You are on page 1of 3

1.

ppm
Trong khoa o lng, ppm l n v o mt thng dnh cho cc mt tng
i thp.
N thng ch t l ca lng mt cht trong tng s lng ca hn hp cha cht
. y lng c th hiu l khi lng, th tch, s ht (s mol),... Khi dng
cn ch r lng l g.
Gi tr ca ppm l:
ppm = 1/1 000 000 = 10-4%
Ch ppm xut pht t ting Anh parts per million ngha l 1 phn triu.
2. lbs
lbs l :pound[paund]
* danh t
o. (vit tt) IP pao (n v (o lng) trng lng, 16 ao x theo h thng (o
lng) ca Anh M, bng 0, 454 kg)
o. (vit tt) IP pao (n v (o lng) trng lng, 12 ao x theo h thng trng
lng t-roi, bng 0, 373 kg)
lbs = pounds
1 pound = 454g
3. psi
1atm= 736mmHg=14.23186618psig= 14.23186618+14.69594878(psia)
psi ngha l pound/inch, y l n v o p sut
1PSI 0,07 kG/cm2 hay 1PSI=6.89Kpa
psi (Pounds per square inch): pound trn inch vung
1 pound = 0.454 kg
1 inch = 2.54 cm
1psi = 0.07kg/cm
y l h o lng ca cc nc s dng n v o truyn thng ly c s l t
ngn tay (inch), bn chn (foot)
N c ngha l pound per square inch.
pound per square inch vit l (lbf/in2 or psi)
Mt PSI bng 144 pound trn foot bnh phng (psf)
hay bng 6.894 75 kilopascals (kPa),
hay bng 68.9475 millibars (mb), 2.036 inches thy ngn (in Hg),
hay bng 27.7612 inches ct nc (in WC),
hoc 70.5134 centimet ct nc (cm H2O).

vit pound (pao) nhng k hiu l lb


1 lb = 0.4535923699997481 kg
square inch : l inch vung, inch bnh phng
mt inch = 2,54 cm
mt inch bnh phng= 2,54 x 2,54 = 6.4516 cm^2
Vy l 1PSI = 0.4535923699997481 / 6.4516 =
0.070306957963876883253766507533015kg/cm
100 PSI =7.0306957963876883253766507533 kg/ cm2
V d khi bm bnh xe gn my khng nn vt qu tr s
2, 25 kg/ cm2 hay 32-33 PSI
PSI Pounds per Square Inch
1 pound =0.4535924Kg
1 inch = 2.54 cm
1psi=1 pound/1 inch 2
= 0.4535924Kg / 2.54cm*2.54cm= 0.0703069626Kg/cm2

4. psia + psig
Hai n v o p sut ph bin nht l psi v bar. Ca psi v bar u s dng
h u t a ho c g ch p sut tuy t i (absolute pres-sure) ho c p sut
calip (gage pres-sure). Khi khng s dng h u t th ngi ta gia nh l p
sut calip.
Ap sut vi sai thng c s dng h u t d (dif-ferential pressure).
5. bar
Bar l n v o p sut. N xp x bng 1atm, tc l p sut khng kh ngang mt bin.
1 bar = 100 kPa = 100 000 Pa = 0.987 atm.
Cn barg chnh l vit tt ca bar gauge, n khng phai l n v o p sut m l thang
p sut. C nhng thit b o p sut (Bourdon tube pressure gauges, vehicle tire gauges)
vi n v l bar; v trn bang chia vch ca n, vch zero p sut kh quyn. Gi tr p
sut o bi nhng thit b ny l bar gauge (barg).
Nu thit b m c n v l bar, v vch 1 bar ng vi p sut kh quyn th gi tr o
bi n gi l absolute gauge (bara).
Ci ny ging nh s khc nhau gia thang nhit tuyt i Kelvin v thang nhit
Celcious vy, 1 thang l ging nhau nhng mc zero mi thang l khc nhau.

Cc n v o lng c bn chuyn ngnh


n v o
PSI
Pounds per Square Inch
Atm
Atmosphere
Torr
bar, mbar
Bar v milibar
barg hoc bar (g)
Bar gauge
bara hoc bar (a)
Bar absolute
Pa
Pascal

Gii thch
l n v o p sut khng chnh thc ca h thng n v
quct(SI).Tip sut1psi, mtbmtcdintch1in2 s chu
tc ng ca mt lc tngng1 pound
(1 pound = 0,453592 Kg).
l n v o p sut kh quyn; p sut kh quyn thng
ctnh bng 1 atm (1atm = 14,6956 psi = 760 torr)
l n v o p sut tngng1/760 p sut kh quyn
(1 torr = 1mmHg)
1 bar gn bng 1 atm.
1 bar = 103mbar = 750.062 torr = 0,9869 atm=100 kPa =
105Pa
l n v o p sut tngi thngdng trong k thut
l p sut tuyt i
lpsutgytrndintch1m2 bimtlcvunggc phn b
u m tng l 1 Niutn
1 pascal = 1N/m2 = 1 m-1. kg.s-2= 0.01 mbar.
1 GPa = 103MPa = 106kPa = 109Pa = 9870 atm