki uz razne reambulacijske spise i prijepis Krešimirove isprave, nego ju je uzeo, kako smo već prije naveli, iz one velike pergamene od 1397, koja se je još tada čuvala u biskupskoj kuriji. Jasno je, dakle, da je Lucius bio upoznat sa Ponzonijevim zbirkama, a da li je imao u ruci i onaj Bertanijev kartular, ne može se određeno reći.55 Svakako u doba Farlatija onaj Bertanijev ili Luccarijev kartular nije postojao u arhivu splitske kurije. Naime sam Farlati kaže da ga nije mogao naći,56 a ne zna da li pak postoji.57 Prema tome, on nije našao ni onaj najstariji kartular, a ni onaj treći i četvrti iz 1338. Da li je, pak, naišao na još koje druge kartulare, među kojima i one koje smo naveli, jednako se može pretpostavljati. No zato je svakako i on poznavao Ponzonijeve zbirke, ali se ne zna da li je poznavao i Luciusovu ostavštinu. Jedno je pak točno; da je Farlati, kako smo već prije naveli, naišao na onu veliku pergamenu, i na osnovu nje je i iznio podatke o darovnicama koje se odnose na posjed splitskog nadbiskupa Andrije i njegove crkve u Vranjicu, solinskom i splitskom polju, kao i u onim trima za njega prastarim kartularima. No tada Farlati nije objelodanio prijepise tih isprava, i to zato što se one tobože nalaze u reambulatoriju biskupa Ladislava i kanonika Bartola.58 Međutim mi znademo da se ti prijepisi, a i ovaj naš od privilegija od 950. g., nisu nalazili u tim reambulacijama. Mi smo već prije govorili o katasticima ili kartularima 17. stoljeća, koji su većinom točno datirani. No ipak imamo iz toga stoljeća jedan, koji samo nosi naslov »Montaneum sive catasticum bonorum stabilium, omnium bene55 Šišić piše sa sigurnošću da je taj »prijepis potom upotrijebio Lucius za svoje djelo na početku druge polovice XVII vijeka« (Priručnik izvora hrvatske historije I/l, Zagreb 1914, 184), što se ne da ničim dokazati. 56 Šišić pak tvrdi da je u 18. st., i to svakako prije 1765. g., »učinjen i opet prijepis iz Bertanijevog prepisa kartulara i to u dvije knjige u velikom foliju sa natpisom: »Donationales« i »Mensa episcopalis«, koje se danas čuvaju u arkivu spljetskoga biskupa, dok se sam prijepis od 1333. nekud izgubio, ili je po nesreći propao, tako da ga Farlati nije više, kako se čini, poznavao, već je bio upućen ili na Lucijeve prijepise, ili na one dvije knjige novijih prijepisa iz XVIII vijeka« (o. c. I/l, 184, 185). Ovdje se je Šišić uvelike zabunio, kako je to lijepo dokazao L. Katić, jer su ti rukopisi u biskupskom arhivu nastali oko 1620. i dovršeni 1622. godine (Gl. L. K a t i ć , Prijepisi..., 101). "D. F a r l a t i , o. c III, 314. 58 D. F a r l a t i , o. c. III, 348; M. B a r a d a , o. c., 16.

122

123

ficiorum R. Capi tuli ecclesiae Metropolitanae spalatensis«. On se i danas čuva u kaptolskom arhivu pod sign. 196 A. Slijedeći su iz 18. stoljeća i pohranjeni su u istom arhivu: »Montaneum S. Leonardi de Palude extractum ex libro Monteneorum Benefitiorum Singularium Reverendissimi Capituli Spalatensi« (zapravo »Montaneum S. Petri extra flumen Almissa extractum ex libr. supradicto Montaneum« pag. 16— 17. i 18. st. — Sign. 188 A), »Montano de tutti li Beneffitii et terreni ehe possiede il Rev. Capitolo della Chiesa Metropolitana di S. Doimo di Spalato« (18. st. — sign. 198 A — unutra je i isprava Petra Krešimira od 1067, ind. 3 — prijepis 16. st.), »Catastico delli terreni del Rev° Capitolo di Spalato metropoli... « (In Spalato l'anno 1702, li 7. V),59 te »Catastico de beni del Benifitio delli R. D. S. S". Mansionarii. .. « (Spalato li 12. XII 1729 — sign. 194 A) i »Catastico de terreni della prefettaria del Domo formato da Me sottoscritto . . . can° arch" DnPietro Vicario Riboli Nell'Anno 1758« (sign. 197 A). Zatim Dević pod 22. navodi »Liber Montaneum Archidiaconatus et Canonicatum et benefitiorum simplicium Ecclesiae Metropolitanae Sancti Doimi Spalatensis« (20. VII 1776), kojega nisam također našao u ovom arhivu. No zato ondje postoji »Catastico misurato, fatto scritto, e delineato da me sottoscritto Pubbco Perito Agrimnesore l'anno 1793. Jo Filippo Mugliacich Pubblico l' Agrimensore. Mano propria. Beni della Massa comune, ossia distribuzione Metropolitana, e Primiziale Chiesa di Spalato« (2 knjige, sign. 200, 201 A).60 Ovime smo završili navođenje kartulara ili katastika (do kraja 18. st.), koji su nam ili samo po drugim izvorima poznati ili koji se nalaze i sada u kaptolskom61 i biskupskom arhivu u Splitu. Iz svega ovoga se vidi da se je Krešimirov privilegij nalazio u prijepisu u nestalom najstarijem kartularu splitske crkve, valjda iz 13. stoljeća; zatim u prijepisu učinjenom iz ovoga u Bertanijevu nažalost do danas zagubljenom kartularu iz 1333,62 i u tzv. prijepisu iz triju vrlo starih kartulara od 1397. godine, medu kojima je sačuvan i
59 Dević mu daje ovaj naslov pod 21: »I Maggio 1702 Libro . . . : Catastico dell'terreno del Rmo Capitolo di Spalato Metropoli di Dalmazia e di tutta la Croazia, con la qualitä dei loro vretteni, figure, luoghi, confini dove sono, e si trovano posti, procuratorie del Rmo Capitolo suddetto i Rmi Signori Canonici Pietro Natale e Nicolo Gaudenzio, Dottore, Protonotario Apostolico, Cancelliere di Monsignor Illmo e Rmo Arcivescovo Cosmi . . . con la tavola in fine delli colori ehe lavorano essi terreni e cio ehe corrispondo di dominicali in Spalato.« 60 Dević ga ovako titulira pod 24: »28 Novembre 1793. Libro grande intitolato Catastico dei beni della Massa Comune per l'assistenza corale, misurate, fatte, scritte e delineate dal pubblico Perito Agrimensore Filippo Mugliacich.« 61 Kada je I. Tkalčić pregledavao kaptolski arhiv, on je naglašavao u svome izvještaju Jug. Akademiji da »jedan original«, koji se je ondje našao »jest razvod meda kaptolskih posjeda i skopčana sa njime i povijest istih«. Taj rukopis nosi naslov »Montaneum« i pisan je u malom obliku koncem 14. ili početkom 15. vijeka, završava T k a l čić (o. c., Rad JA XXXV, 174). Nažalost danas ovoga kartulara nema u kaptolskom arhivu i njemu se je zameo svaki trag. Možda će se naći u kakvoj ostavštini koje crkvene ličnosti. 62 Interesantno je da J. B u t o r a c opisujući biskupski arhiv u Splitu i iznoseći sasma ukratko što on sadržava, piše ovako: »Stariji kodeks ili montanej, koji sadrži drevne povlastice splitske crkve, prepisan je i ovjerovljen 1333.« (Enciklopedija Jugoslavije l, 195). Međutim, nema nijednog dokaza da se taj prijepis ondje danas nalazi.

prijepis ovoga najstarijega kartulara, koji je baš sadržavao i onu Krešimirovu ispravu. U ostalim pak ovdje nabrojenim kartularima ili katasticima kao ni u onim Ponzomjevim zbirkama, nema mu ni spomena. Prema tome ova kraljevska darovnica nalazi se u prijepisu sačuvana jedino u navedenoj ^velikoj pergameni od 29. VI 1397. i u Luciusovoj rukopisnoj ostavštini. Značajno je to da mi sada imamo najstariji ovjerovljeni prijepis ovoga privilegija iz 1397, koji je za dva stoljeća stariji od prijepisa Trpimirove i Muncimirove isprave! čija je autentičnost dokazana i nepobitna.
2.

Prijepis Krešimirove listine napisan je poluhumanistikom. Nadalje je ona kao i Trpimirova i Muncimirova isprava imala sve oznake lombardijsko-tuscijske karte. Uz to ona spada u javne listine, jer potječe od vladara.63 Sam pak tekst64 ove povelje u prijepisu iz 1397. glasi ovako: »In Nomine santea et indiuidue trinitatis65 Anno dominice incarnationis66 5b CCCCLc67. indicitione XIId68. Ego 69 Cresimirus70 dei gratia71 croathoM. B a r a d a , o. c., 21, 85-87,7,5,4. Iza »Cuius quidem montenei antiquissimi copie et sue rubrice tenor per omnia tališ est« i ispred »In Nomine . . . « stoji napisano: »Rubrica. Priuilegium dedurana.« 65 Ovakva vrst verbalne invokacije u javnoj ispravi kod nas u X stoljeću je jedina. Istom u XI stoljeću prvi Zvonimir u svojim darovnicama ima ovakvu invokaciju (F. R a č k i , »Dokumenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia«, MSHSM VII, Zagrabiae 1877, 103 (1075), 106 (9. X 1076), 111 (12. III 1077), 114 (16. IV 1978. sumnjiva), 116 (1078), 138 (1083)/, a onda Stjepan II/F. R a č k i , o. c., 149 (1089)/· Prva privatna isprava sa hrvatskog tla iz 1029. ima pak ovakvu invokaciju: »In nomine sanctif et unic^ trinitatis« (RD, 38). Inače u javnim kraljevskim ispravama u Italiji iz IX i X stoljeća nalazimo vrlo često na ovakvu vrst invokacije »in nomine sancte et indiuidue Trinitatis« ili pak »In nomine sanctae et individue Trinitatis« /L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario I, Fonti per la storia d'Italia pubblicate dell'Istituto storico italiano, Roma 1903, 15 (7. V 888), 27 (8. V 888), 136 (23. VI 904), 162 (1. VIII 905), 194 (27. VII 910), 251 (1. II 915), 255 (31. III 915), 318 (14. X 919), 339 (920), L. Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto, Fonti..., Roma 1906,4 (27. V 889), 6 (23. IV 890), 10, 12 (21. II 891), 17, 19, 22, 25 (891), 35 (1. V 892), 39 (29. VI 892), 41 (11. VII 892), 43 (18. VII 892), 45 (4. IX 892), 48 (kraj 892), 51 (11. IV 893), 74 (febr. 895), 77 (6. XII 895), 79 (4. V 896), 81 (25. VII 896), 89 (24. XI 896), 91 (21. V 898), 93 (27. VII 898), 95 (2. IX 898), 97 (30. IX 893), L. Schiaparelli, I diplomi italiani di Lodovico III e di Rodolfo II, Font i . . . , Roma 1910,4 (11. X 900), 6 (12. X 900), 9 (14. X 900), 17 (19.1 901), 23 (2. III 901), 25 (901), 31 (23. III 901), 35 (25. III 901), 37 (1. VI 901), 40 (18. VI 901), 46 (7. XII 901), 48 (12. II 902), 50 (13. IV 902), 52 (21. IV 902), 54 (12. V 902), 57 (4. VI 902), 59 (14. VI 905), 96 (4. II 922), 98 (3. XII 922), 101 (9. XII 922), 113 (8. X 924), 126 (924), L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo e di Lotario di Berengario e di Adalherto, Fonti.. ., Roma 1924, 11 (4. IX 926), 33 (927?), 71 (17. IX 929), 74, 76 (16. IX 930), 109 (20. IX 933), 112 (12. V 935), 117 (18. IX 935), 131 (24. VI 936), 137 (5. X 937), 139 (12. XII 937), 148 (31. V 938), 154 (20. III 939) 167 (26. III 941), 179 (13. VIII 941), 186 (10. VIII 942), 191 (15. VIII 942), 217 (943?) 231 (29. III 945) 239 (13. VIII 945), 241 (22. II 946), 252 (27. V 942), 257 (23. IX 947), 277 (8. VIII 948), 279 (8. VIII948), 281 (20. VIII949), 284 (31. V 950), 287 (4. VI 950), 295 (23. I 951), 309 (9. IX 952), 319 (23. V 954), 331 (24. IV 960), 343 (23. II 960). Inače Stipišić, koji se nije poslužio ovakvim komparativnim izvornim materijalom, samo nabacuje da je ova verbalna invokacija »tek u Zvonimirovim ispravama konstantna« i da se javlja »u raznim varijantama«. Čak ubacuje u sve ovo da »ako je istinita pretpos64 63

124

125

tavka da je obdarivanje izvršeno zbog zasluga devetorice zaslužnih ljudi u borbi protiv Miroslava (S. A.), onda nam postaje zanimljiva potreba za vanjskim efektom, koji se konačno može odraziti i u jednoj svečanoj formuli kao što je ova« (o. c., 80). 66 Ovo je kraća formula, tj. stilus incarnationis od utjelovljenja. Ovdje je računan početak nove godine sa 25. III. Imamo dva stila: firentinski i pisanski (Gl. A. Cappelli, Cronologia, Cronografia e calendario perpetuo, Milano2 1930, 9—11). Od ovih tzv. calculus Pisanus, koji je u upotrebi još od davnine (A. Cappelli, o. c., 14), ima početak nove godine devet mjeseci i sedam dana prije nego je zabilježena godina našega današnjega računanja (M. Barada, o. c., 60, bilj. 1), dok je calculus Firentinus u upotrebi samo od X stoljeća (A. Cappelli, o. c., 13). Oba ova stila održala su se do 1749. godine (Gl. A. Cappelli, o. c., 13, 14). Inače ovakav isti stilus incarnationis ima u nas tek jedna trogirska isprava iz 1064. g. (RD, 63), a onda ona Petra Krešimira iz 1066 (RD, 67), dok listina splitskog priora Nikefora iz 1040. ima »Anni quoque dominice incarnationis« (RD, 44). U Muncimirovoj pak darovnici je šira formula od naše, i ona glasi: »Anno utique sacra postquam Christus carnem de virgine sumpsit...» (M. Barada, o. c., 60). U javnim ispravama u Italiji nailazimo na »anno dominice incarnationis« u listini od 31. III 915. (L. Schiaparelli, I diplomi di Berengario I . . . , 255) i onaj od 31. V te od 4. VI 950. (L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo . . . , 285, 287), a tako i u povelji Otona I od 4. VI 945. (Gl. Fr. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku II, Ljubljana 1906, 301) itd. Začudo J. Stipišić u ovoj formuli, tj. stilus incarnationis, ni riječi ne piše (o. c., 80). b L. i J. S t i p i š i ć (o. c., 93): D. c J. S t i p i š i ć : DCCCL (o. c., 93). Taj isti autor piše da »s obzirom na to da upravo datum predstavlja najteži problem ove iprave mi bismo mogli doći do apsurdne brojke DCCCL (S. A.), koja ni u kojem slučaju ne može biti točna« (o. c., 80). Međutim i u onoj pergameni od 1397, gdje se nalazi ova Krešimirova povelja, stoji datum »δ CCCCL«, a u Luciusovom prijepisu »DCCCCL«, te je zbilja čudno odakle Stipišiću takva vremenska brojka?! 67 Umjesto da riješi ovaj datum, S t i p i š i ć se prvo daje na meditiranje od čega se datum sastoji, te kako se brojke godine i indikcije pišu. Nakon što je došao »do apsurdne brojke DCCCL (?! S. A.), koja ni u kojem slučaju ne može biti tačna« (najedamput piše o 950. godini, te konačno zaključuje da »iz analize datuma i pokušaja rješenja nagomilane problematike slijedilo bi da godina postanka isprave može biti samo 969.« (! S. A.) (o. c., 80, 81). Međutim to je 950. godina. Naime naše δ znači svakako 500, L = 50 (Gl. Cappelli, Lexicon abbreviaturarum. Wörterbuch lateinischer und italienischer Abkürzungen, Leipzig2 1928, 414, 416) a CCCC je 400. Prema tome je to gore navedena godina: Po indikciji pak to bi trebala biti 953 ili 954. godina. Ovo bi se moglo, kako Rački navodi za druge isprave, dogoditi krivnjom prepisivača, koji su pogriješili. Tako on niže nekoliko primjera iz XI stoljeća glede pisanja datuma (v. R a č k i , Stari priepisi..., 155 —157). d L: XII. 68 J. S t i p i š i ć iznosi » da 950. godini odgovara VIII indikcija, a ne XII, kakvu ovdje nalazimo. Za vladanja Mihajla Krešimira II, autora ove isprave, dvanaesta indikcija pada 954. i 969. godine«. Bazirajući daljnje svoje razloge na pogrešnim činjenicama iz hrvatske povijesti X stoljeća, kaže da se svemu ovome može »dodati i to da XII indikcija koja se nalazi u datumu odgovara upravo 969. godini«. Ali ipak u tome svome izlaganju djelomično uzmiče sa time »budući da indikcija nije naročito pouzdan element datuma, ne smijemo se na nju suviše osloniti« (o. c., 80, 81). Prema prijepisu iz kraja 14. stoljeća ovo je XII indikcija, i to bizantinska koja je trajala od 1. IX 953. do 31. VIII 954. godine (v. za to A. C a p p e l l i , Cronologia..., 10, 11, 246). Nadalje mi imamo napisanu 950. godinu i njoj pripada 8. indikcija, koja je trajala od 1. IX 949. do 31. VIII 950. godine. Iz ovoga se može zaključiti ili da se je pisar zabunio pri prepisivanju ili godine (onda bi bila u najmanju ruku 953. ili 954. g.) ili u indikciji, koja je imala biti VIII, a u najgoru ruku VII. Uopće prepisivač iz XIV stoljeća lakše se je mogao zabuniti pri prepisivanju nego li onaj npr. iz XII stoljeća. Naime, prijepis je to nepouzdaniji, što je više vremena proteklo između njega i originala. Prema tome su i pogreške veće i lakše ih se može učiniti. Tako se je npr. dogodilo s ispravom Petra Krešimira od 1059. u korist opatije sv. Ivana u Biogradu, koja je sačuvana u originalu i u

rum atque dalrnatinorum rex uicesimo quarto regni mei Anno residens in 6 74 75 paterno Christi munere solio cepi. equanimiter circa meos fideles d(o)nationisf gratia esse sollicitus. Dignum ducens quod nullus externus fieret a nostra donatione.g76 Denique imitans illud domini dictum qui orans ad patprijepisu iz XIV stoljeća. Ako je tomu tako, onda nas ne treba čuditi da npr. rapska isprava od 1059. (po Račkome) ili od 1060. (po Kukuljeviću) ima indikciju 13, a u prijepisu rapskog notara Gozinića i Luciusa stoji: 1062. g. i XV indikcija (v. RD, 57, 58; I. K u k u l j e v i ć S a k c i n s k i , Codex diplomaticus regni Croatiae Dalmatiae et Slavoniae I, Zagreb, 1874, 121; F. R a č k i , Stari priepisi..., 143, 144, 155). Ili npr. još tri isprave iz 1072. imaju u prijepisu indikciju 7, a trebala bi biti: 10 (RD, 90-94) itd. Još nešto. Moglo se je i izradirati onu cifru iza »L«, kao što imamo jedan primjer za to u javnoj italskoj ispravi od 31. V 950. godine (s indikcijom »VIII«), gdje je tako učinjeno sa cifrom »X« (GL L. Schiaparelli, I diplomi di Lodovico III. . ., 285). Svi ovi primjeri ukazuju kako se pri prepisivanju isprava iz njihovih originala ili ranijih prijepisa može pogriješiti. No mi ovdje uzimamo da je ispravna 950. godina, o čemu ćemo još u toku ovoga rada govoriti, a i osvrnuti se ponovno na gore navedenu indikciju. 69 »Ego« uzima prvi već Trpimir u svojoj ispravi (M. B a r a d a , o. c., 23). 70 Nastavak -us ima također u svojoj ispravi Trpimir — »Trpimirus« (Gl. M. B a r a d a , o. c., 23), a Petar Krešimir uzima ovakvo ime »Cresimirus« u jednoj svojoj listini tek 1069. g. (RD, 72) i nikada više tako. 71 Ovako se piše istom prvi Petar Krešimir u ispravi iz o. 1069. g. No taj je prijevod sa talijanskog na latinski jezik (RD, 78). Istom dakle Dmitar Zvonimir se 1075. naziva »dei gratia« (RD, 103), te onda u prijevodu jedne isprave s talijanskog na latinski jezik iz 1083. (RD, 140), a tako i Stjepan II u istom prijevodu svoje listine od 1089. (RD, 149). U javnim ispravama u Italiji nalazimo npr. u onoj od 27. V 889. napisano »Vuido gratia dei rex« (L. Schiaparelli, I diplomi di Guido e di Lamberto, 4), a u drugoj od 27. V 960. »Adalbertus gratia dei rex« (Isti, I diplomi di Ugo e di Lotario di Berengario II e di Adalberto, 341). Za ovaj prvi dio devocione formule (dei gratia) kaže Stipišić da je »sasvim konvencionalan« (o. c. 83) i to je sve! 72 Ovakvu intitulaciju ima istom 1076. Zvonimir, koji se tako naziva i 1076 — 8, te u jednoj sumnjivoj listini od 16. IV 1078. i interpoliranoj od 1083. godine, a onda tako 1088/9. i Stjepan II (RD, 106, 112, 114, 139, 148). Inače se Petar Krešimir naziva ili »Chroatorum rex Dalmatinorumque« (1067) ili »rex Chroatorum et Dalmatinorum« (o. 1069, 1072: kasniji prijevod sa talijanskog na latinski jezik) ili »rex Dalmatinorum ac Chroatorum« (1070), dok Zvonimir samo jedanput i to 1077. kao »rex Chroatorum et Dalmatinorum« (RD, 62, 78, 87, 111). Inače S t i p i š i ć u ovakva intitulacija (Ego Cresimirus dei gratia Croathorum atque Dalmatinorum) »pretstavlja također neriješen problem«. Da bi ga »bar donekle riješio«, on drži da je potrebno »osvrnuti se na izvore u kojima se spominje autor ove isprave« (tj. po Stipišiću: Mihajlo Krešimir II: S. A.). Tako uzimajući u pomoć isprave iz XI st., pa onda Konstantina VII Porfirogeneta i Popa Dukljanina, on misli da se iz ovih izvora »zaista može zaključiti da je on bio moćan kralj, te bi sadržaj intitulacije bio istinit, tj. on bi zaista mogao biti »kralj Hrvata i Dalmatinaca« (o. c., 81—83). 73 Tj. on je već 24 godine sjedio na očinskom prijestolju. Ovakvo označivanje godina imamo npr. u ispravi italskog kralja Lotara od 31. V 950, gdje stoji: »regni vero Lotharii XX ...» (L. S c h i a p a r e l l i / diplomi di Ugo . . ., 285), u onoj od Otona I Velikog iz 4. VI 945. piše pak: »regnante Ottone piissimo rege anno VIII« ili u drugoj od 10. XII 953.: »regnante pio Ottone rege anno XVIII« (Fr. K o s , o. c. II, 301, 311) itd. e L: Christo. 74 U Muncimirovoj ispravi stoji: »residente paterno solio« (M. Barada, o. c., 66). Istom Zvonimir ima u listinama ili »regali solio inuiolabiter residentibus« (1076 - 8) ili »in regali ducatus solio« (1083) ili pak onda Stjepan II »proauumque solo (in)regio« (1088/9). No Zvonimir piše 1076. u svojoj ispravi i »residente me in regno meo«, a Petar Krešimir 1069. čak »habenas regni retinens« (RD, 112, 138, 148, 106, 72). U povelji italskih kraljeva Uga i Lotara od 20. VII 941. stoji pak »regni nostro solium stabiliri et

72

73

126

127

rem dicabat pater uolo ut ubi šum ibi sit et minister meus suosque fideles h 1 pronuntians inquid. Jam non dicam Vos seruos sed amicos meos. Igitur 78 plurimos nostre regalis potentie fideles ac uiros sua celsitudo sibi elegit fi79 delissimos amicos. Videlicet Priuidrug. Drasigna.80 Velcona.81 Priuona.82
J. S t i p i š i ć (o. c., 93): donationis. L: dominatione. 75 »Fideles« prvo u širem smislu znači »podanici«. Zatim ako su ovisni o vladaru, onda su vazali i na kraju dvorsko osoblje vladara ili kralja, tj. dvorani (v. M. B a r a d a , o. c., 34, bilj, 5, 67, bilj, 6; Gl. i tumačenje te riječi u C. D. Du C a n g e o. c. III, Parisiis 1733, 473, 474). Ovaj izraz nema samo u Muncimirovoj ispravi, kako to tvrdi J. S t i p i š i ć (o. c., 84) nego ga imaju u svojim ispravama i Trpimir i Muncimir (M. B a r a d a , o. c., 33, 66). Isti izraz nalazimo i u javnim listinama u Italiji u X stoljeću. Tako u onoj od 943. stoji »fidelibus« u drugoj od 4. III 945. »subditis sibi fidelibus« u slijedećoj od 26. IX 951. »a principibus ducibus reliquisque fidelibus«, te u povelji od 12. III 952, »ex fidelibus nostris« dok u onoj od 13.1 958. piše »nostrorum fidelium« ili »regni nostri fideliorumque nostrorum salute . ..« (L. S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Ugo..., 215, 227, 302, 306, 324). Inače S t i p i š i ć za izraze u Muncimirovoj ispravi »fideles« i »primates populi« kaže da su sinonimi i »taj jedinstveni izraz, koji nalazimo samo u ovim dvjema ispravama može upozoravati na vremensku blizinu postanka jedne i druge isprave, što bi svakako potkrijepilo autentičnost Krešimirove povelje. Dijeli ih, naime, interval od svega nešto preko sedamdeset godina« (o. c., 84). 76 Ovakav izraz imaju prva Trpimirova i Muncimirova povelja, a onda istom se tim izrazom služi Petar Krešimir 1066. i kao zadnji Stjepan II 1089. (RD, 4, 15, 16, 68, 73, 79, 82, 84, 89, 98, 106, 109, 114, 115, 117, 118, 121, 139, 152). Također i medu javnim ispravama u Italiji iz X stoljeća nailazimo na izraz »mea donatio« i »nostrae donationis« (L. S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Ugo ..., 235 (13. IV 945), 273 (14. VI 948)). Međutim, kako donosi Stipišić (o. c., 84), dvije Zvonimirove povelje od 1083. imaju frapantno sličan početni tekst arenge (»Equanimiter cepi circa meos fideles immo dei oratores donationis gratia esse sollicitus signum ducens, quo nullus fieret exterus a nostra donatione« i »Equanimiter cepi egra fideles meos, preprimis erga seruos dei donationis gratia esse sollicitus dignum existimans, ut nemo a benificentia nostra excludatur«). »Takva sličnost«, po mišljenju S t i p i š i ć a , »opterećuje ispravu u pogledu autentičnosti« (o. c., 84). feliciter regnare cum Christo ...« (L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo . . ., 175). I Stipišić navodi da se drugi dio ove devocione formule (residens in paterno Christi munere solio) javlja u povelji Muncimira, te u Zvonimirovim ispravama, dok u listinama Petra Krešimira »nema nijedne isprave koja bi imala ma kakvu varijantu ove formule« (o. c., 83) — i to je i opet sve. 77 Ministar ovdje znači dvoranin, koji na kraljevskom dvoru vrši neku određenu službu (Gl. C. D. Du G a n g e , o. c. IV, 774, 775). Ovaj izraz ima jedino ova naša isprava, a druge iz doba hrvatskih narodnih vladara nemaju. Ali zato nailazimo na taj izraz u javnim ispravama italskih kraljeva iz X stoljeća. Tako u onoj od 12. II 928, gdje stoji »rei minister«, u slijedećoj od 943. piše »nullus dux, neque marchio, comes etiam, vicecomes, scudascius vel aliquis minister publicus«, a u drugoj od 13. II 948. »nullus Placentinae sedis pontifex aut dux vel minister publicus« dok u jednoj od 19. X 953. čak »cum ministris vel exactoribus publicis« (L. S c h i a p a r e l l i , / diplomi di Ugo..., 39, 218, 265, 316). I o ovom izrazu ne govori ništa J. . S t i p i š i ć (o. c., 85). h L.: inquit. 1 L: uos. 78 Tj. ljude, osobe svoga povjerenja. U dvije isprave italskog kralja Uga iz 923. čak piše »fidelibus viriš« (v. L. S c h i a p a r e l l i , / diplomi di Ugo. .., 46, 48). 79 Pribidrug se zove posteljnik kralja Petra Krešimira u ispravi iz 1072. g., izdanoj u Ninu (RD, 93). Ovo je ime složeno. Prema tome bi moglo značiti: onaj, koji je dobio (stekao) druga ili drugove svojim dobrim svojstvima, tj. dobar, blag, Ijubezljiv (RjA XI, Zagreb 1932, 836). U XIII stoljeću zabilježeno je prezime Prividružić (RjA XII, Zagreb, 1952, 211).
g f

77

. Tordoso. Drugona. Racche. Grubinna. Ciba. qui per omnia 89 et in omnibus a suis Cunabulis deuotissime et fidelissime suis gestis approk bant esse fideles. Ita que hos quos eligi et cognoui in sue amicitie officio eosdem malui suis benedictionibus pre ceteris esse gloriosos. quatinus nul80 U sumnjivoj ispravi Zvonimira od 12. III 1077. spominje se uz vladareve dvorane i ime »Dräsine judicis« (RD, 111), tj. Dražine. U Zadru 1188. nailazimo na ime »Drasinna«, a 1198. »Lube Drascinnie« (C. Jireček, Die Romanen in den Städten Dalmatiens während des Mittelalters III, Denksehriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Bd. XLIX/I, Wien 1903, 71). 81 Ovo ime nema ni u jednoj ispravi iz doba hrvatskih narodnih vladara. Samo nalazimo u kartularu sv. Petra u Selu na ime »Velcano« i »Velconiza«, koji je bio Dubrovčanin (RD, 130; V. Novak-P. Skok. o. c., 223, 217). P. Skok »Uelcano« pretvara u »Vukan«, »Uelcana« u »Vukonja«, a »Velconiza« u »Vukonjica« (V. Novak-P. Skok, o. c., 245). 82 Tj. Privona. Toga imena nema ni u jednoj ispravi iz navedenog doba. Ima samo Pribina, koje ime nalazimo u izvorima od IX do kraja XI stoljeća (RD, 383, 19, 62, 398, 106, 117, 127, 165, 171, 174). J L: Paulizo. 83 Tj. Paulič ili Paulić ili Pavlić. Ovo je ime uzeto od Paulus (RjA IX, Zagreb, 1924— 1927, 708, 714, 715). Inače ovakvo ime »Paulizo« također ne postoji ni u jednoj povelji iz istoga vremenskog razdoblja hrvatskih narodnih vladara. Jedino u jednoj dubrovačkoj ispravi iz 1261. nailazimo na »Stantius de Paule9O diaconus« (C. J i r e č e k , o. c. III, Denkschriften ..., Bd, XLIX/II, Wien 1904, 48). 84 Isto i ovo ime u ovakvom obliku ne postoji u ispravama toga razdoblja. Jedino imamo u tzv. evandelistaru u Cividalu ime »Tordosclaue«, Tj. Tvrdoslava (RD, 383, 385, bilj. 84), za koga Rački misli da je živio u periodu od 850 — 896. g. (RD, 540-index) i to valjda zato što se ovaj navodi iza knezova Trpimira i Braslava. 85 U ovom razdoblju tog imena nema. Ali zato postoji u izvoru iz XI st. »Drugana« (RD, 130) a u jednoj povelji iz 1270, također na latinskom jeziku, nailazimo na ime »Drugan« (RjA II, Zagreb, 1884-1886, 798). 86 1 ovo ime nema u tom periodu. Inače Raka je muško ime, a Rako, ime od dragosti mjesto Rakoslav, Radoslav, Radislav, Radisav, Radoica, Radovan (v. RjA XIII, Zagreb, 1953, 11, 21). U jednoj ispravi iz 1086. imamo ime »Rac«, a u Supetarskom kartularu »Raccana« (RD, 144, 135; V. N o v a k - P . S k o k , o. c., 221, 222). U listini iz 1190. nailazimo na ime splitskih građana »Jara Raco et Menego Raco« (SCD II, Zagreb 1904, 249), a u drugoj iz 1219. na splitskog građanina »Racca« (SCD III (1905), 171), koga G. N o v a k pretvara u »Rada« (Povijest Splita I, Split 1957, 531). S t i p i š i ć piše za imena ove desetorice destinatora kako »u istom obliku i u veoma bliskoj varijanti odgovaraju gotovo sva antroponimima hrvatskog desetog i jedanaestog stoljeća, pa je vrlo teško pretpostaviti da bi neki falsifikator iz vremena postanka ovog prijepisa, tj. iz 1397. godine bio tako upoznat i ličnim imenima koja su inače dosta neobična i svojstvena samo ranijem periodu, da ih tako vješto utka u ovu ispravu«. Kako pak »veliki dio ovih imena ne postoji ni u trinaestom ni u četrnaestom stoljeću« ovo »bi mogao biti«, po mišljenju Stipišića »ozbiljan doprinos autentičnosti osnovnog sadržaja isprave« (S. A.). Što se tiče imena »Racche« on drži »da nije isključeno« da to ime »treba shvatiti kao genitiv«, pa ime Drugona, koje mu prethodi, ne bi trebalo odvajati zarezom. »Prema tome trebalo bi shvatiti da je Drugona sin nekog Racche« i »u tom bismo slučaju imali samo devet osoba, kako se to u apendiksu izričito navodi« (o. c., 85). 87 Ovo ime nalazimo u XI stoljeću u tri navrata, i to 1060, 1073. i 1075. g. (RD, 59, 95, 99). Jedno je svjetovno lice (valjda iz Zadra), a drugo je kapelan. 88 Uopće nema toga imena ni u jednoj ispravi iz vremena hrvatskih narodnih vladara, a ni u RjA. 89 Cunabula, arum = lectuli infantium vel loca ubi nascuntur (J. F a c c i o l a t i - E . F o r c e l l i n i - J . F u r l a n e t t i , Lexicon totius latinitatis I. Patavii 1864, 912), kolijevka.

3

84

85

86

87

88

128

129

lus si sit fide trepidus in nostrorum seruitio successorum. Et quidem dictum 1 est secundum euangelium Christi. Operarius dignus est mercede sua. Ideo m que dignus digna reconpensare uolumus munera ne et cum subtrahentibus. mercedem a iustitia11 arguamur. Judice precipiente in lege ne opus mercenarij quoque moretur apud ipsos usque mane. Qua pro his nominatis uiris nostra regali14 auctoritate90 concedimus habere ac possidere perpetuo que olim regalis91 erat insula que vocatur durana.92 Item concedimus et donamus agrum93 in Salona iuxta teatrum94 et alium in loco qui° vocatur0 potmerie.95 Si quis96 uidelicetp filiosr aut nepotum uel omnium successorum nostrorum hane nostram donationem predictis viriš uel heredibus eorum subripere conatus fuerit. careat nostra benedictione97 et hereditario suo honore5 iram98
L: elegi. J. S t i p i š i ć : mercede (o. c., 93). m L: recompensare. n L: ä iustitia. "i St: regalis (o. c., 93). 90 Ovakav izraz nema ni jedna isprava iz doba hrvatskih narodnih vladara. Inače po Du Cangeu auctoritas znači diploma regis, imperatoris, summi pontificis (V. opširnije C. D. Du G a n g e , o. c. I, Parisiis 1733, 829, 830). U Trpimirovoj i Muncimirovoj listini nailazimo na izraz »auctore« (Gl. M. B a r a d a , o.e., 49, 74, 75). U javnim ispravama u Italiji iz X stoljeća susrećemo na izraze: »auctoritas regia« (9. VIII 926). »nostram regalem auctoritatem« (nov. 928) ili »nostra regali auctoritate« (17. IV 931) ili »hac nostra regali auctoritate« (11. III 1943) il »regia quoque auctoritate« (24. IV 947) ili konačno »regia auctoritate« (27. V 945) (L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo ... 4 49, 80, 193, 195, 246, 252). 91 Tj. kraljevski posjed (imanje, dobro), na kome su proizvodna sredstva bila većim dijelom vladarska (V. M. B a r a d a , Hrvatski vlasteoski feudalizam, Djeda JA 44, Zagreb 1952, 24). 92 Ovakav naziv imamo samo u ovoj ispravi X stoljeća i u onoj privatnoj iz istoga stoljeća, bez naznake godine, koja se nalazi iza ove Krešimirove darovnice u istome prijepisu od 29. VI 1397. godine. Inače to je Vranjic, o kome ćemo kasnije nešto opširnije govoriti. 93 Izraz »agrum« nalazi se prvo u ispravi Pinciusa od 9. II 994. te onda u Supetarskom kartularu (RD. 24, 133, 177; V. N o v a k -P. Skok, o. c., 223, 226). 94 U Pinciusovoj listini od 1. VIII 1000. navodi se »portam theatri« (RD, 29), a onda u XIV stoljeću u prijepisu listine iz 1338. kao »theatrum« (SCD X. 396). 0 L: que uocatur. 95 J. Podmorje. I o tome ćemo lokalitetu naknadno nešto više govoriti. 96 Od »Si quis . ..« dalje počinje sankcija, koju imaju i Trpimirova i Muncimirova isprava (Gl. M. B a r a d a , o. c., 41, 42, 69), a naravno i druge naše vladarske listine u XI stoljeću. No nijedna od tih povelja nema ovakvu istu sankciju. No unatoč tome S t i p i š i ć kaže da ova »veoma arhaična sankcija odgovara sasvim ranom razdoblju hrvatskih vladarskih i privatnih isprava« (o. c., 86). P St: uero (o. c., 93). r L: filiorum. 97 Benedictione carere je isto što i benedictione privare, a to znači kazniti (Gl. o tom C. D. Du Gange, o. c. I, 1105). s L samo: honore. 98 Od »iram . . .« počinje formula proklinjanja. Inače u ispravi Trpimira glasi ovaj pasus samo: » . . . iram Domini Salvatoris . . .«, a u Muncimirovoj pak: » . . . iram omnipotentis celorum arbitri, Salvatoris mundi incurrat . . .« (M. B a r a d a , o. c., 42, 70).
1 k

sui factoris" in Currat ac perpetua malidictione atque CCCXVIIII sancto101 1 102 rum patrum dapnacione multentur et cum Juda Schariothe" in inferno 103 remuneretur.
U listini Petra Krešimira iz 1067. (Po Šišiću iz 1067, a po Račkome iz o. 1062) piše: » .. . supremi incurrat iudicis iram« ili u onoj od 1069: » . . . incurrat iram super iram futuri iudicii . . .« i u onoj iz iste godine: » . . . iram habeat omnipotentis dei«, a u drugoj iz o. 1069: » . .. incurrat omnipotentis dei maledictionem«. U sumnjivoj pak listini od 1072. piše: » . .. pauendi incurrat sumpmi iudicis iram .. .«, u Zvonimirovoj ispravi od 9. X 1076. stoji čak: « . . . trinum et unum deum iratum habeat.. .«, a gotovo isto tako i u onoj od 1076 — 8, dok u onoj od 1078. piše: » . . . iratum habeat trinum et unum deum ...«. Ali u onoj drugoj ispravi od 1078. Zvonimir kaže: « . . . ira omnipotentis dei ueniat super eum . . .«, dok u slijedećoj od 1083. ponavlja ono što je rekao u ispravi od 1078. U sumnjivoj pak povelji od iste 1083. navodi se: » . . . iram omnipotentis dei . . .«, dok Stjepan II u listini od 1088/9. kaže: » . . . trinum et unum deum habeat iratum ...«, a u drugoj od 1089: « . . . iram dei trini et unus ...« (RD, 62, 73, 75, 79, 90, 100, 113, 115, 117, 139, 140, 149, 151). Dakle, opet, nijedna od ovih isprava nema istu formulu proklinjanja kao što se nalazi u ovoj našoj povelji. 99 Ni jedna isprava iz doba hrvatskih narodnih vladara nema izraz »factor«. s L: incurrat. 100 »Maledictionem« ima Trpimirova, a Muncimirova isprava čak »maledictionis vinculo« (M. B a r a d a , o. c., 42, 70). U listini Petra Krešimira od 1069. piše »maledicitonem accipiat sempiternam« ili u drugoj od o. 1069. »incurrat omnipotentis dei maledictionem«. U Zvonimirovoj povelji od 9. X 1076. stoji » . . . et maledictionem . . .« ili u onoj od 1076 — 8. » . . . e t . . . consequntur maledictionem ...« ili u drugoj od 16. IV 1078. (sumnjivoj) » ... et maledictionem ...« ili u trećoj od 1078. » . . . et maledictionis ...« ili u četvrtoj od 1083. » ... et habeat maledictionem .. .« ili u petoj od iste godine » . . . et maledictionem ...« U Stjepanovoj povelji od 1088/9. piše: » ... e t . . . « consequatur malediccionem ...«, a u onoj od 1089. stoji » ... et maledictionem . . .« (RD, 73,'79, 106, 113, 115, 117, 139, 140, 149, 151). 101 U Trpimirovoj listini piše »CCC et octodecim patrum«, a u Muncimirovoj »CCC decem et octo patrum« (M. B a r a d a , o. c., 42, 70). U ispravi Petra Krešimira od 1069. piše »nee non et trecontorum decem et octo patrum«, u Zvonimirovoj od 9. X 1076. »CCCX et VIII sanctorum patrum«, u drugoj njegovoj listini od 1076 — 8. »et CCCtorum decem et octo sanctorum«, u trećoj (sumnjivoj) od 16. IV 1078. »CCC et XVIII patrum et aliorum sanctorum«, u četvrtoj od 1078. »CCCX et VIII sanctorum patrum«, u petoj od 1083. »CCC X et VIII sanctorum patrum«, a u šestoj od iste godine »(CCC X et VIII) sanctorum patrum«. Stjepan II u svojoj povelji od 1088/9. navodi »et CCC torum et XVIII sanctorum patrum« i konačno u onoj od 1089. »(CCCX et XVIII) sanctorum (patrum)« (RD, 75. 79, 106, 113, 115, 117, 139, 140, 149, 151). Naša pak isprava ima svakako zabunom prepisivača pisara iz originala ili ranijeg prijepisa broj: 319, za koji broj naprosto piše S t i p i š i ć da »treba biti CCCXVIII«, te da »ova formula u raznim varijantama bila je u upotrebi kod nas sve rjeđe, ali ipak do polovice XII stoljeća« (o. c., 94, bilj, 37, 86). ' L: deprecatione; St: dampnatione (o. c., 94). 102 Ovakav izraz nema ni jedna od gore navedenih vladarskih isprava. u L: Ischariothe. 103 U Trpimirovoj ispravi piše »et Juda Iscariote Christi proditore in gehenna baratri muneretur«, a u onoj Muncimirovoj »et Juda Iscariotem in igne baratri munerentur . . .« (B. B a r a d a , o. c., 47, 71). U listini Petra Krešimira iz 1069. (Nin) stoji: » . . . cum Herode, Juda et Simone mago portionem in eternum habiturus et antichristi consorti possessurus«, a u onoj od o. 1069. »et cum Juda damnetur ad infernum«. U Zvonimirovoj povelji od 9. X 1076. stoji »ac cum Juda proditore in inferno damnetur eterno supplicio«, a u onoj sumnjivoj od 16. IV 1078. »et cum Juda proditore dampnetur eterno supplicio«, u drugoj od 1083. »et cum Juda, traditore domini, in inferno perpetualiter trudi mereatur«, u sljedećoj pak sa istim datumom »et cum Juda traditore
131

š

100

130

Acta sunt hec in Castro quod vocatur tignino his palam testi109 110 111 112 113 bus. Bano. Osrigna. Beiemir. luppano Соас?а et fratre eius
108

104

v

105

106

107

Martino. luppano milic9aio luppano dragomiro et Grubinna ricž118 119 120 121 122 123 124 car. abbas donatus testis. et Johanes" capellanus. Gregorius?
mitum et baronum«, u drugoj od 1076 — 8. »testibus«, u trećoj sumnjivoj od 16. IV 1078. »testium«, tako i u onoj četvrtoj od 1078. kao i petoj od 1083. i od istoga datuma u onoj sumnjivoj. U prvoj listini Stjepana II od 1088/9. piše »testimoniorum«, a u onoj drugoj od 1089. »testium« (RD, 62, 67, 75, 79, 106, 113, 115, 117, 139, 140, 149, 151). U javnim ispravam italskih vladara iz X stoljeća nalazimo na izraz »testibusque« (Gl. L. S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Ugo ..., 54 (28. II 928), 235 (13. IV 945). 109 1 u Trpimirovoj i Muncimirovoj ispravi iza neke formule potpisana su oba ova vladara, onda župani i drugi (M. B a r a d a , o. c., 48 — 55, 74 — 79). Međutim, u drugim listinama XI stoljeća iza izraza »testibus« ili »testium« ili slično slijede naprosto imena sa činovima (Gl. RD, 62, 67, 75, 79, 106, 115, 117, 139, 140, 149, 151), tj. prvo obično crkvena, a onda svjetovna lica, izuzev tri slučaja, gdje je svjedok u jednoj ispravi prvo kraljica, a u druge dvije ona i kraljev sin (RD, 117, 139, 140). Inače jedino u listini Petra Krešimira od 1059. kao svjedok na prvom mjestu je ban »Goyzo«, a iza njega dolaze drugi (RD, 52). Prema tome potpuno je pravilno, što je ban Ozrinja ovako stavljen kao svjedok na prvo mjesto u ovom privilegiju Krešimira I. 110 Ovo ime kao »Osrina« pojavljuje se tek u ispravi Stjepana II (1088/9) i tako se zove dridski župan (Gl. RD, 149). Zapravo naš ban se je zvao Ozrinja. Interesantno je da za muško ime »Ozrinja« ima potvrda samo u Dečanskoj hrisovulji (v. RjA IX, Zagreb, 1924, 524). Stipišić citira također onoga Osrinu iz 1089, te kaže da kad »ne bismo imali jednom sačuvano ime Ozrinja, mogli bismo jednostavno protumačiti da je u jednom predlošku krivo bilo pročitano to ime (Ozrinja: S. A.), to više što ima dosta zajedničkih slova u jednom i drugom imenu« (ban Pribina: S. A.). Možda se »tu zaista i krije ta zabuna« završava svoje izlaganje o tome imenu S t i p i š i ć (o. c., 87). 111 Ovo ime samo se ovdje spominje i nigdje više. Jedino imamo 1029. ime »Bolemir, iupanus nonensis« i o. 1085-95. pak »Bolemiri« (RD, 38, 172). J. S t i p i š i ć u tekstu ove povelje donaša to ime kao »Velemir« i stavlja mu naziv župan (o. c., 94, 87), što mu ta isprava ne daje! 112 Ovakva ablativna forma je i u Trpimirovoj ispravi, a u Muncimirovoj kao »zuppano« (V. M. B a r a d a , o. c., 51, 52, 75-79). U listini Petra Krešimira od 1059. piše »iuppano«, u onoj od 1067. »iupanus«, a tako i u onoj od 1069. U sumnjivoj povelji Zvonimira od 12. III 1077. opet imamo »iuppano«, u onoj drugoj od 16. IV 1078. (također sumnjivoj) »iupani« kao i u onoj trećoj od 1078. (RD, 52, 62, 73, 74, 111, 115, 117) i više nigdje. 113 Ovakvo ime ima samo naša isprava. 114 Ovo je ime uobičajeno u ispravama hrvatskih narodnih vladara od 9. do gotovo kraja XI stoljeća (V. RD, 520-index). z L: Milicsaio. 115 Ni ovog imena nema ni u jednoj našoj listini. Možda je Milisav (V. RjA VI, Zagreb 1904- 1910, 674, 675) ili Miličaj. 116 Ovo ime se navodi u evanđelistaru u Cividalu kao »Dragamer«, koje Rački stavlja u razdoblje od 850 — 896. g. (RD, 385, 505). Samo pak ime »Dragomir« imamo u ispravi Petra Krešimira od 1069, i to je lice cetinski župan (RD, 74). U7 G1. bilj.87. z L: ricsar. 118 Du Cange piše ovo: Ritteri, Germanis, Ritteros, Milites, nostris Chevaliers, Equestri cingulo donati i kaže da ih navode Annales Bojorum kao »Ritteros« (o. c. I, 1401). Po svoj prilici ovaj izraz dolazi dakle od riječi: Ritteri, njem. Ritter, koja na poljskom glasi: rycerz (V. J. B o o c h - A r k o s s y , Nowy dokladny slownik polsko-niemieckii niemiecko-polskill, Leipzig6 1872, 527), na ruskom: ricar (VI. D a l j , Tolkovi slovar živago velikorusskogp jazika IV. S. Peterburg — Moskva 1882, 119; S. I. O ž e g o v , Slovar russkogo jazika, Moskva2 1952, 636; Slovar russkogo jazika, Akademija Nauk SSSR, Moskva 1959), na češkom: rytif (Fr. T r a v n i č e k , Slovnikjazyka českeho, Praha4 1952, 1358), na bugarskom: ricar (A. D o r i t s c h , Deutsch-bulgarisches

114

z115

116

117

mereatur in infernum perpetuo damnari«, dok u ispravi Stjepana II ima »et cum Juda traditore in inferno mancipetur« (RD, 73, 79, 106, 115, 139, 140, 149). U javnim listinama italskih vladara iz 10. stoljeća piše ovako: »Si quis igitur . . . et cum Juda traditore in die Juditu extremi dampnatione sortiri . . .« (18. III 938) ili » . . .anathematis ultius multatus partem cum Juda traditore in fine extremi examinis habeat. . .« (20. III 939) ili »Si quis igitur . .. insuper cum Juda traditore aeterna damnatione mulcetur . . .« (25.1 945) ili »Si quis igitur . . . insuper cum Juda et Saphyra in eterno incendio habeat portionem .. .« (8. VIIII 948) ili »Si quis ergo . . . et maledictionem Dei suaque genetricis Marie habeat, et cum Juda proditore porcionem in evum percipiat . . .« (9. IX 952) ili konačno »si aliquis . . . et insuper maledictionem Patris et Filii et Spiritus Sancti incurrat et cum Juda traditore pena persolvat eternam . . .« (28. II 961) (L. Schiaparelli, I diplomi di Ugo . .., 146, 368, 225, 278, 310, 345). Međutim, o ovom izrazu ne kaže S t i p i š i ć začudo i opet ništa (o. c., 86). 104 Actum (actio) sadrži datum, kada je pravni posao sklopljen, za· razliku od date, kada je isprava koja sadrži taj pravni posao izdana. U starije vrijeme mogle su u jednoj ispravi biti i dvije date, a poslije je samo je dana data, koja sadrži datum i actum (M. B a r a d a , o.e., 47). I dok sve vladarske listine od Trpimira do prve polovice XI stoljeća imaju »Actum«, ona isprava Petra Krešimira, izdana u Ninu o. 1069, ima »Acta«. Nadalje »Acta« ima i Zvonimirova listina od 9. X 1076. kao i ona sumnjiva njegova isprava od 16. IV 1078, dok u onoj povelji istoga vladara od 1078. piše čak »Hacta« kao i u onoj drugoj od 1083, a u onoj prevedenoj iz talijanskog na latinski od iste godine stoji ponovno »Acta« (RD, 79, 106, 115, 117, 139 140). Prema tome ovaj izraz (Acta) nije ništa neobičan za doba hrvatskih narodnih vladara. v L: hec. 105 Još Konstantin VII Porfirogenet upotrebljava prvi za naše gradove riječi »χάστρα« (RD, 400, 401), tj. castra ili castrum, što znači urbs. Po Du Cangeu castra zovu srednjovjekovni pisci gradove (urbes), que Civitatis, id est. Episcopatus, jus non habebant (C. D. Du G a n g e , o. c. II, 398). Međutim, Du Gange dalje kaže da je gotovo u svima »civitatibus« bilo sjedište biskupa, a u »Castris« pak »paucas reperiri«, »unde factum est, ut quidam Civitates dixerunt Episcopatus et castra urbes Episcopatu destitutas ut laudatus Scriptor Vitae S. Medardi: non idem tarnen sunt Episcopatus et Civitasvneque Castrum semper excludat Episcopatum« (o. c. II, 398). To potvrđuje i Porfirogehet, koji naziva »χάστρα« j Dubrovnik i Kotor, Osor i Rab i Nin (još u 9. st. su biskupije) kao LSkradin i Split i Krk (Gl. RD, 401—404). Svi ovi gradovi većinom imaju biskupe već u IX stoljeću a i prije, a neki pak početkom X stoljeća. 106 Konstantin Porfirogenet navodi u pokrštenoj Hrvatskoj nekoliko castra (χάστρα), a među ovima je i »το Τενήν« (RD, 400), tj. Knin, koji se tada prvi put u jednom stranom izvoru srednjega vijeka spominje, a nešto prije toga još u ovoj našoj ispravi pod imenom »Tignino«. S t i p i š i ć kaže da izraz »in Castro Tignino« predstavlja »najstariji spomen Knina u našim izvorima«, te da naziv »castrum« u doba narodnih vladara »imaju još Trogir, Šibenik i Biograd« (o. c., 87). 107 U Muncimirovoj ispravi stoji »horum palam«. Za »horum« kaže M. B a r a d a da je vulgarizam umjesto »his« (o. c., 74, bilj, 1). U listini Petra Krešimira (1067) ima »his coram«, u onoj od 1069. piše »et coram his«, a u drugoj pak od o. 1069. »in presentia horum«. U Zvonimirovoj povelji od 9. X 1076. nalazimo opet »in presencia horum«, u onoj od 1076 — 8. »coram«, u sumnjivoj od 16. IV 1078. »ante noticiam horum«, a tako i u drugoj od 1078, u trećoj od 1083. piše »hec ante presenciam huiusmodi«, a u četvrtoj od iste godine »hec in presencia horum«. U ispravi Stjepana II od 1088/9. piše »ante noticiam horum«, a u drugoj njegovoj listini od 1089. »in presencia horum« (RD, 62, 75, 79, 106, 113, 115, 117, 139, 140, 149, 151). 108 U Trpimirovoj listini stoji »et testium notitia«, a u Muncimirovoj »testibus consentibus et atque subscribentibus« (M. B a r a d a , o. c., 48, 74). U ispravi Petra Krešimira (1067) piše »testibus«, a tako i u onoj od 1066. i 1069. No u onoj od o. 1069. nalazimo »testium«, a u Zvonimirovoj od 9. X 1076. čak »servorum dei . . . nec non co-

132

133

pot iuph. huius rei introductor fuit. Ego prestantius episcopus belgradensis128 iussu domini mei regis.129 Ad memoriam posterorum hane do130 131 132 nacionis cartulam scripsi et testis šum«.

a1125

126

127

Wörterbuch, Leipzig7 1943, 362), a na makedonskom je manje u upotrebi »ricar«, a više »riter«. 119 Abbas, praefectus monasterii (V. C. D. Du C a n g e , o. c. I. 17). 120 U ispravama iz doba hrvatskih narodnih vladara ne pojavljuje se nigdje ovo ime. Samo imamo Donata, zadarskog biskupa, koga pod 805. imenuju Einhardovi anali (RD, 310). Međutim J. S t i p i š i ć u pogledu Donata čak zaključuje, u vezi nekih hipoteza, da bi se »u ovom slučaju moglo raditi samo o opatu samostana u Rižinicama u uvali potoka Rupotine« (o. c., 87, 88) 121 U Trpimirovoj ispravi iza ovoga kneza, kada su nabrajani njegovi dvorjani, oni imaju svaki na kraju dopis »testis«, jer nema naprijed naveden izraz »testibus«. No tako nije i u Muncimirovoj listini, gdje nema uopće taj izraz (V. M. B a r a d a , o. c., 51 — 54, 75 — 79), iako F. R a č k i stavlja iza svakog imena službenika ovoga vladara u zagradu »testis« kao da bi to ovako moralo tako biti (V. RD, 16). I isprava Petra Krešimira od 1059. ima navedene svjedoke, kao i u Trpimirovoj listini. Isto tako začudo ima i ona njegova od 1067. (Nin), iako je naznačen izraz »testibus«. Naime unatoč toga iza svakog imena stoji »testis« (ili čak i »testes«) ili iza više njih »testes«. Također i druga isprava Petra Krešimira od 1069. (Nin), poslije »nomina testium« dodaje iza svakoga imena još »testis«. Ali zato ne i one slijedeće listine iz 1069. i o. 1069. Naime ovdje poslije »testium« naznačena su samo imena pojedinaca i njihove časti. U Zvonimirovoj povelji od 8. X 1076. pak iza »horum seruorum« stoje samo imena pojedinih ličnosti s naznakom njihove časti, a u onoj od 1076 — 8. poslije »testibus« slijede imena pojedinaca i njihove titule. Tako i u onoj sumnjivoj od 16. IV 1078. i drugoj od 1078, te trećoj i četvrtoj od 1083. Također je tako i u ispravi Stjepana II od 1088/9. i onoj slijedećoj od 1089. (RD, 52, 62, 73-75, 79, 106, 113, 115, 117, 139, 140, 149, 151). Jedino dakle u ovom našem privilegiju iza »testibus« naznačena su doduše imena pojedinaca i njihove časti, ali kod dvojice stoji ipak i »testis«. U javnoj listini italskog kralja Uga od 28. II 929. iza »testibusque« navode se također poslije imena trojice pojedinaca i »testes« ili »testis.« ali zato ipak iza većine ne (V. L. S c h i a p a r e l l i , / diplomi di Ugo..., 54). S t i ρ nH-G—izaesi da »formula validacije sa samim nabrajanjem svjedoka već je sasvim uobičajena u ispravama Petra Krešimira, pa je mogla biti i prije njega« (o. c. 89). * L: Joannes. 122 Ovo ime je brojno u svim našim ispravama iz navedenog doba. 123 O značenju te riječi v. M. B a r a d a , o. c., 54, bilj. 3. У L: Gregorio. 124 1 ovo ime susrećemo često u našim listinama iz perioda hrvatskih narodnih vladara. al L: Podiuph. 125 Tj. podžup. Ovaj izraz javlja se u našim dosada poznatim i štampanim izvorima prvi put u ispravi Petra Krešimira od 1059. kao »postiupo«, o. 1069. kao »podiuppi«, a onda 1076. opet »postiuppo«, 1080. kao »podsuppum«, te ponovno o. 1085 — 95. kao »postiuppo« ili »postiuppi« (RD, 59, 79, 110, 132, 162, 164, 166, 172, 173). 126 U ispravi Zvonimira od 1076 — 8. (Knin) prvi put se spominje u izvorima koje je publicirao Rački riječ »interoductor« u osobi Jakova »ducem Marianorum«, a onda u listini kralja Stjepana II od 1089. imamo ovu riječ u vezi s osobom nekoga Ivana sina Bratorada (RD, 113, 151). Inače ova riječ znači lice, koje uvodi u posjed nekoga. Interesantno je da ovaj izraz nema Du Cange. Inače spominjanje »introductora«, a i prije »riksara« u ovoj povelji S t i p i š i ć se pita »čemu bi neki falsifikator unosio u ispravu« ova dva izraza, »kad mu to ni u kojem slučaju nije potrebno da potkrijepi istinitost svoje iskonstruirane isprave« (o. c., 87).

Na ovo ime nailazimo u našim ispravama X i XI stoljeća. Tako imamo u listini od 918. »Prestantius tribunus Jaderae« zatim u onoj lažnoj ispravi Pinciusa od 1000. stoji »Prestancii de Glinbaz«, a u onima od 1030. i o. 1032. imamo Prestancija, splitskog priora. God. 1034. i 1036, opet se navodi jedan zadarski prior s istim imenom, a tako i o. 1067. g. Brat zadarskog priora Maja bio je zadarski biskup Prestancius, koga nalazimo u ispravama od 1059. te onima od o. 1067. i 1069. g. U Ninu se pak 1072. navodi Prestantius brat Petra »comercarius«-a. Prvi put nailazimo na biogradskog biskupa istoga imena u ispravama od 1075. (Split), 8. II 1076. i još dvjema od 1076. Kao biogradski građanin se javlja neki Prestantius u dvije listine od 1076. i on je valjda identičan s onim licem iz isprave o. 1076 — 8. i 1085 — 95. g. Isto tako imamo i u izvorima iz 1085 — 95. nekoga Prestantiusa kao kaštelana u Tkonu, a o. 1091. nailazimo na zadarskog građanina s istim imenom (RD, 19, 29, 39, 40, 42-44, 71, 176, 93, 54, 99, 102, 106-8, 102, 103, 161, 163, 166, 167, 172, 174, 155). S t i p i š i ć smatra jednim »od najtežih pitanja ove isprave«, kada se govori o pisaru ove isprave biogradskom biskupu Prestanciju. No on se više bavi Biogradom kao kastrumom i biskupijom, te na kraju ipak kaže da »doduše, mi nalazimo biogradskog biskupa imenom Prestancije mnogo kasnije, ali to ime je u ovo doba veoma često duž cijele dalmatinske obale« (o. c., 88, 89). 128 Prvi biogradski po dosada poznatim štampanim izvorima bio bi biskup Teodosije, koji se navodi 1059, a onda 1065. i konačno 1075. (V. RD, 51, 52, 54, 65, 168, 210). Iza njega imamo već navedenog Prestancija. B a r a d a piše da je biogradska biskupija osnovana 50-tih godina XI stoljeća. Od biskupa on spominje Teodozija (1060), Dabra (1066), Prestancija (1075) i Bona (1095), citirajući za to Farlatijev »Illyricum Sacrum«. IV, 129 (Hrvatska Enciklopedija II, Zagreb, 1941, 573). M. Š e p e r pak piše da je biogradska biskupija osnovana sredinom XI stoljeća i postojala je oko 70 godina (Enciklopedija Jugoslavije l, 569). Međutim mi vidimo da je jedan Prestancije bio biogradski biskup već 950. godine, što se sasma kosi s mišljenjem Farlatija i ove dvojice. 129 U Trpimirovoj ispravi stoji: preceptione domini mei ducis memorati, a u Muncimirovoj: dicti ducis, precipiente mihi domino meo Muncimiro .. . (M. Barada, o. c., 55, 82). Međutim u ispravi Petra Krešimira od 1067. (Nin) piše: iussu domini regis, u drugoj od 1069. (Nin) »iussu et uoluntate predicti domini mei regis«, u trećoj iz o. 1069. »de mandato predicti regis, dornini mei«. U Zvonimirovoj, pak, od 1078. stoji »iussu domini mei regis« (RD, 63, 74, 79, 118). Dakle isto kao i u ovoj našoj listini. U drugoj Zvonimirovoj ispravi od 1083. piše čak »iussione regali«, a u trećoj s istim datumom »iussu ipsius«, dok u Stjepanovoj od 1088/9. »hec iussu eius« (RD, 139, 140, 151). Medu javnim ispravama u Italiji iz X stoljeća nailazimo na jednu od 27. V 960, gdje stoji »Amicus diaconus iussu regis recognovi ...«(L. S c h i a p a r e l l i , / diplomi di Ugo..., 342). 130 » ... donationis cartulam« znači darovnica, isprava u diplomatičkom smislu. U Muncimirovoj ispravi stoji ovako: » ... huius donationis cartula«. (M. B a r a d a , o. c., 75, bilj, 3, 74), a i u X i XI stoljeću u našim listinama imamo izraz »cartula« (V. RD, 498-index). U javnim ispravama italskih vladara nailazimo na »per cartulam donationis«, »cartulam unam donacionis«, »per presentem cartulam donacionis«, »cartulam donacionis mee« ili »meam donacionis cartulam« (L. S c h i a p a r e l l i , I diplomi di Ugo e di Lotaro..., 229 (11. III 945), 233-235 (13. IV 945). 131 Sa »scripsi« svršava formula subskripcije. Ovaj diplomatski izraz je još od predjustinijanskog vremena (M. B a r a d a , o. c., 55, 56). Inače u ispravi Petra Krešimira od 1067. (Nin) piše »manu mei scripsi« i time svršava listina. U onoj od 1069. ima »scripsi er confirmavi feliciter«, u drugoj iz o. 1069. »scripsi et testis šum«, u trećoj od 1070. (Nin) samo »manu mei scripsi«. U Zvonimirovoj pak od 1076 — 8. stoji »scripsi et šum testis ibidem«, u onoj od 1083. završava na »scripsi«, a tako i u onoj sumnjivoj od 1083, dok u Stjepanovoj povelji od 1089, piše »scripsi et testis šum« (RD, 63, 74, 79, 80, 113, 139, 140, 151). 132 Ovaj izraz nema u ovakvom poretku riječi nijedna naša vladarska isprava iz XI stoljeća, nego jedino ovako: »et testis adfui« ili pa »et šum testis ibidem« (RD, 79, 113). No zato je interesantno da u listini splitskog nadbiskupa Lovre (1069, Split) upravo onako kao u našoj ispravi piše »et testis šum«, a u ostalim »et testis adfui« (RD, 78, 120, 121, 143), što je ipak otprilike slično.

127

134

135

3.

Na osnovu izloženoga možemo slijedeće reći: Naš prijepis pergamene od 1397, u kojoj se nalazi i Krešimirov privilegij, samo se malo i na nekoliko mjesta razlikuje od Luciusova prijepisa sačuvanog u njegovoj ostavštini. On je ovu darovnicu od 950. samo usput spomenuo u svome »De Regno«,133 a njen prijepis nije uopće iskoristio u vezi sa svojim historijskim djelima kao ni Farlati, koji za razliku od ovoga prvoga nije uopće zapazio Krešimirovu darovnicu u navedenoj pergameni. Tkalčić je pak prvi upozorio na Luciusovu ostavštinu, gdje je i pronašao kopiju tog Krešimirovog privilegija. Svakako je činjenica da se ta kraljevska darovnica nalazila u vrlo starom kartularu ili katastiku, koji je mnogo stariji od onoga prepisa Lukana Bertanija. Nadalje, taj tzv. matični kartular je postojao 1333,1338. i 1397. godine i iz njega su direktno uzeti razni prijepisi listina, a medu njima i taj našega privilegija. Najstariji je dakle dosada sačuvam prijepis Krešimirove isprave iz 1397. godine, a tek onda onaj u Luciusovoj ostavštini, i više nigdje drugdje ga ne nalazimo. Za ovaj privilegij možemo slobodno reći da je to jedina makar i u prijepisu sačuvana javna isprava s hrvatskog teritorija iz X stoljeća. Nadalje da ovakva vrst karte uživa kao i u IX tako i u X stoljeću punu vrijednost.134 Iako nemamo original Krešimirova privilegija, koji je propao poput tolikih drugih naših vladarskih isprava, to ne znači da ova listina, sačuvana u prijepisu navedenog kartulara, tj. na pergameni iz 1937, nije autentična. Naime, za diplomatiku su jednako vrijedni ovjerovljeni i neovjerovljeni prijepisi, a isto tako fisartulari, koji su tokom vremena postigli veću pravnu vrijednost od starijih originala. Na taj način originali su postali kao suvišni i 135 bespredmetni, i nisu se čuvali. Tako je propao i original našeg privilegija poput onih vladarskih isprava iz IX stoljeća. On se je sačuvao jedino u prijepisu, tj. u prijepisu prepisa kartulara. 136 Da li je ova listina Krešimira I autentična ili je falsifikat, to nam mo137 gu dokazati njene vanjske i unutarnje karakteristike.
M. Šamšalović, govoreći o ovom privilegiju »kralja Krešimira« i gdje se sada u prijepisu nalazi, piše da se je Lucius jedini do danas osvrnuo na tu ispravu, čiji datum 950. ne spominje. »Možda je zapazio da se taj ne poklapa s naznačenom indikcijom i godinom vladanja kralja Krešimira II« zaključuje Š a m š a l o v i ć (»Isprave iz vremena hrvatskih narodnih vladara u djelu Ivana Luciusa-Lucića«, Zbornik.. ., 6, 65). 34 Time otpada navod B a r a d e da iz »X st. nemamo sačuvane nijedne isprave sa hrvatskog teritorija« i da »zato ne možemo ništa reći o formi i vrijednosti isprave u Hrvatskoj X st.« (o. c., 8). 135 V. M. B a r a d a , o. c., 13, 14. 136 U vezi s ovom poveljom interesantno je pisanje N. K l a i ć , kada govori o mnogobrojnim falsifikatima, onda dodaje da su najvažniji »za nas podaci o vladarima, jer ni jedan falsifikat nije išao tako daleko da je izmislio hrvatskoga vladara (S. A.). Stoga možemo bez ustručavanja upotrijebiti iz darovnica podatke o vladarima jer oni nisu bili predmet falsificiranja« (Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb, »Školska knjiga«, 1971, 354, 355).
133

Budući da nemamo original, otpada vanjska diplomatička karakteristika. Kako se radi o prijepisu ovog privilegija, prisiljeni smo da uzmemo u razmatranje samo njegove unutarnje karakteristike, tj. diplomatičke formule i izraze te materijalnu stranu isprave (datiranje, pojedine osobe, fakta i td.). Naime baš diplomatičke formule Krešimirove isprave jasno nas upućuju na njenu autentičnost. To je u prvom redu invokacija (»In Nomine san(c)te et indiuidue Trinitatis«, koja se upotrebljava u X stoljeću u Italiji, a u nas i u XI stoljeću. Nadalje, formula datiranja je ovako u upotrebi u istom stoljeću i u Italiji i u Njemačkoj, a ponešto i u nas i u XI stoljeću. No u ovoj dataciji ipak nešto nije u redu. Naime, godina je »950«, a indikcija je »12« i to se jedno sa drugim nikako ne slaže. Pa ipak, to odudaranje ničim ne dokazuje da je ova isprava sumnjiva, jer pretežno je običaj da se takav privilegij ili isprava datira po godini koja je u njoj navedena, a ne po indikciji, koja ne odgovara naznačenoj godini u izvjesnom dokumentu.138 Drugim riječima, većinom ostaje godina onakva kakva je u listini. No ima slučajeva kada s obzirom na neke činjenice pojedini izdavač isprava mijenja u tim izvorima godinu prema indikciji, koja je u njima napisana,139 a nekada se čak izmjenjuje proizvoljno godina, iako ni indikacija ne odgovara novoj godini, koju je takav izdavač sam naznačio.140 Prema tome, naša 950. godina svakako ostaje, iako joj ne odgovara indikcija, koja je sigurno zabunom ili neznanjem ili nepažnjom prepisivača ovako napisana,141 za što imamo nekoliko sličnih primjera. Što se tiče intitulacije ove isprave, ona je u ovakvoj ili sličnoj formi često u uporabi u našim vladarskim listinama XI stoljeća. Međutim za cijeli period hrvatskih narodnih vladara, ovakav navod obilježavanja godina vladanja kod nas je jedinstven slučaj, dok je u Italiji i Njemačkoj to već tada sasma uhodano i naravno. Isto tako je ovakva vrst sankcije Krešimirove povelje sasma uobičajena u našim javnim ispravama IX i XI stoljeća, kao i tzv. »Actum« (actio) te koroboracija sa subskripcijom. Samo u ovoj našoj listini nema »signum«, tj. znaka križa ispred imena kao što to ima u Trpimirovoj i 142 Muncimirovoj ispravi i u onoj listini Petra Krešimira od 1069, ali zato je u drugima iz toga stoljeća isto kao i u našem privilegiju. Što nije Krešimir kao vladar i kao izdavač listine potpisan na kraju darovnice, kao što su to učinili Trpimir i Muncimir a i Petar Krešimir jedino u
137 Kada bi se provela onakva »analiza diplomatičkih forma isprava«, kakvu je iznijela N. K l a i ć u svojoj knjizi Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, ova Krešimirova isprava, koja također »nije sačuvana u originalu«, već unaprijed bi bila osuđena da bude falsifikat! 138 V. za potvrdu toga RD, 44, 48, 51, 80, 81, 84, 85, 90-92, 109, 127, 141. 139 V. RD, 17, 26, 27, 46, 48, 49, 144, 159. 140 V. RD, 39, 40, 101, 102, 109, 111. 141 Tj. XII umjesto VIII, što je vrlo lako bilo moguće, kako to ukazuju i s primjerima F. R a č k i (Stari priepisi, 145, 155 — 157) i F. S i š i ć (Priručnik izvora ... I/1, 527). D. M a n d i ć pak iznosi da pogrešaka glede indikcije »ima i u izvornim bulama« druge polovice XI stoljeća (Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti, Rim 1963, 289, bilj. 15). 142 RD, 73, 74.

136

137

onoj listini od 1069, ne znači ništa, jer gotovo nijedna javna isprava iz XI stoljeća, izuzev ove Petra Krešimira, nema vladara medu sub scriptiones. No zato ostale naše javne vladarske listine iz istoga stoljeća imaju isto ovako poredane po častima i činu svjedoke kao i ovaj privilegij iz 950. godine. Što se tiče subskripcije pisara naše listine, njoj nalazimo sličnosti također u nekim našim javnim i privatnim poveljama iz XI stoljeća. Prema dosada ovako izloženom možemo zaključiti da unutarnji znakovi ovoga privilegija ne podliježu nikakvoj sumnji sa diplomatičkog stanovišta. Naime, poznato je da su se listine prije XII stoljeća veoma malo sačuvale u originalu, a više u prijepisima, i to dosta lošim. No stupanj vjerodostojnosti kod ovih prijepisa nije jednak. Ima znakova koji pobuđuju sumnju o vjerodostojnosti, a nekima se ne može dokazati da se pod prijepisom krije falsifikat. Koji i kakvi su znakovi potrebni da se to uoči, ne mogu se odrediti opća pravila, jer sve to izvire iz pojedinih slučajeva, iz pojedinih prijepisa.143 Jedno je jasno — da i ova naša listina poput ostalih prije XII stoljeća, koje su sačuvane u prijepisu, nije sasma došla do nas u onakvom sastavu kako je glasila u originalu (npr. indikcija itd.), ali to ipak ne umanjuje autentičnost. U pogledu specijalnih diplomatičkih izraza naše isprave, zapazit ćemo da ih većinom nalazimo i u javnim listinama iz XI stoljeća. Tako npr. »dei gratia« ima ne samo u našim poveljama XI stoljeća nego u poveljama italskih vladara iz X stoljeća. To isto važi i za izraz »solio«. Nadalje se izraz i »fideles«, »testes« i »donatio« provlače kod nas od IX stoljeća dalje, dok su osamljeni izrazi i jedino ovdje (u našem privilegiju) navedeni »auctoritas«, »benedictione« i »factor«. Rjeđe se spominje »introductor«, i to samo u drugoj polovici XI stoljeća. Tada se<esto navpdi i »iussu domini regis«, koji izraz imamo i u Italiji u X stoljeću. Izraž~»cartula« kod nas je u upotrebi od IX stoljeća, a i u ispravama italskih vladara X stoljeća, dok »scripsi et testis šum« nema ovako bukvalno napisano nijedna naša javna vladarska isprava (osim one privatne iz 1069. g.); slično, odnosno malo izmijenjeno nailazimo istom u drugoj polovici XI stoljeća. Dakle, i ovi diplomatički izrazi potvrđuju autentičnost Krešimirova privilegija.144
V. F. R a č k i, Staripriepisi..., 159. S t i p i š i ć , iako je naglasio »da ova isprava zaslužuje veoma preciznu diplomatičku analizu« (S. A.), te da za ovakvu analizu treba provesti »komparaciju s ostalim ispravama hrvatske vladarske kancelarije«, on se pri toj analizi poslužio »metodom rasparčavanja isprave na njene sastavne dijelove« (o. c., 79), ali samo djelomično i nepotpuno, pa je čak postavljao krivo historijske činjenice. Zbog toga je shvatljivo njegovo stalno kolebanje u pogledu njene autentičnosti. To se odrazuje u riječima »eventualni falsifikat« i da »takva sličnost opterećuje jednu ispravu u pogledu autentičnosti«. Nadalje da »veliki dio ovih imena ne postoji ni u trinaestom ni u četrnaestom stoljeću« i »ovo bi mogao biti ozbiljan doprinos autentičnosti osnovnog sadržaja isprave«, te »da bi prigodom reanibulacije 1397. bilo sasvim besmisleno izvršiti falsifikat kojima bi se dokazivalo pravo splitske crkve na Vranjic kad ga ona ima sigurno barem već 1203«. I konačno, na kraju svoje analize Stipišić se sam pita »kakav stav da zauzmemo u pogledu njene autentičnosti, a prema tome i ujjogledu nje kao historijskog
144 143

U materijalnu stranu ove diplome prvo je uključeno datiranje, o kome smo već govorili. Zatim tu spadaju i pojedine osobe, fakta i slično. I baš ovdje, u jednoj osobi imamo naročiti kamen spoticanja, a to je Prestancije, biogradski biskup, koji se nigdje drugdje ne navodi nego samo tu. No i to bi bilo u redu, da u XI stoljeću nema biogradskog biskupa s istim imenom i da ne postoji verzija da je biogradska biskupija osnovana u tom istom stoljeću. Prema tome ovaj bi podatak trebao ponešto pokolebati autentičnost naše listine. Međutim, kako nemamo nijedan direktni izvor, koji bi nam govorio o osnivanju ove biskupije, samo je pretpostavka da je ona prema njenim prvim dosada poznatim biskupima, koji se javljaju u objelodanjenim ispravama osnovana u XI stoljeću. Jedno je točno: da se biogradska biskupija ne spominje na splitskim sinodima X stoljeća; ali to ne isključuje da se je ona neposredno poslije toga mogla osnovati145 ili da je onamo prenesena iz Skradina, kako to pretpostavlja i piše Šišić. Samo, on taj akt ubacuje vrlo kasno, a to u period između 1000. i 1060. godine.146 Prema našoj pretpostavci bi, Prestancije, koji je, kako kaže Jireček, omiljeno ime u Sjevernoj Dalmaciji do o. 1250. godine,147 bio Prestancije I, a onaj, koji se javlja u drugoj polovici XI stoljeća Prestancije II. U pogledu fakata i slično, nema u ovoj ispravi slučajeva koje bi trebalo navesti pojedinačno i karakterizirati. Stoga ćemo sada odmah prijeći na samu historijsku obradu Krešimirova privilegija, iz koga ćemo dobiti neke sasma nove poglede i uvid u historiju Hrvata za narodnih vladara u prvoj i drugoj polovici X stoljeća. Središnji je problem u ovoj raspravi pitanje vladavine Krešimira I, i to napose njenog datiranja, kao i svega onoga što iz toga proizlazi. U našoj povelji kaže se da Krešimir »po božjoj milosti kralj Hrvata i Dalmatinaca« (dei gratia croathorum atque dalmatinorum rex) kralj uje 24 godine.148 To bi značilo daje on prvi hrvatski vladar, koji nosi ovakvu titulu,
izvora«. On za one prigovore, koje je iznio u pogledu te isprave kaže kako »nema sumnje ... da opterećuju njenu autentičnost«. No da je Lucius »služeći se njome u jednom jedinom slučaju ... ipak pokazao da joj vjeruje kao historijskom izvoru« (o. c., 84 — 86, 92). To sve ukazuje da se autor ipak nije sasma opredijelio u pogledu njene autentičnosti, i to upravo zato što nije proveo po sebi zacrtanu njenu »preciznu diplomatičku analizu«! 145 S t i p i š i ć kaže da je sasma »nepoznato kada je osnovana biogradska biskupija« i da bi ta biskupija »mogla biti osnovana mnogo prije spomenute isprave (S. A.), ali mi nemamo izvora koji bi nam to mogli potvrditi«. Nadalje, ako »hoćemo riješiti ovu zagonetku, ne preostaje nam drugo nego odbaciti tvrdnju da je biogradska biskupija osnovana tek 1060. godine i pomaknuti njen osnutak za stotinjak godina ranije«. Naime »nedostatak vijesti o postojanju biogradske biskupije još polovicom desetog stoljeća ne znači da ona nije postojala« (o. c., 88, 89). 146 Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb 1925, 660. 147 Die Romanen . . . III, Denkschriften . . . XLIX, Wien 1903, 53. 148 S t i p i š i ć prvo ovoga kralja stalno naziva: Mihajlo Krešimir II, koji mu je jedan od najvećih hrvatskih vladara, te zato i zastupa staru kronologiju njegova vladanja od 949 — 969, a za Krešimira I 935 — 945. Zatim kaže da je taj vladar (tj. Mihajlo Krešimir II) »zaista bio na vlasti 950. godine, ali to nije bila dvadeset četvrta godina

138

139

a ne, kako se dosada držalo, Petar Krešimir. Zapravo, po Tomi Arhidakonu trebao bi prvi biti Držislav, koji je dobio naslov kralj Dalmacije i Hrvatske, te su on i njegovi nasljednici tako i nazivani. Naime, oni su od bizantinskih careva primili znakove kraljevskog dostojanstva i nazivali su se njihovim »eparsima i patricijima«. Toma dodaje: oni su imali »po nasljeđu otaca i pradjedova njihova porijekla gospodarstvo kraljevine Dalmacije i Hrvatske« (ex successione sue originis patrum et proauorum dominium regni Dalmatiae et Chroatiae).149 Prema Tomi bi, dakle, Držislav bio prvi150 nosilac titule »rex Dalmatiae et Chroatiae« tj. »rex Chroatorum et Dalmatinorum«.151 Da tome nije tako najbolje pokazuje titulacija Krešimira I,152 koji se prvi ovako naziva. Njegovi pak pretšasnici Trpimir i Muncimir zovu se ili »Chroatorum dux« ili »dux Chroatorum«, a »Chroatorum rex« ili »rex Chroatorum« Tomislav, koji čak vrši konzulsku čast153 »in provincia Chroatorum et Dalmatiarurn finibus«. 154 To bi značilo da je tek Krešimiru Prvom uspjelo ujediniti Hrvatsku i Dalmaciju i prozvati se kraljem Hrvata i Dalmatinaca, po kojima u to doba Konstantin Porfirogenet naziva Jadran »το πέλαγος Δαλματών«155 tj. More Dalmatinaca ili Dalmatinsko more.156
njegova vladanja«, te da je on vladao samo 20 godina, a ne 24, »kako to navodi naša isprava«. Nadalje on historijskim mogućnostima pokušava »protumačiti ovu nejasnoću« tako da prihvaća da je Mihajlo Krešimir II došao na vlast uz pomoć bana Pribine, koji je ubio njegova prethodnika i takmaca Miroslava. Kako je, po Stipišiću, Mihajlo Krešimir II smatrao sebe jedinim zakonitim nasljednikom Krešimira I, a Miroslava uzurpatorom prijestolja, »prema tome možemo pretpostaviti da je Mihajlo Krešimir II smatrao sebe zakonitim vladarom već 945. godine... Ako je to zaista tako, onda bi Mihajlo Krešimir II vladao uistinu dvadeset četiri godine, te bi dvadeset četvrta godina njegova vladanja, koja se navodi u datumskoj formuli, padala upravo u 969. godinu, tj. otprilike u posljednju godinu njegova života... Tomu možemo dodati i to da XII indikcija, koja se nalazi u datumu odgovara upravo 969. godini« i da ovo podudaranje »u našem slučaju ne treba zapostaviti«. I na kraju Stipišić zaključuje da »iz ove analize datuma i pokušaja rješenja nagomilane problematike slijedilo bi da godina postanka isprave može biti samo 969.« (o. c., 92, 80, 81). 149 Thomas Archiadiaconus, Historia Salonitana, Scriptores III, MSHSHM XXIV, Zagrabiae 1894, 38, 39. 150 Netočno je Sišićevo pobijanje Tome, koji tobože kaže da je Držislav bio »prvi kralj hrvatski« (F. Š i š i ć, Priručnik izvora... 1/1,212, bilj. 1), jer Toma Arhidakon uopće tako ne piše, a to je velika razlika! 151 V. o tome odvojeno mišljenje od ostalih povjesničara N. K l a i ć (Povijest Hrvata..., 322, 323). 152 F a r l a t i piše ovako: »Thomas Archidiaconus docet neminem Ducum Chroabatiae Regis titulum usurpasse ante Dirsislavum, qui decimo saeculo floruit. Sed in archivio Monachorum S. Chrisogoni Jadrensis extat Diploma, in quo Chresimirus primus Major dictus, et proavus Cresimiri tertii, regio nomine donatur. Vereor autem, ut Cresimirus primus sive Dux, sive Rex cum Joannis VIII. Pontificatu Spalatensi componui possit, et huic praeponendum censeo Muncimirum II filium Tirpimiri secundi, si vera sunt, que Dandulus scripsit« (o. c. I, Venetiis 1751, 341). 153 V. o tome negativno, ali interesantno mišljenje N. K l a i ć (Povijest Hrvata..., 292 i bilj. 69-76). 154 RD, 5, 15, 188, 189, 187. 155 RD, 346. 156 Poznat je i naziv kralja Petra Krešimira za to isto more u njegovoj čuvenoj povelji od 1069. »in nostro dalmatico mari« (RD, 73). tj. »u našem dalmatinskom moru«

Samo, pitanje je kada je došlo do ovoga ujedinjenja, a to je eto baš povezano s godinama vladanja navedenog vladara. Kako je Krešimir I 950. kraljevao 24 godine, znači da je naslijedio svoga oca na prijestolju 926. godine.157 Tko mu je bio otac, znamo iz Konstantina Porfirogeneta. Naime ovaj car-pisac kaže da mu se je otac zvao »Τερπημέρη«,158 tj. Trpimir (II).159 Ovdje treba da navedemo da Trpimirovo vladanje stavlja Vj. Klaić »o. 930-0. 945«,160 Šišić »o. 928-935?«,m M. Barada »o. 928-O. 935«,162 VI. Babić ne samo da to ne datira nego čak vrlo neobično piše da »o vladanju prva dva Tomislavljeva nasljednika, Krešimira li Trpimira II (!S. A.), nisu poznate nikakve pojedinosti...«, 163 dok N. Klaić stavlja staro datiranje vladavine Krešimira I (o. 935-945) i Miroslava (945-945).164 U najnovije pak
ili Jadranu. Cistercita pak Gunter, kada priča u svome spisu kako je pao Zadar i Carigrad, kaže za ovo more i »... mare Adriaticum, quod et ipsum Dalmaticum (S. A.) appellatur«, te dalje tumači postanak toga naziva (Guntheri Cistercitensis Historia captae a Latinis Constantinopolis, J. P. Migne, PL 212, Parisiis 1855, 232, 233, 235, 238). 157 Otac mu se je, po Konstantinu Porfirogenetu, zvao Trpimir (II) i on s Tomislavom nije sin Muncimira, kako to piše Šišić i M a n d i ć (Rasprave..., 351, 367), koji je čak prihvatio falsificirani zapis (»troškovnik«), tobože iz Britanskog muzeja u Londonu, dra Ch. F. A r e n s a (»Važan prilog starohrvatskoj povijesti«, Hrvatska revija 13, Zagreb 1940. 595), učinjen po nagovoru pok. dra Držislava Švoba, gdje se pored kralja Trpimira navode i Petar i Častimir, sinovi anonimnog »nedavno preminulog kralja« (D. M a n d i ć , o. c. 343-345, 350), što je zbilja nonsens! 158 Constantine Porphyrogenitus, De administrando imperio. Greek edited Gy Moravcsik, Budapest 1949, 148. 159 Vj. K l a i ć analizirajući 31. glavu DAI-a, gdje Porfirogenet spominje poslije arhonta Porge: arhonta Trpimira, oca arhonta Krešimira, nadalje arhonta Krešimira i sina mu Miroslava, kaže da se dosad nije moglo ustanoviti u koje oni stoljeće spadaju, da li u IX ili u X, jer ih historici meću i u jedno i u drugo stoljeće tamo počam od Luciusa. Nadalje piše kako su od ova četiri arhonta (izuzev Porgu) učinili tri, no i to im nije pomoglo, jer su morali stvoriti »skroz fantastičnog arhonta Trpimira II, da bude djed ubijenome arhontu Miroslavu«. Stoga on smatra da se cijeli ovaj čvor može lako riješiti hipotezom, da je Konstantin imao na umu dva Krešimira, te da je jedan Krešimir s ocem Trpimirom živio u IX stoljeću, a drugi Krešimir sa sinom Miroslavom u prvoj polovici X stoljeća. Da je ova hipoteza posve opravdana, Klaić kaže da to dokazuje i letimična analiza Konstantinovog kazivanja u 31. glavi, gdje je on poredao svoje bilješke kronološki od najstarijih vremena do svojega doba. U dokaz toga Klaić iz cijele ove glave iznosi 8 bilježaka, koje tobože po njemu teku kronološkim redom i završava onim što je već rekao u pogledu tih vladara, dodajući da je Krešimir uopće ime, koje se za narodnih vladara kroz tri stoljeća više puta ponavlja (»Prilozi hrvatskoj historiji za narodnih vladara«, Zbornik kralja Tomislava, Posebna djela XVII, Zagreb 1925, 212 — 214). Međutim ako se detaljnije analizira ova glava (31), onda se vidi da to nije tako i da se Porfirogenet ovdje ne drži onakvog kronološkog reda, kako je Klaić iskonstruirao, te da Trpimir (II) svakako spada u X stoljeće i on je otac Krešimira I, a djed Miroslava! UD Povijggt Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća I, Zagreb 1899, 85. 161 Povijest Hrvata..., 430, 431. 162 M. B a r a d a — L . K a t i ć —J. Š i d a k , Hrvatska poviest za VIII razred srednjih škola I, Zagreb 1943, 48. 163 Istorija naroda Jugoslavije I, Beograd 1953. (čir.), 185. 164 Izvori za hrvatsku povijest I, Zagreb 1955, 35, 39. Iako je N. K l a i ć , kada je pisala svoju »Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku«, morala biti upoznata s onom

140

141

vrijeme B. Ferjančić ide tako daleko komentirajući Porfirogeneta da smatra Klaićevo izlaganje iz 1925. najvjerojatnijom pretpostavkom. Naime, po Klaićevom mišljenju kada car —pisac kaže da je Trpimir otac Krešimira, onda je to vladar iz sredine IX stoljeća, a kada govori o samom Krešimiru i njegovu sinu Miroslavu, da je to vladar iz druge četvrtine X stoljeća.165 Ovakva vrst proizvoljnog kombiniranja, naravno, otpada sama od sebe. I dok Šišić piše isprva (1914) da misli da je »Trpimir budi sin TomislavIjev budi brat njegov, noseći tako ime pradjedovo, odnosno djedovo«, te na istoj strani svoje radnje u bilješci 2 dodaje kako mu izgleda »kao da je Trpimir prije Tomislavov brat, nego li sin«,166 11 godina kasnije (1925) piše da je on Tomislavov »jamačno mladi brat« 167 ili »možda stričević«, a »prema tome — na što nas upućuje već i ime — unuk istoimenog hrvatskog kneza iz sredine IX stoljeća«.168 Međutim, Barada mu ne određuje srodstvo, već naprosto kaže da je naslijedio Tomislava.169 Prije nego išta unaprijed kažemo, pogledajmo što piše Konstantin VII Porfirogenet o arhontima ili vladarima Hrvata, Srba, Zahumljana, Travunjana, Konavljana, Dukljana i Neretljana (Pagana). On prvo opisuje kako je Vasilije I (867 — 886) na molbu poslanika ovih plemena poslao svoje svećenike, koji su ih pokrstili. Zatim izričito kaže da im je po pokrštenju dao one arhonte, koje su htjeli i izabrali od roda koji su najviše štovali i volili.170 I otada do danas navodi dalje, njihovi arhonti su od istih rodova i ne od drugoga.171 To znači da su svi ovi, kako je to već dobro uočio Šišić,172 imali vladara iz istih dinastija koje su došle na arhontsku vlast u doba Vasilija I. Prema tome i Hrvati su imali za vlade Konstantina Porfirogeneta svoje kraljeve iz one iste-dinastije koja je započela da vlada u toj zemlji od Konstantinovog djeda Vasilija. Međutim, izgleda da se je tu, s obzirom na druge izvore koji se odnose na Hrvatsku, Konstantin VII ipak malo prebacio, te ćemo preko toga prijeći
poveljom Krešimira I, objavljenom 1967. i 1969. godine, ona ostaje pri svome starom datiranju hrv. narodnih vladara iza Tomislava i »Mihajla Krešimira II« iz 1955. (v. Povijest Hrvata..., 312). 165 Vizintinski izvori za istoriju naroda Jugoslavije II, SAN. Posebna izdanja CCCXXIII, Vizantološki institut knj. 7, Beograd 1959, 43, bilj. 122, 45, bilj. 138. 166 »Genealoški prilozi o hrvatskoj narodnoj dinastiji«, Vjesnik Hrvatskoga arheološkoga društva NS XIII, Zagreb 1914, 60. 167 1 D. Mandić smatra Trpimira II, čiju vladavinu stavlja u razdoblje od o. 929 —o. 935, sinom kneza Mutimira, a za mlađeg brata Tomislava (D. M a n d i ć , o. c., 351). 168 Povijest Hrvata..., 431, 432. 169 M. B a r a d a - L. K a t i ć -J. Sidak, o. c. I. 48. 170 Međutim u biografiji svoga djeda Vasilija, koju je napisao Porfirogenet o. 950. g., stoji da je ovaj vladar po pokrštenju Hrvatima i Srbima postavljao za arhonte one koje oni sami sebi izaberu iz redova svojih suplemenika (Vizantiski izvori... II, 5, 80). 171 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 124, 126; F. Rački, Documenta..., 370, 31; Za prijevod toga pasusa v. F. Šišić, Genealoški prilozi..., 59, 60. 172 Genealoški prilozi..., 59, 60.
142

s konstatacijom da su članovi hrvatske vladarske kuće i za njegova doba iz iste dinastije, koja je bila i krajem IX stoljeća. Isto tako, ne možemo se složiti sa Šišićem da su Tomislav i Trpimir II sinovi Muncimira, kao ni sa datiranjem njihove vladavine, jer se to nikako ne slaže s podatkom iz naše isprave.

Mi znademo da Toma Arhidakon spominje Tomislava kao kneza (ducis) u vezi Ivana, koji je bio splitski nadbiskup 914. godine.173 Nadalje, i papa Ivan X (914 — 928), kada piše jedno zajedničko pismo Tomislavu, zahumskom knezu Mihajlu, svećenicima u narodu »per Sclauoniam et Dalmatiam«, on ovoga prvoga naziva »kraljem Hrvata« (regi Chroatorum).174 Samo je jedno pitanje iz koje je godine to pismo i kada je onaj prvi crkveni sabor u Splitu održan? Po našem mišljenju, svakako nije Tomislav vladao sve do 928. ili čak do nešto poslije te godine, kako to Šišić smatra,175 dok Barada stavlja njegovu smrt o. 928,176 čime prihvaća ono što je Šišić pisao u svojoj »Povijesti Hrvata« 1925.177 Mi pretpostavljamo da je Tomislav zavladao Hrvatskom početkom 10. stoljeća i da je možda već o. 920. godine umro. Ako je i približno tako, onda kada bi bio onaj crkveni sabor u Splitu, za koji Šišić tvrdi da je sazvan 925.178 Po našem mišljenju taj sinod je mogao biti i mnogo prije, jer uopće nije ničim osnažena i dokazana ta datacija od 925. godine. Isto tako je mogao biti održan i prije 920. godine. No sve ovo ne znači da mi zasigurno tvrdimo da je baš o. 920. umro Tomislav. Mi ovdje možemo dodati da je on mogao i prije umrijeti, tj. sinod se je mogao obaviti tamo negdje iza 915. godine, i papino pismo je također moglo biti iz istoga toga vremenskoga razdoblja. Prema tome je Tomislav postigao kraljevski naslov svakako već u drugom deceniju 10. stoljeća, a ne 925. godine. Ovakvo deduciranje moglo bi nas odvesti i suviše u širinu u vezi sa Tomislavom, njegovom vladavinom i događajima, koji se pripisuju njegovu dobu. Stoga ćemo se vratiti na samoga Trpimira II, oca Krešimira I, da mu po mogućnosti dademo mjesto nove datacije u genealogiji hrvatskih narodnih vladara. Što je bio Trpimir Tomislavu, ne znamo. No ipak ga je naslijedio direktno na prijestolju. To bi značilo da je vladao o. 920. (ili nešto ranije) pa približno sve do 926. godine.

73

Thomas Archidiaconus, o. c., 36. RD, 189. Genealoški prilozi..., 58, 87, 88; Povijest Hrvata..., 401, 429, 430. 76 M. B a r a d a - L. K a t i ć - J. Sidak, o. c. I, 48. 77 O. c., 429. 78 Povijest Hrvata..., 415, 416.
74

75

143

Po tome nisu Zaharija, srpski knez (arhont) i jedan dio Srba prebjegli u Hrvatsku k Tomislavu, kako to piše Porfirogenet,179 nego su došli k Trpimiru II. Isto tako, nije Tomislav pobijedio Bugare, koji su napali Hrvatsku, nego ili Trpimir II ili pak njegov sin Krešimir I. Za Trpimira II na njegov dvor je došao onaj Martin,180 o kome dosada ništa konkretnije ne znamo i ne možemo da preciznije razjasnimo njegovu misiju.181 No svakako možemo reći da je za miroljubive vladavine ovoga kralja Hrvatska i dalje snažna i na kopnu i na moru, kako to opisuje opet car Konstantin VII.182 Kada je 926. g. naslijedio Trpimira II njegov sin Krešimir I, on je odmah bio stavljen pred mnoge državno-političko-crkvene probleme, koje je trebao hitno rješavati. Konstantin Porfirogenet piše da je arhont Hrvatske od vlade cara Heraklija podanički potčinjen bizantskom caru. Nadalje kaže daje Hrvatska do arhonta Krešimira mogla podići za ono vrijeme ogromnu vojsku, sastavljenu od konjaništva i pješadije, a posjedovala je i vrlo snažnu mornaricu, koju su sačinjavale sagene i kondure, kako nas također o tome isti pisac izvještava u brojkama. 183 Da li je ovaj hrvatski vladar makar nominalno priznavao vrhovnu bizantinsku vlast kao njegovi preci? Na ovo možemo prije negativno odgovoriti, i to na osnovu Krešimirove ponosne titule »dei gratia Croathorum atque Dalmatinorum rex«, koja potvrđuje i ukazuje na potpunu nezavisnost njegovu i njegove države., ___Νο1 ovaj* je vladar unatoč takvoj snažnoj vojničkoj sili, poput svojih prethodnika vodio miroljubivu politiku sa svim okolnim susjedima. Zbog toga su i za njegove vladavine oni Hrvati, koji su se željeli baviti trgovinom, i dalje odlazili sagenama i kondurama od grada do grada obilazeći Paganiju i Dalmatinski zaljev čak do Venecije, kako se to lijepo uočuje iz djela Kon184 stantina VII. Dakle, već i po ovome vidimo da Šišić nema pravo kada piše da o Trpi185 miru i »njegovu sinu i nasljedniku Krešimiru I (o. 935 —945) ne znamo niConstantine Porphyrogenitus, o. c., 158; RD, 390, 391. 180 Barada stavlja pogrešno njegov dolazak u Hrvatsku u 931. g. i stvara iz toga neke neuvjerljive zaključke (M. Barada — L. Katić —J. Šidak, o. c. I, 48). Inače u dodatku Krešimirovoj povelji od 950. g. govori se kako su ona devetorica kraljevih ljudi dali sagraditi crkvu sv. Martina, sv. Stjepana pape i Djevice Marije u Vranjicu, bogato je obdarivši. Crkva sv. Martina na tome otočiću postoji i u XIV st., a kasnije joj nestaje traga i arheolozi imaju zadaću da je pronađu. Svakako ovakva crkvica u čast sv. Martina ukazuje kako je kult toga sveca cvao u karolinško doba i kako se je raširio i u naše krajeve (J. Stipišić, o. c., 94, 89, 90, 89). 181 Vizantiski izvori... II, 43, bilj. 124. 182 Gl. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150; RD, 398. 183 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150. 184 Constantine Porphyrogenitus, o. c,, 150. 185 D. M a n d i ć stavlja godine vladanja ovoga Krešimira I u razdoblje od o. 939-0. 944. (o. c., 367).
144
179

šta više nego da su oni umjeli hrvatsku državu održati na onoj visini i snazi do koje ju je podigao kralj Tomislav.«186 Već smo prije rekli da sam Porfirogenet piše da je arhont Krešimir sin arhonta Trpimira. Nadalje, da je Hrvatska imala veliku moć i mnoštvo vojske sve do njega i za vrijeme njegove vladavine, a kad je on umro, smanjila se je kopneno-pomorska snaga u toj zemlji.187 Prije nego što stavimo neke važnije događaje u razdoblje Krešimirove vladavine, potrebno je da utvrdimo barem približno godine njegova kraljevanja. Dakle on je sjeo na očevo prijestolje 926; 950. je vladao već 24 godine. Kada je prestao vladati, tj. kraljevati, sigurno i određeno ne znamo, iako ima za to jedan vrlo kasni i od ovoga doba vrlo daleki podatak. To je tzv. »Catalogus 188 ducum et regum Dalmatie et Croatie«,189 sastavljen u prvoj polovici 18. stoljeća, a pisac bi mu valjda imao biti Isusovac Filip Riceputi. U njemu pod »Reges« kaže prvo ovo: »XVII. Cresimirus L filius Tiscimiri regis Serui^ a patre Bosina et regio titulo donatur circa 929; defuncto Cidomiro socero Croaciam nouo suo regno adiungit regiamque Salone190 figit 932, vxor Helena basilicarum apud Salonas fundatrix: obiit circa 954.«191 S tim katalogom je povezan iz istog vremena spis »Pontifices Salonitani et Spalatenses a quodam Dalmata ex Archivis Romanis collecti«, koji je prvi publicirao D. Farlati. Taj spis on naziva »rimskim katalogom«, a saznao je da mu je autor neki učeni Dalmatinac, koji je za svoga boravka u Rimu iz tamošnjih Tabularia sakupio imena solinskih ili splitskih biskupa te ih uredio kronološki sve do svoga doba. Na to upućuje, kaže dalje Farlati, sam naslov ovoga kataloga, u kojemu ipak nije spomenuto ima autora. Inače ovaj spis 192 seže do 1719. godine i u njemu imamo za Krešimira slijedeće podatke: »Joannes VIII aliis Januarius II Archiepiscopus Spalatensis vicesimus sextus. Praefuit ab an. 914. usque ad an. c. 940. sedentibus Joanne X. Leone VI. Stephano VII. Joanne XL Leone VII. Stephano VIII. imperante in Oriente Constantino Porphyrogenito cum Romano Lecapeno, regnante in Servia TisciPovijest Hrvata..., 431. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150. Čudno je što Šišić, koji je objelodanio ovaj »Catalogus«, ni jednom riječju ne citira da je i D. Farlati publicirao »Series Ducum et Regum Chrobatiae« (D. Farlati, o. c., I, 342, 343), iako se njime služio već Fr. B u l i ć (»Izvještaj o crkvi sv. Marije od Otoka i nadgrobnom napisu kraljice Jelene«, Vjesnik Hrv. arh. društva NS V, Zagreb 1901, 222, bilj. 14 i 15). Inače ovaj »Series« navodi 23 hrvatska vladara, a »Catalogus« 29 (ne 28, kako piše F. Bulić, o. c., 222 — 227). Uz to se Farlatijev »Series« ne slaže sasma s onim »Catalogus«-om, koji je publicirao Šišić, i u razdoblju vladara a i nekim navodima. I konačno njega je sastavio sam Farlati, kako to navodi »ex antiquis monumentis optimisque scriptoribus...« (D. F a r l a t i , o. c. I, 342). 189 Državni arhiv u Zagrebu — 36 D l - X, str. 122 - 124. 190 L. Katić kaže da je »Solin od IX —XII stoljeća bio prestolnica hrvatskih narodnih vladara« (»Solinski mlinovi u prošlosti«, Starohrvatska prosvjeta HI/2, Zagreb 1952, 218). 191 F. Šišić, Genealoški prilozi..., 89, 91. 192 D. Farlati, o. c. I, 329, 332-337.
187 188 186

145

miro, Ducibus in Croatia Michaele, Ciodimiro, aliis Tirpimiro. deinde in eadem Croatia regnante Cresimiro I. Fruntianus IV. Archiepiscopus Spalatensis vicesimus septimus. Praefuit inter annos 940 et 970. sedentibus Stephane VIII. Martino III. vel Marino II. Agapito II. Joanne XII. Leone VIII. Benedicto V. Joanne XIII. imperantibus in Oriente Constantino Porphyrogenito, Romano, Nicephoro Phoca, Joanne Zemnisce; regnante in Croatia Cresimiro I...« 193 Nadalje pak isti Farlati u svom djelu piše pod »Frontianus archiep. ab anno 940 ad 970« ovo: »... Qui temporibus illis principa turn in Chrobatis obtinebant, eos nullum sive Archiepiscopo, sive Ecclesiae Spalatensi commodum aut beneficium contulisse reperio. Tamislao in regimen Chrobatiae Cidomirus, huic vero successit Cresimirus nepos, cognomento Major, ut in Tabulis Dalmaticis appellatur...« 194 Bulić-Bervaldi donose isječak ovoga spisa kao prilog F, gdje su i ova dva podatka. No oni se uopće ne osvrću na Farlatijev komentar u vezi s Frontianusom. Nadalje pokušavaju nedovoljno uvjerljivo pobiti Farlatijev navod u pogledu autora »rimskoga kataloga«, čiji se rukopis nalazi pod naslovom »Salonitana et Spalatensia Sacra« u Državnom arhivu u Zagrebu. Naime, oni drže da je njegov sastavljač ili Riceputi ili Farlati, iako ni Riceputijev rukopis uopće ne sliči rukopisu autora »rimskoga kataloga«, a od Farlatija ne postoji nijedan dokumenat napisan ili potpisan njegovom rukom.195 Također Šišić ne donosi onaj Farlatijev komentar, a što se tiče ovoga »rimskoga kataloga« on isprva smatra da gaje kompilirao o. 1719. možda Riceputi ili Farlati. Na 89. stranici iza toga, u istome svome radu, piše da je ovaj katalog salonitanskih i splitskih nadbiskupa sastavio onaj isti anonim spisa »Ćatalogus ducum et regum...« Nadalje tvrdi da tješnju vezu između oba »imenika« jasno dokazuje činjenica što se kompilator »Rimskoga kataloga« očito služio katalogom hrvatskih vladara, a to znači (s obzirom na pismo) da su oba kataloga »budi postala istodobno, budi da je hrvatski vladarski katalog nešto stariji«. Kao pisca ili kompilatora ovih obih kataloga, kaže dalje Šišić, »označio je s uspjehom dr Faber patra Riceputija, do kojega su rezultata u novije vrijeme također došli Bulić i Bervaldi«,196 što nije točno. Naime Bulić i Bervaldi tako ne kažu, jer oni smatraju Riceputija ili Farlatija piscima kataloga, koji se odnose na solinske i splitske pontifike. Uz to u Farlatija, koji je naveo sam autora ovoga spisa, izričito stoji da je »a quodam Dalmata...» sastavljen tzv. »rimski katalog«, a to znači ne Riceputi ne Farlati, koji su po porijeklu pravi Talijani.

193 F a r l a t i ovaj podatak ovako komentira: »Cresimiro Senior, et proavus Cresimiri tertii, cui Petro etiam nomen est, non incommode aptari potest hisce temporibus, et cum Pontificatu Fruntiani IV aetate conjugi...« (o. c. I, 341). 194 D. F a r l a t i , o. c. I, 334, 109. 195 Gl. Fr. B u l i ć —J. B e r v a l d i , Kronotaksa solinskih biskupa uz dodatak kronotaksa spljetskih nadbiskupa (od razorenia Solina do polovice XI. v) Zagreb 1912-13,74,77-96. 196 Genealoški prilozi..., 18, bilj. 2, 89.

Koji je stariji od ovih kataloga, teško je određenije reći. Svakako možemo prihvatiti da su oba spisa nastala u prvoj polovici XVIII stoljeća. Što se tiče važnosti prvoga kataloga, Šišić kaže da je »sasvim obična i nekritična kompilacija na osnovu štampanih nekih knjiga, ali i bujne fantazije inače nepoznata autora iz prve polovice XVIII. vijeka« i da on »ne može nikako da zapremi odličnije mjesto medu izvorima hrvatske prošlosti. On je naime po postanju svome naprosto kompilacija, koja se temelji sad na historiji, sad na mutnim izvorima, što više »kada ga se dobro prouči, opaža se »jasno, da se kompilator ispomagao još i živahnom fantazijom svojom, a sve u težnji, da zgodno poreda i složi svoj posao. Opaža se dakle isto takva tendencija, kao i kod takozvanog »rimskoga kataloga« salonskih i spljetskih nadbiskupa«. Dalje je Šišić naglasio da on objavljuje ovaj prvi katalog u cijelosti i zato da se zadovolje oni koji ga još ne poznaju« a drže da u njemu ima bog zna šta vrijednoga i važnoga »izrazujući nadu da će na osnovu ovoga njegovog komentiranja istoga kataloga »pravi kvalitet kataloga još bolje izaći na vidjelo.«197 Sa Šišićevim ovakvim negativnim gledanjem na ovaj Ćatalogus i njegove pouzdanosti nije se složio u posljednje vrijeme V. Novak, koji smatra »da se može u izvjesnoj mjeri poslužiti i ovakvim spisom« i da se »svakako treba zaustaviti na tom katalogu već stoga jer on potječe od naučnika velikog ugleda. Riceputi je sa najvećom akribijom ne samo odabirao i analizirao izvore, nego se prema njima također strogo odnosio, kad ih je uzimao za osnovu svojih zaključivanja«. Zato, jednako kao što su Rački i Bulić ozbiljno uzeli u razmatranje ovaj Ćatalogus, Novak smatra da se ipak treba zaustaviti na jednom podatku u ovom spisu.198 Unatoč ovakvom najnovijem mišljenju, svakako se mora sa punim oprezom pristupiti ovome Catalogusu hrvatskih knezova i kraljeva, na koji je Šišić prvi upozorio da su mu podaci »upravo sasvim nepouzdani, dapače nemogući »i iznio da su uzeti iz tzv. Ljetopisa popa Dukljanina, koji je ovome kompilatoru bio »prvi glavni izvor.« U tome Ljetopisu se govori kako je Belo oženio sina Tišimira za kćer bana Čudomira iz Bijele Hrvatske. Ova mu je rodila dva sina: Predimira i Krešimira (Cresimirum). Kasnije je prvi zauzeo cijelu Crvenu Hrvatsku i njome zavladao, a njegov brat Krešimir zauzeo je Bosnu uz pomoć Čudomira, i kada je umro otac njegove majke zavladao je Bijelom Hrvatskom. U to vrijeme je umro bugarski car Petar.199 200 Prema datumu smrti cara Petra (30.1 969) možemo sa sigurnošću reći da ovo nije naš Krešimir I, jer on je mnogo ranije umro. Unatoč toga ne bi se i mogli sasma složiti sa Šišićem da su »svikolici podaci bivšeg trogirskog imenika... sasvim nepouzdani i bez ikakve historičke vrijednosti«,201 jer su
197
198

Zadarski kartular svete Marije, JA, Zagreb 1959, 34. Ljetopis Popa Dukljanina — uredio F . Š i š i ć , SAN, Beograd — Zagreb 1928, 323, 324. 200 Ljetopis Popa Dukljanina, MH, Zagreb 1950, 73, bilj. 146. 201 Genealoški prilozi. ..,64.
199

O. c., 60, 89.

146

147

oni uzimani iz većinom danas izgubljenih izvora kao i onih, koji i danas nisu sasma podvrgnuti jednoj temeljitoj kritici, kao ni ovaj »rimski katalog«, koji još nije dobio svoje određeno mjesto medu izvorima za hrvatsku srednjovjekovnu historiju. Što se tiče porijekla Krešimira I, vidimo da Riceputi nema pravo, jer znamo po Konstantinu točno tko mu je bio otac, tj. vladar Hrvatske, a ne Srbije. Isto tako nije zavladao Hrvatskom o. 932. nego već 926, kako se to očito vidi iz naše isprave. Nadalje da bi mu se žena zvala Jelena ili ne, vrlo je primamljiv podatak, i mi ćemo ga pokušati osnažiti nekim izvorima. Podatak pak daje Krešimir I umro o. 954. izgleda nam također da nije daleko od istine, i to naročito u vezi s onim pasusom u DAI-u, gdje Porfirogenet govori o ovom kralju i stanju poslije njegove smrti. Iz »rimskog kataloga« pak doznajemo da za nadbiskupovanje u Splitu Ivana VIII, zvanog po nekima i Januarije II (914 —o. 940), knezovi su u Hrvatskoj Mihajlo, Čudomir, po nekima Trpimir, i onda kao kralj Krešimir I. Međutim taj podatak je netočan u pogledu knezovanja Mihajla u Hrvatskoj, a identificiranje Trpimira sa Čudomirom i obratno ne objašnjava nam ipak točnije rodbinsku vezu s Krešimirom, koju je sigurno utvrdio ondašnji izvor: car Konstantin VII. Jedino što se možemo u cijelosti složiti jest podatak u »rimskom katalogu« da je i za nadbiskupa Ivana vladao Krešimir. Ovaj svoju kraljevsku funkciju vrši do pedesetih godina X stoljeća, i to za vrijeme nadbiskupovanja Ivana a dijelom i za nadbiskupovanja Fruntianusa IV (940 — 970)/; o kome Toma Arhidakon ništa nezna — a ne kako se kaže u tom istom katalogu za cijelog njegova mitropolitovanja. Još nešto. Kada Farlati govori o nadbiskupovanju Fruntianusa, on priča da je Tomislava naslijedio Čudomir, a ovoga »nepos« Krešimir s nadimkom »Major«, kako ga se zove »in Tabulis Dalmaticis«. Na ovaj se podatak začudo nitko od naših historičara dosada nije osvrnuo, pa čak ni Šišić ni Barada. Svakako je interesantno što kaže Farlati o ovom redoslijedu vladara, a njegov navod da se Krešimir zove »Stariji« u dalmatinskim ispravama (spisima) točan je, jer tako baš stoji u onoj ispravi iz 1067. godine. Inače Farlatijev navod da je Krešimir unuk Čudomira, svakako otpada, jer prvorazredni izvor Porfirogenet donosi samo da mu se je otac zvao Trpimir, a ne Tišimir, dok o djedu ne govori ni riječi. Iz istoga razloga otpadaju i svi ostali spomenuti navodi o Krešimirovu rodbinstvu, što ga sadrži katalog hrvatskih knezova i kraljeva kao i tzv. Ljetopis popa Dukljanina. Nakon što smo ovako kritički pretresli ove interesantne no zato slabo vjerodostojne i malo upotrebljive podatke iz Dukljanina i iz obiju kataloga, te približno utvrdili godine vladanja Krešimira I, možemo prijeći na to da pokušamo iznijeti koji su se sve događaji odigrali za njegova dugog vladanja. U prvom redu je 10. VII 926. Mihajlo »rex Sclavorum« zauzeo južnoitalski grad Sipont,202 kako to kažu »Annales Barenses«.203 To je onaj isti zahum202 O tome vladaru i događaju v. D. G r u b e r , »Iz vremena kralja Tomislava«, Zbornik kralja Tomislava, 336 — 341.

ski vladar, koga Ivan Đakon naziva »Sclavorum duce« pod 912. godinom,204 te kome je kao i Tomislavu pisao papa Ivan X. Samo tada, kada mu se obra205 ća papa, imenuje se još kao »dux«, a već spomenute 926. »rex«, dakle upravo kada Krešimir započinje sa svojim kraljevanjem. Tada se je Mihajlo kitio i visokim bizantskim titulama: antipata (prokonzula) i patricija, kako to piše Porfirogenet, koji mu daje i naziv: arhont.206 Sve bi ovo značilo da je Mihajlo priznavao vrhovnu vlast Bizanta i njegova vladara. U vezi sa Mihajlovom ekspedicijom u Južnu Italiju, ne isključujemo mogućnost da su pri osvajanju Siponta sudjelovali i Hrvati. Slijedeći događaj za vladavine Krešimira I jest obnavljanje rata s Hrvatima od strane Simeona, koji je sam pošao protiv njih. Kada je s njima zametnuo boj, kako piše nastavljač kronike Georgija Hamartola i nastavljač Teofana u poglavlju pod naslovom »De Symeone Bulgare et de eiusdem per Chrobatos clade et de morte eius«, bio je izgubio gotovo svu svoju vojsku. To se je dogodilo 927. go.,207 što se vidi iz naznačene indikcije XV. u tom poglavlju.208 Tada je papa poslao dvojicu svojih poslanika u Bugarsku, gdje su se zadržali dvije godine. Oni su ondje (kako nas o tome izvještavaju akti drugoga splitskog sinoda (po nalogu papinske stolice završili svoju posredničku misiju u pogledu sklapanja mira između Bugara i Hrvata,209 koji su se po smrti cara Simeona (27. V 927)210 poput Mađara i ostalih susjednih naroda oko Bugarske spremali da napadnu Bugare, kako dalje iznosi nastavljač Georgija Hamartola.211 Svakako je papa posredovanje između dva naroda izvršio u duhu onoga pismenog obećanja, koga su Hrvati dali stolici sv. Petra da neće nikada provaliti u tuđu zemlju i ratovati nego jedino ukoliko netko baš njih napadne, te da će radije živjeti u miru sa svima koji to žele.
203 204
205

RD, 187, 189. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 160. F. S i s i ć, bez ikakvog izvornog obrazloženja, stavlja da se ovaj bugarski poraz dogodio 926. g. (Povijest Hrvata..., 422). I dok K. J i r e č e k (Istorija Srba l, Beograd2 1952, 115) ne datira taj poraz, G. O s t r o g o r s k i (Istorija Vizantije, Beograd, 258) baca ga, također bez obrazloženja odakle je uzeo to za potvrdu, u »oko 926.«. B. Ferjančić pak iznosi razna mišljenja u dataciji toga rata i zaključuje da »na osnovu raspoloživih podataka ne može se tačno odrediti vreme hrvatsko-bugarskog rata, ali je sigurno da je on voden odmah posle pokoravanja Srbije: u DAI (De administrando imperio: S. A.) kaže se da je pohod protiv Hrvata preduzet u vreme zauzimanja Srbije od strane Bugara« završava svoje izlaganje B. F e r j a n č i ć ( Vizantski izvori za istoriju naroda Jugoslavije II, Posebna izdanja Viz. instituta CCCXXHI/7, Beograd 1959, 56, 57, bilj. 191). D. M a n d i ć, služeći se Nastavljačem Teofana, Hamartolom i drugim bizantinskim piscima, koji većina pišu da je 27. V 927. poražen car Simeon, tvrdi da je Tomislav sa Hrvatima toga dana pobijedio Bugare i njegovog vladara (o. c., 214 — 225). 208 RD, 392. 209 RD, 195. 210 I S i š i ć (o. c., 423) i K. J i r e č e k (o. c. I, 115) i G. O s t r o g o r s k i (o. c., 258) pišu da je taj vladar umro 27. V 927. 211 RD, 394.
206 207

RD, 393. RD, 388.

148

144

S takvom obavezom, koju su i za Trpimira II obnovili,212 Hrvati su se automatski stavili pod zaštitu rimske kurije. Time se može objasniti i potez Ivana X što je posredovao u koriš Hrvata preko svojih poslanika, koji su uspješno obavili svoju misiju. Nakon toga je papa uputio jednoga od njih, i to biskupa Madalberta u Split. Ondje je pod njegovim predsjedanjem213 održan tzv. drugi sinod, čija je datacija (potkraj 927. ili 928. g.)214 ipak vrlo problematična, jer ta godina nije ničim točnije dokazana. Dapače, ako uzmemo da su se oni poslanici vratili iz Bugarske u Rim 928. ili početkom 929, onda je Madalbert mogao stići u Split najranije 929. Te je godine najvjerojatnije i održan onaj drugi sinod. Iz sadržaja zaključaka ovog drugog sinoda vidimo da se je na njemu nalazio i »vladar Hrvata« (Chroatorum principe) sa svojim višim plemstvom (eius proceribus), medu koje su se ubrajali banovi, župani i dvorski dostojanstvenici.215 U vezi s tim automatski otpada i kombinacija Šišića iz 1914. kada kaže kako je pažnje vrijedno da se hrvatski vladar od 928. g. naziva samo »Chroatorum princeps« i da mu se ne daje nikakvo ime, te da se »obično uzima da je to Tomislav, premda bi mogao već biti i njegov nasljednik Trpimir II.«216 Faktično na ovom saboru je prisustvovao Krešimir I, koji je vladao u ovo doba Hrvatskom. Isto tako otpada i Šišićev citat iz njegove »Povijesti Hrvata«, izišle 1925. da na sinodu nalazimo »jamačno kralja Tomislava« te dodatak »da je već novi vladar sjedio na hrvatskom prijestolju, jamačno bi i poimence bio pomenut od suvremenika kompilatora ovih akata.«217 Na ovom.drugom sinodu su, dakle, u prisutnosti Krešimira I uređene crkvene prilike u Dalmaciji i Hrvatskoj, kojima je on suvereno vladao. Crkvenom organizacijom sačuvano je i političko jedinstvo Hrvatske i Dalmacije i tada je zapravo splitski nadbiskup postao mitropolita obiju ovih zamaIja. Time je ukinuta i prijašnja titula »biskupa Hrvata« (episcopus Chroatorum), koja je bila priznata na prvom crkvenom saboru i novi papa Leon VI (928/9) sada naređuje Grguru, ninskom biskupu (koji je obnašao tu čast), koji je silom »prilika postao biskupom u zemlji Hrvata« (in Chroatorum terra) da biskupuje samo u skradinskoj crkvi, zabranjujući mu da sebi prisvaja tu218 đe biskupije. Tako je dakle Krešimirovim, a ne Tomislavovim prešutnim stavom likvidirana ova nacionalna crkva, koja je htjela imati primat i nad dalmatinskim biskupima,219 dok je naprotiv pod čvrstim okriljem pape splitska metropolija uskoro provela svoj zamišljeni plan i postigla svoj cilj.
Constantinus Porphyrogenitus, o. c., 148, 150. F. Sišić, Priručnik... I/l, 222; RD, 195. 214 Gl. F. Šišić, Povijest Hrvata, 423,424; M. B a r a d a - L . K a t i ć - J . c. I, 47. 215 F. Šišić, Povijest Hrvata, 656. 216 Priručnik izvora... 1/1,22, bilj. 2. 217 Povijest Hrvata..., 424, bilj. 36. 218 F. Sišić, Priručnik izvora... I/l, 219, 224. 219 F. Sišić, o. c. 1/1,221.
213 212

Ovakvim ustupkom rimskoj kuriji Krešimir »po božjoj milosti kralj Hrvata i Dalmatinaca« je uz svoju državu privezao Dalmaciju i njene gradove, u koje su se Hrvati stali sve više infiltrirati i skoro neprimjetno nadirati, te ondje stjecati polagano ali sigurno sve veće pozicije. Za Krešimira I, koji se je brinuo poput Trpimira II za Srbe emigrante, pobjegle u Hrvatsku ispred terora Simeonova, još u doba arhonta Zaharije (o. 924),220 Časlav Klonimirović bježi iz Bugarske221 i uz obilnu pomoć Bizanta, čiju je vlast priznao, obnavlja Srbiju, kako to piše Porfirogenet. Tom prilikom su se vratili kući i ovi Srbi emigranti iz Hrvatske,222 gdje su se svojevremeno sklonili, te su sada skupa sa Caslavom i tamošnjim stanovnicima radili na obnovi zemlje, kako se to opet vidi iz djela cara pisca. Nije isključeno da je i Krešimir I kao dobar susjed Srbije nastojao da sa svoje strane pomogne Časlavu u njegovu pothvatu oko izgradnje svoje zemIje. Još jedan događaj, poznat iz izvora, tj. kronike Ivana Đakona, za vlade Krešimira je pokušaj Venecije da ponovno skrši Neretljane, čiji se vladar u spisu »De cerimoniis«, nastalom poslije 952. g., ne navodi medu arhontima južnoslavenskih plemena, kojima »kristoljubivi gospodar« Konstantin VII upućuje naredbu (χέλευσις). Ovaj nam podatak svakako dokazuje da Paganija po svoj prilici u vremenu od 945. do 959/223 nije priznavala vlasti Bizanta. Naime upravo 948. godine je, kako piše Ivan Đakon, dužd Petar Kandijano poslao 33 lađe, koje su Mlečani zvali gumbarije, protiv neretljanskih Slavena. Kad su se one vratile kući ne postigavši uspjeha, dužd je uputio ponovno isto toliki broj lađa. Nakon što je utvrđen ugovor sa neretljanskim Slavenima, lađe su se vratile kući.224 U Dandola pored ostalog u vezi s tim događajem stoji i ovo: »... iterum namque totidem contra eosdem mictere studuit, que, cum Sclavis renovato 225 federe, reversi sunt...«, što znači da su Mlečani obnovili, a ne utvrdili, kako piše Ivan Đakon, ugovor sa Slavenima i onda se vratili kući. Naime poznato je da je Venecija sa Slavenima (Hrvatima i Neretljanima) još 839. sklopila ugovor, koji se o. 875. raskinuo. Ali 876. opet je s njima sklopila mir.226 Svakako je ovo Dandolovo pričanje malo drugačije od onoga u Ivana Đakona, koji je ipak stariji izvor za mletačku historiju od ovoga prvoga dužda pisca. Što je ovaj ugovor sadržavao, može se različito kombinirati. Iz onog pasusa »De administrando imperio« Konstantina VII, gdje se pored ostalog kaže kako sa svojim brodovima od Hrvata odlaze jedino oni, koji se bave trgoK. J i r e č e k , Istorija Srba I, 115. O razilaženju u datiranju bijega Časlava v. Vizantiski izvori... II, 57, bilj. 193. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 158, 160. 223 V. za to detaljnije: Vizantiski izvori... II, 5, 77, 78 sa bilj. 289, 292. 224 RD, 399, 400. 225 Andrea Danduli Chronica per extensum descripta, Rerum Italicarum Scriptores fas. 315, p. XII, p. I, Bologna 1938, 173. 226 RD, 335, 336, 366.
221 222 220

150

151

vinom obilazeći od grada do grada Paganiju i zaliv Dalmacije (τον κόλπον της Δελματίας) sve do Venecije,227 vidi se da je tada vladao mir na Jadranskom moru, koje Porfirogenet zove »το πέλαγος Δαλματών.«228 S obzirom na kraljevsku titulu Krešimira I u onoj ispravi od 950, ovo more je bilo u njegovoj vlasti. Mirovni pak odnosi između Mlečana i Slavena (Hrvata i Neretljana) omogućili su širi zamah trgovine na tom dijelu Balkanskog poluotoka, što je mnogo koristilo u prvom redu narodima tog teritorija. Plodovi ovakve miroljubive politike Krešimira I osjetili su se i u samoj Hrvatskoj. Ona se po Konstantinu prostirala od rijeke Cetine i pružala sve uz Primorje do granica Istre, tj. do grada Labina, a također i u gorskim krajevima donekle je ulazila u temat Istre, dok je prema Cetini i Livnu graničila sa Srbijom.229 To znači da su Hrvati imali u svojoj vlasti i veći dio Istre, izuzev primorske 230 gradove i okolicu, koji su zapravo sačinjavali bizansku pokrajinu Istru. Hrvatska se je tada po istom piscu ubrajala u Sklavinije. Ove su se prostirale uz obalu Jadranskog mora i obuhvaćale su po Porfirogenetu Duklju, Travunju, Zahumlje, Paganiju, Hrvatsku i Srbiju,231 tj. teritorij od Lješa i Ulcinja i Bara pa sve do unutar Istre. Kada Konstantin VII piše o Hrvatskoj, on je zove »χώρα«, koja je podijeljena na 11 županija,232 a ban (βοάνος) Hrvata vlada Krbavom, Likom i 233 Gackom. Baš 950. g. u našoj ispravi spominje se prvi po imenu poznati ban Ozrinja234 i poimence tri župana, za koje se ne kaže kojim su sve župama upravljali. Tu se navode općenito i kraljevi dvorjanici (fideles, minister). Zatim podžup, ricar i dr., a pored ovih svjetovnih tu su spadali i crkveni dostojanstvenici (kapelan, biskup). Iz toga istoga doba znamo od Porfirogeneta za ove naseljene gradove u Hrvatskoj: Nin, Biograd, Belice, Skradin, Hlivno, Stolpon, Knin, Karin i Klobuk, a u Dalmaciji: Kotor, Dubrovnik, Split,235 Trogir, Zadar, Rab, Krk i
Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150. RD, 346. 229 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 144, 145; S. A n t o l j a k , »Problematika najranijeg doseljenja i nastanjenja Slavena-Hrvata u Istri«, Starine, JA 48, Zagreb 1958 59. 230 S. A n t o l j a k , o. c., 59. 231 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 144. 232 Zapravo 14, ako se ovdje ubroje i one tri, kojima je upravljao ban. ^^\ 233 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 144. \^_ 234 Nije dakle prvi ban bio Pribina, kako piše Šišić (Povijest..., 435, 436). 235 Konstantin VII piše u DAI da se palača i hipodrom cara Dioklecijana u zemlji istih Hrvata do danas, čuvaju u gradu Solinu, blizu Splita (εις το κάστρον Σαλώνος πλησίον τοο κάστρον Ασπαλαδον) (Constantine Porphyroge ο. c., 148). F e r j a n č i ć komentira ovaj pasus tako što kaže da se Dioklecijanova palača kao sastavni dio grada Splita svakako nalazila na teritoriju bizantske teme koji se teritorij nije daleko prostirao od gradskih zidova (Vizantiski izvori... II, 42, bilj. 120). Svakako mi vidimo da
228
227

Osor, čiji su se stanovnici nazivali Romani. Dalmaciji su pripadali i brojni otoci, od kojih su na mnogima gradovi pusti i bez stanovnika. Ostali gradovi na kopnu teme Dalmacije, nakon što su ih osvojili Hrvati (Slaveni), ostali su po istome piscu također pusti i nisu imali nijednog stanovnika.236 Ipak iz ovih podataka (o prostiranju Hrvatske, te o navođenju župa i gradova) ne dobivamo dosta točno označene granice hrvatske države, jer je ova kraljevina zahvatala mnogo širi teritorij i prema istoku i prema sjeveru, kako je to dobro uočio Šišić.237 Takvo je eto bilo stanje u Hrvatskoj i Dalmaciji za Krešimira I, kada je on izdavao onaj privilegij od 950. godine kao i jedan drugi u korist samostana sv. Krševana, čiji datum izdanja ne znamo, a radi se o posjedu u selu Diklu238 kraj Zadra.239 Ovaj posjed240 je on darovao kao zavjet »pro remedio anime sue«, kada je posjetio samostan i crkvu sv. Krševana241 u Zadru. Ovu darovnicu242 je kasnije njegov praunuk Petar Krešimir potvrdio.243
imamo točno ovdje ubicirana dva grada: Solin i Split, i da po Konstantinu Porfirogenetu (c. 31) tada Dioklecijanova palača sa hipodromom nije spadala u ovaj drugi grad, u koji je car pisac još u 29. godini začudo stavio baš ovu palaču, detaljno je opisujući (Constantine Porphyrogenitus, o. c., 136). Svakako je ovakva kontradiktornost ponekad vrlo karakteristična za Porfirogeneta. 236 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150, 124, 138. 237 Povijest Hrvata, 450, 460. 238 RD, 62; F. Šišić, Priručnik izvora... I/l, 249, 250. 239 Vj. K l a i ć piše da je tome samostanu koji je posjetio, darovao »nekoliko zemalja u Hrvatskoj« (Povijest Hrvata... I, 85), što naravno, nije točno. 240 J. S t i p i š i ć pretpostavlja, budući daje »Krešimir II« ovaj posjed »na nedvojbeno hrvatskom teritoriju u Diklu poklonio samostanu sv. Kršavana u Zadru, možemo prihvatiti misao da je tada Zadar bio pod njegovom vlašću. Razumije se ne samo Zadar nego i najveći dio Dalmacije«. Vrlo je »vjerovatno da je i darovani teritorij i grad Zadar bio pod vlašću istog vladara, u ovom slučaju pod vlašću hrvatskog kralja Mihajla Krešimira II« dodaje svemu ovome Stipišić, koji se nešto kasnije u tome ponavlja (o. c., 82, 83). 241 Crkva sv. Krševana spominje se prvi put u prijepisu oporuke zadarskog priora Andrije od 908? (918!), a iz isprave od 18. XII 986. g. uočavamo da su je sagradili Zadrani Fusculo i prior Andrija i da je onda obnovljena iste godine 986. (RD, 18, 21, 508). Inače Konstantin Porfirogenet navodi da se u Zadru nalaze moći sv. Krševana (Constantine Porphyrogenitus, o. c., 138), ali ne kaže da je ondje i crkva sv. Krševana, iako nam ona isprava od 908? (918!) očito to govori, a druga (986) dapače izričito označuje. Svakako ne može se isključiti da crkva sa samostanom sv. Krševana nije sagrađena ili krajem IX ili pak početkom X stoljeća (ν. ο tom što misle: V. B r u n e l l i Storia della citta diŽara I, Venezia 1913, 212; J. Nagy, »Tradicija isprava iz doba hrvatske narodne dinastije izdanih u korist zadarskog samostana sv. Krševana«, Zbornik kralja Tomislava, 432), čemu ide u prilog i interesantni podatak zadarskog historičara Simuna Kožičića-Begne (o. 1460 —o. 1536), modruškog biskupa, koji piše da je po tradiciji samostan sv. Marije osnovan od monaha sv. Krševana 906. godine (V. Novak, Zadarski kartular... 24). Š i š i ć je još 1914. pisao da počeci ovoga samostana padaju nesumnjivo u početak X st., ili bar u drugu polovicu IX st. budući da se on već 918. spominje u oporuci zadarskog priora Andrije (Genealoškiprilozi..., 65). No godine 1925. začudo Šišić iznosi (Povijest Hrvata..., 662) da je ovaj samostan osnovan 987. godine. Međutim V. No v a k (Zadarski kartular..., 24) u najnovije vrijeme kaže da je utvrđeno da je samostan sv. Krševana postojao 918. godine, a onda je tokom X stoljeća zbog nepoznate dekadanse samostana bio i napušten, pa onda obnovljen 986. godine. 242 Naravno da N. Klaić, na osnovu svoje poznate diplomatičke analize, i ovu is-

152

153

Kako vidimo, ovaj izvještaj on je učinio za života, i to u nekretninama, 244 koje je ostavio crkvenoj ustanovi. No to su valjda već bile predzadnje godine njegove vladavine, o čemu nam indirektno svjedoči Konstantin Porfirogenet, koji nas obavještava o njegovoj smrti i njegovu nasljedniku, koji je vladao samo 4 godine.245 Koje je godine to bilo, ne možemo točno reći, jer nemamo nijedan tadašnji ili barem nešto kasniji izvorni podatak, nego tek dva spisa iz prve polovice 18. stoljeća. Prvi je onaj spomenuti »Catalogus ducum et regum...« 246 a drugi tzv. »rimski katalog« solinskih i splitskih pontifika. U prvome se navodi da je Krešimir umro o. 954. godine,247 a iz drugoga vidimo da on vlada tamo sve do oko 970. godine,248 što svakako nije točno, jer to pobija izvor iz onoga vremena: Porfirogenetov DAI. Prema tome bi preostalo da se uzme u razmatranje ona godina 954, koja svakako nije isključena. Ako bi to barem približno tako stajalo, onda bi Miroslav naslijedio oca Krešimira te godine i vladao do 958, tj. do 959. godine, kada ga je likvidirao249 ban Pribina. Po našem mišljenju, Miroslav je poslije očeve smrti opet priznavao vlast bizantskog cara poput nekih prijašnjih hrvatskih vladara — i to sada u osobi Konstantina VII, što se najbolje može uočiti iz spisa »De cerimoniis«. U njemu se navode naredbe i formule pisama, upućene u prvom redu arhontu
pravu smatra »sumnjivom« (o. c., 317, bilj. 140), a to je po njenom isto što i falsifikat! 243 F. Sisi ć. Priručnik izvora... I/1, 249. 244 O tom opširnije v. M. Barada, »Lapčani«, Had JA 300, Zagreb 1954, 501-503. 245 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150. 246 Svakako su onome »Catalogus«-u, kada se govori o kraljevima Hrvatske i Dalmacije, mogla poslužiti i tzv. Gesta regum Chroatorum ili Chroatiae. Ona su valjda postojala još u X. st. i za njih zna Petar Krešimir, koji se sa njima za svoju povelju od 1067. g. i služi. Rački naziva ova »Gesta regum Chroatiae« i »memorialia« (RD, 508-indeks), a nešto više je o njima rekao i na njih upozorio D. M a n d i ć (o c 255-265). J. Stipišić, kada govori o onoj darovnici Petra Krešimira u pogledu Dikla, pita se što znači ono »in gestis« u toj istoj povelji. Stoga zaključuje da »je kralj Petar Krešimir praunuk Mihajla Krešimira II. imao pred sobom ili kakvu kroniku (gesta!) ili kakav kartular«, te da bi se prije »dalo zaključiti da je to bio spis narativnog karaktera. Naime mnoge srednjovjekovne kronike i biografije pojedinih slavnih vladara nose naslov »gesta«. Ako se to krije i u ovom izrazu, onda to znači da je Krešimir II ostao u uspomeni kao veoma značajan i moćan kralj...« završava o tom Stipišić, koji začudo ne zna o tim »gesta« ni to što kaže Rački, a pogotovo Mandić! U vezi s ovim »Gesta«, koje smatra N. Klaić da su od Krešimira II, ona najedamput govori, kako se je sastavljač isprave Krešimira IV služio »odličnim vladarskim katalogom«, koji naziva i »istinskim vladarskim katalogom« (o. c., 317, bil. 140). Bilo kako bilo, mi ne znamo dokle su ova »Gesta« išla i što se je s njima, dogodilo! 247 F. Sišić, Genealoški prilozi..., 91. 248 D. Farlati, o. c. 1,334. 249 Rački prevodi izraz »αναιρεθέντος« sa »interfectus« (RD, 398), N. T o m a š i ć sa »pogibe« »Život i dela cara Konstantina VII Porfyrogenita«, Vjesnik Zemaljskog arhiva ΧΧ/1-2, Zagreb 1918, 83), Sišić isto sa »pogibe« (Genealoški prilozi.... 13), J e n k i n s sa »was made sway« (Constantine Porphyrogenitus, o. c., 151), tj. »odstranjen«, F e r j a n č i ć sa »ubijen« (Vizantiski izvori... 11,45), a N. Klaić sa »uklonjen« (o. c. I, 39).

Hrvatske, a onda arhontima Srba, Zahumljana, Konavlja, Travunjana, Duk250 Ije i Moravije, izuzev jedino arhonta Paganije (ili Neretljana), koji se ovdje ne spominje, kako smo to već prije naveli. Ako bi to bilo tako, onda nam ovo ukazuje kakvo je sada bilo stanje u hrvatskoj državi poslije smrti Krešimira I, koji je upravljao snažno i nezavisno svojom kraljevinom. Nakon likvidacije Miroslava, kada su nastale u zemlji svađe i mnoge razmirice, umanji se broj konjaništva i pješadije te sagena i kondura hrvatske vojne moći.251 Znači, dok je Porfirogenet ovo pisao, u Hrvatskoj su još uvijek trajali neredi i nemiri, kojima on nije sagledao kraj, jer je 959. već umro. Još nešto. Krešimir I po našem mišljenju je očito onaj Krešimir Stariji (Cresimirus Major),252 koji se navodi u ispravi njegovog praunuka Krešimira, drugim imenom zvanog Petra, od 1067. godine.253 On bi dakle pored Miroslava254 imao još jednoga mlađeg sina Stjepa255 na, ako uzmemo na osnovu navedene isprave od 1067. (koju ovako datira Sišić, a Rački stavlja u o. 1062. godinu), da je on identičan sa Držislavom, za čijeg je maloljetstva upravljala neko vrijeme njegova majka Jelena, što se može indirektno uočiti iz pomnog čitanja onog kamenog spomenika, gdje se nalazi datum: 8. X 975. godine256 (In hoc tumulo quiescit Helena famosa quae fuit uxor Mihaeli regi materque Stefani Regis habenasque quondam tenuit regni... VIII. Idus M/ensis/ Oct/obris/.. .).257 Prema tome ona je ta »neka
Vizantiski izvori... II, 5, 78. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150. U svome »Series Ducum et Regum Chrobatiae« Farlati navodi da je ovaj redosljed izvadio »ex antiquis monumentis, optimisque scriptoribus collectum...« Uz to nadodaje pod XVI i kaže: »Cresimirus Senior seu Major ex Diplomate Cresimiri III Hactenus Duces...« (o. c. I, 342). 253 RD, 62 (o. 1062); F. Sišić, Priručnik izvora... I/l, 249 (1067). 254 1. K u k u l j e v i ć - S a k c i n s k i piše daje Miroslav sii Trpimira II »Prvovjenčani vladaoci Bugara Hrvata i Srba i njihove krune«, Rad JA 58, Zagreb, 1879, 52). 255 Dakle ne Mihajla Krešimira II (949 — 969), koji bi imao biti mladi brat Miroslava, kako piše Sišić (Povijest Hrvata..., 429,430). Naime on je tvorevina ovoga našega inače eminentnog historičara, jer za Stjepana točno izvor kaže da je sin Krešimira I. Stipišić ne citirajući Sišićevu Povijest Hrvata i ovo izdanje Ljetopisa Popa Dukljanina, nalazi u tome spisu »dragocjene podatke o autoru naše isprave« (tj. Krešimiru II: S. A.). Naime u glavi XXXI iste redakcije Pop Dukljanin »kaže da se Krešimira rodio sin Stjepan. Očito se radi o Stjepanu Držislavu« i »to je sve što nam izvori govore o Krešimiru II« zaključuje S t i p i š i ć (o. c., 83). 256 V. M. B a r a d a , »Iz starohrvatske povijesti. II. Natpis hrvatske kraljice Jelene« , Nastavni vjesnik 1933 - 34, 73-78. 257 Gl. F. S i š i ć , Priručnik izvora... I/l, 126-129; Isti, Genealoški prilozi..., 49-53; M. B a r a d a , o. c., Nastavni vjesnik 1933 — 34, 49, 50. L. K a t i ć čita, iznoseći sva dosadašnja čitanja Jeleninog natpisa, ovako ovaj natpis: »In hoc tumulo quiescit Helena famosa quae fuit uxor Mihaeli regi materque Stefani regis pacemque obtenuit regni. VIII. idus mensis octobris in pače hie ordinata fuit anno ab incarnatione Domini DCCCCLXXVI«. Na taj način on izbacuje Sišić-Baradino »habenasque tenuit« i stavlja umjesto toga »pacemque obtenuit«. Ujedno ukida točku iza »pače«, te dobiva u hrvatskom prijevodu: »8. oktobra je u miru ovdje pokopana godine Gospodnje 976.«
251 252 250

154

155

kraljica Jelena«, koju Toma spominje da je sagradila i obdarila crkve sv. Stjepana i sv. Marije u Solinu i da ih je onda predala po vječnom pravu na posjedovanje splitskoj crkvi. U atriju bazilike sv. Stjepana nadodao je dalje Toma Arhidakon, iznoseći ovo darovanje, sahranjen je uzvišeni muž kralj Krešimir s mnogim drugim kraljevima i kraljicama.258 Kraljicu Jelenu navodi i onaj katalog hrvatskih knezova i kraljeva, u kome stoji da je ona Krešimirova »vxor Helena basilicarum apud Salonas fundatrix«.259 Ako sada rezimiramo, onda bi Krešimir Stariji bio naš Krešimir Prvi, zvan i Mihael,260 što je i Bulić tvrdio i primjerima pokušao objasniti i osnažiti (npr. narodno i kršćansko ime Petar Krešimir i Dmitar Zvonimir). Samo mi se s njime ne bismo mogli složiti u tome da je Miroslav i Stjepan Miroslav,261 jer to je jedino mogao biti Držislav,262 koji se na onom kamenom spomeniku iz 975. navodi kao kralj Stjepan. Prema tome, po našem bi izlaganju ovako izgledala genealogija hrvatskih vladara od Trpimira II do Petra Krešimira: Trpimir II (o. 920-925 ili 926) žena: Jelena — Mihajlo Krešimir I (926-u. iza 950 ili o. 954) Miroslav (o. 954 — o. 958 ili 959) Svetoslav Stjepan Držislav (iza 960-) Krešimir II Stjepan I Petar Krešimir
N.

l

Dakle Krešimir I je onaj »Stariji« i on je pradjed Petra Krešimira, dok je Krešimir II Mladi Petrov djed, kako se to lijepo može uočiti iz one listine Petra Krešimira od 1067 (po Račkome: o. 1062), a još više iz one njegove druge, doduše sumnjive od 1066. godine.264 Još nešto. Petar Krešimir u ovoj prvoj ispravi (1067) kaže da su u vrijeme Krešimira Starijeg i njegova sina Držislava njihovi moćni banovi Pribina i Godemir.265 Prvoga bana stavlja Rački u razmak o. 940 — 949. g.,266 dok se drugi u izvorima datira od razdoblja vladavine Krešimira I pa sve do Krešimira II (1030—1038),267 što je malo neobično. Stoga možemo jedino ovo objasniti time da su ovo možda dva istoimena bana Godemira, koji su banovali u dva razna razdoblja. Ili je pak Godemir banovao samo za Držislavove vlade i dalje, što je mnogo vjerojatnije. Po svemu ovome, Mihajlo Krešimir Prvi imao je ne samo bana Ozrinju nego i bana Pribinu, koji mu je likvidirao sina Miroslava i doveo na prijestolje drugoga mlađega sina, tj. Stjepana Držislava, te je i za njega banovao, kako to navodi isprava iz 1067. godine. Krešimir I, o čijim djelima zna vrlo malo njegov praunuk Petar Krešimir,268 logično bi trebalo da je sahranjen u bazilici koju je podigla njegova žena Jelena. S time bismo samo onda mogli objasniti onu Tominu izjavu da su ondje sahranjeni uz »uzvišenoga muža« Krešimira i mnogi drugi kraljevi i kraljice; jer, ako računamo da je Toma mislio da je Petar Krešimir ondje bio pokopan, onda bi se jedino moglo reći da tu iza njega leži možda samo Stjepan II, jer po fra Ivanu Tomašiću, piscu »Chronicon breve Regni Croatiae« (ona završava sa 1561. godinom), Zvonimir je nakon što je umoren kod crkve sv. Cecilije na Petrovom polju, sahranjen u kninskom kaptolu u crkvi sv. Bartolomeja ispred velikog oltara.269
duos habuit filios, ut docet historicus Dalmata, Cresimirum et Dirsislavum. In aetate posterior, Cresimiro fratris natu maximo, Regnum praeripuit, primusque omnium fuit, qui posthabito Ducis titulo, Regis nomen assumpsit, et posteris suis e successoribus tradidit, qui non solum Chrobatiae sed etiam Dalmatiae Reges se haberi ac dići volebant...« (o. c. I, 341). 263 Ne znam zašto je L u c i u s (o. c., Amstelodami 1668, 78) napravio genealošku tablicu ovako, iako mu je i jedna i druga isprava (o. 1062, tj. 1067, te 1066) bila poznata: Cresimirus maior l . Dirzislaws Cresimirus rex Stephanus Rex Cresimirus Petrus. RD, 62, 67. RD, 62; F. S i š i ć , Priručnik izvora... I/1, 249. 266 RD, 529 (index). 267 RD, 38, 62, 472. 268 RD, 62; F. Sišić, Priručnik... I / l , 249. 269 Joannes T o m a s i c h , »Chronicon breve Regni Croatiae«, Arkivzapovjestnicu jugoslavensku IX, Zagreb, 1868, 13, 14.
264
265

263

l

Gojslav

(Gl. detaljnije o tome: L. Katić, »Zadužbine...«, Rad JA 306, 192—197). Njegovo čitanje je svakako interesantno, no ipak se ne može sasma prihvatiti već i zbog toga što se u jednom ovakvom kratkom natpisu gotovo nikada ne ponavlja jedan izraz dva puta, a ovdje je baš tako sa »pače«. Što se tiče nove datacije, ona je također teško prihvatljiva nakon vrlo uvjerljivog Baradinog tumačenja toga kronološkog podatka. 258 Thomas Archidiaconus, o. c., 55. 259 F. Sišić, Genealoški prilozi... ,91. ..', ' 260 Interesantno je da se Petar Krešimir u rapskoj ispravi od 1059 (prepis) zoye^ samo »Petro« (RD, 56). 261 F. Bulić, »Izvještaj o crkvi sv. Marije od Otoka i nadgrobnom zapistfKraljice Jelene«. Vjesnik hrvatskoga arheološkoga društva NS V, Zagreb, 1901, 222 — 226. 262 Da je Držislav bio jedan od mladih sinova Krešimira I kaže i Vj. K l a i ć . Po njemu se je nakon što je Držislav obračunao sa dotadašnjim vladarom Hrvatske nekadašnjim banom Pribinom proglasio za kralja o. 970. (Povijest Hrvata... I, 86) Far l a t i pak još davno prije piše komentirajući tzv. »rimski katalog« ovo: »Cresimirus Major

156

157

S tim se je podatkom u posljednje vrijeme djelomično složio Stipe Gunjaca, koji se izrazio kako je »najvjerojatnije« da se Zvonimirovo tijelo, u prvom momentu, pokopalo u crkvi sv. Bartolomeja na blizom Kapitulu kod Knina i da se poslije prenijelo u Solin, gdje su se sahranjivali ostali hrvatski kraljevi.270 Na taj bi način u solinskoj bazilici umjesto Tominih mnogih kraljeva i kraljica ležali pored Krešimira (kojega? S. A.) eventualno Zvonimir, što nije ničim dokazano, možda je Stjepan II, što je isto tako nesigurno, i nitko više. Iz ovoga dakle slijedi da je logičnije naše tumačenje Tominog pasusa nego ono koje se je dosad olako povezivalo s ličnošću Petra Krešimira.
5.

U Krešimirovoj darovnici nailazimo na izraze »fideles« i »minister«, što znači, kako smo već prije kazali, »dvorjanici«.271 Ove Krešimir naziva i svojim ljudima i medu njima je čak desetoricu smatrao svojim najvjernijim odabranim prijateljima, koji su se u svemu pokazali odani. Od te desetorice, u našim ispravama iz XI stoljeća navode se samo imena Prividrug, Dražinja i Grubina, dok ostalih onako kako glase u Krešimirovoj ispravi nema, nego se tu pojavljuju prvi i zadnji put pod takvim nazivom. Oni su svakako bili viši kraljevi službenici, koji su i članovi njegova savjeta. Koje su pak funkcije obnašali na dvoru, ne možemo iz ove isprave saznati. Njima je dakle u znak svoga prijateljstva Krešimir darovao uz neke zemlje blizu teatra u Solinu i u Podmorju i svoj bivši kraljevski posjed: današnji Vranjic. To je bilo vladarevo patrimonijalno dobro pod izravnom upravom kraljeva čovjeka, i to župana. S tim teritorijem mogao je kralj slobodno raspolagati272 i darivati kome god je htio. Vranjic u ovo doba naziva se otok (insula Durana). Taj naziv u takvom obliku uopće se ne pojavljuje u ispravama, nego tek u dvjema listinama iz X stoljeća — i to u ovoj Krešimirovoj darovnici i u jednoj drugoj privatnoj listini iz istog stoljeća, ali nedatiranoj.273 U Supetarskom kartularu navodi se lokalitet »Uranna«, što bi prema mišljenju Fr. Bulića bilo Vranjic. Tu pretpostavku podržava i V. Novak, a P.
»Kada i gdje je svršio hrvatski kralj Dimitrije Zvonimir s dodatkom o grobu kralja Zvonimira na Kapitulu kod Knina«, Rad JA 288, Zagreb, 1952, 263, 319. 271 Šišić krivo prevodi onaj dio Muncimirove isprave (892), koji glasi na latinskom: »... communi consilio cum cunctis fidelibus et primatis populi.. .« ovako: »... po jednoglasnom pristanku svih mojih vjernih narodnih prvaka...« (Povijest Hrvata..., 666), a Barada »jednodušnim pristankom svih mojih vjernih i prvaka naroda« (Dvije naše vladarske isprave, 66), što isto nije sama točno, budući da znamo što se pod »fideles« misli i kako treba da se taj izraz prevede! 272 M. Barada, Hrvatski vlasteoski feudalizam, 15, 24. 273 Ovu povelju zove Stipišić apendiks ili dodatak Krešimirovoj ispravi ili zapis, kome »sa stanovišta diplomatičke kritike teško je ovom zapisu išta prigovoriti«. Inače je i nju objelodanio ovaj isti autor i ona je uklopljena u onu veliku pergamenu od 1397. godine (o. c., 89, 90, 94).
270

Skok tumači postanak ovog toponima tako što kaže da je on bio najprije imenica Vrana, onda pridjev Vrani, koji je na koncu dobio deminutivni su274 fiks -Уејег označuje mali otok. Toma Arhidakon, pak, ovom mjesto naziva »insula Hurania«, koje se nalazi ispred Solina i u njemu navodi taj pisac kulu i palaču splitskog nadbiskupa, koju su uništili Mlečani početkom 13. stoljeća. U istom Tominom djelu »Historia Salonitana«, koji se kao rukopis iz kraja 13. i početka 14. stoljeća čuva u splitskom kaptolu (s bilješkama iz 14. i 17. st.), dopisano je rukom iz kasnijega doba iznad ovoga toponima: »huragniz (Vranjic)«.275 U 14. stoljeću zvalo se je ovo mjesto »Uraniza«, a u Farlatijevo doba, kako on piše »Wragniza« .276 Ali Krešimir I nije samo te svoje najodanije dvorjanike obdario tim »otokom«. On im je, kako smo već prije naveli, još darovao jednu zemlju (njivu, oranicu) blizu teatra u Solinu i drugu u mjestu zvanom »Potmerie«. Prvi nam podatak pokazuje da je teatar u tom mjestu još postojao u doba Krešimira, a gdje je bio lokalitet »Potmerie« (Podmorje),277 ne bismo mogli točno reći. No, svakako je ovaj lokalitet bio u neposrednoj blizini Solina, što se može jasno uočiti iz Krešimirova privilegija. U ovoj istoj ispravi imenuje se Knin (Tignino) kao »castro« (castrum). Knin se poslije ovoga domaćeg izvora iz X stoljeća prvi puta javlja u stranom izvoru: u Konstantinovu djelu DAI iz istoga stoljeća pod »χάστρα« u Hrvatskoj, i to kao »το Τενήνα« i župa »ή Τνήνα«278 (kninska). Inače u privatnoj već navedenoj ispravi iz X stoljeća (prijepis iz 1397. kao i ove Krešimirove od 950. g. (pojavljuje se ovaj lokalitet kao »Teneno«,279 a onda dalje kao: Tninum, Tininium, Tnin, Tenenum, Tnenum i si.280 U bilješci 96. objasnili smo već mišljenje Du Cangea o nazivu: castra castrum. Svemu ovome mi bismo dodali da »castrum« znači i posebno utvrđeno mjesto ili utvrdu i da je takvih gradova-utvrda u Hrvatskoj bilo više za Krešimira I. Uz to je Knin bio i kraljevski castrum, kome je bio uvijek do XII ili XIII stoljeća na čelu kraljevski župan, a kasnije knez-comes.281 Drugim riječima, ovo je bila jedna od brojnih letećih prijestolnica hrvatskih vladara u X i XI stoljeću. Ondje su oni izdavali pojedine svoje darovnice.282 U Kninu je prvi izdao svoj privilegij Krešimir I. On je tada bio u utvrdeV. N o v a k - P . S k o k , o. c., 224, 75, 283. Thomas Archidiaconus, o. c., 85. D. F a r l a t i , o. c. III, 339, 340, 348. 277 U jednom notarskom prepisu od 8. VII 1338. (Split) navodi se »teria in ciuitate Salona incipiente a saxo qui lingua sclauonica Podmorsciza uocitatur...« (SCD X, 396). S t i p i š i ć zove ovo mjesto »Podmirje« (o. c., 85), te ništa više ne kaže. 278 Constantine Porhyrogenitus, o. c., 150, 144. 279 RD, 118, 145. 280 M. B a r a d a , Lapčani, 485. 281 M. Barada, o. c., 485, 486. 282 Za to v. npr. RD, 118, 145.
275 276 274

158

159

nom gradu okružen svojim dvorjanicima, od kojih su se neki i potpisali na ovoj ispravi kao svjedoci. Prvo mjesto medu njima zauzima Ozrinja, koji je ujedno u našim izvorima prvi poznati nam ban, a ne Pribina, koga spominje Konstantin Porfirogenet. Zatim su potpisana i tri župana.283 Od ovih ime »Coac£a« i »Milic9aio« ima samo naša isprava, a ime »Dragomiro« u obliku »Dragamer« javlja se već u IX stoljeću, te onda istom u ispravi od 1059. kao »Dragomir«. Koje su dvorske službe vršili ili kojim su županijama od onih 11 koje nabraja Konstantin VII upravljali ovi kraljevi dvorjanici župani, ne možemo reći. No ipak možemo pretpostaviti da je jedan od njih bio svakako kninski župan, jer je isprava izdana u tom tvrdom kraljevskom gradu. Medu ostalim ličnostima nas naročito interesira Grubina »ric9ar«. Samo ime Grubina susrećemo vrlo često u našim ispravama XI stoljeća, a u Supetarskom kartularu (kraj XI ili početkom XII st.) nailazimo medu svjedocima listine na Jakova »Marianorum ducem« et »sui risari Sauide ac ceteribus militibus eius«.284 Kada je ovaj kartular u cijelosti objavljivao Fr. Carrara, on je stavio mjesto »risari«: »resari«.285 Rački pak u svojim »Documenta« metnuo je u tekstu »psari«, a u bilješci »risari«,286 dok je Sišić stavio u istom tekstu iza »risari«286 dok je Šišić stavio u istom tekstu iza »risari« znak čuđenja (!).287 S tim izrazom prvi se kod nas u nauci pozabavio P. Skok u radnji: Iz mojega »Glossariuma mediae et infimae latinitatis regni Croatiae«, koja je izašla u »Šišićevu zborniku« u Zagrebu 1929. godine. On je prvo naveo da je ta riječ došla u nas u genitivu. Zatim je iznio kako je Rački ispravio u »psari«, koju je korekturu bez daljnjega prihvatio i VI. Mažuranić.288 Stoga Skok pokušava obrazložiti zašto je Rački ovako postupio. Nadalje tvrdi da se iz samoga konteksta može točno ustanoviti socijalna kategorija toga »risari« i negira da je to slavenska riječ nego je vjerojatno latinska ili romanska. Povezujući ovaj izraz s onim »milites«, Skok iznosi kako nema sumnje da je taj »Sauide Jakovljev vojnik«, a ona apozicija »risari« da je oznaka njegova vojničkog zanimanja. Prema tome je isključena »korektura Račkoga«, tvrdi Skok. Ovako komentirajući on interpretira tu riječ tako da mjesto »s« stavlja »x«, tj. mjesto risarius »rixarius« i onda prevodi ovo sa »hrvač« itd., tumačeći, da dalje ne duljimo, da je »risarius Sauida valja rvanjem ili dvobojem dokazao Petrovu protivniku Miroslavu, da Petrus Crni ima pravo«. Nakon što je i ovo detaljizirao da potkrijepi ovaj dvoboj ili rvanje »rixariusa« Sauide s protivnikom, ipak u bilješci dodaje: »Nevolja je samo u tome, što za ovu riječ drugih potvrda iz naših dokumenata osim toga nemam. Za to sve što je rečeno mora za sada ostati samo kao vjerovatnost« ,289
283 U Trpimirovoj ispravi je nabrojeno 6, a u Muncimirovoj 12 župana (M. Bara da, Dvije..., 51,52, 75-79). 284 V. Novak-P. Skok, o. c., 189, 190, 214. 285 V. N o v a k - P . Skok, o. c., 5, 214, bilj. 31. 286 RD, 128, 136, bilj. 19. 287 Priručnik izvora... I/1, 227. 288 Prinosi za hrvatski pravno-povijestni rječnik VIII, Zagreb, 1919, 1189. 289 P. S k o k , o. c., Šišićev zbornik, 50-52 (bilj. 17).

God. 1952. objelodanjujući zajedno s V. Novakom Supetarski kartular, P. Skok je za »risari sui Sauide« napisao da to znači »jedan od vojnika Jacobi ducis Marianorum« i da dolazi od rixarius »čovjek, koji dvobojem odlučuje ishod parnice«, pozvavši se na 50-tu stranu svoje studije u »Šišićevu zborniku.«.290 U istom ovom izdanju Supetarskog kartulara V. Novak je kazao kako nije bez značenja »da se poslije kneza i njegove pratnje, medu kojima se lično spominje risarius Sauida (možda knežev pisar?), odmah na prvom mjestu nalazi Semajnov sin Dragšan, i onda čitav niz plemića i dvorjana...« Malo zatim dodaje da bi ovaj »risar« Zavida »čini se imao taj zadatak da sastavi pismenu odluku o čitavom sporu«, te u bilješci iznosi V. Novak kako ovo zagonetno ime nekog kneževa službenika P. Skok tumači kao rixarius, tj. čovjek koji dvobojem odlučuje parnicu. »Ja pak smatram«, kaže dalje Novak, »da je riječ stara i slavenska u vezi sa reza i riza, rizati. Rizar (risarus, risarius) bi bio dakle čovjek, koji je kao poreznik na rabošu bilježio dugove i obaveze poreznika. A onaj koji bilježi, taj i piše i prema tome, taj risarius Zavida mogao je da bude knežev poreznik i pismen službenik. (Vidi još V. Mažuranić, Prinosi za pravno-povjestni rječnik, 1008—1009)«.291 V. Novak objelodanjujući tzv. Svetomarijski kartular u Zadru donio je u svome čitanju i ispravu od »1060«(?), koju on stavlja u 1066—1067. godinu. Ondje je naveden i »Descinizna risar«.292 Ovaj je izraz Kukuljević prepisao kao »Descini ubrusar« i dodao u bilješci: »U drugom prepisu zarisar«,293 što je točno, jer je on to uzeo iz djelca »Omnia hucusque scripta ex quodam libello in carta membrana atque caratere (Kukuljević, o. c. I. VI: caractere) scripto ego Dominicus Bereich exemplaui anno 1755«, gdje stoji »Decini Zarisar« (moj prijepis iz ove knjižice).294 Rački je pak pročitao ovo naprosto kao »Desimir ubrusar«,295 što je sasma pogrešno kao i ono Kukuljevićevo čitanje, dok je V. Novak sasma pravilno to iznio. Komentirajući ovaj izraz, Novak je ostao na svome stajalištu da je risar (rizar!) značio poreznog službenika, koji je imao znatnu funkciju u kraljevskom fisku. Stoga on misli da se nikako ne može održati mišljenje P. Skoka da je taj risar »čovjek koji dvobo296 jem odlučuje parnicu«. Međutim, taj izraz »risari« mi imamo u našoj ispravi od 950. g. kao ric297 9car«, što označava viteza i pasanca (pasnika), koji se spominje u našim kasnijim izvorima pod tim nazivima (vitez, pasnik).298
V. N o v a k - P . Skok, o. c., 291. V. N o v a k - P . Skok, o. c., 41, i bilj. 27 a. Zadarski kartular, 244. 293 1. Kukuljević-Sakcinski, Codex... I, 126 i bilj(. 3. 294 Ovaj je prijepis isprava samostana sv. Marije u Zadru od 1066. do 1301. g., uvezan i ukoričen kao knjiga i za njega misli V. N o v a k (o. c., 9, bilj. 11) da više ne postoji- 295 RD, 67. 296 V. N o v a k , Zadarski kartular, 145. 297 S t i p i š i ć prvo navodi da se »služba riksara (S. A.) spominje u našim ispravama samo dva puta« i da je »ovo treći i najstariji. Riječ je svakako o dvorskoj službi, a
291 292 290

160

161

Mi smo već prije iznijeli da po Du Cangeu »Ritteri« su »Milites«, na 299 francuskom »Chevaliers«, a na latinskom »Equestri cingulo donati«. Isto tako smo naveli da u poljskom jeziku postoji riječ »rycerz«, na ruskom »ricar«, koja isto tako glasi i na bugarskom, a rjeđe se upotrebljava na makedonskom jeziku. Prema tome, jasan je ovdje postanak ovog našeg »ricqcar«, koji dakle znači sasma nešto drugo nego što misle P. Skok i V. Novak. Položaj ovoga Grubine »ric9ar«-a kao svjedoka u Krešimirovoj darovnici medu županima i crkvenim ličnostima (opat, kapelan) ukazuje da je i on spadao u kraljevske dvorjanike i pripadao njegovoj užoj pratnji. Isto tako je u ispravi od 1066—1067. »Desciniza risar« naveden kao svjedok između zadarskog priora i nekih još građanskih funkcionera i Budica kapelana, zapravo odmah iza Dobrodruga štitonoše,300 dok u Supetarskom kartularu je »risar Sauida« odmah upisan kao svjedok iza svoga »dux«-a Jakova.301 No da li je Grubina »riccar« pripadao u red i dvorskih dostojanstvenika (comites), tj. u više plemstvo ili ne, ne može se ništa odlučno reći. Svakako on spada po svojoj funkciji medu ugledne ličnosti na dvoru, jer je kraljevski vitez. Poznato je naime za kraljevanja Dmitra Zvonimira, kada papa Grgur VII (1079) piše Vecelinu, koji se je spremao napasti hrvatskog kralja, da on naziva ovoga plemića »nobili milite« .302 Ovaj izraz bi mogao biti identičan s našim »ric9ar«. Prema tome, u nas bi trebalo sada malo više pažnje obratiti i ovome nazivu »ricqar« kao i onome »milites«,303 koji u funkciji kao pratnja svoga feudalnog gospodara uopće nije obrađen u našoj historiografiji. Slijedeća je ličnost kao svjedok u ovoj listini opat Donat, za koga ne znamo na čelu kojega samostana je bio u Hrvatskoj. Naše je mišljenje da bi svakako mogao biti opat kninskog samostana sv. Bartolomeja ili Bartola,304 budući da je ta isprava izdana u Kninu. Naime, taj se samostan sa svojim opatima često javljaju u štampanim ispravama iz druge polovice XI stoljeća. U njima fungiraju ovi opati najviše kao svjedoci i članovi kraljevske pratnje, a jedan samo kao sastavljač listine. Šišić ide tako daleko da tvrdi da je ovaj samostan bio kraljevski, tj. da ga je podigao hrvatski kralj, koji je zajedno sa svojim nasljednicima imao pravo da potvrdi izbor opata i da ga uzima u svoju pratnju. Budući da nemamo kraljevskih isprava iz ranijih vremena, tj. ni
predstavlja osobu koja je nekoć izlazila na dvoboj s neprijateljem mjesto kralja« završava ovo svoje rezoniranje isti autor (o. c., 87). 298 V. u vezi s tim: VI. M a ž u r a n i ć , o. c. X, Zagreb 1908-1922, 1579, 1580, VI (1917), 898; D. Daničić, Riječenik iz književnih starina srpskih I, Biograd 1863, 116. «O.e. I, 1461. 300 V. N o v a k , Zadarski kartular, 244. 301 V. Novak-P. Skok, o. c., 214. 302 F. Šišić, Priručnik izvora... I/l, 273. 303 Za izraz »miles« i s njima u vezi ostale izraze (bojnik, cavallerius) v. VI. M a ž u ranić, o. c. V (1914), 653, I (1908), 77, 117. 304 Kako smo već prije naveli, Stipišić zaključuje »da bi se u ovom slučaju mogli radit samo o opatu samostana u Rižinicima u uvali potoka Rupotine« (o. c., 87, 88).

za prvu polovinu XI ni za čitavo stoljeće,305 Šišić pretpostavlja da je »možda« ovaj samostan »osnovan još u X vijeku«. Po Gunjači pak na Kapitulu su postojale dvije »crkve sv. Bartula: starija svakako iz X stoljeća, ako ne i prije, i mlada Dobroslavova, iz početka XIII stoljeća, kojoj su se otkrili temelji«.306 Pored ovih mišljenja postoji jedna privatna isprava iz X stoljeća, koja je, kako smo već prije naveli, sačuvana u istom onom prijepisu iz 1397, u kome i Krešimirov privilegij. U njoj se kaže uz ostalo, kada se govori o kraljevoj darovnici Vranjica u korist one »devetorice«307 Krešimirovih ljudi (zapravo desetorice) i ovo: »... In primiš est petia una terre in saline. iuxta terram santi Bartolomei de Tinnino308 ex parte occidentalis supra mare... et petia una de terra super flumen inter terram sancti bartholomei et terram...«309 To znači da je tada već postojao samostan sv. Bartolomeja sa crkvom u Kninu (zapravo na Kapitulu kod Knina) i da je morao imati svoga opata, i to valjda ovoga Donata, za koga kao člana kraljevske pratnje mi pretpostavljamo da bi mogao njime rukovoditi. Po tome je Šišić dakle i ne sluteći pogodio da je onaj samostan osnovan u X stoljeću, i to po našem mišljenju možda već u IX ali svakako u prvoj polovici X stolje<ia. Što se tiče Ivana kapelana, koji se također u ovom privilegiju spominje, on je dvorski svećenik Krešimira I. Samo ovaj svećenik kapelan ne piše ovdje ispravu, nego biogradski biskup. Po ovom, dakle, i on je bio član kraljeve pratnje koji je obavljao vjerske čine i služio vladaru kao savjetnik i pomagač u državnim poslovima, a onda mu je svakako bila glavna civilna dužnost: obavljanje poslova dvorske kancelarije.310 Važniju funkciju u ovoj ispravi imao je izvršiti Grgur podžup (potiuph). Naime on je trebao uvesti u posjed onu desetoricu dvorjana, koje je njihov kralj darovao posjedima. Izraz »potiuph« javlja se u našim ispravama prvi put u Krešimirovu privilegiju od 950. g. To je ujedno i prvi poimence poznati podžup u našim izvorima, tj. u hrvatskoj historiji. Kasnije, u XI stoljeću ovaj naziv češće susrećemo. Podžup je bio vladarev funkcionar i on je potčinjen županu, čiji je i zamjenik. Kralj je postavljao ne samo župane nego i podžupane, koji su doduše župane zamjenjivali ali samo u pojedinim dijelovima županije.311
sos pov;jest Hrvata..., 690, 691. 306 Kako i gdje je svršio..., Rad JA 288, 318. 307 Valjda je u međuvremenu jedan od njih umro, pa se sada u toj listini navodi samo njih devet! 308 ».. .ecclesiam sancti Bartholomei de Tnin...« (SCD II (1904), 87 -1158) »... ecclesiam sancti Bartholomei de Tenine ...« (SCD II, 251 — 13. III 1192 »...et ecclesiam sancti Bartholomei...« (SCD II, 10—15. VI 1103. Ne »ecclesias sancte Bartholomei« kako piše F. Šišić, Priručnik izvora... I (l, 577, 578) »... predia ecclesiae sancti Bartholomei...« (SCD II, 165 — 1180) »... de terris videlicet sancti Bartholomei...« (SCD II, 166-10. VI 1180) «... sanctum Bartholomeum...« (SCD II, 193-1, V 1185). 309 KAS-Kasa D-sign, 668, br. 10; J. Stipišić, o. c., 94. 310 M. B a r a d a , Dvije..., 82, bilj. 2. 311 v. za to M. B a r a d a , Hrvatski vlasteoski feudalizam, 33, 34.
163

162

Dakle sada je još više razumljiva funkcija podžupa Grgura, koji je bio tzv. »introductor« i to svakako po zapovijedi Krešimira I. Znamo da su vladarski posjedi (regale territorium), koje je Krešimir darovao svojim dvorjanima, spadali u okvir kliske županije. Ova županija bila je podijeljena na više manjih političkih jedinica. Tim upravnim jedinicama bili su na čelu podžupi,312 a jedan od njih bio je baš Grgur, u čiji su upravni sektor svakako spadali navedeni darovani posjedi. Ali od svih ovih dosada nabrojenih ličnosti najkompliciranije je pitanje: tko je to biogradski biskup Prestancije i da li je u to doba mogla postojati ova biskupija, čiji se osnutak u nauci i danas stavlja u XI stoljeće. Naime, uz našega, ovoga Prestancija, koji je dosada bio nepoznat u našim izvorima, već davno znamo za drugoga Prestancija, koji je bio biogradski biskup u drugoj polovici XI stoljeća. Sličan primjer imamo i u Zadru, gdje je po historičaru Valeriju Ponteu bio u drugoj polovici XI stoljeća »Prestantius II«, što Farlati odbacuje.313 Kukuljević pak ovoga Prestancija i njegova brata Maja, koji se navode u ispravi iz 1096. naprosto bez ikakvog dokaza stavlja čak u 986. g.314 Međutim V. Novak kaže kako »po svemu izgleda da ovaj Prestancije uopće nije nikada ni bio zadarski biskup 315 već belgradski, a njegov spomen iz 1059. godine vezan je belgradskim manastirom sv. Ivana. A kao sigurni belgradski biskup Prestancije se javlja i godine 1076.«31Ć Kako ni Farlati ni drugi nisu imali izvorne potvrde o postojanju ovoga našega Prestancija, jasno je da nisu mogli ništa ni reći o njemu. U sasma drugom smo mi dakle položaju i možemo mirno kazati da je ovaj biogradski biskup, koji se navodi 950. Prestancije I, a onaj iz druge polovice XI st. je Prestancije II, tj. upravo onako kako imamo imena npr. Trpimir I i Trpimir II, Krešimir I, Krešimir II itd. Samo sada dolazi i drugo pitanje: kako se može ovakav zaključak povezati s time, kada se u nauci i sada tvrdi da je biogradska biskupija osnovana sredinom XI stoljeća na osnovu dosada poznatih izvornih podataka. Na ovo pitanje mi smo ipak u mogućnosti da indirektno odgovorimo. Poznato je da se ova biskupija ne navodi u aktima prvoga i drugoga sinoda u Splitu u X stoljeću. Ali zato u zaključcima prvoga sinoda stoji pored ostalog i ovo: u svim crkvama, o kojima se znade, da su u njima oduvijek stolovali biskupi, a sada ima dosta klera i naroda unutar njihovih dijecezanskih granica, neka bude biskup, jer po propisima nije dozvoljeno u malim gradovima (modicis ciuitatibus) ili selima (uillis) postavljati biskupe, da se ne bi biskupov naslov omalovažio.317
M. B a r a d a , o. c., 33. V. N o v a k , Zadarski kartular, 147. 314 1. K u k u l j e v i ć - S a k s c i n s k i , Codex... I, 187. 315 V. Brunelli donaša, prema Bianchiu i Ponteu da je biskup Zadra bio 1018. Prestancije, a 1059. g. Prestancije II. Ali odmah zatim dodaje da izgleda da ovaj drugi nije postojao. Međutim, u onim pak vjerodostojnim katalozima nailazi se u XI st. na biskupe Andriju II, III, IV i V (V. B r u n e l i Storia della citta diŽara I, 284, 285, 287, 288). Prema tome ništa ne bi bilo neobično da imamo i Prestancije I, II itd. 316 V. N o v a k , o. c., 147, 148. 317 RD, 191; F. S i š i ć , Priručnik izvora... I / l , 218.
313 312

Ovakvo je rješenje bilo najviše upereno protiv ninske biskupije, koja je 318 time ukinuta, a po zaključcima drugoga sinoda bile su zadarska biskupija i ostale neke biskupije u Dalmacijama sužene na granična područja, koja su im bila određena od pamtivijeka.319 Međutim, iza ovoga drugoga sinoda svakako je osnovana biskupija u Biogradu (το βελέγραδον), kojega Konstantin Porfirogenet ubraja u »κάστρα οίκουμενα«,320 tj. medu 9 naseljenih gradova u Hrvatskoj. Za takvu vrst gradova, koje se u izvorima XI stoljeća naziva: civitas321 (1059, 1070) ili castrum (1070) ili čak urbs (početak XI st., 1076),322 Biograd je morao biti vrlo značajno mjesto u X stoljeću. Stoga je u vezi s tim zanimljivo mišljenje Du Cangea, koji kaže kako srednjovjekovni pisci castra zovu gradove koji nisu imali »jus civitatis«, tj. »jus episcopatus«. Nešto pak kasnije ipak koncedira da je gotovo u svim »civitatibus« bilo sjedište biskupa, a u »castris« pak se je »paucos reperiri«, te da »castra urbes Episcopatu destitutas«, što potvrđuje citatom iz »Vita s. Medardi«.323 Dakle i iz ovoga podatka vidimo da je Biograd kao castrum, a kasnije civitas i urbs, svakako imao pravo da dobije svoga biskupa, što je i ostvareno. Uz to je ovo mjesto u znatnoj mjeri nastanjeno, što svjedoči Porfirogenet; ono nije ni mali grad ni selo, a u njega je čak dolazio povremeno i sam hrvatski kralj Petar Krešimir i ondje izdao svoje dvije isprave.324 Na osnovu svega iznesenog i u vezi sa onim zaključcima prvoga splitskog sinoda nije bilo nikakve zapreke da se u X stoljeću osnuje nova biskupija u Biogradu, kao što je npr. osnovana u prvoj polovici IX stoljeća biskupija u Ninu.325 -·'· Koji su razlozi proizveli da je biogradska biskupija tada nastala, ne niože se ništa određenije ni reći ni naslutiti. Jedino dakle možemo kazati da već 950. godine znamo za nju i njenog prvog nama poznatog biskupa Prestencija I, koji uživa punu naklonost i povjerenje Krešimira I i po zapovijedi svoga gospodara kralja »na uspomenu potomaka« sastavlja ovaj privilegij, u kome je naveo sebe sasma na kraju, i to kao svjedoka. Znači da je i on tada bio u kraljevoj pratnji u Kninu, gdje je i izdana navedena isprava.
6.

Kao posljednji ključni problem u vezi s tim privilegijem postavlja se pitanje: kada je zapravo sastavljen Konstantinov »De administrando imperio«?!
F. Sišić, Povijest Hrvata..., 419. F. Sišić, Priručnik... 1/1,222. 320 Constantine Porphyrogenitus, o. c. 150. 321 = grad u urbanističkom smislu (M. B a r a d a , Lapčani, 485). 322 RD 51, 52, 84, 88, 427, 108. 323 o. c. II, 398. 324 RD, 51,87, 88. 325 O tom opširnije F. Sišić, Povijest Hrvata..., 309.
319 318

164

165

Dosad se je vrijeme postanka ovoga djela određivalo na osnovu kronoloških podataka koji su se u njemu nalazili. Tako je po Rambaudu izišao tek 953. ovaj spis na svjetlo, tj. prvih 29 glava je redigirano g. 949. i 950, a još dvije godine su prošle do redakcije glave 45,326 koja je dakle po njemu izašla 951—2. Protiv ove postavke o nastajanju Porfirogenetova spisa digao se je Bury. Po njegovom izlaganju glava 29 je napisana 948-9, tj. u sedmoj indikciji, dok glava 30. nije bila napisana prije 9. indikcije, tj. 950- 1. Zapravo ona je sastavljena, kako piše Bury, poslije glava 29, 31-37.327 Da je ova 30. glava napisana poslije navedene već 950, a vjerojatno ne poslije 951. godine, Bury bazira i na tome, što on drži da je Oton Veliki, o kome se govori u toj istoj glavi, podvlastio Boleslava, češkog vladara, tek u svibnju ili lipnju 950. godine. U vezi svega ovoga Bury je napravio i shemu po dobu pisanja Konstantina Porfirogeneta, koja izgleda ovako: De admin. imp. 948, 15. VIII. vjerojatno 952. 948, 1. IX-949, 31. VIII. caput 27, 29, 31-36 949, IX-950 konac c. 26 950, jesen? c. 30 (vjerojatno prije 951) 951, IX-952, 31. VIII. c. 40 952 (ili 951) c. 37.328 Bury je nazivao DAI krpežom i zaključio da je car ostavio svoje djelo u nedovršenom stanju i da ga nikada nije dovršio, akamo li gotovo djelo podvrgao reviziji. Car je sabirao razni materijal i pravio zajedno sa svojim suradnicima bilješke iz kojih je kasnije sastavljao spise. Nadalje on nije razvrstao svoje djelo u glave nego su one nastale tako kasnije iz marginalnih 329 nota, pa čak i ne odgovaraju, bar ne posve, sadržaju. I dok je Marczali imao isto mišljenje kao i Rambaud, držeći da su glave 36-40 (koje govore o Mađarima) napisane 950-951. g., N. Tomašić je samo naveo da bi po Rambaudu Konstantinov spis trebao da bude pisan postepeno. Ali u pogledu Buryeva izlaganja Tomašić je primijetio da u glavi 30. uopće ne stoji ono što iznosi Bury, i stoga po njegovu mišljenju pada ovo Buryevo tvrđenje i zaključci. Što se tiče pak Buryevih oznaka vremena za pojedine glave, Tomašić kaže da je za sve ispravno osim za glavu 30, te da carevo djelo 330 nije dovršeno sudeći po obliku i sadržaju. I dok Šišić samo piše da je Konstantin napisao ovo djelo između 948. i 331 952, Lj. Hauptmann je podvrgao kritici pojedine glave Porfirogenetova
зТб j. B. Bury Rasprava »De administrando imperio« preveo s engl. S. Lochmer, Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskoga zemaljskoga arhiva X, Zagreb, 1908, 98. 327 J. B. Bury, o. c., Vjesnik... X, 97, 110, 129. 328 N. T o m a š i ć , o.e.. Vjesnik... XX/1-2, 19,20. 329 N. T o m a š i ć , »Constantini Imp. Porphyrogeniti de administrando imperio liber (nastavak i svršetak, uredio E. Laszowski)«, Vjesnik Kr. državnoga arkiva u Zagrebu III, Zagreb, 1928, 7. "»N. Tomašić, »Život...«, Vjesnik... XXX/1-2, 10,20. 331 Povijest Hrvata..., 22.

»De administrando imperio«. On smatra da je glava 30. nastala poslije 955, odnosno poslije poraza Mađara, a prije smrti Otona Velikog, tj. 7. V 973. g. Hauptmann se je nadalje napose pozabavio onim pasusima u glavi 31, gdje se govori koliko krštena Hrvatska ima vojske do Krešimira, a koliko poslije njegove smrti i ubojstva sina mu Miroslava. On zaključuje, pozivajući se na Sišića, da prvi vlada od 935 - 945, a drugi da je umro 949. i da prikaz oslabljenja vojničke snage spada oko 950.332 G. 1949. prevodilac »De administrando imperio« J. H. Jenkins u uvodu te knjige, koju je izdao Gy. Moravcsik, služeći se rezultatima Buryja, kaže jedino da je taj spis nastao između 948. i 952. godine.333 B. Grafenauer smatra da je Bury dokazao da 29. i 31. poglavlje predstavljaju cjelinu, napisanu između 1. IX 948. i 31. VIII 949. g. Nadalje se slaže s Hauptmannovom tezom o nastanku 30. glave, za koju sumnja da ju je napisao Porfirogenet, jer je uvjeren da je ova glava napisana poslije 955, a po svoj prilici poslije 959. godine. Ali zato je potpuno siguran da je Konstantin VII napisao 29. i 31-36. glave te da je tekst u 29. i 31. glavi iz 948/9. godine.334 G. 1959. pak B. Ferjančić objelodanjujući pojedine pasuse Konstantinova spisa u prijevodu, u predgovoru je naveo da se vrijeme nastanka DAI-a može prije svega odrediti na osnovu kronoloških podataka, koji se u njemu nalaze. Na dva mjesta se Roman Lakapin spominje sa epitetom »blaženi«, što upućuje na vrijeme poslije njegove smrti 15. VI 948. Pored toga u glavi 29. postoji podatak da je pisana sedmog indikta 6457/948/9/.335 U historijskoj nauci drži se da je DAI nastao u periodu između 948. i 952, zaključuje Ferjančić, koji misli da se može prihvatiti koncepcija Buryja da je cijala grupa poglavlja od 29 — 36 nastala između 1. IX 948. i 31. VIII 949, izuzev 30. glave, koja je svakako napisana kasnije. On čak smatra da ova glava predstavlja zaseban problem, zbog stilskih i sadržinskih razlika od 29. do 31. glave, i to obrazlaže navodeći tom prilikom i mišljenja raznih pisaca (Bury, Tomašić, Hauptmann, Manojlović, D. Popović, B. Grafenauer). Ujedno stavlja da je ona kasnije napisana i naknadno unesena u DAI te zaključuje da je pisana svakako poslije 955, a vjerojatno i poslije Konstantinove smrti 959. Služeći se Grafenauerovim pretpostavkama kaže da kao terminus ante quem ostaje 972. g. Iz svega ovoga slijedi, tvrdi Ferjančić, da je glava 30. napisana od nepoznatog autora i naknadno unesena u DAI.3361 konačno od svih ovih, najmanje stručno upoznata sa ovim djelom Konstantina Porfirogeneta, N.
»Dolazak Hrvata«, Zbornik kralja Tomislava, 97, 101. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 9. 334 »Prilog kritici izvještaja Konstantina Porfirogeneta o doseljenju Hrvata«, Historijski zbornik V/1-2, Zagreb 1952, 15-20, 23. 335 No Ferjančić, tom prilikom začudo nije naveo da, kada car govori u glavi 45. o Iberima, navodi se 10. indikcija od postanka svijeta 6460, za carstva Konstantina i Romana, kristoljubivih i u porfiru rođenih romejskih careva (god. 6460, odgovara carigr. godini od 1. IX 951. do 31. VIII 952). (Za to v. N. T o m a š i ć , Constantini..., Vjesnik... III, 25; Constantine Porphyrogenitus, o. c. 206). 336 Vizantiskiizvori... II, 2, 3, 26, 27, bilj. 71.
333 332

166

167

Klaić, opirući se na sudove B. Grafenauera, dosta suvereno govori o tom izvoru i njegovim pojedinim glavama. Tako za 30. glavu kaže da je nastala kasnije i da joj nije autor sam car i da je »nepoznati autor 30. poglavlja mnogo... savjesniji i iskreniji od cara«, sastavljača 31. poglavlja, te da »anonimni autor 30. poglavlja s pravom uživa mnogo više povjerenja u historičara nego car pisac«.337 Kako vidimo svi ovi ovdje navedeni pisci smatraju da je za datiranje nastanka DAI-a najvažnija 30. glava, čiji postanak stavljaju neki čak iza 955. a i dalje (Hauptmann, Grafenauer, Ferjančić). Međutim, svi su oni slabo posvetili pažnju baš glavi 31, u kojoj se govori o arhontu Krešimiru, Miroslavu i Pribini, te su se zadovoljili sa dosada uobičajenim datiranjem tih događaja u periodu od 935 — 949. godine (Hauptmann), dok Grafenauer čak smatra da je tekst u 31. glavi iz 948/9. godine. Ako ustanovimo da svi fragmenti i predlošci ovoga djela, koji počinju sa δτι, nisu istog doba i da mnoge glave, koje su obrađene, počinju sa ίστειον δτι, a sa δτι u fragmentima,338 onda je jasno da u glavi 31. naš fragmenat, koji počinje također sa ότι, a govori o Krešimiru, njegovu sinu i vojnoj snazi Hrvatske,339 spada medu najnovije i najsvježije podatke u DAI-u. Zapravo, to je najnoviji podatak, koji nas upućuje na najmlađe vrijeme, tj. poslije likvidacije Miroslava, na osnovu kojega možemo ustvrditi starost i cijeloga spisa. Za rasvjetljenje starosti 31. glave, a i cijeloga DAI-a može nam pomoći i onaj izraz »Άρτίως«, koji se nalazi u istoj glavi i prevodi »Sada«340 ili »Danas«341 ili »Onomadne« itd. kao i onaj u naslovu ove iste glave »vOv«, što znači isto »sada«, te također u ovoj glavi i izraz »μέχρι της vOv«,342 što jedni prevode sa »još u današnji dan«,343 a drugi »do danas«.344 Ako bi se dakle u vezi s našom ispravom utvrdio, makar i približno, ovaj umetak, kada je nastao ili kada je napisan, onda bi se moglo i reći kada je cijelo i ovo nedovršeno djelo DAI napisano, tj. da se utvrdi terminus post quem i terminus ante quetn. Mi smo već prije kazali da je Krešimir I vladao od 926. i da je vjerojatno umro o. 954. godine. Njega je naslijedio Miroslav, koji je po Konstantinu kraljevac Hrvatskom pune četiri godine. To znači da je ovaj likvidiran od bana Pribine ili 958. ili 959. g., kako smo već prije naveli. Zato i Porfirogenet, kada piše o ovome događaju, govori samo o svađama i razmiricama u Hrvatskoj, a ne piše tko je naslijedio Miroslava. Naime, dok on to opisuje, još ti

sukobi traju i car već u novembru 959. g. umire,345 te ne dovršava svoje djelo, zapravo nije uspio u svoje umetke dopisati i druge još najnovije stvari.346 Baš na osnovu ovoga podatka vidi se da je cijelo ovo djelo originalni spis Konstantina VII Porfirogeneta i da se ne može tvrditi ni za jednu glavu, a najmanje za 30. da je napisana od nepoznatog autora i naknadno unesena u DAI.347 Hauptmannovim putem pošli su neki naši sadašnji historičari, a napose Grafenauer, te su se bavili i onim podatkom iz 30. glave,348 u kome se govori o potčinjenju kneza Bijelih Hrvata franačkom kralju Otonu, kao i onim pasusom, gdje stoji »Ωτω, τω μεγάλω ρήγί Φραγίας, εής και Σαζίας« i pokušali da to sve datiraju.349 S navedenim podatkom, u kome ima također onaj vremenski izraz »άρτίως« i gdje se govori o Hrvatima u susjedstvu Franačke, a koji se »sada« nazivaju Bijeli Hrvati i imaju svoga arhonta, te su potčinjeni Otonu, velikom kralju Franačke,350 koja se zove i Šaška,351 možemo se složiti da su oni skupa sa Česima potčinjeni Otonu 950. godine.352 Što se tiče onog citiranja naslova Otona I, jasno je da se Hauptmannovo mišljenje ne može prihvatiti kao ni to da mu pripada naslov »Veliki« tek od 962, kada ga je papa okrunio za cara.353 Prema tome otpada i Hauptmannovo datiranje 30. poglavlja u već navedeni preširoki vremenski razmak od iza 955. do prije 7. V 973. godine.354 Isto tako, ničim nas ne može uvjeriti Grafenauer da je glava 30. pisana svakako iza 955, a vjerojatno poslije smrti Konstantina VII,355 jer nijedan njen pasus ne govori tome u prilog. Čak i izraz »sada« (άρτΐως) se nazivaju Bijeli Hrvati sa već navedenim pasusom u vezi Otona Velikog, ruši iz temelja Grafenauerovu dataciju 30. glave. Isto tako ne može stajati ni Buryjeva tvrdnja da su sva poglavlja ovoga djela napisana između 948. i 952. g., a što prihvaća začudo i Grafenauer, čime sam sebe pobija u onome, što je prije ili kasnije kazao.356 Vizantiski izvori... II, 1. D. Mandić kaže da je Porfirogenet po svoj prilici DAI popunjavao sve do svoje smrti 9. XI 959. godine (o. c., 227). 347 v. za to tvrdnje: B. G r a f e n a u e r , o. c., HZ V/1—2, 17; Vizantiski izvori... II, 27, bilj. 71. 348 »Vizantiskiizvori...«, 27, bilj. 71. 349 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 142. 350 G r a f e n a u e r to prevodi sa »Otonu, velikome kralju Franačke i Šaške« (o. c., HZ V/1 —2, 14), a W. Ohnsorge, koji inače prihvaća Jenkinsov prijevod ovoga pasusa sa »velikom kralju Franačke, Šaške Franačke« (»Drei Deperdita der byzantiiischen Kairserkanzlei und die Frankenadressen im Zeremonienbuch des Konstantinos Porphyrogennetos«, Byzantinische Zeitschrift 4/52, München 1952, 326, bilj. 4). 351 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 142 i prijevod Jenkinsa (o. c., 143). 352 B. G r a f e n a u e r o. c., HZ V/l-2, 15; Vizantiski izvori... II, 27, bilj. 71. 353 »Dolazak Hrvata«, Zbornik kralja Tomislava, 101. 354 »Dolazak Hrvata...«, 97. 355 o. c., HZ V/l-2, 28. 356 o. c., KZ V/l-2, 17.
346 345

337 338

339

N. K l a i ć , o. c. 37-39. N. T o m a š i ć , Constantini..., Vjesnik... III, 13, 17, 18. Constantine Porphyrogenitus, o. c., 150. 340 F. Šišić, Genealoški prilozi..., 13; Vizantiski izvori... II, 45. 341 N. T o m a š i ć , »Život..., Vjesnik... XX/1-2, 83. 342 Constantine Porphyrogenitus, o. c., 146, 148. 343 N. T o m a š i ć , o. c., Vjesnik... XX/1-2, 80. 344 Vizantiski izvori... II, 42.

168

169

Jednom riječju, ni u jednoj glavi DAI-a nije opisan događaj, koji se je odigrao poslije smrti ovoga bizantinskoga cara pisca. Sve ovo ukazuje da se rješenje datiranja DAI-a nalazi u 31. glavi, i to baš u onom podatku, koji se odnosi na ona dva hrvatska vladara. To bi značilo da je cijelo ovo djelo pisao Konstantin VII Porfirogenet, zapravo ono je pod njegovim rukovodstvom sastavljeno, ali nije dovršeno, jer ga je smrt u tome spriječila. Naravno da su u ovom spisu mogla nastati u kasnijim stoljećima i razna dopisivanja i umeci, no autor ovoga cijeloga djela je ipak bio Porfirogenet.

7.
Ako rezimiramo u najkraćim crtama sve ovo što smo izložili, onda dolazimo do slijedećih zaključaka: 1. Dosada neobjelodanjena isprava Krešimira I od 950. g. sačuvana je u dva prijepisa (u onoj pergameni od 29. VI 1397. i u Luciusovoj ostavštini); oba se nalaze u Kaptolskom arhivu u Splitu. 2. Ova listina prepisana je sa još 3 isprave 1397. godine iz jednog vrlo starog kartulara, vjerojatno iz XIII stoljeća, koji je tokom vremena nestao kao i onaj Bertanijev iz 1333, u kome se je također u prijepisu nalazila. 3. U drugim brojnim kartularima ili katasticima, kao i u onim Ponzonijevim zbirkama, sačuvanim u kaptolskom i biskupskom arhivu u Splitu, ne postoji uopće prijepis ove darovnice. 4. Krešimirov privilegij je javna isprava, čiji je tekst u ovoj radnji prvi puta upravo onako objelodanjen, kako se nalazi u prijepisu iz 1397, te je uspoređen sa onim iz Luciusove ostavštine, pri čemu postoje u njihovim tekstovima samo neznatne razlike. 5. Na osnovu kritičkog razmatranja unutarnjih karakteristika i materijalne strane ove povelje može se ustvrditi da je ona autentična. 6. Iz ovoga privilegija proizlazi da je Krešimir I bio potpuno nezavisan vladar, tj. »po milosti božjoj kralj Hrvata i Dalmatinaca«, koji je 950. g. već 24 godine sjedio na prijestolju. 7. S time se u vezi može staviti početak njegove vladavine u 926. godinu, kada je naslijedio svoga oca Trpimira II. 8. U vezi ovoga datuma mi stavljamo vladanje Tomislava, za koga ničim nije dokazano da je sin Muncimira, u početak 10. stoljeća do o. 920. g. i na taj način suzujemo krug njegove djelatnosti i događaja, koji su mu se dosada preko ustaljenih datuma upravljanja hrvatskom državom (o. 910. — o. 930) pripisivali. 9. Usporedo sa time možemo reći da prvi splitski sinod, za koji se tvrdi da je održan 925, nije tada bio nego je mogao zasjedati i prije 920, zapravo već poslije 915. godine. 10. Mijenjamo i dataciju kraljevanja Trpimira II, čiji se rodbinski odnos prema Tomislavu ne može odrediti, te njegovu vladavinu stavljamo u period
170

od o. 920. do nešto prije 926. i pripisujemo mu u tom razdoblju sve ono što se je tada odvijalo i događalo u Hrvatskoj. 11. Analizirajući detaljno i kritički kasnije izvore (pretežno one iz početka 18. stoljeća), koji govore o Krešimiru I, uzimamo odande jedino u mogućnost podatak, koji govori da je umro o. 954. godine, te da mu se žena zvala Jelena. 12. Spis »Pontifices Salonitani et Spalatenses« je nastao valjda u prvoj polovici 18. stoljeća, koji prvi donosi Farlati. Ovaj katalog nije sastavio ni on ni Riceputi, nego neki nepoznati autor iz Dalmacije, o kojemu doduše piše i Farlati, ali ga nažalost nije uspio identificirati. 13. Određujemo rodbinski red Krešimira I, toga najvećeg hrvatskog vladara u X stoljeću, i opširno iznosimo razvoj događaja i prilika u Hrvatskoj i Dalmaciji i izvan ovih zamalja od 926. do o. 954. godine, tj. za njegove vladavine. 14. U tom vremenskom periodu ukazujemo i na to: a) da je dosadašnja godina datacije drugog splitskog sinoda problematična i nedokazana. Na osnovu pak spisa, koji nam govori i o putu papinskih poslanika u Bugarsku i natrag, možemo zaključiti da je ovaj sinod mogao biti održan najranije tek 929. godine, b) Krešimir I Stariji imao je uz Miroslava i mlađega sina Stjepana Držislava (što se može potvrditi na osnovu onog kamenog spomenika od 975. i isprave Petra Krešimira iz 1067), koji je tek iza 960. g. došao na prijestolje. 15. Donosimo i novu genealogiju hrvatskih vladara od Trpimira II do Petra Krešimira i dokazujemo da bi bilo najlogičnije da je Krešimir I Stariji (zvan i Mihajlo) bio prvi kralj, koji je sahranjen u solinskoj bazilici sv. Stjepana, podignutoj od žene mu Jelene, majke Stjepana Držislava. 16. Izraz »fideles« i »minister« u ovoj darovnici znači »dvorani«. 17. Knin je kao kraljevski castrum bio i jedna od kraljevskih prijestolnica već u X stoljeću. 18. Prvi dosada poznati ban u hrvatskoj historiji nije Pribina, nego Ozrinja. 19. Izraz »ric£ar«, koji se u Krešimirovu privilegiju prvi puta ovako javlja, a onda malo u izmijenjenu obliku dva puta i u XI stoljeću, ne znači ni »rvač« ni »poreznik (ni možda knežev pisar?)« nego vitez (ovdje kraljev vitez, član njegove pratnje i dvorjanin), te taj izraz nije slavenskog porijekla. 20. Samostan i crkva sv. Bartolomeja na Kapitulu kod Knina, gdje bi Zvonimir bio po Tomašiću pokopan, osnovani su najkasnije u prvoj polovici X stoljeća. 21. U ovoj našoj listini prvi put poimence javlja se u izvorima podžup, i njemu je u njoj određena funkcija »introductor«-a. 22. Pored biogradskog biskupa Prestancija, dosada poznatog u izvorima iz druge polovice XI stoljeća, susrećemo se sada prvi put, i to u našem privilegiju sa starijim biogradskim biskupom Prestancijem, osobom kraljeva povjerenja i sastavljačem ove isprave, kojemu dajemo naslov »I«.
171

23. Prema tome zaključujemo da je ova biskupija osnovana u X stoljeću, a ne, kao što se je dosada tvrdilo, sredinom XI stoljeća. 24. S tom ispravom povezan je i pasus u 31. glavi Porfirogenetova DAI-a. 25. Iznošenjem pojedinih mišljenja o postanku pojedinih glava toga spisa, a napose 30. i 31, upozoravamo na pasus o arhontima Krešimiru I i Miroslavu, te banu Pribini u 31. glavi za rješenje datiranja sastavljanja DAI-a. 26. Pobijamo da je glavu 30. napisao nepoznati autor, a ne Porfirogenet, te ukazujemo na to da ne stoji ni isforsirana datacija ove glave, nabačena od raznih pisaca. 27. Upozorujemo na onaj pasus u 31. glavi, gdje Porfirogenet opisuje svađe i sukobe poslije smrti Miroslava. No kako on ne iznosi i tko ga je naslijedio, to nam dokazuje da su ti neredi trajali i dalje i da im nije sagledao i dočekao kraj ovaj car pisac, koji je upravo u jeku tih događaja umro u studenomu 959. godine. 28. To je ujedno i dokaz da DAI cijeli potječe od Konstantina VII Porfirogeneta, koji ga nije uspio sasma dovršiti uslijed iznenadne smrti.

AN UNPUBLISHED CHARTER OF THE CROATIAN KING KREŠIMIR (CRESHIMIR) I.
Summary

The study of this Charter and its background has lead the author to the following conclusions: 1. This unpublished charter of King Krešimir I. given out in 950. has survived in two copies, one in parchement dating from 29. VI 1397. and one in the Lucius'collections; both, are now in the Chapter Archives in Split. 2. With three other chartere this Charter was copied in 1397. from a very old chartulary dating possibly from the 13th Century, lost later, äs Bertani's the year 1333. containing a transcript of it, was lost. 3. No copy of this charter exist either in the numerous chartularies catastices, nor in Ponzoni's collections preserved in the Chapter and Bishop's Archives in Split. 4. This Krešimir's grant is a royal charter and its text is published in this paper for the first time such äs it is in the 1397. transcript. Compared to the text in Lucius'collection only insignificant differences appear. 5. The proof that this is an autentic copy of the charter is based on the critical examination of internal and external evidences. 6. From the charter it emerges that Krešimir I. was an indipendent ruler, i. e. »by the grace of God King of Croats in Dalmatians«, who had in 950. occupied the throne for 24 years. 7. It follows that he came to the throne in the year 926. when he succeded his father Trpimir II. 8. Thus the reign of King Tomislav for whom it has not been proved that he was Muncimir's son, we are placing in the year cca 920. and thus we are limiting the ränge of his activities and those events that have so far been attributed to the time of his rule over the Croatian state (cca 910-cca 930). 9. Also the first Synod of Split, for which the accepted date has been 925. could not have taken place then, but could have been before 920., and even after 915. 10. We change the dating of the reign of Trpimir II., whose family relationship to Tomislav can not be defined, and are placing his reign in the period from cca 920. to somewhere before 925. and attribute to him all that took place in Croatia in that period. 11. Analysing in details and critically later sources (mostly those from the begining of the 18th centuru), that speak about Krešimir I. we take äs possible only the date of his death in cca 954. and the name of his, wife Jelena. 12. The list »Pontifices Salonitani et Spalatenses« first quoted by Farlati, probably dates from the first half of the 18th cent. This catalogue was not compiled either by Farlati or by Riceputi but by an anonimous author in Dalmatia, whom Farlati could not identify though he writes about him.
173

172

13. We give here the family tree of Krešimir I, the greatest Croatian ruler of the lOth cent. presenting the historical development in Croatia and Dalmatia and abroad from cca 926 to cca 954. i e. during his rule. 14. We point out to the following: a) The accepted dating of the second Synod of Split is questionable. Analysing the list of papal nuncii travelling to Bulgaria and back we have come to the conclusion that this Synod could not have taken place before 929. b) Krešimir I the eider had besides Miroslav a younger son Stjepan Držislav which can be proved from the stone monument from 975. äs well äs from the Charter of Petar Krešimir from 1067., who come to the throne as late as 960. 15. We bring also a new genealogy of Croatian Kings Trpimir II. to Petar Krešimir and propose most acceptable the supposition that Krešimir I the eider (colled Mihailo) was the first King to be burried in the Salonican bazilic of St. Stjepan, built by his wife Jelena, the mother of Stjepan Držislav. 16. The term »fideles« and »minister« mean »courtiers« in the charter. 17. Knin as royal stronghold (castrum) was also one of the royal seats already in the lOth cent. 18. The first mentioned »ban« in Croatian history was not Pribina but Ozrinja. 19. The term »ric£ar« which appears in Krešimir charter for the first time in this form, and later slightly changed twice in the llth cent. does not mean either »restless« or »tax collector« (not äs suggested court clerk) but »Knight«, here royal knight the memeber of the royal suite and courtier, and the term is of Slav origin. 20. The monastery and the church of St. Bartolomiew on Kapitul by Knin, where, according to Tomašić, King Zvonimir was burried, were foundete at the latest in the first half of the lOth cent. 21. In our charter »podžup« is mentioned for the first time and his function äs »introduktor« stated. 22. Besides the bishop of Biograd Prestancije, so far known from the sources from the second half of the llth cent., we meet now for the first time in our charter the older bishop Prestancije of Biograd, as a man in the Kings confidence and the writer of the charter, so we call him Prestancije »I«. 23. It follows that this bishopric was not founded in the middle of llth cent. äs it was accepted, but in the lOth cent. 24. The passage in the 31. chapter of Porfirogenet DAI is conected with this charter. 25. We draw attention to the passage on »arhonts« Krešimir I and Miroslav discussing the origin of various chapters of this work, particulary 30 and 31, and chapter 31 in connection with ban Pribina as a help in dating the composition of DAI.
174

26. We contest the assertion the chapter 30 was written by an unknown author and not Porfirogenet, and draw attention to the forced dating for this chapter suggested by various authors. 27. We also draw attention to that passage in the 31. chapter, where Porfirogenet describes the quarells and conflicts after the death of Miroslav. But as he does not state who was his successor, it is a proof that unsettled conditions lasted so long that author did not live long enough to see the end of them and died in november 959. in the middle of them. 28. This is at the same time one of the proof s that DAI as a whole is the work of Constantin VII. Porfirogenet, left unfinished because the work was interrupted by his death.

175

KRITIČKI OSVRT NA DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA I SAZNANJA O OTOKU PAŠMANU
/. Postanak i razvoj imena (toponima) otoka (i mjesta) Pašmana a) U prvom redu skrenuo bih pažnju na jedan sporan citat iz Plinija (1. st. n. e.), koji glasi: contra Jader est Lissa. I dok C. F. Bianchi1 i V. Brunelli2 drže da je to otok Ugljan, Archivio storico, per la Dalmazia3 piše da je »Lisan« (S. A.) otok nazvan navodno »Uglian«, ime feničko i da znači jezik zemlje, rt, zaliv mora. No 1981. M. Suić4 misli da je Lissa (ili Sissa?) možda Iz, koji bilježi Konstantin Porfirogenet. To znači da bi neodređeni naziv »Lissa« i za Ugljan, a naročito za Pašman, koji je još u antičko doba bio spojen s Ugljanom, pa čak i u »ne tako davnoj prošlosti«, kako kaže M. Suić,5 a prije njega Filipi i drugi, svakako treba otpasti. b) Drugi po redu, također izvorno neodređeni, naziv iz 10. st. koji bi bio moguć za Pašman, jedan je toponim u De administrando imperio (DAI) Konstantina VII Porfirogeneta, a koji glasi: »καταυτρεβενώ« — i to ako se uzme u obzir samo njegov dio, tj. »καταυ«. No još 1877. je Fr. Rački pretpostavljao da je taj Porfirogenetov otok »Kakan, Kernata« u zadarskom arhipelagu. Naime, on je smatrao da je riječ »Katau« iskvarena i da su to zapravo »Kakan«, »Kerknata«, otoci u zadarskom okrugu.6 1879. pak C. F. Bianchi7 drži da se Porfirogenetov »Cantatrebeno« odnosi na Ugljan. U tome ga slijedi i F. Šišić,8 koji je također ukazao da je Konstantinov »καταυ« očito greškom napisan umjesto »κάταν«. Ujedno je ustvrdio da je taj naziv za današnji Pašman s mjestom Tkonom »još od XI. —XII. st. »Cotuno ili Ću tuno«. P. Skok u tri navrata (1927, 1928, 1950.) iznosi tumačenje »da je Konstantin u svome naziŽara cristiana, II, Zadar 1879, 88. Storia di Žara, Venezia 1913, 116. N. I, sv. I, f. IV, 24. 4 Zadar u starom vijeku, Zadar 1981, 250. 5 Zadarski otoci u antici, Zadarsko otočje, Zbornik 1974, 58. 'F. Rački, Documenta historiae croaticae periodum antiquam illustrantia, MSHSM VII, Zagrabiae 1877, 404, 414. 7 o. c., II, 82. . 8 Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb 1925, 445.
2
3

1

177

vu pogrešno spojio dva otoka: prvi dio riječi je identičan sa srednjovjekovnim Tuconum, Cotunum — današnje selo Kun, Tkon (S. A.) na ostrvu Pašmanu .. .«9 God. 1952. A. R. Filipi pak dokazuje da se pod Porfirogenetovim »Katan« razumijeva i Pašman i Ugljan, koji su u ono vrijeme sačinjavali jedan otok i imali zajedničko ime.10 God. 1954. S. Antoljak, 11 kada nabraja sva ova mišljenja, kaže da neće ulaziti u Konst. »καταυ«, tj. da li se pod tim izrazom krije »otok Pašman (a i Ugljan)« ili ne. G. 1959. B. Ferjančić prevodi »καταυτρεβενω« s »Katatrebeno« i citira mišljenje Račkoga i Skoka, ali ne daje i svoj sud.12 G. 1974. Š. Batović piše da je ime mjesta Tkon »od Katan, Katun, kako se zvao i otok Pašman do rimskog vremena«" (S. A.), dok M. Suić ni 1974. a ni 1981. ne ulazi uopće u to pitanje. Mi bismo svemu ovome dodali i da se današnja Vergada u Konstantinovu DAI-u naziva »λουμβρικάτον« /kasnije: »Levigrada« (Ivan Djakon) ili »Lubricata« 1096. (isprava)/ i da ima sličan izraz u drugom dijelu grčkog toponima: »καταυ«. Time je dakle još očitije izražen pojam ovoga »καταυ« koga drugi pretvaraju u »καταν«,14 što potvrđuju srednjovjekovni izvorni podaci u vezi s riječi »Kutuno« ili »Cutuno« ili »Cutuno« (1216. g.),15 iako je na kraju »υ« tj. ipsilon. c) Treći, očitiji i izravno izvorni ali nešto kasniji naziv za Pašman sačuvan je u izvornoj povelji od 1067. g. To je »Flaueyco«, dok u onoj drugoj sumnjivoj iz o. 1067. g. stoji: »Flaueico«.16 Naime u onoj prvoj povelji cijeli pasus glasi: »... in insula, in loco qui antiquo nomine Flaueyco dicitur, qui nunc (S. A.) alio nomine Postumana nominatur.. ,«17 U onoj sumnjivoj listini uz malu preinaku kaže se: »... in insula in loco, qui antiquo nomine Flaueico dicitur, nunc uero (S. A.) Postimana nominatur...«18 Kada su 1967. Stipišić i Šamšalović izdali -»Codex diplomaticus regni 19 Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae« (CD), oni su ondje na osnovi danas izgubljenog kartulara samostana sv. Krševana u Zadru, kojim se je služio Šišić, publicirali upravo onu ispravu koju je Rački smatrao sumnjivom. Tu se navodi i onaj naziv za Pašman: »Flaueico«.20 No ni Rački a tako ni oni nisu
9 B. F e r j a n č i ć , Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije II, Posebna izdanja Vizantološkog instituta SAN, knj. CCCXXIII/7, Beograd 1959, 25. bilj. 61. 10 Gl. opširnije: A. R. F i l i p i , »Zašto Porfirogenet ne spominje i otok Ugljan«, Zadarska revija, 3, Zadar 1952, 29-37. 11 »Miscellanea jadertina«, Radovi Instituta JAZU u Zadru, l, Zagreb, 1954, 110. 12 B. Ferjančić, o. c., II, 25 i bilj. 61. 13 δ. Batović, »Prapovijesni ostaci na zadarskom otočju«, Zadarsko otočje. Zbornik, 24. 14 Inače u starom vijeku današnja se Catania na Siciliji zvala »κατανε« ili lat. Catina (s etnikonom »καταναΐος« i lat. Catinensis). ( P a u l l y s - W i s s o w a , Realenzyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft, 20, Stuttgart, 1919, 2473.) 15 T. S m i č i k l a s , Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (SCD), II Zagreb 1904, 142.
16

dali svoj komentar o tome toponimu već ga samo izjednačuju s otokom Pašmanom, upravo onako kako to stoji u tim pergamenama. No zato 1879. Bianchi piše da se je u staro doba Pašman zvao »Flavica« i još »Flaveica«, a kasnije »Pistimanum«,21 dok 1913. Brunelli tvrdi da se Pašman u 10. st. kao poseban otok naziva Postimania ili Pustimano, a u 11. st. Flavico ili Flavisco, služeći se za potvrdu toga RD-a i T. Smičiklasovim CD II za g. 1166, 1195. i 1198. Ujedno tumači da Flaveico ili Flavisco znači žut, plav i da se tako ponovno stvara romansko ime: Flavius kao Ugljan: Julius. Na drugom mjestu svoga djela Brunelli se ponovno osvrće na izraz: Flaveico, Flavisco (flavius) i piše da je to antičko ime otoka Pašmana.22 U novije vrijeme, tj. 1950. g. P. Skok je pisao da staro ime Flaueyco za Pašman nije prvobitni oblik imena. Taj mu je naziv domaći romanski i njegov prvobitni latinski oblik mogao je glasiti samo Flavi vico »Flavije selo« (S. A.). Naime, na osnovi zakona heptologije dva ista sloga stopiše se u jedan. »Starodalmatinski toponim Flaueyco je nestao i po svoj prilici (S. A.) na mjestu današnjeg naselja Pašman postojala su dva rimska naselja jedno uz drugo: Flavii vicus i praedium Postumanum (S. A.), onako po prilici kao u današnjem Dubrovniku što je postojalo romansko otočko naselje Ragusium na hridinama i njemu nasuprot slavensko naselje Dubrovnik, pisano u dubrovačkom statutu Burgus (S. A.), ili kao što je postojalo na teritoriju današnjeg Zagreba crkveno kaptolsko naselje Zagreb i tik (S. A.) do njega gradsko naselje Gradec (pisano krivo Grič). Stupanjem dvaju naselja u jedno propada jedno od dva prvobitna imena i drugo postaje općenito (generalizira se). »To je toponomastički zakon« dokončava na ovaj način svoje obrazlaganje P. Skok.23 Go. 1972. ponavlja se sasma kratko Skok pišući da je najstariji naziv otoka Pašmana »Flayeico« i taj mu naziv predstavlja -»možda Flavi-vico (heptologija)« (S. A.).24 No taj postanak naziva Pašmana kao »Flayeico«, kako ga je Skok pokušao samo nabačeno da prokomentira, ostao je sve do danas na istom. Svakako se može zaključiti da je taj naziv za Pašman vrlo star, ali ipak ne stariji od onoga Porfirogenetova »καταυ«, ispravljenog u »Katan«. Nadalje nije jasno da li je ovakav izraz nastao u antici ili u ranom srednjem vijeku i koje mu je pravo značenje. Naročito je interesantno iz izvornih isprava od 1067, a i one iz 1166. da se prema hronologiji isprava i otok i mjesto Pašman zvalo prije 1067. starim imenom »Flaueyco«,25 a od 1067. dalje drugim imenom »Postimana«, tj. današnji Pašman. Upravo zato Skokovo kombinatorsko obrazloženje o tome toponimu i nije suviše uvjerljivo.
21 22

RD, 70, 71. RD, 70. 18 RD, 71.
17

C. F. B i a n c h i , o. c., II, 116. V. B r u n e l l i , o. c., 116, 117, 302. 23 Slavenstvo i romanstvo na jadranskim otocima, Zagreb, JAZU, 1950, 135. 4 P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb, JAPrema kronici M. Sanuda, mletački dužd, koji je vladao od 1032. do 1043. g., zvao se Domenico Flabanico (S. A.) i za njega se je Zadar odmentuo od te republike te je bio ponovno vraćen pod mletačku vlast (V. B r u n e l l i , o. c., 286, 280).
179
25

19

I, Zagreb, 1967, JAZU. 20 СД I, 108.
178

d) Prema izvornim podacima, tj. tek 1067. prvi se put pojavljuje naziv za Pašman (otok i mjesto): »Postimana« s ondje sagrađenom crkvom sv. Mihajla Arkanđela, dok se u povelji do 1096. izričito kaže: »... insula Pustimani«,26 a u jednoj još iz II. pol. 11. st. (iza 1076): »Pustimana«.27 U prijepisu pak Krešimirove isprave od 1067. iz 1066. g. stoji: »Pestumani« ili čak: »Puscumani«.28 Bianchi kaže da se je Pašman u staro doba zvao »Flavica« a kasnije »Pistimanum« i napokon »Pasmanum« i »Pašman« te da je po narodnoj tradiciji ime toga otoka dobiveno od ugarske porodice nazvane »Pazmany«, koja je ovdje živjela za vrijeme ugarske vladavine nad Dalmacijom, tj. u srednjem vijeku. Donoseći taj podatak ipak Bianchi pobija takvu vrst postanka imena ovoga otoka, jer iznosi da je ta porodica kasnijeg postajanja.29 Brunelli tvrdi da je u 10. st. taj otok poseban i da se zove: Postimana ili Pustimano (s fonetskim varijantama: st = schi). Ujedno njemu znači: Postimana (postumus), tj. zadnji otok u zadarskom kanalu, od koga je prvi bio Premuda. Brunelliju je ujedno vlastito ime toga otoka bilo Flavisco i Postimana i kao adjektiv označava svoj položaj glede Zadra. Danas, tj. 1913, kaže Brunelli, prevladava ime Pašman, očito od Postimana i na tom otoku su nađeni razni nalazi stakla, novca itd.30 Još 1927. u Rječniku JAZU, kada se piše o Pašmanu, iznosi se da u glagoljskim spisima 15. st. stoji »Na Pašaman«, a u Kavanjina »U Pašman«, dok u staro doba (13— 15. st.) tomu su otoku lat. i tal. imena: Postimana, Pustimana, Piscimano, Pescomano, Peschumani, Pismani, Pissimani i Pasimano, kako to K. Jirreček već iznosi.31 U Etimologijskom rječniku osvrće se i Skok na sam naziv Pašmana i kaže da se dade svesti na rimski pridjevski toponim na -anus (S. A.) od gentilnog imena posjednika Postumus (S. A.): Postumianum (praedium, vili, insula). Postumius dolazi kao f. u Postojna (Slovenija) = tal. Postumia dodaje Skok, koji upozorava da se to treba uporediti sa »u Provansi Postemana villa (812) u pagus Aquis Aix.«32 M. Suić 1974. iznosi pak da su nazivi za Ugljan i Pašman (najprije kao imena naselja, a onda čitava otoka) antičkog postanja i da spadaju u kategoriju tzv. predijalnih imena mjesta, tj. u one nazive koji su nastali po imenima vlasnika pojedinih imanja (lat. praedium). Iznoseći kako je nastao antički naziv za Ugljan od latinskog imena Gellius, on kaže da je bilo slično i s imenom otoka Pašmana. Naime neki (koji? S. A.) su mislili da je on dobio to ime po tome što je na posljednjem mjestu u zadarskom kanalu, da je zadnji (postumus) i da mu je prvobitni i polazni oblik glasio Postimana (se. insula) u antitezi s imenom otoka Premude, koji je, po toj istoj interpretaciji, bio prvi (Primordia,33 se. insula) na ulazu u kanal sa sjeverozapadne strane.
26 RA 70, 176; J. S t i p i š i ć — M. Š a m š a l o v i ć , Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (CD) l, Zagreb, 1967, 206. 27 RD, 174; CD, I 157. 28 SCD, II, 107, 108. 29 C. F. B i a n c h i , o. c., II, 116. 30 V. B r u n e 11 i, o. c., 116, 117, 302. 31 Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, IX, Zagreb 1924- 1927, 696. 32 P. S k o k , Etimologijski rječnik...,11, 618, 619. 33 Primordia (Ravenat): V. B r u n e 11 i, o. c., 113.

Iako će biti točno, nastavlja dalje Suić, da je Premuda po tome dobila ime, što se tiče Pašmana bit će mnogo vjerojatnije (S. A.) da se također radi o toponimiji predijalnog karaktera, nastaloj po imenu vlasnika imanja negdje kod današnjeg mjesta Pašmana (S. A.), a koji se (vlasnik) zvao Postumus34 (S. A.). Od tog ličnog imena nastao (S. A.) je naziv imanja Postumianus (se. Praedium) ili Postumiana (se. terra), od čega »kasnije i Postumiana insula — otok Pašman«, zaključuje M. Suić.35 Kako vidimo, slično je kazao već 1913. o tome i Brunelli a i Skok. Nadalje treba obrazložiti zašto se je taj otok isprva zvao »Flaueyco« (i otkada?), a onda tek »Postimana« i da li se je to zbilo u rimsko doba ili u ranom srednjem vijeku i kako. Svakako bi imali slične primjere za otoke zadarskog arhipelaga, a i za ostale na Jadranu koji su nastali u predgrčkom, grčkom ili rimskom vremenu, da su tako dobili ime. Međutim, nema za to ni jedan takav izvorni dokazni primjer. Znači, treba postanak tih naziva minuciozno i temeljito istražiti, i to izravno na bazi raznoraznih izvora. Da zaključimo. Tek od 1067. g. pojavljuje se u izvorima izraz »Postumana« (otok i mjesto) ili u II pol. 11. st. »Postimano« ili »Pustimani«. U 12. st. se već piše: »Postumani« i »Puscumani« ili »Piscimani« sa crkvom sv. Mihajla. U 13. st. se citira: »insula Pisseman«, »insula Pissemano«, »insula Pescimano« ili »Piscimano«36 ili »Pescimani«.37 U 14. st. u tiskanim i neobjelodanjenim izvornim podacima iz HAZ-a još šarolikije se izmjenjuju ti nazivi, koji su brojni kao: ad Postumanum, insula Postumani, insula Pischumani, Poschimano, Pissimani, Pischiomani, Peschumano, insula Posthumani,38 insula Postumani ili insula Postumani, Postimani, Pesimano i Pistumane, Piscimano i Piscimanum, insula Patumani, Pesthumani, Peschimano, Pestiman ili Pustumano, Pisthumani, Pischumani, 39 Pescumani i insula Pisquimani.

34 U G. Vel. Paterculusa iz I st. n. e. (L. II, c. 116) se spominje: Ouintus Vilius Posthumus (S. A.) vir consularis praepositus Dalmatie, ornamenta meruit triumphalia. (Podatak našao u St. archivu u Beču — St. K. — Provinzen — Dalm. 8: Notizie intorni alle miniere d'oro della Dalmazia estratte dagli autori antichi, str. 383.) Začudo s tim podatkom iz Paterculusa se ne služi ni Skok a ni Suić. Ćak njega ne citira ni Paullys-Wissowa, koji ima samo naziv Postumius i to napose: Flavis Postumius, ali ne i Poslumus. 35 M. S u i ć , »Zadarski otoci u antici«, 58, 59. 36 5СД VI (1908), 268, 340, 413. 37 Historijski arhiv u Zadru (HAZ). Pergamene nekadašnjeg samostana sv. Kuzme i Damjana br. 37- 10. XII. 1282. 38 HAZ. Pergamene nekadašnjeg samostana sv. Kuzme i Damjana br. 44 (3. XI. 1303), br. 42 (21. IX. 1319), br. 62 (%. IV. 1356), br. 105 (7. XI. 1373), br. 134 (18. IV. 1399), br. 125 (19. X. 1388), br. 126 (19. X. 1389), br. 133 (12. II. 1399); Pergamene zadarskog notara Isnaro de Padua (1385— 1380); Pergamene nekadašnjeg samostana sv. Nikole u Zadru, VIII, br. 169 (8. VI. 1388). 39 SCO, VIII (1910), 32, (1302), 90 (1304), 53 (1303), 267 i 270 (1310), 408 (1315), IX (1911), 106, 108 (1323), X (1912), 420 (1338), XI (1913), 363 (1347), 341 (1347), XII (1914), 335 (1356), 360 (1364), XIV (1916), 143 (1368).

180

181

S njima se nadovezuju sami neobjelodanjeni podaci u tome nazivu iz 15. st. medu kojima se ističu »insula Pismani« i »insula Pismani«40 te »puncta de Pasmani«41 U 16. st. ponovno piše »insula Pašman«,42 a u 17. st. »Ponta de Pašman« ili »isola di Pašman« ili samo »Pašman«49 itd. Kada se sagledaju svi ovi brojni podaci od 11. do 17. st. onda se i opet ne može sa sigurnošću reći da li ovaj toponim vuče izravno porijeko iz antike, nego ga se mora uzeti onako kako je glasilo u II polovici 11. st. i kao takvome, tj. poslije prva njegova naziva »Flaueyco«, pokušati mu dati formu postanka imena. e) U tzv. Polichorionu samostanu sv. Ivana (Rogovskog), gdje se nalazi na latinskom jeziku prijepis popisa zemalja koje je taj samostan dobio za doba opata Lupa i Madija, a koga se datira »poslije 1076«, govori se o »terra in Kutuno«44 (S. A.) i o »terram, ad santam Mariam in Kutuno«.45 To je najstariji naziv s početnim slovom »K« za mjesto na otoku Pašmanu, za koji Rački — po Miklošiču — pronalazi izraz na hrvatskom: »Kut, Kutina«.46 Skok pak 1927/8, ne uzimajući u fokus ovaj izvorni podatak nego se držeći Porfirogenetova preplavljenog izraza u »κκτκν« smatra da je taj naziv identičan sa srednjovjekovnim Tuconum, Cotunum, tj. s današnjim Tkonom.47 U svojoj pak knjizi iz 1950. g. kaže da je »od predrimskih vremena« postojalo »i naselje zvano Tuconum«, pisano u našim ranim ispravama s metatezom Cotunum ili Cotonum. Danas se piše Tkon, a narod izgovara Kün ili Kün. To se ime u ispravama često spominje zbog toga što se tu nalazio benediktinski samostan, dodaje svemu ovome P. Skok.48 Takva su eto stručna mišljenja glede postanka i razvoja toponima Pašmana od najstarijih vremena do danas osnažena srednjovjekovnim izvornim podacima. Sada se nameće samo od sebe pitanje: da li bi se danas moglo još što reći i tako dati daljnji prinos za rasvjetljavanje ovakve vrsti toponima, koji se tiče današnjega otoka Pašmana. Naime izraz »Kutuno« iz srednjovjekovnih
40 HAZ. Spisi zadarskog notara (SZN) Simona Damiani (1440-1476) b. II, f. III/7-15. III 1448; SZN Johanes de Salodio (1455-1501) b. II, f. Π/4-29. III 1479; b. III, f. IV/6-17. IV 1495. itd. 41 HAZ. SZN Simon Damiani b. II, f. IV/7-2. VIII 1453; b. IIP, f. VII/3 118-27. IV 1472. itd. 42 HAZ. SZN Johannes de Morea (1545-1570) b. I, g. 1/4-VIII 1557. itd. 43 HAZ. SZN Zuanne Braicich (1621 -1645) b. VI, f. VI/58; 37a-24. XII 1634; SZN Simon Braicich (1645 — 1678) b. II, f. 17a —5. IV 1655; Spisi nekadašnjeg samostana sv. Nikole u Zadru — 1627. g. itd. 44 Ovaj izraz s prvim slovom »K« može se usporediti i s bizantskom titulom »Kapetano Italiae«, koja se u latinsko-italskim poveljama 10. i 11. st. tako piše. Znači da je u 10. i poč. 11. st. ono grčko slovo »K« još uvijek u upotrebi i da se ono kasnije od »K« pretvara u »C«. To vrijedi i za naš »Kutuno«, čije prvo slovo »K« postaje također »C« u našim latinskim poveljama 12. a napose 13. ili čak u onima od desetih godina 14. st. dalje, kada i slovo »C« prelazi u početno slovo »T«. 45 RD, 157. 46 RD, 174. 47 B. Ferjančić, o. c., 25, bilj. 61. 48 Slavenstvo i romanstvo..., 134.

povelja II pol. 11. st. ponekad obuhvaća i cijeli otok Pašman, ali i današnji lokalitet Tkon. U 13. st. on se pojavljuje u zadarskoj listini od 1216. g. kao »Cutuno«, a 1293. piše se čak »insula s. Damiani de Monte ad Octuno«49 (ne: Cotuno kako piše L. Jelić, Povijesno-topografske crtice o biogradskom primorju. Preštampano iz Viesnika hrv. arheološkoga društva, NS III, Zagreb 1898, 41). U 15. st. opet stoji »Tcono«, »Tcuni«, »Tichoni«, »Cuni« ili Tako već o. 1350. govori se u većinom neizdanim spisima o »in insula Pischiami in villa Tucconi«50 ili »insula Pischimani in loco uocato Tuchun«51 ili kao »Tcun« (otok i mjesto) ili »Tchon«52 ili »Tucchuni« ili »Tucchini« (otok i mjesto)53 ili čak »insula Pischiomani in loco dicto Tucchinii«54 (S. A.) ili »insula de 55 Chon« itd. U 15. st. opet stoji »Tcono«, »Tcuni«, »Tichoni«, »Cuni« ili »Ticuno«56 itd., sve u sličnim varijantama. U 16. st. ponavljaju se također slični izrazi iz 15. st. Naime pored izraza »Tchun« ili »Thun« ili »Tichun« gotovo se stalno piše u 16. i 17. st. »Thon«, »Tcon« ili »Tchon«.57 Kako vidimo, ovakve vrsti izrazi označuju jedan put otok Pašman ili pak samo mjesto Tkon, koji se nalazi na Pašmanu ili se gotovo vremenski istovremeno citiraju kao otoci i Tkon i Pašman. f) No u Polichorionu ili u popisu zemalja koje je samostan sv. Ivana pribavio za vrijeme opata Petra58 stoji još jedan naziv za Pašman, a to je »insula sancti Johannis euangeliste» s »ualle Pagnana«, gdje opat Petar kupuje od kralja Petra Krešimira »alodium« neke udovice Barbare za 40 romanata. Roditeljima pak ove iste Barbare daje 15 romanata, naime 3 kućice (casas) sa

49 SCD, III (1905), 142 (1216); HAZ. Pergamene nekadašnjeg samostana sv. Kuzme i Damjana br. 42 (12. IV 1293). 50 HAZ. Pergamene Curia consulum et mariš — Bandius de Bandino — 11. VI 1350. 51 HAZ. Curia maior ciuilium — SZN Vannes de Fermo (1391-8) — XII 1393. 52 HAZ. SZN Articusius de Rivignano (1383-1416) b. IV, f. II-7. VI 1386; SZN Petrus Perencanus (1365-1392) b. I, f. II — 1373. " HAZ. SZN Vannes cond. Ben. de Firmo (1375-1404) b. II, f. II, 75, 75 a — 1398. 54 Isp. sa »Tochenia« ili »Tochinia« (CD I, 104), iz 1066/7. g. koju se identificira s Tukljačom u predjelu Tustica (P. Skok, »Urbanistički lik Zadra«, Radovi Instituta JAZU u Zadru, \, 44). 4. VI 1423. u spisu zadarskog notara Nicolausa de Baro (1423 —1426) citiraju se: »homines et rustici ecclesie, s. Marine de Tucchouia (S. A.) districtus Tinini« kao i »loco Tucchouia«. 55 HAZ. SZN Vennes cond. Ben. de Firmo b. I, f. II, 80-1398; Pergamene nekadašnjeg samostana sv. Kuzme i Damjana br. 112 — 29. II 1376. 56 HAZ. SZN Theodorus de Prandino (1403-1441) b. I f, I, 464-7. IX 1413; SZN Simon Damiani b. II, f. IV/7-13. VIII 1453; SZN Presb. Nicolaus Lupouich (1446-1469) b. I, f. 1/3-27. VIII 1449; SZN Johannes de Trottis (1404- 1410) b. I, f. 11-10. VIII 1404; SZN Jacobua q. Ostoie (1427-1445) b. I, f. 1/3-12. XI 1428. itd. 57 HAZ. SZN Johannes Philippus Raimundus (1483-1516) b. I, f. 1/1-6. II. 1506; 21. XI 1508; SZN Daniel Cavalca (1551-1556) b. I, f. 1-51 IV 1556; SZN Simon Braicich b. I, f. 1/2, 7-24. XI 1634. itd. 58 o. 1070-1076: CD l, 148, 151; RD, 168: 1070-8.

182

183

čitavim dvorištem (curte), koje je između njih (infra est) i 2 komada zemlje (duas terre pecias) u uvali Pagnane.59 Time smo dobili nekoliko naziva za ovaj otok, čime se je još jače produbila toponomastička brojka za Pašman. Kako vidimo, i naziv »insula sancti Johannis euangeliste« za Pašman gotovo je kronološki izjednačen s onim nazivima »Flaueyco« i »Postimana«. No ipak je naziv otoka po tome samostanu nekoliko godina kasnijeg datuma. Inače i u zadarskom arhipelagu, samo dosta kasnije, i današnji otok Kornat dobio je svetački naziv: »insula sancte Marie«, za koji iz spisa u HAZ-u saznajemo da se tek 1354. g. tako naziva, a o. 1513. i »Stomorin otoch«,60 što je isto. Isto tako u spisima zadarskog notara Petrusa de Pago nailazimo na »insula s. Euphemie seu s. Michaelis61 (S. A.) in loco uocato Poglie penes locum dictum Pogliana«, kojima je također svetačkim imenom sv. Eufemije i sv. Mihajla identificiran otok Ugljan. g) I konačno 12. IV 1293. (neobjavljena isprava) nailazimo i na »insula s. Damiani de Monte ad Octuno«62 (S. Α.), što je još jedan novi svetački naziv za otok Pašman. II. Stara mjesta i naselja na Pašmanu Kao prvo mjesto (loco) navodi se 1067. g. »Postimana«, u kome je sagrađena crkva u čast bi. Mihajla Arkandela, određena da bude »cella« samostana sv. Krševana. Tu su bili i brojni vinogradi i maslinjaci, koji su pripadali navedenom samostanu. U tom predjelu navodi se sa zapadne strane i »desertum oppidum«, tj. napušteni ili nenaseljeni grad ili tvrđava. Te iste godine došao je zadarski prior i strateg čitave Dalmacije na taj otok, gdje je utvrdio 63 i označio granice posjeda samostana sv. Krševana. Pašman je kao lokalitet dobivao tokom stoljeća, kako smo već iznijeli, raznolike nazive, tj. od imena »Postimana« (1067) ili »Pustimano« (II pol. 11. st.)64 do sadašnjega Pašman (počam od 16. st.). I dok se u spisima zadarskih notara nailazi na »insula puncta Pismani«, 1634. već imamo »villa de Ponta de Pašman«.65
RD, 169; CD I, 152. S. A n t o l j ak, »Miscellanea jadertina. a) Kornat«, Radovi Instituta JAZU u Zadru, I, 109-112. 61 HAZ. SZN Petrus de Pago (1486-1529) b. III, F. HI/1 -26. V 1525. 62 HAZ. Pergamene sv. Kuzme i Damjana br. 42 — 12. IV 1293. 63 CD, I. 108, 109. 64 Ova isprava se datira od 1076. do 1095. g. i tu se govori o zemljama koje su bile kraljičine (regine) \_CD, I, 157]. To bi mogla biti Jelena, žena Zvonimira. 65 HAZ. SZN Gregorius de Bosco (1465-1497) b. VI/29-2. VIII 1491; SZN Zuanne Braicich b. VI, f. VI/58, 37 a-24. XI 1634.
60

Današnje pak naselje Tkon u srednjovjekovnim latinskim ispravama i spisima prvi put se citira, kako smo također već naveli, pod imenom »Kutuna«, i to prema Račkome »1080-5«, a i prema Ljubicu, dok prema Stipišić-Šamšaloviću »poslije 1076.« g. U toj povelji kaštelan66 Prestancije daruje zemlju u »Kutuno« samostanu sv. Ivana.67 God. 1216. taj se lokalitet mijenja u »Cutuno«, a u 14. st. u »Tucconi« (villa) sa svim mogućim varijantama. Čak i kao »Tcun« (1386), dok se u 15. st. piše taj zaselak kao »Tcconi« (1404) ili »Tcon« (1448), u 16. st. »Tchun«, u 17. »Tchon«, u 18. pak »Tkun« ili »Tcon«68 itd. Na ovome otoku osamdesetih godina 11. st. u jednoj ispravi citira se i »ualle Suština« i u njoj zemlje koje je kupio samostan sv. Ivana od arhiprezbitera Dese i Valentina, sina biskupa Petra.69 Taj se toponim opet ponavlja 1216, ali kao »Suštino cum puteo de sancti Thome« blizu »Cutuno« s »ualle Tominne« i mjestom »Trisino« i »Copille pole... que sunt supra Saglavum magnum« a »in campo Piscimani«.70 Na otoku »sancti Johannis euangeliste« tj. na Pašmanu o. 1070 — 8. g. bili su i ovi lokaliteti: Pagnana (ualle) i »locum Muracol«.71 U tzv. »charta suspecte« iz o. 1067. po Račkome na njenoj poleđini piše: »De Posthumana, ubi erat monasterium sancte neuiane«,72 a također kasnijom rukom: »Territorium sancti Chrysogoni in insula Postimane olim Flauisco seu (S. A.) in uilla Neuiana«.73 Takoder i na drugoj povelji od 1067. (beneventanom) na poleđini kasnijom rukom stoji: »Designatio74... de insula pasmani vel neuiane, ubi est ecclesia s. Michaelis archangeli«.75 Prema tomu, i ovo se selo ne navodi 1195. g. prvi put, kako to donosi Pomorska enciklopedija.76 Taj lokalitet po C. F. Bianchiju77 imao je crkvu sv. Martina, koja je razorena, te crkvu sv. Mihovila arkandela, koja se navodi od 1088. g. dalje. To mjesto koje se nalazi sjeverno od Tkona, po Skoku je »doduše latinska izvedenica stvorena pomoću sufiksa -anus od rimskog ličnog imena 'Naevidius'«. Ali Nevidane ne predstavljaju praedium Naevidianum »Nevidijev posjed« nego je to bio samostan »sancti Neviane«, kaže Skok. On
66 Taj »Castellanus« je davao zemlju kod sv. Marije »in Katuno« tomu samostanu »pro anima sui filii eo sepulti« (CD i, 157). Ovaj kaštelan je dakle bio na čelu Tkonskog kastelanata (tj. cijeloga otoka Pašmana) upravitelj u ime svoga kralja (kralj, kaštelan). 67 CD, I, 157. 68 Miscellanea, l, Zadar 1949, 61, 26 (Glag. isprava od 1703), 64. 69 CD, I, 157, 152. 70 SCD, III, 142. 71 RD, 168. 72 S t i p i š i ć — Š a m š a l o v i ć (CD, I, 107) donose ovako: »De Postumana (pisano karolinom), ubi eciam onoratur ecclesia sancti Michaelis (goticom) Neuiane (humanistikom)«. 3 RD, 72. 4 S t i p i š i ć - Š a m š a l o v i ć (CD, I, 106) donose: »Designacio... insulePasmani, ubi est ecclesia sancti Michaelis archangeli«. 5 RD, 70. 6 Sv. 5, Zagreb 1958, 497. 7 o. c., II, 122.

59

184

185

nadalje tvrdi da ovo naselje »nije se, prema tome«, moglo »razviti iz rimskog predija, nego oko današnjeg manastira, kako smo više puta vidjeli na otocima« Konačno ukazuje isti pisac da su se današnje Nevidane nalazile »nekada na mjestu, koje se zove Mirišće..., od mir »zidine«. Sve to na kraju popraćuje sa brojnim toponimima u tom selu.78 Još 1215. u toj ispravi se javlja »terra... Cruseo poglie« i »Perigna Draga« te »uallem Dangano cum toto campo« i »Dobro Poglie« kao i »totam uallem de Tustino«.79 1216. u drugoj ispravi ubicira se na Pašmanu »terram« que uocatur Parig... la drago« i ponovno »terram que uocatur Cruseuo pole«.80 Daljnji lokaliteti u 14. st. na tom otoku su: »mons comunis qui uocatur Crua« (1302)81 te »ad Postimanum in loco uocato Baratulo (1309). U blizini toga je imala zemlju Milena, udova kneza Nikole. Postoji i »Brigos mons« (1310), te »loco uocato Longin siue Conaplica« (1314) ili »Longino« (1323). Zatim slijedi »loco uocato Grebba« (1325, 1327), te »Vurilicas« (1338) i »villa Magna« (1344), pa »villa di Mocro« (1347—1349).82 Onda slijedi »loco uocato Draga« (1347, 1389),83 te Variccani polla« (1373)84 ili »in loco Tucuni in Campo Varigagni« ili »Varygne«85 i »loco uocato Olmisso« ili »ad Tchunum in loco uocato Almis« ili »Almissia« ili »Vlmissie« ili »Olemis«.86 Slijede i ovi toponimi: »loco uocato Zauersie«87 te »loco sub Barotul«.88 Navodi se i »ecclesiam s. Cosme et Damiani de insule Bagni«89 i »insula Bagno« ili »insula Bagni in confinio s. Luče« ili pak »villa di Bagno nel confini della chiesa di san Luča« ili »di Bagno isola di Žara nel confin di san Luča«,90 a od 15 — 17. st. sačuvani su spisi sv. Dominika,91 gdje se stalno navodi tzv. otok, zapravo mjesto Banj.92 Isto tako 1575. »in insula Bagno ad sanctum Lucam« citira se »locouocato Gorizia«.93
P. Skok, Slavenstvo..., 134-136. Miscellanea, l, 7. 80 SCD, VIII, 141. 81 SCD, VIII, 32 (Cruxa: drugom rukom). 82 SCD, VIII, 32, 254, 267, 356, IX, 106, 223, 328, X, XI, 165, 338, 363. 83 HAZ. Pergamene nekadašnjeg samostana sv. Kuzme i Damjana, br. 126 — 8. X 1389. 84 85 SCD, XII, 555. HAZ. Pergamene nek samostana sv. Kuzme i Damjana br. 105, 106 — 7. XI 1373; SZN Petrus Dragono (1470-1486) b. I, f. 1/13-1. XII 1480. 86 HAZ. Pergamene... sv. Kuzme i Damjana br. 125 (19. X 1388), br. 126 (5. X 1389), br. 127 (12. X 1389), br. 134 (19. IV 1399); SZN Nicolaus Ho (1433-1436) b. I, f. 1/4-30. I 1435. 87 HAZ. SZN Johannes de Calcina (1439-1482) b. V, f. VIII/5-6. X 1460. 88 HAZ. SZN Gregorius de Bosco b. III, f. III/l-l. XI 1484. 89 90 5СД XII, 350. HAZ. SZN Jac. q. Ostoie b. I, f. 1/4-21. VII 1436; Pergamene zadarskih notara 15. st. Serie generale 1-29. IV 1440; SZN Simon Braicich b. II, f. II, 17a-5. IV 1655, b. II, f. 91 11/44, 83-1666. HAZ. Spisi nekadašnjeg samostana sv. Dominika u Zadru, br. 1821 —1828. 92 Gl. Pomorska enciklopedija, l (1954), 377. Tu VI. Cvitanović navodi da se Banj. naseljen još od Rimljana, spominje 1290. g., a to je rekao isto i C. F. Bianchi (o.e., II, 119). 93 HAZ. Pergamene zad. notara III-21. VII 1575.
79 78

Zatim slijede nazivi: »loco uocato Sagatinschine«, pa »Brizine... in loco Pogliane... in loco Draziza... in loco Drusac...« i »in loco Jadru... in loco uocato Podlisgnach« i »loco uocato Druschia« kao i »loco uocato Liutacha« i »loco uocato Zogopizolo« ,94 pa »loco uocato la Zudecha« i »loco uocato Pasiciag«. Nadalje se spominju »loco uocato Bargudichia«, pa »loco uocato Gaii siue Dramine«, »locis uocatis Copiglie et Medvigie«,95 »loco uocato Podbrisie«, »loco uocato Suasti«, »loco uocato Pestine«, »loco uocato Plasina«, »loco uocato Sfastini«,96 »loco uocato Grussi« ili »Grusi« i »loco uocato Mergliane«.97 Na Pašmanu je i »loco dicto Carlouschina« ,98 te »in poncta Pašman in loco uocato Poderane«,99 »loco uocato Otus«100 i »loco uocato Pagnu« i »loco uocato Babe«.101 God. 1397. piše se »in insula ad Sdrelac«,102 a C. F. Bianchi103 piše da se Ždrelac prvi put spominje 1446. God. 1481. govori se da je »in insula Bagni ad Sdrelac104 loco uocato Jaracina«.105 God. 1527. se ponovno navodi »Sdrelac«,106 čiji poglavar 1806. podnosi neku molbu austrijskoj vladi u Zadru.107 1565. se pak »in insula Bagni« citira »ad Sdrelaz supra sanctum Lucam in loco uocato Dolcich siue Dolac«,108 a 1594. piše i »nell'isola di Sdrelaz a S. Luča«. Te iste godine navodi se i »loco chiaramento Sasul«.109 God. 1627. imenuje se i »Dobra pogliana«.110 U 17. st., i to 1680. g. imamo »in villa Tconi in loco uocato Praga111 (S. A.) super feudo abb. de Rogouo... in loco uocato Cruseo... in loco uocato
94 HAZ. SZN Gregorius de Bosco b. IV, f. IV/6-17. IV 1495, b. IV, f. IV/3-23. VII 1492, b. IV, f. IV/15-28.1. 1493, b. IV, f. IV/3-9. i 3. XII 1492, b. I, f. 1/9-11. III 1469. 95 HAZ. SZN Johannes de Salodio b. III, f. III/3-31. XII 1485, b. III, f. III/7-2. IV 1488, b. II, f. 11/12-14. VII 1484, b. II, f. II/8-10. X i 20. V 1481. 96 HAZ. SZN Johannes Franciscus Grisinus (1454-1495) b. I, f 1/18-17. III 1486, b. I, f. 1/10-19. I 1480, 15. II 1478, b. I, f. 1/8-31. I 1477. 97 HAZ. SZN Simon Damiani b. II, f. IV/7-2. VIII 1453, b. II, f. IH/7-15. III 1448. 98 HAZ. SZN Johannes Philippus Raimundus b. I, f. 1/1-9. III 1510. 99 HAZ. SZN Nicolaus Drasmileus (1539-1577) b. III, f. IV/1 -7. VIII 1575. 100 HAZ. SZN Johannes de Morea (1545-1570) b. I, f. 1/4-23. VIII 1557. 1 HAZ. SZN Daniel Cavalca (1551 -1566) b. I, f. 1-25. IV i 30. VIII 1556. 1 HAZ. Pergamene Curia consulum et mariš —20. VIII 1397. O. c., II. 117. 104 Gl. Pomorska enciklopedija, 8, Zagreb 1964, 274. '· HAZ. SZN Johannes de Salodio b. II, f. H/8-13. VIII 1481. 106 HAZ. Spisi nekadašnjeg samostana sv. Dominika — 1527. ΉΑΖ. Spisi Namjesništva I austrijske vladavine — XXIII — 1803-br. 1351. 1 HAZ. Pergamene zad. notara III-21. VII 1565. ' HAZ. Spisi zad. kneza Filippo Bon III, 109 a-4. VI i 15. V 1594. ' HAZ. Spisi nekadašnjeg samostana sv. Nikole — 1627. Gl. i Pomorska enciklopedija (2, Zagreb 1955, 476), gdje kaže V. Cvitanović da se i ovo mjesto spominje već 1270. godine. 111 Tako se je upravo preživao i talijanski historičar Giuseppe Praga, roden u Sutomišćici na otoku Ugljanu 19. III 1893, a umro u Veneciji 18. II 1958. (EJ, (6, 580). Njegova djelatnost i rad u Zadru bila je prožeta protalijanskim njegovim stavom, iako je bio slavenskoga porijekla.

186

187

Podgomiliak... in loco uocato Caipoglie... in loco uocato Clanaz...«112 U 17. st. u glagoljskim spisima zadarskog arhiva uz »sudce« Pašmana i Tkona (1669) javljaju se i »Sudce od Dobre Polane« (1668) kao i onaj od »Nevian«.113 Ovo su samo letimični ispisi pretežno iz izvornih dokumenata zadarskog Historijskog muzeja o toponiinima na otoku Pašmanu. No neke od njih navodi i P. Skok bez naznake izvora. On je naime obišao Pašman i ondje dobivao podatke od raznih osoba (župnika, učitelja, studenata i drugih domorodaca) kako kaže u »Predgovoru« svoje knjige Slavenstvo i romanstvo (str. 5). Svakako bi trebalo usporediti one toponime koje Skok donosi bez kronoloških podataka (str. 134—139) s onima, koji su ovdje kronološki navedeni i većinom do sada nepoznati, te da im se odredi i točniji smještaj, važnost, historijat i značaj. III. Ostala zapažanja i upozorenja Kad se sada sagleda sav ovaj izvorni materijal o Pašmanu, on ipak nije dokrajčen, jer još ima puno toga da se o tome otoku kaže. 1) Npr. trebalo bi ubicirati bizantski »κατερόν« iz 10. st. na Porfirogenetovu »καταυ«, tj. Tkonu, današnjem Pašmanu. Taj pisac ga navodi kao pust i nenastanjen,114 a takav je upravo bio i onaj »oppidum« u ispravi iz 1067. g., ubiciran dosta točno. Stoga bi bilo korisno pokušati pronaći tragove onoga oppiduma na mjestu gdje danas na našoj specijalkarti na otoku Pašmanu ucrtan lokalitet Pustograd115 i ustanoviti njegovu starost. 2) Iako Ivan D j a k o n u svojoj Chronicon venetum ne navodi ime otoka za koji samo kaže da nije daleko od grada Biograda (a Begradonse urbe) kako je na svom osvajačkom putu po Jadranu (998. ili 999. ili 1000. g.: S. A.) stigao dužd Petar III Orseolo sa svojim vojnicima: Mlečanima i Dalmatincima116 nema sumnje da se taj anonimni toponim svakako odnosi na otok 117 Pašman, kako to naprosto kaže i Rački, dok Šišić bez obrazloženja, služeći se također Ivanom Djakonom, kaže da je dužd iz Zadra prebrodio »na ostrvo 118 Pašman«. Samo je sada pitanje: kako se je upravo tada nazivao taj otok, tj. da li i dalje »Kutuno« ili »Postimana«, kako to hoće Rački.
112

3) Daljnje je pitanje: gdje su to bile »terras que fuerunt regine«, tj. zemlje hrvatske kraljice »in Pustimano«, koje su prvo bile vlasništvo Madija, sina Armata, a onda ih je ovaj zamijenio drugim zemljama, koje je posjedovao Madije, opat samostana sv. Ivana Evanđeliste.119 Taj podatak Rački datira sa »1085-95« godinom120 a tako i S. Ljubić,121 dok Stipišić i Šamšalović sa »poslije 1076.«122 Ako je tako, onda bi to mogla biti jedino kraljica Jelena, žena Dimitrija Zvonimira. U vezi s tim može se postaviti i pitanje kako je Rački mogao u svoje Documenta staviti kako kraljica Hrvata (Chroatorum) regina /Helena/) »se. a. 1075.« dariva samostanu sv. Ivana u Biogradu zemlje (terras) »subo monte sanctorum Cosme et Damiani« non longe a dicta ciuitate, te je dodao da »commemoratur in Policorio p. 12. V. nr. 133, 75«.123 Međutim, u navedenom podatku, gdje se spominju zemlje nekih ljudi koje zamjenjuje Madije, opat samostana sv. Ivana, citiraju se samo zemlje koje su bile u vlasništvu kraljice12·1 i ništa više. Stoga je čudno što je 1925. Sišić, citirajući čak Documenta Račkoga (str. 122), iskonstruirao kao i Rački, da je »kraljica Jelena Lijepa darovala neke zemlje »pod brdom sv. Kuzme i Damjana125 na sučelnoj obali na ostrvu Pašmanu tik mjesta zvana Tkon«.126 To ukazuje kakvo je stanje bilo u našoj prijašnjoj historiografiji, a pogotovo i danas, gdje je gotovo postalo pravilo da se ne rješavaju ovako važni podaci o feudalizmu za vrijeme hrvatskih narodnih vladara nego se ide na općenitosti i pišu odmah velike knjige, dok se od rasprava bježi kao vrag od tamjana. Vrijeme je dakle da se s time prekine i da se izvori podvrgnu što kritičkijoj reviziji i da se što ozbiljnije stanu proučavati. 4) S tim je u vezi određivanje funkcije već navedenog »castellanus«-a127 »in Kutuno« u hrvatskoj državi II pol. 11. st., tj. na otoku Pašmanu, kao i 128 129 službe »duorniciusa«, tj. dvornika.
RD, 174; CD, I, 157. RD, 174. j6„ 12r Libellus policorion, qui Tipicus vocatur, Starine JAZU, XXIII, Zagreb 1890, 122 CD l, 157. 123 RD, 122. 124 RD, 174. 125 U RD, 174 Rački dodaje u bilješci: scilicet »sub Monte sanctorum cosme et Damiani« i upozorava da se to odnosi na »Est et alia ibidem«, tj. na opatovu zemlju, koju je taj mijenjao sa Madijem, sinom Armata. 126 F. Sišić, Povijest..., 568. 127 Catellanus, castelanus — praefectus castri, castelli arcis: zapovjednik grada ili tvrđave, kaštelan. Tek u izvorima iz II. pol. 13. st. nalaze potvrdu za tu funkciju sastavljači djela Lexicon latinitatis medii aevi Jugoslaviae l, Zagrabiae 1973 190) što je netočno. 12S I dok I. K u k u l j e v i ć ispisuje taj naziv kao »Dominicus vero Dernicius« (I. K u k u l j e v i ć S a k c i n s k i , Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae s.}: Zagreb 1874, 157), dotle R a č k i donosi u tekstu: »Dominicus uero duonicius«, a u bilješci tumači: »dernicius, quod duornicius i. e. duornic (dvornik) corrigendum esse puto« (RD, 168). 129 Dvornic, duornic, indecl... hrv. dvornik... upravitelj kralj, dvora, dvorski župan, dvorski: Rački, Doc., 87/34, a 1070... Uitomir duornic (test.) / Cod., XI 204/22,
120 119

404). 115

HAZ. Spisi nek. samostana sv. Kuzme i Damjana, br. 539-1680. Miscellanea, II, Zadar 1950-1952, 108, 115. Ι14 ένημόκαστρα = ριΐ5ίί, nenastanjeni »urbes«, prevodi Fr. Rački (Documenta,
113

U vezi s tim lokalitetom interesantno je da se na najnovijoj jugoslavenskoj specijalkarti nalazi na Pašmanu kao toponim Pustograd koji je gotovo pri kraju otoka, i to između lokaliteta Krušćica i Kaštelac (Gl. Pomorska enciklopedija, 6, Zagreb 1960,63-Karta Pašman). No zato na talijanskoj specijalkarti iz 1938. g. (Istituto geografico militare) začudo nema ni Pustograda a ni ona dva navedena lokaliteta, iako je ta karta po svoj prilici rađena po nekadašnjoj austrijskoj vojničkoj specijalkarti. 116 RD, 426,427. 117 Pašman, Postimana actorum nostrorum saec. XI: RD, 429, bilj. 12. 118 F. Sišić, Povijest.... $15.
188

189

No ipak sve to nadmašuje problem u obliku pitanja: da li je hrvatski vladar mogao imati i na otocima (Barada je to negirao S. A.), tj. i na Pašmanu svoju »terram... que regalis esse dinoscitur uel regalium seruorum«, kako to izričito kaže isprava Petra Krešimira od 1066/7. g. u korist samostana sv. Marije u Zadru, te gdje je ta »Tochenia«, kojoj su u toj povelji označene granice i koliko se može povezati sa Tkonom, tj. sa varijantama njegova naziva. 5) Za osvjetljavanje prodiranja feudalizma u pore hrvatske srednjovjekovne države interesantan je podatak za 1070. g., koji smo također naveli u vezi s otokom sv. Ivana Evanđeliste, tj. Pašmanom. Iz njega se saznaje da kralj Krešimir prodaje (comparauit) Petru, opatu samostana sv. Ivana »aloid« (alodium) udovice Barbare u uvali »Pagnena« na Pašmanu, zvanom i otok sv. Ivana Evanđeliste. Protumačiti kako je kralj mogao prodati taj alod čiji je vlasnik umro a ostala je udovica, teško je. Ali ipak se može reći da i takva vrst posjeda, o kome piše i Fr. Rački,130 u ovom slučaju ukazuje u kakvom je odnosu vlasnik toga aloda prema vladaru, što nije kod nas uopće proučeno, premda ima o tome dosta izvora iz 11. st. 6) Usporedo s time moglo bi se zapitati: na osnovi čega je Odorik Badurina 1935. g. napisao članak pod naslovom: »Da li su na Pašmanu stupovi iz palače Krešimira Velikog?«131 7) Bilo bi dobro još jedanput podvrgnuti totalnoj kritici sve one dosadašnje rezultate o bitki kod tzv. rta Trenija, gdje su 1190. g. Zadrani hametice pobijedili Mlečane. Naime tzv. originalnoj povelji od 14. V 1190. u HAZ-u govori se kako su »post bellum cum Venetis habitum et postu victoriam in promontorio Treni, quondam erecto« održali Zadrani pobjedu itd.132 Meni je još 1953. Barada tvrdio da ima negdje napisano da se na otoku Pašmanu spominje ime »Dreni«, ali ne može taj zapis naći. Kad sam čitao i Pragine tvrdnje da bi se takav toponim mogao izjednačiti s onim na otoku Krku, nikako se nisam godinama mogao s time složiti. Povremeno se dotičući i toga pitanja, naišao sam u prijepisu na ispravu »1188— 1190«, koju je ob133 jelodanio sa takvom kronologijom S. Ljubić. U njoj uz ostalo ona ista rečenica ovako glasi: »...post bellum cum Venetis habitam et post victoriam de castello in promontorio quodam errecto (S. A.)...« Znači, u tom prijepisu, učinjenom još od Luciusa, koji se čuva u HAZ-u, nema imena »Treni« već samo: »de castello«, što Praga uopće nije naveo. Nadalje u povelji od 1. III 1197. govori se: »... ad monasterium sancti Johannis de Castello (S. A.) et ad

monasterium sanctorum Cosme et Damiani, quod nunc (S. A.) capud est... 1 3 4 U izvornom podatku, koji Rački datira sa 1070 — 8. g., a Stipišić i Šamšalović sa »oko 1070 —76«, l36 govori se o zemlji »in insula sancti Johannis euangeliste«, o čemu smo već pisali. Na tome otoku je u »ualee Pagnana«, gdje je imao svećenik i monah Candulfus svoju zemlju, ovu istu darovao istoimenom samostanu st. Ivana.137 To bi onda značilo da se Pašman tada naziva i otok sv. Ivana Evanđeliste, čiji se samostan nalazio upravo na njemu, kako to potvrđuje i ona isprava od 1197. Ona, naime, kaže da je taj samostan blizu kaštela na rtu Pašmana. Ako je to sve tako, onda bi postojala vjerojatnost da se je 1190. ondje i mogla odigrati ta bitka između Zadrana i Mlečana. Prema tome bi ipak bilo vrijedno ponovno proučiti sve ove izvorne podatke o mogućnosti ubiciranja navedene bitke i pobjede Zadra nad Venecijom, o kojoj mletačke kronike naprosto šute, glede Pašmana, i onda zaključiti tko ima pravo: da li Praga, Barada ili netko drugi. Ovo su ovdje samo nabačena neka zapažanja — i to pretežno usredotočena na doba hrvatskih narodnih vladara — na ostale probleme osvrnut ćemo se drugom prilikom.
135

a. 1345... Bartholi duornicii...« (Lexicon...,\, 399, 400). Znači da ni ovdje sastavljači leksikona ne poznaju ovaj naziv iz Policoriona. 130 »Nutarnje stanje Hrvatske prije XII stoljeća. IV. Imovinski i gospodarstveni odnošaji«, Rad JAZU, CV, Zagreb 1891, 230, 234. 131 Hrvatska straža, 7/1935, 23, 4-9, 24, 4-5.
132

134
135

»Dva popisa listina glasovitog manastira sv. Krševana u Zadru«, Starine JAZU, XIX, Zagreb 1887, 83.
190

133

SCD, II, 244.

RD, 168. CD, I, 148, 151. 137 RD, 168; CD, I, 151.
136

S. L j u b i ć , »Libellus...«, Starine, XXIII, 188.

191

CRITICAL OVERVIEW OF THE RESEARCH AND DISCOVERIES ABOUT THE ISLAND OF PAŠMAN

Summary Three parts of the article present the critical overview of the present results of Croatian medieval studies in connection to some problems about the Island of Pašman and the author presents some new knowledge from yet unpublished manuscripts. In the section »Origin and development of toponyms on the island (and the village) of Pašman«, the author presents some new knowledge from yet unpublished manuscripts. In the section »Origin and development of toponyms on the island (and the village) of Pašman«, the author presents his opinion about the origin and development of toponyms of Pašman from the ancient times to the present day, supported by the new evidence from Zadar archives. In the section »Old settlements and places on Pašman« the author presents the chronological list of settlements of Pašman supporting his evidence with new facts. In the third section under the title »Other ob ervations and warnings« the author offers some of his opinions from historical topography and social approaches to the early medieval Croatian history which might bear connection to the island of Pašman.

GROBNICKI PROBLEM U HRVATSKOJ I STRANOJ HISTORIOGRAFIJI
ZAŠTO NIJE MOGLO BITI BITKE IZMEĐU HRVATA I TATARA NA GROBNIČKOM POLJU Pitanje da li je bilo bitke između Hrvata i Tatara na Grobničkom polju stalno je privlačilo i mučilo od druge polovice 19. stoljeća, pa sve do nedavno, naše historičare, poluhistoričare, pa čak i laike, koji su ga pokušavali riješiti raznim domišljavanjima i zaključcima. Ali nitko od njih nije ušao detaljno u samu bit tog pitanja, ni pokušao pokazati kako se ta zabluda uvukla u hrvatsku i stranu historiografiju kojoj je zadala mnogo nepotrebnog truda: da se njome pozabavi, te da je konačno likvidira kao najobičniju izmišljotinu iz druge polovice 16. stoljeća. Naime, ni Toma, arcidakon splitski, suvremenik tatarske najezde u naše krajeve, u svom djelu »Historia salonitana«1, koje predstavlja suvremeni izvor prvoga reda, a ni očevidac te najezde Rogerije, rodom Talijan, kasniji splitski nadbiskup (1249— 1266) i pisac »Car2 men miserabile«, ništa ne znaju o toj bici. Čak nijedna falsificirana ili autentična isprava koja se odnosi na to razdoblje3 ne osvrće se ni jednom riječi na taj događaj. Tek Ivan Tomašić, franjevac bosansko-hrvatske redo-države (živio u drugoj polovici 16. stoljeća), u svojoj »Chronicon breve regni Croatiae« prvi ubacuje u hrvatsku historiografiju pitanje bitke na Grobničkom polju ovim riječima: »... congregato exercitu copia4 ualde, et castramentati sunt iuxta castrum Gelen vulgo Grobnich eius in campo, ubi nunc castrum Grobnich uiget, tartaros persecuti sunt, et millibus dato prelio, fu (g)erunt. Ibi bartholomeus5 de Frangepanibus coruit, et tartaris LCV(!) millia mortui
1 Thomas Archidiaconus, Historia salonitana, MSHSM XXVI, Scriptores III, Zagrabiae, 1884. 2 M. Florianus, Historiae hungaricae fontes domestici IV, Budapestini, 1885., 45-87. 3 gl. T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae IV, Zagreb 1906, V (1907). 4 F. j. braća »Frankapani«. 5 Taj se spominje u jednoj sumnjivoj frankapanskoj ispravi kao živ (T. Smičiklas, o. c. IV, 443 (1251).

192

193

sunt, ex rege belo XL millia coruerurit, et sie prelians uincitur... « On, dakle, tu bez ikakvih dokaza naprosto kaže da su 1241(!) Tatari potučeni na polju blizu grada »Gelen«, opće poznatog »Grobnich«, gdje je i sada grad »Grobnich«. Tom prilikom je po Tomaševićevoj tvrdnji poginulo 55.0007 Tatara. Ali je zato u toj bici palo i 40.000 ljudi kralja Bele, medu kojima i Bartol »de Frangepanibus.«8 Ako sad napravimo kritički presjek kroz te Tomašićeve izmišljotine, vidjet ćemo prije svega da bitka s Tatarima nije mogla biti nikako 1241, već samo 1242. godine. Nadalje riječ »Gelen« (alias »Grobnich«) znači na našem jeziku »Jelen«, a to se ime ne javlja ni u jednom našem izvoru iz toga i kasnijeg doba. Moguće je stoga da su Turci prozvali Grobnik »Gelen«, koji su zajedno s Tatarima u nekoliko navrata harali oko toga grada (1470, 1522, 1524, 1532. godine),9 a onda je preuzeo to ime i Tomašić i prenio cijelu radnju u 13. stoljeće. Time je smjestio Tatare iz 16. u 13. stoljeće, a brojeve poginulih s jedne i druge strane proizvoljno izmislio. Podatke o Frankapanima je možda uzeo, ili izravno iz njihovih većim dijelom iz toga razdoblja falsificiranih isprava, od kojih baš ona iz 1251. godine spominje daje Bartol još živ, ili iz djela Bonfiniusa,10 talijanskog humaniste i historičara, ili iz govora modruškog biskupa Šimuna Kožičića Benje, rodom Zadranina (u. 1536), održanog protiv Turaka na lateranskom koncilu (1516) pod naslovom »De Crouatiae desolatione«.11 Prvi je te podatke iz Tomašićeve »Chronicon breve«, koja se kao rukopis nalazila u biblioteci knezova Auersperg u Ljubljani, 12 iznio na javnost kranjski historičar J. W. von Valvasor (1614—1693) u svom tiskanom djelu, prevevši ih naprosto gotovo od riječi do riječi (osim broja poginulih Tatara) na njemački jezik.13 Valvasor je ujedno odredio položaj grada »Gelen« stavljajući ga u polje, gdje »danas« u Hrvatskoj, a na kranjskoj granici, stoji grad
6 Chronicon breve Regni Croatiae Joannis Tomasich minorita, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku IX, Zagreb, 1866, 14. 7 Naime »LCV« bi samo moglo toliko značiti. Trebalo bi pogledati u Tomašićevoj rukopisnoj kronici da li je taj broj točno prepisan od Kukuljevića. 8 O razvoju toga naziva gl. S. Antoljak: »Kako je i kada došlo do jednog umetka u Rogerijevoj »Carmen miserabile«, Starohrvatska Prosvjeta IH/2, Zagreb, 1952, 193-199. 9 E. Laszowski, Gorski kotar i Vinodol, Zagreb, 1923, 78, 80. 10 Rerum Ungaricarum decades quattuor cum dimidia (Basel 1543). 11 I. Kukuljević Sakcinski, Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari, Zagreb, 1863, 46. 12 Chronicon breve..., Arkiv... IX., 8. 13 On opisuje kako su građani Krka, dva brata Bartol i Fridrih Frankapani, dali Beli novaca i smjestili mu vojsku kod dvorca »Gelen auf der Ebne, wo heut zu Tage in Krabathen an dem Crainerischen Grentzen das Schloss Grobnich stehet, das Lager geschlagen, der Feind muthig angegritien und ihm eine Haupt Schlacht geliefert worden: in welcher die Tartarn fünff und sechzig tausend. König Bela aber vierzig tausend der Seinigen, unter welchen auch Bartholomeus von Frangepan gezehlet worden, jedennoch aber gesieget und das Feld, erhalten hat...« Na drugom pak mjestu dodaje ovo: »... Anno 1241 habe sich die Einwohner Zeng recht rittelich mit dem König Bela wider die Tartarn gehalten, und derselben fünff und sechzig tausend bey Grobnick erschlagen...» (J. W. von Valvasor, Die Ehre des Herzogthums Krain (Laibach - Nürnberg 1689), Rudolfswerth 2, 1877-79, 110, 91).

6

»Grobnich«. Zatim je prihvatio od Tomašića brojeve poginulih Belinih ljudi i godinu bitke. Uz to je, proizvoljno, citirajući kao da to tobože Tomašić piše, dodao da su kod Grobnika uz kralja Belu vojevali Senjani i pobili čak 65.0000)14 Tatara. To je po svoj prilici učinio pod uticajem svoga mladog prijatelja i suradnika Pavla Rittera Vitezovića (1652—1713), rodom Senjanina, koji je boravio u Valvasorovom gradu 1676. i 1677. godine. Vitezović, koji je neko vrijeme živio i na dvoru Ivana Weikharda Auersperga u Ljubljani,15 pa nije isključeno da se tu i upoznao s Tomašićevom kronikom u rukopisu, umeće na svoj način u svoju »Kroniku« prema Valvasoru onaj pasus o Senjanima i uzima istu 1241. godinu, s tim da kaže da su Senjani pobili 56.000 Tatara.16 A u svom pjesničkom djelu »Plorantis Croatiae saecula duo« (Zagrabiae, 1702) snizuje taj broj čak na 50.000 »Getarum«17 tj. Tatara. Clarus Pasconi, pisac iz 18. stoljeća, dovodi naprosto u vezu s Fridrihom i Bartolom Frankapanima Nikolu II, krčkog kneza, koji je živio između 1335. i 1386. godine,18 te izmišlja da je bilo 30.000 odabranih ratnika koji su na Grobničkom polju porazili Tatare.19 U »Corpus juriš Hungarici...« službeno se vjeruje u poraz Tatara na tom polju,20 dok fra Andrija Kačić Miošić (1704—1760), i u svome »Razgovoru ugodnom«,21 i malo izmijenjeno u »Korabljici«,22 također na svoj način prepisuje Vitezovićevu kroniku i upada u iste pogreške. Jedan od nastavljača Vitezovićeve »Kronike«, Ferencz Zerauschek, naprosto ga ispisuje na kajkavski.23 B.M.R.A. Vojković-Maretić de Klo' '" Taj je broj valjda uzeo radi toga jer nije znao odgonetati onaj Tomašićev »LCV« ili je sam možda našao u toj rukopisnoj kronici da stoji napisano »LXV«, dakle »65«. 15 Vj. Klaić, život i djela Pavla Rittera Vitezovića, Zagreb, 1914, 17. 16 »1241. Szenyani veliku vernu slushbu i jakost szvoju zkazahu proti Beli Kralyu; ki udrisse na Tattare u Grobnicskom polu, i pobisceih okolu pedeset i šest tissuch: i od one dobe Grobnicsko pole ni danasni dan s nicsim nerodi...« (P. Vitezovich, Kronika ali Spomen Vsega Szvieta Vikov, Zagreb, 1696, 93). 17 1, Kukuljević Sakcinski, o. c., 47. 18 Vj. Klaić, Krčki knezovi Frankapani I, Zagreb, 1901. (Rodoslovlje krčkih knezova Frankapana). 19 »... Nicolaus Secundus Frangepanus Comes Vegliae, Segniae et Modrussiae, qui cum Friderico et Bartholomeo de Frangepanibus, congregato triginta millia selectirum Bellatorum agmine in Campo Grobnicensi Tartaros proflingantur...« (C. Pasconi, Historicus Progressus Mariani Triumphi et Frangepanae Amiciae Prosapiae, Venettis, 1774, 85). 20 »... arx et dominium Grobnik, in cujus planitie... sepultura Tartarorum...« (Corpus juriš Hungarici seu decretum generale inclyti regni Hungariae partiumque eidem annexarum (1751), 57). 21 »Na 1241. Senjani veliku virnost ukazaše kralju Beli; jer viteški pridobiše Tatare u polju grobničkomu, te ih razbiše i okolo pedeset i šest hiljada posikoše, od koga vrimena Grobničko polje nije ničim do današnjega dneva roditi moglo« (O. Andrie Kačića iz Brista Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Zagreb, 1889, 12). 22 »Na 1241. Segniani s upravom Bana Frangipana velliku Virnost ukasce Kragliu Beli, jer vitezki pridobivsci Tatare na Pogliu Grobničkomu, , possikosceih pedeset i scest igliadah, od koga vrimena Grobničko Poglie uccinise neplodno do dneva danascgniega« (A. Kacich, Korabglica, Dubrovnik, 1836., 441, 442). 23 »1241. Szenyani veliku vernu szluzbu, v jakost szvoju szkazali jeszu proti Beli Kralyu; kiszu vudrili na Tattare vu Grobnichkom polyu, y pobili ih ckolu petdeszet y

194

195

koč (1776—1839), naš domaći diletant, u svom rukopisnom djelu »Die Schlacht auf Vegla, Praputh und bey Grobnik olim Gelen (april 1242.)«24 i u sažetijem prijevodu na hrvatskom jeziku, tiskanom pod naslovom »Boj na polju Grobničkom godine 1241.«25 mnogo je toga pobrkao, a još više izmislio i dodao, pa mu se zaista ne smije gotovo ništa vjerovati.26 Dovoljno je još reći da mu je glavni izvor za opis »bitke« s Tatarima bio i onako nepouzdani Krčelić (B. A. Kercselich, De regnis Dalmatiae, Croatiae, Sclavoniae notitiae praeliminares, Zagrabiae, 1770). I. Švear (1775-1839) u svom »Ogledalo Ilirie.. ,«27) gotovo doslovce prepisuje Maretića i samo tu i tamo ponešto ispušta ili neznatno mijenja neke njegove riječi. Lj. Gaj (1809— 1872), koji se također diletantski, no kudikamo inteligentnije od Maretića, bavio našom historijom, u svojoj rukopisnoj radnji »Dogodovština Ilirie Velike«, iako se služi Vitezovićem i Švearom, vrlo kratko opisuje taj događaj28 I. Krst. Tkalčić (1840— 1905.) povodi se isprva u svojoj »Hrvatskoj povjestnici« za Švearom, prikazujući kako su Hrvati potukli Batuove čete na Jelenskom polju, »koje se od tog vremena naziva Grobnikom«, te sasvim proizvoljno dodaje da »o porazu tatarskom opširnije propovieda Thoma Arcidakon, koji je upravo tada živio (rođen 1200- 1268) u svojoj Hist. Šal. c. 37, 38, 39, 40.«29 To ne treba
szeszt jezer: y od one dobe Grobnichko polye ni dan danasnyi z-nichem nerodi« (F. Zerauschek, Kronika ali Szpomenek vszega szveta vekov. Zagreb, 1762, 93). 24 Napisano 1834. godine, a sada se nalazi u arhivu Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. 25 Danica Ilirska, Zagreb, 1838., br. 8 — 10. U br. 8 je bio stavio uz naslov: »Broj...« »... godine 1242.«. 26 Tako on prikazuje u tim radnjama kako je veći odjel Tatara udario paleći i robeći jpo Jelenskome polju (on zove to polje, služeći se Valvasorom, i u svom rukopisnom djelu na njemačkom »Gellen« polje, a Grobnik tumači od »das Grab (Grabje) der Tartarn«, dok u radnji na hrvatskom piše »koje se malo kasnie grobničko radi mnogih grobovah — nazove«) i po okolici između Rijeke i Bakra. »Međutim je Kučuk Batu Han na jelenskom (sada grobničkom) sakupljao svoje čopore. Ondje se približe kraljevska vojska i stanovnici od svih stranah, kanoti iz spilje Gromače, Kupin-kamena, Pivke, zidine Prezuma i senjskog grada Nehaja« i udare. Ali ih Batu »pozorne učini i kroz Recinu i Vinodol prema otoku Karku koi još na bitvu sasvim pripravan nebiaše odvode. Sa visine Mušce« (u istom svom djelu kaže Maretić da je to kaštel Muschio) proganjahu Tatari kraljevu vojsku i zamalo ne uhvatiše Belu, a dio se njegove vojske povuče u Košić goru. Baš kada su Tatari proganjali kraljevce prema »Karku«, u tom zdvojnom trenu dolete Kreč, Kupiša i Rak i rastjeraju ih. Njima se priključe i Senjani i još neki u preganjanju neprijatelja. Zatim dramatski opisuje samu bitku i sudjelovanje te braće, navodeći da je od 30.000 tatarske vojske ostalo samo nekoliko stotina »koji se glavnoj vojsci povratiše« (Maretich, Die Schlacht... i B. M. R. A. Vojković-Maretić de Klokoč, Boj..., Danica Ilirska, br. 9 i 10). 27 1. Švear, Ogledao Ilirie ili dogodovština Ilirah, zatim Slovinah, a najposle Horvatah i Serbaljah zvanih, od potopa, to jest godine sveta 1656, strana IV., Zagreb, 1842. 61-63. 28 On piše da Kajuk kada je stigao do mora »u onih stranah susrietne veće junaštvo nego ga igdje iskusio biaše. Na Grobničkom polju navališe snažne čete ilirskih vitezovah medu kojima se osobito Senjani i Vinodolci odlikovahu, toli nečuvenom hrabrenstvom i takovom žestinom na divje okrutnike, da ih u kratko vrieme okolo — pedeset i šest tisućah poraziše« (Lj. Gaj, Dogodovština Ilirie Velike I, 163, 164. — Rukopis u Sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu pod sign. R. 3646. To je djelo dovršio Gaj po svoj prilici 1842. godine). 29 1. Krst Tkalčić. Hrvatska povjestnica, Zagreb, 1861. 60.

ni pobijati, jer znamo da baš taj pisac ni u jednom od tih poglavlja a ni u cijelom svom dijelu o tom porazu ni slova ne kaže. Kasnije je Tkalčić, pod utjecajem Kukuljevićeve radnje o Tatarima, u svome djelu »Poviest Hrvatah« promijenio položaj te bitke (blizu otoka Paga), te iznio da postoje o mjestu na kome su Tatari poraženi razna mišljenja, pa tako i ono da »po narodnom hrvatskom pripovjedanju poraz tatarski zbio se na Grobničkom polju blizu Rieke.«30 Od naših historiografa 19. stoljeća prvi se u posebnoj radnji najozbiljnije i najdetaljnije pozabavio tim pitanjem I. Kukuljević Sakcinski (1816— 1889). Nakon što je iznio što je sve pisao o »Frankopanima« i Grobniku, zaključuje da svi ti pisci »spominju borbu Hrvatah s Tatari i poraz ovih, te se u tom slažu posve sa suvremenim listinama.« Zatim ulazi u kritičku analizu i pronalazi da se u jednoj falsificiranoj listini iz 1260. godine spominje »monte... Grobniceusi«. Ime Grobnik Kukuljević nalazi i u Vinodolskom zakonu od 1280.(!) godine, a često i u ispravama od 15. stoljeća dalje. Ali zato nije nigdje u izvorima naišao na trag Jelen-gradu31 ili polju, već samo na mjesto Jelenje iznad Kamenjaka, a nedaleko Grobnika. Pa ipak Kukuljević navodi u okolici Grobničkog polja neko malo neobrađeno polje, koje narod zove Grobište, a »njeki učeni ljudi tatarskim grobištem«, gdje se iskopalo raznih predmeta iz rimskog doba. Kod samog grada Grobnika ima još jedno mjesto koje narod također zove »grobište«, 32 gdje je isto tako nađeno nekoliko starih predmeta. Iako Kukuljević nailazi svuda na Grobnicom polju na razne stare zidove, nasipe, šančeve i predmete, on ipak smatra da ono nije moglo strateški poslužiti za veću bitku, a nije ni uz more, kako to suvremeni izvori pišu. Stoga obrazlaže da je mjesto glavne bitke moralo biti bliže Pagu ili Rabu i s »potpunom vjerojatnošću« zaključjuje da glavna bitka nije bila na Grobničkom polju, već blizu navedenih mjesta. No ipak dopušta da se mogla »zametnuti pomanja bitka s Tatarima« na Grobničkom polju i da je tu bilo »ljutih okršajah«, u kojima ipak vjeruje, slijedeći Valvasora, da je poginulo 65.000 Tatara. Uzimajući u pomoć narodnu tradiciju, kaže da narod oko Grobnika govori o bici s Turcima, koje su kasniji pisci i »učeni ljudi novijeg vremena« pretvorili u Tatare. U potrazi za mjestom glavne bitke iznaša razne pozicije, izuzimajući iz svih tih kombinacija Grobničko polje.33 Š. Balenović (1835 — 1872), služeći se Švearom, sasvim je kratak i vjeruje u boj na .
1. Krst. Tkalčić, Poviest Hrvatah, Zagreb, 1870., 111. Spomenuti Maretić u svom rukopisnom djelu načinio je malu topografsku kartu, gdje je označio kraj Čazme »Jelenschiak alias Roisko« polje i rijeku »Jelenska«. I JeJengrad postoji u okolici Čazme (Hrvatska enciklopedija IV, Zagreb, 1942. 211). 32 Međutim takvih sličnih nazivu ima npr. malo više Zelengrada u okolici Obrovca, gdje je brijeg »Veliko Greblje«M. Abramić — A. Colango; Untersuchungen in Norddalmatien. Jahreshefte des österreichischen archäologischen Instituts in Wien XII., Wien 1910., 16,26), a na zapadu je od Velikog »Malo Greblje« (D. A—ch, Rovine antiche nel distretto politico di Benkovac, Bullettino di archeologia e storia dalmata II/1. Spalato 1879.40). U nekoj udaljenosti od Nina a iznad Poljica nalazi se šumoviti brijeg »Grobnica« ili »Gromnizza« (S. Gliubavac, Storica dissertazione del contade e teritorio di Žara, La Domenica, Žara, 19. X. 1890, br. 42), a kod Galovca ispod Zemunika su t. zv. »Grn. Grobnice«. (Austrijska specijalkarta l :75.000 — Žara 29 col XIII — Novegradi und Benkovac). 33 1. Kukuljević Sakcinski, o. c., 45-60.
31 30

196

197

Grobnicom polju, upravo onako kao i D. P. Maupas (1813—1891), zadarski nadbiskup, unatoč već izašle Kukuljevićeve radnje. Dapače, taj drugi stavlja tu bitku u 1241. godinu.35 Austrijski historičar F. Krones (1835—1902) kaže da se iz brojnih kraljevih isprava vidi da su se Hrvati borili s Tatarima i da narodna priča povezuje te uspjehe s Grobničkim poljem.36 I dok se T. Smičiklas (1843-1914) slaže s narodnom tradicijom da se bitka vodila na tom polju,37 Vj. Klaić (1849-1928) naprosto prepričava samoga Tomašića bez ikakva komentara.38 F. Sišić (1869-1940), dobro proučivši Kukuljevića, ostale pisce i izvore, i ispravno rezonirajući, sasvim i odlučno zabacuje bitku na Grobničkom polju kao kasniju izmišljotinu.39 R. Horvat (1873-1947) ispočetka vjeruje u grobničku fabulu,40 a kasnije je toliko radikalan da pod utjecajem Šišića sve to odbacuje41 Sada već pokojni historičar E. Laszowski nadugačko iznaša što kaže od »njekih učenih ljudi« nakićena i nadopunjena tijekom vremena narodna tradicija, kojoj u toliko podliježe što ipak vjeruje da je tu morao biti »neki okršaj, a to s nekim tatarskim čoporom«, koji su pobijedili krčki knezovi.42 Mi bismo se složili s njegovim mišljenjem samo u
34 Balenović piše kako je neprijatelju, koji je »s drugoga kraja, kuda je s kopna potisnuo svu kraljevu silu u more, obkolio mu narod tabor na jelenskom polju i potukao ga do noge. Od tada se prozvala ova poljana blizu Rieke Grobničko polje«(Š. Belanović, Povjestnica hrvatskog naroda. Pučka knjižnica IV, Zagreb, 1870., 130). 35 Maupas piše da se odlučna bitka vodila kod mjesta Grobnika, gdje su Hrvati spasili kralja Belu i njegovo kraljevstvo (D. P. Maupas, Prospetto cronologico della storia della Dalmazia con riguardo alle provincie slave contermini, Žara2 1878., 144). 36 F. Krones, Handbuch der Geschichta öesterreichs II., Berlin 1880, 94. 37 T. Smičiklas, Poviest Hrvatska I, Zagreb, 1882, 350. 38 Vj. Klaić, Krčki knezovi Frankapani I, 93. 39 Tako Šišić piše da »o kakvoj bitci na Grobničkom (ili ako hoćete na Jelenskom) polju, kritička historija ne zna ništa« (F. Šišić, Itinerari vladaoca hrvatskih i ugarsko-hrvatskih od najstarijih vremena do Bele IV. Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arhiva IV/1, Zagreb, 1903, 50). U svojoj »Hrvatskoj povijesti« odlučno tvrdi da »bitka na Grobničkom polju, pojava opjevane braće Kresa, Kupiša i Raka kao i pomorski boj kod Paga, kasnije su izmišljotine, a nalaze se u nekim očevidno falsificiranim frankopanskim i paškim listinama. Kod toga je sudjelovao i poznati varalica Pavao Skalić. Nipošto se ne može uzeti završava Šišić »da bi suvremeni i odlučni pisci Toma i Rogerije zatajili ili prešutjeli tako važnih događaja« (Isti, Hrvatska povijest I, Zagreb 1906., 112). U svom pak priručniku »Pregled povijesti hrvatskoga naroda« ponavlja gotovo sve to citirajući Smičiklasov komentar o tim listinama u »Codexu diplomaticusu«, pa tvrdi da Toma ne bi prešutio tako krupnih događaja »tada svakom čitatelju poznatih«, završavajući da »prvi govori o bitki na Grobničkom polju tek fra Ivan Tomašić (+ poslije 1562) bez sumnje na osnovi frankopanskih falsifikata« (Isti, Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Zagreb, 1916, 99). 40 Tako isprava priča kako je jedna četa Mongola zabasala hrvatskim primorjem do Jelenskog polja, gdje je Hrvati do kraja unište. Od onda se to polje zove »Grobničko polje« (R. Horvat, Povijest Hrvatske I, Petrinja, 1904, 152). 41 Dvadeset godina kasnije sasvim zabacuje bitku u Podgorju, na Grobničkom polju i kod Paga, jer da su sve listine koje govore o tome krivotvorene (R. Horvat, Povijest Hrvatske L, Zagreb 1924., 85). 42 On piše da sam Grobnik narod naziva »Jelengrad« i to po njegovom mišljenju, »zacijelo po kapeli sv. Jelene, koja je u gradu«. Nadalje iznaša »ako nije dokumentarno utvrđeno, da se na Grobničkom polju desila velika ova bitka s Tatarima god. 1242., to ipakjie možemo trajnoj narodnoj tradiciji poreći, da je tamo morao biti neki okr-

34

toliko što bi cijeli »okršaj« prinijeli u 16. stoljeće. L. Katić ne samo da vjeru43 je u tu bitku, nego daje prednost narodnoj tradiciji kasnijeg datuma i nepouzdanom Tomašiću ispred suvremenih izvora koji o tome događaju ne znaju ništa. Još 1940. godine napisao je A. Tresić Pavičić knjigu pod naslovom »Izgon Mongola iz Hrvatske«, u kojoj nije ušao u to pitanje s potrebnom znanstvenom metodom i kriterijem. Unatoč toga, on vrlo žučno, ali neuvjerljivo, pobija Šišića, hvali Kukuljevića, a Smičiklasu i Klaiću predbacuje slabo poznavanje pitanja, čvrsto vjerujući da je »sukob« bio na tom polju i da nisu pretjerane cifre poginulih.45 Ako sada napravimo presjek kroz mišljenja pisca od Tomašića do Tresića Pavičića, koji je zadnji zatvorio pitanje o grobničkom problemu, opazit ćemo da suvremeni izvori i pisci ne znaju o tome ništa. Isto tako ni kasniji izvori i pisci, sve do nesumnjivog autora te izmišljotine fratra Tomašića, nigdje ne govore o toj bici. Kako je Tomašićeva kronika, sastavljena u drugoj polovici 16. stoljeća, ostala u rukopisu nepoznata sve do Valvasora, koji se njome prvi poslužio, to je još nisu poznavali ni zagrebački kroničar A. Vramec (1538-1587) ,46 ni šibenski historičar D. Zavorović (1540-1610),47 ni J.

šaj, a to s nekim tatarskim čoporom, koji su pobijedili knezovi krčki gospodari Vinodola«. Ujedno navada da postoji narodna tradicija da su Tatari svoje konje sklonuli u kapelicu sv. Trojice, a kada je počela bitka na Grobničkom polju stalo je zvono samo od sebe zvoniti i strijele počeše udarati po Tatarima i padati kamenje, kojima je i danas to polje pokriveno. Glavni tabor Tatara, veli se, bio je na samom Grobničkom polju, a tatarske straže kod Grobišta u Pustopolju i na Banjoj istočno Humiću. Još kaže narodna predaja da je grad Grobnik postojao već za vrijeme tatarske najezde i da su na Grobničkom polju Hrvati potukli Tatare god. 1242. (E. Laszowski, o. c., 70, 10, 11, 72,74).
43 Još 1931. godine donijele su i »Novosti« (Zagreb, br. 141) o tom članak: »O bici na Grobničkom polju god. 1242.« 44 On navada da su posljednji okršaji s Tatarima bili »u okolici Rijeke i kod grada Grobnika. Tu su se borili protiv njih krčki knezovi Frankopani, kako nam to govore i predaja i kronika Ivana Tomašića iz 16. stoljeća. Time su Hrvati spriječili Tatarima put preko Velebita i iz tvrdih gradova ih napadali i onemogućili im boravak u svojoj zemlji« (L. Katić, Pregled povijesti Hrvata, Zagreb, 1938, 76). 45 On u toj knjizi pobija Šišića, koji je jednim potezom pera brisao bitku na Grobničkom polju, te analizira Smičiklasov komentar o njoj i izjavljuje da listine nisu falsifikat, jer nema za to temeljnih dokaza. Predbacuje Smičiklasu i Klaiću da su vrlo slabo proučili »pitanje Mongola u Hrvatskoj« i da su trebali reći na kojem su se dijelu Podgorja sukobile vojske, nadodajući da se zato hoće »dubljeg proučavanja izvora i nešto strateške intuicije«. Prepričava Kukuljevićevu radnju i u njoj citate starih pisaca i narodnu tradiciju o Grobničkom polju, te tumači zašto Kukuljević nije našao grad Jelen već Jelenje. Zaključuje da se »sukob nesumnjivo dogodio na Grobniku« i to sa sjevernom tatarskom vojskom, ali odlučna bitka je bila između Senja i Novog. Ujedno drži da nije pretjerano što Vitezović kaže da je na grobniku palo 56.000 Tatara i zaključuje da nije moglo pasti 40.000 Senjana po tome piscu, već da je svih skupa kršćana »palo na Grobniku 40.000, kako i ostali izvori svjedoče« (A. Tresić Pavičić, Izgon Mongola iz Hrvatske, Zagreb, 1942, 144-158, 161). 46 A. Vramecz, Kronika Vezda Znovich Zpravliena Kratka Szlouenzkim jezikom, V. Lublane 1578 (o njoj: MSHŠM XXXI, Zagrabiae, 1908). 47 Dominici Zavorei de Rebus Dalmaticis libri octo (Prijepis po rukopisu u Marciani u Veneciji učinjen 1864. godine u arhivu JA u Zagrebu).

198

199

Ratkay (1612- 1666),48 kao ni Trogirani J. iLucius (1604- 1679)49 i P. Andreis (1610-0. 1686)50. Iako su Valvasor i Vitezović svaki na svoj način popularizirali Tomašićeve izmišljotine sa svojim proizvoljnim umecima (brojevi poginulih Tatara, Senjani kao glavni borci protiv njih), ipak ih nije prihvatio ili citirao od 18. do iza tridesetih godina 19. stoljeća gotovo nijedan naš ili strani historiograf, koji se usput ili napose pozabavio Tatarima i njihovom provalom u mađarske i naše krajeve51. No o toj se izmišljotini, upravo nakon razmaka od 72. godine, opet počelo pisati za ilirskog preporoda. Prvi pisac iz toga doba koji veliča tobožnju bitku na Grobničkom polju je Maretić (on Senjanima dodaje i druge koji su sudjelovali u bici i snizuje broj poginulih na 30.000), a iza njega još trojica koji pišu gotovo u istom duhu, sve do navedene Kukuljevićeve radnje o Tatarima. Kukuljević je naime (od tada je pobijedila njegova teza da su općenito Hrvati pobjednici nad Tatarima, a ne samo stanovnici okolnih mjesta) uspio toliko pokolebati vjeru u tu »bitku« da ju u svojim radovima neki istaknuti naši i strani historičari i poluhistoričari naprosto nisu više uzeli u razmatranje akamoli opisivanje.52 Na osnovi svega iznesenoga možemo dakle reći da nikada nije bilo bitke na Grobničkom polju između Hrvata i Tatara u 13. stoljeću, i da je to stvarno tri stoljeća kasnije vrlo vješto sastavljena i zamamljiva izmišljotina fratra Tomašića, protkana kasnijom narodnom tradicijom, koja vrlo rado zamjenjuje stoljeće i narode, i stavlja ih proizvoljno u doba koje joj najbolje odgovara.

LE PROBLEME DE GROBNIK DANS L'HISTORIOGRAPHIE CROATE ET ETRANGERE Resume Dans l'historiographie croate et etrangere se faufile l'assertion sur la pretendue bataille entre les Croates et les Tartares sur le champs de Grobnik, non loin de Rijeka. Cette assertion, apparue dejä au XVIeme siecle, est basee sur la tradition populaire et eile se faufile chez beaucoup d'historiens jusqu' ä nos jours. Gräce ä l'approche critique ä će probleme l'auteur refute toute assertion arbitraire et en deduit que les auteurs contemporains ainsi que les sources et les auteurs ulterieurs n'en savent rien, en affirmant d'autre part que la pretendue bataille entre les Croates et les Tartares sur le champs de Grobnik a ete inventee au Xlleme siecle dejä.

48 G. Rattkay de Nagy Thabor, Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae inchoata ab origine sua, usque ad annum MDCLII deducta, Viennae 1652. 49 G. Lucio, Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau, Venetia, 1674. 50 P. Andreis, Storia della cittä di Trau. Izdao M. Perojević, Split, 1909. 51 Tako npr. G. Pray (1723-1801), D. Farlati (1690- 1773), G. Bomann (zapravo izdavač »Storia civile e ecclesiastica della Dalmazia« öd G. Vinjalića), čak B. A. Krčelić (1715-1778), M. L. Ruić (1736-1808), S. Katona (1732-181l), L. A. Gebhardi (1735-1802), J. Ch. Engel (1770-1814), J. A. Fessler (1756-1839). I. Katalinić (1779-1847), I. Hammer-Purgtall (1774- 1856) i drugi. 52 Napr. F. Rački (1828-1894), S. Ljubić (1822-1896), J. A. Fessler-E. Klein, V. Lago, C. Cubich, C. F. Bianchi (1809-1891), A. Huber (1834-1898), G. Strakosch-Grossmann, F. Khyo, K. Jireček (1854-1918), V. Brunelli (1848-1922), G. Vassili, M. Perojević, G. Praga i drugi.

200

l

201

BAN PAVAO BRIBIRSKI »CROATORUM DOMINUS«

i.
O ovoj velikoj vladarskoj ličnosti hrvatske povijesti pisali su mnogi naši povjesničari i naučni radnici, a i publicisti u raznim knjigama,1 časopisima2 i novinama.3 No unatoč toga, iako je Pavlu Bribirskom dano neobično istaknuto mjesto i posebna uloga u povijesti Hrvata, smatramo da je potrebno još jedanput, na osnovu izvora, reći nešto mnogo više, određenije i realnije o njemu i njegovoj državnoj tvorevini. Kao glavna karika u lancu ove izvorne grade poslužit će nam povelje i materijalni spomenici, koji nas upućuju kakve je sve časti i titule od 1272. godine pa sve do svoje dosta rane i iznenadne smrti obnašao ovaj snažni vladar na onome prostoru gdje je on bio neograničeni gospodar, tj. »dominus«.

2.
Ličnost Pavla Bribirskog, koji je vršio određenu službu i nosio izvjestan naslov, susrećemo prvi put u izvoru 1272. godine. Naime, tada se pored ugarsko-hrvatskoga kralja Ladislava III (IV) Kumanca (1272—1290) i trogirskoga
1 Npr. Vj. Klaić, Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347, MH, Zagreb, 1897, 44 — 98; Isti, Povjest Hrvata od najstarijih vremena do svršetka XIX stoljeća I, Zagreb, 1899, II/l (1900); G. Novak, Pavao Bribirski, ban Hrvata i gospodar Bosne, Jadranska straža (otisak), Split 1932. Sva ova tri djela su bez bilježaka. 2 Tako: Vj. Klaić, Pavao Šubić i sin mu Mladen, Vienac 5/1873, 23, 363-365; Isti, Ban Pavao I Šubić, Vienac 29/1897, 45, 719-722; Isti, Ban Pavao Šubić, Zadrugar (kalendar) 1913, 89 — 91; Nikola Ćović, Pavao Šubić, ban Hrvatske i Dalmacije i gospodar Bosne (K 600-godišnjici njegove smrti), Napredak (kalendar), 7/1913, 113-120; G. Novak, Veliko doba hrvatskih primorskih banova. Ban Pavao Bribirski, Jadranska straža X, Split 1932, 50-53, 85-89, 131-135 (također bez bilježaka). 3 Vj. Klaić, Pavao Šubić i sin mu Mladen, Narodni List 12/1873, 69; R. Horvat Banus Pavao Šubić, Agramer Tagblatt 27/1912, 200, I i Die Dräu 45/1912, 199, 2-4; A. Makanec, Bosna i Hrvatska za bana Pavla Šubića, Novosti 23/1929,5, 8, 6, 22, 8, 9; Isti, Banovi Pavao i Mladen Šubić, najsvjetlija stranica hrvatske povijesti, Hrvatski dnevnik 5/1940, 1323, str. 19-20.

203

biskupa Kolumbana navodi i ime »nobilis viri domini Pauli potestatis« ovoga istoga grada.4 Međutim, dok se u listini od 6. II 1273. (Trogir) govori o »domini Pauli potestatis Traguriensis«,5 već u povelji od 5. V ove iste godine, izdanoj u Splitu, piše o »temporibus Johannis venerabilis archiepiscopi Spalatensis, domini comitis Pauli de Birberio illustris comitis (S. A.), domini Mauricii bani maritimi Spalatensium egregie potestatis«.6 Naime ovdje Pavla susrećemo po prvi put kao splitskoga »illustris comitis«, dok je potestat toga grada bio sam primorski ban Mauricije, što je malo neobičan slučaj! Međutim, već 12. VIII 1273. piše kralj Ladislav iz Budima »Paulo bano«, kojega i u listini (s istim datumom), upućenoj Trogiranima, titulira s »... Paulo, qui vicem gerit pro bano maritimo«.7 Znači da je već tada, a po našem mišljenju i još nešto prije toga,8 postao zamjenik primorskoga bana ili sam ban, umjesto Mauricija, te se pred ovim istim Pavlom, doduše anonimnim, kao »bano marittimo«9 u Solinu vodi čak 21. VII 1274. i jedna raspra.10 I dok se Ladislav još 10. VIII 1273. (iz Budima) obraća anonimnome »comiti civitatis Spalatensium«,11 što je svakako Pavao, to se ovoga istoga velikaša u jednoj splitskoj darovnici od 23. VIII iste 1273. nastavlja nazivati »domini Pauli de Birberio illustris comitis«, kome je sada umjesto Mauricija »Rogerio Suppi de Firmo Spalatensium potestatis«. Taje titula Pavlu ostala i u ispravi od 19. II 1274. (Split), gdje se spominje onaj isti potestat (Rogerii Lupi de Firmo potestate Spalete12). Ali već u listini od 21. II 1275. (Split) piše se samo o »domini Pauli de Birberio illustris comitis«,13 a ne i o potestatu.
4 T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae VI, Zagreb 1908, 4 (31. VIII-18. IX 1272); M. Barada, Monumenta Traguriensia I/l, MSHSM 44, Zagreb 1948, 416 (18. IX 1272), 449 (28. XII 1272). 5 Monumenta Traguriensia I/1, 460 (6. II 1273). 6 SCD VI, 30 (5. V 1273). O tome piše i J. Mikoczy ovo: »Anno inquit, 1273 comes Paullus de Birberio Comes Spalati usque ad annum 1278. Mauritius Banus Maritimus et Potestas...« (Josephi Mikoczy Banorum Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae ad seculum XIV. vsque perducta series Anno Domini 1792, Arkiv za povjestnicu jugoslavensku XI, Zagreb 1872, 178). 7 SCD VI, 43, 44 (12. VIII 1273). Ove obje povelje datira Vj. Klaić sa 13. VIII 1273. god. (Bribirski knezovi od plemena Šubić do god. 1347, 47). 8 Gl. o tom i Vj. Klaić, o. c., 45. ' Kao prvi poznati »totius maritime provincie Studiosus exercitator« (1182) naveden je comes Maurus (SCD II, 180), koga Vj. Klaić krivo stavlja u 1181. godinu (Hrvatski bani za Arpadovića (1102—1301), Vjesnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva I, Zagreb, 1899, 235). Inače se Dionizije, koji se 1183. zove »Dalmacie et Chroacie banus«, u povelji od 1184. piše i »maritime prouincie bani«, (SCD II, 184, 189). Prema Klaiću »to su dva sinonima za jednu te istu stvar, da se dakle Hrvatska s Dalmacijom također zvala »primorska pokrajina ili oblast«. Ujedno on drži da je u razmaku od 1102— 1125. god. uvijek bio »samo jedan ban, kao i za narodne dinastije« (o. c., Vjestnik... I, 236, 243). 10 SCD VI, 74, 75 (21. VII 1274). 11 SCD VI, 42 (10. VIII 1273). 12 SCD VI, 47 (23. XI 1273), 68 (19. II 1274). 13 SCD VI, 103 (21. II 1275).

ч

Istom u zadarskoj originalnoj povelji od 7. VII 1275. nailazimo na » . . . comite Paulo de Birbirio bano maritimo«,14 tj. u časti pravoga primorskoga bana, kojim se nazivom, u darovnici kralja Ladislava od 21. VII ove iste godine, medu svjedocima kiti i potpisuje i Nikola (Nicolao bano maritimo).15 To bi značilo da je Ladislav skinuo s vlasti primorskoga bana Pavla, koji je tu čast obnašao 2 godine, te postavio ovoga Nikolu,16 koji se je neko vrijeme uz to nazivao »banus totius Croacie, Dalmacie« ili samo »banus totius Croacie«, a Joakim »banus tocius Sclauonie«.17 Uporedo s tom dvojicom u splitskoj povelji od 26. VII 1275. i dalje se Pavla titulira s »domini Pauli de Barberio(!) illustrissimi comitis«, a u ulozi potestata imamo »domini Vite Cerni Mergne de Jadera egregii Spalatensium potestatis«,18 prvoga dakle Zadranina, koji je u Splitu obnašao ovakvu službu po želji i volji Pavla Bribirskoga, njegovoga zaštitnika. Taj isti najistaknutiji član bribirskoga roda i dalje je upisan u protokolu raznih vrsta povelja grada Splita. Tako ga se u onoj od 31. VIII 1275. naziva »domini Pauli Stepconis incJiti(S. A.) comitis«, a njegova zamjenika »domini Vice Zerni de Jadra egregi potestatis«, čija, po svoj prilici, majka Draga (Draga relicta Gerne de Merga Jadratina), ima posjed u Račići kraj Zadra. I u darovnici od 15. X 1275. (Split) opet se ovu dvojicu titulira kao »domini Pauli de Birberio illustris comitis, domini Vite Cerni Mergne de Jadera egregii Spalatensis potestatis«.191 dok se 1275. god. u jednoj darovnici kralja Ladislava u korist Trogirana (valjda kasni prijepis) medu svjedocima uz Joakina (Johanne bano Sclavonie) nalazi ponovno i po zadnji put i Nikola kao »bano maritimo«, u kupoprodajnom originalnom ugovoru od 5. VI 1276. god., učinjenom u Splitu, susrećemo sada Pavla pod malo čudnim naslovom »domini bani Pauli incliti domini (S. A.)«, a uz njega »Viče Zerni de Jadra comunitatis potestatis«.20 U listini od 20. V 1277. (Split) pišu se ovaj velikaš i onaj Zadranin samo »domini Pauli de Birberio illustris comitis, domini Vite 21 Cerni Meregne de Jadria (honorabil/e) (S. A.) Spalatensi potestate«. To bi, 22 po G. Novaku, bio dakle zadnji spomen Pavla Bribirskoga kao splitskog kneza, a mi bismo još dodali kao »slavnoga kneza«, zapravo počasnoga, što je ipak prilična razlika od običnoga gradskoga kneza bez one kićene titule. I dok se u povelji od 30. VI 1277. navodi »Vitum de Cerna honorabilem potestatem«, koji se već 22. XI 1278. kiti proširenom titulom »et comitis Brazze«, ispred njegova imena nalazimo sada umjesto Pavla na njegova brata »domiSCD VI, 111 (7. VII 1275). SCD VI, 115 (21. VII 1275). 16 Gl. Vj. Klaić, Bribirski knezovi..., 48, 49. J. Mikoczy pak ne prihvaća mišljenje Luciusa, Farlatija i Vitezovića da je ovaj ban (1275 — 1278) iz roda Bribiraca (Josephi Mikoczy o. c., Arkiv... XI, 170— 176), u koje ga ubraja i čuveni C. de Fresne du Gange i naziva Pavlovim bratom (Caroli du Fresne domini du Gange, Illyricum vetus et movum, sive historia regnorum Dalmatiae, Croatiae, Slavoniae, Bosniae, Serviae atque Bulgariae..., Posonii 1746, 216, 159). 17 SCD VI, 109 (16. VI 1275), 115 (31. VII 1275), 121 (11. VIII 1275) itd. 18 SCD VI, 115 (26. VII 1275). 19 SCD VI, 125 (31. VIII 1275), 126 (16. IX 1275), 129 (15. X 1275). 20 SCD VI, 152 (1275), 171 (5. VI 1276). 21 SCD VI, 201 (20. V 1277).
15 14

204
205

ni Mladini filii quondam comitis Stepconis de Breberio illustris comitis (S. A . ) Spalatensis«.23 Nekoliko godina zatim (1282) izdaje »Paulus banus Maritimus« povelju u Kninu u prisustvu brojnih ličnosti i »nobilibus Regni Croatie«. Ovu je listinu, ovjerovljenu banskim pečatom, sastavio i napisao magister Iva pisar (scriptor) njegova dvora (curie nostre) a odnosi se na darovanje jednoga sela sa strane Pavla i braće mu Jurja i Mladena I u korist Radoslava Dolgomuda i njegovih baštinika.24 Godine pak 1283. u Klobučcu u prisustvu »bani Pauli«, njegove braće i mnogih drugih plemića »et magistratuum Sclavonie« vode Trogirani sa Splićanima i Šibenčanima spor. U jednoj pak povelji, izdanoj u Zadru 19. X 1283. godine nailazimo da se Pavla naziva izravno »bano Sclauo22 23

G. Novak, Povijest Splita I, MH, Split 1957, 306. SCD VI, 206 (30. VI 1277), 267 (22. XI 1278). 24 Kako do sada ta povelja nije objelodanjena i poznata, donosimo je ovdje u cijelosti i ona glasi ovako: »Nos Paulus banus Maritimus memorie commendantes significamus quibus expedit uniuersis per presentes quod cum quedem particula terre Tusene selo uocata temporibus retro transactis post obitum adhuc Stephan! Bani tocius Sclauonie filii Dragun bone memorie, per iudices nescimus quos de Tynino nomine terre castri, et castrensium fuisset fatigata et incitata, et huius modi incitatis, seu questio demum nostre et fratrum nostrorum Georgii comitis de Almisio Tragurio et Sibinico, et Mladeni comitis de Spaleto fuisset audientie deuoluta; nos amore iustitie et ratione nostri Banatus quem ex Regali gratia habebamus in maritimis sicuti notis ex offitio incumbebat ius dicta particula tere de Tusene selo uocata si terra castrensis fuerit nee ne firmam, et generalem inquisitionem presentibus Pribinna filio minta Vgrino filio Marc comitibus Bribiriensibus Boreno comite filio comite filio Desceni Stephano filio Hub Jursa comite nostro Tiniensi Chebriano filio Namsa et Stepsa fratre eiusdem Michaele comite de Nona Slauogost filio Stepano de Posedarje de Snachech (S. A.) et Belsa eiusdem proximo filio Cheprena Poznano comite de Buchan, Radossio filio Sehest, Budislao .. et Moyano setnico et iudice nostro (S. A.) Tyniensi et Radco setnico de Oporomenia ac aliis nobilibus Regni Croatif (S. A.) quam pluribus qui tunc temporibus nobis casualiter aderant celebrauimus cum instantia diligenti et cautela, ubi inter cetera eadem particula terre Tuseneselo uocata reperta et inuenta est ex assertione ueridica uirorum idoneorum esse plus libera, et immunis a iurisdictione terre castri quoniam castrensis et hereditaria Radoslay Dolgomud de Lucarich unde nos cum predictis fratribus nostris Georgio, et Mladeno comitibus ipsam particulam terre Tuseneselo uocatam cognoscentes esse plus liberam quam castrensem et hereditariam ipsius Radoslay fuisse ab antiquo (S. A.) permisimus, et contulimus, eidem Radoslao Dolgomud et per eum suis heredibus heredumque successoribus iure hereditario sicut ius sue hereditatis deposcebat, pacifice possidendam, et habendam, et quiete, dando super his eidem Radoslao pristaldum nostrum Tollenum filium Bogdani Radochich (podvučeno drugom rukom: S. Α.). In cuius facti robur et testimonium presentes contufimus ipsi Radoslao Dolgomud presentes sigilli nostri munimine roboratas. Datum in Tynino sabbato proximo ante festum Beati Martini confessoris. Anno Domini 1282. per manum magistri Johannis scriptoris curie nostre« (Kaptolski arhiv u Splitu— Ormar B — Ostavština I. Luciusa Br. 538, str. 150—152). Ova je povelja iz arhiva porodice Cindro u Splitu, a prepisana je rukom samoga Luciusa. Sa strane je napisano: »Paulus Banus Maritime 1282 7 nouembris. Sententia de Tuseneselo Comittes de Almissio«. No kako postoje 2 blažena Martina konfesora, od kojih se jedan slavi u Trieru 15. XI, a drugi u Sensu 8. V, to bi mogla biti subota: 7. ili 14. XI ili pak 7, V. (Gl. za to: O. Grotefend, Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, Hannover 8 1941, 78, 128, 129).

nie«,25 tj. Hrvatske. U svojstvu primorskoga bana Pavao se javlja 10. I 1284. (Nona),26 a samo kao ban u suvremenoj izvornoj noti trogirskog vijeća od 16. X i 6. XI 1284, a tako i u listini izdanoj u Trogiru 15. IV 1285. godine. Ovakvo tituliranje Pavla u svojstvu bana bez ikakva daljeg dodatka nastavlja se i u listinama od 18. X 1288. (Trogir),27 te u onoj od 25. VII 1289, izdanoj u Zadru.28 U povelji sastavljenoj u Ninu 2. II 1290. čak se naziva »domini Pauli incliti bani maritimi«, a u pismenom ugovoru koji je Pavao Bribirski s braćom sklopio preko svoja dva poslanika i opunomoćenika, zadarska građanina, s Republikom sv. Marka (on je sastavljen u Veneciji) 14. V 1290. godine, citira ga se samo sa »egregii viri domini Pauli Breberiensis bani«.29 I dok papa Nikola IV titulira Pavla nazivom »bano«, a braću mu Jurja i Mladena sa »comitibus Almasii«, dotle nešto kasnije Karlo Martel, prvorodenac Karla II, »princeps Salernitanus et vicarius in regno Siciliae« banu Pavlu i ovoj istoj dvojici braće pridijeva značajan naslov »dominorum totius Slauoniae et Dalmatiae«30 (S. A.), tj. smatra ih gospodarima cijele Slavonije (Hrvatske) i Dalmacije, čemu ne treba dalji komentar. Interesantno je da Karlo Martel, budući pretendent na ugarskohrvatski prijesto, poslije prijeke smrti Ladislava IV, kada piše knezovima Jurju i Mladenu, govori im što imaju učiniti u zajednici sa svojim bratom »viro nobili Paulo bano Sclavonie«.31 Nagradu pak za usluge koje su ova braća Bribirski činila Anžuvincima u Napulju, udijelio im je napuljski kralj Karlo II na taj način što je Pavlu banu »Chroacie Dalmacieque« i braći mu knezovima Jurju i Mladenu kao i njihovim zakonitim nasljednicima i potomcima darovao gotovo svu Hrvatsku i Dalmaciju od humskog komiteta pa sve do Senja, Gacke i Modruša sa svim barunima, vazalima, gradovima, tvrđavama i selima kao i sa svima otocima. Time je on potvrdio i istoimenu darovnicu svoga prvorodenoga sina Karla »kralja Ugarske«, kojoj se je pridružila i slična povelja 32 majke mu Marije, ugarske kraljice i supruge Karla II. Na ovakav je način pretežan dio Hrvatske i Dalmacije postao u pravom smislu »dominium« Bribirskih i samo je još mali korak manjkao pa da taj posjed pretvore u svoju državinu.
«SCDVI, 434 (29. VI 1283), 445 (19. X 1283). »... Temporibus domini Ladislay magnifici Regis Hungarie... ac Pauli incliti bani maritimi et comitis...« (G. Praga, Atti e diplomi di Nona (1284—1509), Archivio storico per la Dalmazia XXI, Roma 1936, 21).
26

SCD VI, 503 (16. X i 6. XI 1284), 524 (15. IV 1285), 619, 620 (18. X 1288). SCD VI, 661, 662 i M. Zjačić, Spisi zadarskih bilježnika Henrika i Creste Tarallo (1279-1308), Zadar 1959, 110, 111 (25. VII 1289). 29 SCD VI, 684 (21. II 1290), 696 (14. V 1290). U ugovoru koji je Pavao s braćom Jurjem i Mladenom sklopio s Venecijom (14. V 1290) govori dužd o »banatu vel comitatibus predictorum dominorum fratrum« kao i o »eorum dominio« (S. A.). Nadalje se navode njihove međusobne obaveze, a kao posebno izdvojena klauzula je bila osobna obaveza dužda da će se, ako stigne knez Juraj u Veneciju pri svome polasku na papinski dvor ili gdje drugdje, brinuti za njegovu sigurnost (SCD VI, 696 — 699). 30 SCD VII (1909), 2 (23. VII 1290), 57 (28. XI 1291). 31 SCD VII, 65 (1291-1292), 121 (1292). 32 SCD VII, 104, 105 (19. VIII 1292); Vj. Klaić, o. c., 57, 58.
28

27

206

207

Ovom darovnicom još više su se produbili odnosi između napuljskoga dvora i Bribiraca, koji su radili na tome da kraljević Karlo Martel postane ugarsko-hrvatski kralj, iako je već Andrija Mlečanin vladao u Ugarskoj kao njezin okrunjeni vladar od 23. VII 1290. godine.33 Dokaz tome je raznolik stav Splićana i Trogirana prema »Paulo bano« upravo u pogledu priznavanja za kralja Karla Martela. Već sasma uvjeren napuljski dvor da je ban Pavao na njegovoj strani, naziva ga ne samo »deuoto nostro« nego mu i otvara napuljske luke za prijevoz žita »per mare in Vngariam«. Ujedno se Karlo II i njegova supruga Marija obraćaju »Paulo bano Croatorum et comiti Georgio« s pozivom da dođu u Napulj.34 Kada dakle sagledamo sve ovo, onda nam postaje vrlo sumnjiva ona darovnica kralja Andrije II, izdana 1293. godine bez naznake svjedoka i mjesta. Isto tako i sama intitulacija je vrlo čudna, jer glasi: »Andreas etc. universis etc.« U njoj je i sadržaj i smisao Andrijina motiva udjeljivanja privilegija Bribirskima malo nelogičan. Ta i sam T. Smičiklas na kraju ove objelodanjene povelje, nabrajajući gdje se sve ona nalazi, završava: »Listina u ovom obliku sumnjiva.«35 Naime, po našem mišljenju, čudna je izjava Andrijina da su mu upućene molbe »Pauli bani maritimi, Georgi et Mladini comitum fratrum suorum« preko brojnih poslanika i napose preko jednoga redovnika. U njima su ga ti Bribirci molili da bi on, s obzirom na mnoge usluge koje su učinili njihovi pređi i oni sami Andrijinim prethodnicima, kraljevima Ugarske, poklonio njima i njihovim nasljednicima i potomcima primorsku banovinu (banatum maritimum) sa svima pravima, koristima i banskim prihodima i dohocima, a oni će se za uzvrat obavezati u ime svoje i svojih baštinika da će ga s 500 vojnika pomagati u svim njegovim pothvatima bilo protiv vanjskih bilo protiv domaćih neprijatelja. Stoga on potaknut upornim molbama ovih svojih vjernih daje primorsku banovinu sa svima pravima, koristima i banskim prihodima i dohocima njima i njihovim potomcima, uz rečene uvjete kao i još neke druge, u pravu vlasnost i vječno gospodstvo (iure proprietatis et perpetui dominii) (S. A.) i to da njega, tj. Andriju i njegovu majku, božjom milošću herceginju cijele Slavonije i primorskih strana kneginju (ducissam totius Sclavonie et maritimarum partium principissam) časno priznadu i u znak najvjernije pokornosti točno davaju darove u naravi i u dragocjenostima prema najopćenitijem običaju njegova kraljevstva. Ujedno naređuje da, kada ih pozove, imaju doći do njegove majke ili njega sami ili, ako su opravdano zapriječeni, da pošalju svoju braću ili sinove ili bilo koje druge njima odane osobe. Na kraju pak ove vrlo sumnjive povelje36 garantiVj. Klaić, o. c., 52, 54. SCD VII, 123, 124 (1292), 127 (18. I 1293), 145 (8. VII 1293). 35 SCD VII, 163, 164 (1293). 36 Upirući se na ovu Smičiklasovu bilješku o ovoj listini, J. Lučić je iznio da mu je taj privilegij »sumnjiv«. To je izazvalo začudo N. Klaić koja nije opazila ovaj Smičiklasov osvrt na tu povelju, da je na ironičan način odbacila tu Lučićevu sumnju i ustvrdila da u tome privilegiju »nema ništa sumnjiva (CD VII, 163 —164)« (J. Lučić, Ponovo o »Dva torza o srednjevjekovnoj hrvatskoj povijesti«, Historijski zbornik XXI —XXII, Zagreb, Ί968- 1969, 559). I dok C. du Fresne začudo piše daje Pavao 1292. god. od kralja Andrije »Banus maritimus Bosnaeque Dominus, nuncupatus. Namque maritimam
34 33

ra im da će ne samo sve ovo što je obećao održati nego da će ih kao i njihove potomke povrh toga i mnogim kraljevskim darovima obasuti, uzdajući se u njihovu vjernost i odanost.37 Iz ove se isprave može stvoriti zaključak da je Andrijina neobična velikodušnost samo bila na štetu banu Pavlu i njegovoj braći, koji su se, da su prihvatili taj dar u obliku vlasnosti i vječnog gospodDalmatiae oram Banatus maritimi nomine, iureque haereditario, propter res praeclare gestas, ab eo accepit« (o. c., 216, 159), dotle J. Mikoczy piše da su »1293. Paulus Banus, Comes Breberiensis, Georgius, et Mladinus, ejusdem Pauli fratres, ab Andrae III Banatu maritimo in perpetuum donantur« (o. c., Arkiv.. XI, 189, 195). M. Kurelac pak, baveći se odnosima I. Luciusa s Petrom Zrinskim, smatra da je ovu povelju od 1293. god. kojom kralj Andrija II (III) podjeljuje naslov »Banus Maritimus« (S. A.) Pavlu Bribirskom, njegovoj braći i nasljednicima, sam Lucius vidio. Čak drži vrlo vjerojatnim da ga je Marko Forstal, tajnik Petra Zrinskog — on je tu povelju donio u svome rukopisnom djelu »Stematographia« i ona se neznatno razlikuje od onoga teksta koji je također na temelju isprave iz arhiva Zrinskih objavio Lucius u svojini »Addenda vel corrigenda« na str. 63 — upozorio na ovu ispravu, koja se je nalazila u arhivu te porodice u Čakovcu, te »mu je čak poslao original (S. A.) na uvid«, a »nije isključeno da je Lučić dobio ovu ispravu na uvid i od samoga Petra Zrinjskoga« (M. Kurelac, »IIlyricum hoediernum« Ivana Lučića i ban Petar Zrinjski, Zbornik Historijskog instituta JAZU 6, Zagreb, 1969, 147, 148). Međutim, I. Lucius, govoreći o ovom privilegiju od 1293. god. kaže da se čuva kod knezova Zrinskih, potomaka bana Pavla, i da ju je on vidio (ch'habbi veduto). Ujedno u svojim »Addenda, vel corrigenda in opere De Reg. Dal. et Croat.« ponovno piše da se ta listina nalazi »apud Comites Zrinios eorum gentiles seruatum« i donosi je u cijelosti (G. Lučio, Memorie istoriche di Tragurio ora detto Trau, Venezia 1674, 132,63, 64), ali ne »iz Forstalovog djela«, kako to dobro primjećuje M. Kurelac, koji navodi da »razlike u tekstu potvrđuju« da to nije učinio (M. Kurelac, o. c., Zbornik... 6, str. 148). No ipak se ova povelja, koju je ispisao Forstal iz tzv. Cartophylacium Chacatoriensis pod br. 490, i te kako razlikuje od one iste povelje koju su objelodanili Lucius, Fejer, Kukuljević i T. Smičiklas. U prvom redu Forstal/F ima: Andreas Dei gratia Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Ramaeque Rex etc., a Smičiklas/Sm samo: Andreas etc, uniuersis etc. Zatim ona Smičiklasova povelja nema: militarium actuum et (? S. A.) erumpunt već: militaribus in quorum procordiis. Nadalje Forstal donosi samo: virtutum, a Smičiklas: ad virtutum; onda F. ima: appedenda, a Sm: appentenda; F: comulos, Sm: cumulos, F: virtutis, Sm: virtuosis. F: materia, Sm: merita, F: virtutum, Sm: virtutum, F: capax, Sm: capux, F: decremenda, Sm: decrementa. F: Martini, Sm: maritimi, F: Aeremitarum, Sm: heremitarum, F: universis etc., a. Sm: vniuersis, assumentibus... militarem, što je ogromna razlika. Nadalje F: humillimis, a Sm: humilibus, F: Domini etc., a Sm: domini sub praefatis... convocati, što i opet ukazuje koliko je riječi Forstal namjerno ispustio. Onda ima F: factum, Sm: factam, F: realis, Sm: regalis, F: quod, a Sm: quoad. Na osnovu ove povelje zaključuje Forstal uz ostalo da se iz ovoga vidi kako naslov bana primorskih strana pripada Zrinskima po pravu / Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu — R 3031: Stemmatographia Mavortiae Familiae Comitum de Zrin, od oppressos et de triuphatos toties Ottomanos, toto Orbae conspicuae directione et auspiciis Celeberrimi Ducis et Herois Nicolai ä Zrinio, Illyricorum Regnorum Proregis, Aurei Velleris Equitis, S. C. Majestatis Consiliarii Intimi incepta. Jussu deinde cura et sumptibus Mariae Sophiae de Löbl, ejusdem Viduae, Per R. P. P. Marcum Forstal Hybernum, Ord. S. Augustini, SS. Theolog. Doct. et Profess, ac per Austriam Provincialem, ejusdemque Herois Theologum conciunata et absoluta 20', 21, 21'. Djelo je, po mišljenju F. Šišića, nastalo 1664. god. i ovaj prijepis odgovara rukopisu koji se čuva u Državnom arhivu u Beču, tj. bečkom originalu. Inače se ova povelja nalazi u poglavlju ovoga Forstalova djela pod naslovom »A Gothorum seu Slavorum regibus descendunt Zrinu. Ostrovius, Totilae frater eorum Genarcha. Ab eo Familia nomen habet, et originis Domum« (o. c., 13'), te pod titulom »Paulus Dalmatiae, et Croatiae Banus, Comes Ostroviciae, ejusdem Filii (o. c., 20). " SCD VII, 163, 164.

208

209

stva nad primorskom banovinom, morali obavezati, jer su to sami od sebe htjeli, kako stoji u toj povelji, da s 500 vojnika ratuju protiv svih Andrijinih neprijatelja, a to znači u prvom redu protiv napuljskog dvora i ondje okrunjenoga Karla Martela kao ugarsko-hrvatskoga kralja! Kako je pak poznato, ban Pavao i njegova braća bila su i ostala u buduće vjerni privrženici napuljske dinastije i dvora, što potvrđuju brojni izvori u obliku povelja i pisama. Naime isključeno je da su mogli istovremeno prijeći na stranu Andrije i njegove majke i pristati da ih priznaju i postanu njihovi pravi vazali, kojima je taj isti vladar darovao primorsku banovinu, a tu su oni, kako je poznato, ionako već davno imali u svojim rukama i faktički i fizički, što ukazuje i ona darovnica Karla II od 19. VIII 1292. godine. Obrnuto, Pavao i njegova braća uživaju i tada i nadalje puno povjerenje napuljske kraljevske kuće, te čak Karlo II i Karlo Martel kao ugarsko-hrvatski kralj, pozivaju ovoga bana (i njegovu braću Jurja i Mladena) da dođe do njih da se s njima savjetuje glede djelovanja novoga ugarskoga kralja i same kraljevine Ugarske. Kada su Karlo II, njegova supruga Marija i sin im Karlo Martel ponovili ovaj poziv, oni sada Pavla tituliraju s »bano Chroatorum« i 27 dana iza toga Karlo II moli Veneciju i Genovu da Pavla i braću propuste da dođu do njega.38 Da li su Pavao ili njegova braća otišla u Napulj, gdje su ih s nestrpljenjem čekali, ne može se ništa određeno reći. No jedno je sigurno, a to je da napuljski vladar Karlo II, cijeneći velike usluge koje je »vir nobilis Paulus banus maritimus, dominus Croatorum« (S. A.) a vladarev ljubljeni i vjerni rođak, odano učinio nekoć njegovu ocu, te neprestano to čini i njemu i Karlu, njegovu prvorodencu, kralju Ugarske, izražavajući nadu da će to i ubuduće raditi, pristaje i hoće da navedeni njegov prvorođenac ugarski kralj podijeli banu Pavlu za čitav njegov život banat ili bansko gospodstvo (banatum seu dominium banatus) (S. A.) u hrvatskim i dalmatinskim krajevima, onako kako je tu banovinu držao i sada drži. Nadalje potvrđuje sve što će navedeni kralj Ugarske banu Pavlu podjeljenjem banovine učiniti, te mu i on, koliko je do njega, tu istu banovinu daje, kako je već rečeno. U znak toga i za sigurnost (cautelam) imenovanoga bana povelju potvrđuje svojim vladarskim pečatom.39 Ova povelja od 17. VI 1295. godine, u čiju autentičnost ne postoji nikakva sumnja, očito govori, koliko je primorski ban Pavao porastao u moći, kada ga Karlo II titulira s »dominus Croatorum« i naziva svojim rođakom, te mu podjeljuje doživotno gospodstvo nad ovom banovinom, koju je tobože Andrija uz vrlo teške uvjete svojevremeno podijelio Pavlu i braći mu »u vječno gospodstvo«, iako nije imao nikakve stvarne vlasti nad tim dijelovima Hrvatske i Dalmacije (To doduše nije imao ni napuljski dvor.). Iako valjda ni 1295. godine nije ban Pavao dolazio u Napulj na dogovore s tamošnjim dvorom, ipak od te godine pa do 1301. redovito šalje svoje poslanike, koji su onamo donosili povjerljive izvještaje. Jedna od banovih povjerljivih ličnosti
38 39

bio je i Domald »comes Scardone«,40 gdje je Pavao stalno boravio.41 U međuvremenu je Juraj Bribirski postigao to da se je stao nazivati od 1294. godi42 ne »ciuitatum maritimarum illustris comitis«, tj. knezom Nina, Šibenika i Trogira, a ne i Skradina i Splita, kako to hoće Vj. Klaić.43 Da bi Pavla i braću mu još više povezao uz svoga unuka Karla Roberta, sina Karla Martela, umrlog 1295. god.,44 Karlo II izdaje Bribircima novu povelju, sastavljenu u Napulju 14. VIII 1298. godine. U toj listini, koju začudo ne navode niti se njome služe Vj. Klaić i G. Novak, ti naši naglavniji pisci o Pavlu Bribirskom, navedeni vladar ne štedi s komplimentima. Tako naziva Pavla »banum Croatorum«, a braću mu Jurja i Mladena »civitatum Dalmacie comites, dilectos consanguineos, affines et fideles nostros«. Iznašajući što su sve oni učinili za njegovu dinastiju i izražavajući nadu da će to i unaprijed činiti, braneći stvar njegove kuće u pogledu ugarskoga kraljevstva protiv neprijatelja, zasjeda i pokušaja, to im on potvrđuje gradove, tvrđave, sela, zemlje i posjede »in regno Ungarie et Sclavonie ac partibus Dalmacie et Croacie«, koje ili drže dosada ili im je njegov prvorođenac Karlo (Martel: S. A.) »Ungarie rex« dao ili darovao.45 Je li, dakle, sada bilo neobično što je Pavao »banus totius Choruacie« u Vrani u prisustvu »nobilibus viriš regni Choruatorum« (S. A.) izdao poput pravoga vladara ondje 26. XII 1298. god. povelju,46 kojom je knezovima Gusićima potvrdio privilegij »domni nostri Belle (!) regis« svojim pečatom.47 Stolujući u svome tvrdome gradu Skradinu, izdaje Pavao »banus Coruacie, Dalmacie et dominus Bosne« (S. A.) svoju glasovitu darovnicu od 7. IV 1299. (?S. A.) godine.48 Pored toga što se on u njoj po prvi put zove »dominus Bosne«, karakterističan je navod da Pavao za svoju braću Bribirske knezove
40 Ovaj Domald je po svoj prilici zadarski plemić Domald Zadulinus, koji se javlja u izvorima 1277-1294. godine. On je bio 1286-1287. splitski potestat, a od 1290. do 1294. ponovno zadarski građanin, koji dovozi žito iz Napulja u svoj grad (SCD VI, 201, 206, 211, 434, 443, 445, 562, 579, 585, 696, VII, 58, 116, 150, 171). 41 SCD VII, 206 (19. VI 1295), 217 (1295-1305). 42 SCD VII, 173 (7. IV 1294). 43 Vj. Klaić, o. c., 63 (Ali ne i Skradina, kako to hoće Klaić, jer je tamo bio knez Domald). 44 Gl. Vj. Klaić, o. c., 64. 45 SCD VII, 313 (14. VIII 1298). 46 SCD VII, 322, 323 (26. XII 1298). 47 Vj. Klaić (o. c., 67) piše da je na tome pečatu »bio grb Pavla, naime štit s orlovim krilom i kacigom. Bribirski su knezovi imali naime u svome grbu orlovo krilo, kao da su time htjeli označiti, da će i oni jednom poput orla poletiti nebu pod oblake«. 48 Pored godine na kraju ove povelje stoji »indictione septima«, koja odgovara 1294. godini. To nije zapazio S. Ljubić (o. c. I, 190) dok je T. Smičiklas izrazio svoje mišljenje »da je prvobitno imala biti rimskim brojem XII napisana indikcija, a prepisivač mjesto X čitao V«. Zato on ostaje »kod god. 1299.« (SCD VII, 336, bilj.*). Kako je original ove povelje nestao, to su sačuvana samo dva prijepisa. Jedan se nalazi u Državnoj biblioteci u Beču a drugi »dosta slab« prijepis pisan je rukom Kukuljevića, u čijoj je zbirci i bio original (SCD VII, 336). Svakako i kod Ljubica a i u ovome Kukuljevićevu prijepisu stoji 1299. god., a indikcija mu je: 7. Stoga mi moramo prihvatiti ili 1299. ili pak prema indikciji: godinu 1294. No kako je uhodana u cjelokupnoj našoj historiografiji 1299. godina, to i mi ostajemo na takvu datiranju, dok se ne nađe original, koji će odlučiti konačno datiranje ove vrlo važne povelje.

SCD VII, 178 (20. VI 1294), 180 (8. VII 1294), 181 (4. VIII 1294). SCD VII, 205, 206 (17. VI 1295).

210

211

kaže »de domo nostra« (S. A.). Isto tako je u ovoj listini značajan podatak kada se navodi da neki posjedi mogu ostati slobodni »modalitate49 seu libertate50 nobilium Charuatorum«.51 Značajno je i naglašavanje da ovaj »instrumentum« potvrđuje Pavao »sub apensione nostri utriusque (S. A.) sigily in cordula rubea«.52 U međuvremenu Karlo II proširuje svoje darovnice i na neke rođake »Pauli bani Croatorum nec non Georgii et Mladini fratrum comitum civitatum Dalmacie«. No ovoga vladara ne smeta da Pavla, kada piše svojim potčinjenim službenicima u Apuliji, a govori o tome hrvatskom feudalcu, titulira čak sa »Pauli bani de Vngaria«" (S. A.) Isto tako kao da je djelomično zaboravio na onu povelju od 14. VIII 1298, kojom je već obdario Bribirce, 4. VIII 1299. novom darovnicom Karlo II i supruga mu Marija ponovno iznašaju istim riječima što su sve učinili njihovi rođaci i vjerni Pavao ban »Croatorum« te Juraj i Mladen »ciuitatum Dalmatie comites« itd. Zbog toga im i potvrđuje Karlo II gradove, tvrđave, sela, zemlje i posjede »in regno Vngarie et Sclauonie et partibus Croatie et Dalmatie«, koje su ili imali i držali dosada ili im je njegov prvorodenac Karlo »Vngarie rex« dao ili darovao s ljudima vazalima (S. A.), tvrdavicama (zamcima), zaseocima, posjedima, obrađenim i neobrađenim zemljama, ravnicama, brdima, livadama, dubravama, pašama, mlinovima, vodama, tokovima rijeka i njihovih dijelova... također i njihovim zakonitim potomcima oba spola (S. A.) za uvijek iznova im dakle i on daje, dariva i predaje u plemićki feud (feudum nobile:S. A.). No sve to uslovljava time da mu oni pomažu brojnom vojskom u obrani njegovih prava i stvari koje se tiču kraljevine Ugarske, protiv neprijateljskih navala, zasjeda i pokušaja, kadgod bude potrebno. Sve je ovo potvrdio Karlo svojim i kraljičinim pečatom u prisustvu brojnih svojih dvorjanika, a tu povelju je sastavio Bartolomej de Capua, logotet i 54 protonotar Kraljevine Sicilije. Kada pogledamo sve nutarnje i vanjske znakove ovih dviju isprava, onda moramo priznati da su gotovo sasma istovjetne. Ali budući da Smičiklas, posluživši se za njihovo objelodanjivanje Makuševim, Račkim, Wenzelom i Kukuljevićem, koji su ih štampali, nije dao za njih nikakve primjedbe, to nećemo ni mi ništa reći, osim što bismo dodali da je ipak sumnjiva njihova datacija, i to napose u obje ove povelje ista indikcija XI, koja pripada 1298, a ne 1299. godini! U vezi sa svim tim još nas više zabrinjava Karlova širokogrudnost, kojom knezu Jurju »de Crohacia« potvrđuje »civitates, castra, villas, bona alia et vassalos (S. A.) in partibus Sclavinie (! S. A.) et alibi in dicto regno Ungarie«. Naročito je karakteristično što ovaj
Vj. Klaić, iako ne citira odakle je uzeo taj izraz, ima umjesto »modalitate« začudo riječ »more« (o. c., 70). 50 »... in eisdem libertatibus fruantur, quibus nobiles regni Croacie duodecim generacionum possessiones ipsorum tenent et conseruant...« (SCD XIV, Zagreb, 1916, 268-10. VI 1370). 51 SCD VII, 332, 334. 52 SCD VII, 336. " SCD VII, 342 (14. VI 1299), 344 (19. VI 1299). 54 SCD VII, 353, 354 (4. VIII 1299).
49

vladar Jurja naziva »regine consortis nostre consanguineus« i ubraja ga medu svoje vjerne. U jednom pak drugom pismu od 11. I 1300, upućenom Veneciji, gdje ga preporuča toj republici, upozorava kralj Karlo da je ovaj »fidelis atque vassallus nostre consortis eiusdem« (S. A.) i da taj isti Juraj »ciuitates, castra, villas, bona alia et vassallos in partibus Sclauonie et alibi in dicto regno Vngarie tenet et possidet«.55 I dok je Karlo II tretirao Jurja kao Marijina vazala, sasma drugačiji ima odnos prema »Paulo bano Crobatorum« (!), koga izvještava kada će njegov unuk krenuti »ad partes... regni Ungarie« u društvu kneza Jurja.56 Kada je Karlo Robert,57 unuk Karla II, u kolovozu 1300. godine, kako piše kroničar Miha Madije, stigao u Split,58 čiji je knez bio Pavlov brat Mladen I,59 u tamošnjoj luci gaje pored splitskog nadbiskupa60 i ondašnjih građana dočekao ban Pavao61 sa svojim sinom Mladenom. Svi su oni pozdravili mladoga kralja, u čijoj je pratnji stigao u domovinu i knez Juraj Bribirski. Po svoj prilici su mladoga kralja tada dočekali i pozdravili u ime Goričkih knezova,62 protivnika Andrije III, njihovi poslanici.63 Ne samo to. Oni su u staroj Saloni, današnjem Solinu, u ime svoga gospodara Henrika sklopili sa Pavlom, Jurjem I i Mladenom II ženidbeni ugovor, koji se je imao ostvariti u roku od 6 godina. Tom prilikom su se Pavao, »banus Croatorum«, i njegova braća Juraj64 i Mladen I kao i sin mu Mladen II,65 »ciuitatum Dalmacie
SCD VII, 361, 362 (11. I 1300). SCD VII, 368 (10. II 1300), 392, (17. VII 1300). On je po Klaićevu mišljenju krenuo iz Barlete »poslije 28. srpnja, te zaplovi morem prema Hrvatskoj i Dalmaciji« (o. c., 74, 75), a prema G. Novaku (o. c. I, 141) »26. augusta 1300.« ugarski i hrvatski velikaši »isploviše iz Barlete vodeći sobom svog kandidata prema Hrvatskoj i Dalmaciji«. 58 Vj. Klaić, o. c., 74. 59 Mladen I. je bio splitski komes od 1277. do 1301. godine (G. Novak, o. c. I, 306). 60 Ovaj se nadbiskup još 1293. naziva u jednoj povelji »diuina miseracione Spalatensis archiepiscopus, tocius Dalmatie, Chroatie Sclauonieque primas (S. A.). On održava crkveni sabor u Splitu 1292, a toga prelata posjećuje ban Pavao u društvu skradinskog biskupa u njegovoj palači (G. Lučio, Memorie storiche di Tragurio..., 134; SCD VII, 139, 140-12. V 1293). Kako 6. indikcija pada u 1283. i 1293. g., a ova povelja nema uopće navedenu godinu, to se i mi opredjeljujemo kao i većina naučnih radnika za 1293. godinu (Gl. SCD VII, 140). 61 Vj. Klaić, o. c., 75. 62 To se može indirektno zaključiti iz povelje izdane u Solinu 11. VIII 1300. god. (SCD VII, 394, 395). 63 To slično pretpostavlja i G. Novak (Veliko doba hrvatskih primorskih banova..., Jadranska straža X, 89). Naime on kaže da su oni vjerojatno došli u Split da pozdrave toga kralja. 64 Ovaj Pavlov brat se u toj ispravi titulira u dva navrata i kao »comes Dalmacie« (SCD VII, 394). 65 1 dok Vj. Klaić, prevadajući i prepričavajući povelju, datiranu u Solinu »13. kolovoza (? S. A.) god. 1300«, donosi da su taj ugovor sklopili Pavao, Juraj i Mladen (o. c., 71), dotle G. Novak, iznoseći sadržaj ove listine nešto više od Klaića, kaže da je u Solin došao uz Pavla, Jurja i Mladena I i Mladen II, te da su onda sva trojica to potvrdila svojim pečatom (Veliko doba..., Jadranska straža X, 89). Međutim se iz teksta ove po56 57 55

212

213

comites«, u prisustvu ovih poslanika i brojnih svojih crkvenih i svjetovnih dostojanstvenika66 obavezali na održavanje ovoga ugovora, koji su i osnažili 67 68 trima pečatima. Povrativši se Pavao iz Zagreba, kamo je dopratio Karla 69 Roberta, odlučio je da krene »Romam peregrine« kao hodočasnik.70 Stoga je Karlo II ne samo osiguravao pismeno put Pavlu Bribirskom nego mu je čak darovao veću količinu žita, titulirajući ga »bani Croatorum, dilecti affinis, consiliarii, familiaris et fidelis nostri«71 (S. A.). Iako nemamo nikakvih pismenih dokaza, ipak pretpostavljamo da Pavao nije mogao otputovati i
velje može zaključiti da su ovom sastanku prisustvovali uz Pavla samo Juraj i Mladen II, o čijoj se djeci i radilo, a da je notar Qarpacane de Ancona, trogirski kanonik, umetnuo pri kraju ove listine i Mladena I, koji se u gornjem tekstu isprave nigdje ne pojavljuje. To potvrđuju i ona tri pečata na originalu toga instrumenta, od kojih je prvi » + S .. Pauli Beberiensis bani tocius Sclavonie«, a s lijeve strane Jurjev i s desne strane Mladenov kao splitskoga kneza (SCD VII, 394, 395). 66 Medu njima se prvi put navodi »et Radoslauus protonotarius sepenominati domini Pauli bani (S. A.)...« (SCD VII, 394). 67 SCD VII, 394, 395 (11. VIII 1300). 68 U originalnoj povelji (ona se čuva u Državnom arhivu u Budimpešti), koja je po karakteru pisma iz 13. st., navodi se »Paulus banus« i njegov brat Nikola. Ovu povelju Smičiklas datira u konac 1300. god., a u indeksu se opredjeljuje da se ona odnosi na Pavla Bribirskoga (SCD VII, 416, 417, 476). No kako se zna da se nijedan brat Pavlov nije tako zvao, to možemo reći da je to bila jedna druga ličnost, a ne ovaj istaknuti hrvatski feudalac, za koga znamo da nije imao nikakav posjed u Ugarskoj! Naime još 23. VII 1290. kada papa Nikola IV piše razna pisma u Ugarsku i Hrvatsku, on jedno od njih upućuje i Nikoli banu i Pavlu, nazvanom magister, sinovima pokojnog Stjepana, bana Slavonije (SCD VII, 1) Nadalje u ovoj istoj papinoj povelji navodi se i »Paulo bano, Georgio et Madeno fratribus, comitibus Almasii« (SCD VII, 2). Sve to nepobitno dokazuje da navedeni ban Pavao iz povelje oko 1300. god. nije mogao biti Pavao Bribirski, jer nije imao u svojoj porodici nijednu ličnost s imenom Nikola! 69 »A. D. MCCC. mense Augusti tempore Bonif. Papae D. Carolus Nepos Caroli R. Sic. per mare cum galeis Spaletum applicuit, ubi per mensem, vespere duos stetit. Egrediensque de Civ. Spalat. in Comitatu Pauli Bani versus Vng. ad usurpandum Regnum praedictum de manu R. Andrae venit Sagrabiam, et ibi in manibus Mag. Hugrini traditur...« (Incipit Historia edita per Micham Madii de Barbazanis de Spaleto, De Gestis Romanorum imperat. et summ. Pontificum pars secundae partis de anno Domini M C C Χ X, J. Lucius, De Regno Dalmatiae et Croatiae libri sex, Amstelodami 1666, 371). Gl. i Vj. Klaić, o. c., 75. 70 Dante Alighieri (1265-1321) u svojoj »La Divina Commedia« spominje nekoga hodočasnika »koji je valjda došao iz Hrvatske« (di Croazia) da vidi Kristov lik utisnut na ubrusu Veronike, što se čuva u crkvi sv. Petra u Rimu (Hrvatska enciklopedija IV, Zagreb, 1942, 539; M. Deanović, Talijanski pisci o Hrvatima do kraja 17. vijeka, Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku VIII-IX, /1961-2/, Dubrovnik 1962, 119). No to nije svakako bio Pavao Bribirski, koji se je doduše spremao da onamo hodočasti, a ni njegov brat Juraj, koji je išao ravno u Napulj do Karla Roberta. Svakako bi to mogao biti neki ugledni plemić iz Hrvatske, kojom je vladao Pavao, a pristaša mladoga kralja Karla, sina Karla Martela, s kojim je, kako piše M. Deanović, Dante bio prijatelj (HE IV, 539). S njim je valjda Dante stupio u doticaj i posljedica toga je bila ta da su tako i geografski pojam Hrvatske i njezin pripadnik ušli u ovo veličanstveno pjesničko djelo. Pitanje je samo da li je taj hodočasnik »u grupi naših ljudi« došao u jubilarnoj godini 1300. u Rim, kako i opet piše M. Deanović (Talijanski pisci..., Anali... VIII —IX, 119) ili nešto kasnije, kada je onamo namjeravao krenuti i Pavao (SCD VIII, l - 19. I 1301) i bilo bi vrlo interesantno da se time pozabave naši književni povjesničari. 71 SCD VIII (1910), l (19.1 1301).

vratiti se iz Rima i Napulja, s obzirom na tadašnja prevozna sredstva i prilike, u razmaku od 19.1 do 2. II 1301, jer ga upravo 2. II navedene godine nalazimo u njegovu Skradinu. Tu on kao »banus Croatorum« zajedno sa svojom braćom Jurjem i Mladenom »comitibus ciuitatum« Dalmacije i četvoricom sinova izdaje povelju72 u korist kneza Hrvatina. Inače je ovaj isti »Paulus banus Croatorum« i nadalje u velikoj milosti Karla II, koji mu daje obilnu novčanu penziju, darove u zlatu, a i žito. Pavlov pak brat Mladen I, »banus Bosniensis« (1302), smatrajući se jednakopravnim članom bratske trijarhije, dozvoljava samostalno slobodu trgovanja splitskim trgovcima »per Universum dominium nostrum Chroatiae et Boznae«. (S. Α.), te im tu povlasticu potvrđuje svojim starim pečatom, jer mu njegov banski pečat još nije bio dogotovljen.731 dok je ban Mladen stajao na granici Drine (1302), njegov brat Juraj »civitatum maritimarum Dalmatie comes« (S. A.) na Klisu sastavlja povelju74 u korist Trogirana, ovjerivši je svojim pečatom.75 Koliki je pak ugled uživao Pavao Bribirski u Dalmaciji, a napose u Dubrovniku, dokaz je pismo Prijazna Ranjine, dubrovačkog trgovca, koje je uputio »Paulo bano Crohatie (!) et comiti civitatum Dalmacie« (S. A.). U njemu mu javlja da je Dubrovčanin Marinus de Stilio čak pripravan doći sa svojim sucem, kojega bi vodio iz Dubrovnika, kao i s Petrulom, s kojim se parniči, da im on presudi.76 Svakako to bi se sudovanje imalo izvršiti u Skradinu, gdje se izdaju povelje s izrazom »Temporibus domini nostriincliti (S. A.). Pauli bani, egregii comitis nostri Mladini iunioris...«77 Upravo 1303. godine, kada je pored grada Venecije zadesio potres i mnoga mjesta i gradove u »Slavoniji« (Sclavania),78 tj. u Hrvatskoj, 5. X ove iste godine umire Pavlova supruga »Ursa,79 inclita Croatorum banissa«so (S. A.), a valjda u toj istoj godini i brat mu Juraj, koji se više ne spominje.81
SCD VIII, 3, 4 (21. II 1301). SCD VIII, 14 (10. VI 1301), 29 (17. VII1302), 56 (2. VIII 1303), 27,28 (11. VI 1302). 74 Njegov notar se zvao Kuzma, a sastavljač ove povelje je bio trogirski notar Siroctus Petri de Ancona (SCD VIII, 52). 75 SCD VIII, 43 (1302), 51 (4. VII 1303). 76 SCD VIII, 67, 68 (1303). 77 SCD VIII, 72 (1303). 78 Chronicon Parnense, R. It. SS., f. 12-13, t. IX, p. IX, Cittä di Castello 1902, 86 — pod 1303. godinom. 79 I dok D. Zavoreo (Zavorović) smatra čak »Orsa« za sestru »Paolo Bano di Dalmazia, e Croazia, e Signor della Bosna«, s kojom gradi crkvu sv. Ivana Krstitelja u Skradinu (Historijski arhiv u Zadru — Istoria della Dalmazia di Domenico Zavoreo, Mobile di Sibenico, fu opera latina dello stesso fatta nell'anno 1603, e poi per comando dell'Illmo, et Eccmo Aluise Mocenigo all'ora Generale in Dalmazia, et Albania, tradptta nell'Idioma volgare dal Sigr Alberto Papali Nobile Spalatino, 120 — Ovaj je rukopis prepisao Marin Zaninović, župnik u Rogoznici, 1752. godine), dotle J. Mikoczy smatra da se je ona udala za Pavla u kolovozu 1289. god. i da se je, kako piše Lucius (Monum. Tragur. pag. 131) radi toga opremila galija (Josephi Mikoczy o. c., Arkiv... XI, 202, 203, bilj. 9 i 10). Međutim na »rodoslovniku« koji je sastavio L. Jelić, ovaj naš povjesničar iznosi da se je Pavao Bribirski ženio dva puta. Prva mu je žena bila N. N.«, s kojom je stupio u brak »oko 1250«, a umrla je »prije 1289«. Ona mu je rodila 4 sina, a među njima i Jurja II Kliskog (u. 1330). Druga žena bi mu bila »Ursa (Anžuvinka?) 1289—1303. (sic! S. A.)... (L. Jelić, Zadarska raka sv. Šimuna Bogoprimaoca, Glasnik
73 72

214

215

Još je živjela u samostanu sv. Elizabete kod Skradina Pavlova sestra Stanislava, te njegov brata Mladen, »banus Bosnensis«,82 koji je već u lipnju 1304. god. poginuo u borbi protiv »bosanskih heretika«.83 Na taj je način od dosadašnje trijarhije Bribiraca nastala u pravom smislu monarhija, kojoj je na čelu bio Pavao. On se i dalje naziva »banus Croatorum«, koji je bio svima Bribircima pa tako i svome bratu Mladenu i sinovima »maior et senior (S. A.) atque pater«.84 Možda se je uistinu »Vir magnificus Paulus banus Croatorum dilectus affinis noster«, kako ga naziva Karlo II, spremao da u lipnju 1304. konačno dođe na napuljski dvor da se odazove na poziv ovog vladara.85 Ali ipak Pavao nije onamo stigao ni ovaj put, jer ga je valjda omela prijeka smrt brat Mladena u Bosni.86 Smatrajući se Pavao »banus Croatorum et tocius Bosne dominus«*7 (S. A.) totalnim gospodarem ove zemlje, kojoj je sada ban umjesto
Matice dalmatinske 1/3, Zadar 1901, 278, 277, 278). Vj. Klaić pak pretpostavlja da se Pavao »god. 1289. ženio... valjda drugi put, i da je uzeo za suprugu Ursu ili Ursulu; no da li je po njoj postao rođakom Anžuvina, ne može se ni slutiti po poznatim spomenicima« (Vj. Klaić, Bribirski knezovi..., 61). Međutim to su samo »kombinacije« L. Jelića i Vj. Klaića. Ali zato je još interesantnije pisanje S. Gunjače, koji u dva navrata (nažalost bez navođenja izvornih podataka) kaže da je Pavlova žena Ursica (S. A.) u dokumentima zvana »Inclita Croatorum banissa« bila »kći srpskog kralja Stevana Dragutina« (S. G., Referat u vezi prijedloga za savezno iskopavanje u Bribiru, Zbornik zaštite spomenika kulture III/1 (1952), Beograd 1953, 136; Isti, Strateško historijsko-arheološko značenje Bribira, Starohrvatska prosvjeta III/ΙΟ, Zagreb, 1968, 208), što nigdje u suvremenim dokumentima ne stoji! Kako se supruge, majke i kćeri krčkih knezova (SCD VIII, 347-1313. g., 381 -2. II 1315) pretežno zovu Urse, naše je mišljenje da bi ova Pavlova Ursa mogla biti iz roda kasnijih Frankopana. 80 U tzv. Bribirskom nekrologu XIV i XV st., čiji se prijepis danas čuva u Samostanu sv. Frane u Šibeniku, stoji ovako: »... 2. A. D. MCCCIII die III mensis octobris. Obitus comitisse Urse, consortis domini comitis Pauli. 3. A. D. MCCCIII die octobris obiit magnifica dna. Ursa, inclita Croatorum banissa« (S. Zlatović, Bribirski nekrolog XIV i XV vieka. Starine JAZU 21, Zagreb 1889, 83, 84). Donoseći ovakav tekst S. Zlatović je dao slijedeći komentar: »Rekao bih, da je ista Ursa dva puta, razlikom od dva dana, zabilježena, ili da je jedna Ursa žena drugoga kneza Pavla, sina Pavla bana, kneza trogirskoga« (S. Zlatović, o. c.. Starine... 21, 84, bilj. 1). Međutim je ovaj knez Pavao II bio oženjen Elizabetom, kćerkom krčkoga kneza Dujma, a ne sestrom, kako piše Klaić (Vj. Klaić, Bribirski knezovi..., 153), pa bismo mogli samo pretpostaviti da mu je ta Ursa bila prva žena i da mu je u cvijetu mladosti umrla. 81 Vj. Klaić, o. c„ 79. 82 SCD VIII, 76 (11. II 1304?), 80 (30. III 1304). 83 S. Zlatović, o. c., Starine... 21, 84; Vj. Klaić o.e., 82. 84 SCD VIII, 80. 85 SCD 84 (2. VI 1304). 86 Slično misli i Vj. Klaić (o. c., 83). 87 Među moćima (reliquiario) Sv. Stošije u Zadru čuvala se je čak srebrena slika, ukrašena zlatom, na kojoj je pisalo: »Paulus Banus Croatorum et totius Bosnae Dominus me fecit fieri ad honorem Sti Petri Sli Pauli et Sü Danieli Prophetae« (KAS — Ormar B — Ostavština I. Luciusa — Br. 541, str. 185,249')· Lucius u pismu zadarskom kanoniku V. Ponteu (Rim, 12. X 1667), također govori o tome natpisu na toj slici i moli ga da li ima i negdje drugdje grb bana Pavla Bribirskoga (B. Poparić, Pisma Ivana Lučića Trogiranina, Starine JAZU XXXII, Zagreb 1907, 36, 37). Međutim evo što o tome piše D. Farlati u V. svesku svoga »Illyricum Sacrum«-a: ».. .His temporibus Ecclesiam metropolitanam Jadrensem muneribus coluerunt Comites Breberienses (S. A.), qui ea

njegova brata Mladena I postao sin mu Mladen II, on se ponaša prema svojim tamošnjim feudalcima kao pravi senior. Naročito se to dobro opaža u odnosu prema njegovu rođaku Hrvatinu, knezu Donjih krajeva,88 kome po treći put obećava svu svoju zaštitu uz izvjesne uvjete. Gotovo stalno boraveći u svojoj prijestolnici Skradinu, na molbu RabIjana, sa čijim je knezom Markom Michielijem bio u vrlo prijateljskim odnosima, Pavao im, stalno se titulirajući »banus Croatorum et dominus Bosne«, podjeljuje dvije darovnice. U prvoj Rabljanima dozvoljava, cijeneći što su taj knez sa cijelom općinom, plemićima i svim ljudima toga grada uvijek gojili i imaju iskreno prijateljstvo i čistu ljubav prema njemu i njegovoj banovini (nostrum banatum), da mogu slobodno putovati i trgovati »per totum dominium nostrum et banatum« (S. A.) kao i po svim predjelima kneza Kurjaka, njegova rođaka i vjernika (fidelis). U drugoj pak povelji s istim datumom (4.11307) i na isti način se nazivajući, podijelio je na molbu kneza Michielija, sudaca, vijećnika i sviju stanovnika toga grada sve zemlje, posjede, pašnjake i travnjake, koje Rabljani imaju u njegovoj državini (in nostro dominio), kako je to njima i njihovim nasljednicima i nasljednicima nasljednika zajamčeno kraljevskim i banskim listinama. Ovu je povelju Pavao osnažio svojim pečatom,89 koji (po Klaiću) glasi: S(igillum) Pauli Breberii comitis tocius Sclavonie b(ani)«.90 Boraveći u okolici Nina (1308) Pavao »banus Croatorum et dominus Bosne« sa svojim sinom Jurjem, novim »comite civitatum Dalmatie« ili naprosto »comite Dalmatie«,91 i drugim svojim sinovima pomiruje se s Trogiranima i ukazuje im svoju milost.92 Ove iste godine (1308) doživljava čak i to da mu se papinski poslanik kardinal Gentilis obraća iz Senja riječima »magnifico et potenti viro, Paulo bano Croatorum et totius Bosnie domino, sancte 93 Romane ecclesie dilecto in Christo filio et devoto«. Isto tako ovaj Gentilis upućuje pismo i njegovu sinu Jurju, »comiti civitatum Dalmatie«, primajući ga u red »in domicellum et familiärem nostrum domesticum et commensatempestate, maximis opibus copiosque florebant Paullus Banus Chrobotiae, et Dominus Bosnae, et Mladinus ejus filius, itemque Martinas quidam e Dynastia Chrobatiae (S. Α.); quorum eximiae religionis monumenta extant, binae(S. A.) videlicet argenteae lipsanothecae, his notis inscriptae (S. A.): Paulus Banus Croatorum ac totius Bosnae Dominus hoc fecit fieri ad honorem SS. Petri et Pauli Apostolorum et S. Danielis Prophetae. Paulus, Martinus, et Mladenus Croatiae Praesides S. C. P. fieri iusserunt« (D. Farlati, Illyricum Sacrum V, Venetiis 1775, 85). J. Mikoczy pak, na osnovu Farlatija (IIlyr. Sac. Tom 4. pag. 85: to je V. sv., jer se je zabunio Mikoczy: S. A.) piše samo ovo: » . . . In Lypsanotheca Ecclesie Jadrensis: Paulus Banus Croatorum, ac totius Bosnae Dominus hoc fecit fieri...« (o. c., Arkiv... XI, 198, bilj. 19). 88 Ban Pavao sam govori o Hrvatinu «... ac de suo dominio et toto comitatu (S. A.) inferiorum parcium Bosne in castris, terris uel in alia sua terra hereditaria...« (SCD VIII, 96-21. II 1305). 89 SCD VIII, 132, 133, 131, 132 (4. I 1307). 90 Vj. Klaić, o. c., 85. 91 SCD VIII, 196 (5. VIII 1308), 170 (14. VI 1308). 92 SCD VIII, 196, 197 (5. VIII 1308). 93 SCD VIII, 204 (17. VIII 1308).

216

217

lem«.94 Time je ovaj crkveni velikodostojanstvenik predobio uz Pavla »bano Croatorum« i sina mu Jurja, što su čak svojini prisustvom pri ekskomunikaciji opata sv. Kuzme i Damjana »de Monte« u Skradinu olakšali Gentilisu cijelu ovu proceduru.95 I dok Trogir u svojim notarskim poveljama i dalje navodi na početku protokola kao svoga vladara Karla Roberta i onda iza trogirskog biskupa i svoga kneza Jurja Bribirskoga, Skradin prekida dotadašnju tradiciju da se poziva prvo na vladavinu bana Pavla. Naime i taj se grad sada u svojoj notarskoj povelji, koju je sastavio u Skradinu 28. V 1311. tamošnji notar Strico pok. Dominika, također poziva na »regnante domino nostro (S. A.) Karolo serenissimo rege Hungarie«, ali zato odmah iza toga slijedi »et temporibus damini nostri incliti Pauli bani« (S. A.), te onda istom slijedi navođenje skradinskog biskupa Petra i banova sina Pavla II, kneza skradinskog.96 Ovakvo tituliranje nije unatoč tome umanjivalo ugled Pavla Bribirskog. To se napose odrazuje u odnosu prema papi Klementu V, kome se Pavao poput suverena obraća kao vječni »banus Chroatorum et dominus Bosne«, tražeći od njega da pruži svoju zaštitu Zadranima, koji su bili ugroženi od Mlečana.97 Naime, poznato je da su Zadrani težili da se već davno oslobode mletačkog gospodstva. I zbilja njima se je konačno i pružila povoljna prilika da to provedu u djelo, jer se je Venecija zavadila sa Kiementom V zbog grada Ferrare, koji je papa svojatao za sebe kao svoje leno, a Mlečani ga htjeli podvrći pod svoju vlast. Kada su Mlečani pokušali taj svoj naum provesti i silom, Klement V sakupi vojsku protiv njih, kazni ih crkvenim prokletstvom i interdiktom, a njihove podanike liši zakletve vjernosti.98 Upravo u ovo doba, kada su Mlečani ustali protiv tzv. papinskih posjeda a napose Ferrare, te ih je zbog toga papa prokleo i izopćio iz crkve, s Venecijom su trgovali i sura99 đivali ban Pavao, njegovi sinovi i podanici, kako piše sam Klement V. Zbog toga je papa i njih ekskomunicirao. No Pavao je uskoro zamolio Klementa da njega, sinove i podanike riješi ekskomunikacije, što je ovaj najpripravnije učinio. Stoga je papa pisao zadarskom nadbiskupu da on taj postupak provede, a Pavao i njegovi su se morali obavezati da neće uopće trgovati s Venecijom do daljega.100
SCD VIII, 243 (1308). SCD VIII, 206 (1308). 96 SCD VIII, 266, 267 (23. X 1310), 282, 283 (28. V 1311). 97 SCD VIII, 105, 106. 98 Vj. Klaić, o. c., 89. 99 Koliko mu je bio rođak Baiamonte Tiepolo, koji je poslije neuspjele urote protiv vlade u Veneciji (1310) otišao u Dalmaciju, o tome opširno gl.: G. Praga, Baiamonte Tiepolo dopo la congiura (Estratto dagli Atti e Memorie della Societä dalmata di storia Patria I, Žara 1926, 5 — 67). U vezi s tim problematična je pretpostavka Luciusa da je Tiepolo bio potestat Šibenika 1301. god. kao i rođak Bribirskih (Memorie storiche..., 149), jer za to nema potvrde u izvorima. Isto tako nije on bio ni potestat u Ninu 1302— 1303, kako to piše V. Brunelli (Storia della cittä di Žara 1,450), a uspješno to pobija G. Praga (Baiamonte..., 13, 14). Ali zato za Baiamontea kao potestata u Ninu znamo od 1313. god. dalje (G. Praga, o. c., 26, 28 itd.). Prema tome on se ističe tek poslije smrti Pavla Bribirskog, tj. za Mladena II. 100 SCD VIII, 284 (22. VI 1311).
95 94

Još u jeku ovog izopćenja pisao je101 Pavao dakle papi radi Zadrana,102 koji su u ožujku 1311. podigli bunu protiv Mlečana103 i protjerali ih iz gra104 da, te su onda pozvali u pomoć Pavlova prvorodenca Mladena, »banum Bosnensium«. Kako su Mlečani napadali i ugrožavali Zadar lađama, kojih tada još nije imao ban Pavao, on je zamolio papu da im pomogne i da ih uzme pod svoje okrilje.105 U ovom pismu, upućenu papi, taj hrvatski veliki feudalac naziva se dosljedno i ponosno »Paulus banus Chroatorum et dominus Bosne«, a ne »Paulus Croatorum ac Bosne banus«, kako to u obliku regesta donosi Fejer.106 Ovu Pavlovu titulu priznaje i Klement V, koji ga naziva »dilecti filii nobilis viri bani Pauli Chroatorum Bosneque domini«,107 (S. A.), a napuljski mu se kralj Robert (1309—1343)108 obraća109 kao »nobili viro bano Paulo, domino Dalmatie, (S. A.) dilecto et deuoto suo« (S. A.). Naime, dalmatinski gusari, podanici i vazali Pavla Bribirskoga, toliko su ugrozili općinu i stanovništvo južnoitalskoga grada Ortone, koji su se žalili svome vladaru, da je ovaj pisao Pavlu, tražeći od njega da te pirate obuzda110 i da ne traži danak od njegovih podanika, te neka zna da on (kralj) ne može uskratiti pomoć i zaštitu tima svojim vjernima.111 U međuvremenu je ugarsko-hrvatski kralj Karlo Robert, ne obazirući se na to što su Mlečani smatrali da su Zadar zakonito posjedovali od najstarijih vremena, ovome gradu dozvolio da slobodno bira svoga rektora, potvrdivši Zadranima stare privilegije ugarskih vladara. Na to su Zadrani izabrali za svoga kneza bosanskoga bana Mladena II, koji se je otada stao nazivati i »principis Dalmacie«,112 čiji je otac »banus Paulus Croatorum« — prema izjavi mletačkoga dužda kralju Karlu Robertu — kasnije do101 Ovu povelju pogrešno citira Ljubić sa 16. VI 1285. No on je ipak na kraju svojih »Listina« pod »Poveće pogrieške« stavio: »1285. 16. lipnja, mjesto g. 1311. 16 lipnja« (S. Ljubić, Listine o odnošajih između Južnoga Slavenstva i Mletačke Republike I, Zagreb, 1868,139 ,140,467). T. Smičiklas pak ovu istu listinu datira sa »1305 -1314, 16 juna«, a na drugom mjestu u obliku regesta sa »1311, 16 juna« (SCD VIII, 105, 283). 102 SCD VIII, 105, 106. 103 O ovoj buni i ratu gl. opširno: A. Strgačić, Zadarsko-mletački rat godine 1311 —1313. i pogibija mletačkog admirala pod Zadrom, Pomorski zbornik II, Zagreb, 1962.1597-1614. 104 Vj. Klaić, o. c., 90. Interesantan je opis toga osvajanja Zadra po »Bano di Dalmazia«, što ga opisuje D. Zavoreo (o. c., 120, 121). 105 SCD VIII, 105, 106. 106 SCD VIII, 105, 283. 107 SCD VIII, 284 (22. VI 1311). 108 On je bio sin Karla I (1285-1309) i Marije, a brat Karla Martela (Vj. Klaić, Povjest... 1,52). 109 Inače T. Smičiklas kaže da je ova povelja pisana »valjda 1310, ako je indikcija VIII dobro zabilježena« (SCD VIII, 286). 110 Iz ove se povelje vidi i to da je grad Ortona čak plaćao danak njegovu P9kojnom bratu Jurju, a i ostali primorski apulski gradovi, izloženi divljaštvu gusara, bili su prisiljeni davati i Pavlu i njegovim gusarima nezasluženi danak, kako je pisao napuljski kralj svome hrvatskom velikodostojanstveniku (SCD VIII, 286, 287). 111 SCD VIII, 286, 287 (26. VII 1311). 112 SCD VIII, 292, 293 (4. X 1311), 294 (12. X 1311), 295 (21. X 1311).

218

219

bio staro »ius... regni Hungarie«, tj. on je u činu »banus regionis« sakupljao 113 2/3 tributa od zadarskih vratiju (porte Jadre). Učvrstivši kolikogod je mogao Pavao vlast Mladenu II u Dalmaciji i Zadru,114 u svibnju 1312.115 godine umire taj »ban«,116 kako o tome piše Miha Madijev, njegov suvremenik.117 Dakle, ovaj mu pisac priznaje samo običnu bansku titulu što je znak da uistinu nije bio sklon Bribirskim knezovima, jer nije htio shvatiti veličinu ovoga vladara Hrvata. Ta Madijeva netrpeljivost odrazila se je i prema Pavlovu nasljedniku Mladenu II, za koga kaže da je iza smrti svoga oca određen ili namješten za bana. To je netočno, kako dobro zapaža Vj. Klaić, jer on je kao prvorodenac naprosto naslijedio svoga velikoga oca,118 ponosno se nazivajući »Nos Mladenus Croatorum et Bosniae banus et Jadrensis perpetuus comes«,119 sjećajući se onih osoba koje su činile usluge »domino Paulo olim Croatorum bano ac nostro genetori dulcissimo«120.
3.

Od materijalnih spomenika, koji se tiču ličnosti Pavla Bribirskoga, prvi dolaze u obzir novci. Naime to su srebrni novci, izrađeni po uzoru na mletačke.121 Kako je kovanje novca u ovo doba spadalo u vrhovnička prava vladaSCD VIII, 297, 298 (12. XI 1311). Zadrani su čak 1312. god. dobivali oružje i ljude u Omišu, gdje je bio knez Juraj Bribirski (S. Ljubić, o. c. I, 261 -18. IV 1312), Pavlov sin. 115 G. Novak začudo piše daje Pavao umro »u maju 1311. godine« (Zadar i ban Pavao Bribirski, Jadranska straža X, 134). No to je kasnije u drugim svojim radovima ispravio i stavio njegovu smrt u 1312. godinu! 116 Sahranjen je u Bribiru u franjevačkoj crkvi sv. Marije, kako to iznosi njegov sin Pavao II u svojoj oporuci od 1346. godine (Vj. Klaić, Bribirski knezovi..., 154, 96). 117 »A. D. MCCCXI. Mense Martu Civ. Jad. a Dominio Ven. fuit rebellata subjiciens se Dominio Pauli Bani, et suorum filiorum (S. A.), et anno sequenti mense Maji Paulus Banus Nob. Croat. obih (S. A.) ad Christum, et Mladinus ejus filus in Banum ordinatur...« (Incipit Historia edita per Micham Madii de Barbazanis, de Spaleto..., J. Lucii De Regno..., Amstelodami 1666, 372; J. Lucius, De Regno Dalmatiae et Croatiae Libri sex, Vindobonae 1758, 190). P. Vitezović pak piše: »1308. Paulum Croatorum supramemoratus Banus, Bosnae obtento Dominio, ita se literis inscribebat; Paulus Croatorum Banus, Dominus Bosnae, Princeps Dalmatiae. Obiit A. 1312. Mense Maij« (Nacionalna i sveučilišna biblioteka u Zagrebu — Banologia sive de Banatu Croatiae cum continua banorum Chronologia ab A. Ch. 576. Opera Eq. Pav. Ritter, 45 — Rkp — Inače redoslijed banova ide do 1704. godine). 118 Vj. Klaić, o. c., 99. 119 Papa Ivan XXII naziva ga 1319. god. čak »Maladino Chroatorum et Bosne comiti alias dicto bano« (SCD VIII, 535). 120 SCD VIII, 308 (23. VI 1312). 121 1 dok Vj. Klaić kaže za njih da nisu nimalo nalik na slavonske banovce, već su izrađeni po mletačkom uzoru (soldini) (Vj. Klaić, Povjest Hrvata... I, 273), dotle I. Rendeo donosi da je Pavao kovao svoj vlastiti srebrni novac »imitirajući mletačke matapane« (I. Rendeo, Hrvatsko-dalmatinski novci, Sarajevo 1934, 11). M. Dinić također smatra da su kao uzor za taj hrvatsko-bosanski novac služili mletački matapani, jer su oni bili najpoznatiji i na primorju i u Bosni. Inače mali broj sačuvanih primjeraka toga novca dokazuje da je kovan u neznatnim količinama (Historija naroda Jugoslavije I, Zagreb 1953, 577).
114 113

ra, to je Pavao Bribirski na ovaj način bio prvi i jedini hrvatski velikaš koji je izrađivao i imao svoj novac, a ta je onda moneta vrijedila ne samo za cijelo područje njegova dukata nego i izvan granica njegove vrhovničke tvorevine. Na aversu jednog od ovih novaca desno je lik sveca s aureolom. On u jednoj ruci drži knjigu, a u drugoj barjak (zastavu), koji predaje svjetovnom licu: banu. Natpis pored sveca glasi: Dux Paulv, niz držak barjačića: BAN, a do bana: Mladen. Na reversu je prikazan Krist na prijestolju, kraj čije glave piše: IC-XC. Ovakva su sačuvana samo dva novca, koja se odnose na duxa Pavla i njegova brata bana Mladena.123 Međutim 14 komada srebrnoga novca postoji od istoga duxa Pavla i njegova sina bana Mladena. Na aversu ovih novaca stoji: Dux Paulv i Ban Mlad. Secundus ili Ban Mlad' Secundus i slično (s iskrivljenim pojedinim i čak nečitljivim slovima).124 Na svim ovim novcima125 avers je gotovo isti ili sasma sličan onim prvim novcima: Pavla i brata mu Mladena I.126 Prva vrsta novaca (2), na kojima se nalaze imena Pavla u svojstvu »dux«-a127 i Mladena I kao »banus«-a, mogla su nastati, prema I. Rendeu, »između 1302. i 1304, kada je ispred Pavla upravljao Bosnom njegov brat Mladen«, a druga vrst onih novaca (14) »između 1305. i 1312, kada je Bosnom upravljao Pavlov sin Mladen II.«128 Po našem mišljenju ona dva novca mogla su nastati za još jednu ili dvije godine ranije, a oni drugi (14) oko 1305. godine. Inače Rendeo kaže da je Pavao Bribirski prisvajao »prava samostalnog vladara« te je »između 1301. i 1312. kovao »svoj vlastiti srebreni novac«. Stoga pretpostavlja da je on izrađivan, iako do danas nije to istraženo, » možda u Šubićevom glavnom gradu Bribiru«.129 U uskoj vezi s ovakvim kovanjem novca je i pečat Pavla Bribirskog. Ovakvih pečata ima više vrsta. Tako je prvi i najstariji onaj koji se nalazi na povelji izdanoj u Solinu 11. VIII 1300. godine. Taj je pečat kružna oblika (njegov se original nalazi danas u Državnom arhivu u Beču) i'natpis gotskim slovima na njemu glasi: fS(IGILLUM) PAVLI BREBERIENSIS BANI TOCIVS SCLAVONIE.130 U sredini pečata je tipiGl. o tom: N. Tomašić, Temelji državnoga prava hrvatskoga kraljevstva (Posebni otisak iz »Vjestnika Kr. hrv.-slav.-dal. zemaljskoga arkiva« XI/3 i 4), Zagreb, 1910, 109, 110. 123 1. Rendeo, o. c. 11; Isti, Corpus der mittelalterlichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien, Graz 1959, 64. 124 1. Rendeo, Corpus..., 64, 65. 125 Oni se nalaze danas u raznim mjestima naše države i izvan nje (Gl. I. Rendeo, Corpus..., 64, 65). 126 1. Rendeo, o. c., 64, 65. 127 Vj. Klaić kaže da se Pavao zvao na novcima »hercegom« (dux), prepuštajući ime i čast bansku svojim sinovima, koji po otčevoj časti zadobiše porodično ime »Banici«. Još g. 1370. znalo se na papinskom dvoru da je Pavao I nekad bio »herceg« (dux) Hrvatske i Dalmacije«, dodaje Klaić (Povjest Hrvata... II/1, 4). To svjedoči papina povelja od 8. IV 1370, u kojoj se govori o »... filii nobilis viri Gregorii nati quondam Pauli, ducis Dalmatie et Chroatie« (SCD XIV, 249). 128 1. Rendeo, Hrvatsko-dalmatinski novci, 11. 129 I. Rendeo, o. c., 11, 12. 130 SCD VII, 395.
122

122

220

221

čan grb Bribiraca, tj. štit u obliku trokuta ili klina, a u njemu je orlovo krilo s ukrašenom kacigom ili šljemom.131 Drugi u cijelosti očuvani pečat Pavla Bribirskoga nalazi se na povelji koju je ovaj feudalac izdao 4.1.1307. god. u Skradinu u korist Rabljana (njegov original čuva se u Historijskom arhivu Hrvatske u Zagrebu).132 U sredini ovoga pečata133 nalazi se već prije opisani grb,134 a oko njega je natpis, koji glasi: S(IGILLVM) PAVLI BREBERII COMITIS TOCIVS SCLAVONIE B(ANI).135 Dakle i 1300. i 1307. naziva se banom »tocius Sclavonie«.136 Ali zato već na pečatniku Pavla Bribirskog, nađenu 1961. god. u Zadru medu njegovim ruševnim ostacima,137 natpis glasi ovako: PAULUS * DE BREBERIO *BANUS * CROATORUM DNS * ET BOSNE *, tj. Paulus de Breberio banus Croatorum dominus et Bosne. U sredini ovoga brončanoga pečatnika, koji je dobro očuvan, urezan je unutar navedenoga natpisa već opisani grb Pavla Bribirskog. Objelodanjujući ovaj pečatnik J. Belošević ga je pokušao datirati, na osnovu povelja koje govore o raznovrsnim Pavlovim titulama. On se dakle odlučuje da ga stavi u vremenski period »poslije g. 1307. i ne kasnije od 1312, koje je godine Pavao umro«.138 Naše čitanje ovoga natpisa na Pavlovu pečatniku je svakako drugačije od dosadašnjih čitanja i ono je bazirano i na poveljama, u kojima slično piše. Prema tome taj bi natpis trebao ovako glasiti: Paulus. De Breberio. Banus. Croatorum Dominus. et Bosne. Bezrezervnu podršku za to imamo čak u listini od 17. VI 1295. god., gdje napuljski kralj naziva Pavla »banus maritimus, dominus Croatorum« (S. A.), a onda postoji još izrazitija povelja pape Klementa V od 22. VI 1311, gdje ga on titulira sa »bani Pauli Chroatorum Bosneque domini«139 (S. A.). Prema tome je očito da se je ban Pavao mogao nazivati »Croatorum dominus et Bosne« već iza 1299. godine. Inače je Pavao Bribirski ostavio spomen na svoju bansku čast i na jednom relikvijaru, koji se i sada nalazi u ninskoj katedrali. To je ruka od srebra (desnica) sv. Anselma (Asela), koju je skovao zlatar Simeon (Šime). Na
Gl. opširnije opis toga grba: J. Belošević, Pečatnik hrvatskoga bana Pavla I Bribirskog iz Zadra, Diadora 3, Zadar 1965, 160, 161. 132 SCD VIII, 132 (4. I 1307). 133 Inače postoji još nekoliko pečata Pavla Bribirskoga na listinama koje je izdao. Tako se npr. na povelji iz kraja 1300. god. nalazi oštećeni odlomak pečata (on se s originalom povelje čuva u Državnom arhivu u Budimpešti), koji visi o zelenoj svilenoj vrpci (SCD VII, 417). 134 On je identičan s onim iz 1300. god. O ostalim grbovima Bribiraca na pečatu i kamenu gl. J. Belošević, o. c., 163 — 165 i bilj. 7. 135 Ovako čita Vj. Klaić (Povjest Hrvata... I, 271, II/l, Prilog II, br. 1). 136 Vj. Klaić, komentirajući što je Pavao dao u svoj pečat urezati napis »ban čitave Slavonije«, dodaje da unatoč tome »u Slavoniji nije dopirala svemoć bana Pavla«, jer su tu gospodarili Babonići (Povjest Hrvata... I, 6). 137 J. Belošević (o. c., 165) ne isključuje mogućnost da je ban Pavao »barem kratko boravio u Zadru« i da je »tom prigodom mogao pečatnik ostati u Zadru«. Ali odmah iza toga iznosi i drugu manje vjerojatnu mogućnost »da je njegov sin Mladen imao pečatnik svoga oca i da je na taj način pečatnik dospio u Zadar, gdje je nađen«. 138 J. Belošević, o. c., 159-165. 139 SCD VIII, 284.
131

njoj čak piše da je ruku, u kojoj su bile pohranjene moći ovoga sveca,140 dao načiniti »Paulus banus pro anima fratris sui Georgii comitis«,141 koji je bio neko vrijeme i ninski knez,142 a umro je o. 1303. god.143 Znači da je ovaj relikvijar izradio zlatar Šime po nalogu bana Pavla tek 1303, ili čak 1304. god., a ne o. 1300, kako to piše C. Bianchi,144 u čemu ga slijedi C. Fisković.145 Šezdeset i osam godina poslije smrti Pavla Bribirskoga zadarski zlatar Francesco iz Milana, po nalogu ugarsko-hrvatske kraljice Jelisavete Kotromanićke, supruge Ljudevita Velikoga, izradio je srebrnu raku sv. Šime. Na njoj je, po pisanju L. Jelića, pored ostalih osoba prikazao i lik ovoga hrvatskoga feudalca.146 Naime, na desnoj pobočnoj strani ove rake uz ostale likove vidi se osoba u velikaškoj opremi, šiljaste duge brade, gologlava, a na njegovu ovratniku stoji, prema čitanju Jelića, natpis: BAN PAVLI.147 Međutim, nedavno je I. Petricioli autoru ovih redaka usmeno saopćio da takvo čitanje nije ispravno, jer na tome mjestu stoji napisano »Valiant«, pa prema tome otpada svaka kombinacija u vezi s ličnosti Pavla Bribirskoga.
4.

Sva ova izložena grada u obliku povelja i materijalnih dokumenata o Pavlu Bribirskom kronološki ukazuje kako se ovaj feudalac od 1272. pa na dalje podigao u časti, dostigavši preko one banske, koja ga trajno prati u naslovu, vrhunske titule: dominus i dux. Sam naziv »dominus« znači u prvom redu »gospodin« ili »gospodar«. Pavao Bribirski nosi naslov »dominus Croatorum« (1295) ili »Chroatorum Bosneque dominus« (1311) ili čak »Croatorum dominus et Bosne« (na svome pečatniku). Znači da je on gospodin ili gospodar Hrvata ili gospodar Hrvata i Bosne, tj. naroda i jedne zemlje. Kako nema ni za jednog drugog hrvatskog feudalca osim samo za Pavla u našim i stranim srednjovjekovnim izvorima ovaj izraz, povezan s imenom nacije i zemlje, to ćemo pokušati iznijeti kako to stoji u izvorima koji se odnose na pojedine istaknute ličnosti iz povijesti drugih naroda na Balkanu, a onda i na neke još u okolnim susjednim zemljama. Tako u Tome Arhidakona piše 148 slijedeće: »... Eodem tempore Stephanus dominus Seruie siue Rasie, qui
140 C. Fisković pogrešno piše, na osnovu Bianchija, da je to desnica sv. Šimuna, koju je ban Pavao Subić poklonio ninskoj crkvi (Zadarski sredovječni majstori, MH, Split 1959, 109). 41 C. Bianchi, Žara cristiana II, Žara 1879, 250. ""' Tako se prvi put Juraj Bribirski spominje kao knez Nina 1290, a onda 1291, te 1296. godine (SCD VI, 684, VII, 50, 259). ' Vj. Klaić, Bribirski knezovi..., 79. 44 O. c. II, 250. 45 O. c., 109. ' L. Jelić na osnovu ovoga smatra da je radi sočbine ban Pavao »sa svojim dvorom dolazio u Zadar, da svrši sudbeni čin, i to svakako prije 1303. godine, kadno je naime umrla njegova druga supruga Ursa, a dok Zadar jošte svedjer bijaše u mletačkoj vlasti« (L. Jelić, Moći sv. Šimuna Bogoprimaoca, Rad JAZU 145, Zagreb, 1901, 183). 147 L. Jelić, Zadarska raka sv. Šimuna Bogoprimaoca, Glasnik Matice Dalmatinske 1/3, 282, 1/4 (1902), 385, 386. 148 Tj. Stefan Nemanjić.

222

223

mega iupanus (S. A.) appellabatur...«, a onda taj isti kroničar donosi i titulu: »dominus Chulmie«1*9 (S. A.). Još od 1232. pa do 1244. godine austrijski vojvoda (i štajerski) kiti se u poveljama i titulom »dominus Carniole«150 (S. A.) ili »dominus Carniolis«151 (S. A.), pa onda ponovno »dominus Carniole«.152 U ugarskom kraljevstvu nailazi se na »... Johanne Angelo, domino Syrmie (S. A.) et comite Bachiensi...«, kako to stoji u povelji od 1242. godine.153 Zatim nailazimo u listini od 1263, da se Stjepan V (VI) Arpadović zove »dei gratia junior rex Hungarie, dux Transilvanus, dominus Cumanorum«15* (S. A.). U povelji od 2. II 1270. govori se o »ducis Wlrici Karinthie ac domini Carniole. .. (S. A.), a iste 1270. god. Otokar, kralj češki, naziva se »dux Austrie, Stirie et Karinthie, marchio Morawie et dominus Marchie, Egre et Carniole...«155 (S. Α.), a u jednoj ispravi od 6. VIII 1306. piše kako se Filip Tarentski, sin napuljskog kralja Karla II, naziva »princeps Achaye et Torenti, Romaniae despotus et regniAlbanie dominus«"* (S. A.). Stefan Uroš Milutin, suvremenik Pavlov, zove se »Uurosius dei gratia Dalmacie, Croacie, Dyoclie, Servie ac Rasie Rex et dominus totius Maritime regionis« (S. A.). Pavlov sin Mladen piše se »Croatorum et Bosne banus, generalisque dominus tocius territorii Chelmensis«157 (S. A.) ili »Croathorum et Bosne banus terreque Hlm dominus generalis«1™ (S. A.), a Stefan Dušan »Et fere totius imperii Romanie dominus«159 (S. A.). U listini od 21. II 1359. stoji: »... nos Bartholomeus comes Vegle, Vinodol, Modrussie, Gazche ac Segnieperpetuus dominus...160 (S. A.), u onoj od 13. VI 1391. papa Bonifacije zove Đuru Stratimirovića »Georgius Stratimiri de Balssa, dominus et princeps Czente (S. A.) in regno Rascie.. .«,161 a u povelji od 31. V 1396. nailazimo na »...dominum Georgium Strazimirum dominum Sente...« (S. A.), koji se malo dalje piše i »... Vester Georgius Stracimiri dominus Sente...«, a u ispravi od 22. VII iste te godine stoji »... dominus Sandali de Chosachi miles Rassiae Bosneque magnus voyuoda ac Budue et 162 cente dominus...« (S. A.)
149

U 15. stoljeću u listini od 1407. govori se o »... nomine domini Venetiarum« (S. A.), a 1410. se piše o »... domini Wolchi, filii quondam comitis Lazari domini Raxie« (S. A.), 1411. pak o »... domini Sandali, magni voyvode regni Bosnie nec non domini aliarum terrarum maritimarum«163 (S. A.), u listinama (1412. i 1413) piše se sin Dure Stratimirovića »magnificus et potens dominus Balsa Stracimiri quondam domini Georgii Stracimir de Balsis, dominus Zente«16* (S. A.), dok se Stefan Lazarević piše »Stephanus dei gratia regni Rassia despotus et dominus Servie...« (S. A.), a tako i 1427. godine.165 Durad pak Branković naziva se 1429. »Georgius Wlk Rascie Albanieque dominus« (S. A.) ili čak 1453. »illustrissimus princeps Georgius despotus regni Rascie et Albanie, Rive et totius Ussore dominus...«166 (S. A.). U talijanskim poveljama nailazimo u 1388. god. ponovno na »Nui Gorgi de Strazimir, signor de Zenta« (S. A.), a 1413. stoji »nui Balsa Stracimir, ehe fo de misser Zorzi Stracimir, signor de Xenta«167 (S. Α.). Kudikamo imamo više podataka za ovaj izraz »dominus« ili »signor« u ćirilskim poveljama, gdje stoji umjesto toga naziv »gospodin« s pripadajućim imenom naroda ili zemlje, kojim dotična ličnost upravlja ili vlada. Tako za sebe isprva knez Stefan Lazar kaže da je »i samodržavni gospodin Srblem i Podunavlju«16* (S. A.), a 1387. se piše »Ja samodržavni po milosti božiju Stefan knez Lazar«, koji je postavljen za »gospodina zemli srpskoi.. .«169 (S. A.). Još 1392. god. se Lazarev sin naziva »v Hrista Boga pravoverni gospodin Srbliem i Posavije i stranam podunavskiim knez Stefan.. .« (S. A.), ili kasnije (1395) »v Hrista Boga blagoverni knez Stefan i gospodin vse srpskie i podunavskie zemle« (S. A.) ili »gospodin Srbliem« ili »gospodin vse Srbliem i Podunavlju«,170 a od 1405. pa do 1425. godine gotovo redovito se piše »Milostju božieju gospodin Srbliem despot Stefan«171 (S. A.), ili ga pak nalazimo kao »gospodina zemli srpskoi i pomoriu i sranam podunavskim« (S. A.), ili mu se Dubrovčani obraćaju kao »po milosti božioi vsoi srbskoi zemli gospodinu« (S. A.) ili čak kao »gospodinu despotu Stefanu po milostji božioi vsoi srbskoi zemli i podunavju gospodinu«172 (S. A.). Na nadgrobnom natpisu Stefana Lazarevića stoji pak ovako njegova titula: »gospodin vsem Srblem i Podunavlju i Posaviju i česti ugarske zemli i bosanskie ešćeze i pomoriju zetskomu«173 (S. A.). S. Ljubić, o. c. V (1875), 98, VI (1878), 104, 127. K. Jireček, o. c. II, 347. S. Ljubić, o. c. IX (1890), 17, 19. 66 K. Jireček, o. c. II, 347, 343, 349. " Isti, o. c. II, 347. 68 Isti, o. c. I, 321. 69 Lj. Stojanović, Stare srpske povelje i pisma I/1, SAN, Beograd — Sr. Karlovci
63

91, 103.
150

Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, MSHSM XXVI, Zagrabiae 1894,

9, 10, 30.

Fr. Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev, V, Ljubljana 1928, 272, 283 285 299 309,247,353,355,359,360,363. 151 Isti, o. c. V, 379. 152 Isti, o. c. V, 382, 389, 402. 153 SCD IV (1906), 175 (16. XI 1242). 154 SCD V (1907), 279, 280. 155 H. Wiessner, Die Kärtner Geschichtsquellen 1269-1286 V, Klagenfurt 1956, 4,

156 L. Thalloczy—C. Jireček — E. de Sufflay, Acta et diplomata res Albaniae mediae aetatis illustrantia I, Vindobonae 1913, 174; M. Purković, Avinjonske pape i srpske zemlje, Požarevac 1934, 7, 8. 157 K. Jireček, Istorija Srba II, Beograd 2 1952, 14, bilj. 87, 86. 158 SCD VIII, 497 (10. IV 1318). 159 S. Ljubić, Listine II, 278; K. Jireček, o. c. II, 15, bilj, 89. 160 SCD XII (1914), 550. 161 A. Theiner, Vetera momumenta histrica Hungariam sacram illustrantia II, Romae 1890, 165; K. Jireček, o. c. I (1952), 330, bilj. 21. 162 Acta Albaniae veneta saeculorum XIV et XV 1/3 (1396-1406), München 1968,

7,9.

1929, 120. K. Jireček, o. c. II, 347, 348. 171 Lj. Stojanović, o. c. I/l, 199, 206-214, 216-219, 221, 223-226, 228, 229, 232, 233. 72 Isti o. c. I/1, 200, 204-207. 73 K. Jireček, o. c. II, 348.
225

224

Godine 1420. kiti se Balša III Stricimirović malo pretjeranim naslovom »douka veliki i gospodar zemli zetskoi i vsemu zapadnemou pomorju« (S. A.), a Durad Branković 1428. »v Hrista Boga blagoverni gospodin Srblem (S. A.) despot Giurg«. Godine 1485. u jednoj povelji piše »v Hrista boga blagoverni i bogom hranimii gospodar zetskii (S. A.) Ivan Crnoevik«,174 u ispravi pak od 20. VIII 1486. »Milostiju Božiom i poveljenem velikoga gospodara i velikoga amir-sultan cara Fajazit-bega mi gospodin Skender-baša gospodar bosanski«115 (S. A.), dok se čuveni Skender beg Crnojević o. 1523. titulira »vsoj dioklitijanskoj zemli gospodin«176 (S. A.). Kako vidimo iz ovoga komparativneg materijala, Pavao Bribirski je gospodar ili »gospodin« ne samo jednoga naroda nego i vladar jedne zemlje (dominus terre)177 — u ovom slučaju Bosne. Izrazom »signor« i »gospodin« pozabavio se je posebno pok. M. Barada u vezi sa Novigradskim zbornikom iz 1551. godine. On kaže da u našim izvorima gospodin često stoji u feudalnom značenju i označuje vladara (S. A.). Da je tomu tako služi se citatima iz PoIjičkog statuta iz 1440. god. i iz Ljetopisa Popa Dukljanina, koji »na više mjesta zove vladara gospodinom.178 Svakako naziv »gospodin« završava svoje obrazloženje Barada, »po feudalnom značenju općeniti je naziv za vladara, bez obzira na potanje oznake samog naziva i političkih odnosa«.179 Prema tome Pavlova titula »dominus« je adekvatna izrazu vladara ili vladaoca. Ovome izrazu se pridružuje i drugi, a to je »dominium«,180 na koji se pozivaju Karlo II, Mladen I i Pavao krajem 13. i početkom 14. stoljeća. Tako kralj Karlo II 1295. god. podjeluje za čitav život Pavlu »banatum seu domini1 1 um banatus in Croatinis et Dalmatinis partibus« * (S. A.). Pavlov pak brat Mladen I govori 1302. o »dominium nostrum Chroatiae et Boznae« (S. A.), a Pavao 1307. kao »banus Croatorum et dominus Bosne« dozvoljava trgovanje Isti, o. c. II, 347, 359, 347. Ć. Truhelka, Isprava Skender-b^še od godine 1486, Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini VI, Sarajevo 1894, 610. 176 K. Jireček, Skutari und sein Gebiet im Mittelalter, Illyrisch-albanische Forschungen I, München u. Leipzig 1916, 98. 177 Gl. o tom: N. Tomašić, o. c., 29, bilj. 138. 178 Tako Ljetopis Popa Dukljanina u hrvatskoj redakciji govori: »... i prišavši medu Hrvate, nedostojne dobra gospodina (S. A.) ... i krv prolivati svoga dobroga kralja i gospodina (tj. Zvonimira: S. A.) ... i da nie Hrvati nigdar ne imali gospodina (S. A.) od svoga jezika... »Marulićev pak prevod na latinski sa hrvatskog ima ovaj zadnji pasus ovako: »... ne unquam sui generis dominum (S. A.) habeant...« (f. Šišić, Letopis Popa179 Dukljanina, SAN, Beograd — Zagreb 1928, 411, 414, 415). M. Barada, Starohrvatska seoska zajednica, JAZU, Zagreb, 1957, 161, 101. 180 Dominium alias Domanium et Dominicum, gall. Domaine. Gloss. Lat. Gr.: Dominium, Κυρία, Jus, tutela, potestas... Charta Ludov. comit. Bles. ann. 1197. Omnes de Dominio meo et de elemosinis meis... Dominium Bannale. Vide Banwardum post Bannum Leugae. 3. Dominium, Nomen honoris reipublicae Principibus attributum... Dominio meo... (C. du Fresne domino du Gange, Glossarium mediae et infimae latinitatis III, Niort 1884, 172, 173).
175
181

Rabljanima »per totum dominium nostrum et banatum« (S. A.) i dijeli im neke posjede »in nostro dominio«1*2 (S. A.) U suvremenim i nešto kasnijim izvorima, koji se tiču naših predjela, nailazimo često na ovaj izraz. Tako ugarsko-hrvatski kralj Karlo Robert, kada piše papi, govori o »nostrum dominium« (S. A.). Isto tako i mletački dužd jedno stoljeće kasnije piše kako se je Ivan Kastriota podvrgao »nostri dominii« (S. A.) i da je čak zamolio (rogando) »nostrum dominium« (S. A.). Godine 1409. pak dužd govori o »dominum civitatis Jadre« (S. A.) i »empitionem dominii terrarum Dalmatie« (S. A.) ili »possessionem dominii Dalmatie«1™ (S. A.). Sve u svemu dakle »dominium« znači »vladanje« ili »gospoštiju« ili čak »vlastelinstvo«, kako to piše Vj. Klaić,184 a kako se ovaj izraz odnosi na Hrvatsku i Bosnu, onda nema sumnje da se je Pavao u njima ponašao kao pravi vladar, kome je samo manjkala kruna.
5.

174

Pored titule »dominus« Pavao Bribirski je imao i vrlo značajan naslov »dux«, koji je čak urezao u svoj novac. Na toni novcu naveden je pored duxa Pavla i ban, i to u osobi brata mu Mladena I, a onda kasnije sina mu Mladena II. To je tako i trebalo biti, jer su pod duxom stajali banovi, koji su priznavali njegovu vlast. Prema tome Pavao je vladao dukatom, u koji su spadale: Hrvatska, Dalmacija i Bosna i zato on s punim pravom i nosi titulu »Croatorum dominus et Bosne«. Sama titula »dux« vrlo je stara kod Hrvata. Tako se 852. god. Trpimir naziva »dux Chroatorum« (S. A.), čiji se kapelan Martin poziva na »praeceptione domini mei, ducis memoratis« (S. A.). Ovakvim istim naslovom se kiti 892. »Muncimirus... Chroatorum dux« (S. A.), čiji đakon i kapelan Firmin također govori o »pracipiente mihi domino meo Mundmiro glorioso duce« (S. A.) U 10. stoljeću titula »dud Chulmorum« (S. A.) pripada Mihajlu Viševiću (prije 924. god.), a Dmitar Zvonimir se prije krunjenja zove »deigratia Croatie Dalmatieque dux« (S. Α.). U to se doba za Stjepana kaže da je »olim illustris dux Chroatorum« (S. A.), a onda iza »Jacobum uero ducem mariano185 mm« (S. A.) tj. Neretljana. U istom ovom 11. stoljeću mletačkog dužda se je u njegovoj kancelariji tituliralo čas »Dud Venetie et Dalmatie (S. A.) ac imperiali prothofedro et seniori nostro« ili sa »seniori nostri, dud Veneticorum et Dalmaticorum« (S. A.) ili sa »glorioso dud Venetie et Dalmacie atque 186 / Chroatie (S. A.) et imperiali prothoseuastori«. 1 u 12. st. gospodar Venecije / ne napušta titulu »gratie dei dux Ueneticorum Dalmaticorum atque Croaticorum«1" (S. A.).
182 183

1409).

SCD VIII, 27, 132. S. Ljubić, Listine... I, 258 (10. X 1311), V, 94 (3. IV 1407), VI, 26, 27 (28. IX

SCD VII, 205, 206.

Vj. Klaić, Bribirski knezovi..., 85, 97. RD, Т(4ЛИ 852), 15 (28. IX 892), 189 (o. 924), 104 (1076? S. A.), 113 (1076-8), 119(1078). 186 S. Ljubić, o. c. I, 3 (8. II 1076); RD, 32-34 (1018), 178, 179 (1097). 187 Isti, Libellus Policorion qui Tipicus vocatur, Starine JAZU 23, Zagreb, 1890, 180(1116),
185

184

226

227

Za bizantske vladavine u hrvatskim krajevima za cara Emanuela Komnena (1143 — 1180) njegovu se namjesniku daje naslov »duce existente Dal188 matie atque Dioclie (S. A.) kyr Izanacio« ili se ovakav bizantski namjesnik čak titulira »f Ego Rogerius Sclauone dei et imperiali gracia Dalmatie et Chroacie ducas«is9 (S. A.). Kada su Arpadovići zavladali Hrvatskom, u njoj su u njihovo ime upravljali isprva banovi. No vladari iz ove dinastije su, iako nešto kasno, uveli i to da su za hrvatsko kraljevstvo imenovali posebne hercege (duxe) iz svoga roda, tj. ili pak svoje sinove ili braću.190 Prvi »dei gratia tocius Dalmacie et Chroacie dux«191 bio je Andrija, sin Bele II (III), nekadašnjeg Emanuelova κασαρ-a u Bizantu. Taj »dux« je upravljao Hrvatskom i Dalmacijom samostalno. Bela, sin Andrije I (II) (1205-1235), vladao je također suvereno Hrvatskom, te je imao svoga posebnoga kancelara i dvorske činovnike. I on se kao i otac mu naziva »dei gratia dux«. Tako se poslije njega zovu i ostali duxi ili hercezi, iako nisu kraljevskoga roda. No to ne znači da se uvijek ovako moraju titulirati.192 Da je pak naslov »dux Dalmatiae atque Croatiae«193 identičan s nazivom »dux totius Sclavoniae«,194 dokazuje povelja duxa Kolomana od 1226. godine. Naime, u njoj se zove »dux Dalmatie atque Croatie«, a u drugima od 1232. i 1237. »dux tocius Sclavonie«. Poslije Kolomana sve do 1245. nije bilo duxa iz roda Arpadovića. Pa ipak se u povelji od 1242. god. zove »Dionysius dei gratia dux et banus tocius Slavonie« (S. A.), koji također ima svoga kancelara. Dok se Dionizije u jednoj listini od 1245. naziva »banus Slavon. et maritimarum«, ove iste godine u drugoj ispravi se neki Ladislav piše »banus et dux tocius Sclavoniae« (S. A.). Kako je ovaj dukat prema uvriježenoj državnopravnoj praksi pripadao kraljevu prvorođencu,195 to od 1246. ili nešto pri-

je postaje, iako formalno, dux totius Sclavonie Stjepan,196 sin Bele III (IV) (1235 — 1270). I dok 1249. godine jedna listina spominje nekoga Stjepana kao »banus maritimus et comes trium camporum et capitaneus Stiriae«, u drugim poveljama od 1249. do 1252. zove se »banus totius Sclavoniae«, u onoj od 1255. (nju Smičiklas smatra falsifikatom) čak »dux et banus totius Sclavonie (S. A.) et capitaneus Stiriae«, a od 1256. do 1259. samo »banus...« dok »dux« otpada.197 No zato se upravo 1259. citira knez Butko, sin Julijana,198 kao »dei et regis gratia maritimus banus«. Ove iste godine nailazimo u povelji i na »Alexander banus maritimus et comes Zagrabiensis«, koji iznosi da je bila neka parnica »ad judicium domini nostri Stephani bani«.199 Istom iza nekoliko godina ponovno susrećemo u poveljama »dux«-a i to u osobi Bele sina Bele III (IV). Tako on od 1268. nosi puni naslov »dei gratia dux tocius Sclavonie, Dalmatie et Croacie« (S. A.). Prije toga njega se titulira »dux Sclavonie« (1264) ili »tocius Sclavonie« (1265). To ne znači da Bela nije bio i još prije »dux«, za čije se vladavine navodi Roland200 kao ban201 »tocius Sclavoniae«, a 1264. se spominje u Zadru Stjepan »banus maritimus comes trium camporum202 et de Clisia« ,203 Kao »dux totius Sclavoniae, Dalmatiae et Croatiae« navodi se onaj isti kraljević Bela u listini od 1269. (travanj), dok u splitskoj povelji od 20. VI ove iste godine govori se čak i o »temporibus Belae Sclavoniae ducis (S. A) et domini nati«.204 Ovo miješanje naziva zemalja kojima je Bela bio dux nastavlja i poslije njegove rane smrti i njegov otac, koji ga čak titulira sa »dux tocius Sclavoniae« (3. Χ 1269).205 Inače se je mladi Bela u svojstvu »duxa« ponašao kao pravi vladar, okružen dvorskim dostojanstvenicima i »cum baronibus regni nostri«206 (S. A). Ujedno je potvrđivao i kraljevske povelje,207 a i sam vladar, njegov otac, tražio je od njega suglasnost za razna darivanja i slično. Slobodno se može reći da je dux kraljevske porodice vladar, koji vlada nomine proprio, a ban, maNaime, unatoč tome što Klaić smatra kao sigurno da je ovoga 1245. god. imenovao otac Bela »hercegom hrvatskim« (Povjest Hrvata... I, 237 — 242), Tomašić tvrdi da Stjepan »nije u istinu nikada upravljao hrvatsko-dalmatinskim kraljevstvom, bar za to nikoji diplomatički dokaz nemamo« (o. c., 104). 197 N. Tomašić, o. c., 93, 94, 96, 97 (i bilj. 444), 103, 104, 97, 105. 198 Vj. Klaić, o. c. 1,241. 199 Tomašić zaključuje, na osnovu toga što Aleksandar naziva slavonskoga bana »dominus noster«, da »i to slijedi, da upravno područje primorskoga bana nije stegnu, to na Primorje, pošto se radi ovdje o nekom posjedu u Glini. Primorski po tom ban bi/ jaše zamjenikom bana, a k tomu mu je prinadležala briga uprave u primorskim stra/ nama« (o. c., 103, bilj. 466). 200 Roland se navodi kao ban od 1261. do 1270. godine (SCD V, 749 — indeks). 201 Iz povelje od 16. VIII 1266. god. je očito da je pod njim kao banom »totius Sclauonie« bio već navedeni Stjepan »banus marittimus«, koga Roland naziva »fideli nostro« (SCD V, 390). 202 U listini od 29. I 1263. god. on se titulira »Stephanum banum maritimum comitem trium Camporum« (SCD V, 245). 203 N. Tomašić, o. c., 105, 106. 204 Vj. Klaić, o. c. I, 244, 245. 205 Isti, o. c. I, 245. 206 SCD V, 477, (1268). 207 SCD V, 514 (1269).
229
196

SCD II (1904), 102 (19. VI 1166). SCD II, 166, 167 (10. VI 1180). Vj. Klaić, Hrvatski hercezi i bani za Karla Roberta i Ljudevita I (1301 - 1382), Rad JAZU 142, Zagreb 1900, 127. 191 Zapravo on se naziva »Andreas... dei gracia Jadere ac tocius Dalmacie et Chroacie Chulmeque dux« ili »dei gracia Dalmacie, Chroacie Hulmeque dux...« ili »dei gratia Dalmatie, Chroatie, Rame, Chulmeque dux...« ili čak »dux Dalmatiae, Croatiae et Chulmiae« (SCD II, 293, 297, 309 /1198/, 353, 355, 361 /1200/). 192 Interesantno je da se čak za vladavine duxa Kolomana ban Nikola naziva »dei gratia banus tocius Sclavonie« (SCD IV, 122: N. Tomašić, o. c., 103, bilj. 466). 193 Prvi pak ban kojemu se označuje ova oblast bio je Dionizije »Dalmacie et Chroacie banus«. On se tako javlja 9. II 1183. (SCD II, 184), a ne i. II 1182, kako to piše Vj. Klaić (Hrvatski bani za Arpadovića (1102— 1301), Vjestnik Kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arkiva I, Zagreb, 1899, 235). 194 Prvi koji se izričito naziva ban »Sclavonie« jest Ivan (1215), a prvi spomenuti ban »totius Sclavonie« (1225) je Aladar (Vj. Klaić, o. c., Vjestnik... I, 243). 195 Klaić kaže da je odmah iza provale Tatara kralj Bela uredio upravu hrvatskoga kraljevstva tako da je tim kraljevstvom imao vladati herceg (dux) od kraljevskoga roda. Njemu su imala biti pokorna 2 bana: hrvatsko-dalmatinski i slavonski. Ako nema hercega kraljevskoga roda, onda njegovu vlast vrši slavonski ban kao »ban i zvat će se tada primorski ban (banus maritimus)« (Povjest Hrvata... I, 240).
189 190

188

228

Ttar se zvao i dux, vlada nomine regis. Ovaj ius ducatus je za doba Stjepana, sina Bele III (IV), prenijet i u Ugarsku, gdje ga ova zemlja nije poznavala kao stalnu državnopravnu ustanovu. Međutim, nasuprot tomu, hrvatski dukat je nastavak hrvatskoga kraljevstva, kojem bi zapravo prema Kolomanovim intencijama imao biti na čelu kralj.208 Prema Klaiću po smrti mladoga Bele postaje duxom »čitave Slavonije« mladi kralj Stjepan, koji uskoro naslijedi oca na prijestolju (1270—1272). Sada se imenuje hercegom ili duxom »čitave Slavonije« Stjepanov sin Ladislav, a ban »čitave Slavonije« je isprva Henrik Gisingovac, pa onda Ivačin ili Joakim Pektar 1270—1272), sin Stjepana de genere Gutkeled,koji je i za Bele III (IV) bio ban čitave Slavonije i kapetan Štajerske.209 Joakim ili Ivan sve do 18. IX 1272. god. zove se u poveljama »illustris bani Sclauonie comitis« ili »praeclari bani Sclaounie comitis«. Dne 12. V 1273. govori se u jednoj listini već o »Henrico bano tocius Sclauonie«,210 tj. o onome Henriku Gisingovcu. No kao »banus tocius Sclauonie« javlja se u listini od 27. XII 1272. Matija (Matheus), koji se tako piše i u povelji novoga kralja Ladislava III (IV) Kumanca (1272-1290) od 1. III 1273, te u onima koje je sam izdao 19. i 20. IV iste ove godine u Zagrebu. Tu se on ponosno naziva »Matheus banus tocius Sclauonie«. Za ovim listinama slijedi i povelja od 29. IV 1273, a Matijina vladavina kao bana »tocius Sclauonie«, kome je Ladislav poklonio svoje povjerenje i nagradio ga zbog iskazanih usluga u ratu, završava nekako u lipnju iste 1273. godine, te on postaje transilvanski vojvoda.211 Zbog svega ovoga interesantna je pojava kao bana Henrika Gisingovca, koji je iste godine ban kao i Matija. On se javlja u listinama od 2. V, pa onda u onoj od 23. V, te od 29. V kao ban »tocius Sclauonie«. Ali je zato upravo neshvatljivo to kako se u darovnici od 2. VI1273. godine, koju je izdao kralj Ladislav, navode u tekstu ove originalne listine istodobno Matija »bano tocius Sclauonie« (S. A.) i medu prisutnima »Henrico bano tocius Sclauonie« (S. A.). U toj istoj časti Henrik se javlja u poveljama od 29. IX 1273. Kao i u trima s naznakom samo ove godine, te onda u onima od 12, i 26. I, 31. V 1274. 212 kao i u još četirima s datacijom samo ove godine. Iza pogibije Henrika Gi213 singovca (u. 1274), ban »tocius Sclauonie« postaje Dionizije, koji se prvi put javlja s tom titulom 1. XII 1274, a već 24. III 1275. saznajemo da je prestao biti banom »tocius Sclauonie« i postao »comes Zaladiensis«. Zatim se u listini od 4. XII 1275. i javlja kao ban »tocius Sclauonie« Toma, koji tu čast vrši i 1276. godine.214 Međutim upravo od 9. VI 1275. javlja se u listinama za215 216 ladski župan (comes) Ivan kao ban »tocius Sclauonie« sve do 11. VIII
N. Tomašić, o. c., 107, 108. 209 Vj. Klaić, o. c. I, 245, 250. 210 SCD VI, 2 (22. VIII 1272), 3 (31. VIII 1272), 5 (18. IX 1272), 34 (12. V 1273). 211 SCD VI, 10, 21, 25, 28, 29, 41 (2. VI 1273), 114 (21. VII 1275). 212 SCD VI, 34, 36, 38, 40, 41, 46, 53, 57, 58, 61, 65, 72, 95, 98, 101, 706. 213 Vj. Klaić, o. c. I, 254. 214 SCD VI, 90, 97, 100, 105, 152, 134, 180. 215 U indeksu SCD VI, 773, pod Joachimus stavlja se i ovo ime, što je greška! 216 U povelji od 27. VII i 23. VIII 1275. god. čak piše »Johannis olym tocius regni Sclauonie bani (S. A.)...« (SCD VI, 116).
208

ove iste godine, kada se odmah iza njega navodi i Nikola kao ban »tocius Croacie«.217 Ali ovaj Nikola, »banus totius Croacie, Dalmacie et comes de Guecka«, potpisao se je odmah iza ovoga Ivana još u originalnoj povelji od 21. VII 1275. kao i »bano maritimo«.218 Tada zapravo u listini od 11. VIII 1275. s titulom »tocius Sclauonie« ban Ivan, a »tocius Croacie« ban Nikola, ovako se još dalje redaju. Zatim u povelji od 27. IX 1275) Ivan se sam isto ovako titulira, a u onoj samo sa naznakom godine (1275) prvo se navodi Ivan ban »tocius Sclauonie«, zatim transilvanski vojvoda Matija, nekadašnji ban, te istom onda Nikola ban »Croacie atque Dalmacie«. U slijedećoj pak ispravi od iste 1275. godine prvo se piše Matija u navedenoj časti, onda Ivan, a istom tada slijedi Nikola sa starom titulom »bano maritimo«. U poveljama iz 1276. (20. I, 12. III) i dalje Ivan nosi staru čast, a već 1277. Joakim je ponovno ban »tocius Sclauonie«, koji se u travnju 1278. spominje već da je mrtav.219 U međuvremenu se u listini još od 1274. godine Ladislavov brat Andrija javlja kao dux »Sclavonie et Croacie« (S. A.), a 1275. samo kao »dux«, te istom onda 1277. sa titulom »ducem tocius Sclavonie et Croacie« (S. A.), a 1278. opet kao »dux«, čijom voljom se izvršuju neka darivanja u Dubici.220 Upravo tada je u toj listini naveden i Nikola, ban »tocius Sclauonie«,221 s kojim kao i s njegovom braćom Babonići sklapaju mir. Ovaj ban »tocius Sclauonie« saziva u svibnju 1278. čak i sabor kraljevine Slavonije u Zagrebu. U tom istom mjesecu i godini Andrija se kiti ponosnom titulom »deigratia dux totius Sclauoniae, Dalmatiae et Croatiae«, (S. A.), a u lipnju njegov tavernik Ivan izjavljuje svoju pripadnost »domini Andreae inclyti ducis totius Sclauonie« (S. A.), dok u rujnu iste godine papa piše »Andree dud Sclauonie« (S. A.), a konačno u studenom te godine govori se i o »tempore domini Andree ducis totius Sclavonie«222 (S. A.). I dok se Andrija više ne navodi u poveljama u tom istom svojstvu, Nikola Gisingovac, sin Henrika bana, navođen je i da223 lje u 1279. god. kao ban »tocius Sclavonie«. Ali već u povelji od 31. XII 1279. pojavljuje sa kao »banus tocius Sclauonie« Petar224 Pakrački, sin kneza Benedikta.225 On se u Ladislavljevoj povelji od 19. VII 1280. ponovno navodi u istoj časti, u kojoj te iste godine i »Nycholaus banus tocius Sclauonie«, a onda i 17. XI te iste godine, te 12. IV 1281. No već 24. IV 1281 Ladislav onoga Petra također naziva »banus«, kojim naslovom se piše u cijeloj toj godini, dok kraljica Elizabeta, Ladislavljeva majka, upravo 1282. uzima kićeni naslov »ducissa tocius Sclauonie (S. A.), de Machou et de Bozna« (S. A.), a onda i 1283, iako upravo tada sam kralj Ladislav Petra i dalje naziva »banus tocius
SCD VI, 108, 113-118, 121. SCD VI, 111, 115. 219 SCD VI, 123, 127, 135, 147, 161, 225, 240 (20. IV 1278). 221 Za njega Vj. Klaić piše da se zove Nikola Gisingovac (Povjest Hrvata... I, 257). I zbilja, on je bio sin Henrika Gisingovca (SCD VI, 263, 265, 332, 368). 222 SCD VI, 241, 242 (26. V 1278), 244 (27. V 1278), 245 (12. VI 1278) 259 (22. IX 1278), 263 (6. XI 1278).
218
223 SCD VI, 261,263,265, 266 (6. XI 1278), 285 (4. II 1279), 303 (1. VII 1279), 308 (25. VII 1279), 318, 319, 326, 330 (1279). 224 SCD VI, 317 (31. XII 1279). 225 Vj. Klaić, o. c. 1,259. 217

230

231

Sclauonie«. Te iste godine ovaj Petar226 se čak piše »banus tocius Sclauonie, comes de Barana et de Gys Gyrzynch«. No već 17. XI 1284. nailazimo u povelji na ime Ivana, sina Henrika Gizingovca (bana), kao bana »tocius Sclauonie«, koji se u ovoj godini i dalje tako citira.227 Poslije Elizabete istom 6. VI 1286. u jednom ugovoru navodi se Andrija Mlečanin, unuk kralja Andrije I (II), kao »dei gratia duci tocius Sclauonie«,228 što je bio samo formalan naziv, jer je ovaj živio u Veneciji i bio otvoreni protivnik i protukandidat za ugarsko-hrvatski prijesto kralju Ladislavu.229 Pa ipak je Andrija našao pristaša u Ugarskoj, gdje je Gregorija230 imenovao svojim »magister dapiferorum domini ducis totius Sclauonie«, koja upravo te iste 1287. godine ima svoga bana i to po svoj prilici u osobi Radoslava231 Babonića232 i njegova brata Stjepana, koji se također od 1288. naziva »banus tocius Sclauonie«.233 Kada papa Nikola IV, poslije smrti kralja Ladislava, piše u Ugarsku, on svoja pisma, datirana sa 23. VII 1290. (Rim), adresira Nikoli i Henriku, sinovima Henrika, »fratribus banis Sclavonie«, kao i »Radosclavo et Stephano fratribus banis Sclavonie«.234 No u listini od 9. X 1291, koju je izdao novi ugarskohrvatski kralj Andrija II (III), medu prisutnima se spominje samo »Hernico bano tocius Sclauonie«, a tako i u drugoj listini iz te godine. Onaj isti dan (19. VIII) 1292. godine, kada dariva i Pavla Bribirskog i njegovu braću, Karlo II daje u nasljedstvo Vladislavu, prvorodencu srpskog kralja Stefana Dragutina, dukat Slavoniju osim onih zemalja koje posjeduju ban Radoslav s braćom i krčki knezovi Ivan, njegov brat i bratić Dujam.235 Iz ovoga se vidi da su uz Karla Martela, sina Karla II, pristajali u Slavoniji Gisingovci i Babonići, a u Hrvatskoj i Dalmaciji Bribirski i krčki knezovi, te čak i srpski prijestolonasljednik,236 koji je zavladao većim dijelom slavonskog dukata. No sve to ne mijenja situaciju u tome dukatu, jer se Radoslav i dalje naziva »banus tocius Sclavonie«, koji budno pazi na »consuetudinem regni Sclavonie«, a istodobno uživa, obasut darovima, punu milost Karla II kao »banus Sclauonie« i njegov »fidelis... dilectus«, dok ga s druge strane i Andrija II (III) ne samo tako naziva (dilectus et fidelis noster) nego i zbog njegove vjernosti i službe dariva mu grad Želin. I Henrik Gisingovac se dalje u ovoj godini također zove »banus tocius Sclauonie«, kojoj je ban i Radoslav
On se već 1286. spominje da je mrtav (SCD VI, 572). SCD VI, 355, 262, 367, 368 (9. XII 1280), 382, 385, 386, 401, 402, 421, 423 (13. I 1283), 430 (25. V 1283), 446 (29. X 1283), 505 (17. XI 1284), 506 (23. XI 1284). 228 SCD VI, 556. 229 Vj. Kalić, o. c. I, 263, 264. 230 Klaić ga ubraja medu sinove bana Henrika Gisingovca (o. c. I, 264). 231 SCD VI, 590 (8. VI 1287), 602 (12. XI 1287), 608 (7. III 1288). 232 Gl. Vj. Klaić, o. c. I, 269. 233 SCD VI, 609 (27. III 1288). 234 SCD VII, l (23. VII 1290). 235 SCD VII, 52, 63 (129Г), 103, 104 (19. VIII 1292). 236 Vj. Klaić, o. c. I, 272.
227 226

Banonić, koji u tome svojstvu čak šalje svoje poslanike na napuljski dvor. No Andrija unatoč tome ponovno obasipa darivanjem nekoliko svojih posjeda zbog vjerne službe i zasluga Radoslava »tune bano tocius Sclavonie«, a već 1295. god. ga Andrijina majka Tomasina Marosini »dei gratia mater illustris regis Hungarie, ducissa tocius Sclavonie (S. A.) et gubernatrix parcium citradanubialium usque maritima...« naziva »infidelis nostri«,237 tj. nevjernikom. Međutim ove iste godine na jednom pečatu nailazimo na ime »Stepha(ni) ban(i) to(cius) Sclavonie f«, 238 koji se ili sam ili s bratom Radoslavom još od 1291. nazivao samo »banus«.239 Navedena Tomasina nosi onu navedenu titulu i 1296. god., a već od 1. IX 1297. Andrijin ujak Albertin Morosini naziva se dux »Sclauonie«, čiji je kancelar zagrebački biskup Mihael. Dana 1. VIII 1299. pak na najsvečaniji čak način Andrija podjeljuje svome ujaku na vječna vremena uz »ducatum totius Sclavonie«, koji je prvo dostojanstvo kraljevske porodice, i »comitatum de Posega«, te se tako otada ovaj velikaš stade nazivati »dux totius Sclavonie et perpetuus comes de Posega«. Istoga dana i godine pomiruje se kralj s Babonićima, te Stjepana, brata Radoslava, imenuje sada za bana »totius Sclavonie«. Međutim 7. IX 1299. i Karlo II braću Baboniće na čelu sa Stjepanom obasipa zbog njihove odanosti brojnim pravima i pripadnostima, a povrh toga im udjeljuje i »dignitates banatus (S. A.) eis rationabiliter competentes«. Ujedno im nekoliko mjeseci iza toga potvrđuje da nasljeduju izvjesne posjede »in ducatu Sclauonie«, koje je darovao još Karlo Martel banu Ladislavu Baboniću, njihovu ujaku, a 10. II 1300. čak im javlja o dolasku Karla Roberta u Ugarsku. Dana 14. V ove iste godine Karlo II konačno ograničuje točno što će darovati braći Babonićima. Naime on ih obdaruje jednim dijelom Slavonije, tj. od Teutonije do Bosne i od rijeke Save do planine Gvozda, koju (tj. dio Slavonije: S. A.) su, kako se priča, imenovani knezovi prije držali. Povrh toga im daruje Medvedgrad »in dicto regno Ungarie«, s ljudima, vazalima, pravima, 240 dohocima, berivima, ravnicama, brdima itd. Međutim, na sve ovo se nije obazirao kralj Andrija i njegov ujak Albertin, koji se i 1300. i nadalje zove 241 »dux tocius Sclauonie et comes de Posega«, ali se zato ovaj isti velikaš u jednoj drugoj ispravi od 25. I 1305. samo piše »Albertinus Mauroceno dux 242 Sclauonie«. No upravo zato u povelji od 8. XI 1300. ponovno susrećemo na Tomasinu »dei gratia mater domini Andree illustris regis Vngarie, ducissa tocius Sclauonie (S. A.) et gubernatrix parcium Citradanubialium usque marittima«, a u listini od 13. XI iste ove godine ona~se piše »ducisse tocius Scla243 uonie et gubernatrici parcium Citradanubialium usque mare« .
237 SCD VII, 106, 107, 109 (13. IX 1292), 114 (1. XII 1292), 146, 147 (11. VII 1293), 129 (11. II 1293), 149 (1. XI 1293), 186 (1. IX 1294), 151, 152 (27. IX 1293), 214, 215 (1295). 238 Vj. Klaić, o. c. I, 276. 239 SCD VII, 35, 37, 60, 61 (1291), 181 -185, 187, 188 (1294). 240 SCD VII, 224 (7. III 1296), 285 (1. IX 1297), 350-352 (1. IX 1299), 355 (7. IX 1299), 357, 358 (26. XI 1299), 367 (10. II 1300), 388, 389 (14. V 1300). 241 SCD VII, 396 (28. VII 1300). 242 Vj. Klaić, Hrvatski hercezi..., Rad JAZU 142, 128, bilj. 1. 243 Tumačenje Smičiklasa o ovim dvjema listinama je konfuzno (SCD VII, 405, 406) i trebalo bi ponovno pažljivo prokontrolirati obje ove povelje.

232

233

Oko toga vremena javlja Stjepan »banus totius Sclauonie et Stennizuale« mletačkome duždu, svome prijatelju, u vezi venecijanskih trgovaca. Bez toga naslova kao ban nalazi se i u povelji od 1. VI 1301. god.,244 tj. i poslije smrti Andrije II (III),245 pa onda tako i 1302, dok 1304. nailazimo na Pankracija, sina »Pangracii bani«, koji prodaje svoj posjed Garić zagrebačkom biskupu. No već u povelji od 8. VIII 1307. papa Klement V se čak obraća Henriku Gisingovcu kao dud Sclavonie2*6 (S. A.), a u listini od 4. VI 1308. pojavljuje se ovaj isti kao »magister Henricus filius Henrici bani«, kojega u drugoj povelji od 23. VII te iste godine fra Boson, general kartuzijanskog reda,247 titulira sa »magnifico principi, famoso domino Heinrico magistro tavernicorum Serenissimi regis Hungariae, illustris dud Sclauonie«2™ (S. A.). Istina je da se Stjepan Babonić nalazi u povelji od 8. III 1308. naveden zajedno sa svojom braćom Ivanom i Ladislavom. No sada se oni svi zovu samo »comites«249 i ništa više. Međutim, onaj pak magister Henrik u povelji kardinala Gentilisa od 27. XI 1308. pripisuje sebi uz ovu titulu začudo i naslov »bano Sclavonie«, te je čak konačno priznao 4. VI 1309. Karla Roberta za svoga kralja, upravo na nagovor ovoga istoga crkvenog velikodostojanstvenika.250 Uskoro je Henrik Gisingovac umro,251 te je banom »Sclavonie« postao ponovno Stjepan Babonić, koji se čak 13.1 1311. naziva »banus tocius Sclauonie«, a tako i 8. IX ove iste godine.252 On banuje sve do 1316. godine253 i 18. II ove navedene godine zove ga njemački vladar Fridrih Lijepi Austrijski »dux Sclauonie«15* (S. A.).

povjestnici hrvatskoj«. Klaić o njemu piše samo u superlativu, govori o njegovoj mudrosti, razboritosti, pobožnosti i opreznosti, te kojim je sve zemljama vladao kao »ban Hrvata« i njihov voda. I dok je u »Hrvatskoj bio i ban (državni častnik) vlastelin (dominus), u Bosni je bio samo gospodin (dominus), koji namješta po svojoj volji, po svojoj uvidavnosti bane, knezove i druge častnike. Njegova vlast nije dakle bila »dominatio arbitraria« tj. samovoljna, kako je to Lučić tvrdio; on je svoju vlast vršio u jednu ruku kao prvi dostojanstvenik kraljevstva, a u drugu kao nasljedni gospodin hrvatske zemlje« kaže Klaić. Pavao, po tom istom piscu, sve hrvatske knezove »drži... za svoje vazale« i on je »njihov lenski gospodar, jer svi živu na njegovoj gospoštiji, u njegovom vlastelinstvu«.256 Gotovo257 ovo isto ponovio je Klaić o Pavlu Bribirskom i u svojoj »Povjesti Hrvata«. Grga Novak pak u svome popularnom radu o ovoj ličnosti također je pun komplimenata o Pavlu, banu Hrvata i gospodaru Bosne, koji je »umro na vrhuncu svoje snage i moći«. Njegova braća i njihovi sinovi »bili su usko s njim vezani«, a »ostala hrvatska velika vlastela bila su njegovi vazali«. Prikazujući njegovu spretnost u prijestolnim borbama, ističe Novak što je sve Pavao postigao i kaže da je u Hrvatskoj počev od 1292. godine bio »pravi i puni vladar«. Po istom ovom piscu »Ban Pavao Bribirski je jedan od najkrupnijih ličnosti naše prošlosti, jedan od najvećih Hrvata svih vremena«. U njemu »ponovo oživljuje stara državotvorna snaga hrvatskih knezova i kraljeva«, zametnuta »kao i nekada negdje u srednjem dalmatinskom Primorju, ona se širi sve više, prodire na sjever i istok, dopire skoro do Kupe na sjeveru, na istoku do Drine, a na jugu do Neretve. On je prijatelj srpskoga kralja, na čiji dvor polazi, sa napuljskim dvorom vezivale su ga porodične i prijateljske veze, a Veneciji je ponosan i gord susjed, i s njom kad treba ugovara ne vodeći ni malo računa o ugarsko-hrvatskom258 kralju, a to isto čini i onda, kada šalje papi svoje poslanike i svoja pisma«. J. Šidak pak u »Historiji naroda Jugoslavije«259 piše za Pavla, koji se je nazivao i dux (herceg) da je »do 1313 (!S. A.) pravi vladar«, po kome se datiraju isprave, a on se ponaša kao gospodar sviju »baruna, vazala, tvrđava i sela«, koje »sprečava da ojačaju na štetu svojih slabijih bratstvenika. Sam je, međutim, prisvajao tvrde gradove, podržavao gusarenje Omišana, koji su svoj plijen dijelili s Bribirskima, a pravo, da ubire kraljevske prihode u mletačkom Zadru, pretvorio je u unosno vrelo stalnoga godišnjega prihoda. S. Gunjaca iznosi kako se pod konac 13. st. diže »snažni politički lik Pavla Bribirskog«, koji je »de facto bio neokrunjeni kralj«. Njemu su se pokoravali domaći velikaši. »On izdaje povelje, a da u njima nema ni spomena o kraljevu imenu. Imao je svoje pečate i kovao svoj novac po uzoru na mletački. Jednom riječi njegova oblast bila je država u državi« završava Gunjaca
Vj. Klaić, o. c., Rad JAZU 142, 96-98. II/1, 23, 24. 258 G. Novak, Zadar i ban Pavao Bribirski, Jadranska straža X/4 (1932), 134, 135. 259 1, Zagreb, 1953,711.
257 256

6.
Prvi koji je od naših poznatih povjesničara usput pisao o Pavlu Bribirskom bio je Ivan Lucius. On je u svome djelu »De Regno Dalmatiae et Croatiae« hotimice ili nehotice, zapravo pod utjecajem Mihe Madija, umanjivao važnost Pavla Bribirskoga i čak u jednom poglavlju (XIII) pod naslovom »De potentia Breberien. in Tyrannidem versa« govori o usponu bana Pavla, koji se je domogao gospodstva nad Bosnom.255 Zatim je prohujalo nekoliko stoljeća, kada je Vj. Klaić dao sasma drugu karakteristiku ove ličnosti. On je u svojoj knjizi »Bribirski knezovi« posebnu pažnju posvetio Pavlu (str. 44 — 98) i uvrstio ga »medu najznamenitija lica u
SCD VII, 405 (8. i 13. XI 1300), 417,418 (o. 1300), VIII, 11 (1. VI 1301). On je umro 14. I 1301. god. (Vj. Kaić, Povjest Hrvata... I, 279). 246 SCD VIII, 144. 247 SCD VIII, 26 (30. V 1302), 89 (25. X 1304), 164 (4. VI 1308), 221 (9. IX 1308). 248 Vj. Klaić, Hrvatski hercezi..., Rad JAZU 142, 128, bilj. 1. 249 SCD VIII, 153 (8. III 1308). 250 SCD VIII, 237, 238 (27. XI 1308), 249, 250 (4. VI 1309). 251 Vj. Klaić, Povjest Hrvata... II/l, 13. 252 SCD VIII, 262 (27. VIII 1310), 271 (13. I 1311), 291 (8. IX 1311). \ 2 5 3 Vj. Klaić, o. c. II/l, 13. V4 Isti, Hrvatski hercezi..., Rad JAZU 142, 128, bilj. 1. 2)55 J. Lucius, o. c., 172-184, 195.
245 244

234
i

235

svoje opisivanje karakteristike Pavlove vladavine.260 I konačno J. Belošević Pavla smatra jednim »od najznačajnijih vladara naše ranije srednjovjekovne povijesti«, koji je »gotovo kroz pola stoljeća određivao pravac političkog i kulturnog života hrvatskoga naroda, na čijem je čelu stajao kao suveren«261 Da li je sve ove karakteristike zaslužio Pavao Bribirski i da li je od navedenih pisaca rečeno o njemu sve i dat potpun i konačan sud ili nije, neka pokažu idući naši reci.
7.

Upravo kada je umro knez Stjepko Bribirski262 (6. VIII 1274),263 njegov najstariji sin Pavao već je primorski ban, koji je ujedno i trogirski potestat kao i splitski knez. No ovu svoju čast primorskoga bana nije dugo zadržao, jer je već 1275. i poč. 1276. obnaša drugi, koji se naziva »banus tocius Croacie« ili »totius Croacie, Dalmacie« uz titulu »bano maritimo«. Uporedo s tim naslovom posebna ličnost od ove ima naslov »banus tocius Sclauonie«. Međutim pored ovakve banske titule od 1274. pa nadalje član kraljevske porodice Andrija, Ladislavljev brat, naziva se »dux Sclavonie et Croacie«, ili »dux tocius Sclauonie et Croacie«, ili pak »dei gratia dux totius Sclauoniae, Dalmatiae et Croatiae« ili samo dux »totius Sclauonie«. Godine 1277. prestaje Pavao Bribirski obnašati naslov »slavnoga kneza« Splita, koji prepušta bratu Mladenu I. Inače od te godine do 1282. o njemu ne znamo ništa. Istom godine 1282. Pavao se naziva »banus maritimus«, a 1283. ban »Sclauonie«, koji vrši ponekad redovite sudske poslove, okružen službenicima ove banovine, gdje čak u studenom 1284. god. pobjeđuje Splićane »infideles Regni Maiestatis« i nemilice s njima obračunava. Sve je ovo išlo na korist Trogirana, koji banu Pavlu, na njegovo traženje i želju, upućuju još od 1285, pa onda 1289. i 1290. god. ili vojnike ili pak manje ili veće lade, a napose onda kada se je nalazio u blizini otoka Hvara.264 No upravo ove iste godine kao Ladislavljev »banus tocius Sclauonie« Petar Pakrački, koji od 1281. god. prima naloge od Ladislavljeve majke Elizabete »ducisse tocius Sclauonie«. Ne samo to. Ovaj ban se je istakao, boreći se za Ladislava, »protiv
S. Gunjaca, o. c., Zbornik zaštite spomenika kulture III/l, 136; Isti, Strateško historijsko-arheološko značenje Bribira, Starohrvatska prosvjeta III/10, 208. 261 J. Belošević, o. c., Diadora 3, 159, 165. 262 M. Forstal piše o njegovu ocu ovo (što je sasma netočno): »... Unde in vetustissimo scripto Csaktoriesis Pinacothecae injuria temporum exiso, et magna parte ex parte illegibili, de Paulo Bano hoc tandem aegre legere licuit: Paulus Banus filius Roltio (S. A.), filii Mladini, filii Kulen, filii Barich (sic! S. A.), filii Tuartko, ex Banis Bosnensibus, Regibus Illyricis, quae lacuna hoc, vel alio, non absimili modo explevi debet, ex Banis Bosnensibus, ex Regibus Illyricis...« Na drugom pak mjestu Forstal priča da se »Ratcho... in vetusto illo scripto Chaktoriensi Rolko (S. A.) vocatur...«, te da je »Ratcho tres habuit filios, Paulum Banum, Georgium et Mladenum Ostroviciae et ^, Clissiae Comites...« (Stemmatographie..., 16, 20, 20')· Л^2" Vj. Klaić, Knezovi Bribirski..., 43. 264 Gl. G. Lučio, Memorie istoriche..., 115-117, 131.
260

Hrvata i prekodravskih ljudi, koji su se htjeli osloboditi od kraljeve jurisdikcije, pa ih je ukrotio«, kako piše sam taj vladar u jednoj svojoj povelji od 1281. godine. Ovu njegovu zaslugu ponovno je pomenuo kralj u darovnici od 25. V 1283, gdje iznosi kako je obuzdao divljaštva hrvatskoga naroda, koji se je upornom tvrdoglavošću zajedno s drugima podigao protiv ovoga vladara.265 Koji su to Hrvati, koji su se udružili s nekima drugima protiv Ladislava, ostaje i dalje u znaku pitanja. Svakako je Petar Pakrački bio vrlo snažna ličnost. Kako pak taj isti Petar vlada »čitavom Slavonijom«, tj. i Hrvatskom, Slavonijom i Dalmacijom, to bi prema tome Pavao, koji banuje Hrvatskom (do Gvozda), bio ovisan o njemu, a kasnije valjda i o nasljedniku bana Pakračkoga. No već 1286. nailazimo na Andriju Mlečanina kao »dei gratia duci tocius Sclauonie«. Samo sada je ta titula bila još za Andriju formalne prirode. I dok od 1288. god. pa na dalje nailazimo na dva brata Babonića i svaki se naziva »banus tocius Sclauonie« (ili ih drugi nazivaju »banis Sclavonie«), upravo tada daje se Pavlu ponovno titula »bani maritimi« (1290) ili naprosto »bani«. On te godine suvereno sklapa ugovor s mletačkim duždem Petrom Gradenigom »Dalmacie atque Croacie duce et domino quarte partis et dimidie tocius imperii Romanie«.266 No smrt Ladislava Kumanca (10. VII 1290) i dolazak na ugarsko-hrvatski prijesto Andrije II (III) Mlečanina (1290— 1301), koji je bio okrunjen za kralja 28. VII 1290. u Stolnom Biogradu,267 značili su golemu prekretnicu u jačanju i osamostaljivanju bana Pavla i predjela kojima je on samo upravljao, ali ne još i vladao. Naime tada papinska kurija i kraljevski dvor u Napulju djeluju skupa protiv Andrije. Čak papa Nikola IV okruni preko svoga legata Karla Martela za ugarsko-hrvatskoga kralja (8. IX 1290). Od toga časa rade oni skupa da mladome kralju pribave prijestolje i pristaše u Ugarskoj, Slavoniji i Hrvatskoj.268 Zbog toga napuljski dvor i obasipa Pavla i njegovu braću Jurja i Mladena ne samo darovima nego i titulama, od kojih je najkarakterističnija upravo ona »dominorum totius Sclavoniae et Dalmatiae«. No iako im daje velikodušno tada još neostvareni sasma naslov »gospodara čitave Slavonije (Hrvatske) i Dalmacije«, ipak, kada se taj isti dvor obraća službeno knezovima Jurju i Mladenu, onda on titulira Pavla samo s »bano Sclavonie«, tj. Hrvatske (1291 —1292). Unatoč tome iz ovih se podataka može zaključiti da je tada postojala zajednička trijarhija vlasti ovih Bribiraca, kojima je bio na čelu Pavao, jedan od instaliranih po Karlu Martelu »dominus«-a navedenih hrvatskih zemalja. Karlo Martel i njegov otac Karlo II, da bi još više pridobili za se Pavla Bribirskog i braću mu Jurja i Mladena, darovali su im 19. VIII 1292. god. za vječna vremena predjel Drežnik i pored njega Pset, te odatle sve do granica pokrajine koja se zove Bosna. Nadalje Karlo toj braći i njihovim nasljednicima ustupa i dariva od Hrvatske i Dalmacije onoliko koliko se stere od grani265
266 267 268

SCO VI, 402, 431. SCD VI 696-699 (14. V 1290). Vj. Klaić, Povjest Hrvata... I, 264, 266. Isti, o. c. I, 270.
237

236

ča »comitatus de Chelum«,269 tj. komitata Huma,270 a ne Livna,271 pa sve do Senja, Gacke i Modruša sa svima barunima, vazalima, gradovima, tvrđavama i selima kao i sa svima otocima, sa svima pravima i pripadnostima, da
269 Ovaj toponim se javlja u raznim varijantama. Tako npr. u djelu Konstantina VII Porfirogeneta »De administrando imperio« piše:... Ζαχλοομοί... χλύμου... δύο κάλτρα το βόνα και το χλουμ... (RD, 407, onda u poveljama:... regni Zaculmi (Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae I, Zagreb 1967, 143 — 21. V 1076)... Zachulmie... (SCD II, 53 - 27.1 1102)... castrum Cholm... (SCD II, 6 - 17. XII 1102. — grad u Istri)... Zachulmie regnum... in regno Zachulmie... Zachulmie regnum... Zacholmie dux... (SCD II, 34-23. IX 1120, 36-28. IX 1120, 52-11. XI 1142, 67—1151. itd.)... suis jupanis Cholnie (!)... Zacholmie hominibus... Sclavi de Chelmunia... (SCD II, 88 - 1159, 202 - 27. IX 1186)... Andreas... Chulmeque dux... tarn Chulme... Hulmeque dux... Chulmeque dux... (SCD II, 293-31. III 1198, 297-11. V 1198, 309-1198, 353, 355, 357-15. X 1200)... de terra Cholim... terram de Chelmo... knezevstvoHlmsko...(SCDIV, 57-26. IV 1238, 134-7. IX 1241, 558-22. V 1254)... neque de Chelmo... (SCD VI, 299 - 5. V 1279)... domine comitisse de Chelmo... (M. Barada, Monumenta Traguriensia I/1,31, 37 - 5. VII i 21. X 1280)... et tocius terre Hlim... terreque Hlm dominus generalis... (SCD VIII, 80-30. III 1304,497-10. IV 1318)... in comitatu Chelmi... (M. Dinić, Comes Constantinus, Zbornik radova Vizantološkog instituta SAN 7, Beograd 1961, 4-24. V 1306)... tocius terre Chelmie... homskoi zemli... (SCD X, 77-15. II 1333, 79-15. II 1333)... ac totius Cholm... (SCD XI, 207-23. VI 1345)... terra Holm, terre Chelme, Bozna... conti de Chelmo... comitem Chelm... comitem Chelmi... (SCD XII, 483-27. V 1358, 588-1359, 600-603-13. VIII 1359, 608 — 26. VIII 1359)... Joannis totius Dalmatia et Croatie bani, dominique terre Halme... (Vj. Klaić, Hrvatski hercezi i bani..., Rad JAZU 142, 200- 1358)... tera de Chelmo ... (SCD XIII, 163 — 1361)... terra nostra Cholmi... duo castra terre Cholmie... cum comitatu terre Cholmie... (SCD XIV, 440-9. X 1372)... alle parti de Chelmi... (SCD XV, 96 - 25. I 1375)... terra Homblya... terra de Chomlian... (K. Jireček, o. c. I, 361,bilj. 40—1345. g. itd.). U Popa Dukljanina pak govori se o:... Chelemaniam regionem (Orb. prijevod:... il paese di Chernania)... Tribuniam et Chelma (Orb. prijevod: Trebine et Chlevna)... et bano Bosnae et principi regionis Chelmanae (Orb. prijevod:... bano di Bosna et al signore di Chelmo)... in reginem Chelmani (Orb. prijevod: nella provincia d'Elemano)... in Chelmani(a)... (Orb. prijevod: in Chelmo)... in Chelmani(am)... (Orb. prijevod: in Ceccomani)... in piano Chelmo (Obr. prijevod: nel piano di Chelmo)... (F. Sišić, Letopis..., 327, 330, 346, 347, 356, 366, 371, 311). Toma pak u »Historia Salonitana« piše o:... et Chulmie... In Stagno suaque parochia erat in comitatu Chulmie (Cod. spal. et zagr.: Chilmie)... Petrum qui erat dominus Chulmie... Petrus comes... morabatur in Chulmia (in margine: Culmia)... (Thomas Archidiaconus, o. c., 41, 45, 103, 105). 270 Vj. Klaić »comitatus de Chelum« prevodi se župa Hlivanjska ili Lijevanjska (Knezovi Bribirski..., 57), što je netočno i nelogično, jer je sasma geografski jasno da se u ovoj listini navodi teritorij koji ide od Drežnika i Pseta do Bosne, te od humskog komiteta do Senja, Gacke i Modruše! Ta i T. Smičiklas u indeksu VII sveska svoga »Codex«-a piše da je (Chelum) comitatus iz 1292. god. Hum (Gl. SCD VII, 463), dok S. Gunjaca kaže da je Pavao dobio do Anžuvinaca Drežnik i Pset te teritorij od Senja, Gacke i Modruša »do meda livanjske župe« (S. Gunjaca, Strateško i historijsko-arheološko značenje Bribira, Starohrvatska prosvjeta III/10, 208). 271 Evo nekoliko primjera: ... ή χλεβίανα... και την χλέβευα... (Konstantin Porfirogenet. De administrando imperio: RD, 400, 406)... zuppano Cleoniae (Cleonis, Cleone — prijepisi)... comitis Cleunensis... in Cleuna... (Codex... 1,24 — 28. IX 892 — prije^is iz 16. st., 142 — 5. X 1075. — prijepis iz 17. st., 160- 16. IV 1078. — prijepis iz 14. stO\. Cleune... totam Cleunam ... parochiam Cleune... (SCD II, 11-15. VI 1103, 1934l. V 1185, 251-13. III 1192). Navod Popa Dukljanina: ... in piano Chelmo (Orb. prijevod: nel piano di Chelmo) tumači Šišić kao: polje livanjsko, campus Clivno (o. c., 311 i indeks), što je nepravilno. Isto tako i tzv. Hrvatska kronika (Popa Dukljanina) ima:... na planini, ka se diše Hlivaj (Marulićev prijevod: in campo qui Clivna appela-

sve to drže i posjeduju sasma slobodno. To znači da su oni sada postali potpuni seniori svojih vazala na ovako označenu teritoriju Hrvatske i Dalmacije, izvan kojega su ostali krčki knezovi, te Zadar s Rabom i Pagom, koji su bili pod Venecijom. Njihovi su dakle vazali i kasnije zvani Kurjakovići i Nelipići, kao i Hrvatin, gospodar Donjih krajeva.272 Dajući Pavlu i njegovoj braći Karli II, njegov sin Karlo Martel i supruga (Karla II) Marija za uvijek navedeni teritorij Hrvatske i Dalmacije, u isto vrijeme taj isti Karlo II osakaćuje tzv. slavonski dukat, kojim banuje Radoslav Babonić, te ga dariva srpskom prijestolonasljedniku, izuzimajući u njemu ipak posjede navedenoga bana i braće mu kao i krčkih knezova. I dok iznad Gvozda vlada i dalje tradicionalna konfuzna situacija s titulama, tj. istodobno postoje čak dva bana »tocius Sclauonie«, koji vode dvoličnu politiku prema Andriji II (III) i napuljskom dvoru, upravo je neshvatljivo da bi se Pavao Bribirski sa svojom braćom toliko ponizio pred Andrijom i molio ga »više puta« preko drugih da mu pokloni »primorsku banovinu« (banatum maritimum) u vječno gospodstvo uz onakve uvjete koji su za njih značili težak teret (bezuvjetna vazalska pokornost njemu i njegovoj majci »vojvotkinji čitave Slavonije i kneginji primorskih strana«) i poniženje, te čak i izdaju prema Karlu II, koji im je bez ikakvih uvjeta naprosto darovao veliki teritorij za vječna vremena. Zato s punim pravom smatramo da je iz već prije navedenih razloga ova Andrijina darovnica falsifikat. Usporedimo li pak ovu »darovnicu« s onom listinom od 1. VIII 1299, kojom Andrija II (III) ne samo oprašta Babonićima sve zbog nevjere nego im bez ikakvih uvjeta i vraća sve natrag,273 onda je očito da je ova prva isprava274 više negoli sumnjiva! Znači da ona ne može služiti kao prvorazredan izvor, na osnovu kojega bi se moglo govoriti o daljoj izgradnji vlasti Bribiraca. Stoga je treba a limine odbaciti. Svakako su Pavao i njegova braća i dalje ostali nepokolebivi pristaše napuljskog dvora. Da bi što više učvrstio Bribirce u vjernosti i zalaganju za svoje dalekosežne planove, Karlo II, iznalazi novi naziv za svoga »ljubljenoga i vjernoga rođaka« Pavla: »ban Hrvata« (1294), koji već 1295. zamjenjuje još jačom titutur)... i dočekaše ga na polje Hlivanjsko (Mar. prijevod: in campo qui Clivno nuncupatur)... (F. Šišić, o. c., 396,404). Toma pak Arhidakon ima:... in comitatu Chulmie... comitatum Cetine, Cleune Clisse... (Thomas Archidiaconus, o. c., 45). Dakle on na istoj strani svoga teksta točno razlikuje jedan toponim od drugoga, čemu ne treba dalji komentar. 272 Gl. Vj. Klaić, Knezovi Bribirski..., 57, 58. 273 SCD VII, 351 - 353 (l. VIII 1299). 274 Vj. Kalić pokušava ovako »razumjeti« tu »povelju«. Naime on iznosi kako je Andrijin protivnik papa Nikola IV umro 4. IV 1292. god. i sada se Karlo Martel nije mogao nadati nikakvoj potpori s te strane, jer je papinska stolica ostala nepopunjena. Tako seje najedamput sreća nasmijala Andriji (Vj. Klaić, Povjest Hrvata... I, 59), kome je sinula nada da bi mogao predobiti Bribirce (Knezovi Bribirski..., 59), koji su »u to vrijeme dvojili, hoće li kada zasjesti na prijestolje Anžuvinac. Samo tako možemo razumjeti povelju, kojom je kralj Andrija god. 1293. banu Pavlu i njegovoj braći za sva vremena darovao kao nasljednu baštinu čitavu »primorsku banovinu« ili kraljevinu Hrvatsku s Dalmacijom«, završava svoje rezoniranje Vj. Klaić (Povjest Hrvata... I, 272).

238

239

lom »banus maritimus, dominus Croatorum« (S. A.), tj. »gospodar Hrvata«. Ujedno mu za prošle, sadašnje i buduće usluge doživotno u ime svoga sina podjeljuje banat ili bansko gospodstvo (dominium banatus: S. A.) u Hrvatskoj i Dalmaciji, tj. u tim predjelima onako kako je i dosada to držao i drži. To znači da je sada umjesto bratske trijarhije nad ovom banovinom postao Pavao kao »gospodar Hrvata« jedini stvarni vlastodržac tih krajeva i zapravo neke vrsti njihov monarh. Takvo postavljanje Pavla značilo je potpun kraj vlasti Andrije II u Hrvatskoj i Dalmaciji, a ujedno i vlasti njegove majke »herceginje čitave Slavonije i upraviteljice s ove strane dunavskih strana sve do primorja«, koja se upravo tim naslovom ponosno naziva, a njezin ban »ban čitave Slavonije«. Usred snažne aktivnosti i zalaganja Pavla Bribirskog u korist Karla Martela umire ovaj princ iznenada (kraj lipnja 1295) ostavivši samo malu djecu. To je sada značilo mali predah za Andriju, čija majka Tomasina mora čak ratovati protiv svoga vlastitoga bana Radoslava Babonića i proglasiti ga nevjernim.275. No zato je ostao ban »čitave Slavonije« njegov brat Stjepan, potpuno neovisan o njoj. U međuvremenu Pavao neprestano opskrbljuje žitom iz Apulije svoje gradove, a njegov brat Juraj čak postaje knez »primorskih gradova« (1294), te time još jače povezuje u svojoj ličnosti gradove Nin, Šibenik i Trogir, kojima i knezuje. Kada je papa Bonifacije VIII, odlučan zaštitnik napuljskog dvora, proglasio Karla Roberta, najstarijeg sina Karla Martela, za ugarsko-hrvatskog kralja (24. I 1297), situacija u korist Anžuvinaca i u Ugarskoj i u hrvatskim zemljama sve se više poboljšava. U prvom redu intervencija papinske kurije je vrlo efikasna u Dalmaciji, gdje Bonifacije postavlja za crkvene prelate pristaše napuljske dinastije, a 1. V 1298. na molbu napuljske kraljice Marije i kneza Jurja Bribirskog čak osniva biskupiju u Šibeniku, koji se time od obič276 ne varoši pretvara u grad (civitas). Time je dokrajčio neprekidne borbe ovoga grada s Trogirom, čiji je biskup svojatao pravo nad njim, te je novu 277 biskupiju podvrgao splitskoj metropoliji. U međuvremenu je Karlo II, da bi još jače zagrijao svoje rođake Pavla i braću mu Jurja i Mladena, »knezove gradova Dalmacije«, i u budućem zalaganju za stvar svoje dinastije u Ugarskoj, novom darovnicom od 14. VIII 1298. god. potvrdio njihove dosadašnje posjede ne samo »u dijelovima Dalmacije i Hrvatske« nego ih je čak povećao 278 s onima »u kraljevini Ugarskoj i Slavoniji«. Sada se je Pavao »ban Hrvata« mogao punim pravom ponosno nazvati i »ban čitave Hrvatske« i poput hrvatskih narodnih vladara, okružen »plemićima kraljevine Hrvata«, u templarskoj Vrani izdavati i potvrđivati privilegije svojim vazalima. No nije prošlo otada ni pola godine i Pavao uze novu titulu »ban Hrvatske i Dalmacije i gospodar Bosne« (7. IV 1299), odabravši tada za patrona svoga i svojih nasljednika sv. Ivana Krstitelja, kome je odlučio sagraditi u čast i crkvu, gdje će franjevci pjevati laudes i psalme Bogu za oprost njegovih grijeha kao i za njegov spas i duše njegovih preda. Darivajući posje275

dima franjevce, buduće čuvare ove crkve, on je budno pazio da pri tome izuzme od svojih zemalja zemlju koja je bila vlasništvo drugoga i ostala slobodna na osnovu običaja i sloboština hrvatskih plemića,279 kojima je vrlo često okružen pri izdavanju raznih darovnica.280 I ovaj dakle njegov čin podsjeća na vrijeme hrvatskih narodnih vladara, jer to čini sasma suvereno, ne spominjući čak ni sada ni u buduće Andriju II (III) ni Karla Roberta kao svoje kraljeve ili vladare. Gotovo u isto vrijeme kada Andrija podjeljuje svome ujaku Albertinu Morosiniju na vječna vremena dukat »totius Sclavonie«, čijim banom ponovno postavlja Radoslava Babonića, s kojim se kao i s njegovom braćom pomiruje i vraća im bez ikakvih uvjeta prava i posjede, Karlo II s kraljicom Marijom ponavlja Bribircima novom darovnicom (4. VIII 1299) sva ona svoja darivanja od 14. VIII 1298. godine. Ali zato ovdje su sada navedeni uz te posjede (gradovi, tvrđave itd.) i ljudi, vazali i sve vrste imanja i obradive i neobradive zemlje itd., kojima Pavla i njegovu braću i potomke obojega spola obdaruje taj isti kralj na vječna vremena i daje u »plemićki feud« (in feudum nobile). No zato im sve to sada dariva i potvrđuje uz uvjete koje im ovdje prvi put postavlja, a ti su da ga pomažu protiv neprijatelja čak i vojskom.281 Time su oni postali direktno vazali Karla II, sada njihova seniora. No unatoč svemu tome, mi se ne možemo oteti dojmu da je to jedna te ista povelja, koja prema indikciji 11. spada prije u 1298. negoli u 1299. godinu! Gotovo istu darovnicu izdao je Karlo II i Babonićima (14. V 1300), kojima je godinu prije podijelio bansko dostojanstvo. U navedenoj povelji on im je točno ograničio prijašnji njihov posjed Slavonije, a napose prema jugu, tj. od Save do Gvozda. Na taj su način granice posjeda između Bobanića i Pavla Bribirskoga bile ovim kraljevim aktom i pismeno oivičene planinom Gvozdom i potvrđene. Tom dakle darovnicom konačno su i Babonići postali vjerni pristaše Karla II. Vješto zadobivajući na razne načine svoje privrženike, uvijek, aktivni kralj Karlo II posebnom poveljom dariva svoga vjernoga milesa i pouzdanika kneza Jurja Bribirskoga posjedima i vazalima u predjelima »Slavonije« i drugdje »u kraljevstvu Ugarske«, te ga naziva rođakom svoje supruge i njezinim vazalom kao i onoga od njegove djece koji bude kralj Ugarske.282 Sve se je ovo odvijalo uoči definitivnih priprema Karla Roberta da zasjedne na ugarskohrvatski prijesto. Međutim »ban Hrvata« Pavao ne samo da snažno i nesmetano vlada svojom državinom, nego to i simbolički pokazuje na taj način što u svoj pečat urezuje naziv ban »tocius Sclauonie«.283 U njegovoj pratnji su obično uviSCD VII, 331 -336, 334. »... et aliis nobilibus Regni Croatie... Datum in Tynino... A. D. 1282...« (KAS — Ormar B — Ostavština I. Luciusa, Br. 538. 150 —152). »... nobilibus viriš regni Chroatorum... Datum Aurane...« (SCD VII, 322, 323-26. XII 1298). 281 SCD VII, 353, 354 (4. VIII 1299). 282 SCD VII, 361, 362. 283 Lucius piše: ».. .Sicuti ergo nomen Sclavoniae aequivocem cum Croatia fuisse reperitur, ita Banus Sclavoniae, pro Bano Croatiae, et Banus maritimus, pro Bano Dalmatiae sumebatur, hacque distincione Breberienses ut plurimum uši fuere...« (o. c., 262).
280

279

SCD VII, 214, 215 (1295). ν]. Klaić, o. c. I, 269, 270. 277 Isti, Knezovi Bribirski..., 65. 278 SCD VII, 313.
76

240

241

jek"hjegova Ђгаса, sinovi, rođaci i drugi plemići. No ipak se medu svima ovi284 ma zbog posebnoga svoga položaja i službe ističe Radoslav, protonotar 285 »bani Pauli«, koji je valjda bio kancelar njegove kancelarije, i magister Ivan, pisar njegova dvora (1282). To je ono vrijeme kada u Slavoniji dijele titulu duxa Albertin i Tomasina, a povrh toga samostalno banuje »čitavom Slavonijom« Stjepan Babonić, koji u toj časti dočekuje i iznenadnu smrt Andrije II (14. I 1301).286
»Prothonotarius regni Sclavoniae« je uz bana najvažniji predstavnik javne vlasti na području srednjovjekovne Slavonije od Drave do Gvozda, a nakon prodora Turaka u 15. st. i cijele preostale Hrvatske. On sastavlja ispočetka spise staleškog sabora i stavlja na njih banski pečat. Radi toga je on čuvar pečata kraljevinskog i banova, a brine se i za privilegije kraljevstva. Njega bira sabor iz redova običnog plemstva i u slučaju banove odsutnosti preuzima svu brigu oko sudstva. Iako se protonotar pojavljuje već u 14. st., u vezi s izgradnjom staleškog uređenja, pravo plemstva da ga bira iz svoje sredine uzakonjeno je tek 1465. god. (VI. Mažuranić, Prinosi za hrvatski pravno-povjestni rječnik, JAZU, Zagreb 1908-1922, 1179; Enciklopedija Jugoslavije 6, Zagreb, 1965, 633, 634). Međutim protonotar Radoslav, koji prisustvuje jednom pismenom ugovoru između bana Pavla i Goričkih grofova kao svjedok, odudara od svega ovoga što je rečeno. Tako je on naveden kao protonotar samo bana Pavla Bribirskog, koji na tu istu ispravu stavlja svoj pečat, na kojem se naziva banom čitave Slavonije (S. A.: SCD VII, 394, 395). Prema tome mi bismo jedino mogli reći za toga protonotara Radoslava da je čuvao pečat svoga gospodara, sastavljao mu i vodio spise i prisustvovao svim važnijim sastancima bana Pavla. Znači, on nije biran ni od kakva staleškoga sabora i ne zna se da li je uopće bio plemić, jer je među svjedocima stavljen sasma na kraj. Inače možda je ovaj Radoslav bio još 1292. godine u Ninu, gdje je bio komornik (camerarius) (SCD VII, 79— 13. III 1292). Interesantan je podatak u povelji Karla II od 22. VII 1305. god., kojom naređuje »prothonotario et portulanis Trani« da puste na slobodu zaplijenjeni brod Rabljana (SCD VIII, 106). Iz ovoga se može zaključiti da je služba protonotara bila raširena i po južnotalijanskim gradovima. I češki kralj Pšemisl II Otokar, koji je bio vojvoda Austrije, Štajerske i Koruške, ima svoga protonotara, koji također sudjeluje u poveljama kao svjedok ili pak svome vladaru sastavlja isprave. I car Rudolf Habsburški također ima protonotara, koji se naziva protonotar carskoga dvora ili vladara, te ne samo da sastavlja listine nego ih i pregledava i onda se na njima osobno potpisuje (H. Wiessner, o. c. V, 9, 30, 75, 156, 233, 251,262, 264, 279, 341, 257). Du Gange pak tumači riječ Protonotarius kao: Primus inter Notarios. Nadalje mu je: Protonotarius, apud nostros inter dum dictus summus Cancellarius... (Gl. C. du Fresne sieur du Cange, o. c. V, Niort 1885, 615). U Rječniku JAZU pak pod »protonotar« piše: prvi bilježnik, iz lat. protonotarius; samo u Danič. rječniku (s potvrdom iz XV vijeka). Pisanje gospodstva ti primisno po protonotariju. Spom. sr. l, 77 (Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika XV, Zagreb, 1952, 459). VI. Mažuranić (o. c., 1179) piše da je »u hrvatskih zemljah« bilo i više protonotara »po koji put« te da mjesto »protonotarius« stoji ponekad upisano »notarius«. Tako npr. »... Georgius notarius Stephani ducis Croatiae ...« etc. (1316: SCD , VIII, 420). Međutim tu ne stoji tako, jer se u povelji od 1. III 1316. govori o »magistro Gerdona notario magnifici viri Stephani bani (S. A.) totius Sclavonie...« (SCD VIII, 420). Ali zato u listini od 14.1. 1353. stoji »magistro Georgio notario eiusdem domini Stephani ducis ...» /SCD XII (1914), 146/, koji se naziva i »Stephanus dei gracia tocius Sclauonie, Croacie et Dalmacie dux« i ima ovoga »magistri Georgii aule nostre prothonotarii(et) comitis de Orbaz, dilecti et fidelis nos"tii...« (SCD XII, 149, 150- 10. III 1353, 229-8. III 1354). Od banova pak ima u ovom stoljeću i Nikola Seč, »totius regni Sclavonie bani«, svoga protonotara u osobi Mihaela, sina Nikole /SCD XIII (1915), 560- 1. VIII 1366), što više nije neobično kao u ono doba kada je banovao Pavao Bribirski i prvi od banova imao svoga protonotara! 285 SCD VII, 394 (11. VIII 1300). 286 Gl. Vj. Klaić, Povjest Hrvata... I, 279.
284

Kad je Pavao s Jurjem i sinom Mladenom II, »knezovima primorskih gradova«, pozdravio Karla Roberta u splitskoj luci i odveo ga u Zagreb, gdje je prisustvovao njegovu krunjenju, po povratku kući stao se spremati da krene kao hodočasnik u Rim papi Bonifaciju VIII i da odatle konačno dođe u Napulj u goste Karlu II, koji ga je kao svoga dragoga rođaka, savjetnika, pouzdanika i vjernoga s nestrpljenjem očekivao. Ali, po našem mišljenju, do ovoga zacrtanog i napornoga puta ipak nije došlo. Kao i Pavao, »banus Croatorum«, tako i njegov brat Mladen I, bosanski ban (banus Bosniensis), smatrali su ipak i dalje Hrvatsku i Bosnu287 zajedničkim svojim »dominijem«, što se može najbolje uočiti iz Mladenove povelje od 11. VI 1302. godine.288 Naime nekadašnji knez Splita (1277-1301)289 Mladen I, koji se prvi put 1302. god. u izvorima navodi kao bosanski ban (što ne mora značiti da nije bio već i 1299. god.) u rezidenciji svoje banovine ne zaboravlja taj Bribircima odani grad. Stoga te iste 1302. god. splitskim trgovcima i daje vrlo široke povlastice po navedenom dominiju i ovom istom poveljom strogo naređuje svim svojim rektorima, činovnicima i čuvarima putova, koji su tada u Hrvatskoj i Bosni, da ih ni u čemu ne ometaju i imaju da ih pomažu.290 Interesantno je i to da ovako privilegirana splitska općina ne datira svoje isprave po kralju Karlu Robertu u periodu od 1301. pa sve do 1312. god., tj. do smrti bana Pavla, a Trogir pak, na intervenciju samoga pape Bonifacija VIII (1303), ipak do 1305. god. to uvodi u svoju notarsku praksu.291 Međutim sam Juraj Bribirski, »knez primorskih gradova Dalmacije«, koji je naslijedio brata Mladena u kneževskoj časti u Splitu,292 jednu svoju povelju, izdanu u tvrdome gradu Klisu 4. VII 1303, datira začudo po vladavini pape Bonifacija VIII,293 što je svakako malo neobično za ovo doba. Ali zato istovremeno općina Skradin datira svoju povelju po gospodaru toga grada banu Pavlu i tamošnjem knezu Mladenu Mlađemu (1303). Ove iste godine umire Pavlova žena Ursa, »banica Hrvata«, a i valjda brat mu Juraj, odani rođak i vazal napuljske kraljice Marije, koga u časti splitskoga kneza nasljeC. du Fresne, na osnovu Rattkaya, kaže o Bosni ovo: »... Quorum is (tj. Pavao Bribirski: S. A.), Bosniam a Stephane Rege Rasciae receptam, Jadramque ereptam Venetis, Hungariae reddidet, eam ob caussam, anno MCCXCII, ab Andreae Rege, Banus / maritimus Bosneque Dominus, nuncupatus...« (C. du Fresne du Gange, o. c., 216, 159). / J. Mikoczy pak u vezi s tim piše ovako: »... sed, eodem Ladislavo occiso, dum de Corona Vngarica disceptabatur, Stephanus Rex Rasciae occupavit (tj. Bosnu: S. A.), quam deinde Paullus Banus Dalm. et Croat. Carolo Regi Vng. recuperavit...« (Josephi Mikoczy o.e., Arkiv... XI, 196). U jednoj pak svojoj bilješki isti Mikoczy kaže — malo dalje — za Pavla u vezi Bosne i ovo: »... Anno 1302. ut suscipor, Banus Bosnae« (o. c., Arkiv... XI, 8), čemu također ne treba komentar! 288 SCD VIII, 27, 28. 289 G. Novak, Povijest Splita I, 306. 290 SCD VIII, 27, 28. Ovu povelju Lucius pogrešno pripisuje Mladenu II (De Regno..., 196, 197). SCD VIII, 57, 94. G. Novak, o. c. I, 306. 293 SCD VIII, 51, 52.
292 291 287

242

243

duje Pavlov sin Juraj II.294 Tako je Pavlu prestao jedini od braće Mladen I, koji je u Bosni otimao imanja tamošnjim feudalcima. Napose se pak neprijateljski ponašao prema Hrvatinu, knezu Donjih krajeva, inače Pavlovu kumu, i njegovim sinovima, kojima je još 1301. god. »dominus Bosne« zajedno s braćom kao i svojim sinovima obećavao svaku zaštitu za vjernu službu.295 Kada je za ovo saznao Pavao, »ban Hrvata«, on se je sastao u Splitu s Mladenom I, bosanskim banom, i Mladenom II, knezom triju polja296 i čitave Humske zemlje (trium camporum et tocius terre Hlim),297 kao i sa svojim sinovima Jurjem II, splitskim knezom, Pavlom i Grgurom, pa su zajednički 30. III 1304. god. izdali povelju. U njoj su pod zakletvom obećali da će Hrvatina i njegove sinove ljubiti i da im neće otimati posjede. Ujedno se Pavao, ne samo kao »ban Hrvata« nego i kao starješina, senior i otac, zagrozi kaznom božjega prokletstva svome predragome bratu Mladenu i sinovima da sve ono što je obećano knezu Hrvatinu, njegovoj braći i sinovima imaju potpuno i nepovrijedeno obdržavati.298 Ovo je bio zadnji akt Mladena I u svojoj domovini, jer već u lipnju 1304. god. pogiba u borbi na rubu svoje bosanske banovine, gdje je nekoliko mjeseci prije svoje smrti primio dubrovačke poslanike.299 U vezi s vladavinom ovoga istaknutoga člana bribirskoga roda nad Bosnom, značajno je to da je Pavao Bribirski kovao svoj vlastiti novac, na kojem se naziva dux Paul(us), a uz njega je dopisan njegov brat banus Mladen(us) ili pak nešto kasnije Pavlov sin banus Mlad(enus) Secundus. Poslije ovako silovite smrti svoga brata, sada uistinu postaje Pavao Bribirski, toliko puta nazivani u poveljama »banus Croatorum«, u pravom smislu riječi monarh, koji više nije imao ni sa kime dijeliti vlast i posjede. Sva je naime Hrvatska, Dalmacija300 i Bosna bila otada njegov isključivi »dominiSCD VIII, 80 (30. III 1304); G. Novak, o. c. I, 306. SCD VIII, 314(2. II 1301). 296 U vezi s ovim izrazom Klaiću se čini »da su bila tri polja: Cetinjsko (Sinjsko), Hlivanjsko (Lijevanjsko) i Duvanjsko (Dimno, Dumno); a možda i druga polja na medi Hrvatske, Bosne i Huma, koja su mijenjala svoje gospodare«. Inače se izraz »comes trium camporum« javlja prvi put u listinama 1249 — 1263. god. i knez »triju polja« bio je tada primorski ban Stjepan. Zatim se 1277. spominje neki Perčin kao njihov »comes« (Vj. Klaić, Knezovi Bribirski..., 173, bilj. 14), a istom 2. II 1301. god. Mladen, Juraj, Pavao i Grgur, sinovi »bana Hrvata« Pavla, imenuju se kao knezovi »trium camporum, Hliune et de Cetina« (SCD VIII, 3). 297 M. Dinić piše: »Pomisao da se ovdje radi o Hlivnu ne bi se mogla usvojiti. Samo ime Huma jasno je: Hlim prema slavenskom XXbMb. Da Hlivno ovdje ne dolazi u obzir, svjedoči oznaka totius terre, nemoguća za Hlivno, koje je bilo samo župa, dok terra Hlim točno odgovara našem »Hlmska Zemlja«, završava ovako taj pisac svoje obrazloženje (Comes Constantinus. Zbornik... 7, 7). 298 SCD VIII, 80. 299 K. Jireček, o. c. I, 196. 300 Interesantna je i kod nas sasma neproučena bula pape Klementa V od 1307. god. (koja je sačuvana u kasnom prijepisu). U njoj se navodi da je prošlih godina prokrstario većim dijelom Dalmacije, a zatim i Lombardije heresiarha Dolcino (Historia Fratris Dulcini Heresiarchae di anonimo Sineromo, RIS f. 51, t. IX, p. V, Cittä di Castelld 1907,49 — ovdje je dodana ova bula), tj. glava sekte apostolske braće, r. II pol. 13. st., a u. 1. VI 1307. (Enciclopedia italiana XIII, Roma 1932, 99). Iz ovoga se izvornog podatka može, kako to navodi pisac predgovora ovome izvoru Arnaldo Segarizzi, tvrditi ili pobijati sasma kratko i jasno da li je ili nije Dolcino propovijedao u Dalmaci295 294

um«. On je ujedno već otprije i vrhovna glava svima Bribircima i njegov autoritet čak priznaju i na nj se pozivaju u sudskim parnicama sami Dubrovčani, njegovi neposredni susjedi. Medu njima je i tamošnji trgovac »Priasni de Ranena« bio toliko odan i vjeran »bano Crohatie (!) et comiti civitatum Dalmacie« da ga je ne samo javno posvuda slavio i hvalio i sve moguće bio pripravan za Pavla učiniti nego je i bio stalni posrednik između toga bana i dubrovačkog kneza i vijeća.301 Čak seje u svibnju 1303. god; očekivalo u Dubrovniku da će se ban Pavao i srpski kralj Stefan Uroš II Milutin (1282-1321) lično sastati, pa su Dubrovčani pripremili obojici darove za taj susret. Da li je tada došlo do toga sastanka, nije iz suvremenih izvora poznato. Međutim su krajem ožujka 1304. god. Dubrovčani ponovno odredili darove u vezi susreta Milutina i Pavla.302 I dok Vj. Klaić naprosto piše da je ban Pavao 1304. bio »u pohode srbskomu kralju« i čak tvrdi da u jednoj ispravi od 1308. god. »spominje se izrijekom, da je jednom zgodom pošao u pohode raškom (srbskome) kralju«,303 a K. Jireček, citirajući izvore iz dubrovačkog historijskog arhiva i pozivajući se na njih, kao sigurno piše da se je taj kralj s ovim banom, s kojim je održavao žive veze (1303 — 1304) »i lično sastajao u predelu Vrulje kod Makarske na granici Zahumlja«,304 dotle M. Diniću »izgleda da ni tom prilikom (1304: S. A.) nisu kralj i ban došli u lični dodir, pošto 12. aprila nalazimo Milutinovog poslanika Mateja u Dubrovniku na prolazu za Skradin »na rabotu kralevstva mi«.305 Naime, negdje početkom travnja 1304. god. pisao je kralj Milutin Dubrovčanima da njegovu poslaniku Mateju, koji ide za Skradin, pribave jednu lađu i da mu dadu sve što treba na račun godišnjega danka, koji mu trebaju plaćati. Ujedno im je preko pisma, poslanih po Mateju,306 objasnio i svrhu putovanja svoga ambasadora do prijestolnice bana Pavla, s kojim je srpski kralj već nekoliko puta zakazivao sastanak, ali do njega, una307 toč najbolje volje ipak nije dolazilo. Isto tako je obećavao Pavao Karlu II. ove iste godine i gotovo u isto vrijeme da će doći u Napulj. Ali i taj toliko puta planirani put i sastanak također nije ostvaren. Pa ipak, kada se malo bolje prostudira ono pismo mletačkog dužda od 17. XII 1308. god. upućeno zadarskom knezu i vijećnicima, može se zapaziti slijedeće: ban Pavao se je spremao da pode na sastanak s Milutinom za knezovanja Ivana Superancija u Zadru (1301 - 1303,1305 - 1306).308 Zbog toga nije ni mogao odgovoriti zadarji. Sigurno je da se u tom izvoru o tomu obilasku Dolcina po Dalmaciji ne nalazi ni traga i to svjedoči samo bula pape Klementa, sačuvana u kasnom prijepisu. Svakako dodaje Segarizzi, ako su postojale u Dalmaciji heretičke sekte, onda su one bile različite od sekte »apostolska braća« (Historia..., XXX, XXXI). 301 SCD VIII, 67, 68. 302 M. Dinić, o. c., Zbornik... 7, 7. 303 Vj. Klaić, Knezovi Bribirski..., 83, 77. 304 K. Jireček, o. c. I, 196. 305 M. Dinić, o. c.. Zbornik ... 7, 7. 306 SCD VIII, 83. 307 S. Gunjaca kao sigurno navodi da je sam Pavao odlazio »srpskom kralju« (Referat..., 136). 308 SCD VIII, 4, 10, 13, 17 (1301), 24, 32, 35 (1302), 44 (5. II 1303), 99, 101, 103, 108, 110 (1305), 120, 121, 130 (1306).

244

245

skim poslanicima, koji su do njega došli u vezi nekoga kupoprodajnog ugovora između braće Civallellis, zadarskih plemića, i baštinika Miroslava, sina kneza Grgura Bribirskog. No kada se je ban vratio, on je bez ikakve žurbe presudio da se sporni posjed ima predati nasljednicima navedenoga Miroslava.30' U vezi s tim upleo se 1308. god. u ovaj spor i sam dužd, koji je oštro intervenirao kod zadarskog kneza i vijećnika.310 Znači da se je Pavao Bribirski ipak tada sastao sa Stefanom Urošem II Milutinom, a ne »jednom zgodom«, kako to piše Vj. Klaić.311 Zašto se je Pavao sastao s Milutinom? Možda je razlog bio upravo taj što je njegov sin Mladen II, koji se je od 1304. godine stao nazivati i knezom »tocius terre Hlim«, pao iznenada u ropstvo srpskoga kralja, koji ga je držao u zatvoru. Gdje se je to dogodilo, ne znamo. Ali možemo pretpostaviti, da je to bilo u blizini ili na samom teritoriju srpske države, koji je povrijedio ili sam Pavao Bribirski312 ili novi ban Mladen II. U vezi s tim je sada jasnije
309 Interesantno je da ovu Pavlovu presudu ne donosi ni Vj. Klaić (Knezovi Bribirski ..., 173), a ni M. Dinić (o. c., 7). 310 S. Ljubić, Listine... I, 232. 311 Vj. Klaić, o. c., 77. 312 Evo što piše M. Orbini: »... II (tj. Pavao Bribirski:. S. A.) quäle sendo huomo molto sauio et valorosso, si sottomise tuta la Croatia: et poi delibero ä far conquista dal Contado di Chelmo, et de Regno di Rassia etiandio. Venendo adunque con grosso essercito in Chelmo, l'occupo tutto, per non hauere all'horo ilproprio Signore. Poi andatosene in Onogosteperpassare in Zenta, et quindi in Rassia, ch'era in gran confusione pe la discorida (S. A.), e disuscione, ch'era tra fratelli, e figliuoli del Re Vrosc U Santo, cioe Stephane Cieco, Vuladino, et Costantino (! S. A.), mandö da Onogoste l'Ammasciadore ä Rausei, pregandoli ä voler entrare seco in lega. Et perche meglio li potesse tirare ä se comincio ad essi ramemorare, ehe essendo la Cittä loro vicina a i Re di Rassia, questi sempre gli haueuano fatto guerra, e in particolare il Re Vrosc il Santo. Onde gli auertiua, ehe, s'il Regno di Rassia peruenirä in mano delli suoi figliuoli, il medesimo loro auenirebbe, ne mai starebbono in pače con loro. Et io (diceua egli) intendo d'essere il vostro amico, et mantenerui il libertä, fami ogni honor, et dilaturui il dominio, se pero vorebbe congiungerui meco, et andare voi per mare con l'armata vostra, ehe io vero per terra all'espugnatione di Cattaro; della quäle Cittä fatticipatroni, con facilitä c'impatroniremo ancora della Zenta, et poi di tutt'il Regno di Rassia, ch'e aperto, et non ha luoghi forti (S. A.). Questa Ambasciaria piacque ä molti, ehe non confiderarono i pericoli, ne'quali poteuano incorrere, et pero a tutti i modi uoleuano ch'ella fosse proposta nel Senate de'Padri. Oue sendo discorsa, quelli, ehe haueuano piu maturo giuditio, s'opposero gagliardamente, dicendo; ehe del tutto non era vtile alla Cittä impotente, com'era la loro ä entrare in lega con Signori potenti, et massime con esso Bano Paolo, il quäle sendo venuto dalpaese molto lontano, per occupare il Regno di Rassia (S. A.); fondandosi sopra altro, ehe nella discordia di tre fratelli, potrebbe essere ehe la cosa non gli reuscisse; et essendo egli sforzato ä tornare indietro, noi restaremo in perpetuo odio de'Re di Rassia: et egli per esseere da noi molto lontano, nepotra, ne ci vorä defendere. Onde dal Senate fu determinato di non trauagliarsi in quell'impresa (S. Α.). La quäl cosa poi gli reusci benissimo. Imperoche vedendo Paolo Bano, ehe Stefano Cieco, faceua massa di molta gente, per venire contra di lui; et ehe per esser assai ben voluto dal popolo, le cose sue andauano prosperamente: non hebbe ardire di passar piu oltre, ma toma in dietro, ehe fu l'anno 1315. (? S. A.)...« (M. Orbini, II Regno degli Slavi hoggi corrotamente detti Schiavoni, Pesaro 1601, 395,396). Još kraći je u opisivanju ovoga događaja Luccari, koji piše ovako: »... Ora l'anno 1310. Paolo Ban di Croatia, ehe successejie'maneggi dello stato, et della guerra, a Ratcho suopadre (! S. A.), si ruppe con VroSc cieceKRe di Rascia. Il quäle, morti i suoi fratelli legitimi, veri heredi di Vrosc, il

ono putovanje Milutinova poslanika u Skradin, gdje je, po svoj prilici, izložio uvjete svoga vladara, pod kojima bi ovaj bio voljan da Mladena pusti na slobodu. Kada su pak u Skradin stigli oni zadarski poslanici, Pavao im je iznio situaciju zašto mora da se sastane sa srpskim vladarom, pa ih je zamolio, budući da nije imao mornaricu, neka Pažani, po nalogu zadarske općine, krenu lađama do Drijeva (ad Narentum), gdje je njegov sin u to doba držan u zatvoru od »raškoga« kralja. O ovoj intervenciji Pažana govori nam jedna povelja iz 1340,313 a ne, kako piše M. Dinić, iz 1372. godine,314 koja je nedavno
Santo lor padree s'era fatto Re; et essendo i suoi paesi, secondo il costume de'barbari, senza fortezze; o retirate, et per cio esposti alla preda del nemico, penetro in Onogostie, et ricerco da Republica di Rausa del fauore (S. A.). Mai Rausei, ehe biasimauano quel procedere come debole, et da poca importanza nato, non li prestarono l'orrechia: ma poco di poi infastiditi dalle continue prede, ehe faceua alli confini, calpestrando d'ogni hora i soldati de Re Vrosc con i piedi le compagne, ne potendo pero venir le grascie al mare, mandarono gli ambasciadori a Paolo Ban, col quäle seppero fartanto, ehe finalmente conchiusero la pače tra lui, et il Re Stefano (S. A.)...« (Giacomo Pietro Luccari, Copioso ristretto degli Annali di Rausa libri quattro, Venetia 1605, 45). M. Dinić, prepričavajući sasma ukratko Orbinija, a ne donoseći što kaže i Luccari, podvlači da »uspeh Pavla Šubića vezuje Orbini za borbe oko prestola između Dečanskog, Konstantina i Vladislava, što je razume se nemoguće, pošto je Pavle umro 1312, na devet godina pre no što je do toga rata došlo. Ali to ne znači da Orbini nije mogao imati nekakav izvor u kome se govorilo o borbama oko prestola u Srbiji koje bi Pavle Šubić iskoristio da zavlada Humom. To bi mogao biti samo rat između Dragutina i Milutina« (M. Dinić, o. c., Zbornik... 7, 6). Da li je došlo do sukoba Pavla Bribirskog sa Srbijom, tj. s kraljem Milutinom ili nije za to je potrebno mnogo dublje studiranje izvora, koje čak pisci izvrću. U redoslijedu pisaca iza Luccarija interesantan je Forstal, koji čak uzima iz Luccarijeva djela isječak i taj glasi: »... L'anno 1310 Paolo Ban di Croatia, ehe successe ne maneggi dello stato, et della guerra a Ratcho suo padre si ruppe con Vrosc Cieco Re di Rassia etc. Quod latine sic sonat: Anno 1310, Paulus Croatiae Banus, qui in regendi, bellandique munere administrando, suo parenti Ratchoni (S. A.) successit, cum Vrosco coeco Rege Rassiae foedus abrupit etc...« (Stemmatographia..., 20). J. Rattkay stavlja čak da je u doba kralja Zvonimira hrvatski ban Pavao podvrgao cijelu Hrvatsku i u društvu sa Dubrovčanima »Comitatum Chelmi occupat et ad Rasciae Regnum subjugandum profiscitur. Verum Stephanus Caecus Rasciae Rex, numeroso conflato exercitu ocurrit Paulo Bano, cumque ab ingressu sourum finium arcet, Zuonimerus...« (G. Rattkay de Nagy Thabor, Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae, Vindobonae 2 1772, 56). 313 Naime Lucius je stavio 1340. godinu i donio ovaj podatak u ovakvom prijepisu: »ex quosdam quinterno apud Doctorem Gliubauaz: Coram Nobilibus et Sapientibus Viriš Dominis Capp. V. N. Marino Venerio ac Comite None Marino Cappello et Michaletto Faletro ad hec ducale dominium deputatis comparentes... cuis quidam tenor omnia tališ est: Coram Uobis Nobilibus et Sapientibus Viriš Dominis Marino Cappello et Micheletto Faletro Ciuibus Venetiarum deputatis a Ducali Excellentissimo Dominio ad recipiendum et causa recipiendi in dicta Ciuitate None testificaciones super sex capitulis de quibus homines Pagi querelam et questionem contra Jadrenses mouerant coram dicto Ducali Dominio et etiam super aliis nouitatibus sique per dictos Jadrenses contra dictos Pagenses facte forent post motaš questiones predictas pro ut habetur in litteris Ducalibus super predictis Domino Comiti Judicibus consilio et comuni Jadrensi destinatis nouissime continetur plenius. Nos Volcigna quondam Guidonis de Matafar, et Franciscus quondam Pauli de Georgio Ambaxiatores et Sindici predictorum Domini Comitis Judicum et cominis dicte ciuitatis Jadre ad hec et alia ab eodem comuni siue a predictis Domino Comite Judicibus et consilio specialiter constituti pro ut aparet publico instrumento sindicatus quod apud uos est scripto manu Mauri de Vsiza publico Jadrensi notario et reformationum cancellario et Sindicario nomine dicti comunis Jadrensis contra. Pagenses pro-

246

247

pronađena u ispisima. I. Luciusa. Međutim, iako je Lucius ovu ispravu također upotrijebio, on je krivo prepričao njezin sadržaj, time što je naveo da je kod Drijeva (Lucius piše: Naronam), Mladen bio zarobljen kada je to brodovlje napalo to mjesto.315 Čak je Lucius izveo iz svega ovoga da je u to doba kao Karlov pristaša Pavao ratovao protiv raškoga kralja i da je onamo onda poslao brodovlje, ne naznačivši da su to bile paške lade. U vezi sa svim ovim mi bismo zaključili da ovo nije bila nikakva kaznena ekspedicija bana Pavla protiv raškoga vladara, koji mu je držao u zatvoru prvorodenoga sina. Naime, da je to tako nešto bilo on bi sakupio i lađe svih svojih primorskih gradova, a u prvom redu Omiša, kojeg su stanovnici bili poznati kao odlični mornari i gusari. Zatim bi im se pridružili Ninjani, Šibenčani, Trogirani i Splićani. Ali od svega toga nije bilo ništa nego je samo u Drijeva išla paška mala mornarica (nikakva ratna) uz pristanak tada još mletačkoga Zadra,316 tj. Venecije, koja nije željela nikakav sukob sa Srbijom. Znači, Pavao je išao s ovim brodovljem da dovede kući svoga sina i da se u vezi s tim sastane s Milutinom, kojemu je za nj sigurno morao dati veliku otkupninu ili je sve to prošlo u prijateljskoj formi?! Svakako iza 1304. god. više ne nalazimo ni u jednoj povelji za vladanja Pavla Bribirskoga da se Mladen II naziva i knezom Huma,317 nego samo bosanskim banom.
bare intendi — mus infrascripta non recedentes tarnen a iuribus allegationibus et scripturis producentis peo parte dicti comunis Jadrensis super predictis nee eis intendentes derogare in aliquo imo uolant ipsa dicto comuni salua et saluas forre ita quod antea dictorum testium productionem, et depositionem et post dictum comune Jadrense tarn corram uobis quam coram Ducali Dominio pro ut et quoties expedierat possit ipsa et ipsas exponere et producere in suum fauorem. In primiš igitur super primo ex memoratis 6 capitulis capitulo quod incipit. In primiš cogitur comune Pagi ligna comiti Pagensi et cetere... Super secundo... Probare intendimus et fidem facere quod predicti Pagenses de mandato comitis Jadrensis iuuerunt ad infrascriptos exercitus (S. A.). Videlicet ad exercitum Fluminis, ad exercitum contra Anconitanos. Item ad exercitum Corzule. Item ad exercitum Ferrarie. Item quod tempore D. Pauli Chroatorum Bani predicti Pagenses: de mandato communis Jadrensis iuuerunt in galeis et lignis ad Narentum causa, et occassione D. Mladeni filij d. B. Pauli qui Mladenus tunc temporis in carceribus Regis Rasie tenebatur... Jadrenses miserunt Pagenses ad exercitum Anconitanorum... quod g. Pagenses fuerunt missi de mandato Jadrensium ad exercitum Ferarie..., et Narenti(S. A.), quia hocaudiuerat dići a cognatibus Sclauonie (ovo je neko potcrtao: S. A.) qui dicebant et Pagenses uenerant (S. A.)...« (KAS — Ormar B — Ostavština I. Luciusa — Br. 541, str. 134-137). 314 Naime ovaj podatak (Item quod... tenebatur), koji se odnosi na bana Pavla, sa datumom od 1372. g., donosi M. Dinić na osnovu prijepisa, koji mu je iz Luciusove ostavštine svojevremeno uručio pok. M. Barada (M. Dinić, o. c.. Zbornik... 7, 6 i bilj. 24). Svakako je čudno odakle Baradi ovaj proizvoljni datum, kada upravo Lucius sa strane dodaje 1340. godinu?! 315 M. Dinić, o. c., 6. 316 Naime dozvolom onoga Zadra, kojim je knezovao Ivan Superancije, a ne onakvoga, kada je ondje bio knez Petar Foscari (Gl. SCD VIII, 52 — 5. VII 1303. 54-30. VII 1303, 65-29. XII 1303, 71-1303, 73-12.1 1304,74-27.1 1304, 77-13. II 1304,78-25. III 1304, 85-13. VII 1304, 86-19. VII 1304, 90-26. XI 1304). "~X*17 Da li je pak onaj Jirečekov »comes Constantinus« Nelepić kako to hoće M. Di/^" / nić, i da je vladao nekim humskim župama od 1303 — 1306. (Gl. M. Dinić, o. c., 1 — 11), ostaje i dalje u znaku pitanja i treba još jedanput pristupiti reviziji svega toga.

Iako je Pavao i dalje dosljedan u svome tituliranju »banus Croatorum«, on 1305. god. dodaje tome ponosnome naslovu i nešto jači dodatak »et tocius Bosne dominus«, što bi značilo da je cijela Bosna uistinu bila u njegovoj potpunoj vlasti, kojoj su se pokoravali svi tamošnji feudalci, a jedan od najvjernijih je bio upravo njegov rođak Hrvatin sa svojim sinovima i ostalom svojtom. No nije samo cijela Bosna bila njegov apsolutni »dominium« nego je to bila i Hrvatska i Dalmacija u onim već prije određenim granicama po Karlu II. Zato ovaj »banus Croatorum« s punim pravom i suverenošću, nikoga ne pitajući, raspolaže svojim, »dominijumom« i »banatom«, gdje se njegovoj vlasti pokoravaju bez pogovora svi kaštelani, knezovi, činovnici, plemići i ostali njegovi vjerni (fideles).318 I dok se u jednoj svojoj darovnici u korist Rabljana (4. I 1307) uobičajeno titulira sa »banus Croatorum et dominus Bosne«, na pečatu ove iste povelje opet se piše »tocius Sclavonie bani«,319 ne obazirući se na to što se ove i slijedeće godine (1308) Henriku Gisingovcu obraćaju i papa i druge crkvene ličnosti kao »duci Sclauonie«.320 Za ovo je vrijeme Pavao neprekidno u dobrim odnosima s mletačkim vlastima u Zadru i na Rabu, što potvrđuju suvremeni izvori. Čak je mletački knez Raba Marko Michieli bio prisan i lični prijatelj ovoga bana, čijega sina Jurja, poput njegovoga istoimenog strica, imenuje »comite Dalmatie« ili »civitatum Dalmatie«. Inače je iz svoga stalnoga sjedišta Skradina Pavao budno pazio na prilike u Dalmaciji, što se najbolje može uočiti iz banova oštrog stava prema Trogiru, čiji je knez bio njegov sin Juraj II. Naime Trogirani su pravili razne ispade i neprijateljstva prema banu Pavlu i njegovim ljudima, te ih je prisilio na kapitulaciju i mir.321 No nije se samo Pavao miješao u upravne prilike pojedinih svojih gradova nego je čak svojim ličnim učešćem nastojao da rješava i crkvene sporove kao npr. u skradinskoj biskupiji. Naravno da je tom prilikom stajao na strani skradinskoga biskupa. Kako je pak rimskoj kuriji bilo neobično stalo da dobije Pavlov pristanak za provođenje reda na njegovu području, ona nije štedila s laskanjima, nazivajući ga ne samo banom Hrva322 ta i gospodarom čitave Bosne nego i ljubljenim i odanim u Kristu sinom. No upravo 1308. godine, kada se ovako titulira Pavao Bribirski, Milutin je u potvrdi ugovora s Karlom Valoisom (1308), koji je težio da obnovi Latinsko 323 Carstvo, označen kao »Hurosius Dei gratia Dalmacie, Croacie Dyoclie, Servie ac Rasie rex et dominus totius maritime regionis«.324 To je bio vrlo pretenciozan naslov za jednoga suvrena, koji je u ovo doba usmjerio svoje osvajačke planove sasma u drugom pravcu, tj. prema jugu Bizantinskog Carstva, a ne prema Ugarskoj, Hrvatskoj i Dalmaciji.

SCD VIII, 132, 133. Vj. Klaić, Povjest Hrvata... I, 271. 320 SCD VIII, 144; Vj. Klaić, Hrvatski hercezi..., 128, bilj. 1. 321 SCD VIII, 185, 186 (29. i 27. VI 1308), 186 (27. VI 1308), 187 (29. VI 1308), 196, 197 (5. VIII 1308). 322 SCD VIII, 199, 206 (12. VIII 1308-6. II 1309). 323 K. Jireček, o. c. I, 197. 324 K. Jireček, o. c. II, 14, bilj. 87; M. Dinić, o. c., 7.
319

318

248

249

Kada je Karlo Robert konačno okrunjen ugarskom krunom na najsvečaniji način u Budimu (15. VI 1309), toj svečanosti nije prisustvovao ni jedan član bribirske kuće, pa tako ni Pavao, kojega je zastupao splitski nadbiskup Petar. Sada je Karlo mogao da uredi prilike u Slavoniji, gdje je postao ban Stjepan Babonić.325 No Hrvatska i Dalmacija ostale su i dalje netaknute od kraljeve intervencije sve do smrti moćnoga Pavla, koji je poslije 1299. godine dao načiniti pečatnik i na njemu ovjekovječiti svoju ponosnu titulu »Croatorum dominus et Bosne«. Samo ovaj pečatnik on nije uvijek upotrebljavao. Izgleda da je to većinom činio onda kada je pisao napuljskom kralju Karlu II, koji ga je i jedini na taj način titulirao. Najradije se je služio nazivom »banus Croatorum et dominus tocius Bosne«, kojim mu se je i papinski dvor obraćao, a najrjeđa mu je titula bila »dominus Dalmatie«, koju mu je samo jedanput dao napuljski kralj (26. VII 1311?).326 Godina 1310. odvijala se je u nastojanju papinske kurije da najoštrijim mjerama suzbije trgovanje s Mlečanima na jadranskoj obali. U vezi s tim je u samome Trogiru uz dozvolu tamošnjega kneza Pavla II Bribirskog, sina bana Pavla, provedena stroga istraga, povezana sa zakletvom, tko je od stanovnika toga grada u tome sudjelovao. Rezultat je bio: da nitko ne zna o tome ništa. Međutim je pak došlo na vidjelo da su sam ban, njegovi sinovi i podanici i te kako trgovali s Venecijom, pa ih je zato papa Klement V ekskomunicirao, a onda na ličnu molbu Pavla Bribirskog skinuo sa svih njih ovu ekskomunikaciju uz obavezu da to više ne čine.327 Istom dakle poslije toga oslobođenja od ekskomunikacije mogao je Pavao računati na papinu pomoć glede Zadra, koji se je odmetnuo od Republike sv. Marka i izabrao njegova sina Mladena II za svoga kneza. Usporedo s time morao je Pavao na odlučan i oštar protest napuljskog dvora obuzdavati svoje podanike i vazale, tzv. dalmatinske gusare, koji su 328 ugrožavali i terorizirali na sve moguće načine predjele Abruzza i Apulije. To znači da su oni gusarili i na jednoj i na drugoj strani Jadrana i dolazili čak do krajnjega juga Italije, čije su stanovnike (Apulije) i sami Zadrani kao 329 podanici Venecije bili obavezni smatrati neprijateljima. Kada je Zadar došao pod vlast dinastije Bribiraca, Pavao je, postigavši i taj svoj krajnji cilj, proveo zadnje dane svoga života u nastojanju da ovaj grad od strateške važnosti, svim raspoloživim sredstvima, a napose diplomatskim putem sačuva i odbrani od ratoborne Venecije, koja ga je ugrožava330 la s nezaštićene morske strane. Ban Pavao je oduvijek imao tijesne i prijateljske veze sa Zadrom, a napose s njegovim istaknutijim građanima, koje je uzimao u svoju službu (npr. u gradu Splitu kao potestate ili kao svoje opunomoćenike i poslanike za mirovne pregovore) i zapošljavao ih po cijelom svome teritoriju, od kojega će jedan dio postati nova tvorevina njegova sina
325 326

Mladena II: principat Dalmacija. Inače je najradije boravio u Skradinu, gdje mu je bilo središte vlasti, i u Ninu, gdje je dugo vremena knezovao njegov brat Juraj. Moglo bi se čak reći da je iz Nina provodio svoje planove kako da predobije za se Zadrane i istjera iz toga grada mletačke upravljače.

Kada se sada ova legendarna ličnost sagleda sa svih strana, koje smo kritički osvijetlili raznim vrstama izvora, onda se može sa sigurnošću reći da ban Pavao Bribirski, »Croatorum dominus et Bosne«,331 spada svakako medu najveće hrvatske vladaoce, koji doduše nije imao kraljevsku krunu poput tolikih drugih slavenskih knezova, ali ju je mogao u onom interegnumu uzeti da je htio. Ovim našim prikazom ne znači da je sve rečeno o njemu. Ovo je samo novi pokušaj da se predobiju naši mladi povjesničari da preuzmu dalju obradbu doba i ličnosti Pavla Bribirskoga, nastavljača hrvatske državnosti, koju je on predao u ruke svome sinu Mladenu da je dalje izgradi i poveže čak s krunom, kao što su to u pravi čas učinili Kotromanići. Ali prilike su bile jače od Mladena II, »comitis Jadre, principis Dalmatie et secundi banis Bosnensis«, koji se od 1312. god. naziva i »Croatorum et Bosne banus et Jadrensis perpetuus comes«.332 I na kraju se može kazati da je Pavao, uzimajući naslov »banus Croatorum« ili još vrhunskiju titulu »Croatorum dominus«, kojom ga i drugi vladari tituliraju, a koja je potvrđivala da on nikoga nad sobom ne priznaje, ipak označio što mu je krajnji životni cilj. Pa ipak nije nikada pomišljao da granice svoje državine pomjera preko Gvozda, tj. da obuhvati i srednjovjekovnu Slavoniju, jer da je to htio on bi to s uspjehom i ostvario, a dokaz za to je njegovo brzo zauzimanje Bosne, koju je automatski uključio u svoj »dominium«. Inače Pavao Bribirski cijelu Hrvatsku, kojom banuje ili vlada, naziva čak »regnum Choruatorum« (26. XII 1298), tj. on joj daje onu istu titulu kao i svojevremeno Trpimir. Samo se 333 taj naš knez iz 9. stoljeća u vezi s ovim naziva i »dux Chroatorum«.
Evo, prema izvornim podacima, šaroliki kronološki nanizani spektar njihovih titula: a) U poveljama: Potestas Traguriensis (1272 — 1273); comes Spalatensis (1272-1277); banus maritimus (1273-1275, 1282, 1284, 1290); banus Sclauonie (1283); domini Sclauoniae et Dalmatiae (1291. Pavao sa braćom Jurjem i Mladenom I); banus Chroacie Dalmacieque (1292); banus Croatorum /Chroatorum, Crabatorum/ (1293 — 1312); banus maritimus, dominus Croatorum (1295); banus totius Choruacie (1298); banus Coruacie, Dalmacie et dominus Bosne (1299?); banus Crohatie et comes civitatum Dalmacie (1303); banus Croatorum et tocius Bosne dominus (1305, 1308); banus Croatorum et dominus Bosne (1307 — 1308, 1311); banus Paulus Chroatorum Bosneque dominus (1311); dominus Dalmatie (1311); dux Dalmatie et Croatie (1370). b) na novcu: Dux Paulus (1301-1312). c) na pečatu: banus tocius Sclavonie (1300, 1307). d) na pečatniku: Croatorum dominus et Bosne (iza 1299. godine). 332 SCD VIII, 295 (21. X 1311), 308 (23. VI 1312). 333 Codex diplomaticus... I, 5, 4 (4. III, 852).
331

Vj. Klaić, Povjest Hrvata... II/1, 12, 13. SCD VIII, 286. 327 SCD VIII, 266, 284. 328 SCD VIII, 286, 287. 329 SCD VIII, 262 (24. IV 1310). 330 Gl. Vj. Klaić, o. c. H/1, 14-23.

250

251

Poznato je da je i Pavao Bribirski imao naslov »dux« i da ga se još 1370. godine sjećaju na papinskom dvoru kao »ducis Dalmatie et Croatie«33* (S. A.)· Ali nam zato ipak nije poznato da se je i u jednoj povelji ili na pečatu u vezi s imenom »Hrvati« pisao drugačije nego li »banus Croatorum« ili »Croatorum dominus«. Time se ne isključuje mogućnost da je nosio i titulu »dux Croatorum«,335 koja mu je logički u cijelosti i pripadala, a upravo su se tom titulom kitili brojni hrvatski narodni vladari.

THE BAN PAVAO BRIBIRSKI — „CROATORUM DOMINUS«
Summary

Very exhaustively and scientifically the author has studied ali printed sources as well as the so far unknown archival material (and material monuments) relating to the personality and multiple activity of Pavao Bribirski, including events having taken place in Croatian lands and those parts of Europe to which this prominent feudal lord of ours can be related. Although also our other scientific researchers and historians have written on Pavao Bribirski, the author has contrived to reach a number of wholly contrary and new results based on contemporary sources. This in the first place relates to Pavao's official title of »Croatorum dominus«, which the author compares with the same title »dominus« in other countries in the Balkans and in onpart of Europe as well as with the borders of his »dominium«. The author further maintains that the Charter of Andrija II (III) 1293, which had allegedly been issued in favour of Pavao and his brothers, was an ordinary forgery. The author is paying special attention to the relations between Pavao and the Serbian king Milutin, correcting some errors on the part of M. Dinić in respect of this matter. Similarly, he treats at some length of the attitude of Pavao Bribirski towards Zadar and the inhabitants of this town, many of whom were engaged at his court etc. Pavao was in the possession not only of the titles of »banus Croatorum« and »Croatorum dominus«, but likewise of the füll title of »dux«, with only a crown missing to be placed upon his head. However, he did not do this for certain reasons, which to the present day have remained unknown.
335 ; Ovakva intitulacija (ili slična) bez devocijske formule »dei gratia«, koju nema ' nigdje Pavao ni u jednoj vrsti svojih titula, ni najmanje ne umanjuje njegovu državničku i vladarsku samostalnost i nezavisnost. Naime, poznato je npr. da si i neke svjetovne i crkvene ličnosti kao što su čak razne vrste vladaoca i vladarčića, te neki slavonski banovi (npr. Nikola), pa prepoziti, biskupi i nadbiskupi u našim i stranim poveljama stavljaju izraz »dei gratia«, što ipak ne znači da su oni time nezavisni — nego obratno!

ZADARSKO PODRUČJE

\

" SCD XIV, 249.

л

252

ZADAR POD VLASCU ISTOČNIH GOTA*

i.
Razdjeljenjem rimskog carstva na Istočno sa Carigradom i na Zapadno sa Rimom na čelu, uz ostale zemlje, i Dalmacija je potpala pod ovo drugo, pa tako i Zadar. Ali unatoč tome, i dalje se lije rimska krv u Dalmaciji, gdje razni »barbari«, po riječima sv. Jeronima, pustoše, pljačkaju i razaraju (396). Potkraj IV, a najkasnije početkom V st. Zadar (Jader) je sijelo biskupa,1 koji je potpadao pod salonskog metropolitu. Po svoj prilici na nekim susjednim otocima, koji su pod jurisdikcijom zadarskog biskupa, grade se u isto doba i samostani, nastanjeni marljivim i radnim redovnicima. Zadar, koji se je nalazio u Liburniji (od ušća Raše do Krke), dijelu provincije Dalmacije,2 priznavao je poput ostalih gradova ove pokrajine kao svoje upravno sjedište Salonu, gdje je stolovao vojnički zapovjednik (dux) i civilni upravitelj (praeses provinciae).3 U bližoj i daljoj okolici Zadra (i u njemu) živjeli su tada Liburni, pripadnici ilirsko-keltskih plemena, poznati gusari na svojim brzim lađama (Liburnicae naves). Zadar je bio jedna od najstarijih kolonija u Dalmaciji, utemeljena ne od cara Augusta iz 27. g. pr. n. e., nego, prema najnovijim istraživanjima M. Suića, »najvjerojatnije« ju je osnovao Julije Cezar po završetku građanskog rata
* Pod istim naslovom održano je autorovo nastupno predavanje na Filozofskom fakultetu u Zadru 27. X 1969. g. No sada je ovaj rad nešto malo proširen i nadopunjen. 1 Jedan od najstarijih zadarskih biskupa bio je Feliks, koji je sudjelovao na crkvenim saborima u Akvileji (387.) u Milanu (390.). Početkom 5. st. spominje se Donat II (402.), koji je kao đakon zadarske crkve također bio na milanskom koncilu (C. F. Bianchi, Fasti di Žara, Žara 1888, 5,6). 2 O razvoju naziva i oblicima ovoga imena gl. M. Barada, Dalmatia Superior, Rad JAZU 270, Zagreb 1949, 93-95. 'Inače se, po Dandolu, između 410 — 421. g. spominje kao »Panonie, Dalmacie, Macedonie, Ligie ac Pamphilie tetrarcha Ma'arinus« (Andreae Danduli Chronica per extensum descripta, Rerum Italicarum Scriptores f. 313. t. XII, p. I, Bologna 1938, 53).
255

s Pompejom, god. 48. pr. n. e. (Colonia Julia Jader).4 Uprava ove kolonije je bila sasma samostalna i pod nju je spadao okolni teritorij sa svim selima i selištima (vici, pagi). Kako su izgledale unutrašnje prilike grada Zadra u ovo vrijeme, dosta opširno i ilustrativno donose V. Brunelli,5 F. Šišić,6 a u novije vrijeme G. Novak7 te djelomično i M. Suić.8 Stoga se mi ovdje nećemo više zadržavati na tome, nego ćemo jedino navesti da se, po Bianchiu, čije se podatke ponekad može teško provjeriti, u V stoljeću spominje prvi načelnik Zadra »Ursciano gonfaloniere« (god. 418), a onda Fosko (god. 429), koji u svojim oporukama ostavljaju crkvi neke svoje posjede.9
2.

Međutim, obratno, dosta pišu o tome da je Zadar stradao od Huna na njihovu putu za Akvileju: Simon de Keza, kapelan ugarsko-hrvatskoga kralja Ladislava Kumanca (1272-1290)15 u svome ljetopisu16 te Andrija Dandolo,17 koji gotovo isto kaže što i Keza, ali dodaje da je Atila prešao preko mora i zauzeo uz Trogir, Šibenik, Biograd i Zadar (Jadram), Nin, Senj, Pulu, Poreč itd.18 Svakako je zanimljivo u Dandola to što navodi da je Atila prešao more, a bio je u Panoniji. Jednom riječju, podaci u toga pisca dosada nisu uopće uočeni i proučeni u našoj historiografiji. Sto daljnji pisci o rušenju Zadra govore kao što su A. Bonfinius,19 C. Sigonio20 i D. Zavoreo21, jedno je interesantno, ali ne i vjerodostojno i opće prihvatljivo. Ali je zato vrlo vjerojatno da su vandalski gusari, koji su plijenili dalmatinsku obalu,22 dolazili do Zadra i njegove okolice. I suviše je dobro poznato da je 474. g. vrhovnu komandu nad dalmatinskim brodovljem i četom preuzeo car Julije Nepot, koji je sam samostalno vladao rimskom Dalmacijom iz Salone do 48C. godine. Malo zatim italski kralj »barbara« Odoakar raširio je svoju vlast i na ovu pokrajinu,23 u kojoj je ostavio staru društvenu organizaciju.

Kada je ženidbenim vezama Dalmacija do panonskih granica10 pripala Bizantu (29. X 437), jasno je da je tom prilikom i Zadar potpao pod njegovu vlast. Tada je ovaj grad uslijed velike suše osjetio strašnu glad, koja je zadesila cijelu ovu provinciju.11 Svakako je gotovo sigurno da od provale Huna nije stradao Zadar, iako neki kasniji pisci to navadaju kao gotovu činjenicu.12 Naime, jedan od direktnih dokaza da se to nije dogodilo jest dosta stara legenda o moćima sv. Zoila, koje su 453. godine iz Akvileje prenesene u Zadar,13 što ukazuje da je bio razrušen taj grad u sjevernoj Italiji. Inače stari pisci, kao npr. Atilin suvremenik Prisk te sv. Prosper Akvitanski, a onda i nešto kasniji Aurelius Cassiodorus ništa ne znaju o tome da bi bio porušen Zadar, tj. uopće ne pišu o provali Atile u Dalmaciju i o rušenju njenih cvatućih gradova.14
4 M. Suić, nekoliko pitanja u vezi s municipalitetom antičkog Zadra, Zbornik »Zadar«, Zagreb 1964, 117-128. 5 Storia della cittä di Žara, Žara 1913, 85-94, 121 -140. 6 Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, Zagreb, 1925, 158, 159, 151, 152,106, 123,80,124,130-141. 7 Uprava i podjela stanovništva u kasnorimskim i ranoromanskim gradovima Dalmacije, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1951, 84, 85. 8 Nekoliko pitanja..., 117 -128. 9 C. F. Bianchi, o. c., 6. 10 Tj. Gala Placidija, majka mladoga Valentinijana III, oženila je ovoga svoga sina Lucinijom Eudoksijom, kćerkom istočnorimskog cara Teodosija II i kao svadbeni dar predala je Bizantu, na želju carigradskog dvora, ovu zemlju do granica Panonije (F. Šišić, o. c., 161) ili kako je zabilježio suvremeni kroničar Kasiodor: »Nevjestu je kupila (Gala Placidija) gubitkom Ilirika i nastalo je ujedinjenje (ženidba) vladara žalosnom razdiobom provincija«, tj. čitavi Ilirik je predan kao dar, kako piše i Jordanes (M. Mandić, Rasprave i prilozi iz stare hrvatske povijesti, Rim 1963, 35 i bilj. 12). 11 F. Sišić, o. c., 161, 162. 12 L. Benevenia, H comune di Žara nel medio evo, Annuario dalmatico III. Zadar 1886, 160-164; V. Brunelli, o. c., 148-152. 13 V. Brunelli, o. c., 203, 204. 14 Gl. V. Brunelli, o. c., 149.

'* M. Mandić, o. c., 341. Chronica Hungarorum, Wien 1890 (Simon de Keza). 17 Taj isti Dandolo pod 402 — 5. godinom govori o tome kako je tada bio voda Zapadnih Gota »Radagusus scytha, vir barbarus et sevus, atque ydolatra« i da je »... cum CCm Gothorum per Dalmaciam et Ystriam veniens, Foriulium intravit ...« (Andreae Danduli o. c., RIS g. 313, t. XII, p. I, 46). Međutim Jordanes samo piše ovako: »... Hesperia vero plaga in regno Honorii imperatoris primum Radagaisus Scytha cum ducenta milia sourum inundavit..'.« Jordanis De summa temporum vel origine actibusque gentis Romanorum, MGH, Auctorum antiquissimorum V, pars l, Berolini 1882, 38). Na osnovu ovoga Dandolova podatka moglo bi se pretpostaviti da je prolazio taj vojskovođa i pored Zadra, koji je mogao i osvojiti ili pljačkati. No to su i suviše smione kombinacije, zbog toga što ne postoje izvori da tako nešto potvrde, jer i Jordanes čak p tome ne kaže gotovo ništa, već samo najopćenitije. 18 Andreae Danduli o. c., RIS f. 313, 58. 19 Rerum Ungaricarum decades, Francofurti 1581. 20 Hist de occ. imp., Bologna 1578. 21 Storia della Dalmazia (u Državnom arhivu u Zadru). 22 F. Sišić, o. τ:., 162. 23 Jedan vrlo kasni njemački kroničar Heriman Augiensis zvani »Contractus« (u 1054.) u svojoj Chronicon de sex aetatibus mundi« (Fr. Kos. Gradivo za zgodovinu Slovencev v srednjem veku II, Ljubljana 1906, LXXVIH) piše pod 480. godinom ovako: »... Ipso anno Odoacar Romae regnans, in Dalmatia Odivam regem vicit et peremit..« (Herimani Augiensis Chronicon, MGH, SS V, 78). To je bio doglavnik cara Julija Nepota, kojega je Ovid / ovdje Odiv / ubio sa svojim kolegom Viatorom i onda se proglasio sam kraljem (Gl. F. Šišić, o. c., 165).
16

256

257

3.

Kada je njega srušio (493) istočnogotski kralj Teodorih (475 — 526), koji se je uskoro nazivao »Pius Princeps inictissimus semper« i »Victor Gentium«,24 Dalmacija25 automatski ude u okvir nove gotske države. Sada Dalmacija sa Liburnijom26 i Savijom sa središtem u Saloni također čini odjelitu upravnu cjelinu,27 kojoj je na čelu »comes Dalmatiarum28 et Saviae«29 sa civilnom i vojnom vlasti u tom području i s titulom »vir inlustris«,30 inače rodom Got.31 Uporedo sa time oživi i promet na našoj jadranskoj obali. Posebni »tribuni maritimorum« pazili su na interese stanovništva, koje se je bavilo trgovinom, ribarstvom i iskuhavanjem soli. Glavna hrana žitelja je bila pšenica, ulje, vino, riba, koze i ovce, a u manjoj mjeri govedina i svinjetina. Kako je Teodorih, za koga tzv. Fredegarova kronika začudo kaže da je »nacione Macedonum« i »ex genere Macedonum« ,32 zabranio da se u grobove stavlja zlato, koje, ako je ondje pripada državi,33 to je razumljivo, što dosada nije nađen iz toga doba u Dalmaciji nijedan grob u kome bi ili Got ili podanik istočnogotske države bio sahranjen sa nakitom od te dragocjene kovine. Poznato je i to da je kralj jednu trećinu (tertia) plodnog zemljišta porazdijelio medu svoje Istočne Gote*, koji su uz to bili Arijanci. Sve je to dovelo, kako piše Šišić, do toga da je kod dalmatinskih Romana značio Got otimača.
24 Tako piše na zlatnom novcu, koji je kovao (Gl. F. Šišić, o. c., 700, SI. 110 i 111, str. 163). 25 Upravo 493. (28. VII) iz jednoga pisma papinske kurije, upućenog biskupu Honoriju, doznajemo da se je ona bojala da ne oživi u Dalmaciji pelagijska hereza (Regesta pontificum romanorum I, ed. Ph. Jaffe, Lipsiae 1885, 84). 26 Platyna pod 492 — 6. g. piše ovako: »... Theodoricus Siciliam, Dalmatiam, Liburniam, Illyricum... cum regno adiecit...« (Platynae historici Liber de vita Christi ac omnium pontificum, RIS f. 129, t. III, p. I. Cittä di Castel'o 1914, 81). 27 Mommsen čak zaključuje iz Cassiodora da su Savija i Dalmacija bile »zeitweise gentrennt verwaltet wurden« (M. L. Hartmann, Geschichte Italiens im Mittelalter I, Geschichte der europäischen Staaten 32, Stuttgart — Gotha 1923. 125, bilj. 9). 28 Još 493. g. Odoakar je darovao svome »comes domesticorum« Pierusu »in provinciam Dalmatiarum insulam Melitam docentos solidos pensistantem« (G. Marini, I papiri diplomatici, Roma 1805, 125; B. Gušić — C. Fisković, Otok Mljet Zagreb 1958, 9: J. Kovačević, Varvarska kolonizacija južnoslavenskih oblasti, Novi Sad 1960, 25). 29 Hartmann drži inače da je služba comes Dalmatiarum et Saviae stvorena u do' ba kada Goti još nisu vladali Savijom (M. L. Hartmann, o. c. I. 96), što ne mora biti! 30 F. Šišić, o. c., 170; Paulys Realencyclopödie IV. Stuttgart 1901, 646. 31 E. Stein piše da su za Teodoriha u Italiji, kojom je ovaj kralj vladao, upravljali svakom provincijom: civilni guverner Roman i vojni guverner Got — comes Gothorum provinciae (E. Stein, Historie du Bas — Empire. De la disparation de l'Empire d'Occident a la mort de Justiniens (476 — 565) II, Paris —Bruxelles —Amsterdam 1949, 121). 32 Chronicarum quae dicuntur Fredegarii scolastici libri IV cum continuationibus. MGH, SS rerum Merovingicarum t. II, liber II, Hannoverii 1888, 78, 79. "F. Šišić, o. c., 165-170. * zvane »Austrogoti« (Enciclopedia Italiana XXV, Roma 1935, 754) ili »Greuthungen« pod kućom Amala, tj. »besprijekornih« (Meyers Grosses Konversations-Lexicon 8, Leipzig u. Wien 1908, 151).

barbarskog provalnika, neznabošca i poganina, a u ovakvom pojmu prešlo je ime Got i na Slavene.34 Za vladavine Teodoriha u Dalmaciji se navodi kao »vir illustris comes« Osvin, a ovaj vladar pokazuje svoju brigu i glede »Saloninis militibus«,35 što ukazuje da je takva vrsta »militum«, uporedo sa ovima, postojala i u Zadru. Posebno je zaduženje imao također »vir illustris comes Simon«, kome je isti vladar povjerio da po Dalmaciji (per Dalmaciam) rukovodi skupljanjem poreza i ujedno mu je izdao specijalnu naredbu da istražuje željeznu rudaču (ferrarias venas) navedene Dalmacije (pradictae Dalmatiae).36 Inače je postojao već za Teodoriha uz ove dostojanstvenike i »princeps Dalmatiarum«,37 dakle ne Dalmacije, nego Dalmacija. Po Šišićevu mišljenju, on je bio glavni činovnik Rimljana u Dalmaciji i Saviji, te je sudio u čisto rimskim parnicama.38 Međutim, zadatak ovoga princepsa »Dalmatiarum« bio je mnogo širi, i on je po odredbi samoga Teodoriha uživao nešto veća prava, koja su se odnosila i na same defensore grada,39 pa tako naravno i Zadra. Poslije smrti Teodoriha, njegovi nasljednici jednaku su pažnju poklanjali poput svoga predšasnika Dalmacijama kao i njenim gradovima. To se je naročito odrazilo kod Atalariha, umjesto koga je ispočetka vladala Teodorihova kći Amalusunta. Ovaj Atalarih je bio vrlo ponosan na gotsko ime i u svojim pismima je naglašavao da se između svih naroda napose ističe najslavniji rod (narod) Gota. To je onaj isti kralj, koji ponovno upućuje 526 — 527. g. već spomenutoga Osvina »ad Dalmatiarum atque Suaviae provincias«40 da njima upravlja kao »comes«. Ujedno je Atalarih uputio pismo svima Gotima i Romanima u Dalmacijama. U njemu je objavio da je u te provincije poslao comesa Osvina i Severina, da njima upravljaju i da im se ovi narodi imaju pokoravati. Povrh toga je specijalno naglasio da njegov komes Osvin treba da upravlja provincijama 41 Dalmacijama. To znači da je Osvin, uz to što je bio comes Gota u Dalmacijama, postao i vrhovni upravitelj ili kraljevski namjesnik ovih provincija, dok je Severinu, koga je još Teodorih kao svoga »illustrem et magnificum Severinum« slao u
34 35

36 M. Aurelii Cassiodori o. c., 590; F. Šišić, Priručnik izvora hrvatske historije I/1, Zagreb 1914, 146. 37 M. Aurelii Cassiodori o. c., 722. 38 F. Šišić, Povijest Hrvata..., 168. 39 M. Aurelii Cassiodori o. c., 722. 40 U Pauly-Wissowa piše »comes Dalmatiarum et Saviae« i datira se njegova vladavina o. c. IV, 646), dok M. Barada, prema Kukuljeviću, baca taj podatak u 526. i iznosi da glasi »ad Dalmatiarum atque Suauiae provincias« (o. c., 93). 41 Μ·..Α"Τέ1ΰ Cassiodori o. c., 740, 741, 775, 774; F. Šišić, Priručnik... I/l, 147, 148.

535.

F. Šišić, o. c., 170. M. Aurelii Cassiodori Variarum libri duodecim, J. P. Miene, PL 69, Paris 1848,

258

259

Savsku Panoniju u sudskim poslovima,42 po svemu izgleda bila dodijeljena pored ostalog i ova ista specijalna funkcija u Dalmacijama. Interesantno je i to da je Atalarih imao u Dalmacijama svoj kraljevski »patrimonium«, kome je stajao na čelu poseban »comes«.43 Nadalje se taj vladar vrlo zdušno brinuo da u tim istim provincijama opći porez (census) bude u budućnosti što pravednije određen.44 Iz onoga vrlo važnog Atalarihovog pisma, upućenog Gotima i Romanima u Dalmacije, vidi se da je istočnogotska vlast bila vrlo pažljiva prema svima stanovnicima u ovim provincijama. Za tolerantne vladavine Atalariha sudjeluje na oba sinoda dalmatinske crkve u Salonu (15. VI. 530 — 4. V. 533) uz ostale sufragane tamošnjeg nadbiskupa i zadarski biskup Andrija,45 koji se je čak na drugom sinodu istakao posebnim vrlo trijeznim govorom i prijedlogom.46
4.

Kada je zasjeo na istočnogotski prijesto Teodohad, suvladar i nećak Amalasunte (534), koju je čak zatvorio a onda dao i ubiti (30. IV. 535)47 stala se je naglo rušiti Teodorihova pažljivo izgrađena državna tvorevina. To je ubrzalo i dolazak na carigradski prijesto Justinijana I (527 — 565). One iste godine, kada je Amalasunta ubijena, Bizantinci su se primakli prvi put granicama Istre, koja je pored ostalih zemalja bila pod Istočnim Gotima. Naime, prema Prokopiju, ovi Goti su vladali pored Italije još i zemljom od Drača preko Prevalisa, Dalmacije, Liburnije, Istre i Venecije sve do Dunava. God. 535/6. carski vojskovođa Konstancijan zauzeo je cijelu Dalmaciju sve do Liburnije, te je privukao na svoju stranu sve Gote, koji su ondje živjeli.48 Na osnovu dva izvorna podatka iz Prokopija, koji su kontradiktorni u 49 pogledu osvajanja Liburnije, možemo slobodno reći da ova pokrajina, pa tako i Zadar nije bila 535. g. osvojena od Bizanta, što će i nešto kasnije izvorMožda mu je titula bila »iudex Romanus« (Gl. Paulys o. c. IV, 662), dok »comes Gothorum« je rješavao parnice između Gota i Rimljana (Enciclopedia Italiana XXV, 756). 43 Naime, kako piše Hartmann, nad kraljevskim dobrima istočnogotskih vladara stvorili su Goti novu titulu za nadzornika tih posjeda: comes patrimonii (M. L. Hartmann, o. c. I, 100). 44 F. Šišić, Priručnik... I/1, 147, 148. 45 O tome: F. Sišić, o. c. I/l, 149— 164, V. Blažević, Concilia et synodi in territorio hodiernae Jugoslaviae celebrata, Vicetiae 1967, 9—11. 46 F. Sišić, o. c. I/l, 161. 47 Isti, Povijest Hrvata..., 172. 48 S. Antoljak, Da H je Istra upravo 539. godine potpala pod Bizant, Zbornik radova Vizantološkog instituta SAN 4, Beograd 1956, 31. 49 Naime pod 535. g. piše Prokopije da je ovaj vojskovođa zauzeo cijelu Dalmaciju i Liburniju, a pod 536. navodi: kako je već rečeno, da je zauzeo (tj. Konstancijan) zemlju izvan Jadranskog mora sve do Liburnije (Procopii De bello Gothico, Opera omnia II, ed. Haury, 81).
42

ni podatak to potvrditi. Naime u međuvremenu — ali ipak 536. g. — gotske čete, pojačane onima iz Panonske Savije, prodrle su po nalogu svoga kralja Vitigesa prvo u Dalmaciju sa ciljem da je vrate. Jedan od njegovih vojskovođa Uligisal ušao je tom prilikom čak u Liburniju.50 Ali je bio kod Skardone poražen, pa se je povukao u Burnum. Na glas da je gotska mornarica stigla do zidina Salone, Uligisal sa svojim kolegom Azinarijem podsjedne ovaj čvrsto utvrđeni grad i s kopna i s mora.51 Međutim, baš zaslugom Konstancijana poražena je gotska flota kod Salone (536.),52 koja je odolila Gotima i sa kopna, te su se oni morali povući.53 Kako Prokopije ne donosi kuda su se Goti povlačili, možemo samo pretpostaviti da su prolazili preko dijela Dalmacije, te još neosvojenom Liburnijom i Istrom u Italiji, praćeni ostacima svoje poražene, ali još uvijek neuništive mornarice, čiji je velik dio brodova i dalje mirovao u ravenskoj luci. Na osnovu triju izvornih podataka iz Prokopija54 može se slobodno reći da je i 538. i 539. g. uz Istru i Liburnija (barem u pretežnom dijelu — i to iznad Skradina), ostala i dalje pod Istočnim Gotima, a napose grad Zadar, dok Dalmaciju čvrsto drži Bizant sa svojom snažnom i brojnom vojskom i mornaricom. Iskorištavajući vojni potencijal ove provincije, vojskovođa Belizar kreće iz Salone i plovi ravno do Pule, a odatle se onda prebacuje u Ravennu.55 Ovaj detalj iz Prokopija i opet ukazuje da ovaj vojskovođa nije ušao ili se nije usudio uči ni u jednu liburnijsku luku (na kopnu i na otocima) da nade malo predaha na svom dugom putu, nego je bez zadržavanja stigao uz sam rub istarske obale i uplovio u Pulu, glavni grad provincije. To ukazuje daje Liburnija sa Zadrom ostala i dalje izvan dohvata bizantske vlasti. I slijedeći izvorni podatak toliko puta citiranog bizantskog pisca, koji iznosi kako je 545. Belizar uslijed napredovanja Istočnih Gota pod Totilom 56 (541—552) ili zvanim »Baduila rex«, bio prisiljen da privremeno napusti Italiju, te je iz Ravene preko Dalmacije otplovio za Drač (545),57 gdje je čekao na vojnu pomoć iz Carigrada, govori također da je i ove godine u svom većem dijelu Liburnija svakako još gotska. Upravo ove iste godine, po Bianchiju, Zadar stradava od kuge, koja traje 58 3 mjeseca.
U Cod. Laurent. Prokopijevog djela piše »λιγουρνιαν« (Procopii o. c., 38). F. Sišić, Povijest..., 173. 52 Ne 537. kako to pišu Fr. Kos (Gradivo za zgodovino Slovencev ... I, Ljubljana 1902, XV, 14, 15) i F. Sišić (Povijest Hrvata..., 173). 53 Procopii o. c., 85 54 Procopii o. c., 82, 247, 275. 55 S. Antoljak, o. c., 34. 56 F. Sišić, o. c., 700 (SI. 116, str. 171). 57 S. Antoljak, o. c., 36. 58 C. F. Bianchi, o. c., 7. Isti piše da i 588. je Zadar »e travagliata da fiera pestilenza« (o.e., 7).
51 50

260

261

5.

Godina 548. bila je osobito kritična za Bizant, a puna uspjeha za Istočne Gote i njihova legendarnog vladara Tptilu, koga navode i opisuju naši Pop Dukljanin59 kao i Toma Arhidakon,60 svaki na svoj način. Čak je 548. g. jedan od vojnika Belizarove tjelesne garde Indulf prešao Totili, koji ga je sa velikom vojskom i brodovljem poslao u Dalmaciju, gdje je pljačkao i ubijao. Kada'je bizantski vojskovođa Klaudijan, koji je bio zapovjednik Salone, saznao da se Goti sa Indulfom nalaze kod mjesta »Ααυρεάτην«,61 poslao je onamo vojsku sa brodovima. Ali su tu Bizantinci bili poraženi i pobijeni. Krajem ove iste 548. g. Indulf se vrati sa bogatim plijenom Totili, koji je time pokazao da je još uvijek jak i na kopnu i na moru,62 ne samo u Italiji, gdje postiže velike ratne i teritorijalne uspjehe nego i u jadranskim primorskim predjelima. Iz ovoga je jasno da je uz Istru i Liburnija u svom većem dijelu i dalje u rukama Totile, koji bi, da nije tako, naredio svakako Indulfu da mu povrati ove pokrajine, a ne Dalmaciju, koju su Goti još 535. godine izgubili. I 549. g. također je u znaku napredovanja Istočnih Gota, povezanog sa provalama Slavena preko Dunava u Dalmaciju,63 možda po nagovoru Totile. No zato od 550. g. Bizant se ozbiljno sprema da likvidira gotsku vlast na preostalom dijelu Balkanskog poluotoka, kao i u Italiji. Centar vojnih priprava i ovaj put je Salona, odakle je vojskovođa Ivan sa brodovima i vojskom preko Skradina stigao u Ankonu. Kada je ondje pobijedio Gote, on se ponovno vratio u tvrdu Salonu, gdje je čekao na novog carskog vojskovođu Narsesa, nasljednika Belizara. Baš tada je Totila preko svojih poslanika uzalud nudio caru Justinijanu Siciliju i Dalmaciju, koje su, po njegovoj izjavi, ostale nepovrijedene,64 dok o istočnogotskoj Liburniji (i sada dakle iznad Skradina) i čitavoj Istri nije bilo govora. Znači da se je i nadalje ovaj nepobijedeni i jaki istočnogotski vladar, koji je o. 551. g. čak poslao 300 brodova u Jonsko more, gdje su ovi opustošili više otoka i mjesta, još uvijek ćuteći se snažnim, uzdao da će moći zadržati te dvije pokrajine, pa tako i liburnijski Zadar, koji je bez svake sumnje i dalje dobro utvrđen gotski grad.
F. Šišić, Ljetopis Popa Dukljanina, SKA, Beograd - Zagreb 1928, 293, 295. Thomas Archiadiaconus, Historia Salonitana, MSHSM 26, SS III (Digessit Fr. Rački), Zagrabiae 1894, 24, 25. 61 Haury smatra da je ovo primorsko mjesto u Dalmaciji, a Coste, jedan od prevodilaca Prokopijevog djela na njemački, ide tako daleko da ga ubicira kao Loretto, južno od Ancone (S. Antoljak, o. c., 39, bilj. 41), dok F. Šišić piše da je to »Makar tik Makarske« (Povijest Hrvata..., 173). 62 S. Antoljak, o. c., 38, 39. 63 Fr. Rački krivo datira ovaj događaj sa 551. godinom, dok onaj »ad Laureatam« baca u 550. (Gl. Fr. Rački, Documenta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia, MSHSM VII, Zagrabiae 1877, 221 - 224). 64 S. Antoljak, o. c., 40, 41.
60 59

No sve je bilo uzalud. Naime, 552. godine Narzes kreće iz Salone s ogromnom bizantskom vojskom, u kojoj je bilo i Ilira, Langobarda, Herula i Huna. Tada je on prvi i jedini od bizantinskih vojskovođa prešao kopnenim putem preko Dalmacije, Liburnije i Istre, te valjda odatle provukao se onim uskim trakom primorske sjeverne Italije, koji su držali Bizantinci — Franci su, naime, gospodarili dijelom Italije i najvećim predjelom Venecije, pa Narsesa nisu htjeli onuda pustiti da prođe. Kada je, dakle, unatoč svim zaprekama Narses stigao u Ravennu, on je iste 552. godine potukao »tiranina« Totilu, kako ga naziva papa Pelagije I, kao i njegove Gote65 kod Tagine. Istom ove godine realizirala se je u potpunosti u pogledu Istočnih Gota opširna titula cara Justinijana I, koju je još 533. zakonom zaveo: »Justinijan, Alamanski, Gotski, Franački, Antski, Alanski, Vandalski, Afrikanski«. 66 Ona tako počinje i u carevu ediktu o pravoj vjeri od 552. g., gdje je sada uistinu realno glasio Justinijanov naziv »Gotski«, jer ih je upravo ove iste godine konačno pobijedio. Istom dakle onim nezaustavljivim prolaskom Narzesa preko Liburnije pao je preostatak ove pokrajine sa Zadrom u ruke Bizanta, koji vojnim pobjedama kod Vezuva (554.) spomenutoga vojskovođe završava konačno i uspješno svoj dugogodišnji rat protiv Istočnih Gota u Italiji.67
6.

Tako je Zadar 552. g. prešao ponovno u vlast bizantinskog imperija. Svakako, dolazak Istočnih Gota u Italiju i Dalmaciju, Liburniju i Istru prekinuo je rimski upravni sistem samo na vrhovima, jer su oni ondje ostavili stare rimske municipalne institucije. Ali sada »ordo« (ordo decurionum, ordo, decuriones), koji je za rimske uprave imao kontrolu nad gradskom upravom, obavljao je čisto kancelarijski posao i pobiranje poreza. Tada gradom, pa tako naravno i Zadrom, upravlja »defensor«,68 koji zastupa interese plebsa. Još u 5. st. unutar municipalne organizacije formira se nov i jak faktor — crkva,69 čija vrhovna glava, rimski papa Vigilije, poput istočnogotskog kralja Atalariha, ima također u Dalmacijama svoj »patrimonium« (549.). Njemu je bio na čelu đakon Sebastijan, koji je iz Salone budno upravljao tim papin70 skim dobrom »Dalmatiarum« i marljivo sakupljao od njega dohotke.
Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije I, Posebna izdanja Vizantološkog instituta SAN CCXLI/3, Beograd 1955, 146. 67 Gl. Mayers Grosses Konversations-Lexicon 8, Leipzig u. Wien 1908. 151, 153, 154; Enciclopedia Italiana XXV, 754-756; Vojna Enciklopedija 10. Beograd 1967, 582. 68 Defensor je bio gradski činovnik, koga je na prijedlog građana imenovao kralj na jednu godinu, a pored njega je bio i curator (M. L. Hartmann, o. c. I. 104). Ovi su stajali pod »comes Gothorum provinciae« (E. Stein, o. c. II, 121). 69 G. Novak, o. c., 84, 85. 70 M. Barada, o. c., 93.
66

"Isti, o. c., 41-43.

262

263

Iz ovoga se jasno uočuje da istočnogotski vladari i njihovi namjesnici u Dalmacijama, iako Arijanci, pokazuju veliku tolerantnost prema crkvi i papinskoj kuriji, dozvoljavajući joj da ima ondje svoje posjede i da nesmetano njima gospodari. Inače onaj izvorni plurarni oblik Dalmatiae odnosi se samo na Dalmaciju, a ne i na Praevalitanu, koju papa Vigilije izričito razlikuje od plurarnog izraza »Dalmatiarum«.71 Ovaj plurarni oblik (Dalmatias, Dalmatiis) upotrebljava i Jordanes, kada opisuje pljačkaški upad i povratak vode »Sveva Hunumundusa« u te krajeve.72 Uz to, tome treba dodati da i Prokopije također posebno citira Dalmaciju (ne Dalmacije), a posebno Prevalitanu, kako smo već prije kazali. Prema tome bismo mogli pretpostaviti da su još Istočni Goti kao »victores-barbari«73 izvršili prvu podjelu rimske Dalmacije na dva dijela. Jednim tim dijelom, u kome je bio i Zadar, sigurno je upravljao gotski činovnik, podvrgnut izravno komesu »Dalmatiarum atque Saviae« ili tzv. »comesu provinciae« u Saloni, koji je imao svu civilnu i vojnu vlast. Da li je u Dalmacijama uz ovoga visokoga funkcionera bio i »comes74 civitatis«,75 tj. komes plemenske organizacije gdje nije bilo »varoških općina«,76 kao i tzv. »comes/rei militaris/et dux«,77 ne možemo ništa sigurno reći, jer za to nema izvornih podataka. Još nešto. Značajno je — i to treba posebno istaknuti — da istočnogotska vladavina u Zadru nije ostavila nikakvih tragova kao u Saloni, mjestima u okolici Splita, Kninu, Biskupiji i Drnišu i u Stonu kod Dubrovnika.78 No zato je ipak ostao jedan vrlo zapažen nalaz istočnogotske fibule (zapravo dviju srebrenih lučnih fibula) iz nokropole u selu Kašicu, na što je nedavno upozorio našu naučnu javnost Janko Belešević koji je datira u prvu polovicu 6. stoljeća.79 Jedna od tih fibula (s ostacima tekstila na njoj) je, po njegovu mišljenju, vrlo rijedak primjerak i ujedno najstariji istočnogotski nalaz na tlu Dalmaci80 je, vjerojatno prije import iz Italije nego iz Podunavlja. Po izlaganju Beloševića, istočnogotski i autohtoni barbarizirani živalj antike, sahranjivan na toj nekropoli, predstavljao je poljopriredno stanovni71

štvo s nekoliko većih istočnogotskih posjeda, koji su se nalazili na plodnom području sela Kašica. Naime, upravo na širem području istoimenoga sela nalazi se nekoliko ubiciranih i još neistraženih rimskih villa rustica, koje su u I polovici 6. st. držali Istočni Goti kao vladajući sloj i u sklopu tih istih vila živjelo je stanovništvo koje se je sahranjivalo na navedenoj nekropoli.81 U vezi s tim mi bismo mogli sa svoje strane samo nabaciti kao pretpostavku daje možda ovaj posjed sačinjavao dio Atalarihova kraljevskog »patrimonija« u Dalmacijama, o kome smo već prije govorili. No unatoč tome ipak ovaj vrlo rijetki nalaz iz Kašica,82 koji pripada razdoblju istočnogotske vladavine u Liburniji, ukazuje da je broj Istočnih Gota ovdje bio vrlo malen i da Zadar sa svojom okolicom nije bio u direktnom fokusu interesa istočnogotskih vladara kao upravo Salona, srednji i južni dijelovi današnje Dalmacije i današnje Crnogorsko Primorje.83 Inače se može reći da su istočnogotski kraljevi nastojali reorganizirati i podići gradsku upravu u svakom pogledu (defensor, curator civitatis,84 vica85 rius portus, curiales, possessores). Potpadanjem Dalmacije (sa Liburnijom) pod Bizant, opet su ovdje uspostavljene, pa tako i u Zadru, sve stare rimske institucije.86
7.

Enciclopedia Italiana XXV, 754, 755. Pored defensora i curatora, koji su bili Rimljani, u gradovima Italije su postojali kao komandanti mjesta Goti sa titulom »comes Gothorum civitatis« (E. Stein, o. c. II, 121). 75 Paulys o. c. IV, 642. 76 F. Šišić, Povijest..., 136. 77 Paulys o. c. IV, 662, 663. 78 Za to: J. Kovačević, Varvarska kolonizacija..., 25. 79 J. Belošević, Ranosrednjevjekovna nekropola u selu Kašicu kraj Zadra. Diadora 4. Zadar 1968, 226-228, 230, 232, 237, 238 - i tabla IV, V, 245. 80 Isti, o. c., 232. 81 J. Belošević, o. c., 237.
74

129.

M. Barada, o. c., 93, 94 i bilj. 6. "Jordanis De origine actibusque Gotarum, MGH, Auctores antiguissimi V/1,
73

Iz cijeloga ovoga našega izlaganja možemo na kraju izvući slijedeće općenite zaključke: 1. Vladavina Istočnih Gota nad Dalmacijama, pa tako i nad Liburnijom, u čijem je sklopu bio i Zadar, započela je valjda već od 490. godine.87 2. Nad većim dijelom Dalmacija trajala je istočnogotska vlast samo do 535./6. godine. 3. Godine 536. izgubili su Istočni Goti dio Liburnije do Skradina. 4. Istom 552. g. Narzesu se predaje preostali dio Liburnije sa Zadrom, i 88 time prestaje opstojati 62 godišnje gospodstvo Istočnih Gota nad ovim gradom, koje ipak nije suviše kratko, kako to piše Brunelli, uzimajući da je taj narod izgubio ove predjele još 535. godine.89
82 Autori zapažene monografije »Nin« M. Suić, Š. Batović i J. Belošević čak su čvrsto uvjereni i sigurni da se u Ninu može »očekivati istočnogotske nalaze«, jer teško je pretpostaviti da je Nin za istočnogotske vlasti bio zapostavljen. (Nin, 54). 83 Za tu gotsku prisutnost i nalaze u Prevalitani: J. Kovačević, o. c., 23, 24. 84 Pored defensora bio je i curator, kojega je također imenovao vladar. No on je ostao duže na vlasti od defensora (M. L. Hartmann, o. c. I. 104). 85 O tome gl. L. Benevenia, o. c., Annuario dalmatico III, 164—166; V. Brunelli, o. c., 158, 159. 86 F. Sišić, Povijest..., 174. 87 Šišić stavlja ovu godinu (Povijest..., 168), a V. Brunelli (o. c., 159); 489. 88 Sišić piše da je Gotska vlast potrajala u Panoniji i Dalmaciji »šezdesetak godina« (o. c., 168). 89 V. Brunelli, o. c., 159.

264

265

Inače, s ovim prikazom Zadra pod vlašću Istočnih Gota, koji su također tu živjeli i konstruktivno sudjelovali u njegovoj gradskoj upravi i životu, do danas se nije nitko u nas u cjelini i posebno pozabavio. Stoga je jasno da mi nemamo namjeru s ovakvom obradom da kažemo kako je ovo posljednja riječ u našoj historiografiji o tom vrlo interesantnom i zapaženom razdoblju, u koje je Zadar tek počeo da dobiva na svome značenju. Obrnuto, naš je cilj samo bio da damo poticaja našim mladim historičarima i naučnim radnicima da oni još uspješnije na tom polju nastave. Bit ćemo u potpunosti zadovoljni ako ovaj mali prilog korisno posluži kao baza za daljnje rasvjetljavanje razdoblja u kome su Istočni Goti i njihovi vladari dominirali preko svojih namjesnika i činovnika u Dalmacijama i u njima uklopljenoj Liburniji, a napose u današnjem Zadru, koji je dugi niz godina imao za načelnika grada jednog Istočnog Gota, a ne Romana, kao u nešto kasnije doba.

ZADAR ZA VRIJEME HRVATSKIH NARODNIH VLADARA*

ZADAR UNDER THE OSTROGOTHS Summary After a brief survey of the literature and other authentic material, the author proves that Liburnia, including Zadar, and Dalmatia became part of a new Gothic state in 493, during the reign of Theodoric. During this period, transport and trade were much increased. The Goths took part in town life and in the town government. The author proves that in the years 538 and 539 Liburnia, Istria and Zadar were under the Ostrogoths and Dalmatia was under Byzantium, and hence that Liburnia and Zadar were not under Byzantine rale. In 552 and especially after 629 the rest of Liburnia and Zadar belonged to Byzantium and received old Roman institutions. A Gothic official represented the Ostrogoth rule in Zadar. He was subject to the comes (prince) of the province in Salona and had both civil and military power. In Zadar and its environs there are no remains from the period of Ostrogoth rule except for two silver arched fibulae in Kašić from the first half of the 6th Century. The author maintains that the Ostrogoth rulers were not concerned with Zadar and its environs, äs they were with Salona, and he was the first in Croatian historical science to open up this problem.

Potkraj VI i početkom VII stoljeća u bizantskom Zadru stanovništvo se je dijelilo na kler, plemiće, puk, vojnike i bespravne robove. Pod plemićima (nobiles) uopće se misli i na patricije (patritii romani), koji su bili najviša klasa u gradu i njime su zapovijedali. Obrtnici i radnici koji su se bavili nekim poslom, te siromašan narod sačinjavali su plebs. Vojnici su bili mali i srednji posjednici koji su na osnovi zakona morali za porez na svoje zemljište služiti u vojsci. Prema tome, to je bila pokrajinska ili gradska milicija, ustanovljena za održavanje reda i mira. Robovi pak i dalje nisu imali nikakvih prava.1 Tako su izgledale društveno-ekonomske prilike u Zadru uoči upada Avara i Slavena u rimsku Dalmaciju. Iako su Avari i Slaveni poslije pada Salone u njihove ruke zauzeli čitavu Dalmaciju i ondje se nastanili, nisu im se
* O povijesti Zadra u ovom periodu pisano je dosta. Od starije literature navest ćemo samo: V. B r u n e l l i , Stona della cittä diŽara, I, Venezia 1913; F. Šišić, Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara, I, Zagreb 1925. Od novije pak: I. Beuc, »Statut zadarske komune iz 1305. godine«, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, II, Rijeka 1954; V. N o v a k , Zadarskikartular samostana svete Marije, Zagreb, JA/U, 1959; N. Čolak, »Poljoprivreda zadarske komune u ranom srednjem vijeku«, Radovi Instituta JAZU u Zadru,1), Zadar 1962; N. Klaić, »Neki problemi srednjovjekovne povijesti Zadra«, Zadar (Zbornik), Zagreb 1964, MH; N. Klaić, »Problem vrhovne vlasti nad Dalmacijom do početka XV stoljeća«, Zadar (Zbornik); L j . K a r a m a n , »Spomenici umjetnosti u Zadru u vrijeme hrvatsih narodnih vladara«, Zadar (Zbornik); V. Mas t r o vic, »Radovi o Zadru i okolici«, Zadar (Zbornik); G. N o v a k , »Presjek kroz povijest grada Zadra«, Grad Zadar, Institut JAZU, Zadar 1966; J. Fer l u g a , »Vizantija i Zadar«, Zadarska revija,2 — 3, Zadar 1967; N. Klaić, »Zadar, dalmatinska metropola do XII stoljeća«, Zadarska revija, 2 — 3, 1967; M. B r a n d t , »Neki elementi komunalnog razvitka srednjevjekovnog Zadra do polovine XI. st.«, Zadarska revija, 2 — 3, 1967; N. Klaić, »Tribuni i consules zadarskih isprava u X i XI stoljeću«, Zbornik radova Vizantološkog instituta, knj. XI, Beograd, SAN, 1968; L. M a r g e t i ć , »Tribuni u srednjevjekovnim dalmatinskim gradskim općinama«, Zbornik radova Vizantološkog instituta, knj. XVI, Beograd, SAN, 1975. 1 G. Novak, »Uprava i podjela stanovništva u kasnorimskim i ranoromanskim gradovima Dalmacije«, Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb 1951, 86-88.

266

267

ipak predali primorski gradovi, pa ni Zadar, koji je kao romanski grad s jakim zidinama sačuvao i dalje svoju slobodu.2 Kada su Hrvati, potpomognuti od Bizanta, likvidirali Avare u rimskoj Dalmaciji, uzeli su pod svoju vlast te njene predjele3 i tako postali susjedi samih dalmatinskih gradova. Ali su Romani ostali i dalje gospodari mora, kome se, po kasnijem pričanju, Hrvati nisu usudili približiti, jer su Romani sa svojim oružanim lađama stražarili duž cijele obale.4 Velika pak podrška tamošnjoj bizantskoj upravi — čiji je strateg, odgovoran ravenskom egzarhu, stolovao u Zadru — bili su tamošnji biskupi, sve sami Grci (Bizantinci). Kada su Langobardi likvidirali ravenski egzarhat (751), provedena je reorganizacija bizantske Dalmacije, koju su sačinjavali gradovi Zadar, Trogir, Split, Dubrovnik, Kotor i otoci Krk, Osor (Cres i Lošinj), Rab i Vrgada.5 Potkraj VIII ili početkom IX stoljeća, osim Venecije, i Zadar je priznao vlast Karla Velikoga. Naime, 804. god. u njegovo su ime kao mirovni poslanici Donat, zadarski biskup, i Beatus, mletački dužd, pošli u Carigrad do cara Nikifora (802 — 811). Tom prilikom je i tijelo svete Stošije preneseno u Zadar, gdje je njenu mramornu raku dao načiniti sam Donat.6 Slijedeće godine Pavao, zadarski dux, i već spomenuti biskup Donat kao poslanici Dalmatinaca, tj. ostalih romanskih gradova i otoka Dalmacija, došli su u Diedenhofen caru Karlu, kome su donijeli mnogo darova. Inače dux Jaderae Pavao čini se da je bio i dux Dalmatiae, u kojoj je sada provedeno franačko administrativno uređenje.7 Ujedno su i tereti u toj pokrajini postali mnogo teži nego za bizantske vladavine. Uz navedenoga duxa zadarski biskup Donat igrao je veliku ulogu i na bizantskom i na franačkom dvoru, kamo je dolazio u specijalnim misijama. Sada je Zadar, koji se u latinskim dokumentima stalno naziva, od IX st. dalje, civitas,8 preko te dvojice svojih istaknutih predstavnika najedanput dobio vodeće mjesto medu drugim dalmatinskim gradovima i postao partner samoj Veneciji, čiji se je glavar također nazivao dux. No ta franačka vladavina nad Zadrom bila je kratkoga vijeka, jer je već 806. god. grad sa starom Dalmacijom opet priznao vrhovno gospodstvo Bizanta, kome ju je mirovnim ugovorom potvrdio i prepustio car Karlo (812).9
2 Gl. Fr. R a č k i , Documenta historiae chroaticaeperiodum antiquam illustrantia (RD) SHSHM VII, Zagrabiae 1877, 266, 269, 270, 278. 3 M. B a r a d a , »Hrvatska diaspora i Avari«, Starohrvatska prosvjeta, III, 2, Zagreb 1952, 7- 14 i RD, 270-272. 4 RD, 279. 5 F. S i š i ć , Povijest Hrvata u vrijeme narodnih vladara. I, 290-295, 282, 283, 290, 295 i RD, 401-405. 6 RD, 306-308; V. B r u n e l l i , o. c., l, 185-188,200, 192, 193. 7 S. A n t o l j a k , »Miscellanea mediaevalia adriatico-croatica«, III. Koji još izvori spominju Pavla, duksa Zadra?, Adriatica maritima Instituta JAZU u Zadru l, Zadar 1974, 262, 263. 8 Gl. RD, 513 (index); Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (CD)) I, JAZU, Zagreb, 1967, 242 (index). 9 RD, 311-315.

Otada ponovno bizantski Zadar, koji izravno izvan svojih zidina graniči s hrvatskom državom, živi uglavnom mirnim životom. On je svakako u doticaju s franačkim vazalom, svojim neposrednim susjedom Bornom, koji se čak 821. god. naziva dux Dalmatiae atque Liburniae.10 Inače je u to doba Zadar privremeno i gostoljubivo sklonište Ivana, koga je prognao njegov otac, mletački dužd Agnello, kao i gradeškog patrijarha Fortunata, optuženog kod franačkog vladara Ludovika Pobožnog da pomaže ustanak Ljudevita Posavskog.11 U Zadru tada stoluje Ivan, prefekt bizantske Dalmacije, koji čak Fortunata, na njegovu želju, upućuje brodom za Carigrad.12 Za vrijeme anarhične vladavine Mihajla II Mucavca (820 — 829), Zadar poput ostalih dalmatinskih gradova postaje samostalan.13 No zato već 840. javlja se kao spatarij i strateg Dalmacije Brijenije,14 koji je sigurno stolovao u tome gradu. Međutim, za carevanja Mihajla III (842 — 867) upravlja Dalmacijom arhont, a ne strateg, i prema tome ta pokrajina postaje arhontija ili temat.15 Što je izazvalo tu promjenu, nije nam poznato. Kada je umjesto Mihajla nasilno preuzeo carsku krunu energični Vasilije I (867 — 886), ojačala je ponovno vlast Bizanta u Dalmaciji, čiji su gradovi po nalogu ovoga cara učestvovali pri uzaludnoj opsadi Barija (869), koji je bio u rukama Arapa.16 Medu njima je, svakako, u toj ekspediciji sudjelovao i Zadar kao istaknuto središte bizantske uprave nad Dalmacijom. Ne samo to: taj vladar, da učini kraj neprijateljstvu Hrvata i Romana u dalmatinskim gradovima, određuje da se odsada plaća danak radi očuvanja mira ne njegovu »strategu«17 nego hrvatskom vladaru. Otada Zadar (το κάστδον τα Διάδωρα) plaća Hrvatima 110 ugovorenih zlatnika, a uz to im daje vino i razne plodine za nesmetano posjedovanje zemljišta izvan svojih zidina. No Zadar je ipak i dalje isplaćivao »strategu« u svome gradu simboličnu svotu novca u 18 znak dužne pokornosti prema caru, čija je vlast u ovim krajevima postala samo nominalna. U ovakvoj je situaciji razumljiva i težnja papinske kurije, kojoj je izrazio svoju odanost knez Branimir, da uz ostale dalmatinske gradove i Zadrane (svećenike, prvake puka i same stanovnike toga grada) nagovori neka priznaRD, 325; S. A n t o l j a k , »Da li bi se još nešto moglo reći o hrvatskim knezovima Borni i Ljudevitu Posavskom?«, Godišen zbornik na Filozofskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje, 19. Skopje 1967, 129, 130 i bilj. 7. 11 Gl. o tom ustanku: S. A n t o l j a k , o. c., 135-138. 12 RD, 319, 326. 13 Gl. RD, 338, 339; Vizantiski izvori za istoriju naroda Jugoslavije, II, SAN, Posebna izdanja Viz. instituta СССХХШ/7, Beograd 1959, 14. 14 O tom detaljnije: F. Š i š i ć , Povijest Hrvata... I, 327 i bilj. 21; gl. i J. F e r l u g a , Vizantiska uprava u Dalmaciji, Beograd 1957, SAN, 65, 66. 15 J. Ferluga, pobijajući razna mišljenja o postanku te arhontije, dokazuje da je Dalmacija do kraja 60-tih godina 9. st. bila arhontija (J. F e r l u g a , o. c., 64 — 67). 16 RD, 348; F. Šišić, o. c. I, 347. 17 Valjda u Zadru. Ferluga smatra da je »već 872 — 873. god. na ćelu carske Dalmacije stajao strateg«, a »siguran terminus ante quem podizanja Dalmacije na rang teme ostaje 878. god., a terminus post quem 867. god., ali je postavljanje prvog stratega u Dalmaciji svakako bliže ovom posljednjem datumu« (J. F e r l u g a , o. c., 75, 70). 18 RD, 372; Vizantiski izvori... II, 36.
10

268

269

ju njenu jurisdikciju. Po našem mišljenju do toga priznanja sa strane zadar19 skog biskupa Vitala ubrzo je došlo zbog sporazuma između Bizanta i Rima, 20 kojim je dokončan raskol u kršćanskoj crkvi. Vladavina Leona VI Mudrog (886 — 911), Vasilijeva sina, a onda Konstantina VII Porfirogeneta (912 — 959) i njegovih regenata i suvladara, još više je ojačala samostalnost dalmatinskih gradova, napose Zadra, gdje se spominje kao prvi njegov prior Andrija (918?),21 a pored njega devet tribuna,22 izvršnih organa gradskih vlasti. Biskup je i u ovo doba najutjecajnija osoba u Zadru. U gradu i dalje prevladavaju bizantska i latinska imena među stanovnicima, ali je hrvatski živalj već brojčano ojačao. To dokazuje i ime gradskoga tribuna Dabra, a kći priora Andrije zvala se Dobruša.23 Na izvangradskim posjedima priora (Diklo, Sekirani) žive pak neslobodni seljaci s narodnim imenima, koje ovaj oporučno oslobađa i poklanja im čak svoje vinograde. Inače je bogatstvo priora Andrije, koji je povrh toga bio i brodovlasnik, bilo veliko i sastojalo se od brojnih kuća vrtova, zemalja, vinograda, stoke, raznih dragocjenosti, tkanina, pokućstva itd.
"GLRD, 8-11 i CD I, 13, 14, 16, 17. Gl. F. Šišić o. c. I, 384. 21 On je sastavio čuvenu oporuku, čiji se prijepis iz kraja 17. st. čuva u Historijskom arhivu u Zadru medu Spisima samostana sv. Krševana, kaps. XXIII, br. 14. Nju su djelomično objelodanili Lucius i Farlati, a prvi u cijelosti I. Kukuljević Sakcinski iz staroga prijepisa na pergameni medu spisima istoga samostana »pod br. 35. Masso 5. Capsula XVII.« u HAZ-u. Ova listina u tekstu — po Kukuljeviću — ima godinu »DCCCCVIIII«, a on je datira sa 919. godinom (I. K u k u l j e v i ć - S a k c i n s k i , Codex diplomaticus regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae I, Zagreb 1874, 75, 76). God. 1874. piše Rački da je ovu ispravu od 908. god. koja imade »priepis«, na kojem čita se na kraju pripis slijedeći: »La carta pecora e nella presente capsula, mazzo P.«, uzaludno tražio sa Böttnerom, ali »ove kože« nijesu mogli »naći« (Fr. R a č k i , »Iztraživanja u pismarah i knjižnicah dalmatinskih«, Rad JAZU, XXVI, Zagreb 1874, 159). Međutim 1877. u svojim »Documenta« izdaje u cijelosti ovu listinu, koja ima po njemu — u tekstu »DCCCCVIII« godinu, te dodaje da se njen apograf nalazi u starom namjesničkom arhivu medu aktima samostana sv. Krševana »cass. XXIII. n. 35.« sa već navedenom bilješkom »La carta pecora...«, ali da više ove pergamene nema. Ujedno kaže da su je djelomično objelodanili Lucius i Farlati, kako se čini »e vetustiore membrana«, a i Kukuljević (RD, 17— 19). G. Praga, pak, još 1929. ukazao je da se je u biblioteci Filippi nalazilo deset dokumenata, medu kojima je ijedan stari prijepis oporuke priora Andrije, no da ni njima a ni ovoj listini danas nema traga (G. Praga, »La Scriptorium di san Grisogono di Žara«, Archivio storicoper la Dalmazia, VIII, Roma 1929, 35). Šamšalović i Stipišić, objelodanjujući ovu povelju iz prijepisa »s kraja XVII. st.«, zaključuju da je njen originalni tekst »pisan goticom«, što nije točno, kako se vidi iz njene sačuvane fotokopije, gdje se ne uočuje jasno da li je godina: 908. ili 909. Međutim indikacija: VII je sasma vidljiva. 22 Ovaj broj tribuna u zadarskim listinama od 918 (?), do 1067. god. raznoliko varira (Gl. i L. M a r g e t i ć , »Tribuni u srednjovjekovnim dalmatinskim gradskim općinama«, Zbornik radova Vizantološkog instituta, XVI, 34). Zadnji pak zadarski prior u 11. st. navodi se o. 1091. god. (RD, 155; CD I, 201). 23 O tom imenu kao i drugima u 10. i 11. st. u Zadru opširno piše V. Jakić-Ces t a r i ć , »Etnički odnosi u srednjovjekovnom Zadru prema analizi osobnih imena«, Radovi JAZU u Zadru, 19, Zadar 1972, 114-128, 137, 144, 147, 148, 155, 156, 161, 162; V. J a k i ć - C e s t a r i ć , »Ženska osobna imena i hrvatski udio u etnosimbiotskim procesima u Zadru do kraja XII. stoljeća«, Radovi Instituta JAZU u Zadru, 21, Zadar 1974, 291-316.
20

U ovo doba Zadar ima sedam crkava: Sv. Lovre, Sv. Ivan, Sv. Krševan — koju je sagradio krajem IX ili početkom X st. prior Andrija s još jednim Zadraninom —, Sv. Marija — osnovana od monaha Sv. Krševana —, Sv. Petar, Sv. Toma, Sv. Stošija.24 Svećenici su u tom gradu bili uglavnom Romani, a novac je solidus. Prvi pak poznati učitelj zvao se je Konstantin,25 a prvi notar đakon Ivan,26 koji sastavlja razne vrsti povelja.27
24 Za ove crkve gl. C. F. B i a n c h i , Žara cristiana I, Žara 1877, 467, 474, 297, 315, 380, 460, 89, 379. 25 On se naziva u povelji od 918 (?) »magister«. I u spisu Petra Crnoga iz 1080. postoji bezimena titula »magister«, a u Krešimirovoj ispravi od 16. V. 1076. god. medu prisutnima se govori o »magistro Gregorio gramatico« (CD I, 27, 175, 115). 26 RD, 17-19. 27 Šarolikost i raznolikost zadarskih povelja 10. i 11. st. dala su obilje grade našim starijim i sadašnjim naučnim radnicima da im većina ili zaniječu autentičnost, ili da ih proglase sumnjivima. Ovamo spadaju napose 4 listine, i to one od 918 (?), 19. XII. 986 (?), 15. VII. 999. i 1. IX. 1044, koje se sve ubrajaju medu spise Sv. Krševana. I suviše bi nas odvelo da ovdje navedemo što o njima misle F. Rački i G. Praga. Zato ćemo se samo kratko osvrnuti na najnovija mišljenja o njima. Tu spada u prvi red N. Klaić, kojoj su gotovo sve povelje iz doba narodnih vladara falsifikat, pa naravno i ove četiri. Ona je u svome zaključku potvrdila Pragine sumnje u njihovu autentičnost i ustvrdila da su to kasnije tvorevine, nastale ili točnije sastavljene na osnovu samostanskih anala, zatim popisa nekih priora (prije svega Madijevaca) i zadarskih biskupa. Za nju je u ovom času važno tek konstatirati da su podaci o zadarskim tribunima i konzulima uneseni u te krivotvorine zbog istoga razloga zbog kojega su one od samostanskih bilježaka pretvorene u diplome i notarske isprave. U tome joj je o njima naročito upala u oči formula actum, gdje se navode konzuli. Naime, ona po tekstu smatra da sastavljač isprave zamišlja consules kao lica koja su vladala u to vrijeme itd. (N. K l a i ć , »Tribuni i consules zadarskih isprava X i XI stoljeća«, Zbornik radova Vizantološkog instituta, XI, 90, 77, 78, bilj. 40.) Na ovim svojim tvrdnjama ostala je N. Klaić i 1971. kada je skupila »i dokaze paleografske prirode«, te došla »zajedno s Pragom do zaključka da sve do druge polovice XII, st. medu zadarskim ispravama nema paleografskih ni diplomatičkih originala«, te » nastavljajući na Pragine rezultate« pokušala je »utvrditi vrijednost i vrijeme približno onih isprava« iz fonda samostana sv. Krševana, »u kojima se spominju tribuni i consules«. I njen konačan zaključak bio je isti: »poznate zadarske »oporuke« (priora Andrije, Agape i Dauzete) i druge isprave koje su datirane X. i XI. st. nisu mogle nastati prije druge polovice XII st.« (N. Klaić, Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb 1971, 5, 6). Da su ove povelje falsificirane, kako je to ustvrdila N. Klaić, nedavno seje složio u dva navrata i L. M a r g e t i ć (o. c., Zbornik... XVI, 28,35); Isti, »Creske općine u svjetlu isprave od 5. listopada 1283. i pitanje kontinuiteta dalmatinskih gradskih općina«, Radovi Instituta za hrvatsku pox vijest, 7, Zagreb 1975, 64). Ali je ipak u drugom svom radu ublažio svoj pristanak u / prvom radu da su one falsifikat s izrazom da one »nisu do nas došle u originalnoj for/ mi, u kojoj su navodno sastavljene u X i XI stoljeću« (L. M a r g e t i ć , »Creske općine«, Radovi... 7, 64). Međutim još 1957. J. Ferluga je ukazao da postoji direktan dokaz za izjednačenje konzulata s vladom jednoga vladara i to upravo u oporuci ovoga priora Andrije, u kome prije potpisa svjedoka stoji: Actum hoc tempore, die loco ac consule ut supra, te da u protokolu isprave nalazimo objašnjenje. Vrijeme: DCCCCXVIII, mense decembris; mjesto: in ciuitate Jadera, ostaje onda još consule, što ne može odgovarati ničemu drugome nego riječima: imperante domino nostro Constantino piissimo acperpetuo auguste (S. A.). Na istu formulaciju ac consulibus, koja se odnosi na careve Konstantina VIII i Vasilija II kao suvladare, nalazi se 969, 986 i u jednoj sumnjivoj ispravi iz 1044. (J. F e r l u g a , o. c., 84) N. Klaić samo citira ovu stranu Ferlugina rada i pokušava na svoj način sve to objasniti (N. Klaić, Tribuni..., 71,77, 78, bilj. 40, 85, 86, bilj. 73). Međutim, ni ona, a ni Margetić ne osvrću se, što o nazivu consul i njegovu smještaju u ispravi kaže C. du Fresne domino du G a n g e , Glossarium mediae et infi-

270

271

II

Poslije 915. godine prestaje nominalna vlast bizantskoga cara Konstantina VII Porfirogeneta u Dalmacijama, kojima, pa tako i Zadrom, sada zavlada hrvatski kralj Tomislav.28 Čak je zadarski biskup Formin bio jedan od
mae latinitatis II, Niort 1883, 526 - 529, a onda i H . B r e s s l a u , Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien II, Berlin 4958,188,406 - 409. No zato L. Margetić donosi iz Marinijeve zbirke isprava tu formulu u protokolu povelja iz 6. i 7. st. u nekoliko primjera gdje se navodi »Actum... imperatore consule et die supscripto« ili »Actum... die imperatore et consule suprascripto«. No gotovo ni u jednoj od ovih isprava nisu navedeni u protokolu: dan, godina i carevi. Jedna pak istarska isprava 602. ima: »Acta in loco illo, die et consulibus suprascriptis«, dok oporuka tršćanske opatice Mara ima u eshatokolu: »Die et anni et imperantibus Indictione suprascripta...« (L. M a r g e t i ć , Creske općine..., 68, 69). Karakterističan je podatak, koji donosi Grgur Turski, i on glasi ovako: »... Igitur ab Anastasio imperatore codecillos de consolato (S. A.) accepit, et in basilica beati Martini tunica blattea indutus et clamide, imponens vertice diademam... et ab ea die tamquam consul aut augustus est vocitatus (S. A.)... »Gregorii episcopi Turocensis Historiarum libri decem I, Berlin, 134: u bilješci 3 na istoj strani piše: »ut augustus« umjesto »aut augustus«. Da nemaju pravo ni N. Klaić, koja pokušava da one konzule izjednači s onim konzulima iz 12. st., te da je po njima sastavljač napisao »consules suprascripti« (N. K l a i ć , Tribuni..., 78, bilj. 40), jer su ti citirani po imenu i u toj časti u dataciji ili protokolu (SCD II, 151, 152, 318, 319), a isto tako ni Margetić, već Ferluga, ukazuju sve već spomenute isprave. Tako u onoj od 918 (?) u eshatokolu stoji: »... Actum hoc tempore, die, loco acconsule (S. A.) ut supra«. Naime taj izraz se odnosi na cara Konstantina VII, navedenog u protokolu, gdje je citirana i godina, indikcija, dan kao i mjesto, te carevanje Konstantina VII (Imperante domino nostro Constantino piissimo ac perpetuo augusto: S. A.). U onoj pak povelji od 986 (?) piše u eshatokolu: »Actum hoc tempore a(c)consulibus suprascriptis et loco.. .«. Tu je citirana prvo, godina i drugi vremenski znaci (indikcija i dan), onda carevanje Vasilija II i Konstantina VIII (Imperantibus piissimis/et perpetu/ is augustis, [S. A.]) Basilio et Constantino, a deo coronatimagniimperatores), a iza toga mjesto. U oporuci Agape od 15. VII. 999, također u eshatokolu, je: »... Actum tempore, die et loco ac consulibus«, a u protokolu je prvo, godina, indikcija i dan, zatim mjesto i tek onda navedena i oba ta cara (imperantibus püssimis et perpetuis augustis [S. A.] Constantino et Basilio...) i konačno u povelji — i opet u eshatokolu — je: »Actum tempore, die et loco a consulibus(!), ut supradictum est...«, a u protokolu dolazi i opet prvo, godina, indikcija i dan, onda carevi (Imperantibus püssimis et perpetuis augustis [S. A.] Constantino imperatoribus [!]. Iz onoga što se je navelo iz Grgura Turskoga i Marinia, te ako se upozori da se u sve ove četiri zadarske listine redovito citira augustus (ili augusti) u protokolu, što je adekvatno izrazu consul (ili consules) u eshatokolu, onda je već jasno da te povelje nisu uopće falsifikati i da se riječ »consul« ili »consules« uistinu odnosi na bizantinske vladare, kako je to već ukazao J. Ferluga, koji nije znao za sve ove naše podatke! Uostalom Ferlugi je priznao i Margetić da je dokazao da podatak consule »ne može odgovarati ničem dragom nego riječima imperante domino nostre (o: S. A.) Constantino piisimo ac perpetuo augusto, iz čega slijedi da formulacija ac consulibus odgovara postojanju suvladara na bizantinskom prijestolju, što doista i odgovara protokolu dviju isprava iz god. 986. i 999, gdje se kao carevi suvladari javljaju Konstantin i Bazilije«, završava L. M a r g e t i ć (Creske općine..., 67). Prema tome ove listine nisu falsifikati, nego su samo malo nespretni prijepisi iz izgubljenog kartulara sv. Krševana. No za daljnje razlaganje o ovim poveljama, a tako i o ostalim iz doba hrvatskih narodnih vladara, potrebna je rasprava, a ne samo ovakva opširna bilješka. 28 Ova naša tvrdnja bazirana je na kasnom izvornom podatku (kraj 15. ili poč. 16. st.) u obliku zabilješke pred samim tekstom crkvenih saborskih zaključaka od o. 925. (CD I, 32, bilj. 1) ili pribilješke (S. G u n j a c a , Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, I, Zagreb 1973, 331), od koje glasi jedan pasus ovako: »Tempore Joanni pape

potpisnika molbe dalmatinskih biskupa, upućene papi da se sazove crkveni sabor u Splitu (održan prije 920. godine), na kome je i sam vrlo aktivno sudjelovao. Tom prilikom je Forminu pisao papa Ivan X i od njega tražio da s ostalim dalmatinskim biskupima kao i s ninskim biskupom Grgurom i on dođe u Rim, te da ondje riješe pitanje primata u Dalmaciji.29 Za vlade Mihajla Krešimira I (926-o. 954), sina Trpimira II (o. 920-926), održan je drugi crkveni sabor (o. 929),30 na kome je pored toga vladara prisustvovao i Formin. Tom prilikom je uz ostalo zaključeno da zadarska crkva zadrži biskupsku stolicu i da ima ostati unutar granica svoje dijeceze. Kada je Formin ipak htio proširiti svoje mede na račun nedavno ukinute ninske biskupije, papa Ivan X, pravovremeno upozoren, oštro ga opomene da zadrži svoju biskupiju tako, kako je postojala u stara vremena.31 U
sanctissimi consulatu peragente in provincia Croatorum et Dalmatiarum finibus Tamisclao Rege...« (N. K l a i ć , Historia Salonitana maior. Posebna izdanja Odelenja društvenih nauka SAN-a, knj. CCCXCIX/55, Beograd 1967, SI. 43 — fol. 628 r). Nju nisu u svojim radovima komentirali ni S. Gunjaca a tako ni L. Margetić, iako ona pruža rješenje ovoga pitanja, na koje se je još 1957. god. osvrnuo dosta opširno J. Ferluga. Naime, on se je složio s mišljenjem I. Kukuljevića Saksinskoga, koji smatra da consulatu peragente znači isto kao coronam obtinente. Ujedno daje po svome uvjerenju »još jedan argumenat iz savremenih izvora o izjednačenju konzulata s vladom jednog vladara« i njemu taj izraz iz akata splitskih sinoda znači: za vlade, vladajući«. Time smatra da je »problem skoro u potpunosti rešen, iako nije odgovoreno na pitanje da li je carska Dalmacija pripadala kralju Tomislavu, kada se to zbilo i kakve je oblike primilo, nego samo da Tomislav nije iz Vizantije dobio nikakvu titulu ili funkciju na osnovu koje bi carevi bili njemu prepustili upravu nad dalmatinskim gradovima. Nadalje da Tomislav nije vladao carskom Dalmacijom već Dalmacijom u najširem smislu kakva je bila u poznorimskom dobu, i to bez carskih gradova i ostrva«. (J. F e r l u g a , o. c., 84, 85.) Iznoseći prvo onaj tekst uvodnog dijela (datacija), na osnovi koga je prije ono »consulatu peragente« pripisivala papinom falsifikatu, ali ju je V. Gortan »s pravom upozorio« da je njeno »tumačenje nemoguće«, N. Klaić je prvo dala navedeno mišljenje J. Ferluge o tome. Zatim je stala izgrađivati cijeli lančani sistem svojih nepotvrđenih kombinacija s izvorima i došla do ničim nedokazanog zaključka da je više »nego jasno da je Bizant bio politički protivnik, a ne Tomislavov saveznik«, uvjeravajući da će svatko »priznati da su istočni car i papa bili i za Tomislava suviše jaki protivnici« (N. Klaić, »Hrvatski vladari i Bizantska Dalmacija«, Radovi Odjeljenja društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, knj. XLIII/15, Sarajevo 1972, 150— 153), što je potpuno krivo, jer se to ničim ne može osnažiti. Naprotiv! Međutim bez obzira na ovakva zaključivanja nepotvrđena izvorima, tvrdnje i pretpostavke N. Klaić (a ponešto i J. Ferluge) uz one podatke koje je iznio L. Margetić o izrazu »consul«, piše u jednom italskom kapitularu Karla Velikoga od 801. g. ovo: »... anno ... consulatus autem nostri primo«, tj. ovdje je po Bressalu »consulatus = Imperium« (H. Bresslau, o. c., II, 408, bilj. 5). Ako se s ovim podatkom spoji onaj iz Grgura Turskoga, onda se može zaključiti da je Tomislav vladao kao kralj Hrvata u pokrajini Hrvata i u predjelima Dalmacija. Nadalje, da mu je bizantski car dao kodikil ili povelju o konzulatu i da se je od onoga časa u tom svojstvu »consul«-a stao nazivati ili smatrati »augustom«, tj. pravim vladarom. Možda se je tada Tomislav i okrunio za kralja. Drugim riječima, on je i kao kralj i konzul vladao uz Hrvatsku i Dalmacijama (ne »i u zemlji Dalmatinaca«, kako prevodi S. G u n j a c a , o. c. I, 332). Ove je dobio od Bizanta, s kojim je svakako stajao u to doba u prijateljskim odnosima ili vezama. 29 Gl. RD, 193, 195-197; N. Klaić, Historia Salonitana maior, 102, 103, 105, 106. 30 S. A n t o l j ak, »Značaj i važnost isprave kralja Krešimira I za hrvatsku povijest X stoljeća«, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, Razdio historije, arheologije i historije umjetnosti, god. 10, Zadar 1972, 87, 88. 31 RD, 195; N. K l a i ć , o. c., 103-105.

272

273

ovom periodu, po pričanju Konstantina VII, Zadar (Διαδώρα) je bio velik utvrđen grad, s crkvama: Sv. Stošijom, Sv. Krševanom i Sv. Trojstvom (danas Sv. Donat). Osobito je interesantan carev opis Sv. Stošije, ukrašene zelenim i bijelim stupovima, starinskim isukanim ikonama i podom od divnoga mozaika. Sv. Trojstvo je pak presvodena crkva i iznad nje je opet druga, također okrugla (ondje su nedavno u zidovima matroneja pronađene drvene grede s pleternim motivima),32 u koju se penje zavojitim stepenicama. Od zadarskih otoka, koji su pripadali dalmatinskom tematu, spominje car pisac kao naseljenu Vrgadu, a kao nenastanjene i puste Tkon, Kornate, Dugi otok, Silbu, Skerdu (Velu i Malu), Olib, Pag, Premudu, Ist, Tun i Iz.33 Nekako pri kraju svoga dugoga vladanja Krešimir Prvi posjetio je Zadar i samostan s crkvom sv. Krševana, kome je darovao posjed na svome zemljištu u selu Diklu.34 To je prvi utvrđeni dolazak i boravak hrvatskog vladara u ovome gradu.

III
Nakon smrti Mihajla Krešimira Prvog i likvidiranja njegova sina Miroslava nastali su nemiri u zemlji i umanjena je vojna moć hrvatske države.35 Tada se dalmatinski gradovi ponovno vraćaju pod direktnu vlast Bizanta i 986. u Zadru opet stoluje »proconsul Dalmatiarum«, tj. carski namjesnik Dalmacija Majo de Columna (986 — 999?), ujedno i prior toga grada.36 U to vrijeme Hrvatskom vlada kralj Stjepan Držislav (poslije 960 — ), sin Mihajla Krešimira I,37 a u Bizantu caruju Vasilije II (976- 1025) i brat mu Konstantin VIII (976—1028). Od njih dobiva uskoro Stjepan Držislav kraljevske insignije, i otada se, kako piše Toma Arhidakon, njegovi nasljednici nazivaju kraljevi Dalmacije i Hrvatske te eparsi ili patriciji.38 Sada je, dakle, Držislav dobio ponovno u upravu Dalmaciju, u koju prije 992. god. provaljuje car Samuilo sve do Zadra, svagdje pljačkajući i pustošeći. No on nije mogao osvojiti ovaj dobro utvrđeni grad i zato što nije imao ratne mornarice, te se je us39 koro vratio preko Bosne i Srbije u svoju prijestolnicu Prespu. U tom periodu, tj. u vremenu pfidrovanja Maja u Zadru, postoji i dalje tribunska čast, a kao staleži: plemići (nobiles), čiju prethodnu suglasnost (consensus) traži prior, te puk. Oni zajedno (maiores et minores) sačinjavaju vijeće (consilium), bez čijega pristanka nije prior ništa radio. Inače su se Za32 Za datiranje postanka ove crkve i taj nalaz gl. I. P e t r i c i o l i , »Grede s preromaničkim ukrasom iz crkve sv. Donata u Zadru«, Peristil, 14— 15, Zagreb 1971 —1972, 47-54. 33 RD, 403, 404; Vizantinski izvori... II, 23, 24. 34 RD, 20, 62, 69, 70; S. A n t o l j a k , o. c., 90, 91. 35 S. A n t o l j a k , o. c., 92, 93. 36 RD, 21; CD 1,45,46. 37 S. A n t o l j a k , o. c., 94, 95. 38 T h o m a s A r c h i d i a c o n u s Historia Salonitana, Scriptores III, MSHSM XXVI, Digessit Fr. Rački, Zagrabiae 1894, 38, 39. 39 S. A n t o l j a k , Samuilovata država, Skopje 1969, Institut za nacionalna istorija, 37, 38, 86, 40, 38, 39.

drani mogli sudski žaliti i tražiti pravdu pred samim bizantskim carem ili hrvatskim kraljem te priorom ili sucima. Novac je i sada bizantski zlatnik,40 a kameni natpisi pišu se tu i tamo i na grčkom jeziku (999).41 Biskupi su također Bizantinci (Romeji) od kojih je jedan čak i sastavljač povelja (986). Vlasnici zemljišta, pašnjaka, vinograda i maslinika u okolici grada, gdje se je graničilo s hrvatskom državom, bili su zadarska općina, plemići, tribuni, svećenici, samostani i čak pojedini građani. Sada medu svećenicima Romanima nailazimo već na domaća naša imena, a čak i neki plemići nazivaju se narodnim imenima. 986. godine u Zadru se osniva benediktinska opatija sv. Krševana, čiji je samostan ponovno sagrađen. U tome samostanu sigurno je postojao i skriptorij, koji je tokom stoljeća sve više dobivao na važnosti. Ta je opatija, koja je imala veze s matičnim samostanom u Monte Cassinu, raznim darovnicama dobila velike komplekse zemlje izvan grada (Diklo, Pašman) i bogata lovišta ribe na otocima (Molat, Dugi otok), solane, te razne pokretnine i nekretnine. Ujedno je uprava samostana uz odobrenje cijeloga zadarskoga pučanstva izvršila neke preinake ulica i zgrada radi izravnog povezivanja crkve sv. Krševana sa samostanom.42 To je bio prvi nama poznati urbanističko-regulacioni zahvat ne samo u Zadru, nego i na području cijele današnje Hrvatske.
IV

Već odavno se dužd Petar II Orseolo (991 — 1009) spremao da se planski dočepa Dalmacije, pa tako i Zadra. Sukob su izazvali sami Hrvati, koji su stali napadati Mlečane. Zbog toga dužd prvo pošalje svoje ratne brodove, koji osvoje hrvatski grad Pag, predstražu Zadra. S time su Mlečani izazvali još jaču mržnju kod Hrvata. Oni su čak ponovno tražili danak od Orseola, koji je obećao da će im ga sam donijeti. U međuvremenu je, ne zna se iz kojih razloga, priznao Zadar, jedini od svih gradova u Dalmacijama, vlast dužda Petra II. Zbog toga su Zadrane napadali i hrvatski i neretljanski vladar, ne štedeći ni druge dalmatinske gradove. Napokon na poziv svih tih gradova krene dužd Orseolo iz Venecije (26. svibnja 998. ili 999) i ubrzo stigne pred Zadar (6. lipnja), u koji ga na najsvečaniji način uvede kao svoga gospodara tamošnji prior s biskupom i ostalim 43 uglednicima cijeloga zadarskog područja. U gradu je dužd primio i poslanike hrvatskoga kralja, čiju je mirovnu ponudu odbio. Ujedno je iz Zadra poRD, 21, 22; CD I, 45, 46. Gl. L. B e n e v e n i a , Scampoli di storia patria, Žara 1890,52. CD I, 26, 27, 46, 45, 27, 50, 45. 43 U tzv. Dandolovoj Chronica brevis piše ovako: » ... quibus receptis ad Jadre civitatem applicuit (tj. Petar Orseolo: S. A.), ubi Spalatini et Tragurienses, et alij plurimi Dalmatini universaliter laudaverunt, et ad ipsius honorem clerus et populus laudes cantaverunt...« (Andreas Danduli Chronica brevis aa. 46 -1342. A. C., RIS f. 313, fasc. 4, t. XII, p. I, Bologna 1941, 361).
41

40

42

274

275

duzeo uspješnu akciju protiv Neretljana, koje je u neposrednoj blizini grada potukao, te je 14. VI napustio ovo mjesto. Vrativši se sa svoga trijumfalnog puta, za vrijeme kojega je dopro do Korčule, ponovno je stigao u Zadar, a onda u slavlju ude u Veneciju i prozove se »dužd Dalmacije«. Malo zatim stigao je u Zadar prvi mletački rektor Maffeus Justinianus,44 koji tako zamijeni stoljetnu službu priora. Otada Zadar, koji se je uspješno opirao uz pomorsku pomoć Venecije neprestanim napadajima hrvatskoga vladara, ostaje i dalje u čvrstini rukama Serenissime.

Dobronju je naslijedio u časti kao strateg čitave Dalmacije (ili Dalmacija) inače carski protospatar i patricij, prior i prokonzul Zadra Gregorije,49 50 51 sin Maja, a prvi rođak Dobronje. Gregorijeva moć i služba bila je veća od Dobronjine, i on je upravljao iz Zadra i Gornjom i Donjom Dalmacijom (od Vinodola do Drača ili Bojane).52 Međutim, za vladavine Konstantina IX Monomaha (1042— 1054) spominje se u Zadru kao carski protospatar ban StjeVrlo složeno je pitanje, koje je izniklo: da li je Dobronja = Gregorije, koji se spominje u ispravi od 5. VII. 1033. kao zadarski prior i prokonzul (CD, I, 67, 68). Ferluga, slijedeći Vasiljevskog, koji je zaključio na osnovi tri zadarska dokumenta da je Gregorius = Δοβρωνας, sasvim se slaže daje to »jedna te ista ličnost« (J. F e r l u g a , o. c., 96). N. Klaić ispočetka kaže u svojoj Povijesti Hrvata da se čini da u historiografiji »danas ipak prevladava mišljenje da su Dobronja i Gregorije isto lice«. Nešto kasnije naziva ih braćom, a 272 strane iza toga ostaje na tome da su »braća Grgur i Dobronja« iz porodice Madijevaca, te time prihvaća mišljenje I. Petriciolia iz 1960, koji se 1967. vraća na Ferlugino poistovjećivanje Grgura s Dobronjom (I. P e t r i c i o l i , Umjetnost jedanaestog stoljeća u Zadru«, Zadarska revija, 2 —li, 160 i bilj. 6). Ali ipak dodaje na onoj istoj strani da je manje »vjerovatna pretpostavka da se Grgur zadarskih isprava i Kekaumenov Dobronja ista ličnost«, jer u »krajnjoj liniji to i nije tako bitno« (N. K l a i ć , Povijest Hrvata... ,40, 67, 338). Time je potvrdila ono što je još 1967. napisala, tj. da »nije bitno da li su Grgur latinskih zadarskih izvora i Kekaumenov Dobronja braća ili je to jedna i ista osoba«, ali se ipak opredijelila da su oni braća (Gl. N. K l a ić, »Zadar, dalmatinska metropola do XII stoljeća«. Zadarska revija, XVI/2 i 3, 123, 124 i bilj. 50). Međutim Dobronja je jedna osoba sama za sebe, a Gregorije druga, kako je to uočila uz ostale i N. Klaić. Naime u onoj ispravi od 5. VII. 1033, godina se nikako ne slaže s indukcijom, jer 1033. ima mdikciju I, a tek 1036. je indikcija IV. kako to i piše u navedenoj ispravi od 1033. godine. Nadalje je čudan i gramatički neobičan, nelogičan i konfuzan poredak riječi u toj povelji. Napose je potpuno neshvatljiv u vezi s Trogirom i Trogiranima onaj pasus: »Per iussione domini Gregorii priori et proconsuli de ipsa ciuitate Jadere...« do »in ciuitate traguriensis...«. Zatim se isti Gregorije spominje u ispravi od 1034, ali samo kao prior Zadra (prioratus... regente), a tek u onoj od 13. II. 1036. je »protospatario et stratico« (RD, 42, 43,70,71; CD 1,68-70). Jednom riječi, isprava od 1033. ne bi prema indikciji spadala u tu godinu, već tek u 1036. No budući da je naveden car Roman III (1028—1034), onda bi se moglo reći da je greška ili u godini ili u indikciji. Kako se pak tu Gregorije navodi samo kao prior i prokonzul Zadra, on je mogao zamjenjivati odsutnoga Dobronju, koji je išao u Carigrad (Gl. J. F e r l u g a , o. c., 97, 99). Još nešto. Poznato je da Pop Dukljanin zna za kneza Dobroslava, koje je ime u latinskom tekstu ovoga spisa Sišić naprosto zamijenio sa »Voislavus«, dok je u Orbinijevu talijanskom prijevodu ostavio naziv »Dobroslavo« (Gl. F. Šišić, Letopis Popa Dukljanina, Beograd-Zagreb, SKA, 1928, 344-350, 353, 354, 183, 460 — 463). No poznato je da Skilica ovoga kneza naziva: Stefan Vojislav, Kekaumen samo: Vojislav Dukljanin, a Ivan Zonara još kraće: Vojislav (Vizantijski izvori... III, 157—159, 212, 254). To su dakle, nazivi, koje donose kronike, dok je u ispravama ime uvijek stabilno i ne može se zamjenjivati ili značiti da to nije ovo lice nego sasvim drugo, ili da je identično s onim u toj i toj kronici, pa tako i Gregorije s Dobronjom u Kekaumenovu Strategikonu, koje je djelo napisano u II polovici 11. st. To znači da je Kekaumen bio suvremenik ovoga događaja u vezi Dobronje, jer sam za sebe kaže da je učestvovao u borbi protiv Petra Deljana — 1040. god. (Vizantijski izvori ... III, 193, 190), a to je otprilike gotovo onaj isti period, kada je živio Dobronja i bio zatvoren ( Vizantijski izvori... III, 203 — 205). Prema svemu ovome Dobronja i Gregorije su različite osobe i bliski rođaci. 50 RD, 42-44, 70, 71; CD I, 68-70, 108, 109. 51 Ovo je i naše mišljenje utvrđeno na osnovi izvornih podataka, po kojima se može izraditi geneološko stablo Madijevaca. 52 Gl. o tome: M. Barada, »Dalmatia Superior«, Rad JAZU, 270, Zagreb, 1949, 93-113.
49

Međutim, već 1018. ili 1019. godine Bizant je ponovno uspostavio svoju direktnu vlast u Dalmacijama, kojima je po svoj prilici i opet upravljao zadarski prior. On se je vjerojatno zvao Majo i bio je brat zadarskog biskupa Prestancija.45 Za vladavine bizantskog cara Romana III Argira (1028—1034), rođaka Orseola, arhont i toparh Dalmacije je Zadranin Dobronja (Δοβρωνη),46 koji je neko vrijeme uživao velik ugled i milost kod ovoga vladara. No kada je Dobronja stigao u Carigrad da se pokloni novome vladaru Mihajlu IV Paflagoncu (1034— 1041), bio je iznenada lišen vlasti nad Dalmacijom, te je zajedno sa ženom i sinom zatvoren u toj prijestolnici, gdje je i umro.47 Jedan od razloga zašto je lišen slobode i časti bio je i taj što je radio protiv interesa Bizanta, a za hrvatskoga kralja, kome se je, prema Sanudu, predao Zadar.48
44 RD, 424 - 428, 430, 429; Andreae Danduli Chronica per extensum scripta, RIS f. 325, fasc. 3, t. XII, p. I, Bologna 1939, 193-200. 45 RD, 70, 71; CD I, 107-109. 46 J. Ferluga piše da je Dobronja bio arhont i toparh (αργών και τοπάρχες) Zadra i Splita, »a ne i drugih dalmatinskih gradova«. Doduše Kekaumen, kaže Ferluga, stavlja osim Zadra i Splita, i Ston i Zetu u Dalmaciju. No Ston nije bio nikada kao ni Zeta u temi Dalmaciji i Kekaumen »kao i da ne poznaje carsku Dalmaciju«. Za »njega je Dalmacija vrlo širok geografski pojam« (J. Ferluga, o. c., 95). N. Klaić smatra da nije slučajna činjenica »da je Kekaumen nazvao Dobronju toparhom Zadra i Splita«, i »to bi drugim riječima značilo da je u historiji bizantske Dalmacije prvi puta došlo do pokušaja da se razbijeni dijelovi provincije ujedine pod vodstvom metropole« (N. K l a ić, Povijest Hrvata..., 338 — 339). Međutim, po našem mišljenju, upravo na osnovi onoga Kekaumenova podatka o smještaju ovih mjesta u Dalmaciju, mišljenja smo da je on upravljao samo Dalmacijom, a ne i Dalmacijama, jer je imao u svojoj vlasti samo Zadar i Split! Uz to je poznato iz istoga Kekaumena da je Stefan Vojislav bio tada toparh Zete i Stona (Vizantijski izvori za istoriju naroda Jugoslavije III, Posebna izdanja Vizantološkog instituta 10, Beograd 1966, 212; K. J i r e č e k , Istorija Srba /Beograd 21952, 68; J. F e r l u g a , o. c., 100,95), koje ovaj stavlja uz Zadar i Split u Dalmaciju. Inače i Vojislav je bio kao talac odveden u Carigrad (1035/6) za vladavine Mihajla IV Paflagonca, ali je nasuprot Dobronji uspio odanle pobjeći natrag u Duklju ili Zetu (Gl. Vizantijski izvori... III, 157, 159; K. J i r e č e k , o. c. I, 133). 47 VizantijSki izvori... III, 203-205. 48 Prema Sanudu za duždevanja Domenica Flabianica Zadar se je prvi put odmetnuo i podvrgao hrvatskom kralju. Ali ga je dužd s velikom ratnom mornaricom, nakon brojnih bitaka, prisilio na predaju (M. Sanudo, »Le vite dei dogi«, RISi. XXII, p. IV, f. 1-2, Cittä di Castello 1900, 150). O datumu ovoga čina razna su mišljenja i Sanudov podatak kao vrlo kasni izvor vrlo je sumnjiv i jako je teško odrediti kada se je to zbilo.

276

277

pan, a kao prior Andrija, negdašnji tribun.53 U ovome razdoblju Zadar pod izravnom vlašću Bizanta igra veliku ulogu. U njemu stoluje upravitelj Dalmacije ili Dalmacija (arhont, toparh, protospatar, patricije, strateg), koji je obično i zadarski prior, te je kao takav bio vrlo uticajan u cijeloj pokrajini. On je živio u prijateljskim odnosima s hrvatskim vladarom, od čega su obje strane imale samo koristi. Pored priora tu su i nadalje tribuni, te sudac (iudicator) grada Zadra, zatim komercarij (1045), gradski financijski službenik, kao i notar (1033) ili pisar (1034) — sve sami svećenici. Važna i utjecajna ličnost u Zadru ostao je biskup, koji ondje ima svoju palaču (1036). Pored njega ističe se i opat Sv. Krševana, čiji se samostan sve više bogati, i to napose darovima hrvatskih plemića i plemkinja. Naravno da time i uloga ovoga samostana postaje sve jača i snažnija. Svećenstvo u Zadru pretežno ima latinska imena, a ima i dva germanska. Ali, sada mnogo više medu njima nailazimo na Hrvate. Pa i među građanima ovoga doba spominju se u većem broju narodna imena, a samo jedna osoba nosi grčko ime. Inače su i sada ostali utjecajni plemići, čiji je senior strateg. Zadarski trgovci imali su izvrsne lađe, koje su prevozile putnike i živežne namirnice, a u Zadru je tada naročito cijenjena ukusna pijaca voda. U ovo doba nailazimo u izvorima prvi put da se spominje zadarska luka (1036), dok je kao novac u upotrebi bizantski zlatnik.54 Što se tiče područja zadarske komune, prema izvornim podacima 10. i 11. st. ono se je proširilo izvan gradskih zidina samo na otoke i na kopno u neposrednom zaleđu, zapravo obuhvaćalo je na kopnu suburbij.55
VI

Zadar nije ni ovaj put dugo ostao pod izravnom vlašću Bizanta. Već 1062. Mlečani treći put zauzimaju grad,58 u čijoj blizini, u gradu Ninu, na vrlo svečan način Petar Krešimir, »kralj Hrvata i Dalmatinaca«, te iste godine potvrđuje darovnicu svoga pradjeda Krešimira Prvog u korist samostana sv. Krševana.59 O. 1064/5. god. nailazimo u Zadru na Nikolu, »priora i stratega«60 toga grada,61 čiji je teritorij upravljanja bio sada vrlo sužen. To dokazuje da je Zadar opet pod — makar nominalnom — vlašću Konstantina X Duke (1059- 1067),. .„, U to doBa zadarski je prior Drago, a biskup Stjepan. Tada se spominje i Čika, kći Dujma i Vekenege, unuke priora Madija, a žena Andrije, sina Pape. Kada joj je muž ubijen, ona je sa svojom starijom kćeri Domanom odlučila da ode u samostan, a mladu Vekenegu da uda. Upoznavši s tom svojom odlukom najveće crkvene i svjetovne gradske ličnosti, koje su joj darovale crkvicu sv. Marije »Manje« ispred vratiju »Bellate«, ona ondje sagradi samostan, gdje je odmah uređena i riznica, koja je čuvala dragocjene crkvene predmete, te biblioteka s rijetkim rukopisima. Da bi osigurala i zaštitila svoj samostan od bilo koje strane, Čika je uspjela da u njenoj prisutnosti njezin brat62 Petar Krešimir, »kralj Hrvatske i Dalmacije«, okružen najvišim svjetovnim i crkvenim velikašima, izda 1066. god. u Šibeniku povelju, kojom daje kraljevsku slobodu njezinu samostanu. Ujedno je ovaj vladar odredio da svatko tko bi nanio bilo kakvu štetu ovome samostanu ima tu štetu četverostruko nadoknaditi i sve njegovo da podliježe kraljevskom pravu.63

VII
I dok se samostan sv. Marije zaslugom njegove prve opatice Cike sve više bogati i počinje konkurirati u posjedima samostanu sv. Krševana, na poM. des C a n a l . »Le Cronique des Venetiens«, Archivio storico italiano, VIII, Firenze, 1845, 292; RD, 444. 59 RD, 62, 63 (o. 1062?); CD I, 104, 105 (1066/7?). 60 J. F e r l u g a (o. c., 103 i bilj. 85) piše da se »već 1060. pojavljuje ponovno zadarski prior koji nosi naziv stratega Dalmacije«, te ukazuje da je već Šišić pokazao da je Nikola »svakako morao biti prior Zadra i strateg Dalmacije, pa je očigledno posredi greška prepisivača«. Međutim, Ferluga nije zapazio da se i Gregoriju u onoj povelji od 5. III. 1033 (?). daje titula i »priori et proconsuli de ipsa ciuitate Jadere...« (RD, 41; CD I, 68), te da su u Bizantskom carstvu u pojedinim temama upravo u II polovici 11. st. /stajali na čelu provincijskih gradova i strateških mjesta stratezi. Tako npr. Ohrid je / imao svoga stratega (GL B. P a n o v , Tefilakt Ohridski kako izvor za srednovekovnata istorija na makedonskiot narod, Skopje, 1971, 240, 239). 61 RD, 59 (1060); CD I, 99, 100 (lp64/5). 62 Svakako iz izraza Krešimirova za Čiku »soror mea Cicca« (RD, 66; CD I, 102) jasno je da bi joj ovaj vladar bio brat, i on se možda krije i u onoj povelji od 1066. (RD, 67; CD I, 101), gdje se navodi njezina »fratrem germanum« (Gl. i V. N o v a k , Zadarski kariular samostana svete Marije, JAZU, 22 i N. K l a i ć , »Hrvatski vladari i bizantska Dalmacija«, Radovi... XLIII/15, 163—165), tj. rođenog brata. Kolikogod smo pregledali izvorne podatke o ovom izrazu, svugdje je soror = sestra. Stoga treba sada samo na osnovi izvorne grade pažljivo sastaviti genealošku tablicu, iz koje će se moći dobiti jasnija slika o kakvim se tu zapravo rodbinskim vezama između Cike i Petra Krešimira radi, a ne bez dokaza naprosto izmišljati, kako je došlo do ove rodbinske veze. 63 RD, 65, 124, 125, 66; CD I, 101, 103, 102.
58

God. 1050. Republika sv. Marka drugi put zauzima oružanom silom Za56 dar, kojim je ponovno zavladao rektor, poslan iz Venecije. No ta je vladavina bila vrlo kratka vijeka, jer je već 1056. Zadar ponovno pod direktnom upravom Bizanta. Tada je u tom gradu, čije se stanovnike sada zove: Zadrani ili zadarski građani (1056), prior Grubiša (Gorbina), a onda Drago, dakle sve sami Hrvati. Upravo u ovo isto vrijeme nailazimo na narodna imena zadarskih ribara, koji su živjeli u zadruzi i zavjetovali se da će dio lovine u svako doba 57 davati samostanu sv. Krševana.
RD, 46, 47; CD I, 75, 77. RD, 41-44, 70, 71,41,48,42-48,435,44,41. 55 Gl. I. Beuc, »Statut zadarske komune iz 1305. godine«, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, II, 522 - 526. 56 V. B r u n e l l i o. c. I, 280, 281, 295. U ovoj godini (1050) i osvajanju gl. RD, 444, 445 i F. Š i š i ć , Povijest Hrvata... I, 496 i bilj. 72. Inače u Dandolovoj kronici (Cronica brevis) piše pod 1027 — 1070. god. ovo: » . . . Huius temporibus (tj. za duždevanja Dominika Contarena: S. A.) Jadrensis civitas, suasionibus perfidorum inducta, Venetis primitus rebellavit, quam armorum vi, predicto ducante, potenter recuperaverunt...« (Andreae Danduli Chronica brevis, RIS f. 343, fasc. 4, t. XII, p. I, 362). 57 RD, 48, 50, 52; CD I, 82, 83, 88.
54

53

278 279

novnu molbu ove svoje sestre Petar Krešimir, »kralj Hrvatske i Dalmacije«, (1066/1067) obdaruje taj isti nedavno sagrađeni samostan kraljevskom zemljom u Tokiniji, koju je već njegov djed Krešimir bio dao svome rođaku Madiju i njegovu sinu Dobronji. (Darovnica je potvrđena u Zadru u prisutnosti biskupa Stjepana, priora Drage i drugih uglednika.)64 Međutim, unatoč onakvom tituliranju, Krešimir nije još bio i stvarni gospodar Dalmacije, kojom nominalno upravlja u ime bizantskog basileusa carski protospatar Leo, posljednji katepan »čitave Dalmacije« sa sjedištem u Zadru, čiji je bio i prior.65 Leo je bio samo vojnoupravni zapovjednik sada i suviše umanjene teme Dalmacije, dok je civilnu upravu uz pristanak Bizanta imao od 1066. kralj Petar Krešimir. Zato je i razumljivo što ovoga Lea u istoj tituli protospatara i katepana čitave Dalmacije nalazimo kao svjedoka u glasovitoj darovnici Petra Krešimira, »kralja Hrvatske i Dalmacije« (1096) u korist ionako posjedima bogatog samostana sv. Krševana,66 kakvima tu crkvenu instituciju stalno obasipaju okolni hrvatski feudalci. Iz te listine vidi se da je Petar Krešimir proširio svoje kraljevstvo i na kopnu i na moru i da uistinu sada vlada Hrvatskom i Dalmacijom,67 čiji je vojni guverner ostao ipak neko vrijeme Leo. Inače u Zadru, gdje je prior bio taj Leo, a vladajući sloj »Latini«, tj. Romani, sve više jača hrvatski element, čiji se jezik naziva »slavenski«, tj. hrvatski što se vidi po narodnim imenima, navedenim u listinama iz toga vremena, dok medu svećenstvom prevladavaju i dalje Romani s latinskim imenima.68 Poslije Lea u Zadru više ne nailazimo na carskog namjesnika s raznim titulama, nego samo na priora, i to, začudo, na dvojicu u isto vrijeme: Dragu i Andriju (1069). Međutim, u listinama koje se izdaju na hrvatskom tlu i u Zadru, navodi se od 1070. na prvom mjestu Roman IV Diogen (1068— 1071), a onda tek Petar Krešimir kao kralj »Hrvatske i Dalmacije« ili »Hrvata i Dalmatinaca« ili naprosto »Hrvatske«. To znači da je Dalmacija i dalje pod nominalnom vrhovnom vlašću Bizanta, u čije ime odsada njome upravlja hrvatski kralj. 69 To se, naravno, odnosi i na Zadar, gdje je sada samo jedan prior: Drago. No poslije bitke kod Manzikerta (1071), u kojoj je Roman bio ne samo pobijeđen, nego i zarobljen, titulira se u poveljama samo Petar Krešimir, što ukazuje da on ponovno i stvarno vlada Dalmacijom i Zadrom. U doba interregnuma, u koji je zapalo hrvatsko kraljevstvo nakon što su njegova vladara zarobili Normani, ne zna se kakav je bio položaj Zadra. No već početkom 1075, kao i drugi dalmatinski gradovi, i Zadar napismeno preko svoga priora i nekolicine uglednih građana (medu njima se navodi i Ivan »spataro candidato«) priznane mletačkoga dužda za svoga seniora, tj. gospo64
65

dara, nakon što je ovaj otjerao Normane70 iz Dalmacije, čijim se duxom u toj zavjernici naziva. Međutim, Dmitar Zvonimir, koji je u svojstvu »duxa Hrvatske i Dalmacije« bio u listopadu 1075. okrunjen za »kralja Hrvata i Dalmatinaca«, nije se obazirao na takvo duždevo tituliranje i stav prema dalmatinskim gradovima, što dokazuje i jedna njegova povelja (9. X 1075) u kojoj se medu visokim crkvenim i svjetovnim ličnostima nalazi na prvom mjestu citiran zadarski biskup Stjepan.71 U ispravama, pak, od 1076. do 1078, sastavljenima na hrvatskom tlu, ispred Zvonimira najviše se navodi Mihajlo VII Duka (1071 —1078),72 dok se njegov nasljednik Nikifor III Botonijat (1078—1081) prvi i posljednji put citira u zadarskoj listini od 1078. godine. U njoj odmah poslije carskog imena dolazi onaj prior Drago, a tek onda biskup Stjepan te zadarski puk s ostalim gradskim prvacima.73 To znači da je Zadar, makar i simbolično, ostao vjeran Bizantu. Ali od 1078. dalje u listinama s hrvatskoga terena samo se titulira Dmitar Zvonimir kao »božjom milošću kralj Hrvatske i Dalmacije« ili pak »Hrvata i Dalmatinaca«.74 Iz ovoga se vidi da se Zvonimir konačno oslobodio bizantskog tutorstva i da je preuzeo svu vlast nad Dalmacijom kao vazal pape Grgura VII, tj. papinske kurije. VIII Dolaskom na prijestolje vrsnoga cara Alekseja I Komnena (1081 — 1118) uskoro se je situacija u Dalmaciji i na Jadranu počela nanovo mijenjati. Naime, novi dužd Vitale Falier (1084. ili 1085 —1096) dobio je od Carigrada jurisdikciju nad tom zemljom i prozvao se »božjom milošću dužd Venecije i Dalmacije i carski protosevast«75 (1084, 1090).76 Međutim Zvonimir se i dalje kiti
70 O tomegl. S. A n t o l j a k , Miscellanea mediaevalia adriatico-croatica, VII«. Koji još izvori pišu o ratnoj djelatnosti Roberta Guiskarda i njegovih Normana na Jadranskom moru?, 279 — 283 i S. G u n j a c a , Ispravci i dopune starijoj hrvatskoj historiji, III, Zagreb, 1975, 465, 466. 71 CD I, 124, 126-128, 126-129, 132, 133, 135, 138, 142. 72 RD, 109-111; CD I, 147, 158, 159. 73 CD I, 167, 168. 74 RD, 114-118, 126,127, 138-140,144,145,148; CD I, 160, 162- 164, 166, 167, 170, 172, 179, 180, 181, 184, 187, 188. 75 U najnovije doba (1973) Gunjaca ukratko (obećavajući da će u III knjizi »pretrest... pitanje kad se dužd stao kititi naslovom kneza i vojvode Hrvatske«, što je i izvršio 1975. god.) pobija Dandola »da je dužd Vitale Falier god. 1084. dobio naslov »dux Croatiae«, što nije točno, kao što nije točno ni to da je tu titulu još prije postigao dužd Domenico Silvio, kako je to držao Rački na temelju krivog dopunjavanja teksta u ispravi od g. 1075. »Iznoseći dio privilegija (čije fotokopije svemu tome prilaže), koji je isti dužd izdao mjestu Lauretumu (danas Loreo blizu Roviga), gdje se zove Faletro »Dedonis divine gratie largitate Venetiar. Dalmatiae atque Croatiae dux et imperialis Protosevaston«, zaključuje da je »ovim temeljito potvrđeno da se mletački dužd prvi put spominje »dux Croatiae« u dokumentu, koji je izdan utvrđenju Lauretumu godine 1094.« (S. G u n j a c a , o. c., l, 443,445—448). Međutim ova stvar stoji sasvim drugačije.

RD, 67, 68; CD I, 104, 105. Gl. o tom: J. F e r l u g a , o. c., 103-105 i bilj. 100. 66 RD, 69, 74; CD I, 107, 114. 67 CD 1,65-71,75-78, 105-109, 112-114. 68 RD, 91-93; CD I, 126, 127. 69 RD, 80-86; CD I, 101, 105, 115-124, 126-128.

280

281

naslovom »kralj Hrvatske i Dalmacije«, a njegov nasljednik Stjepan II čak se naziva »po milosti božjoj kralj Hrvata i Dalmatinaca.«77 I dok zadarski biskup Andrija sudjeluje na crkvenom provincijskom sinodu u Splitu, u Zadru je i dalje prior Drago, nasljednik Candidusa. U tom gradu prvi put se spominje i »advocatus« Maifred, a tamošnji svećenik Dominik, koji je i notar, nalazj, se u pratnji kralja Zvonimira pri izdavanju povelja. Opatica Čika u neprestanom je kontaktu i s ovim kraljem, kao i s njegovim nasljednikom, koji bogato obdaruje njezin samostan.78 U Zadru, gdje i sada imaju vlast plemići (nobiles), popravljaju se i podižu kuće kao i hospicij za goste i monahe, te se čak otvaraju i nove ulice, upravo najviše zaslugom same Cike. Medu zgradama ističe se i u ovo vrijeme biskupska palača s cisternom. Ali 1091. Zadar ponovno priznaje vlast Bizanta, tj. Alekseja, što se odrazuje u ispravama grada, gdje Drago i po treći put obnaša čast priora. On zaNaime, u novom izdanju Dandola, koje ne citiraju ni N. K l a i ć (Povijest Hrvata... 42), a ni S. G u n j a c a (o. c. l, 443, 457), stoji da je dužd sebi dodao i titulu »atque Croatiae et imperialis prothoseuastos« (Andreae Danduli Chronica per extensum descripta, RIS t. 313, fasc. I, t. XII, p. I, 216, 217), a ne »Dalmatiae atque Croatiae et imperialis protosevastos« (RD, 459). Prema tome, ovaj naziv se nadovezuje s onim naslovom, kojim se dužd Dominik Silvije kiti, a taj glasi: ».. .duce Venetie et Dalmatie ac imperiali protophedro« (RD, 102; CD I, 138), koji je Rački na počektu teksta pred »Dalmatie et Croatie« proizvoljno nadopunio sa: »Tempore Silui, ducis Venetie atque« (RD, 102). Dakle, to se odnosi samo na Dalmaciju, a ne i na Hrvatsku. Kada pak Rački citira staro izdanje Dandola, on u bilješci donosi da se taj dužd zove u poveljama (s. d.) — iz Muratorija, Corneliusa, Tafela i Thomasa — »Vitalis Faletrus de Đoniš dei gratia Venetie et Dalmatie dux et imperialis protosevastos«, te isti u poveljama od 1094. (također iz Muratorija): »Nos Vitalis Faletro de divinae gratiae largitate Venetiae. Dalmatiae atque Croatiae dux et imperialis protosevastor« (RD, 460, bilj. 7), što Gunjaca uopće ne navodi ni u svojoj I ni u III knjizi Ispravci... On čak ne iznosi da i Dölger također datira onu hrisovulju sa 1084. god., o kojoj govori Dandolo, i dodaje da je čak titulu protosevasta dužd dobio 1082. (Fr. D ö l g e r , Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Reiches von 565-1452, 2. Teil. Regesten von 1025-1204. München u. Berlin 1925, 31, 32). I dok Sanudo također objelodanjuje ovaj privilegij pod 1084. i kaže da se dužd tada okitio titulom »Dux Venetiarum, Dalmatiae atque Croatie«, Tafel i Thomas donose da se 1090. ovaj naziva: »Vitalis Faletrus de Đoniš Dei gratia Venetie et Dalmacie dux et imperialis protosevastos« (M. S a n u d o , o. c., L. A. M u r a t o r i , RIS, t. XXII, p. IV, f. l —2,156 i bilj. 4). Sve ovo, dakle, ukazuje na neobičnu složenost pitanja oko ovoga duždeva tituliranja, a pogotovo, ako se uzme da je Vitale Falier postao dužd 1084. ili 1085. (Enciclopedia italiana, XIV, Roma 1932, 745). što još više komplicira ovakav naziv, koji je pokušao Gunjaca 1975. ponovo objasniti. Samo ovaj put je preinačio kako je V. Falier — prema Dandolu — »svome titulu dodao 'atque Chroaciae et imperialis protosevastos'«. Služeći se knjigom V. L a z z a r i n i a (1938), koji je »pregledao sve dokumente u kojima se spominju naslovi V. Faliera« (1087, 1088, 1089, 1090), kaže Gunjaca da je ovaj zaključio kako se »do lipnja 1090. godine nikada ne javlja titul Hrvatske u mletačkim originalnim dokumentima, ni u autentičnim kopijama«. Ali zato ima onaj dokument od 1094. tzv. Privilegium Laureatum. Konačno zaključuje da je V. Falier mogao postati »dux Chroatie« u razdoblju »od kolovoza 1093. do listopada 1094. godine« (S. G u n j ača, o. c. III. 466 — 470), čime ipak nije uspio pobiti navode Račkoga (u bilješci 7), Dolgera i Tafel-Thomasa. Zato ovo pitanje vremenske titulacije Faliera ostaje i danas otvoreno. 76 RD, 459, 460; M. Sanudo, o. c., 156 i bilj. 4. 77 RD, 144, 145, 148, 149, 147, 148; CD I, 184, 187, 188, 190-192. 78 RD, 147, 157, 123, 157, 147; CD I, 191, 199, 169, 187, 191.

jedno s biskupom Andrijom odlučno brani interese Vekenege, Čikine kćeri. Inače sada u Zadru sve više prevladavaju hrvatska imena medu građanima.79 Ali 1091. Zadar ponovno priznaje vlast Bizanta, tj. Alekseja, što se odrazuje u ispravama grada, gdje Drago i po treći put obnaša čast priora. On zajedno s biskupom Andrijom odlučno brani interese Vekenega, Čikine kćeri. Inače sada u Zadru sve više prevladavaju hrvatska imena medu građanima.79 Godine 1095. u bizantskom Zadru održava se čak crkveni sabor, na kome su prisutni, uz domaćina mjesnoga biskupa, i svi biskupi Dalmacije i Hrvatske na čelu sa splitskim nadbiskupom Lovrom. Naravno da su na tom sinodu prevladavali svećenici zadarske crkve i na njemu je čak sudjelovalo mnogo građana na čelu s priorom Dragom. Taj sabor potvrdio je sva darivanja u korist samostana sv. Marije, a 8 mjeseci kasnije taj isti Drago obdaruje novim povlasticama i samostan sv. Krševana.80 Sredinom svibnja ili početkom lipnja 1097. u Zadar je stigla vijest da se u Biogradu iskrcala Buzila, kći normanskog vojvode Rogerija, zaručnica kralja Kolomana,81 što je svakako izazvalo velik odjek u tom gradu. Kada je ipak Koloman pismeno priznao novome duždu Vitalu Micheiliju (1096— 1101) naslov dužda Venecije, Dalmacije i Hrvatske te sve ono što je s time vezano,82 već je 1099. Zadar ponovno pod Venecijom.83 Međutim, čim se je Koloman nagodio s predstavnicima dvanaest hrvatskih plemena 1102. i okrunio se iste godine u Biogradu za kralja Hrvatske i Dalmacije, situacija se je u Zadru počela mijenjati. Novo političko stanje iskoristio je po starom običaju samostan sv. Marije, kome je upravo ove, 1102. godine Koloman, kao nasljednik hrvatskih vladara, potvrdio »vječni mir i kraljevsku slobodu«,84 a već 1105. ulazi trijumfalno u Zadar, gdje upravo na zvoniku crkve sv. Marije kamenim natpisom85 ovjekovječuje taj nezaboravni događaj.

RD, 154-156, 175, 176; CD I, 200, 201, 205, 206. RD, 159, 160, 175 176; CD I, 204-206. RD, 478. 82 RD, 479, 480; SCD II (1904), l, 2. 83 Gl. F. Šišić, Priručnik izvora hrvatske historije, I/l, Zagreb, 1914, 388, bilj. 1; Isti, Povijest Hrvata..., 626, bilj. 4. 84 SCD II, 8, 9. 85 SCD II, 391.
80

79

81

282

283

ZADAR IN THE PERIOD OF CROATIAN NATIONAL RULERS

Summary The author first describes Zadar before the arrival of the Slavs and Croats to Dalmatia. Then he outlines its position under the Byzantine and Frankish empires and again under Constantinople (806). He deals particularly with the contacts between the city and the Croats and their princes. He describes in detail the internal circumstances in Zadar from 9th to late l Ith Century (the population, municipal government, role of the church) and points out the prominent role of the city and its priors, some of whom maintained close connections with the rulers of the Croats. The author further describes the futile siege of Zadar by Emperor Samuilo (before 992) and its recognition of Venetian rule (before 988 or in 999) whose rector now governed the city. But in 1018 or 1019 Zadar was again under Byzantium whose interests in Dalmatia were being undermined by its toparch Dobronja, a native of Zadar. Having got rid of him, Byzantine influence in the city grew stronger and its economy progressed. However, from the second half of l Ith Century onwards, control of Dalmatia and Zadar shifted on several occasions between Venice and Byzantium, but the rule of the latter was mere formality in the end. At that time, King Petar Krešimir maintained strong connections with temporal and spiritual peers and other persons in Zadar. Not only did he bestow rieh donations to the monastery of St. Chrysogons' and to the nunnery of St. Mary's but was for a period ruler of Dalmatia and consequently of Zadar (after 1071). After his death Zadar was first under Venice, then again, symbolically though, under Byzantium, then under Zvonimir, and finally it recognized Constantinople. At last Dalmatia and Zadar feil under the rule of the Venetian doge from whom they were taken by the victorius King Collomanus of Hungary and Croatia who entered the city in triumph, marking that decisive event with a stone inscription in the belfry of St. Mary's (1105). References to original sources are given in footnotes.

»HERETICI« U SREDNJOVJEKOVNOM ZADRU I NJEGOVOJ OKOLICI
(PRILOG PROUČAVANJU POVIJESTI PATARENSTVA U DALMACIJI)

1.
Kada se je sastao sabor albigenza u mjestu Saint-Felix de Caraman kraj Toulouse (1167.), na njemu su prisustvovali uz francuske albigenze i patarenski izaslanici susjednih zemalja. Iz zapisnika toga sabora po prvi put se saznalo da je u »Aziji«, prema izjavi katarskoga pape Nikete, dovedenog iz Carigrada na ovaj sabor, postojalo 7 crkava sa točno određenim granicama, a medu njima je bila i »crkva Dalmacije« (ecclesia Dalmatiae). U ovu pokrajinu spadao je uz Split1 i Zadar, koji Gesta episcoporum Halberstadensium (781. — 1209.— nazivaju »metropolom Dalmacije i Hrvatske«.2 To je bio prvi stvaran i opipljiv znak daje u Dalmaciji heretički pokret bio toliko ojačao da se čak uspio organizirati kao jedna od 7 »heretičkih« crkava, međusobno povezanih i s točno podijeljenim teritorijem. Stoga se ne treba čuditi što je generalni sinod u Splitu, koji je sazvao tamošnji nadbiskup Petar uz dozvolu pape, 1. V. 1185. godine anatemizirao i sve heretičke sekte i njihove saučesnike protiv »presvete rimske crkve« kao i protivnike njezina učenja.3 Time je data i prva uzbuna sa službene crkvene strane u Dalmaciji kao neka vrst upozorenja da su »heretici« u toj zemlji ojačali i postali već opasni. Naime iz Tome Arhidakona saznajemo da je upravo Zadar rado primao medu svoje tvrde zidine heretike, koje su tamošnji ugledni i bogati građani, a napose plemići, ugošćavali i u svemu potpomagali.4 Ta5 6 ko je svojevremeno poticao iz Apulije i Zorobabel, koji se u Zadru dobro
'D. Mandić, Bogumilska crkva bosanskih krstjana, Chicago 1962 70 — 73 119 123, 133, 184, 290. 2 Gesta episcoporum Halberstadensium, MGH, SS XXIII, Hannoverae 1874, 117. 3 T. Smičiklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (SCD) II, Zagrebiae 1904, 192. 4 Thomas Archidiaconus, Historia Salonitana, MSHSM XXVI, Scriptores III, Zagrabiae 1894, 83. 5 »... in territorio castri cosalfani... a capite est vinea domini Simeonis... et vadit per fines terre Zorobabelli (S. A.) quam dedit sancto Laurentio...« (Regii Neapole-

284

285

snašao i okućio. Tu su mu se rodili i sinovi Matej7 i Aristodije, koji su, iako su po ocu8 bili Puljani, postali uskoro poput njega pravi zadarski građani. U 9 tome gradu su obojica braće izučili slikarski i zlatarski zanat, u kome su postali izvrsni majstori, a pored toga su bili dovoljno vješti latinskom i hrvatskom pisanju (sclavonice litterature).10 Ne zna se pod čijim utjecajem su postali »heretici«, tj. patareni, te da li im je to i otac bio već tada kada je došao u Zadar ili nešto poslije toga. Svakako oni su kao pripadnici ove novomanihejske sekte prvo morali biti pripravnici ili slušači (auditores), tj. oni su se prvo uputili u »krivovjerje«, a onda su nakon navršenih barem 18 godina primljeni medu »vjernike« (credentes) uz izvjesne obaveze. Po obavljenom pak duhovnom krštenju dobili su naziv »kršćani« ili možda još općenitiji naziv »savršeni« (perfecti) ili slično.11 Svakako su oba brata, kako i opet kaže Toma, bili ne samo duboko i svim srcem zadojeni ovom »vjerom«, koju je katolička crkva nemilice anatemizirala, nego su je i javno propovijedali,12 i to ne samo u Zadru nego i u Splitu, gdje je na nadbiskupskoj stolici bio Bernard (l 196. — 1217.), rodom iz Perude,13 poznat kao vrlo žestok progonitelj heretika, protiv kojih je čak sastavio spis u obliku kompilacije.14 Što se tiče prilika u Zadru, one su bile vrlo složene. Zadar je naime krajem 12. stoljeća bio poznat na Zapadu kao lijep i bogat grad, silno utvrđen zidinama i kulama,15 a uz to i kao prijestolnica Dalmacije i Hrvatske, kako smo već spomenuli. Ta u Zadru je stolovao neko vritani archivi Monumenta edita ac illustrata IV /1049-1114/, Neapoli 1857, 39-1068. g·). 6 U povelji izdanoj u Zadru 1106. godine navodi se i neki »Petro Zozauerello«. za koga prvo u »Corrigenda« piše da treba to čitati umjesto »Zoraurello« kao »Zorouauello«, a u indeksu pak stoji: »Petrus Zorovarellus« i »Zorovavellus Petrus« (SCD II, 16, 395, 467, 492). 7 Interesantno da Viktor Novak, pozivajući se na Tomu Arhidakona, piše da se otac dvojice »bogomila«, Aristodija i Mateja, zvao »Matija Zorobabel« (Mare nostrum dalmaticum, Povijest grada Nina, Zadar 1969, 411), što ne piše ondje! 8 Đ. Stričević čak pretpostavlja da je Zorobabel kao i njegovi sinovi bio vjerojatno »sličnog ako ne i istog zanimanja« (D. Stričević, Majstori minijature Miroslavljevog jevandelja, Zbornik radova Viz. instituta SAN XXI/1, Beograd 1952, 188). 9 Inače još je D. Stričević pomišljao da su ova dva brata autori minijatura Miroslavljeva evanđelja (Majstori..., Zbornik...XXI (l, 186 — 200). No C. Fisković smatra da je »ipak teško pretpostaviti da su baš oni, za koje je Toma rekao da su izvrsni slikari (S. A.), naslikali te minijature osrednje (S. A.) umjetničke vrijednosti« (C. Fisković, Zadarski sredovječni majstori, MH, Zagreb 1959, 92). Međutim Mirjana Tatić drži da je zanimljiva sinteza D. Stričevića o djelovanju apulskih slikara i zlatara Mateja i Aristodija u Zadru i Bosni, vezujući ih uz slikare minijatura Miroslavljeva evanđelja (M. Tatić, Likovni ukrasi. Politika, Teleobjektiv, Beograd 28. IX. 1970.). 10 Thomas Archidiaconus, o. c., 80. 11 D. Mandić, o. c., 200, 228-235, 249-251. 12 Thomas Archidiaconus, o. c., 80. 13 1 dok D. Mandić (o. c., 119, bilj. 5) uzima kao godinu njegova imenovanja 1196., a dolazak u Split po Tomi u 1200., dotle začudo u »Index personarum, locorum et rerum« Thomas Archidiaconusa (216) naprosto stoji kao godine njegova nadbiskupovanja: 1192.- 1217.! "Thomas Archidiaconus, o. c., 80 — 86. 15 P. Skok, Tri starofrancuske kronike o Zadru u godini 1202, Zagreb 1951, 90, 91.
286

jeme »po milosti božjoj i ugarskoga kralja« princeps Dalmacije Damjan Desinjin, koji je ujedno bio i knez toga grada (1183.—1198.), okružen tamošnjim sucima i tribunima, nazivajući se čak 1190. i »dei gracia comes Jadere«.16 Inače u Zadar je dolazio i neko vrijeme u njemu živio Andrija, Emerikov brat. On se od 1198. naziva dux »Dalmacie ac Chroacie« ili »dei gracia Jadere ac tocius Dalmacie et Chroacie Chulmeque dux«, te upravo ove iste 1198. godine i kratko vrijeme boravi u tome gradu.17 Poslije smrti kneza Damjana Zadrom su od 1199. g. izvjesno vrijeme upravljali 7 konzula, a od 1201. potestat18 do zauzeća grada po krstašima i Mlečanima. Poslije smrti pak zadarskog nadbiskupa Petra (iza 1193.),19 tamošnja nadbiskupska stolica ostala je prazna sve do 1198., kada je izabran mimo kanonskih propisa sa strane laika prijašnji hvarski biskup i nekadašnji sufragan zadarske crkve Nikola, rodom Zadranin. On je još 1190. god., poslije pobjede Zadrana nad Mlečanima kod rta Trenija, zajedno sa tamošnjim nadbiskupom Petrom u svojstvu hrvatskog biskupa održao svečanu službu božju,20 a inače je bio u milosti i kod vojvode Andrije i kneza Damjana. No kako je on preuzeo upravu nad svojom nadbiskupijom bez dozvole pape,21 kome se nije htio pokoriti u onom što je od njega tražio, bio je anatemiziran22 i 1201." maknut, jer je papa njegov stav smatrao herezom i otpadništvom.24 Otada pa do ponovnoga priznanja mletačke vlasti sa strane Zadrana (1204. ili 1205.) ostao je njihov grad bez nadbiskupa. Inače je još spomenute 1198. godine u crkvi sv. Stošije bio u upotrebi grčki obred i jezik i čak su laici htjeli uvesti ne toliko latinski koliko »barbarski«, tj. slavenski vjerski obred.25 Sami pak Zadrani bili su neprijateljski raspoloženi prema Mlečanima, i puni sebe zbog svoje moći, što se naročito osje16 SCD II, 223 (28. III 1188), 184 (§ II. 1183), 186, 187 (1183), 189 (1884), 211 (30. IX. 1187), 218 (18. II. 1188), 225 (6. V. 1188), 232, 233 (8. XII. 1188), 234 (2. V. 1189), 243, 244 (14. V. 1190), 247 (26. VI. 1190), 261 (8. X. 1193), 266, 269 (4. VI. i 9. VII. 1194), 277 (1. III. 1196), 282 (1. III. 1197), 286, 287 (15. XII. 1197), 290 (14. II. 1198), 294 (31. III. 1198), 318 (10. V. 1199), 326, 327 (3. X. 1199). III (1905), 144 (27. IV. 1217), 173 (18. X. 1219). 17 SCD II, 288 (29.1. 1198), 290 (14. II. 1198), 293 (31. III. 1198), 296 (6. V. 1198), 297 (11. V. 1198), 301 (15. VI. 1198), 308, 309 (1198), 314 (1. III. 1199), 318 (10. V. 1199), 338 (1199), 353 (15. X. 1200), 355, 357, 361 (1200), III, 2 (2. III. 1201), 3 (9. IV. 1201), 4 (11. V. 1201), 16 (23. XII. 1202), 17 (1202), 21, 22 (1203), 32 (5. XI. 1203), 39 (24. II. 1204). 18 SCD II, 318 (10. V. 1199), III, 2 (2. III. 1201), 3 (9. V. 1201), 4 (14. V. 1201). 19 SCD II, 261 (1193). 20 SCD II, 244 (14. V. 1190). 21 Gl. o tome i Thomas Archidiaconus, o. c., 78. 22 O ekskomunikaciji Nikole papa je izvijestio i biskupa u Ugarskoj kao i zagrebačkog prelata, pa im je zabranio svaki saobraćaj s njime i tražio da javno objave njegovo isključenje iz crkve (SCD II, 307). 23 Po Luciusovim istraživanjima Nikola se spominje u dokumentima kao »archie-, lectus« 1198., 1199., 1201. i 12. III. 1202. godine (B. Poparić, Pisma Ivana Lučića Trogiranina, Starine JAZU XXXII, Zagreb 1907, 65). 24 SCD II, 289, 290, 293, 294, 296, 304, 305, 307, 314, 318, 322-324, 326, 340, 351-353, 357, III, 3-4, 44, 45, 56. 25 SCD II, 289, 290 (6. II. 1198).

287

ćalo kod tamošnjih plemića i prvaka grada.26 Oni su u tolikoj mjeri simpatizirali heretike, koji su dolazili sa svih strana u Zadar, da su im pružali ne samo sve mogućnosti za što udobniji život nego i za njihovo slobodno heretičko djelovanje. Stoga je sasma razumljivo ponašanje Mateja i Aristodija, koji su zbog svojih znanatskih sposobnosti i obrazovanja igrali ovdje istaknutiju ulogu i bili dobro stojeći građani. To se najbolje može uočiti iz kupoprodajnog ugovora koji je 8. X. 1193. god. sklopio Matej Zorobabelov sa knezom Rogerijom, sinom Dominika Maurocena, koji je prije Damjana Desinje upravljao Zadrom.27 Taj Rogerije, koji je zajedno sa svojim ocem živio u Zadru, posjedovao je u tome gradu nekoliko kuća, od kojih je dvije prodao Mateju i ovaj mu je odmah za njih platio u zlatu. Jedna od ovih kuća — i to vlastita Maurocenova — bila je čak s kulom i s uskim prolazom ili dvorištem (androna) kao i ostalim pripadnostima, a nalazila se ispred crkve sv. Marije Velike (»Veće« — Maioris), a položaj je druge, koju je svojevremeno kupio njegov otac, nepoznat, ali svakako i ona je bila dosta velika jer je imala nekoliko ulaza i izlaza kao i stanova. Taj ugovor koji je sklopljen u prisutnosti nekolicine odličnih svjedoka, medu kojima se navode knezovi Lampredije i Dujam, sastavio je na molbu kneza Rogerija vicenotar Josip, župnik crkve sv. Petra Novoga.28 Ovaj izvorni podatak jasno potvrđuje da je Matej bio vrlo bogat čovjek,29 kada je mogao knezu Rogeriju, članu jedne od najistaknutijih plemićkih (patricijskih) porodica u Veneciji, smjesta isplatiti 350 perpera u zlatu. Otada je prošlo punih 5 godina, a da ništa iz izvora ne znamo o Mateju Zorobabelovu, čiji je otac i dalje živ. Istom u povelji od 6. V. 1198. god. nalazimo Mateja spomenutim, kada prisustvuje izricanju jedne presude u korist samostana sv. Krševana. Naime, kako su neki tzv. pseudo kršćani, medu kojima su bili i Zadranin Maldenar30 i Toljen Kačić (Caciclo), lažno napali pravo posjedovanja imanja ovoga samostana u Suhovarama, to je njegov opat Vincent pošao na ravnicu blizu Ostrovice, gdje se vojvoda Andrija, pobjednik nad Humom i Raškom, utaborio i dijelio narodu pravdu. Ondje je u prisutnosti navedene dvojice napadača saslušao blagohotno opata i razgledao privilegij ovoga samostana. Kada je pak stigao kod Krupe, održao je sa svojim banom Andrijom i prvacima vijeće, te je presudio u korist navedenoga samostana. Ujedno je vojvoda ovlastio kneza Pavla, suca Zadrana i Slavena (Hrvata) i Pribinu Đuričina (filio Gurize) da uvedu samostan sv. Krševana u posjed preko njegova opata, što je i sretno provedeno, pošto je to odobreno
26

u prisutnosti zadarskog nadbiskupa Nikole, dvojice svećenika, te već spomenutoga Mateja Zorobabelova i drugih, medu kojima su bili čak i jedan gluhi, a drugi nijemi. Samu pak ovu povelju sastavio je Matija, poddakon Sv. Stošije i preceptor nadbiskupa Nikole, inače nadbiskupski tabelion i notar.31 Iz ove sadržajem vrlo bogate isprave, u kojoj više nema spomena knezu Damjanu Desinji, jer je mrtav, zapažamo da su i u Zadru i izvan toga grada već postojali neki, koje su tamošnji svećenici i redovnici nazivali pseudokršćani. Oni su se, kako je to naveo ovaj opat vojvodi Andriji, služili i lažima samo da opovrgnu pravo vlasništva na posjed samostanu sv. Krševana u Zadru. No ove »lažne« ili nazovi kršćane32 nije progonio ni Andrija, a pogotovo ni svjetovna ni ckrvena vlast na čelu s nadbiskupom Nikolom, kojega je kralj Emerik smatrao »fideli nostro archiepisco — po Jadertino« i podvrgao pod njega skradinsku biskupiju (1198.).33 Nikola čak prisustvuje ovome pismenom činu u korist sv. Krševana i ne smeta ga ništa što se među potpisnicima nalazi i Matej Zorobabelov, sada već istaknuti pristaša patarenske sekte, koji je svojevremeno možda uticao na izbor ovoga prelata ili ga čak predlagao i birao. No zato je splitski nadbiskup Bernard čim je stigao u svoj metropolitski grad (1200.)34 i preuzeo vlast, odmah stupio u dodir s »hereticima«35 koje je u Splitu zatekao. Medu njima su bili i Matej i Aristodije, koje je kao i druge njihove vjerske istomišljenike nastojao na lijep način povratiti u krilo katoličke crkve. No ovi su i dalje obavljali svoje vjerske obrede, a pred Bernardom su se pravili da su se obratili. Međutim je nadbiskup uskoro saznao istinu. Stoga im je dao zaplijeniti sva imanja i baciti ih u okove prokletstva, te ih je uz veliko ruganje istjerao iz Splita. Kada su Matej i Aristodije uvidjeli, kako piše dalje Toma Arhiđakon, da su ih time stigle velike nepravde i štete, povratili su se u taj grad uz dozvolu crkve. Tada im je Bernard dopustio da se zakletvom odreknu svoje hereze dodirnuvši sveto evanđelje. Zatim ih je uz obavezan ceremonijal oslobodio i okova prokletstva, te je naredio da im se vrate imanja. Tako su, završava ToSCD II, 296, 297 (6. V. 1198), 172 (1181), 180 (1182) itd. D. Kniewald, pod uticajem Barade, tvrdi da kada papa Urban III. odobrava što je splitski sinod zabranio »conventicula que fraternitates appellantur«, ta »coonventicula« nisu ništa drugo nego »societas fraternitatis« i »fratrum conventus« bosanskih ' krstjana, a takvih je »conventicula« pseudokršćana i patarena i poslije toga sabora bilo u Dalmaciji, kao npr. u Zadru, Splitu i drugdje (D. Kniewald, Vjerodostojnost latinskih izvora o bosanskim krstjanima, Rad JAZU 270, Zagreb 1949, 119). Međutim, mi bismo s naše strane imali tome primijetiti to da se u zaključcima onoga generalnog sinoda u Splitu od 1. V. 1185. (SCD II, 192—194) nigdje ne govori o tima »conventicula«, koja tek navodi papa Urban III. u svome pismu upućenom splitskom nadbiskupu Petru 11. XI. 1186. godine. Naime u njemu papa kaže da je Petar zabranio da ne budu »conventicula«, koja se nazivaju »fraternitates« (SCD II, 203). Nadalje, ničim se ne može dokazati da je ovih »conventicula« bilo u Zadru, Splitu i drugdje, kako to piše Kniewald!
32 31

27
28

SCD II, 261, 262. Inače je Rogerije poslije postao osorski knez (Gl. SCD II, 298, 301 (1198), 346 (1200). 29 C. Fisković se pita nije li možda Matej Zorobabelov, koji je živio krajem 12. i početkom 13. st. u Zadru kao bogati i uvaženi građanin i vlasnik utvrđene kuće, identičan s onim zlatarom Matijom, koji se tu spominje tokom 12. st. kao autor nekog umjetnički izrađenog raspela (C. Fisković, o. c., 92). 30 Maldenarius se 1174. god. spominje kao zadarski građanin, 1178. nailazimo na »Stephanus Maldenarius Miche«, a 1183. javlja se medu zadarskim plemićima i »Maldenarius filius Laurencii Briacelli« (SCD II, 137, 152, 186).

Gl. SCD II, 65, 66, 107, 114, 132, 136, 137, 151, 152, 166.

Thomas Archidiaconus, o. c., 83.

33

SCD II, 310.

D. Kniewald (o. c., 120) također tako datira na osnovu Tome. Ne znamo na osnovu čega ih Grga Novak (Povijest Splita I, MH, Zagreb 1957, 363, 364) stalno zove »bogumili« i ima čak poglavlje »Bogumili u Splitu«!
35

34

288

289

ma ovaj opis Bernardova postupka, i svi oni koji su bili od njih zavedeni očišćeni od heretičke zaraze.36 Znači da su oba ova brata i u Splitu posjedovala kuće ili kuću, kao i u Zadru. To je bio dosta veliki imetak, kad su se zbog njega predomislili da se barem naoko odreknu hereze i ponovno vrate u krilo katoličke crkve, koja im je onda povratila posjede. No po svemu izgleda da su Matej i Aristodije otada još više dolazili u Bosnu, kamo su valjda otišli i onda kada ih je negdje u prvoj polovici 1200. godine iz Splita istjerao Bernar. Naime, i njih je kao i ostale primio ban Kulin pod svoju zaštitu i on ih je više poštovao nego katolike, te ih je prozvao kršćanima, kako to piše papa Inocent III u pismu ugarsko-hrvatskom kralju Emeriku.37 Oni su dakle bili priznati »krstjani« — ma, koje je papa naredio ovome vladaru da ih ne samo progoni kao heretike po cijelom svome kraljevstvu nego i da im oduzima imanja. To bi značilo da je i zadarski nadbiskup Nikola u svome gradu trebao postupati kao i u Splitu Bernard, koga je naročito uvažavao Emerik i ubrajao medu najveće prvake svoga kraljevstva, te je čak naredio Splićanima da ga zbog toga imaju u svemu slušati.38 No mi smo već vidjeli kakav je stav zauzeo Nikola prema Zadranima, koje čak za vrijeme opsjedanja Zadra po krstašima i Mlečanima sam Inocent III. uzima u zaštitu i naziva taj grad »Christianorum Jaderam«, a njegove stanovnike »miseros Jadertinos« ,39 To bi značilo da papinska kurija uopće nije smatrala da je Zadar zapao u herezu, kao što je to bilo sa stanovnicima Splita i Trogira.40 Međutim, Zadrani ipak nisu uoči ponovnog pada pod Veneciju, ako možemo sasma vjerovati Tomi Arhidakonu, koji nije prema njima kao Roman bio suviše naklon, marili za propise katoličke vjere41 i dopustili su da se »ukaljaju« heretičkom zarazom time što su njihovi plemići i uglednici primali i pomagali heretike.42 Kada je Zadar bio osvojen i porušen, iz njega su se stanovnici hrpimice iselili. Što je bilo sa Zorobabelom i njegovim sinovima Matejom i Aristodijem? Oni su svakako mogli boraviti u Splitu, gdje su imali također kuću. Ali oni su se zadržavali i u svojoj drugoj domovini Bosni, u kojoj je možda stalno ostao Aristodije ili Rastudije, kao djed »crkve bosanske«, kako je to pokušao utvrditi A. Solovjev.43 Međutim Aristodijev brat Matej, poslije ponovnog potpadanja Zadra Veneciji, sigurno se povratio '(ili navraćao) u svoj rodni grad. Ali o njegovoj djelatnosti iza 1198. ili zapravo poslije 1200. u Zadru ne znamo ništa sve do 1217. godine. Istom tada »Mathias44 filius Qorobabel« sačinjava ispravu, po kojoj mijenja onu utvrđenu kuću ispred crkve sv. Marije Velike sa svim njezinim priThomas Archidiaconus, o. c., 79, 80. SCD II, 351 (11. X. 1200). 38 SCD III, 18. 39 SCD III, 22, 23, 21 (1200). 40 SCD II, 351. 41 Vj. Klaić iznosi kako Toma Arhidakon smatra pad Zadra božjom kaznom »jer su se žitelji njegovi bili odvratili od rimske crkve i prionuli uz Bogomile« (Povijest Hrvata I, Zagreb, 1899, 190). 42 Thomas Archidiaconus, o. c., 83. 43 D. Kniewald, o. c., 120. 44 U onim već navedenim poveljama od 8. X. 1193. i 5. V. 1198. god. njega se nazi37 36

padnostima, kupljenu svojevremeno od kneza Rogerija Maurocena, sa Leonardom de Osissico, tako da je ovaj može punopravno posjedovati, darivati i mijenjati, davati u zakup i na svaki način otuđiti. Ako pak njega ili njegove nasljednike tkogod pokuša zbog ove utvrđene kuće napadati ili ometati, on se obavezuje da će ih od svih braniti.45 Inače se ovaj Leonardus de Osissico navodi medu svjedocima u zadarskoj povelji od 1208. (rujan), a onda u onoj od 18. X. 1219., te u idućoj od 1220. (»Leonardo Osiszi«)46 i od 22. VII. 1221.,47 koje su sve izdane u korist crkvenih ustanova. Prema tome on je bio u pravom smislu riječi dobar i pouzdan vjernik katoličke crkve, provjeren i pozivan od crkvenih ličnosti da prisustvuje ovakvu činu u svojstvu svjedoka. ι S druge pak strane ona povelja od 1217. god. potvrđuje da je Matej i sada bio vrlo bogat, kada je mogao ovome Leonardu de Osissico, za koga ne znamo u kakvu je odnosu stajao s njim, ovako galantno izručiti bez ikakvih uvjeta u vlasništvo onu utvrđenu kuću u blizini Sv. Marije Velike. Ovim izvornim podatkom nestaje trag Mateju, čiji otac još živi. Svakako prema istom izvoru možemo reći da je Matej 1217. god. neko vrijeme boravio u Zadru, a da li je i dalje tu ostao, ili u Splitu, ili čak u Bosni, gdje mu je brat Aristodije48 možda postao državljanin te zemlje i jedna od najuplivnijih crkvenih ličnosti, ne možemo nešto više od ovoga na osnovu zdrave logike zaključivati.

2.
49 Možda mi nikada ne bismo saznali za Višena, inače bogatoga i moćno50 ga plemića iz Luke, kao zaštitnika heretika, da nije bio izabran za splitskog

va »Matheo filio Zorobabel« i »Mathei Zorobabel« (SCD II, 261, 297), a ne kao ovdje »Mathias«. 45 SCD III, 163. 46 Njegov sin se zvao »Dresene filius Leonardi de Osico consciliator« (SCD III, 390—1233), tj. bio je zadarski vijećnik. Čak od 1327.— 1331. god. spominje se u zadarskim ispravama Leonardus »de Oseffico« ili »de Hossessico« kao tamošnji građanin (SCD IX (1911), 371, 498, 574). 47 SCD III, 80, 173, 185, 194. 48 O njemu je pisao M. Marjanović pod naslovom »Aristodije Zadranin, hereziarha bosanski« (Zadarska revija, Zadar 1952, I/l, 3-10, 1/2, 9-15, 1/3, 13-21, 1/4, 12—16) s puno kombinacija i netočnosti, a napose što se tiče Aristodija i njegova brata u pogledu Zadra.. U najnovije pak vrijeme poznati filolog Milan Budimir kaže za »Aristodios« — a da je »učeni Grk«, da njegovo »ime označava onog koji zna najbolji put« i da »sa ovim Aristodijem identičan je za pravoslavne crkvenjake prokleti Rastudije« (M. Budimir, Srpska rapsodija Filipa Višnjića, Radovi Akademije Bosne i Hercegovine XLIII, Sarajevo 1972, 12). 49 Njega Toma piše »Buisenum« ili »Buiseni« ili »Buysenum« ili »Buysenus« (Thomas Archidiaconus, o. c., 99, 100, 102, 103), a u splitskim ispravama od 1221. do 1233. godine zove se »Buisseno« ili »Buyseno Spalatensi comite« ili »Byisino inclito comite« (SCD III, 190, 202, 210, 226). Inače ga jedni naši povjesničari zovu Visen (D. Kniewald, o. c., 120), a G. Novak (o. c. I, 103, 104 itd.) Višan! 50 Upravo te 1221. godine je papin legat Akoncije sazvao u Splitu »čitavu Dalmaciju i Hrvatsku« da mu pomogne protiv heretika i gusara i dao oprost grijeha svima onima koji budu sudjelovali u tome ili osobno ili na bilo koji način pomagali da se oni unište (Thomas Archidiaconus, o. c., 96).

290

291

kneza 1221. godine. Naime Višena51 je takvim nazivom ovjekovječio Toma Arhidakon, koji je i inače dosta opširno pisao o njemu. Od istoga ovoga pisca saznaje se i to da je sjedište Višena, također člana plemena Šubića kao što je bio i njegov takmac bribirski knez Grgur, bio Zvonigrad52 u župi Odorju na Zrmanji. 53 Visen, gospodar Zvonigrada,54 bio je, dakle, zaštitnik onih pseudo-kršćana, koje navodi isprava iz 1198. godine, o kojoj smo već govorili. Naime, u okolici Zadra, koja je također spadala predjelu nazivanom i u 15. stoljeću »u Hervatih«,55 nalazili su se ti pseudo-kršćani, kojima su pripadali i neki članovi hrvatskih plemena kao npr. Kačića,56 povezani s nekim svojim istomišljenicima u Zadru.57 No Visen nije dugo bio knez Splita, u kome nije živio58 nego je radije boravio u svome Zvonigradu. Naime, njega je na lukav način zarobio njegov rođak Grgur Šubić Bribirski kod samoga Bribira i onda ga svojom rukom ubio.59 Dokaz da je upravo u to vrijeme heretički pokret bio jak i u Hrvatskoj i u Dalmaciji potvrdio je i papin legat Konrad, koji je 1223. godine u pismu rouenskom nadbiskupu i njegovim sufraganima iznio kako u predjelima Bugarske, Hrvatske i Dalmacije, a blizu Mađara, postoji heresiarha, koga albižuanski heretici nazivaju svojim papom, te kome dolaze da im na njihova traženja savjeta odgovori.60 Iz ovoga se vidi da je već postojala čvrsta veza između ovoga pokreta u predjelima na Balkanu s onim u Francuskoj. Isto tako nije ništa neobično što u Dalmaciji i Hrvatskoj ovaj pokret ima tada toliko pristaša, protiv kojih se poduzimaju najoštrije mjere. Takoder u vezi s Višenom možemo slobodno zaključiti da su i u okolici Zadra, a napose u predjelu kojim je gospodario ovaj hrvatski feudalac, ojačali »heretici«, čiji je zaštitnik bio upravo on, pružajući im svake vrste pomoći.
Još 1166. god. u jednoj zadarskoj povelji, gdje su od strane Hrvata (ex Sclauis) prisustvovali i neki članovi hrvatskih plemena, nailazi se na Stjepana, sina »Uisinni« (SCD II, 107), možda djeda ovoga kneza Višena. 52 Thomas Archidiaconus, o. c., 102, 103. " D. Kniewald, o. c., 120. 54 O Zvonigradu su pisali Vj. Klaić i S. Zlatović (Gl. Fr. Štipan Zlatović, Topografičke crtice o starohrvatskim županijama u Dalmaciji i starim gradovima na kopnu od Velebita do Neretve, Starohrvatska prosvjeta 1/3, Knin 1895, 141, 142, i bilj. 4). 55 SCD III, 89 (1209-na poleđini ove isprave prijepis glagoljicom iz 15. stoljeća). 56 Čak na području omiških Kačića, kojima je knez bio Malduk, bilo je pored gusara i patarena, protiv kojih ustaje kralj Andrija I. (II.) i naređuje ovome knezu da ih ima odanle istjerati (SCD III, 187, 188-1220). 57 SCD II, 296, 297 (6. V. 1198). 58 G. Novak, o. c. I, 103. 59 Thomas Archidiaconus, o. c., 102, 103. 60 SCD III, 227 (in finibus Bulgarie, Croatie et Damacie); D. Mandić, o. c., 51, bilj. 135 (in finibus Brunarum, Croatiae et Dalmatiae, iuxta Hungariam nationem) i 136 (in finibus Bulgarum, Croatiae et Dalmatiae...). Gl. i D. Kniewald, o. c., 165, 166. I dok Mandić krivo prevodi sa »na granici Bugarske, Dalmacije i Hrvatske do Ugarske« (D. Mandić, o. c., 51 (ili u »zemlji između Bugarske, kraljevine Hrvatske i Dalmacije«, o. c., 54), dotle se Kniewald ne izjašnjava i ne prevada to, iako je jasno da ovo znači »u predjelima...«!
51

3.

Od prijeke smrti Višena, čime su »heretici« u zadarskoj okolici izgubili jaku potporu, prošlo je nekoliko godina, kada je u samome gradu Zadru61 1232. i 1233. godine nastalo medu crkvenim ustanovama i osobama stanje koje je sličilo i mirisalo na herezu. Dakle, sada je iz ovoga papina pisma očito da je u Zadru 1235. a i prijašnjih godina bio vrlo jak »heretički pokret«, kojeg su širenje svojom izvanrednom i već drugdje oprobanom taktikom sprečavali i spriječili tamo nadošli franjevci, unatoč navedenog stava zadarskoga nadbiskupa Ivana, koji je ipak morao popustiti u tome na ličnu intervenciju samoga pape Grgura IX. Naime Damjan, opat samostana sv. Krševana, i svećenik Pasaren bili su optuženi pred papom Grgurom IX. od zadarskog nadbiskupa Ivana za raznovrsne sramotne i sablažnjive ekscese. Tako je Ivan predočio papi kako se Damjan ponaša u samostanu i izvan njega i kako je u sve moguće gadosti uvukao i druge monahe, koji po gradu orgijaju na razne načine. Time oskvrnjuju svoje svećeničko zvanje i preziru zapovijedi rimske crkve. Damjan pak, iako je javno isključen iz crkve od osorskog biskupa Mihajla, koji je u Zadru boravio kao papinski delegat, i dalje je vršio službu božju i obavljao svoje zvanje. Uz to je disciplina u samostanu popustila i nitko se ondje nije držao monaških pravila. Pasaren je pak bio optužen za još gore stvari od Damjana, i to za krivokletstvo, preljub, kradu i bezboštvo. Iako je i on bio ekskomuniciran, također se nije obazirao na to i čak je služio misu. U sve ovo mislilo se da je umiješan trogirski biskup Treguan, koji je tobože na osnovu nekih lažnih pisama pape ove riješio ekskomunikacije. Stoga papa, kada je za sve to doznao od nadbiskupa Ivana, naredi ovome zadarskom prelatu da provede istragu i da tvorce ovih pisama kanonski kazni. Ujedno mu zapovjedi da pred sebe pozove opata Sv. Mihovila u Zadru, u koga se također sumnja, kao i u Treguana, koji je zbog falsificiranja papinske bule najteže oklevetan, te je zbog toga od obavljanja svoje službe odstranjen, a još se ne srami da pod papinim imenom krivotvori lažne povelje. Što se tiče opata, koji zbog zdravstvenog stanja spriječen, ne treba doći. Što se pak tiče biskupa i drugih, papa ih skida s dužnosti i neka dođu do njega. Nadalje je Grgur IX. naredio Ivanu da otide u taj samostan i da ondje sve reformira »tarn in capi te quam in membris«.62 Drugi jedan slučaj zbio se u Zadru, gdje su dvojica tamošnjih građana optužili zadarskoga arhiprezbitera daje ukrao neko zlato i srebreno posude, te su čak kod Treguana isposlovali papinska pisma. Radi toga su Ivan, zadarski nadbiskup i Ivan, osorski arhiprezbiter, kao papinski delegati u prisut61 A. A. Frari iznosi da Tanzlinger u svojim »Memoriis« piše da je 1233. godine bila kuga u ovom gradu (A. A. Frari, Della peste e della publica amministrazione sanitaria I, Venezia 1840, 291). , 62 O svemu ovome djelomično piše na osnovu dokumenata iz SCD III i M. Brandt (Jedna epizoda o borbi oko uvođenja papinske desetine u Dalmaciji, Historijski zbornik VII/1 - 4, Zagreb, 1954, 145 - 153).

292

293

nosti tuženoga i tuženih, osorskog biskupa Mihajla i brojnih svećenika, klerika i laika pročitali 29. VII. 1234. papinski reskript od 12. V. te iste godine, po kome Grgur IX. naređuje ovoj dvojici prelata kako da provedu taj postupak. Tada je u ime optuženoga arhibrezbitera zadarski plemić Jurislav kao njegov odvjetnik izjavio kako su njegova klijenta zavlačili, jer nisu imali ovlaštenje. Ujedno je rekao da je Treguan ekskomuniciran kao običan falsifikator papinske bule i zaštitnik heretika (fautor hereticorum), te je zatražio da se sve optužbe protiv arhiprezbitera odbiju. Pošto je saslušana i protivna strana, arhiprezbiter je bio oslobođen optužbe.63 Sve ovo ukazuje na religioznu nezdravost koja je vladala u zadarskoj crkvi i neobičnu ulogu trogirskoga biskupa Treguana, koga se ne samo optuživalo za falsificiranje papinskih bula64 nego čak i ekskomuniciralo, u svemu tomu se dodalo i to da je štitio heretike u Zadru! No i to su sve vrlo šturi izvorni podaci o herezi u Zadru, za koji sam papa Grgur IX. ponovno piše zadarskom nadbiskupu Ivanu 22. XI. 1235. god. da je heretičke pokvarenosti, obojen sramotom. Zatim iznosi kako su u Zadar stigli franjevci (fratres ordinis minorum), koje su milostivo i slavno primili mnogi tamošnji laici, te je velik broj njih obraćen na pokajanje. Međutim, kako je doznao da upravo Ivan ometa te iste franjevce na razne načine u vršenju ovakve misije, to ga opominje neka se toga okani, a ako bude drugačije činio, on će ovlastiti splitskog nadbiskupa Guncela i Tomu Arhidakona da ga u tome obuzdaju65. Dakle, sada je iz ovoga papina pisma očito da je u Zadru 1235. a i prijašnjih godina bio vrlo jak »heretički pokret«, kojeg su širenje svojom izvanrednom i već drugdje oprobanom taktikom sprečavali i spriječili tamo nadošli franjevci, unatoč navedenoga stava zadarskoga nadbiskupa Ivana, koji je ipak morao popustiti u tome na ličnu intervenciju samoga pape Grgura IX.

biti »smrtonosna kuga heretičke općine«.68 No ovi franjevci kao i njihov gvardijan, pa i sam provincijalni ministar franjevaca i inkvizitor »heretičke opačine« u provinciji »Slavoniji« nisu baš bili puno popularni u Zadru, gdje su ih 1308. god. napali čak i fizički neki tamošnji svećenici, na čiji nagovor su im se pridružili i neki učenici. Zbog toga je papinski legat69 kardinal Gentilis,70 koji je upravo tada boravio u Senju, naredio ninskom biskupu da ih izopći.71 Ali stanje u pogledu sprečavanja hereze nije se popravilo i franjevac Fabijan, inkvizitor »heretičke opačine« u provinciji Slavoniji i bosanskom principatu, podnio je papi Ivanu XXII. žalbu o prilikama u tim zemljama i pojedinim nadbiskupijama, pa tako i u zadarskoj crkvi, te iznio kako hoće da taj posao obavljaju dominikanci, iako su baš pape odobrile franjevcima tu službu. U vezi toga papa Ivan XXII. zabranio je dominikancima u kraljevini Ugarskoj i provinciji Slavoniji da se bave tim poslom. Ujedno je ugarsko-hrvatskom kralju Karlu Robertu preporučio da Fabijana potpomaže u »inqusitionis officio« u svome kraljevstvu.72 Dvije godine zatim ovaj isti Fabijan, od pape određeni »Inquisitor heretice pravitatis in provincia Sclavonia«, javio je Ivanu XXII. u Avignon kako je vodio istragu protiv Martina, opata samostana sv. Kuzme i Damjana na Tkonu i Franje, monaha istoga samostana, koji su bili optuženi zbog hereze (super crimine heresis)73 te teško i jako osumnjičeni. No kada je insistirao da se dalje provodi sudski postupak proovakve vrsti prijepisu, onda bi se moglo pretpostaviti da je Dalcino svakako došao i u Zadar! 68 SCD VII (1909), 302 (29. IV. 1298). 69 O njegovoj misiji pisao je i Dane Gruber pod naslovom »Djelovanje kardinala Gentilisa u Hrvatskoj (1308.-1311.)«, Nastavni vjesnik 34, Zagreb, 1926, 25-34, 65-82, 126.
70 On je čak boravio od 24. VII. do 2. VIII. 1308. god. u Zadru i odsjeo u nadbiskupskoj palači. Za vrijeme njegova boravka u tome gradu su izbili ekscesi, izazvani od klerika i svećenika i to čak u jednoj od zadarskih crkava, gdje su napadnuti Gentilisovi izaslanici. Čak su 28. VII. naoružani klerici i laici sakupivši se u crkvi sv. Dimitrija pokušali pobuniti narod protiv njega, njegove pratnje i gradskog kneza. Stoga su bili ekskomunicirani. Na to je Gentilis naredio da imaju pred njega doći i opravdati se, te dokazati svoju nevinost. Ako se ne odazovu pozivu, on će i u njihovoj odsutnosti provesti istragu. Ali neki od njih se nisu obazirali na ekskomunikaciju, pa su i dalje vršili službu božju, itd. (SCD VIII (1910.), 188 (23. VII. 1308.), 190-194 (29. VII. - 2. VIII. 1308.), 195, 196 (3. VIII. 1308.). 71 SCD VIII, 215 (16.-23. VIII. 1308.). " SCD IX, 348-351 (1. VII. 1327.). 73 Značajno je to da čak ugarsko-hrvatski kralj Ludovik I. u jednom svome pismu od 26. II. 1352., kada govori o Bosni, u njoj navodi i »innumerabilis multitudo hereticorum et paterinorum« (SCD XII (1914.), 79), a papinskurija 1367. piše »inter hereticos et scismaticos Albanie et Rascie constituti...«. (SCD XIV (1916.), 103,104). Prema tome taj vladar razlikuje heretike od patarena u Bosni, a Rim heretike od šizmatika. Heretik ili krivovjerac je inače onaj koji je kršten i smatra se kršćaninom, ali svjesno i uporno zabacuje jednu ili više vjerskih »istina«, koje crkva kao takve naučava. Heretik može biti pojedinac, koji u to ne vjeruje ili pripadnik neke organizirane vjerske sekte, koja naučava »krivu« vjersku nauku i naziva se crkvom (Gl. D. Mandić, o. c., 25). Naziv »pataren« je došao iz Italije i označuje krivovjerca ili heretika (o. c., 221, 222).

Franjevci nisu samo uspjeli da se održe u Zadru nego im je čak papinska kurija službeno povjerila službu istraživajući krivovjerja u Bosni (1291.),66 koju je papa Bonifacije VIII. proširio uz ovu zemlju i na Srbiju, Rašku, Dalmaciju, Hrvatsku i Istru (1298.). Tako se djelokrug njihova rada službeno 67 proširio i na područje zadarske nadbiskupije, gdje se također imala istrijeSCD III, 391-393 (3. XII. 1233), 393-394 (10. XII. 1233), 409, 410, 406, 410. O Treguanu i njegovoj ulozi u ovome sukobu govori i M. Brandt (o. c., HZ VII/1-4,145-159,164). 65 SCD III, 446, 447. 66 D. Mandić, o. c., 168, 169. Na Pelješcu je čak »za doba sv. Save« po tvrđenju dosta nepouzdanoga pisca N. Zv. Bjelovučića (Poluotok Rat ili Pelješac, Zagreb 1907, 7) bilo »bogumila sva sila, pribjeglih iz Hercegovine (»Zahumlja«), te je »Republika dubr. god. 1334. pomoću malobraćana« obraćala »pelješke bogumile silom na katolicizam (cuius regio, illius religio)«. 67 Iz dosta kasnog prepisa jedne dosada sasma neproučene bule pape Klementa V. od 1307. godine saznaje se da je hereziarha Dolcino, tj. glava sekte apostolska braća, »prošlih godina« prokrstario veći dio Dalmacije i Lombardije (S. Antoljak, Ban Pavao Bribirski »Croatorum dominus«, Radovi Instituta JA u Zadru 19, Zadar 1972, 53, bilj. 300). Ako bi u tome bio i trunak istine, na osnovu ove papine bule, sačuvane u
64 63

294

295

tiv njih i izvrši pravda, zadarski nadbiskup Ivan je omeo takvo vršenje istrage, pa je opata i monaha nasilno oteo iz ruku istražitelja i odveo u svoju ku74 ću, gdje je imao dosta muke da ih brani i štiti. Ujedno je ustao i protiv inkvizitora Fabijana. Stoga je papa, čim je za sve to saznao, ovlastio svoga legata Bertranda, ostijskoga biskupa, da provede zbog ovoga slučaja istragu i da ne propusti da ga točno o tome izvijesti.75 I 1363. godine saznajemo da u zadarskoj provinciji postoje inkvizitori »heretičke opačine« i podsakupljači novca.76 Kada je pak »herceg Hrvatske i Dalmacije« Karlo Drački, koji je tada stolovao u Zadru, pisao odande Trogiranima (7. V. 1373.), on ih je obavijestio da je dosudio da Trogiranka Velislava, kćerka pok. Mirislava, a žena »Lechovaz de Bosna«, ne treba privolu svoga supruga, jer je heretik77 i nevjernik (hereticum fore et infidelem). Naime,
Smičiklas ponekad daje proizvoljne regeste, koji ili nisu dovoljno jasni ili su sadržajno nerealni ili neinformativni, pa čak i netočni i ne odgovaraju onome što u pojedinoj povelji stoji. Tako je npr. za listinu od 22. XI. 1329. dao ovakav regest: »Ivan XXII, papa legatu apostolskom Bertrandu biskupu ostijskomu, neka vodi istragu nad nadbiskupom zadarskim, koji je Martina opata i monaha Franju sumnjive radi hereze uhvatio i zatvorio« (SCD IX, 493). On je kako se vidi iz same listine netočan u pogledu ove dvojice i biskupa, koji ih nije uhvatio i zatvorio nego oteo iz ruku inkvizitora i pružio im zaštitu! 75 SCD IX, 493, 494 (22. XI. 1329.). 76 SCD (XIII (1915.), 324 (18. XII. 1363.). 77 Kako su stanovnici Lombardije katare nazivali i »Gazari«, a i papinski izaslanik kardinal Gentilis (1309.) na budimskom saboru zabranjuje vjenčanje sa »Patereno, Gazaro« (Fr. Rački, Bogomili i Patareni, Rad JAZU VII, Zagreb 1869, 89, bilj. 2, 173), to nije isključeno da je i plemićka porodica na Hvaru »Gazzari« vukla od toga naziva svoje porijeklo. To indirektno potvrđuje i ime suca na Hvaru »Gazaro Peruosto«, koje se navodi u povelji od 3. VIII. 1367, kao i u onoj od 28. IV. 1372., gdje se taj već naziva »ser Gazari Peruossi« (SCD XIV, 72,416). Inače uz ovu hvarsku vlastelu Gazzari, kasnije Gazaroviće, treba navesti i neke Dubrovčane »de populo« koji se navode u dokumentima od 1279. do 1367. god. kao »Gazaro, Gacaro, Ga$ar« (K. Jireček, Romani u gradovima Dalmacije tokom srednjega veka. Zbornik Konstantina Jirečeka, Posebna izdanja SAN CCCVI/42, Beograd 1962, 285). U Dubrovniku se u jednoj ispravi od 1295. čak javlja i »Ratna uxor quondam Patarini«, tj. žena pripadnika ove sekte, koja je imala vinograd na otoku Šipanu (Gl. K. Jireček, o. c., 318). Nije na odmet ovdje da se navede kako se još u jednoj napuljskoj ispravi od 6. VI. 1306. zove knez Radoslav Babonić »Randislauus Babunio« (SCD VIII, 123). U nekim pak kotorskim notarskim poveljama nailazimo i na ime i prezime »Nikolica Babunac« (Istorijski arhiv u Kotoru — SN 6 (1436-1439.), 63, 64-14. XI. 1436). Taj je Nikolica po svoj prilici zato nazvan »Babunac«, jer je valjda bio iz sela »Babunci« ili iz »Babunjaca« (Luštica), o kome mjestu piše S. Nakićenović /Boka (Antropogeografska studija). Naselja srpskih zemalja. Rasprave knj. IX. Srpski etnogr. zbornik SKA XX, Beograd 1913, 237, 352/. Ovaj isti pisac (S. Nakićanović, o. c., 365) kaže da su Babunci dobili ime po Babunčićima koji su tu živjeli za stare srpske države i ondje je jedna gomila, za koju vele, da je bogomilsko groblje, što pobija Špiro Kulišić, ali ipak smatra značajnim »da se u narodu uopšte očuvalo neko predanje o bogomilima i da se ono vezuje za tragove starijeg stanovništva«. Raspravljajući Kulišić sa puno kritičnosti o prezimenu Babunac i navedenom toponimu (Babunci, Babunac) na Luštici, piše da sve to »pokazuje da je medu doseljenicima iz Bosne i Hercegovine« u ovaj kraj »bilo i bogomila« (S. Kulišić, Tragovi bogomila u Boki Kotorskoj, Spomenik SAN CV/7, Beograd 1956, 41—43). Inače se i neki Dubrovčani »de populo« u 14. st. zovu »Babunica« (K. Jirečak, o. c., 242), a u zadarskoj ispravi od 10. II. 1524. god. nailazimo da se »Ser Simon de Cedolinus q. ser Cressij« naziva »Babon« (Historijski arhiv u Zadru — Liber consiliarum magnificae communitatis Jadrae III, 30), tj. babun, što nas sve podsjeća, nema sumnje, na babune!
74

ovo je svoje rješenje Karlo donio pošto su to ispitali Franjo de Georgiis, »miles aule regie«, i Galeaco de Surdis, vicarius »appellationum«. Oni su pregledali i provjerili razna svjedočenja. Čak je Franjo de Georgiis bio radi toga u Trogiru, gdje je taj posao obavio u ime Rafaela de Surdis de Placentia, zadarskoga kneza i tada generalnog vikara cijele Dalmacije.78
5.

Pet godina poslije ovakve presude Karla Dračkoga stigao je u Zadar (1378.) na putu za Bosnu Jakob Bech. Naime, njega su te godine nagovorili Jocerin de Palata i Petar Patrijev (Patrij) iz Chierija kao i neki čovjek iz Slavonije (de Sclauonia) da stupi u katarsku sektu, na što je ovaj nakon kratkog vremena i privolio, te je bio primljen u redove njezinih pristaša. Iza toga je Petar Petrijev poslao Jakova u Slavoniju, i to u predjel Bosnu, koja je podložna banu Bosne, a taj je pak podložan kralju Raške. Ondje je imao Jakov da potpuno i savršeno nauči od tamošnjih učitelja navedenu nauku, a za put mu je taj isti Petar dao 10 forinti. No kada je Jakov stigao nadomak Zadra, on nije išao dalje zbog lošega vremena ili »fortune« (nevremena), koja ga je zatekla na moru, pa se vratio u Chieri.79 Radi pravovaljanosti sadržaja ovoga vrlo važnoga podatka, koji je Jakov Bech dao uz ostalo u obliku izjave na crkvenom istražnom sudu u Torinu 1388. godine, u našoj historiografiji nastala je duga i uporna polemika o točnosti pojedinih izraza i čak o autentičnosti toga dokumenta. Evo što je o tome pisao Fr. Rački, tada najbolji poznavalac patarenstva u nas i u evropskom znanstvenom svijetu, koji je prvi i otvorio to pitanje. On je iznio da je »Fr. Antonius de Septo de Savigliano, ordinis fr. predicatorum, inquisitor haeretice pravitatis in Lombardia superiori et marchia Januensi« u ožujku 1387. god. započeo istragu u Pineroli, nastavio u Chieriju, a u listopadu u Astiju. Dana 23. VII. i 21. VIII. taj je dominikanac u Torinu u biskupskom dvoru preslušavao Jakova Becha iz Chierija. On je uz ostalo iznio da je po prilici 1378. god. bio pozvan po Jocerinu de Palata i Petru Patriziju iz Chierija »i njekim drugom iz Slavonije, kojemu se imena nesjeća, ne bi li htjeo pristupiti u njihovu sljedbu i vjeru, u kojoj se duša može spasiti, a on da jim odgovori, da bi rado čuti njihovu nauku, pa da će učiniti i vjerovati, što god žele ako bi vidio da je njihova nauka bolja od rimske. »Saslušavši ovu nauku zavjeri se Jakov svojim učiteljima da pristaje uz njihovu vjeru. U tom učestvovanju« za nas je znamenito, što je po njem njeki Pataren »de Sclavonia«, kojemu si imena nije Talijanac zapamtio, bio prije desetak godi•-ШПГgornjoj Italiji, te se ondje svojim jednovjercem pridružio, da zavede tamošnje katolike, a med ovim rečenoga građanina iz Chieria. Ovdje imamo opet novi primjer »da su Patareni iz balkanskoga poluotoka dolazili medu
SCD XIV, 519, 520. D. Kniewald, o. c., Tabla 8 — Izjava Jakova Becha pred inkvizicijom »1387.« prema Cod. Casanat. 3217 (Rim), fol. 143 v. (str. 130-132); D. Mandić, o. c., 458, SI. 7 — Izjava Jakova Becha na inkviz. sudu »god. 1388.« — Roma, Bibl. Casanatense Ms 3217, f. 143 v.
79

78

296

297

svoje jednovjerce s one strane jadranskoga mora. Ali i protivan saobraštaj nalazimo u daljnjem očitovanju pomenutoga obtuženika. On naime ispoviedi da je tomu blizu 10 godina, što je od istoga Petra Patrizia bio odaslan u Slavoniju, da ondje savršeno i podpuno nauči nauku od učitelja stanujućih ondje u mjestu, koje se Bosna zove, i taj je gospodin pod kraljem raškim. A rečeni Petar dade mu (za put) deset forinti, i dođe do blizu Tane (S. A.) i ne pode dalje radi zla vremena ili nepogode na moru, i vrati se u Chieri«. Koliko je Jakov imao nejasne pojmove o Bosni i njezinu odnošaju naprama Srbiji, toliko ipak iz ovoga očitovanja slijedi »da je on poslije svoga k Patarenom prielaza upućen bio na patarenske učitelje u Bosnu i da su talijanski Patareni bosansku crkvu držali svojom učiteljicom i skladištem zajedničke vjere. Ovo nam mjesto, u kojem pod Slavonijom razumijeva skup južno-slovenskih zemalja (S. A.), a u njih Bosna kano zemlja, u kojoj su stanovali učitelji patarenski, podjedno razjasnjuje porietlo onoga patarena »de Sclavonia«, koj po tom nije bio iz ni jedne druge južno-slovenske zemlje nego iz Bosne. Jakov nije bio prvi talijanski pataren, koj je bio u Bosnu upućen. On je sam, upitan od inquisitora: »je da li još tko drugi pode« na rečeno mjesto da taj nauk nauči«, umjeo odgovoriti, da su u ovu svrhu bili u Bosni: Moreto Rabellator iz Chieria prije 40 po svoj prilici godina, oko 1347., Ivan Narro i Granoni Bencio oko 1360., rečeni Petar Patrizi oko 1377., Bernardo Rascherio oko 1380., te Petrov brat Jacobini oko 1382. god.; a da ovo znade iz njihovih ustiju«. Sve ovo je Rački popratio na kraju bilješkom (1), koju je dao i u tekstu (1) ovako: »Iz rukopisa u rimskoj dominikanskoj kasanatskoj knjižnici zabilježena u zapisniku D. III. 18: processus contra Waldenses in Lombardia superiori a. 1387. (S. A.). Izdade ga pod ovim naslovom, koj u ostalom sadržaju neodgovara, te bi bolje glasio »contra Catharos« ili »Patarenos«, Girolamo Amati u Archivio storico italiano. Firenze 1865. ser. III. tom I, parte 1. 2. Iz njega vadim sljedeća mjesta: »Dicit (Jacobus Bech), quod a. d. MCCCLXXVIII vel circa invitatus fuit per Jocerinum de Palata et Petrum Patritii de Chere et quondam alium de Sclavonia, cuius nomen ignorat, si volebat esse de secta et credentia ipsorum, qui haberet salutem anime.. .Quibus respondit, quod volebat audire doctrinam ipsorum, et si videretur šibi melior quam doctrina romane ecclesie, quod ipse faceret et crederet, quicquid volebant... Item dicit dictus Jacobus deponens, quod modo sunt 10 anni vel circa, quod fuit missus per Petrum Patritii predictum in Sclavonia pro doctrina predicta integraliter addiscenda etperfecte a magistris ibidem commorantibus in loco, qui dicitur Boxena, qui locus subest cuidam domino, qui vocatur Albanus (i. e. al, el. banus) de Boxena, et subest dictus dominus regi Rassene;et dedit šibi dictus Petrus 10 florenos, et fuit usque prope Tanam (S. A.), et non transivit ultra propter malum tempus seu fortunam, quam invenit in mari, et reversus est Chere (S. A.). Interrogatus si seit aliquos de Chere, qui iverunt ad dictum locum pro dicta doctrina adiscenda, respondit: quod sie; infrascripti videlicet: Moretus Rabellator de Balbis, de Ćherio quondam, et sünt XL anni elapsi vel circa quibus ivit, Petrus Patritii fuit anno MCCCLXXVII vel circa, Jacobinus eius frater fuit a. MCCCLXXXII vel circa, Berardus Rascherius fu-

it a. MCCCLXXX vel circa. Interrogatus, quomodo et qualiter seit, quod predicti fuerunt in dicto loco pro iam dicta doctrina addiscenda, respondit, quod hoc sibi dixerunt omnes, excepto dicto Berardo, quando docebant eum et alios in Cherio...« Ovoliko je talijanskih Patarena bilo došlo »u Bosnu samo iz piemontezke varošice Chieri; a jamačno bijaše iz drugih također mjesta takovih hodočasnika, koji su se u daleku Bosnu uputili, da ondje od tamošnjih učitelja patarenskih slušaju čistu nauku svoje vjere. Evo za što je u Rimu bila Bosna u vrieme vladanja Tvrdkova ozloglašena kano »sentina foetida«, u kojoj se stiču taloži krivovjerstva« — završava svoje razmatranje o tome Fr. Rački.80 J. Šidak, kritizirajući stav Franje Račkoga u tome pitanju nasuprot onome što je štampao Döllinger (donoseći izvadak iz teksta Bechova iskaza, gdje stoji: Loxena, mjesto Boxena, Russienae umjesto Rassene i Jarram, a kod Račkoga Tanam), zaključuje da se zbog toga čitanje Račkoga ne može bez detaljna ispitivanja uzeti u obzir. Nadalje ukazuje da uz ove razloge unutrašnje prirode i Hvalov rukopis, sastavljen g. 1404., govori protiv vjerodostojnosti iskaza Jakova Becha od 1388., pa mu je taj dokumenat od vrlo sumnjive vrijednosti. Zbog toga otklanja Bechov izvještaj kao historijski nepouzdan sve dok se ne riješi pitanje originalnog teksta na onom mjestu, o kome je Rački tvrdio da izrijekom govori o Bosni.81 Kao i Šidak82 tako i V. Glušac83 sumnja također u ovaj dokumenat, kojim se prvi poslužio Rački, jer nisu imali kritičko izdanje ovoga inkvizijskoga zapisnika, a nisu ni vidjeli taj izvor u originalu. Međutim je D. Kniewald uspio posredstvom dra fra K. Balića pribaviti fotografske snimke ovoga dokumenta iz »Archivio storico italiano« (s. III, t. II, p. I, 1865, str. 53) i iz Codexa Casanaticusa (3217, fol. 143 v), gdje se i nalazi izvorni inkvizicioni protokol o izjavi Jakova Becha. Iz ovih se fotosnimaka vidi, piše Kniewald (on ih je donio u prilogu svoga rada kao table br. 7 i 8), da je Jakov bio poslan u Boxenu, kako je glasio tekst kod Račkoga,84 a ne u Loxenu, kako je pogrešno štampano kod Döllingera,85 koji je također pogriješio u nazivu »Russienae«, koju je Rački čitao točno »Rassene«. Time je dakle uklonjena svaka sumnja o tome, kaže dalje Kniewald, da je Jakov bio doista poslan u Bosnu. Pa ipak on daje Šidaku za pravo, kad traži da se ima ustanoviti ispravna legenda imena mjesta u iskazu Jakova Becha, jer se ili Döllingeru ili Račkomu potkrala poo. c., 130-132. J. Šidak, Problem bosanske crkve u našoj historiografiji, Rad JAZU 259, Zagreb 1937, 75-81; Gl. i D. Kniewald, o. c., 240, 241. 82 J. Šidak, »Crkva bosanska« i problemi bogumilstva u Bosni, Mala knjižica Matice hrvatske, NS kolo V, sv. 28, Zagreb 1940, 61, 62. 83 Istina o bogomilima, Beograd 1945, 125 —127. 84 D. Kniewald (o. c., 240) kaže da je Rački iz »Archivio storico italiano« prenio ovu izjavu Jakova »ali imena mjesta, kako ih donosi Rački, glase nešto drugačije. Mjesto Loxena čitamo kod Račkoga: Boxena, mjesto Russienae: Rassene, a mjesto Jarra: Tanam«. 85 Za Döllingera piše Kniewald (o. c., 240, 242) da je iz istoga vrela kao i Rački uzeo tekst ove izjave. No on ima Loxena umjesto Boxena, Russienae umjesto Rassene i Jarram umjesto Tanam.
81 80

298

299

greška u prepisivanju. Ali u svakom slučaju, kako god glasilo ispravno čitanje, da li Loxena ili Boxena, Russienae ili Rassene, Jarram ili Tanam (S. A.), iz iskaza Jakova Becha jasno izlazi doktrinalna veza gornjoitalskih neomanihejaca s neomanihejcima u Slavoniji. Sve dok se ne dokaže da ova veza gornjoitalskih heretika s Bosnom predstavlja interpolaciju sa strane inkvizitora, valja izjavu Becha o tim vezama smatrati vjerodostojnom, završava svoje dosta opširno obrazloženje D. Kniewald.86 Donašajući samo ukratko mišljenja Račkoga, Šidaka, Glušca i Kniewalda D. Mandić daje prijevod izvatka Jakovljeve izjave u vezi s Bosnom na osnovu latinskoga teksta, objavljena u onome »Archivio storico italiano«, koji taj isti pisac prilaže u dodatku svoje knjige, iako je tu priključio čak i dvije fotografske snimke ove iste izjave (Roma, Bibl. Casanatense Ms. 3217, f. 143 v., 144 r.). Tom prilikom Mandić prevada kako se Jakov iskrcao »blizu Tane«, a odobrava i odgonetavanje Račkoga u pogledu izraza »Albanus de Boxena«.87 Prema Kniewaldu bi, dakle, izgledalo da je Rački krivo prepisao iz »Archivio storico italiano« u pogledu izraza »Boxena«, jer u Döllingera, koji se je služio istim tekstom, ne znajući za original, stoji »Loxena« itd. Svakako nije svejedno kako je glasilo izravno čitanje, tj. da li Loxena ili Boxena, Russienae ili Rassene, Jarram ili Tanam. Naime u fotokopiji onoga dokumenta koju je donio Kniewald, a onda i D. Mandić, jasno se vidi da piše: boxena, Rassiene, a ne Rassene, kako stoji u »Archivio storico Italiano«, kao ni Tanam88 nego Jarram,89 što se jasno uočava iz onih fototipskih snimaka, koje su donijela navedena dvojica naučnih radnika, a to je naš Zadar.
o. c., 242, 240-242. D. Mandić, o. c., 74, 75, 442, 458, 459, 75. 88 D. Kniewald, o. c„ tabla 7; D. Mandić, o. c., 442. 89 U svim zadarskim ispravama na latinskom jeziku 14. stoljeća piše se ovaj grad obično kao »Jadra« ili »Jadera« itd. Ali u onim na talijanskom jeziku već stoji »Žara« /SCD IX, 84 (8. X. 1322.), XIII, 61 (4. XI. 1360.) 240 (12. VII. 1362.), 307 (20. IX. 1363.), XV (1934.), 58 (5. IX. 1374.). No ima i u hvarskoj povelji od 12. IX. 1326. (na latinskom jeziku) naziv za taj grad čak »Zarra« (SCD IX, 309), a u jednoj od 30. III. 133., izdanoj u Višegradu (Ugarskoj), također na latinskom, »Jara« (SCD IX, 509). Zamjena prvoga slova »Z« u »J« i obrnuto najbolje se očituje u napuljskim poveljama (takode na latinskom), gdje se Zadar naziva »Zadra« ili »Jadera« (SCD VII, 397 — 21. IX. 1300., 391 — 31. V. 1300), a to je isto što se u brojnim zadarskim listinama na latinskom, pa tako npr. u onoj od 9. V. 1300. piše kao »Jadra« (SCD VII, 387). Ova zamjena slova Z u J i G i obrnuto odnosi se i na neka lična imena u dalmatinskim gradovima, kako to ukazuje K. Jireček. Tako se npr. piše »Georgius« i Zura, Zurra, ali i Jura i Jurra, te Jure ili Gure (Dubrovnik), Jore i Jorre (Split) kao i Zore i Zorre (Dubrovnik, Split, Trogir) itd. (K. Jireček, o. c,, 170). Međutim i nepoznati španjolski franjevac, rodom iz Sevilje, sastavljač jednog izgubljenog rukopisa, nastalog vjerovatno u prvoj polivici 14. st., a sačuvanog u prijepisu iz 15. st., pod naslovom na španjolskom jeziku »Viaje del mundo con las armas de todos los reinos« ili »Libro del conosciniento de todos los reinos...« na dva mjesta naziva Zadar »u Slavoniji« (en la Eslavonia) »...Jara« ali i »Sarra« (J. Smodlaka, Zemlje Južnih Slovena i njihovi grobovi oko god. 1330. u »Putu oko svijeta« jednoga španjolskog fratra, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku L (1928 — 29), — Prilog II, Split 1932, 7, 8). Prema tome je očito da izraz »Jarram« znači Zadar kao što se i taj isti naziv Zadar krije pod »Jarram« i »Zarram« ili »Žara«, kako
87 86

Mi svakako pretpostavljamo da se Jakov Bech upravo uslijed onoga nevremena morao izvjesno vrijeme zadržati u Zadru. Onamo je stigao po svoj prilici u duboku jesen, kada su česta nevremena. To bi možda bilo u listopadu ili studenom. Ta poznato je, prema Martinu de Canalu, da je bila takva vrst nevremena, kada se »more razbjesnilo«, zadesila i krstaško-mletačko brodovlje 1202. godine pred Zadrom, pa se zbog toga ono i moralo skloniti na obližnji otok Ugljan.90 Upravo za vrijeme boravka Becha u Zadru na Jadranu su vodili pomorski duel mletačka i genovska ratna mornarica, saveznik ugarsko-hrvatskoga kralja Ludovika Anžuvinca. Čak je u listopadu i studenom 1378. mletački admiral u dva navrata uzaludno podsjedao Zadar, a onda se borba između obje pomorske republike vodila od Trogira do Senja i od Trogira do Dubrovnika.91 Koliko je Bech boravio u Zadru (ili u njegovoj blizini), nije poznato, kao ni to kuda i dokle je namjeravao morem od Zadra stići, tj. do kojega mjesta i odatle onda poći u Bosnu. Mogao je doduše i iz Zadra ili iz Splita, kako su to svojevremeno radila braća Matej i Aristodije Zorobabelovi. Isto tako je pitanje da li su ovim istim putem išli za Bosnu prije i poslije Becha: Moret Rabellator de Balbis oko 1348.92, te Ivan Narro i Granon Bencius o. 1360,93 pa onda Petar Patricijev oko 1377., Berard Rascherius oko 1380. i Jakobin Patricijev, Petrov brat, oko 1382. godine,94 svi iz Chierija.95 Prvi od njih bio je u Bosni Moret Rabellator de Balbis oko 1348. godine. Tada je Zadar još pod Venecijom, s kojom upravo te godine sklapa Ljudevit primirje na 8 godina (5. VIII. 1348.). No već tzv. zadarskim mirom (18. II. 1358.) taj grad je u rukama ovoga vladara i upravo u listopadu ili studenome
je to uobičajeno imenovanje ovoga grada u ispravama na talijanskom (izdanim u Dubrovniku) ili pak čak i na latinskom u onim dokumentima koji su pisani izvan naše zemlje! 90 P. Skok, o. c., 171. 91 Vj. Klaić, Povjest Hrvata II/1, Zagreb 1900, 177- 180. 92 D. Kniewald (o. c., 240) stavlja »oko 1347.« prema Račkome. 93 Ovdje nije na odmet reći da je upravo tada, kada su ova dvojica Chierićana stigla u Bosnu, ondje bio franjevački vikar za tu zemlju fra Franjo iz Firence, postavljen od generalnog ministra reda Guilelma) E. Fermendžin, Chronicon observantis provinciae Bosnae Argentinac ordinis s. Francisci Seraphici, Starine JAZU XXII, Zagreb 1890,8). 94 Od 1363. god., pa i dalje dva su bosanska vikara bili franjevci iz Firence, a jedan iz Alverne. Može se reći da je dosta franjevaca Taliana bilo i u Ugarskoj i u Bosni, te da su se mnogi od njih poslije smrti Ludovika I. Anžuvinca (1382.) vratili u Italiju, svo"ju domovinu. Medu njima je bio i franjevac Ivan Restori, koji je 30 godina radio u bosanskoj vikariji, boreći se protiv tamošnjih heretika i mnoge je »obratio« na katoličku vjeru. Naime on se, kada je ostario, povratio obavijen slavom i svetošću u svoj rodni grad Sienu, gdje su mnogi mladići molili da ih primi u redovnike (E. Fermendžin, o. c., 9, 13 i bilj. 1). Sve ovo ukazuje da su putovanja tzv. heretika iz Chierija u Bosnu ipak imala neku indirektnu vezu s istovremenim prisustvom tolikog mnoštva talijanskih franjevaca u toj istoj zemlji, gdje su djelovali protiv tamošnjih »heretika«, tj. patarena! No i to bi trebalo malo dublje istraživati na osnovu izvora, pa bi rezultat mogao biti vrlo interesantan. 95 D. Kniewald, o. c., 240 i tabla br. 7 i 8; D. Mandić, o. c., 75, 442.

300

301

1360. god. nastanjuje se majka Ludovika u Zadru sa zadaćom »da popravi stanje kraljevine Dalmacije i Hrvatske.«96 Da li su Narro i Bencius također ovuda prolazili za mjesto svoga izvjesnoga boravka ili ne, i opet je u znaku pitanja, kao što se može isto tako postaviti pitanje i za Petra Patricijeva, koji je išao u Bosnu 1377. godine. Kada je onamo stigao, već je Tvrdko bio krunjen »sugubim vijencem«, tj. kraljem »Srbljem i Bosne«, a u Dalmaciji, tj. i u Zadru vlada još mir uoči nove ratne bure na Jadranu.97 Svakako je Petar, pun iskustva što je vidio na svome putu, dao točne upute Bechu, kuda treba da ide da stigne u Bosnu, gdje je imao priliku da detaljno prouči prilike i po svoj prilici doživio i pretvaranje te zemlje od banovine u kraljevinu pod Stjepanom Tvrdkom, »kraljem Srbljem«. Kako je valjda i Petar Patricijev išao preko Zadra, to je po njegovu savjetu ovuda krenuo i Jakov. Samo ovaj drugi u svome naumu nije uspio, pa se iz Zadra zbog nevremena vratio neobavljena posla kući, iako se u svemu držao savjeta svoga učitelja. Kada je 1380. godine Berardo Rascherius kretao za Bosnu, na Jadranu je tada Venecija doduše uspostavila svoje gospodstvo, ali Zadar ni ovaj put nije mogla zauzeti.98 Polazak Jakobina Patricijeva za Bosnu 1382. godine tekao je, kao i dolazak u tu zemlju, u mirnoj atmosferi, koju nije omela ni smrt Ludovika I. i stupanje na ugarsko-hrvatski prijesto njegove kćeri Marije, toplo pozdravljeno u Dalmaciji, a naročito u Zadru.99 Svi ovi gore spomenuti katari izuzev Beche upoznali su dobro Bosnu, njezino političko i vjersko stanje kao i »heretičku« nauku. Sve nam je ovo poznato, tj. kada su gore navedeni stanovnici Chierija bili u Bosni, prolazeći Dalmacijom, a možda i preko Zadra, iz izjave Jakova Becha. Naime, njega je 23. VII. i 21. VIII. 1388.lo° u biskupskoj palači u Torinu osobno preslušavao dominikanac Augustin de Septo de Savilliano, inkvizitor »heretice pravitatis« za Gornju Lombardiju »et Marchia Januensi« u prisustvu torinskog biskupa i dvojice kanonika.101 Kako je sačuvan original ovoga procesa u obliku zapisnika, to nema sumnje da je točno sve što je izjavio Bech na preslušanju i pred ovim crkvenim ličnostima. Isto tako je točan i onaj podatak u pogledu Bosne i njezina bana, koji je podvrgnut kralju Raške, jer je Bechu mogao to reći i sam Petar Patricijev, koji ga je i inače prije putovanja u sve detaljno uputio i sa svime upoznao. Da je pak Bech bio u Zadru, a ne u izmišljenom toponimu »Tanam«, jasno je iz originalnog teksta zapisnika od 1388. godine, u kome stoji samo »Jarram«.
Vj. Klaić, o. c. I I / l , 105, 129, 154, 155. Vj. Klaić, o. c. II/l, 173, 174, 177. 98 Vj. Klaić, o. c. II/l, 184. 99 Vj. Klaić, o. c. II/l, 198-200. 100 Ne 1387. kako piše Rački (o. c., 130), u čemu ga slijedi i D. Kniewald (o. c., 240 i tabla 7 i 8), te i D. Mandić (o. c., 74), iako u tekstovima koje donosi začudo navodi 1388. godinu (o. c., 441, 458, 459). No i J. Sidak (Problem... 75, 76) donosi 1388. god., što je svakako ispravnije nego 1387! 101 D. Mandić, o. c., 441.
97 96

Iz ovoga priloga se vidi da u Zadru uopće nije postojao neki patarenski pokret nego da su se kroz stoljeća povremeno pojavljivali pojedinci koje su crkvene najviše i niže vlasti označavale »hereticima«. Svakako da su oni bili povezani i sa svojim istomišljenicima u ostalim gradovima Dalmacije,102 a neko vrijeme i s Bosnom, gdje je bila matica sekte tzv. »krstjana«. Sve ovo ukazuje da je potrebno što detaljnije obraditi »heretički« pokret u Dalmaciji,103 ne ispustivši iz vida ni ulogu Zadra tokom stoljeća u tom vjersko-socijalnom okviru.

»HERETICS« IN MEDIAEVAL ZADAR AND ITS ENVIRONS — A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE HISTORY OF PATARENOS IN DALMATIA Summary The author has made an attempt to show which »heretics« are mentioned in Zadar and its environs from the end of the 12th to the end of the 14th centuries, and what functions they used to perform there. At the same time the author refers to the activity of the brothers Matej and Aristodij, sons of Zorobabel, the well-known painters and goldsmiths, in Zadar and Split. Whereupon he speaks about the Prince Visen from the tribe of the Subići, the protector of heretics in the environs of Zadar, about the so-called heresy in the very city of Zadar in the 13th and 14th centuries, and also about the activities of the Zadar Franciscans as the Inquisitors of the region of the Zadar diocese. Special attention is being paid to establish — on the basis of a document from 1388, about the authenticity of which there exist various opinions in our historiography — that Jakob Bech from Chieri, a follower of the pataren sect, had arrived in 1378 in the vicinity of Zadar or well in this city itself. To be more precise, the author proves that the aforementioned original document does not contain the written toponym »Tanam« but »Jarram«, which means Zadar, and that, in consequence, Bech had reached the place on his well-planned way to Bosnia, where before him a number of his fellow citizens and religious sympathizers from Chieri had gone visiting. This contribution of the author's actually adds anew to studies on the history of the pataren movement in Dalmatia, suggesting the necessity to de^at-as exhaustively äs possible with the »heretic« movement in that country, without ignoring the role played by Zadar in the course of the centuries within this same religious-social framework.
102 O djelovanju patarena u dalmatinskim gradovima svojevremeno je samo usput pisao M. Brandt (Wyclifova hereza i socijalni pokreti u Splitu krajem XV. st., Zagreb 1955, 224-230). 103 Jedini je o toj temi pisao sasma kratko i općenito D. Fabianich pod naslovom »I patarini in Dalmazia« (La Voce dalmatica 1/8, Žara 21. VII. 1860, 62 — 64). No i to je danas sasma zastario članak, koji sad ničemu ne može poslužiti.

302

303

NEKOLIKO PRIMJERA O POSTOJANJU FEUDA U ZADARSKOJ KOPNENOJ REGIJI IZA 1409. GODINE
(PRILOG RAZVOJU FEUDALIZMA U DALMACIJI TIJEKOM 15. STOLJEĆA)*

1.
Iako ima dovoljno arhivske grade koja se odnosi na gospodarsko-društvene prilike u zadarskoj kopnenoj regiji 15. stoljeća, i danas su ostale nerazjašnjene neke stvari, pa tako i pitanje postojanja nekoliko vrsti feudä u tom predjelu iza 1409. godine. I suviše je dobro poznato kako su Mlečani sklopili kupoprodajni ugovor s dotadašnjim ugarsko-hrvatskim kraljem Ladislavom Napuljskim, koji im je 9. VII 1409. za 100.000 dukata prodao »civitatem Jadre de partibus Dalmatie cum fortalitio sive castro eiusdem eiusque pertinentiis et districtu, insulis, castris, sive villis pertinetiarum eiusdem, cum et sub specificatione et nominatione castri Novigradus et insule Pagi et aliorum de districtu ipsius, nec non terram Laverani cum fortalitio et castro ipsius eiusdem provincie (S. A.)...« i sva svoja prava »... in super tota Dalmatia predicta, terris, castris, locis, fortilitiis, hominibus, vassalis, feudis, feudatariis (S. A.), iuribus, iurisdictionibus et pertinentiis suis omnibus dictarum civitatis Jadre, Laverani, castri Novigradus, insule Pagi...«' Iz toga ugovora se jasno vidi da su Veneciji sada uz ostalo pripali i oni feudi, koji su se nalazili u zadarskom distriktu, čiji se naziv (»districtus Jadre«) pojavljuje tek u 12. stoljeću. Ovo distriktualno područje proširilo se izvan gradskih zidina i na zadarski otočni arhipelag kao i na kopneno zalede. U prvoj polovici 14. stoljeća granice zadarskog distrikta se proširuju na štetu lučke i sidraške župe, a tako su ostale i u drugoj polovici toga stoljeća. Kada je Zadar bio onom kupoprodajom izravno izručen Mletačkoj Republici, zadarska komuna postaje redovna administrativna jedinica mletačke Dal* O feudima u zadarskoj okolici tokom toga stoljeća i dalje uopće ne piše ništa B G r a f e n a u e r (Enciklopedija Jugoslavije, 3, Zagreb, 1958, 306), a tako dosada ni drugi iza njega. 1 S. L j u b i ć , Istine o odnošajih između južnoga Slavenstva i mletačke republike, V, MSHSM V, Zagreb, 1875. 181.

305

macije, a pod zadarsko područje u prvoj polovici 15. st. potpade uz područje zadarskog distrikta i teritorij2 koji je spadao u nadležnost kaštela u Novigradu i Vrani.3

2.
U Zadarskom statutu od 1305. godine, koji je štampan u Veneciji 1564, postoji posebno poglavlje o feudima i te statutarne odredbe su važile i u 16. kao i daljnjim stoljećima. Po tomu poglavlju (89), ako je zadarska komuna nekoj osobi davala kuću, vinograde, zemlju ili neke posjede u feud, ta ličnost ih nije smjela darivati, prodati, otuđiti ili za dušu namijeniti, nego ili svojim nasljednicima medu živima po oporuci ustupiti ili ostaviti u nasljeđe. Nasljednici pak nisu mogli na druge prenijeti navedene posjede i bili su obavezni da se u roku od mjesec dana poslije smrti svoga oca pojave pred knezom i njegovom kurijom da im dokažu svoje pravo, koje je njihov otac dobio od zadarske komune glede navedenih posjeda. Na to je knez bio dužan da pred sucima kurije iznova ove nasljednike investira u ono isto pravo koje je imao preminuli, a koji je nekoć te posjede od komune držao. Iza toga su ti nasljednici bili dužni da polože zakletvu vjernosti pred knezom i pred njegovom kurijom, koji su predstavljali zadarsku komunu. Onda se je po običajima izdavala javna isprava, čiji se je sadržaj od riječi do riječi upisivao u notarsku knjigu, pohranjenu u kancelariji zadarske komune, da se ondje čuva na vječnu uspomenu. Nasljednicima su se u ovom slučaju smatrali oni koji su pokojnom posjedniku pripadali po uzlaznoj ili silaznoj liniji, osim ako možda nije drugačije sadržano u povelji ili se je na drugi način odredilo. Tada, naime, ugovor u priloženoj povelji između zadarske komune s jedne strane i pokojnika s druge treba u cijelosti poštivati. Ali, ako taj isti posjednik ne bi imao nasljednika, tada bi taj posjed trebalo vratiti komuni, od koje je i potekao.4
Po Fr. D i f n i c u o. 1671. zadarski politički distrikt su sačinjavali: Nin, Novigrad, Biograd (općina i okolica), a zadarsku političku komunu: Zadar, Arbanasi (današnji; S. A.), Bibinje, Bokanjac, Diklo, Kozino, Petrčane i Sukošan (F. D i f n i c o , Le delineazioni della Dalmazia nel 1671, Tabularium II/2, Zadar, 1902, 90). 3 1. B e u c, »Statut zadarske komune iz 1305. godine«, Vjesnik Državnog arhiva u Rijeci, II, Rijeka, 1954, 522, 536, 538, 539, 521, 539. 4 »... De feudis. Titulus iste continit vnum capitulum, quod quicumque accepit possessiones in feudum (S. A.) ä Comuni, non possit eas alienare, sad suis haeredibus relinquere in vltima voluntate, et de fide facienda Comuni per haeredes. Cap. LXXXIX Cum possessiones quae sunt Comunis Jadrae per quorundam priuatorum hominum occupationem clandestinam damnabiliter inuaduntur ipsa Comunitate carente super hijs legitimo defensore, uolentes ipsorum malicijs quanta possumus industria obuiare presenti statuto (S. A.) decreuimus ordinandum, quod quicunque; ä Comuni Jadrae domum, vineam, terram aut possessiones aliquas in feudum accepit (S. A.) non possit eas alicui donare, uendere, alienare, seu per anima iudicare, sed suis haeredibus possit ipsas inter uiuos concere, ac relinquere in ultima uoluntate, qui haeredes in omnibus et per omnia ad similia teneantur, nee possint in alios transmittere res praedictas, et teneantur ipsi haeredes infra mensem post mortem patris eorum comparere coram Domino Comite, et eius Curia, et ipsis facere plenam fidem de omni iure, quod
306
2

Dakle, u sadržaju ovoga statuta ne govori se ni jednom riječi i o nazivu »feudatarius«, već tako to stoji u njegovu indexu, koji je izrađen u 16. st.5 Ali zato u zadarskom katastiku6 iz 15. stoljeća postoji izraz »possessum pheudi«7(S. A.) za posjed u blizini vranske tvrđave kao i tzv. »suprascripta pheuda« (ovdje znači: feudalna podavanja; (S. A.) na području novigradskog kastruma, dok »feudatarius« ili »feudatarii Vrane iz 13. II. 1475. Taj isti naziv »feudatarius« upotrebljava se u istom katastiku i 1451. u vezi posjeda u selima okolice tvrđave Novigrada.8
habebat pater eorum ä Comuni Jadrae in possessionibus saepe dictis, quo facto dominus Comes coram iudicibus Curiae teneatur de nouo ipsos haeredes, et debeat inuestire de eodem, et in eodem iure, quod habebat defunctus, qui olim ipsas possessines a Comuni tenebat (S. A.), et ipsi haeredes teneantur iurare fidelitatem Domino Comiti (S. A.), qui pro tempore fuerit, et eius Curiae (S. A.) recipienti nomine et uice Comunis Jadrae, secundum consuetudines actenus obseruatam, de quibus omnibus fiat publicum instrumentum (S. A.), cuius series instrumenti, seu tenor de uerbo ad uerbum seriatim ponatur in uno quaterno (S. A.) collocato in Cancellaria Comunis Jadrae (S. A.), ut ibidem ad perpetuam rei memoriam conseruetur, ne ipse possessiones ualeant in poštenim per aliquos clandestine occupari, er occupatas damnaliter detineri. Haeredes autem in hoc času illos intellegi uolumus, et haberi, qui ipsi quondam possessori (S. A.) defuncto attinebant per lineam ascedentem, uel descendentem, usque; in infinitum, nisi forte in instrumento antiquae concessionis aluid contineatur, seu aliter declaretur. Tune enim pactum (S. A.) in instrumentum appositum inter Comune Jadrae ex una parte, et defunctum ex altera debet integraliter obseruari. Verum si iste etiam possessor non habuerit aliquos haeredes, tune illa possessio (S. A) redeat ad Comune ä quo dicitur originem habuisse...«. (Statuta Jadertina cum omnibus informationibus in hunc vsque diem factis, Venetiis, 1564, 57, 57'.) 5 »de feudis. Possessiones date in feudum ä Comuni non possunt uendi, nec donari, sed suis heredibus feudatarijs (S. A.) inter uiuos dare et instrumento relinquere possit lib. III cap. 89 57 Feudatarius Comunis (S. A.) infra mensem post mortem patris coram curia docere debit de iure feudi lib. III cap. 89 57 Feudatarius fidelitatem iurare cogatur. lib. III cap. 89 57" (Statuta Jadertina . .., index na početku knjige.) 6 B a r a d a za taj katastik čak piše da je to »popis feuda, koji je Venecija preuzela kupovinom Zadra i prava na ostalu Dalmaciju 1409.« i da se »tu radi o prastarim hrvatskim feudima kao onom Vrane.. .« (M. B a r a d a , Hrvatski vlasteoski feudalizam po Vinodolskom zakonu, Djela JAZU 44, Zagreb, 1952, 48). U samom pak ovom katastiku stoji ovakav naslov: »Catastico de stabili ehe dopo la dedizione (S. A.) possedeua la serenissima signoria di Venetia in Žara, o sul suo distretto« (S. A n t o l j a k , »Zadarski katastik 15. stoljeća«, Starine JAZU, 42, Zagreb, 1949, 374), što znači daje to katastik nekretnina koje je Venecija posjedovala poslije predaje (Dalmacije). 7 Još 1953.1. G r g i ć iznosi da Zadarski katastik »ne registrira ni jedan feud i ni jedan feudalno-agrarni odnos na zadarskom gradskom području« dok »u popisu vranskih dobara, naprotiv, imamo u Katastiku posebnu rubriku feuda i lenara« (ig., Stjepan A n t o l j a k Zadarski katastik 15. stoljeća, »Starine« knj. 42, Zagreb, 1950, Zadarska revija 11/1953, 220, 221). God. 1956. pak Grgić utvrđuje kao činjenicu »da u Prandinovom katastiku nema upisanog ni jednog feuda u starom zadarskom distriku« i smatra daje »pojam feuda« ondje »degeneriran« (ig., Dr. Ivan Beuc; Statut zadarske komune iz 1305. godine u »Vjesniku državnog arhiva u Rijeci« Sv. II, Rijeka 1954, Zadarska revija, V/1956, 298, 297). 8 S. A n t o l j a k , »Zadarski katastik«..., 392, 394, 392, 394.
307

Prema tome mi se početkom i tokom 15. st. susrećemo i dalje s izrazom »feud«, a onda i s njegovim nosiocima, nazvanim »feudatarii«, o čijem zvanju, dužnostima i obavezama postoje razna mišljenja. Nas u prvom redu zanima kada i gdje se feud ili feudi javljaju u zadarskoj okolici tokom 15. st. i kakve su oni vrsti u ovom istom stoljeću, na koji ćemo se vremenski period morati ovdje uglavnom ograničiti. To su ponajprije feudi na koje je Venecija dobila pravo kupoprodajnim ugovorom od 1409. godine, a u sklopu su bliže ili dalje kopnene okolice Zadra. Dakle, to su u prvom redu feudalna dobra, medu kojima se ističu posjedi zadarske komune kao i pojedinih zadarskih samostana. Zatim slijede posjedi zadarskih plemića i hrvatskih plemića, koji su stanovali izvan zidina Zadra, te sva ona dobra i imanja u zadarskom, ninskom, vranskom i novigradskom distriktu, koji su izravno potpali pod Mletačku Republiku. Tako se u prvom redu već iz Zadarskog statuta od 1305. očito vidi da je navedena komuna davala u feud kuće, vinograde, zemlje i slično,9 te imala svoja sela,10 a i svoje feudatare." Inače još 16. XII 1409. znamo za »beneficum« opata Sv. Krševana u Zadru,12 dok iz spisa zadarskog notara S. Damianija vidimo da je samostan sv. Dimitrija u tom istom gradu bio gospodar jednog dijela sela Bokanjca.13 Rogovski pak samostan je i u to doba imao svoje znatne posjede u Rogovu, Vrbici, Bubnjanima i Gorici, a imao je zemljišta i u drugim predjelima okolice Zadra.14 God. 1459. saznajemo da su selo Kamenjani vlasništvo ženskog samostana sv. Nikole u Zadru.15 Još brojniji su feudi zadarskih plemića, koji uz zemlje imaju u svome posjedu i cijela sela. Tako npr. Guido de Matafaris uz pristanak Venecije (1409) dobiva na uživanje Novigrad, koji mu je darovao ugarsko-hrvatski kralj Ladislav. God. 1409. Guido medu prvima zadarskim plemićima dobiva i mletačko građansko pravo,16 a 1410. Zemunik.17 Njegov pak brat Ludovik je 18 posjedovao Visočane.
Statuta Jadertina..., 57. Historijski arhiv u Zadru (HAZ) Spisi zadarskog notara (SZN) Articusius de R i v i g n a n o (1383 -1416) b. V, f. 1-8. VII 1397. 11 HAZ — Ducali e terminazioni II (1458-1487), 18-29. IV. 1458. — Nota. 12 S. L j u b i ć , o.e., VI, MSHSM IX, Zagreb, 1878, 46. 13 T. R a u k a r , »Ekonomski odnosi na posjedima rogovskog samostana u XV i XVI stoljeću«, Historijski zbornik (HZ) XXIII-XXIV, Zagreb, 1970- 71, 248. 14 Γ. Rau ka r, o. c., HZ, XXIII -XXIV. 217. 218. 222. 15 HAZ — Spisi plemićke porodice de Ponte I—1459 (kopija). 16 Iz tzv. zlatne bule od 5. IX 1409. vidi se da plemić Guido de Matafaris spada među vjerne pristaše Venecije, kojoj je položio zakletvu vjernosti (S. L j u b i ć , o. c., VI, 11, 12). 17 1397. navodi se da je Zemunik »cum suis iuribus et pertinentiis« bio »uilla ciuitatis Jadrae...« (HAZ — SZN Articusius de R i v i g n a n o b. V, f. I - 8. VII. 1397.). 29. III 1410. je Guidu de Matafarisu za njegova života, kao i njegovim nasljednicima, mletačka vlada odredila da mu ostane »castrum Novigradus« i da mu se dade »villa districtus Jadrae vocata Zelmanic, et omnes fructus, redditus et proventus ipsius ville ad habendum. .et usufructundum...« (S. L j u b i ć , o. c., VI, 70). 18 S. A n t o l j a k , o. c., 417, bilj. 275.
10 9

Jakov pak Ljubavac, zadarski plemić, odan Veneciji, na želju zadarskog kneza zamjenjuje 1434. svoje selo Grivnu (Griffno) »in districtu Nouigradi« za selo Krbavac lug, koji su mu za uzvrat dali krbavski knezovi.19 Simon de Zadulinis20 ima u svome posjedu selo Blasovčinu, dok Pavao de Georgiis21 selo Artikovo (1434) zajedno sa zemljama u Murvici, a Filip de Fera selo Račiće.22 No već 1448. saznajemo da tada Artikovo selo pripada ser Georgiusu, članu porodice Grubogna.23 Godinu dana zatim (18. I 1449) ser Jakov pok. Elije, ninski plemić, jedan od nasljednika pok. ser Georgiusa de Grubogna, prodaje ser Pavlu de Georgiis Artikovo selo sa zemljama u Velikoj i Maloj Murvici.24 God. 1425. spominju se »ville Stupich e Bigliane«,25 koje su pripadale porodici »Nosdrogna«,26 dok 1433. imenuje se kao posjed (possessionem) zadarskog plemića Filipa »de Raducho«:27 »Žara veccia« koju je uz ostala svoja dobra bio primoran da ponudi na prodaju.28 U periodu iza 1409. tj. u 15. st. nailazimo u okolici grada Zadra na posjede i zemlje koje su imali u svojoj vlasti pojedini članovi onih »plemića 12 plemena kraljevine Hrvatske«. Tako su Šubići početkom navedenoga stoljeća imali posjede u cijeloj lučkoj župi i ostrovičkom distriktu, dok sredinom 15. st. njihovi se posjedi svode samo na gornjolučku župu. Neki pak posjednici ovoga plemena bili su ne samo stanovnici nego i građani Zadra,29 a tako i još neki pripadnici ovih »plemića 12 plemena ...« Krbavski knezovi30 iz roda
"HAZ —Ducali e terminazioni —(1409-1457), 52'-8. III. 1434; S. L j u b i ć , o. c., IX, MSHSM XXI, Zagreb, 1890, 66. 20 I on je poput Guida de Matafarisa bio odan Mletačkoj Republici (S. L j u b i ć , o. c., VI, 11, 12). 21 1 on je medu već navedenim zadarskim plemićima bio ubrojen u vjerne pristaše Serenissime (S. L j u b i ć o. c., VI, 11, 12). 22 HAZ — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Nikole II/59/1-1434.; SZN Theodorus de Prandino (1403-1441) b. I, f. I, 8a, 9-26. III. 1411.; SZN Nicolaus q. Benedicti (1433-1469) b. I, f. 1/13-18. I. 1449-b. II, f. 1-21. X. 1462. 23 HAZ — SZN Nicolaus q. B e n e d i c t i b. I, f. 1/12, 16-30. XII. 1448. 24 HAZ - SZN Nicolaus q. B e n e d i c t i b. I, f. 1/13. 25 Ser Simon de Nosdrogna, član zadarske plemićke porodice, imao je uz posjed u ovom selu još imanja i u Miljaci, Cerincima, Draganićima, Praskviću i Grabovčanima (HAZ — Arhiv nekadašnjeg samostana sv. Krševana, XIX, br. 22, XVII, br. 25-1432). 26 S. A n t o l j a k , o. c., 415, bilj. 249. 27 Član plemićke porodice de Raduchis Jakov također je u ovoj buli bio ubrojen među vjerne i odane pristaše Mletačke Republike (S. Ljubić, o. c., VI, 11, 12). 28 ~ S. L j u b i ć , o. c., IX, 61 -13. X. 1433. 29 Iz onoga pisma podbana Mihajla Živkovića od Prozora (Knin, 5. XI. 1459), u kome odgovara zadarskom »načelniku« u vezi s objašnjenjem baštinskog prava hrvatskih plemića, uopće se ne vidi, kako to hoće Šišić »da potomci hrvatskih plemića po dalm. gradovima nijesu imali prava na hrvatsku baštinu, ako bi ti gradovi došli pod mletačku ili uopće stranu vlast« (F. Š i š i ć , Priručnik izvora hrvatske historije, I/1, Zagreb, 1914, 494, 495 i bilj. 1). 30 Ovi knezovi Like i Krbave dobili su u feud kneževinu Posedarsku s istoimenom vilom i kaštelom u feud od kralja Andrije 1209. Poslije pada ovih predjela pod Veneciju ta je porodica primljena pod okrilje mletačke vlasti sa svima svojima naslovima,

308

309

Gusića posjeduju u istom stoljeću dobiveno zamjenom selo Grivnu, te utvrđeni grad Kličevac, Obrovac i Ceranje, a imaju i neke zemlje u Papračanima i Trnovu »in districtu Jadre«. Ostala plemena izvan ove plemenske organizacije »plemića 12 plemena kraljevine Hrvatske« posjeduju također brojne zemlje u zadarskoj okolici.31 Tako saznajemo po dokumentima iz 1483. da su sela »Praticeuchii et Sperquilauici« pripadali ninskoj plemićkoj porodici Pritičević ili »de Priticiis« i da su se ta mjesta nalazila u današnjoj Pridrazi kod Novigrada.32 Uz to je Venecija, kada je postala gospodar i onoga područja gdje su živjela većim dijelom navedena plemena, pridržala »ne samo hrvatsko uređenje nego i privatno pravo«, kako piše F. Sišić. Čak još u rujnu 1409. mletačka uprava donosi odluku da krbavski knezovi i ostali baruni iz okolice Novigrada mogu i dalje imati svoja sela i posjede pod novigradskom tvrđavom, dok se ne donese drugo rješenje. Povrh svega toga je mletačka vlada odobravala knezu Ivanu Krbavskom da može kupovati posjede i sela na teritoriju koji je pod zadarskom jurisdikcijom, te je pazilo preko svoga rektora u Zadru da se Ivanovi kmetovi ne uznemiruju i da se s njima postupa prema običajima sačuvanim od starine.33 Nadalje, i u zadarskoj okolici je, po Baradi, vrijedilo tada isto plemićko imovno i nasljedno pravo.34 Drugim riječima, u zadarskoj regiji, koja je bila pod mletačkom vlašću, postojala su i dalje plemenska i obiteljsko-očinska dobra ili posjedi hrvatskih plemića kao i posjedi pripadnika »plemića 12 plemena kraljevine Hrvatske«, na koje su se primjenjivali ustaljeni običaji35 kraljevine Hrvatske.36 Dobra koja su 1409. potpala izravno pod Mletačku Republiku ili pripala zadarskoj komori, bila su konfiscirani posjedi nekadašnjeg zadarskog građanina i plemića Filipa de Georgiisa kao što su: Krbavac lug i zemlje i vinogradi blizu toga sela. Zatim u ninskom distriktu posjed zvan Vir, te pasišta i oranice naokolo grada Nina. Posjedi koji pripadahu tvrđavi Vrani bili su: selo Hrašćani, Tinj, »Sablagna«, »Blagnane«, Skorobić, Bolska, Malinavas (».. .almavas») i oranice u predjelu ove tvrđave kao i u Poškaljini. U novigradskom distriktu su pripadali posjedi: selo Dolac, Cerinci, Kašić, Paprečane, Trnovo, Domagovci, Pritičević, Stupić, Koruplje, te izvjesna pasišta i vinogradi.
pravima i posjedima, medu kojima je bio i ovaj feud. (HAZ — Ostavština I. Grgića VI/7 — Spisi Lantana — Mišljenje jednog pravnika o karakteru posedarskog feuda — II pol. 18. st. — Prepisano pisaćom mašinom.) 31 S. A n t o l j a k , »Izumiranje i nestanak hrvatskog plemstva u okolici Zadra«. Radovi Instituta JAZU u Zadru, 9/1962, 76-81, 84, 85, 98-100, 89-92, 101 -103. 32 S. A n t o l j a k , »Zadarski katastik...«, 415, bilj. 249. 33 S. A n t o l j a k , »Izumiranje...«, 107. 34 M. B a r a d a , Hrvatski vlasteoski feudalizam..., 36, 37, 40.. 35 O tome gl. F. S i š i ć , Priručnik. ..l/l, 494-496; M. B a r a d a , o. c., 36, 37, 41; L. M a r g e t i ć , »Neki pravni problemi u vezi s dopisom podbana Mihajla Zivkovića od 5. XI 1459«., HZXXIII-XXIV, 265-286. 36 S. A n t o l j a k , o. c., 108.

U Ljubačkom distriktu pod tvrđavu Ljubač potpadale su sve obradive zemlje i vinogradi kao i pasišta, tj. nekadašnji posjedi zadarskih plemića Guida i Ludovika de Matafarisa, poslije čije smrti su izručeni Mletačkoj Republici.37
3.

Ovo je samo letimičan pregled, kroz nekoliko primjera, postojanja feuda iza ponovnog zavladavanja Mletačke Republike Zadrom i zadarskom okolicom. Već time se dovoljno osvjetljuje kako se je ovdje feudalizam i dalje razvijao, podržavan i primjenjivan od tamošnje uprave tokom sljedećih stoljeća. Feudi ili feudalni posjedi u zadarskoj regiji nisu bili veliki i pripadali su ili mletačkoj državi ili pak ustanovama i pojedincima koji su bili prema njoj ovisni ili neovisni u raznim nijansama. Poznato je da se je po feudalnom uređenju svaki feud sastojao od dva glavna faktora: feudalca, glaVnog vlasnika proizvodnih sredstava na feudu, i njegove radne snage na tom feudu, kmetova,38 a takvih je posjeda upravo u zadarskoj bližoj ili daljoj okolici bilo čitav niz. Čak npr. vidimo da su već 1428. postojale očite razlike između patrona feudä (»in consilio deinde occassione differentiarum que oribantur inter patronos feudorum. . .«) i feudatara.39 Stoga je o tome stanju obavijestio zadarski knez Aleksandar Georgio dužda Franju Foscarija, koji mu je naredio da te ispita kao i seljake (rusticis) da li su voljni plaćati »pheuda«, a ako nisu, da mu javi i on će onda odrei diti daljnje mjere.40 Iz dukale od 20. III 1438. opet saznajemo kako je dužd Franjo Foscari darovao zadarskom plemiću Kresolu, sinu Marina Krnarutića i Marinovu zetu Lancilagu pok. Vukašina, stanovniku Zadra, ona feudalna dobra pok. Ivana Ozila, nekadašnjeg stanovnika Vrane i feudatarija mletačkog dužda, koja je Ozil u vranskom distriktu posjedovao.41 God. 1446. dužd Foscari izdaje privilegij o davanju posjeda u feud već navedenom zadarskom plemiću Marinu Krnarutiću, njegovim sinovima i nasljednicima. Ta feudalna dobra su se nalazila u mjestima vranskog distrikta, a svojevremeno su ih posjedovali Ivan »Ozile« i Rada, njegova žena, dok su živjeli. Poslije pak njihove smrti pripali su fiskalnoj komori u Zadru, a onda ih je isti dužd svojom odredbom od 20. III 1438. izručio onom Kresulu »filio naturali« ovoga Marina i »Ladislavu« pok. Vukašina »de Bossina«, zetu Marinovu. No kako se ova dvojica, a naročito »Ladislav«, nisu držali svojih obaveza, mletačka vlada ih je lišila tih imanja i odlučila, na molbu samoga MariS. A n t o l j a k , »Zadarski katastik...«, 383, 384, 389, 390, 394-399. M. B a r a d a , o. c., 46. 39 »... et feudatorum« (S. L j u b i ć, o. c., IX, 31-24. IV. 1428) dolazi od »feudator«, što Du G a n g e izjednačuje sa: Vassallus, Feudatarius (gl. C. du Fresne domino Du G a n g e , Glossarium mediae et infimae Jatinitatis, III, Niort, 1884, 479). 40 Haz — Ducali e terminazioni I, 103; S. L j u b i ć , o. c., IX, 31-24. IV. 1428 (kao regest; Tabularium IH/2, Zadar 1903, 103 (cijeli tekst). 41 HAZ — Ducali e terminazioni I, 73, 73a — 20. III. 1438.
38
37

310

311

na, da ih izruči izravno njemu. Dobivši, dakle, ta dobra, sada se je Marin »de Cenaruto« obavezno duždu na vjernost i vazalstvo.42 U jednom notarskom spisu od 14. V 1451. piše čak o »possessii feudalis« (S. A.) siti in dicta uilla Priticeuichi«,43 a u dukali od 4. X 1452. se navodi kako je već toliko puta spomenuti dužd Foscari dao na molbu i za zasluge zadarskom građaninu Ciprianu pok. Vilima de Parisio »due sortes terre pheudales«, koje su u selu Zablaću u »predjelu« Poškaljine, a bile su vlasništvo pok. Filipa de Spingarolis »de Poschaina«,44 Sljedeće pak godine (28. III 1453.) isti dužd daruje Ciprijanu za zasluge, a na molbu zadarskog rektora, u Vrani »feudum«, koji je posjedovao Bassano de Laudo,45 tamošnji stanovnik i duždev feudatarij,46 Kada je pak umro onaj Marin Krnarutić, a i njegova žena, koja je baštinila njegov posjed u Vrani, onda je »jure unius pheudi«, koji je u tom mjestu imao navedeni Marin, mletačka vlada donijela odluku što da se učini sa time.47 God. 1461. u notarskom spisu govori se o »pheudi« u selima Perljane i Zablaće.48 Ovaj feud u navedenim selima još 1494. spominje se kao vlasništvo tada već umrloga ser Ciprijana »de Francia«, od koga je prešao u ruke Tomasa Berčića. Ovaj isti feud u Poškaljini i Zablaću sa svima dohocima citira se i 1505. kao nekadašnje vlasništvo pok. ser Ciprijana »de Francia«.49 Prema ovome izvornom materijalu, koji time svakako nije u dovoljnoj mjeri iskorišten, jasno je da su u zadarskoj okolici tokom 15. st. postojali feudi (feudum, pheudum), feudalna dobra (bona pheüdalia) i posjedi (possessio feudalis),50 te »terre pheudales«, a na svima se je upravljalo po »iure pheudi«,51 kako to stoji u savremenim izvorima. Takva vrst davanja feuda sa
42 » . . . Priuilegium de quibusdam possessionibus in pheudum (S. A.) concessis... egregio Marino de Canaruto nobili Jadrensi et filiis et successoribus...« dužd »... dederimus et concessimus quoddam pheudum et bona pheüdalia (S. A.) posita in terra sive burgis et districtu Aurane. . . iure pheudi (S. A.)... eiusdem feudo et bonis feudalibus (S. A.) in vera fidelitate et debito vassalligio (S. A.) domini nostri...« (S. L j u b i ć , o. c., IX, 254, 255 — 18. IX. 1446.). 43 HAZ - SZN Simon D a m i a n i (1440-1476) b. II, f. HI/13 - 14. V. 1451. 44 HAZ — Ducali e terminazioni I, 123 Venecija, 4. X. 1452. 45 Ovaj »Bassanus de Laude« se pod pluralnim oblikom »Feudatarij castri Aurane« javlja na anonimnom posjedu u okolici toga burga (S. A n t o l j a k , »Zadarski katastik...« 391). 46 HAZ — Ducali e terminazioni I, 123, 123a — 28. III. 1453. 47 HAZ — Ducali e terminazioni II, 18 — 29. IV. 1458. 48 HAZ — SZN Antonius de Z a n d o n a t i s (1491 - 1535) b. V, f. V. 49 HAZ — Datia et inacntus IV (1492-1510) — IV/1, 9' — 26. I. 1494.; IV/4, 38' — 13. IV. 1505. 50 Possessio, Praedium (S. A.) quod quis possidet (C. du Fresne domino Du Can ge, o. c., VI, Niort, 1886, 429) Alodium (S. A.), idem esse dicitur quod Praedium id est Possessio (S. A.), Haereditas.. . Guillelmus Brito in Vocabular. MS: Praedium dicitur possessio, villa, ager, seu perpetuum alodium: et dicitur: Allodium haereditas. quam vendere et donare possum, ita est mea propria (C. du Fresne domino Du C a n g e , o. c.. I, Niort 1883, 194). 51 Poznato je da je i Dubrovnik stanovnicima Primorja nametnuo 1399. svoje zakone, koji su bili u skladu sa feudalnim shvaćanjem posjeda »con certe leggi feudali«,

strane mletačke vlade zvala se je infeudacija,52 kojom se je obilno služila mletačka uprava u zadarskom predjelu.
4.

Svakako su u većem dijelu zadarske regije bili i ostali feudalni posjedi većeg ili manjeg obujma. U takve posjede se uvodilo feudalce prema određenim pravno-feudalnim normama, o kojima također imamo prilično izvorne grade u HAZ-u. Jedan očiti primjer takve investiture u zadarske okolnom području postoji u dukali dužda Franje Foscarija od 20. III 1438. godine. U njoj se opširno iznosi kako su poslije smrti Ivana Ozila, stanovnika Vrane i feudatarija dužda, njegov feud i feudalni posjedi, koji su u zaseocima Vrane i njezina distrikta, pripali zadarskoj komori. Zatim je dužd odredio, na molbu Kresula, sina Marina Krnarutića, zadarskog plemića i građanina, i Lancilaga pok. Vukašina,53 stanovnika Zadra i zeta Marina Krnarutića, svojom dukalom da se u ovaj feud i u ta feudalna dobra uz iste obaveze oni investiraju, tj. uvedu u te posjede. Kresul i Lancilago se pak imaju obavezati da će biti vjerni vazali i feudatariji. Ujedno je dužd naredio zadarskom knezu i kapetanu da onu dvojicu uvedu u posjed navedenoga feuda uz izvjesne njihove obaveze.54
kako je to uvidio i Rastić (J. L u č i ć , »Stjecanje, dioba i borba za očuvanje dubrovačkog Primorja 1399-1405«, Arhivski vjesnik, Zagreb XI-XII/1968- 1969, 131). 52 Infeudatio = Collatio in feudum. Infeudare = feudum conferre, in feudi possessionem mittere (C. du Fresne domino Du C a n g e , o. c., IV, Niort 1885, 354). Slično značenje — po Du Cangeu — ima i: Investitura = Traditio, missio in possessionem, ex verbo Vestire, Mittere in possessionem, de quo loco (C. du Fresne domino Du Cange, o. c., IV, 410). Ardelio D e l l a Bella pak izjednačuje izraz: investitura sa: Possessionis traditio i prevodi na hrvatski sa: Posadjegne u imagnu (Ardelio D e l l a B e l la Dizionario italiano-latino-illirico, II, Ragusa, 1785, 50). Du Cangeu je: investire = In possessionem mittere (C. du Fresne domino Du C a n g e , o. c., IV, 410), a Della Belli: Praeddii possessionem dare ili u prevodu na talijanskom: porlo in possesso, a na hrvatskom: possaditi tkogägod. . . u imagne (Ardelio D e l l a B e l l a , o. c., II, 49). I konačno za izraz »Investitus« piše Du Cange da je: Qui de aliquo beneficio Investitus est (o. c., IV, 418), a A. Della Belli (o. c., II, 50) je: Investitio, posto in dominio, Possessione donatus. Posadjen. . . u basctinu. 53 »... Quoddam feudum nostri comunis, quod tenebat in Laurana olim Johannes Ociel detur Cressulo de Cannaruto et Lancilago de Vocassin ut ibi c. 70.« (S. Lj u bić, o.e., VIII, MSHSM XVII, Zagreb, 1886, 130 - regest-vol. 60/1437-40). 54 In Christi Nomine Amen. Anno a Natiuitate eiusdem 1438 indictione I dio XX mensis marcii cum post mortem condam egregij viri Johannis Ocil habitatoris condam terre Aurane olim Feudatarij (S. A.) Illustrissimi et Excellentissimi ducalis domi_Jiii Venetiarum de certo feudo, et feudo et feudalibus bonis (S. A.) positis in burgis Terre Aurane comitatus Jadrensis (S. A.) et in districtu eiusdem terre Aurane (S. A.), tarn in dominibus quod in predijs (S. A.) seu sortibus terre (S. A.) et eius recognitione ac prestatione semitij feudalis (S. A.) duorum equorum et allijs conditionibus seu specificationibus dicti pheudi distincte et particulariter notatis in camera Jadre (S. A.), et seu Laurane dictum pheudum et pheüdalia bona (S. A.), pleno jure redierint. In primum illustrissimum ducale dominium et suam cameram predictam. Et egregiis viriš Cresole de Canaruto filio marini de Canaruto nobilis ciuis Jadriensis et Lancilago condam volcasini habitatori·Jadre genere dicti Marini de Canaruto suplicantibus humiliter ipsi Excellentissimo ducali domino Inuestiri(S. A.) de dicto pheudo, cum recognitione et omaggio seruiendi (S. A.) in Aurana cum tribus equis, vbi dictus condam

312

313

U drugom spisu, od 1. V 1438, isti dužd obavješćuje zadarskog kneza Moise Grimanija i kapetana Antonija de Cadapesaro o svojoj odluci od 20. III, te im ponovno nalaže da uvedu u te feudalne posjede onu dvojicu. U pismu
Johannes Ocil seruiebat cum duobus..., sicut in Eorum supplicatione Et recensione supra ea dominorum Moisi Grimani honorabilis comitis et Antonij de cadapesaro honorabilis Capitanei Jadre tangitur, et continetur et continet dictum Illustrissimum ducale dominium considerata Integerima fide, et deuotione tan dicti Marini de Canaruto et Cresoli eius filij, ac laudabilibus eorum operibus, terra marique omni tempore, et tamen, aptissime pro statu eiusdem domini demonstratur, quod et aptitudine fide et deuotione dicti Lancilagi affectantis In omnibus 0seruire ipsi domino, et suam deuotionem et fldem operibus demonstrare, die XVIIII presentis mensis marcij, cum auctoritate suorum consiliorum Rogatorum et additionis deliberauerint quam Attenta maxima fidelitate domus de Canaruto (S. A.), et bonis operibus dicti Marini dictum pheudum detur. et concedatur dictis Cresolo filio dicti Marini, et dicto eius genero lancilago, et suis heredibus legitimis seruiendo cum tertibus equis pro dicto pneudo, et pheudalibus bonis. Ideo nunc illustrissimus et Excellentissimus dominus dominus Franciscus Foscari dei gratia inclitus dux venetiarum etc. In executione, deliberationis et partis predicte in dictis consilijs ut sunt capte. Agens pro se et successoribus suis ac nomine et vice predicti excellentissimi ducalis dominij Venetiarum premissis omnibus et singulis solemnitatibus que tarn de Jure quam de consuetudine ciuitatis Venetiarum (S. A.) quomodo requiruntur Et certa scientia animoque deliberato ac omni modo via jure et forma quibus melius fieri potuit atque potest, dedit, tradidit et concessit predicto Marino, ut et tamquam patri et legiptimo Administratori dicti Cresoli de canaruto filij sui, et pro ipso Cresolo et eius heredibus legiptimis de Rato et Rati abitione solemniter promittendi ac se et sua bona obliganti, quod idem Cresolus Rata, forma et grata habebit et tenebit et Ratificabit ac faciet et seruabit omnia et singula infrascripta dictoque Lancilago presenti et ambobus genuflexis (S. A. corram ipso domino domino duce humiliter deposcentibus stipulantibus et recipientibus pro dicto cresulo et pro se ipso lancilago et eorum heredibus legiptimis, Omnia et Singula bona pheudalia et eorum Jura et actiones uel qui, que cum jure pheudi (S. A.) habuit, tenuit et Recognouit atque possedit. Idem condam Johannes 091! posita tan (sie! S. A.) in burgis terre aurane quam In eius comitatu siue districtu (S. A.), et de quibus apparet descriptio et destincta nota in libro camere Jadre (S. A.) et seu In dicte terre Aurane cum omnibus et singulis Juribus, actionibus, Introitibus, et Exitibus, Redditibus, prouentibus e molumentis vsibus, commodatibus vtilitatibus et alijs quibuscunque contentur Infra suos confines aut que dicta pheudalia bona habuit Inse supra se intra infra uel extra se suisque adiacentijs... et pertinentijs omnique Jure et actione usu seu Requisitione, eisdem bonis et pheudo predicto seu pro eis ipsi ducali domino et sue predicte camere Spectantibus et pertinentibus quoquomodo. De quibus omnibus et Singulis Idem illustrissimus dominus dominus dux antedicto nomine Primum marinum nomine dicti Cresoli filij sui et suorum filiorum et heredum legiptimorum et dictum Ladislaum (S. A.) suo nomine proprio et suorum filiorum et heredum legiptimorum ab eis legiptime de sensurorum genusflexis, et ut predictur reuocutor (?S. A.) poscentibus cum anulo dirceo suo eis et vtriusque eorum, Indigito seu circa digitum posito solemniter Inuestunt. Dans et concendens eisdem Cresulo et lancilago ac cuicunque eorum et utriusque eorum legiptimo procuratori omnimodam ducto citatem licentiam et potestatem adipiscendi et recipiendi auctoritate propria ac de cetero Retinendi possessionem liberam et expeditam omnium et singulorum bonorum predictorum in pheudum ut predicitur concessorum. Promitensque Idem Illustrissimus dominus dominus dux dicto nomine Ipsa pheudalia bona Eiusdem Cresulo et lancilago, et dictis eorum filijs et heredibus legiptimis In vera fidelitate et debito uasalagio (S. A.) persistentibus et perseuerantibus, ac seruientibus ut In... dimittere et perpetuo Relaxare, defendere auctoricare et distrigare ab omni homine persona et personis comuni collegio et vniuersitate, dicti secundo Marinus nomine dicti Cressoli filij sui, et filiorum legiptimorum eiusdem cresuli ac dictus Ladislauus suo et dictorum filiorum suorum legiptimorum nomine promisit et solmeniter conuentur atque ad sancta dei eu314

öd 24. V 1438. obavještava istoga kneza i kapetana da je dobio od njih listove, u kojima mu javljaju da su primili njegov nalog o infeudaciji one dvojice te traži daljnje upute, koje im Foscari najpripravnije i daje.55 God. 1445. poangelia (S. A.) tactis corporaliter scripturis in manibus dicti Illustrissimi domini domini ducis Recipient in Supra Jurauerunt seruire (S. A.) In loco Aurane cum tribus equis Intra ipsos lunestitos (S. A.) et suos heredes predictos tenere ad mandatum et continuam Obedientiam (S. A.) Ipsius Illustrissimi ducalis dominij et suorum Rectorum Jadre (S. A.), ac ipsos lunestitos et dictos eorum filios bona fide et Recta Intentione atendere facere et juraolabiliter obseruare et omnia que vigore presentis pheudalis concessionis et Inuestiture bonorum (S. A.) predictorum prefacto Illustrissimo ducali domino ac suo predicte camere facere tenentur ipsi Inuestiti (S. A.) et eorum filij ut sunt, Et adque cum seruitio (S. A.) duorum equorum tarn condam tenebatur Idem Johannes 091! dum uiueret et generaliter omnia et Singula alia dictos Inuestitos et suos heredes facere attendere et inmolabiter obseruare atque ueri legales et boni vassali fideles, etpheudatarij (S. A.) tarn de jure et constitutionibus dicte Jadertine camere (S. A.) quam de consuetudione quoddam obligantur de qua concessione et inuestitione (S. A.) Idem Illustrissimus dominus dominus dux, et ducale dominium voluerunt et Mandauerunt fieri pactum et autenticum Instrumentum (S. A.). Illudque ad manis Robur bulla argentea (S. A.) ipsius Illustrissimi domini domini ducis pendente muniri. Actum Venetiis In ducali palatio In camera Inferiori ipsius palatij ubi nunc datur audientia presentibus Sapientibus et circunspectis uiris domino Francisco beua9ano honorabili cancellario venetiarum, ser Francisco delasiega, ser Jeronimo de Nicola, serenissimi ducalis domini venetiarum secretarijs, ac ser Petro Crutio, et ser Johanne de Imperijs ac ser Bartolomeo aspata ducis Venet. notariis, testibus ad predicta omnia conuocatis habitis specialiter et Rogatis et alijs. Ego Bernardus beuacano domini francisci publicus Imperiali auctoritate Notarius etJudex(S. A.) ordinatius predictis omnibus et singulis affui, et ea de mandato predicti Serenissimi domini domini ducis in hanc publicam forman reddegi Rogatusque meum signum apposui In testimonium...« (HAZ — Ducali e terminazioni I, 73, 73a). 55 Franciscus Foscari dei gratia dux etc. Nobilibus et Sapientibus viris Moisi grimanij de suo mandato Comiti et Antonio de cadapesaro Capitaneo Jadre et successoribus suis fidelibus dilectum salutem et dillectionis affectum. Concessimus cum postro consilio Rogatorum, et additionis de mense marcij, prope preteriti sit, patet per quoddam priuilegium siue Instrumentum scriptum sub die XX mensis marcij bulla nostra argentea bullatum fidelibus nostris, Cresulo filio marini de canaruto et lancilago eius genero et suis heredibus legiptimis, quoddam pheudum et bona pheudalia posita in burgo terre Aurane comitatus nostri Jadre (S. A.) que teneri solebant per condam Johannem 091! olim habitatorem Aurane, seruientibus ipsis Cresulo et Lancilago cum tribus equis pro ipsis pheudo et bonis pheudalibus (S. A.), pro ut In eo Instrumente latius continetur, quare volumus et vobis mandamus cum nostro consilio antedicto quatenum ipsos Cresolum et lancilagum ad possessiones et corporaliter tenutam pheudi, et pheudalium bonorum suprascriptoram ponere et manutenere debeatis, faciendo eis integraliter Respondere de Redditibus et prouentibus ipsius pheudi et bonorum pheudalium. Datum In Nostro ducali palatio die primo maij Indictione prima MCCCCXXXVIII. ~ Franciscus Foscari dei gratia dux Venetiarum etc. Nobilibus et Sapientibus viris Moisi grimani de suo mandato comiti, et Antonio de cadapesaro capitanio Jadre. Intellectis litteris vostris quibus dicitis nostrum Recepisse mandatum ponendi In possesionem cuiusdam pheudi positi in burgo terre Aurane Cresolum filium Marini de canaruto et lancilagum ipsius Marini generem et subiungitis dictum pheudum. Jam cum allijs fuisset affictatum pro annis quattuor nondum..., et petitis declarare quod sit Intentionis nostre, et quid debetis pro datiarijs eiusdem facere Responderi. Vobis Respondemus et uolumus et intendimus ut habentium dictum pheudum. . . nulla fiat nouitas omni anno faciatis tantum quantum In responsione quam nobis facistis cum supplicationem eorum dixistis dictum pheudum Annuatim heddere uel minus si minus Redderat, Complecto autem termino temporis predicti affictus Ipsurn pheudum
315

novno se pojavljuje u spisima taj nekadašnji »feudum« pok. Ivana Ozila, koji se je nalazio u tvrđavi i u okolici Vrane. On je izručen Marinu »de Canaruto«, koji ga je opet sa svoje strane primio u ime Kresola i zeta Lancilaga pok. Vukašina na osnovi duždeva naređenja.56 No ova su dvojica uskoro na lakomislen način izgubili navedeni feud i već 1446, kako smo već prije naveli, dužd taj posjed uručuje Marinu Krnarutiću, na njegovu molbu. Iz one dukale od 1438. godine, koja popunjuje onu odredbu o davanju feuda, navedenu u Zadarskom statutu, može se stvoriti još zornija slika kako se je provodila i vršila investitura u zadarskoj okolici ili distriktu i kako se je budno pazilo sa strane mletačke vlade da se ona u detalje provede uz izvjesni ceremonijal na njenim državnim posjedima, koja su se predavala u ruke njenih vazala i feudatarija.
5.

Ovih nekoliko izvora koji se čuvaju u HAZ-u, ukazuju sami od sebe kako se je u zadarskoj regiji u doba procvata feudalizma primjenjivala konfiskacija, inkanat (ili prodaja),57 infeudacija, investitura i restitucija feudalnih posjeda. Medu njima su u 15. st., prema Du Cangeu, postojali