You are on page 1of 6

Bµi tËp t¬ng øng bµi sè 2

Chøng minh vËt dao ®éng ®iÒu hßa, viÕt ph¬ng tr×nh dao
®éng ®iÒu hßa.
C©u 1. Lß xo cã ®é cøng k=1N/cm. LÇn lît treo vµo hai vËt cã khèi lîng
gÊp ba lÇn nhau th× khi c©n b»ng lß xo cã chiÒu dµi 22,5cm vµ 27,5cm.
Chu k× dao ®éng cña con l¾c khi treo cïng hai vËt lµ:
A. π/3s B.π/5s C. π
/4s D. π/2s
C©u 2. Lâ xo cã ®é cøng 40N/m treo vËt nÆng 0.4kg. N©ng vËt lªn cho lß
xo d·n 2cm råi th¶ cho vËt dao ®éng. Gèc to¹ ®é ë VTCB,
chiÒu d¬ng híng xuèng, gèc thêi gian lóc th¶ vËt. Phư¬ng tr×nh dao
®éng cña vËt lµ:
A. x=12sin(10t+π/2)cm B. x=10sin(10t-π
/2)cm
C. x=8sin(10t-π/2)cm D. x=6sin(10t+π
/2)cm
C©u 3. Lß xo cã chiÒu dµi l0 treo vËt nÆng khèi lîng 100g th× chiÒu dµi lµ
31cm, treo thªm vËt nÆng khèi lîng 100g n÷a th× chiÒu dµi lµ 32cm.
§é cøng lß xo lµ:
A. 100N/m B. 1000N/m C.
200N/m D. 2000N/m
C©u 4. VËt dao ®éng theo ph¬ng tr×nh x=4sin(10πt+ π /3)cm, thêi ®iÓm
vËt ®i qua vÞ trÝ cã li ®é 2cm híng vÒ VTCB trong lÇn dao ®éng
thø hai lµ:
A. 0.45s B. 0.35s C.
0.25s D. 0.05s

C©u 5. Mét vËt treo vµo lß xo lµm nã d·n 4cm, lùc ®µn håi cùc ®¹i vµ cùc
tiÓu lÇn lît lµ 10N vµ 6N. ChiÒu dµi tù nhiªn cña lß xo lµ 20cm, chiÒu dµi
cùc ®¹i vµ cùc tiÓu cña lß xo trong qu¸ tr×nh dao ®éng lµ:
A. 25cm; 24cm B. 24cm; 23cm C. 26cm; 24cm D.
25cm; 23cm

C©u 6. VËt dao ®éng theo ph¬ng tr×nh x=1+2sin(4πt+π/6)cm.


VÞ trÝ c©n b»ng cã täc ®é lµ:
A. –1/2cm B. 1/2cm C. 1cm D.-
1cm
C©u 7. VËt thùc hiÖn ®ång thêi hai dao ®éng cïng ph¬ng cïng tÇn sè
theo ph¬ng
π
tr×nh x1=4sin(πt+α)cm vµ x2= A sin(πt + ) cm.
2
Biªn ®é dao ®éng tæng hîp ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt khi:
A. α=0 B. α=π C. α=π/2 D.α
=-π/2.

Caâu 8 Töø vò trí caân baèng keùo vaät thaúng ñöùng xuoáng
döôùi moät ñoaïn 4cm roài buoâng cho dao ñoäng. Vieát phöông
trình dao ñoäng ?
Choïn chieàu döông höôùng xuoáng. Goác thôøi gian luùc
buoâng cho vaät dao ñoäng.
 π  π
a/ x = 4sin  10t +  (cm). b/ x = 4sin 10t −  (cm).
 2  2
 5π 
c/ x = 4sin (10t ) (cm). d/x= 4sin 10t +  (cm)
 6 

Caâu 9: Con laéc loø xo dao ñoäng ñieàu hoøa thöïc hieän 30 dao ñoäng
maát 15 giaây. Bieát khoái löôïng cuûa vaät laø 100(gam).
Laáy π2
= 10. Ñoä cöùng loø xo laø:
A.1000 (N/m). B.1N/m
C.400(N/cm). D.Caû ba ñaùp soá treân ñeàu sai.
Câaâu 10:
Treo moät vaät naëng m=200(gam) vaøo moät ñaàu loø xo, ñaàu coøn laïi
cuûa loø xo coá ñònh. Laáy g=10(m/s2). Töø vò trí caân baèng, naâng vaät
m theo phöông thaúng ñöùng ñeán khi loø xo khoâng bieán daïng roài
thaû nheï thì löïc cöïc ñaïi vaø cöïc tieåu maø loø xo taùc duïng vaøo ñieåm
treo laàn löôït laø:
A.4(N) vaø 0. B. 2(N) vaø 0(N)
C.4(N) vaø 2(N). D. Khoâng ñuû döõ kieän ñeå
tính.
C©u 11. Mét lß xo cã ®é cøng k= 80 (N/m). Trong cïng kho¶ng
thêi gian nh nhau, nÕu treo qu¶ cÇu cã khèi lîng m1 th× nã thùc
hiÖn ®îc 10 dao ®éng. Thay qu¶ cÇu b»ng qu¶ cÇu cã khèi lîng
m2 th× nã thùc hiÖn ®îc 5 dao ®éng
Khi treo c¶ hai vËt th× chóng dao ®éng víi tÇn sè. T×m kÕt
qu¶ ®óng.

A. B.
C. D.
C©u 12. Mét con l¾c lß xo ban ®Çu cã ®é cøng lµ k khèi lîng
m, khi gi¶m ®é cøng 3 lÇn t¨ng khèi lîng gÊp 2 lÇn hái chu k×
con l¾c thay ®æi thÕ nµo.
A. Tăng 6 lần B. Giảm 6 lần C. Không đổi D.
6
Giảm lần.
6
C©u 13.

Một lò xo đầu trên cố định, đầu dưới treo một vật khối lượng . Vật dao động điều hòa
thẳng đứng với tần số . Trong quá trình dao động, chiều dài lò xo thỏa điều
kiện . Chọn gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống,
gốc thời gian lúc lò xo ngắn nhất.
Phương trình dao động của vật là:

A. B.

C. D.

C©u 14. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 100g đang
dao động điều hoà. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 31,4cm/s và gia tốc cực đại
của vật là . Lấy . Độ cứng của lò xo là:

A. 16N/m B. 6,25N/m C. 160N/m D.


625N/m

C©u 15.Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 160g và lò xo có
độ cứng k = 400N/m. Kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng 3cm rồi truyền cho
nó vận tốc v = 2m/s dọc trục lò xo thì vật dao động điều hoà với biên độ

A. 5cm B. 3,26cm C. 4,36cm D. 25cm

C©u 16.Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng m =
200g, lò xo có độ cứng k = 200N/m. Vật dao động điều hoà với biên độ A =
2cm. Lấy . Lực đàn hồi cực tiểu tác dụng vào vật trong quá trình
dao động là:

A. 3N B. 2N C. 1N D. 0

C©u 17.Một con lắc lò xo thẳng đứng có vật nặng khối lượng m = 0,5kg, lò xo có độ
cứng k = 0,5N/cm, đang dao động điều hoà. Khi vận tốc của vật là 20cm/s thì gia tốc của
nó bằng . Biên độ dao động của vật là:

A. 4cm B. 16cm C. D.
8cm

C©u 18.Một vật có khối lượng m = 81g treo vào 1 lò xo thẳng đứng thì tần số dao
động điều hoà là 10Hz. Treo thêm vào lò xo vật khối lượng m’ = 19g thì tần số dao động
của hệ bằng:

A. 11,1Hz. B. 8,1Hz. C. 9Hz.


D. 12,4Hz.

C©u 19.Một chất điểm có khối lượng m = 50g dao động điều hoà trên đoạn thẳng
MN dài 8cm với tần số f = 5Hz. Khi t = 0, chất điểm qua VTCB theo chiều dương. Lấy
. Lực gây ra chuyển động của chất điểm ở thời điểm có độ lớn là:

A. 100N B. C. 1N D.

C©u 20.Một vật có khối lưọng m = 100g dao động điều hoà có chu kì 1s. Vận tốc của
vật qua vị trí cân bằng là . Lấy . Lực hồi phục cực đại tác dụng
vào vật là:

A. 0,4N B. 4N C. 0,2N D. 2N

C©u 21.Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật lò xo


. Kéo vật xuống dưới cho lò xo dãn rồi buông nhẹ. Chọn trục Ox
thẳng đứng, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ ở vị trí cân bằng, lúc
thả vật. Lấy . Phương trình dao động là :

A. B.

C. D.
Câu22 Một lò xo khối lượng không đáng kể, có chiều dài tự nhiên , độ cứng treo vào
một điểm cố định.
Nếu treo một vật thì nó dản thêm . Thay bằng vật thì nó
dài .
Chọn đáp án đúng

A. B.

C. D.

Câu23 Một con lắc lò xo có độ dài l = 120 cm. Người ta thay đổi độ dài của nó sao cho chu kỳ dao động
mới chỉ bằng 90% chu kỳ dao động ban đầu. Tính độ dài l' mới.

A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm

Câu Một vật dao động với tần số f = 2Hz. Khi pha dao động thì gia tốc của vật là
. Lấy . Biên độ dao động của vật là:

A. B. C. D. Một giá trị khác.

Câu 24 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới treo 1 vật
. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng theo phương thẳng đứng rồi buông nhẹ.
Vật dao động với phương trình:
Chọn gốc thời gian là lúc buông vật, lấy . Lực dùng để kéo vật trước khi
dao động có cường độ

A. 0,8 N B. 1,6 N C. 3,2 N D. 6,4 N

Câu 25 Một con lắc lò xo treo thẳng đứng và dao động điều hòa với tần số 4,5Hz. Trong
quá trình dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 40 cm đến 56 cm. Lấy g = 10 m/s. Chiều
dài tự nhiên của nó là:

A. 48 cm B. 46,8 cm C. 42 cm D. 40 cm

Câu 26 Khi thay đổi cách kích thích dao động của con lắc lò xo thì:
A. thay đổi, không đổi B. không đổi, thay đổi
C. đều không đổi D. đều thay đổi
Câu 27 Một vật M chuyển động tròn đều với vận tốc góc có hình chiếu x lên
một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quĩ đạo là OP.
Khẳng định nào sau đây là sai
A. x tuân theo qui luật hình sin hoặc cosin đối với thời gian
B. Thời gian mà M chuyển động bằng thời gian P chuyển động
C. Vận tốc trung bình của M bằng vận tốc trung bình của P trong cùng thời
gian
D. Tần số góc của P bằng vận tốc góc của M

Câu 28 Cho con lắc lò xo dao động không ma sát trên mặt phẳng nghiêng 1 góc so với
mặt phẳng nằm ngang, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật m, lò xo độ cứng K. Khi quả
cầu cân bằng, độ giản lò xo là , gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động là:

A. B. C. D.

Câu 29 Một con lắc đơn có chu kì dao động tại nơi có . Treo
con lắc vào trần một thang máy đang chuyển động đi lên nhanh dần đều với gia tốc
. Chu kì dao động của con lắc trong thang máy là:

A. 1,77s B. 2,04s C. 2,45s D. 3,54s

Câu 30 Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi dài 45cm
thì nước trong xô bị sóng sánh mạng nhất. Chu kì dao động riêng của nước
trong xô là 0,3s. Vận tốc của người đó là:

A. 3,6m/s B. 5,4km/h C. 4,8km/h D. 4,2km/h