You are on page 1of 38

PENDIDIKAN SENI VISUAL

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


TAHUN 5

UNIT PENDIDIKAN SENI VISUAL


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
2014

PERATURAN BERKAITAN DENGAN


REKOD MENGAJAR
Krite
ria
kritik
al

PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG


RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN
PENGAJARAN.

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) yang disediakan


meliputi sepanjang tahun persekolahan
berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran
(standard kurikulum) terkini dan sesuai dengan
takwim persekolahan.
Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan
Skor berdasarkan RPT. Objektif pelajaran dinyatakan
5 dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai
dengan keupayaan murid. Aktiviti yang dirancang
terarah untuk mencapai objektif pelajaran.
Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan
merujuk kepada objektif pelajaran.

PERATURAN BERKAITAN DENGAN


REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum
Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti
(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu
sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual
waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang
mengajar
murid
atau
mana-mana
orang
yang
membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan
daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan
atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan
suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda
tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama
tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.
(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang
melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan

DRAF CADANGAN
RANCANGAN PELAJARAN
HARIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/bilangan pelajar


Tema/Tajuk
Standard Pembelajaran (Kod Sahaja)
Objektif Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK
merupakan EMK yang diberi penekanan dalam
KSSR. EMK sedia ada seperti Bahasa, Sains dan
Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar, Nilai Murni
dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi :
i.
nyatakan bilangan murid yang mencapai
objektif P&P
ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan

PENYEDIAAN RPT/RPH
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
PENULISAN BUKU REKOD (RPT/RPH)
BERDASARKAN KEPADA:
STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN
(RPT)
PENTAKSIRAN
SERENTAK
PROSES

DAN SEIRING
PENGAJARAN

DENGAN
DAN

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SENI VISUAL


MENGANDUNGI

EMPAT MODUL

MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN

ORGANISASI KANDUNGAN
KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SENI VISUAL
MENGANDUNGI

MODUL

MENGENAL KRAF
TRADISIONAL

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN

GANISASI KANDUNGAN

AKTIVITI
15
16
17
18

TEKAT
TENUNAN
ALAT
PERMAINAN
PERHIASAN
DIRI

MENGENAL KRAF
TRADISIONAL-4

MENGGAMBAR
-6

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN- 5
TERANCANG

12
13
14

ASEMBLAJ
STABIL

7.

CATAN

8.

KOLAJ

9.

STENSILAN

TIDAK TERANCANG

18 AKTIVITI PERLU
DILAKSANAKAN DALAM
MASA
I TAHUN PENGAJARAN

10. TIUPAN
11. IKATAN DAN CELUPAN

MINGGU/
TARIKH

MINGGU x
TARIKH

MODUL

MENGGAMBAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STANDARD
KANDUNGAN

LUKISAN
CATAN
MONTAJ
CETAKAN
STENSILAN
POSTER

MEMBUAT CORAK DAN


REKAAN

TERANCANG
1. CATAN
2. KOLAJ
3. STENSILAN
TIDAK
TRANCANG
1. TIUPAN
2.
IKATAN DAN
MEMBENTUK
DAN MEMBUAT
CELUPAN

BINAAN
ARCA TIMBL
1.

2.
3.

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

PdP boleh dijalankan secara flexible


iaitu aktiviti yang dirancangkan boleh

diubah
dengan
aktiviti
yang lain
Perancangan
Aktiviti
berdasarkan

mengikut
keperluan
semasa
kepada Modul/Bidang
1,2,3,4sekolah.
yang
melibatkan 18 Aktiviti.

ASEMBLAJ
STABAIL

MENGENAL KRAF TRADISIONAL


1. TEKAT
2. TENUNAN
3. ALAT PERMAINAN

MINGGU/
TARIKH

MODUL

MINGGU
MINGGU

MINGGU
MINGGU
MINGGU
8
8 Dan
8 9

STANDARD KANDUNGAN

MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

22-28
22
FEB
22 FEB
FEB
2013
2014
2014

TEMA

Objek Buatan
Manusia
TAJUK

Tali Leher

Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada pada
corak tenik ikatan dan
celupan

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan
dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Garisan pancaran atau tebal atau nipis
2.1.1.2 Jalinan-tampak
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 ImbanganSimetri atau tidak simetri
2.2.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan

Aplikasi Seni
Mengaplikasikan
bahasa seni visual dan
media
dalam penghasilan
corak tenik ikatan dan
celupan
Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan corak tenik
ikatan dan celupan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan


bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan
celupan
2.2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat-gelang getah, tali rafia, batu,
guli dan
alatan lain yang sesuai
2.2.1.2
Bahan-Kain
Kapaspengetahuan
putih,pewarna
Murid dapat mengaplikasikan
fabrik dan
dan kefahaman bahasa seni visual, media,
bahan lain yang sesuai
serta
dan teknik
dalam penghasilan
2.2.2.1proses
Teknik-ikatan
dan celupan

corak teknik ikatan dan celupan


2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
2.3.2 Mengguna bahasa seni visual dalam
penghasilan
karya
2.3.3 Mengaplikasikan prroses teknik yang

CATATAN

ORGANISASI
KANDUNGAN

AKTIVITI

16
17
18

SK

BATIK
UKIRAN
TEMBIKAR

TERANCANG

13.

TEKAT

14

TENUNAN

15

ALAT

PERMAIANAN
16

PERHIASAN
DIRI

7.

CATAN

8.

KOLAJ

9.

STENSILAN

TIDAK TERANCANG
11. TIUPAN
12. IKATAN DAN CELUPAN

2.1

PERSEPSI ESTETIK
Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak
tidak terancang dengan
menggunakan teknik ikatan dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.2
Prinsip Rekaan
2.1.1.1 Garisan-pancaran atau tebal atau nipis
2.1.2.1 Imbangan simetri
atau tidak simetri
2.2 APLIKASI
2.1.1.2SENI
Jalinan - tampak
2.1.2.2 Ritma dan
Murid dapat mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik
pergerakan-garisan
dalam penghasilan
corak tidakdan
terancang
2.1.1.3 Warna-primer
sekunderdengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
ikatan dan celupan
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat-gelang getah,tali rafia ,batu guli dan alatan lain yang sesuai lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui pengetahuan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik Ikatan dan Celupan
2.3 EKSPRESI KREATIF
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta
proses dan teknik dalam `
`
penghasilan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan secara
kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak tidak terancang teknik ikatan
dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tidak terancang teknik
ikatan dan celupan
2.4 APRESIASI SENI
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

2.1

PERSEPSI ESTETIK
Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak tidak
terancang dengan
menggunakan teknik ikatan dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.2
Prinsip Rekaan
2.1.1.1 Garisan-pancaran atau tebal atau nipis
2.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak
simetri
2.1.1.2
Jalinan - tampak
2.1.2.2 Ritma dan
pergerakan-garisan
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder

2.2 APLIKASI SENI


Murid dapat mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
ikatan dan celupan
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat-gelang getah,tali rafia ,batu guli dan alatan lain yang sesuai lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui pengetahuan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam `
`
penghasilan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak tidak terancang teknik ikatan dan
celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tidak terancang teknik ikatan
dan celupan

2.4 APRESIASI SENI


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek
bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 4 Cerdas
Bidang : Membuat Corak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

2.1.1 Unsur Seni


2.1.1.2,
2.1.2 2.1.1.1,
Prinsip Rekaan
2.1.2.1, 2.1.2..2

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1 Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan
2.2.2 Teknik dan proses
2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF 2.4 APRESIASI SENI

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4.1
2.4.2

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI


VISUAL (TAHUN 1.Guru
4)
menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa
AKTIVITI PdP

1.Guru
1.Guru
menunjukkan
contoh
dan
bersoal
jawab
mengenai
bahasa
seni
visual
(EK1)
1.Gurumenunjukkan
menunjukkancontoh
contoh dan
danbersoal
bersoaljawab
jawab mengenai
mengenaibahasa
bahasaseni
senivisual
visual(EK1)
(EK1)
2.Guru
2.Guru
menunjuk
menunjuk
cara
cara
menghasilkan
menghasilkan
corak
corak
dengan
dengan
mengaplikasikan
mengaplikasikan
teknik
teknik
ikatan
dan celupan
dan
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan
ikatan
dan

seni visual (EK1)

celupan(EK2
(EK2
)
)
celupan(EK2
2.Guru
menunjuk)cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan
3.Murid
3.Murid
menghasilkan
menghasilkanTali
Talileher
lehermengunakan
mengunakan
teknik
teknik
ikatan
ikatan
dan dan
celupan
celupan
(EK3),
(EK3),
(EK4)(EK4)
3.Murid
(EK2) menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3), (EK4)
4.Murid
4.Murid
mempamerdan
dan
dan
menceritakan
menceritakan
karya
karya
seni
seni
yang
yang
dihasilkan
dihasilkan
(EK5)
(EK5)
4.Murid
mempamer
menceritakan
karya
seni
yang
dihasilkan
(EK5)
3.Murid mempamer
menghasilkan
Tali
leher mengunakan
teknik
ikatan
dan celupan
(EK3) (EK 4)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 5 ILMU
Bidang : Membuat Gorak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Tali Leher
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1

2.1.1 Unsur Seni


2.1.1.2,
2.1.2 2.1.1.1,
Prinsip Rekaan
2.1.1.3
2.1.2.1, 2.1.2..2

Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan
2.2.2 TEKNIK
2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4 APRESIASI SENI


2.4.1
2.4.2
2.4.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK1) (EK2) (EK3)
4.Murid
menceritakan
karya seni
yangikatan
dihasilkan
(EK5) untuk menghasilkan
3.Murid mempamer
memulakan dan
aktiviti
dengan membuat
proses
dan celupan
Tali leher (EK2,EK3)
1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat
dua Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI


VISUAL VISUAL (TAHUN
4)
1.Guru menunjukkan
contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa
AKTIVITI PdP

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa


seni visual (EK1)
seni visual (EK1)

2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan
celupan (EK2)
celupan (EK2)
3.Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses ikatan dan celupan untuk
3.Murid memulakan aktiviti dengan membuat proses ikatan dan celupan untuk
menghasilkan saputangan(EK2,EK3)
menghasilkan saputangan(EK2,EK3)

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 4 Cerdas
Bidang : Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

2.1.1 Unsur Seni


2.1.1.2,
2.1.2 2.1.1.1,
Prinsip Rekaan
2.1.1.3 2.1.2..2
2.1.2.1,

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1 Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan
2.2.2 Teknik dan proses
2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4 APRESIASI SENI


2.4.1
2.4.2
2.2.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru mengulangkaji
pengajaran
pada minggu
menunjukkan contoh
dan bersoal
jawab lepas(EK1)
mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Murid
memulakan
aktiviti
proses penghasilan
Tali mengaplikasikan
leher(EK2)
2.Guru menunjuk
cara
menghasilkan
corak dengan
teknik ikatan dan celupan(EK4)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : PENDIDIKAN SENI


VISUAL (TAHUN 4)
AKTIVITI PDP

1. Guru
Guru mengulangkaji
mengulangkajipelajaran
pelajaran
pada
pada
minggu
minggu
lepas
lepas
(EK1)
(EK1)
2. Murid
Murid memulakan
memulakanaktiviti
aktivitiproses
proses
penghasilan
penghasilan
Tali Tali
leherleher(EK2)
(EK2)
3.
Murid menghasilkan
Tali leher
mengunakan
teknik ikatan dan celupan
(EK4)
3.Murid
menghasilkan
Tali
leher mengunakan
teknik (EK3)
ikatan
dan

4. celupan
Murid mempamer
(EK3), (EKdan
4) menceritakan karya seni yang dihasilkan
(EK5)
4.Murid
mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1. Guru menunjukkan contoh


dan bersoal jawab mengenai
bahasa seni visual (EK)

2 Guru menunjuk cara menghasilkan


corak dengan mengaplikasikan
teknik ikatan dan celupan(EK4)

3.Murid menghasilkan Tali leher


mengunakan teknik ikatan dan
celupan (EK1) (EK2) (EK 3

4.Murid mempamer dan


menceritakan karya seni yang
dihasilkan (EK5

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 5 Cerdas
Bidang : Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP

I REFLEKSI

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI

2.3 EKSPRESI KREATIF 2.4 APRESIASI SENI

BAHAN UNTUK DICETAK

MINGGU/
TARIKH

MINGGU x
TARIKH

MODUL

STANDARD
KANDUNGAN

MENGGAMBAR

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

PdP boleh dijalankan secara flexible


iaitu aktiviti yang dirancangkan boleh

diubah
dengan
aktiviti
yang lain
Perancangan
Aktiviti
berdasarkan

mengikut
keperluan
semasa
kepada Modul/Bidang
1,2,3,4sekolah.
yang
melibatkan 18 Aktiviti.

MEMBUAT CORAK DAN


REKAAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT


BINAAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

MINGGU/
TARIKH

MINGGU x
TARIKH

MODUL

MENGGAMBAR

1.
2.
3.
4.
5.
6.

STANDARD
KANDUNGAN

LUKISAN
CATAN
MONTAJ
CETAKAN
STENSILAN
POSTER

MEMBUAT CORAK DAN


REKAAN

TERANCANG
1. CATAN
2. KOLAJ
3. STENSILAN
TIDAK
TRANCANG
1. TIUPAN
2.
IKATAN DAN
MEMBENTUK
DAN MEMBUAT
CELUPAN

BINAAN
ARCA TIMBL
1.

2.
3.

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

PdP boleh dijalankan secara flexible


iaitu aktiviti yang dirancangkan boleh

diubah
dengan
aktiviti
yang lain
Perancangan
Aktiviti
berdasarkan

mengikut
keperluan
semasa
kepada Modul/Bidang
1,2,3,4sekolah.
yang
melibatkan 18 Aktiviti.

ASEMBLAJ
STABAIL

MENGENAL KRAF TRADISIONAL


1. TEKAT
2. TENUNAN
3. ALAT PERMAINAN

MINGGU/
TARIKH

MINGGU
8

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

22
FEB
22 FEB
2014
2013

TEMA

Objek Buatan
Manusia
TAJUK

Tali Leher

Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada pada
corak tenik ikatan dan
celupan

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan
dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Garisan pancaran atau tebal atau nipis
2.1.1.2 Jalinan-tampak
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 ImbanganSimetri atau tidak simetri
2.2.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan

Aplikasi Seni
Mengaplikasikan
bahasa seni visual dan
media
dalam penghasilan
corak tenik ikatan dan
celupan
Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan corak tenik
ikatan dan celupan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan


bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan
celupan
2.2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat-gelang getah, tali rafia, batu,
guli dan
alatan lain yang sesuai
2.2.1.2
Bahan-Kain
Kapaspengetahuan
putih,pewarna
Murid dapat mengaplikasikan
fabrik dan
dan kefahaman bahasa seni visual, media,
bahan lain yang sesuai
serta
dan teknik
dalam penghasilan
2.2.2.1proses
Teknik-ikatan
dan celupan

corak teknik ikatan dan celupan


2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
2.3.2 Mengguna bahasa seni visual dalam
penghasilan
karya
2.3.3 Mengaplikasikan prroses teknik yang

CATATAN

MINGGU/
TARIKH

MODUL

MINGGU
8 Dan 9

STANDARD KANDUNGAN

MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

22 FEB
2013

TEMA

Objek Buatan
Manusia
TAJUK

Tali Leher

STANDARD PEMBELAJARAN

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan

Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada pada
corak tenik ikatan dan
celupan

bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan


dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Garisan pancaran atau tebal atau nipis
2.1.1.2 Jalinan-tampak
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 ImbanganSimetri atau tidak simetri
2.2.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan

Aplikasi Seni
Mengaplikasikan
bahasa seni visual dan
media
dalam penghasilan
corak tenik ikatan dan
celupan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan
celupan
2.2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis
media
2.2.1.1 Alat-gelang getah, tali rafia, batu,
guli dan
alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan-Kain Kapas putih,pewarna
fabrik dan
bahan lain yang sesuai
2.2.2.1 Teknik-ikatan dan celupan

CATATAN

MINGGU/
TARIKH

MODUL

MINGGU

MINGGU
MINGGU
8
8-9

STANDARD KANDUNGAN

MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

22-28
22
FEB
22 FEB
FEB
2013
2014
2014

TEMA

Objek Buatan
Manusia
TAJUK

Tali Leher

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan corak tenik
ikatan dan celupan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
dan kefahaman bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan
corak teknik ikatan dan celupan
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan
secara kreatif
2.3.2 Mengguna bahasa seni visual dalam
penghasilan
karya
2.3.3 Mengaplikasikan prroses teknik yang
sesuai dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan
celupan
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk
membuat rekaan

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 4 Cerdas
Bidang : Membuat Corak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

2.1.1 Unsur Seni


2.1.1.2,
2.1.2 2.1.1.1,
Prinsip Rekaan
2.1.2.1, 2.1.2..2

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1 Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan
2.2.2 Teknik dan proses
2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF 2.4 APRESIASI SENI

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4.1
2.4.2

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 5 ILMU
Bidang : Membuat Gorak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Tali Leher
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1

2.1.1 Unsur Seni


2.1.1.2,
2.1.2 2.1.1.1,
Prinsip Rekaan
2.1.1.3
2.1.2.1, 2.1.2..2

Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan
2.2.2 TEKNIK
2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4 APRESIASI SENI


2.4.1
2.4.2
2.4.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK1) (EK2) (EK3)
4.Murid
menceritakan
karya seni
yangikatan
dihasilkan
(EK5) untuk menghasilkan
3.Murid mempamer
memulakan dan
aktiviti
dengan membuat
proses
dan celupan
Tali leher (EK2,EK3)
1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 5 ILMU
Bidang : Membuat Gorak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Tali Leher
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1

2.1.1 Unsur Seni


2.1.1.2,
2.1.2 2.1.1.1,
Prinsip Rekaan
2.1.1.3
2.1.2.1, 2.1.2..2

Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan
2.2.2 TEKNIK
2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK1) (EK2) (EK3)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat
dua Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 5 ILMU
Bidang : Membuat Gorak dan RekaanIkatan dan celupan

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Tali Leher
2.3 EKSPRESI KREATIF

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4 APRESIASI SENI


2.4.1
2.4.2
2.4.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK1) (EK2) (EK3)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1, EK2, EK3, dan EK5), TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat
dua Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 4 Cerdas
Bidang : Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.3 EKSPRESI KREATIF

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP
REFLEKSI

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4 APRESIASI SENI


2.4.1
2.4.2
2.2.3

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

1.Guru mengulangkaji
pengajaran
pada minggu
menunjukkan contoh
dan bersoal
jawab lepas(EK1)
mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Murid
memulakan
aktiviti
proses penghasilan
Tali mengaplikasikan
leher(EK2)
2.Guru menunjuk
cara
menghasilkan
corak dengan
teknik ikatan dan celupan(EK4)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni
1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD
1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat Standard Kandungan.
Pada Akhir pengajaran
40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai
Objekitif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni


Visual

Kelas : 5 Cerdas
Bidang : Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN
AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN
PdP

I REFLEKSI

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI

2.3 EKSPRESI KREATIF 2.4 APRESIASI SENI