P. 1
Http://eBook.top1.Vn Http://Maichoi.vuicaida.com

Http://eBook.top1.Vn Http://Maichoi.vuicaida.com

|Views: 439|Likes:
Published by lephucho

More info:

Published by: lephucho on Feb 05, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2013

pdf

text

original

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.

com

Tài li u chia s trên m ng

Các Phương Pháp Cân B ng PT Hóa H c
N i dung 1: S oxi hoá, cách tính s oxi hóa c a nguyên t trong m t h p ch t hóa h c oS oxi hóa c a nguyên t trong phân t là ñi n tích c a nguyên t nguyên t ñó trong phân t , khi gi thi t r ng liên k t gi a các nguyên t trong phân t là liên k t ion. oQuy t c tính s oxi hóa: • Trong ñơn ch t, s oxi hóa nguyên t b ng 0:. • T ng ñ i s s oxi hoá c a các nguyên t trong phân t (trung hoà ñi n) b ng 0. • T ng ñ i s s oxi hoá c a các nguyên t trong m t ion ph c t p b ng ñi n tích c a ion ñó. •Khi tham gia h p ch t, s oxi hoá c a m t s nguyên t có tr s không ñ i: H là +1, O là -2 … oChú ý: D u c a s oxi hoá ñ t trư c con s , còn d u c a ñi n tích ion ñ t sau con s (s oxi hóa Fe+3 ; Ion s t (III) ghi: Fe3+ N i dung 2: Các phương pháp cân b ng ph n ng oxi hoá kh Phương pháp 1: Phương pháp ñ i s oNguyên t c: S nguyên t c a m i nguyên t hai v ph i b ng nhau. oCác bư c cân b ng ð t n s là các h s h p th c. Dùng ñ nh lu t b o toàn kh i lư ng ñ cân b ng nguyên t và l p phương trình ñ i s . Ch n nghi m tùy ý cho 1 n, r i dùng h phương trình ñ i s ñ suy ra các n s còn l i. Ví d : a FeS2 + b O2→ c Fe2O3 + d SO2 Ta có: Fe : a = 2c S: 2a = d O: 2b = 3c + 2d Ch n c = 1 thì a=2, d=4, b = 11/2 Nhân hai v v i 2 ta ñư c phương trình: 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 Phương pháp 2: phương pháp cân b ng electron oNguyên t c: d a vào s b o toàn electron nghĩa là t ng s electron c a ch t kh cho ph i b ng t ng s electron ch t oxi hóa nh n. oCác bư c cân b ng: Bư c 1: Vi t sơ ñ ph n ng v i các nguyên t có s thay ñ i s oxi hóa. Bư c 2: Vi t các quá trình: kh (cho electron), oxi hóa (nh n electron). Bư c 3: Cân b ng electron: nhân h s ñ : T ng s electron cho = t ng s electron nh n. (t ng s oxi hóa gi m = t ng s oxi hóa tăng). Bư c 4: Cân b ng nguyên t không thay ñ i s oxi hoá (thư ng theo th t : kim lo i (ion dương): g c axit (ion âm).

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

môi trư ng (axit, bazơ). nư c (cân b ng H2O ñ cân b ng hiñro). Bư c 5: Ki m soát s nguyên t oxi 2 v (ph i b ng nhau). oLưu ý: Khi vi t các quá trình oxi hoá và quá trình kh c a t ng nguyên t , c n theo ñúng ch s qui ñ nh c a nguyên t ñó. oVí d : Fe + H2SO4 ñ c nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O Fe0 → Fe+3 + 3e 1 x 2Fe0 → 2Fe+3 + 6e 3 x S+6 + 2e → S+4 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H20 Phương pháp 3: phương pháp cân b ng ion – electron oPh m vi áp d ng: ñ i v i các quá trình x y ra trong dung d ch, có s tham gia c a môi trư ng (H2O, dung d ch axit ho c bazơ tham gia). oCác nguyên t c: •N u ph n ng có axit tham gia: v nào th a O ph i thêm H+ ñ t o H2O và ngư c l i. •N u ph n ng có bazơ tham gia: v nào th a O ph i thêm H2O ñ t o ra OHCác bư c ti n hành: Bư c 1: Tách ion, xác ñ nh các nguyên t có s oxi hóa thay ñ i và vi t các n a ph n ng oxi hóa – kh . Bư c 2: Cân b ng các bán ph n ng: Cân b ng s nguyên t m i nguyên t hai v : Thêm H+ hay OHThêm H2O ñ cân b ng s nguyên t hiñro Ki m soát s nguyên t oxi 2 v (ph i b ng nhau). Cân b ng ñi n tích: thêm electron vào m i n a ph n ng ñ cân b ng ñi n tích Bư c 3: Cân b ng electron: nhân h s ñ : T ng s electron cho = t ng s electron nh n. (t ng s oxi hóa gi m = t ng s oxi hóa tăng). Bư c 4: C ng các n a ph n ng ta có phương trình ion thu g n. Bư c 5: ð chuy n phương trình d ng ion thu g n thành phương trình ion ñ y ñ và phương trình phân t c n c ng vào 2 v nh ng lư ng b ng nhau các cation ho c anion ñ bù tr ñi n tích. Ví d : Cân b ng phương trình ph n ng: Cu + HNO3 → Cu(NO3)2 + NO + H2O Bư c 1: Cu + H+ + NO3- → Cu2+ + 2NO3- + NO + H2O

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com CuO → Cu2+ NO3- → NO Bư c 2: Cân b ng nguyên t : Cu → Cu2+ 3NO + 4H+ → NO + 2H2O Cân b ng ñi n tích Cu → Cu2+ + 2e 3+ NO + 4H + 3e → NO + 2H2O Bư c 3: Cân b ng electron: 3x Cu → Cu2+ + 2e 2x NO3- + 4H+ + 3e → NO + 2H2O Bư c 4: 3Cu + 2NO3- + 8H+ → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O Bư c 5: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO +4H2O N i dung 3: Các d ng ph n ng oxi hóa kh ph c t p 1. Ph n ng oxi hoá kh có h s b ng ch oNguyên t c: C n xác ñ nh ñúng s tăng gi m s oxi hoá c a các nguyên t Ví d : Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NxOy + H20 (5x – 2y) x 1 x 3Fe+8/3 → 3Fe+9/3 + e xN+5 + (5x – 2y)e → xN+2y/x

Tài li u chia s trên m ng

(5x-2y)Fe3O4+ (46x-18y)HNO3 → (15x-6y)Fe(NO3)3+NxOy+(23x-9y)H2O 2. Ph n ng có ch t hóa h c là t h p c a 2 ch t kh oNguyên t c : Cách 1 : Vi t m i phương trình bi u di n s thay ñ i s oxi hoá, chú ý s ràng bu c h s hai v c a ph n ng và ràng bu c h s trong cùng phân t . Cách 2 : N u m t phân t có nhi u nguyên t thay ñ i s oxi hoá có th xét chuy n nhóm ho c toàn b phân t , ñ ng th i chú ý s ràng bu c v sau. Luy n t p: Cân b ng ph n ng sau : FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2 Fe+2 → Fe+3 + 1e 2S-1 → 2S+4 + 2.5e 4x FeS2 → Fe+3 +2S+4 + 11e 11 x 2O0 + 4e → 2O 4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2 3. Ph n ng có nguyên t tăng hay gi m s oxi hoá o Nguyên t c : nhi u n c

http://ebook.top1.vn http://maichoi.vuicaida.com

Tài li u chia s trên m ng

• Cách 1 : Vi t m i phương trình thay ñ i s oxi hoá, ñ t n s cho t ng n c tăng, gi m s oxi hoá. • Cách 2 : Tách ra thành hai hay nhi u phương trình ng v i t ng n c s oxi hóa tăng hay gi m. Ví d : Cân b ng ph n ng sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + N2O + H2O Cách 1: (3x + 8y) x 3x 3x Al0 → Al+3 + 3e

xN+5 + 3xe → xN+5 2yN+5 + 8ye → 2yN+1

(3x+8y)Al +(12x+30y)HNO3 → (3x+8y)Al(NO3)3+3xNO+3yNO2+(6x+15y)H2O Cách 2: Tách thành 2 phương trình : ax Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O bx 8Al + 30 HNO3 → 8Al(NO3)3 +3N2O + 15H2O (a+8b)Al + (4a+30b)HNO3 → (a+8b)Al(NO3)3 + a NO + 3bN2O+(2a+15b)H2O 4. Ph n ng không xác ñ nh rõ môi trư ng oNguyên t c: •Có th cân b ng nguyên t b ng phương pháp ñ i s ho c qua trung gian phương trình ion thu g n. •N u do gom nhi u ph n ng vào, c n phân tích ñ xác ñ nh giai ño n nào là oxi hóa kh . Ví d : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2 Al + H2O → Al(OH)3 + H2 2 x Al0 → Al+3 + 3e 3 x 2H+ + 2e → H2 2Al + 6H20 → 2Al(OH)3 + H2 2Al(OH)3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + 4H20 T ng h p 2 phương trình trên: 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1) (2)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->