You are on page 1of 1

EXPPPLD DG41 KE DG44 TBBK.

KC
SENARAI SEMAK
URUSAN KENAIKAN PANGKAT PPP GRED DG41 KE GRED DG44 SECARA (KUP)TIME BASED (EXPPPLD)
URUSAN 2014 FASA 11
H/P Guru Diperaku:

Nama Guru

Tempat Bertugas / Sek.

No. Tel. Sekolah/Unit

No Kod Sek:

Alamat Sek.

No Fail Peribadi

Tarikh Lantik DG41:


Tarikh Lantik DGA29:
Tanda

DOKUMEN SOKONGAN YANG PERLU DISERTAKAN - SUSUN MENGUKUT NOMBOR

Bil
1

Senarai Semak

Lampiran 81 atau 82 atau 83 - Maklumat Pegawai Yang Dipertimbangkan Mengikut Sususan Kekananan

Salinan Kad Peneenalan

Lampiran C - Surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi

/ Tabung Pendidikan

Sila penuhkan surat iniwalaupun tidak membuat pinjaman

Tanda

ll-lo,petak

saya tidak ada mengambil pinjaman.....

Lampiran F - Pengesahan Maklumat Urusan Kenaikan Pangkat (Terbaru) Rujuk surat siaran KPM. (1 m/s)

Lamoiran

Lampiran TL - Butir-butir calon untuk tapisan keutuhan SPRM - Format terbaru - Wajib disahkan oleh Pemohon

- kenvataan Ketua Jabatan (Pensesahan vs meneanduns markah 3 Tahun) (2 Muka Surat)

Ruiuk Format di surat siaran KPM bertarikh 07 Februari 2014


8

Salinan Surat kelulusan harta tahun 2010 ke atas sahaia

Borans kriteria kecemerlangan vg telah disahkan oleh Ketua Penilai mengikut kumpulan (Rujuk web epangkat)

10

Pengesahan Ada/Tiada Mengambil Cuti Tanpa Gaji- Lampiran A

1,1,

Salinan iiazah Sariana muda untuk tuiuan lantikan ke Gred sekarang - Gred DG41

12

Salinan surat Pensesahan Perlantikan ke sred DGA29 atau setaraf dan surat pengesahan iawatan

13

Salinan surat Penqesahan Perlantikan Gred DG4L

L4

Salinan surat sah iawatan Gred DG41

15

Salinan Borang Laporan Prestasi 3 tahun Tahun Terakhir


Bagi Fasa

2,

LPNT 2O!L,

z0l,zdan 2013
mengurus Buku Rekod Perkhidmatan

16

lalinan BRP baei sekolah atau

t7

Salinan Kenyataan Perkhidmatan Bagi Guru Agama yang dilantik ke Gred DGA29 oleh SPAJ atau negeri lain

PPD. Yang

Semua dokumen telah disahkan

Semua maklumat seperti di lampiran BLIB2/83 adalah benar

Cop Sek:

Tarikh: