You are on page 1of 2

Gioït Leä Trong Lôøi Kinh

Taâm tình - eâm nheï Lm Vaên Chi

  
Gm F Dm7 Gm D7 Gm

         
  Intro... La la la la la la la. La la la la.

            
F

       
 
1. Nhöõng muøa thu ñaõ tôùi, nhöõng muøa thu qua ñi. Con van xin
3. Nhöõng muøa thu ñaõ ñeán, nhöõng muøa thu qua ñi. Con van xin

  
Cm D7sus4

           
 
    
Ngaøi laøm con chieân ngoan ñaïo. Duø nhöõng muøa thu heùo
laø, moät con chieân ngoan ñaïo. Roài nhöõng muøa thu ñeán

         
Gm Bb D7

       

haét, goùp töøng côn gioù heo may, laù uùa theo laøn gioù bay.
maõi, goùp töøng côn gioù heo may, laù uùa theo laøn gioù bay.

     
Gm F

    
    
        
Nhöõng haït kinh thaém thieát, ñaém chìm trong thu sang. Meânh moâng dieäu
Ngaém nhìn thu hiu haét, daãu thôøi gian phoâi phai. Nhöng con tin

 
Cm D7sus4

           
     
huyeàn, laø giaác mô hieàn hoøa. Duø nhöõng muøa thu ñeán
raèng, Ngaøi thöông con vôøi vôïi. Roài nhöõng chieàu thu naéng

  
Gm Bb

            
   
maõi, vöôït qua coõi khoâng gian. Tieáng kinh con nguyeän
taét, ngoït tieáng saùo leân khôi. Chaép tay con nguyeän
  
      

D7 Gm G

   
     
caàu, laø taâm tö ñôøi hieán daâng.
Ñk: Con van xin yeâu
caàu, thaàm mong yeâu Ngaøi maõi thoâi.


 
       
   
 
Am Bm D7 G

     
         

Ngaøi, laøm con chieân ngoan ñaïo. Con van xin yeâu Ngaøi, duø thu ñeán hay

         
   
       
  
G7 C Am

    
 
  
ñi. Con van xin yeâu Ngaøi, duø ñôøi bao gioâng toá. Thu sang con nguyeän

 
  
D7 G Gm


 
  
    
 
  
caàu, nguyeän daâng chuùt tình thô. 2. Ñaây loøng con thoån
4. Nhöõng haït kinh thaém

   
F

   
        
thöùc, ñoâi baøn tay ñöa cao. AÊn naên toäi
thieát, ñaém chìm trong thu khoâng. Meânh moâng dieäu

 
Cm D7sus4


  
       
     
tình, nguyeän daâng Cha dòu hieàn. Töøng ngaøy daøi con ao
huyeàn, töïa söông mô huyeàn hoaëc. Nheï bay laøn höông thôm

  
Gm Bb

            
   
öôùc, tìm queân nhöõng aâu lo. Xoùa tan bao muoän
ngaùt, vöôït qua coõi khoâng gian. Tieáng kinh con nguyeän

 
D7 Gm

   
     
phieàn, tìm vui vôùi ñôøi hieán daâng.
caàu, laø taâm tö ñôøi hieán daâng.