You are on page 1of 10

Ang Tula Noong

Panahon
ng Hapon

Dalawang Uri
ng Tulang
Namayani
Noong
Panahon ng

KARANIWA
N

Kayumanggi
ni Ruben Vega
Akoy kayumangging katulad ng ibang
May kinamihasnat sariling panata;
Dangal ang puhunang sa Bayay pamana
Dugo ang pangwilig kung Bayay may dusa:
O ang kinagisnan, sa Bayay umasa
Bago ang sarili ay ang Bayan muna!

MALAYA

Walang Awa
ni: Jerome Apilla
Wala kang awa,
Nakalupasay na,
Sinasapak mo pa,
Nakahandusay na,
Tinatapakan pa,
Binabayo ng walang habas
Sinisipa palabas!

HAIKU

Dalawang Haiku
ni Gonzalo K. Flores
a. Tutubi
Hila moy tabak
Ang bulaklak: nanginig!
Sa paglapit mo.
b. Anyaya
Ulilang damo
Sa tahimik na ilog
Halika, sinta.

TANAGA

a. Palay
Palay siyang matino
Nang humingiy yumuko,
Ngunit muling tumayo;
Nagkabunga ng ginto.
b. Kabibi
Kabibi, ano ka ba?
May perlas, maganda ka;
Kung idiit sa tainga
nagbubuntunghininga