Seminar 3-4 Baze de date

1/3

Normalizare 1. Dependenţe funcţionale (definiţie, exemple, clasificare) 2. Formele normale. (FN1, FN2,FN3)
Fie tabelul:

Aplicaţia 1

BonCasa (Nr Bon casa, Data Bon Casa, Cod Medicament, DenumireMedicament, Pret, CantitateVanduta, ValoareMedicamentVandut, ValoareTotalaBonCasa, CodFarmacist, DenumireFarmacist )
Reguli de gestiune: 1. Un medicament se poate elibera pe mai multe bonuri de casă, preţul fiind unic pe fiecare cod de medicamant în parte. 2. Un bon de casă poate conţine mai multe medicamente şi este emis de un singur farmacist. Cerinţe: 1. Să se specifice în ce formă normală este acest tabel. 2. Să se se normalizeze tablelul cu respectetarea formei normale trei.

Se doreşte realizarea unui sistem informatic pentru gestiunea activităţii unei edituri. Se consideră următorul dicţionar al datelor:

3. Matricea dependentelor functionale. (etapele normalizarii) Aplicaţia 2

ISBN, Titlu carte, An apariţie, Cod Autor, DenumireAutor, Cod Librărie, Denumire librărie, Adresa librărie, Număr contract, Data contract, Nr. exemplare contractate dintr-o carte pe un contract, Numar contracte realizate cu o librarie, Numar total carti pe un contract .
Reguli de gestiune: 1. Un contract este semnat cu o singura librărie, cu o librărie pot fi semnate mai multe contracte. 2. Un contract face referire la mai multe cărţi, o carte poate face obiectul mai multor contracte. 3. Un autor poate scrie mai multe cărţi, o carte este scrisă de mai mulţi autori. Cerinţe: 1. Se cere să se aducă tabelele în forma normală 3 prin normalizare. 2. Să se implementeze tabelele în ACCESS.

Aplicaţia 3

Se doreşte realizarea unui sistem informatic pentru încasări si plăţi. Se considera următorul dicţionar al datelor

Cod client, Nume, Adresa, Nr. contract, Data contract, Data scadenta, Valoare contract, Nr. document plata, Data document plata, Suma plătita, Suma rămasa de plata, Numărul de zile de întârziere, Valoarea penalizării.
Reguli de gestiune: • Un contract este semnat cu un singur client, un client poate avea mai multe contracte; • Un contract se poate achita cu mai multe documente de plata, cu un document de plata se pot achita mai multe contracte.
Asist. Univ. drd. Aleca Ofelia

Seminar 3-4 Baze de date •

2/3

Pentru fiecare zi de întârziere a plăţii (data scadenţă este data la care trebuie plătit contractul) se percepe o penalizare de 10 000 lei. Cerinţe: 1. Se cere să se aducă tabelele în forma normală 3 prin normalizare. 2. Să se implementeze tabelele în ACCESS.

Aplicaţia 4

Se doreşte realizarea unui sistem informatic pentru operaţiuni bancare. Se consideră următorul dicţionar al datelor

Nr cont, Data deschiderii contului, Categorie, Cod Moneda, Denumire Moneda, CNP titular, Nume titular, Adresa titular, Nr. Operatie, Data operatie, Suma operatie, Tip Operatie (depunere, restituire), Sold cont după fiecare operaţie, Numar operatii efectuate.
Reguli de gestiune: • Un cont aparţine unui singur titular, un titular poate avea mai multe conturi; • Un cont se deschide doar într-o singură monedă; • Pentru un cont se pot efectua mai multe operaţii. Cerinţe: 1. Se cere să se aducă tabelele în forma normală 3 prin normalizare. 2. Să se realizeze tabelele în ACCESS.

Aplicaţia 5

Se doreşte realizarea unui sistem informatic pentru o biblioteca. Se consideră următorul dicţionar al datelor

Nr. permis, Nume cititor, prenume cititor, adresa cititor, telefon cititor, Cota carte,Titlu carte , Cod Autor, Nume autor, ISBN carte, Nr. foaie împrumut, Data împrumut, Data restituire, Numărul de exemplare împrumutate, Numar carti scrise de un autor, Numar total imprumuturi pentru un cititor.
Reguli de gestiune: • Un permis este realizat pentru un singur cititor. • Un cititor poate împrumuta (pe baza fişei de împrumut) mai multe cărţi, o carte poate să fie împrumutată de mai multe ori. • Un autor poate scrie mai multe cărţi, o carte este scrisă de mai mulţi autori; • Fiecare carte împrumutată pe o fişă de împrumut se poate restitui la o anumită dată. Cerinţe: 1. Se cere să se aducă tabelele în forma normală 3 prin normalizare. 2. Să se realizeze tabelele în ACCESS (adăugând şi eventuale restricţii )

Aplicaţia 6
Se doreste realizarea unei baze de date pentru evidenţa salariaţilor. Angajaţii vor fi înregistraţi o singură dată în cadrul bazei de date. Pentru identificare fiecare angajat va primi un cod unic denumit marca angajat. În baza de date se vor memora numele, data naştere, telefonul, vârsta. Salariu de încadrare al fiecăruia poate varia lunar, reţinându-se data modificării şi noul cuantum al salariului. Venitul lunar net este obţinut prin diminuarea salariului de încadrare cu eventuale reţineri aferente acelei luni. O categorie de reţineri poate să se aplice mai multor salariaţi. Reţinerile sunt un procent din salariul de încadrare şi sunt specifice fiecărui salariat. Se vor reţine în baza de date denumirea reţinerii, procentul reţinerii
Asist. Univ. drd. Aleca Ofelia

Seminar 3-4 Baze de date

3/3

precum şi perioada pentru care se aplică( data început, data de sfârşit). Fiecare categorie de reţinere memorată în baza de date se va codifica. Angajaţi sunt organizaţi în departamente. Departamentele vor avea un cod unic folosit pentru identificare. Angajaţii pot să lucreze în decursul timpului în cadrul unui singur departament sau a mai multora. Trebuie reţinută în baza de date data începerii activitătii pentru fiecare departament în care şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea. Alocarea sarcinilor se va face ţinând cont de vechimea angajatului în cadrul departamentului şi de pregătirea profesională a fiecăruia. Reguli de gestiune: • Salariul de încadrare al unui salariat se poate modifica în timp. • Fiecare salariat poate să nu aibă reţineri sau să aibă mai multe reţineri, o reţinere putându-se aplica mai multor salariaţi( unei categorii de salariaţi). Procentele de reţinere sunt specifice fiecărui salariat şi se aplică salariului de încadrare. Perioada de aplicare a retinerilor este specifică fiecărui angajat. • Angajaţii pot să lucreze în decursul timpului în cadrul unui singur departament sau a mai multora. În cadrul unui departament pot să lucreze mai mulţi angajaţi Cerinţe: 1. Să se realizeze dictionarul datelor; 2. Se cere să se aducă tabelele în forma normală 3 prin normalizare. 3. Să se realizeze tabelele în ACCESS.

Asist. Univ. drd. Aleca Ofelia

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful