You are on page 1of 1

GOSPODIN SLAVNO USKRSNU harm: Franjo Dugan

Veselo

Org

1.Go - spo - din sla - vno


2.On sla - vno svr - i
ja - nje na kri
3.Ko
4.Ko ci - o raj mu
5.Sve hva - la Kri - stu

u - skrs - nu, a - le - lu
lju - ti boj a - le - lu
pri - bit bi, a - le - lu
sr - ce sja, a - le - lu
us - kr - slom, a - le - lu

ljud - sku sre - u bes - kraj - nu,


grije - ha spa - si na - rod svoj,
kri - u a - vla po - bje - di,
sve nas mi - lo
o - grije - va,
je - i ze - mljom spa - se - nom

a
a
a
a
a

le
le
le
le
le

a
a
a
a
a

le
le
le
le
le

Edition Lendi

ja
ja
ja

ja

a - le - lu - ja. Na
a - le - lu - ja. Od
a - le - lu - ja. Na
a - le - lu - ja. I
a - le - lu - ja. Nek

13

ja

lu
lu
lu
lu
lu

ja.
ja.
ja.
ja.
ja.