You are on page 1of 4

PREDMJER RADOVA

poz

jedinica
mjere

opis pozicije

koliina

jedinina cijena
(KM)

ukupno (KM)

INSTALACIJA GRIJANJA I HLAENJA

A.1 PRIPREMNI RADOVI


1.

Pregled postojeeg stanja objekta, postojeih instalacija


grijanja i hlaenja, upoznavanje sa novoprojektovanim
rjeenjem

paual

100.00

100.00

paual

300.00

300.00
400.00

1.1. Vanjska VRV IV jedinica u izvedbi toplinske pumpe sa zrakom


hlaenim kondenzatorom, tip RXYQ24T (16+8), nazivne
snage Qh/Qg = 55,4/70 kW; PUHY-P600YSHA

kompl

19,995.00

19,995.00

1.2. Unutranje jedinice zidne izvedbe, komplet sa priborom za


montau, tip FXAQ sljedeih veliina:
* FXAQ 15 P (Qh/Qg = 1,9/1,7 kW); PKFY-P15VBM-E
* FXAQ 20 P (Qh/Qg = 2,2/2,5 kW); PKFY-P20VBM-E
* FXAQ 25 P (Qh/Qg = 3,2/2,7 kW); PKFY-P25VBM-E
* FXAQ 40 P (Qh/Qg = 5,0/4,4 kW); PKFY-P40VHM-E
* FXAQ 50 P (Qh/Qg = 6,3/5,5 kW); PKFY-P50VHM-E
* FXAQ 63 P (Qh/Qg = 8,0/6,9 kW); PKFY-P63VHM-E

kom
kom
kom
kom
kom
kom

7
4
3
6
3
2

1,065.00
1,080.00
1,100.00
1,115.00
1,040.00
1,310.00

7,455.00
4,320.00
3,300.00
6,690.00
3,120.00
2,620.00

1.3. Zidni ini upravljai unutranjih jedinica, tip BRC1E52A/B


-PAC-YT52CRA

kom

25

158.00

3,950.00

1.4. "Y" rave za bakarne cjevovode prema emi u projektu,


sljedeih veliina i tipova:
* KHRQ22M20T;
* KHRQ22M29T9;
* KHRQ22M64T;
* KHRQ22M75T;

kom
kom
kom
kom

15
5
3
1

128.00
154.00
177.00
207.00

1,920.00
770.00
531.00
207.00

1.5. Pribor za cjevno


BHFQ22P1007;

kom

282.00

282.00

2.

Demontaa postojeih unutranjih i vanjskih split sistema,


pripadajuih cjevovoda freona i kondenzata u prostorijama
Opinskog suda te prostorijama koje e pripasti Opinskom
sudu nakon rekonstrukcije objekta, predaja ili transport ureaja
prema dogovoru sa investitorom
UKUPNO A1:
Nabavka, montaa i putanje u pogon:

A.2 INSTALACIJA GRIJANJA I HLAENJA


1.

Opreme za klimatizaciju prostora na bazi inverterske VRV


tehnologije. Tehnike osobine opreme, dimenzije i nivo
kvaliteta su kao oprema iz proizvodnog programa "Daikin" i
to:
Nudimo opremu proizvoaa MITSUBISHI ELECTRIC i to:

povezivanje

vanjskih

jedinica,

tip

poz

opis pozicije

2.

Nabavka i montaa mono split sistema za hlaenje prostora


server sobe, ureaj za hlaenje pri niskim temperaturama
zraka (od -15 C). Nominalna rashladna snaga je 2,5 kW; pri
potronji el. enegrije 1 kW. Ureaj se sastoji od vanjske i
unutranje jedinice, beinog ureaja za kontrolu temperature,
kao proizvod DAIKIN, tip - nudimo MITSUBISHI ELECTRIC i
to:

jedinica
mjere

koliina

jedinina cijena
(KM)

ukupno (KM)

kom
kom

1
1

940.00
495.00

940.00
495.00

m
m
m
m
m
m
m
m

43
61
45
45
5
15
12
5

3.22
4.88
6.53
9.82
15.87
34.35
33.65
38.82

138.46
297.68
293.85
441.90
79.35
515.25
403.80
194.10

42

2.98

125.16

55

4.98

273.90

Probijanje otvora u stropnoj i meuspratnoj konstrukciji te


zidovima za prolaz cijevi rashladnog fluida i kondenzata,
krpljenje i finalna obrada

paual

250.00

250.00

6.

Tlana proba instalacije klimatizacije pritiskom azota od 35


bara

paual

100.00

100.00

7.

Vakumiranje sistema, dopunjavanje rashladnog medija prema


uputstvu proizvoaa

paual

500.00

500.00

8.

Nabavka i montaa PVC kanalica dimenzija 10 x 10 cm za


prikrivanje freonskih cijevi i cijevi kondenzata u hodnicima. U
cijenu ukljuiti sav protrebni materijal za montau.

120

13.00

1,560.00

paual

500.00

500.00
62,268.45

* vanjska jedinica RKS25G2V1B - MSZ-SF25VA


* unutranja jedinica FTX25GV1B - MUZ-SF25VA
U cijenu ukljuiti konzole za montau vanjske i unutranje
jedinice na zid, odgovarajui komunikacioni kabal, duine 6 m
(kabal za napajanje vanjske jedinice predvien u elektro
projektu)
3.

Bakarne
cijevi
za
rashladnu
tehniku
izolirane
paronepropusnom izolacijom rastue debljine 9-12 mm,
zavisno od prenika cijevi. U cijenu ukljuiti materijal za tvrdo
lemljenje, pomoni montani materijal i traku za
izolaciju.Vanjski prenik cijevi:
* 06,4 mm
* 09,5 mm
* 12,7 mm
* 15,9 mm
* 19,1 mm
* 22,2 mm
* 28,6 mm
* 34,9 mm

4.

5.

9.

Nabavka i montaa cijevi za odvod kondenzata i to:


* PVC 25 mm fleksibilna
* PVC 32 mm tvrda, ukljuujui fazonske komade i izolaciju
debljine 6 mm

Servisni radovi na prvom putanju sistema klimatizacije u


pogon, podeavanje radnih parametara, obuka korisnika
UKUPNO A.2:
REKAPITULACIJA

A.1 PRIPREMNI RADOVI


A.2 INSTALACIJA GRIJANJA I HLAENJA
UKUPNO A:

400.00
62,268.45
62,668.45

poz

opis pozicije

jedinica
mjere

koliina

jedinina cijena
(KM)

ukupno (KM)

poz

opis pozicije

jedinica
mjere

koliina

jedinina cijena
(KM)

ukupno (KM)

INSTALACIJA VENTILACIJE
Nabavka, montaa, putanje u pogon:

1.

2.

3.

4.

5.

Sistema za ventilaciju prostora sudnice i arhive. Komponente


sistema su podstropne izvedbe, komplet sa priborom za
montau, proizvoaa MAICO ili ekvivalent sljedeih tipova i
karakteristika - nudimo SYSTEMAIR:
* Kanalski ventilator, tip DPK 22 EC Q=1250 m/h; p= 200
Pa, KT 50-25-4

kom

595.00

1,190.00

* Fleksibilni prikljuci ventilatora na zrani kanal, tip ELP 22 DS 50-25

kom

39.00

156.00

* Elektrini grija zraka, tip DHP 22-16 - RB 50-25/15

kom

833.00

833.00

* Zrani filter, klase G4, tip TFP 22; FFK 50-25

kom

153.00

153.00

* Potenciometar za upravljanje ventilatorima, 0-10V, tip ST EC


230; RTRD 2

kom

450.00

900.00

* Regulator temperature zraka, tip DTL 24P; AQUA 24TF

kom

210.00

210.00

* Kanalni senzor temperature, tip FL 30 P; TG-K3

kom

45.00

45.00

* Flow switch, tip LW9

kom

75.00

75.00

* Priguiva buke, tip KSP 22/15; LDR 50-25


NAPOMENA: Oienja i kablovi su predmet elektroprojekta

kom

228.00

456.00
0.00

Tlanih i odsisnih reetki, komplet sa regulatorom protoka, kao


proizvod TECNOVENTIL ili ekvivalent:
* DA/SC 500 x 120 mm
* DA/SC 250 x 150 mm
* BMQ/SC 350 x 250 mm
* BMQ/SC 250 x 150 mm

kom
kom
kom
kom

2
1
2
1

75.00
62.00
93.00
58.00

0.00
150.00
62.00
186.00
58.00

Vanjskih zatitnih reetki za dovod svjeeg i odvod otpadnog


zraka, kao proizvod TECNOVENTIL ili ekvivalent
* PAE-A 500 x 400 mm

kom

148.00

0.00
296.00

Pravouglih kanala od elinog pocinanog lima debljine 0,60,8 mm prema DIN 24190 i 24191, izraenih i testiranih prema
BAS EN 1505 i BAS EN 1507, ukljuujui pomoni materijal za
spajanje segmenata i montau kanala, skretne limove,
zaklopke, zaptivni materijal i ovjesni pribor

m2

45

39.00

1,755.00

m2

10

18.00

180.00

Izolacija tlanih i odsisnih kanala izolacijom u ploi debljine


min 13 mm. Izolacija je negoriva-klasa A1/A2, otporna na vodu
i difuziju vodene pare, bez sadraja azbesta i FCKW. U cijenu
ukljuiti montani materijal i traku za spojeve

poz

opis pozicije

6.

Ventilatora za odsis zraka i sanitarija u prizemlju. Ventilatori su


predvieni za montau na zid ili sputeni strop, komplet sa
ugraenim vremenskim relejem za odgodu iskljuenja, kao
proizvod MAICO, tip

8.

9.

koliina

jedinina cijena
(KM)

ukupno (KM)

kom

82.00

0.00
328.00

* AFR 80 3 m

kom

12.00

0.00
12.00

Reetki za montau na vrata sanitarija, kao proizvod MAICO,


tip:
* MLK 30

kom

76.00

0.00
304.00

* ER-AP 100 VZ
7.

jedinica
mjere

Fleksibilnih prikljuaka za montau ventilatora iz stavke 6. na


spiro kanale. Prikljuci su 80, kao proizvod MAICO, tip:

Spiro kanala i fitinga od elinog pocinanog lima prema BAS


EN 1506 i to:

0.00

16

9.80

0.00
156.80

9.2. Koljena 90
* 125 mm

kom

14.85

0.00
103.95

9.3. T komadi:
* 125-80

kom

23.00

0.00
92.00

9.4. Koljena 30
* 125

kom

11.75

0.00
11.75

kom

112.00

112.00

paual

150.00

150.00

paual

100.00

100.00
8,075.50

9.1. Ravni komadi:


* 125 mm

10. Zavrna kapa za ravni krov, kao proizvod MAICO, tip DF 125T

11. Probijanje otvora u stropnoj i meuspratnoj konstrukciji te


zidovima za kanal za ventilaciju, krpljenje i finalna obrada
12. Putanje sistema u pogon, podeavanje protoka na
reetkama, kontrola funkcije i podeavanje svih komponenata.
UKUPNO B:
SVE UKUPNO A+B
PDV 17%:
SVEUKUPNO:

70,743.95
12,026.47
82,770.42