You are on page 1of 21

u xun nm mi chc BNH AN

Chc lun TUI TR, chc AN KHANG


Chc sang nm mi nhiu TI LC

Cng thnh doanh toi chc VINH QUANG.

KHOA CNG NGH THC PHM

NH GI CHT
LNG
BIA THNH PHM
GING VIN: NGUYN TH HIN
NHM THC HIN: NHM 9

H Ni, ngy 02 thng 03 nm 2015

DANH SCH THNH VIN


STT

H V TN

LP

MSV

NGUYN TH THU
THNG

K57CNTPC

571506

NGUYN TH TNH

K57CNTPC

571507

PHAN THANH TON

K57CNTPC

571508

TH HUYN TRANG

K57CNTPC

571509

NGUYN TH TRANG

K57CNTPC

571511

PHM NGUYN TUYN

K57CNTPC

571515

NGUYN TH YN

K57CNTPC

571518

NG HI YN

K57CNTPC

571519

HONG TH YN

K57CNTPA

571296

10

NG QUANG NG V K57CNTPC

571516

11

TH YN

571404

K57CNTPB

NI DUNG THUYT TRNH


I

NI
DUNG
II
I

t vn

II Ni dung tm hiu

Kt lun

PHN I: T VN

Mc tiu th ca
cc nc Chu
u, Chu
M..ang c
chiu hng
gim
Mc tiu th
cc nc Chu

ang c chiu
hng
Tng ln

Vit Nam ng s
1 v tiu th bia
trongASEAN,
Nm trong top 25
trn th gii

Vy
cht
lng
bia m
ngi
Vit
Nam
ni
ring v
th gii
ni
chung
C tht
s m
bo
cht
lng

NH GI
CHT LNG
BIA THNH
PHM

PHN II:Ni dung


nghin cu
nh gi bia
Thnh phm

Khi nim
v ngha

Cc ch tiu
nh gi

H thng
nh gi
Vit Nam

A.Khi nim v ngha ca nh gi cht ln


bia thnh
phm
Theo ISO9000, "m bo cht lng thnh phm l ton b hot ng c k hoch v h thng c tin hnh trong
h thng cht lng c chng minh l mc cn thit to tin tng tha ng rng thc th (i tng) s
tha mn y cc yu cu cht lng. ".

1-Khi nim

2- ngha

Th no l
cht lng
thnh phm

B. CC CH TIU

I- Ch tiu dinh dng

Cc thnh phn
dinh dng trong
100g bia (4,5g cn)
Nc (g)
Nng lng (kcal)
Protein (g)
Lipid (g)
Glucid (g)
Celluloza (g)
Tro(g)
Vitamin B1(mg)
Vitamin B2 (mg)
Vitamin PP (mg)
Vitamin B5 (mg)
Vitamin B6 (mg)
Folat (mg)
Vitamin H (mg)
Vitamin B12 (mg)

Hm
lng
92,5
11
0,5
0,0
2,3
0,0
0,2
0,01
0,03
0,8
0,041
0,046
6
3
0,02

II. Ch tiu v cc cht c hi v cc


cht ph gia
xut hin kim loi
nng

Tn ch tiu
1. Asen (As)
2. Ch (Pb)
3.Thy ngn (Hg)
4.Camidi (Cd)
5.ng (Cu)
6.Km (Zn)

Gii hn ti a
(mg/l)
0,1
0,2
0,05
1,0
5,0
2,0

III. Ch tiu cm quan

l ch tiu rt quan
trng ca sn phm
thc phm ni chung v
sn phm bia ni ring.

NH GI CHT LNG CM QUAN

IV- Ch tiu ha l
Ch tiu

Mi v
thun khit
chua

mn
mu
ng
cn
Hm lng CO2
Hm lng cht ha tan
ban u (balling nguyn
thy)
Trc tin : ly
Diacetyl

mu bia

n v tnh
ml NaOH
0.1N/ 10ml
mu
mg/ml
EBC
%
%v/v
g/l
%w/w

mg/l

Gii hn cho php


C mi thm c trng
ca malt v hoa houblon
Trong, khng c tp cht
l
1.6 0.2

400- 500
5.5- 7.5
4.5 02
>4.5
10.1 0.1

0.2

1 xc nh chua
- Loi b CO2
- Chun

n khi mu hng th dng li


NaOH 0.1N vi ch th
phenolphtalein

1%

10m

2. Xc nh mn ( Hm lng NaCl )
-loi b CO2
- chun

AgNO3 0.1 N

10ml bia :dng


NaOH 0.1 N
trung ha ti
mi trng
trung tnh (pH
7- 8), thm vo
khong 4- 5
git K2CrO4
10%

n khi xut hin

3. Xc nh ng

Mu loi CO2
Mu bo qun
S dng sacharimeter, o
nhit 200C

4. Xc nh mu:
-Mu phi loi b CO2
- 5.5- 7.5 EBC

5. Xc nh cn
- Mu loi CO2
- Dng bnh nh mc chnh xc 250ml
mu cho vo bnh cu 1 lt. Trng bnh
nh mc 150- 250ml nc ct. Tin
hnh ct trn bp, qua h thng gii
nhit bng ng sinh hn. Ly dch
ct so vi th tch ban u. nh mc
li ng 250ml bng nc ct, lm
lnh ti nhit 200C.

My quang ph UV
bc sng 430nm

II: Ch tiu vi sinh


Vi sinh vt c th gy cho sn phm bia cc hin tng
sau:
Cn do nm men
Cn do trc khun v bt cu khun
Hin tng to nht.
Tn ch tiu

Tng s vi sinh vt hiu kh, s


khun lc trong 1ml sn phm
Coliforms, s vi khun trong 1ml
sn phm
E.coli, s vi khun trong 1ml sn
phm
S.aureus, s vi khun trong 1ml
sn phm
Cl.perfringens, s vi khun trong
1ml sn phm
Tng s vi khun hiu kh H2S, s vi
khun trong 1ml sn phm
Tng s nm men-nm mc, s

Gii hn ti
a
<100
<50
0
0
0
<50
<50

Cch ly mu
long mu

Cch pha

2. Xc nh tng s nm men nm mc
-Nm men, nm mc hin din,
tng trng s lm thay i mu
ca bia, lm pht sinh v l hay lm
h hng bia.
-Mi trng: thch Sabourand

III: Ch tiu nh gi cht lng


bia theo tiu chun Vit Nam
TCVN 5519: 1991: Bia. Quy tc nghim thu v phng
php ly mu
TCVN 5563: 1991: Bia. Phng php xc nh etanol (cn)
TCVN 5563: 1991: Bia. Phng php xc nh hm lng
CO2
TCVN 5564: 1991: Bia. Phng php xc nh acid
TCVN 5565: 1991: Bia. Phng php xc nh cht ha
tan ban u
TCVN 5566: 1991: Bia. Phng php xc nh mu
TCVN 6058: 1995: Bia. Phng php xc nh diaxetyl v
cc cht diaxeton khc
TCVN 6059: 1995: Bia. Phng php xc nh ng
TCVN 6062: 1995: Bia. Phng php xc nh tc lng
bt theo ch s sigma
TCVN 6063: 1995: Bia. Phn tch cm quan. Phng php
cho im

PHN III: TNG KT


1.Kt lun:

Bia l mt ung quen thuc v c a chung vi i a s ngi dn t u


n bi gi tr dinh dng, gi tr cm quan ca bia. Sn phm bia c tiu
th rt mnh bi s tin ch trong s dng, tnh a dng trong chng loi, c
cha ng trong cc bao b c kch thc, mu sc p ng c nhu cu th hiu
ca ngi tiu dng
V cht lng ca bia thnh phm phi c quan tm mt cch cn thn v cn
thit, n dng vai tr quyt nh n thnh bi ca doanh nghip v nh hng
ti s an ton ca ngi tiu dng

2. Ti liu tham kho


http://luanvan.co/luan-van/tong-quan-cac-phuong-phap-kiem-nghiem-bia-3163/
http://www.zbook.vn/ebook/tim-hieu-viec-quan-ly-chat-luong-malt-va-bia-thanh-pham-theo-tieuchuan-824-cua-he-thong-iso-90012000-tai-cong-ty-bia-29342/
http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-tong-quan-cac-phuong-phap-kiem-tra-chat-luong-bia-52605/
http://www.zbook.vn/ebook/tim-hieu-viec-quan-ly-chat-luong-malt-va-bia-thanh-pham-theo-tieuchuan-824-cua-he-thong-iso-90012000-tai-cong-ty-bia-29342/
http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-tong-quan-cac-phuong-phap-kiem-tra-chat-luong-bia-52605/
http://voer.edu.vn/m/van-de-quan-ly-chat-luong-san-pham/bf53bee7