You are on page 1of 29

PENGURUSAN KOKURIKULUM

SUKAN DAN PERMAINAN


SWOT / SWOC
KEKUATAN (S)
S1 Guru Besar mempunyai asas pengurusan yang kuat
dan berpengalaman serta barisan guru yang
bermotivasi tinggi, komited dan efisyen.
S2 Mempunyai murid yang berpotensi dalam bidang
Kokurikulum dan Ko-akademik.
S3 Telah mencapai kejayaan dalam bidang Kokurikulum
sehingga ke peringkat negeri.
S4 Pencapaian Ko-akademik seperti pidato, pantun,
perbahasan, kuiz, choral speaking sehingga ke
peringkat negeri.
PELUANG (O)
O1 PIBG sentiasa memberi kerjasama dan sokongan padu
dari segi moral dan kewangan.
O2 Wakil rakyat kawasan komited dan memberi sokongan
ke arah kemajuan sukan dan permainan.
O3 Ibu bapa atau penjaga memberi kerjasama dan
dorongan kepada anak-anak dalam semua penyertaan
dan pertandingan.

KELEMAHAN (W)

W1 Sebilangan guru kurang kemahiran melatih murid


dalam sukan dan permainan.
W2 Ramai murid tidak berminat menyertai aktiviti
Kokurikulum.
W3 Peralatan dan kemudahan prasarana sukan tidak
mencukupi.

CABARAN / ANCAMAN (C)


C1 Ada ibu bapa atau penjaga kurang menggalakkan
anak-anak mereka aktif dalam Kokurikulum.
C2 Pengaruh gejala sosial di luar kawasan sekolah.
C3 Wujud peluang pekerjaan tidak sepenuh masa di
pusat-pusat hiburan dan gerai-gerai menjual
makanan.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU DAN MATLAMAT


BIDANG

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK
Melengkapkan kemudahan prasarana dan
peralatan sukan bagi tujuan aktiviti
Kokurikulum.

Pengurusan
Kokurikulum Sukan
dan Permainan

Pengurusan Kokurikulum Sukan dan


Permainan di sekolah belum mantap.

Meningkatkan kemahiran guru penasihat dalam


sukan dan permainan.
Meningkatkan minat dan penglibatan murid
dalam aktiviti sukan dan permainan di peringkat
sekolah, zon dan negeri.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT DAN OBJEKTIF


BIDANG

Pengurusan
Kokurikulum
Sukan dan
Permainan

ISU STRATEGIK

Pengurusan Kokurikulum
Sukan dan Permainan di
sekolah belum mantap.

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

Melengkapkan kemudahan
prasarana dan peralatan sukan
bagi tujuan aktiviti Kokurikulum.

Memberi peluang kepada semua


murid menggunakan peralatan
semasa aktiviti dijalankan.

Meningkatkan kemahiran guru


penasihat dalam sukan dan
permainan.

Menambahkan kemahiran guru


dalam bidang sukan dan
permainan utama di sekolah.

Meningkatkan minat dan


penglibatan murid dalam aktiviti
sukan dan permainan di
peringkat sekolah, zon dan
negeri.

Memastikan penglibatan murid


secara menyeluruh dalam aktiviti
sukan dan permainan sehingga ke
peringkat negeri.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF DAN KPI

BIDANG

Pengurusan
Kokurikulum
Sukan dan
Permainan

ISU STRATEGIK

Pengurusan
Kokurikulum Sukan dan
Permainan di sekolah
belum mantap.

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

Melengkapkan
kemudahan prasarana
dan peralatan sukan bagi
tujuan aktiviti
Kokurikulum.

Memberi peluang kepada


semua murid
menggunakan peralatan
semasa aktiviti
dijalankan.

Nisbah kemudahan
prasarana, peralatan
dan murid seimbang.

Meningkatkan kemahiran
guru penasihat dalam
sukan dan permainan.

Menambahkan
kemahiran guru dalam
bidang sukan dan
permainan utama di
sekolah.

Bilangan guru yang


berkemahiran dalam
bidang sukan dan
permainan meningkat.

Meningkatkan minat dan


penglibatan murid dalam
aktiviti sukan dan
permainan di peringkat
sekolah, zon dan negeri.

Memastikan penglibatan
murid secara menyeluruh
dalam aktiviti sukan dan
permainan sehingga ke
peringkat negeri.

KPI

Penglibatan murid
sebanyak 90% dalam
setiap perjumpaan
mingguan.
Penglibatan murid
dalam sukan dan
permainan di
peringkat:
Sekolah : 100%
Zon
: 30%
Negeri : 5%

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN

BIDANG
Pengurusa
n
Kokurikulu
m Sukan
dan
Permainan

ISU
STRATEGI
K
Pengurusa
n
Kokurikulu
m Sukan
dan
Permainan
di sekolah
belum
mantap.

SASARAN

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

Melengkapkan
kemudahan
prasarana dan
peralatan
sukan bagi
tujuan aktiviti
Kokurikulum.

Memberi
peluang
kepada semua
murid
menggunakan
peralatan
semasa aktiviti
dijalankan.

Meningkatkan
kemahiran
guru penasihat
dalam sukan
dan
permainan.
Meningkatkan
minat dan
penglibatan
murid dalam
aktiviti sukan
dan permainan
di peringkat

KPI

TOV

201
2

201
3

2014

Nisbah kemudahan
prasarana, peralatan dan
murid seimbang.

45%

60%

80%

100%

Menambahkan
kemahiran guru
dalam bidang
sukan dan
permainan
utama di
sekolah.

Bilangan guru yang


berkemahiran dalam bidang
sukan dan permainan
meningkat.

35%

55%

70%

100%

Memastikan
penglibatan
murid secara
menyeluruh
dalam aktiviti
sukan dan
permainan

Penglibatan murid
sebanyak 90% dalam setiap
perjumpaan mingguan.
Penglibatan murid dalam
sukan dan permainan di
peringkat:
Sekolah : 100%

50%

70%

90%

100%

sekolah, zon
dan negeri.

sehingga ke
peringkat
negeri.

Zon
Negeri

: 30%
: 5%

STRATEGI MENGGUNAKAN TOWS MATRIKS

DALAMAN

LUARAN

PELUANG (O)
O1 PIBG sentiasa memberi kerjasama
dan sokongan padu dari segi moral
dan kewangan.
O2 Wakil rakyat kawasan komited dan
memberi sokongan ke arah
kemajuan sukan dan permainan.
O3 Ibu bapa atau penjaga memberi
kerjasama dan dorongan kepada
anak-anak dalam semua
penyertaan dan pertandingan.
CABARAN / ANCAMAN (C)
C1 Ada ibu bapa atau penjaga kurang
menggalakkan anak-anak mereka

KEKUATAN (S)
S1 Guru Besar mempunyai asas pengurusan
yang kuat dan berpengalaman serta barisan
guru yang bermotivasi tinggi, komited dan
efisyen.
S2 Mempunyai murid yang berpotensi dalam
bidang Kokurikulum dan Ko-akademik.
S3 Telah mencapai kejayaan dalam bidang
Kokurikulum sehingga ke peringkat negeri.
S4 Pencapaian Ko-akademik seperti pidato,
pantun, perbahasan, kuiz, choral speaking
sehingga ke peringkat negeri.
S + O = SO (S2, O1, O3)
Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam
aktiviti sukan dan permainan.

KELEMAHAN (W)
W1 Sebilangan guru kurang
kemahiran melatih murid
dalam sukan dan
permainan.
W2 Ramai murid tidak
berminat menyertai aktiviti
Kokurikulum.
W3 Peralatan dan kemudahan
prasarana sukan tidak
mencukupi.

S + C = SC

W + C = WC (W1, W3, C1)


Memantapkan kemahiran guru
penasihat dalam sukan dan

W + O = WO (W3, O1, O2)


Melengkapkan kemudahan
prasarana dan peralatan sukan
bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

aktif dalam Kokurikulum.


C2 Pengaruh gejala sosial di luar
kawasan sekolah.
C3 Wujud peluang pekerjaan tidak
sepenuh masa di pusat-pusat
hiburan dan gerai-gerai menjual
makanan.

permainan.

PENYENARAIAN STRATEGI
JENIS STRATEGI

STRATEGI YANG TELAH DIJANA (ST)

SO

ST1 - Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan.

WO

ST2 - Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti
kokurikulum.

SC

WC

ST3 - Memantapkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan.

ANALISIS PEMILIHAN STRATEGI BERDASARKAN PEMBERATAN


KRITERIA PEMILIHAN

ST1

ST2

ST3

a) Tahap kesukaran proses kerja.

b) Kompetensi staf yang bertanggungjawab.

c) Sumber kewangan dan kos pembiayaan yang


terlibat.

d) Kemudahan infrastruktur dan peralatan.

e) Andaian keupayaan mengatasi halangan.

f) Andaian hasilan yang dijangkakan / impaknya untuk


mencapai objektif dan matlamat.

g) Akur / kepatuhan dengan arahan.

h) Rekod keberkesanan pelaksanaan yang lepas.

i) Kesesuaian dengan persekitaran terkini.

Jumlah Skor

33

30

32

Keputusan

Ulasan

ST1 menjadi keutamaan untuk pelaksanaan terlebih dahulu


kerana darjah peluang yang amat tinggi untuk mencapai

objektif.

PENYENARAIAN STRATEGI MENGIKUT KEUTAMAAN


KEUTAMAAN (KU)

STRATEGI YANG TELAH DIJANA

Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan.

Memantapkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan.

Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN DAN STRATEGI

BIDANG

ISU
STRATEG
IK

MATLAMAT
STRATEGIK

Pengurus Pengurusa
an
n
Melengkapka
Kokurikulu Kokurikulu n kemudahan
m Sukan
m Sukan prasarana
dan
dan
dan peralatan
Permaina Permainan sukan bagi
n
di sekolah tujuan aktiviti
belum
Kokurikulum.
mantap.
Meningkatka
n kemahiran
guru
penasihat
dalam sukan
dan
permainan.

INISIATIF /
STRATEGI

SASARAN
OBJEKTIF

KPI

Memberi
peluang
kepada
semua murid
menggunakan
peralatan
semasa
aktiviti
dijalankan.

Nisbah
kemudahan
prasarana,
peralatan dan
murid
seimbang.

Menambahka
n kemahiran
guru dalam
bidang sukan
dan
permainan
utama di

Bilangan guru
yang
berkemahiran
dalam bidang
sukan dan
permainan
meningkat.

TO
V

201
2

201
3

2014
ST1 -

45
%

60
%

80
%

100
%

35
%

55
%

70
%

100
%

Melengka
pkan
kemudah
an
prasarana
dan
peralatan
sukan
bagi
tujuan
aktiviti
kokurikulu
m.
ST2 -

sekolah.

Meningkatka
n minat dan
penglibatan
murid dalam
aktiviti sukan
dan
permainan di
peringkat
sekolah, zon
dan negeri.

Memastikan
penglibatan
murid secara
menyeluruh
dalam aktiviti
sukan dan
permainan
sehingga ke
peringkat
negeri.

Penglibatan
murid sebanyak
90% dalam
setiap
perjumpaan
mingguan.
Penglibatan
50
murid dalam
%
sukan dan
permainan di
peringkat:
Sekolah :
100%
Zon
:
30%
Negeri : 5%

Meningkat
kan
kemahira
n guru
penasihat
dalam
sukan dan
permaina
n.
ST3 70
%

90
%

Meningkat
kan minat
dan
penglibata
n murid
dalam
aktiviti
sukan dan
permaina
n.

100
%

Objektif Bidang Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi


Jangka Panjang
Jangka Pendek

: Penglibatan murid dalam sukan dan permainan di peringkat negeri.


: Penglibatan murid dalam sukan dan permainan di peringkat zon.

PENJANAAN PELAN TAKTIKAL PENGURUSAN KOKURIKULUM SUKAN DAN PERMAINAN


BIDANG

ISU
STRATEGI

MATLAMAT
STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

SASARAN
TO

201

201

2014

K
Melengkapkan
kemudahan
prasarana dan
peralatan sukan
bagi tujuan
aktiviti
Kokurikulum.
Pengurusa
n
Kokurikulu
m Sukan
dan
Permainan

Pengurusa
n
Kokurikulu
m Sukan
dan
Permainan
di sekolah
belum
mantap.

Meningkatkan
kemahiran guru
penasihat
dalam sukan
dan permainan.
Meningkatkan
minat dan
penglibatan
murid dalam
aktiviti sukan
dan permainan
di peringkat
sekolah, zon
dan negeri.

Memberi
peluang
kepada semua
murid
menggunakan
peralatan
semasa aktiviti
dijalankan.
Menambahkan
kemahiran
guru dalam
bidang sukan
dan permainan
utama di
sekolah.
Memastikan
penglibatan
murid secara
menyeluruh
dalam aktiviti
sukan dan
permainan
sehingga ke
peringkat
negeri.

Nisbah kemudahan
prasarana, peralatan dan
murid seimbang.

45
%

60%

80%

100
%

Bilangan guru yang


berkemahiran dalam bidang
sukan dan permainan
meningkat.

35
%

55%

70%

100
%

Penglibatan murid sebanyak


90% dalam setiap
perjumpaan mingguan.
Penglibatan murid dalam
sukan dan permainan di
peringkat:
Sekolah : 100%
Zon
: 30%
Negeri
: 5%

50
%

70%

90%

100
%

PELAN TAKTIKAL 1
STRATEGI 1 : Meningkatkan minat dan penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan.

Bil
.
1.

Program / Projek
Cemerlang
Kokurikulum

Tanggung
Jawab
GPK
Kokurikulum
Penyelaras,
Guru
Penasihat

Tempoh /
Hari
Jan Okt

Kos /
Sumber
- RM
2000.00
- Tabung
Kokurikulu
m

Pelan
Kontigensi

Output

KPI

Penglibatan
menyeluruh
murid dalam
sukan dan
permainan

Penglibatan
murid
sebanyak
90% dalam
setiap
perjumpaan
mingguan

Pemantauan
Buku
Laporan
Aktiviti

Meningkatka
n kerjasama
dan
persahabata
n

Penglibatan
murid
sebanyak 90%
dalam setiap
perjumpaan
mingguan

Aktiviti
dijalankan di
antara
tingkatan
peringkat
dalaman

Penglibatan
murid
sebanyak
90% dalam
setiap
perjumpaan
mingguan

Lawatan ke
Pusat
Kokurikulum
Negeri

- PIBG
2.

3.

Pertandingan
persahabatan
sukan dan
permainan
dengan sekolahsekolah
berhampiran

GPK
Kokurikulum
Penyelaras,
Guru
bertanggung
-jawab

Jun Okt

Mengadakan
lawatan sandaran
ke Sekolah Sukan

GPK
Kokurikulum
Penyelaras,
Guru
bertanggung
-jawab

Jun,
Oktober

- RM 300.00
- Tabung
Kokurikulum

- RM
1000.00
- PIBG &
Ibu bapa

Murid lebih
memahami
hala tuju
sukan
negara.

PELAN TAKTIKAL 2
STRATEGI 2 : Memantapkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan.

Bil
.

Program / Projek

Tanggung
Jawab

Tempoh /
Hari

Kos /
Sumber

Output

KPI

Pelan
Kontigensi

1.

Kursus Kejurulatihan
Asas

- GPK
Kokurikulum
- Penyelaras

Sekali
setahun
( Feb )

- RM 600. 00
- Sekolah

Peningkatan
kemahiran
guru dalam
sukan dan
permainan
tertentu.

Bilangan guru
yang
berkemahiran
dalam sukan
dan
permainan
bertambah

Klinik
Kejurulatihan
peringkat
dalaman

2.

Jemputan Jurulatih
Bertauliah

- GPK
Kokurikulum
- Penyelaras

Awal
tahun
( Jan )

- RM 600.00
- Sekolah

Penambahan
pengetahuan
dan kemahiran
asas dalam
kalangan guru.

Bilangan guru
yang
berkemahiran
dalam sukan
dan
permainan
bertambah

Kursus
peringkat
dalaman

PELAN TAKTIKAL 3
STRATEGI 3 : Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

Bil
.

Program /
Projek

1.

Membuat kertas
kerja / memohon
peruntukan
daripada JPN

Tangung
Jawab

Tempoh
/ Hari

- GPK

Jan April

Kokurikulum
- Penyelaras

Kos /
Sumber
RM 6,000.00
JPN

Output

Gelanggang
telah
dinaiktaraf.
Bilangan
peralatan
permainan telah
bertambah.

2.

Penyelenggaraa
n berjadual

- GPK
Kokurikulum
- Penyelaras

Jan,
Mac,
Mei,
Ogos
dan Okt

RM 4,000.00
JPN / Sekolah

Tiada peralatan
yang rosak

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 1

: Meningkatkan Minat Murid Dalam Sukan Dan Permainan

KPI

Pelan Kontigensi

Nisbah
kemudahan
asas dan
peralatan
sukan dan
murid
seimbang.

Baikpulih peralatan /
kemudahan sedia ada

Nisbah
kemudahan
asas dan
peralatan
sukan dan
murid
seimbang.

Aktiviti gotong-royong
pada hari Sabtu.

Nama Projek 1

: Cemerlang Kokurikulum

Matlamat

: Untuk Meningkatkan Minat Murid Dalam Sukan Dan Permainan

Objektif

: i. Meningkatkan penglibatan menyeluruh murid dalam aktiviti sukan dan permainan.


ii. Meningkatkan pencapaian dalam sukan dan permainan peringkat sekolah dan daerah dan negeri.

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Januari - Julai

Kumpulan Sasaran : Semua Murid Yang Berpotensi


Bil
.

1.

PROSES KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulum
Penetapan tarikh-tarikh penting
Taklimat kepada guru-guru

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru-guru Penasihat

1 hari

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Surat edaran

- Penasihat
- Bincang aktiviti, kos dan sumber.

Bil
.

PROSES KERJA

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

2.

Surat-menyurat

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras

1 hari

Kiriman emel.

- Tarikh-tarikh aktiviti kepada kelas.


- Surat makluman kepada ibu bapa.
- Surat untuk jurulatih jemputan dan
tarikh-tarikh perjumpaan.
3.

Mesyuarat
- Perlantikan AJK
- Perancangan aktiviti kecemerlangan

Guru Penasihat

1 hari

Surat makluman.

4.

Jadual Aktiviti kecemerlangan

Guru Penasihat & AJK

3 hari

Surat edaran

5.

Insentif kepada Jurulatih luar.

- GPK Kokurikulum,
- Penyelaras,
- Guru Penasihat

3 hari

Deposit cek

6.

Pelaksanaan aktiviti kecemerlangan


kokurikum

- Guru Penasihat
- Penyelaras

7.

Pemantauan & Laporan.

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru Penasihat

Januari - Julai

Setiap kali
program

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 1

: Meningkatkan Minat Murid Dalam Aktiviti Sukan dan Permainan

Nama Projek 2

: Pertandingan Persahabatan Sukan Dan Permainan Dengan Sekolah-Sekolah Berhampiran.

Matlamat

: Murid Mendapat Pendedahan Kemahiran Sukan Dan Permainan

Objektif

: i. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan akan meningkat.


ii. Murid akan mendapat pengalaman yang bermakna.

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Januari - Julai

Kumpulan Sasaran : Semua Murid Yang Berpotensi

Bil
.
1.

Bil
.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Jawatankuasa (Kokurikulum

- GPK Kokurikulum

Penetapan tarikh penting

- Penyelaras

Taklimat kepada guru-guru


- Penasihat
- Bincang aktiviti, Kos dan sumber.

- Guru-guru Penasihat

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH
1 hari

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Surat edaran.

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

2.

Surat-menyurat
- Tarikh aktiviti kepada sekolah
berkenaan.
- Surat makluman kepada ibu bapa.
- Surat untuk sekolah terlibat dan tarikh
pertandingan.

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras

3.

Mesyuarat Perlantikan AJK


- Perancangan aktiviti

- GPK Kokurikulum
- Guru Penasihat

1 hari

4.

Jadual Aktiviti Pertandingan

Guru Penasihat & AJK

3 hari

5.

Insentif kepada guru dan murid

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru Penasihat

3 hari

6.

7.

Pelaksanaan pertandingan

Pemantauan & Laporan


- Sekurang-kurang satu
pertandingan dalam sebulan.

- Guru Penasihat
- Penyelaras
- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru Penasihat

1 hari

Surat makluman.

Surat edaran.
Deposit cek.

Januari - Julai

Setiap kali
program

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 1

Kiriman emel.

: Meningkatkan Minat Murid Dalam Aktiviti Sukan Dan Permainan

Nama Projek 3

: Lawatan Sandaran Ke Sekolah Sukan

Matlamat

: Murid Lebih Memahami Hala Tuju Sukan Negara

Objektif

: i. Murid mendapat pengetahuan dan kerjaya dalam bidang sukan.


ii. Murid lebih berkeyakinan terlibat dalam bidang sukan.

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Januari - Julai

Kumpulan Sasaran : Semua Murid Yang Berpotensi

Bil
.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum

GPK Kokurikulum

Penetapan tarikh penting

Penyelaras

Taklimat kepada guru-guru


- Penasihat
- Bincang aktiviti, kos dan sumber.

Guru-guru Penasihat

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Surat edaran.

1 hari
1.

Bil
.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

2.

3.

Surat-menyurat

GPK Kokurikulum

Penyelaras

Tarikh aktiviti kepada guru penasihat.


- Surat makluman kepada ibu bapa.
- Surat untuk sekolah sukan / pusat
koku dan tarikh lawatan.

1 hari

Mesyuarat
- Pelantikan AJK
- Perancangan aktiviti

Guru Penasihat

4.

Jadual Aktiviti lawatan

Guru Penasihat & AJK

5.

Insentif kepada sekolah sukan/ pusat


Kokurikulum

GPK Kokurikulum
Penyelaras
Guru Penasihat

Pelaksanaan aktiviti lawatan

Guru Penasihat
Penyelaras

6.

7.

Pemantauan & Laporan


- Sekurang-kurang dua lawatan
dalam setahun.

PELAN OPERASI

Kiriman emel.

Surat makluman.
1 hari

GPK Kokurikulum
Penyelaras
Guru Penasihat

3 hari

Surat edaran.
Deposit cek.

1 hari

Januari - Julai

Setiap tahun

Pelan Operasi 2

: Memantapkan kemahiran guru penasihat dalam sukan dan permainan.

Nama Projek 1

: Kursus Kejurulatihan Asas

Matlamat

: Melaksanakan Tugas Ke arah Lebih Berkesan.

Objektif

: i. Menambah bilangan guru bertauliah dalam sukan dan permainan.


ii. Menambah bilangan murid yang aktif melibatkan diri dalam sukan dan permainan.

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Februari April

Kumpulan Sasaran : Guru-guru Penasihat Sukan & Permainan


Bil
.
1.

PROSES KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa

Bil
.

Tetapkan tarikh
Kertas kerja
Lantik AJK / Pemilihan guru
Agihan tugas
Lain-lain

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB
- GPK Kokurikulum

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

7 hari

Kursus Asas

TEMPOH

STATUS / PELAN
KONTIGENSI

- Setiausaha Sukan
- Guru Penasihat

TANGGUNGJAWAB

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Surat-menyurat
Jemputan jurulatih

Setiausaha Sukan

2 bulan sebelum

Pentadbir & Majlis Sukan


Negeri

Pengesahan kehadiran jurulatih

Setiausaha Sukan

1 bulan sebelum

Majlis Sukan Negeri

Jadual Program

AJK

1 bulan sebelum

Surat makluman

Menyediakan sijil dan cenderamata

AJK

2 minggu
sebelum

Penyediaan tempat & peralatan

AJK

2 minggu
sebelum

Pelaksanaan

AJK

Penilaian dan Pelaporan


8.

Setiausaha /
Pentadbir

2 minggu
selepas

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 2

: Memantapkan Kemahiran Guru Penasihat Dalam Sukan Dan Permainan.

Nama Projek 2

: Jemputan Jurulatih Bertauliah.

Matlamat

: Guru Kurang Kemahiran Dalam Pengendalian Aktiviti

Objektif

: i. Menambah kemahiran guru dalam bidang sukan dan permainan


ii. Guru berkeyakinan dalam mengendalikan aktiviti sukan dan permainan.

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Januari Julai

Kumpulan Sasaran : Semua guru penasihat sukan dan permainan

Bil
.
1.

PROSES KERJA
Mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum
Bagi Penetapan tarikh-tarikh penting

TANGGUNGJAWAB
- GPK Kokurikulum

TEMPOH
1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Surat edaran

- Penyelaras
Taklimat kepada guru-guru
- Penasihat
- Bincang aktiviti, kos dan sumber.

Bil
.
2.

PROSES KERJA
Surat-menyurat

- Guru-guru Penasihat

TANGGUNGJAWAB
- GPK Kokurikulum

TEMPOH
1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Kiriman emel.

- Tarikh aktiviti
- Surat untuk jurulatih jemputan dan
tarikh perjumpaan.

- Penyelaras

3.

Jadual Aktiviti

Guru Penasihat & AJK

3 hari

Surat edaran

4.

Insentif kepada Jurulatih luar.

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru Penasihat

3 hari

Deposit cek

5.

Pelaksanaan aktiviti

- Guru Penasihat
- Penyelaras

6.

Pemantauan & Laporan

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru Penasihat

Januari

Setiap kali
program

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 3

: Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum.

Nama Projek 1

: Membuat Kertas Kerja / Memohon Peruntukkan daripada JPN

Matlamat

: Meningkatkan Kualiti Kemudahan Dan Latihan Permainan

Objektif

: i. Mempunyai kemudahan prasarana yang lengkap


ii. Melahirkan murid berpotensi dalam Kokurikulum

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Januari Mac

Kumpulan Sasaran : GPK Kokurikulum , Penyelaras , Setiausaha Sukan


Bil
.
1.

PROSES KERJA
1.1 Mesyuarat Kokurikulum
1.2 Menyenaraikan kemudahan prasarana dan
peralatan mengikut keperluan
1.3 Anggaran kos yang diperlukan
1.4 Perbincangan dengan pentadbir sekolah untuk
menaiktaraf prasarana dan mengenalpasti
kekurangan peralatan mengikut keutamaan dan
kemampuan kewangan

Bil
.
2.

PROSES KERJA
Penyediaan Kertas Kerja
2.1 Rasional

TANGGUNGJAWAB
- Pentadbir
- Setiausaha Sukan
- Guru Permainan

TANGGUNGJAWAB
Setiausaha Sukan

TEMPOH
2 minggu

TEMPOH
2 minggu

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Surat edaran

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
GPK Kokurikulum
Pentadbir

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Matlamat
Objektif
Kos
Pelaksanaan
Kesimpulan

3.

Penyemakan Kertas Kerja

GPK Kokurikulum

1 hari

Pentadbir

4.

Surat Ke Jabatan Pelajaran Negeri

Guru Besar
GPK Kokurikulum

1 hari

Setiausaha Sukan

5.

Tindakan Susulan

- Guru Besar
- Setiausaha Sukan

2 minggu
selepas surat
dihantar

GPK Kokurikulum

PELAN OPERASI
Pelan Operasi 3

: Melengkapkan kemudahan prasarana dan peralatan sukan bagi tujuan aktiviti kokurikulum

Nama Projek 2

: Penyelenggaraan Berjadual

Matlamat

: Peralatan Dapat Digunakan Sepanjang Masa

Objektif

: i. Pelajar dapat menggunakan kemudahan dan peralatan dalam aktiviti yang diadakan.
ii.Kemudahan dan peralatan sentiasa dalam keadaan baik.

Tarikh & Tempoh


Pelaksanaan

: Januari - Julai

Kumpulan Sasaran : Semua Murid Yang Berpotensi

Bil
.
1.

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

Mesyuarat Jawatankuasa kokurikulum

- GPK Kokurikulum

Penetapan tarikh-tarikh penting

- Penyelaras

Taklimat kepada guru-guru penasihat

- Guru-guru Penasihat

TEMPOH
1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Surat edaran

Bincang aktiviti, kos dan sumber.

Bil
.
2.

PROSES KERJA
Surat-menyurat :

TANGGUNGJAWAB
- GPK Kokurikulum
- Penyelaras

TEMPOH
1 hari

STATUS / PELAN
KONTIGENSI
Kiriman emel

- Tarikh-tarikh
- Surat makluman kepada guru sukan
dan permainan
3.

Jadual Penyelenggaraan

Guru Penasihat & AJK

Pelaksanaan

- Guru Penasihat
- Penyelaras

5.

Pemantauan & Laporan


- Sekurang-kurang penyelanggaran
sekali setiap bulan

- GPK Kokurikulum
- Penyelaras
- Guru Penasihat

3 hari

Januari - Julai

Sepanjang tahun