You are on page 1of 1

PEMANTAUAN PEMBESTARIAN PENDIDIKAN SEKOLAH 2014

1. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE)


Bil
1

Aspek
Pemantauan
PENGURUSAN

No
Ite
m
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Item
Jawatankuasa VLE
Fail VLE
Carta Organisasi
Perancangan strategik
Laporan pelaksanaan / aktiviti
VLE
Surat Rasmi Program VLE
ID dan Katalaluan
1.6.1 Guru
1.6.2 Pelajar
1.6.3 Ibu Bapa

1.7

Dashboard Sekolah

1.8

Dashboard My Site
1.8.1 - Departmental Site
1.8.2 - Site

PROMOSI

2.1

Taklimat kepada pentadbir

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Taklimat kepada guru


Taklimat kepada murid
Taklimat kepada ibu bapa
Program pelancaran
Kursus Dalaman Guru
Kursus Dalaman Murid
Sudut VLE

Status
Tiad
Ada
a

Catatan